21.07.2015 Views

Meerjaren veiligheidsplan 2012 - 2014 - Gemeente Wijdemeren

Meerjaren veiligheidsplan 2012 - 2014 - Gemeente Wijdemeren

Meerjaren veiligheidsplan 2012 - 2014 - Gemeente Wijdemeren

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Publieke Veiligheid – DE KADERSHet meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> <strong>2012</strong> – <strong>2014</strong>van de gemeente <strong>Wijdemeren</strong>Loosdrecht, 12 juli <strong>2012</strong>


Inhoudsopgave1. Inleiding 2.2. Begripsbepalingen 3.3. Kaders 5.4. Veiligheidsanalyse 10.5. Prioriteiten 21.6. Organisatie en sturing 24.1


1. InleidingVoor u ligt het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> <strong>2012</strong> – <strong>2014</strong> – Publieke Veiligheid – de Kaders. Ditis het eerste deel van het integraal veiligheidsbeleid van de gemeente <strong>Wijdemeren</strong> voor deperiode van <strong>2012</strong> - <strong>2014</strong>. Hiermee geven wij invulling aan het beleidsveld PubliekeVeiligheid.Het integraal veiligheidsbeleid bestaat uit twee delen namelijk de (voorliggende) Kadernotaen een jaarwerkplan. In hoofdstuk 2 besteden we aandacht aan het begrip veiligheid, dedaarbij behorende thema’s en de veiligheidsketen. Hoofdstuk 3 beschrijft de missie en visievan de gemeente op het gebied van publieke veiligheid.De veiligheidsanalyse wordt vervolgens beschreven in hoofdstuk 4, waarbij per thema eencijfermatig beeld wordt geschetst van de situatie. Tevens geeft dit hoofdstuk een antwoordop de vragen ‘wat doen we nu?’ en ‘waar liggen nog kansen?’.Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de prioriteiten voor de periode <strong>2012</strong> – <strong>2014</strong>. Tot slot,wordt in hoofdstuk 6 de organisatie van en de sturing op veiligheid omschreven.2


2. BegripsbepalingenVeiligheid wordt meestal omschreven als de afwezigheid van bedreiging. Deze afwezigheidvan bedreiging onderscheiden we in fysieke en sociale veiligheid. Onder sociale veiligheidwordt verstaan de bescherming of het zich beschermd voelen tegen gevaar dat veroorzaaktwordt door of dreigt van de kant van menselijk handelen in de openbare ruimte. Fysiekeveiligheid laat zich omschrijven als het beschermd zijn (en het beschermd voelen) voorgevaar dat voortvloeit uit ongevallen en rampen van diverse aard.Naast het bovengenoemd onderscheid verdelen we het begrip in objectieve en subjectieveveiligheid. Objectieve veiligheid omschrijft feitelijk de situatie betreffende veiligheid aan dehand van cijfermatige gegevens. De subjectieve veiligheid legt de nadruk op het gevoel vanveiligheid, de beleving van mensen van veiligheid of het ontbreken daarvan.Veiligheidsthema’sIn Nederland wordt het veiligheidsbeleid veelal gebaseerd op het Kernbeleid Veiligheid zoalsdat is ontwikkeld door de VNG en haar partners. Zo onderscheiden we vijf veiligheidsvelden,die we kunnen verdelen in meerdere veiligheidsthema’s.Veilige woon- en leefomgevingBedrijvigheid en veiligheidJeugd en veiligheidFysieke veiligheidIntegriteit en veiligheid Sociale kwaliteit (o.m. woonoverlast, overlast zwervers enverslaafden) Fysieke kwaliteit (o.m. vernieling, graffiti, zwerfvuil) Objectieve veiligheid/veel voorkomende criminaliteit (o.m.woninginbraak, fietsendiefstal, geweldsdelicten) Subjectieve veiligheid/veiligheidsgevoel Veilig winkelgebied Veilige bedrijventerreinen Veilig uitgaan Veilige evenementen Veilig toerisme Overlastgevende jeugd Criminele jeugd/individuele probleemjongeren Jeugd, alcohol en drugs Veiligheid in en om de school Verkeersveiligheid Brandveiligheid Externe veiligheid Voorbereiding op rampenbestrijding Polarisatie en radicalisering Georganiseerde criminaliteit Ambtelijke en bestuurlijke integriteitDe veiligheidsvelden en de bij behorende thema’s vormen met het elkaar het veiligheidsbeleidvan de gemeente.3


VeiligheidsketenDe ketenbenadering zorgt er voor dat het beleid zich richt op alle onderdelen die per themakunnen worden benoemd.Schakel Definitie VoorbeeldPro-actieHet structureel voorkomen vanonveiligheidBij de ontwikkeling van nieuwewoningen de veiligheidsrisico’sin acht nemen (bijv. hetontstaan van donkere gangetjesof dichtbegroeide bosschagesPreventiePreparatieRepressieNazorgDe keten volgt de onderstaande cyclus.Het voorkomen van directeoorzaken van onveiligheid enhet beperken van de gevolgenervanDe daadwerkelijkevoorbereiding op de bestrijdingvan inbreuken op de veiligheid.De bestrijding van onveiligheiden de hulpverlening in acutenoodsituatiesAlles wat nodig is om zo snelmogelijk terug te keren naar de‘normale’ situatiedie het zicht wegnemen)De inzet van toezichthouders.Het opstellen en beoefenen vancrisisplannen of het opstellenvan een buurt<strong>veiligheidsplan</strong>Het verbaliseren en arresterenvan een verdachte of hetblussen van een brandOpvang, begeleiding ofherhuisvesting van slachtoffersof opsporing, vervolging en/ofbegeleiding van daders.4


3. KadersIn het Regeerakkoord van VVD/CDA uit 2010 is aangegeven dat er meer nadruk komt teliggen op de lokale knelpunten in buurten en wijken. Om te komen tot prioriteitstelling en omdaadwerkelijk een bijdrage te kunnen leveren aan het verbeteren van de veiligheid binnen degemeente zijn eerst kaders nodig, die richting en focus geven. Het betreft kaders voor hetgemeentelijk handelen en de inzet die wordt verwacht van anderen.MissieWij zijn een gemeente die veel belang hecht aan de veiligheid van zijn inwoners,ondernemers en bezoekers. Wij willen een gemeente zijn waarin mensen zich veilig,vertrouwd en met elkaar verbonden voelen. Wederzijds respect is de norm. Kortom eengemeente waarin we elkaar geen overlast bezorgen en waarin geweld een uitzondering is,net als diefstal, vernieling en andere vormen van criminaliteit.Dit streven kan alleen worden bereikt als dit breed wordt gedragen. Wij zoeken aansluiting bijdie thema’s die onze inwoners, ondernemers en bezoekers belangrijk vinden. Open eneerlijke communicatie over veiligheidsthema’s speelt hierbij een belangrijke rol. Onzeinwoners, ondernemers en bezoekers kunnen daarin ook veel betekenen op grond van huneigen verantwoordelijkheid. Van de gemeente mag verwacht worden dat zij weet op tetreden wanneer de veiligheid echt in de knel komt.Het is de missie van de gemeente en haar partners een veiligheidsbeleid te ontwikkelen entot uitvoering te brengen met als resultaat enerzijds een afname van criminaliteit enanderzijds de verbetering van de leefbaarheid. De gemeente vervult haar voortrekkersrol enspeelt een actieve rol in de regionale samenwerking. Door ingrijpen aan de voorkant(preventie) voorkomen we dat er zwaar moet worden ingezet aan de achterkant (repressie).Alle schakels van de veiligheidsketen moeten worden benut om resultaat te kunnenbereiken.De gemeente heeft niet alléén een verantwoordelijkheid om de veiligheid te bewaken.Burgers, instellingen en ondernemingen hebben ook een eigen verantwoordelijkheid om eenbijdrage te leveren aan de veiligheid. Burgerinitiatieven dragen wij een warm hart toe. Oponze beurt streven wij naar burgerparticipatie bij de totstandkoming van beleidsinitiatieven ophet gebied van veiligheid. Het versterken van de sociale samenhang in de straat, is daarbijhet doel.VisieDe gemeente streeft naar een veilige en sociale samenleving, waarin buren elkaar kunnenaanspreken, waarin inwoners weerbaar zijn en zich beschermd weten, waarin jeugd eeneigen plek inneemt, waarin respect geldt als basisnorm, waarin de openbare ruimte ennatuur toegankelijk is, waarin regels gehandhaafd worden en waarin ernstige calamiteitenachterwege blijven.RegeerakkoordHet regeerakkoord VVD/CDA vormt voor het veiligheidsbeleid een belangrijk kader. Deveiligheidsparagraaf daarvan omvat niet echt prioriteiten op veiligheidsthema’s, maar geeftwel richtinggevende kaders aan. Het kabinet stelt dat het daadkrachtig aanpakken vanstraatterreur, overlast, intimidatie, agressie, geweld en criminaliteit vraagt om een zichtbaar,gezaghebbend en doortastend optreden van politie en justitie. Daarnaast wordt de nadrukgelegd op het steviger handhaven, (zwaarder) straffen en de dadergerichte aanpak in deveiligheidshuizen en krijgen slachtoffers een sterkere positie.Het kabinet werkt aan de komst van de Nationale Politie per 1 januari 2013. Er komen 10politieregio’s waarbij de grenzen van de 10 arrondissementen van de gerechtelijke kaartleidend zijn. Met deze indeling moet de politie efficiënter gaan werken en ontstaat er minder5


ureaucratie binnen de organisatie. De politie gaat zich meer bezig houden met hetstraatwerk en er wordt landelijk meer en beter samengewerkt.Coalitieakkoord 2010 - <strong>2014</strong>In het coalitieakkoord hebben de partijen Dorpsbelangen, VVD en D66 aandacht besteedaan het onderwerp veiligheid. In het akkoord is aangegeven dat de criminaliteitscijfers onderhet landelijk gemiddelde liggen. Het streven is om deze cijfers onder het landelijkegemiddelde te houden. De nadruk wordt gelegd op samenwerking in de regio om zo deonveiligheid aan te pakken.Programmabegroting <strong>2012</strong> - 2015De programmabegroting wordt jaarlijks vastgesteld. In deze begroting worden de ambitiesgekoppeld aan de financiële middelen van de gemeente. De begroting is opgedeeld indiverse programma’s. Voor het onderwerp veiligheid zijn de ambities verwoord in programma2.Veiligheidsstrategie Midden NederlandMet de vorming van de Nationale Politie is ook de komst van de Regionale Eenheid MiddenNederland aanstaande. Vooruitlopend op de uitkomst van het wetgevingsproces is eenVeiligheidsstrategie voor Midden Nederland ontwikkeld. In deze Veiligheidsstrategiebeschrijven 41 gemeenten in de (nieuwe) politieregio Midden Nederland hun gezamenlijkeprioriteiten, ambities en strategische keuzes voor <strong>2012</strong>-<strong>2014</strong>. De Veiligheidsstrategie is duseen gezamenlijk meerjarenplan dat is afgestemd met het Openbaar Ministerie en PolitieMidden Nederland.In de Veiligheidsstrategie zijn, overlast en criminaliteit door jeugdgroepen, woninginbraken,geweld (waaronder straatroof, overvallen, huiselijk geweld, uitgaansgeweld, geweld tegenwerknemers met publieke taak) en de georganiseerde criminaliteit als regionale prioriteitenbenoemd. Deze prioriteiten vormen een gemene deler van de lokale prioriteiten van de 41gemeenten in de regio Midden Nederland.RisicoprofielHet risicoprofiel en het crisisplan vormen samen het kader voor de Veiligheidsregio Gooi enVechtstreek. In het risicoprofiel zijn de risico’s benoemd die mogelijk de regio kunnen treffen.Denk bijvoorbeeld aan extreme weersomstandigheden of ongevallen met gevaarlijke stoffen.In het crisisplan is de samenwerking op de verschillende onderdelen binnen de gehelerampenbestrijding beschreven.Samenhang regionale en lokale aanpakOp lokaal niveau heeft de gemeente de regie op de probleemgerichte aanpak vanonveiligheid. Deze regierol is beschreven in een wetsvoorstel dat de gemeente verplicht ombeleid te maken dat zich richt op het verminderen van de onveiligheid binnen de gemeente.Er is vrijwel geen veiligheidsprobleem dat zich slechts in één gemeente voordoet.Samenwerken in de regio en op landelijk niveau is dus essentieel. We kunnen op dezemanier een gezamenlijke aanpak ontwikkelen, zodat op lokaal niveau een goedveiligheidsbeleid wordt gevoerd.Burgers als bondgenootOnze inwoners zijn de belangrijkste veiligheidspartner. Dit is niet alleen voor de gemeente zomaar ook voor de politie en het OM. Onze inwoners zijn zelf in eerste instantieverantwoordelijk voor hun eigen veiligheid. Van hen mag dus verwacht worden dat zij actiefbijdragen om hun eigen veiligheid te vergroten. Uiteraard kent de eigen verantwoordelijkheidzijn grenzen: daar waar de veiligheid van onze inwoners, ondernemers en bezoekersdaadwerkelijk gevaar loopt, moeten de professionals klaarstaan om in te grijpen.6


Er zijn verschillende mogelijkheden om als burger een bijdrage te leveren aan veiligheid. Zohelpen straatfeesten en buurt barbecues vaak de sociale cohesie in de eigen buurt tevergroten. Dit is gebleken uit onderzoeken van het Sociaal Cultureel Planbureau waarin isgeconcludeerd dat een sociale wijk een veilige wijk is. Daarnaast kunnen bewoners zorgenvoor een schone omgeving door ‘hun eigen straatje schoon te houden’. Ook kunnenbewoners onveilige en verdachte situaties signaleren door vaker 112 te bellen of onveilige enbeschadigde voorwerpen in de openbare ruimte te melden bij de gemeente.In het kader van het landelijke instrument Burgernet worden deelnemers telefonisch voorzienvan opsporingsinformatie om bijvoorbeeld mee uit te kijken naar een voortvluchtigeverdachte of een vermist persoon. Ook Burgernet is een vorm van burgerparticipatie.Als we onze inwoners willen zien als bondgenoot en om ervoor te zorgen dat ze zelfinitiatieven ontplooien is het van belang dat ze worden geïnformeerd over de veiligheid inhun buurt. Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar, zo kan er informatie worden gegeven viade lokale huis-aan-huis bladen. Ook de mogelijkheden van het internet kunnen wordenbenut, door bijvoorbeeld op de website van de gemeente een actueel beeld te geven van depolitiecijfers en preventie tips. Ook de mogelijkheden van de nieuwe media, zoals Twitterkunnen worden ingezet.Via een website als bijvoorbeeld stopdecriminaliteit.nl krijgen burgers een actueel beeld vanhet aantal woninginbraken (binnenkort ook autokraken) in de eigen buurt en vinden zepreventie tips. Of lezen ze via Twitter wat hun wijkagent in hun wijk doet of wat hem opvalt.Naast de duidelijke zichtbaarheid van het ‘blauw’ op straat moeten de te nemen maatregelenzo zichtbaar mogelijk zijn voor de inwoners. Vooral zichtbare maatregelen, activiteiten enresultaten zullen bijdragen aan het vergroten van het veiligheidsgevoel van onze inwoners,ondernemers en bezoekers.Lik op stukPlegers van strafbare feiten moeten in toenemende mate ervaren dat hun gedrag financiëleconsequenties heeft. Uitgangspunt voor de aanpak is dat alle wettelijke mogelijkheden, duszowel strafrechtelijk, bestuursrechtelijk als privaatrechtelijk, worden ingezet om dadersfinancieel te raken. Zo geldt uiteraard voor criminelen die zich schuldig maken aanvermogensdelicten dat hen de onrechtmatig verkregen buit wordt ontnomen. Vandalen dievernielingen aanrichten bijvoorbeeld tijdens de viering van Oud en Nieuw of tijdens hetuitgaan, moeten zodra ze bekend zijn als dader, de rekening gepresenteerd krijgen. De doorhen gemaakte schade moet volledig op hen worden verhaald. Dus niet alleen de kosten voorhet nieuwe bankje, maar ook het verwijderen van het vernielde exemplaar en de arbeidsurenvan de medewerkers die de werkzaamheden verrichten.Dadergerichte aanpakMede door de komst van het Veiligheidshuis Gooi en Vechtstreek is een belangrijke stapgezet naar een dadergerichte aanpak. Zo is bijvoorbeeld de veelplegeraanpak, die wordttoegepast binnen het Veiligheidshuis, gericht op de dader zelf. Via de zogenaamdeketenaanpak, gericht op de combinatie van straf en zorg, wordt getracht het aantalveelplegers en de recidive te doen afnemen. Ook de overlastgevers worden via een zelfdeaanpak benaderd. Tevens wordt het gezin en/of de sociale omgeving van deze personenbetrokken.Strategische partnersBehalve de gemeente en uiteraard iedere burger hebben vele andere organisaties hun eigenverantwoordelijkheid met betrekking tot veiligheid en leefbaarheid.7


PolitieDe politie vervult een belangrijke rol in het bevorderen van veiligheid en in het optredentegen criminaliteit.Openbaar MinisterieHet Openbaar Ministerie (OM) is verantwoordelijk voor de strafrechtelijke rechtshandhavingen heeft gezag over de opsporingstaken van de politie. Voor de gemeente is het OM eenbelangrijke samenwerkingspartner, zeker waar het gaat om de aanpak van veelplegers ende jongerenoverlast, maar ook voor ondersteuning bij zaken die een gemeentelijke prioriteithebben en een gezamenlijke aanpak vergen.WoningcorporatiesDe woningcorporatie is verantwoordelijk voor een goede staat van het verhuurde, maar ookvoor de leefbaarheid van de directe omgeving van haar eigendom. Het zorgdragen voor hetrustig woongenot van haar huurders, als andere huurders dit verstoren door overlast, valtonder de verantwoordelijkheid van de woningcorporaties.WelzijnsinstellingenBij het oplossen van problemen binnen de samenleving is er een belangrijke rol weggelegdvoor welzijnsinstellingen. Het maatschappelijk werk is belangrijk gezien haar bijdrage viaindividuele hulpverlening (zoals huiselijk geweld). Ook het jeugdwerk wordt betrokken bij deuitvoering van plannen (Versa Welzijn/jongerenwerker/combinatiefunctionaris). Via hetaanbieden van activiteiten en voorzieningen, zoals nu al geschiedt aan onder anderejongeren, kan preventief invulling worden gegeven aan een zinvolle vrijetijdsbesteding.OnderwijsinstellingenOf het nu gaat om voorlichting over risicovol gedrag of concrete acties zoals controles vanbromfietshelmen of fiets(verlichting), scholen zijn daarbij belangrijke instellingen omdat zij dejongeren dagelijks meemaken en zaken via de scholen op een gestructureerde en directewijze kunnen organiseren.VeiligheidsregioIn 2011 is de Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek ontstaan door het aangaan van eengemeenschappelijke regeling. De Veiligheidsregio is een organisatie waarin de regionalebrandweer, de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR) en degemeentelijke crisisbeheersing onder zijn gebracht. De Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreekwerkt steeds nauwer samen met de Veiligheidsregio Flevoland.Andere instellingen en/of samenwerkingsverbandenWinkeliersverenigingen, Kamer van Koophandel, horecabedrijven, Horeca Nederland,sportverenigingen, Veilig Verkeer Nederland, Buurtbemiddeling etc.Flankerend beleidVeiligheidsbeleid staat niet op zichzelf en raakt in (bijna) alle gevallen anderebeleidsprocessen, dit noemen we flankerend beleid. De flankerende processen verdelen weonder in interne- en externe beleidsprocessen. In het onderstaande overzicht worden diebeleidsprocessen benoemd waar rekening mee gehouden wordt in het veiligheidsbeleid,en/of waar op zijn beurt het veiligheidsbeleid weer in doorwerkt.Interne beleidsprocessenExterne beleidsprocessenAlgemene Plaatselijke Verordening Landelijke wetgeving waaronder WetMaatschappelijke Ondersteuning (WMO) en deWet op de Veiligheidsregio’sHandhavingsbeleid en uitvoeringsprogramma Beleid van het ministerie van Veiligheid enJustitieJeugd- en gezondheidsbeleidProvinciaal beleid8


Beleid omtrent horeca en evenementenBeleid omtrent VerkeerBeleid in het kader van de brandweerBeleid omtrent toerisme en recreatie<strong>Meerjaren</strong> Veiligheidsstrategie Midden NederlandJaarplan van de politieBeleidsplan Veiligheidsregio, w.o. Crisisplan9


4. VeiligheidsanalyseHet meetbaar maken van criminaliteit is geen gemakkelijke opdracht. De cijfers zijnafhankelijk van meerdere factoren zoals de aangiftebereidheid, registratiebereidheid en decapaciteit van de politie en de gemeente.Voor de analyse van de cijfers gebruiken wij voornamelijk de beschikbare cijfers van depolitie (de zogenoemde objectieve gegevens). Elke 10 e dag van de maand ontvangt deburgemeester actuele cijfers in de vorm van een ‘Dashboard’. Het dashboard bevat eenhandvat voor het monitoren van het veiligheidsbeleid, ondanks dat het ruwe cijfers betreft.Naast het ‘dashboard’ is gebruik gemaakt van de criminaliteitsbeeldanalyse 2011.Wij hebbenalleen de beschikking over objectieve gegevens. Subjectieve gegevens zijn niet voorhandenomdat we niet hebben deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor in 2011 of een andere vormvan het in kaart brengen van de beleving van veiligheid.De gemeente heeft 23.312 inwoners (peildatum 1-1-2011) 1 . Er zijn 9.907 particulierehuishoudens in de gemeente, waarvan 2.934 eenpersoonshoudens, 3.213 meerpersoonshuishoudenszonder kinderen en 3.760 meerpersoonhuishoudens met kinderen.In totaal wonen 2.714 mensen in de gemeente die van allochtone afkomst zijn, waarvan 72%van westerse afkomst is.Criminaliteitsbeeld 2In 2011 daalde het aantal aangiften van 1.141 naar 1.126. In figuur 110 is het aantalopgenomen aangiften afgezet tegen de opgehelderde aangiften en de aangiften die bij hetOM zijn behandeld (aangiften OM). Van het totale aantal verdachten is 80% vanNederlandse afkomst.Het totale aantal geregistreerde misdrijven is vanaf 2007 gedaald van 1.147 naar 996 in2011. De daling is in het bijzonder zichtbaar in het resultaatgebied veiligheid. In de resultaatgebiedenleefbaarheid en maatschappelijke integriteit is een stijging van het aantalmisdrijven zichtbaar.1 Bron: Statline CBS2 Bron: Criminaliteitsbeeldanalyse 2011 (CBA). Het CBA geeft inzicht in de aard, omvang en trendmatigeontwikkeling van geregistreerde criminaliteit in de regio.10


Er is een top 10 van meest voorkomende misdrijven opgesteld over het jaar 2011. In tabel118 wordt deze top 10 weergegeven.Het aantal vernielingen cq. zaakbeschadigingen, verkeersongevallen en mishandelingen zijnhet meest gestegen. De grootste dalers zijn overige vermogensdelicten, diefstal/inbraakwoning en diefstal uit/vanaf motorvoertuigen.Stijgers: 2010 2011Dalers: 2010 2011In tabel 121 is de verdeling te zien van het aantal verdachten naar geslacht.11


In 2011 is zowel het totale aantal als het aantal aangehouden verdachten gedaald. Hetaantal verdachten OM echter is in 2011 met ruim 42% gestegen ten opzichte van hetvoorgaande jaar.De grootste stijging van incidenten vond in 2011 plaats in de leeftijdscategorie 55 jaar tot enmet 64 jaar, gevolgd door 35 jaar tot en met 44 jaar en 45 jaar tot en met 54 jaar. Het aantaldelicten in de leeftijdscategorie 12 jaar tot en met 17 jaar daalde.De veiligheidssituatie per veiligheidsthemaVeilige woon- en leefomgevingVeilige woon- en leefomgeving bundelt veiligheidsthema’s die direct met de alledaagsekwaliteit van wonen en leven in buurten en wijken te maken hebben. De onveiligheid binnendit veld heeft een heel herkenbaar karakter. Het gaat om verschijnselen waar iedereen meete maken kan krijgen. De leefbaarheid en de daarmee samenhangende sociale veiligheid inde woon- en leefomgeving wordt in belangrijke mate bepaald door de betrokkenheid vanbewoners bij de eigen omgeving.De sociale onveiligheid, ook wel het gevoel van onveiligheid genoemd, ontstaat wanneer ersprake is van verloedering of beperkte inrichting (het ontbreken van voldoendestraatverlichting bijvoorbeeld) van de openbare ruimte. Ook het ontbreken van voorzieningenvoor bepaalde doelgroepen, zoals jongeren, kan eraan bijdragen dat de sociale veiligheidwordt aangetast.Het gaat bij dit veiligheidsveld om thema's als overlast en sociale weerbaarheid, maar ookom vergrijpen als woninginbraak en diefstal uit auto's.12


Cijfermatig beeldDe afgelopen jaren is het aantal diefstallen c.q. inbraken in woningen toegenomen. In 2007werden 70 woningen door het inbrekersgilde aangedaan terwijl dit aantal in 2010 isopgelopen naar 119. Een kanttekening hierbij is dat ’s-Graveland in het begin van 2010 isgetroffen door een inbraakgolf (respectievelijk 2010 – 26 inbraken 2011 – 7 inbraken). In2011 ligt het aantal iets lager dan het jaar ervoor, namelijk 101 meldingen vandiefstallen/inbraken in woningen. In de kernen Kortenhoef en Loosdrecht vinden de meestediefstallen/inbraken in woningen plaats. Gelet op de cijfers heeft het inbrekersgilde een hogeslagingskans in de gemeente, van de 101 meldingen was in 75% succesvol en kon er buitworden gemaakt.De onderstaande grafiek geeft een beeld van de woningeninbraken per maand.Het aantal diefstallen van bromfietsen, snorfietsen, en fietsen is afgenomen tot 41 in 2011ten opzichte van 51 in 2007. In de kernen Kortenhoef en Loosdrecht vinden de meestediefstallen hiervan plaats. Het aantal diefstallen uit/vanaf motorvoertuigen is in 2011 (83)sterk gedaald ten opzichte van 2007 (125). Het meest opvallend is de afname van het aantalin de kern Loosdrecht. In 2007 vonden hier nog 62 diefstallen uit/vanaf motorvoertuigenplaats, terwijl dit aantal in 2011 op 24 is blijven steken. In Kortenhoef is het aantal in 2011juist met 13 diefstallen toegenomen ten opzichte van 2007.Het aantal diefstallen van vaartuigen en/of onderdelen is in 2011 met ruim 38% gedaald tenopzichte van 2007. Het aantal pogingen staat in 2011 op 5. Vooral in de kernen Loosdrechten Nederhorst den Berg komen dit soort delicten het meest voor.Het aantal gewelds- en lichamelijke integriteitdelicten is de afgelopen jaren nagenoeg gelijkgebleven. In 2007 waren er 96 geregistreerde geweldsdelicten en zijn 29 verdachtenaangehouden. In 2011 waren dit respectievelijk 89 geregistreerde geweldsdelicten en 31aangehouden verdachten. Vooral het delict “mishandeling” (2011 – 50) komt in dezecategorie het meest voor. Figuur 114 laat een stijging in deze categorie duidelijk zien.13


Het aantal bekende huiselijk geweldincidenten is in 2011 gestegen van 47 naar 61. Hetgrootste gedeelte van deze incidenten bestaat uit psychisch geweld. Opvallend is de stijgingvan het aantal incidenten met lichamelijk geweld. Het aantal incidenten met bedreigingdaarentegen daalde.In de tabellen 124, 125, 126 en 127 zijn het aantal verdachten en het aantal incidentenwaarvoor deze verdachten verantwoordelijk zijn uitgesplitst naar categorie. Het gaat hierbijom de categorieën: eerstpleger (first offender), meerpleger, veelpleger en zeer actieveveelpleger 3 .Het aantal verschillende incidenten laat zien dat de eerstplegers ook het grootste aantaldelicten pleegt, maar dat dit aantal vanaf 2007 daalt. Het aantal incidenten gepleegd doormeerplegers en zeer actieve veelplegers is gestegen ten opzichte van 2010.Het aantal minderjarige eerstplegers daalde evenals het aantal meerplegers. In 2011 warener geen (zeer actieve) veelplegers.3 Zie bijlage voor de definitie van de verschillende categorieën.14


Incidenten door minderjarige verdachten worden gepleegd door eerstplegers enmeerplegers. Er werden geen incidenten gepleegd door veelplegers.Er is mogelijk een overlap tussen categorieën mogelijk. Dit komt doordat een persoonbijvoorbeeld in januari eerstpleger kan zijn en verderop in het jaar meerpleger of veelplegerkan worden. De incidenten gepleegd door deze persoon worden dan in meerderecategorieën meegeteld.Wat wordt er al gedaan?Buurtbemiddeling heeft in 2011, 11 zaken ter behandeling gehad. In 64% is sprake van eensuccesvolle bemiddeling. Overlast tussen bewoners en botsende leefstijlen zijn in elke kernwaarneembaar en zijn zeer divers van aard. De gemeente is in diverse casussenbemiddelend opgetreden tussen partijen.Sinds 1 april 2009 is in de regio de Wet Tijdelijk Huisverbod ingevoerd. De burgemeester kanhiermee de pleger een tijdelijk huisverbod opleggen op het moment dat het strafrecht teweinig mogelijkheden biedt om de dader uit huis te krijgen. De burgemeester heeft in 2011 4maal een tijdelijk huisverbod opgelegd, waarvan 2 zijn verlengd tot de maximale termijn van4 weken.De buitendienst van de gemeente werkt, samen met het Servicemeldpunt van de gemeente,in de openbare ruimte. Op deze wijze vindt afstemming plaats tussen de meldingen vanburgers en het herstel- c.q. onderhoudswerk.Burgernet is een samenwerkingsverband tussen burgers, politie en gemeente. Debetrokkenheid van burgers bij de veiligheidssituatie in hun eigen woonomgeving is onderdeelvan het kabinetsbeleid. Burgernet is voor de SMS-Alert in de plaats gekomen. Alle inwonerskunnen zich aanmelden bij Burgernet.Waar liggen kansen?- Verbeteren sociale cohesie tussen bewoners;- Structurele bijdrage aan het Veiligheidshuis;- Heterdaadkracht; bellen met 112 als de dader in de buurt is, dus niet alleen innoodgevallen;- Preventieve inzet van het tijdelijk huisverbod;- Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte;15


- Invoering van vandalismemeter;- Deelname aan de Veiligheidsmonitor;- Burgers betrekken bij veiligheid (buurtpanels);- Publieksgerichte communicatie;- Politiekeurmerk Veilig Wonen;- Actieve politiesurveillance op piekmomenten op het gebied van woninginbraken;- Actueel flankerend beleid;Bedrijvigheid en veiligheidBedrijvigheid en veiligheid omvat thema’s die te maken hebben met de sociale onveiligheidrond bedrijvigheid. Het gaat om de onveiligheid die bedrijvigheid genereert of waar zij mee temaken heeft die echter niet van ‘fysieke’ aard is (zie fysieke veiligheid). Thema’s zijn ondermeer inbraken en de veiligheid rond uitgaan en bij grootschalige evenementen. Dezethema’s spelen in wisselende mate een rol in de gemeente, mede gelet op de diversiteit vande problematiek. Maatregelen in dit veld hebben vaak een gemengd publiek-privaat karakter.Cijfermatig beeldHet aantal diefstallen en inbraken bij bedrijven en instellingen is de afgelopen jaren niet echtafgenomen. In 2011 werden 65 bedrijven en instellingen bezocht door dieven/inbrekers.Het aantal meldingen ten aanzien van horeca is lastig te benoemen. Dit komt voornamelijkdoor de aard van de overlast en de meldingen. In veel gevallen gaat het om geluidsoverlastvan activiteiten die horeca gerelateerd zijn. Dergelijke meldingen kennen pieken en dalen.De horecabedrijven waarvan meldingen zijn ontvangen worden bij de integrale horecacontrolebezocht. Daarnaast zijn er meldingen bekend waarbij de bezoekers van dehorecagelegenheden overlast veroorzaken voor de omgeving. Horecaondernemers met eenhorecabedrijf, waar geen alcohol wordt geschonken (snackbars, pizzeria’s e.d.) hoeven geenvergunning aan te vragen.Uit de Quick Scan Horeca, welke is vastgesteld in maart 2011, is gebleken dat nietvoldoende is stilgestaan bij de effecten van de afschaffing van de exploitatievergunning, inhet kader van preventieve handhaving, bescherming van de directe woon- en leefomgevingvan een openbare inrichting (horecabedrijf), de openbare orde en openbare veiligheid. Deburgemeester heeft op dit moment onvoldoende mogelijkheden om preventief op te kunnentreden. De bestaande regelgeving biedt geen preventieve alternatieven.Evenementen die regelmatig worden gehouden mogen niet leiden tot overmatige overlast.De gemeente heeft zeer uiteenlopende evenementen, waarvan een aantal een langlopendegeschiedenis hebben, zoals de Gondelvaart of het NK palingroken. Wat merkbaar is, is dater meer meldingen van overmatige geluidsoverlast van de grote evenementen zijn.Wat wordt er al gedaan?Als een van de weinige gemeenten in onze regio hebben wij een grote groepverkeersregelaars (154 vrijwilligers). Deze verkeersregelaars worden jaarlijks aangestelddoor de gemeente door middel van een aanstellingsbesluit. Bij grote evenementen houdenwe een vooroverleg waarbij naast de hulpdiensten ook de organisatoren van het betreffendeevenement aanwezig zijn. Op regionaal niveau is een expertisegroep evenementenveiligheidactief, welke voor regionale afstemming van evenementen en de regionaleevenementenkalender zorgt.Er vinden avond- c.q. nachtelijke horecacontroles plaats in samenwerking met de politie,brandweer en gemeente. Tijdens deze controles wordt niet alleen gekeken naar devergunningen in het kader van de Drank- en Horeca wet, maar ook naar de brandveiligheiden de geluidsniveaus van de betreffende inrichting.16


Waar liggen kansen?- Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte;- Burgers en ondernemers betrekken bij veiligheid en leefbaarheid;- Jaarlijks aan de hand van een thema, overleg met ondernemers over veiligheid;- Publieksgerichte communicatie, waaronder bereikbaarheid van de gemeente bijklachten t.a.v. horeca en geluid in de weekeinden;- Invoering van de exploitatievergunning met preventieve maatregelen.- Integrale benadering van het onderwerp veiligheid en leefbaarheid bij bedrijven eninstellingen;- Bedrijven en instellingen stimuleren meer actie te ondernemen om inbraken envernielingen aan eigendommen te voorkomen (bewustwording)- Keurmerk Veilig Ondernemen;- Actueel flankerend beleid;Jeugd en veiligheidOnder dit veiligheidsveld ressorteren de veiligheidsthema’s in relatie tot de jeugd, waaronderjeugdgroepen, individuele probleemjongeren en alcohol- en drugsproblematiek.Cijfermatig beeldEr zijn geen echte probleemlocaties naar voren gekomen. Dit wil niet zeggen dat de jongerengeregeld te vinden zijn op vaste plekken. Het winkelcentrum de Meenthof, de ontmoetingplekaan de Kwakel te Kortenhoef, het Lindeplein te Loosdrecht en de Voorstraat te Nederhorstden Berg zijn de plaatsen waar we de jeugd vaak aantreffen. Jongeren zijn vaak ookaanwezig nabij diverse speelvoorzieningen in de wijken. De meldingen in het kader vanoverlast kennen veelal een gemene deler, zoals alcohol- en drugsgebruik, geluidsoverlast,gebruik van scooters/brommers, vervuiling en vernieling.Patronen in klachten door of rondom horecalocaties en de bekende indrinkplaatsen wordengeanalyseerd en er wordt intensief gesurveilleerd als dat nodig is en met de aanwezigejeugd wordt verbinding gezocht. De recreatieve plaatsen aan het water worden veelvuldigbezocht door jongeren (bijvoorbeeld het Vuntusstrandje), maar ook op het water zijnjongeren duidelijk zichtbaar. De voornaamste overlastproblematiek is dan geluidsoverlast,zwerfafval en brommers/scooters op de strandjes.Daarnaast wordt intensief samengewerkt op regionaal niveau in het kader van het project‘Samen aan de slag’. Dit project richt zich op de aanpak van het riskant alcoholgebruik bijjongeren. De insteek is integraal. Naast voorlichting gaat het om regelgeving en handhaving.De activiteiten zijn niet alleen gericht op jongeren, maar ook op ouders, scholen enverstrekkers van drank (zoals de horeca, de supermarkt, de sportkantine). Er zijn 13sportclubs, respectievelijk -kantines die een drank- en horecavergunning hebben, waarvan 8een horecaconvenant ten aanzien van het gebruik van alcohol bij sportclubs hebbenonderschreven.In tabel 122 is te zien dat minderjarigen het meest verdacht worden van het plegen vanvernielingen, gevolgd door vuurwerkincidenten en mishandeling.17


Jongvolwassenen worden het meest verdacht van alcohol in het verkeer en vernielingen. Hetaantal alcoholdelicten in het verkeer steeg, evenals het aantal vernielingen.Er zijn geen gegevens bekend over het drugsgebruik binnen de gemeente. Vooralsnog ligtde prioriteit bij het alcoholgebruik. Indien de Opiumwet overtreden wordt volgt een passendeactie en wordt er opgetreden.Wat wordt er al gedaan?In het jeugdbeleid is een indeling gemaakt van jeugd(groepen) conform de methode van hetonderzoeksbureau Beke. Deze methode wordt landelijk als standaard gehanteerd. Op grondvan deze indeling is er binnen de gemeente <strong>Wijdemeren</strong> -voor zover er al gesproken kanworden van groepen met een min of meer vaste samenstelling- alleen sprake van hinderlijkejeugdgroepen. Dit zijn de zogenaamde hangjongeren, die af en toe luidruchtig aanwezig zijn.In enkele gevallen kan een dergelijke groep zich (tijdelijk) misdragen, waarbij veelal sprake isvan alcohol- en drugsgebruik. Interventie door de betrokken partners is in deze situatiewenselijk. Elke zes weken worden de zogenaamde jeugdvindplaatsen doorgesproken met dejongerenwerker, de politie en de gemeente. Op basis van meldingen en klachten wordenafspraken gemaakt betreffende de aanpak van de overlast. Ook preventieve acties worden indit overleg besproken. Eind 2011 zijn de uren voor het jongerenwerk verhoogd tot 20 uur perweek, zodat er borging van het jeugdwerk is in alle kernen van de gemeente. Dejongerenwerker heeft door de komst van de combinatiefunctionarissen doorverwijzingsmogelijkhedengekregen.Daarnaast vindt er op regionaal niveau afstemming plaats, in het kader van het project Samenaan de Slag tegen riskant alcoholgebruik jeugd. In <strong>Wijdemeren</strong> wordt, net als in het geheleGooi, meer dan gemiddeld alcohol genuttigd. Dit kan leiden tot overlast in de openbare ruimte,maar ook in de horeca en op jeugdvindplaatsen en het kan leiden tot meer huiselijk geweld. Erzijn diverse alcoholverbodgebieden in de gemeente aangewezen. Daarnaast is het mogelijk om18


ij constateringen van overtredingen, aan een jongere een boete of kanskaart 4 te geven, indiende jongere overlast veroorzaakt in combinatie met alcohol.Waar liggen kansen?- Afspraken maken, samen met de horeca en alcoholverkooppunten om indrinkentegen te gaan;- Een convenant in het kader van het alcoholmatigingsbeleid voor alle sportclubs;- Actieve bijdrage in het Veiligheidshuis, dadergerichte aanpak- Het verhalen van schade door vandalisme;- Betrekken van de Woningbouwverenigingen;- Actueel flankerend beleid;- Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte;- Versterken van het toezicht en handhaving op en aan het water;- Burgers (specifiek jeugd) betrekken bij veiligheid en leefbaarheid;- Structurele inzet van het jeugdwerk;- Ouders betrekken bij de bestrijding van (overmatig) alcoholgebruik en preventieveacties gericht op activiteiten voor jongeren.Fysieke veiligheidFysieke veiligheid omvat de vormen van onveiligheid die samenhangen met gevaarlijke stoffen,verkeer, gebouwen en natuur. Bewoners en werknemers, toeristen en publiek lopenfysieke risico’s bij het betreden van het publieke domein en van gebouwen. Hierbij kangedacht worden aan deelname aan het verkeer of bezoeken van evenementen. Thema’s alsbrandveiligheid en verkeersveiligheid zijn hier aan de orde.Cijfermatig beeldDe beleving van het verkeer en de relatie tot veiligheid is een belangrijk onderwerp. Hetonderwerp betreft niet alleen het aantal verkeersongevallen, maar ook de snelheid opbepaalde wegen en de parkeerproblemen.Uit bij de politie bekende gegevens blijkt dat, van alle gevallen waar melding wordt gemaaktvan parkeeroverlast, het in het overgrote deel gaat om incidenten. Hierbij moet gedachtworden aan parkeren voor in- en uitritten en klachten over langdurig geparkeerdeaanhangwagens en caravans. De incidenten zijn niet terug te voeren op specifieke plaatsenen/of tijdstippen. Wel veroorzaakt het parkeergedrag rond evenementen altijd voor de nodigeoverlast.Het aantal verkeersongevallen is ten op zichte van de afgelopen jaren lastig met elkaar tevergelijken. Dit heeft als reden dat de politie niet meer ter plaatse komt als het enkelmateriële schade betreft. Dergelijke ongevallen komen haast niet meer voor in depolitiecijfers. Wat opvallend is, is dat de veroorzaker steeds vaker de plaats van het ongevalverlaat. In 2011 kwam dit 119 keer voor ten opzichte van 27 keer in 2007.Wat wordt er al gedaan?Naast de regionale brandweer, heeft de lokale overheid een belangrijke rol bij debrandveiligheid, zoals bij het verlenen van gebruiksvergunningen en bij controles op hetgebied van brandveilig gebruik.4 Jongeren tussen de 12 en 18 jaar die zich schuldig maken aan overlast en vandalisme onder invloed vanalcohol, openbare dronkenschap óf alcoholgebruik op plekken in de gemeente waar dit verboden is, krijgen eenproces-verbaal van de politie met een verwijzing naar bureau Halt (kanskaart). Dit bureau roept de jongere én zijnouders op voor een eerste gesprek, waarna de verwijzing naar de cursus volgt. De jongere kan ook voor eenboete kiezen.19


Waar liggen kansen?- Actieve communicatie op het gebied van het parkeren van aanhangwagens encaravans;- Inzet van bijzondere opsporingsambtenaren in de openbare ruimte;- Op gezette tijden communiceren over brandveiligheid (bijvoorbeeld Kerst, dejaarwisseling, Europees Kampioenschap, Wereldkampioenschap) Actief betrekkenvan recreatieparken bij voorlichting en communicatie over brandveiligheid;Integriteit en veiligheidIntegriteit en veiligheid bundelt bedreigingen door radicalisering en terrorisme, georganiseerdecriminaliteit en niet-integer bestuurlijk handelen. Dit veld is zo genoemd omdat dezebedreigingen de grondvesten van de maatschappij kunnen aantasten. Ze bedreigen deintegriteit van onze samenleving. Op dit gebied is regionale- of interregionale samenwerkingvereist. Onderwerpen zoals prostitutie en mensenhandel zijn vormen van georganiseerdecriminaliteit en gaan veelal samen met drugshandel.Cijfermatig beeldOver radicalisering en terrorisme zijn op lokaal niveau geen bruikbare cijfers bekend. Debekendheid met deze informatie beperkt zich vaak tot landelijke en regionale instellingen,zoals de Algemene Inlichtingen en Veiligheidsdienst(AIVD) en de Regionale InlichtingenDienst (RID).Hennepteelt beperkt zich niet tot de stedelijke omgeving, maar komt ook in onze regio oponder meer bedrijventerreinen voor.Wat wordt er al gedaan?Voor een optimale samenwerking in het kader van de aanpak van de teelt van hennep, isregionale afstemming tussen strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving, van belang.Om deze reden is eind 2011 een Regionaal Hennepconvenant vastgesteld. Door eeneenduidige aanpak binnen de politieregio zal het niet meer uitmaken of een kweker betrapt wordtin de gemeente <strong>Wijdemeren</strong> of in een van de overige deelnemende regiogemeenten. Daarnaastkent de gemeente een nulstelsel ten aanzien van het vestigen van een coffeeshop.Waar liggen kansen?- Vroegtijdige signalering (bijvoorbeeld bij inschrijving GBA of aanvraag omvergunning)- Voorkoming van polarisatie tussen bewonersgroepen;- Deelname aan het RIEC Midden Nederland;- Invoering van de Wet Bibob;- Prostitutiebeleid (regionale afstemming);20


5. PrioriteitenOp basis van de visie en de veiligheidsanalyse worden keuzes gemaakt en wordenprioriteiten geformuleerd. De regionale prioriteiten, zoals deze zijn vastgesteld in de<strong>Meerjaren</strong> Veiligheidsstrategie Midden Nederland maken onderdeel uit van de lokaleaanpak.Veiligheidsaanpak op hoofdlijnen:Accent op preventie → voorkomen is beter dan genezen. Daarom dient er in een vroegtijdigstadium een interventie te worden gepleegd bij veiligheidsproblematiek om onveilige situatieszoveel mogelijk te voorkomen.Dicht bij en samen met de burger → criminaliteitsvormen die de burger het hardst rakenworden met een hoge prioriteit aangepakt. Burgers worden nadrukkelijk betrokken bij hetoplossen van veiligheidsproblemen.Hard en sociaal → in de middelen die worden toegepast is het belangrijk om een juistebalans te vinden tussen preventie en repressie.Zichtbaarheid voor bewoners → genomen maatregelen dienen zichtbaar te zijn zodat dezeook ten goede komen van de bewonersActieve wederkerigheid → De betrokkenheid van burgers bij hun eigen woon- enleefomgeving.Veilige woon- en leefomgevingWaar gaan we ons op richten? Toezicht in de openbare ruimte versterken Geweldsdelicten (m.n. huiselijk geweld) Woninginbraken Gericht toezicht op het water Veel voorkomende criminaliteit (vernielingen e.d.) en (preventief) toezicht Beleving van veiligheid en leefbaarheidToezicht in de openbare ruimte versterkenDe afgelopen jaren heeft de gemeente steeds meer instrumenten gekregen om zelfrepressief op te kunnen treden in de openbare ruimte, zoals met de bestuurlijkestrafbeschikking en met de bestuurlijke boete.GeweldsdelictenGeweld heeft altijd een hoge prioriteit omdat het een grote inbreuk is op iemandspersoonlijke integriteit. Tot geweldsdelicten rekenen we huiselijke geweld, geweld in deopenbare ruimte (bedreiging, mishandeling en openlijke geweldpleging), eergerelateerdgeweld en geweld tegen overheidsdienaren.WoninginbrakenHet aantal woninginbraken is toegenomen en de slagingskans van een inbraak is hoogbinnen onze gemeente. Met dit gegeven gaan we ons richten op het bevorderen van hetPolitie Keurmerk Veilig Wonen bij woningeigenaren. Woninginbraken zijn ook benoemd alsregionale prioriteit in de regio Midden-Nederland. Dit houdt in dat we binnen onze lokaleaanpak ondersteund en versterkt worden door regionale samenwerking.21


Gericht toezicht op het waterIn samenwerking met het recreatieschap Midden Nederland en de politie maken weafspraken over de inzet van toezicht op het water en op de eilanden.Veel voorkomende criminaliteitVooral vernielingen en zaakbeschadigingen komen veelvuldig voor in de openbare ruimte.Veel voorkomende criminaliteit heeft invloed op de veiligheidsbeleving van burgers enbezoekers van de gemeente. Het monitoren van vernielingen in de openbare ruimte geeftinzicht in de kosten, tijdstippen en hotspots.Beleving van veiligheid en leefbaarheidActieve wederkerigheid en betrokkenheid bij de eigen leefomgeving kan worden bereikt doorde burger actief te benaderen. Er zijn diverse mogelijkheden om de burger te betrekken,bijvoorbeeld door panels en de veiligheidsmonitor (2-jaarlijks bevolkingsonderzoek naarleefbaarheid en veiligheid).Bedrijvigheid en veiligheidWaar gaan we ons op richten? Horeca (nieuwe Drank- en Horecawet) Preventieve maatregelen ter voorkoming van overlastHoreca (nieuwe Drank- en Horecawet)Het toezicht op de naleving van de Drank- en Horecawet verschuift, als het voorstel voor denieuwe wet in <strong>2012</strong> is aangenomen, van de Voedsel en Warenautoriteit naar de gemeente.Een integrale aanpak is een voorwaarde om deze nieuwe verantwoordelijkheid binnen dehuidige beleidsvelden in te passen en af te stemmen.Preventieve maatregelen ter voorkoming van overlastOverlast is een fenomeen dat lastig te definiëren is, omdat overlast door een ieder anderswordt ervaren. Inzet van preventieve maatregelen kan soms slechts een kortdurend effecthebben. In veel gevallen heeft de gemeente niet altijd de mogelijkheid om op korte termijndaadkrachtig de ervaren overlast af te laten nemen. Er zijn diverse preventieve maatregelente benoemen, bijvoorbeeld de exploitatievergunning, alcoholverbodgebieden, preventieftoezicht in de openbare ruimte.Jeugd en veiligheidWaar gaan we ons op richten? Overlast in de openbare ruimte en in de horeca (hinderlijke jeugdgroepen) Alcohol- en drugsgebruik Recidive onder jongerenOverlast in de openbare ruimte en in de horeca (hinderlijke jeugdgroepen)De focus ligt op de hinderlijke jeugdgroepen en hun omgeving. Hierdoor willen wevoorkomen dat zij uiteindelijk overlastgevend gaan worden (of als zodanig worden ervaren).Alcohol- en drugsgebruikAlcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jong volwassenen is een fors probleem, dat zijnweerslag heeft op de veiligheid. Zowel bij geweld onder jongeren als bij vernielingen enoverlast is veelal drankgebruik in het spel. Ook de gezondheidscomponent is daarbij vanbelang. Toezicht op het verbod op verkoop aan minderjarigen is een belangrijke taak.Interventies, die zowel gericht zijn op gedragsverandering als op omgevingsfactoren (zoals:school, thuis, sport en vrije tijd etc.), zijn belangrijk binnen de integrale aanpak van hetalcohol- en drugsgebruik.22


Fysieke veiligheidWaar gaan we ons op richten? Brandveiligheid Verkeersexcessen en openbare ordeBrandveiligheidHet voorkomen van brand is een wettelijke taak van de gemeente. De gemeente en deregionale brandweer trekken samen op in het kader van preventie.Verkeersexcessen en openbare ordeVerkeersveiligheid heeft ook een relatie met de beleving van veiligheid. Sommigeverkeerssituaties zijn van invloed op de openbare orde. Bijvoorbeeld auto’s die elkaar nietkunnen passeren en waarbij de bestuurders vervolgens met elkaar op de vuist gaan, ofagressief rijgedrag. Het in overeenstemming brengen van sommige wegsituaties metverkeersregels, kan preventief werken en problematisch rijgedrag voorkomen.Integriteit en veiligheidWaar gaan we ons op richten? Bestuurlijke integriteit en georganiseerde misdaad Mensenhandel en prostitutieOm de bestuurlijke integriteit in relatie tot de georganiseerde misdaad te kunnen waarborgenzijn instrumenten zoals de toepassing van de Wet Bibob noodzakelijk. Hiermee kunnen wevoorkomen dat criminele organisaties geld kunnen witwassen of andere criminele activiteitenkunnen ontplooien bij een vergunning die de gemeente heeft verleend. Daartoe willen wijook deelnemen aan het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC)23


6. ORGANISATIE EN STURINGRegie op veiligheid‘De gemeente heeft de regie’ komt in veel beleidsstukken in het kader van publieke veiligheidvoor. Deze regierol kan op verschillende manieren worden ingevuld. Het ministerie vanBinnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 5 onderscheidt vier hoofdtypen, te weten:- Beheersingsgerichte regisseur;- Uitvoeringsgerichte regisseur;- Visionaire regisseur;- Faciliterende regisseur.Afhankelijk van de invloed die de gemeente heeft op het beleid en de doorzettingsmachtwaarover de gemeente beschikt, kan een regietype worden gekozen. In het jaarwerkplan zalper prioriteit of activiteit nader beschreven worden welk type regisseursrol, of –rollen wordtgebruikt.De gemeenteraadDe gemeenteraad stelt het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> vast, waarmee ze het beleidsveldpublieke veiligheid op de politieke agenda zet. In het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> wordenkaders benoemd en wordt beschreven welke visie en missie de gemeente ambieert.Het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> dient als basis voor de totstandkoming van de regionaleveiligheidsstrategie. De gemeenteraad beïnvloedt, door het vaststellen van het meerjarenveiligheidsbeleid, de benoeming van de regionale prioriteiten. De regionale veiligheidsstrategieborgt de capaciteit voor de gezamenlijke prioriteiten en heeft een versterkende rolop lokaal niveau. Mede omdat het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> samen met de regionaleveiligheidsstrategie de basis vormt voor het jaarlijkse werkplan.Jaarlijks wordt de gemeenteraad geïnformeerd over de behaalde resultaten, waardoor zij instaat is om haar controlerende taak uit te voeren.College van burgemeester en wethoudersHet jaarlijkse werkplan, dat de uitwerking is, van het meerjaren <strong>veiligheidsplan</strong> en deregionale veiligheidsstrategie, wordt vastgesteld door het college. Het college rapporteertjaarlijks aan de gemeenteraad over de voortgang. Eventueel kunnen er op dat momentdoelstellingen worden verwijderd indien zij behaald zijn, dan wel toegevoegd worden. Bijbijvoorbeeld een stijging van criminaliteit of nieuw beleid vanuit het Rijk.BurgemeesterDe burgemeester is wettelijke belast met de handhaving van de openbare orde en veiligheiden is daarvoor als eerste aanspreekbaar en politiek verantwoordelijk. Hij fungeert alsportefeuillehouder van het beleidsveld publieke veiligheid. Tevens heeft de burgemeester hetopperbevel bij rampen, branden of grootschalige calamiteiten en is hij de gezagsdrager ophet terrein van openbare orde en veiligheid en hulpverlening. De burgemeester vervult inrelatie tot de wettelijke taken een coördinerende rol binnen de publieke veiligheid. Als lid vanhet regionaal college (regionaal driehoeksoverleg: gemeente, politie en Openbaar Ministerie)heeft de burgemeester zicht op de uitvoering en voortgang van het beleid. Op lokaal niveauis hij de voorzitter van het overleg tussen de gemeente en de lokale politie.Lokaal driehoeksoverlegSamen met de Officier van Justitie en de wijkteamchef of districtschef van de politie vormt deburgemeester het lokale driehoeksoverleg. De burgemeester is voorzitter van het lokale5 Rapportage: De gemeente als regisseur – lokale daadkracht mobiliseren – Ministerie Binnenlandse Zaken enKoninkrijksrelaties – november 2006.24


driehoeksoverleg. Het driehoeksoverleg wordt betrokken bij de uitvoering van het meerjaren<strong>veiligheidsplan</strong>.BeleidscyclusHet integraal veiligheidsbeleid bestaat uit twee delen namelijk de (voorliggende) kadernotaen een <strong>veiligheidsplan</strong>. In de kadernota wordt aangegeven wat de visie is en dedoelstellingen zijn op het gebied van publieke veiligheid voor de komende twee jaar. Dit is destart van de beleidscyclus. Jaarlijks worden de gestelde kaders uitgewerkt in eenzogenoemd <strong>veiligheidsplan</strong>. In dit plan zijn binnen de veiligheidsvelden en -thema’s deconcrete veiligheidsprojecten en maatregelen voor het komend jaar uitgewerkt. Er wordtgedurende de looptijd van het meerjaren beleid jaarlijks gewerkt met vier prioriteiten, dievervolgens aangevuld worden met de prioriteiten op regionaal niveau. Het benoemen vaneen maximum aantal prioriteiten geeft aan dat de gemeente niet alle knelpunten kanaanpakken.Elk jaar wordt de uitvoering van de verschillende projecten en maatregelen uit het<strong>veiligheidsplan</strong> geëvalueerd in een evaluatieverslag. Op basis daarvan kunnen doelen en/ofactiviteiten bijgesteld dan wel aangepast worden.Schematisch overzicht van de beleidscyclus:<strong>Meerjaren</strong> veiligheidsbeleid<strong>2012</strong> - <strong>2014</strong>VeiligheidsanalyseVeiligheidsmonitor(2-jaarlijksbevolkingsonderzoek naarveiligheid enleefbaarheid )+Wijkscan politieVeiligheidsplan <strong>2012</strong>EvaluatieverslagVeiligheidsplan 2013Evaluatieverslag<strong>Meerjaren</strong>VeiligheidsstrategieMiddenNederlandRijksbeleidVeiligheidsplan <strong>2014</strong>Evaluatieverslag<strong>Meerjaren</strong> veiligheidsbeleid2015 - 2019In <strong>2014</strong> wordt een eindevaluatie gehouden, zodat op basis van deze evaluatie gestart kanworden met de voorbereidingen van het meerjaren veiligheidsbeleid 2015 - 2019. Dit medegelet op de gemeenteraadsverkiezingen in het voorjaar van <strong>2014</strong>.25


BijlageVerdachtencategorieënFirst offenderEen persoon die in zijn gehele criminele carrière in het peiljaar5 één proces-verbaal tegenzich zag opgemaakt.Minderjarige meerplegerEen persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden twee tot vijf processenverbaaltegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar.MeerplegerEen persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden twee tot tien processenverbaaltegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar.Minderjarige veelplegerEen persoon van 17 jaar of jonger die in zijn gehele criminele verleden meer dan vijf processenverbaaltegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar.VeelplegerEen persoon van 18 jaar of ouder die in zijn gehele criminele verleden meer dan tien processenverbaaltegen zich zag opgemaakt, waarvan tenminste één in het peiljaar.Minderjarige zeer actieve veelplegerEen persoon van 17 jaar of jonger die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar hetlaatste jaar vormt) meer dan vijf processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvantenminste één in het peiljaar.Zeer actieve veelplegerEen persoon van 18 jaar of ouder die over een periode van vijf jaar (waarvan het peiljaar hetlaatste jaar vormt) meer dan tien processen-verbaal tegen zich zag opgemaakt, waarvantenminste één in het peiljaar.RegietypenBeheersingsgerichte regisseurBij deze regievorm bepaalt de gemeente het beleidskader én beschikt ze over doorzettingsmacht.Uitvoeringsgerichte regisseurBij deze regievorm bepaalt het rijk de kaders en heeft de gemeente geen eigen script. Welbeschikt de gemeente over doorzettingsmacht.Visionaire regisseurBij deze regievorm bepaalt de gemeente het beleidskader: ze heeft een eigen script.Doorzettingsmacht heeft ze echter niet. Daarom heeft ze overtuigingskracht nodig. Door eenaansprekende, samenbindende visie te presenteren, kan de gemeente andere actoren in hetbeleidsveld binden aan haar eigen script.Faciliterende regisseurBij deze regievorm heeft de gemeente noch een eigen script, noch doorzettingsmacht. Methaar activiteiten stimuleert en ondersteunt de gemeente andere lokale partners, die zelf deruimte hebben om eigen doelen te stellen of het script te volgen van een door het rijkopgelegd beleid. De gemeente legt zich dus toe op het faciliteren van samenwerking tussenandere partijen.26

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!