17.02.2021 Views

Recyclepro 01 BE

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 6 I NUMMER 1 2021 I FEBRUARI - MAART

RECYCLEPRO.BE

Recyclagebedrijf in de kijker:

Groei constante factor bij Bruco

Verplichte selectieve

inzameling van matrassen

Verhuurlijst

Xxxxxxxx

Pag. 74 - 75


www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

1

VOORWOORD

Recyclaat eerst

Als Europa zijn ambities wil waarmaken om volledig klimaatneutraal te worden, dan zal het nog meer de weg moeten plaveien voor recyclage.

Meer dan de helft van de emissies van broeikasgassen gebeurt immers bij de ontginning en verwerking van primaire grondstoffen tot

producten. Uiteraard komt er bij de inzameling en verwerking van afval ook CO 2

vrij, maar de balans is toch positief. Afvalverwerking vermijdt

meer emissies dan ze er zelf produceert. En dan hebben we het nog niet eens gehad over hoe belangrijk het is voor de maatschappij om op een

veilige en efficiënte manier van afval af te raken.

Koolstofarme producten zullen dus recyclaatrijke producten moeten zijn. In België geeft Fost Plus alvast het goede voorbeeld. De aankondiging

van drie nieuwe recyclagecentra om de grotere pmd-stroom te verwerken tot nieuwe producten, zijn het sluitstuk van een strategie die jaren

eerder werd ingezet. Het toont hoe we, zelfs in een klein land als België, lokaal de kringloop kunnen sluiten. Plastic flessen die in België op

de markt komen zullen op het einde van hun (eerste) leven ingezameld, gesorteerd en gerecycleerd worden tot nieuwe pet-flessen voor de

Belgische markt. Maar ook voor andere kunststof stromen bieden de nieuwe recyclagecentra een mooie circulaire toekomst.

De Belgische regelgeving dient als extra stuwkracht in de rug van deze projecten: de lat wordt immers nog een stuk hoger gelegd dan de

Europese om sneller werk te maken van recycled content voor kunststof producten. Dat is immers de stimulans die de recyclagewereld voor

alle stromen nodig heeft om werk te maken van volledig circulaire producten. Daar moeten we op inzetten. De recyclage van banden bijvoorbeeld

wordt gehinderd door een te kleine afzetmarkt en de stevige concurrentie van goedkope Aziatische banden. Dat er nog geen technieken

bestaan om van het gerecycleerde rubber van autobanden weer rubber voor autobanden te maken, bewijst dat de overheid een belangrijke rol

te spelen heeft om recyclage een langetermijnvisie te bieden en alle kansen te voor ontwikkeling en ontplooiing te geven.

Maar daarvoor moeten we ook naar de producenten kijken. Ecodesign staat in de meeste industrieën nog in zijn kinderschoenen. Producten

worden nog te weinig ontworpen met recycleerbaarheid voor ogen. Nochtans zal het circulaire karakter van een product instrumenteel zijn

om bepaalde beperkingen in recyclage van ons af te schudden. Goed begonnen is nu eenmaal half gewonnen. Maar ecodesign alleen gaat in

feite nog niet ver genoeg. Ook de productieprocessen moeten vanuit een circulaire gedachte geconstrueerd worden als we de meest efficiënte

manier willen vinden om de kringloop te sluiten. Machines en hun parameters vertrekken nu vanuit virgin materiaal en zijn eigenschappen.

Wat als we dat omdraaien en van recyclaat het uitgangspunt maken? Dan kunnen we een heleboel productie-issues wegnemen die nu de

toepassing van recyclaat verhinderen.

Dan is het natuurlijk nog aan de recyclagesector zelf. Wanneer de overheid een gunstig klimaat kan creëren door de vraag te simuleren en

de producenten zich hier ook ten gronde op voorbereiden, dan is het aan ons als sector om de juiste kwaliteiten te verzekeren. Wanneer we

state-of-the-art sorteer- en recyclageprocessen kunnen toepassen in onze bedrijven, kunnen we als Vlaanderen uitgroeien tot de circulaire hub

van Europa.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 6 • Nummer 1 2021

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

08 14

Eindredactie

Valérie Couplez

Redactieteam

Kees Beijer, Valérie Couplez, Denuo,

Armand Landman, Jan Mol,

Pieter de Mos, Jerom Rozendaal

Bladmanager

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Sarah Dierick

Elke Kina

Advertenties

https://www.wetransfer.com

Onder vermelding van naam en project

traffic@louwersmediagroep.be

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Luierrecyclage speerpunt in ‘recyclagehub Vlaanderen’ 8

Milieu en preventie als groeisleutel in succesvol ondernemen 10

Stof tot nadenken 14

De Pen - Van afval tot grondstof: op naar de volgende twintig jaar 16

Afvalsector vermijdt meer CO 2

-emissies dan dat ze er uitstoot 18

Waarom waste-to-energy niet onder ETS hoort 20

Vrouw in de kijker: Marisa 23

Maak van recyclage het startpunt van productieprocessen 25

Bouwen is een beetje trouwen … maar vooral alert zijn! 27

Een gipsrecyclagecentrum, uniek in Europa 28

Harde cijfers 31

Verplichte selectieve inzameling van matrassen 32

EU-belasting op niet-gerecycleerde plastic verpakkingen: een recyclagekans of budgetdoel? 35

Denuo: Shaping the future of used materials 37

Tijd voor hoogwaardigere toepassingen voor autobanden 44

DOSSIER BREKERS

44 53

Minder stof en lawaai, minder emissies, slimmere elektronica 46

2,2 miljoen ton puin vergruisd tijdens 22 jaar trouwe dienst 53

Indrukwekkende demonstratie in Son; Evolutie van de mobiele shredder 54

Maatwerkoplossingen in zeven voor alle sectoren 56

Nieuwe houtversnipperaar verzekert uitstekende kostprijs per ton 58


INHOUD

54 64

56

66 82

Tips van Kurt: Investeer in efficiëntie 61

“Onze chauffeurs zijn ons visitekaartje” 62

“Green Deal niet begraven door de coronacrisis, maar juist versterkt” 64

DOSSIER PMD

Europees voorloper in creatie van een circulaire verpakkingsindustrie 66

Eerste nieuwe pmd-sorteerinstallatie operationeel 70

Recyclage van plastics dicht bij huis 72

Nieuwe zakkenshredder betrouwbare en efficiënte oplossing voor P+MD zakken 74

Stof te lijf met schuim 77

DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

Verhuurlijst recycling 79

Uitbreiding vloot en opbouw professionele servicedienst 81

Machineverhuurder breidt assortiment uit met vernevelingsinstallaties 82

Waarom huren verstandiger is dan kopen; Mobiele zeef-, breek- en windshiftinstallaties nodig? 84

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

1

JAARGANG 6 I NUMMER 1 2021 I FEBRUARI - MAART

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

Recyclagebedrijf in de kijker

Verplichte selectieve

inzameling van Matrassen

RECYCLEPRO.BE

Verhuurlijst

BagRipper ® 2600 S aan het werk

Beeld: Rentec

Xxxxxxxx

Pag. 74 - 75

Van memorabele momenten met je lamp tot een nieuw toestel 86

Herbestemming WTC I en II torens tilt circulair bouwen naar hoger niveau 88

Ecodesign Awards uitgereikt 91

Supermarktketen doet aan circulair bouwen 93

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 94

Recycle Partners 95

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.be


‘Een aantal veelbelovende initiatieven in het

buitenland bewijzen dat er potentieel is’

LUIERRECYCLAGE SPEERPUNT IN

‘RECYCLAGEHUB VLAANDEREN’

Uit de sorteeranalyse in 2013 bleek dat het restafval voor 11,55% bestaat uit de hygiënische fractie. Hieronder verstaat men luiers en

incontinentiematerialen. Vlaams minister van omgeving Zuhal Demir wil daarom van luierrecyclage een prioriteit maken voor haar kabinet.

“Jaarlijks belanden 65.000 ton babyluiers op de afvalberg, daar willen we wat aan doen”, aldus Demir.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

8 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


Wie kinderen heeft, beseft maar al te goed hoe

groot het aandeel van luiers kan zijn in het restafval.

Het zijn er gemiddeld zo’n 4.000 per kind. De

afvalcijfers bevestigen dit ook. 13,2 kg per inwoner

per jaar, het is het aandeel van de zogenaamde

hygiënische fractie (luiers en incontinentiematerialen)

in het huishoudelijk restafval. In deze

statistiek wordt dus nog geen rekening gehouden

met kinderdagverblijven en woonzorgcentra. Vandaag

wordt het nog verbrand als huisvuil. Maar

Wie kinderen heeft, beseft maar al te goed hoe groot

het aandeel van luiers kan zijn in het restafval. Het

zijn er gemiddeld zo’n 4.000 per kind.

daar wil de Vlaamse regering nu verandering in

brengen. “In het kader van de transitie naar een

circulaire economie hopen we in de toekomst de

luierketen te sluiten. Recyclage van luiers levert

niet alleen nieuwe grondstoffen op, maar draagt

ook bij aan de reductie van CO 2

- emissies”, vertelt

Raadgever Omgeving Nick Vliegen. “Daarnaast

kunnen ook preventie en ecodesign helpen bij het

verminderen van grondstofgebruik bij de productie

van luiers.”

Afbreken ziekteverwekkers en

medicijnen

Het is niet de eerste poging om luiers uit het huishoudelijk

afval te krijgen. In het verleden waren er

al verschillende initiatieven rond, maar een concrete

doorbraak bleef uit. Wat maakt deze fractie

zo uitdagend en waarom is de tijd nu rijp voor

een nieuwe poging? Vliegen: “Belangrijk is de

mogelijke aanwezigheid van ziekteverwekkers en

medicijnresten. Elk mogelijke verwerking zal dus

een antwoord moeten bieden om deze stoffen afdoende

af te breken. Het beleidskader zal daarom,

onafhankelijk van de recyclagetechnologie, minimale

voorwaarden opleggen waaraan de technologie

zal moeten voldoen om te garanderen dat

de gerecupereerde grondstoffen veilig zijn. Zowel

voor de gezondheid van mens als milieu.” Wat er

veranderd is, dat is in eerste plaats de houding

van de fabrikanten van dergelijke producten. “De

producenten passen al ecodesign toe om minder

grondstoffen te gebruiken, maar dat proces staat

nog in zijn kinderschoenen. Ze zoeken actief mee

naar een oplossing voor deze materiaalstroom en

dat maakt weldegelijk veel verschil.”

Nog geen circulaire luiers

Van volledig circulaire luiers hoeven we nog niet

te dromen. “De strenge, wettelijke kwaliteits eisen

die aan luiers gesteld worden zodat er geen compromissen

gebeuren op vlak van veiligheid en

gezondheid, maken dat vooralsnog onmogelijk”,

verduidelijkt Vliegen. Er worden momenteel geen

post-consumer gerecycleerde materialen aangewend

in de productie van nieuwe luiers. De

technieken om ze op een efficiënte manier te recycleren,

daarentegen, zijn wel in volle ontwikkeling.

“Een aantal veelbelovende initiatieven in het

buitenland (Nederland en Italië) bewijzen dat er

potentieel is. We hebben uiteraard ons oor bij hen

te luister gelegd bij de ontwikkeling van dit beleidskader

voor Vlaanderen.” Hoe de verwerking

en recyclage dan het beste kan verlopen wordt

momenteel uitgewerkt door het VITO in opdracht

van OVAM. In de loop van dit jaar zullen mogelijke

inzamelscenario’s in kaart gebracht worden.

“De kosten van het recyclagegproces, mogelijke

afzetmarkten voor de gerecycleerde materialen en

bereidheid van kinderdagverblijven, woonzorgcentra

en gemeenten om gescheiden inzameling op

te zetten, zullen hierbij onderzocht worden”, geeft

Vliegen aan.

Concretiseren eind 2022

Dit initiatief kader in de bredere ambitie om van

Vlaanderen een recyclagehub te maken. Een deel

van de 30 miljoen euro die daarvoor uitgetrokken

werd, zal dienen om te onderzoeken welke stromen

het meeste potentieel hebben. De Vlaamse

regering hoopt bij de goedkeuring van het nieuwe

uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig

bedrijfsafval (eind 2022) de eerste concrete

pistes gevonden te hebben voor luierrecyclage. ❚

Nick Vliegen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE 9

.BE


De wetgeving waaraan recyclagebedrijven moeten voldoen is een zeer complex kluwen dat wekelijks nog aangroeit. Door in overleg te gaan met de overheid en met de

klant probeert Consultes de wetgeving op een werkbare manier in praktijk om te zetten.

Milieu en preventie als groeisleutel

in succesvol ondernemen

Milieu en welzijn spelen een belangrijke rol in de maatschappij vandaag. Om er met de hoogste zorg mee om te springen, schrijft de

wetgever voortdurend nieuwe regels uit. Voor recyclagebedrijven is het geen evidentie om door dit bos de bomen te blijven zien. Consultes

heeft daarom van deze complexe materies zijn visitekaartje gemaakt. Met een team van dertig medewerkers dat samen meer dan 400 jaar

ervaring telt, heeft het een brede waaier aan talenten in huis om u te ondersteunen in alle aspecten van milieu en preventie. Altijd vanuit

deskundigheid, altijd vanuit de praktijk.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Consultes

Consultes werd in 2007 opgericht door Pascal Herman (CEO) en Griet Buyck

(bestuurder). Oorspronkelijk lag de focus uitsluitend op milieuzaken. “Omdat

er ook toen al heel wat regelgeving rond bestond waar recyclagebedrijven aan

moesten voldoen. Een complex kluwen waar Griet zich in gespecialiseerd had.

Maar gaandeweg merkten we dat dezelfde bedrijven die aanklopten voor onze

diensten als milieucoördinator of ondersteuning met omgevingsaanvragen,

energie- en waterbesparing, gevaarlijke producten … evenveel vragen hadden

om wettelijk in orde te zijn met het luik preventie. Het deed ons de krachten

bundelen met Peggy Clerick (bestuurder), waarmee we samen gestudeerd hadden.

Zij had net van deze materie haar stokpaardje gemaakt. Een ideale match

dus”, vertelt Herman. Of het nu over milieu of preventie gaat, er wordt altijd

streng gewaakt over de waarden die deel uitmaken van het DNA van Consultes:

enthousiasme, deskundigheid, collegialiteit en respect. “Dat we tienmaal op

rij het ISO 9001 certificaat behaalden, toont dat we continu willen verbeteren

en vernieuwen. Als we inpikken op opportuniteiten is dat echter altijd op een

gefundeerde en gestructureerde manier, binnen onze waarden.”

10 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


Kruisbestuiving van kennis

Veertien jaar later is er al veel veranderd. Herman: “Bij bedrijven valt op dat ze

niet louter meer uit wettelijke verplichtingen bij ons komen aankloppen. Vandaag

zijn het thema’s die nauw verbonden zijn met het imago van een bedrijf.

Een aantrekkelijke werkgever is een duurzame, veilige werkgever die zuinig

omspringt met zijn mensen en grondstoffen. Ze willen er zelf werk van maken

en de lat mag ook al hoger liggen dan de wetgever voorschrijft.” Ook voor

Consultes is er veel veranderd. Het team telt intussen dertig medewerkers en

beschikt naast zijn hoofdkwartier in Zwevegem tevens over kantoren in Gent

en in Antwerpen, om altijd dicht bij de klanten te staan. Mobilileit is hierin

een bepalende factor en maakt ook deel uit van de continue zoektocht naar

efficiëntie en verbetering. Maar wat uniek is, is de puzzel van talenten die ze

over de jaren gelegd hebben. ATEX, Seveso, REACH, CLP, ADR, MVO … ook in

deze materie kan Consultes kennis van zaken op een hoog niveau voorleggen.

Buyck: “We groeien nog steeds sterk. Onze medewerkers zijn onze sleutels

tot succes. We maken werk van elke selectie, zodat we er telkens nieuwe

talenten en specialisaties bij krijgen. Recent bijvoorbeeld nog een specialist

in de Waalse milieuwetgeving en energie. En we moedigen iedereen aan om

die kennis te vergaren en te delen. De klant heeft maar één aanspreekpunt,

maar hier intern kunnen we de juiste kruisbestuiving van expertises maken.”

‘Hoe groot of hoe klein een

bedrijf ook is, verbeteringen

zijn altijd mogelijk’

Van wet naar praktijk

Wat wel gebleven is, dat is de aanpak van Consultes. “We werken op een zeer

gestandaardiseerde manier die altijd vertrekt vanuit een nulmeting om te

zien hoe ver onze klanten staan. De wetgeving waaraan recyclagebedrijven

moeten voldoen is een zeer complex kluwen dat wekelijks nog aangroeit. Heel

veel zaken zijn bovendien voor interpretatie vatbaar. Door in overleg te gaan

met de overheid en met de klant proberen we de wetgeving op een werkbare

manier in praktijk om te zetten. Dat we de voorbije jaren onze deskundigheid

bewezen hebben, maakt dat er veel vertrouwen is ontstaan en onze

klanten ook blijven terugkomen”, legt Clerick uit. Daarnaast maakt Consultes

gebruik van gestandaardiseerde tools die we ook ter beschikking stellen van

klanten. “Met Preventscore kunnen ze met een gratis test controleren hoe

veilig hun bedrijf is. De Safety & Environmental Grids zijn uitgebreide doorlichtingsaudits.

Deze tool biedt op basis van het wettelijk kader rond milieu

en/of preventie een deskundige, gedetailleerde rapportering. Verder is er nog

de Chemical Assessment Tool, een efficiënte oplossing voor het beheren van

gevaarlijke producten, en het Wetgevend Register, een periodieke update van

de nieuwe wetgeving. Deze laatste is bijzonder gegeerd door klanten en is

een uiting van onze deskundigheid”, aldus Herman.

Altijd verbeteringen mogelijk

Voor recyclagebedrijven kan de drempel soms hoog liggen om een externe

partner in te schakelen voor problematieken rond milieu en preventie. Een

inspectie, een vergunningsdossier of een klacht zijn vaak de drijfveren. “Een

doorlichting kan afschrikken. Recyclagebedrijven zijn bang een doos van

Pandora open te trekken waaraan ze hun hele manier van werken moeten

aanpassen. Niks is minder waar. Maar hoe groot of hoe klein een bedrijf ook

is, verbeteringen zijn altijd mogelijk. We werken daarbij altijd op maat van

het bedrijf en zijn budget. Vroeger werden milieu- en preventie als een kost

gezien. Vandaag worden meer de opportuniteiten gezien om daarin een stuk

Peggy Clerick, Pascal Herman en Griet Buyck: “Onze medewerkers zijn onze

sleutels tot succes. We maken werk van elke selectie, zodat we er telkens nieuwe

talenten en specialisaties bij krijgen.”

te investeren. ze brengen wel degelijk ook meerwaarde want door een doorlichting

kunnen ook veel mogelijke besparingen aan het licht komen: zoals

lager water- en energieverbruik, minder lozingen … De toekomst zal alleen

maar complexer worden, als we afval echt het statuut van grondstof willen

meegeven. Wij kunnen zorgen voor alle mogelijke bijstand. Bovendien dragen

we ook bij aan de continuïteit en het structureel borgen van kennis die nodig

om een duurzaam en veilig bedrijf te zijn”, besluit Buyck. ❚

Het team van Consultes telt intussen dertig medewerkers en beschikt naast zijn

hoofdkwartier in Zwevegem tevens over kantoren in Gent en in Antwerpen, om

altijd dicht bij de klanten te staan.

RecyclePR

RecyclePR

.BE 11

.BE


Uw totaal producent

voor Recycling & Bulk

Verticale transportband

Silo bunkers

Bovenband magneet

Sterrenzeef

Transportband

Weegunit

Vingerzeef

Permanente magneet

www.arco-solutions.nl | +31 (0)88 006 5300 | info@arco-solutions.nl | Venrayseweg 141 | 5961 NS Horst


Live up to

a better and

safer work

environment.

Chemical

Assessment Tool

De meest efficiënte oplossing

voor het beheren van uw

gevaarlijke producten.

Preventscore

Hoe veilig is uw bedrijf?

Doe vandaag nog de test

en verbeter de werkkwaliteit

in uw bedrijf.

Safety &

Environmental Grids

De screenings- en

rapporteringstool i.k.v.

de conformiteit met

preventie- en milieuwetgeving.

• Meer info: cat@consultes.be

• www.preventscore.be

• Meer info: grids@consultes.be

KORTRIJK

GENT

ANTWERPEN

tel. +32 (0)56 499 499

consultes@consultes.be

www.consultes.be


‘We hebben onze mistlijnen verder verfijnd

en de sturing van de pompinstallaties

aangepast, zodat er nog doeltreffender kan

worden verneveld met nog minder water’

Pulvi heeft een nieuw systeem ontwikkeld om kanaalwater te capteren en in te zetten voor stofbeheersing.

STOF TOT

nadenken

Een perfecte stofbeheersingsoplossing creëren is een complexe evenwichtsoefening waar veel recyclagebedrijven mee te maken krijgen.

Te veel water kan het productieproces en de kostprijs beïnvloeden, te weinig verneveling kan dan weer leiden tot overlast. Om steeds

efficiënter te werk te kunnen gaan, is het gepatenteerde stofvernevelingssysteem van Pulvi steeds in ontwikkeling. Het bedrijf voegt ook

nieuwe technieken toe om recyclagebedrijven een totaalconcept op maat van hun activiteiten te kunnen bezorgen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Pulvi

14 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Een goede stofbeheersing is een absolute noodzaak

voor de gezondheid en veiligheid van zowel

werknemers als buurtbewoners. Met dit in het

achterhoofd ging Davy De Baere een aantal jaar

geleden aan de slag om een ingenieus nieuw vernevelingssysteem

te ontwikkelen. Het uitgangspunt?

Het reduceren van de stoffractie in de lucht

met minder energie en waterverbruik dan klassieke

systemen. Een missie waarin hij slaagde maar

die nog niet is afgerond. “We hebben niet stilgezeten

de afgelopen maanden, maar zijn achter de

schermen en op het terrein blijven werken aan

de stofproblematiek. Zo hebben we bijvoorbeeld

onze mistlijnen verder verfijnd en de sturing van

de pompinstallaties aangepast, zodat er nog doeltreffender

kan worden verneveld met nog minder

water. Daarnaast kan de bediening van de mistlijn

nu ook via afstandsbediening gebeuren, waarmee

we tegemoetkomen aan de vraag van de markt”,

aldus De Baere.

Captatie van kanaalwater

Elke liter water kost geld. Bedrijven kijken dan

ook naar regenwater voor verneveling om te besparen

op de kosten. De Baere: “Maar dat kan

niet eindeloos gebufferd worden. Daarom hebben

we een nieuw systeem ontwikkeld waarbij

we kanaalwater kunnen capteren en inzetten voor

stofbeheersing. Dat doen we door te werken met

een uitgebreide voorfiltering, zodat het systeem

een onderhoudsarme werking kent. Eenmaal

reinigen per jaar volstaat om ongestoord aan

de slag te gaan en blijven. We voegden aan het

pompsysteem ook een teller toe, zodat er perfect

gecontroleerd en gemeten kan worden hoeveel

kanaalwater er precies gebruikt wordt om onder

de wettelijke limieten te blijven. Met deze innovatie

kunnen bedrijven weer verder besparen op hun

waterfactuur maar ook milieubewuster omgaan

met water. We hebben al enkele mooie realisaties

op ons palmares die dat bewijzen.”

Meest efficiënte oplossing in

functie van activiteit en terrein

De Baere merkt dat de vraag naar stofnetten toeneemt.

“Ze kunnen zorgen voor een grote opvang

van stof en creëren een windarme zone. Belangrijk

want de inspecties rond stof worden frequenter

en strenger om misbruik tegen te gaan. Bedrijven

zijn verplicht om stofbeheersingsplannen op te

maken om aan te tonen hoe ze de overlast tot een

minimum beperkt zullen houden. Omdat wij het

volledige pakket van diensten rond stofbeheersing

kunnen aanbieden, hebben we een grote

expertise opgebouwd rond die problematiek die

we ook ten dienste van klanten zetten. Wij kunnen

alles in kaart brengen: wat zijn de grootste

risicozones? Wat is de meest efficiënte totaaloplossing

in functie van het product, het terrein of

de activiteit? Waar plaatsen we verneveling? Waar

zullen netten beter dienen? Zo kunnen we ook

helpen om stofbeheersingsplannen op te maken.”

Overkappingen om producten droog

en omgeving stofvrij te houden

Twee andere nieuwigheden bij Pulvi zijn shelters

en windzifters. “Shelters zijn eigenlijk dakconstructies

of overkappingen die kunnen gebruikt worden

om enerzijds producten droog te houden, maar

er anderzijds ook voor te zorgen dat ze niet vervliegen.

We kunnen ze bouwen op zeecontainers,

betonblokken of vrijstaand. De afmetingen kunnen

volledig aangepast worden aan de behoefte

op het terrein. Windzifters zitten dan weer klassiek

geïntegreerd op machines om stof af te zuigen. We

hebben deze technologie toegepast op een aanhangwagen,

in combinatie met een container. Zo

krijg je een mobiele oplossing om rond machines

alles te reinigen. Dit gebeurt nu nog met schop en

borstel. Met deze innovatie kan er dus weer een

pak sneller gewerkt worden”, besluit De Baere. ❚

Shelters kunnen gebruikt worden om producten droog te houden en er ook voor te zorgen dat ze niet vervliegen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 15


DEPEN

‘Elke partij heeft zijn

specifieke rol en is voor mij

een bouwsteen om die 65%

te bereiken’

16

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DEPEN

Eric Dewaet,

CEO Recupel

Van afval tot grondstof: op

naar de volgende twintig jaar

Midden 2020 ben ik gestart bij Recupel. Ondertussen zijn we een goede zes maanden verder,

tijd voor een terug- en vooruitblik.

De coronacrisis kluisterde ons aan ons computerscherm en joeg als een wervelwind door het Belgische

bedrijfsleven. Ondanks de vele uitdagingen waarmee onze partners in ons inzamel-, transport-, hergebruik-,

en recyclagenetwerk werden geconfronteerd, bleef de inzameling en recyclage op volle toeren

draaien. Daarom zeg ik, geheel in lijn met onze nieuwe communicatiecampagne, ‘alvast dankuwel

van Recupel’: het is dankzij de inzet en flexibiliteit van u dat we ook in 2020 fantastische resultaten

kunnen voorleggen.

65% van wat de voorbije drie jaar op de markt werd gebracht, moet ook worden ingezameld. Dat is een

Europees inzamelobjectief opgelegd aan de verschillende lidstaten. Weinig landen behalen het objectief,

België inclusief. Met 51% scoren we beter dan gemiddeld, maar er is nog een lange weg af te leggen.

Hoewel er nog steeds te veel elektro onvindbaar is, werpt de rapportage via de tool van BeWeee haar

vruchten af. Onze inzamelresultaten zitten ook in de lift. Dat zijn alvast twee positieve tendensen waar

we verder aan moeten bouwen. Ik ben ervan overtuigd dat er geen ‘one size fits all’ oplossing is, maar

dat we moeten inzetten op verschillende bouwstenen om samen aan die weg naar de 65% te timmeren.

En met bouwstenen bedoel ik de actoren die betrokken zijn in de e-waste keten: de overheden, de

transport- en recyclagesector, de distributiesector, de publiek-private sector, de hergebruiksector … Elke

partij heeft zijn specifieke rol en is voor mij een bouwsteen om die 65% te bereiken. Vanuit Recupel wil

ik het initiatief nemen om deze partijen rond te tafel te brengen en na te denken over nieuwe inzameltechnieken

die een antwoord bieden op enkele bekende problematieken: de moeilijke inzameling in

grootsteden, de illegale export, het lage inzamelpercentage van professionele apparaten … om er maar

een paar te noemen. Om deze aan te pakken is samenwerking de enige sleutel tot succes.

In een circulaire economie is het belangrijk om de kringloop van materialen beter te sluiten, van rapportage

van AEEA tot finaal de verwerking ervan. Maar om van die circulaire economie een realiteit te

maken, moeten we een stap verder gaan: niet enkel de kringloop beter sluiten, maar die ook beter en

efficiënter benutten. E-waste mogen we immers niet beschouwen als afval, maar als een waardevolle

bron van grondstoffen. Die worden steeds schaarser. Denk maar aan de critical raw materials, alomtegenwoordig

in elektronische toestellen.

De recyclagesector staat op de deur van de beleidsmakers te kloppen om een betere afzetmarkt te

creëren voor hun recyclaten. Hoewel we dit in een ruimere, internationale context moeten beschouwen,

valt deze roep bij ons niet in dovemansoren. Ik ben ervan overtuigd dat Recupel een meer verbindende rol

kan opnemen – een spil in de circulaire economie als het ware – die producenten en de recyclagesector

samenbrengt om zo lokale en circulaire projecten op touw te zetten.

Laat me afsluiten met het volgende: in 2021 bestaat Recupel twintig jaar. Opgericht vanuit de industrie,

kunnen we terecht trots zijn op wat we de voorbije twintig jaar hebben gerealiseerd: een efficiënt en

performant inzamel- en recyclagesysteem dat tot de beste van Europa behoort. Nu komt het erop aan

om niet enkel méér in te zamelen om zo méér grondstoffen in omloop te brengen, we moeten er ook

naar streven dat de secundaire grondstoffen optimaal worden ingezet. Met z’n allen streven we zo naar

een meer duurzame en circulaire maatschappij. De uitdagingen zijn groot, maar dat creëert ook tal van

opportuniteiten. Ik ben alvast enthousiast om die, samen met u, met beide handen aan te grijpen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17


Afvalverwerking en CO 2 -emissies:

AFVALSECTOR VERMIJDT MEER

CO 2 -EMISSIES DAN DAT ZE ER UITSTOOT

De huidige Europese regelgeving legt lidstaten bindende jaarlijkse cijfers op voor de uitstoot van broeikasgassen. Dat geldt voor sectoren die

buiten het Europese Emission Trading System (ETS) vallen. Men spreekt dan over de Effort Sharing Regulation (EFR). Deze sectoren (transport,

bouw, landbouw, een deel van de industrie en afvalverwerking) zijn goed voor bijna 60% van de totale Europese emissies. Deze richtlijn

is nu aan herziening toe. FEAD, de Europese Vereniging voor Afvalbeheer, roept op om als sector binnen de EFR te blijven opereren en er alles

aan te doen om de vooropgestelde vermindering van CO 2

-emissies te halen. De lat ligt op 30% emissie minder in 2030 in ten opzichte van 2005.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Afvalwerking draagt aanzienlijk bij tot de vermindering van CO 2

-emissies.

De secundaire grondstoffen die eruit voortkomen helpen immers om het

verbruik van primaire grondstoffen tegen te gaan. Daarnaast wordt ook de

energie-inhoud van niet-recycleerbaar afval nog ingezet voor de productie

van warmte en elektriciteit. Het inzamelen en verwerken van afval vermijdt

de emissies die anders nodig zouden zijn voor het ontginnen en produceren

van primaire grondstoffen. De processen toegepast voor energierecuperatie

verminderen tevens het gebruik van fossiele brandstoffen en dus aanzienlijke

CO 2

-emissies. De winst voor het milieu zit ten slotte ook in de veilige

verwerking van restafval.

Helft van broeikasgasemissies gelinkt aan primaire

grondstoffen

Momenteel heeft de helft van alle broeikasgasemissies te maken met de ontginning

en verwerking van primaire grondstoffen. Een sterk recyclage beleid

leidt tot enorme besparingen in grondstoffen en energie en kan dus een

wereld van verschil betekenen in de volledige waardeketen van producten.

De voorkeur geven aan gerecycleerde materialen boven primaire grondstoffen

is de beste manier om dit aan te passen. De koolstofvoetafdruk van gerecycleerd

pet is bijvoorbeeld 90% minder hoog dan zijn virgin alternatief, voor

‘De volledige keten van

afvalverwerking vermijdt emissies

in veel grotere hoeveelheden

dan ze zelf produceert’

textiel gaat het om 98%, voor staal tot 85%, aluminium 92% en papier

18%. Dat becijferde het Bureau of International Recycling (BIR). Een bijkomende

troef in ambitieuze recyclagedoelstelling is waste-to-energy, waarmee

ook de verwerking van niet-recycleerbaar en restafval CO 2

-emissies vermijdt.

Meer CO 2

vermijden dan produceren

De volledige keten van afvalverwerking vermijdt emissies in veel grotere hoeveelheden

dan ze zelf produceert. Een meer ambitieus kader om recyclage en

hergebruik te stimuleren, zoals de Green Deal voorschrijft, zou een positieve

bijdrage betekenen voor onze sector en tegelijkertijd bijdragen tot een koolstofneutraal

Europa en een circulaire economie. Wanneer de CO 2

-emissies van

de afvalverwerkende sector onder de loep genomen worden, is het belangrijk

om afvalverwerking in zijn geheel te bekijken, rekening te houden met de

afvalhiërarchie en voorrang te geven aan die beleidsinstrumenten die het

efficiëntst werken om het nog onontgonnen potentieel van recyclage en hergebruik

te benutten.

Hiërarchie respecteren

De EFR die vandaag de volledige sector van afvalverwerking omvat zal de reductie

van CO 2

-emissies moeten opdrijven. Dit zal gerealiseerd worden door een aantal

relevante nationale maatregelen die afval zo hoog mogelijk in de hiërarchie

proberen verwerken: richtlijnen, belastingen en ondersteuning voor investering

in selectieve inzameling, recyclagefaciliteiten en het terugwinnen van restafval.

Om de ESR doelen te bereiken voor onze sector zullen lidstaten de nodige

maatregelen moeten treffen om de afvalhiërarchie volledig te implementeren,

met strenge maatregelen in landen waar storten nog steeds de meest populaire

route is voor afvalverwerking, zelfs voor recycleerbaar en herbruikbaar afval. De

opeenvolgende acties doorheen de keten waar dit om vraagt zijn verbonden met

elkaar. Daarom moet het beleid afvalverwerking op zijn geheel beschouwen en

daarom moet onze sector onder ESR blijven volgens FEAD. ❚

18 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Momenteel heeft de helft van alle broeikasgasemissies te maken met de

ontginning en verwerking van primaire grondstoffen. Een sterk recyclagebeleid

leidt tot enorme besparingen in grondstoffen en energie

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

19


WAAROM

WASTE-TO-ENERGY

NIET ONDER

ETS HOORT

De afvalverwerkende sector is slechts een kleine garnaal in de uitstoot

vaan broeikasgassen. Afvalverwerkende bedrijven maken immers

slechts 3,5% van het economisch weefsel uit. Toch gaan er stemmen op

om de sector vanuit het Europese beleidskader op te splitsen in twee.

Waste-to-energy initiatieven zouden dan niet langer vallen onder de ESR

regelgeving zoals de rest van de sector maar onder ETS. Op die manier

wil men de CO 2

-emissies nog verder kunnen terugdringen. Maar is dat

de juiste maatregel? De sector bij monde van FEAD, denkt alvast van niet.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

RecyclePR

20 RecyclePR

.BE

.BE


Volgens FEAD moet de waste-to-energy sector volledig onder de ESR regulering

blijven vallen. In plaats daarvan moet men binnen ETS de grote emissies

aanpakken die veroorzaakt worden door de materiaal- en energie-inhoud van

producten en energieprocessen. Het moet de CO 2

-inhoud van producten die

recyclaten bevatten (lagere CO 2

-inhoud, verminderde milieu-impact en lager

energieverbruik) naast die van producten leggen die uit virgin materialen zijn

opgebouwd. Dat zou meteen zorgen voor een gelijke concurrentiekracht tussen

recyclaat en virgin materialen. FEAD brengt ook argumenten aan waarom

het zinloos zou zijn om waste-to-energy binnen ETS te plaatsen.

1. Weinig meerwaarde ten opzichte van de kost

Afvalverwerking moet als een geheel beoordeeld worden. Nationale regelgeving

en fiscale maatregelen proberen de valorisatie nu al zo hoogwaardig

mogelijk te laten gebeuren. Dat zorgt voor selectieve inzameling en stimulansen

voor recyclage, terwijl verbranden en storten net hogere belast worden.

In 2018 was afvalverbranding goed voor 1,2% van de totale emissies

in Europa. Ze onder de ETS regulering laten vallen zal geen effect hebben

op de rechtstreekse emissies uit de verbrandingsovens. Dat hangt af van de

koolstofinhoud van het afval en niet van het verwerkingsproces. Er zijn hoger

in de afvalketen acties nodig om de emissies terug te dringen.

2. Meest veilige manier om restafval te verwerken

Voor materialen waar nog geen recyclage-alternatief voor bestaat is verbranding

met energierecuperatie voor het milieu de meest veilige manier van

werken. Waste-to-energy installaties besparen meer CO 2

dan ze uitstoten. Ze

vervangen fossiele brandstoffen door afval voor verwarming, koeling en de

productie van elektriciteit. Helft van het afval dat in gemeenten wordt ingezameld

en naar waste-to-energy centrales vertrekt betreft biodegradeerdbaar

afval en heeft dus de status van hernieuwbare energie. De Europese Commisie

erkent het potentieel van en de nood aan energierecuperatie uit afval.

3. Oproep voor meer ecodesign

Het beleid moet de vraag naar ecodesign versterken. Ecodesign heeft zich

reeds bewezen als een efficiënt instrument voor de preventie van afval en de

verbetering van recyclage. Hoe streng deze regels ook mogen zijn, op korte

termijn zullen ze niet de tonnages aan niet-recycleerbaar afval verlagen. Hoe

hoger de kwaliteit in recyclage, hoe hoger de restfractie de eerste jaren zal

zijn. De hoeveelheid aan materialen die dus nog via verbranding met energierecuperatie

gevaloriseerd kunnen worden zullen niet kleiner worden.

4. Nog veel werk te verrichten

Er zijn nog steeds heel wat lidstaten in Europa die ver af staan van een echt

geïntegreerde benadering voor afvalverwerking. Ze zullen nog niet kunnen

beantwoorden aan de ambitieuze doelen die Europa vooropstelt. Er is dus

meer nood aan meer en nieuwe capaciteit en zichtbaarheid voor investeringen

die de afvalhiërarchie volgen. Al het afval dat nog gerecycleerd of gerecupereerd

kan worden, kan beter naar een state-of-the-art sorteer-, recyclage- of

waste-tp-energy centrum gebracht worden om de minst aantrekkelijke opties

onderaan de ladder te vermijden. De kosten die met waste-to-energy faciliteiten

gepaard gaan zwaarder te belasten door hen onder de ETS-regulering te

brengen, zou dit objectief alleen maar in de weg staan. ❚

‘In 2018 was afvalverbranding

goed voor 1,2% van de totale

emissies in Europa’

RecyclePR

.BE

RecyclePR .BE 21


Storten. Stapelen. Aanpassen. Verplaatsen.

HET UNIEKE BETONBLOCK®-SYSTEEM

>5000 CUSTOMERS

IN >5 0 C O U N T RIE S

Met voorsprong de beste!

• Een duurzaam mallensysteem

• Hoogwaardige staalvormen

• Uiterst nauwkeurig dankzij de

beste productietechnieken

• Het meest stabiele stapelsysteem

• Uniek en uitgebreid assortiment

• Productietechnieken zorgen voor duurzaamheid op lange termijn

• Beste prijs-kwaliteit verhouding

Headquarters Nederland | T +31 (0)72 503 93 40 | info@betonblock.com | www.betonblock.com |

BB adv 197x130mm NL.indd 1 20-09-19 22:28


VROUW IN DE KIJKER

“De recyclagesector heeft een

bijzonder mooi verhaal te vertellen”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw

uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Deze keer Marisa Tondat, communicatiemanager bij SUEZ.

Tekst Valérie Couplez | Beeld SUEZ

Alles wat interne, externe en crisiscommunicatie aangaat binnen SUEZ Belgium

is de verantwoordelijkheid van Marisa Tondat die ook nog twee collega’s

aanstuurt. “Ik vind het bijzonder waardevol om aan de slag te zijn in

een sector die beschouwd wordt als essentiële dienstverlening. Met SUEZ

vertellen we een bijzonder mooi verhaal, terwijl we tegelijk de circulaire

economie promoten. Dat heeft niet alleen zijn impact op de afvalberg,

maar ook op de gezondheid van onze planeet en onze ambitie om de klimaatdoelstellingen

te halen.”

Verscheidenheid aan mensen en profielen

Toch rolde ze als bij toeval in de sector. “Op een gegeven moment had ik

nood aan een tabula rasa in mijn leven. Mijn buikgevoel bracht me naar de

wereld van de recyclage waar ik sindsdien altijd alle kansen kreeg om me

verder te ontplooien. Van administratie tot communicatie. Ik kon er me op

voorhand moeilijk een beeld van vormen, wat recyclage allemaal inhoudt,

maar eenmaal in de praktijk veranderde dat snel. Toegegeven, het was wat

aanpassen maar de verscheidenheid aan mensen en profielen is wat deze

sector zo mooi maakt en mijn job zo uitdagend. Om telkens voor iedereen

de boodschap helder en aantrekkelijk te brengen.”

Elkaar aanvullen als mens

Dat SUEZ zelf hard aan de kar trekt van diversiteit en inclusie vindt Tondat

een uitstekend initiatief. “Niet omdat we er van elk ‘hokje’ genoeg moeten

hebben of omdat vrouwen soft skills brengen en mannen hard skills. Neen,

omdat we elkaar als mensen aanvullen. En omdat we samen ons deel kunnen

doen om op een gezonde manier van deze planeet te blijven genieten.

Want dat wens ik mijn kleinkinderen van ganser harte toe!” ❚

Marisa Tondat (SUEZ): “Ik vind het bijzonder waardevol om aan de slag te zijn in

een sector die beschouwd wordt als essentiële dienstverlening.”

‘De verscheidenheid aan mensen en profielen is wat deze

sector zo mooi maakt en mijn job zo uitdagend’

RecyclePR

RecyclePR

.BE 23

.BE


Vanaf

2021

moet uw

bedrijf

verplicht

biogas

produceren *

*Da’s simpeler dan u denkt. Want het enige dat

uw bedrijf zelf moet doen, is keukenafval en

etensresten sorteren. De rest, daar zorgen wij

wel voor. Zo maken we van uw keukenafval

compost voor een gezondere bodem.

En tegelijk produceren we biogas voor meer

groene energie. De moeite waard, toch?

Keukenafval & etensresten sorteren,

omdat het samen werkt.

Meer info? ovam.be/keukenafval


MAAK VAN RECYCLAGE HET STARTPUNT

VAN PRODUCTIEPROCESSEN

De meeste productielijnen vandaag zijn net heel precies ingesteld op de standaard van een klein aantal, nauw gedefinieerde virgin materialen.

Vlaanderen heeft de ambitie uitgesproken circulair te willen worden. Maar een sterke circulaire economie vereist de hoogwaardige

toe passing van recyclaat. Helaas blijkt uit de recente noodkreet van onder andere DSM, AkzoNobel en FrieslandCampina dat er bijvoorbeeld

onvoldoende goede kwaliteit gerecycleerde kunststof voorhanden is. Renewi erkent dit probleem en ziet de mismatch tussen gerecycleerde

grondstoffen en de huidige productieprocessen als een van de belangrijkste oorzaken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Renewi

De bestaande gerecycleerde grondstoffen zijn technisch geschikt voor een

wijd gamma aan producten. Toch zullen ze altijd net wat anders zijn dan

virgin materialen. De meeste productielijnen vandaag zijn net heel precies

ingesteld op de standaard van een klein aantal, nauw gedefinieerde virgin

materialen. Gerecycleerde grondstoffen passen daar vaak niet goed in: zowel

fysiek als organisatorisch. Dit is een onnodige drempel voor de toepassing

van meer recyclaat. “Recyclage wordt gezien als een eindpunt, de laatste stap

in de keten. Dat moeten we omdraaien. Neem recyclage als startpunt. Letterlijk.

Bij de ontwikkeling van materialen, producten en productielijnen: start

met recycleren als eerste processtap en neem gerecycleerde grondstoffen als

de standaard waarop productielijnen worden ingesteld”, opent Ernst-Jan Mul,

Innovation Manager Renewi, zijn pleidooi.

Kwaliteit en volume omhoog

Tegelijkertijd moeten én kunnen de kwaliteit en het volume van gerecycleerde

grondstoffen nog verder omhoog. “Daar werken we keihard aan bij Renewi,

samen met fantastische partners. Waarom we dat doen? Recyclage moet net

zo geavanceerd worden als productie. Alleen op die manier krijgen we gerecycleerde

grondstoffen van de noodzakelijke kwaliteit. Kijk bijvoorbeeld naar

Retourmatras, waar we inmiddels reeds 1 miljoen matrassen per jaar van verbranding

redden en omzetten in nieuwe producten. Om voor matrassen de grondstofkwaliteit

nog verder te verhogen ontwikkelen we, nieuwe recyclageprocessen.

Want alleen met samenwerking krijgen we dergelijke circulaire ketens van de

grond. Dat is de reden waarom ik recycleerders en producenten oproep om open

naar elkaars processen kijken en te bespreken wat er beter kan en moet. Om

beiden te investeren in de nodige fysieke en organisatorische aanpassingen, zodat

recyclage het begin wordt van de keten. Op die manier bereiken we grotere

volumes, meer investeringen en nog hogere kwaliteit. Dan gaat het vliegwiel

van de circulaire economie draaien”, besluit Mul. ❚

‘Start met recycleren als

eerste processtap en neem

gerecycleerde grondstoffen als

de standaard’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

25


Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen

Rollensnijders | Schrootscharen | Sloopscharen | Schrootpersen

Autopersen | Shredders | Rotorscharen

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492 59 19 00

SAMENWERKEN

IN SLIJTTECHNIEK

Grote Tocht 27, 1507 CG Zaandam, T +31 75 653 98 00

Distributieweg 31, 2404 CM Alphen a/d Rijn, T +31 172 47 51 53

geha-laverman.com E info@geha-laverman.com


Bouwen is een beetje trouwen …

maar vooral alert zijn!

​Een bouwproces brengt verschillende actoren samen: bouwheer, architect, aannemer, veiligheidscoördinator

… Iedereen wil dat de bouwwerken vlekkeloos tot een goed einde gebracht worden,

maar de praktijk toont aan dat dit vaak geenszins het geval is. In het kader van deze bijdrage zou

het ons te ver brengen om in te gaan op de (potentiële) aansprakelijkheden en risico’s van elke

betrokken bouwpartner. Wel staan we even stil bij de rol en de verplichtingen van de aannemer.

Tekst en beeld Marlex

Els Derammelaere

Gregory Vermaercke

Alles begint met van bij aanvang duidelijke afspraken

te maken met de bouwheer (en even tuele

andere bouwpartners indien noodzakelijk) in een

schriftelijke aannemingsovereenkomst. Hierin

kunnen duidelijke bepalingen opgenomen worden

omtrent onder andere:

• Exacte verantwoordelijkheden

• Uitvoeringstermijnen (al dan niet gekoppeld

aan vertragingsboetes)

• De toepassing of uitsluiting van bepaalde

algemene voorwaarden

• …

Eigen algemene voorwaarden

Specifiek wat betreft de toepassing/uitsluiting

van algemene voorwaarden, kan het aangewezen

zijn om uitdrukkelijk te stipuleren dat enkel

de eigen algemene voorwaarden van toepassing

zijn, bij uitsluiting van welke andere voorwaarden

dan ook. Op die manier weet men heel duidelijk

waartoe men zich verbindt en komt men later niet

voor (soms heel onaangename) verrassingen te

staan. Essentieel hierbij is uiteraard dat de eigen

algemene voorwaarden zelf up-to-date zijn en alles

bevatten wat noodzakelijk is, onder andere beperking

van aansprakelijkheden (zowel cijfermatig

als materieel bijvoorbeeld door gevolgschade/

bedrijfsschade uitdrukkelijk uit te sluiten of te beperken).

Clausules ter beperking van de aansprakelijkheid

kunnen rechtsgeldig zijn, maar enkel

en alleen op voorwaarde dat deze voorafgaand

aanvaard werden en geen betrekking hebben op

gebreken waarvan men op voorhand kennis had.

Informatieplicht ten opzichte

van bouwheer

Zelfs een goede schriftelijke overeenkomst is alles

behalve zaligmakend en soms toch onvoldoende

om alle potentiële risico’s in te dekken. In dit

kader is het bijzonder nuttig te benadrukken dat

een aannemer een duidelijke informatieplicht

heeft ten aanzien van de bouwheer (en andere

medecontractanten). De informatieplicht van de

aannemer betekent in de eerste plaats het verschaffen

van informatie inzake de aannemingsovereenkomst.

Deze informatieplicht strekt zich

echter nog verder uit tot een actieve raadgevingsen

begeleidingsplicht, hetgeen desgevallend zelfs

een waarschuwings- of reactieplicht in hoofde van

de aannemer met zich meebrengt.

Voorbeeld uit de praktijk

Zo oordeelde de Rechtbank van Koophandel van

Leuven als volgt in haar vonnis de dato 6 oktober

2015: “Als specialist-aannemer had eiseres een

raadgevingsplicht. Eiseres had verweerster moeten

verwittigen dat voor de beoogde werken een

vergunning vereist was. De informatieplicht is niet

beperkt tot het geven van inlichtingen over het

contract zelf, maar neemt soms ook de vorm aan

van een waarschuwings- of reactieplicht. Eiseres

had erover moeten waken dat de stedenbouwkundige

vergunning er was alvorens de werkzaamheden

te starten. Bovendien had eiseres verweerster

moeten attent maken op het risico dat

omwonenden zouden klagen over geluidshinder.”

Bouwheer actief bijstaan

Hieruit blijkt dat de aannemer middels zijn informatieplicht

er niet enkel voor dient te zorgen

dat de bouwheer afdoende is ingelicht over de

uit te voeren werken, de prijs en de geschatte

uitvoeringstermijn. De aannemer dient de bouwheer

eveneens actief bij te staan in het gehele

project. Indien een aannemer bijvoorbeeld tekortkomingen

opmerkt in het ontwerp en bijkomende

maatregelen aangewezen acht (bijvoorbeeld

verkeerde coating, foutieve toepassing,

beschadiging door een andere bouwpartner …),

dan dient hij hierop minstens te wijzen en de

bouwheer hierover te waarschuwen. Deze onderzoeks-/meldings-

en waarschuwingsplicht kan er

zelfs toe leiden dat de aannemer moet weigeren

het hem gevraagde werk uit te voeren. Dit kan

het geval zijn wanneer de aannemer vaststelt dat

het ontwerp verkeerd is en/of wanneer hij weet

dat de opdracht niet op een vakkundige manier

uitgevoerd kan worden.

Verhoogde waakzaamheid geboden

De draagwijdte van de informatieplicht die op de

aannemer rust varieert naargelang men al dan

niet een specialist ter zake is, in welk geval de

invulling van de informatieplicht doorgaans strenger

wordt beoordeeld. Op een aannemer-specialist

rust dan ook een verhoogde waakzaamheid en

voorzichtigheid bij het aanvaarden/uitvoeren van

een opdracht.

Meer weten? Voor al uw vragen over deze materie

kan u terecht bij Marlex advocaten (www.marlex.

be of mail naar gregory.vermaercke@marlex.be).

Hulp nodig? Team Bouw & Vastgoed staat voor u

klaar om uw dossier op een juridisch verantwoorde

en persoonlijke manier te begeleiden.

Opleidingen? Wenst u een opleiding op maat

over dit thema in uw onderneming? Of wenst u

een Lunch & Learn bij ons op kantoor bij te wonen?

Neem contact met ons op of hou onze website

in de gaten (www.marlex.be)! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

27


Een gipsrecyclagecentrum,

uniek in Europa

Het industriële proefproject voor de behandeling en recyclage van gips is gevestigd nabij de waterwegen aan de autonome haven van Pecq (PACO).

Gips kan zonder waardeverlies oneindig gerecycleerd worden. Op en top circulair dus. Sinds kort heeft België er een centrum bij voor de

verwerking van dit materiaal. Replic recycleert gips voor de cementindustrie. Deze primeur in Europa is gevestigd in de autonome haven

van Pecq.

Tekst en beeld SUEZ

Niet alleen biedt recyclage een nieuw leven aan een toenemend aantal afvalstromen,

tegelijkertijd zorgt het ook voor het behoud van steeds meer natuurlijke

grondstoffen. Met de opening van een recyclagecentrum in de autonome

haven van Pecq, kan dit nu ook voor gipsafval. Dit pilootproject is het resultaat

van een publiek-privaat partnerschap dat Ipalle, SUEZ en Dufour/Cogetrina

verenigt. Hier zal het gipsafval worden behandeld, dat rechtstreeks naar

de site wordt gebracht of wordt verzameld door elk van de drie structuren, die

zich hebben verenigd in het kader van dit unieke project in Europa. Met dit

innovatieve proces kunnen de verschillende componenten van het gipsafval

effectief worden gescheiden om het gips te recupereren en hergebruiken.

Waarom gips recycleren?

Jaarlijks wordt er in Wallonië ongeveer 15.000 ton gipsafval geproduceerd

(35.000 ton in België), een niet te verwaarlozen hoeveelheid terug te winnen

materialen. Buiten Wallonië zijn het noorden van Frankrijk en Vlaanderen ook

gebieden met een hoog recuperatiepotentieel voor dit soort afval. Het gips dat

tot nu toe in recyclageparken en bedrijven werd verzameld, kon niet worden gerecycleerd

of energetisch worden teruggewonnen door verbranding. Het werd

op een technische stortplaats van klasse 2 geborgen. Terwijl dit product echter

eindeloos kan worden gerecycleerd. Het vinden van een sorteer- en recyclageoplossing

voor deze afvalstroom was dus zeer belangrijk voor Ipalle en zijn

partners. Het eindproduct wordt vervolgens geleverd aan cementfabrieken (als

cementvertrager) en aan de gipsindustrie. Potentiële partners voor het gebruik

van gerecycleerd gips hebben zich al aangemeld. Ten slotte is het gebruik

van gerecycleerde materialen een sterke troef op het gebied van duurzaam

bouwen. Tests uitgevoerd door het Onderzoekcentrum der Cementnijverheid

(OCCN) tonen aan dat het gerecycleerde gips prestaties biedt die vergelijkbaar

zijn met de prestaties van kunstmatig of natuurlijk gips (gipssteen).

28 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


‘Het gips dat tot nu toe in recyclageparken en bedrijven werd

verzameld, kon niet worden gerecycleerd of energetisch worden

teruggewonnen door verbranding’

Het proefproject

Het industriële proefproject voor de behandeling en recyclage van gips is gevestigd

nabij de waterwegen aan de autonome haven van Pecq (PACO), die

de keuze van de vestiging heeft bepaald. Het bevindt zich in de bestaande

hallen van de autonome haven, geëxploiteerd door het bedrijf Dufour/

Cogetrina. Om de kwaliteit van het gerecycleerde product te waarborgen, is

de eerste hal specifiek gewijd aan de opslag, voorverbrijzeling en sortering van

binnen komend afval. Materialen zoals schroot of papier worden verwijderd

voor afzonderlijke recyclage. De tweede hal dient als opslagruimte voor het

afgewerkte product. De bouw van de installatie werd gedeeltelijk gefinancierd

door het Waalse Gewest, en de drie partnerbedrijven investeerden twee miljoen

euro. De installatie moet op termijn 10.000 ton gips per jaar behandelen.

Op de site werden ook drie banen gecreëerd. Door deze fractie van het afval

terug te winnen bij lokale cementfabrikanten, draagt deze installatie bij aan

het territoriumproject Wapi 2040 en past ze perfect in de circulaire economie.

Oorsprong van het project

Naar aanleiding van de oproep tot projecten, gelanceerd in 2015 door de

Greenwin concurrentiecluster (Waalse concurrentiecluster en innovatieversneller

in milieutechnologieën), ontstond Replic. Het was het resultaat van

een publiek-privaat partnerschap dat de intercommunale Ipalle en de bedrijven

Dufour en SUEZ samenbrengt. Ook andere organisaties namen deel

aan het avontuur: het Centre Terre et Pierre en het Onderzoekcentrum der

Cementnijverheid (OCCN) voor de onderzoekscomponent, en Euremi voor de

industriële uitrusting. ❚

Om de kwaliteit van het gerecycleerde product te waarborgen, is de eerste

hal specifiek gewijd aan de opslag, voorverbrijzeling en sortering van

binnenkomend afval.

Dit pilootproject is het resultaat van een publiek-privaat partnerschap dat Ipalle, SUEZ en Dufour/Cogetrina verenigt.

RecyclePR

RecyclePR

.BE 29

.BE


H e a v y D u t y B a g O p e n e r

‘all-in-one’

3

3

3

Zakkenscheurder

Doseerbunker

De-Baler

voor PDB / PMD / P+MD

verpakkingsafval

• gigantische 17m3 invoerbunker

• instelbaar tot 20 T/u bij densiteit 60 kg/m3

• > 99 % openings- en ledigingsgraad

• geen productbeschadiging

• ongevoelig voor stoorstoffen

• slechts 2 x 55 kW RENTEC ‘e-drive’

100% Made in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be

RDS & Golstein

On board wegen

Pesage embarqué

ORLACO

Zichtoplossingen

Solutions de visibilité

GKD

Detectiesystemen

Systèmes de détection

electronics

RDS Electronics bvba • sprl

IZ Harelbeke-Zuid B2040 - Spoorwegstraat 26 - BE-8530 Harelbeke

+32 56 29 10 10 - info@rdselectronics.be - www.rdselectronics.be


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2020 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er

inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Europa heeft de ambitie om de

hoeveelheid restafval terug te dringen. Maar hoe zien onze cijfers rond het huishoudelijk afval er eigenlijk uit?

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

In 2019 werd in het Vlaamse Gewest in totaal

3,2 miljoen ton huishoudelijk afval ingezameld.

Dan spreken we over meer dan restafval alleen.

Het gaat om alle fracties die bij huishoudens worden

opgehaald. Het selectief ingezamelde afval

is trouwens goed voor bijna 70% van het huishoudelijk

afval. Cijfers die voorlopig stabiel blijven.

De daling die zich aftekende tussen 2008 en

2015, als gevolg van de daling van het selectief

ingezamelde afval en een daling van het restafval,

zet zich niet verder door. Wel is de hoeveelheid

huishoudelijk restafval de afgelopen jaren blijven

dalen: van 979.510 ton in 2015 naar 950.985

ton. Sinds 2015 wordt de afname van de stromen

papier en karton en bouw- en sloopafval gecompenseerd

door een toename van het houtafval.

Ook de hoeveelheid pmd en kunststofafval vertoont

een stijgende trend.

‘Per inwoner werd in 2019 gemiddeld

477 kg huishoudelijk afval ingezameld’

In 2019 ging 66% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval naar een inrichting voor materiaalrecuperatie.

Twee derden van huishoudelijk

afval naar materiaalrecuperatie

Per inwoner werd er in 2019 gemiddeld 477 kg

huishoudelijk afval (334 kg selectief ingezameld

afval, 143 kg restafval) ingezameld. Die hoeveelheid

daalde tussen 2013 en 2019 met 44,5 kg.

Ook beide fracties daalden respectievelijk met

29,5 kg per inwoner (selectief ingezameld afval)

en 15 kg per inwoner (restafval). In 2019 ging

66% van de totale hoeveelheid huishoudelijk afval

naar een inrichting voor materiaalrecuperatie:

44% ging naar recyclage en 22% naar compostering

of vergisting. Daarnaast werd 29% verbrand

met energierecuperatie en werd 2,2% gestort. Verder

ging 2,4% van het huishoudelijk afval naar

een mechanisch-biologische scheidingsinstallatie

en 0,3% kreeg als klein gevaarlijk afval (KGA)

nog een andere voorbehandeling voor het werd

gerecycleerd, gestort of verbrand. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE 31

.BE


VERPLICHTE

SELECTIEVE INZAMELING VAN MATRASSEN

Sinds 1 januari is er een uitgebreide producenten verantwoordelijkheid voor matrassen in voege. Dat betekent onder meer dat consumenten

voortaan gratis terecht kunnen op het recyclagepark. Bedrijven moeten voortaan ook hun afgedankte matrassen selectief laten inzamelen.

Een stroom die tot nog toe bij het grof vuil belandde maar waar in feite nog heel veel mee kan gebeuren op voorwaarde dat het materiaal

proper en droog blijft. Jaarlijks worden er zo een 900.000 matrassen op de markt gebracht, goed voor 13.000 ton materiaal dat voortaan

naar recyclage kan gaan. De doelstelling is om tegen 2030, een recyclage en hergebruikpercentage te halen van 75%.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valumat

1 januari 2021 luidt een nieuw tijdperk in. Vanaf

dan is de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

voor matrassen in werking getreden. Dat

wil zeggen dat elke producent en invoerder verantwoordelijk

is voor de afvalstromen die ontstaan

uit de verkoop van matrassen. Zij moeten dus

tussenkomen in de kosten voor inzameling en verwerking

en bovendien de wettelijk vast gelegde inzamel-

en recyclagedoelstellingen halen. Valumat

voert in naam van alle aangesloten producenten

en invoerders de verplichtingen in verband met

de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid

rond matrassen op een collectieve manier uit. De

vzw zal onder meer instaan voor het stimuleren

van de selectieve inzameling, de communicatie

en het rapporteren van op de markt gebrachte

hoeveelheden matrassen, alsook de inzameling en

verwerking ervan.

32 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Tegen 2030 wil Valumat een

inzamelpercentage van 80% halen en

een recyclagepercentage van 75%’

Valumat voert in naam van alle aangesloten producenten en invoerders de verplichtingen in verband met de uitgebreide producentenverantwoordelijkheid rond

matrassen op een collectieve manier uit.

13.000 ton niet naar verbranding

Projectmanager Michel Van den plas legt uit

waarom selectief inzamelen en recycleren van

matrassen belangrijk is. “Enerzijds kunnen we de

afvalberg weer wat verkleinen. Anderzijds zitten er

in matrassen nog heel wat waardevolle materialen

die een tweede leven verdienen. Het zou zonde

zijn om jaarlijks gemiddeld 13.000 ton te moeten

verbranden. Daarom is het onze doelstelling om

tegen 2030, 75% hiervan in recyclage of hergebruik

te brengen, wat we dan ook zwart-op-wit

zullen staven met de nodige cijfers.” De belangrijkste

voorwaarde daarvoor is dat het materiaal

in goede staat blijft. “Daar wringt het schoentje.

Wanneer matrassen bij het grof vuil belanden,

kunnen ze immers vochtig en vuil worden waardoor

ze niet meer recycleerbaar zijn. Net daarom

is het zo belangrijk dat matrassen selectief ingezameld

worden in gesloten recipiënten die ze droog

en vrij van verontreiniging houden.”

Geen verplichting eindverkopers

Consumenten kunnen met hun afgedankte matras

gratis terecht op de recyclageparken of bij sommige

eindverkopers. Er geldt echter geen verplichting

voor eindverkopers om oude matrassen van

hun klanten te aanvaarden. “Een beslissing die

we genomen hebben, omdat het de detail handel

soms ontbreekt aan logistieke capaciteit. Echter,

zullen we er als Valumat wel alles aan doen om de

selectieve inzameling bij eind verkopers te stimuleren.

Eindverkopers die matrassen op vrijwillige

basis gratis in ontvangst nemen kunnen zich op

de website van Valumat registreren en ont vangen

van ons een vergoeding.” De professionele markt

zal een contract moeten afsluiten met een gehomologeerde

inzamelaar. Ook zij krijgen een

vergoeding op basis van de hoeveelheid selectief

ingezamelde matrassen.

Ontmantelingscentra

Na inzameling moet er ontmanteld worden. In

België is er tot nu toe slechts één ontmantelingsinstallatie.

SUEZ beschikt in Sombreffe over een

beperkte capaciteit, maar heeft plannen om deze

verder uit te breiden. Van den plas: “Dat er nog

weinig capaciteit in België is voor de ontmanteling

van matrassen is vooral een kwestie van volume.

Naargelang de lat steeds hoger gelegd wordt

(tegen 2030 wil Valumat een inzamelpercentage

van 80% halen en een recyclagepercentage van

75%), zal er voldoende volume worden gecreëerd

om investeringen in ontmanteling rendabel te maken.

Om vandaag de dag toch al voldoende ontmantelingscapaciteit

te voorzien, hebben er ook

bedrijven uit Nederland (Retourmatras) en Frankrijk

(Secondly) zich aangesloten tot ons systeem.”

Ontmantelaars doen nuttig werk door een matras

te scheiden in zijn componenten. Zij halen er het

textiel, latex, PUR en metaal uit, om ze dan als monostromen

verder het recyclagecircuit in te sturen.

Naar de ideale, circulaire matras

De bedoeling is dat er in eerste instantie een duidelijk

beeld wordt verkregen van het inzamel- en

verwerkingstraject dat matrassen volgen. Daartoe

rapporteren inzamelaars en ontmantelaars aan

Valumat niet alleen de ingezamelde en ontmantelde

hoeveelheden, maar ook de bestemming en

de toepassingen van de ontmantelde materialen.

“In tweede instantie willen we gaan nadenken

hoe de matras van de toekomst er kan uitzien.

Om een echt circulaire matras te krijgen zal er al

van bij het ontwerp moeten nagedacht worden

over de ontmantelbaarheid. Maar dit zijn plannen

voor volgend jaar. Eerst moeten we nog een

beetje slimmer worden”, besluit Van den plas met

een knipoog. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


EU-belasting op

niet-gerecycleerde

plastic verpakkingen:

EEN RECYCLAGEKANS

OF BUDGETDOEL?

Peter Brughmans, consultant Van Werven.

Per 1 januari 2021 heft de Europese Unie belasting op plastic verpakkingsafval dat niet wordt gerecycleerd. Deze maatregel komt voort uit het

herstelfonds, dat Europese landen moet helpen die zwaar getroffen zijn door de coronapandemie. De plasticbelasting is dus een financieel

instrument. Het is niet gebaseerd op meer recyclage, maar op het dichten van een budgettekort.

Tekst Peter Brughmans, consultant Van Werven | Beeld Van Werven

Voor elk land is begroot wat de taks gaat opleveren. In Nederland is dat 196

miljoen euro per jaar en in België 187 miljoen euro per jaar (bron: Eurostat).

Onze inspanningen moeten naar mijn mening niet gericht zijn op het behalen

van deze gebudgetteerde bedragen, maar op het realiseren van zoveel

mogelijk gerecycleerde verpakkingen. De vraag die bij mij opkomt, is hoe we

de plasticbelasting kunnen inzetten om dat te bereiken. Als lidstaten de taks

uit algemene middelen betalen, voelt niemand dit direct in zijn portemonnee.

De maatregel zal in dat geval weinig directe effecten hebben. Ook het doorschuiven

van de belasting naar producenten via bestaande systemen van producentenverantwoordelijkheid

lijkt mij niet de juiste aanpak. Het gevolg daarvan

kan zijn dat producenten kiezen voor andere materiaalsoorten die, zoals

een recent rapport van TNO laat zien, ten opzichte van plastic verpakkingen

een aanzienlijke hogere milieubelasting (factor 2 - 3) met zich meebrengen.

‘Plastic is fantastic’, mits je er ook in de afvalfase verstandig mee omgaat.

Naar een hoger recyclagepercentage

Indirecte effecten van de plasticbelasting kunnen wél bijdragen aan een

hoger recyclagepercentage. De Europese taks kan een aanjager zijn van

nieuwe ideeën, met als gevolg dat de belastingafdracht afneemt. Bijvoorbeeld

door een sorteerplicht in te voeren op recycleerbaar afval. Sommige

Europese landen brengen hun afval nog direct naar stortplaatsen. Voor hen is

de invoering van een taks op het storten een belangrijke eerste stap om alternatieven

te stimuleren. Door vervolgens ook hier een sorteerplicht in te voeren,

worden de eerste stappen gezet richting een hoger recyclagepercentage.

Balans in vraag en aanbod

Zodra recycled content in nieuwe producten verplicht is (naar verwachting in

2022), is het noodzakelijk dat er meer plastic afval bij een recycleerder wordt

aangeboden. Alleen dan ontstaat er een balans tussen vraag en aanbod van

recyclaat. Laten we de vele miljoenen daarom gebruiken om recyclagekansen

te vergroten en niet om budgetdoelen te realiseren door de recyclageoptie

af te kopen. ❚

‘Laten we de vele miljoenen

gebruiken om recyclagekansen

te vergroten en niet om

budgetdoelen te realiseren’

RecyclePR

RecyclePR

.BE 35

.BE


FLEXIBEL BOUWEN MET

BETONBLOKKEN VAN CBS BETON

Betonnen stapelblokken kunnen voor zeer veel doeleinden worden

toegepast, o.a. voor het stockeren van materialen in bulk in alle

mogelijke takken van de industrie, of dit nu gaat over grondstoffen

en halffabricaten in productie, producten voor de landbouw of alle

mogelijke producten in de recyclage. Voor elk van onze klanten zoeken

wij een passende oplossing voor hun stockeerprobleem.

Blok 80 cm

Blok 60 cm

Recyclagematerialen zoals: papier, karton, plastics, DIB, GFT,… • Boomschors, compost, …

Meststoffen Zand, grond, kalk, … • Gebroken natuursteen, grind, puin, … • Oude metalen • Strooizout

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com

www.modulobloc.com

MEER DAN 30 JAAR ERVARING

VERDELER VAN WERELDMARKTLEIDER CONTROLS GROUP

EIGEN SERVICE CENTER MET ZEER STERKE AFTER-SALES

Service en

begeleiding

Een breed en uniek

assortiment aan testmachines

voor beproeven

van o.a. beton, granulaten,

cement, asfalt en bitumen.

Producenten alsook de

meest geavanceerde

onderzoekslaboratoria vinden

hun weg naar LaboConstruct.

Interesse in deze toestellen?

Contacteer LaboConstruct en geniet van deskundig advies.

info@laboconstruct.be | www.laboconstruct.be


Shaping the future of used materials


Denuo is er klaar voor

Een jaar geleden startte ik mijn voorwoord voor deze katern met het teleurstellende nieuws dat de circulaire economie in

2019 terrein had verloren. In 2019 was de wereldeconomie van 9,1% circulariteit teruggevallen naar 8,6%. Nochtans is de

circulaire economie één van de oplossingen om de klimaatverandering tegen te gaan. Daarom lanceerde Circle Economy

op dinsdag 25 januari 2021 in de nieuwste editie van zijn Circularity Gap Report een reeks van 21 circulaire maatregelen

waarmee we de wereldwijde emissies met 39% reduceren en het gebruik van primaire grondstoffen met 28% terugdringen.

De circulaire economie heeft dus alles in zich om het klimaatgat dicht te

rijden. Maar om daar ook in te slagen, zal het erop aankomen om afvalpreventie,

ecodesign, doorgedreven sortering aan de bron en (her)gebruik

van gerecycleerde materialen in nieuwe producten hoog op de agenda van

politiek en bedrijfsleven te krijgen.

Vanuit de federatie hebben we het afgelopen jaar hiertoe verschillende

initiatieven genomen. Zo hebben we - om maar één voorbeeld aan te halen

- de problematiek in de kuntstofrecyclage en de textielrecuperatie onder de

aandacht gebracht van de verschillende gewestelijke overheden en administraties,

rechtstreeks en via de pers.

Achter de schermen hebben we ons gereorganiseerd om de komende jaren

nog sterker voor de dag te komen. Zo gaan we nog hechter samenwerken

met onze leden, zijn we vastberaden om meer inclusiviteit in onze sector in te

bouwen, het team versterken met nieuw talent en halen we de banden aan

met onze Europese federatie EuRIC.

Daarnaast hebben we ook enkele concrete initiatieven op het terrein in de

steigers staan. Zo slaan we de handen in elkaar met een van de grootste

groothandelaars in ons land om de berg verpakkingsafval en de mogelijkheden

op recyclage en gebruik van gerecycleerde materialen een aanzienlijke

duw in de rug te geven.

Kortom, na een pittig 2020 met verschillende realisaties staan we als

federatie sterker dan ooit om samen met onze leden de circulaire ambities

waar te maken en tegelijk ook aanzienlijk bij te dragen aan het halen van

de klimaatdoelstellingen.

Bruno Arts, Voorzitter Denuo vzw. (Beeld: Christophe Vander Eecken).

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Carrefour werkt samen met Denuo

en lanceert platform ‘Zero Waste

Challenge’: participatieve consultatie

om afval te bestrijden

Carrefour lanceert een participatieve consultatie om burgers, consumenten en belanghebbenden uit te nodigen oplossingen

voor te stellen om afval te verminderen of recycleerbaar te maken, hierop te stemmen en hun mening te geven. In het kader

van dit ‘Zero Waste Challenge’ project werkt Carrefour samen met Denuo.

De strijd tegen afval is een grote

zorg bij burgers en consumenten.

Op individueel niveau helpen

enkele eenvoudige alledaagse

handelingen om afval tegen

te gaan. Als grote speler in de

grootdistributie is Carrefour

zich al jaren bewust van zijn

essentiële rol en handelt overeenkomstig.

Dankzij de acties

van Carrefour in 2020 werd bijvoorbeeld de hoeveelheid verpakking met

bijna 2.000 ton verminderd.

Een platform om initiatieven en goede praktijken

te promoten

Het platform ‘Zero Waste Challenge’ heeft als doel consumenten te laten

stemmen op de toekomstige initiatieven van de retailer wat betreft

alternatieven voor verpakkingen. Dit kan gaan om verschillende soorten

alternatieven: verpakkingen waar mogelijk weglaten, minder verpakkingen

produceren, maar ook kiezen voor duurzame oplossingen zoals gerecycleerde

en recycleerbare verpakkingen.Burgers worden uitgenodigd hun mening te

geven en alternatieven voor te stellen omtrent:

❯ Verpakkingen voor Fruit & Groenten voor Bio- en Conventionele producten

❯ Verpakkingen voor verse producten zoals koffiekoeken, gebakjes en taarten

❯ Verpakkingen voor kruidenierswaren

❯ Verpakkingen voor vloeibare producten

❯ Verpakkingen voor gebruiksklare producten zoals vers gesneden fruit,

snacks, enz.

Het platform heeft ook een educatief doel omdat Carrefour voor elke thematiek

de context, de reden voor het gebruik van een bepaalde verpakking, de

problemen en de uitdagingen ervan toelicht.

Burgers mobiliseren om concrete acties

te implementeren

Het doel van deze publieke consultatie is oplossingen naar voren te brengen

die in de winkels geïmplementeerd kunnen worden. Carrefour verbindt

zich ertoe de resultaten van de consultatie te delen, te antwoorden op de

verschillende vragen en opmerkingen van burgers tijdens hun deelname en

te communiceren over de verschillende tests en oplossingen die geïmplementeerd

worden in de winkels van de retailer. “Met het Act For Food-programma

gaat Carrefour een concreet engagement aan om het milieu te beschermen.

Door tussen de 800 en 2.000 verpakkingen per jaar te herwerken, hebben we

96% van de verpakkingen van ons eigen merkgamma recycleerbaar gemaakt.

We hebben al heel wat inspanningen geleverd en willen onze klanten bij deze

oefening betrekken om samen te strijden voor het behoud van het milieu”,

benadrukt François-Melchior de Polignac, CEO Carrefour België.

Recyclagegraad 100%

“België produceert jaarlijks zo’n 1,7 miljoen ton verpakkingsafval. 84%

daarvan wordt gerecycleerd, en daarmee zitten we ver boven het Europese

gemiddelde. Een mooi resultaat, maar de ambitie reikt nog verder. We zijn

in België het engagement aangegaan om een recyclagegraad van 100% te

behalen. Dit doel kunnen we maar bereiken als zowel producenten als consumenten

zich mee engageren voor minder afval en meer recycleerbaarheid.

Dit engagement willen we met gerichte acties aan wakkeren. Daarom zijn

we met Carrefour in de Zero Waste Challenge gestapt. Dit initiatief daagt

consumenten uit om mee na te denken over hoe we de berg verpakkingsafval

kunnen terugdringen en hoe we de resterende verpakking na recyclage

opnieuw kunnen inzetten. Samen met onze collega’s in de jury zullen we

daaruit de meest interessante voorstellen selecteren zodat Carrefour echt een

verschil kan maken”, aldus Stany Vaes, general manager Denuo.

Een consultatie in drie stappen

Concreet verloopt de consultatie in drie stappen:

Van 25 januari tot 22 maart 2021 - stap 1: Lancering van het platform Zero

Waste Challenge

Klanten en burgers hebben twee maanden de tijd om deel te nemen aan de

vragenlijsten en hun ideeën voor te stellen op de campagnewebsite: missionzero-dechet.carrefour.com/nl/

Ze kunnen er ook stemmen op hun favoriete

initiatief. Een jury bestaande uit leden van Denuo en Carrefour analyseert de

haalbaarheid van alle voorgestelde ideeën en selecteren er tien.

Van 12 april tot 10 mei 2021 - stap 2: stem op je favoriete voorstellen

De tien geselecteerde oplossingen die haalbaar zijn in de winkels worden

voorgesteld aan de deelnemers. Zij spelen een rol in de verandering en beslissen

welke ideeën ze geïmplementeerd willen zien in de winkels

Vanaf 10 mei: stap 3: implementatie in de winkel

De drie ideeën met de meeste stemmen, worden geleidelijk aan geïmplementeerd

in drie winkels: een in Brussel, een in Wallonië en een in Vlaanderen. Als

de testfase een positieve beoordeling krijgt en realiseerbaar is, kan het idee

op grotere schaal worden toegepast.

Deel uw ideeën

Hebt u oplossingen om de berg verpakkingsafval te verminderen?

Deel ze op mission-zero-dechet.carrefour.com/nl/

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

39


Denuo stelt voor:

Women in Recycling

Banen in de Belgische afval- en recyclagewereld zijn niet alleen voor mannen! Toch zijn vrouwen in de sector momenteel

ondervertegenwoordigd: minder dan 40% van de bedienden is vrouw; voor arbeiders is dit zelfs minder dan 5%. Bijgevolg

wordt de sector nog al te vaak als een machosector bestempeld en zijn veel vrouwen terughoudend om zich aan te melden.

Denuo wil de zaken veranderen en lanceert daarom Women in Recyling.

Gendergelijkheid is een actueel topic en wordt een steeds belangrijker thema

in de maatschappij. Vele andere sectoren hebben initiatieven opgezet met

het oog op het bevorderen van gendergelijkheid en diversiteit. In het licht

van deze vaststellingen wenst Denuo een constructieve respons te bieden

met de oprichting van Women in Recycling. Via dit project wil de federatie de

vrouwen in onze sector in de schijnwerpers zetten en vrouwen overtuigen om

in onze beloftevolle sector aan de slag te gaan.

Concreet: wat is Women In Recycling?

Het project bestaat uit vier pijlers:

❯ De oprichting van een netwerk van vrouwen in de sector.

❯ Een charter voor meer inclusieve regels binnen het Denuo team dat zelf het

goede voorbeeld wil geven.

❯ De leden tools aanbieden waarmee ze werk kunnen maken van de gelijkheid

van mannen en vrouwen.

❯ Communicatie naar de buitenwereld via #WomeninRecycling en het bijbehorende

projectlogo om vrouwen in onze sector in de schijnwerpers te zetten.

Denuo is alvast vastberaden om samen met de vrouwen in de Belgische

afval- en recyclagesector werk te maken van meer inclusiviteit in 2021 en de

volgende jaren. We nodigen iedereen uit om ons project te ontdekken via de

korte video op denuo.be of op het Denuo YouTube-kanaal.

Werken in de Belgische afval- en recyclagewereld is niet alleen voor mannen! Toch zijn vrouwen momenteel ondervertegenwoordigd: < 40% van de bedienden is vrouw;

voor arbeiders is dit < 5%. Denuo is vastberaden om de zaken te veranderen.

40 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Denuo is verhuisd

Denuo trok eind 2020 de deuren van het Buro & Design Center aan de Brusselse Heizel definitief achter zich dicht. Begin

2021 hebben we onze intrek genomen in de gebouwen van Bluepoint Brussels (Reyerslaan 80, 1030 Brussel).

In Bluepoint Brussels zullen we samen met onze Europese koepelfederatie

EuRIC de Recycling Hub Brussels vormen. De intensere samenwerking met

EuRIC is meteen één van de redenen van onze verhuis. Maar er is meer:

❯ De centrale ligging van Bluepoint Brussels maakt dat we dichterbij tal van

beleidsmakers en stakeholders gevestigd zijn (organisaties zoals Agoria,

Recupel en essenscia hebben hun kantoren zelfs in hetzelfde gebouw).

❯ De locatie past ook bij onze visie op duurzaamheid: niet alleen het gebouw,

maar ook de nabijheid van openbaar vervoer.

❯ Het kantoorgebouw biedt ook een aangename werk- en vergaderomgeving

met een kwalitatieve dienstverlening en plaats voor alle

Denuo medewerkers.

Momenteel wordt nog hard gewerkt aan de inkleding van onze nieuwe kantooromgeving,

zodat we in maart definitief naar de zesde verdieping kunnen verhuizen.

Intussen hebben onze uitvalsbasis in de TechLounge op de vierde verdieping.

Hoe dan ook, alle Denuo medewerkers zijn nog steeds te bereiken op hun

gekende telefoonnummer en mailadres (zie ook de Team-pagina op denuo.be).

In Bluepoint Brussels vormen we samen met onze Europese koepelfederatie EuRIC de Recycling Hub Brussels vormen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


Aarnout Ecker versterkt het Denuo team

Gezien de vele uitdagingen waar de Belgische afval- en

recyclagesector voor staat, was Denuo op zoek naar enkele

beloftevolle talenten. In die zoektocht heeft de federatie

nu een eerste nieuwe collega aangeworven. Met Aarnout

Ecker (31) krijgt de federatie er een jonge en toch ervaren

collega bij die zich al enige tijd actief inzet voor een duurzame

circulaire economie.

Aarnout is een geëngageerde jurist die qua inhoudelijke ervaring perfect

aansluit bij het profiel waar we naar op zoek waren. In zijn jonge, maar

rijke professionele carrière heeft hij verschillende watertjes doorzwommen:

van jurist met focus op milieu- en omgevingsrecht bij Industrious ging het

naar Trade Marketing voor Katun Italy, waar hij onder meer het recyclageprogramma

voor toners heropstartte. Nadien koos Aarnout voor de federatiewereld:

na een stage op de dienst Strategie en Communicatie bij Benelux

Unie was hij de afgelopen twee jaar aan de slag als Attaché Circulaire

Economie en Verpakkingen bij het VBO. Zijn persoonlijk engagement voor

een circulaire economie heeft hem ertoe bewogen de overstap naar Denuo

te maken. “Bij het VBO kon ik heel breed werken, op regionaal, federaal en

Europees niveau. Daar heb ik mijn kennis van de circulaire economie en het

federatiewezen kunnen aanscherpen”, aldus Aarnout. “Bij Denuo kan ik mijn

opgebouwde kennis en ervaring nog verder ontwikkelen ten dienste van meer

circulaire economie. En dat is uiteindelijk mijn voornaamste doel.”

Denuo verzekert continue interactie

met leden

De kracht van Denuo zit in zijn achterban. Onze 275 leden stellen samen

zo’n 15.000 mensen te werk, goed voor een totaalomzet van ongeveer 3,5

miljard euro. Denuo lobbyt bij binnen- en buitenlandse overheden om de

omstandigheden waarin deze bedrijven moeten werken zo optimaal mogelijk

te maken, en te houden. We vertegenwoordigen als sectorfederatie een grote

en belangrijke beroepsactiviteit en waken erover dat die in alle eerlijkheid kan

worden uitgevoerd. We zorgen ervoor dat al onze leden een eerlijke handelskans

krijgen, met gelijke marktvoorwaarden, en weren degenen die het niet

zo nauw nemen met de regels uit de markt. Bovendien vertegenwoordigen

we de werkgevers in onze sector tijdens het sociaal overleg. Om al die taken

optimaal uit te voeren staan we continu in contact met onze leden. En dat op

verschillende manieren:

❯ In ons Bestuursorgaan bepalen we de strategische lijnen.

❯ In Arena’s en taskforces bepalen we onze standpunten.

❯ We gaan in interactie via onze artikels en het online ledenforum.

❯ Door infosessies en opleidingen voeden we de expertise in onze sector.

❯ Via nieuwsbrieven, website en sociale media informeren we over alle relevante

sectoraangelegenheden.

We hebben al deze touchpoints met onze leden in een overzichtelijke

video gebundeld die te vinden is op denuo.be/lid-worden. Wilt u hier

graag meer over weten, aarzel dan niet om contact op te nemen met

andries.roets@denuo.be.

Als federatie zijn we er voor en door onze leden, en dus hebben we tal van

kanalen om contact te houden: bestuursorgaan, arena's, taskforces, online

ledenforum, infosessies, nieuwsbrieven, website...

42 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Denuo blikt terug op een pittig jaar

met veel realisaties

2020 was een jaar zoals geen ander. De Covid pandemie en de verschillende lockdownmaatregelen creëerden een uitdagende

omgeving voor tal van economische sectoren. Ook voor de Belgische afval- en recyclagesector.

Binnen die context slaagde Denuo er toch in om

mooie resultaten te boeken voor zijn leden:

❯ De sector werd telkens als essentiële sector

erkend tijdens de lockdownperiodes.

❯ We brachten de crisissituatie in de kunststofrecyclage

en textielrecuperatie meermaals

onder de aandacht van de pers, de overheden

en de administraties.

❯ We wogen mee op de inhoud van nieuwe

wetgeving zoals de VLAREMA, de Brudelex en

het Waals afvaldecreet.

Dit alles en meer ontdekt u in het video-jaaroverzicht

op denuo.be of op het Denuo YouTubekanaal.

Door de Covid pandemie en de lockdown-maatregelen werd 2020 een uitzonderlijk pittig jaar, ook voor de

Belgische afval- en recyclagesector. Binnen die context slaagde Denuo er toch in om mooie resultaten te boeken.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

43


Tijd voor hoogwaardigere

toepassingen voor autobanden

Dit jaar nog wordt een oordeel verwacht van Europa over sportvelden in synthetisch kunstgras. De rubberen granulaten die erin verwerkt

zitten als schokdempende laag zouden mogelijk vervuilende stoffen vrijgeven die kanker kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen deze

granulaten verder afbrokkelen tot microplastics. Maar ook los daarvan leverde dit niet voldoende afzetmogelijkheden voor alle gerecycleerd

rubber. Het nakende verbod doet daarom dienst als katalysator om voor banden die einde leven zijn nieuwe toepassingen te zoeken. In de

eerste plaats moeten we kijken naar hergebruik en loopvlakvernieuwing, zodat ze een zolang mogelijk leven beschoren zijn. Daarnaast is het

gebruik van gerecycleerd rubber in nieuwe banden een van de streefdoelen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

is, biedt verbranding met energierecuperatie nog een piste. Door de hoge

calorische waarde van het rubber is dit een energierijke stroom.

De technologie ontbreekt vandaag voorlopig om van de granulaten en poeders

van eindeleven rubberen banden weer rubberen banden te maken.

In België is beheerorganisme Recytyre verantwoordelijk voor de inzameling

en verwerking van banden in de drie gewesten. Dat gaat om alle soorten

banden: van auto’s, vrachtwagens en tractoren, maar evengoed silobanden. Ze

worden opgehaald bij garages en in andere inzamelpunten (in totaal 5.139

actieve inzamelpunten) door gehomologeerde operatoren. In 2019 werd er zo

84.445 ton afvalbanden ingezameld, meer dan ooit tevoren. Bedoeling is om

het in banden aanwezige rubber en metaal een tweede leven te geven. Dat er

97,45% daarvan terechtkomt in materiaalvalorisatie is een cijfer waar menig

Europees land ons zal om benijden. Maar wat houdt dat precies in bij banden?

Van hergebruik tot verbranding

Banden die terechtkomen in garages in inzamelbanden worden steeds eerst

gesorteerd in banden die nog rechtstreeks bruikbaar zijn en niet. Naar gelang

van de staat kunnen deze bruikbare banden nog op twee manieren verwerkt

worden. De beste kwaliteit wordt voorbehouden voor herverkoop (tweedehandsbanden)

en hergebruik door middel van loopvlakvernieuwing. Als de

slijtage nog niet diep tot in de band is doorgedrongen en het binnenste

karkas voldoende intact is, volstaat het om het buitenste laagje rubber van

de band te schrapen en een nieuwe rubberlaag aan te brengen. Loopvlakvernieuwing

oftewel rechapperen. Momenteel wordt deze techniek slechts op

5% van de ingezamelde banden toegepast. De doelstelling in Vlaanderen

ligt op 10%. Banden die niet meer in bruikbare staat zijn, kunnen nog dienen

voor de recuperatie van materiaal. Ze verdwijnen dan in de shredder en worden

verwerkt tot granulaten of poeders. Wanneer ook dat niet meer mogelijk

Geen rubber meer in sportvelden

Maar het schoentje wringt bij de verwerking van de materialen. Er is onvoldoende

afzet. Het merendeel van het gerecupereerde rubber wordt vandaag

ingezet in sportvelden in synthetisch kunstgras. De toevoeging van rubber

granulaten vormt een schokdempende laag. Maar door de druk die tijdens het

sporten op de granulaten wordt uitgeoefend kunnen schadelijke stoffen vrijkomen

en microplastics ontstaan. In het kader van de REACH wetgeving wordt

onderzocht of er een ban op dergelijke toepassing moet komen. Het verdict is

nog voor dit jaar, maar de industrie gaat ervanuit dat deze afzetmarkt noodgedwongen

gesloten zal worden. Alternatieven zijn schokdempende matten

(voor speeltuinen of koeienstallen) en allerhande rubberen voorwerpen

(bankjes, paaltjes …). Er zal echter onvoldoende afzet overschieten in Europa.

Vandaag wordt nog altijd 1/3 van de banden in Europa verbrandt. Daar zal

door het verkleinen van de afzetmarkt, een ware ramp voor de recyclage van

banden en de kostprijs van de verwerking, geen verbetering in komen.

Inzetten op loopvlakvernieuwing

De technologie ontbreekt vandaag om van de granulaten en poeders van

eindeleven rubberen banden weer rubberen banden te maken. Dat heeft

enerzijds te maken met het volume. In België zou dat moeilijk rendabel te

organiseren zijn. Anderzijds was er ook een ‘eenvoudige’ piste beschikbaar

door de toepassing in sportvelden. Nu die eerste poort zich lijkt te sluiten, is

het belangrijk om interessante toepassingen te vinden om de materialen zo

hoog mogelijk te valoriseren. Dat begint met hergebruik stimuleren. Loopvlakvernieuwing

werd in het verleden in België (en in andere landen) op grotere

schaal toegepast, maar moet afrekenen met de concurrentie van goedkope

Aziatische banden. Dit kan op korte termijn ervoor zorgen dat er minder banden

verbrand worden. De overheid kan er zijn rol in spelen door op vlak van

banden in te zetten op green public procurement en loopvlakvernieuwing aan

te moedigen. Het zou in elk geval de vraag en dus ook de wil om te investeren

in de juiste machines ervoor kunnen aanwakkeren.

Recycled content voor banden

Maar de belangrijkste piste om werk van te maken is het gebruik van gerecycleerde

banden in nieuwe banden. Ook Recytyre zit wat dat betreft niet stil.

Met zijn GREEN.er fonds ondersteunt het onderzoek om tot nieuwe, duurzame

en circulaire toepassingen te komen voor de derivaten van autobanden.

De uitdaging in recycled content voor banden, met al hun verschillende

rubbersamenstellingen, wordt om ze tot zo homogeen mogelijke stromen te

verwerken. Laten we die handschoen met zijn allen opnemen. ❚

44 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


‘De belangrijkste piste om werk

van te maken is het gebruik

van gerecycleerde banden in

nieuwe banden’

Als de slijtage nog niet diep tot in de band

is doorgedrongen en het binnenste karkas

voldoende intact is, volstaat het om het buitenste

laagje rubber van de band te schrapen en een

nieuwe rubberlaag aan te brengen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 45


DOSSIER BREKERS

MINDER STOF EN LAWAAI, MINDER EMISSIES, SLIMMERE ELEKTRONICA

Brekers worden complexer,

maar kunnen steeds meer

Waren brekers enkele decennia geleden nog simpele brokken ijzer en staal, inmiddels zijn het verfijnde apparaten vol innovaties. Dit jaar

gaan we daarvan weer aansprekende voorbeelden zien. Zo gaan we voortborduren op een betere stofbestrijding, zien we een hoogstaander

eindproduct dankzij de traagdraaiende voorbreker en worden we getuige van steeds meer (deels) elektrisch aangedreven machines met een

minimale emissie. Ook de communicatie kan nog veel slimmer. Het kan niet anders of 2021 wordt een heel interessant jaar ...

Tekst Pieter de Mos | Beeld Keestrack/Metso/Haas/Rubble Master/Screenpod

Het coronajaar 2020 waardeloos noemen is,

zeker in de recyclagesector, nergens voor nodig.

Niet alleen werd recyclage al snel aangemerkt als

‘essentieel’ beroep, sommige ondernemers hadden

eindelijk iets meer tijd om bestaande ideetjes

verder uit te werken en daadwerkelijk toepasbaar

te maken. Leuk voorbeeld daarvan zien we bij GM

Recycling uit Lembeke, waar zaakvoerder Freddy

Gillis samen met de Britse Airvacs fabrikant

Screenpod een machine ontwikkelde om brekerpuin

in een waterbad te schonen. Door middel

van een met water gevulde tank worden lichte

materialen efficiënt gescheiden van de zware. De

Screenpod Hydra 1400 is verkrijgbaar als statische

machine(FS) of op rupsen (TFS). Granulaat

zuiveren met behulp van luchtstromen is een

bekende, maar onvoldoende krachtige oplossing,

zo stelde Gillis in de praktijk vast. Gebruik van een

waterbad levert een veel schoner eindresultaat op

en kan in sommige situaties zelfs de levensduur

van de shredderhamers fors verlengen. Ook bij de

Van Laecke Group weten ze alles van waterbaden

en hebben ze al veel ervaring opgedaan met de

Stonewasher SW1000. Deze machine kan een grote

verscheidenheid aan producten behandelen,

zoals steen- en betonpuin, containerafval, groenafval

… en is daarmee een passend antwoord op

de groeiende vraag vanuit de markt om ter plaatse

op de werf te kunnen recycleren.

Grote diversiteit

Bij de Van Laecke Group zijn ze al vanaf 2017

enthousiast over de shredders van de Eggersmann

groep. Als opvolger van paradepaardje Teuton

‘Sommige ondernemers hadden eindelijk

tijd om bestaande ideetjes uit te werken’

46 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DOSSIER BREKERS

Z55 is er nu de veelzijdige, langzaamdraaiende

Teuton Z60. Zijn succes schuilt mede in de vele

beschikbare gereedschappen: zo zijn er vier soorten

tanden, al dan niet met speciale coating. Ook

bij de tegenkam met zijn negentien snijkammen

is er keuze uit vier verschillende types. Door de

combinatie van toerental, type gereedschap/zeefkorf/tegenkam

en de positionering daarvan is er

veelzijdiger te werken in verschillende soorten materialen:

van afvalhout, groenafval, extreem grote

wortels, industrieel afval, grof vuil, plastiek, autobanden

tot matrassen.

Voorbrekers

Brekers voor met name steenachtige materialen

worden enerzijds steeds groter en sterker, dus

productiever, en anderzijds steeds slimmer en

daardoor efficiënter. Bij Haas Recycling zoeken

ze die efficiëntie in de traagdraaiende voorbreker

om blokkades te voorkomen in een sorteerlijn voor

divers samengesteld bouw- en sloopafval en dergelijke.

Lybover Recycling is de exclusieve Beneluxverdeler

van Haas Recycling en adviseert klanten

bijvoorbeeld de Tyron voorbreker met dubbele

rotor. Beide rotors zijn instelbaar in draairichting

en snelheid en kunnen van verschillende werktuiguitvoeringen

worden voorzien, zodat ze geheel op

de te verwerken materialen zijn in te stellen. Ook

bij Pronar importeur Van Herwijnen Machinery

zien ze de grote voordelen van de voorbreker, getuige

het artikel verderop in deze editie. ❯

Bij de Tyron voorbreker zijn beide rotors in draairichting en snelheid aan te passen, zodat ze geheel zijn in te

stellen op de te verwerken materialen.

De Lokotrack Urban LT96 heeft volgens Metso een 60% lagere geluidsproductie, doordat overal isolatiemateriaal is aangebracht.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

47


Smart Equipment, leverancier van:

Brekers, Zeven, Sorteerinstallaties,

(Mobiele) Transportbanden

& Advies dankzij 20 + jaar ervaring.

Smart Equipment BV

philippe.potier@smart-equipment.com

M +32 475 770 258

filip.daniels@smart-equipment.com

M +32 472 463 888

www.smart-equipment.com


DOSSIER BREKERS

RIC technologie

Innovatie is ook nooit ver bij Keestrack. Dit

voorjaar wordt een volledig nieuw ontworpen

rups mobiele omkeerbare percussiebreker gepresenteerd,

de Keestrack I4e. Waarbij die ‘e’ duidt

op het geavanceerde dieselelektrische aandrijfconcept.

Drie specifieke octrooien illu streren

het innovatieve potentieel van de RIC technologie

(Reversible Impact Crusher). Daardoor is

hij uiterst flexibel in te zetten bij de secundaire

breking van gesteente en de recyclage van

bouwmaterialen (zoals asfalt en slakken).

Secundaire én tertiaire breking zijn bij de

Keestrack I4e in één zeer mobiele machine gecombineerd

en dat maakt hem een uitstekend

alternatief voor mobiele kegelbrekers of verticale

percussiebrekers. Ook zijn buiten gewone

productiecapaciteit van 100 tot 250 ton per

uur draagt daar aan bij. Volgens Keestrack resulteert

de RIC technologie ook in minder slijtage,

een betere eindproductkwaliteit (korrelvorm)

en aanzienlijke energiebesparing.

Door middel van een met water gevulde tank worden lichte materialen efficiënt gescheiden van de zware.

Minder lawaai

Compacte mobiele brekers zijn in stedelijk gebied

aantrekkelijk omdat het afvoeren van granulaten

minder problematisch is. Ter plekke breken heeft

dus voordelen, maar betekent ook de noodzaak

van minder stof en minder lawaai. De trechter

bekleden met ‘zachte’ want geluiddempende materialen

is één van de oplossingen; goed isoleren

van de gehele machine een goede tweede en een

slimme bouwwijze de onvermijdelijke derde. Tijdens

Bauma 2019 zagen we daarvan al een prototype

bij Metso (BIA Group is exclusief invoerder). De

Lokotrack Urban LT96 is een compacte 33 tons

kaakbreker, die met zijn overall lengte van nog

geen 14 m en maximale breedte van 2,5 m goed

de (binnen)stad is in te brengen. Volgens Metso

heeft hij een 60% lagere geluidsproductie, doordat

overal isolatie materiaal is aangebracht, tot rondom

de 930 x 600 mm grote vulopening aan toe. De

lawaai- en stofbeperkende maatregelen moeten er

voor zorgen dat overheden eerder een vergunning

zullen afgeven voor inzet in druk bevolkt gebied.

Elektrische aandrijving

Minder lawaai, stof en andere emissies. Daarover

gaan we steeds meer horen in alle aan de bouw

en grond-, water- en wegenwerken gerelateerde

sectoren. We krijgen dus een toename van (deels)

elektrisch aangedreven brekers en aanverwante

recyclagemachines. Waarmee gehoor wordt gegeven

aan de onvermijdelijk wordende trend

van emissieloos werken. We kijken weer even bij

Keestrack, dat al jaren goede zaken doet met

hybride machines, maar nu sterker gaat in zetten

op elektrificatie. Dat betekent meer en meer

elektrisch aangedreven onderdelen. Die worden

wellicht iets gevoeliger en kwetsbaarder, maar

leveren anderzijds een forse brandstofbesparing

op en daarmee een lagere TCO. Bij de brekers, zoals

de Keestrack R6e en C6e, is deze ontwikkeling

momenteel volop gaande. Bij Pronar zijn ze ook

druk met volledig elektrische maken van machines.

Zo’n emissieloze machine ligt dan net als bij

Keestrack aan de kabel (plug-in). Gezien het toch

wel forse vermogen dat ze vragen is dat onvermijdelijk,

al zal dat zeker in stedelijk gebied zelden

een probleem geven.

Slimme elektronica

Bij VanDerSpek Ternat wordt dit jaar verder ingezet

op hybride systemen: diesel/elektrisch en

elektrisch/elektrisch. Kurt Longueville verwacht

de eerste volledig elektrische zeefmachine en

wijst op de snelle opmars van slimme elektronica

bij het merk Rubble Master. RM GO! SMART

is de naam van het systeem dat de interactie

tussen mens en machine een ‘nieuw tijdperk’

moet binnen loodsen. Via smartphone of tablet is

binnen 100 m vanaf de machine alle data uit te

lezen, inclusief eventuele foutcodes. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


DOSSIER BREKERS

Machines zullen meer evolueren naar hybride systemen: diesel/

elektrisch en elektrisch/elektrisch. Zelfs de volledig elektrische zeefmachine

wordt al verwacht. De snelle opmars van slimme elektronica

is zeker ook een trend te noemen. Bij het RM GO! SMART is de

naam van het systeem dat de interactie tussen mens en machine

een ‘nieuw’ tijdperk moet binnenloodsen. Via smartphone of tablet

is binnen 100 m vanaf de machine alle data uit te lezen, inclusief

eventuele foutcodes.

RecyclePR

50

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

.BE


DOSSIER BREKERS

RecyclePR .BE

RecyclePR .BE 51

RecyclePR .BE


BruggenB ouwers

tussen omgeving en

ondernemerschap

www.m-tech.be

REGENINSLAG?

WIND?

STOF?

Poorten en

vaste constructies

die storende

invloeden weren

Onze expertise

– Milieu, natuur en ruimtelijke ordening

– Technisch en juridisch omgevingsadvies

– Milieucoördinatie

– Milieueffectrapportage

– Veiligheidsrapportage

Vestigingen

Hasselt - Brussel - Gent - Namen

Roermond - Dordrecht

“Bij elk project gaan we op zoek

naar de beste oplossing!”

INFO@VERVAEKE.BE

WWW.VERVAEKE.BE

T + 32 51 68 97 73

m-tech_BE_2018_adv95x130_louwersgroep_vs01.indd 1 10/01/18 13:43

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

Naamloos-3 1 06-01-21 10:23

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.


DOSSIER BREKERS

2,2 miljoen ton puin vergruisd

tijdens 22 jaar trouwe dienst

Zoon en opvolger Stefaan DeKempeneer anno 2021 naast de nieuwe NPK G28J.

Men kan het milieu niet blijven belasten met bouw- en sloopafval. Brussels Recycling Center was daarom als een van de eerste breekcentrales

in België COPRO-gecertificeerd. Groep DeKempeneer NV uit Brussel verruilde er in de tweede week van januari een 22 jaar oude

NPK betonvergruizer uit de befaamde G serie voor nieuw exemplaar. Mede door tijdige revisies en kundig onderhoud ging de crusher zo

‘ongekend’ lang mee. En hoewel het apparaat hydraulisch nog in prima staat is, is het frame aan het einde van zijn latijn. DemTech BV uit

het Nederlandse Zoeterwoude leverde zowel de oude als de nieuwe crusher.

Tekst Armand Landman | Beeld DemTech BV

“Jarenlang moest ik een blik werpen op de foto van Ferdinand Dekempeneer

die trots naast de NPK G-26J staat die we in juni 1998 aan Groep

DeKempeneer leverden”, vertelt Arthur Polak, eigenaar en vertegenwoordiger

van DemTech. “Alhoewel er toen nog vraagtekens bestonden bij de techniek

en duurzaamheid van de producten van het Japanse merk, waren de snelheid

en de werkdruk - zeker voor die tijd - al ongekend. Dat was te danken aan

de Powerbooster, een drukverhoger die in alle NPK G series is geïntegreerd.

Daarmee werk je twee keer sneller en kun je de druk tot drie keer verhogen”,

legt Polak uit. “Die drukverhoger is zo ontworpen dat deze automatisch in

werking treedt, zodra de vergruizer tegendruk ondervindt. Daardoor is de

beton vergruizer, met een relatief lage oliestroom, veel sneller en krachtiger

dan vergruizers zonder drukverhoger, terwijl andere hydraulische functies van

de graafmachines onbeïnvloed blijven.”

Ongekend

En ‘ongekend’ was ook het woord dat Dekempeneer altijd weer gebruikte als

hij trots wees op de foto aan de wand. Uiteindelijk zou de betonvergruizer

maar liefst 22 jaar en 2,2 miljoen ton puin meegaan. Polak wijt die lange

levensduur aan de altijd tijdig uitgevoerde revisies. “Bovendien voorzag

Groeneveld de vergruizer van een centrale smering, waardoor er nooit een

pen is vervangen en de speling tot een minimum beperkt bleef.” Volgens

Polak is de crusher waarmee DeKempeneer op zijn Brusselse recyclage centrale

jaarlijks 100.000 ton puin verwerkte “hydraulisch nog steeds sterk en snel,

naar is het frame moe. Er zal veel laswerk aan te pas moeten komen om

de vergruizer terug naar nieuw te krijgen.” Na overleg is de oude vergruizer

daarom ingeruild voor een nieuwe van hetzelfde type: de NPK G28J. Polak:

“Aan het nieuwe type zijn slechts kleine wijzigingen doorgevoerd. Zo is er

aan de voorzijde een extra tand geplaatst waardoor het vergruizen efficiënter

gaat, door schoner brekend materiaal. Hydraulisch zijn de wijzigingen minder

inzichtelijk, maar het komt er op neer dat ze in Japan nog steeds zeer

betrouwbare producten bouwen, die langer en langer in productie staan met

gering onderhoud.” Juist die betrouwbaarheid, de productiecapaciteit en de

juiste service van de leverancier heeft DeKempeneer doen besluiten trouw te

blijven aan het merk NPK en aan DemTech BV. Polak: “Samen zijn we er trots

op dat er na 22 jaar een eindelijk nieuwe foto op het kantoor van Stefaan

Dekempeneer, zoon en opvolger van Ferdinand, hangt .” ❚

Ferdinand DeKempeneer in 1998 naast de NPK G-26J.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


Philippe Potier mag terecht trots zijn op de

TANA SHARK 440DT Eco.

Door de verhoogde kant kan afval niet

voortijdig op de transportband vallen.

Indrukwekkende demonstratie in Son

Evolutie van de mobiele shredder:

GROTER, SNELLER, EFFICIËNTER EN SLIMMER

Sommige innovaties moet je gewoon gezien hebben. De enorme dieplader van Smet Rental uit Verrebroek die we als eerste tegenkomen op

het terrein van Baetsen Recycling in Son zorgt al voor de voorpret. Als we een stuk verder het terrein op lopen, zien we een gele gigant, die

zich lustig door bergen afval heen vreet. We zijn uitgenodigd door Philippe Potier van Smart Equipment, importeur van het Finse merk TANA,

om ons op de hoogte te laten stellen van alle innovaties.

Tekst Jan Mol | Beeld Draeckensteijn Media

Aangekomen bij het mobiele gevaarte worden we voorgesteld aan Lucas

Cuypers, application manager bij TANA. Hij heeft meegeholpen in het ontwikkelingsproces

van de 440DT Eco. “Ik reis de wereld rond voor TANA om

feedback van klanten te verzamelen en op locatie support te bieden. De suggesties

en wensen van de klanten vertaal ik richting het TANA hoofdkantoor.

Dat er ook daadwerkelijk serieus mee omgesprongen wordt, daar is deze

440DT Eco het ‘levende’ bewijs van”, aldus Cuypers.

Een ronde om de machine

Als eerste wijst Cuypers ons op de nieuwe touchdisplay. “Je ziet meteen de

gebruiksvriendelijke interface, waarop in tekst en beeld precies te zien is wat

er gebeurt. De hydromotoren hebben een elektrische terugkoppeling, zo kan

de machine optimaal draaien, dus zo snel mogelijk met zo min mogelijk verbruik.”

Ook nieuw is de rotor in deze machine. “Deze heeft nu 44 tanden in

‘De machine is te configureren

voor de meest ideale breekgang’

plaats van de gekende 33 tanden. Het mooie is dat deze rotor ook retrofit

gemonteerd kan worden op oudere brekers.” Ook de hoogte onder de rotor is

sterk verhoogd: Cuypers legt uit dat hiermee voortaan blokkades voor komen

worden. “Dat de capaciteit van de breker hoger is geworden door het toegenomen

aantal tanden, spreekt voor zich.” Het transportbandgedeelte is volledig

nieuw ontworpen en bestaat uit twee delen, met ieder een aparte snelheidscontroller.

“Op het bovenste deel zit nu standaard een nieuw weegsysteem.

De magneet hangt nu hoger, waardoor er meer ruimte is voor een container

54 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


De achterwand van de breekkamer heeft ook een upgrade gehad,

van een gelaste versie naar een verwisselbare versie.

onder de band. De afstand tussen magneet en transportband is nu hydraulisch

in te stellen, tevens kan er voor zowel links als rechts uitwerpen van ijzer

gekozen worden”, somt Cuypers op. De transportband is nu zelf dragend, dus

zonder kettingen. “Daarmee wordt het mogelijk om de transport band neer te

laten voor servicedoeleinden”, licht hij toe.

Nog efficiënter

De achterkant van de machine is voorzien van een verhoging, waardoor er

geen materiaal voortijdig op de band terecht kan komen. Aan de zijkant

bevinden zich verschillende kuiskammen die op de achterzijde van de rotor

gemonteerd kunnen worden. “De achterwand van de breekkamer heeft ook

een upgrade gehad, van een gelaste versie naar een verwisselbare versie. De

grote bouten aan de buitenkant van de breker zijn daar de stille getuigen van.

“De machine is te configureren voor de meest ideale breekgang, van fractie

50 mm tot 400/500 mm.” Ook bijzonder is het motorcompartiment, dat zich

De gebruiksvriendelijke interface, waarop in tekst en beeld precies te zien is wat

er gebeurt.

los van de breker bevindt. “Er kan lucht doorheen, er blijft minder vuil steken

en vuil dat er zit, is meteen zichtbaar. Zo voorkom je brand. Alles is volledig

open en bereikbaar.”

Lucas Cuypers toont ons de zeer complete interface die via de cloud in verbinding

staat met de machine op de werf.

ProTrack maakt de machine ‘connected’

TANA zou TANA niet zijn als er niet volledig meegegaan zou worden in de

huidige tijd van connectiviteit. In de kantine klapt Cuypers zijn laptop open

en laat ons kennis maken met de monitoringsoftware (ProTrack), die via de

cloud in verbinding staat met de machine die buiten draait. Een duidelijke,

geanimeerde interface laat de machine geheel virtueel zien. “Alle processen

in de machine kun je hier monitoren”, legt Cuypers uit. “Ook de interactie

met machine is direct zichtbaar, tot op het niveau van het indrukken van een

knop of het verdraaien van een schakelaar. Alle drukken en temperaturen worden

uitgelezen, elke sensor is via IoT verbonden met deze interface. Op deze

manier kan er gerapporteerd worden naar het management, niet alleen over

de staat van de machine, maar ook over de verwerkte hoeveelheden afval. Zo

kan er perfect gemeten worden wat de performantie is.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE 55

.BE


Maatwerkoplossingen in

zeven voor alle sectoren

Zeven is een belangrijke activiteit in heel wat sectoren. Machinebouwer SMO uit het Belgische Eeklo blijft flink aan de weg timmeren met

de mobiele zeefinstallaties van het eigen merk Flexiever. Daar waar vorig jaar een flink aantal nieuwe modellen aan het immer uitdijende

assortiment standaard modellen werden toegevoegd, zet SMO steeds meer in op machines op maat en speciale producten voor een groeiend

aantal sectoren.

Tekst Armand Landman | Beeld SMO

Zo bedient SMO niet alleen de markt voor

grondverzet of recyclage, maar ook die van tuinaannemers,

verhuurbedrijven, bodemonderzoek,

scholen, groendiensten en zelfs particulieren. Op

de website van de onderneming is een groeiend

aantal video’s te bekijken waar klanten kunnen

filteren op sector en toepassing. Salesmanager

Michael De Craene wijst op het grote voordeel

dat de Flexiever Mini Screeners hebben: “Ze zijn

heel gemakkelijk in te passen of toe te voegen

aan al bestaande productielijnen in de recyclage

of industrie. De Mini heeft een horizontaal frame

met vier verticale kokers waaronder verschillende

onderstellen passen. Die onderstellen en frames

kunnen we waar dan ook volledig op maat maken

en installeren, wat onze zeven een enorme flexibiliteit

geeft. De zwarte zeefbox is het hart van

de machine maar daaromheen is alles mogelijk.”

Overal praktisch inzetbaar

De Flexiever Mini Screener kent een aantal voordelen.

Zo werkt de machine op 220 V, wat hem

praktisch overal inzetbaar maakt. Bovendien is

de zeef geluidsarm en kan de hellingsgraad heel

gemakkelijk worden ingesteld. Ook kan de de

vibratie van de trilmotor apart ingesteld worden.

De maasopeningen van de zeefnetten zijn verkrijgbaar

vanaf 0,5 × 0,5 mm wat er voor zorgt dat de

machine voor heel veel industriële toepassingen

kan ingezet worden. “Die netten zijn overigens

binnen vijf minuten te wisselen”, zegt De Craene.

“En we hebben heel veel verschillende zeeffracties

op voorraad liggen.” Zo is het ook mogelijk dat

de machines kunnen worden uitgerust met twee

dezelfde zeefnetten waarbij dan een zeefoppervlakte

ontstaat van 360 x 90 cm (= 3,24 m²). Of

de gebruiker plaatst verschillende netten waar­

‘De laatste ontwikkeling is dat de

mobiele schudzeven leverbaar zijn

met een batterijpak’

Opstelling die SMO speciaal voor de Franse firma Pandrol ontwierp.

56 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De 3,5 m³ (15 t) bunker, 8 m lange aanvoerband, Mini Screener en 11 m afvoerband bij Pandrol.

De Mini Screener bij Pandrol zeeft ijzeroxide af.

door er in drie fracties afgezeefd kan worden. De

laatste ontwikkeling is dat de mobiele schudzeven

leverbaar zijn met een batterijpak, wat werken

op plaatsen waar de stroomvoorziening een probleem

is mogelijk maakt.

Divers

Hoe divers de toepassing van de Flexiever Mini

Screener is, bewees SMO onlangs bij de Franse

firma Pandrol. De Craene: “Voor hen hebben we

een installatie mogen uitwerken die bestaat uit

een 3,5 m³ (15 t) bunker, een 8 m lange aanvoerband,

een Mini Screener en 11 m afvoerband.”

De Mini Screener bij Pandrol zeeft ijzeroxide af

die weer dient als grondstof voor de productie

van thermiet, dat wordt gebruikt voor het

thermiet lassen van spoorrails. “De bunker en

transportbanden worden gemonitord door sensoren

om de rechtstreekse aanvoer in de hoogoven

te kunnen controleren”, aldus De Craene. SMO

kan zulke specifieke maatoplossingen met de verschillende

Flexiever modellen leveren doordat de

corebusiness nog altijd machinebouw op maat is.

Ook het uitgebreide demoterrein in Eeklo, waar

klanten gratis modellen of eigen specifiek materiaal

kunnen testen en waar de SMO ingenieurs

direct meedenken over maatoplossingen, draagt

bij aan de snelle ontwikkelingen. SMO heeft

maar liefst twintig ingenieurs in dienst op de

afdeling machinebouw die kunnen werken aan

het design, de programma’s en de technische

tekeningen, bij Flexiever werken er nog eens

twee. “Omdat de lijnen kort zijn kunnen we ook

kort op de bal blijven spelen”, stelt De Craene.

“En als iets voor de ene klant werkt, kunnen we

snel schakelen en eenzelfde oplossing voor een

andere klant doorvoeren. Of het uitwerken tot

een standaardoplossing. Niet voor niets volgt

het aantal innovaties elkaar hier snel op.” ❚

De Mini Screener in stand-alone opstelling.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

57


Nieuwe houtversnipperaar verzekert

uitstekende kostprijs per ton

Een passie voor bomen en bossen. Kristof Mouton besloot er in 2000 zijn beroep van te maken. Op twintig jaar tijd is Groep Mouton uit gegroeid

tot een referentie in bosbeheer en -exploitatie. Met de ladder van Lansink in het achterhoofd, wordt voor het hout, van de grootste stam

tot de kleinste snipper, steeds de juiste ecologische en economische bestemming gezocht. Met de recente aanschaf van de HG4000 houtversnipperaar

van Vermeer toont Mouton de weg voor de komende jaren: meer inzetten op biomassa en houtrecyclage.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Zijn opleiding tuin en ontwerp verraadde al zijn

groene vingers, maar toen Kristof Mouton zijn

professionele carrière begon uit te bouwen koos

hij toch voor bosbouw. “Bomen, hout, het zijn

materialen die me inspiratie geven. Het ondernemersbloed

had ik mee van thuis.” Toen hij er

in 2000 aan begon waren zijn dagen in eerste

instantie gevuld met eenvoudige karweien zoals

snoeiwerk. Vandaag is Group Mouton met zijn

25-tal medewerkers specialist in all-round bosbeheer

met een actieradius die zich uitstrekt over

Vlaanderen, Brussel en Henegouwen, met zelfs

vertakkingen over de grens met Frankrijk en Nederland.

Zo werkt het bedrijf onder meer mee aan de

tweede fase van de Oosterweelverbinding, maar

helpt het ook twijgjes verwijderen die zich aan het

Gentse Gravensteen verankerd hebben. “Ons streven

is om altijd zo omzichtig mogelijk om te gaan

met de omgeving. Gewoon een kettingzaag nemen

is te kort door de bocht. Willen we een waardevolle

toekomst uitbouwen dan moeten we blijven recycleren

en recupereren”, vat Mouton samen.

Gespecialiseerde mensen

en machines

“Onze sterkte ligt enerzijds in de jaren ervaring.

Toen ik van start ging waren de concurrenten nog

op een hand te tellen. Het heeft ons als bedrijf

de mogelijkheid gegeven om stap voor stap een

machinepark op te bouwen zodat we alle stappen

nu in eigen beheer kunnen uitvoeren. Van het in

kaart brengen van bos, bomen en hout, tot het

opvolgen van vergunning, de uitvoering van alle

werken en de recuperatie van materialen.” De

rode draad daarbij is dat er telkens volgens de

Ladder van Lansink wordt gezocht naar de beste

oplossing voor de materialen. Groep Mouton beschikt

daarom ook over zijn eigen afzetkanalen.

“Anderzijds staan we ook sterk door die grote

variatie in wat we aankunnen. We beschikken

over de capaciteit en gespecialiseerde knowhow

van mens en machines om grote projecten op

korte tijd af te handelen. Want ook voor specifieke

werken beschikken we over de juiste machines.

Twee mensen in onze werkplaats staan permanent

in voor onderhoud en herstellingen en hoe

ze standaardmateriaal nog beter aan onze noden

kunnen aanpassen.”

58 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


HG4000 mobiliteit en

flexibiliteit troef

De laatste nieuwkomer daarbinnen is de HG4000

van Vermeer. Een investering voor de toekomst,

want Mouton wil blijven groeien en ziet daartoe

mogelijkheden in uitbreiding van de activiteiten

rond de verwerking van biomassa en recyclage

van A- en B-hout. “Vermeer was eigenlijk een

van onze eerste leveranciers. De voorbije jaren

was er een trend om van elk blokje hout maatwerk

te maken. Dan waren we gedwongen om

over de grens te kijken naar machines die specifiek

op een bepaalde stroom waren afgestemd.

Vaak dure investeringen. Vandaag is die trend

weer omgeslagen en kunnen we kijken naar de

machines van Vermeer die betaalbaar zijn met

een uitstekende kostprijs per ton en met veel

vertrouwen in de service.” Mouton twijfelde lang

tussen de HG4000 en de HG6000. “Een zwaardere,

grotere machine, die uiteindelijk wat minder

bij onze werkzaamheden aansloot. De mobiliteit

en de flexibiliteit die de HG4000 biedt zijn

echter zeer sterke troeven. Hij hoeft zelfs niet de

baan op als uitzonderlijk vervoer.”

De machine zal grotendeels op de site in Lochristi draaien, maar ook in de tweede plant in Bernissart

die Groep Mouton nu aan het opstarten is.

‘De mobiliteit en de

flexibiliteit die de

HG4000 biedt zijn

zeer sterke troeven’

Betrouwbare werking verzekerd

Dat zijn niet de enige troeven. “De onmiddellijke

beschikbaarheid van de machine speelde een belangrijke

rol in onze beslissing, want we hadden

snel nood aan extra capaciteit. Technisch waren

vooral de capaciteit van de invoer en de toegankelijkheid

van het zeefoppervlak doorslaggevend.

We waren al vertrouwd met de technologie van

Vermeer en ze hebben duidelijk niet stilgezeten

de afgelopen jaren. Heel wat specificaties zijn verbeterd.

Zo kregen de hamers extra versteviging,

is de rotor beter afgeschermd. Zaken die belangrijk

zijn voor een continue, betrouwbare werking.

Daarom kozen we ook als optie voor het Damage

Defense systeem. De machine draait nog maar

een week, maar het heeft toch al voorkomen dat

bepaalde metalen stukken tot in de rotor konden

door dringen. Heel wat stoorelementen worden

eruit gehaald, vooraleer ze schade kunnen berokkenen.”

De machine zal grotendeels op de site in

Lochristi draaien. “Maar ook in onze tweede plant

in Bernissart die we nu aan het opstarten zijn.

We willen lokaal werken met lokale mensen. De

nieuwe locatie opent ook mogelijkheden om het

noorden van Frankrijk verder te bewerken.” ❚

Kristof Mouton: “We waren al vertrouwd met de technologie van Vermeer en ze hebben duidelijk niet

stilgezeten de afgelopen jaren.”

Op technisch vlak waren vooral de capaciteit van de invoer en de toegankelijkheid van het zeefoppervlak van

de HG4000 doorslaggevend.

RecyclePR

RecyclePR

.BE 59

.BE


PLADDET IS DÉ LEVERANCIER IN

AANBOUWDELEN

TOPKWALITEIT

UIT VOORRAAD

LEVERBAAR

Pladdet bv

Paulinaweg 6-10

4521 RE Biervliet

Tel. 0031 115 - 48 13 51

Fax 0031 115 - 48 20 54

Mail: info@pladdet.nl

Website: www.pladdet.nl

Bezoek onze nieuwe website: www.pladdet.nl


INVESTEER IN EFFICIËNTIE

Je hebt het allemaal een breker, mobiele zeef, ervaren personeel maar waar ga je nog het verschil maken.

Besparen op zich is een slecht idee omdat dit op langere termijn meer kosten met zich zal meebrengen.

Efficiëntie daarentegen is een langdurige vorm van structurele besparing.

Tekst Kurt Longueville

‘Bij het gebruik van een mobiele

transportband heb je meer controle

over de werflocatie en de kwaliteit

van het granulaat’

Logistieke verbeteringen op de werf worden sterk onderschat

omdat het op de een of de ander manier niet kan,

past of uitkomt. Maar stel dat je er nu eens werk van

maakt en de werf naar je hand zet? In plaats van als een

wervelwind over de werflocatie te razen met een (middel)

grote wiellader om toch maar te kunnen bijbenen. Wat dat

brengt toch ongemakken en dus kosten met zich mee: zoals

slijtage aan de machine, brandstofverbruik, schade aan de

infrastructuur en nog maar niet te spreken van de werkuren.

Voordeel mobiele transportband

Een beter product, meer veiligheid, minder vaste en variabele

kosten ... kortom het is het overwegen waard om een

mobiele transportband in de vloot op te nemen. Door te

werken met één of meerdere mobiele transportbanden zal je

op verschillende gebieden vooruitgang boeken met minder

kosten. Bespaar op uw wiellader door hem te gebruiken als

die geld opbrengt, bij het laden van vrachtwagens die granulaten

komen ophalen. Door het verlagen van de rij-uren

zal je tot driemaal minder verbruik opmeten en een fractie

van de onderhoudskosten en herstelkosten overhouden.

Minder bewegingen, meer veiligheid, meer

efficiëntie

Door het verminderen van de bewegingen verhoog je

boven dien de veiligheid op de werf en verlaag je de kans

op schade aan derden. Bij het gebruik van een mobiele

transportband heb je meer controle over de werflocatie en

de kwaliteit van het granulaat door de vermindering van

segregatie (ontmengen van het granulaat) en degradatie

(bijvoorbeeld kapot rijden) van de granulaten. Er zijn verschillende

types mobiele transportbanden voor stockage

of laden en lossen maar allemaal hebben ze gemeen dat

er meer efficiëntie ontstaat door stappen (double handling)

over te slaan en machines uit te schakelen waar

mogelijk door twee- tot driemaal goedkopere varianten.

Snel terugverdiend

Het terugverdieneffect is naargelang de omstandigheden

1 à 2 jaar en de operationele kosten van een transportband

ten opzichte van een wiellader bedragen slechts een

fractie. Kortom, gebruik de wiellader waar deze efficiënt is

en opbrengt door lange trajecten af te leggen en het laden

van vrachtwagens. Terwijl de stockageband een belangrijk

deel van de activiteit overneemt, kan de wielladermachinist

vrijgemaakt worden om andere activiteiten te doen. Werk

je voor derden dan is het veiliger en kostenbesparend, werk

je voor jezelf neem dan een band per product en maak wat

je nodig hebt, wanneer je het nodig hebt. Er kan gemakkelijk

1.000 à 3.000 ton onder een band gestockeerd worden,

zonder dat er een wiellader aan te past komt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE 61

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

“Onze chauffeurs zijn

ons visitekaartje”

Kort bij de klant staan. Het is de rode draad in de overnames die gebeurden bij Bruco de afgelopen jaren. Niet volgens een strategisch

uitgekiend vijfjarenplan, maar omdat er zich kansen voordeden om deze ambitie waar te maken. De toekomst bestaat er dan ook in om

minstens even goed te blijven doen: de klant zo optimaal mogelijk ondersteunen met containerdiensten en het afval zo hoogwaardig mogelijk

verwerken. Een gesprek met general manager Kris Nys.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Bruco

Bruco ontstond twintig jaar geleden in Wijnegem

als containerbedrijfje. De oprichter hield het

snel voor bekeken, maar de overnemers van toen

bouwen nog steeds verder aan het succesverhaal

van vandaag. Want in al die tijd is Bruco blijven

groeien. De sleutels tot dat succes zijn mensen en

technologie. General manager Kris Nys: “In feite

zijn we een dispatchdienst voor containers. Onze

chauffeurs zijn dan ook het visitekaartje van het

bedrijf. Knelpuntberoep of niet, we doen er alles

aan om goede mensen te vinden en ze te houden.

Door er een jong en modern wagenpark op na te

houden bijvoorbeeld en door ze een bedrijfswagen

aan te bieden, maar dan wel zonder de tankkaart.

Hier in het Antwerpse met de strenge emissiezone

maakt dat voor veel mensen echt wel het verschil.”

Kwaliteit zo hoog mogelijk

Het tweede stokpaardje van Bruco is automatiseren.

Naast de containeractiviteiten, verwerkt het

ook zelf glas, hout, bouw- en sloopafval en andere

materialen. “We streven ernaar om dat zo kwaliteitsvol

mogelijk te verwerken, omdat de kwaliteit

van je eindproduct zich ook vertaalt in de prijs.

Daarom beschikken we over een volautomatische

lijn die de best mogelijke technieken combineert

voor het best mogelijke resultaat.” En dat lukt

bijzonder goed. Zo mag het zich bijvoorbeeld tot

de top drie van beste leveranciers van de Ardagh

groep rekenen, een van ’s werelds grootste metaal-

Bruco mag zich tot de top drie van beste leveranciers

van de Ardagh groep rekenen, een van ’s werelds

grootste metaal- en glasverpakkingsbedrijven.

‘We zien het als

onze voortdurende

missie om onze

afvalstromen zo

hoogwaardig mogelijk

te valoriseren’

62

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

en glasverpakkingsbedrijven. “We zijn de enige in

de Benelux die de kwaliteit kan leveren die ze verwachten”,

vertelt Nys trots. “Kwaliteit is cruciaal

aan de achterkant. Voor ons had de hele Tracimat

regelgeving eigenlijk weinig impact, net omdat

we al zo hoog mogelijk mikken. Maar we merken

wel dat de regels zich te veel toespitsen op een

volledig gebouw, terwijl 99% van onze containers

naar renovatieprojecten gaan die maar een kamer

aanpakken. Dan is het efficiënter om niet aan de

bron te sorteren maar bij ons op de site.”

Over vier sites

Bruco kende de afgelopen jaren een constante

groei en beschikt vandaag over een 3.000-tal containers.

Die staan ter beschikking verspreid over

vier sites. Nys: “De voorbije jaren hebben we twee

bedrijven overgenomen: Dekuyper uit Bredene en

Stuer Containers uit Kruibeke. De bedoeling is

steeds om dicht bij onze klanten te staan. Onze

dienstverlening is wat ons groot gemaakt heeft en

die kan je enkel houden als je de logistiek beperkt.

Wijnegem en Kruibeke lijken misschien maar op

een boogscheut van elkaar te liggen, maar het

stelt ons in staat om alles rond Antwerpen op te

splitsen in linker- en rechteroever. Dat scheelt dagelijks

honderden bewegingen door de Kennedy

tunnel.” Het meest recente exploot van het bedrijf

is de opening van een nieuwe recyclagelijn op de

site in Auvelais. “Het is de bedoeling hier dezelfde

Naast de containeractiviteiten, verwerkt het ook

zelf glas, hout, bouw- en sloopafval en andere

materialen. Automatisering staat daarbij centraal.

Bruco kende de afgelopen jaren een constante groei

en beschikt vandaag over een 3.000-tal containers.

activiteiten uit te bouwen als in Wijnegem. Het

terrein van 18 ha biedt ons alle mogelijkheden

om dat ook zo efficiënt mogelijk aan te pakken.

En dankzij de aanwezigheid van een kade kunnen

we veel materiaal per schip vervoeren. We zoeken

altijd de meest duurzame weg. Jaarlijks vervoeren

we toch al 25.000 ton per binnenschip.”

Open staan voor opportuniteiten

Wat de toekomst zal brengen voor Bruco, dat is

nog even koffiedik kijken. “Na de overnames is

het nu tijd om even te stabiliseren. De focus zal

vooral liggen op het verder uitbouwen van de

site in Wallonië. Maar als er opportuniteiten op

onze weg komen, zullen we niet aarzelen, op voorwaarde

dat ze de service en kwaliteit niet in het

gedrang brengen. Groeien om te groeien is niet

aan ons besteed, we voelen geen druk. Wel zien

we het als onze voortdurende missie om onze

afval stromen zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren.

We blijven dus sleutelen aan die kwaliteit en

uitkijken naar nieuwe technieken.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


“Green Deal niet begraven door de

coronacrisis, maar juist versterkt”

De coronacrisis beheerst momenteel ons leven, maar ook de klimaatverandering staat niet stil. Europa wil daarom tegen 2050 klimaatneutraal

zijn. Hoe staan we ervoor? Danielle Devogelaer, energie-experte bij het Federaal Planbureau, hield in ‘Bouwen aan een positief

energieverhaal’, de interviewreeks van gas.be en Kanaal Z, een opvallend positief pleidooi. “De tijd van incrementele pasjes is voorbij, het is

tijd voor een grote transformatie, een energiewende.”

Tekst Filip Van der Elst | Beeld Gas.be / Pxhere

Corona of niet, de Green Deal voor het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen,

blijft gelden. De ambities zijn bovendien nog wat verscherpt: tegen

2030 wil Europa 55% minder broeikasgasemissies uitstoten en tegen 2050

een volledig klimaatneutraal continent zijn. Hoe zit het daarmee? Zijn wij op

de goede weg? Hoe geraken we daar zonder slagen en stoten? “Het kan verwonderen

dat de Green Deal ondanks de coronacrisis niet is losgelaten”, zegt

experte Danielle Devogelaer van het Federaal Planbureau dat de overheid adviseert.

“Men had de economische recessie als argument kunnen gebruiken

om de Green Deal te begraven, maar eigenlijk zien we net het omgekeerde.

De klimaatdoelstellingen worden gekoppeld aan herstelfondsen en relanceplannen.

Er worden enorme budgetten aangereikt om de lidstaten aan te zetten

tot groene investeringen. ‘Prepare and repair the future’, dat is het motto.”

Gele hesjes

Tegelijkertijd mogen we de ogen niet sluiten voor de kost van de transitie. “Ik

citeer hierbij Eurocommissaris Frans Timmermans: “The transition will be just

or there will be just no transition.” We moeten de zogenaamde ‘gele hesjes’

van vorig jaar mee betrekken in dit verhaal. Het zal geen gratis verhaal zijn,

maar iedereen zal er de vruchten van kunnen plukken. Door middel van herallocatie

van middelen en jobcreatie moet de transitie zo eerlijk en correct

mogelijk verlopen. Bovendien moet iedereen beseffen wat het alternatief is:

als we niets doen om de klimaatopwarming tegen te gaan, zullen we fors

moeten investeren in adaptatie. Denk maar aan het optrekken van dijken en

het heropbouwen van infrastructuur na stormen. Dat zal op termijn nog veel

meer kosten”, aldus Devogelaer.

Uitdagingen en kansen

“Veel mensen zien dit als een omwenteling met veel uitdagingen en zorgen”,

gaat Devogelaer verder. “Dat is deels ook zo, maar er liggen tegelijk ook

heel veel kansen voor het grijpen. Belgische bedrijven die bezig zijn met de

energietransitie en tot de wereldtop behoren, staan klaar om hieraan mee te

werken.” Toch beseft ook Devogelaer dat de lat hoog ligt en de timing erg

strak is. “Voor een dichtbevolkt land als België zijn de ambities voor 2030 niet

vanzelfsprekend, vooral omdat we een energie-intensieve industriële sector

hebben, en omdat ons gebouwenpark tot het oudste van Europa behoort.

Anderzijds creëren die uitdagingen net opportuniteiten voor de bouwsector

en andere sectoren.”

Danielle Devogelaer: “‘Prepare and repair the future’, dat is het motto”

Kerncentrales

Het klimaatvraagstuk kan niet onafhankelijk gezien worden van het debat

over de kerncentrales. Voor of tegen, Devogelaer is vooral blij dat de regering

duidelijke krijtlijnen heeft uitgetekend. En ze weerlegt de kritiek op de gascentrales,

die gebouwd zullen worden om de kernuitstap op te vangen. “Het

is niet zo dat de 6 GW van de kerncentrales één op één wordt vervangen

door nieuwe gascapaciteit. We gaan ervan uit dat we tegen 2025 over heel

wat meer wind- en zonne-energie kunnen beschikken. Maar er zal altijd een

verschil overblijven dat we moeten opvangen met gascentrales. Gaseenheden

blijven een cruciaal element in het energielandschap van de toekomst. Tegen

2050 hebben we het dan niet meer over aardgas, een fossiele brandstof,

‘De missie is geen emissie: de uitdagingen zijn enorm,

maar dat zijn ook de opportuniteiten’

64 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


maar wel over duurzame alternatieven zoals biogas, waterstof en synthetische

gassen.” In dat opzicht is Devogelaer tevreden met de opstart van de eerste

Belgische biomethaaninstallatie in Fleurus. “We bouwen de nodige expertise

op, en kijken vol verwachting naar de pijlsnelle evoluties in andere landen,

zoals Duitsland, Frankrijk en Italië. Zij trekken aan de kar, en als klein landje

zullen we daar de vruchten van plukken.”

Mix nodig

Als Devogelaer van mening is dat gas een noodzakelijke rol zal blijven spelen,

gelooft ze dan ook niet in een doorgedreven elektrificatie van de maatschappij?

“Er zal altijd een mix nodig zijn”, stelt ze. “Een heel aantal toepassingen

lijken niet geëlektrificeerd te kunnen worden, denk maar aan langeafstandsvluchten

en industriële toepassingen aan erg hoge temperaturen. De Europese

Commissie gaat zelfs in zijn meest ambitieuze klimaatscenario’s uit van een

quasi 50/50-verdeling. We zullen dus molecules nodig blijven hebben.”

dat voeren we voor 100% in, maar we kiezen er bewust voor om al onze

eieren niet in dezelfde mand te leggen. We voeren in uit onder meer Qatar,

het Verenigd Koninkrijk, Noorwegen en Nederland. Bovendien maken we niet

alleen gebruik van pijpleidingen, maar ook van LNG en tankers.” Ook wat

innovatieve technologieën als biomethaan en waterstof betreft, ziet ze een

belangrijke rol weggelegd voor invoer. “De beschikbare ruimte in eigen land

is beperkt, en dus mogen we onze ogen niet sluiten voor interessante opportuniteiten

uit het buitenland.” ❚

“Als we niets doen om de klimaatopwarming tegen te gaan, zullen we fors

moeten investeren in adaptatie. Denk maar aan het heropbouwen van

infrastructuur na stormen.”

Sprookje

“België als energie-onafhankelijk land, dat is een sprookje. En het is bovendien

economisch niet interessant”, vervolgt Devogelaer. Volgens de experte

mag het invoeren van energie geen taboe zijn. “Ook vandaag zijn we al voor

80 à 85% van onze energie afhankelijk van invoer uit het buitenland. Dat

maakt ons enigszins kwetsbaar, maar zolang dat gekoppeld blijft aan een

gezond beleid zijn de risico’s beperkt. Kijk maar naar de invoer van aardgas:

Voor of tegen kernenergie, Devogelaer is vooral blij dat de regering duidelijke

krijtlijnen heeft uitgetekend.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 65


DOSSIER PMD

Europees voorloper in

creatie van een circulaire

verpakkingsindustrie

In 2019 kwam de nieuwe blauwe zak voor het eerst op het toneel. Begin 2020 kunnen reeds vier miljoen Belgen al hun huishoudelijk plastic

verpakkingsafval hierin kwijt. Tegen het eind van dit jaar zal dat voor iedereen zo zijn. Maar hoe bevalt deze introductie en welke lessen zijn

er al geleerd? Bij de bekendmaking van de nieuwe recyclagecentra om dat selectief ingezamelde en gesorteerde afval te verwerken, keek

Fost Plus samen met zijn stakeholders terug op wat was en vooruit naar wat komen zal.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Fost Plus

In 2019 werden al 46% van de plastic huishoudelijke verpakkingen gerecycleerd. Voor 2023 legt België de lat op 65%. Ter vergelijking, Europa legt pas 50% op voor 2025.

De aankondiging van drie nieuwe recyclagefabrieken die het ingezamelde en

uitgesorteerde pmd-afval uit de nieuwe blauwe zak moeten verwerken, is het

sluitstuk van een strategie die jaren geleden werd ingezet. “Een langetermijnvisie

die cruciaal bleek om het engagement van de industrie en privépartners

te krijgen”, vertelt Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus. “Met de

uitgebreide inzameling van plastic huishoudelijk verpakkingsafval hebben we

een belangrijke beweging in gang gezet. In gemeenten die al instapten ging

het volume in de pmd-zak gemiddeld met 22% omhoog. We zamelen op die

manier per jaar tot 90.000 ton meer plastic huishoudelijke verpakkingen in

die in vijf Belgische hoogtechnologische sorteercentra per type uitgesorteerd

66 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DOSSIER PMD

Patrick Laevers (Fost Plus): “In gemeenten die al instapten ging het volume in de

pmd-zak gemiddeld met 22% omhoog.”

worden. Zo voldoen we aan een belangrijke voorwaarde voor de uitbouw

van een recyclageketen: een constante en voldoende aanvoer van kwalitatief

materiaal. Tegelijk zal het restafval met 7 à 8 kg per persoon per jaar dalen.”

Van eigen afval naar eigen grondstoffen

Ook OVAM administrateur-generaal Henny De Baets ziet hier een hoogwaardige

recyclage ontstaan om materiaalstromen te sluiten. “Alle inspanningen

om meer plastic huishoudelijke verpakkingen in te zamelen, ontslaan ons

natuurlijk niet van de verplichting om afval aan de bron te aan te pakken.

We moeten ook blijven inzetten op onderzoek naar innovatieve verpakkingsmaterialen

en naar manieren om het teveel aan verpakkingen terug te

dringen. Maar als we er in slagen om een hoogwaardige recyclage op het

getouw te zetten in de eigen regio, zetten we al belangrijke stappen richting

circulaire economie.” Met zijn beleid wil Vlaanderen, zoals Vlaams minister

Zuhal Demir het formuleerde “in de Champions League spelen”. “Dat is absoluut

de weg die we in Vlaanderen willen inslaan: ons eigen afval hier houden

om er nieuwe grondstoffen van te maken.”

Vooruitlopen op Europese richtlijnen

De ambities liggen dan ook een stuk hoger dan wat Europa voorschrijft in

zijn Circular Economy Package. In 2019 werden al 46% van de plastic huishoudelijke

verpakkingen gerecycleerd. Voor 2023 legt België de lat op 65%.

Ter vergelijking, Europa legt pas 50% op voor 2025. Daarnaast moeten in

2025 pet-drankverpakkingen op de Belgische markt voor de helft uit r-pet

bestaan, terwijl Europa slechts een kwart vooropstelt. Marc Adams, directeur

‘Met de bouw van drie

nieuwe recyclagefabrieken

halen we de recyclage

van onze buurlanden

naar België’

van de Interregionale Verpakkingscommissie (IVC) vult aan: “In de erkenning

van Fost Plus hebben we de lat hoog gelegd. Het Samenwerkingsakkoord dat

het Belgische wettelijke kader voor het beheer van verpakkingsafval vormgeeft,

loopt ver vooruit op de Europese richtlijnen. Die ambitie vormde de

grondslag voor de bestekken van de nieuwe recyclagecentra. Vandaag plukken

we daar de vruchten van.”

700 miljoen voor lokale, circulaire economie

In totaal gaat het om een injectie van zo’n 700 miljoen in de lokale, circulaire

economie over de komende jaren. Niet alleen de beschikbaarheid van hoogkwalitatief

recyclaat maakt dat de drie nieuwe recyclagecentra een duidelijke

impuls geven aan de lokale circulaire economie. Met de bouw van drie nieuwe

recyclagefabrieken halen we de recyclage van onze buurlanden naar België.

Vandaag wordt ongeveer 75% van de ingezamelde verpakkingen in België

zelf verwerkt. Met de nieuwe recyclagecentra zal dat cijfers nog verder stijgen.

Zo wordt eveneens werkgelegenheid gecreëerd via een honderdtal directe

jobs en minstens dubbel zoveel indirecte jobs. De drie recyclagecentra zullen

operationeel zijn in 2022. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

67


• VROEGTIJDIGE ROOKDETECTIE

• ONMIDDELLIJKE VISUELE VERIFICATIE

• ALS ENIGE BOSEC GEKEURD

EN ERKEND DOOR UW VERZEKERAAR

Dankzij SmokeCatcher ® Certified van video rookdetectie specialist

Araani, wordt uw brandveiligheid naar een hoger niveau getild!

De SmokeCatcher ® Certified camera, als enige zowel BOSEC

gekeurd in België als CNPP Certified in Frankrijk, detecteert een

smeulbrand van aan de bron, waardoor elk incident in de kiem

gesmoord wordt. Naast snelle detectie biedt de SmokeCatcher ®

Certified onmiddellijke visuele verificatie op uw smartphone,

tablet, computer…

SmokeCatcher ® Certified kan perfect geïntegreerd worden in uw

bestaande branddetectiesysteem, om de meest kritieke zones

extra te beveiligen.

Vind onze erkende installateurs via www.araani.com.

Araani NV

Luipaardstraat 12 - 8500 Kortrijk

T +32 (0) 56 49 93 94

info@araani.com - www.araani.com


DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI- ZEVEN

De FleXiever zeefmachines worden geproduceerd door machinebouwer

SMO uit Eeklo (België) en worden toegepast voor het zeven van verschillende

materialen en producten in een grote diversiteit aan sectoren en industrieën.

Contacteer ons voor meer info, demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Bezoek onze website en ontdek ons volledige gamma!

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

WWW.FLEXIEVER.BE

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be


DOSSIER PMD

Eerste nieuwe

pmd-sorteerinstallatie

operationeel

RecyclePR .BE

70

RecyclePR

.BE

RecyclePR .BE


DOSSIER PMD

De nieuwe blauwe zak zal voor veel veranderingen zorgen. Naar verwachting zal elke burger

voortaan 8 kg pmd per jaar meer aanbieden. En alsof dat extra volume al niet voor uitdaging

genoeg zorgt, moeten er ook meer materialen uitgesorteerd worden. In een eerste fase

werd extra capaciteit gezocht in het uitsorteren, in een tweede fase volgt die ook in de

verwerking. Afvalbeheerbedrijf Indaver beëindigde vorige week de bouw van een gloednieuwe

pmd-sorteerinstallatie in Willebroek. De nieuwe installatie is driemaal zo groot als

de vorige en zal het pmd-afval van zo’n 3 miljoen inwoners per jaar verwerken.

‘De

eerste

Tekst Valérie Couplez

| Beeld Fost Plus en Indaver

Indaver sorteert in Willebroek al sinds 1995 het

pmd-afval tot acht zuivere materiaalstromen,

klaar voor recyclage. Met de introductie van de

nieuwe blauwe zak worden de kunststoffen die

in de zak mogen aangeboden worden, verruimd.

Van ‘plastic flessen en flacons’ naar ‘álle plastic

huishoudelijke verpakkingen’. Denk aan slazakjes,

champignonbakjes of de folies rond een multipack

water en melk. Hierdoor zal elke inwoner

gemiddeld 7 à 8 kilogram pmd-afval méér aanbieden

dan vroeger. In september 2019 vatte Indaver

de bouw aan van een volledig nieuwe installatie.

Die was nodig om die grotere hoeveelheden pmdafval

te kunnen verwerken tot veertien zuivere

materiaalstromen. De nieuwe installatie is driemaal

zo groot als de vorige en zal de volgende

negen jaar 60.000 ton pmd-afval per jaar verwerken,

afkomstig van zo’n 3 miljoen inwoners. De

capaciteit kan nog verruimd worden indien nodig.

Krappe timing

Bij de introductie van de nieuwe blauwe zak, in

2019, lanceerde Fost Plus projectoproepen voor

vijf nieuwe, hoogtechnologische sorteercentra om

Met de introductie van de nieuwe blauwe zak

worden de kunststoffen die in de zak mogen

aangeboden worden, verruimd. Hierdoor zal elke

inwoner gemiddeld 7 à 8 kilogram pmd-afval méér

aanbieden dan vroeger.

het bijkomende pmd, zo’n 90.000 ton per jaar

extra, te verwerken. De installatie van Indaver is

de eerste die nu is opgestart en kan proefdraaien.

Tussen december en eind februari wordt elk van

de machines minutieus afgesteld om de bijzonder

hoge zuiverheidsgraad die Fost Plus vooropstelt te

behalen. De timing tussen de start van de bouwwerken

en het proefdraaien was bijzonder krap.

Zelfs in de moeilijke coronatijden met lokale

lockdowns is Indaver er toch in geslaagd om de

klus te klaren binnen de zeer krappe timing. Met

deze bouw gaat een investering gepaard van zo’n

35 miljoen euro. “Producenten in de circulaire

economie willen grondstoffen hergebruiken op

voorwaarde dat ze net zo goed en veilig zijn als

het originele materiaal. Wij maken dit mogelijk en

willen gangmaker zijn voor de sector”, zegt Indaver

CEO Paul De Bruycker. In deze nieuwe installatie

creëren wij waarde uit het verpakkingsafval

dat ons wordt aangeboden en beschermen we

de materialenkringloop tegen verontreiniging. Zo

maken we de noodzakelijke omschakeling van een

lineaire naar een circulaire economie. Deze moderne,

hoogtechnologische installatie past perfect in

ons verwerkingsportfolio om dat waar te maken.”

Recyclage in eigen land

De uitgesorteerde fracties vertrekken daarna voor

recyclage, in België en de buurlanden. Vandaag

wordt al 75% van het huishoudelijk verpakkingsafval

dat Fost Plus inzamelt, in België gerecycleerd.

Met de aankondiging van de toewijzing van drie

nieuwe recyclagecontracten op eigen bodem, zal

dat cijfer over de komende jaren nog verder stijgen.

“Goed recycleren begint bij goed sorteren”, zegt

Patrick Laevers, managing director bij Fost Plus.

“Dankzij een uniform inzamelsysteem met uniforme

sorteerboodschap voor de burgers, maken we

dit voor de burger zo makkelijk mogelijk. Zo kunnen

zij een concrete bijdrage leveren aan de creatie

van een circulaire verpakkingseconomie. De

opening van dit nieuwe sorteercentrum is het bewijs

van ons performante ecosysteem. De nieuwe

technologieën die geïntegreerd worden, laten ons

ook toe om vooruit te blikken naar de verpakkingsmix

van morgen. Dit is een mooie realisatie en we

zijn er trots op hier deel van uit te maken.” ❚

RecyclePR .BE

RecyclePR .BE 71

RecyclePR .BE


DOSSIER PMD

RECYCLAGE VAN PLASTICS

DICHT BIJ HUIS

Drie nieuwe recyclagecentra op Belgische bodem zullen de laatste schakel vormen in de creatie van een lokale circulaire verpakkingsindustrie.

Het huishoudelijk verpakkingsafval dat ingezameld wordt via de nieuwe blauwe zak zal dus dichtbij huis gerecycleerd worden tot

secundaire grondstoffen en verpakkingen. Het gaat in totaal om een injectie van 700 miljoen euro in de circulaire economie over de komende

jaren. De nieuwe recyclagecentra komen in Beringen (Bionerga en ECO-oh!) Couillet (Alma en SUEZ) en Houthalen-Helchteren (ECO-oh!).

Tekst Valérie Couplez | Beeld Fost Plus

“Vanuit de verpakkingsindustrie zijn we de uitdaging aangegaan om meer

en beter te recycleren via Fost Plus”, zegt Pascal Léglise, voorzitter van de

Raad van Bestuur bij Fost Plus. “De nieuwe blauwe zak vertegenwoordigt

een bijkomend financieel engagement van de leden van Fost Plus. Geld dat

geïnvesteerd is in sorteertechnologie en in het uitbouwen van recyclageketens.

Met deze drie nieuwe recyclagecentra zijn we weer een stap dichter

bij een recyclageoplossing voor elke verpakking die op de Belgische markt

komt.” We stellen ze hieronder graag aan u voor.

Fost Plus pakte begin december uit met de aankondiging van drie nieuwe recyclagecentra. Van links naar rechts: Koen Verhaert, Ludo Kelchtermans, Patrick Laevers,

Philippe Tychon en Luc Baeyens.

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER PMD

‘Met deze drie recyclagecentra zijn we weer stap dichter

bij recyclageoplossing voor elke verpakking die op de

Belgische markt komt’

Het uitbouwen van een recyclageketen voor gemengde folies en gemengde

polyolefinen garandeert de burger dat 100% van de plastics die ze thuis

inzamelen daadwerkelijk gerecycleerd wordt

De hoge zuiverheidsgraad verruimt de toepassingsmogelijkheden voor r-LDPE en

maakt het competitief met virgin plastics.

PE-film-tot-film: nieuwe recyclageketen van

ongeziene omvang

In een samenwerking tussen Bionerga/Biostoom Beringen en recyclagebedrijf

ECO-oh! Group uit Houthalen-Helchteren zal op de site van Bionerga

in Beringen de recyclage van PE-films uitgebouwd worden. Polyethyleen (PE)

is het meest voorkomende materiaal in huishoudelijke folies. Het gaat om

een volledig nieuwe recyclageketen van een ongeziene omvang in Europa.

“Dankzij AI en realtime monitoring van een in-line 'film blaas’-toepassing ontstaat

een nieuwe standaard voor r-LDPE (gerecycleerde low density PE-films).

De hoge zuiverheidsgraad verruimt de toepassingsmogelijkheden voor r-LDPE

en maakt het competitief met virgin plastics”, zeg Ludo Kelchtermans, CEO

van Bionerga. “De film-tot-film recyclage van post-consumer PE levert zo een

belangrijke bijdrage aan de realisatie van de plastic recyclagedoelstellingen.”

Pet bottle-to-bottle recyclage

Een consortium bestaande uit Sources ALMA, Belgisch marktleider in volume

voor gebotteld water en SUEZ, expert in afval- en waterbeheer, zal de eerste

geïntegreerde recyclagefabriek bouwen voor PET-flessen in België. Deze wordt

opgetrokken op de site van de intercommunale Tibi in Charleroi en zou deels

gefinancierd worden met de steun van het SRIW. De fabriek zal een capaciteit

hebben van 40.000 ton PET per jaar. Dankzij hoogtechnologische processen,

worden de PET-flessen die ingezameld worden op de Belgische markt

getransformeerd in hoogkwalitatief gerecycleerd PET voor voedselveilige toepassingen.

Het gerecycleerde PET, of r-PET, wordt vervolgens opnieuw op de

Belgische markt geïntroduceerd via het gebottelde water van de verschillende

merken van Sources ALMA en de merken van hun partners uit de distributiesector.

“Flessen ingezameld bij de Belgische huishoudens worden in België

gerecycleerd om opnieuw flessen voor water en andere dranken van te produceren

voor de eigen markt! Dankzij hoogtechnologische recyclageprocessen,

kunnen we in opeenvolgende cycli werken om zo telkens een nieuw leven te

geven aan onze PET-flessen”, verklaart Luc Baeyens, CEO van ALMA. “Dankzij

haar centrale ligging en groene processen combineert de nieuwe fabriek

spitstechnologie met respect voor het milieu”, legt Philippe Tychon uit, CEO

van SUEZ Recycling & Recovery Belgium.

Gemengde restfractie als sluitstuk voor de

circulaire economie

ECO-oh! Group haalde eveneens het contract binnen voor de recyclage van

de gemengde restfractie. Deze vormt het sluitstuk van de circulaire verpakkingseconomie.

Om hoogkwalitatief uitgesorteerde monostromen aan te kunnen

bieden, is een restfractie onontbeerlijk. Het hoogwaardig recycleren van

deze mengfractie maakt de cirkel rond omdat zo ook de materialen die niet

voldoen aan de hoge kwaliteitseisen voor de monostromen een recyclagebestemming

krijgen. “Het uitbouwen van een recyclageketen voor gemengde

folies en gemengde polyolefinen garandeert de burger dat 100% van de

plastics die ze thuis inzamelen daadwerkelijk gerecycleerd wordt; een geruststellende

gedachte. De gemengde fractie wordt door ECO-oh! Group tot granulaat

of kunststofkorrels gerecycleerd voor tal van industriële toepassingen”,

vult Koen Verhaert, managing director van ECO-oh! Recycling aan. ❚

Flessen ingezameld bij de Belgische huishoudens worden in België gerecycleerd om

opnieuw flessen voor water en andere dranken van te produceren voor de eigen markt.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


DOSSIER PMD

NIEUWE ZAKKENSHREDDER

betrouwbare en efficiënte

oplossing voor P+MD zakken

Wereldwijd groeit de ambitie om beter te doen op vlak van sorteren en recycleren van plastics. Tot voor kort waren veel huishoudelijke

plastics niet welkom in de klassieke blauwe pmd-zak. De introductie van de nieuwe P+MD zak laat nu toe een breder palet aan kunststofverpakkingen

in te zamelen om vervolgens te sorteren en te recycleren. Dat vraagt echter om aangepaste sorteerinstallaties en dus aangepaste

zakkenshredders. Met de nieuwe BagRipper ® 2600 S zet RENTEC wat dat betreft de nieuwe standaard.

Tekst en beeld RENTEC

Deze uitbreiding van de zakinhoud vereist logischerwijze specifieke sorteerinstallaties

die in staat zijn om meer fracties (veertien in het geval van P+MD)

te scheiden met voldoende hoge kwaliteit, zodat de latere recyclage niet in

het gedrang komt. Deze supersorteerinstallaties zijn daarom bijzonder uitgebreid

en technologisch zeer hoogstaand. Teneinde een maatschappelijk en

economisch verdedigbare sorteerkost te kunnen aanhouden, moeten deze

nieuwe generatie sorteerlijnen vaak een drievoudige verwerkingscapaciteit

op uurbasis halen dan wat tot op heden in pmd-materiaal gebruikelijk was.

Ook nieuwe zakkenopeners nodig

Om deze recycleerbare fracties vlot sorteerbaar te maken, dienen de inzamelzakken

te worden geopend om de inhoud los en gedoseerd te voeden in de

achterliggende sorteertechniek. De meer heterogene samenstelling van de

hedendaagse P+MD fractie, de verhoogde techniciteit van de sorteersystemen

en de hoge verwerkingscapaciteit gecombineerd met ambitieuze sorteerkwaliteiten

leggen de beperkingen van klassieke zakkenopeners en zakkenshredders

bloot. RENTEC uit Pittem, is sinds 1993 actief in de constructie

74 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DOSSIER PMD

‘RENTEC garandeert een

zakopeningsgraad van 99,9 %’

zich reeds jaren bewezen en garandeert een betrouwbare, zo goed als onderhoudsvrije

werking. Op het vlak van geplande stilstand zet de BagRipper ®

nieuwe standaarden. Daar waar andere zakkenopeners na elke shift reiniging

en verwijdering van wikkelingen vereisen, heeft het gepatenteerd BagRipper ®

snijwerk voldoende aan een korte inspectie/reiniging met een veertiendaags

interval. Bovendien liggen de slijtagekosten minstens 50% lager dan bij

alternatieve zakkenshredders.

Sorteerkwaliteit

RENTEC's BagRipper ® opent de inzamelzakken en bevrijdt de recycleerbare

inhoud bij zeer lage omtreksnelheden. Het bedrijf garandeert een zakopeningsgraad

van 99,9 %. Maar het gebeurt vooral ook met zorg. Dit heeft

meerdere unieke voordelen:

Daar waar andere zakkenopeners na elke shift reiniging en verwijdering van

wikkelingen vereisen, heeft het gepatenteerd BagRipper ® snijwerk voldoende aan

een korte inspectie/reiniging met een veertiendaags interval.

en wereldwijde verkoop en installatie van machines voor de mechanische

behandeling van gemengde vaste afvalstoffen. Na uitwisselingen met (internationale)

klanten, zowel operatoren als bouwers-integratoren van deze

supersorteerinstallaties, werd een duidelijke lijst van eisen opgesteld waaraan

de nieuwe generatie zakkenopeners diende te voldoen.

Goed begonnen is half gewonnen

De uitdaging was pittig: de zakkenscheurder in deze supersorteerinstallaties

heeft een invloed op zowel de verwerkingscapaciteit van de sorteerlijn,

de hoeveelheid sorteerresidu, de performantie van de nakomende sorteermachines

als de kwaliteit van de uitgesorteerde fracties en de totale beschikbaarheid

van de fabriek. Excelleren op al deze criteria was de boodschap want

‘goed begonnen is half gewonnen’. Na intensieve ontwikkeling aan gevuld

met kritische fieldtests, introduceerde RENTEC zijn BagRipper ® 2600 S. De

BagRipper ® is een performante zakkenscheurder die ingezet wordt in sterk

geautomatiseerde sorteerinstallaties voor de kwalitatieve sortering van lichte

huishoudelijke verpakkingen.

• recycleerbare fracties zoals plastics, blikjes, drankkartons, folies ... worden

niet beschadigd, versnipperd, samengedrukt of gesneden. Onrecycleerbare

fijne restfracties worden op die manier vermeden.

• laag energieverbuik: de BagRipper ® P+MD 2600 S heeft voldoende aan

een elektrisch vermogen van slechts 2 x 55 kW.

• wikkelingen door tapes, grote folies en linten worden vermeden

• de slijtage op de actieve onderdelen wordt geminimaliseerd

Verwerkers en integratoren in België, Nederland en Frankrijk genieten vandaag

reeds van de positieve invloed van de BagRipper ® op de recyclagegraad

van hun sorteerlijnen. Inmiddels werd het BagRipper ® concept ook succesvol

ingezet bij de nascheiding van restafval dat los en gedoseerd wordt gevoed

in de achterliggende sorteerlijn. Daardoor kunnen valoriseerbare materialen

zoals harde plastics, metalen, folies, papier, karton, hout ... beter herwonnen

worden. Bij RENTEC zijn ze ervan overtuigd dat de BagRipper ® technologie

ook in andere afvalstromen zijn weg zal vinden. ❚

Doseren, doseren, doseren …

De BagRipper ® 2600 S verwerkt gemakkelijk 20 ton/uur. In geval van P+MD

betekent dit een volumestroom van ongeveer 250 m³/uur. Daarom beschikt

de machine ook over een gigantische invoertrechter met een nuttig volume

van 17 m 3 . Met een laadbreedte van 5 m kan een wiellader probleemloos

elke 75 s 5 m 3 P+MD in de invoertrechter storten. De BagRipper ® zet de

discontinue belading om in een perfect continue én instelbare output stroom.

Enkel op die manier kunnen de navolgende zeefmachines, windzifters, ballistische

scheiders, overbandmagneten, non-ferroscheiders en optische sorteermachines

hun optimaal scheidingsrendement behalen.

Maximale beschikbaarheid

Downtime is de grootste bedreiging voor de rentabiliteit van een sorteerinstallatie.

De BagRipper ® is bovendien de eerste machine in het sorteerproces.

Om ongeplande uitval te vermijden, opteerde RENTEC voor een bijzonder

robuust machineconcept, direct afgeleid van zijn bekende DINOSAURUS

afvalshredders. Dit maakt de BagRipper ® ongevoelig voor vreemde voorwerpen

of metalen stoorstoffen. De eenvoudige RENTEC eDrive aandrijving heeft

De BagRipper ® is een performante zakkenscheurder die ingezet wordt in sterk

geautomatiseerde sorteerinstallaties voor de kwalitatieve sortering van lichte

huishoudelijke verpakkingen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

75


Maximaal

rendement

uit uw

afvalstroom?

Lybover RECYCLING adviseert en

realiseert oplossingen op maat.

Van machines tot complete

sorteer- en recyclage-installaties.

ONTDEK ALLE MOGELIJKHEDEN OP WWW.LYBOVERRECYCLING.COM


Stof te lijf met schuim

Het zit soms in toevalligheden. Wybren Beeksma uit het Friese Deinum had al jarenlang ervaring met stofbestrijding toen hij op het gebruik

van schuim stuitte bij de bestrijding van stof in de mijnbouw. Hij richtte er vervolgens een een onderneming voor op - Beeksma Products,

ofwel BeePro BV - en besloot dat het tijd werd om ook andere marktsegmenten te overtuigen van het nut van schuim bij stofbestrijding.

Tekst Armand Landman | Beeld BeePro BV

De werking van BeeFoam is simpel, stelt Beeksma.

“Verwerkers schaffen een schuiminstallatie aan

bij BeePro BV. Deze unit bestaat uit een metalen

kast met daarin een pomp die het schuim

aanzuigt en mengt met water en lucht. Via een

tweetal leidingen worden het water en de lucht

aan de ene zijde door de pomp aangezogen. Aan

de andere zijde verlaat het mengsel de unit en

wordt er in een rvs pot schuim geklopt om het

ontstane schuim over het te verwerken materiaal

te spuiten.”

100% biologisch

BeeFoam heeft niet alleen een stofonderdrukkende

functie, maar het ruikt ook nog eens lekker

‘Het schuim is een 100% biologisch

product dat volledig onschadelijk is voor

mens en milieu’

fris en brengt geen schade aan de huid toe. Het

schuim is een 100% biologisch product dat volledig

onschadelijk is voor mens en milieu. Het

middel wordt ingezet om de stofontwikkeling bij

het recycleren van hout, glas en elektronica, de

overslag van kolenerts en het breken van puin, tegen

te gaan. 99 l water plus 1 l BeeFoam zorgen

samen voor maar liefst 5.000 l schuim. Is er extra

schuim nodig, dan zorgt de pomp er automatisch

voor dat de mengselverhoudingen niet meer veranderen.

De BeeFoam installatie kan op een vaste

sorteerlijn worden gemonteerd, maar BeePro kan

ook een mobiele installatie leveren voor mobiele

houtverkleiners of mobiele puinbrekers. ❚

De oplossing voor uw stof overlast.

Vraag om een demo bij u op het bedrijf.

+31-622935290 Info@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

RecyclePR

Naamloos-5 1 05-01-21 15:05

77

.BE

RecyclePR .BE


nevelkanon

huren?

Vertrouw op

het blauw Van

Nieuw in het verhuurgamma van Euro Rent voor bouw- en industrie

ProFeSSIoneLe neVeLKAnonnen Voor StoF- en AFbrAAKWerKen

Stofbestrijding is meer dan de boel met een tuinslang nathouden. Kies het juiste type vernevelingsmachine uit

ons gamma en houd de bouwplaats stofvrij met een maximale worp en een minimum aan vermogen, water en

geluid. U kan steeds terecht op een van onze vestigingen of wij leveren snel op de werf.

DEURNE · siNt-Niklaas | eurorent.be


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

Verhuurlijst recycling

NAAM ADRES POSTCODE STAD TELEFOON EMAIL WEBSITE

BEEPRO BV Trekwei 9 9033 WC Deinum +31 6 22 93 52 90 wybren@beepro-bv.com www.beepro-bv.com

DEHACO Kruisbaak 25 2165 AJ Lisserbroek +31 88 2020600 avandenhoven@dehaco.nl www.dehaco.nl

EURO RENT DEURNE Bisschoppenhoflaan 633 2100 Deurne +32 3 325 43 00 deurne@eurorent.be www.eurorent.be

EURO RENT SINT-NIKLAAS Moerputstraat 1 9100 Sint-Niklaas +32 3 776 70 70 sint-niklaas@eurorent.be www.eurorent.be

FLEXIEVER BY SMO Nieuwendorpe 14 9900 Eeklo +32 9 224 91 00 info@flexiever.be www.FleXiever.be

GM RECYCLING Krommeveldstraat 1 9971 Lembeke 09 378 39 47 info@gmrecycling.be www.gmrecycling.be

HUYLE BROECK PRO Wielrijdersstraat 21 2660 Hoboken 0498 77 57 19 jef@huylebroeck.pro www.huylebroeck.pro

INTERPARTS NV Noorwegenstraat 8 9940 Evergem 09 222 57 86 info@semat-interparts.be www.semat-interparts.be/nl

KT-Rent Taunusweg 4 3740 Bilzen 089 51 58 51 marketing@keestrack.net www.kt-rent.com

MATRENT Ambachtenstraat 11 8870 Izegem 02 689 29 42 info@matrent.com www.matrent.be/home/bel-nl

SMET RENTAL Havinkbeekstraat 24 9130 Verrebroeck +32 3 773 54 69 info@smetrental.com www.smetrental.com

SMT Woluwelaan 9 1800 Vilvoorde 02 254 14 48 leen.quireyns@smt.network www.smt.network

TUBOMA Gentstraat 198 9700 Oudenaarde 055 330 331 info@tuboma.be www.tuboma.be/nl

VAN DER SPEK NV Industrielaan 10 1740 Ternat +32 2 583 06 21 sales@vanderspek-bel.com www.vanderspek-bel.com

VKING Ketegemstraat 9c 9552 Borsbeke 0475 84 31 49 jo@vking.be www.vking.be

NAAM

BEEPRO BV

BREKERS

ZEEF­

MACHINES

TRANSPORT­

BANDEN

STOF­

BEHEERSING

SHREDDERS

AANBOUW­

DELEN

DEHACO X X

OVERSLAG­

KRANEN

HEFTRUCKS

EURO RENT DEURNE X X X X X

EURO RENT SINT-NIKLAAS X X X X X

FLEXIEVER BY SMO

X

GM RECYCLING X X X X X

X

WIEL­

LADERS

HUYLE BROECK PRO X X X X X X

INTERPARTS NV

KT-Rent X X X X

MATRENT X X X

SMET RENTAL X X X X X X X X

SMT X X

TUBOMA X X X X X X

VAN DER SPEK NV X X X X X

VKING X X X X X X

X

ZEEF­

BAKKEN

RecyclePR

RecyclePR

.BE 79

.BE


www.smetrental.com

Verhuur van mobiele recyclingmachines.

KT -Rent

KT-Rent bv

Taunusweg 4

Poort Genk 6216

3740 Bilzen - België

Tel: +32 (0)497 574005

info@kt-rent.com

www.kt-rent.com

verhuur mobiele breek- en zeefmachines

stackers en stofbestrijdingskanon

zonder operator, met expertise en service


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

UITBREIDING VLOOT EN OPBOUW

PROFESSIONELE SERVICEDIENST

Hoewel de recyclagemarkt in de Benelux nog tamelijk conservatief

is en bedrijven de aankoop van een breker of zeef vaak boven huur

verkiezen, neemt de interesse bij verhuurbedrijven van recyclagemachines

sterk toe. Een trend waar de Keestrack Group handig op

inspeelt met de eigen verhuurdivisie KT-Rent.

Tekst Kees Beijer | Beeld Keestrack

Tijdens de laatste Matexpo in september 2019 veranderde de Belgische fabrikant

de naam van dochteronderneming Mobizeef in KT-Rent. Ook al had het

bedrijf ruim twintig jaar ervaring in de branche, de naam Mobizeef dekte niet

langer de productrange waar Keestrack voor staat. Bovendien wilde de onderneming

uit Munsterbilzen het succes uitbreiden naar Nederland, Frankrijk en

West-Duitsland, zodat een internationaal klinkende naam meer voor de hand ligt.

Oplossing voor elke recyclagetoepassing

KT-Rent timmert sindsdien flink aan de weg en heeft het verhuurprogramma

de laatste tijd uitgebreid naar vijftien machines. Zo kan er een oplossing worden

geboden voor nagenoeg elke recyclagetoepassing. Als wereldwijde specialist

in mobiel breken en zeven heeft Keestrack een naam hoog te houden

als het gaat om productinnovatie en capaciteit. Wie graag eens een machine

voor korte of langere tijd wil uitproberen, kan hiervoor bij KT-Rent terecht.

De firma levert uitsluitend producten van Keestrack, te weten brekers en het

gehele gamma vlakzeven, aangevuld met transportbanden/stapelmachines

en stofbestrijdingskanonnen. Zo wordt een aanvullende dienstverlening geboden

aan met name bestaande klanten. De activiteiten dienen vooral ter

ondersteuning van het verkoopapparaat in de vorm van testen, huurkoop,

tijdelijke vervanging bij reparatie/onderhoud of om piekmomenten in de productie

op te vangen.

Naast impactbrekers, zoals deze R3, levert KT-Rent ook kaak- en kegelbrekers.

Full-service organisatie

KT-Rent profileert zich nadrukkelijk als een full-service organisatie. Met een

duidelijke adviesrol inzake applicaties, instellingen of uitrusting, maar ook

met eigen techniekers, transport- en trainingsfaciliteit. De machines worden

geleverd zonder personeel aan diverse klanten; van particulier tot tuinarchitect,

sloopaannemer of grondverzetbedrijf. De vloot is uitgerust met het

telematicasysteem Keestrack-er, zodat deze op afstand is te monitoren en problemen

snel zijn op te lossen. Het bedrijf verhuurt vooral meer gangbare en

gebruiksvriendelijke modellen. Het aanbod mobiele breekinstallaties bestaat

uit impact-, kaak- en kegelbrekers, zowel met diesel-hydraulische als dieselelektrische

aandrijving. Door de brandstofzuinigheid van de machines ontstaat

een concurrerende huurprijs per geproduceerde ton. Andere voor delen

zijn dat de kosten overzichtelijker zijn, je niet voor onverwachte uitgaven komt

te staan en service plus expertise bij de huurprijs zijn inbegrepen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

81


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

Machineverhuurder breidt assortiment uit met vernevelingsinstallaties

Al meteen in trek

bij sloop- en

recyclagebedrijven

De regelgeving op gebied van stofbestrijding op bouw- of sloopterreinen wordt strenger. Vernevelings machines

zorgen voor een optimaal resultaat met minimale overlast als gevolg. Voor machineverhuurder Euro Rent was

een investering in deze machines dan ook een logische stap om haar klanten verder te bedienen.

Tekst en beeld Euro Rent

Het nieuwe aanbod bestaat uit verschillende types vernevelingsmachines, variërend van kleine apparaten voor verbouwingen tot

grote, autonoom werkende nevelkanonnen die zijn uitgerust met een generator en watertank.

82 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

‘Een zeer efficiënt systeem met een laag energie- en waterverbruik

en geringe overlast voor de werkomgeving en omwonenden’

“Onze kracht ligt in een gevarieerd aanbod van machines en apparatuur. Wij

hebben meer dan 40.000 machines in ons assortiment. Wij leveren uit voorraad

machines waar en wanneer de klant het wenst. Onze vrachtwagens, geladen

met steigers, liften, hoogwerkers en allerlei bouwmachines, rijden af en

aan tussen één van onze vestigingen en bouwwerven over heel het land”, zegt

Kris Coppens, gedelegeerd bestuurder van Euro Rent. Onder andere afbraaken

recyclagebedrijven van over heel België weten de weg te vinden naar het

Antwerpse bedrijf met een nevenvestiging in Sint-Niklaas. Om deze klanten

nog beter te bedienen investeerde de machineverhuurder onlangs in de uitbreiding

van haar assortiment met een gamma aan vernevelings installaties.

“De wetgeving rondom de omgang met stof op bouw- en sloopplaatsen is

steeds strenger”, verklaart Coppens de investering. ‘En fijnstof is uiteraard

ook gewoon slecht voor de gezondheid van werknemers en het milieu.’

Vijftien types vernevelingsmachines

Het nieuwe aanbod bestaat uit verschillende types vernevelingsmachines,

variërend van kleine apparaten voor verbouwingen tot grote, autonoom werkende

nevelkanonnen die zijn uitgerust met een generator en watertank. “De

grootste machine is uitgerust met een watertank van 1.250 l en kan tot 50

m reiken”, geeft Coppens een voorbeeld. De gemeenschappelijke eigenschap

van de verschillende types is dat ze een mistgordijn van microdruppels uitstoten

die zich aan de stofdelen hechten, waardoor deze neerslaan op de grond.

“Een zeer efficiënt systeem met een laag energie- en waterverbruik en geringe

overlast voor de werkomgeving en omwonenden”, zegt Coppens. “Zeker als je

het vergelijkt met situaties waarin gebruikt wordt gemaakt van waterslangen

om de omgeving nat te maken met vorming van modderpoelen als gevolg.”

West Recycle in Doornik

Alhoewel de nieuwe vernevelingsinstallaties pas een paar maanden geleden

aan het assortiment zijn toegevoegd, vinden de nieuwigheden van het

machinepark van Euro Rent al gretig aftrek bij sloop- en recyclagebedrijven.

West Recycle in Doornik voerde bijvoorbeeld een succesvol sloopproject uit

waarbij het drie vernevelingsmachines van Euro Rent inzette. Het betrof de

afbraak van een voormalig sloopbedrijf van automaterialen. Het project was

aan strenge milieu- en vergunningseisen gebonden, onder andere door de

aanwezigheid van licht-ontvlambare residuen uit accu’s. Door middel van de

vernevelingsmachines kon de brandbaarheid onder controle gebracht worden

en ook bij de afbraak van de gebouwen konden de machines het ongemak

voor de omgeving en de sloopmedewerkers beperken.

Breed en diep assortiment

Door het grote assortiment aan machines en randapparatuur biedt Euro Rent

een one-stop-shop voor bouw-, recyclage- en sloopbedrijven. Zo heeft het een gevarieerd

aanbod van bijvoorbeeld hoogtewerkers, grondverzetmachines, bouwliften,

verreikers, generatoren en compressoren. “Door het ruime aanbod is het

voor de klant niet altijd makkelijk een keuze maken”, erkent Coppens met een

knipoog. “Maar wij bieden gratis adviesverstrekking op de werf, waarbij een vertegenwoordiger

adviseert over in te zetten materieel.” De verantwoordelijke van

het machineverhuurbedrijf benadrukt dat het bedrijf met vijftig werknemers op

de loonlijst, service en expertise hoog in het vaandel heeft staan. Het gratis

advies gaat volgens Coppens niet ten koste van de prijs. “Wij willen in beide

uitblinken.” Om zijn woorden kracht bij te zetten, verwijst hij naar de website

van Euro Rent waar de onderneming de huurprijzen voor alle machines heeft

opgesomd. Door een uitgekiend logistiek proces en klanten over heel België

kan het ook in transportprijzen scherp uit de hoek komen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

83


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

Waarom huren verstandiger is dan kopen

MOBIELE ZEEF-, BREEK- EN

WINDSHIFTINSTALLATIES NODIG?

De marktleider op het gebied van verhuur van mobiele zeef-, breek- en windshiftinstallaties heeft het er druk mee. Smet Rental in

Verrebroek verhuurt alles wat het hartje van de professional in sloopwerken begeert. Valérie Smet, dochter van zaakvoerder Stefaan Smet,

ziet overduidelijk steeds meer bedrijven kiezen voor het huren van materiaal, in plaats van tot aankoop over te gaan. We spreken met haar

over deze trend binnen de wereld van slooptechnieken.

Tekst Jan Mol | Beeld Smet Rental

“Er zijn veel redenen aan te voeren waarom huur verstandiger is dan kopen”,

legt Smet uit. “Waar vroeger de motivatie vooral een financiële reden was,

daar wordt vandaag geen onderscheid meer gemaakt in grootte van het

bedrijf en het daaraan gekoppelde kapitaal. Middelgrote en kleine ondernemingen

huren bij Smet Rental vanwege het feit dat zij wel eersteklas materieel

willen gebruiken, maar het geld niet kunnen uittrekken voor aankoop

van dergelijke dure machines. Een andere trend is ‘huurkoop’: Grote bedrijven

huren dan bij ons het nieuwste model, om deze te testen, alvorens tot aanschaf

over te gaan. Daar zien we nu een omslag in ontstaan; ook de allergrootste

aannemers stappen over van aankoop naar huur. De redenen om te

huren gelden voor alle categorieën huurders. Door bij ons te huren weet men

zich verzekerd van een perfect onderhouden machine, met service op de werf.

Voor iedereen geldt dat stilstaan op de werf geld kost. Wat is er dan fijner dan

dat er direct hulp verleend wordt wanneer er onverhoopt calamiteiten zijn?”

De laatste stand van zaken op technisch gebied

Een andere goede reden om met Smet Rental in zee te gaan, is het feit dat er

in Verrebroek altijd met een scherp oog gekeken wordt naar de nieuwste technieken.

“Wij investeren graag in nieuwe machines, om onze klanten te helpen

het werkproces nog meer te optimaliseren”, legt Smet uit. “Daarin gaan we

Smet Rental past machines aan voor de klant.

84 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VERHUURBEDRIJVEN

‘Wij modificeren regelmatig

nieuwe machines om deze aan

te passen aan waar de klant

nood aan heeft’

Altijd oog voor de nieuwste machines.

“Wat voorop staat is dat wanneer je huurt bij ons, je geen zorgen meer hebt.”

Smet Rental levert altijd een perfect onderhouden machine.

Smet Rental heeft een zeer breed aanbod aan mobiele oplossingen.

ver. Zo kun je onze mannen regelmatig in het buitenland aantreffen om een

nieuwe machine te bekijken, uiteraard bezochten we alle relevante beurzen,

fabrieken en fabrikanten voor de coronacrisis en zullen wij dit zeker en vast

weer doen als het weer mag.” Met alle kennis der techniek die aanwezig is

bij Smet Rental en de noden van de klant voor ogen, komt het regelmatig

voor dat een nieuw aangeschafte machine eerst flink aangepakt wordt in

de werkplaats. “Wij modificeren regelmatig nieuwe machines om deze aan

te passen aan waar de klant nood aan heeft. Ook voeren wij aanpassingen

door die voor iedere klant meer bedrijfszekerheid betekenen, denk dan aan

bijvoorbeeld het installeren van een zelfsmerend systeem. Wat voorop staat is

dat wanneer je huurt bij ons, je geen zorgen meer hebt.”

Uitgebreid verhuurprogramma

Smet Rental heeft een zeer breed aanbod aan mobiele oplossingen. Zeef-,

breek- en windshiftinstallaties, overslagkranen en transportbanden. “Grijpen,

transporteren, breken en zeven, voor alles hebben we een mobiele oplossing.

Ook het elektrificatieproces is niet aan ons voorbijgegaan. Waar het

kan bieden wij elektrische alternatieven op de traditionele dieselversies”, zegt

Smet tot besluit. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


Van memorabele momenten met je

lamp tot een nieuw toestel:

BELGEN ZAMELEN MEER DAN 10 MILJOEN LAMPEN IN

De Belgen brachten meer dan 10 miljoen lampen en 3.383 ton armaturen naar een Recupel punt. Met een nieuwe campagne spoort Recupel

alle Belgen aan om die inspanning te blijven leveren zodat de grondstoffen van kapotte of oude lampen en armaturen een tweede leven

krijgen via recyclage of hergebruik. Dat die inzamelinspanning de moeite loont, tonen de cijfers feilloos aan: uit de meer dan 10 miljoen

ingezamelde lampen werd 1.260 ton fijngemalen glas gerecycleerd in 2019. Dit gerecycleerde glas kan gebruikt worden voor de productie

van nieuwe lampen of andere toepassingen. Om alle Belgen te motiveren hun lampen en armaturen naar een Recupel punt te brengen, slaat

de vzw de handen in elkaar met Jeroom en Geluck.

Tekst en beeld Recupel

In 2019 brachten de Belgen 10,4 miljoen lampen naar een inzamelpunt van

Recupel. Dat zijn 800.000 stuks meer dan het jaar ervoor, of een stijging

met 8%. Recupel zamelt gasontladingslampen (spaarlampen en buislampen,

97%) en ledlampen (3%) in. Recupel is ook verantwoordelijk voor de

in zameling van armaturen, zoals bijvoorbeeld lampenkappen, een staande

lamp of een hanglamp. In 2019 werd er 3.383 ton armaturen ingezameld,

een stijging met 19% in vergelijking met 2018 (2.483 ton).

Recycleren van lampen = tweede leven voor grondstoffen

Nadat consumenten hun kapotte lampen naar een Recupel punt hebben

gebracht, worden de lampen naar Indaver in Doel getransporteerd voor

recyclage. Het recyclageproces zorgt ervoor dat de materialen aanwezig in

lampen, zoals glas, fluorescentiepoeder en ijzer, opnieuw gebruikt kunnen

worden voor de productie van nieuwe lampen of andere toepassingen. Ter

illustratie: in 2019 werden 10,4 miljoen lampen ingezameld. Aan de hand van

hoogtechnologische recyclagetechnieken werd 1.260 ton glas gerecycleerd uit

deze ingezamelde lampen. Bovendien bevatten gasontladingslampen schadelijke

stoffen, zoals kwik, die veilig en correct verwijderd worden door gespecialiseerde

verwerkers. Als dergelijke lampen in de huisvuilzak of glasbol belanden,

kunnen ze breken en zijn ze gevaarlijk voor mens en milieu. Uit een studie van

86 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Recupel blijkt dat ongeveer 5% van alle Belgen lampen bij het huisvuil afdankt,

5% kiest foutief voor het grofvuil en 4% brengt lampen naar de glascontainer.

Van warme herinneringen naar een nieuw toestel

Om het belang van de inzameling van lampen en armaturen te onderstrepen,

slaat Recupel de handen in elkaar met Jeroom en Geluck. Van warme herinneringen

en memorabele momenten naar een nieuw toestel: dat is de centrale

boodschap van de nieuwe reclamecampagne. Hoewel een lamp klein is, kan

het onbewust gelinkt worden aan grote emoties of memorabele momenten.

Eens kapot, is het belangrijk om lampen en armaturen binnen te brengen, zodat

de grondstoffen opnieuw gebruikt kunnen worden voor de productie van

nieuwe lampen en toepassingen. De reclamecampagne werd op 26 januari

gelanceerd op de Belgische radio- en televisiezenders. Deze aanwezigheid op

radio en tv zal gekoppeld worden aan een verhoogde aanwezigheid op social

media en in magazines. Met deze campagne hoopt Recupel iedereen te motiveren

om kapotte lampen en armaturen naar een Recupel punt te brengen.

Op de website vindt u een overzicht van de inzamelpunten.

Armaturen uit metaalcontainer

“Armaturen belanden nog te vaak in de metaalcontainer. Ze horen daar

niet thuis, want armaturen hebben een snoer en zijn dus elektro. Hoewel

onze inzamelcijfers een positieve tendens tonen, wordt slechts 13.4%

van alle armaturen die op de markt worden gebracht, vandaag ingezameld.

Een cijfer dat we in de toekomst moeten opkrikken, want kapotte

armaturen bevatten ook tal van grondstoffen die gerecycleerd kunnen

worden. Is de armatuur nog niet kapot, dan raden wij consumenten aan

om die naar de Kringwinkel te brengen voor hergebruik”, licht Eric Dewaet,

CEO van Recupel, toe. “Iedere Belg die een lamp naar een Recupel

punt brengt, doet iets goed voor het milieu. Door recyclage krijgen ze

een tweede leven, want een kapotte lamp bevat de grondstoffen voor de

productie van onder andere nieuwe lampen. Hoe meer grondstoffen uit

kapotte lampen worden gerecycleerd en opnieuw in omloop gebracht,

hoe minder nieuwe grondstoffen we moeten ontginnen. Dit principe

wordt urban mining genoemd. Daarom willen we alle Belgen overtuigen

om hun lampen binnen te brengen zodat wij, samen met onze partners,

ervoor kunnen zorgen dat deze grondstoffen niet verloren gaan, maar

een nieuw leven krijgen.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

87


Herbestemming WTC I en II

torens tilt circulair bouwen

naar hoger niveau

In totaal zal maar liefst 95% van het materiaal van de bestaande torens hergebruikt of gerecycleerd worden. Ongezien voor een project van deze schaal.

ZIN in No(o)rd. Dat is de naam van het innovatief bouwproject dat een herbestemming geeft aan de iconische WTC I en WTC II toren in de

Brusselse Noordwijk. De Vlaamse overheid, die het kantoorgebouw zal huren, nam in haar aanbestedingsdossier specifieke circulaire

criteria op. Vastgoedinvesteerder Befimmo en de architectenbureaus 51N4E, Jaspers-Eyers en l’AUC gingen daarmee aan de slag. Met een

indrukwekkend resultaat. De kantoortorens uit de jaren 70 zullen niet gesloopt worden. Integendeel, ze worden beschouwd als materialenbank

en worden met zorg gedemonteerd. Dit is het bouwen van en voor de toekomst.

Tekst Liesbet Van Noten | Beeld Befimmo

De bouwsector in Vlaanderen heeft een enorme

ecologische voetafdruk: zo’n 30 à 40% van

onze jaarlijkse afvalproductie is bouwafval.

ZIN in No(o)rd gaat daar radicaal tegenin door

circulair te bouwen. De bestaande WTC torens

worden volledig ontmanteld. Enkel de ondergrondse

verdieping en de circulatiekernen blijven

behouden. Wat afgebroken wordt, komt niet

terecht op de afvalberg maar krijgt een nieuw

leven. De cijfers doen duizelen. 63% van de materialen

van de oude WTC gebouwen wordt ter

plaatse hergebruikt. En ook van de materialen

die enkel geschikt zijn voor recyclage, zal zo’n

16% opnieuw gebruikt worden in het nieuwe

gebouw. In totaal zal maar liefst 95% van het

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


De neutrale, modulaire opbouw zorgt er immers voor dat het gebouw zal kunnen blijven evolueren. Door de tijd

heen. Volgens de behoefte van zijn gebruikers en zijn omgeving.

‘63% van de materialen van de oude WTC

gebouwen wordt ter plaatse hergebruikt’

materiaal van de bestaande torens hergebruikt

of gerecycleerd worden. Ongezien voor een project

van deze schaal.

Waardebehoud en aanpasbaarheid

Tussen de twee bestaande torens wordt een

nieuwe centrale balk gebouwd met veertien ruime

kantoorverdiepingen van dubbele hoogte. Vanaf

2030 nemen enkele duizenden Vlaamse ambtenaren

hier hun intrek. Ook voor de nieuwbouw

staat waardebehoud voorop: meer dan dertig

bouwmaterialen die ervoor gebruikt worden, zijn

C2C gecertifieerd. De nieuwe betonvloeren, bijvoorbeeld,

maar ook het glas, de aluminiumgevel,

de binnenwanden en de vloerbekleding. De inrichting

van ZIN in No(o)rd gebeurt overigens volledig

met modulaire afwerkingsmaterialen zoals

lichte binnenwanden en uitneembare verhoogde

vloeren. Daardoor krijg je een heel flexibel en

aanpasbaar gebouw. Met minimale aanpassingen

kan elke verdieping van functie wijzigen.

Energiezuinig, duurzaam ontwerp

De enorme daktuin van 1500 m², één volledige

groene gevel en een grote serre - ze maken van

deze herontwikkeling een nieuwe groene long in

Brussel. Ook in het kantoor zelf zullen onder andere

400 vaste bomen en planten voor een gezond,

aangenaam en stimulerend binnenklimaat

zorgen. Een intelligente gevel garandeert comfort

op een energiezuinige manier. Zonnepanelen aan

de buitenzijde zorgen voor energie en beschermen

tegen de zon. De opengaande ramen zorgen voor

verse lucht overdag en een natuurlijke afkoeling

's nachts. Ook de daken worden maximaal voorzien

van zonnepanelen. Warmte en koude worden

onttrokken uit de grond met een KWO-systeem

(koude-warmteopslag) dat meer dan 60% van de

vraag dekt. Een uitwisseling van energie tussen de

functies zal het energieverbruik verder reduceren.

Ook alle gebruikers van het gebouw zijn betrokken

bij het energieverbruik: een app informeert hen en

stimuleert hen om er zuinig mee om te gaan.

Voorbeeldproject van

aanpasbaar bouwen

De Vlaamse overheid, toekomstige huurder van

ZIN in No(o)rd, gebruikt haar slagkracht steeds

vaker om de circulaire economie een duwtje in

de rug te geven. Ook in dit project nam ze haar

voorbeeld- en voortrekkersrol op door circulaire

criteria op te nemen in het aanbestedingsdossier.

Als alles volgens plan loopt, opent ZIN in No(o)

rd zijn deuren in 2030. De herontwikkelde site in

de Noordwijk zal ongeveer 110.000 m² omvatten:

75.000 m² kantoren, 14.000 m² woongelegenheid,

16.000 m² hotel en verder ook sportruimtes,

vrijetijdsruimtes, horeca- en handelszaken. Maar

niets staat vast. Want ZIN in No(o)rd wil op de

eerste plaats een levend gebouw zijn. En dat kan

perfect. De neutrale, modulaire opbouw zorgt er

immers voor dat het gebouw zal kunnen blijven

evolueren. Door de tijd heen. Volgens de behoefte

van zijn gebruikers en zijn omgeving. Door de

schaal waarop het dat doet, zet deze herbestemming

een nieuwe standaard voor gemengde,

grootschalige gebouwen. Bovendien toont de

integrale circulaire aanpak van dit enorm herontwikkelingsproject

aan dat Vlaanderen aan de top

staat van circulair bouwen in Europa. ❚

De herontwikkelde site in de Noordwijk zal ongeveer

110.000 m² omvatten: 75.000 m² kantoren, 14.000

m² woongelegenheid, 16.000 m² hotel en verder ook

sportruimtes, vrijetijdsruimtes, horeca- en handelszaken.

Ook voor de nieuwbouw staat waardebehoud

voorop: meer dan dertig bouwmaterialen die ervoor

gebruikt worden, zijn C2C gecertifieerd.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve

stofbeheersing noemen.

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo

+32 498 11 49 37

info@pulvi.eu

www.pulvi.eu

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen

00020009001 - VALVAN BALING SYSTEMS.indd 1 05-05-20 09:51


Ecodesign

Awards

uitgereikt

Tiërra is een vers, biologisch middel dat de hoeveelheid micro-organismen

in de bodem verhoogt en dus ook de bodemgezondheid.

Hoe meer er bij het ontwerp van een product al is nagedacht over milieucriteria, hoe makkelijker het zal zijn om de kringloop volledig te

sluiten. Dat is het uitgangspunt van ecodesign dat OVAM met zijn Ecodesign Award graag extra onder de aandacht brengt. Dit jaar werden

studenten uitgedaagd om een product of dienst te ontwerpen om werk te maken van de circulaire economie met de slagzin ‘Can you design

a circle?’. De Coffee Pulper van Thijs Baeyens en Tiërra van Ornella Torres Melkebeek gingen met de prijzen aan de haal.

Tekst Valérie Couplez | Beeld OVAM

Jonge ontwerpers spelen een belangrijke rol in de

toekomst van ecodesign. Door hen tijdens hun studies

te inspireren en uit te dagen, hoopt OVAM dat

ze ook in hun latere professionele loopbaan aandacht

hebben voor ecodesign en circulaire economie.

De inzet is een geldprijs van 1.000 euro en

individuele begeleiding door Flanders DC. Een jury

van experts en professionelen reikt prijzen uit in de

categorieën ‘Problem Solving’ en ‘Everyday Life’.

De koffiepulper zorgt voor de oplossing doordat ze de koffie in grotere hoeveelheden kunnen verwerken en het

proces korter en minder arbeidsintensief wordt.

‘Jonge ontwerpers spelen een belangrijke rol

in de toekomst van ecodesign’

Coffee Pulper

Toen Thijs Baeyens (Industrieel Product ontwerpen,

Howest) zijn Coffee Pulper ontwierp had hij de

lokale boeren in de noordelijke bergregio Kalinga

(Filipijnen) voor ogen. Ze zouden beter kunnen

leven van hun Arabica koffie-oogsten door het op

de juiste manier aan te pakken. Onwetendheid,

geldnood en andere factoren staan dat echter in

de weg. De koffiepulper zorgt voor de op lossing

doordat ze de koffie in grotere hoeveelheden kunnen

verwerken en het proces korter en minder

arbeidsintensief wordt. Meer en betere koffie en

dus een hoger inkomen.

Tiërra

Een gezonde omgeving begint met een gezonde

bodem. Tiërra, een ontwerp van Ornella Torres

Melkebeek (Productontwikkeling, UAntwerpen)

draagt daar als microbieel bodemverbeteringsmiddel

zijn steentje toe bij. Het is een vers, biologisch

middel dat de hoeveelheid micro-organismen

in de bodem verhoogt en dus ook de

bodem gezondheid. In de eerste plaats verdient

het toepassing voor iedereen die een moestuin wil

aanleggen en in het bijzonder voor wie er een wil

aanleggen op een vervuilde bodem of voor wie

pesticiden op een natuurlijke manier sneller uit de

bodem wil krijgen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE 91

.BE


+20

jaar

Vervang je

oude gasketel

& bespaar €500

gas.be/positieveenergie


SUPERMARKTKETEN DOET

AAN CIRCULAIR BOUWEN

Voor het nieuwe filiaal in Buggenhout ging de retailer een samenwerking aan met VITO. Zij hebben in eerste

instantie de sloop opgevolgd en verbeteracties vastgelegd voor een maximale valorisatie van bouw-en sloopopval.

In december opende er een gloednieuwe winkel aan de Kasteelstraat 65 in Buggenhout. Het

nieuwe filiaal van Lidl is er dubbel zo groot als het oude dat in februari van dit jaar werd

afgebroken. Maar opmerkelijker nog: met de afbraak en de heropbouw van deze winkel zet

Lidl de eerste stappen richting circulair bouwen.

Tekst en beeld LIDL

Met een SBTi-gecertifieerde duurzaamheidsstrategie

wil Lidl bij de duurzaamste retailers van

België horen. Een van de onderdelen hiervan is

het inzetten op circulair bouwen. Daarvoor ging

de retailer een samenwerking aan met VITO.

Zij hebben in eerste instantie de sloop van het

oude Lidl filiaal opgevolgd en verbeteracties

vast gelegd voor een maximale valorisatie van

bouw-en sloopopval. Het VITO is een Vlaamse

onafhankelijke onderzoeksorganisatie op het

gebied van cleantech en duurzame ontwikkeling.

Jef Bergmans, onderzoeker bij VITO: “Door

een grondige analyse te maken van de recyclagestromen

bij de afbraak van bestaande winkels,

kunnen we Lidl adviseren in het beter recycleren

van het bouwafval enerzijds en suggesties doen

naar materiaal keuze en bouwtechnieken van de

nieuwe winkels anderzijds. Alleen zo kan de impact

op het milieu naar nul gebracht worden, wat

het doel moet zijn bij circulair bouwen.”

Dakbedekking: mechanisch

bevestigen in plaats van verlijmen

Uit de analyse van het VITO bleek dat de huidige

recyclage goed opgevolgd wordt en werden

enkele suggesties gedaan. Een heel concreet

voorbeeld: de dakbedekking niet meer verlijmen,

maar mechanisch bevestigen met behulp van

schroeven om recyclage nadien nog mogelijk te

maken. In een volgende stap wordt het huidige

filiaalconcept getoetst op milieu-impact via de tool

TOTEM (Tool to Optimise the Total Environmental

impact of Materials). “Hiermee is Lidl pionier in de

retailsector. Deze tool zal Lidl helpen bij de keuze

‘In een volgende stap wordt het huidige

filiaalconcept getoetst op milieu-impact’

Met een SBTi-gecertifieerde duurzaamheidsstrategie

wil Lidl bij de duurzaamste retailers van België horen.

van materialen met een lagere milieu-impact en

zo bijdragen tot minder CO 2

-uitstoot”, aldus Yuri

Vandenfonteyne, projectmanager filiaalbouw Lidl.

Gratis laadinfrastructuur voor

elektrische wagens en fietsen

Deze winkel is uitgerust met tal van duurzame

bouwtechnieken die er voor zorgen dat het energieverbruik

tot een absoluut minimum beperkt wordt.

Zo liggen op het dak zonne panelen, die onder

andere de laadpalen voor elektrische wagens

voeden. Deze snelladers staan ter beschikking

van de klant, die tijdens het winkelen de wagen

gratis kan opladen. Ook voor elektrische fietsen is

er laadinfrastructuur voorzien in de fietsenstalling.

In het totaal telt het filiaal 90 parkeerplaatsen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

93


De top en flop in elke schakel

van de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voor beelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet

recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Top: CO-processing

Verschillende bedrijven zetten niet-recycleerbaar afval om in Solid Recovered

Fuels (SRF). De afvalstoffen worden voor de volle 100% nuttig gebruikt.

Enerzijds is er de warmte die vrijkomt bij verbranding, anderzijds vormen de

assen die na verbranding overblijven een grondstof voor cement of kalk.

Flop: goedkope verwerking

Er zijn in België heel wat mogelijkheden om afval op een correcte en efficiënte

manier te verwerken. Maar daar staat een prijs tegenover. Door een gebrek

aan opsporende handhaving glippen sommige bedrijven door de mazen van

het net en verwerken ze afval op een slechte manier. ❚

94 RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


RECYCLEPARTNERS

RecyclePR

AL VANAF € 595 PER JAAR KUNT U PARTNER ZIJN!

‘Recycle Partners’ zijn

service pagina’s met

een overzicht van de

meest gerenommeerde

toeleveranciers voor de

afvalverwerking, sloop en

recycling.

Zowel in het tijdschrift als op de

website, treft u een overzicht van de

meest gerenommeerde fabrikanten

en leveranciers.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be

WWW.RECYCLEPRO.BE

HET MEEST COMPLETE OVERZICHT VOOR DE AFVALVERWERKING, SLOOP EN RECYCLING

Op de website van Recyclepro is bedrijfsinformatie

van onze partners doeltreffend en efficiënt te vinden.

Banners en bedrijfsprofielen zijn gekoppeld aan redactionele artikelen,

zo wordt optimale vindbaarheid van Recyclepro partners door Google

gegarandeerd. Vanuit het tijdschrift is alle informatie over partners

direct beschikbaar, door de QR code te gebruiken.

Bent u ook geïnteresseerd om ook partner te worden van Recyclepro?

Bel of mail voor meer informatie met Kevin Desender: T +32 50 36 81 70 – E k.desender@louwersmediagroep.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

AALST VERHUUR - VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@aalst-verhuur.be

W www.aalst-verhuur.be

BOLLEGRAAF

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

HUSQVARNA CONSTRUCTION

Avenue des Artisans 50

7822 ATH

T +32 68 25 13 62

E bds.customerservices@husqvarnagroup.com

W www.husqvarnacp.com/be-nl/

ARCO

Venrayseweg 141

5961 NS HORST

T +31 88-006 5300

E paul.albers@arco-solutions.nl

W www.arco-solutions.nl

BRONNEBERG

Brancheweg 3

5705 DR HELMOND

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

DEMTECH BV

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

KEESTRACK

Taunusweg 2

3740 BILZEN

T +32 89 51 58 51

F +32 89 51 58 50

E info@keestrack.net

W www.keestrack.net

BEEPRO

Trekwei 9

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

W www.cbs-beton.com

EURO RENT MACHINEVERHUUR

Bisschoppenhoflaan 633

2100 DEURNE

T +32 3 325 43 00

E deurne@eurorent.be

W www.eurorent.be

LASERTOPO

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BETONBLOCK

Noordervaart 52a

1841 HA STOMPETOREN

T +31 725 03 93 40

F +31 725 03 92 61

E info@betonblock.com

CELA MACHINERIE

Planetenlaan 10

5632 BM EINDHOVEN

T +31 6 26 88 31 18

E info@cela-machinerie.nl

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

E info@gmrecycling.be

RECYCLING

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info@lybover.be

W www.betonblock.com

W www.cela-machinerie.nl

W www.gmrecycling.be

W www.lybover.be

RECYCLING

96 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.marlex.be

M-TECH INTEGRAAL

MILIEUMANAGEMENT NV

Maastrichtersteenweg 210

3500 HASSELT

E +32 11 22 32 40

T +32 11 23 46 70

W www.m-tech.be

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

SMET RENTAL BV

Havinkbeekstraat 24

9130 VERREBROEK

T +32 3 773 54 69

E info@smetrental.com

W www.smetrental.com

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

MOTRAC

Noorderlaan 612

2030 ANTWERPEN

T +32 3 360 11 11

F +32 3 360 11 10

E info@motrac.be

W www.motrac.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

RDS ELECTRONICS BVBA

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

8530 HARELBEKE

T +32 57 33 55 77

F +32 57 33 82 65

E info@rdselectronincs.be

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.multinet.nl

W www.rdselectronincs.be

W www.smart-equipment.com

W www.valvan.com

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

97


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

Hier uw logo?

VAN DYCK MARCEL BELGIUM NV

Provinciebaan 71

2235 HOUTVENNE

T +32 16 69 91 56

E info@vandyck.be

W www.vandyck.be

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl

98 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


evoquip COBRA 230 R

C O M P A C T E B R E K E R S & Z E V E N M E T H O G E C A P A C I T E I T

evoquip colt 1000

Voor advies op maat contacteer info@vanlaeckegroup.com of bezoek onze website www.vanlaeckegroup.com

Schatting 8 | 8210 Zedelgem | België | +32 (0) 50 55 18 90 | Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten | Nederland | +31 (0) 30 68 68 100


VERKOOP

'2ERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

Exclusieve importeur

Screenp d" d" fii#::i::dif TEREX. TEREX.

M#S·ii#i

09.!!!PLET. 09.!!!PLET. IMDSJ

GM Recycling

Crur Crur .. .. Scr Scr

slif slif

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!