28.02.2017 Views

Noordkwartier_Jaarplan 2017

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Jaarbericht<br />

<strong>2017</strong>


INHOUD<br />

Onderwijs maken we samen..................................................... 6<br />

KWALITEIT<br />

Zelfevaluatie als instrument voor kwaliteitsverbetering..................... 10<br />

De bewegende school....................................................................... 16<br />

Thematisch werken met het International Primary Curriculum........... 22<br />

PROFESSIONALITEIT<br />

Leren van collega’s............................................................................. 30<br />

Eigenaar van het eigen leerproces..................................................... 36<br />

Feedback van leerlingen maakt alert ................................................ 42<br />

SAMENWERKING<br />

Een stevige impuls voor het muziekonderwijs................................... 50<br />

De school staat middenin de wereld.................................................. 56<br />

TALENTEN<br />

Doelen stellen met de kinderen......................................................... 64<br />

Talentontwikkeling en meervoudige intelligentie.............................. 70<br />

Talenten ontdekken in de ateliers...................................................... 74<br />

TOEKOMST<br />

Bouwen voor de toekomst(1).............................................................. 80<br />

Bouwen voor de toekomst (2).............................................................. 82<br />

Kindcentrum biedt sluitend aanbod voor alle kinderen..................... 84<br />

2<br />

3


Kwaliteit<br />

Kwaliteit is een belangrijk speerpunt<br />

op onze scholen. Kwaliteit is<br />

vanzelfsprekend, maar nooit<br />

gewoon. Daarom blijven we in<br />

beweging. Lees hoe de Citer de<br />

zelfevaluatie inzet als instrument om<br />

de kwaliteit te verbeteren, hoe de<br />

Farmsumerborg met De bewegende<br />

school een nieuwe kwaliteit aan<br />

het onderwijs toevoegt en hoe de<br />

Klaver met het International Primary<br />

Curriculum alle kwaliteiten van<br />

kinderen nog beter naar boven wil<br />

halen.<br />

Toekomst<br />

Al onze scholen hebben de blik op de toekomst gericht.<br />

Dat betekent in de eerste plaats een veilig schoolgebouw.<br />

De meeste scholen zullen verhuizen naar nieuwbouw. Voor<br />

de toekomst leiden we onze leerlingen op. Dat betekent<br />

soms dat er een keuze gemaakt wordt voor een nieuw<br />

onderwijsconcept. En die keuze kan invloed hebben op<br />

de nieuwbouwplannen.<br />

Lees hoe de Wicher Zitsema en de Klaver gaan bouwen<br />

voor de toekomst. Ook toekomstgericht zijn de plannen<br />

in Delfzijl Noord. De Meerpaal zal naar verwachting vanaf<br />

1 augustus <strong>2017</strong> met obs Noorderbreedte verder gaan als<br />

samenwerkingsschool. Samen met Kids2b zal vervolgens<br />

een Kindcentrum gerealiseerd worden.<br />

Talenten<br />

Het is onze opdracht alle talenten<br />

van leerlingen naar boven te halen.<br />

En die van onszelf maximaal te<br />

benutten. Veel scholen stimuleren<br />

de creatieve talenten van kinderen<br />

in ateliers. Zoals op de Vore en<br />

de Zaaier. De Windroos daagt de<br />

kinderen uit door hen eigen doelen<br />

te laten stellen. ‘De kinderen<br />

worden steeds gemotiveerder en<br />

gaan zichtbaar vooruit!’ Op de<br />

Wicher Zitsema wordt al bij de<br />

kleuters gewerkt met meervoudige<br />

intelligentie. Kinderen worden zo<br />

gestimuleerd zich op alle terreinen<br />

te ontwikkelen.<br />

Samenwerking<br />

Samenwerking is de rode draad in dit Jaarbericht, want<br />

onderwijs maken we samen. Met partners in het onderwijsveld,<br />

met instellingen voor kunst en cultuur, met bedrijven en specialisten.<br />

Maar vooral ook samen met leerlingen en met ouders. Leerlingen van de<br />

Zaaier vertellen hoe experts van buiten het onderwijs leuker maken en<br />

welke leerzame activiteiten ze buiten de school ondernemen. En Roemte<br />

werkt intensief samen met partners in de kunst- en cultuursector in het<br />

kader van hun muziekimpuls.<br />

Professionaliteit<br />

Goed onderwijs vraagt om goede leerkrachten. Samen elke dag<br />

een beetje beter willen worden. Een van de instrumenten is collegiale<br />

consultatie. Op de Borgstee zijn de ervaringen positief. Op de Triangel<br />

maakten leerkrachten een start met leerlingen feedback te vragen op<br />

hun functioneren. ‘Het houdt je scherp’, zegt een van de leerkrachten.<br />

En op de Farmsumerborg worden leerlingen eigenaar van hun leerproces<br />

door feedback te geven op hun eigen werk.<br />

4 5


Onderwijs<br />

maken we<br />

samen<br />

Het lijkt misschien een open deur, maar we worden ons er<br />

steeds meer van bewust. Onderwijs maken we niet alleen.<br />

Dat kunnen we niet en dat willen we ook niet. Onderwijs<br />

maken we samen met partners. Met partners in het<br />

onderwijsveld, met instellingen voor kunst en cultuur, met<br />

bedrijven en specialisten. Maar vooral ook samen met<br />

leerlingen en met ouders. Samen geven we ons onderwijs<br />

een impuls en vergroten we de kansen voor kinderen.<br />

Samen ook kijken we naar het onderwijs van de toekomst en<br />

maken we keuzes die van invloed zijn op de inrichting van onze<br />

gebouwen. Door het huisvestingsvraagstuk als gevolg van<br />

de aardbevingen zetten we hier vaart achter. Het programma<br />

van eisen van de scholen is nadrukkelijk ook gebaseerd op<br />

onderwijsinhoudelijke keuzes. Ook hierover lees je in dit<br />

Jaarbericht.<br />

En over nog veel meer. Veel leesplezier!<br />

In dit <strong>Noordkwartier</strong>-Jaarbericht <strong>2017</strong> lees je hoe onze scholen<br />

elke dag werken aan nog beter onderwijs. Onze leerkrachten<br />

vinden het steeds vanzelfsprekender om te praten over hun<br />

werk. Met elkaar en met anderen. Ze laten collega’s meekijken<br />

in hun klassen, vragen leerlingen om feedback en nemen<br />

hun mening serieus. Met ouders willen we een educatief<br />

partnerschap vormgeven.<br />

Wilma Drenth,<br />

directeur-bestuurder <strong>Noordkwartier</strong><br />

6 7


8 9


‘Je wil in het belang van de<br />

kinderen gewoon het allerbeste<br />

onderwijs geven’<br />

KWALITEIT<br />

Zelfevaluatie als<br />

instrument voor<br />

kwaliteitsverbetering<br />

Het allerbeste willen<br />

‘Zo’n zelfevaluatie houdt je scherp’, zegt<br />

Andries Broekhuizen. ‘Het dwingt<br />

je om heel kritisch te kijken naar<br />

de kwaliteit van je onderwijs,<br />

naar je leerkrachten en naar<br />

de organisatie. Het heeft geen<br />

enkele zin de situatie mooier voor<br />

te doen dan hij is. De inspectie<br />

prikt daar direct doorheen.<br />

Bovendien is niemand er bij gebaat.<br />

Je wil in het belang van de kinderen<br />

gewoon het allerbeste onderwijs geven.<br />

En daarvoor moet je elke dag een beetje<br />

beter willen worden.’<br />

‘De eigen school onder een vergrootglas leggen. Dat is wat je<br />

doet in een zelfevaluatie.’ Voorafgaand aan het bezoek van de<br />

Onderwijsinspectie, maakte Adries Broekhuizen zo’n evaluatie<br />

van zijn school, cbs de Citer. Hoe zijn de resultaten, hoe het<br />

schoolklimaat, is de leerlingenzorg optimaal? Hoe verloopt het<br />

onderwijsleerproces en hoe staat het met de kwaliteitszorg?<br />

De inspectie praat vervolgens met leerkrachten, met ouders en<br />

met leerlingen en checkt zo wat is ingevuld.<br />

‘En als je eerlijk bent in je zelfevaluatie zie je wat er beter<br />

kan en waar je dus aan moet werken. In ons geval valt er nog<br />

verbetering te halen in de verwachtingen die we hebben van<br />

leerlingen. Door leerlingen zelf doelen te laten stellen en een<br />

les met hen te evalueren, kunnen we nog meer uit kinderen<br />

halen. Het planmatig werken en de borging van instrumenten<br />

vragen ook nog aandacht.’<br />

Kijkje in de keuken<br />

‘De zelfevaluatie is gebaseerd op het instrument van het<br />

provinciaal auditteam. Dat is ontwikkeld in het kader van<br />

10 11


het Kwaliteitsakkoord basisonderwijs provincie Groningen.<br />

Leden van het auditteam gaan op bezoek bij elkaars scholen<br />

en nemen een kijkje in de keuken. Dat is altijd een school<br />

van een ander schoolbestuur. We focussen voornamelijk op<br />

instructievaardigheden van leerkrachten. Voldoen die aan de<br />

standaarden? Daarover gaan we met elkaar in gesprek. Voor<br />

de zelfevaluatie heb ik dezelfde werkwijze gehanteerd, maar<br />

dan voor mijn eigen team. Soms is dat confronterend, want<br />

nog niet alles gaat goed. Maar dat is niet erg zolang we maar<br />

scherp hebben wat er niet goed gaat en hoe dat verbeterd kan<br />

worden.’<br />

12 13


14 15


KWALITEIT<br />

De bewegende school<br />

We zijn in het onderwijs zo gewend om kinderen met<br />

leerproblemen meer oefenstof te geven. Leesprobleem? Meer<br />

dmt-toetsen. Spellingfouten? Meer oefenen door woorden<br />

na te schrijven. Niet voor alle kinderen is deze extra oefening<br />

voldoende. Zij blijven blokkades houden in het leren. Voor<br />

hen kan een sensomotorische aanpak uitkomst bieden. In het<br />

project De bewegende school gaat bs de Farmsumerborg,<br />

met innovatiebudget van <strong>Noordkwartier</strong>, aan de slag met een<br />

combinatie van beproefde methodes.<br />

Reflexen<br />

Renate Ottens is leerkracht en directieondersteuner<br />

op de Farmsumerborg en bezig met de opleiding tot<br />

MNRI-behandelaar (Masgutova neuro-sensomotorische<br />

reflexintegratie). De komende periode gaat zij met ongeveer<br />

10 kinderen aan het werk met sensomotorische training.<br />

Zij stelde daarvoor zelf een programma samen gebaseerd<br />

op MNRI, Rhythmic movement training (RMT) en bal-avis-x.<br />

‘Ieder mens wordt geboren met primaire reflexmatige<br />

bewegingen’, vertelt Renate, ‘zoals bijvoorbeeld zuigen,<br />

grijpen en schrikreactie. Met 3 à 4 jaar zijn deze reflexen bij<br />

de meeste kinderen volledig geïntegreerd. Geïntegreerde<br />

reflexen zijn de basis van een goed functionerend centraal<br />

zenuwstelsel. Kinderen bij wie dat niet het geval is,<br />

kunnen problemen ervaren in hun ontwikkeling<br />

en bij het leren. De oorzaak is dat de<br />

twee hersenhelften onvoldoende<br />

samenwerken. De methodes waar<br />

ik gebruik van maak, helpen<br />

kinderen de primaire reflexen<br />

te integreren. Dat gebeurt<br />

met neuro-sensomotorische<br />

oefeningen.’<br />

Oefeningen<br />

‘In de pilot die ik vorig jaar in<br />

mijn groep 7 draaide, werkte<br />

ik met een meisje dat tegen<br />

dyslexie aan zat. Ze wilde heel<br />

graag goed kunnen lezen, maar<br />

het lukte maar niet, ondanks veel extra<br />

oefening. Aan de hand van verschillende<br />

16 17


tests kan ik vaststellen welke oefeningen voor welk kind<br />

geschikt zijn. In haar geval waren dat oefeningen voor de handen<br />

oogcoördinatie. Met twee handen duimen en pinken laten<br />

tollen en met de ogen (hoofd stil!) een bewegend voorwerp<br />

volgen. We oefenden 16 weken lang 4 keer per week, een<br />

kwartiertje per keer. Twee keer met mij, één keer met een<br />

hulpouder en één keer met de ouders thuis. Het resultaat is<br />

geweldig. Ze zit nu in groep 8 en leest op niveau.’<br />

Het team van Farmsumerborg verwacht veel van het project.<br />

‘Ik denk echt dat we veel kinderen zullen kunnen helpen.<br />

Het is zo mooi dat <strong>Noordkwartier</strong> hier innovatiebudget voor<br />

beschikbaar stelt. Ik nodig iedereen die geïnteresseerd is uit<br />

een kijkje te komen nemen. Wel graag op afspraak.’<br />

Meer informatie:<br />

MNRI<br />

Bal-a-vis-x<br />

RMT<br />

18 19


20 21


Opbouw<br />

‘De opbouw van IPC, in kennis, vaardigheden en begrip, sprak<br />

ons heel erg aan. En alle zaakvakken, creatieve vakken en ict<br />

komen in de thema’s aan bod. De methode is ontwikkeld voor<br />

de Shell-scholen in het buitenland en was dus Engelstalig.<br />

Inmiddels werken 150 basisscholen in Nederland met IPC. In de<br />

vertaling komen alle Nederlandse kerndoelen aan bod komen.’<br />

KWALITEIT<br />

Thematisch werken met<br />

het International Primary<br />

Curriculum<br />

Het team van de Klaver was op zoek naar een methode<br />

waarin de zaak- en creatieve vakken geïntegreerd worden<br />

aangeboden. Directeur Martin Pik: ‘We willen in ons onderwijs<br />

meer verbindingen kunnen leggen en minder denken in vakken.<br />

We kwamen uit bij thematisch onderwijs en kozen uiteindelijk<br />

voor International Primary Curriculum (www.ipc-nederland.nl).’<br />

‘Leerkrachten werken met een<br />

computersysteem waarin ze bijhouden<br />

welke thema’s ze behandelen. Zo<br />

kunnen ze ervoor zorgen dat alle<br />

vakken en kerndoelen evenredig<br />

aan bod komen. Bij een thema<br />

als Luchthavens zullen eerder<br />

de vakken aardrijkskunde en<br />

geschiedenis aan de orde zijn<br />

dan bijvoorbeeld biologie.<br />

Dan is het zaak om vervolgens<br />

een thema te kiezen waar dat vak<br />

meer nadruk krijgt. In elke klas hangt<br />

een leerwand waarop de doorgaande<br />

leerlijn van het thema voor iedereen<br />

zichtbaar is.’<br />

Enthousiast<br />

‘In IPC zijn de 21th century skills volledig geïntegreerd. Ict<br />

heeft een belangrijke plaats, de kinderen werken veel samen in<br />

groepen, ze presenteren aan elkaar en aan de groep en leren<br />

zelf bronnen te raadplegen en op onderzoek uit te gaan. Zowel<br />

wij leerkrachten als de kinderen zijn heel enthousiast. Kinderen<br />

worden enorm uitgedaagd hun talenten naar boven te halen.<br />

22 23


‘We willen in ons onderwijs meer<br />

verbindingen kunnen leggen en<br />

minder denken in vakken’<br />

Wij als team moeten nog wel uitkijken dat we niet te veel<br />

tegelijk willen. We gaan daarom ook geregeld bij elkaar kijken<br />

en leren zo van elkaar. Ook krijgen we dit eerste jaar bijscholing<br />

van IPC Nederland.’<br />

‘In het programma van eisen voor de nieuwbouw hebben we<br />

onder meer meegenomen dat er voldoende expositieruimte<br />

in de school moet zijn. De kinderen maken binnen de thema’s<br />

de meest prachtige werkstukken die we in ons huidige gebouw<br />

nauwelijks kunnen laten zien. Zo jammer. Dat wordt in de<br />

nieuwe school veel beter.’<br />

24 25


‘Zo’n zelfevaluatie<br />

houdt je scherp’<br />

‘De kinderen worden<br />

steeds gemotiveerder<br />

en gaan zichtbaar<br />

vooruit!’<br />

‘Ik denk echt dat we<br />

veel kinderen zullen<br />

kunnen helpen’<br />

26 27


28 29


Feedback<br />

‘We gaan bij elkaar op bezoek en doen zo ideeën op voor<br />

onze eigen lessen. We geven elkaar feedback op wat we<br />

gezien hebben en gaan het gesprek aan over onderwijs. Soms<br />

vraag je je collega om op een speciaal aspect te letten. Ik<br />

hou bijvoorbeeld heel erg van instructie geven en weet dat ik<br />

daar soms een beetje in kan doorschieten. Ik heb mijn collega<br />

gevraagd daar op te letten. Misschien moet ik wel leren wat<br />

vaker m’n mond te houden.’<br />

PROFESSIONALITEIT<br />

Leren van collega’s<br />

‘Bij anderen let ik uiteraard ook op de instructie. Hoe lang<br />

duurt het? Begrijpen de kinderen de instructie? Wordt er samen<br />

ingeoefend? Ook kijk ik handige dingen af. Zo is er een collega<br />

die terugtelt van 5 naar 0 als zij de aandacht van de kinderen<br />

wil. Werkt goed, ga ik ook proberen.’<br />

‘Collegiale consultatie is een middel om elke dag samen<br />

beter te worden. Het is heel leerzaam om een ander te laten<br />

meekijken in jouw les. Door de collegiale consultatie praten<br />

we als collega’s onderling heel inhoudelijk over onderwijs. Dat<br />

heb ik lang gemist in het onderwijs.’ Aan het woord is Joric<br />

Sturing, leerkracht van groep 7 van cbs de Borgstee.<br />

Tip en top<br />

‘In totaal leggen we in een schooljaar<br />

15 lesbezoeken af, meestal bij een<br />

collega die een groep heeft in<br />

dezelfde ‘bouw’. Ik wissel uit met<br />

een andere bovenbouw-collega<br />

omdat we met dezelfde lesstof<br />

bezig zijn. In de bovenbouw<br />

besteden we bijvoorbeeld veel<br />

aandacht aan begrijpend lezen<br />

wat voor veel kinderen moeilijk<br />

is. Het is voor ons belangrijk om<br />

te weten wat leerlingen hierin<br />

nou precies moeilijk vinden. Dan<br />

is het fijn als een collega die ook<br />

met begrijpend lezen bezig is, meekijkt.<br />

30 31


Samen maken we een lesontwerp en dan kijken we bij elkaar<br />

hoe dat werkt. In de nabespreking geven we elkaar één top,<br />

iets wat heel goed ging, en een één tip, een aandachtspunt.’<br />

Nog beter<br />

‘We willen de lesbezoeken koppelen aan het persoonlijk<br />

ontwikkelingsplan (pop). In dat plan formuleer je waaraan je<br />

wil werken, waarin jij je verder wil ontwikkelen. Je kunt de<br />

lesbezoeken daar ook voor gebruiken. Als je bijvoorbeeld<br />

moeite hebt met orde houden, kun je je collega vragen daar<br />

in jouw les naar te kijken. Andersom kun jij bij collega’s kijken<br />

hoe zij omgaan met de orde in de klas.<br />

Leren van elkaar, dat is waar het om<br />

draait bij collegiale consultatie.<br />

En zo samen elke dag een<br />

beetje beter worden.<br />

Het uiteindelijke doel<br />

is uiteraard dat we<br />

met elkaar nog beter<br />

onderwijs gaan geven en<br />

de kinderen er beter van<br />

worden.’<br />

32 33


34 35


PROFESSIONALITEIT<br />

Eigenaar van het eigen<br />

leerproces<br />

Een van de jaardoelen van bs Farmsumerborg is dat leerlingen<br />

eigenaar worden van hun eigen leerproces. ‘Dat is niet van<br />

de een op de andere dag gerealiseerd’, zegt Leon van Dijk,<br />

leerkracht van groep 5. ‘We zetten kleine stapjes. Het geven<br />

van feedback helpt bij het bereiken van dit doel. Leerlingen<br />

leren nadenken over hun taak, maar ook over het leerproces.’<br />

Mindset<br />

‘Als het goed is heeft de feedback een<br />

verandering van mindset tot gevolg.<br />

Kinderen moeten het gevoel<br />

krijgen dat ze invloed hebben<br />

op hun eigen leerproces. Ze<br />

leren dat ze dingen kunnen<br />

die ze dachten niet te<br />

kunnen. Ze ontdekken dat<br />

ze kunnen leren en zich<br />

ontwikkelen en dat je niet<br />

per se talent voor iets hoeft<br />

te hebben.’<br />

‘Feedback speelt zich af op<br />

vier niveaus: op taakniveau,<br />

procesniveau, zelfregulerend en<br />

individueel niveau. Op taakniveau<br />

gaat het om inzicht in de opdracht. Heb je de<br />

opdracht begrepen en begrijp je dat je dit moeten leren om<br />

de volgende stap te kunnen zetten? Op procesniveau gaat het<br />

erom dat leerlingen leren van hun fouten. In groep 7/8 kun je<br />

een toets evalueren en vragen wat een leerling nodig heeft<br />

om ook de dingen die nu fout gingen te leren beheersen. Je<br />

bent voortdurend op zoek naar het punt waarop het niet meer<br />

gaat over dat wat makkelijk gaat of over talent. Naar het punt<br />

waarop een leerling weet wat hij nodig heeft om verder te<br />

komen. Dan is hij eigenaar van zijn eigen leerproces.’<br />

‘Kinderen moeten het gevoel<br />

krijgen dat ze invloed hebben op<br />

hun eigen leerproces’<br />

36 37


Vertrouwen<br />

De feedback op persoonlijk niveau is nog niet gerealiseerd op<br />

Farmsumerborg. Maar is wel heel belangrijk, vertelt Leon. ‘Het<br />

idee is dat je twee keer per jaar met iedere leerling apart gaat<br />

zitten. Je vraagt de leerling onder meer waar hij of zij goed in<br />

is, waar hij hulp bij nodig heeft, wat hij lastig vindt en waar hij<br />

zich klein in voelt. Kinderen leren zo te zien dat ze groeien. Ze<br />

blijven geïnteresseerd ook al is de leerstof lastig. Ze leren erop<br />

te vertrouwen dat ze meer kunnen dan ze denken.’<br />

‘Dat vertrouwen moeten wij als leerkrachten ook uitstralen.<br />

Het geloof in het kunnen van kinderen is zo belangrijk voor<br />

hun ontwikkeling. Ik las een mooie uitspraak: “Goede leraren<br />

geloven in de ontwikkeling van intelligentie en talent en zijn<br />

gefascineerd door het leerproces”. Wat mij betreft raakt dat de<br />

kern van ons vak.’<br />

38 39


40 41


PROFESSIONALITEIT<br />

Feedback van leerlingen<br />

maakt alert<br />

Cijfer<br />

Een volgende stap is dat<br />

leerkrachten feedback<br />

vragen aan leerlingen.<br />

Petra Briek staat één dag<br />

per week voor groep 5<br />

en begeleidt de rest van<br />

de week de Plusklas en<br />

groepjes kinderen die<br />

wat extra ondersteuning<br />

nodig hebben. ‘Ik vraag<br />

mijn leerlingen soms hoe ze<br />

vonden dat het ging vandaag.<br />

En welk cijfer ze zichzelf zouden<br />

geven. Als ze dat gedaan hebben vraag<br />

ik hen ook mij een cijfer te geven. Soms stel ik<br />

een specifieke vraag: hoe vind je dat ik deze les heb gegeven?<br />

Wat zou ik kunnen verbeteren?’<br />

Het programma LeerKRACHT is geheel ingeburgerd op cbs<br />

de Triangel. Het witte planbord is niet meer weg te denken uit<br />

de teamkamer. Tijdens de bordsessies stelt het team doelen<br />

en worden deze geëvalueerd en bijgesteld. Leerkrachten<br />

bezoeken elkaars lessen en geven feedback op wat ze gezien<br />

hebben. In de klassen hangen ook LeerKRACHT-borden<br />

waarop de klassendoelen worden genoteerd en waarop te<br />

zien is hoe iedereen zich voelt die dag. Alles heeft maar één<br />

doel: samen elke dag een beetje beter worden.<br />

Spannend<br />

Het is spannend om feedback te geven aan je juf of meester,<br />

vinden de leerlingen uit de Plusklas. Positieve dingen is niet<br />

moeilijk, maar negatieve feedback is best lastig. Want hoe<br />

zeg je het precies? En wat nou als juf of meester het verkeerd<br />

begrijpt en boos wordt? En heeft het überhaupt wel zin om<br />

feedback te geven? Wordt er wel naar je geluisterd?<br />

Juf Petra Briek heeft een voorbeeld van feedback die hielp.<br />

‘Weet je nog Nyla? Jij gaf mij laatst feedback toen jullie een<br />

stuk moesten schrijven over vluchtelingen. “O, nee, alweer een<br />

stuk schrijven”, zuchtte je toen. En eigenlijk had je wel gelijk.<br />

Jullie hadden net al een stuk geschreven over Amerika wat heel<br />

42 43


veel werk was. Ik heb jullie toen vrijgelaten in de vorm die je<br />

zou kiezen. Een PowerPointpresentatie of een kunstwerk; het<br />

was allemaal goed. Ik leer dus echt van jullie feedback.’<br />

AZC<br />

‘Door de feedback van leerlingen word je alerter’, zegt Petra<br />

Briek. ‘Ik sta meer open voor wat zij willen. Dat kan ook in de<br />

Plusklas want die is juist bedoeld om wat dieper op sommige<br />

dingen in te gaan. Zo stelde Robin laatst de vraag hoe het kan<br />

dat we de kinderen uit het AZC helemaal niet kennen. “Het<br />

staat zo dicht bij de school en we weten helemaal niet welke<br />

kinderen er wonen”, zei ze. “We komen ze niet tegen.” De<br />

kinderen wilden de asielzoekerskinderen graag ontmoeten en<br />

we maakten een woordweb wat we allemaal met elkaar zouden<br />

kunnen doen. De kinderen uit deze Plusklas bereiden nu een<br />

bezoek van de AZC-kinderen voor. In tweetallen trekken ze door<br />

de school om hun plannen uit te leggen.’<br />

44 45


‘Collegiale<br />

consultatie is een<br />

middel om elke dag<br />

samen beter<br />

te worden.’<br />

‘Goede leraren<br />

geloven in de<br />

ontwikkeling van<br />

intelligentie en talent<br />

en zijn gefascineerd<br />

door het leerproces’<br />

‘Het witte planbord<br />

is niet meer weg te<br />

denken uit<br />

de teamkamer’<br />

46 47


48 49


‘We zullen daarom intensief<br />

samenwerken met specialisten<br />

van buiten de school’<br />

SAMENWERKING<br />

Een stevige impuls voor<br />

het muziekonderwijs<br />

Kunst en cultuur staan hoog op de agenda van cbs Roemte<br />

in Loppersum. Elke week wordt wel aandacht besteed aan<br />

creatieve en expressieve activiteiten. Met de muziekimpuls,<br />

waarvoor subsidie is aangevraagd, wil de school nog meer<br />

werk maken van het muziekonderwijs. Muziek draagt bij<br />

aan de ontwikkeling van kinderen in de breedste zin van het<br />

woord en heeft een positief effect op de schoolprestaties.<br />

Daarnaast geeft het samen zingen en muziek maken kinderen<br />

veel plezier.<br />

Samenwerking<br />

‘Met die subsidie kunnen we drie jaar lang werken aan een<br />

doorgaande lijn voor ons muziekonderwijs’, vertelt Ciska<br />

Sikkema, leerkracht en cultuurcoördinator bij cbs Roemte.<br />

‘Om dat te realiseren, willen we onder meer een nieuwe<br />

methode aanschaffen voor muziekonderwijs. We willen<br />

muziek ook een vaste plek geven in ons programma voor<br />

talentontwikkeling, zowel in de klas als in ateliers. We zullen<br />

daarom intensief samenwerken met specialisten van buiten<br />

de school. Kinderen uit groep 5 en 7 gaan onder begeleiding<br />

van de Rijdende Popschool aan de slag<br />

met popinstrumenten. In een aantal<br />

weken zullen zij met elkaar een<br />

productie neerzetten. Door<br />

de samenwerking met het<br />

Poëziepaleis kunnen we een<br />

mooie combinatie maken<br />

met taalonderwijs.’<br />

Deskundiger<br />

‘Om het muziekonderwijs<br />

echt een impuls te<br />

geven, is het nodig dat<br />

wij als team deskundiger<br />

worden. We werken daarom<br />

samen met vakdocenten van<br />

het IVAK. Zij begeleiden ons de<br />

50 51


komende jaren zowel inhoudelijk - verbeteren van bijvoorbeeld<br />

zangvaardigheden - als didactisch - hoe geef ik een goede<br />

muziekles? Ook gaat het IVAK met groep 6 aan de slag<br />

met koperinstrumenten. We willen graag samenwerken met<br />

de plaatselijke harmonie en misschien zijn er kinderen die<br />

de smaak zo te pakken krijgen dat ze zich bij de harmonie<br />

aansluiten. Maar in eerste instantie gaat het om ons eigen<br />

muziekonderwijs. Dat willen we de komende drie jaar op een<br />

hoger plan brengen.’<br />

52 53


54 55


SAMENWERKING<br />

De school staat middenin<br />

de wereld<br />

Net als de andere scholen van <strong>Noordkwartier</strong> vindt cbs de<br />

Zaaier het belangrijk om samen te werken met de wereld om<br />

de school heen. Voor de ateliers komen experts van buiten de<br />

school in. Soms zijn dat professionals, maar vaak ook ouders<br />

met een bijzonder talent.<br />

Op stap<br />

En de kinderen gaan veel op stap, naar bedrijven, de<br />

bibliotheek, de natuur in. Thijmen uit groep 7 vertelt dat ze<br />

kortgeleden met de klas naar Akzo Nobel gingen. ‘We kregen<br />

een rondleiding in het Chemiepark en leerden wat voor soort<br />

zout ze daar maken. We zagen een enorme loods,<br />

helemaal vol met zout. Geen zout om te<br />

eten, maar strooizout.’ ‘En we gingen<br />

ook naar de afvalverwerking’, vult<br />

Franca aan. ‘We zagen hoe groot<br />

de berg afval is als je er dichtbij<br />

staat. We mochten overal<br />

kijken en alles werd goed<br />

uitgelegd. Het is wel duidelijk<br />

dat we goed voor het milieu<br />

moeten zorgen.’<br />

Kindergemeenteraad<br />

Leerlingen van de Zaaier sleepten<br />

ook een prijs in de wacht. Leerlingen<br />

uit groep 7 en 8 van elf basisscholen uit<br />

de gemeente vormden de kindergemeenteraad.<br />

Deze raad besprak de ideeën van de leerlingen van deze<br />

scholen over wat er in hun buurt veranderd of verbeterd kan<br />

worden. Na het debat koos de raad uiteindelijk het beste idee.<br />

Gabi: ‘Wij hadden een plan gemaakt voor een blote-voetenpad<br />

in het Biessumerbos. Er is daar een groot leeg grasveld<br />

waar niks te beleven is. Ik heb het plan gepresenteerd in de<br />

kindergemeenteraad en we hebben gewonnen. We kregen<br />

1000 euro die we mogen besteden aan de uitvoering van ons<br />

plan.’<br />

56 57


Ateliers<br />

De leerlingen hoeven niet altijd de school uit om over de<br />

wereld om hen heen te leren. Soms komt ‘de wereld’ naar de<br />

school. Zoals bij de ateliers. Leerlingen kunnen workshops<br />

volgen van een kunstenaar of een muzikant, koken met ouders<br />

of ehbo-les volgen. Laurens vindt deze manier van leren heel<br />

leuk. ‘Je merkt niet dat je leert, maar ongemerkt leer je heel<br />

veel. Ook van elkaar. En het is ook nog eens heel gezellig.’<br />

Naast de ateliers krijgen de kinderen van de hoogbegaafdenafdeling<br />

van de school het hele jaar schaakles van een<br />

schaakexpert en in modules krijgen ze lessen filosofie en<br />

Chinees. ‘Dat doen we heel bewust’, zegt directeur Koen van<br />

Gerven. ‘Hoogbegaafde kinderen haken vaak af als ze iets<br />

moeilijks aangeboden krijgen. Ook zij moeten leren omgaan<br />

met de frustratie van iets niet te snappen of kunnen. Dat doen<br />

we op deze manier en met de inzet van experts van buiten de<br />

school.’<br />

First Lego League<br />

Een expert komt ook in beeld bij de voorbereiding van The first<br />

lego league (http://firstlegoleague.nl). Onder begeleiding van<br />

een leraar techniek werken leerlingen uit de hoogbegaafdenafdeling<br />

aan hun bijdrage voor Animal Allies, het thema van<br />

dit jaar. Jarne en Jasper zijn druk met programmeren om<br />

de opdrachten te kunnen uitvoeren. Het zijn er wel twintig.<br />

Samenwerking met dieren staat hierin centraal. Een aquarium<br />

met een kleine haai erin moet door een robot weggereden<br />

worden en keurig in een hoek geparkeerd worden. Een bij<br />

moet omhooggetakeld worden naar een honingraat waar dan<br />

vervolgens automatisch honing uit moet komen.<br />

Nikki: ‘We maken ook een website waar<br />

kinderen uit onze klas stukjes voor<br />

schrijven. Onze website gaat<br />

over vleermuizen en hoe zij<br />

mensen kunnen helpen.<br />

Best bijzonder want de<br />

meeste websites zullen<br />

wel over hulphonden<br />

gaan.’ Marit: ‘Nikki en ik<br />

zetten die stukjes erop en<br />

presenteren de website op<br />

de First Lego League. We<br />

zijn benieuwd. Het is heel<br />

spannend.’<br />

58 59


‘We maken ook<br />

een website waar<br />

kinderen uit onze<br />

klas stukjes voor<br />

schrijven’<br />

‘Om het<br />

muziekonderwijs echt<br />

een impuls te geven,<br />

is het nodig dat wij<br />

als team deskundiger<br />

worden’<br />

‘Je merkt niet<br />

dat je leert,<br />

maar ongemerkt<br />

leer je heel veel’<br />

60 61


62 63


TALENTEN<br />

Doelen stellen met<br />

de kinderen<br />

‘Alles uit de kinderen halen wat er in zit’ en ‘samen elke<br />

dag een beetje beter’. Dat zijn twee speerpunten die op<br />

cbs de Windroos leiden tot hogere resultaten, een betere<br />

werkhouding en meer betrokkenheid.<br />

Doelen dichtbij<br />

Net als de andere scholen<br />

van <strong>Noordkwartier</strong> werkt de<br />

Windroos met LeerKRACHT,<br />

een programma waarmee<br />

een schoolteam zich elke<br />

dag verbetert. ‘Na een jaar<br />

hebben we bekeken of we de<br />

principes van LeerKRACHT ook<br />

voor kinderen kunnen inzetten’,<br />

vertelt leerkracht Anneke<br />

Huizinga. ‘We zijn begonnen met<br />

doelen stellen, net zoals we dat voor<br />

onszelf doen. Voor de kinderen in groep 3<br />

zijn dat doelen die heel dichtbij liggen, bijvoorbeeld rond de<br />

pauze. Na de pauze vraag ik ‘wie had er een leuke pauze en wie<br />

niet?’ Als een kind geen leuke pauze had, vragen we hoe dat<br />

komt. Vaak gaat het erover dat hij of zij niemand had om mee<br />

te spelen. Het doel dat we dan kunnen stellen is ‘we zorgen<br />

ervoor dat iedereen iemand heeft om mee te spelen’. Aan de<br />

kinderen die altijd een leuke pauze hebben, vragen we wat zij<br />

kunnen doen om te zorgen dat een ander ook een leuke pauze<br />

heeft.’<br />

Groei<br />

‘Ook op het gebied van taal en rekenen stellen we doelen. Als<br />

we een woorddictee doen, vragen we vooraf hoeveel woorden<br />

de kinderen denken goed te hebben. Hun schatting vullen<br />

we in op een grafiek en na het nakijken vullen we de score in.<br />

Kinderen kunnen zo hun eigen ontwikkeling volgen. We streven<br />

naar groei voor iedereen. Sommige kinderen zullen een beetje<br />

uitgedaagd moeten worden: ‘weet je zeker dat je er geen<br />

64 65


8 goed kunt hebben?’ Of bij een Cito-rekentoets die uit 30<br />

opgaves bestaat. ‘Hoeveel had je er de vorige keer goed? En<br />

hoeveel denk je er nu goed te hebben? Nu we dit een tijdje<br />

doen, merken we dat kinderen steeds gemotiveerder worden.<br />

Ze willen hun doelen per se halen. Ook kunnen zij hun eigen<br />

kwaliteiten steeds beter inschatten. Ze leren echt kijken naar<br />

zichzelf en gaan zichtbaar vooruit.’<br />

Vertrouwen<br />

‘Als leerkrachten moeten wij vertrouwen uitstralen, geloven dat<br />

kinderen zichzelf kunnen verbeteren. Die hoge verwachtingen<br />

zijn zo belangrijk. We zien dat kinderen steeds meer<br />

zelfvertrouwen krijgen en beter gaan presteren. Dat krijgen<br />

we ook terug van ouders. En omdat we de ontwikkeling van<br />

kinderen zo goed in beeld hebben, kunnen we ouders ook<br />

meegeven hoe zij hun kind kunnen ondersteunen.’<br />

‘We stellen doelen op het niveau van de individuele leerling<br />

(hoeveel ga je er goed scoren?), op klasniveau (we zorgen<br />

dat iedereen in de pauze iemand heeft om mee te spelen)<br />

en ook schoolbreed. ‘Een doel voor groep 3 tot en met 8<br />

heeft betrekking op de werkhouding: ‘Iedereen gebruikt z’n<br />

dobbelsteen goed’. Als de dobbelsteen op groen staat mag<br />

je met iedereen overleggen, op oranje is alleen overleg met<br />

de juf mogelijk en rood betekent dat je stil bent. Een kind<br />

mag de dobbelsteen ook zelf op rood zetten als hij rustig wil<br />

werken. Dat zal in groep 3 nog niet zo vaak gebeuren, maar in<br />

de hogere groepen kan dat wel degelijk aan de orde zijn. Door<br />

hier als team in alle klassen een doel van te maken, zien we de<br />

werkhouding verbeteren.’<br />

Zie ook http://stichting-leerkracht.nl<br />

66 67


68 69


TALENTEN<br />

Talentontwikkeling en<br />

meervoudige intelligentie<br />

Uitdagen<br />

‘De kinderen werken en spelen in verschillende hoeken en<br />

ontdekken zo waar zij goed in zijn. Uit zichzelf kiezen ze vaak<br />

voor een hoek die ze leuk vinden. Kinderen die van knutselen<br />

houden, kiezen voor de knutselhoek. Spelen ze graag een<br />

rollenspel, dan gaan ze naar de huishoek. Alle hoeken worden<br />

regelmatig veranderd of aangevuld met activeringsmateriaal dat<br />

het spel verbreedt en verdiept. Het is aan ons als leerkrachten<br />

om kinderen uit te dagen en alle kinderen te laten kennismaken<br />

met alle hoeken. Dat doen we op verschillende manieren. Door<br />

de hoeken per dag te verdelen over de kinderen en door te<br />

werken met maatjes.’<br />

‘Ieder kind heeft een maatje. Soms mogen ze met hun maatje<br />

spelen in een hoek. De ene keer kiest het ene kind de hoek,<br />

de volgende keer het andere kind. Door het jaar heen zijn alle<br />

kinderen een keer elkaars maatje. Zo leren ze ook met iedereen<br />

spelen en werken.’<br />

Aansluiten bij de belevingswereld en interesses van kinderen<br />

en hen stimuleren nieuwe ontdekkingen te doen. Dat is<br />

wat Jolanda Huiberts doet in haar groep 1/2 op cbs Wicher<br />

Zitsema.<br />

Evalueren<br />

‘Als een kind ergens in uitblinkt<br />

besteden we daar met de hele<br />

groep aandacht aan. Een mooi<br />

bouwwerk bewonderen we<br />

uitvoerig. We vragen de<br />

bouwer bijvoorbeeld een<br />

bouwtekening te maken<br />

zodat de andere kinderen<br />

het kunnen nabouwen.<br />

Evalueren is voor alle kinderen<br />

belangrijk. Ik vraag altijd hoe<br />

het ging met de opdrachten.<br />

Bijvoorbeeld of het groepje tips<br />

70 71


heeft voor kinderen die de opdracht nog gaan doen.<br />

Zo stimuleren we dat kinderen leren nadenken over het proces<br />

en vertellen over wat ze doen.’<br />

‘Met het aanbod in de hoeken proberen we de verschillende<br />

intelligenties van kinderen aan te spreken. Alle kinderen komen<br />

zo aan hun trekken en ontwikkelen zich ook op terreinen waar<br />

ze nog niet zo sterk zijn. Binnen onze school is steeds meer<br />

aandacht voor meervoudige intelligentie. We willen daar in ons<br />

onderwijs meer ruimte voor maken zodat de talenten van alle<br />

leerlingen benut en ontwikkeld worden.’<br />

72 73


TALENTEN<br />

Talenten ontdekken<br />

in de ateliers<br />

Kinderen in staat stellen hun talenten in te zetten en uitdagen<br />

ongekende talenten te ontdekken. Dat is wat op alle scholen<br />

van <strong>Noordkwartier</strong> gebeurt. Bij de zaakvakken, maar zeker<br />

ook in de ateliers. Zo staat op cbs de Vore elke dinsdagmiddag<br />

in het teken van creativiteit in de ateliers. Leerlingen kunnen<br />

in workshops aan de slag met onder meer papier-maché,<br />

techniek, borduren, theater, muziek, dans, koken, tekenen en<br />

schilderen.<br />

Vier lessen<br />

‘De kinderen worden ingedeeld in<br />

groepen van 10 tot 12 leerlingen.<br />

De bovenbouw-kinderen kunnen<br />

ook kiezen voor koken. Dan zijn de<br />

groepen kleiner in verband met<br />

de ruimte. In vier lessen werken<br />

ze toe naar een eindproduct’,<br />

vertelt Titia Bult, leerkracht en<br />

directieondersteuner van de Vore.<br />

‘In de ateliers kunnen ze ontdekken<br />

waar ze goed in zijn. Vanuit dat talent<br />

werken ze verder.’<br />

Ontdekkingen<br />

‘We dagen de kinderen ook uit om iets te proberen wat ze<br />

nog nooit gedaan hebben of waarvan ze denken dat ze het<br />

niet kunnen. Zo doen ze vaak verrassende ontdekkingen. De<br />

workshops worden begeleid door mensen van het IVAK, door<br />

(groot)ouders en ook leerkrachten zetten hun talenten in in de<br />

ateliers.<br />

Ook de leerlingen van cbs de Zaaier nemen op hun school deel<br />

aan de ateliers. Het is nog best lastig om geplaatst te worden in<br />

de workshop van je keuze, vertelt Franca. ‘Ik wil steeds koken,<br />

maar dat is nog nooit gelukt. Nu ben ik aan het knutselen.<br />

Een oma begeleidt het.’ Ook Thijmen kon niet terecht in<br />

het atelier van zijn keuze. ‘Nu zit ik bij stempelen. Beetje<br />

saai.’ Maar djembé is heééél leuk, daarover zijn alle jonge<br />

ateliersbezoekers het roerend eens.<br />

74 75


Na de pauze<br />

vraag ik ‘wie<br />

had er een leuke<br />

pauze en wie<br />

niet?’<br />

‘De kinderen werken en<br />

spelen in verschillende<br />

hoeken en ontdekken<br />

zo waar zij goed in zijn’<br />

‘Na een jaar hebben<br />

we bekeken of we<br />

de principes van<br />

LeerKRACHT ook voor<br />

kinderen kunnen<br />

inzetten’<br />

76 77


78 79


TOEKOMST<br />

Bouwen voor de toekomst (1)<br />

Cbs de Crangeborg en obs de Bongerd zijn vanaf 1 augustus<br />

2016 samen verder gegaan als een samenwerkingsschool:<br />

basisschool de Klaver. Nu nog is de school gehuisvest in<br />

het gebouw van een van de fusiescholen, maar leerlingen,<br />

leerkrachten en ouders kijken uit naar het nieuwe gebouw<br />

dat op de tekentafel ligt. Hoe moet dat gebouw eruit<br />

zien? Waar let je op? Hoe zorg je ervoor dat het gebouw<br />

toekomstproof is?<br />

Ruimtes<br />

‘We gaan bouwen voor de toekomst’, zegt directeur Martin<br />

Pik. ‘Dat betekent dat we goed moeten nadenken over hoe<br />

ons onderwijs zich zal ontwikkelen. Zitten onze kinderen over<br />

8 of 10 jaar nog wel met z’n allen in één ruimte? We houden<br />

steeds meer rekening met de verschillen tussen kinderen.<br />

Door onze keuze voor het International Primary Curriculum (zie<br />

pagina 22) wordt het onderwijs minder klassikaal aangeboden.<br />

Kinderen werken meer samen in groepen en volgen meer hun<br />

eigen leerlijn. Dat betekent dat we minder grote klaslokalen<br />

nodig hebben, en juist meer kleinere ruimtes waarin (groepjes)<br />

kinderen kunnen werken. En omdat er ook logopedisten en een<br />

schoolmaatschappelijk werker op school komen, hebben we<br />

behoefte aan ruimtes waarin zij met kinderen kunnen werken.’<br />

Krimp<br />

Ook de bevolkingskrimp in de regio heeft<br />

gevolgen voor de te bouwen school. ‘We<br />

zullen flexibel bouwen. Dat betekent<br />

een basisgebouw gebaseerd op<br />

het aantal leerlingen dat we<br />

verwachten te hebben in 2030.<br />

Omdat we dan bij aanvang te<br />

weinig ruimte in het basisgebouw<br />

zullen hebben, worden er flexibele<br />

ruimtes toegevoegd. Die ruimtes<br />

gebruiken we de komende jaren<br />

voor onderwijs en kunnen in de<br />

toekomst, als het leerlingenaantal<br />

afneemt, voor andere doeleinden gebruikt<br />

worden.’<br />

80 81


TOEKOMST<br />

Bouwen voor de toekomst (2)<br />

Nu nog zit cbs Wicher Zitsema in tijdelijke huisvesting,<br />

maar aan de horizon gloort nieuwbouw. Het schooljaar<br />

2018/2019 hoopt directeur Trijnie Tuil te kunnen starten in een<br />

fonkelnieuw gebouw. Samen met obs de Wilster en Kids2b zal<br />

de Wicher Zitsema een kindcentrum gaan vormen.<br />

Flexibel<br />

‘Onderwijskundige keuzes hebben<br />

invloed gehad op het Programma<br />

van eisen’, vertelt Trijnie Tuil. ‘Ons<br />

onderwijs zal in toenemende mate<br />

groepsdoorbrekend en adaptief zijn,<br />

nog meer rekening houden met de<br />

individuele behoeften van leerlingen.<br />

We kiezen daarom voor flexibele<br />

ruimtes, ruimtes met wanden die open en<br />

dicht kunnen. Met flexibele ruimtes creëren<br />

we mogelijkheden om te variëren in groepsgrootte,<br />

mogelijkheden voor groepjes leerlingen om samen te werken<br />

en voor leerlingen die individueel willen werken.’<br />

Delen<br />

De twee scholen zullen zelfstandig blijven en eigen ruimtes<br />

hebben, maar ook zullen er ruimtes gedeeld worden. ‘De open<br />

keuken, personeelscorner, doe-lokaal en de bibliotheek zijn<br />

ruimtes die we gezamenlijk zullen gebruiken. Ook een grote<br />

centrale ontmoetingsruimte staat op onze verlanglijst. Hier<br />

kunnen we onder meer onze maandsluitingen met publiek<br />

houden. In het Programma van eisen staat verder dat het<br />

een duurzaam gebouw moet worden, met veel lichtinval en<br />

de mogelijkheid om binnen en buiten te verbinden. Dan<br />

kunnen we ook buiten les geven als dat meerwaarde heeft.<br />

Bijvoorbeeld in en om de moestuintjes die we voor ons zien.’<br />

Het Programma van eisen is klaar. Drie architecten zijn<br />

uitgenodigd een schetsontwerp te maken. De keuze wordt<br />

in het voorjaar van <strong>2017</strong> gemaakt.<br />

82 83


‘Een identiteitswerkgroep<br />

bewaakt de identiteit van de<br />

scholen in de samenwerking’<br />

TOEKOMST<br />

Kindcentrum biedt sluitend<br />

aanbod voor alle kinderen<br />

Eén team<br />

In de aanloop naar de fusie werken beide scholen al intensief<br />

samen. ‘Eigenlijk zijn we al één team. De teamvergaderingen<br />

doen we samen, veel activiteiten voor de kinderen doen we<br />

gezamenlijk en we hebben al een paar groepen gemengd.<br />

Ook hebben we nog maar één instroomgroep met twee<br />

leerkrachten: een duo van <strong>Noordkwartier</strong> en Marenland. Zo<br />

groeien we naar elkaar toe. Na de zomervakantie zullen de<br />

groepen volledig gemengd zijn en zijn we<br />

één school met één team.’<br />

Cbs de Meerpaal zal fuseren met obs Noorderbreedte en vanaf<br />

1 augustus <strong>2017</strong> verder gaan als samenwerkingsschool. Samen<br />

met Kids2b zal vervolgens een Kindcentrum gerealiseerd<br />

worden. Doel: een sluitend aanbod voor alle kinderen van<br />

0 tot 13 jaar in Delfzijl Noord. Adolf Godlieb, directeur van<br />

de Meerpaal, wordt directeur van de samenwerkingsschool.<br />

‘De problematiek in deze wijk vraagt erom dat we de handen<br />

ineen slaan. Met elkaar willen we een goed en sluitend aanbod<br />

voor alle kinderen realiseren.’<br />

Identiteit<br />

‘Een identiteitswerkgroep<br />

bewaakt de identiteit<br />

van de scholen in<br />

de samenwerking.<br />

Ze doen voorstellen<br />

die ze voorleggen<br />

aan de directie en de<br />

Medezeggenschapsraad.<br />

We organiseren ook<br />

ouderavonden over de<br />

samenwerking en daar komt<br />

de identiteit ook aan de orde. De<br />

identiteitswerkgroep neemt de input van die<br />

avonden mee in haar voorstellen.’<br />

84 85


Doorgaande lijn<br />

‘Het kindcentrum Delfzijl Noord zal 50 weken per jaar, 5 dagen<br />

per week open zijn van 7 tot 19 uur. Met elkaar bieden we<br />

kinderopvang, peuterspeelzaal, voorschoolse opvang onderwijs<br />

en naschoolse opvang. De taalontwikkeling van kinderen is<br />

een uitdaging die we in het Kindcentrum gezamenlijk aangaan.<br />

We werken met een doorgaande lijn van peuterspeelzaal<br />

naar basisschool waarin taal centraal staat. De pedagogisch<br />

medewerkers van de peuterspeelzaal en de leerkrachten van<br />

groep 1 tot en met 3 volgen gezamenlijk trainingen zodat de<br />

aansluiting optimaal wordt.’<br />

86 87


‘De problematiek in<br />

deze wijk vraagt erom<br />

dat we de handen<br />

ineen slaan’<br />

‘Zitten onze<br />

kinderen over 8 of<br />

10 jaar nog wel met<br />

z’n allen in één<br />

ruimte?’<br />

‘We kiezen daarom<br />

voor flexibele ruimtes,<br />

ruimtes met wanden<br />

die open en dicht<br />

kunnen’<br />

88 89


Colofon<br />

Coördinatie en tekst: Yolanthe van der Ree<br />

Fotografie: John Vos<br />

Ontwerp: Iris van Sen<br />

Opmaak: Fenna Houwen<br />

De foto’s zijn gemaakt op twee scholen van <strong>Noordkwartier</strong>.<br />

Leerkrachten en leerlingen op de foto’s hebben geen directe<br />

relatie met de inhoud.<br />

<strong>Noordkwartier</strong>, maart <strong>2017</strong><br />

90<br />

91

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!