12.07.2015 Views

verslag nr. 95 - vergadering van 21 januari 2010 - Provincie West ...

verslag nr. 95 - vergadering van 21 januari 2010 - Provincie West ...

verslag nr. 95 - vergadering van 21 januari 2010 - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

JAARPROGRAMMA 2009 : Stand <strong>van</strong> zaken projecttaken ruimtelijke planningOpsomming in onderstaande tabel volgens jaarprogramma RO 2009.Projecttaken ruimtelijke planning 2008 Stand <strong>van</strong> zaken eind december 2009a. Gebiedsgerichte projecttaken1. Afbakenen 1 <strong>van</strong> het structuurondersteunendkleinstedelijk gebied IeperGedeeltelijk goedgekeurd door de minister(uitsluiting <strong>van</strong> deel onteigeningsplan).2.a Afbakenen <strong>van</strong> het structuurondersteunendkleinstedelijk gebied Knokke-Heist2.b Afbakenen <strong>van</strong> het strategisch projectgebied inKnokke-HeistDe opmaak <strong>van</strong> het PRUP met de afbakeningslijn isbezig. Plenaire <strong>vergadering</strong> in november. Nieuwoverleg noodzakelijkInitiatief door het Vlaamse gewest3. Afbakenen <strong>van</strong> het strategisch projectgebied inBlankenbergeVisievorming is bezig. Opmaak MER is gestart;studie over de financiële haalbaarheid is bezig4.a Afbakenen <strong>van</strong> het kleinstedelijk gebied opprovinciaal niveau Diksmuide5. Afbakenen <strong>van</strong> het kleinstedelijk gebied opprovinciaal niveau PoperingeOpmaak <strong>van</strong> ruimtelijk uitvoeringsplan metdeelplannen is in opmaak; overleg visievormingprovinciaal domein is bezig, procedurescreeningsnota.Goedgekeurd door de minister6. Afbakenen kleinstedelijk gebied op provinciaalniveau Menen7.a Afbakenen kleinstedelijk gebied op provinciaalniveau Veurne7.b Afbakenen <strong>van</strong> het strategisch projectgebiedVeurne8. Afbakenen <strong>van</strong> het structuurondersteunendkleinstedelijk gebied Waregem9. Mogelijke opstart <strong>van</strong> afbakening <strong>van</strong> hetstructuurondersteunend kleinstedelijk gebied TieltEen eerste overlegvoorstel is opgemaakt. Een studieis lopende over het gebied Hagewinde betreffendede ontsluiting en verkeerscapaciteit andere stratenNieuw overleg : 27/1De visie op de ontwikkeling <strong>van</strong> het kleinstedelijkgebied Veurne is goedgekeurd door de deputatie.Een studiebureau is bezig met de opmaak va<strong>nr</strong>uimtelijk uitvoeringsplan met deelolannen enopmaak plan-MEROpmaak <strong>van</strong> masterplan, opmaak Mer is opgestart.WVI is bezig met studies bodemsaneringDe visie op de ontwikkeling <strong>van</strong> het kleinstedelijkgebied Waregem is goedgekeurd door de deputatiemet uitzondering <strong>van</strong> regionaal bedrijventerreinBlauwpoort. Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan metdeelplannen is in opmaak; opmaak plan-MER isbezig.Het overleg over de afbakening is afgerond.Deputatie heeft de visie goedgekeurd in november.1 De afbakening <strong>van</strong> een kleinstedelijk gebied gebeurd volgens een in deputatie goedgekeurd planproces, bestaandeuit volgende 5 stappen:Stap 1 = opmaak overlegvoorstel <strong>van</strong> afbakening kleinstedelijk gebiedStap 2 = eerste overleg met de drie beleidsniveaus (provincie + gemeente en Vlaams gewest)Stap 3 = terugkoppeling naar en inbreng <strong>van</strong> maatschappelijke dragersStap 4 = goedkeuring door deputatie <strong>van</strong> voorstel <strong>van</strong> afbakening met programma provinciaal RUPStap 5 = opmaak provinciaal RUP afbakening kleinstedelijk gebied (decretale procedure)4


Opstart plan-MER en uitvoeringsplan10. Mogelijke opstart <strong>van</strong> afbakening <strong>van</strong> hetkleinstedelijk gebied op provinciaal niveau Torhout11. Opmaak geïntegreerde visie voor het kanaalKortrijk-Bossuyt, met afbakening en uitwerking <strong>van</strong>i<strong>nr</strong>ichtingsvoorstellen en actieprogramma12. Opmaak visie over mogelijkheden kastelen enkasteeldomeinen in Brugse Ommeland, metinventarisatie en omschrijving <strong>van</strong> de problematieken bepalen <strong>van</strong> de functionele mogelijkheden enonderneembare acties.13. Opmaak <strong>van</strong> een (ruimtelijk) methodiek bij hetomgaan <strong>van</strong> WO-I-erfgoed in de westhoekIs opgestart. Een eerste overlegvoorstel is inopmaak.Een globale geïntegreerde visie is in overleg metgemeenten en maatschappelijke actoren. Visie enactieplan is afgewerkt. Gemeenten enmaatschappelijke actoren geven advies tegen 29/1Beleidskader is opmaak. Momenteel loopt er eenevaluatie ten aanzien <strong>van</strong> de nieuwe wetgeving, diemeer mogelijkheden biedt voor gebouwen die op deinventarisatie <strong>van</strong> o<strong>nr</strong>oerend erfgoed voorkomen.Is lopende, overleg met Vlaams gewest in kader <strong>van</strong>een planningsinitiatief is bezig. Intern onderzoek omte gaan of provincie initiatief gaat nemen.b. Projecttaken i.v.m. bedrijvigheid en kleinhandel1. Afwerking ruimtelijk -economischontwikkelingsperspectief voor bedrijvigheid <strong>van</strong> hetspecifiek economische knooppunt WervikDeputatie heeft de visie op spek Wervikgoedgekeurd.2. Opmaak <strong>van</strong> gezamelijke visie voor de ruimtelijkeeconomischeontwikkelingsperspectieven voorbedrijvigheid <strong>van</strong> de specifieke economischeknooppunten Ardooie en Kortemark, samen met deherziening <strong>van</strong> de visies <strong>van</strong> Staden, Hooglede,Wingene en Meulebeke3. Opmaak provinciaal RUP voor regionaalbedrijventerrein Menen-<strong>West</strong>4. Afwerking <strong>van</strong> RUP’s voor bestaande bedrijvenbuiten bedrijventerreinenEen nota met een locatieonderzoek voor bijkomenderegionale bedrijventerreinen in de specifiekeeconomische knooppunten in de roeselaarse regio isopgemaakt. . Een overleg met betrokken gemeenten+ advizering is gebeurd. Advies door PROCORO is invoorbereiding; overleg RWO dient nog te gebeuren.Een plan-Mer is in opmaak Vanuit de richtlijnen <strong>van</strong>de MER-cel dient er nog eenMobiliteitseffecte<strong>nr</strong>apport te worden opgemaakt.- is goedgekeurd door de minister : : Turbo’s Hoet(Sleihage-Hooglede), Dicogel (Staden)- onthouden <strong>van</strong> goedkeuring minister : Vulsteke(Staden)5. Opmaak provinciale RUP’s voor bestaandebedrijven buiten bedrijventerreinen voorkomend ingemeenten <strong>van</strong> kleinstedelijke gebieden en inspecifieke economische knooppunten die beschikkenover een uitgewerkte ruimtelijk-economische visieEen studiebureau is aangesteld voor Latexco (Tielt).Plenaire <strong>vergadering</strong>en voor Pinguin (Staden) enTrans<strong>van</strong>heede (Wervik) werden gehouden inseptember. Voor Pinguin nieuwe plenaire <strong>vergadering</strong>nodigPlenaire <strong>vergadering</strong> voor bedrijvigheid kleiputtenMeulebeke is doorgegaan in november. Procedurescreeningsnota loopt6. Opmaak provinciale RUP’s voor bedrijven buitenbedrijventerreinen bij positief provinciaal planologischattest; deze provinciale RUP’s moeten binnen het jaarna goedkeuring planologisch attest hun plenaire<strong>vergadering</strong> bereikt hebbenZijn goedgekeurd door de minister :Kopal (Kortermark), Sioen (Ardooie), Sint-Bernardus(Poperinge) en WDV bedrijvengroep (Kortemark),Lammens (Torhout)Zijn goedgekeurd door minister en publicatiedeputatie : Floralux (Moorslede),In openbaar onderzoek : Geeraerd (Knokke-Heist),Vermeersch (Diksmuide).5


Tielt en Waregem.3. Locatie-onderzoek voor grootschaligemestverwerking (eventueel uit te breiden met anderevormen <strong>van</strong> verwerking <strong>van</strong> biologische produkten)Is nog niet opgestartf. Voorbereiding wijziging PRS-WVDe vooropgestelde evaluatie loopt momenteel binnen de dienst door een aantal overlegmomenten. Er is eenscreening gemaakt <strong>van</strong> de knelpunten die worden ervaren alsook met de suggesties die worden gedaan ingemeentelijk ruimtelijke structuurplannen. Momenteel is overleg bezig met de andere betrokken provinciale diensten.Op basis hier<strong>van</strong> zal de deputatie de krijtlijnen uitzetten waarbinnen een wijziging <strong>van</strong> PRS_WV mogelijk is. Verderecommunicatie wordt gevoerd naar de PROCORO, gemeenten en de Vlaamse administraties.Het is evenwel de bedoeling om het overleg <strong>van</strong> de gemeenten niet te beperken tot de evaluatie <strong>van</strong> PRS-WV.Aanvullingen1. PRUP gedeeltelijke wijziging strand en dijk Knokke –Heist : plenaire <strong>vergadering</strong> indecember, screeninsgnota procedure loopt2. PRUP regenboogstadion : plan-Mer goedgekeurd, plenaire <strong>vergadering</strong> in december.Bespreking PROCOROEen lid vraagt of het initiatief over WOI niet te laat komt. Een ander lid vraagt wat de relatie is methet Vlaams gewest, die ook een aantal initiatieven hierover neemt. Het is belangrijk dat er eensamenwerking is tussen provincie en het Vlaams gewest. Een lid vraagt wat de effecten zullen zijnop de landbouw? Een ander lid zegt dat de vraag ook komt uit de regio zelf om daar initiatieven tenemen.De heer Stephaan Barbery antwoordt dat er reeds gesprekken zijn geweest met het Vlaamsgewest waarbij aangekondigd werd dat er een planinitiatief zal komen. De denkpiste hierover isdat het een algemene overdruk zou worden. De provincie is eerder voorstander <strong>van</strong> maatwerk,zeker wat betreft de toeristisch-recreatieve ontsluiting <strong>van</strong> bepaalde sites. Het is <strong>van</strong> belang dat ersamengewerkt wordt.Een lid stelt vast dat bij de opmaak <strong>van</strong> een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor deNonnebossen zeer gedetailleerd te werk wordt gegaan met opmetingen en vraagt verduidelijking.De heer Stephaan Barbery zegt dat de opmetingen nodig zijn om na te gaan wat de huidigetoestand is en wat er voorzien was op de verkavelingsplannen. Voorts is het nodig om na te gaanwelke initiatieven er zullen nodig zijn om straten te verbreden, te kunnen zorgen voor rioleringenz… Hiermee wil de gemeente ook zicht krijgen op de kosten, dat dit met zich zal brengen.Een lid vraagt waarom geen actie is opgenomen om te komen tot macrozones voor glastuinbouw.De heer stephaan Barbery antwoordt dat er enerzijds een zone in Oostende en een zone inRoeselare is aangeduid in de stedelijke afbakeningsprocessen, om nieuwe glastuinbouwbedrijvengeconcentreerd in één zone mogelijk te maken. Anderzijds is er een omzendbrief hoe aanvragenvoor nieuwe glastuinbouwbedrijven moeten beoordeeld worden op het niveau <strong>van</strong> devergunningen. In die zin wordt niet aangevoeld dat er hierover een prioritaire actie moetondernomen worden.Een lid vraagt in hoeverre de uitwerking <strong>van</strong> een ruimtelijke visie over het toeristisch–recreatieflijninfrastructuur kanaal Oostende-Brugge-Beernem een mogelijke actie is om op te nemen in hetjaarprogramma?De heer Stephaan Barbery zegt dat dit op heden geen prioritaire actie is.Een lid verwijst naar de problematiek <strong>van</strong> het bovenlokaal fietsroutenetwerk. Kanalen zijn bijuitstek een mogelijkheid om zowel woon-werk fietsverkeer als toeristisch-recreatief fietsverkeer uitte bouwen. De administratie water- en zeewezen werkt hierin niet mee omwille <strong>van</strong> een mogelijkeconflictsituatie met de bedrijventerreinen langs het kanaal.7


Een ander lid meent dat dit een terechte zorg is <strong>van</strong> de administratie water- en zeewezen. Door deaanleg <strong>van</strong> deze fietspaden breng je de mensen naar bedrijvenzones met bedrijven zoalsmestverwerking of seveso-i<strong>nr</strong>ichting. Op deze wijze breng je mensen naar gebeiden waar er ee<strong>nr</strong>isico bestaat.Een lid betreurt dat er nog steeds weinig aandacht wordt besteed aan natuurverbindingsgebieden.Er is wel verbetering vatbaar door een initiatief over de Blankenbergse dijk.Een ander lid verduidelijkt dat een keuze is om actiegericht te werken dan plannen op te makendie doorheen een lange procedure moet. Het is niet omdat er geen uitvoeringsplan wordtopgemaakt dat er niets gebeurd, integendeel.De afspraak wordt gemaakt dat de bevoegde dienst dit moet verduidelijken welke initiatieven erallemaal worden genomen.3. Advisering planologisch attest Dubaere-Dubatex (Meulebeke) nav hetopenbaar onderzoekOpenbaar onderzoek 3 november 2009 tot en met 4 december3.1. SITUERING VAN HET BEDRIJF EN VOORWERP VAN DE AANVRAAGDhr. Marc Dubaere heeft een aanvraag ingediend om het bedrijf Metaalhandel Dubaere – NVDubatex verder uit te breiden.In december 2007 had het bedrijf een eerdere aanvraag ingediend, doch tijdens de procedurewerd beslist deze aanvraag in te trekken en de procedure stop te zetten. Nu heeft het bedrijf eenaangepaste aanvraag opgemaakt en ingediend.De aanvraag betreft op korte termijn een uitbreiding in zuidelijke richting <strong>van</strong> een bedrijfsgebouwmet een oppervlakte <strong>van</strong> ca 5.807m². Het is een losstaand gebouw, ten westen en zuiden <strong>van</strong> hetgebouw wordt verharding voorzien voor circulatie, en rondomrond wordt een groenschermvoorzien.Op langere termijn wordt een tweede uitbreiding in zuidelijk richting voorzien. Het gaat om eengebouw <strong>van</strong> 4.403m², gesitueerd tussen de uitbreiding op korte termijn en de bestaandebedrijfsgebouwen. Hier wordt dus geen extra bijkomende ruimte voor aangesneden, maar het gaatom een ‘verdichting’ binnen het terrein. Een deel <strong>van</strong> het bestaande bedrijfsgebouw wordt in dezefase mee opgenomen om te worden aangepast/ver<strong>van</strong>gen.De uitbreidingen op korte en lange termijn staan in het teken <strong>van</strong> de uitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf NVMetaalhandel Debaere. Volgens de aanvraag zouden de activiteiten <strong>van</strong> het bedrijf Dubatex optermijn verhuizen of opgeheven worden. De vrijgekomen ruimte daardoor zou op lange termijndan ook worden ingenomen door het bedrijf Metaalhandel Debaere.De huidige aanvraag verschilt <strong>van</strong> de vorige omdat de gevraagde uitbreidingen nu allen ten zuiden<strong>van</strong> de bestaande bedrijfsgebouwen worden voorzien. Door een deel <strong>van</strong> de bestaande gebouwente ver<strong>van</strong>gen is ook de oppervlakte <strong>van</strong> de totale gevraagde uitbreiding licht afgenomen.3.2. OVERZICHT ADVIEZEN EN BEZWARENADVIEZENA2: Agentschap Wegen en VerkeerFormuleert geen opmerkingen op de voorliggende aanvraag.8


A3: Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij <strong>West</strong>-VlaanderenBrengt een positief advies uit.Formuleert wel volgende aandachtspunten:• Het plan bestaande toestand stemt niet overeen met de bestaande toestand op het terrein• De grafische weergave <strong>van</strong> bestaande toestand, korte en lange termijn hanteert anderegrondplannen, dwarsprofielen en 3D- voorstellingen• Er dient aandacht te gaan naar de watertoets daar de gevraagde uitbreiding in mogelijksoverstromingsgevoelig gebied gelegen is• De voorschriften uit het sectoraal BPA mbt de groenzones werden nauwelijks nageleefd.Het lijkt aangewezen hiertoe een dwingende maatregel te voorzien bvb het heffen <strong>van</strong> eenwaarborg.A4: Departement leefmilieu, natuur en energieFormuleert volgende opmerkingen:• Het bedrijf is op een eerder afgelegen locatie gelegen. Door de uitbreiding zou het aantalverkeersbewegingen nog toenemen. De bereikbaarheid is echter ongunstig voorvrachtverkeer, de ontsluiting leidt doorheen of langs woongebieden met negatieve effectenop de omgeving.• Een uitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf op greenfields betekent een verdere aantasting enversnippering <strong>van</strong> het landschap. Er worden een aantal milderende maatregelenvoorgesteld (groenschermen) maar dit verhelpt de versnippering <strong>van</strong> het landschap niet.De voorgestelde uitbreiding zal in grote mate als hinderend en storend in de omgevingworden ervaren. De ruimtelijke draagkracht wordt zo overschreden.A5: Departement leefmilieu, natuur en energie, dienst VeiligheidsrapporteringUit de gekende gegevens blijkt dat het bedrijf geen seveso-i<strong>nr</strong>ichting is. Er wordt in het kader <strong>van</strong>dit planologisch attest daarom geen ruimtelijk veiligheidsrapport gevraagd.A6: Departement landbouw en visserijEr wordt een voorwaardelijk gunstig advies verstrekt:• Het plangebied bevindt zich in een sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, delandbouwpercelen die in de aanvraag zijn vervat zijn niet opgenomen in dit sectoraal BPA.• Beide bedrijven zijn historisch op deze plek gegroeid en zijn behoorlijk stedenbouwkundigvergund.• In de voorgaande aanvraagprocedure voor een planologisch attest werd een deels gunstig,deels ongunstig advies verleend: de korte termijn aanvraag werd toen in noordelijkerichting voorzien en ongunstig beoordeeld. De lange termijn behoeft die toen zuidelijk werdvoorzien werd gunstig beoordeeld omdat deze de aanwezige landbouwstructuren nietschaadde.• In tegenstelling tot dit voorgaande voorstel wordt nu enkel een uitbreiding in zuidelijkerichting voorzien. Met het huidige voorstel is er nauwelijks impact op het bestaandelandbouwgebied. Men komt ook tegemoet aan het eerder geformuleerde advies.• De afdeling duurzame landbouwontwikkeling wenst wel te benadrukken dat de uitbreiidngzich moet situeren binnen de kadastrale percelen met groen aangeduid binnen de bundel.A10: college burgemeester en schepenen MeulebekeVoorwaardelijk gunstig advies:Voorwaarden zijn het voorzien <strong>van</strong> een brandweg rond de mogelijke uitbreidingen en het voorzien<strong>van</strong> een vrije strook langs de bestaande beek zodat die verder kan geruimd worden.A14: dienst mobiliteit en weginfrastructuur, provincie <strong>West</strong>-VlaanderenMaakt volgende opmerkingen :Langs de provincieweg (Randweg) dient, in functie <strong>van</strong> veiligheid <strong>van</strong> de bestaande fietspaden, detoegang <strong>van</strong> het bedrijf beperkt te worden tot de bestaande in- en uitrit.9


De provincieweg wordt in de nabije toekomst overgedragen aan de gemeente Meulebeke.BEZWARENOverzicht <strong>van</strong> de bezwaarindieners vindt u achteraan dit <strong>verslag</strong>.B1Dient bezwaar in omwille <strong>van</strong> volgende redenen:• De bekendmaking is niet conform de wet opgehangen• Het plaatsen <strong>van</strong> een losstaand bedrijfsgebouw op een terrein dat agrarisch gebied is kanniet als uitbreiding <strong>van</strong> een bestaand bedrijf worden gezien omdat het geen aanbouw aande bestaande gebouwen is. Dat is een bijkomende nieuwe inplanting.• Er zijn reeds gebouwen aanwezig zonder vergunning• Een dergelijke uitbreiding vergt een nog grotere aanvoer <strong>van</strong> grondstoffen. Het aantalvervoersbewegingen zal dus aanzienlijk stijgen. Aan de ingang <strong>van</strong> het bedrijf moet hetfietspad Meulebeke – Tielt gekruist worden, dit leidt tot onveilige situaties.• Wat blijft er nog over <strong>van</strong> het agrarisch gebied? Dergelijk bedrijf hoort thuis in eenindustriezone.• Zijn er prognoses <strong>van</strong> de bijkomende geluidshinder? Wat is het “te verwachten geluid” envoldoet dit aan de normen voor agrarisch gebied?• Er wordt een groenscherm voorzien. In het huidige plan is dit ook voorzien, maar nooitaangelegd geweest. Hoog tijd om er werk <strong>van</strong> te maken.B7 en B9 (identieke bezwaren)Er wordt bezwaar ingediend tegen de uitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf omdat:• Het zicht op de omgeving wordt weggenomen• Er momenteel reeds geluidsoverlast is (<strong>van</strong> parkerende en draaiende vrachtwagens) en dienog erger zal worden• De omliggende woningen sterk in waarde zullen dalen• Er niet enkel tijdens de week maar ook in het weekend wordt gewerkt• Er reeds bouwmisdrijven zijn op de site (parking en bijgebouwen)• Er op agrarisch gebied door zo’n bedrijf wel gebouwd mag worden – de grond isaangekocht als landbouwgrond en kan dan toch gebruikt worden als industriegrond? Zoueen industriezone niet beter geschikt zijn voor deze doeleinden?B8Er wordt gebruik gemaakt <strong>van</strong> het recht om bezwaar in te dienen omwille <strong>van</strong> volgende redenen:• Het agrarisch gebied werd ingekleurd en herbevestigd <strong>van</strong>uit de visie (RSV) dat ddeschaarse resterende open ruimte maximaal moet worden beschermd”. Aan bestaandezonevreemde gebouwen worden door de wetgever wel mogelijkheden voorzien hun huidigesituatie te vrijwaren (cfr de wetgeving voor zonevreemde woningen).De uitbreidingsvragen <strong>van</strong> de aanvrager zijn echter <strong>van</strong> dergelijk grote om<strong>van</strong>g en hebbenzulke grote impact op het huidig agrarische karakter <strong>van</strong> de omgeving, dat dit niet debedoeling <strong>van</strong> de wetgever kan zijn.• De huidige situatie kent op <strong>van</strong>daag weinig visuele of andere hinder omwille <strong>van</strong> decompactheid, geïsoleerdheid en relatieve kleinschaligheid <strong>van</strong> het bedrijf, gelegen aan eenkruispunt <strong>van</strong> een drukke verbindingsweg. De gevraagde uitbreiding grenst echter aan eenlokale toegangsweg naar het centrum en in de onmiddellijke nabijheid <strong>van</strong> woningen. Geletop de grootteorde <strong>van</strong> de uitbreiding groeit het bedrijf uit tot een ware industriële site.Deze hoort niet thuis in een agrarische omgeving maar wel in een industriegebied. Het feitdat de aanvrager aangeeft dat de activiteiten <strong>van</strong> nv Dubatex verhuizen, bewijst dat eenherlocalisatie naar industriegebied steeds tot de mogelijkheden behoort.• Er worden vragen gesteld naar de impact op de leefbaarheid <strong>van</strong> de omwonenden:o het optrekken <strong>van</strong> bedrijfsgebouwen <strong>van</strong> 7,5m hoog beperken de lichtinval en hetopen ruimte gevoel.o Wat met de geluidsoverlast <strong>van</strong> de activiteiten?10


3.3. ADVIES PROCORODe PROCORO neemt kennis <strong>van</strong> de gunstige adviezen die zijn uitgebracht (A2, A5, A6, A10).Meulebeke werd in het RSV geselecteerd als specifiek economisch knooppunt.Vanuit de specifiek economische visie voor Meulebeke (goedgekeurd in zitting deputatiedd. 10-10-2004) kunnen ruimere ontwikkelingsmogelijkheden worden gegeven voor bedrijven <strong>van</strong>bovenlokaal niveau die zich situeren in de nabijheid <strong>van</strong> secundaire wegen. Het bedrijf Dubaere-Dubatex ligt op de kruising tussen de Tieltstraat en de N399. Deze laatste betreft een secundaireweg I wat impliceert dat de weg verbindend is op bovenlokaal en lokaal niveau (= hoofdfunctie) entevens een verzamelende en toeganggevend (aanvullende functie).Het bedrijf is aldus goed ontsloten. Volgens de PROCORO gebeurt de uitbreiding compact. Hiermeeweerlegt de PROCORO het advies A4.In een aantal adviezen en bezwaren worden opmerkingen geformuleerd over de veiligheid voorfietsers, die de toegang naar het bedrijf moeten kruisen. Bij de opmaak <strong>van</strong> het RUP moetengaranties worden geboden dat de interne circulatie als dusdanig kan worden georganiseerd, datgeen bijkomende toegangen tot het terrein moeten worden gecreëerd en dat de bestaandetoegang beperkt kan blijven tot de huidige situatie. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan A14 enaan elementen uit de bezwaarschriften B1, B8.Volgens de specifiek economische visie voor Meulebeke dient bij de uitbreiding <strong>van</strong> bedrijve<strong>nr</strong>ekening te worden gehouden met de woonomgeving i.f.v. het behoud <strong>van</strong> de leefkwaliteit. Aan deoverkant <strong>van</strong> het bedrijf bevinden zich een aantal zonevreemde woningen, zowel langs deTieltstraat als langs de Randweg.Gezien de nabijheid <strong>van</strong> deze woningen is het aangewezen dat bij de verdere ontwikkeling eni<strong>nr</strong>ichting <strong>van</strong> de bedrijfssite rekening wordt gehouden met de leefomstandigheden <strong>van</strong> dezewoningen en zodoende de nodige maatregelen naar buffering en verkeerscirculatie wordengenomen waardoor de ruimtelijke draagkracht aanvaardbaar wordt. Ook de brandveiligheid moetgewaarborgd worden door de voorziening <strong>van</strong> een brandweerweg. Hiermee wordt ingespeeld opelementen uit de bezwaren B1, B7/9, B8, B11/13, B12 en A10.De PROCORO neemt kennis <strong>van</strong> de aangegeven milieuproblematiek <strong>van</strong>uit de bezwaren. Dezebetreffen geen louter specifieke ruimtelijke aspecten en worden aldus niet behandeld. Daaroverdoet de PROCORO geen uitspraak.Een aspect dat bij de opmaak <strong>van</strong> een RUP voor de site extra moet worden onderzocht is dewatergevoeligheid <strong>van</strong> het gebied en de ligging in mogelijk overstromingsgebied. Dit komt indiverse adviezen en bezwaren aan bod (A3, A4, A5, B8, B11/13). De relatie met de achterliggendebeek en lager gelegen terreinen in agrarisch gebruik moet worden onderzocht. De nodigemaatregelen dienen op het eigen bedrijfsterrein worden genomen om deze omliggende percelenniet te affecteren. Dit betekent dat oordeelkundig moet worden omgesprongen metterreinnivelleringen, het inplanten <strong>van</strong> open waterbekkens, op<strong>van</strong>g <strong>van</strong> regenwater en vertraagdeafvoer, …Een aantal adviezen en bezwaren maken melding <strong>van</strong> de povere groenaanleg (A3, B1, B8, B12). Inhet RUP zullen voldoende garanties moeten worden ingeschreven naar een weldoordachtegroenaanleg en garanties naar realisatie <strong>van</strong> deze groenvoorzieningen.Er wordt in de bezwaarschriften eveneens verwezen naar juridisch-procedurele aspecten mbt deaanvraag:• De aanplakking zou niet correct zijn gebeurd (B1, B11/13).• Er worden (delen <strong>van</strong>) gebouwen geregulariseerd die niet conform een vergunning werdenopgetrokken (B1, B7/9, B11/13, B12).Het planologisch attest is een instrument om hoofdzakelijk vergunde of vergund geachtebedrijven ontwikkelingsopties te bieden. Uit de vergunningentoestand blijkt dat een grootdeel <strong>van</strong> de bedrijfsgebouwen dateren <strong>van</strong> voor de opmaak <strong>van</strong> het gewestplan. Deze12


worden vergund geacht. Voor het overgrote deel <strong>van</strong> de overige gebouwen zijn de vereistevergunningen aanwezig. Het bedrijf wordt dus beoordeeld als zijnde “hoofdzakelijkvergund”.• B12 bouwt een redenering op die stelt dat enerzijds de deputatie niet bevoegd zou zijn enanderzijds dat het planologisch attest niet kan gehanteerd worden om af te wijken <strong>van</strong> eenbestaand sectoraal BPA.Het planologisch attest wordt geregeld in het decreet op de ruimtelijke ordening en nu inde Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Tevens bestaat er een uitvoeringsbesluit dat denadere regels vastlegt voor de behandeling <strong>van</strong> een aanvraag. Deze voorzien in eenvolledig afzonderlijke procedure, waarin de provincie en dus de deputatie kan wordenaangeduid als bevoegde overheid om te oordelen over de aanvraag. In dit geval is deprovincie wel degelijk als bevoegd aangeduid.Het planologisch attest is een middel om te onderzoeken of een bedrijf dat wil uitbreiden,op die plek mogelijkheden kan krijgen. De reden dat dit onderzocht moet worden, is dathet bij uitbreiding zonevreemd komt te liggen: de bestemmingen <strong>van</strong> de huidige plannen<strong>van</strong> aanleg (gewestplan, sectoraal BPA) laten de uitbreiding niet toe. Het planologischattest is een instrument om op dat ogenblik de geldende plannen en de vragen <strong>van</strong> hetbedrijf te beoordelen en een uitspraak te doen of de bestemmingsplannen kunnengewijzigd worden om de gevraagde uitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf toe te laten. Hetplanologisch attest is dus wel degelijk een instrument waarmee het huidige sectoraal BPAkan worden beoordeeld en beslist kan worden tot een herziening er<strong>van</strong> via een RUP.ConclusieGelet op het historisch gegroeide bedrijf en de goede ontsluiting kan het bedrijf op deze locatieverder ontwikkelen.De voorgestelde uitbreiding zoekt aansluiting bij de kern <strong>van</strong> Meulebeke en gaat niet enkel uit <strong>van</strong>bijkomende ruimte-inname, maar ook <strong>van</strong> een verdichting binnen het terrein. Tegenover de eersteaanvraag <strong>van</strong> het planologisch attest wordt geen noordelijke uitbreiding meer voorzien, maar enkeleen zuidelijke, wat een compacter ruimtegebruik betekent.De aanvraag wordt daarom als volgt geadviseerd:• Wat betreft de bestendiging op de huidige site: gunstig, deze is verankerd in het sectoraal BPAzonevreemde bedrijven <strong>van</strong> de gemeente Meulebeke• Wat betreft de aanvraag op korte termijn: voorwaardelijk gunstig.Er dient bij het afleveren <strong>van</strong> een vergunning voor de korte termijn te worden aangetoonddat een nivellering <strong>van</strong> het terrein geen nadelige effecten op de waterhuishouding <strong>van</strong> deomliggende percelen veroorzaakt. De nodige maatregelen daartoe dienen op het eigenterrein te worden genomen en omvatten onder andere een op<strong>van</strong>g en vertraagde afvoer<strong>van</strong> regenwater, in zo groot mogelijke mate het hergebruik <strong>van</strong> regenwater, het voorzien<strong>van</strong> waterdoorlatende materialen (tenzij dit omwille <strong>van</strong> sectorale wetgeving onmogelijkblijkt), het voorzien <strong>van</strong> open bufferbekkens, e.d.Er dienen tevens garanties te zijn dat er geen hypotheek wordt gelegd op mogelijketoekomstige initiatieven voor vrijliggende fietspaden.Er dient inzicht te worden gegeven in de interne circulatie en de i<strong>nr</strong>ichting <strong>van</strong> de toegangtot het bedrijf: in functie <strong>van</strong> verkeersveiligheid dient dit beperkt te blijven tot de huidigetoegang, bovendien dienen maatregelen te worden genomen om het oversteken <strong>van</strong> detoegang voor fietsers verkeersveilig te maken.Er dient aandacht te worden besteed aan de verlichting <strong>van</strong> de site: er dient gebruikgemaakt te worden <strong>van</strong> aangepaste armaturen die het licht enkel daar laten schijnen waarhet nodig is en zo de hinder naar de omwonenden beperken.Ook dient op korte termijn reeds de nodige groenaanleg voorzien te worden.13


• Wat betreft de aanvraag op lange termijn: voorwaardelijk gunstig.In het kader <strong>van</strong> de opmaak <strong>van</strong> een RUP voor het bedrijf dienen verdere maatregelen naarwaterhuishouding, groenaanleg, e.d. te worden onderzocht en vastgelegd. De genomenmaatregelen uit de korte termijn zullen hier worden beoordeeld en versterkt.De verdere uitbouw <strong>van</strong> het bedrijf op de lange termijn zal in het RUP gekoppeld wordenaan garanties dat de noodzakelijke groenvoorzieningen en buffering wordt gerealiseerd.Het advies wordt met meerderheid <strong>van</strong> stemmen aangenomen :Ja : 11 (Katrien Feys, Sandy Vanparys, Jan Van Winghem, Marie Vande Putte, Dirk Verté, SabineTybergh, Carmen Henckens, Eric Boussery, Oscar Wullepit, André Sonneville, Eric Van Poucke)Nee : 5 (Sylvie Louagie, Guido Vandenbroucke, Eric Vandorpe, Koen Dewulf, Piet Gellynck)Onthouding : 1 (Peter Norro)De heer Oscar Wullepit verklaart dat hij een ja stem heeft uitgebracht onder voorbehoud dat deuitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf geen aanleiding kan zijn om op die locatie een regionaalbedrijventerrein toe te laten.De heer Peter Norro heeft zich onthouden, enerzijds omdat de uitbreiding kan beperkt worden dooréén <strong>van</strong> de activiteiten af te splitsen en op een andere locatie te voorzien; anderzijds om heteerder ingenomen standpunt <strong>van</strong> de PROCORO, dat uitbreiding langs die zijde maar voorzien wasop lange termijn, wel gunstig werd geadviseerd.Minderheidsstandpunten :De voorzitter meent dat het bedrijf moet kiezen voor 1 hoofdactiviteit. Op deze wijze kunnenbestaande gebouwen waar een ander activiteit plaatsvindt, gebruikt worden. Hierdoor is er maareen minimale uitbreiding nodig.Aansluitend meent de heer Koen Dewulf dat er te weinig aandacht gaat naar de woningen aan deoverzijde <strong>van</strong> de weg.Aansluitend wenst mevrouw Sylvie Louagie grotere garanties dat er de mogelijkheid blijft omvrijliggende fietspaden te kunnen voorzien en niet wordt gehypothekeerd door het nieuwegebouw.De heren Guido Vandenbroucke en Eric Vandorpe menen dat de uitbreiding <strong>van</strong> het bedrijf eenaanzet geeft tot de verdere dichtslibbing <strong>van</strong> de ruimte tussen Meulebeke en Tielt.4. VariaDe volgende <strong>vergadering</strong> gaat door op donderdag 4 februari.De vaste secretaris deelt mee:• Het openbaar onderzoek over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge is gestart. Dit openbaar onderzoek loopt nog tot 20 maart <strong>2010</strong>.• Het openbaar onderzoek over de gedeeltelijke herziening <strong>van</strong> het Ruimtelijk structuurplanVlaanderen loopt <strong>van</strong> 10/02 tot 11/05/<strong>2010</strong>. Er gaat een openbare informatie- eninspraak<strong>vergadering</strong> door op 30/3 in het provinciaal hof, markt 3, bruggeDe vaste secretarisDe voorzitterStephaan BarberyPiet Gellynck14


VolgNummerDatumont<strong>van</strong>gstNaamAdres1 19/11/2009 Maurice Vanhastel Tieltstraat 1798760 Meulebeke2 24/11/2009 Agentschap Wegen enVerkeerExploitatie en beheer <strong>West</strong>-VlaanderenRijselstraat 2318200 Brugge3 27/11/2009 POM <strong>Provincie</strong>huis Olympia –Koning Leopold III-laan 668200 Sint-Andries4 27/11/2009 Dep. Leefmilieu, natuur enenergie – milieu-natuur enenergiebeleid5 27/11/2009 Dep. Leefmilieu, natuur enenergie – milieu-natuur enenergiebeleid6 30/11/2009 Dep. Landbouw en visserij– duurzamelandbouwontwikkelingKoning Albert II-laan 20 bus 81000 BrusselDienst VRKoning Albert II-laan 20 bus 81000 BrusselElips 6 e verdiepingKoning Albert II-laan 35, bus 401030 Brussel7. 26/11/09 Brulez – Rosseel Jelle Tieltstraat 1858760 Meulebeke8. 02/12/09 Marino Gelaude Tieltstraat 1838760 Meulebeke9 03/12/2009 Jelle Brulez-Ellen Rosseel Tieltstraat 1858760 Meulebeke10 03/12/2009 GemeentebestuurMeulebekeMarkt 18760 Meulebeke11 02/12/2009 Bernard Callens – Deblangy Groenstraat 58760 Meulebeke12 03/12/2009 Xavier Verstraete –Benedicte DespiegelaereTieltstraat 1728760 Meulebeke15

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!