12.07.2015 Views

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

E-zine Provinciale Bibliotheek Westflandrica - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E-<strong>zine</strong> <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> <strong><strong>West</strong>flandrica</strong> - april 2013Gone <strong>West</strong> Special, herdenking WOI 2014-2018De Groote Oorlog in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> TolhuisProject OorlogsaffichesVerwoeste gewesten in beeldWOI in de <strong>Provinciale</strong> collectiesProject Oorlogsaffiches1.300, dat is zowat het aantal tekstaffiches uit 1914-1918 dat de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>Tolhuis en de <strong>Provinciale</strong> Archiefdienst <strong>West</strong>-Vlaanderen samen in hun collectiesbeheren. Met de herdenkingsperiode 2014-2018 in het vooruitzicht loopt momenteelvanuit het <strong>Provinciale</strong> project Gone<strong>West</strong> in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> een jaar lang eenonderzoeksproject rond deze verzamelingen.Waarom gaat de <strong>Provincie</strong> aan de slag met oorlogsaffiches?Tijdens die aanslepende en totale wereldoorlog creëerden de militaire en burgerlijkebezettende overheden een autoritair regime, gecombineerd met een wareuitbuitingseconomie. De hele samenleving was gefocust op de oorlogshandelingen en ophet overleven. Affiches waren in die tijd het middel bij uitstek om de volledige bevolkingte bereiken. Naarmate de oorlog vorderde, verschenen bijna dagelijks waarschuwingen,verordeningen en mededelingen die de (bewegings)vrijheid van de bevolking sterkinperkten. Nagenoeg alle aspecten van het economisch leven, in het bijzonder devoedselbevoorrading, kwamen in de affiches aan bod. Onderzoek van deze bron geeftdan ook een beeld van hoe het dagelijks leven tijdens de oorlogsjaren werd gereguleerd.De <strong>Provinciale</strong> collecties bevatten niet alleen affiches die in Brugge werden aangeplakt,maar ook exemplaren uit Emelgem, Izegem en De Panne.Het ligt in de bedoeling om de beide verzamelingen te digitaliseren en gezamenlijk teontsluiten via de Beeldbank <strong>West</strong>-Vlaanderen (www.beeldbankwest-vlaanderen.be) vooreen zo breed mogelijk publiek. Tijdens de herdenkingsperiode 2014-2018 zal de dienstCultuur in het kader van Gone<strong>West</strong> met dit erfgoedmateriaal een aantal artistiekeprojecten uitwerken. Daarnaast wil het project ruimer gaan door ook andereaffichecollecties in <strong>West</strong>-Vlaanderen te lokaliseren en beter toegankelijk te helpen makenvoor lokale herdenkingsactiviteiten.Hou je mailbox in de gaten voor meer nieuws uit de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> over ditonderzoeksproject!Meer info over Gone<strong>West</strong>(Anneleen Lybeer, Gone<strong>West</strong> - <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis)Brugse oorlogsaffiche omtrentmaximale broodprijzenjanuari 1917(<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis)Verwoeste gewesten in beeldBenieuwd hoe jouw gemeente eruitzag voor, tijdens en na de Groote Oorlog?Neem een kijkje in de digitale postkaartencollectie van de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> in deBeeldbank <strong>West</strong>-Vlaanderen.Filter in de linker kolom op Materiaalsoort ‘Postkaart’, vervolgens op Plaats met degewenste gemeentenaam en je ziet de beelden van jouw omgeving.Dagelijks komen nieuwe beelden online, dus kom zeker en vast later nog eens terug!


Oorlogsruïnes in NieuwpoortBeeldbank <strong>West</strong>-Vlaanderen(<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis)WOI in de <strong>Provinciale</strong> collectiesBen je zelf of met je vereniging nog op zoek naar interessante bronnen voor eenherdenkingsactiviteit in 2014-2018? In de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> kan je terecht voorenkele verborgen pareltjes uit WOI! Raadpleeg alvast de website voor een beknoptoverzicht. Zou je graag één van de vermelde bronnen inkijken, contacteer dan de<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> en jouw onderzoek komt op het juiste spoor.Aanvullende literatuur en uitgegeven bronnen over de Eerste Wereldoorlog vind je metéén klik in de catalogus van de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>. Voor administratieve dossiers endocumenten uit 1914-1918, zie ook het thematische overzicht van de <strong>Provinciale</strong>Archiefdienst.Wist je dat…- ... het oorlogsdagboek van Léon De Meulemeester (zie afbeelding hiernaast) vorig jaarwas tentoongesteld in de <strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong>?Aan het hoofd van de brouwerij die later Aigle-Belgica zou heten, bracht Léon DeMeulemeester (1841-1922) de oorlogsjaren in Brugge door en hield hij de dagelijksegebeurtenissen in de stad bij in een dagboek. Léon was de grootvader van André DeMeulemeester, de oorlogsheld uit Brugge die vorig jaar op Erfgoeddag centraal stond inde tentoonstelling ‘De Arend van Vlaanderen - André De Meulemeester, gevechtspiloot(1914-1918), industrieel en kunstenaar’. Stukken uit het familiearchief DeMeulemeester, waaronder het dagboek, waren toen te zien.Fragment uit het oorlogsdagboekvan Léon De Meulemeester(1915-1918)(<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis)- ... over datzelfde oorlogsdagboek momenteel een reeks artikels verschijnen?In het laatste nummer van het tijdschrift Brugs Ommeland (jg. 53, nr. 1, mrt 2013)vatte Andries Van den Abeele alvast de eerste dagboekaantekeningen van Léon tot eind1915 samen. In het artikel verneem je verder meer over Léon en zijn familie en over deachtergrond van het dagboek.Meer info? Brugs Ommeland kan je vrij raadplegen in de leeszaal van de <strong>Provinciale</strong><strong>Bibliotheek</strong>. Daar kan je in één keer ook de publicaties opvragen die verschenen n.a.v.de Erfgoeddagtentoonstelling in 2012 over André De Meulemeester én de inventaris vanhet familiearchief De Meulemeester inkijken.<strong>Provinciale</strong> <strong>Bibliotheek</strong> Tolhuis | Jan Van Eyckplein 1 | 8000 BruggeT 050 407461 | E bibadm@west-vlaanderen.be | W www.west-vlaanderen.be/bibliotheekuitschrijven voor deze nieuwsbrief | meer over de provinciale e-<strong>zine</strong>s

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!