17.01.2021 Views

Businessplan QI by Filling Pieces

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

Businessplan of Filling Pieces' new QI-cover product by AMFI student Xana Ferreira Chicano, made during the specialization Brands & Innovation.

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

CONSUMENTEN

SEGMENT

Filling Pieces is gericht op betaalbare luxe voor een eerlijke prijs voor iedereen.

‘The Achievers’, maken deel uit van de huidige doelgroep van Filling Pieces en hebben na

de corona crisis hun self-care erg heroverwogen waardoor dat in 2031 naar de voorgrond

is verschoven. ‘The Achiever’ weet wat hij wil bereiken. Hij is ambitieus en bedrijvig en

persoonlijke ontwikkeling staat voorop. Terwijl The Achiever uitdagend is, wordt hij normaal

gesproken niet omschreven als ontspannen of onbekommerd door de hoge maatschappelijke

druk. Waar zou ‘The Achiever’ het liefst zijn? Naast het doorzettingsvermogen wat ze hebben

tijdens hun Universitaire studie, HBO studie of hoge functie op de werkvloer, willen ze het

liefst relaxen. Ze zouden de tijd nemen om thuis vernieuwende self-care gadgets te proberen

en doelgerichte keuzes te maken tijdens het online shoppen op hun iPhone. Daarnaast, een

Netflix serie kijken dat makkelijk wegkijkt als Friends en een educatief mindfulness boek

lezen. En misschien ook gaan rennen - oh, en hun moeder bellen.

PAIN | DESIRES

’The Achievers’ behoren tot de millennials en zijn de meest gestreste generatie met het hoogste aantal

burn-outs door de prestatiedruk vanuit studie, werk, geldzaken en familie. Er wordt veel verwacht van hen

omdat zij de generatie moesten zijn die alles ‘weder opbouwt’. De digitalisering en sociale media zorgt

voor een lager zelfbeeld, omdat zij zich veel vergelijken met anderen. Ook zorgt de groeiende digitalisering

voor digital-loneliness, de doelgroep is daardoor op zoek naar een goede conversatie. Omdat ‘The

Achievers’ veel thuis werken of studeren hebben ze vaak last van verschillende lichamelijke kwaaltjes als

stress, vermoeidheid, hoofdpijn, nekpijn, rugpijn etc. Ze dromen over innerlijke rust maar weten vaak niet

hoe ze daar moeten komen. Ze hebben iemand of een product nodig die de kloof erkent en ‘The Achievers’

kan helpen de stappen te zetten om hun doelen te bereiken. Ze waarderen een holistische en eerlijke

aanpak van merken, het moet passen bij hun waarden en levensstijl. Ze zijn bij merken op zoek naar

functionele producten en geven minder om het uiterlijk van het product. Het moet hun leven simpelweg

vergemakkelijken. Hierdoor zijn zij erg geïnteresseerd in self-care gadgets.

In het jaar 2031 is er een shift naar gezondheid gemaakt, dit staat voorop. Technologie wordt hierdoor veel

gebruikt om self-care & gezondheid tot een hoger niveau te tillen. Veel mensen in 2031 zullen hierdoor

geïnteresseerd zijn in een functioneel product, waardoor de vraag naar dit product vanuit verschillende

soorten mensen en leeftijden hoog zal zijn, het product is namelijk te personaliseren en iedereen kan met

persoonlijke klachten een QI-cover aanschaffen

QI BY FILLING PIECES

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!