22.04.2017 Views

Binnendijks 2017 15-16

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

Binnendijks van 22 en 23 april 2017

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

BINNENDIJKS NUMMER <strong>15</strong>/<strong>16</strong>, 22/23 APRIL <strong>2017</strong><br />

OFFICIEEL<br />

DE GEMEENTE BEEMSTER PUBLICEERT DE GEMEENTELIJKE MEDEDELINGEN TWEEWEKELIJKS IN BINNENDIJKS.<br />

DE MEEST ACTUELE AANVRAGEN (WABO) EN VERGUNNINGEN WORDEN DAGELIJKS GEPUBLICEERD OP WWW.BEEMSTER.NET.<br />

VOLG ONS OP FACEBOOK EN TWITTER!<br />

Volgt u ons al op Twitter en Facebook? Via deze kanalen houden we u ook op de hoogte van het laatste nieuws<br />

over en vanuit de gemeente Beemster en u kunt daar uiteraard ook uw vragen stellen.<br />

Neem snel een kijkje op www.facebook.nl/gembeemster of @gem_beemster.<br />

MELDING BESLUIT MOBIEL BREKEN BOUW- EN SLOOPAFVAL<br />

Datum Locatie Nummer Melding<br />

7 april <strong>2017</strong> Jisperweg 68 M<strong>2017</strong>-0024 Puin van nog te slopen opstallen tussen <strong>15</strong> mei <strong>2017</strong><br />

en <strong>15</strong> augustus <strong>2017</strong><br />

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT<br />

Datum Locatie Melding Nummer Behandelende instanties<br />

23 februari <strong>2017</strong> Weberstraat <strong>16</strong> Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0017 RUD IJmond<br />

7 maart <strong>2017</strong> Jisperweg 95 Veranderen bedrijf M<strong>2017</strong>-0019 RUD IJmond<br />

ALGEMEEN<br />

GEMEENTE OPENT EXTRA BALIE<br />

BURGERZAKEN IN<br />

STADHUIS PURMEREND<br />

Burgemeester Joyce van Beek opende vandaag een extra balie burgerzaken<br />

voor de gemeente Beemster, op een bijzondere locatie. “We breiden onze<br />

dienstverlening naar inwoners uit met een extra balie in het Purmerendse stadhuis.<br />

Deze heeft ruimere openingstijden en is daarmee een mooie aanvulling op<br />

het bestaande loket in het gemeentehuis in Middenbeemster.”<br />

Het huidige loket burgerzaken in het gemeentehuis in Middenbeemster blijft<br />

gewoon open, maar kent beperktere openingstijden dan de balies in het Purmerendse<br />

stadhuis. Gezien de bestaande ambtelijke samenwerking tussen<br />

beide gemeenten ontstond het idee om de dienstverlening richting Beemsterlingen<br />

te vergroten door in het Purmerendse stadhuis een extra balie burgerzaken<br />

voor inwoners van Beemster in te richten. Dat werd Balie 8.<br />

“Het geeft inwoners meer ruimte hun gemeentelijke zaken te regelen”, stelt Van<br />

Beek. “Daarbij is het Purmerendse stadhuis voor inwoners van Zuidoostbeemster<br />

net zo dichtbij als het gemeentehuis in Middenbeemster.” Van Beek ontving<br />

als eerste een uittreksel BRP, waarmee Balie 8 officieel in gebruik is genomen<br />

als Beemster-loket in Purmerend.<br />

INGEDIENDE AANVRAGEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum ontvangst Locatie Project<br />

30 maart <strong>2017</strong> Noorderpad 10 Plaatsen erker aan<br />

noordzijde woning<br />

6 april <strong>2017</strong> Oosthuizerweg 21 Vernieuwen/verhogen<br />

dak en wijzigen gevel<br />

aanbouw woning<br />

10 april <strong>2017</strong> Veldlust 6 Optrekken voorgevel woning<br />

Het indienen van een bezwaarschrift is in dit stadium niet mogelijk. Wel kunt u<br />

over de ingekomen aanvragen contact opnemen met team Vergunningen via<br />

(0299) 452 452.<br />

VERLEENDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNINGEN REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

6 april <strong>2017</strong> Hemsterhuisweg 8 Vergoten dakkapel woning<br />

en plaatsen berging<br />

6 april <strong>2017</strong> Purmerenderweg 21b Plaatsen aanbouw aan<br />

woning<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

GEWEIGERDE<br />

OMGEVINGSVERGUNNING REGULIER<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

5 april <strong>2017</strong> Zuiderweg 50b Bouwen dam met duiker<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BUITEN BEHANDELING GELATEN<br />

OMGEVINGSVERGUNNING<br />

Datum toezending Locatie<br />

Project<br />

12 april <strong>2017</strong> Westdijk ter hoogte van Uitvoeren groot onderhoud<br />

huisnummers 46 t/m 48 (ophogen binnenberm kade)<br />

> Bezwaarschrift indienen? Zie onder kopje ‘Bezwaar maken’<br />

verderop hoe u dat kunt doen.<br />

BEZWAAR MAKEN<br />

Bent u belanghebbende en bent u het niet eens met dit besluit?<br />

Dan kunt u binnen 6 weken na verzending van het besluit een bezwaarschrift<br />

sturen. U moet het bezwaarschrift ondertekenen. Hierin staat ten minste:<br />

uw naam en adres<br />

de datum<br />

een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar heeft<br />

waarom u bezwaar heeft<br />

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van<br />

uw DigiD. Kijk op www.beemster.net/bezwaar.<br />

Voorlopige voorziening<br />

Daarnaast kunt u bij de rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem, Postbus <strong>16</strong>21,<br />

2003 BR, vragen om uitstel van uitvoering van dit besluit. De voorzieningenrechter<br />

kan een tijdelijke regeling treffen, tot er is besloten over uw bezwaar. U moet<br />

daarbij aantonen dat uw aanvraag spoed heeft. Een dergelijk verzoek behandelt<br />

de rechtbank pas nadat u griffierecht heeft gestort.<br />

U kunt het verzoekschrift ook digitaal (DigiD) indienen bij deze rechtbank via<br />

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.<br />

OPENINGSTIJDEN BALIES<br />

In Beemster kunnen inwoners bij burgerzaken terecht op werkdagen van 8.30<br />

tot 12.00 uur en aanvullend op maandag van 13.30 tot 19.00 uur. In Purmerend<br />

zijn de balies elke werkdag geopend van 9.00 tot <strong>16</strong>.00 uur (vrijdag tot<br />

12.00 uur) en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.<br />

BALIE BURGERZAKEN<br />

Bij de loketten burgerzaken in Beemster en Purmerend kunnen Beemsterlingen<br />

- met of zonder afspraak - terecht voor het aanvragen van een paspoort, Nederlandse<br />

identiteitskaart, rijbewijs, aangifte verhuizing, verklaring omtrent gedrag<br />

en uittreksel BRP. Ook voor naturalisatie of de eerste inschrijving basisregistratie<br />

personen kunnen inwoners hier terecht, maar daarvoor moet wel een afspraak<br />

worden gemaakt. Dat kan door een belletje naar het Klant Contact Centrum via<br />

(0299) 452 452.<br />

Joyce van Beek krijgt als eerste burger een uittreksel BRP uitgereikt aan Balie 8.<br />

OPENINGSTIJDEN GEMEENTE TIJDENS<br />

DIVERSE FEESTDAGEN<br />

Wegens de komende feestdagen (Koningsdag, bevrijdingsdag, hemelvaaartsdag<br />

en pinksteren) heeft het team burgerzaken aangepaste openingstijden in april,<br />

mei en juni. Hieronder volgt een overzicht.<br />

GESLOTEN:<br />

Donderdag 27 april (Koningsdag)<br />

Vrijdag 5 mei (Bevrijdingsdag)<br />

Donderdag 25 mei (Hemelvaartsdag)<br />

Maandag 5 juni (tweede pinksterdag)<br />

‘WORD GRATIS ABONNEE VAN ONZE DIGITALE NIEUWSBRIEF!’<br />

BLIJFT U GRAAG OP DE HOOGTE VAN NIEUWSBERICHTEN VAN GEMEENTE BEEMSTER?<br />

GEEF U DAN SNEL OP VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF.<br />

DIT KAN HEEL GEMAKKELIJK VIA WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

WANNEER U ZICH INSCHRIJFT VOOR DE DIGITALE NIEUWSBRIEF,<br />

ONTVANGT U EENS PER MAAND EEN SAMENVATTING VAN ALLERHANDE NIEUWS.<br />

DENK HIERBIJ AAN INFORMATIE OVER WEGWERKZAAMHEDEN,<br />

EVENEMENTEN, RAAD- EN COMMISSIEVERGADERINGEN,<br />

MAAR OOK OVER GEMEENTELIJKE BESLUITEN EN PROJECTEN.<br />

AANMELDEN IS MAKKELIJK!<br />

ALS U ZICH NU ABONNEERT, DAN ‘VALT’ DE EERSTVOLGENDE NIEUWSBRIEF<br />

IN UW DIGITALE BRIEVENBUS. MELD U SNEL EN EENVOUDIG AAN VIA<br />

WWW.BEEMSTER.NET/NIEUWSBRIEF.<br />

Op http://www.beemster.net/content/openingstijden staan alle<br />

openingstijden van de gemeente.<br />

GEWIJZIGDE INZAMELDAGEN<br />

BEEMSTER TOT EN MET JUNI<br />

Op Koningsdag zamelen we géén grofvuil in. Dit wordt een week eerder al opgehaald,<br />

op donderdag 20 april. Restafval dat normaal op donderdag wordt<br />

opgehaald, halen we nu op vrijdag 28 april op.<br />

HEMELVAARTSDAG<br />

Donderdag 25 mei wordt geen grofvuil ingezameld. Dat doen we een week later,<br />

op donderdag 1 juni. Restafval dat normaal op donderdag wordt opgehaald,<br />

halen we nu op vrijdag 26 mei op.<br />

PINKSTEREN<br />

Maandag 5 juni is het Tweede Pinksterdag. Daardoor vervroegen we de inzameling<br />

van grofvuil een week, naar maandag 29 mei.<br />

BEZOEKADRES GEMEENTEHUIS: RIJN MIDDELBURGSTRAAT 1 • POSTADRES: POSTBUS 7 • 1462 ZG MIDDENBEEMSTER • TELEFOON: (0299) 452 452<br />

GEMEENTE@BEEMSTER.NET • WWW.BEEMSTER.NET • OPENINGSTIJDEN OP WERKDAGEN VAN 8.30 TOT 12.00 UUR, LOKET BURGERZAKEN OOK MAANDAG VAN 13.30 TOT 19.00 UUR<br />

(NA 17.00 UUR GAAT DE DEUR OP SLOT, U KUNT AANBELLEN OM NAAR BINNEN TE KOMEN.)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!