08.09.2020 Views

ROPE JOURNAL #5 KIEL ANTWERP

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>ROPE</strong>_DAGBOEK <strong>#5</strong>_Kiel Antwerpen (België)_2019<br />

<strong>ROPE</strong>_DIARY<strong>#5</strong>_Kiel Antwerp (Belgium)_2019


Dag 1: dwars door een gebouw<br />

Day 1: right through a building<br />

Hallo,<br />

Imran (7 jaar) stond mij als eerste alleen op te wachten.<br />

Ief vroeg of hij nog vrienden had. Hij zou nog 2,5<br />

vriend gaan halen en bracht uiteindelijk zijn buurjongen<br />

Adan mee. Via de lift brachten ze me naar boven,<br />

tot op de 8ste en 9de verdieping. Mijn kop en staart<br />

hingen ze uit de ramen van Mustafa’s appartement en<br />

Siham’s appartement. Mijn middendeel hingen ze aan<br />

de voorkant over de terrassen. Ik hing zeker 30 meter<br />

hoog, dwars doorheen het gebouw. Onder en boven<br />

mij wapperde was en lakens uit de ramen. Ik weet niet<br />

waarom ik hier hing. Ik voelde mij klein.<br />

Mustafa bracht ons thé die hij van heel hoog in de<br />

tassen goot. Misschien was dit een soort spel en<br />

wilde hij zijn vaardigheden tonen. Zijn vrouw bereidde<br />

het eten en droeg een sjaal over haar hoofd. Het<br />

was hier nochtans niet koud. Mustafa zei dat het hier<br />

vroeger beter was. Dat jongeren nu dingen kapot<br />

maken en drugs gebruiken. Dat zijn buurvrouw hier<br />

woont sinds 1955 en dat er iemand ook geboren en<br />

gestorven is in dit gebouw. Vroeger was dit gebouw<br />

en de architect beroemd in heel Europa. Ief zei dat de<br />

huisvestingscommissie van de Verenigde Naties hier<br />

zelfs op bezoek is geweest. Een droom op aarde met<br />

ingebouwde keukens, gaanderijen op alle verdiepingen<br />

en vreemde ‘olifantenpoten’ waar het hele gebouw op<br />

steunt.<br />

Hello,<br />

Imran (7 years old) was the first person awaiting me.<br />

Ief asked if he had friends. He was going to get another<br />

2.5 friends and eventually returned with his neighbor<br />

Adan. They took me in the elevator to the 8th and 9th<br />

floor. They hung my head and tail from the windows<br />

of Mustafa’s apartment and Siham’s apartment. They<br />

hung my middle section over the gallery at the back of<br />

the building. I surely hung 30 meters high, right through<br />

the building. Laundry and sheets fluttered out of the<br />

windows below me and above me. I don’t know why I<br />

hung here. It was cold, I felt small and the laundry had<br />

nothing to say.<br />

Mustafa brought us tea that he poured into the cups<br />

from a great height. Maybe this was a kind of sport and<br />

he wanted to show his skills. His wife prepared food<br />

and wore a scarf over her head. Mustafa said it used to<br />

be better here. That young people are now destroying<br />

things and using drugs. That his neighbor has been<br />

living here since 1955 and that someone was also born<br />

and died in this building. This building and the architect<br />

used to be famous throughout Europe. Ief said that even<br />

the United Nations Housing Commission had visited<br />

here. A dream on earth with built-in kitchens, galleries on<br />

all floors and strange “elephant legs” on which the entire<br />

building rests.


Rope<br />

De architect had toen zeker niet kunnen denken dat<br />

de deuren nu uit hun hengsels zouden hangen, dat het<br />

beton rot zou zijn en dat er brieven in de liften zouden<br />

zijn om te zeggen dat je thuis moet plassen. Dat lijkt me<br />

logisch maar ik moet nooit plassen dus ik ga hier zeker<br />

geen uitspraken over doen.<br />

Morgen ga ik beneden op het gras liggen tussen deze<br />

gebouwen. Ga ik me inbeelden dat de deuren in hun<br />

hengsels hangen, dat het beton glad en sterk is en<br />

dat het logisch is dat je niet in liften plast. En dan ga<br />

ik de buurvrouw van Mustafa opzoeken zodat ze me<br />

mee laat kijken in haar geheugen naar deze droom op<br />

olifantenpoten, 65 jaar geleden.<br />

Rope<br />

Now the doors hang from their hinges, the concrete is<br />

rotten and there are notices in the elevators telling you<br />

to pee at home. That seems logical to me, but I never<br />

have to pee so I am definitely not going to make any<br />

statements about this.<br />

Tomorrow I will lie down on the grass in front of these<br />

buildings. I am going to imagine that the doors hang in<br />

their hinges, that the concrete is smooth and strong and<br />

that it makes sense that you don’t pee in lifts. And then I<br />

will visit Mustafa’s neighbor and look inside her memory<br />

of this dream on elephant legs, 65 years ago.


Dag 2: de droom van Charles<br />

Dag 2: the dream of Charles<br />

Hallo,<br />

In de voormiddag waren we in<br />

een Moskee. Kinderen leerden er<br />

Arabisch. Rajaa toonde ons hoe<br />

je ‘Rope’ in het Arabisch schrijft. Ik<br />

kon er niets van lezen en zag enkel<br />

wat krullen en strepen. Ief vertelde<br />

de kinderen wie ik was en wat ik<br />

gisteren had meegemaakt. Nadien<br />

droegen de kinderen me binnen in<br />

de klas en in de gebedsruimte, waar<br />

ik deel was van de les en het gebed.<br />

Iedereen was hier vriendelijk en de<br />

kinderen waren ongelofelijk braaf.<br />

De meisjes droegen sjaals. Ik begrijp<br />

niet waarom de meisjes het kouder<br />

hebben dan de jongens.<br />

Hello,<br />

In the morning we went to a Mosque.<br />

Children learn Arabic there. Rajaa<br />

showed us how to write “Rope” in<br />

Arabic. I could not read anything,<br />

I only saw curls and stripes. Ief<br />

told the children who I was and<br />

what I had experienced yesterday.<br />

Afterwards the children carried me<br />

into the classroom and into the<br />

prayer room, where I was part of<br />

the lesson and the prayer. Everyone<br />

here was friendly and the children<br />

were incredibly good. The girls wore<br />

scarves. I don’t understand why the<br />

girls are colder than the boys.


In de namiddag ging Ief op zoek naar<br />

de buurvrouw van Mustafa. Hij kon haar<br />

niet vinden maar leerde toevallig Charles<br />

kennen. Charles is 88 jaar en woont op<br />

de 12de verdieping. Dat is samen 100,<br />

wat er natuurlijk niet toe doet. Hij kon Ief<br />

pas ontvangen na 17:00 uur omdat er<br />

een koers was op de televisie. In 1954<br />

betrok hij als één van de eersten een<br />

nieuw appartement in de Braemblokken.<br />

Nu woont hij er nog. Charles zei dat voor<br />

dienen tijd die heel, heel, heel luxueus<br />

waren en dat ze met twee moesten<br />

werken om die te betalen en dat de<br />

keuken met koud en warm water nieuw<br />

was voor hem. Hij zie ook dat er veel<br />

veranderd is en gaf Ief een boek mee<br />

dat hij zelf geschreven heeft. Over zijn<br />

tijd in de Braemblokken. Hij zegt dat hij<br />

gelukkig is als hij de deur achter zicht<br />

dicht trekt, maar dat het buiten niet meer<br />

is als toen.<br />

In the afternoon I was lying on the lawn<br />

between the ‘Braemblokken’. Ief was<br />

with Charles, on the 12th floor. In 1955<br />

Charles was one of the first to move into<br />

a new apartment in the Braemblokken.<br />

He still lives there now. “For that time<br />

they were very, very, very luxurious. We<br />

both had to work to afford it. The kitchen<br />

with cold and hot water was new to me<br />

too.” He says that a lot has changed and<br />

gives me a book that he wrote: ‘my life’.<br />

About his time in the Braemblokken.<br />

“When I close the front door behind me,<br />

I am still happy. But outside it isn’t the<br />

same as before.”


Ief nam van op de twaalfde verdieping een foto van<br />

Charles, die helemaal beneden stond. Ik keek zo diep<br />

als ik kon in zijn ogen en zag hoe mooi het hier toen<br />

was. De trapjes voor je een appartement binnen ging,<br />

de passerelle die net een kleine straat is waar de<br />

appartementen op uitgeven, de kijkgaten tussen de<br />

verdiepingen zodat je je onder en boven buren kan zien.<br />

Het plonsbad voor kinderen tussen de gebouwen. De<br />

gekleurde vlakken op het plafond van de inkomhal.<br />

Ondertussen spelen Noor en Ziad op mij. Noor stapte<br />

langs mij en wist exact te zeggen hoe lang ik was: 60<br />

meter. Exact, geen 5 cm verschil. Ik ben een touw. Noor is<br />

een beetje een meetlat.<br />

Rope<br />

Ief took a photo from the 12th floor, of Charles who was<br />

standing down below. I looked into his eyes as deep as I<br />

could and saw how beautiful it was here then. The stairs<br />

before you enter an apartment, the passage that is like<br />

a small street onto which the apartments open out, the<br />

openings between the floors so that you can see your<br />

neighbours above and below. The children’s paddling pool<br />

between the buildings. The coloured areas on the ceiling<br />

of the entrance hall.<br />

Meanwhile Noor and Ziad are playing on me. Noor<br />

stepped alongside me and knew exactly how long I am:<br />

60 meters. Exactly, not 5 cm difference. I am a rope. Noor<br />

is a bit of a yardstick.<br />

Rope


Dag 3: Ik ben Bal. Ik ben een bal<br />

Day 3: I am Ball. I am a ball.<br />

Hallo,<br />

De uitgang van het shoppingcenter lag aan<br />

een pleintje. Een straat verder lagen de<br />

Braemblokken. Er hing een vakantiesfeer,<br />

alsof het strand hier om de hoek was. Ik heb<br />

zelden een plein gezien met zoveel mensen<br />

en kinderen. Alsof iedereen hier buiten leeft.<br />

Ief sprak met een groepje meisjes en zij wilden<br />

graag helpen om mij in het shoppingcenter naar<br />

binnen te dragen.<br />

Ik weet nu dat de meisjes het niet koud hebben<br />

en dat het iets te maken heeft met de Moskee<br />

waar we gisteren waren. En de Moskee heeft<br />

iets te maken met wie alles gemaakt heeft: de<br />

bloemen, de bomen en de mensen. Volgens<br />

sommigen toch. Ik ben gemaakt door Ief en<br />

een aantal gevangen. Dat is voor iedereen zo.<br />

Ik ga geen domme opmerkingen meer maken<br />

over sjaals. Het maakt me wat onzeker, hoeveel<br />

onnozele zaken vertel ik zo nog.<br />

Op een bepaald moment waren er genoeg<br />

mensen om mij te dragen. Ief verdeelde<br />

iedereen over mijn volledige lengte. Ik voel<br />

altijd een grote traagheid in mij en een drang<br />

om in mijn bestaande bewegingstoestand te<br />

volharden: liggen. Er is een grote kracht nodig<br />

om mij een andere richting of snelheid te geven.<br />

Aan de ingang van het shoppingcenter stond<br />

iemand van de security. De kinderen zouden<br />

binnen te veel overlast geven. Het touw was<br />

een minder groot probleem. Ze droegen me<br />

dan maar naar het basketveld op het plein. De<br />

dragers legden me neer. Een aantal van hen<br />

bleven zitten en keken naar de wedstrijd. Ik<br />

was een soort van tribune. De bal rolde over de<br />

grond en vloog in de lucht. Ik was gefascineerd<br />

over hoe eenvoudig dat voor de bal was. Ik<br />

ben goed in liggen en goed in heel moeilijk<br />

verplaatst worden. Ik ben ook ingewikkelder.<br />

Een bal is rond, je kan het niet eenvoudiger<br />

bedenken. Ik zeg onnozele dingen over sjaals.<br />

Ballen zeggen nooit iets. Ik sloot mij af van de<br />

wereld rondom mij en droomde dat ik over de<br />

grond rolde en in de lucht vloog. Ik ben Bal. Ik<br />

ben een bal.<br />

Hello,<br />

The exit of the shopping center is on a square.<br />

It is busy there. The ‘Braemblokken’ are around<br />

the corner. There was a holiday atmosphere, as<br />

if the beach were here on the corner. Ief spoke<br />

to people and showed them pictures of what<br />

we had done the last few days. He spoke with a<br />

group of girls and they wanted to help carry me<br />

into the shopping center. Not because of me,<br />

but because of the bag of sweets.<br />

I know now that the girls are not cold and that it<br />

has something to do with the Mosque where we<br />

were yesterday. And the Mosque has something<br />

to do with the one who made everything: the<br />

flowers, the trees and the people. According to<br />

some, anyway. I was made by Ief and a number<br />

of prisoners. That is true for everyone. I will no<br />

longer make stupid remarks about scarves. It<br />

makes me a bit insecure how many other silly<br />

things I might say.<br />

At one point there were enough people to carry<br />

me. Ief divided everyone across my full length. I<br />

always feel a great slowness in me. An urge to<br />

persist in my existing state of non-movement, to<br />

remain lying. A great force is needed to give me<br />

a different direction or speed.<br />

Someone from the security stood at the<br />

entrance. The children would cause too much<br />

nuisance in the shopping center. I was a<br />

minor problem. Instead they carried me to the<br />

basketball court on the square. The porters<br />

laid me down. A number of them remained<br />

seated and watched the game. I was a kind<br />

of grandstand. The ball rolled over the ground<br />

and flew into the air. I was fascinated by how<br />

simple that was for the ball. I am good at lying<br />

down and very difficult to move. I am more<br />

complicated. A ball is round, you can’t make<br />

it any easier. I shut myself off from the world<br />

around me and dreamt that I was rolling over<br />

the ground and flying in the air. I am Ball. I am a<br />

ball.<br />

Rope<br />

Rope


Dag 4: De medailles van Betty<br />

Day 4: Betty’s Medals<br />

Hallo,<br />

Ik lag op een groot grasveld met allemaal<br />

witte lijnen. Misschien komt hier een parking<br />

voor wagens en hebben ze nog niet alle<br />

lijnen op de grond geschilderd. Ze legden<br />

me op een met witte lijnen getekende cirkel<br />

en ik bleek net iets te lang te zijn. Dan<br />

legden ze me op een witte lijn die het hele<br />

veld doorkruiste en ik bleek net iets te kort<br />

te zijn. Dan kwam er een vrouw, ze noemde<br />

Betty. Ze wees op de grond naar alles wat<br />

hier vroeger geweest was. Er was toen<br />

een hoogspring plek, een kogelstoot plek<br />

en een atletiekpiste. Betty legde me in een<br />

soort V-vorm. Het was de plek waar vroeger<br />

aan speerwerpen werd gedaan. Betty heeft<br />

hier nog een medaille speerwerpen en een<br />

medaille lopen gewonnen. Ik lag dichter bij de<br />

grond dan eender wie en hoorde de geluiden<br />

van heel lang geleden.<br />

Hello,<br />

I lay on a large lawn marked with white lines.<br />

Maybe there will be a parking lot for cars<br />

here, and they haven’t finished painting all the<br />

lines on the ground yet. They placed me on a<br />

circle drawn with a white line, and I turned out<br />

to be just a little too long. Then they put me<br />

on a white line that traversed the entire field,<br />

and I turned out to be a little too short. Then<br />

a woman called Betty came. She pointed to<br />

everything on the ground that had been here<br />

before. Back then there was a high jump<br />

area, a shot put area and an athletics track.<br />

Betty laid me in a kind of V shape. It was the<br />

place where javelin throwing was done. Betty<br />

won a medal for javelin and running here. I<br />

was closer to the ground than anyone else<br />

and heard the sounds from long ago. It was<br />

the same period as when the ‘Braemblokken’<br />

were still a dream on earth.


Er kwamen verschillende mensen het terrein<br />

op. Ze namen me vast en droegen me van<br />

het grasveld de straat op. Er zijn overal veel<br />

mensen. Alsof mensen hier meer buiten<br />

leven. We liepen in het midden van de straat<br />

zodat de auto’s achter ons moesten wachten.<br />

In de verte zag ik de Braemblokken.<br />

We wandelenden door een park en liepen via<br />

een gebouwtje terug naar een grasveld, ook<br />

met witte strepen. Daar was Betty weer. Ze<br />

stond in het midden van het grasveld, op een<br />

witte stip. Betty heeft medailles gewonnen<br />

op een piste die nu begraven zit onder de<br />

grasmat met witte strepen. Maar hier heeft ze<br />

een nieuwe piste gemaakt, waar ze jongeren<br />

traint zodat die misschien ook medailles<br />

kunnen winnen. De dragers stapten op een<br />

looppiste rond het grasveld, en liepen dan<br />

naar Betty toe. We cirkelden rond Betty tot<br />

ik in een spiraal rond haar stond. Ze lieten<br />

me op de grond zakken. Iedereen ging zitten,<br />

behalve Betty.<br />

Several people entered the site. They picked<br />

me up and carried me from the lawn onto the<br />

street. There are many people everywhere.<br />

As if people live outdoors here. We walked in<br />

the middle of the street so that the cars had<br />

to wait behind us.<br />

We walked through a park and then through<br />

a small building to another lawn, also with<br />

white stripes. Betty was there again. She<br />

was standing in the middle of the lawn, on a<br />

white dot. Betty won medals on a track that is<br />

now buried under the turf with white stripes.<br />

But here she has created a new track, where<br />

she trains young people so that they might<br />

also win medals. The porters walked on the<br />

running track around the lawn, and then<br />

walked over to Betty. We circled Betty until I<br />

formed a spiral around her. They lowered me<br />

to the ground. Everyone sat down, except<br />

Betty.<br />

Rope<br />

Rope


Dag 5: Madam 20<br />

Day 5: madam 20<br />

Hallo,<br />

Ik lag op een minuscuul klein pleintje met 20 huizen. Dat weet ik met<br />

zekerheid want Madam 20 woont in het laatste huis met huisnummer<br />

20. Iedereen noemt haar madam 20. Madam 20 bracht ons thé en<br />

Madam 13 bracht ons warm water om mij te wassen. Iedereen heeft<br />

hier de naam van het huisnummer waar ze wonen. Ik denk dat dit<br />

een goed systeem is. Ook hier zitten de meeste mensen buiten, op<br />

een bankje voor hun huis. Een straat verder is de Abdijstraat waar ik<br />

gisteren werd gedragen.<br />

Heel de dag speelde de kleindochter van Madam 13 bij ons. Ik weet<br />

niet of het meisje dan Meisje 13 noemt en wat je doet als er twee<br />

madammen in dezelfde nummer wonen.<br />

Mevrouw 7 dacht dat ik een waterslang was en dat iemand zijn<br />

kelder was ondergelopen. Ze bleef daarom de hele dag binnen<br />

omdat ze zich niet wilde moeien met het water in iemand anders zijn<br />

kelder. Op het einde van de dag kwam Mevrouw 7 toch buiten en ze<br />

kreeg kippenvel van mijn verhaal. Gisteren heeft Ief kip gegeten en<br />

ik heb het vel van een kip gezien. Ik wens niemand kippenvel toe.<br />

Meisje 13 heeft al haar speelgoed voor mij uit de kast gehaald: een<br />

puzzel, poppen, een gitaar... Meisje 13 spreekt luid tegen mannen<br />

en zacht tegen vrouwen. Op het einde van de dag hebben ze met<br />

mij de letters van Meisje 13 haar naam geschreven: IDA. Ief zegt<br />

voortdurend tegen iedereen dat ik te groot ben en daarom niet weet<br />

wat ik met mezelf moet doen, dat ik geen functie heb. Na alle reizen<br />

ben ik het daar niet meer mee eens: ik vertel. Dag Bal, jou kunnen<br />

ze leggen op eender welk terrein en jij rolt vooruit alsof het niets is,<br />

maar ik, ik spreek.<br />

Rope.<br />

Hello,<br />

I lay on a very tiny square with 20 houses. I know that for sure<br />

because Madam 20 lives in the last house with house number<br />

20. Everyone calls her Madam 20. Madam 20 brought us tea and<br />

Madam 13 brought us hot water to wash me. Everyone here has<br />

the name of the house number where they live. I think this is a good<br />

system. Here too, most people sit outside, on a bench in front of<br />

their house. A block away is the Abdijstraat, where they carried me<br />

yesterday.<br />

The granddaughter of Madam 13 played with us all day. I don’t know<br />

if the girl is then called Girl 13 and what one does if two ladies live at<br />

the same house number.<br />

Mrs. 7 thought I was a water hose and that someone had flooded<br />

their basement. She therefore stayed inside all day because she did<br />

not want to interfere with the water in someone else’s basement.<br />

At the end of the day, Mrs. 7 did come outside and she got<br />

goosebumps from my story. Yesterday Ief ate chicken and I saw the<br />

skin of a chicken. I don’t wish anyone goose bumps.<br />

Girl 13 stayed with me all day and took all her toys out of the closet<br />

for me: a puzzle, dolls, a guitar... Girl 13 speaks loudly to men and<br />

softly to women. At the end of the day they wrote the letters of Girl<br />

13’s name with me: IDA. Ief always tells everyone that I am too<br />

big and therefore do not know what to do with myself, that I have<br />

no function. After all my travels I no longer agree: I storytell. Hello<br />

Ball, they can put you on any terrain and you roll forward as if it is<br />

nothing, but I, I speak.<br />

Rope.


Dag 6<br />

Rope<br />

Day 6<br />

Hallo,<br />

We waren in een speciale ruimte waar er veel vrouwen<br />

waren die sjaals droegen. Het was zeker geen Moskee<br />

want in een moskee ligt tapijt. De ruimte lag net tussen het<br />

grote grasplein met de witte strepen, waar we eergisteren<br />

waren, en het plein met de genummerde huizen, waar we<br />

gisteren waren.<br />

Het was alsof ik voorzichtig en stil moest zijn in deze<br />

ruimte. Er hing een man aan de muur die tegen een kruis<br />

was vastgemaakt. De man was naakt en had enkel een<br />

wit doek rond zijn middel. Aan zijn rechterborst was hij<br />

gewond. Het leek alsof hij met nagels was vastgemaakt<br />

aan het kruis. Hij zag er, gezien zijn toestand, nog goed<br />

uit.<br />

Met mijn andere einde lag ik in in een eetzaal. Vrouwen<br />

met sjaals wandelden naar binnen. Iedereen was er oud.<br />

Eten werd geserveerd. Ief legde de mensen uit wie ik was<br />

en wat ik de laatste dagen gedaan had in deze buurt: de<br />

Braemblokken, het plein, het grasveld met de witte lijnen,<br />

de moskee, ...<br />

In de speciale ruimte had één van de vrouwen gesproken<br />

over een laatste avond maal op een donderdag die wit<br />

is en een man die aan het kruis wordt genageld op een<br />

vrijdag die goed is. Ik vroeg me af of de kip het laatste<br />

avondmaal was en of er dan morgen een andere man aan<br />

een kruis zal worden genageld. Dat zou best kunnen want<br />

er was plaats genoeg aan de muur.<br />

Ik was in twee ruimtes op hetzelfde moment. Dit is<br />

verwarrend voor mij, maar daar denkt niemand aan. Aan<br />

de ene kant zag ik de monden van de mensen die kip<br />

aten en aan de andere kant keek ik naar de nagels in de<br />

handen en voeten van de man aan het kruis. Ik zag nagels<br />

in de monden van de etende vrouwen en kippenvel en<br />

botten in de mond van de man. Ik dacht aan het kippenvel<br />

van madam 7 en vroeg me af hoe het met haar zou zijn.<br />

Ik vroeg me af of de lijnen van de parkings al getekend<br />

waren en of het grasveld van Betty vol zou staan met<br />

wagens. Ik vroeg me ook af of Charles nu voor of achter<br />

zijn deur zou staan en of dan alles of niet alles met hem<br />

goed zou zijn.<br />

Ik zou graag willen dat ze mij in een cirkel liggen op het<br />

grasveld tussen de Braemblokken. In het midden van<br />

mij rolt een bal heen en weer. Hij rolt naar waar de bal<br />

rolt, want ballen zijn geniaal en weten altijd naar waar ze<br />

moeten rollen. Ik kijk naar boven en zie dat Charles zijn<br />

deur weer open staat en dat hij op het trapje zit voor zijn<br />

deur. Naast hem zit een vrouw, ook op het trapje voor haar<br />

deur. Ze maakt een praatje en schenkt thé, van zo hoog<br />

alsof de thé rechtstreeks vanuit uit hemel naar beneden<br />

stroomt. Haar kinderen spelen beneden in het plonsbad.<br />

Mustafa zegt: vroeger was het hier slechter. De nagels<br />

vallen uit de handen en voeten van de man zodat hij<br />

niet langer aan dat kruis moet hangen. Imran heeft geen<br />

2,5 maar 3 vrienden. Ze wachten mij als eersten op en<br />

gebruiken de nagels om de deuren weer in hun hengsels<br />

te slaan.<br />

Hello<br />

We were in a special room where there were many women<br />

wearing scarves. It was certainly not a mosque, because in<br />

a mosque there is carpet. This place is between the large<br />

grass square with the white stripes, where we were the<br />

day before yesterday, and the square with the numbered<br />

houses, where we were yesterday.<br />

It was as if I had to be careful and quiet in this space. A<br />

man hung on the wall and was fastened to a cross. The<br />

man was naked with only a white cloth around his waist.<br />

He was injured on his right breast. It seemed as if he was<br />

attached to the cross with nails. Despite his condition he<br />

still looked good.<br />

With my other end I lay in a dining room. Women with<br />

scarves came in. Everyone was old there. Food was<br />

served. Ief explained to the people who I was and what<br />

I had done in the last few days in this neighborhood: the<br />

Braemblokken, the square, the lawn with the white lines,<br />

the mosque, ...<br />

In the special room one of the women had talked about<br />

a last evening meal on a Thursday that is white, and a<br />

man being nailed to the cross on a Friday that is good. I<br />

wondered if the chicken was the last supper and if another<br />

man would be nailed to a cross tomorrow. That could well<br />

be, because there was enough room on the wall.<br />

I was in two rooms at the same time. This is confusing<br />

for me, but nobody thinks about that. On my one end I<br />

saw the mouths of the people who ate chicken and on my<br />

other end I looked at the nails in the hands and feet of the<br />

man on the cross. I saw nails in the mouths of the eating<br />

women and goose bumps and bones in the man’s mouth.<br />

I thought of the goosebumps of Madam 7 and wondered<br />

how she is. I wondered if the car park lines had already<br />

been drawn and if Betty’s lawn was now full of cars. I also<br />

wondered if Charles was standing in front of or behind his<br />

door, and whether everything was fine with him or not.<br />

I would like them to lay me down in a circle on the lawn<br />

between the Braemblokken. A ball rolls back and forth in<br />

my centre. The ball rolls to where it rolls, because balls<br />

are ingenious and always know where to roll. I look up and<br />

see that Charles’ door is open again and that he is sitting<br />

on the steps in front of his door. A woman is sitting next to<br />

him, also on the steps in front of her door. She chats and<br />

pours tea, from so high that it is as if the tea flows down<br />

directly from heaven. Her children play downstairs in the<br />

splash pool. Mustafa says: it used to be worse here. The<br />

nails fall from the hands and feet of the man so that he no<br />

longer has to hang on that cross. Imran does not have 2.5<br />

friends, but 3. They are the first to await me and use the<br />

nails to put the doors back in their hinges again.<br />

Rope


“Ik ben Rope. Ik ben een touw. Ik ben 65 meter lang en 30 cm<br />

breed. Ik weeg 196 kg. Met elf personen kan je me dragen.<br />

“I am Rope. I am a rope. I am 60 meters long and 30 cm thick. I<br />

weigh 196 kg. It would take eleven people to carry me.<br />

Ik ben geboren in april 2017. Een team van vijf mannen hebben<br />

me met de hand gevlochten op 38 dagen tijd. Het was een<br />

verwarrende ervaring, gevlochten worden.<br />

Ze hebben me absurd groot gemaakt, groter dan alle andere<br />

touwen. Ik weet niet wat te doen met mezelf. Ik reis om om<br />

opnieuw een functie en betekenis te vinden.<br />

Doe iets met mij.<br />

Rope.”<br />

De Belgische kunstenaar Ief Spincemaille reist rond met Rope om het<br />

opnieuw een functie en betekenis te geven. Vanuit de energie tussen<br />

Rope en de plek waar het terecht komt ontsan er nieuwe gebruiken<br />

en krijgt Rope een stem. Tijdens deze reizen schrijft Rope dagelijks<br />

een verslag over al wat het meemaakt. En dit vanuit het perpsectief<br />

van een touw dat te groot is voor deze wereld.<br />

Deze publicatie is het resultaat van een zes dagen durende reis in het<br />

Kiel, te Antwerpen. Een buurt van 1001 werelden: het voetbalstadium<br />

(‘den Beerschot’) dat grenst aan de kloostertuin van de Zusterkens<br />

der Armen, de multiculturele Abdijstraat die als een commerciële<br />

slagader de buurt doorkruist, de verschillende moskeeën en kerken<br />

rond de Abdijstraat, de vreemde mix tussen plat Antwerps en<br />

onverstaanbare talen, de restanten van de olympische spelen die in<br />

1920 hier plaatsvonden en temidden van dit alles: de Braemblokken.<br />

De blokken en de verschillende gebouwen errond zijn een ontwerp<br />

van de Antwerpse architect Renaat Braem. Braem zag zijn sociale<br />

architectuur als een vehikel om de mens te bevrijden. Vijftig jaar later<br />

heeft het gebouw zijn schittering verloren, maar onder het betonrot is<br />

de oude droom van Braem nog steeds voelbaar.<br />

Rond deze oudste (en hoogste) droom van steen, verzamelden zich<br />

de afgelopen 100 jaar verschillende andere dromen. Olympische<br />

dromen over gouden medailles, dromen van inwijkelingen over een<br />

nieuw leven, dromen van Charles over een verleden dat voorbij is,<br />

dromen van Braem over een bevrijdde mens. Zoveel verschillende<br />

werelden en verlangens op één plaats, maakt dat deze kleine biotoop<br />

soms onwerkelijk leek. Alsof een kind een wereld bij elkaar heeft<br />

verzonnen, met mensen en gebouwen in verschillende kleuren, talen<br />

en vormen.<br />

Rope was gedurende zes dagen een vreemde bezoeker in deze hyper<br />

diverse mini-maatschappij. Imran, Adan, Mustafa, Siham, Rajaa, de<br />

collega’s van Rajaa en alle kinderen van de school, Charles, Noor,<br />

Ziad, Betty, Madam 20, Georgette, Meisje 13, Mevrouw 7 en nog vele<br />

anderen stelden hun hart en deuren open voor Rope, en lieten Rope<br />

spreken.<br />

Rope is een project van Ief Spincemaille<br />

TEKST: Ief Spincemaille. SCHETSEN PG. 13, 24-24 Renaat Braem.<br />

FOTO’S: Ief Spincemaille, uitgezonderd pg. 8 Aafke Remant en<br />

pg. 7 Lieve Petit. ASSISTENTIE EN VERTALING: Aafke Remant.<br />

PRODUCTIE: Lieve Petit en Bart Eggermont. MET DE STEUN<br />

VAN de Vlaamse Overheid, N.O.W. Creative Europe Programme en<br />

Cultureel ontmoetingscentrum Nova. Rope was hier op uitnodiging<br />

van cultureel ontmoetingscentrum Nova.<br />

www.iefspincemaille.com<br />

www.ropeblog.net<br />

ief@iggorr.com<br />

Ief Spincemaille<br />

<strong>ROPE</strong>_DAGBOEK <strong>#5</strong>_Kiel Antwerpen (België)_2019<br />

Copyright © 2018 Ief Spincemaille, Leuven. Alle rechten voorbehouden.<br />

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in<br />

een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in<br />

enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door<br />

fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande<br />

schriftelijke toestemming van de uitgever.<br />

I was born in April, 2017. A team of five hand-braided me in thirtyeight<br />

days. I think it was somewhere in Leuven, Belgium. It is a<br />

confusing experience, being braided.<br />

They made me absurdly big, bigger than all the other ropes. I<br />

just don’t know what to do with myself. I am traveling to find new<br />

meaning and function.<br />

Do something with me.<br />

Rope”<br />

The Belgian artist Ief Spincemaille travels with Rope to give it new<br />

function and meaning. He shows up with this sculpture and improvises.<br />

The energy between Rope and the reality it finds creates new uses for<br />

it, and gives it purpose. During these travels, Rope blogs about what<br />

it is experiencing, telling a tale about the places where it has been.<br />

This newspaper is the result of a six day intervention in Kiel in Antwerp,<br />

Belgium. A neighbourhood of 1001 worlds: the football stadium (‘den<br />

Beerschot’) that borders the garden of the convent of the ‘Zusterkens<br />

der Armen’, the multicultural Abdij Street that crosses the neighborhood<br />

like a commercial artery, the various mosques and churches around the<br />

Abdij Street, the strange mix of a flat Antwerp dialect and unintelligible<br />

languages, the remains of the Olympic Games that took place here in<br />

1920 and amid all this: the ‘Braemblokken’.<br />

The apartment blocks and the various buildings around them were<br />

designed by the Antwerp architect Renaat Braem. Braem saw his<br />

social architecture as a vehicle to liberate people. Fifty years later, the<br />

building has lost its brilliance, but the old dream of Braem can still be<br />

felt under the rotting concrete.<br />

Various other dreams have gathered around this oldest (and highest)<br />

dream of stone. Dreams of Olympic gold medals, the dreams of<br />

immigrants about a new life, the dreams of Charles about a past that<br />

has passed, the dreams of Braem about a liberated people. So many<br />

different worlds and desires in one place made this small biotope<br />

sometimes seem unreal. As if a child had made it up, with people and<br />

buildings in different colors, languages ​and shapes thrown together.<br />

For six days, Rope was a strange visitor to this very diverse minisociety.<br />

Imran, Adan, Mustafa, Siham, Rajaa, the colleagues of Rajaa<br />

and all the children of the mosque, Charles, Noor, Ziad, Betty, Madam<br />

20, Georgette, Girl 13, Mrs 7 and many others opened their hearts<br />

and doors to Rope and let Rope speak.<br />

Rope is a project from Ief Spincemaille.<br />

TEXT: Ief Spincemaille. DRAWINGS PG. 13, 24-24 Renaat Braem.<br />

PICTURES: Ief Spincemaille, except pg. 8 Aafke Remant and pg.<br />

7 Lieve Petit. ASSISTANT AND TRANSLATION: Aafke Remant.<br />

PRODUCTION: Lieve Petit and Bart Eggermont. WITH SUPPORT<br />

OF: the Flemish government & N.O.W., Creative Europe Programme<br />

of the European Union and Cultural meetingcentre Nova.<br />

www.iefspincemaille.com<br />

www.ropeblog.net<br />

ief@iggorr.com<br />

Ief Spincemaille<br />

<strong>ROPE</strong>_DIARY<strong>#5</strong>_Kiel Antwerp (Belgium)_2019<br />

Copyright © 2018 Ief Spincemaille, Leuven. All rights reserved. No part<br />

of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system,<br />

transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical,<br />

photocopying, recording or otherwise, without the prior written<br />

permission of the publisher.<br />

Image: Eva Moulaert (Dearreader,)

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!