18.11.2019 Views

Reizen om te schilderen

Reizen om te schilderen, schilderijen en beelden met als inspiratie Noord- en centraal Afrika. Rondom het werk van Jules Van Biesbroeck Jr., schilders uit het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

Reizen om te schilderen, schilderijen en beelden met als inspiratie Noord- en centraal Afrika. Rondom het werk van Jules Van Biesbroeck Jr., schilders uit het eind van de negentiende en de eerste helft van de twintigste eeuw.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

E n k e l e b i j z o n d e r e s t u k k e n u i t<br />

‘<strong>Reizen</strong> <strong>om</strong> <strong>te</strong> <strong>schilderen</strong>’<br />

Verkoops<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling met een selectie van kunstwerken en objec<strong>te</strong>n<br />

<strong>te</strong> koop vanaf 22 November in Galerie St-John, Gent<br />

Voor informatie over de conditie van de werken, verkoopprijzen of andere inlichtingen<br />

kan u ons s<strong>te</strong>eds contac<strong>te</strong>ren.


Inleiding<br />

Kuns<strong>te</strong>naars zijn s<strong>te</strong>eds ferven<strong>te</strong> reizigers geweest. Van de middeleeuwen tot de barok reisden<br />

ambachtslieden en kuns<strong>te</strong>naars tussen opdrachtgevers en projec<strong>te</strong>n naar alle hoeken Europa. Pas<br />

naar het einde van de achttiende eeuw toe en in het begin van de negentiende eeuw groeide ook de<br />

impuls <strong>om</strong> <strong>te</strong> reizen <strong>om</strong> artistieke (in plaats van <strong>om</strong> lou<strong>te</strong>r financiële) redenen.<br />

In de eers<strong>te</strong> helft van de negentiende eeuw primeerden het documentaire en het pittoreske. De<br />

kuns<strong>te</strong>naar reisde <strong>om</strong> andere onderwerpen <strong>te</strong> kunnen <strong>schilderen</strong>: andere s<strong>te</strong>den en landschappen,<br />

ruïnes uit de antieke oudheid of het Beloofde Land. De eers<strong>te</strong> ontdekkingsreizigers lie<strong>te</strong>n zich<br />

vergezellen door kuns<strong>te</strong>naars <strong>om</strong> de vonds<strong>te</strong>n, gewoon<strong>te</strong>n… <strong>te</strong> documen<strong>te</strong>ren. Enige didactische<br />

waarde van het tafereel was meegen<strong>om</strong>en en vaak lucratief, getuige waarvan de veel verspreide<br />

gravures van schilderijen.<br />

Met de opk<strong>om</strong>st van het realisme en impressionisme, vanaf 1860, ging het niet zozeer meer <strong>om</strong> het<br />

onderwerp. De reis werd een “overgangsritueel”, men ging nu op reis <strong>om</strong> zijn “oog” <strong>te</strong> confron<strong>te</strong>ren<br />

met een ander licht. Deze confrontatie was voor s<strong>om</strong>mige schilders problematisch, voor anderen<br />

bevrijdend. In ieder geval was de kuns<strong>te</strong>naar na zijn obliga<strong>te</strong> reis naar het zuiden of het hoge<br />

noorden een veranderd man of vrouw en vormde de reis de aanzet <strong>om</strong> hun plastische taal aan <strong>te</strong><br />

passen, <strong>om</strong> m.a.w. op een andere manier met kleur en licht <strong>om</strong> <strong>te</strong> gaan.<br />

De verkoops<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling ‘<strong>Reizen</strong> <strong>om</strong> <strong>te</strong> <strong>schilderen</strong>’ <strong>om</strong>vat een dertigtal oliewerken en werken op<br />

papier en geeft o.a. een forum aan één van de meest bereisde kuns<strong>te</strong>naars uit het Gentse, Jules Van<br />

Biesbroeck (1873-1965). Deze in ItalIë geboren kuns<strong>te</strong>naar was thuis in de medi<strong>te</strong>rrane wereld.<br />

Maar hij verloor zijn hart in Algerije. Van Biesbroeck werd chroniqueur van het Algerijnse leven en<br />

geeft ons een beeld van zowel de “hogere” als de “lagere” klassen.


We zien ook landschappen in Tunesië, Marokko, … maar niet elke kuns<strong>te</strong>naar trok zo ver weg <strong>om</strong> het<br />

andere licht <strong>te</strong> kunnen <strong>schilderen</strong>… Ook Spanje, Italië en Frankrijk waren populaire bes<strong>te</strong>mmingen.<br />

Een city-trip naar Parijs bijvoorbeeld was voor veel schilders een goede reden <strong>om</strong> de verfbors<strong>te</strong>ls<br />

boven <strong>te</strong> halen. Een andere reden <strong>om</strong> ‘exotische’, bui<strong>te</strong>n-Europese onderwerpen ‘aan <strong>te</strong> durven’ kon<br />

ook gewoon nieuwsgierigheid zijn, drang naar vernieuwing, hang naar het onbekende, uitdaging door<br />

het ‘andere’, de zin voor avontuur of gewoon… gevoel voor schoonheid! Ook deze werken kan u in<br />

de galerie bewonderen, tussen de “thuisblijvers”.


Jules Van Biesbroeck (Portici 1873-Brussel 1965)<br />

Kor<strong>te</strong> Biografie<br />

Jules Van Biesbroeck werd geboren op 25 oktober 1873 <strong>te</strong> Portici, dichtbij Napels, tijdens een gro<strong>te</strong><br />

Italiëreis van zijn ouders. Het zou nog twee jaar duren vooraleer Jules Van Biesbroeck senior en zijn<br />

vrouw <strong>te</strong>rugkeerden naar België.<br />

De jonge Van Biesbroeck was een geboren schilder. Als tienjarige was hij niet weg <strong>te</strong> slaan uit het<br />

a<strong>te</strong>lier van zijn vader, waar hij zijn eers<strong>te</strong> artistieke onderricht kreeg. ’s Avonds studeerde hij aan de<br />

Gentse Academie. Hij volgde er verschillende lessen tot 1898.<br />

In 1889 nam hij voor het eerst deel aan het Gentse Salon met het schilderij “le préféré”. Gezien de<br />

R<strong>om</strong>e-prijs nog s<strong>te</strong>eds dé manier was <strong>om</strong> als jonge kuns<strong>te</strong>naar de gelegenheid <strong>te</strong> krijgen in het<br />

bui<strong>te</strong>nland <strong>te</strong> studeren, tracht<strong>te</strong> Van Biesbroeck op alle mogelijke manieren de prijs in de wacht <strong>te</strong><br />

slepen. Tussen 1889 en 1901 nam hij 8 (!) maal deel aan de selectie, in zowel de discipline van de<br />

schilder- als de beeldhouwkunst, maar zonder succes.<br />

In 1890 tracht<strong>te</strong> de kuns<strong>te</strong>naar via het Parijse Salon zijn naam <strong>te</strong> maken. De jonge Van Biesbroeck<br />

schilderde zijn ‘magnum opus’: “De <strong>te</strong>wa<strong>te</strong>rlating van de Argos”, een werk van 7,60 me<strong>te</strong>r op 2,60<br />

me<strong>te</strong>r, stuurde het in en behaalde een ‘mention honorable’.<br />

Op de Parijse Wereld<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling van 1900 toonde Jules een sculptuur, geti<strong>te</strong>ld ‘Le peuple le<br />

pleure’. De zeventwintigjarige beeldhouwer sleep<strong>te</strong> een ‘médaille d’honneur’ in de wacht. Het jaar<br />

daarop behaalde hij <strong>te</strong> München een gouden medaille en in 1906 kreeg hij dezelfde onderscheiding<br />

in Milaan. Van Biesbroeck werd trouwens aanges<strong>te</strong>ld als lid van de Italiaanse Academie, de ‘Brera’, in<br />

1910.<br />

Jules Van Biesbroeck maak<strong>te</strong> dus naam in het bui<strong>te</strong>nland en raak<strong>te</strong> via die <strong>om</strong>weg ook in België<br />

bekend. Jules was, net zoals zijn vader, nauw verbonden met de socialistische beweging in Gent. Zij<br />

ontwierpen affiches en decoratieve schilderijen voor de coöperatieve Vooruit. Tussen ongeveer 1904<br />

en 1908 hield de kuns<strong>te</strong>naar zijn a<strong>te</strong>lier in de lokalen van de bakkerij van Vooruit.


Afwisselend of <strong>te</strong>gelijkertijd actief als schilder en als beeldhouwer, bouwde Jules aan een<br />

in<strong>te</strong>rnationale carrière. Voor de Gentse Wereld<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling van 1913 ontwierp hij een immense<br />

fon<strong>te</strong>in met als centrale gedeel<strong>te</strong> de beeldengroep ‘Force, beauté, sagesse’, die nog s<strong>te</strong>eds in het<br />

park van het Miljoenenkwartier staat opges<strong>te</strong>ld. Zijn schilderkunstige werk evolueerde van<br />

allegorische voors<strong>te</strong>llingen over mythologische of zelfs symbolistische voors<strong>te</strong>llingen, naar een<br />

realistisch-luministische weergave van de werkelijkheid. Vooral in Italië, waar de kuns<strong>te</strong>naar vanaf<br />

1908 meer en meer verbleef, kwam hij onder de betovering van de beelden van prachtige<br />

landschappen en het alledaagse leven van de boerengemeenschappen.<br />

Tijdens de eers<strong>te</strong> wereldoorlog verbleef Van Biesbroeck in Italië, <strong>te</strong> Bordighera. Hij legde zich<br />

voornamelijk toe op het <strong>te</strong>kenen en <strong>schilderen</strong> van landschappen en figuren. De kuns<strong>te</strong>naar werd<br />

een veel gevraagd portrettist bij de Italiaanse adel. Hij kreeg opdrach<strong>te</strong>n voor het <strong>schilderen</strong> van<br />

portret<strong>te</strong>n van Venetië tot Palermo.<br />

Na de oorlog verdeelde de kuns<strong>te</strong>naar aanvankelijk zijn tijd tussen Italië en België. Vooral in Gent<br />

was de beeldhouwer actief met het ontwerp van enkele monumen<strong>te</strong>n voor het Laurentplein en het<br />

monument voor Edmond Van Beveren aan het park. Ook de befaamde en controversiële groep ‘la<br />

famine’ zou ui<strong>te</strong>indelijk een plaats krijgen <strong>te</strong> Gent, in de Hortus Michel Thiery, de huidige ‘Tuin van<br />

Kina’.


Vanaf 1926 vinden we de kuns<strong>te</strong>naar <strong>te</strong>rug in Algerije. Tal van schilderijen met oriëntalistische<br />

onderwerpen verla<strong>te</strong>n het a<strong>te</strong>lier van Jules, geschilderd in felle kleuren. Noord-Afrika lijkt voor de<br />

kuns<strong>te</strong>naar een nieuwe bron van onderwerpen <strong>te</strong> zijn geweest en het felle licht beïnvloedde<br />

eveneens de stijl van de kuns<strong>te</strong>naar. Fernand Arnaudiès schrijft over deze werken het volgende:<br />

« Fin psychologue, observa<strong>te</strong>ur pr<strong>om</strong>pt et exact, Van Biesbroeck a fouillé l’âme<br />

arabe jusque dans ses plus secrè<strong>te</strong>s c<strong>om</strong>plexions ; il a noté sur le vif, la vie, les<br />

mœurs, les occupations, la nonchalance, la sensualité, la beauté singulière et<br />

typique d’une race fière et noble. […] Coloris<strong>te</strong> puissant, il recherche les<br />

opposition d’<strong>om</strong>bre et de lumière, les vibrations arden<strong>te</strong>s, les accords<br />

s<strong>om</strong>ptueux ; et quelle source inépuisable pouvait mieux répondre à ses<br />

aspirations que cet<strong>te</strong> féérie du sud algérien qu’il a tradui<strong>te</strong> d’une manière si<br />

profonde, si sensible et si vraie ? »<br />

Jules Van Biesbroeck overleed <strong>te</strong> Brussel in 1965. Ondertussen was zijn naam en faam over geheel<br />

Europa en Noord-Afrika verspreid. Tal van musea en verzamelaars hadden werk van de kuns<strong>te</strong>naar<br />

aangekocht. Zo bevond zich in de jaren dertig een brons van Van Biesbroeck in de collectie van de<br />

Koning van Italië. Vandaag kan men werken van Van Biesbroeck zien in het Museum voor Schone<br />

Kuns<strong>te</strong>n <strong>te</strong> Gent, <strong>te</strong> Venetië, Parijs, Palermo en bevinden zijn werken zich in privéverzamelingen<br />

over de gehele wereld.<br />

Selectieve Bibliografie.<br />

Engelen-Marx, La Sculpture en Belgique à partir de 1830, Leuven, Engelen-Marx, t<strong>om</strong>e VI, 2006.<br />

Pas W. & G., Biografisch Lexicon Plastische Kunst in België - Schilders, Beeldhouwers, Grafici 1830-<br />

2000, Antwerpen, De Gulden Roos, 2000, deel 2.<br />

Denhaerynck S., Jules Van Biesbroeck Jr. (1873-1965) – huiskuns<strong>te</strong>naar van de Gentse Socialistische<br />

Arbeidersbeweging, Onuitgegeven Licenciaatsverhandeling Universi<strong>te</strong>it Gent, Pr<strong>om</strong>otor Prof. Dr. J.<br />

Art - Geschiedenis, 2000-2001.<br />

Piron P., De Belgische Beeldende Kuns<strong>te</strong>naars uit de 19de en 20s<strong>te</strong> eeuw, Brussel, Art in Belgium,<br />

1999, deel 2.<br />

Bénézit E., Dictionnaire critique et documentaire des Peintres Sculp<strong>te</strong>urs Dessina<strong>te</strong>urs et Graveurs,<br />

Paris, Editions Gründ, 1999, t<strong>om</strong>e 6.<br />

Arnaudiès F., J. Van Biesbroeck – peintre et sculp<strong>te</strong>ur, Alger, Editions Guiauchain, 1931.<br />

Anseele E., Album J. Van Biebroeck, Gent, s.e., s.d.


1. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Een zuiderse baai<br />

Olie op doek<br />

50,5 x 65,5 cm<br />

Gesigneerd onder links


2. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Les Moutons<br />

Olie op doek<br />

50 x 65 cm<br />

Gesigneerd onder links


3. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Zit<strong>te</strong>nde bedoeïnen<br />

Olie op papier gemaroufleerd op paneel<br />

34 x 48,5 cm (dagmaat)<br />

Gesigneerd onder rechts


4. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Studie van een vrouw met groene sluier<br />

Olie op board<br />

37 x 28 cm<br />

Gesigneerd onder rechts


5. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Portret van een Algerijnse man<br />

Potlood en pas<strong>te</strong>l op papier<br />

45 x 30 cm<br />

Gesigneerd onder rechts


6. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Een Noord-Afrikaanse bruid<br />

Olie op board<br />

52,5 x 40,5 cm<br />

Gesigneerd onder links<br />

In een Italiaanse lijst


7. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Het weefa<strong>te</strong>lier<br />

Olie op doek<br />

100 x 100 cm<br />

Gesigneerd boven links


8. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Le déplacement du tribu of Tribu verplaatsing<br />

Olie op board<br />

73,4 x 120,6<br />

Gesigneerd onder links<br />

In de originele oriëntaalse lijst met ti<strong>te</strong>lplaatje


9. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Cô<strong>te</strong> Sorrentine, vue de Capri<br />

Olie op paneel<br />

31 x 43 cm<br />

Monogram boven links “JVB”


10. Jules Van Biesbroeck (Portici 1873 – Brussel 1965)<br />

Le Ruisseau à San Dalmazio<br />

Olie op paneel<br />

36 x 28 cm<br />

Gesigneerd onder links “JVBiesbroeck”<br />

Tentoons<strong>te</strong>llingsetiket ach<strong>te</strong>raan


Het Nabije Oos<strong>te</strong>n<br />

11. Friederich Goldscheider (Slabce 1845 – Nice 1897)<br />

Bus<strong>te</strong> van een arabier, eind 19 de eeuw<br />

De firma Goldscheider uit<br />

Wenen had een gro<strong>te</strong> keuze aan<br />

oriëntalistische sculpturen,<br />

gaande van kleine bibelots, over<br />

gro<strong>te</strong> bus<strong>te</strong>s tot volledige<br />

figuren. Daarbij werd s<strong>te</strong>eds naar<br />

een vergaand realisme<br />

gestreefd. Vaak werden deze<br />

bus<strong>te</strong>s in een win<strong>te</strong>rtuin<br />

geïn<strong>te</strong>greerd. Het hier getoonde<br />

exemplaar is een treffend<br />

portret, in goede staat. De<br />

groene kleur op de sokkel is wat<br />

doorgewreven , mogelijk door <strong>te</strong><br />

ijverig <strong>te</strong> poetsen.<br />

Polychr<strong>om</strong>e <strong>te</strong>rracotta.<br />

68 cm (h)<br />

Gemerkt ach<strong>te</strong>raan “Fr. Goldscheider/Wien”


12. Adelheid Wagner of Adelaïde Salles-Wagner (Dresden 1825 – Parijs<br />

1890)<br />

Sinaasappelverkopers na de markt


Hoewel ze van Duitse afk<strong>om</strong>st was, volgde Adelheid Wagner een academische opleiding zowel <strong>te</strong><br />

München als <strong>te</strong> Lyon. Vrij snel verhuisde ze naar Parijs waar ze haar opleiding voltooide. Daar huwde<br />

ze rond 1865 met de schilder Jules Salles (1814-1898/1900), die uit respect voor haar kwali<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n als<br />

schilder, zijn naam veranderde in Salles-Wagner. Adelaïde Salles-Wagner was vooral gekend als<br />

portretschilder, maar had een voorliefde voor het portret<strong>te</strong>ren van kinderen.<br />

Na haar overlijden schonk haar man een groot aantal schilderijen en <strong>te</strong>keningen aan het museum van<br />

Nîmes. Daarnaast hebben de musea van Brest, Castres, Lyon, Narbonne, Reims, Sè<strong>te</strong> en Toulon<br />

werken van haar in hun collectie. Dit werk werd onder de ti<strong>te</strong>l “Deux Jeunes nécessi<strong>te</strong>uses” geveild in<br />

het Paleis voor Schone Kuns<strong>te</strong>n, op 24 maart 1976, onder het lot nummer 335.<br />

Olie op doek<br />

134 x 96 cm<br />

Gesigneerd onder rechts<br />

Niet ingelijst, restauraties


13. Nestor Ou<strong>te</strong>r (Virton 1865 – Virton 1930)<br />

Rêverie – les <strong>te</strong>rrasses et la mer à Alger, 1889<br />

Nestor Ou<strong>te</strong>r studeerde aan de Brusselse Academie, waar hij onder meer les volgde bij Portaels. De<br />

kuns<strong>te</strong>naar reisde graag en trok naar Parijs (in 1887) en naar Alger in 1889. Ook nadien ondernam hij<br />

nog tal van reizen, o.a. in het Middellandse Zeegebied gebied, naar Libanon, Egyp<strong>te</strong>, Marokko en<br />

Palestina. Ou<strong>te</strong>r gaf over zijn reizen twee boeken uit met illustraties: “Au pays de la soif” en la<strong>te</strong>r<br />

“Une croisière en Médi<strong>te</strong>rranée”. Ou<strong>te</strong>rs talent zat vooral in het <strong>schilderen</strong> van aquarellen. Hij<br />

exposeerde vooral in Wallonië en gaf er ook les.<br />

Aquarel op papier<br />

33,3 x 48,3 cm (dagmaat)<br />

Gesigneerd, geti<strong>te</strong>ld en geda<strong>te</strong>erd onder links<br />

In een eigentijdse lijst


14. Ferdinand Willaert (Gent 1861 - Gent 1938)<br />

Zicht op Tanger, 1890<br />

Willaert is in ons land vooral bekend als impressionistisch schilder van de Gentse binnenstad en voor<br />

zijn Franse werken. Minder bekend is dat de kuns<strong>te</strong>naar reeds in 1887 de overs<strong>te</strong>ek naar Marokko<br />

maak<strong>te</strong>. Willaert zou overigens rond 1890 gedurende twee (!) jaar in Tanger hebben gewoond. Ons<br />

“Zicht op Tanger” k<strong>om</strong>t vermoedelijk overeen met catalogus nummer 10 met dezelfde afmetingen uit<br />

de Ferdinand Willaert catalogus van Sint-Niklaas uit 1989. Helaas werd dit werk niet afgebeeld.<br />

Catalogus nummer 9, 34 x 56 cm, werd wel afgebeeld en toont eenzelfde c<strong>om</strong>positie als onze<br />

aquarel, vanuit dezelfde hoek gen<strong>om</strong>en, met kleine variaties.<br />

Aquarel op papier<br />

56 x 91 cm (dagmaat)<br />

Gesigneerd onder rechts “Ferd. Willaert”


15. Louis Ber<strong>te</strong>ault (Genève 1861 – Alger 1914)<br />

Oued Tarzou (Algerije), 1906<br />

Deze Zwitserse kuns<strong>te</strong>naar vertrok na zijn academische opleiding naar Parijs in 1890. Hij werd er<br />

medewerker van het Franse tijdschrift ‘l’Illustration’ tussen 1891 en 1910, wat hem in staat s<strong>te</strong>lde<br />

veel <strong>te</strong> reizen. Hij exposeerde zijn werk onder meer op het Parijse ‘Salon d’Aut<strong>om</strong>ne’ in 1907 en bij de<br />

‘Indépendant’s in 1909-1910. In diezelfde periode woonde hij <strong>te</strong> Ukkel. Waarschijnlijk vertrok hij rond<br />

1911 naar Alger, waar hij sindsdien woonde en werk<strong>te</strong>. Hij was lid van de ‘Société des Peintres<br />

Orientalis<strong>te</strong>s Français’ en s<strong>te</strong>lde vaak <strong>te</strong>ntoon in Alger en Frankrijk.<br />

Olie op doek<br />

Gesigneerd en geda<strong>te</strong>erd onderaan links “LBer<strong>te</strong>ault1906”<br />

38 x 46,5 cm


16. Edouard Verschaffelt (Gent 1874 – Bou Saâda 1955)<br />

Een medina<br />

De in Gent geboren Verschaffelt kreeg zijn opleiding aan de Antwerpse Academie. In 1919 k<strong>om</strong>t hij<br />

met zijn echtgeno<strong>te</strong> naar Algerije, waar hij gefascineerd raakt door Bou Saâda, een stad waar ook de<br />

Franse oriëntalistische schilder Etienne Dinet woonde en werk<strong>te</strong>. De twee raak<strong>te</strong>n snel bevriend. Na<br />

het overlijden van zijn eers<strong>te</strong> vrouw huwt Verschaffelt met een Algerijnse, die vaak figureert in zijn<br />

schilderijen.<br />

Olie op doek gemaroufleerd op paneel<br />

33,5 x 27,5 cm<br />

Gesigneerd onder links “Ed. Verschaffelt”


17. François Nicot (1873-1945)<br />

Une rue à Tétouan, Maroc<br />

Dit werk van Nicot da<strong>te</strong>ert uit de jaren twintig. De Franse kuns<strong>te</strong>naar exposeerde in die jaren ook in<br />

België, onder meer in de Brusselse galerie van Isy Brachot “Galeries du Studio” in januari 1925.<br />

Olie op paneel<br />

30,5 x 24,5 cm<br />

Gesigneerd onder links “F. Nicot”, geti<strong>te</strong>ld ach<strong>te</strong>raan op het paneeltje<br />

In de originele lijst


18. Léon Zack (Nijni Novgorod 1892-Vanves (Hauts-de-Seine) 1980)<br />

Hebreeuwse vrouw, 1933<br />

Léon Zack, geboren als Lev<br />

Vassilievitch Zack, kende een<br />

hele <strong>om</strong>zwerving vooraleer hij<br />

zich in Frankrijk vestigde en er<br />

genaturaliseerd werd in 1936.<br />

Hij begon <strong>te</strong> <strong>schilderen</strong> als<br />

dertienjarige en vrij snel kwam<br />

hij onder de invloed van de<br />

Franse moderne kunst die hij<br />

o.a. bij de verzamelaar<br />

Shchukine in Moskou uit de<br />

eers<strong>te</strong> hand kon bestuderen.<br />

Hij was medestich<strong>te</strong>r van een<br />

Russische Futuristische<br />

Beweging en ontmoet<strong>te</strong><br />

Marinetti in 1914. In 1920 wilde<br />

Zack naar Parijs vluch<strong>te</strong>n, maar<br />

door gebrek aan visum<br />

strandde hij in Italië waar hij<br />

twee jaar in Firenze woonde.<br />

Hij exposeerde wel in Parijs en<br />

ontmoet<strong>te</strong> er o.a. Picasso en<br />

Larionov. Na een kort verblijf in Berlijn kon hij zich in 1923 <strong>te</strong> Parijs vestigen. Rond 1930 behoorde hij<br />

tot een groep van neo-humanistische kuns<strong>te</strong>naars zoals Christian Bérard en de Rus Tchelitchev. Het<br />

hier getoonde werk is uit deze periode. Zack verzet<strong>te</strong> zich nu uitdrukkelijk <strong>te</strong>gen het cubisme en het<br />

futurisme en tracht<strong>te</strong> met zijn werken een nieuwe moderne figuratie <strong>te</strong> bereiken. Vanaf 1947 zou hij<br />

de figuratie verla<strong>te</strong>n en een abstract oeuvre uitbouwen.<br />

Olie op doek<br />

73 x 49,7 cm<br />

Gesigneerd en geda<strong>te</strong>erd onder links “Léon Zack ‘33”


19. René Pinard (Nan<strong>te</strong>s 1883 – Paris 1938)<br />

Zicht op Rabat, 1936<br />

Pinard volgde een academische opleiding in Nan<strong>te</strong>s en Parijs. Een verwoed reiziger met een<br />

voorliefde voor de zee maak<strong>te</strong> dat hij in 1921 officieel tot “Peintre de la Marine” werd benoemd. Hij<br />

werk<strong>te</strong> behalve voor de marine ook voor de “C<strong>om</strong>pagnie générale transatlantique” wat hem<br />

eveneens in staat s<strong>te</strong>lde veel exotische bes<strong>te</strong>mmingen per schip aan <strong>te</strong> doen. Als orientalist nam hij<br />

deel aan <strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>llingen in Algerije, Marokko en Tunesië, waar hij diverse onderscheidingen<br />

behaalde.<br />

Pas<strong>te</strong>l op papier<br />

25,8 x 33,6 cm (dagmaat)<br />

Gesigneerd, geti<strong>te</strong>ld en geda<strong>te</strong>erd “René Pinard, Rabat 1936” onder rechts


20. Emile Van Damme (Gent 1885 – Gent 1967)<br />

Studie voor Fantasia I, 1941<br />

Emile Van Damme is een minder bekende Gentse kuns<strong>te</strong>naar die vooral uitblinkt in het <strong>schilderen</strong><br />

van stillevens en met antiqui<strong>te</strong>i<strong>te</strong>n gestoffeerde in<strong>te</strong>rieurs. Daarnaast bouwde hij zich na de Eers<strong>te</strong><br />

Wereldoorlog een reputatie uit als schilder van fresco’s en decoratieve schilder van gro<strong>te</strong> forma<strong>te</strong>n.<br />

Hij werk<strong>te</strong> zo <strong>te</strong> Boston (VS) en Bradford en Edinburg (U.K. ). Daarnaast was hij ook actief als<br />

restaura<strong>te</strong>ur van oude mees<strong>te</strong>rs. Deze Fantasia is de voorstudie van een gro<strong>te</strong> decoratieve<br />

c<strong>om</strong>positie die ech<strong>te</strong>r tot op vandaag niet kon gelokaliseerd worden.<br />

Olie op doek<br />

65,5 x 127,5 cm<br />

Gesigneerd, geti<strong>te</strong>ld en geda<strong>te</strong>erd onder rechts<br />

“Emile Van Damme 1941 Studie voor Fantasia I”


21. Henri Jean Pontoy (Reims 1888 – Aix-en-Provence 1968)<br />

Een Noord-Afrikaanse Soukh<br />

Pontoy genoot een opleiding <strong>te</strong> Parijs. In 1926 verkreeg hij een studiebeurs die hem in staat s<strong>te</strong>lde<br />

Noord-Afrika <strong>te</strong> doorkruisen. Aanvankelijk werk<strong>te</strong> hij in Tunesië en Marokko. Hij zou zich een tijd lang<br />

vestigen in Fez waar hij les gaf. Na de tweede wereldoorlog reisde hij met zijn goede vriend en<br />

schilder Jacques Majorelle naar Guinée, Ivoorkust en Kameroen. Tijdens zijn lange carrière zou<br />

Pontoy veelvuldig <strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>llen. Vooral in zijn na-oorlogs werk vinden we een persoonlijke stijl<br />

<strong>te</strong>rug, kleurrijk en met een moderne toets.<br />

Olie op doek<br />

37,5 x 45,7 cm<br />

Gesigneerd onder links “Pontoy”


Afrika<br />

22. Charles Cumberworth (Verdun 1811 – Parijs 1852)<br />

Petits Blancs<br />

Een typische r<strong>om</strong>antische invulling van het oriëntalisme, die zal verdwijnen in de tweede helft van de<br />

19 de eeuw.<br />

Gepatineerd brons<br />

34 x 24,5 x 20 cm<br />

Gesigneerd bovenop de basis “Cumberwurth”


23. Eugène Bertrand (Launois (Fra.) 1858 – Hermeton-sur-Meuse 1934)<br />

Man met wit<strong>te</strong> hoofdband, 1887<br />

Bertrand nam in 1883 deel aan de voorbereidende wedstrijd voor de Prijs van R<strong>om</strong>e <strong>te</strong> Antwerpen,<br />

wat zou kunnen doen vermoeden dat hij er aan de Academie studeerde. In ieder geval is ons portret<br />

een academische studie. Bertrand munt<strong>te</strong> uit in het <strong>schilderen</strong> van portret<strong>te</strong>n en zou leraar worden<br />

aan de befaamde academie van St-Joost-<strong>te</strong>n-Node.<br />

Olie op doek<br />

59,5 x 53 cm<br />

Gesigneerd en geda<strong>te</strong>erd boven rechts “Eug. Bertrand ‘87”


24. Gustave Vanaise (Gent 1854 – Brussel 1902)<br />

Driekwartprofiel van een man<br />

Vanaise heeft twee versies van dit portret gemaakt. Het schilderij toont hoe vrij de kuns<strong>te</strong>naar zijn<br />

studies opbouwt en hoe modern deze werken aandoen. Het is niet bekend indien dit werk een<br />

voorstudie zou zijn voor een figuur in een gro<strong>te</strong>re c<strong>om</strong>positie.<br />

Olie op doek<br />

46 x 38 cm<br />

Gesigneerd onder rechts “G. Vanaise”


25. Leo S<strong>te</strong>el (S<strong>te</strong>kene 1878 – Sleidinge 1938)<br />

De Afrikaanse Mandolinespeler, 1900<br />

Olie op doek<br />

90,5 x 60,5 cm<br />

Gesigneerd en<br />

geda<strong>te</strong>erd “Leo<br />

S<strong>te</strong>el/1900” onder<br />

rechts<br />

Dit werk werd door S<strong>te</strong>el geschilderd tijdens zijn studies aan de Antwerpse Academie. Het is tot op<br />

vandaag het enige oliewerk dat we kennen met deze Afrikaanse man als model. De kuns<strong>te</strong>naar<br />

maak<strong>te</strong> wel nog <strong>te</strong>keningen met Afrikanen als model. Dit oliewerk werd in 2019 <strong>te</strong>ntoonges<strong>te</strong>ld op<br />

een kleine retrospectieve van de kuns<strong>te</strong>naar <strong>te</strong> Sleidinge en in de overzichts<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling<br />

“Meetjeslandse Mees<strong>te</strong>rs” in het kas<strong>te</strong>el van Poeke.


26. Gaston Parison (Parijs 1889 - 1959)<br />

Moeder en kind<br />

Olie op doek<br />

93,2 x 73,6 cm<br />

Gesigneerd<br />

onder rechts<br />

“G. Parison”<br />

met opdracht<br />

Gaston Parison genoot een opleiding aan de Parijse Academie. Als ech<strong>te</strong> peintre-voyageur schilderde<br />

hij in Brazilië, Mexico, Canada, de Verenigde Sta<strong>te</strong>n, Sénégal en Noord Afrika, Madagaskar en vanaf<br />

de jaren ’40 in het toenmalige Belgisch Congo. Parison was vooral geïn<strong>te</strong>resseerd in het <strong>schilderen</strong><br />

van figuren en minder in het weergeven van landschappen.


27. Francine S<strong>om</strong>ers ( Gent 1923)<br />

Le petit Mtoto, 1951<br />

Aquarel op papier<br />

30,4 x 26,8 cm<br />

Gesigneerd en geda<strong>te</strong>erd onder rechts


Colophon<br />

Deze verkoopscatalogus werd gemaakt naar aanleiding van de eindejaars<strong>te</strong>ntoons<strong>te</strong>lling en<br />

opendeuren 2019 in Galerie St-John. Alle afgebeelde werken zijn <strong>te</strong> koop.<br />

Teks<strong>te</strong>n en onderzoek: Raf S<strong>te</strong>el en Emmy S<strong>te</strong>el<br />

Redactie en foto’s: Raf S<strong>te</strong>el en Emmy S<strong>te</strong>el<br />

Copyright: Galerie St-John, de au<strong>te</strong>urs en de kuns<strong>te</strong>naars.<br />

Foto front cover: Jules Van Biesbroeck, l’A<strong>te</strong>lier de Tissage.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,<br />

fotokopie, elektronische drager of welke andere wijze ook (ook niet in vertaling), zonder<br />

voorafgaande schrif<strong>te</strong>lijke toes<strong>te</strong>mming van de au<strong>te</strong>urs.<br />

De uitgever heeft zijn ui<strong>te</strong>rs<strong>te</strong> best gedaan <strong>om</strong> alle mogelijke rechthebbenden i.v.m. gebruikt<br />

(beeld)ma<strong>te</strong>riaal hiervoor de toes<strong>te</strong>mming <strong>te</strong> vragen. Indien wij iets over het hoofd hebben gezien,<br />

gelieve dan ons <strong>te</strong> contac<strong>te</strong>ren. Eventuele fou<strong>te</strong>n zullen rechtgezet worden in een volgende uitgave.


Aankoop - Verkoop<br />

Schattingen - Expertises - Tentoons<strong>te</strong>llingen<br />

Inboedels - Bibliotheken – Nala<strong>te</strong>nschappen<br />

Archieven van Verzamelaars en Kuns<strong>te</strong>naars<br />

Advies bij Verdeling & Uitbouw van Collecties, Verzekering, Conservatie<br />

www.st-john.be<br />

Galerie St-John<br />

Bij St-Jacobs 15A / Nieuwpoort 2 (gps)<br />

B-9000 Gent – Belgium<br />

T. +32-9/225.82.62<br />

info@st-john.be<br />

facebook.c<strong>om</strong>/galeriestjohn<br />

instagram.c<strong>om</strong>/galeriestjohn<br />

Wo, Do. 14u-18u . Wed, Thu<br />

Vr, Za. 10u-12u & 14u-18u . Fri, Sat<br />

Zo . 10u-12u . Sun<br />

Ma, Di. Na afspraak<br />

Mon, Tue . by appointment

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!