Views
3 years ago

Charitas: tussen ratio en emotie - CBF

Charitas: tussen ratio en emotie - CBF

worden

worden dat hun donaties daadwerkelijk een bijdrage leveren aan die betere wereld diezij voor ogen hebben. Essentieel in het vergroten van de binding met het goede doel isdus ‘relevantie’.Het versterken van relevantie staat op gespannen voet met het streven naar een zobreed mogelijke doelgroep. Immers, relevantie houdt in dat de de charitatieve instellingzich in de communicatie verbindt met specifieke kernwaarden die door een specifiekegroep donateurs gedeeld worden. Als donateurs zich echter herkennen in diekernwaarden, zal de binding met het goede doel veel groter zijn. Zijn relatie met hetgoede doel zal langduriger zijn en zijn bereidheid om structureel te doneren groter.Een goed voorbeeld van een goed doel dat relevantie sterk verankerd heeft in haarbeleid en communicatie is Oikocredit. De kernboodschap van Oikocredit is het geloofdat ook arme mensen heel goed in staat zijn zelf een beter bestaan op te bouwen. Doorhet geven van microkrediet kunnen ze een eigen bedrijfje opzetten en daarmee eeninkomen verwerven. Deze aanpak draagt niet alleen bij aan een betere inkomenspositievan de kleine ondernemer maar levert uiteindelijk ook een bijdrage aan de plaatselijkeeconomie. Deze boodschap heeft als kernwaarden zelfredzaamheid engelijkwaardigheid, sterke kernwaarden die een zeer specifieke doelgroep aan zullenspreken.De vraag is of charitatieve instellingen er niet verstandiger aan doen zich duidelijker tepositioneren op relevantie en meer nog dan nu aansluiting te zoeken op dekernwaarden van hun doelgroep. Als men blijft inzetten op het emotionele appel zaldoor de grote concurrentie een voortdurende strijd om de eigen positie geleverdmoeten worden. Deze vergt een grote investering in de communicatie maar kan ookleiden tot imagoschade omdat donateurs zich gaan ergeren aan de voortdurendeverzoeken om te geven. Als een charitatieve instelling zich meer op relevantie profileert,zal de loyaliteit van donateurs aan het goede doel groter worden. Daarmee wordt hetaandeel in de charitatieve gelden zekerder dan nu het geval is. Donateurs die zich meerbetrokken voelen zullen ook eerder bereid zijn om zich op andere manieren in te zettenvoor het goede doel.4

Tussen gevoel en ratio - Universiteit van Amsterdam
Tussen bereik en ontvangst - CBF
Tussen bereik en ontvangst - CBF
Goede doelen op weG naar 2015 - CBF
Resultaat- en ImpactmetIng - CBF
Goed doel, goed verhaal - CBF
geven is een gave - CBF
JAARVERSLAG 2008 - CBF
… dé relatie tussen water en land … - Jansen-Venneboer
Fondsmanager versus indexvolger duel tussen twee ... - Iex
Download hier nr1 van SamenSterk - Samen Tussen Amstel en IJ
Educatief dossier - Tussen Hemel en Hel - KMKG
Leven tussen de Vikingen - Sax.nu
Tussen vrijheid en beperking proefschrift Math de Vaan - Nyenrode ...
Pendelaars tussen vraag en aanbod Focus op de functie van ... - Nigz
Ruimte voor geven Convenant tussen het kabinet en de ... - CBF
976.000-00 Loyalty sheets.indd - CBF
De relevantie van vertrouwen tussen manager en medewerker voor ...
Meting maart 2012 - CBF
Het Goede Doel - CBF
Samenvatting 3M Fonds-onderzoek - CBF
JACQUES BANK: DE SPANNING TUSSEN MUZIEK EN TEKST 'Op ...
Nederlanders zuinig? We zijn Europees Kampioen 'geven ... - CBF