12.07.2015 Views

verslag nr. 134 - vergadering van 31 mei 2012 - Provincie West ...

verslag nr. 134 - vergadering van 31 mei 2012 - Provincie West ...

verslag nr. 134 - vergadering van 31 mei 2012 - Provincie West ...

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

P R O C O R O <strong>West</strong>-VlaanderenProvinciale Commissie voor Ruimtelijke Ordening <strong>West</strong>-Vlaanderen<strong>Provincie</strong>huis BoeverbosKoning Leopold III-laan 41B-8200 Sint-AndriesTel. 050 40 35 37Ieper <strong>31</strong> <strong>mei</strong> <strong>2012</strong><strong>verslag</strong> <strong>134</strong>AGENDAPUNTENPlaatsbezoeken te Ieper ikv oorlogserfgoed:• toelichting over de afbakening <strong>van</strong> de agrarische en natuurlijke structuur voor Ieperboog Zuid• toelichting en begeleid bezoek door de heer Piet Chielens ikv PRUP Palingbeek en Hill 60• begeleid bezoek aan begraafplaats Lyssenthoek (Poperinge) en loopgravensite Bayernwald (Heuvelland)AANWEZIG Effectieve leden:- Dhr. Piet GELLYNCK Voorzitter PROCORO- Dhr. Koen DEWULF Ondervoorzitter PROCORO - Dienst Vergunningen- Dhr. Bernard MAENHOUDT VOKA-Kamer <strong>van</strong> Koophandel <strong>West</strong>-Vlaanderen- Dhr. André SONNEVILLE UNIZO- Dhr. Eric BOUSSERY Algemeen Boerensyndicaat- Dhr. Eric VANDORPE Bond Beter Leefmilieu vzw- Dhr. Guido VANDENBROUCKE Natuurpunt vzw- Dhr. Dirk VERTE VRP- Mevr. Sabien TYBERGHIEN VRP- Dhr. Peter NORRO Dienst MiNaWa- Dhr. Carlo SPILLEBEEN Dienst Economie - POM- Mevr. Magda MONBALLYU <strong>West</strong>toer- Dhr. LievenLOUWAGIE Dienst Landbouw Plaatsver<strong>van</strong>gende leden:- Mevr. Elly DEBEVER Dienst vergunningen – milieuvergunningen- Dhr. Maarten STUER Boerenbond- Dhr. Gabriël VANDEMAELE Natuurpunt vzw- Mevr. Gwendoline VERMEIRE VRP- Dhr. Wouter VUYLSTEKE Dienst MiNaWa- Dhr. Lode VANDEN BUSSCHE Dienst EEG – economie- Dhr. Lieven VEULEMANS Provinciale Dienst Welzijn- Dhr. Koen VANNESTE Dienst mobiliteit en weginfrastructuur vertegenwoordigers politieke fractie:- Dhr. Luc VANDE CAVEYE CD&V – N-VA vaste secretaris- Dhr. Stephaan BARBERY Secretaris PROCORO vaste secretaris- Dhr. Stephaan BARBERY Secretaris PROCOROVERONTSCHULDIGD effectieve leden: Dhr. Pétur Edvardsson ACV- Dhr. Franky ROELS ABVV- Dhr. Oscar WULLEPIT Boerenbond- Mevr. Martine LANGEN Bond Beter Leefmilieu vzw Mevr. Sophie IDE Dienst vergunningen – sectie ruimtelijke ordening Mevr. Katrien FEYS Dienst vergunningen – sectie ruimtelijke ordening Mevr. Anne VANDERMEULEN Dienst Welzijn Mevr. Katrien VANCRAEYNEST Dienst mobiliteit en weginfrastructuur Dhr. Jeroen CORNILLY Dienst Cultuur Mevr. Sophie MUYLLAERT Dienst Erfgoed Plaatsver<strong>van</strong>gende leden: Dhr. Jan VAN WINGHEM Dienst landbouw Dhr. Reinoud VAN ACKER Dienst Erfgoed Dhr. Frederik DEMEYERE Dienst Cultuur vertegenwoordigers politieke fractie Dhr. Eric CARDON Sp.a – Spirit Dhr. Marc VANPAEMEL GROEN!- Dhr. Guy VAN DEN EYNDE Open VLD- Dhr. Jan Lacombe Vlaams Belang1


VERSLAGDe voorzitter opent de <strong>vergadering</strong> en dankt hierbij de heer Piet Chielens dat de PROCORO in deleeszaal <strong>van</strong> het kenniscentrum <strong>van</strong> het vernieuwde museum Flanders Fields kan vergaderen. Nade inleiding zal hij achtereenvolgens de heer Dries Vanbelleghem en daarna de heer Piet Chielensverzoeken om een korte exposé te geven over hun respectievelijke insteken <strong>van</strong> de dagorde.Graag verwelkomt hij hierbij de leden <strong>van</strong> de PROCORO op deze studiereis, volledig opgevat inaandacht <strong>van</strong> de studie <strong>van</strong> de ruimtelijke ordening-benadering <strong>van</strong> WO I. Reeds meerdere kerenheeft de PROCORO zich in een aantal specifieke dossiers gebogen over de geëigende r.o.-problematiek <strong>van</strong> archeologische sites <strong>van</strong> de “Grote Oorlog” in onze westhoek-area. Specifiekwordt meer en meer aandacht besteed aan niet-visuele (dus archeologische) dragers, die in ditgebied her en der voorkomen. Systematisch wordt getracht om hierbij meer belangstelling voordeze archeologische sites te bekomen bij de betrokken gemeentebesturen, de daarbij bevoegdeadministraties en ook bij de PROCORO in haar adviestaken daaromtrent.De heer Dries Vanbelleghem <strong>van</strong> de dienst ruimtelijke planning licht het voorstel toe <strong>van</strong> hetVlaams gewest over de afbakening <strong>van</strong> de agrarische en natuurlijke structuur voor Ieperboog Zuid(hoofdzakelijk Ieper –Heuvelland).Een lid vraagt of het klopt dat er in de regio op heden nog geen enkel ankerplaats is. De adviezendie verwijzen naar de ankerplaatsen zouden dan de ankerplaatsen zijn <strong>van</strong>uit de landschapsatlas.De heer Dries Vanbelleghem bevestigt dit maar zegt ook dat er heel wat dossiers lopende zijn omankerplaatsen af te bakenenEen ander lid zegt dat er toch veel ankerplaatsen zijn.De heer Dries Vanbelleghem verduidelijkt dat de landschapsatlas heel wat ankerplaatsen voorstelt.Er is een decretale procedure voorzien om een ankerplaats af te bakenen. Wanneer er eendefinitieve besluit is <strong>van</strong> een ankerplaats, moet dit nog vertaald worden in een ruimtelijkuitvoeringsplan. Dit gebeurt slechts via de ruimtelijk uitvoeringsplannen die opgemaakt worden inhet kader <strong>van</strong> de afbakening <strong>van</strong> de agrarische en natuurlijke structuur.Een lid vraagt of de ankerplaatsen <strong>van</strong> de landschapsatlas volledig worden vertaald in ruimtelijkeuitvoeringsplannen.De heer Dries Vanbelleghem legt uit dat een ankerplaats heel gedetailleerd is. In een RUP gaat hetom een afgebakend gebied waarbinnen een verhoogde aandacht voor het landschap wordtgevraagd. Bij aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen is een bijkomend advies nodig<strong>van</strong> de Vlaamse administratie erfgoed.Nog een ander lid merkt op dat er naast de Palingbeek nog andere provinciale do<strong>mei</strong>nen zijn.De heer Dries Vanbelleghem beaamt dit en verwijst naar de Kemmelberg waar de provincie ookvragende partij is om hiervoor een PRUP op te maken.De voorzitter dankt de heer Dries Vanbelleghem voor de toelichting.De voorzitter is verheugd dat de heer Piet Chielens bereid is om verdere toelichting te geven voorde PROCORO, alsook de leden verder laat kennismaken met WOI op het terrein in het bijzonder desite <strong>van</strong> de Palingbeek en Hill60De heer Piet Chielens zegt dat het verhaal <strong>van</strong> WOI een verhaal is waar je moeilijk fier kan op zijnmaar de streek heeft toch de verantwoordelijkheid om er zorgvuldig mee om te springen, zeker inde ruimtelijke ordening.De heer Piet Chielens geeft meer duiding over WOI en de relicten die nog steeds in het landschapterug te vinden zijn. Vervolgens gaat de heer Piet Chielens dieper in op het concept <strong>van</strong> hetvernieuwde museum waar de link wordt gelegd met het landschap. De toelichting wordt begeleiddoor wereldoorlogse geluiden <strong>van</strong> bombardementen door de werken die nog aan de gang zijn.Daarna gaat de PROCORO-leden naar de Palingbeek en Hill 60 onder leiding <strong>van</strong> Piet Chielens. Opverschillende plaatsen werd halt gehouden waar duidelijk in het landschap de sporen <strong>van</strong> WOI nogte zien zijn.2


De voorzitter nodigt de leden uit voor het middagmaal in restaurant Ariane te Ieper. Hij verzoekthierbij het glas te heffen voor een specifiek verjaardags-evenement. Immers de provinciale dienstruimtelijke planning viert zijn 10-jarige verjaardag. Deze dienst is in het verloop <strong>van</strong> de jarengestadig gegroeid in kwaliteit, zowel in haar service bij de gemeenten als bij de opmaak <strong>van</strong> deeigen ontwerpopdrachten. De PROCORO geniet continu <strong>van</strong> de strategische insteek <strong>van</strong> dezeadministratie voor de werkzaamheden <strong>van</strong> onze PROCORO-werking. Daarbij dankt de PROCORO<strong>van</strong> harte de vaste secretaris Stephaan Barbery en de logistieke manager Birgit Bullynck en hetvolledige team <strong>van</strong> deze dienst voor hun inzet voor onze adviserende instantie.Na het middagmaal worden de begraafplaats Lyssenthoek (Poperinge) en de loopgravensiteBayernwald (Heuvelland) bezocht.Lyssenthoek:Op het gehucht Lijssenthoek (Poperinge) was <strong>van</strong> 1915 tot 1920 het grootste veldhospitaal <strong>van</strong> deIeperboog ingericht. De boerderij <strong>van</strong> Remi Quaghebeur, gelegen aan de spoorlijn Poperinge-Hazebrouck, was de ideale plek voor de triage en evacuatie <strong>van</strong> zieken en gewonden. Tenten enbarakken hadden in piekperiodes vierduizend hospitaalbedden ter beschikking. Het terrein strektezich uit over enkele tientallen hectare.De begraafplaats is een spiegel <strong>van</strong> het oorlogsgeweld in de Ieperboog. Wie gewond raakte, werdafgevoerd naar het veldhospitaal. Zij die het niet haalden, werden ter plaatse begraven. Debegraafplaats groeide organisch. Zo verwijzen de piekdagen op Lijssenthoek steeds naar eengebeurtenis aan het front, zij het met een, twee of drie dagen vertraging. Vandaag liggen er 10785slachtoffers begraven.Bayernwald :De Duitse loopgravensite Bayernwald in Wijtschate ligt op een hoogte <strong>van</strong> 40 meter en heefthierdoor een grote militair-strategische waarde. Legers op een hoogte of heuvel, hebben immerseen beter zicht op het front. Zo kan men de kanonnen trefzeker richten en de eigen stellingenmakkelijker verdedigen. Vandaar dat Franse en Beierse soldaten in november 1914 een verbetenstrijd leverden om het bezit <strong>van</strong> deze site. De Duitsers winnen het gevecht en <strong>van</strong>af dat momentnoemt men de plaats Bayernwald. Van 1914 tot de zomer <strong>van</strong> 1917 bouwen zij hun Bayernwald uittot een onneembare vesting. Wat nu nog te zien is, maakt maar 10% uit <strong>van</strong> wat het in 1917geweest is!De vaste secretarisDe voorzitterStephaan BarberyPiet Gellynck3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!