19.08.2022 Views

Recyclepro BE 03 2022

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

JAARGANG 7 I NUMMER 3 2022 I SEPTEMBER - OKTOBER

RECYCLEPRO.BE

Speelgoed uit

granulaat

De eerlijkste jeans

ter wereld

Tweede leven voor

autobanden

Efficiënte

stofbeheersing


SPRAYSTREAM

RECYCLING

FROM WASTE TO VALUE

RED RHINO

3-WAY SCREENER

TEREX

FINLAY 883+

PRONAR

MPB 20.55GH

PRONAR

MRW 2.85G

K3

KEESTRACK

TANA

440DT ECO

www.vking.be info@vking.be 0475/84.31.49


RECYCLEREN

BEGINT BIJ

MHL

360 F

V A N D E R S P E K N V

Industrielaan 10

B-1740 Ternat

www.vanderspek.be


CL Tyres:

uw specialist in bulldozer-,

grondverzet-, en industriebanden!

Waarvoor kan je bij ons terecht?

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse

BEL NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE

3

VOORWOORD

De kampioenen

OVAM en ik zijn van hetzelfde bouwjaar: 1981. De ene al wat hartelijker onthaald dan de andere. Nochtans was het een mijlpaal voor

Vlaanderen, de oprichting van OVAM dan, die de basis gelegd heeft voor een deel van de welvaart die we nu kennen. Door toen al te

beginnen met de gescheiden ophaling van huisvuil, de uitbouw van recyclage, de terugnameplicht bij aankoop van elektrische toestellen …

nam Vlaanderen een voortrekkersrol op in een periode waarin duurzaamheid amper op de maatschappelijke agenda stond. Anno 2022 moeten

die processen voor bepaalde Europese lidstaten nog allemaal beginnen.

Wij kunnen daarentegen vruchten beginnen plukken. Want de voorzet die we met het Afvalstoffendecreet en de oprichting van OVAM in gang

gezet hebben in de jaren 80, moeten we nu gaan binnentrappen. Dat is althans wat de evolutie naar een circulaire maatschappij belooft. Als

afval grondstoffen worden, dan zijn wij, kampioenen van de recyclage, klaar om aan urban mining te gaan doen. We hoeven dan niet langer te

jammeren dat we niks kostbaars in de bodem hebben zitten, maar ten volle inzetten op alle rijkdom die in onze afvalstromen te vinden is. Daar

schuilt concurrentiekracht. De aanpak van petflessen is een mooi voorbeeld. Na de uitbreiding van de sorteerfaciliteiten, volgde de investering

in recyclagecapaciteit in België, zodat een lege fles hier weer tot een nieuwe gemaakt kan worden.

Lokale kringlopen sluiten moet dan ook het streven voor de komende jaren zijn, als we tenminste in de hoogste divisie willen blijven spelen.

Want we zijn intussen niet de enige meer die een afvalbeleid op poten hebben gezet. Vlaanderen voegt de daad bij het woord met het initiatief

Vlaanderen Recyclagehub. Met twee projectoproepen wil het van Vlaanderen een ware recyclagehub maken. Bedrijven die met innovatieve

technologie of een innovatieve combinatie van technieken de grenzen van het sorteerbare en recycleerbare weer verder kunnen verleggen,

krijgen een duwtje in de rug. In dit nummer belichten we twee projecten die langs deze, weliswaar beperkte, kassa passeren. IGEAN bouwt een

nieuwe vergister in Brecht, Laupat Industries werkt aan een installatie voor de chemische recyclage van versleten autobanden.

Wat ze gemeen hebben? De zeer duidelijke ambitie om de beste te zijn in wat ze doen. Voor het milieu en voor de maatschappij. Waar ecologie

en economie vroeger alleen maar hard botsten, gaan ze nu steeds vaker hand in hand. In Brussel bewijst Akoestiekfabriek bijvoorbeeld dat

inzetten op sociale tewerkstelling en circulariteit nog altijd winstgevend kan zijn. Men haalt er isolatiemateriaal uit lokale werven om zo goed

als nieuwe akoestische panelen van te maken die wat meer rust in de chaos brengen in scholen, kapperszaken, kunstgalerijen … Ze creëren

op die manier comfortabele leefomgevingen om in te leven, leren en werken. Circulair denken levert dus voldoende potentieel aan voor

businessmodellen die renderen.

We weten dus wat te doen als sector de komende maanden. Al zal dat niet zonder slag of stoot. De steeds strengere milieuwetgeving, de uit

de pan swingende brandstofprijzen, obstakels in de vrije export van gerecycleerde materialen … de overheid, Europees, federaal en gewestelijk,

moet er alle ambitie ten spijt over waken dat we nog altijd kunnen volgen. Ondernemen is vandaag geen sinecure. Maar zonder de passie van

al die ondernemers die de wereld van afval en recyclage telt, zullen we ook geen stap verder raken.

Veel leesplezier!

Valérie Couplez


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

recyclepro.be

Jaargang 7 • Nummer 3 2022

Verschijnt driemaandelijks

Verantwoordelijke uitgever

Domein De Herten

Hertsbergsestraat 4,

B-8020 Oostkamp

+32 50 36 81 70

info@louwersmediagroep.be

louwersmediagroep.be

Vestiging Nederland

Schatbeurderlaan 6

Postbus 249, 6000 AE Weert

31 495 45 00 95

info@louwersmediagroep.nl

louwersmediagroep.nl

Eindredactie

Valérie Couplez

08 13

46

Redactieteam

Valérie Couplez, Kris Vandekerckhove,

Jerom Rozendaal, Denuo, Roel Van Gils,

Pieter De Mos, Hanne Verhaegen

Projectmanagement

Kevin Desender

k.desender@louwersmediagroep.be

Secretariaat

Riana Holley, Elke Kina en

Virginie Waelkens

Advertenties

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben

ontvangen, stuur een email naar

traffic@louwersmediagroep.nl

Abonnementsprijs

België: € 54,00 per jaar excl. BTW

ING IBAN BE33 3631 9320 5246

BIC BBRUBEBB

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.

Informatie over abonnementen:

T +32 50 36 81 70

Adreswijzigingen

Schriftelijk ten minste drie weken voor

verhuizing naar:

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp

Opzeggingen

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode

geen schriftelijk bericht van opzegging

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met

een jaar verlengd.

Doelgroep

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en

via gerichte distributie in controlled circulation

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de

belangrijkste toeleveranciers van de sector.

Vormgeving / Art-direction

studio@louwersmediagroep.be

Drukwerk

Drukkerij Hendrix, Peer

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.

Met granulaat kan zowat alles gemaakt worden, ook speelgoed 8

Federale overheid heeft actieplan voor meer circulariteit klaar 10

Vrouw in de kijker: “De recyclagesector staat nooit stil” 13

De Pen, Geert Magerman, Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy 14

DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

Waarom textiel het nieuwe plastic is 17

‘De eerlijkste jeans ter wereld’ 20

Performantere en duurzamere windturbinebladen 22

Nieuwe balenpers moet uitbreiding mogelijk maken bij papier- en plasticverwerker 26

Denuo: Shaping the future of used materials 29

Recyclage is wel degelijk verzekerbaar 36

DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

26

Vlaanderen recyclagehub moet voortrekkersrol van Vlaanderen bevestigen 38

Opnieuw koploper worden in het vergisten van gft 40

End of life autobanden krijgen eindelijk echt een tweede leven 42

10 miljoen ton in 2025 45

De cirkel van polyurethaan sluiten 46


INHOUD

48 51

58

78 82

Ontdek de vele voordelen van efficiënte stofbeheersing 48

Vakbeurs Recycling bouwt aan duurzame toekomst 51

Discounters geven het goede voorbeeld 52

Verplicht traceerbaarheidssysteem bij grote sloopwerven 55

De harde cijfers 57

Gerecycleerde panelen verbeteren akoestiek 58

Tip van Christophe: Hoe kranen optimaal laten presteren bij hoge temperaturen 61

RecyclePR

JAARGANG 7 I NUMMER 3 2022 I SEPTEMBER - OKTOBER

RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

RECYCLEPRO.BE

DOSSIER MACHINES

Acht jaar onderscheiden met kwaliteit en service 62

Investeren in uitstootvrije vloot 64

Nieuwe zeefbakken voor compacte machines 66

Alles voor uw zeefwerken 69

Nieuwe serie rupsgraafmachines met Stage V 71

Compacte zeefinstallaties maken recycleren stuk efficiënter 72

“Qua service hebben we een streepje voor op de concurrent” 74

Technologische innovaties in verreikers 76

Kracht en duurzaamheid hoeven elkaar niet in de weg te staan 78

“Verliefd op deze firma en sector” 82

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 85

Recycle Partners 87

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.BE

3

Speelgoed uit

granulaat

De eerlijkste jeans

ter wereld

Blijf gratis en eenvoudig op de

hoogte van het laatste nieuws.

Volg ons op social media en meld

je aan voor onze nieuwsbrief!

recyclepro.eu

Tweede leven voor

autobanden

Effi ciënte

stofbeheersing

Verreiker van Sennebogen geschikt

voor alle werkzaamheden


OPMERKELIJKE SAMENWERKING MET PLAYMOBIL

MET GRANULAAT KAN ZOWAT ALLES

GEMAAKT WORDEN, OOK SPEELGOED

Uit diverse studies komt naar boven dat ongeveer 50% van de geproduceerde elektrische toestellen en elektronica terugkeert voor recyclage

op de correcte manier. Slechts de helft, dus. Nochtans worden er zeer veel inspanningen geleverd door allerlei eco-organismen, overheden,

sectororganisaties én bedrijven om dit cijfer te doen stijgen, zowel particulier als professioneel. De recyclagedoelstelling ligt namelijk op

65%. Er is dus nog een lange weg te gaan …

Tekst Kris Vandekerckhove

| Beeld Coolrec

Een van de bedrijven die harde inspanningen

levert om dat cijfer te verhogen is Coolrec, een

dochteronderneming van Renewi Specialities.

Het WEEELABEX/Cenelec gecertificeerde bedrijf

is een belangrijke Europese speler in de circulaire

economie als het gaat om de verwerking

van afgedankte elektrische en elektronische

apparaten. Ze zijn marktleider in de verwerking

van koelkasten in Nederland en België. Via een

internationaal netwerk van vestigingen, verspreid

over Nederland, België en Frankrijk, wint Coolrec

kunststoffen en ferro en non-ferro metalen terug uit

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)

en zet deze om in secundaire grondstoffen. De

afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd om zoveel

mogelijk waarde uit de secundaire grondstoffen

te halen. Hierdoor kan Coolrec met diverse

industriële eindverwerkers in Europa rond de tafel.

In de verwerkingsinstallaties worden teruggewonnen kunststoffen gescheiden.

8 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Recydel (Wandre) verwerkt afvalstromen uit België,

Nederland, Frankrijk en Duitsland.

Mechanische recyclage van

afgedankte materialen

Wim Pype, manager sales: “We zijn actief in de

mechanische recyclage van afgedankte elektrische

en elektronische apparaten. Zo dragen we

sinds 1991 bij in het verhogen van de recyclagedoelstelling

en zijn we actief in drie landen:

Wandre (BE) - Waalwijk & Dordrecht (NL) - Lesquin

(FR). We doen dat verspreid over vier productiesites

(drie in recyclage van e-waste en één in

productie van gerecycleerde plastics), met niet

minder dan 220 zeer gedreven medewerkers. Ze

zijn het hart van ons bedrijf.”

De meerdere verwerkingsactiviteiten bestaan uit huishoudelijke, professionele

koelkastrecyclage en verwerking van LHA en E-services.

Samenwerking met PLAYMOBIL

Coolrec heeft een aparte fabriek om de plastics

uit koelkasten, diepvriezers, airco's, kleine en

grote elektro-apparaten, ICT … verder uit te

sorteren en weer als compound in de industrie in

te zetten, met focus op de PS (Polystyreen) en ABS

(Acrylonitril-Butadieen-Styreen). Als marktleider

en ook enige verwerker ter wereld kunnen ze die

plastics (uit koelkasten) ook terug inzetten als

speelgoed (toy safety Standard EN71-3). Daarom

ging het bedrijf recent een samenwerking

aan met PLAYMOBIL. Met de nieuwe Wiltopia

product lijn van de speelgoed fabrikant kunnen

kinderen de planeet aarde, haar bijzondere eigenschappen

en haar bewoners ontdekken. Zonder

droge feiten, maar met veel plezier en duur zame

materialen in bewezen kwaliteit. Wiltopia is de

eerste productlijn waarvoor gemiddeld meer dan

80% duur zame materialen bij de vervaardiging

worden gebruikt. Naast biobased kunst stoffen

wordt PCR gebruikt. Dit zijn kunststoffen die al

door consumenten zijn gebruikt en daarna weer

in de recyclage kringloop worden opgenomen.

De Wiltopia artikelen worden gemaakt van

de gerecycleerde kunst stoffen die Coolrec

uit afgedankte koelkasten haalt. Die worden

vervolgens versnipperd en tot vlokken verwerkt.

Met geavanceerde mechanische recyclagetechnieken

worden de vlokken omgezet in

Coolrec granulaat (compounds), waarmee vrijwel

alles gemaakt kan worden. Zoals de dieren en

speelsets in de nieuwe Wiltopia lijn en uiteraard

nog veel meer.

Gerecycleerde materialen terug

inzetten in Europa

Pype: “Coolrec stelt alles in het werk om maximaal

materialen te recycleren uit e-waste en zo hoog

mogelijk in de keten in Europa weer in te zetten.

Want als bedrijven hun e-waste niet uitsorteren

De zeer gedreven medewerkers zijn het hart van het bedrijf.

of met andere stromen in de mix leveren aan

niet gecertificeerde bedrijven, dan is dit niet

goed voor het milieu. Bovendien is er een tekort

aan grondstoffen die in e-waste aanwezig zijn

(kunststoffen, metalen en edelmetalen, glas …)

en die kunnen we terugwinnen door samen te

werken. Vandaar is het noodzakelijk om alle

e-waste apart te sorteren en binnen te brengen bij

recyclagebedrijven die er maximaal grondstoffen

uit halen. Leveren kan eveneens via de ecoorganismen,

dan komt het alvast bij de goeie

partijen terecht.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

9


NAAR MEER OVERLEG

Federale overheid heeft actieplan

voor meer circulariteit klaar

Eind december keurde de regering het nieuwe federaal actieplan voor circulaire economie goed. Een plan dat 25 maatregelen telt die

moeten stimuleren om het lineaire model van ontginnen - produceren – consumeren in te ruilen voor een circulair. Een overzicht van de

belangrijkste krachtlijnen.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Het eerste dat u moet weten is dat er een lange voorbereiding aan dit circulair

actieplan vooraf ging. Daarom spreekt het enkel maar over de periode

2021 – 2024. FOD Economie en FOD Leefmilieu fungeerden als leidende

administraties in dit dossier, met de ondersteuning van de respectieve

kabinetten van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en

minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal

Zakia Khattabi. Het is gebaseerd op het Europese actieplan voor de circulaire

economie voor een schoner en concurrender Europa. België engageert zich

om in onderhandelingen op Europees niveau steeds een ambitieuze positie

in te nemen. Het wil de draaischijf van een Europese circulaire economie

worden. Niet als een doel op zich, maar om de doelstellingen op vlak van

milieu en welzijn te kunnen halen. Daarbij is er ook aandacht voor het breder

kader van de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.

Overlegplatform voor milieuadministraties

Pas in deel 4 en 5 komen de concrete maatregelen voor België aan bod.

Daarin wil men in eerste instantie een opwaardering van het intra-Belgisch

Platform Circulaire Economie. Dit is een overlegplatform opgezet door

de administraties van de drie verschillende gewesten. Er zullen nu extra

middelen tegenover gezet worden om meer de dialoog aan te gaan. Een

10

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


positieve evolutie uiteraard, zeker wanneer dit kan leiden tot een betere

overeenstemming in het regelgevend kader voor Vlaanderen, Wallonië en

Brussel. Daarnaast zouden er stappen moeten worden gezet in het gladstrijken

van de violen tussen product- en afvalregelgeving.

Naar duurzamere producten

Een actieplan circulaire economie is immers geen sinecure voor een federale

overheid die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen moeten dan

ook komen uit het circulairder maken van producten, al van bij hun ontwerp.

Drie actiepunten staan daarin voorop. Ten eerste moeten nieuwe producten

herstelbaar zijn. Er zou een index moeten komen, zoals dat in Frankrijk al het

geval is. Daar is sinds 2021 een reparatie-index in voege voor elektronische

producten die consumenten toont hoe makkelijk en goedkoop apparaten

gerepareerd kunnen worden. Een tweede sleutelwoord wordt sensibiliseren.

Producenten moeten geïnformeerd en aangemoedigd worden om meer in te

zetten op ‘product as a service’. Ten derde wordt er gekeken naar financiële

ondersteuning voor ecodesign en de vervanging van stoffen die in de REACH

wetgeving als zorgwekkend te boek staan door duurzamere alternatieven.

Duurzame producten zullen in de toekomst meer en meer recycled content

bevatten. Daarom onderzoekt de federale overheid hoe een betrouwbare

certificering kan ontwikkeld worden. Voor recycled content enerzijds, maar

ook voor circulaire processen. Dat de juiste informatie gebruikt wordt

door producenten zal immers impact hebben op hoe de consument naar

circulariteit kijkt.

Belgium builds back circular

Om dat alles concreet te maken, lanceerden de kabinetten van Dermagne

en Khattabi net voor de zomervakantie de projectoproep ‘Belgium builds

back circular’. Daarmee wil de federale overheid innoverende projecten en

onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie integreren in vier

Een actieplan circulaire economie is immers geen sinecure voor een federale

overheid die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen moeten dan ook

komen uit het circulairder maken van producten, al van bij hun ontwerp.

specifieke sectoren: elektrische fietsen, windenergie, gezondheidszorg en

biomimetica. De bedragen lopen van 250.000 tot en met 1 miljoen euro. De

oproep word afgesloten op 31 oktober 2022.

Conclusie

Dat het federale actieplan een goede basis biedt om op weg te gaan naar een

circulaire maatschappij valt niet te betwisten. Het bevat een kader om werk te

maken van bijvoorbeeld meer recycled content. De juiste elementen worden

dus aangestipt, de vraag blijft nu hoe snel er geschakeld kan worden? Kan er

nog veel binnen de huidige regeerperiode gerealiseerd worden of blijft het bij

mooie initiatieven op papier? ❚

Met de projectoproep ‘Belgium builds back circular’

wil de federale overheid innoverende projecten en

onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie

integreren in vier specifieke sectoren: elektrische fietsen,

windenergie, gezondheidszorg en biomimetica.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 11


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r

Hall B4

stand 551

Uw garantie

voor een duurzame

shredderoplossing

• constante en instelbare dosering van

uw outputstroom

• aanpasbare verkleiningsgraad

• zakkenopener functie

• capaciteit tot 200 m3/uur

• ultra resistent tegen stoorstoffen -

beperkte voorsortering vereist

• maximale beschikbaarheid

• lage operationele kosten

100% designed and manufactured in Belgium

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


VROUW IN DE KIJKER

“DE RECYCLAGESECTOR STAAT NOOIT STIL”

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw

uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Als material recovery specialist bij Vanheede houdt Judith De

Koninck ervan om voor specifieke materiaalstromen steeds duurzamere oplossingen te zoeken en te vinden.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vanheede

Judith De Koninck: “Het is fijn werken binnen dit familiebedrijf. Iedereen trekt samen aan de kar om afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren.”

De carrière van Judith De Koninck is nog pril. Ze landde rechtstreeks

vanop de schoolbanken bij Vanheede. Een bestemming die meteen

goed voelde, want met een thesis die handelde over afvaloplossingen

binnen een circulaire economie, voelde ze zich al als een vis in het water

in alles recyclage. “De match was er meteen. Het is fijn werken binnen

dit familiebedrijf. Er is geen afstand tussen de verschillende geledingen.

Iedereen is gelijkwaardig en trekt samen aan de kar om afvalstromen zo

hoogwaardig mogelijk te valoriseren. Dat bouwen aan een betere wereld

maakt deze sector aantrekkelijk voor jonge mensen.”

Als vanzelf geaccepteerd

In haar job is Judith voornamelijk verantwoordelijk voor textiel, metaal,

elektronisch afval, rubber en hout. “Ik volg de evoluties in de markt op en ga

op zoek naar nieuwe recyclageoplossingen die afvalstromen zo hoogwaardig

mogelijk kunnen valoriseren. Daarnaast onderhoud ik de contacten met

afvalverwerkers.” Aan variatie geen gebrek dus. “En ook niet aan interactie,

met collega’s en partners”, voegt De Koninck er aan toe. “Bij Vanheede hoef

ik me als vrouw nooit de vreemde eend in de bijt te voelen. De balans is

‘Dat innovatieve kantje van

recyclage houdt me geboeid’

hier mooi in evenwicht op kantoor. In de metaalwereld ligt dat bijvoorbeeld

anders. Maar ik heb me nooit anders bekeken gevoeld. Als je jouw job met

passie uitoefent, dan word je daar vanzelf geaccepteerd.”

Steeds nieuwe oplossingen zoeken

Als het van haar afhangt blijft ze dan ook graag nog even in de wereld van

recyclage hangen. “Het is mijn eerste job, dus ik kan moeilijk vergelijken,

maar ik werk hier zeer graag. Je voelt dat mensen kansen krijgen om te

ontdekken wat hen boeit en wat hen beter kan helpen om hun job in te

vullen. Die passie heb je ook nodig om elke dag weer nieuwe oplossingen

te zoeken om materialen steeds een trapje hoger op de ladder van Lansink

te verwerken. Want het staat hier nooit stil. Dat innovatieve kantje van

recyclage houdt me geboeid”, besluit De Koninck. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

13


DEPEN

Belgian Waste-to-Energy (BW2E) vertegenwoordigt alle 14 Belgische

installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval energetisch

valoriseren. Jaarlijks verwerken de 14 leden zo’n 2,8 miljoen ton restafval

en produceren zij meer dan 1,6 miljoen MWh elektriciteit die deels

hernieuwbaar is. Daarnaast zet BW2E steeds meer warmte en stoom in voor

residentiële en industriële warmtenetten. BW2E is een vzw met wisselend

voorzitterschap. In 2022 wordt het voorzitterschap opgenomen door Geert

Magerman, general manager van Brussel Energie).

14

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


DEPEN

Geert Magerman,

Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy

Waste-to-energy onmisbare

schakel in circulaire economie

De consumptiedrang van de welvarende mens is groot. Hierdoor plegen we dagelijks een aanslag op de grondstoffen wereldwijd.

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne maakten de schaarste van grondstoffen plots bijzonder tastbaar. De circulaire

economie, die kan het verschil maken. Ook in het kader van de energietransitie. Waste-to-energy is een onmisbare schakel in dit

verhaal. Het zorgt voor een essentiële afvalverwerking voor die reststromen waarvoor recyclage niet mogelijk is.

Wie ‘circulaire economie’ zegt, zegt ‘materiaalkringlopen sluiten’. Alle waarde die in het afval zit, moeten we benutten op de meest kwaliteitsvolle

manier. Daarnaast moeten kringlopen zuiver blijven. Precies daar ligt de bestaansreden van Belgian Waste-to-Energy en zijn leden: een veilige en

duurzame verwerkingsoplossing bieden voor niet-recycleerbaar restafval om zo de kringloop zuiver te houden en hoogwaardige recyclage mogelijk

te maken. Zelfs na verbranding. Onze installaties valoriseren immers de metalen die in het restafval aanwezig zijn en de minerale fractie uit de

bodemassen. We maakten de afgelopen jaren op dat vlak enorme evoluties door maar we streven ernaar de recuperatiegraad nog verder te verhogen

en zo de nood aan nieuwe grondstoffen te verkleinen.

Waste-to-energy en hoogwaardige recyclage zijn complementair én noodzakelijk om de circulaire economie in de praktijk te brengen. Zelfs met

de zeer hoge selectiviteitsgraad die België kent, zal er altijd restafval overblijven. Met de ambitie om dé Europese recyclagehub te worden,

zullen meer selectief ingezamelde afvalstoffen uit het buitenland hier hoogwaardig gerecycleerd worden. De brandbare recyclageresidu’s van deze

recyclageprocessen bestaan uit heterogene materialen en -vaak schadelijke- contaminanten waarvoor thermische verwerking voorlopig de enige en

meest aangewezen verwerkingstechnologie is. Door afval rigoureus te sorteren aan de bron en naar de waste-to-energyinstallatie te brengen, zorgt

onze sector er mee voor dat een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt. Onze state-of-the-art waste-to-energy installaties fungeren aldus als een

‘safe sink’, een veilige eindverwerking van ongewenste componenten.

Bovendien nemen we als sector een voorname rol op in tal van crisissen. Tijdens de coronapandemie was de vernietiging van virussen en pathogenen

cruciaal, na de overstromingen in 2021 moesten enorme hoeveelheden afval snel en veilig verwerkt worden en bij een voedselcrisis staan we paraat

om specifieke stromen veilig te verwerken. Verder zorgen onze leden op vraag van justitie of douane voor de vernietiging van illegale of in beslag

genomen goederen.

De nood aan hernieuwbare energie was nooit zo groot als vandaag. BW2E leden spelen een rol van betekenis in de productie van energie, zowel

onder de vorm van elektriciteit als hogedruk processtoom. Er wordt steeds meer ingezet op warmtenetten die onze bedrijven en burgers voorzien

van lokaal geproduceerde warmte. Hierdoor worden we voor energie steeds minder afhankelijk van import. Daarnaast blijven we investeren om

die energierecuperatie nóg te verhogen en doen we onderzoek naar nieuwe technieken. Denk maar aan de productie van waterstof op de sites van

waste-to-energyinstallaties.

Onze sector draagt niet alleen bij tot een duurzame, circulaire economie, ze geeft zelf ook het goede voorbeeld. Werken naar klimaatneutraliteit

is een belangrijke zorg en uitdaging voor de komende jaren. De uitstoot van CO 2

is inherent aan onze verwerkingsprocessen. Door energie- en

materialenrecuperatie te verhogen, door enkel niet-recycleerbaar afval te verbranden, door te onderzoeken hoe we fossiele CO 2

kunnen afvangen,

veilig opslaan of nuttig inzetten werken we actief mee om onze CO 2

-impact te verlagen. In de toekomst zal het zelfs mogelijk worden om

koolstofnegatief te werken. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

15


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

Waarom textiel het

nieuwe plastic is

Toen de poorten in China zich sloten, moest Europa in allerijl op zoek naar toepassingen voor zijn kunststof afval. De afvalberg die er

plots lag, zette de prijzen voor de verwerkers die er al waren stevig onder druk. Maar vandaag zien we een industrie ontstaan die, voor

bepaalde kunststoffen althans, niet meer afhankelijk is van de prijs van virgin materialen. Intussen dient zich echter ook al een nieuwe

probleemstroom aan. Corona bracht de kwetsbaarheid van de keten van textielrecyclage duidelijk aan het licht. Een sector waar dringend

stappen gezet moeten worden in circulariteit door alle stakeholders. Iets wat ook Europa niet ontgaan is.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

In het kader van een actieplan voor een circulaire economie heeft de Europese Commissie in maart 2022 een nieuwe

strategie gepresenteerd. Het wil fast fashion aanpakken en innovatie binnen de sector stimuleren.

Om één T-shirt te produceren is ongeveer 2.700 l

zoet water nodig. Dat komt overeen met wat één

persoon in 2,5 jaar drinkt. Wereldwijd verbruikte

de textielindustrie naar schatting 79 miljard m³

water in 2015. Ter info, het waterverbruik voor

de volledige EU-economie bedroeg diezelfde

periode maar 266 m³ water. Ongeveer 20% van

de wereldwijde vervuiling van schoon water wordt

veroorzaakt door de verf en appreteermiddelen

gebruikt in de textielindustrie. Tegelijkertijd is

de textielindustrie verantwoordelijk voor 10%

van alle koolstofemissies ter wereld. Dat is meer

dan de uitstoot van internationale luchtvaart

en zeescheepvaart samen. Elk jaar komt ook

0,5 miljoen ton microvezels in de oceaan terecht

door het wassen van synthetisch materiaal. Dit

is 35% van alle primaire microplastics die in het

milieu vrijkomen. ›

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

17


NIEUW! Tigerbite 400 mini breker

www.tigerbitebenelux.be

DE MARKTLEIDER VOOR

MINI- EN MIDI ZEVEN

• 20 verschillende modellen

• snel uit stock leverbaar

• budgetvriendelijk

• eigen demo site met 12 machines

• afspraak op zaterdag mogelijk

• oplossingen op maat

Contacteer ons voor meer info,

demo’s, bedrijfsbezoek, ...

Ontdek ons volledig gamma

op onze website!

WWW.FLEXIEVER.BE

+32 9 224 91 00

info@flexiever.be

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be

We’ve got you covered!

under-cover

cover systems by Versus

Een betrouwbaar, veilig en gemakkelijk te hanteren

overkappingssysteem, duurzaam en economisch

verantwoord.

www.versus-undercover.com

t. +32 (0)89 320 190

info@versus-omega.com


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

Preventie van afval moet voorop staan dus zal

men een nieuw businessmodel moeten aannemen

waarbij consumenten niet aangemoedigd worden

om elk seizoen van garderobe te wisselen om toch

maar mee te zijn met de laatste trends.

Van fast fashion naar

duurzaam textiel

Cijfers die u even doen duizelen? De malaise is

begonnen met de introductie van fast fashion.

Een gemiddelde persoon in de EU koopt vandaag

40% meer kledingstukken dan in 1996. De sterke

daling van de prijs en de kortere levensduur van

de kledingstukken heeft daar alles mee te maken.

Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kg aan

textiel en gooien jaarlijks ongeveer 11 kg textiel

weg. 87% daarvan komt in de verbrandingsoven

of op stortplaatsen terecht. In het kader van een

actieplan voor een circulaire economie heeft de

Europese Commissie in maart 2022 een nieuwe

strategie gepresenteerd om textiel duurzamer, beter

herstelbaar, herbruikbaarder en recycleerbaarder

te maken. Het wil fast fashion aanpakken en

innovatie binnen de sector stimuleren.

Mentaliteitswijziging bij

producenten en consumenten

Alles moet beginnen met een mentaliteitswijziging

bij de producenten. Preventie van afval moet

voorop staan dus zal men een nieuw businessmodel

moeten aannemen waarbij consumenten niet

aangemoedigd worden om elk seizoen van

garderobe te wisselen om toch maar mee te zijn

met de laatste trends. De gemiddelde levensduur

van een kledingstuk bedraagt nu maar 1 jaar. De

nieuwe strategie omvat bovendien nieuwe eisen

voor het ecologisch ontwerp van textiel, duidelijkere

informatie, een digitaal productpaspoort en

roept bedrijven op hun verantwoordelijkheid te

nemen en actie te ondernemen om hun koolstofen

ecologische voetafdruk tot een minimum te

beperken. De nieuwe strategie van de Commissie

omvat ook maatregelen om de aanwezigheid

van gevaarlijke chemische stoffen te bestrijden,

roept producenten op om gedurende de volledige

waardeketen verantwoordelijkheid te nemen voor

hun producten, ook wanneer ze afval worden, en

consumenten te helpen duurzaam textiel te kiezen.

Energiebesparing tot 330 GJ/t

Volgens de afvalrichtlijn die het Europees

Parlement in 2018 heeft goedgekeurd, zijn de

EU-landen tegen 2025 verplicht om textiel apart

in te zamelen. Tweehandskledij heeft immers

de beste troeven om energie en grondstoffen te

besparen. Wanneer de volledige productieketen

van nieuwe kleding zou vermeden worden, kan

er een energiebesparing tot 330 GJ/t worden

gerealiseerd. Ook hergebruik (bijvoorbeeld in

de productie van reinigingsdoeken en wipes)

De EU beschikt over een EU-milieukeurmerk dat

mag worden aangebracht op de producten van

producenten die aan bepaalde ecologische criteria

voldoen, zoals een beperkt gebruik van schadelijke

stoffen en een lagere water- en luchtvervuiling.

betekent een flinke bonus voor het milieu en een

besparing van 200 GJ/t energie. De EU beschikt

over een EU-milieukeurmerk dat mag worden

aangebracht op de producten van producenten

die aan bepaalde ecologische criteria voldoen,

zoals een beperkt gebruik van schadelijke

stoffen en een lagere water- en luchtvervuiling.

Daarnaast heeft de EU een aantal maatregelen

genomen om de impact van textielafval op het

milieu te verkleinen. Zo wordt in het kader van het

programma ‘Horizon 2020’ geld overgemaakt aan

RESYNTEX, een project rond chemische recyclage

dat een circulair bedrijfsmodel zou kunnen bieden

voor de textielindustrie. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

19


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

‘De eerlijkste

jeans ter wereld’

Er komen meer en meer initiatieven om tot circulair textiel te komen. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in eigen land. HNST is gestart

vanuit de verbazing over de absurde impact van de mode- en textielindustrie op mens en milieu. Het jeansmerk wil het beter doen en gebruikt

vandaag al 56% gerecycleerde denim katoen in zijn jeans. Binnenkort wil het de grens optrekken tot 62%. Op die manier wil het Antwerpse

bedrijf vermijden dat afgedankte jeans gestort of verbrand wordt.

Tekst Valérie Couplez | Beeld HNST

Cijfers zeggen soms meer dan duizend woorden. De laatste vijftien jaar is

de hoeveelheid geproduceerde kleding meer dan verdubbeld. Nochtans

zijn we niet met dubbel zoveel. De textielindustrie is daarmee wereldwijd

verantwoordelijk voor 4 à 8% van broeikasgassen. Meer dan 70% van alle

kleding wordt na gebruik gewoon gestort of verbrand. Slechts minder dan 1%

wordt opnieuw gerecycleerd tot nieuw textiel. Voor HNST moest circulariteit

het vertrekpunt zijn van hun nieuwe jeans. “We zullen niks ontwikkelen dat

ons verhindert ons product in de toekomst te kunnen recycleren. Door jeans

van concullega’s te recycleren, zien we met eigen ogen welke elementen

dat proces moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Knopen en ritsen die niet

verwijderd kunnen worden, klinknagels rond de zakken, polyester labels

met maat en wasvoorschriften, synthetische stretch die in de stof geweven

is … Dit was onze basis om te gaan innoveren. Zo hebben we bijvoorbeeld

afschroefbare knopen ontwikkeld”, vertelt Eva Engelen, Sustainability &

Product Manager bij HNST

Recycleerbaarheid centraal

Recycleerbaarheid van materialen staat centraal. “We kiezen bewust voor

natuurlijke materialen met dezelfde oorsprong, omdat deze in hetzelfde

recyclage proces verwerkt kunnen worden. Wie kiest voor combinaties van

katoen en gerecycleerde pet doet in feite aan green washing. Een T-shirt

gemaakt uit deze mix is vandaag niet recycleerbaar en vergroot dus alleen

maar de afvalberg. Gerecycleerde pet hoort dus in de drankenindustrie waar

het weer een fles kan worden.” Maar circulair textiel vraagt ook om een nieuwe

manier van denken en werken. Bij HNST moet een collectie minimaal twee

seizoenen meegaan. Bovendien is elke jeans goed voor 15 euro statiegeld.

Engelen: “Wanneer zijn broek versleten is, kan de consument deze terugsturen

in ruil voor 15 euro korting op de volgende aankoop. Zo nemen we onze

verantwoordelijkheid en garanderen we dat onze circulaire producten terug

bij ons terechtkomen om ze opnieuw te recycleren.” Dat de eerste twee jaar

van HNST’s bestaan puur gericht waren op R&D heeft alles te maken met

Een HNST jeans bevat vandaag 56%

gerecycleerde oude jeans (katoen), 23% virgin

katoen en 21% Tencel. Binnenkort pakt

HNST uit met een nieuwe stof die voor 62% zal

bestaan uit gerecycleerd katoen.

20 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

het creëren van een hechte waardeketen. “Een grote uitdaging, aangezien

we industriële leveranciers benaderden met kleine volumes en een lange lijst

met eisen. Gelukkig hebben we de perfecte partners gevonden die net zo

gepassioneerd zijn over duurzaamheid en circulariteit als wij”, aldus Engelen.

Van 56% naar 62% recycled content

Een HNST jeans bevat vandaag 56% gerecycleerde oude jeans (katoen), 23%

virgin katoen en 21% Tencel, een natuurlijke kunstvezel die gemaakt wordt

van houtpulp afkomstig van duurzaam beheerde eucalyptusbomen. Engelen:

“Het zorgt voor draagcomfort zonder synthetische stretch vezels toe te voegen.”

Het katoen uit de oude jeans zamelt HNST zelf in samen met partners zoals

de Kringwinkel. Die worden vervolgens gesorteerd. “Tot op vandaag konden

we zo al 27 ton jeans redden uit verbrandingsovens. De nog draagbare jeans

schenken we aan de Kringwinkel. De vervuilde fracties (verf, olie …) worden

uitgesorteerd en gedowncycled. Daarna vervezelen we de rest en werken we

die vezels opnieuw op tot garen voor een denim doek.” De garen worden

overigens ook in België gemaakt bij de European Spinning Group. Binnenkort

pakt HNST uit met een nieuwe stof die voor 62% zal bestaan uit gerecycleerd

katoen. De innovatie is mogelijk gemaakt door een nieuw kettinggaren te

gebruiken dat een hoger percentage gerecycleerd katoen bevat, afkomst van

Italiaans industrieel textielafval. “We proberen het percentage altijd verder

omhoog te krijgen. Waarom? Als je weet dat we voor de 23% virgin katoen

nog 300 liter water nodig (van de totale 361 l die HNST gebruikt voor zijn

jeans) hebben, weet je dat elke procent telt”, besluit Engelen. ❚

RSS-SERIES VISIT US! C5.337

DE ENORME KNIPKRACHT

EN KORTE CYCLUSTIJDEN

GARANDEREN EEN ONGELOOFLIJKE

PRODUCTIVITEIT

Recycleerbaarheid van materialen staat centraal. HNST kiest bewust voor

natuurlijke materialen met dezelfde oorsprong, omdat deze in hetzelfde

recyclageproces verwerkt kunnen worden.

Kracht

Verbeterde hydraulische

infrastructuur, geen kracht

gaat verloren

Materiaal

Geproduceerd uit

“high performance steel”

Gemak

Meest productieve schaar

met laagste brandstofverbruik

op de markt

Modern

Unieke hoofd-as constructie

en bovenbek geleiding, voor

een langere “spelingsvrije”

levensduur

Bij HNST moet een collectie minimaal twee seizoenen meegaan.

Bovendien is elke jeans goed voor 15 euro statiegeld.

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?

Ontdek onze producten op www.rotar.com

RecyclePR .BE 21

RecyclePR

Naamloos-17 1 19-05-2022 12:57

.BE


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

UIT RECYCLAARBAAR EN GERECYCLEERD TEXTIEL

PERFORMANTERE EN DUURZAMERE

WINDTURBINEBLADEN

Windturbines produceren dan wel groene stroom, de turbines zelf zijn allesbehalve groen. De meeste windturbines hebben wieken uit

glasvezelversterkte kunststoffen. Stevig, maar niet recycleerbaar en vooral zwaar. Niet de meest efficiënte oplossing dus. Sirris onderzoekt

momenteel het concept van turbinebladen met voorgespannen, recycleerbaar textiel. Technologie gebruikt in zeilboten werd toegepast om

turbinebladen en hun werking te optimaliseren. Het resultaat zijn lichtere en goedkopere turbinebladen.

Tekst Sirris | Beeld Act Blade en iStock

De ontwikkeling van haalbare alternatieven voor duurzame energie is

belangrijker dan ooit. Windturbines produceren weliswaar hernieuwbare

energie, maar de turbines zelf, de bladen in het bijzonder, hebben voorlopig

nog met enkele minpunten te kampen, zoals de recyclage en verwerking

van ontmantelde wieken die momenteel bestaan uit glasvezelversterkte

kunststoffen. Voorts zijn grotere turbines met langere bladen vandaag een

populaire manier om de ‘levelised cost of electricity’ (LCOE, wat neerkomt

op de totale levensduurkost) te verlagen, maar grotere turbinebladen uit

composietmateriaal hebben te lijden onder het aanzienlijk hogere gewicht

en de daaraan verbonden hogere kosten, een hogere vermoeiing van andere

turbinecomponenten en hogere installatiekosten. Ook de productiekost en

-complexiteit zou lager mogen. Windturbineparken zijn momenteel nog

altijd (te) duur. Wil windenergie blijven groeien, dan moet de sector blijven

innoveren met als doel de goedkoopste energiebron te zijn.

Nieuw type windturbinebladen

Ondanks de optimalisaties in materiaal en productieproces van het laatste

decennium heeft het huidige ontwerp stilaan zijn grenzen bereikt en komt

er een ogenblik dat een fundamentele verandering in het ontwerp aan de

orde is. Recent ontwikkelde windturbinebladen breiden de grenzen van de

huidige bladtechnologie uit door de kernproblemen van de windindustrie aan

te pakken met een nieuw ontwerp en dito productiemethode. Enel Green

Power, een multinational voor hernieuwbare energie, richtte samen met een

ontwerper van jachtzeilen de start-up ACT Blade op, om in samenwerking met

enkele partners een nieuw type windturbinebladen onder dezelfde naam te

produceren en testen. Volgens de ontwikkelaars is de energie die door een

windturbine wordt gegenereerd afhankelijk van de aerodynamische vorm van

de windturbinebladen. Het optimum is afhankelijk van windcondities en de

belasting die tijdens de werking op de bladen wordt uitgeoefend.

22 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE

‘Anders dan de klassieke glasvezelbladen

zijn de nieuwe bladen ontworpen om

deels gerecycleerd te worden en om

gerecycleerd materiaal in te zetten’

De nieuwe turbinebladen, die naar verwacht tegen 2023 op de

markt zouden worden gebracht, bieden heel wat potentieel voor

de nieuwe, grotere +10 MW offshore windturbines.

24 à 32% lichter

Aangezien er een trend is naar steeds langere bladen, dringen nieuwe

manieren zich op om het materiaalgebruik, gewicht en de kosten te verlagen,

en de productie-efficiëntie te verhogen. Op basis van deze kennis werd een

haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van een nieuw

bladontwerp dat aanzienlijk van de huidige norm afwijkt. ACT Blades is

gebaseerd op de technologie om zeilen van jachtschepen te modelleren en

zorgt ervoor dat de turbinebladen 24 à 32% lichter zijn dan klassieke bladen.

Dit dankzij een slankere steunstructuur uit composietmateriaal die volledig

is bekleed met een technisch weefsel. De nieuw ontwikkelde bladen wegen

even veel als hun klassieke volle, glasvezelversterkte evenknieën, maar ze zijn

10% langer dan de standaardlengte van 55 m, waar door ze een circa 9%

hogere elektriciteitsproductie kennen. De vorm van de voorgespannen, met

textiel beklede bladen kan bovendien aangepast worden om belastingen van

het systeem te beheersen.

Ontworpen voor recyclage

Anders dan de klassieke glasvezelbladen zijn de nieuwe bladen ontworpen om

deels gerecycleerd te worden en om gerecycleerd materiaal in te zetten, waardoor

er minder afval ontstaat. Het weefsel is herbruikbaar en kan eenvoudig worden

gerecupereerd wanneer de bladen aan het einde van hun levensduur gekomen

zijn. Het concept sluit zo naadloos aan bij een verantwoorde energieproductie

Door de langere bladen met lagere massa en zelfde traagheidsmoment aan

de bladvoet wordt een hogere productie van energie mogelijk met minimale

verandering in turbinebelastingen.

en strategie van circulair beheer van windturbineparken: een maximaal

hergebruik en recyclage van materialen en componenten en de toepassing

van een circulair perspectief vanaf de ontwerpfase. Algemeen genomen is de

recyclage van metaal (wat het grootste deel van de windturbine uitmaakt)

heel eenvoudig, terwijl die van de composietmaterialen die gebruikt zijn om

de rotorbladen te maken complexer is. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

23


‘T IS GROEN EN

‘T HEEFT MAAR

WEINIG AFVAL?

KERMIT DE KWITTER

Kies vanaf nu voor

herbruikbare producten

wanneer dat kan


E-drive preshredders

Up to 50% lower

operational

energy

consumption

Unusually strong fineshredders

Smooth &

problem free

production of

RDF & SRF

Manath Gevaert

manath@smart-equipment.com

+32 478 12 24 18

www.smart-equipment.com


NIEUWE BALENPERS MOET UITBREIDING MOGELIJK

MAKEN BIJ PAPIER- EN PLASTICVERWERKER

Het familiebedrijf Grammet heeft geïnvesteerd in een UnoTech balenpers. De nieuwkomer moet een uitbreiding faciliteren voor de twee jonge

bedrijfsovernemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in rollen papier, maar het laatste jaar breidden ook de oudpapieractiviteiten uit.

Tekst en beeld Jerom van Rozendaal

Een tiental containers met het logo van Grammet

staat te blinken voor de laadkaaien van het

recyclagebedrijf in Lubbeek. “Deze hebben we

dit jaar aangeschaft”, vertelt Jens Grammet (28).

Het is niet het enige nieuwe aan het bedrijf dat

nog maar net een jaar geleden vanuit Vilvoorde

naar dit industrieterrein verhuisde. “We zijn

verhuisd om een uitbreiding mogelijk te maken”,

vertelt Grammet die samen met broer Jago (30)

en vader Guy het bedrijf runt. De geschiedenis

van het bedrijf gaat meer dan 50 jaar terug

toen de grootvader startte met de ophaling

en verwerking van oud papier. Later zijn daar

rollen stocklot papier bijgekomen. Dit groeide

in de loop der jaren tot de specialiteit van de

zaak uit en door de hevige concurrentie in dit

segment is het oud papier onder Guy afgestoten.

Een aantal jaren geleden, toen zonen Jago en

Jens in het bedrijf stapten, zijn de ondernemers

teruggekeerd naar de familiale roots. “We kregen

van bedrijven het verzoek om ook oud papier mee

nemen.” Van het een kwam het ander en sinds dit

jaar verzamelt het bedrijf ook industrieel papier

in bij bedrijven. In de loop van het laatste jaar

is ook de stroom plastiek ontstaan. Sinds deze

koerswijziging is het tonnage van het bedrijf op

korte termijn verdubbeld.

Het Belgische familiebedrijf Grammet nam eind vorig jaar een UnoTech balenpers in gebruik.

26 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


‘Met deze balenpers zijn we in staat grote volumes te verwerken’

Balenpers centraal in plannen

Een belangrijke factor bij de uitbreiding, die de

komende jaren verder gestalte moet krijgen, is de

120 tons balenpers van het merk UnoTech. Deze

werd eind vorig jaar geleverd door de gekende

Benelux-dealer Multinet dat vanuit Nederlands

Brabant werkt en daardoor ook zeer veel klanten

in België bedient. “Met deze balenpers zijn we

in staat grote volumes te verwerken”, vertelt

Jens Grammet enthousiast over de UnoTech. De

balenpers verpakt de balen met kruisomsnoering

waardoor verschillende materialen verwerkt

kunnen worden. De programma’s zijn makkelijk

in te stellen, waardoor het bedrijf verschillende

stromen snel achter elkaar kan verwerken.

“Wij hebben veel soorten papier en ook plastic

stromen. Doordat we geen extreem hoge volumes

hebben, wordt er regelmatig van materiaal

gewisseld.” Niet alleen zijn de ondernemers

tevreden met de balenpers, die momenteel nog

maar op 50% van de tijd draait en daardoor

verdere groei mogelijk maakt. Zij vinden ook

de Multinet-service van een zeer hoog niveau.

Jens Grammet licht toe: “We hebben twee keer

een probleem gehad met de balenpers van

ongewenst materiaal, maar Multinet heeft het in

beide gevallen snel opgelost.”

Service voorop

Multinet is eveneens een echt familiebedrijf

met, net zoals Grammet, ruim tien medewerkers

in dienst. Een groot gedeelte daarvan zijn

techniekers die dagelijks onderweg zijn bij

klanten voor onderhoud, reparatie of plaatsing.

Grondlegger en medezaakvoerder Jos Leemans

zit al veertig jaar in de business. “Wij hebben

eerst zelf balenpersen gemaakt en daarna zijn

we ook service en onderhoud gaan verlenen aan

andere balenpersen. Sinds 2008 zijn we dealer

van de UnoTech balenpersen in de Benelux.”

Door het grote netwerk en de nadruk op dienstverlening,

waarbij ook maatwerk geleverd

wordt, is Multinet erin geslaagd UnoTech op de

Nederlands-Belgische kaart te zetten. “De laatste

jaren is de verkoop heel snel gegaan”, vertelt

Leemans die aangeeft dat de meest verkopen

voortvloeien uit mond-tot-mondreclame. Zo

ook bij Grammet. “Ik zag de machine staan bij

een Duitse klant die er heel tevreden over was.

Nadat we contact hadden gelegd met Multinet

stonden ze een paar dagen later al op de stoep”,

besluit Guy Grammet. ❚

Broers Jens (links) en Jargo Grammet runnen de papier- en plastic verwerking samen met hun vader.

Jos Leemans (Multinet) en Guy Gramet (bovenaan de trap) brengen veel ervaring mee.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

27


VERMAKO COVER SOLUTIONS

NEED PROTECTION?

WE’VE GOT YOU COVERED

CAREELSTRAAT 11B - 8700 TIELT

BELGIUM T + 32 51 40 10 44

COVERS@VERMAKO.COM

WWW.VERMAKOCOVERSOLUTIONS.COM

ADV 04-2021.indd 1 26/04/2021 9:31:15

Naamloos-3 1 07-07-2022 15:57


Shaping the future of used materials


Circulaire economie heeft nood aan

vele talenten

Circulaire economie. Iedereen heeft er de mond van vol. We zien dan ook enorm veel mooie projecten ontstaan, stuk

voor stuk goede voorbeelden van meer circulair werken en ondernemen. België heeft hierin binnen de Europese Unie een

voorsprong opgebouwd door al in de jaren 80 en 90 performante systemen op poten te zetten om materialen te kunnen

recupereren en recycleren. Die voorsprong blijkt nu een tweesnijdend zwaard. Als voorloper voelden we weinig stimulans

om verdere vooruitgang te boeken. Resultaat? De laatste tien jaar is onze voorsprong op het vlak van afvalinzameling en recyclage

steeds kleiner geworden. En dat terwijl onze ambities groter zijn dan ooit tevoren. Zo streeft Vlaanderen ernaar om

zijn materialenvoetafdruk met 30% te doen dalen tegen 2030. Die daling is evenwel nog steeds niet ingezet. Integendeel.

Poorten open voor talent

De lineaire economie is een tanker. We hebben dan ook iedereen aan

dek nodig om deze van richting te laten veranderen en koers te zetten

naar een circulaire economie. De Belgische afval- en recyclagebedrijven

zetten de poorten wagenwijd open voor alle talent dat op zoek is naar

een job en een steentje wil bijdragen tot een beter klimaat en een

robuustere economie.

Diploma's of ervaring in de sector of een gelijkaardige functie zijn daarin

van ondergeschikt belang. Onze sector kijkt vooral naar de attitude en het

inherente talent: zit de ingesteldheid goed dan kan je onmiddellijk aan de

slag en zal je snel de kans krijgen om meer complexe taken te leren of meer

verantwoordelijkheid te nemen. Dit binnen een werkomgeving met een grote

diversiteit aan collega’s en taken, en in een job die bijdraagt aan een beter

leefmilieu en bij uitbreiding een betere samenleving. Een job die bovendien

toekomstbestendig is, want het sluiten van materiaalkringlopen zal enkel

maar aan belang winnen. Door te recycleren besparen we op CO 2

-uitstoot en

maken we onze economie minder afhankelijk van de invoer van materialen en

grondstoffen uit het buitenland.

Iedere schakel heeft zijn rol te spelen

De verschillende overheden in ons land voeren een actief beleid om zoveel

mogelijk mensen aan het werk te krijgen. We steunen dan ook Vlaams

minister Brouns in zijn ambitie om de werkgelegenheidsgraad van 75% naar

80% op te trekken, onder meer door een doorgedreven activeringsbeleid.

Onze bedrijven zetten graag hun schouders onder deze uitdaging via

loopbaanbegeleiding, levenslang leren en werkbaarheidsfocus. Voorts, onder

meer binnen het project Women in Recycling, werken de Belgische afval- en

recyclagebedrijven aan het diverser en inclusiever maken van onze sector.

Het onderzoek van KULeuven Research Manager Kris Bachus leert ons

bovendien dat de resultaten niet uitblijven. De afval- en recyclagesector

blijft een netto tewerkstellingsmotor: de werkgelegenheid in de afval- en

recyclagesector in Vlaanderen is met 16% gestegen tussen 2008 en 2020.

Het aantal jobs is maar liefst drie keer sneller gegroeid dan het gemiddelde

voor de Vlaamse economie (5,8%). Lokale jobs, die in België welvaart en

expertise scheppen.

Sociale partners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Denuo is

uitermate verheugd dat vele bedrijven dan ook in een sterk partnerschap met

de vakbonden en arbeidsbemiddelingsdiensten samenwerken om nieuwe

talenten aan te trekken en bestaande verder te laten groeien.

Philippe Tychon, Voorzitter Denuo

30 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Wat is de jobimpact van de circulaire

economie?

De circulaire economie is in volle opmars. Dat blijkt onder meer uit de vele mooie projecten die her en der opduiken. En

nadat 100 Vlaamse partners op maandag 25 april 2022 tijdens de Circular State of the Union een engagementsverklaring

ondertekenden waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie

waar te maken, weten we dat dit alleen nog maar zal toenemen. Vraag is nu welke impact dit zal hebben op de tewerkstelling.

Zal de circulaire economie effectief een groeimotor zijn voor lokale jobs?

Groeimotor voor lokale tewerkstelling

Uit onderzoek van KULeuven Research Manager Kris Bachus blijkt alvast van

wel. Zo is de werkgelegenheid in circulaire sectoren in Vlaanderen met 16%

gestegen tussen 2008 en 2020. Daarmee is de circulaire werkgelegenheid

maar liefst drie keer sneller gegroeid dan het gemiddelde voor de Vlaamse

economie (5,8%).

Groeiende vraag naar technische profielen

Wat weten we nu over die circulaire jobs? Uit de huidige cijfers blijkt dat

deze jobs vooral door mannen worden ingenomen (85%). Bovendien wordt

in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde een groter aandeel ingenomen

door mensen met een beperkte opleiding.

Maar net als in andere sectoren vist ook de circulaire economie in de poel van

mensen met een gemiddelde opleiding. Het gaat hierbij veelal om technische

profielen, de zogeheten knelpuntvacatures.

Bedrijven aan zet

De komende jaren zal de zoektocht naar technische profielen alleen maar

toenemen. Want naast de opkomst van de circulaire economie zijn er nog

andere trends met een grotere impact op de arbeidsmarkt. Denk maar aan de

vergrijzing, de digitalisering en de klimaattransitie. En dus blijven acties om

jongeren te overtuigen om voor een technische STEM-richting te kiezen van

essentieel belang om de aanstroom van technische profielen aan te wakkeren.

Daarnaast kunnen de bedrijven in circulaire sectoren verschillende initiatieven

nemen om de broodnodige technische profielen te werven:

De afval- en recyclagesector kan dezelfde groeicijfers voorleggen op vlak van

werkgelegenheid, waarmee het haar status als circulaire speerpuntsector

bevestigt.

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. Op basis van verschillende studies zou

de transitie naar een circulaire economie de werkgelegenheid in Vlaanderen

tussen 2016 en 2030 met 1% laten toenemen. Dat lijkt misschien weinig,

maar uitgedrukt in cijfers betekent dit dat er maar liefst 30.000 extra jobs

zouden bijkomen. Voor bedrijven die actief zijn in de terugwinning van afval

zou het aantal jobs met maar liefst 21% toenemen in diezelfde periode.

• Bedrijven kunnen op hun manier de technische onderwijsrichtingen

promoten. Bijvoorbeeld door hun medewerkers de kans te geven om hun

kennis en ervaring te delen in het onderwijs. Of vice versa, door mensen uit

het onderwijs te laten proeven van het bedrijfsleven en zo meer voeling te

geven met de economische realiteit.

• Inzetten op 'reskilling', het herscholen van werknemers uit andere sectoren,

en levenslang leren.

• De aanwervingsvereisten versoepelen, zodat meer mensen in aanmerking

komen. Door in te zetten op on-the-job training en door opleidingen een

structurele plaats te geven in de werkschema's kunnen bedrijven hun

medewerkers naar het gewenste competentieniveau loodsen.

Kansen en uitdagingen

Kortom, de circulaire economie is een echte groeimotor voor lokale

werkgelegenheid, maar de bedrijven in die circulaire sectoren staan voor heel

wat uitdagingen om de nodige profielen te vinden om die extra jobs ingevuld

te krijgen. Het is aan de ondernemers en bedrijfsleiders om te innoveren en in

te zetten op hun HR-beleid. Ze kunnen in ieder geval niet aan de zijlijn blijven

staan, want ook al is er nog geen algemeen dwingend beleid, de circulaire

beleidsdoelstellingen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Dus

ook de vraag naar technische profielen.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

31


Vlaams minister Jo Brouns ijvert voor

meer jobs in de circulaire economie

Minister Jo Brouns was nog geen maand op post als Vlaams minister voor economie, innovatie, werk, sociale economie,

en landbouw toen hij tijdens Work Matters, het zomerevent van Denuo, zijn plannen rond werkgelegenheid uit de doeken

mocht doen.

De minister onderlijnde eerst en vooral dat we ons in een periode van grote

onzekerheid bevinden door verschillende crisissen. Die onzekerheid heeft

belangrijke economische gevolgen door de stijgende prijzen voor energie en

grondstoffen. Daarenboven mogen we de klimaatuitdaging niet vergeten.

Al die uitdagingen zijn volgens minister Brouns tegelijkertijd een kans.

Een kans die we kunnen grijpen via circulaire oplossingen waarbij we afval

gebruiken als materialen. We moeten dus werkgelegenheid in de circulaire

economie creëren. Gelukkig, zoals ook aangegeven door professor Kris Bachus,

stijgt die vandaag al drie keer sneller dan in de hele Vlaamse economie.

Met de arbeidsmarkt gaat het evenwel niet goed, die staat vandaag in brand.

De Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen optrekken

van 75% naar 80%. De groep niet-werkzame personen in Vlaanderen bestaat

echter uit slechts 180.000 werklozen tegenover 665.000 niet-actieven. Als

je weet dat er vandaag in Vlaanderen 400.000 vacatures open staan, is het

duidelijk dat men niet alleen de werklozen, maar ook de niet-actieven zal

moeten aanspreken.

Om die doelstelling te bereiken hebben de Vlaamse werkgevers, werknemers

en regering een akkoord gesloten dat opgebouwd is uit vier pijlers.

• Ten eerste moet de VDAB meer mensen activeren. De VDAB zal uit zijn

comfortzone moeten treden en niet alleen werklozen begeleiden naar

werk, maar ook de inactieven bereiken door in te zetten op de noden van

ieder individu.

• Ten tweede moet er meer ingezet worden op opleiding en loopbaanbegeleiding.

De Vlaamse werkvloer zou de grootste school van Vlaanderen

moeten worden en levenslang leren aanmoedigen.

• Ten derde moet men het werkbaarheidsprincipe hanteren. Dat kan

bijvoorbeeld dankzij meer flexibiliteit, maar ook door autonomie en

verantwoordelijkheid in ieders job te integreren.

• Finaal moet Vlaanderen inzetten op interregionale mobiliteit door mensen

uit Brussel en Wallonië te verleiden voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Indien

nodig moeten we zelfs durven spreken over economische migratie.

Om af te sluiten verwees minister Brouns nog naar de activerende

ontslagregeling in de federale arbeidsdeal waarin hij sterk gelooft. Zo wordt

ontslag niet langer als een einde, maar als een doorstart gepercipieerd.

Veel werk op de plank dus voor minister Brouns en zijn collega’s!

“Met de arbeidsmarkt gaat

het niet goed, die staat

vandaag in brand”

De Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen optrekken van 75% naar 80%.

32 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Work Matters: debat onder

tewerkstellingsexperten

Tijdens Denuo's Work Matters evenement brachten we een reeks experts samen om te praten over de uitdagingen en oplossingen

voor het huidige tekort aan arbeidskrachten in België.

halen, vers bloed nodig hebben en dus buiten Vlaanderen moeten rekruteren.

Yves Magnan, Directeur-generaal Producten en Diensten bij Le Forem, legde

uit dat Wallonië het taalplan heeft gereactiveerd om Waalse werkzoekenden

in het Nederlands op te leiden zodat ze in Vlaanderen kunnen werken.

vlnr: Raphaëlle Pollet (Denuo), Ortwin Magnus (ABVV Metaal),

Liesbeth Driesen (Actiris), Els Vanneste (Galloo), Yves Magnan (Le Forem),

Arne Theylaert (VDAB).

Hieronder vatten wij voor u de belangrijkste boodschappen van dit

inspirerende debat samen.

Diversiteit en inclusie

De experts keken eerst naar diversiteit en inclusie als oplossing voor het tekort

aan arbeidskrachten. Liesbeth Driesen, Directeur van de Directie Werkgevers

bij Actiris, begon met uit te leggen dat diversiteit niet langer een optie is,

maar een must als we rekening willen houden met de bevolking van ons land

in al haar diversiteit, vooral in Brussel. Zij herinnerde eraan dat diversiteit de

winstgevendheid, creativiteit en productiviteit van het bedrijf verhoogt. De

werkgever heeft er alles bij te winnen om een dergelijk beleid binnen het

bedrijf in te voeren.

Maar, zoals Els Vanneste, HR Manager bij Galloo, uitlegt, vergt dit een

cultuurverandering. In de woorden van Els: "Wij denken dat vrouwen beter zijn

in de zorgsector en mannen in de meer technische en zwaardere beroepen,

maar dat is onze cultuur, het is niet onze natuur. Bedrijfsleiders zullen dit

moeten beseffen, maar een cultuur heeft tijd nodig om te veranderen. Met

kleine stapjes kunnen we die cultuur veranderen." Deze verandering is reeds

merkbaar aangezien sommige vrouwen nu bulldozers besturen of als lasser

aan de slag gaan, wat vroeger bijna ondenkbaar was. Els legde verder uit dat

we inspirerende rolmodellen nodig hebben om deze cultuur te veranderen, en

dat is waar het bij het project ‘Women in Recycling’ allemaal om draait. Wij

hebben rolmodellen nodig, niet alleen voor de bedienden maar ook voor de

arbeiders, want vrouwen zijn nog echt ondervertegenwoordigd.

Interregionale mobiliteit

Vervolgens kwam de mobiliteit binnen gewesten, tussen gewesten en zelfs

tussen landen aan bod. In Vlaanderen is de talentencrisis bijzonder acuut.

Arne Theylaert, Directeur Dienstverlening bij de VDAB, sprak over het belang

van interregionale mobiliteit en de samenwerking met Le Forem en Actiris om

jobs in te vullen in provincies met een werkloosheidsgraad tussen 2 en 0%. Hij

legt uit dat we, om de doelstelling van 80% werkgelegenheid tegen 2030 te

Jammer genoeg moeten Yves Magnan en Liesbeth Driesen toegeven

dat de fysieke mobiliteit een probleem blijft, vooral voor bedrijven die in

industriezones gevestigd zijn en slecht of helemaal niet worden bediend door

het openbaar vervoer. Er is behoefte aan collectief vervoer naar de bedrijven.

Bij Galloo worden ook veel Fransen aangeworven wegens het tekort aan

plaatselijke arbeidskrachten. Het is niet eens meer nodig om Nederlands

te spreken. Het bedrijf heeft zich aangepast en alle werkinstructies en

documenten zijn beschikbaar in het Frans. Een andere moeilijkheid is dat

de arbeidsregelingen en -voorwaarden van land tot land verschillen. Een

kraanmachinist in Frankrijk werkt 35 uur, terwijl een kraanmachinist in

België 38 uur werkt. De salarissen zijn ook niet op elkaar afgestemd. Toch

werken deze mensen op dezelfde site, het is niet logisch of eerlijk. Els spreekt

de enigszins utopische wens uit (maar je moet kunnen dromen om grote

dingen te realiseren) van een eengemaakte Europese Unie op het gebied van

arbeidsvoorwaarden om de mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken.

Sociale lift

Talent aantrekken is één ding, talent binnen het bedrijf houden en verder

ontwikkelen is een tweede. In dit verband kan de sociale lift ook worden

gezien als een cruciale uitdaging, maar ook als een oplossing voor het

invullen van vacatures.

Ortwin Magnus, vicevoorzitter van ABVV Metaal, benadrukte het belang van

het werk van de sociale partners, die een collectieve arbeidsovereenkomst

hebben gesloten over werkbaar werk in het paritair subcomité 142.01

(terugwinning van metaal). Zij hebben onder meer een peterschapscursus

opgezet om werknemers op te leiden tot mentor van een nieuwe collega. Voor

ABVV Metaal is levenslang leren essentieel (life long learning), en werknemers

moeten gedurende hun hele loopbaan kunnen worden bijgeschoold.

Yves Magnan herinnert ons eraan dat de witte raaf niet meer bestaat:

bedrijven moeten dus flexibel zijn en mensen in dienst nemen die op de

werkplek worden opgeleid. Dit wordt work-based learning genoemd. Liesbeth

Driesen vulde deze boodschap aan door uit te leggen dat, aangezien we niet

langer hooggekwalificeerde profielen met reeds opgedane ervaring kunnen

vinden, we moeten investeren in de interne opleiding van juniorprofielen,

waar het bij de professionele lift om gaat. Arne Theylaert zei "rekruteren is

investeren". Volgens hem is er een rol weggelegd voor de sociale secretariaten,

die ontwikkelingsplannen/loopbaanplannen voor werknemers zouden

kunnen voorstellen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen

die niet over de middelen beschikken om dit intern te regelen. Voor functies

waarvoor meer vaardigheden en ervaring vereist zijn, adviseert hij de

voorkeur te geven aan interne aanwerving via loopbaanplannen. Nieuwe

aanwervingen met veel talent kunnen onderaan de ladder beginnen met

goede toekomstperspectieven. >

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

33


Els voegde daaraan toe dat de werknemers niet alleen in hun job moeten

worden opgeleid, maar ook in werk in het algemeen en in arbeidsethiek met

een meer algemene aanpak. Zij deed een beroep op partners zoals de VDAB,

Le Forem en Actiris om op het terrein hulp te krijgen om de werknemers te

helpen evolueren en hen op sociaal en mentaal vlak te begeleiden.

Kortom, onze sector wil een kans geven aan mensen die de nodige motivatie

hebben. Attitude is belangrijker dan het diploma. Ortwin Magnus sloot het

debat af met het verhaal van een werkneemster die in onze sector de sociale

ladder is opgeklommen. Iemand die 16 jaar als sorteerder in de recuperatie

van metalen had gewerkt. Ze had haar ronde gedaan en wilde meer

verantwoordelijkheid en diversiteit in haar baan. Er kwam een vacature vrij in

het bedrijf om een van de grote bulldozers te besturen. Zij kreeg veel interne

opmerkingen van collega's om haar te ontmoedigen, die haar vertelden

dat dit geen baan voor een vrouw is. Maar zij verzamelde de moed om te

solliciteren, volgde een opleiding, slaagde voor haar proef en kreeg de baan.

Ortwin zegt dat als hij haar ziet, ze erg gemotiveerd is en enorm blij met

haar werk. Ze is een echte toegevoegde waarde voor het bedrijf, en zo zijn

er nog veel meer van dit soort verhalen te vinden in onze sector. Zij zouden

als voorbeeld moeten dienen om andere mensen en bedrijven te inspireren.

Philippe Tychon, COO Veolia Belux,

is nieuwe voorzitter van afval- en

recyclagefederatie Denuo

Tijdens de Algemene Vergadering van Denuo verkozen de Belgische afval- en recyclagebedrijven Philippe Tychon als nieuwe

voorzitter van hun federatie. De COO van Veolia neemt na enkele jaren als vicevoorzitter nu de rol over van Bruno Arts, die

wel nog aanblijft als bestuurder.

Na enkele termijnen als voorzitter van de federatie van Belgische afval- en

recyclagebedrijven was de tijd gekomen voor Bruno Arts van TWZ Group om

de fakkel door te geven. Die rol zal de komende twee jaar worden opgenomen

door Philippe Tychon, COO van Veolia Belux.

Philippe Tychon is al meer dan 25 jaar actief binnen de Belgische afvalen

recyclagewereld, waarvan acht jaar als CEO van van SUEZ Recycling

& Recovery Belgium. Na de fusie tussen Veolia en SUEZ is Tychon nu als

COO verantwoordelijk voor alle afval- en recyclageactiviteiten in België en

Luxemburg.

Als voorzitter wil Tychon het werk van de voorbije jaren voortzetten om

van België het toonaangevende recyclagecentrum van Europa te maken.

Om daarin te slagen, zal hij samen met de andere bestuurders, de Denuoploeg

en de steun van alle leden een aantal uitdagingen aangaan. Niet

in het minst op het vlak van werkgelegenheid. “De circulaire economie is

een motor voor lokale werkgelegenheid, en daarin vervullen onze bedrijven

een sleutelrol. Onze leden zijn dan ook bijna voortdurend op zoek naar

personeel, wat niet altijd van een leien dakje loopt,” aldus Tychon. “Werken

in onze sector is bijdragen tot een duurzamere wereld door producten een

tweede, derde, vierde … leven te geven. Kortom, wie voor een afval- of

recyclagebedrijf werkt, levert een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. En

die kans willen we aan iedereen bieden, ongeacht het kwalificatieniveau.

Opleiding zal een sleutelelement zijn, ook voor chauffeurs, operators, technici

en andere profielen, want onze sector evolueert zo snel dat we de kennis en

vaardigheden on-the-job bijbrengen.”

Tijdens de Algemene Vergadering werd ook een nieuw Bestuursorgaan voor

Denuo verkozen. De 21 bestuurders vormen samen een mooie staalkaart van

het Belgische afval- en recyclagelandschap:

• Bruno Arts (TWZ Group)

• Serge Celis (Orbix)

• Benjamin Colas (Wilmet Group)

• Caroline Craenhals (Belgian Scrap Terminal) – vicevoorzitter

• Tim Engels (SGS Ewacs)

• Bernard Goffinet (Derichebourg)

• Patrick Laevers (Maes Recycling Group)

• Philip Peeters (Bionerga)

• Johan Scholiers (Bel Fibres)

• Cédric Slegers (Groupe COMET)

• Alphonse Stevens (Stevens Recycling)

• Yves Tielemans (Group Machiels)

• Marc Thys (Renewi) – vicevoorzitter

• Philippe Tychon (Veolia Belux) – voorzitter

• Pol T’Jollyn (Recutex)

• Eric Waeyenbergh (Geocycle)

• Geert Van Beek (Remondis)

• Caroline Van der Perre (RAFF Plastics)

• David Vanheede (Vanheede Environment Group)

• Pierre Vandeputte (Galloo)

• Wilfried Verhaegen (Eurowaste)

34 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


PRAKTISCH

06/09

18:00 - 22:00

Galerie Verbeeck -

Van Dyck,

Antwerpen

13/09

10:00 – 11:30

Online

15/09

17:15 – 18:30

Kortrijk

21/09

9:30 – 16:00

Technopolis,

Mechelen

22/09

16:00 – 18:00

VBO, Brussel

26/09

12:00 – 18:00

Mechelen

07/10

09:00 – 17:30

UCM, Namur

18/10 (NL)

25/10 (FR)

09:00 – 17:00

BluePoint Brussels

EVENEMENT

Expo Paul Bulteel - Nocturne

Beleidsforum VLAREM-trein 2019

Visionair Circulair: een nieuwe

visie op een veranderende

toekomst

Studiedag Circulair Bouwen

Circulaire economie in België:

de nulmeting

30 jaar VLACO

Journée « Circular Design in

Plastics : vers la Plasturgie

Circulaire »

Basisopleiding over de Belgische

afval- en recyclagesector

INHOUD

Op dinsdag 6 september nodigt Denuo u uit op de expo van Paul Bulteel, met

in totaal 30 originele foto’s uit de reeks ‘Cycle & Recycle’. De werken worden

toegelicht door curator Johan Swinnen en Vlaams Minister-President Jan Jambon

voorziet de gastrede. Afspraak vanaf 18.00 uur in Galerie Verbeeck - Van Dyck op

het Antwerpse Eilandje. Interesse? Schrijf je snel in via denuo.be/agenda

Op 24 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering de VLAREM-trein 2019 definitief

goed. Benieuwd naar de impact ervan op uw werkzaamheden? Of zit u met

prangende vragen? Schrijf u dan in voor het online beleidsforum op 13 september

2022 en krijg alle input rechtstreeks van de betrokken beleidsmakers.

Het Circular Materials Center, dé kunststoffen- en textielkennishub van West-

Vlaanderen, organiseert op 15 september 2022 het netwerkevent ‘Visionair

Circulair’. De huispartners (POM West-Vlaanderen, KU Leuven, Centexbel en

PlastIQ) nodigen u uit voor een inspirerend panel en innovatieve cases. Neem er

een kijkje door de kaleidoscoop van opportuniteiten en ontdek wat mogelijk is

voor uw bedrijf. Bouw met een hapje en een drankje, in gezelschap van experts en

gedreven ondernemers, verder aan uw eigen circulaire visie.

De droom vs de realiteit: Hoe kunnen we met zo min mogelijk afval en verspilling

van grondstof vastgoedprojecten realiseren?

Tijdens deze Studiedag ontdekt u in één dag de bouwstenen hiervoor: u wordt

meegenomen in alle ontwikkelingen, oplossingen en mogelijkheden vanuit

verschillende invalshoeken.

Waar scoort België goed en waar zullen we nog een tandje moeten bijsteken om

van België een echte circulaire hub te maken? Op 22 september presenteert het

VBO voor het eerst een nulmeting van de circulaire economie in België, anno

2022. Tijdens het evenement krijgt u meer uitleg over wat de verschillende

resultaten betekenen.

Vlaco bestaat 30 jaar en wil dat graag vieren. Met een interessant en informatief

plenair gedeelte, interactieve workshops én een afsluitende receptie met heerlijke

‘Red de restjes’-hapjes.

Bent u geïnteresseerd in de circulaire economie van kunststoffen? Wilt u de

grondbeginselen van ecodesign kennen? Neem deel aan de dag ‘Circulair design

van kunststoffen: naar een circulaire kunststofverwerking’! Tijdens dit evenement

zal een panel van experten van Waalse universiteiten en onderzoekscentra de

basisprincipes van kunststoffen en hun processen herbekijken en de sleutelconcepten

van circulariteit in kunststoffen behandelen. Aan de hand van concrete

voorbeelden van ecodesign zullen de deskundigen ook de voordelen en

beperkingen van circulaire initiatieven in de kunststoffenindustrie bespreken.

De basisopleiding van Denuo geeft nieuwelingen, maar ook anciens, in de

Belgische afval- en recyclagesector een mooi overzicht van de wettelijke

bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.

Voor inschrijvingen en informatie over evenementen in de Belgische afval- en recyclagesector: denuo.be/agenda

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

35


HERNIEUWDE VERZEKERINGSCAPACITEIT

Recyclage is wel

degelijk verzekerbaar

Sinds enkele jaren ondervinden veel afvalverwerkende en recyclagebedrijven moeilijkheden om hun activiteiten te laten verzekeren. Ook

Group Casier botst bij sommige verzekeringsmaatschappijen op ernstige weerstand. Toch zijn wij er als verzekeringsmakelaar in geslaagd

om met verschillende verzekeraars hernieuwde capaciteit bij elkaar te brengen.

Tekst Paul-Emmanuel Casier | Beeld CASIER RISK& INSURANCE

In wat volgt proberen we eerst te doorgronden hoe

het komt dat er verzekeringscapaciteit verloren

ging. Daarna zoomen we in op de oplossingen die

Group Casier u aanbiedt.

Rode cijfers

Tijdens de eerste golven van Covid-19 namen

enkele herverzekeraars de tijd om naar hun cijfers

te kijken. Wat stelden ze vast? Sinds de aanslag op

de WTC-torens op 11 september 2001 waren de

premies verhoudingsgewijs alleen maar gedaald.

De remedie van het goedkope geld, als antwoord

op de financiële crisis, maakte de toegang tot

kapitaal ook voor de herverzekeraars gemakkelijker,

waardoor die trend zich alleen maar verderzette.

Maar uiteindelijk bleken hun bedrijfsresultaten

in de laatste vier tot zes jaar altijd in rode cijfers

te belanden. Wat eerst klonk als een noodkreet

voor bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen,

sloeg algauw over op de verzekeringen brand- en

bedrijfsschade. De herverzekeraars verhoogden

hun premies (soms met 300%) of weigerden

ronduit voor bepaalde sectoren nog capaciteit

ter beschikking te stellen. Ook de nieuwe/groene

energie deelde zwaar in de klappen. Het gevolg

laat zich raden: de lokale verzekeraars zagen hun

(herverzekerings)kosten zwaar stijgen en/of hun

capaciteit hevig inkrimpen.

Groei en evolutie recyclagesector

Een andere factor die mee tot het capaciteitstekort

leidde, is wat tegenwoordig allemaal onder

de algemene noemer ‘recyclage’ valt. Inerte

materialen, handel in gebruikt textiel, vergisting,

pure extrusie van verregaand gesorteerde

kunststof … Veel verzekeraars kijken alleen

maar naar tabellen en strakke richtlijnen, om

uiteindelijk alle activiteiten over dezelfde kam

te scheren. Op recyclage rust bij hen een taboe.

Meestal ten onterechte: alles begint bij een

grondige voorstelling en correcte interpretatie

van de activiteit. We mogen ook niet uit het oog

verliezen dat sinds het begin van de 21e eeuw de

recyclagesector exponentieel gegroeid is, dus ook

de vraag naar verzekeringen. Aan die groei komt

nog geen einde, integendeel. Circulariteit is voor de

verzekeraars geen marginaal fenomeen meer. Met

de huidige technische ontwikkelingen, de druk van

de overheid en de klimaatdoelstellingen zijn we in

feite nog maar aan het prille begin van een nieuw

paradigma en is circulariteit goed op weg om een

overheersend onderdeel van onze economie te

worden. In die groei zijn verschillende recyclageactiviteiten

kapitaals intensief en geschoeid op

zware uitrusting die erg op de proef gesteld

wordt. Zelfs bedrijven die met inert materiaal

omgaan, zoals bouwpuin of carbon, kunnen zeer

omvangrijke schade oplopen aan machines. Zo kan

een gebrekkige hydraulische breker nog altijd een

nagenoeg totaalschade veroorzaken.

Explosieve batterijen

En dan zijn er natuurlijk ook nog de lithium-ion

batterijen. De wereld werd erdoor overspoeld,

maar was niet voorbereid op de verwerking ervan

als restproduct, terwijl het behept is met sterk

explosieve en vuur-verspreidende eigenschappen.

Zelfs in België, koploper in sortering, kwam het

inzicht wat laat. Resultaat: de batterijen kwamen

terecht in uiteenlopende productstromen en waren

de directe oorzaak van een felle toename in het

aantal bedrijfsbranden in de sector. In landen waar

de bouwvoorschriften minder streng zijn, werd het

probleem van de batterijen nog versterkt door

de ernst en de omvang van de branden. Zo werd

bijvoorbeeld Nederland bijzonder zwaar geteisterd

door een veelheid van totaalbranden. Een van de

leidende Europese verzekeraars trok zich overhaast

uit de markt terug, terwijl die maatschappij zich

in de jaren ervoor als dominante marktspeler had

opgeworpen. De Belgische recyclagebedrijven

betaal den mee het gelag.

Lithium-ion batterijen kwamen terecht in

uiteenlopende productstromen en waren de directe

oorzaak van een felle toename in het aantal

bedrijfsbranden in de sector.

36 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Hevige wake-upcall

Zoals vaak kijken we dus naar verschillende

oorzaken en naar een samenloop van

omstandigheden, met een ‘perfecte storm’ als

resultaat. In het hoofd van veel verzekeraars

was die perfecte storm eerder een hevige wakeupcall.

Vroeger aanzagen zij recyclage eerder als

een activiteit om, met de nodige scepsis, erbij te

nemen en om in beperkte mate in de portfolio

te houden. Vandaag worden de verzekeraars

geconfronteerd met een activiteit die op weg

is om economisch een leidende, mogelijk zelfs

dominante rol te gaan spelen. Dat dwingt ze

om met veel meer techniek naar de afval- en

recyclagebedrijven te kijken, zoals ze dat ook voor

andere, grote sectoren doen.

Herpositionering verzekeraars

We stelden samen met onze klanten vast dat de

verzekeraars zich herpositioneerden:

‘Recyclage is op weg om economisch

een leidende, mogelijk zelfs dominante

rol te gaan spelen’

ondernemingen. Dat geldt overigens al

decennia voor andere sectoren met grote

brandlast, zoals hout, chemie en voeding.

Een ding staat vast: na en door de storm zijn

de verzekeringen schaarser en vooral selectiever

geworden. Toch zijn er nog altijd behoorlijk wat

recyclagebedrijven correct en volledig verzekerd,

al moeten we er onmiddellijk aan toevoegen

dat zo goed als niemand gespaard is gebleven

van premieverhogingen en/of van substantiële,

soms buitenproportionele verhoging van de

vrijstellingen (franchises).

en nog altijd met beheersing van de premies.

Basisvoorwaarde is wel een gestructureerde,

aangestuurde preventie. Wie nog altijd hoopt

vergoeding te zullen krijgen voor schade die kon

worden voorkomen, ontnemen we prompt elke

illusie. De weg naar volledige verzekering is er

een van blijvende inspanningen op het vlak van

preventie en management, gestoeld op passieve

en actieve beveiliging. Die inspanningen lopen

gelijk met de omvang van het risico en van

de brandlast in het bijzonder. Bij Group Casier

beschikken we over de nodige competenties en

vaardigheden om u daarin te begeleiden.

• Sommige zonderden zich van de sector af, zoals

in Nederland (eerder brutaal) gebeurde.

• Andere bleven verzekeringen aanbieden maar

werden zeer kritisch over de risicokwaliteit

en het preventiebeleid van de betrokken

Preventie en management

Group Casier is erin geslaagd om met verschillende

verzekeraars een hernieuwde capaciteit bij elkaar

te brengen. Verzekering is dus wel degelijk

(opnieuw) mogelijk, zelfs met volledige dekking

Hebt u vragen over dit thema of wenst u een

verkennend gesprek over de voorstellen van Group

Casier voor uw brand- of andere verzekering?

Neem dan contact op met Sara Adam (s.adam@

casier.be) of Elien De Both (e.de.both@casier.be). ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE 37


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

moet voortrekkersrol van

Vlaanderen bevestigen

Vlaanderen roept bedrijven

op om mee te werken aan

een circulaire economie door

innovatieve oplossingen te

bedenken voor afvalstromen

die nog geen hoogwaardige

recyclagetoepassingen kennen.

38 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

Het is Vlaanderen menens uit te groeien tot de recyclagehub bij uitstek in Europa. Dat werd nogmaals duidelijk in het relanceplan ‘Vlaamse

Veerkracht’ dat in september 2021 een nieuw steunmechanisme in het leven riep voor ondernemingen die bezig zijn met innovatieve manieren

om materiaalkringlopen te sluiten. Verspreid over twee calls wordt er 30 miljoen uitgereikt aan wie wil investeren in recyclagetechnologie

die de stand der techniek overtreft.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Met zijn initiatief Recovery and Resilience Facility maakt Europa centen vrij

voor projecten die bijdragen aan zes milieudoelstellingen: de mitigatie van

klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het water en

mariene leven (inclusief grondwater), de circulaire eco nomie, preventie en

controle van vervuiling en biodiversiteit en ecosystemen. Vlaanderen steekt nu

een deel van haar koek in haar ambitie om van Vlaanderen een recyclagehub

te maken. Ze roept bedrijven op om mee te werken aan het uitbouwen van die

voortrekkersrol door innovatieve op lossingen te bedenken voor afvalstromen

die nog geen hoogwaardige recyclagetoepassingen kennen. Op die manier

moet er op termijn ook minder materiaal in het restafval belanden.

15 miljoen verdeeld over zes projecten

De resultaten van de eerste call waar 15 miljoen euro op het spel stond zijn

intussen bekend. De Vlaamse regering selecteerde op 1 april zes projecten

die tonen welke opportuniteiten er hier nog liggen om verder in te zetten

op recyclage. Ze krijgen tot maximaal 3 miljoen euro steun om hun activiteit

binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar operationeel te krijgen. Zelf

moeten ze minimaal 500.000 euro investeren. Achttien projecten werden

ingediend, dertien voldeden aan de voorwaarden, zes werden er uiteindelijk

weerhouden. Het gaat om:

• Indaver’s Plastics2Chemicals: een geavan ceerde recyclage technologie

gebaseerd op thermische depolymerisatie. Door verhitting wordt

plastic afval omgezet tot een mengsel van chemische bouwstenen. Een

doorgedreven destillatie laat toe om deze bouwstenen op te zuiveren tot

pure kwaliteit.

• Laupat Pyrum Antwerp: investering in de eerste full scale combinatie van

een versnipperaar en pyrolysereactor voor de verwerking van versleten

autobanden. Hier zullen nieuwe grondstoffen geproduceerd worden

voor de (petro)chemische industrie (pyrolyseolie), voor de automotive en

inktindustrie (carbon black) en voor de staal en textielsector.

• Retourmatras: dit Nederlandse bedrijf beschikt over een zelfontwikkelde

technologie van bijna volledig geautomatiseerde matras ontmanteling.

Daarmee worden minstens 85% van de afgedankte materialen behouden

voor hergebruik. Het bedrijf zal nu ook een moderne ontmantelingsfabriek

voor matrassen in Vlaanderen bouwen.

• Trinseo: In Tessenderlo wordt geïnvesteerd in een commerciële PS

depolymerisatiefabriek. De ontwikkelde wervelbedtechnologie moet

het mogelijk maken om post consument PS afval te valoriseren tot zijn

‘oorspronkelijke vorm’ als styreen monomeer, dat vervolgens kan worden

gebruikt voor de productie van hoogwaardig polystyreen voor tal van

toepassingen.

• IGEAN: IGEAN wil op zijn site in Brecht een doorgedreven nabehandeling

van het digestaat door middel van een natte wassing installeren. Hiermee

wil het verschillende recycleerbare fracties (microplastics en plastics, steen,

metaal) van de organische stroom kunnen scheiden. De afnemers kunnen

de afzonderlijke fracties vervolgens inzetten als grondstof.

• Galloo: door de shift in de automobielsector naar elektrische wagens daalt

de vraag naar secundair gerecycleerde aluminium en stijgt de vraag naar

specifieke lichte aluminiumkneedlegeringen. Naar aanleiding hiervan zal

Galloo in Menen investeren in een installatie die het mogelijk maakt om

ze van elkaar te scheiden.

Nog gezocht: oplossingen voor asbest en luiers

Opvallend is dat de helft van de projecten te maken hebben met chemische

recyclage. Daar beweegt dus duidelijk wat. Daarnaast had Vlaanderen bij

de oproep voor de eerste call aangegeven dat het investeringen beoogt die

te maken hebben met de innovatieve verwerking van asbesthoudend afval

en nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces

mogelijk maken. In eerdere communicatie werden ook luiers naar voren

geschoven als een interessante piste. Voor die zaken is voorlopig geen gehoor

gevonden. Dat kan misschien nog in de tweede call die gelanceerd werd op

30 mei. Aanvragen voor subsidie zijn nog welkom tot en met 22 augustus. De

evaluatie gebeurt aan de hand van dezelfde criteria die bij de eerste call van

kracht waren. Ook in Wallonië en Brussel zijn intussen initiatieven genomen

om bedrijven te ondersteunen die investeren in circulariteit. ❚

‘Opvallend is dat de helft van de projecten te

maken hebben met chemische recyclage.

Daar beweegt dus duidelijk wat’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

39


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

Beeld van hoe het terrein in Brecht er nu bijligt.

OPNIEUW KOPLOPER WORDEN

IN HET VERGISTEN VAN GFT

Hoe beter we sorteren, hoe beter we kunnen recycleren. Toch sluipen er altijd nog allerhande onzuiverheden in afvalstromen. Om daar de

volgende stappen in te kunnen zetten investeert IGEAN in een nieuwe vergistingsinstallatie voor gft die nog eens jaarlijks 12.000 ton afval

extra recycleert. Een installatie die bovendien in alles state-of-the-art wil zijn om tot 100% circulariteit te komen. Een ambitie die ook door

Vlaanderen Recyclagehub gesmaakt werd.

Tekst Valérie Couplez | Beeld IGEAN

In 1969 werd de intercommunale IGEAN boven de doopvont gehouden. In

eerste instantie leverde ze diensten aan vijftien gemeenten ten noorden van

Antwerpen. Vandaag werkt IGEAN voor meer dan 1 miljoen inwoners van

intussen dertig aangesloten gemeenten, waaronder ook stad Antwerpen. De

voornaamste taken bestaan uit het inzamelen van huishoudelijk afval (aan

huis en via het recyclagepark) en het recycleren van groenafval en gft op haar

site in Brecht. “De site situeert zich op een voormalige stortplaats. Een terrein

dat weliswaar door OVAM gesaneerd werd, maar het geeft het terrein met z’n

onstabiele ondergrond wel een heel specifieke eigenheid mee. Waar er zich

nog organisch materiaal onder het oppervlak bevindt, kunnen we immers

niks bouwen”, vertelt projectcoördinator Jeroen Secuianu.

Weer state-of-the-art worden

Het heeft IGEAN echter nooit tegengehouden om een state-of-the-art

verwerker te zijn. Secuianu: “De eerste installatie die hier in 1992 gebouwd

werd, maakt gebruik van het principe van een droge anaërobische vergisting

om groenafval en gft te verwerken tot enerzijds groene energie in de vorm

van elektriciteit en biogas en anderzijds digestaat dat wordt nabehandeld tot

compost met het Vlaco keurmerk. Het was toen de eerste installatie van die

omvang ter wereld.” De tweede volgde al in 2000, een kopie qua technieken

maar net wat uitgebreider en groter. Samen verwerken ze nu 55.000 ton

gft en 50.000 ton groenafval per jaar. Dat komt neer op ongeveer 22%

van het gft van Vlaanderen. “In 2017 zijn we beginnen nadenken over onze

40 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

activiteiten en hoe we die weer de 21e eeuw konden binnentrekken. Een

team van interne en externe experten ging aan de slag met een reken- en

analysemodel om alle parameters, kosten en baten in kaart te brengen.

Daarbij was geen enkel scenario taboe. Zo hebben we ook gekeken wat de

kost zou zijn als de installatie hier verdwijnt”, geeft Secuianu aan.

Naar hogere kwaliteit van compost OF minder afval

maar meer grondstoffen

Welk scenario het ook zou worden, IGEAN wilde voor een zo circulair

mogelijke oplossing gaan. “Dat werd uiteindelijk het bouwen van een nieuwe

installatie die de eerste reactor zal vervangen. De verwerkingscapaciteit blijft

behouden. Wat we wel toevoegen in het proces is een meer doorgedreven

voor- en nabehandeling, zodat we verder kunnen gaan in het elimineren van

onzuiverheden in het digestaat. 12.000 ton éxtra kunnen we zo recycleren.

We willen er onder andere plastics, maar ook stenen, metaaldeeltjes, hout …

uit krijgen. Op die manier komen we niet alleen tot méér compost maar ook

tot een kwaliteit van compost die al beantwoordt aan toekomstige normen”,

aldus Secuianu. De bouw zal echter niet evident zijn. “Net omdat het terrein

zich op een voormalig stort bevindt, kunnen we de installatie alleen maar

bouwen op dezelfde locatie als de huidige installatie. Dat wil zeggen dat een

strakke organisatie zal nodig zijn om alles gefaseerd te laten verlopen, want

stilstand kunnen we ons hier niet veroorloven.”

Minder impact op omgeving

De nieuwe aanpak brengt IGEAN niet alleen dichter bij een 100% circulaire

oplossing, het moet ook helpen om de impact voor de omgeving te beperken.

Secuianu: “We werken al een paar jaar met een snuffelploeg, buurtbewoners

die ons laten weten wanneer er geurhinder optreedt. Op die manier kunnen we

meteen gericht actie ondernemen om de overlast te beperken. Maar tegelijk

leren we hoe die hinder ontstaan is om ze te vermijden in de toekomst. Een

initiatief dat goed werkt, want onze snuffelploeg rapporteert dat het steeds

betert. Met de nieuwe installatie zal een deel van de nacompostering, waar

de meeste geuren bij vrijkomen, in een hal in onderdruk gebeuren. Er zal 30%

minder groenafval buiten liggen en dus de mogelijke hinder verder beperken.

Ook in dit domein willen we state-of-the-art zijn.”

Veel knowhow in huis

Tegen maart 2025 zou de nieuwe installatie operationeel moeten zijn, als

alles volgens plan verloopt. Samen zullen de twee reactoren dan 6 miljoen m³

biogas produceren. In functie van de vraag die er op dat moment is, kan

dat ook omgezet worden in elektriciteit of in biomethaan voor een maximale

valorisatie. Aan de investering hangt een prijskaartje van 40 miljoen euro

waar Vlaanderen Recyclagehub drie miljoen euro steun vanuit het Relance

plan aan bijdraagt. “Er lopen nu gesprekken om de technologie zo goed

mogelijk in te vullen. Technologie die zich al bewezen heeft in andere

domeinen, maar die nu voor het eerst toepassing krijgt met gft. We willen

een combinatie van technieken neerzetten die perfect is afgestemd op onze

problematiek en de kwaliteit van eindproducten die we voor ogen hebben.

Door de ervaring en de knowhow die we in deze materie in huis hebben,

willen we zo weer koploper worden”, besluit Secuianu. ❚


​Project Toekomstvisie Site Noord

Medegefinancierd door de Europese Unie

‘De nieuwe aanpak brengt IGEAN niet alleen dichter bij een

100% circulaire oplossing, het moet ook helpen om de

impact voor de omgeving te beperken.’

Beeld van hoe het terrein in Brecht er zal uitzien nadat de nieuwe installatie gerealiseerd is.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

41


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

End of life autobanden krijgen

eindelijk echt een tweede leven

Met Vlaanderen Recyclagehub wil de Vlaamse overheid projecten die de huidige stand der recyclagetechniek overtreffen, een duwtje in

de rug geven. Een daarvan is de thermo-chemische conversie-installatie die Laupat Industries plant in de Antwerpse haven. Daar zullen

autobanden die anders op de boot verdwijnen voor export en verbanding een hoogwaardige materiaalvalorisatie krijgen. Het krijgt 3 miljoen

subsidies om er werk van te maken.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Laupat Industries

Wat kan je nu eigenlijk allemaal met ‘thermochemische-conversie’

waar mechanische recyclage

op zijn limieten loopt? Het was de vraag waar Frank

Lauwers, managing director Laupat Industries,

zich zeven jaar geleden begon over te buigen. “De

piste kunststoffen liet ik snel varen. Te veel vissen in

de vijver om aan voldoende grondstoffen te raken.

In autobanden, daarentegen, zag ik wel bijzonder

veel potentieel. Zeker in België waar de meeste

autobanden in de haven vertrekken voor export.”

Waardevolle materialen die nog een tweede leven

zouden kunnen krijgen. De installaties die hier

wereldwijd al werk van proberen te maken hebben

echter één tekortkoming. “Het zijn horizontaal

opgestelde reactoren, waardoor meer fysische

handelingen nodig zijn, geen 24/7 continue

productie mogelijk is en het onvermijdelijk extra

veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Voor ons

moest het anders”, vult de andere managing

director Walter Patijn aan.

Eerste gezamenlijk project in

Antwerpen

Dat het ook anders kan bewijzen de verticaal

opgestelde reactoren van Laupat Industries zijn

technologiepartner al in de industriële praktijk.

Patijn: “Daar doet de zwaartekracht al het werk,

zonder mechanisch bewegende onderdelen in de

reactoren. Al in 2008 was er een eerste werkend

model ontwikkeld, medio 2019 had de technologie

TRL9 bereikt. Met andere woorden, ze was klaar

om internationaal uitgerold te worden. Onze

technologiepartner zal instaan voor het verder

innoveren van de technologie, Laupat Industries

voor het vermarkten.” Het eerste flagship project

waarbij ze hun expertises samenleggen komt in

de haven van Antwerpen te staan. “De goede

verbinding met spoor- en waterwegen om ook op

vlak van logistiek een duurzame oplossing aan te

reiken, sprak aan. Daarnaast is er een makkelijk

toegang tot end of life banden in België dankzij

strenge wetgeving en het bestaan van een orgaan

als Recytyre”, duidt Lauwers de keuze.

Walter Patijn: “Als je weet dat wereldwijd jaarlijks ongeveer 31 miljard autobanden het einde van hun

leven bereiken, dan is er voldoende feedstock beschikbaar om meerdere installaties uit te bouwen.”

‘Met een cijfer van 95%

materiaalvalorisatie wil Laupat Industries

vooraan in het peloton lopen’

Eerste fase 20.000 ton banden

De installatie moet in de tweede helft van 2024

volledig operationeel zijn. Drie reactoren zullen

er samen 20.000 ton (omgerekend ongeveer

2 miljoen autobanden) een tweede leven geven.

Lauwers: “Tegen 2026 willen we al de volgende

fase gerealiseerd hebben en de capaciteit

verdubbeld hebben. Dat zal nog altijd maar de

helft zijn van het aantal banden dat Recytrye

inzamelt.” Naast de reactoren zelf komt er ook

een indrukwekkende voorbehandelingsinstallatie

op het terrein te staan. “De autobanden worden

daar in verschillende fases geshredderd om

staaldraad, textiel en Kevlar eruit te halen alsook

42 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB

granulaten te maken met de juiste omvang om de

reactoren te voeden. Voor elk van deze stromen

is er eveneens een hoog waardige materiaalvalorisatie.”

Een belangrijke para meter vooraleer

het rubber uiteindelijk in de reactor gaat, is het

zwavel gehalte. “Het thermo-chemisch-proces

maakt dat we carbon black uit de versleten autobanden

kunnen recupereren en leveren als zwart

pig ment. Hoe minder zwavel erin gaat, hoe beter

de kwaliteit die eruit komt”, aldus Patijn.

Duurzaamheid doorgetrokken in

elk detail

In de reactor wordt het materiaal in een continue

proces blootgesteld aan hoge temperaturen.

“Voor de kwaliteit die wij realiseren liggen die

idealiter tussen 600 en 650 °C. Alles loopt

volledig computergestuurd, zodat elke mm³ in de

reactor dezelfde temperatuur bedeeld krijgt en dat

Uiteindelijk zal van wat de installatie ingaat

ongeveer 38% carbon black, 12% gas en 50% olie

kunnen worden gewonnen.

Frank Lauwers: “Tegen 2026 willen we in Antwerpen al de volgende fase gerealiseerd

hebben en de capaciteit verdubbeld hebben.”

er op geen enkel moment zuurstof in de reactor

kan geraken.” De rookgassen van de installatie

worden verder gekoeld tot groen gewonnen

thermolyseolie waar fabrikanten dan weer mee

aan de slag kunnen om nieuwe kunststoffen te

produceren. “De enige thermolyseolie wereldwijd,

die een REACH-certificaat behaalde. We hebben

nu al een afnamecontract met een van de

grootste chemische wereldspelers voor deze

materiaalstroom. Ze appreciëren de constante

kwaliteit die we kunnen leveren”, vertelt Lauwers.

Uiteindelijk zal van wat de installatie ingaat

ongeveer 38% carbon black, 12% gas en

50% olie kunnen worden gewonnen. Met een

cijfer van 95% materiaalvalorisatie wil Laupat

Industries vooraan in het peloton lopen. Maar

ze geven zelf ook het goede voorbeeld. “De

hoogcalorische gassen worden aangewend om de

WKK- of turbine installatie aan te drijven die de

reactoren op temperatuur houden. De bedoeling

is om hier in Antwerpen een volledig CO 2

-vrij en

energieneutraal proces neer te zetten.”

Toekomstmuziek

Maar niet alleen in Antwerpen is er potentieel.

Patijn: “Als je weet dat wereldwijd jaarlijks

Dat het ook anders kan bewijzen de verticaal

opgestelde reactoren van Laupat Industries zijn

technologiepartner al in de industriële praktijk.

ongeveer 31 miljard autobanden het einde van

hun leven bereiken, dan is er voldoende feedstock

beschikbaar om meerdere installaties uit te

bouwen. Ook elders in de wereld is er al duidelijke,

concrete interesse in onze technologie. Zelf zitten

we evenmin stil. We onderzoeken wat mogelijke

volgende stappen kunnen zijn, voor de verwerking

van andere feedstocks, waarvoor momenteel nog

geen recyclageoplossingen voorhanden zijn.” ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

43


geha-laverman.com

info@geha-laverman.com

dirk martensstraat 23

8200 brugge

marlex.be

t +32 50 83 20 38

f +32 50 83 20 36

advocatenkantoor@marlex.be

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe

materie van het omgevingsrecht:

• Bodem en materialen

• Overheidsopdrachten & -contracten

• Agrarisch recht & pacht

• Handhaving

• Onteigeningen

• Hernieuwbare energie

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.

Uw stabiele partner

in stapelblokken!

R

E

E D S

E

R V A R

I N G

60 cm

breed

80 cm

breed

Industrieweg 102 - 9032 Wondelgem

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46


10 miljoen ton in 2025

Tien miljoen ton plastic recycleren in 2025: dat is het plastic recyclagedoel van de Circular Plastic Alliance. In 2018 is deze Alliance

opgericht door de Europese Commissie en inmiddels, door ondertekening van een declaratie, gesteund door meer dan 300 organisaties.

Om transparant te laten zien hoe ver we zijn met het behalen van de doelstelling, is PolyREC aangewezen als monitoringorganisatie.

Tekst en beeld Van Werven

PolyREC is een initiatief van zeven overkoepelende brancheorganisaties:

Plastic Recycling Europe (PRE), Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP),

Vinyl Plus, Plastics Europe, Styrenic Circular Solutions, PetCore en de EU

manu factures of EPS (EUMPS). PolyREC gebruikt de tool RecoTrace voor het

vast leggen van alle gerecycleerde en toegepaste plastic volumes. Deze tool is

mede gebaseerd op de ervaringen van Vinyl Plus. Een organisatie met twintig

jaar ervaring in de vastlegging van gerecycleerde PVC volumes.

Volledige plaatje zien

Misschien denkt u tijdens het lezen ‘wat een verscheidenheid aan namen van

organisaties en systemen’, maar plastic recycling is door de vele verschillende

soorten en toepassingen ook geen makkelijk onderwerp. Alleen door het

grotere belang te zien in de recyclage van plastic en het positieve effect op

klimaatverandering, kunnen we de 10 miljoen ton waar maken. De kracht van

deze samenwerking zit in het feit dat al deze organisaties diep door drongen

zijn van deze ambitie. Samen hebben zij alle kennis en expertise om het grote

doel te realiseren en te monitoren.

Liggen we op schema?

Die vraag hoor ik regelmatig voorbij komen. Als je de gemiddelde stijging van

de afgelopen jaar ziet, is het antwoord ‘nee’. De boost moet nog komen in de

laatste jaren tot 2025 en dat is al over 3,5 jaar. Het bedrijfsleven, de overheid

en kennisinstellingen kunnen samen die boost geven. Het ver plichten van het

gebruiken van recycled content, CO 2

-belasting en een verbod op het storten

en verbranden van recycleerbaar afval, zijn stappen waarbij de overheid een

belangrijke rol speelt. Het bedrijfsleven moet investeren in uitbreiding van

sorteer- en recyclagecapaciteit en kennisinstellingen kunnen een rol spelen

in verdere innovatie van de recyclageprocessen en kwaliteits verbeteringen.

Samen maken we progressie in de stijging van de gerecycleerde en toegepaste

volumes. Als de grafiek er eind 2025 uitziet als de bekende hockeystick,

zullen de volgende generaties ons dankbaar zijn! ❚

Ton Van der Giessen, CEO Van Werven.

Peter Brughmans

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

45


DE CIRKEL VAN POLYURETHAAN SLUITEN

Goed nieuws! De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt toe. Maar dat stelt ook zijn eigen uitdagingen. Waar kunnen productiebedrijven

voldoende recyclaat van hoge kwaliteit vinden? En hoe kunnen recyclagebedrijven aan voldoende plastic afval geraken om het een tweede

leven te geven? Vooral in de bouwsector, die goed is voor 29% van het kunststof afval ligt er nog bijzonder veel potentieel om de cirkel beter

te sluiten. Een initiatief dat daar aan gehoor probeert te geven is PUrability dat onderzoekt wat er met polyurethaan op de werf kan gebeuren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Unilin

In België werd er in 2018 meer dan 7.000 kiloton

aan kunststof geproduceerd. Slechts een fractie

daarvan vond zijn weg naar recyclage (minder

dan 200 kiloton). Er is dus nog meer dan voldoende

potentieel om het ecosysteem van kunststoffen

hier meer circulair te maken. Dit zal echter

om inzamel acties voor nieuwe stromen vragen,

om meer investeringen in inzamelen en sorteren

en in comple mentaire recyclage technieken.

Met het initiatief Plastic Matters willen Denuo

en essenscia werk maken van meer circulaire

kunststoffen over de volledige waardeketen door

informatie en ideeën uit te wisselen. De vorige

editie spitste zich toe op hoe de bouwsector hier

werk van kan maken. Een van de projecten die

daarbij in de kijker kwam, is PUrability. In het

najaar staat overigens een nieuwe editie gepland

van Plastic Matters.

Vrijwillig terugnamesysteem

organiseren

Met PUrability willen initiatiefnemers Unilin,

Recticel, Kingspan en IKO een vrijwillig terugnamesysteem

op het getouw zetten voor constructieafval

van harde PU schuimen die gebruikt worden

voor isolatie. Deze isolatiematerialen komen

gemiddeld ten laatste na 50 jaar (voor platte

daken) en 60 jaar (voor andere toepassingen weer

vrij als afval. De komende jaren komt er nog een

berg isolatiematerialen op ons af. In 2050 zou het

volledige totaal aan PU werfafval oplopen tot net

geen 50.000 ton per jaar. Dat bestaat voor een

deel uit snijresten bij de plaatsing van nieuwe PU

schuimen. Gemiddeld komt er zo’n 7,5% van wat

de fabrikanten rechtstreeks op de werf afleveren

in de container met gemengd afval terecht. Het

grootste deel zal echter voortkomen uit sloopafval

dat twee verschillende PU stromen bevat: met

pentaan of met (H)CFC.

Het EU Green Deal project Circular Foam onderzoekt hoe het

1 miljoen ton PU afval per jaar in 2040 weer tot grondstoffen

voor de chemische industrie kan herleiden.

46

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE


In 2050 zou het volledige totaal aan PU werfafval oplopen tot net geen 50.000 ton per jaar.

De helft van het PU wordt vandaag in bigbags

van 1 m³ aangeleverd, meer dan 70% van

het PU afval (3.450 ton per jaar) verlaat de

werf weer in een open container van 40 m³.

Om een selectieve inzameling te organiseren,

zal het vooral uitkijken worden naar wie de

rekening betaalt. Als de sector de kosten voor

inzameling en sorteren draagt, bijvoorbeeld

door een terugnamecertificaat aan te bieden,

zal dit een enorme stimulus vormen voor de

aannemer, aangezien het hem niks kost. Als hij

zelf de kosten voor inzamelen en sorteren moet

dragen zal het afhangen van hoeveel een aparte

PU container hem oplevert in plaats van alles

in een gemengde container te gooien. Om de

cirkel van harde PU schuim dan te sluiten, zal

er naar chemische recyclage moeten worden

gekeken. Het EU Green Deal project Circular

Foam onderzoekt hoe het 1 miljoen ton PU

afval per jaar in 2040 weer tot grondstoffen

voor de chemische industrie kan herleiden en

zo 2,9 miljoen CO 2

-uitstoot en 150 miljoen euro

aan verbrandingskosten besparen. ❚

‘Met PUrability willen initiatiefnemers Unilin, Recticel, Kingspan en

IKO een vrijwillig terugnamesysteem op het getouw zetten voor

constructieafval van harde PU schuimen’

Waarom PU?

Harde PU-schuimen zijn echter zeer volumineus

en nemen de nodige ruimte in beslag in zo’n

dure gemengde container. Het kan dus zowel

voor de aannemer als voor het milieu renderen

om PU selectief in te zamelen, als er tenminste

een recyclagemodel voor bestaat. Een belangrijk

instrument om tot een geïntegreerde waardeketen

te komen die iedereen verbindt is het opzetten van

een platform met data rond deze afvalstroom. In

plaats van dat het PU in de gemengde container

vanop de werf in de verbrandingsoven terechtkomt,

kan het zo via selectieve inzameling tot in hubs

geraken, waar shredders en persen het materiaal

kunnen verkleinen. Van daaruit kan het dan naar

zijn eindbestemming vertrekken: recyclage of

verbranding met energierecuperatie. Transparant

voor iedereen. In Duitsland staat reeds zo een

systeem op poten dat verschillende afvalstromen

op de werf samenbrengt. De aannemer kan dan

per afvalstroom een container bestellen waarbij

ook een correcte verwerking gegarandeerd is.

Chemische recyclage als sluitsteen

Volgens schattingen zou er jaarlijks ongeveer

5.000 ton harde PU schuimen vrijkomen op de werf.

Om de cirkel van harde PU schuim te sluiten, zal er naar chemische recyclage moeten worden gekeken.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

47


Ontdek de vele voordelen van

efficiënte stofbeheersing

Stofontwikkeling wordt soms gewoon voor lief genomen, het hoort erbij.

Stofontwikkeling wordt in de recyclage-industrie vooral onderdrukt met water. Al wordt het soms ook gewoon voor lief genomen, het

hoort erbij. Echter niet als het aan Beepro ligt. Het bedrijf uit Deinum ontwikkelde een effectieve manier om de stofproblematiek in de

kiem te smoren: BeeFoam. Een milieuvriendelijke vinding die over de hele wereld gretig aftrek vindt. Een gesprek met geestelijke vader

Wybren Beeksma.

Tekst Roel van Gils | Beeld Beepro

De recyclage-industrie kent voor Beeksma nauwelijks geheimen. “Voordat

ik met Beepro ben gestart, was ik actief met de verkoop van onder meer

recyclagemachines. Destijds was de stofproblematiek in deze sector ook al

een heikel punt. Omdat water niet altijd goed werkt of in sommige gevallen

zelfs het recyclageproces verstoort, zijn we een alternatief gaan ontwikkelen.

Daaruit is BeeFoam ontstaan, een gepatenteerd biologisch schuimproduct

dat zorgt voor een effectieve stofbestrijding en op die manier bijdraagt aan

een betere werk- en leefomgeving én minder slijtage aan het machinepark.”

Doseerinstallatie

Dankzij de unieke en gepatenteerde scheikundige samenstelling bindt

BeeFoam stof en zwevende deeltjes samen om zo de stofvorming aanzienlijk

te reduceren. “Het BeeFoam concentraat transformeert tot een schuimachtig

product na het mengen met water en lucht in onze doseerinstallatie”, legt

Beeksma uit. “We maken van 1 l water ruim 60 l schuim. Er is dus nauwelijks

sprake van vocht. Het schuim wordt vervolgens al aan het begin van een

recyclageproces aangebracht op het materiaal dat bewerkt moet worden.

Daarbij bindt het schuim zich aan het stof en maakt het zwaarder, zodat

stofontwikkeling wordt tegengegaan. Afhankelijk van de aard van het

eindproduct kan het vervolgens drie tot twaalf dagen (!) stofvrij verwerkt

worden. Het mooie is dat BeeFoam geen invloed heeft op de rest van het

recyclageproces. Je kunt het materiaal perfect uitzeven, maar dan wel stofvrij.”

Biologisch afbreekbaar

BeeFoam kan op vele applicaties toegepast worden. Beeksma: “Het is een

gepatenteerd product en wordt behalve in de afval,- metaal-, kunststof- en

48 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


elektronicarecyclage ook veel toegepast bij puinbrekers, in steengroeven en

de cement- en betonindustrie. Overal waar sprake is van stofoverlast, kunnen

we met BeeFoam wel een oplossing bieden.” Het unieke concentraat wordt

door Beepro in Nederland geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd

in IBC’s van 1.000 l. “Ook de doseerinstallatie is een eigen ontwikkeling.

“Het is belangrijk dat het concentraat in de juiste mengverhouding wordt

gedoseerd voor maximaal resultaat. Een biologisch resultaat overigens, want

het product is 100% biologisch afbreekbaar. Het ‘afbreekproces’ begint na

drie tot twaalf dagen en binnen een maand is het al voor 95,8% vervlogen.”

Gebruikmaken van BeeFoam heeft een groot aantal voordelen. Beeksma:

“Er is geen stof meer in de omgeving, er zijn geen stofkapjes, overdruk of

afzuiging meer nodig en de slijtage aan machines wordt gereduceerd. Met

onze doseerinstallatie is BeeFoam bovendien eenvoudig aan te brengen.”

Ook geïnteresseerd in een betere werkomgeving? Maak geheel vrijblijvend

een afspraak met Beepro voor een demonstratie op jouw eigen locatie. “Zien

is geloven. We laten graag ter plaatse zien hoe BeeFoam bijdraagt aan een

efficiënte stofbeheersing”, besluit Beeksma. ❚

Beepro laat graag ter plaatse zien hoe BeeFoam bijdraagt

aan een efficiënte stofbeheersing.

‘Het bedrijf uit Deinum ontwikkelde

een effectieve manier om de

stofproblematiek in de kiem te smoren’

Dankzij de unieke en gepatenteerde scheikundige samenstelling bindt BeeFoam stof en zwevende deeltjes samen om zo de stofvorming aanzienlijk te reduceren.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

49


VERKOOP VERHUUR SERVICE


Vakbeurs Recycling bouwt aan

duurzame toekomst

Beursorganisator Easyfairs is volop in voorbereiding op Vakbeurs Recycling die gepland staat op 15, 16 en 17 november in Evenementenhal

Gorinchem. De nationale vakbeurs voor recyclagetechniek & afvalmanagement bouwt gezamenlijk met partner Ecosmart Renewi aan een zero

waste event. Daarnaast zet de organisatie afvalmanagement op de kaart en organiseert zij samen met onafhankelijke kennispartners weer

een relevant programma, zodat bezoekers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om naar een circulaire samenleving toe te werken.

Tekst Easyfairs |

Beeld Easyfairs/Seijbel Photography

Met de circulaire doelstellingen vanuit de overheid, kunnen bedrijven er

niet meer omheen om bewust met grondstoffen en afvalrecyclage om te

gaan. Vakbeurs Recycling maakt van afvalmanagement een belangrijk

speerpunt. Dit gaat van exposanten die gemeenten, industrie en kmo’s met

afvalvraagstukken kunnen adviseren tot inspirerende kennissessies en best

practices. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match &

Meet Point. Hier kunnen bedrijven met specifieke afvalstromen ontdekken

welke exposanten hen kunnen adviseren. In 2021 zijn de eerste stappen

hiertoe gezet. Tijdens de beursdagen werd al het afval gescheiden ingezameld

met de inzamel Qubics van Ecosmart Renewi. Aankomende editie wordt ook

al het afval dat vrijkomt tijdens de op- en afbouwdagen van het evenement

volledig gescheiden ingezameld. Waarbij het doel voor 2023 een volledig

zero waste event is. Karen Bakx, Project Engineer Ecosmart/Renewi: “Door

net wat langer stil te staan bij het weggooien van het afval kunnen we het

restafvalpercentage sterk doen dalen.”

Tiende editie Recyclingsymposium

Easyfairs is verheugd om te melden dat verschillende branchepartijen zich

opnieuw aansluiten bij het event. Zo organiseren BRBS Recycling, VERAS en

ENVAQUA het jaarlijkse Recyclingsymposium op woensdagochtend. Dit jaar

extra bijzonder, omdat het de tiende editie is. Het thema is ‘Grip op Grondstoffen

- Zonder Hergebruik en Recycling geen Circulaire Economie’. Recyclage is een

belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclagesector

investeert veel om de hoge ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat

er nog veel moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren, geeft

het goede voorbeeld en helpt de luisteraar op weg.

Over Vakbeurs Recycling

Ruim 4.500 afvalprofessionals ontdekken de innovaties, diensten en

producten op het gebied van recyclagetechniek en afvalmanagement bij 150

exposanten. De beursvloer bestaat uit verschillende segmenten: Inzameling

& Afvalmanagement, Sorteren & Verwerking en Sloop & Recycling. De beurs

kent een gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

51


DISCOUNTERS GEVEN HET

GOEDE VOORBEELD

Discounters hebben duurzaamheid eigenlijk in het DNA. Om de kosten te drukken zetten deze supermarktketens al van bij hun ontstaan in op

het beperken van verpakkingen. Vandaag zetten ze een tandje bij om duurzaamheid in verpakkingen tot een hoeksteen van de bedrijfsfilosofie

te maken. Zo willen Aldi en Lidl het percentage recycled content in hun eigen merken optrekken tot respectievelijk 30% in 2030 en 20% in

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aldi, iStock en Lidl

Retailers doen vandaag veel meer dan producten verkopen. Neem nu het

familiebedrijf Schwarz Group dat achter de Lidl keten zit. In 2021 haalde het

via zijn dochterbedrijf Prezero meer dan 10 miljoen ton afval op. Daarmee

mag het zich een van de top vijf afvalinzamelaars van Europa. En daarbij

blijft het niet. Prezero heeft ook de afvalverwerkingsactiviteiten van Ferrovial

overgenomen in Spanje Portugal en in een niet zo ver verleden snoepte het

ook al een stukje van het voormalige SUEZ af. Maar welke strategie schuilt er

nu achter deze overnames? Het familiebedrijf achter Lidl wil zelf de kringloop

van zijn verpakkingen kunnen sluiten. Het wacht niet langer op politici om

recyclagequota op te leggen maar neemt zelf het initiatief. Alle petflessen

van de eigen merken bestaan nu al voor 100% uit gerecycleerd plastic. Iets

wat het bedrijf alleen maar kan waarmaken, omdat het voortdurend voorzien

wordt van pet van de hoogste kwaliteit.

Gesloten materialenkringloop

Ook Aldi is die weg al opgegaan. In een strategisch partnerschap zijn Aldi

Süd en Nord een samenwerking aangegaan met afvalverwerker Interseroh +

om tot een gesloten materialenkringloop te komen en actief te participeren

in de circulaire economie. Tegen 2025 wil het zo alle plastic verpakkingen

voor zijn eigen merken, en dus niet alleen petflessen, minstens 30%

gerecycleerd materiaal laten bevatten. De voorbije jaren leverde het bedrijf

al enorme inspanningen om zijn verpakkingen verder terug te dringen. Daar

begint duurzaamheid immers voor de retailketen. Sinds 2020 realiseerde

het een reductie van het totaalgewicht aan verpakkingen van 239 ton.

Het gebruikte in diezelfde periode ook 631 ton minder plastic. Toch gooit

Aldi plastic zeker niet met het badwater weg. De houdbaarheid van zijn

producten blijft voorop staan, want voedselverlies heeft bijna altijd een

Alle petflessen van de eigen merken van Lidl bestaan nu al voor

100% uit gerecycleerd plastic. Iets wat het bedrijf alleen maar

kan waarmaken, omdat het voortdurend voorzien wordt van pet

van de hoogste kwaliteit.

52 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Duurzaam verpakte fairtradebananen,

chipsringen en kipfilets

Wat al die inspanningen nu concreet opleveren? Door de verpakking van

zijn Fairtradebiobanen een heuse metamorfose te laten ondergaan (de

plastic zak, maakte plaats voor een bandje), spaart Aldi jaarlijks maar

liefst 11,4 ton plastic uit. Ook de chipsringen met paprika kregen een

nieuwe, recycleerbare verpakking. Dat scheelt per jaar 27.359 kg karton,

821 kg aluminium en 997 kg plastic. En heeft u het nieuwe plastic bakje

voor vers gevogelte al gezien? Die zijn nu gemaakt uit 100% gerecycleerd

plastic (rpet). Hierdoor vermijdt Aldi 63 ton extra ‘nieuw’ plastic.

Gerecycleerde PCR film

Eerder dit jaar pakte Lidl Zweden uit met een primeur door zijn

ingevroren kaneelbroodjes voortaan in gerecycleerde PCR film te

verpakken. Een oplossing die bedacht werd door Trioworld en bestaat

uit een innovatief vijflaags concept. De verpakking is gemaakt van

30% post-consumer gerecycleerd PCR, goedgekeurd voor contact met

voedingsmiddelen en zelf ook weer 100% recycleerbaar.

veel grotere milieu-impact dan die van de verpakking. Daarnaast zet het in

op recycleerbaarheid. Vandaag zijn de verpakkingen van de eigen merken

al voor 98% recycleerbaar.

Hele keten in beweging

Deze initiatieven zetten ook de fabrikanten onder druk om gerecycleerd

materiaal op grotere schaal te gebruiken in hun verpakkingen. Zo kondigde

Pepsico al aan dat het voor ligt op schema en 100% van de plastic flessen

die het in Duitsland op de markt zet een recycled content heeft van 100%.

100 dagen vroeger dan gepland. Coca-Cola zit intussen aan een aandeel van

70% en overstijgt daarmee ook zijn eigen doelen. Dit stond maar voor 2023

op de planning. ❚

‘Vandaag zetten Aldi en Lidl een

tandje bij om duurzaamheid in

verpakkingen tot een hoeksteen van

de bedrijfsfilosofie te maken’

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

53


www.modulobloc.com

FLEXIBEL STAPELEN EN BOUWEN

VOOR AFVALVERWERKINGS- EN

RECYCLAGEBEDRIJVEN

Betonnen stapelblokken zijn ideaal voor het scheiden van gemengd afval.

De blokken worden gebruikt voor o.a. voor het stockeren van materialen in

bulk, opslagboxen, zoutloodsen of bij recyclageparken. Moduloblokken zijn

eenvoudig te stapelen zonder gebruik van cement of bevestigingsmateriaal.

80x80x160 cm

60x60x160 cm

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com

Meer inspiratie op

www.iedereencirculair.be

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17


VLAREMA sinds 1 juli 2022 gewijzigd

Verplicht traceerbaarheidssysteem

bij grote sloopwerven

Vanaf 1 juli 2022 is de conformverklaring en de tracering van sloopafval bij bepaalde sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken verplicht.

De nieuwe vereisten worden opgenomen onder artikel 4.3.3. j° artikel 4.3.5. VLAREMA. Dit is een aanvulling bij de bestaande verplichting tot

het opmaken van een sloopopvolgingsplan.

Tekst en Beeld MARLEX

VLAREMA 8 wijzigde het Besluit van de Vlaamse

Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van

het Vlaams reglement betreffende het duurzaam

beheer van materiaalkringlopen en afval stoffen

(hierna: VLAREMA). Dit Wijzigings besluit werd in

de zomer van 2021 goed gekeurd. De wijzigingen

zijn gericht op het bevorderen van de traceerbaarheid

van bepaalde afvalstoffen zoals bijvoorbeeld

sloopafval of asbest.

Sloopopvolgingsplan

Sinds 2018 moet de omgevings vergunningsaanvraag

voor stedenbouwkundige handelingen

zoals het afbreken, ontmantelen of renoveren

van een gebouw, infrastructuur of wegenis een

sloopopvolgingsplan (hierna: SOP) bevatten. In dit

plan wordt de werf samen met alle afvalstoffen

die zullen vrijkomen, geïdentificeerd. Artikel 4.3.3.

VLAREMA bepaalt de gevallen waarin een SOP

vereist is. De verplichting geldt voor het slopen

van niet-residentiële gebouwen met een totaal

bouwvolume dat groter is dan 1.000 m³. Een

SOP is verplicht bij het slopen van residentiële

gebouwen indien het totale bouwvolume 5.000

m³ overstijgt. Sloopwerken bij eengezinswoningen

Auteur artikel Gregory Vermaercke

vormen een uitzondering: een SOP is niet vereist.

Bij vergunningsplichtige infrastructuurwerken en

onderhoudswerken aan infrastructuur waarvan

het volume groter is dan 250 m³ is de opmaak

van een SOP eveneens verplicht. Wanneer het SOP

ontbreekt, zal de omgevingsvergunningsaanvraag

geweigerd worden. Tot 30 juni 2022 konden

opdrachtgevers en/of uitvoerders van sloopwerken

de traceerbaarheidsprocedure vrijwillig volgen.

Traceerbaarheidsprocedure vanaf

aanvragen na 30 juni

Voor alle vergunningsaanvragen die worden

in gediend na 30 juni 2022 moet de traceerbaarheids

procedure verplicht worden gevolgd.

De standaard procedure traceerbaarheid sloopmateriaal

werd uitgewerkt in Bijlage 1 bij het

Ministerieel Besluit van 2 september 2019 tot

wijziging van de bijlage bij het Ministerieel

Besluit van 3 februari 2017. Het SOP dient

op grond van artikel 4.3.3., §3 VLAREMA

vooreerst conform verklaard te worden door

een sloopbeheerorganisatie. TRACIMAT vzw

– erkend overeenkomstig artikel 4.3.6. en

volgende VLAREMA – is op vandaag de enige

sloopbeheerorganisatie. De conformverklaring

bevestigt dat het SOP correct werd opgesteld

en dat het onderzoek werd uitgevoerd in

overeenstemming met de wettelijke vereisten en

volgens de standaardprocedures.

Controleverslag voor sloopattest

Vervolgens informeert de uitvoerder van

de sloop werken de sloopbeheerorganisatie

vijftien dagen voor aanvang van de werken

over de geplande start. In gebouwen met een

bouwvolume van 1.000 m³ of meer waar asbest

geïdentificeerd werd, is een controlebezoek van

de sloopdeskundige vereist. Na het eventuele

controlebezoek dient de uitvoerder van de

sloopwerken een verwerkings toelating (hierna:

VWT) aan te vragen bij de sloopbeheerorganisatie.

De VWT geeft aan dat het puin afkomstig is van

een sloop waarbij alle gevaarlijke afvalstoffen

voorafgaand aan de eigenlijke sloop verwijderd

werden. Op basis van deze gegevens is het

mogelijk het puin af te voeren voor verwerking.

Er wordt een controleverslag opgesteld en de

sloopdeskundige evalueert het verloop op de

werf. De sloopbeheerorganisatie ontvangt de

informatie met betrekking tot de tracering van de

materialen. Nadat alle werken afgerond zijn en

het controleverslag werd goedgekeurd, ontvangt

de uitvoerder van de sloopwerken het vereiste

sloopattest. Hét bewijs dat de werken conform

het sloopbeheersysteem gebeurden.

Wat met inbreuken?

Inbreuken op de traceerbaarheidsprocedures worden

volgens het intern reglement van de sloopbeheerorganisatie

gesanctioneerd. De sancties

worden bepaald op basis van de aard en de ernst

van de inbreuken.

Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het

gewijzigde VLAREMA? Team Overheid en

Omgeving staat u graag bij met raad én daad.

Contacteer gerust een van onze experten. ❚

Auteur artikel Marie Hoste

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

55


Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders

Met trots vertegenwoordigen wij

®

NEW ELV RECYCLING TECHNOLOGY

WWW.IRIS-MEC.COM

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900

Naamloos-2 1 09-02-2022 16:55


DE HARDE

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van 2022 pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er

inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Europa verplicht zijn lidstaten

om vanaf 2024 bioafval uit het restafval te houden. Vlaanderen zet daarom in op de inzameling van groenafval en gft en thuis composteren.

Toch blijft de Vlaamse huisvuilzak meer dan 35 gewichtsprocent recycleerbaar bioafval bevatten.

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock

Het huishoudelijk restafval telt gemiddeld 143

kg per inwoner in Vlaanderen. Om dat resultaat

verder te doen dalen moeten Vlaanderen en

bij uitbreiding alle lidstaten bioafval uit het

restafval weren en dat zowel voor huishoudens

als bedrijven. Uit de sorteeranalyse huisvuil 2019-

2021 blijkt immers dat bioafval nog steeds een

relatief groot deel van het huisvuil omvat. Door

vooruitgang te boeken met deze fractie moet

tegen 2030 restafvaldoelstelling van maximaal

100 kg per inwoner gehaald worden.

Wat is het beste inzamelscenario?

OVAM onderzocht de economische, sociale en

ecologische impact van een aantal inzamel- en

verwerkingsscenario’s voor bioafval. De studie nam

ook de invloed van het tariferingsbeleid onder

de loep. De grootste winst voor het milieu werd

gevonden wanneer het bioafval werd ingezameld

als gft en verwerkt via voorvergisting met nacompostering.

Dit scenario komt daar en tegen wel

met de op één na grootste maat schappelijke kost.

Wat is het beste tariefbeleid?

Wanneer het tarief voor de selectieve inzameling

van gft toeneemt, bijvoorbeeld met 5 eurocent per

kg, dan stijgt het aantal ingezamelde kg huisvuil

per capita met om en bij de 7,8%, wat gemiddeld

overeenkomt met 7,4 kg. Deze schatting geeft

dus aan dat huishoudens rekening houden met

de prijs voor de selectieve inzameling van gft,

wanneer ze hun afval sorteren.

De Vlaamse huisvuilzak blijft meer dan 35 gewichtsprocent recycleerbaar bioafval bevatten

Wat met private producenten?

Ten slotte werd ook nog bekeken of private

produ centen met vergelijkbaar bio afval zouden

moeten aansluiten bij de inzamel scenario’s van

huishoudelijk bioafval. Mogelijke aansluiting bleek

in de studie vooral relevant voor kleine horecazaken

en bakkers. De inzamelfrequentie zal dan wel

voldoende hoog moeten zijn om te voorkomen dat

men het bioafval lange tijd moet stockeren. Dit

kan vooral een optie zijn in sterk stedelijk gebied,

waar vaak al een wekelijkse inzamelfrequentie

voor het huishoudelijk bioafval is voorzien. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

57


GERECYCLEERDE PANELEN

VERBETEREN AKOESTIEK

In Brussel zijn Akoestiekfabriek en De Meuter een samenwerking aangegaan om isolatiemateriaal van lokale werven een tweede leven te

geven als geluidsisolerende panelen. Een inspirerend circulair, lokaal en sociaal verhaal.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Akoestiekfabriek

Dankzij deze vorm van urban mining moeten minder nieuwe panelen geproduceerd worden en het

scheelt De Meuter een slok op de borrel in afbraak- en stortkosten.

Door veel aanwezig te zijn in scholen in het Brusselse

was het duidelijk dat er een nood was aan betaalbare

oplossing om een betere akoestiek te creëren.

Akoestiekfabriek ontstond binnen FIX maar

staat intussen volledig op eigen benen als zelfstandig

bedrijf. Maar wat is FIX precies? Een

werkervaringsproject in de bouwsector. “Zo kan je

ons het beste omschrijven. Langdurig werklozen

krijgen hier twee jaar de kans een stiel te leren

en alles wat ze nodig hebben om makkelijker

toegang te hebben tot de arbeidsmarkt”, vat

algemeen directeur Eva De Smedt samen. FIX stelt

zijn diensten ter beschikking voor de renovatie van

publieke ruimtes. Het kan daarvoor rekenen op

een 100-tal medewerkers. “Het draait hier echt om

mensen kansen te geven en ze te begeleiden naar

autonomie. Mensen worden vaak onderschat, hier

geven we ze alle ruimte om te ontdekken waar ze

in kunnen uitblinken.”

Naar een betere akoestiek

Binnen de schoot van FIX rijpte de voorbije

twee jaar een nieuw project. De Smedt: “Om

twee redenen. We willen pionier zijn in sociaal

onder nemen en tonen dat het ook zonder

subsidies leefbaar kan zijn. Daarnaast wilden

we investeren in duurzame tewerkstelling. Bij

Akoestiekfabriek kunnen we medewerkers een

vast contract geven.” De naam Akoestiekfabriek

verraadt meteen wat dit nieuwe bedrijf behelst.

Projectleider Fien Sanen: “Door veel aanwezig te

zijn in scholen in het Brusselse was het duidelijk

dat er een nood was aan betaalbare oplossing

om een betere akoestiek te creëren. Dat gat in

de markt vult Akoestiekfabriek met een aanbod

aan circulaire akoestische panelen. Duurzaamheid

stond voorop in onze keuzes. We geven gebruikte

isolatiepanelen hier een tweede leven.”

58 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Gerecycleerde grondstoffen

Om die reden ging Akoestiekfabriek een samenwerking

aan met expert in grond- en afbraakwerken

De Meuter. Sanen: “Zij laten ons weten

op welk van hun werven er materiaal beschikbaar

is dat kan dienen voor onze toepassing. Het

gaat vooral om rotswolplaten die vaak in valse

plafonds weggestopt zitten. Onze ploeg gaat

vervolgens ter plaatse om het materiaal te verwijderen.

Dankzij deze vorm van urban mining

moeten minder nieuwe panelen geproduceerd

worden en het scheelt De Meuter een slok op de

borrel in afbraak- en stortkosten. Wij gaan dan in

ons atelier met het gerecycleerde materiaal aan

de slag om het te refurbishen tot mooi afgewerkte

geluidsisolerende panelen.” Aan de hand van

een akoestiekmeting ter plaatse bij de klant

wordt dan gekeken hoeveel vierkante meter hij

nodig heeft en hoe de plaatsing het beste kan

gebeuren. “Door voor en na de werken te meten

kunnen we de klant zwart op wit bewijzen hoeveel

beter zijn akoestiek geworden is. Onze panelen

zijn overigens ook getest door een onafhankelijke

organisatie en kwamen er als een van de beste

uit. We willen ook op vlak van kwaliteit een

visitekaartje afgeven”, voegt Sanen nog toe.

Circulaire tewerkstelling

Intussen heeft Akoestiekfabriek zo’n vijftien

projecten afgewerkt. De Smedt: “De focus ligt

ruimer dan alleen maar de publieke sector.

Iedereen kan hier komen aankloppen. Zo zorgden

we ook al voor een verbeterde akoestiek in de

Wakko Kapper, een kapperszaak in hartje Brussel

en een kunstgalerij in Oostende. Op termijn

hopen we lokale ateliers te kunnen oprichten.

Want ook dat is duurzaamheid: lokaal werken met

materialen uit lokale werven.” Vandaag staan er

al twee medewerkers op de payroll. “We zijn een

samenwerking aangegaan met een freelancer om

hen de kneepjes van het akoestiekvak te leren.

Niet alleen het werk in het atelier, (alles op maat

zagen, een kader bouwen, lakken), maar ook ter

plaatse om de panelen perfect uit te lijnen. Nu

kunnen ze al volledig autonoom aan de slag”,

aldus Sanen.

Volgende stappen

Achter de schermen wordt ook nog verder gewerkt

aan het op punt stellen van het concept. “Binnenkort

is onze eerste showroom klaar, zodat potentiële

klanten kunnen horen wat het effect is en zien

wat er mogelijk is qua afwerking op maat”, vertelt

Sanen. "We willen ook de circulaire impact van

onze activiteiten berekenen. Op die manier kunnen

onze klanten uitpakken met de vermindering van

hun ecologische voetafdruk die ze realiseerden

door hun partnerschap met Akoestiekfabriek. We

vinden het echt heel belangrijk dat die impact

objectief meetbaar is. Tegelijkertijd dragen we

Akoestiekfabriek gaat dan in zijn atelier met het gerecycleerde materiaal aan de

slag om het te refurbishen tot mooi afgewerkte geluidsisolerende panelen

‘Duurzaamheid stond voorop in onze

keuzes. We geven gebruikte isolatiepanelen

hier een tweede leven’

Intussen heeft Akoestiekfabriek zo’n vijftien projecten afgewerkt. Zo zorgde het voor een

verbeterde akoestiek in de Wakko Kapper, een kapperszaak in hartje Brussel

bij tot het beter verspreiden van het idee van

recyclage. Onze medewerkers hebben zichzelf

nieuwe reflexen aangemeten. Ze gaan zaken niet

zo maar meer weggooien maar denken na over

hoe ze zelf dingen kunnen hergebruiken”, besluit

De Smedt. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

59


S T O F

TOT NADENKEN

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.

Pulvi bekijkt het anders.

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve

stofbeheersing noemen.

Vrombautstraat 121

BE-9900 Eeklo

+32 498 11 49 37

info@pulvi.eu

www.pulvi.eu

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen

www.molcy.com

www.vdknederland.nl

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl


HOE KRANEN OPTIMAAL LATEN

PRESTEREN BIJ HOGE TEMPERATUREN

Tijdens extreme buitentemperaturen en hittegolven, zijn de werkomstandigheden

van de kraanmannen nog zwaarder dan gewoonlijk. De meeste

bedrijven nemen afdoende maatregelen om de hitte gerelateerde problemen

te voorkomen voor hun werknemers maar we mogen ook de machines, zoals

de overslagkranen, niet uit het oog verliezen in deze verzengende hitte. Welke

maatregelen dienen er genomen te worden om de zware werkomstandigheden

van de kranen te verminderen ?

Reinig de airco filters om de frisse lucht in de cabine te

houden. Er zijn twee filters in de cabine. Een achter het

kleine plastic deurtje aan de buitenzijde van de cabine en

de andere binnenin de cabine onder de bestuurderszetel.

De motor is de krachtbron van de machine. Zorg er voor dat

lucht vrij kan circuleren en reinig de luchtfilters regelmatig;

controleer ook de Top Air cycloonvoorfilter. Zorg ervoor

dat u de luchtcirculatiestand enkel tijdens werken in

stoffige omgevingen selecteert. De toevoer van buitenlucht

geniet de voorkeur voor normale werkomstandigheden

buiten. In de automatische stand regelt het systeem de

ventilatorsnelheid om het beste koelingsrendement bij het

geringste omgevingsgeluid te bekomen.

Comfort in de cabine

Stel de cabinetemperatuur niet te laag in. Het cijfer

bij het thermometersymbool op het aircoscherm geeft

de buitentemperatuur aan. Ongeveer 2 °C onder de

buitentemperatuur is een correcte waarde om in te stellen.

22 °C is het midden tussen de rode en de blauwe zone

‘Stel de

cabinetemperatuur niet

te laag in. Ongeveer

2 °C onder de

buitentemperatuur is een

correcte waarde’

(nummer niet weergegeven op de display) elke klik is 2 °C

omhoog of omlaag. Gebruik de automatische motorstop.

Als de machine niet werkt, verspilt ze uw geld. Er wordt niet

alleen brandstof verbruikt, maar de werkurenteller tikt dan

ook verder, waardoor de restwaarde van de machine ook

lager wordt. Sinds de ingebruikname van de nieuwe cabine,

beweegt de armsteun mee met de stoel, waardoor er bij ruw

werk geen extra beweging aan de schouder ontstaat. De

positie en de hoek van de armleuning kunnen individueel

op de meest comfortabele positie ingesteld worden.

Beste rendement

Om het beste rendement te bekomen en brandstof te

besparen: nadat de grijper is gevuld met materiaal, de

grijperfunctie stoppen door de joystick in neutrale positie

te brengen. Enkel de steel, de giek en zwenkfunctie

bewegen om de machine te verplaatsen. De grijper niet

onder druk houden. Een goede grijper houdt het materiaal

vast ook zonder druk van het systeem. De omkeerfilter

helpt om de koelers proper te houden en vermindert de

dagelijkse onderhoudstijd. Gedurende dit proces reinigt

het koelsysteem de koelers en wordt het koelrendement

beperkt. Om oververhitting van het systeem te voorkomen,

de intervaltijd van de omkeerfilter instellen volgens de

werkelijke noden (meer of minder stoffige omgeving). ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

61


DOSSIER MACHINES

Herema is 24/7 bereikbaar én lost elk probleem op binnen de 24 uur.

Door het uitgebreide gamma is het voor Herema makkelijker

om klant en machine te ‘matchen’.

MARKTLEIDER VOOR TROMMELZEVEN

ACHT JAAR ONDERSCHEIDEN

MET KWALITEIT EN SERVICE

Herema Recycling Machinery is een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het verkopen en onderhouden van recyclagemachines.

Door hun directe aanpak, vlotte samenwerking en kwalitatief machinepark onderscheiden ze zich van de concurrentie.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Herema

Wim Heynickx, bestuurder: “Wat mensen soms niet beseffen is dat wij eigenlijk

‘maar’ met drie gedreven jonge mensen zijn in deze onderneming. Maar we

zijn allen 24/7 bereikbaar én lossen zowat elk probleem op binnen de 24 uur.

We proberen door onze uitmuntende service een onderscheid te maken in de

markt. Waar we ook een verschil mee maken is onze grote stock aan onderdelen,

waardoor we nauwelijks met verlengde levertermijnen te maken hebben. We

slaagden er zelfs in om tijdens de coronacrisis flink te groeien. Daarbovenop

werden we ondertussen marktleider in de sector voor trommelzeven. Ook

shredders doen het goed bij ons. We zijn dan ook verdeler van een absoluut

topmerk: Pronar. Het Poolse merk maakt eenvoudige, maar zeer betrouwbare

machines, waardoor je altijd zeker bent van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.”

Uitbreiding gamma Pronar Recycling

Pronar is niet zomaar de eerste de beste. Het bedrijf werd 33 jaar geleden

opgericht in Narew, in de regio Podlasie in het noordoostelijke deel van Polen.

Pronar heeft ondertussen meer dan 3.000 werknemers in dienst met een

omzet van 250 miljoen euro. In acht state-of-the-art fabrieken, gelegen op

een oppervlakte ter grootte van 80 voetbalvelden, wordt maandelijks 7.000

ton staal gebruikt om 4.000 onderdelen te produceren. Tegenwoordig is

Pronar een grote speler op het vlak van recyclagemachines. Acht jaar geleden

kwamen ze op de markt met één trommelzeef. Ondertussen hebben ze zeven

verschillende modellen trommelzeven en een compleet gamma van enkel- en

dubbelwals-shredders. Heynickx: “Pronar staat niet stil, in de tweede helft

van dit jaar komen ze uit met hun eerste model schudzeef en ‘jawbreaker’.

Verder hebben ze een kleinere shredder ontwikkeld waarbij de klant makkelijk

rotoren kan wisselen voor zowel groenafval, puin, beton, hout, en andere

te verwerken materialen. Door het uitgebreide gamma is het voor ons ook

makkelijker de gepaste machine te vinden voor de klant, hierdoor kunnen we

met enige trots zeggen dat we een 70-tal Pronar recyclagemachines hebben

draaien in België op acht jaar tijd.”

Demo dag (17 september 2022)

Na de zomer organiseren Herema & Herwijnen Machinery – respectievelijk

de Belgische en Nederlandse verdeler van Pronar – een demodag, waar

ze de complete range recyclagemachines van Pronar zullen voorstellen én

demonstreren. Want enkel op die manier zal voor iedereen de zeer uitgebreide

scope van deze machines 100% duidelijk worden. Welke machines krijg je zo

allemaal in actie te zien?

62 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

DOSSIER MACHINES

Pronar is een grote speler op het vlak van recyclagemachines geworden.

Herema heeft op acht jaar tijd een 70-tal Pronar recyclagemachines draaien in België.

• Pronar MRW 2.1010 Dubbelwals Shredder

• Pronar MRW 2.85G Dubbelwals Shredder

• Pronar MRW 1.300 Enkelwals Shredder

• Pronar MRW 1.300G Enkelwals Shredder op rupsonderstel

• Pronar MRS 1.53 Sneldraaier

• Pronar MPB 20.55GH Rupsmobile Trommelzeef

• Pronar MBAA 3812 Schudzeef – eerste voorstelling van dit nieuwe model!

• Pronar MRW 2.75G – eerste voorstelling van dit nieuwe model!

Deze ongetwijfeld hoogst interessante demodag gaat door op de terreinen

van Bouwstoffenhandel ‘De Rivierendriesprong’ en duurt van 12 tot 20 uur.

Adres: Noordhoek 35, 3351 LD Papendrecht (NL). Aanmelden kan via

herwijnenmachinery.nl/aanmelden. Voor de aanwezigen zal ruimschoots

eten en drinken voorzien worden. ❚

‘We slaagden er zelfs in

om tijdens de coronacrisis

flink te groeien’

Tijdens de demodag zal voor iedereen de uitgebreide scope van de Pronar recyclagemachines 100% duidelijk worden.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

63


DOSSIER MACHINES

De Roco RYDER 1000 is een krachtige diesel-elektrische ‘jaw crusher’ (kaakbreker).

ABSOLUTE TOP IN HET BRANDSTOFEFFICIËNTIE-DEPARTEMENT

INVESTEREN IN UITSTOOTVRIJE VLOOT

Smet Rental ontstond begin jaren 2000 als familiebedrijf. Vanuit een jarenlange ervaring in de sector en door de groeiende vraag op de

markt, startten Stefaan Smet en Hilde Gabriels met de verhuur van zeefmachines. Van daaruit groeide het bedrijf exponentieel. Door een

sterke service te bieden, en snel te schakelen, heeft het bedrijf veel positieve mond-tot-mondreclame gegenereerd.

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Smet Rental

Smet Rental geniet ondertussen internationale

faam. Het bedrijf behoort, met ruim 150 machines

in de vloot, tot de Europese top. Het hoofdkantoor

in Verrebroek behelst een enorm terrein dat plaats

biedt voor het grote machinepark, een werkplaats

voor al het onderhoud en een kantoorruimte voor

de logistieke en administratieve medewerkers.

Door deze stevige groei hebben Stefaan Smet

en Hilde Gabriels hun activiteit uitgebreid met

Smet Machinery.

Smet Machinery

“Waar we ons bij Smet Rental enkel toespitsen

op de verhuur van onze uitgebreide vloot, ligt

bij Smet Machinery de focus op de verkoop mét

garantie. We zijn een echte one-stop-shop voor de

verkoop van recyclagemachines, zowel nieuw als

tweedehands. Met meer dan twintig jaar ervaring

in deze toch wel nichemarkt, kan je bovendien

bij Smet Machinery rekenen op de uitgebreide

Het hoofdkantoor biedt plaats voor het machinepark, een werkplaats voor het

onderhoud en een kantoorruimte voor alle medewerkers.

64 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

service en expertise bij aankoop van een machine.

Een extra voordeel is dat we vanuit de verhuur

van Smet Rental de klanten van Smet Machinery

eerst de machines kunnen laten testen, voor ze tot

de aankoop overgaan”, zegt operational manager

Steven Teirlinck.

Stimulans elektrische vloot

Smet Rental is al enkele jaren bezig om stevig te

investeren in een vloot met een zo laag mogelijke

emissie. Teirlinck: ”Voor een toekomstbestendige

sector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming

van machines en logistiek essentieel. Schoner

materieel zorgt voor schonere lucht en daarmee

een gezondere omgeving. In Nederland wil het

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

met hun SSEB (Subsidieregeling Schoon en

Emissieloos Bouwmaterieel) een bijdrage leveren

aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de

sector. De regeling richt zich op bedrijven die zelf

materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel,

zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen,

verhuren. In België is het nog even

wachten op dergelijke regeling. Maar bij Smet

Rental zijn we alvast begonnen om onze vloot

om te vormen en verder uit te breiden met zoveel

mogelijk ‘uitstootvrije’ machines.”

Nieuw: Roco dealership

In de zoektocht naar leveranciers en dealers die

passen binnen de filosofie van Smet Rental, ging

het bedrijf recent een partnership aan met Roco.

“Het Iers familiebedrijf werkt enkel met eigen

machines die gebouwd zijn met de gebruiker

én uptime in het achterhoofd. Voor de Benelux

zullen wij de Ryder 1000 (kaakbreker), 1200

Het Iers familiebedrijf Roco werkt enkel met eigen machines die gebouwd zijn met

de gebruiker én uptime in het achterhoofd.

In de zoektocht naar leveranciers en dealers die passen binnen de filosofie van

Smet Rental, ging het bedrijf recent een partnership aan met Roco.

(percussiebreker) & 1500 (schudzeef) aanbieden.

De Ryder is de eerste in zijn klasse met een 100%

elektrische plug-inoptie om op het elektriciteitsnet

of een externe stroomvoorziening te werken.

De Ryder heeft een dubbele aandrijvingsoptie

met een Caterpillar generatoraggregaat aan

boord. Dit is de absolute top als het gaat over

brandstofefficiëntie”, besluit Smet. ❚

De Ryder heeft een dubbele aandrijvingsoptie met een Caterpillar generatoraggregaat aan boord.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

65


DOSSIER MACHINES

MATERIAAL TER PLAATSE AFZEVEN EN HERGEBRUIKEN

Nieuwe zeefbakken voor

compacte machines

Het Finse ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeefbakken in allerlei types en uitvoeringen

voor graafmachines, wielladers en schrankladers. Naast het aanbod van Transformer DL,

D & M series, zeef- en verkleinbakken voor graafmachines van 4 tot 160 ton en wielladers van

2 tot 90 ton komen ze met een kleinere reeks op de markt. De nieuwe reeks kreeg de naam

ALLU Veloci en is geschikt voor compacte graafmachines (van 1,5 tot 20 ton), wielladers,

verreikers en tractoren.

Tekst en Beeld Van Laecke Group

In plaats van hamers en bijtels uit slijtvast staal

zoals bij de Transformer, heeft de Veloci reeks een

drum met sterren van polyurethaan. Deze zorgen

voor een fijne afzetting zonder dat het materiaal

wordt verkleind of gebroken. In vergelijking met

de Transformer, die ingezet kan worden voor

zeven, mengen, stabiliseren en breken, is de

hoofdfunctie van de Veloci enkel zeven.

Vijf zeefbakken

De serie bestaat uit vijf zeefbakken waarbij

het mogelijk is om een eindproduct van 15

tot 25 mm te produceren. Zo kan zonder extra

transportkosten zeer compact materiaal ter

plaatse afgezeefd en hergebruikt worden. Een

toepassing die erg geliefd is bij onder andere

tuinaanleggers en aannemers gespecialiseerd

in pijpleidingen. Door gebruik te maken van

polyurethaan sterren wordt het materiaal minder

agressief behandeld waardoor er minder stenen

afbreken en dus minder stenen in de fijne

fractie zitten. Er werd ook aandacht besteed aan

onderhoudsvriendelijkheid. De zeefbak wordt

aangedreven met een hydraulische motor met een

carbon riem, die in vergelijking met een metalen

ketting een veel langere levensduur heeft. De

Veloci heeft een dubbelwandige vloer, waardoor

hij robuust en duurzaam is, zelfs in moeilijkere

materialen. De constructie ervan zorgt ervoor

dat de zeefbak in balans blijft en het gewicht

gelijkmatig verdeeld wordt.

Gamma breekbakken

Naast het aanbod zeefbakken, vulde ALLU vorig

jaar zijn gamma aan met een serie breekbakken

voor graafmachines van 10 tot 35 ton. De

ALLU crusher maakt het mogelijk om zonder

extra transportkosten, zeer eenvoudig materiaal

te breken op de werf en te hergebruiken. De

robuuste breekbak is ontworpen om efficiënt te

Zeefbakken.

66 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

Breekbak.

zijn in elke situatie. De zijkanten van de breker

zijn recht en de kantelplaat is schuin, waardoor

de breekbak eenvoudig te vullen is en ook langere

stukken gebroken kunnen worden. Door middel

van het verstellen van een simpele pin, letterlijk

maar twee minuten werk, kun je makkelijk en snel

de korrelgrootte van het eindproduct veranderen.

Er zijn zestien verschillende afstellingen mogelijk

op de drie modellen uit de Crusher reeks waarbij

het mogelijk is om een gebroken granulaat te

behalen van 0-16 tot 0-200 mm.

Stabiel familiebedrijf

Van Laecke Group, die in België en Nederland

exclusieve verdeler is van ALLU, is een familiale

onderneming met jarenlange ervaring en expertise

in gespecialiseerde machines voor de recyclage,

bouw en agrarische sector. Binnen de groep kun

je onder andere terecht voor recyclagemachines

voor de verwerking van grond- en steenafval van

diverse origine, maar ook voor het verwerken van

sloop- en groenhout. Vanuit hun twee vestigingen,

nabij Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud

en service naar de klant. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

67


DOSSIER MACHINES

Alles voor uw zeefwerken

Machinebouwer SMO werkt voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen en houdt de vinger aan de pols. Daardoor groeit de lijn FleXiever zeven

steeds verder en maken er steeds meer bedrijven, diensten en particulieren gebruik van. De samenwerking met de Tsjechische fabrikant CZ

Screen is vernieuwd en dat gaan we terugzien in een groeiende MS lijn. Leuke primeur is de Tigerbite 400 Mini-crusher voor kleine projecten.

Tekst | Pieter de Mos Beeld | SMO

De MS lijn loopt van de gemakkelijk met behulp

van mini wiel- of kniklader te beladen en

verplaatsen FleXiever MS05, tot de FleXiever

Drum, een elektrisch aangedreven stationaire

trommelzeef die ondanks zijn gewicht van 1.000

kg nog goed via de lepels van een heftruck meegenomen

kan worden op een aanhangwagen

voor zeefwerken op verplaatsing. Het MS gamma

wordt door CZ Screen deze zomer uitgebreid met

een stationaire trommelzeef met aanvoerbunker.

FleXiever is de eerste dealer die deze machine op

de markt mag introduceren.

Demoterrein wordt flink aangepakt

Ander meer huishoudelijk nieuwtje is de aanpak

van het demoterrein in Eeklo, waar bezoekers zelf

(ook met hun eigen graafmachine of wiellader)

aan de slag kunnen voor demonstraties met grond

met stenen en groenafval. Het demoterrein krijgt

niet alleen en geheel nieuwe onderlaag, maar zal

daarna ook worden uitgerust met de meest actuele

FleXiever zeven.

Tigerbite 400 mini-crusher

De Tigerbite 400 is een zeer compacte breker.

Met zijn breedte van slechts 73 cm kan hij gemakkelijke

doorgangen passeren en manoeuvreren in

krappe ruimtes, zoals stadstuinen, maar indien

nodig ook in schuren en loodsen. Tegelijkertijd

is deze mini-crusher in staat om per uur 6 ton

aan onder andere asfalt, bakstenen, glas ... te

verkleinen tot een granulaat dat ter plekke weer

inzetbaar is, bijvoorbeeld als funderingslaag. De

transportband is simpel op te vouwen en dat

zorgt samen met het gewicht van de machine

(968 kg) voor een gemakkelijk transport. De

Tigerbite 400 is van Engels fabricaat en wordt

door FleXiever vertegenwoordigd in de Benelux.

Hij zal naar verwachting veel aftrek vinden bij

verhuurbedrijven. ❚

'Steeds meer bedrijven, diensten en

particulieren maken gebruik van

FleXiever zeven van SMO'

De Tigerbite 400 in combinatie met de FleXiever Mini Screener Trailer.

Ons gamma elektrisch (3 x 400 V) aangedreven stationaire zeefmachines dat binnenkort nog zal uitgebreid worden met onder andere een trommelzeef met aanvoerbunker.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

69


24/7 technische

ondersteuning

INERY

RENTAL

WE RENT THE FUTURE

+150 machines

in het verhuuraanbod

+20 jaar ervaring

INERY

OU CAN TRUST

INERY

RENTAL

WE RENT THE FUTURE

smetrental.com

Havinkbeekstraat 24

9130 Verrebroek , België

+32 3 773 54 69

info@smetrental.com


DOSSIER MACHINES

Met zijn eigen gewicht van 22,5 ton

en zescilinder Stage V motor is de

Case CX210E een populaire en breed

inzetbare graafmachine.

Nieuwe serie rupsgraafmachines met Stage V

Maar liefst zeven nieuwe graafmachines met Stage V motor presenteert Case Construction Equipment dit jaar. Bij Key-Tec, de officiële Casedealer

in België, zijn ze enthousiast over de nieuwelingen. Met name de nieuwe motoren en de verbeterde cabine spreken klanten erg aan.

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Case Construction Equipment

De nieuwe E-serie rupsgraafmachines omvat machines in de gewichtsklasse

van 13 tot 30 ton. De drie lichtste modellen (CX130E, CX160E en CX180E)

zijn uitgerust met een viercilinder 4,5 l Stage V motor van het type N45.

De zwaardere modellen (CX210E, CX240E, CX250E en CX300E) hebben de

bekende en in machinistenland zeer gewaardeerde zescilinder 6,7 l N67 motor.

Ze worden geleverd door Fiat Powertrain Technologies (FPT) en halen de

Stage V eisen zonder uitlaatgasrecirculatie (EGR). Kosten- en tijdverlagend

is de gepatenteerde HI-eSCR2 nabehandelingsoplossing, die volledig onderhoudsvrij

is en een hele levenscyclus meegaat. Vanwege het hogere koppel

en lagere motortoerental van de FPT-krachtbron is de hydrauliek hierop aangepast

ten opzichte van de D-serie. De onderhoudsintervallen zijn verdubbeld

naar 1.000 uur.

Connectiviteit en uptimevergroting

Om de uptime te vergroten is er Case Service Solutions. Dat omvat standaardfuncties

zoals Case SiteConnect voor machineparkbeheer en Case SiteWatch

TM met zaken als geolocatie, vlootbeveiliging met behulp van geofences

en waarschuwingen voor ongeoorloofd gebruik. Case Protect is een

programma met uitgebreide garantie en Case Fluid Analysis heeft tot doel

grote storingen te voorkomen, de betrouwbaarheid van de activa te optimaliseren

en de levensduur te verlengen. ❚

Verbeterde cabine

Wat bij de ruime cabine meteen opvalt is de brede toegangsdeur. Binnen

zien we een nieuwe stoel met armsteunen inclusief meebewegende joysticks,

meerdere grote opbergvakken en houders voor telefoon en drinkbeker plus

een grote 10” LCD-monitor met instelbare knoppen. Ook de airco is ermee te

regelen en het beeld van de drie camera’s wordt er op getoond. De machinist

kan kiezen uit meerdere werkmodi: Super Power (SP) voor maximale productiviteit,

Power (P) voor toenemend vermogen en Lifting (L) voor hijswerkzaamheden.

In de zeer vaak bruikbare Eco-mode is een brandstofbesparing van

17% haalbaar.

De ruime cabine heeft uitstekend zicht rondom en een grote 10” LCD-monitor met

instelbare knoppen. Ook het beeld van de drie camera’s wordt er op getoond.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

71


DOSSIER MACHINES

SCHUD- EN TRILZEVEN NIEUWE AANWINST

COMPACTE ZEEFINSTALLATIES MAKEN

RECYCLEREN STUK EFFICIËNTER

Tuboma uit Oudenaarde heeft groot nieuws. Sinds kort voert het naast paradepaardje Gyru-Star nog een ander interessant zeefmerk, dat

van DB Engineering uit Slowakije. Deze koploper op werktuigbouwgebied heeft een assortiment van ruim dertig verschillende compacte, dus

gemakkelijk te vervoeren, schud- en trilzeven.

Tekst Pieter de Mos | Beeld Tuboma en DB Engineering

Voor Jeroen De Steur, zaakvoerder van Tuboma,

zijn de Gyru-Star zeefbakken al jarenlang één

van de meest nuttige aanbouwdelen. Enerzijds

vanwege hun hoge rendement, anderzijds vanwege

de aantrekkelijk prijsstelling. Ze zijn dan

ook één van de paradepaardjes van het bedrijf

uit Oudenaarde. En super efficiënt in te zetten

in de recyclagesector. Maar De Steur zit niet stil

en als aanvulling op de Cobra zeefbakken die het

bedrijf uit Oudenaarde verhuurt, zocht hij al enige

tijd naar uitbreiding. Dat hoeft geen probleem

op te leveren, want er zijn nog meer kwalitatief

hoogstaande fabrikanten van zeefbakken in

Europa. Dus is Tuboma nu ook importeur van DB

Engineering uit Slowakije. Dit bedrijf ontwerpt in

eigen huis schud- en trilzeven en doet dat met

behulp van CAD/CAM-software. Het huidige

assortiment omvat al ruim dertig compacte

machines, die merendeels goed zijn te vervoeren

op een aanhanger of rechtstreeks achter de auto.

Het assortiment van DB Engineering omvat ruim dertig compacte sorteermachines, die

merendeels goed zijn te vervoeren op een aanhanger of rechtstreeks achter de auto.

Sterk punt van DB Engineering ten opzichte van menige concurrent: door de zeef te vervangen

is de grootte van de laatste fracties willekeurig te wijzigen.

Meerdere aandrijfmogelijkheden

Het ruime en nog altijd groeiende assortiment

omvat machines in vrijwel elke categorie en

met nagenoeg elke gewenste aandrijving: puur

elektrisch, brandstofmotor (diesel en benzine)

of een hybride variant die elektrisch en benzine

combineert. Zoals de mannen van DB Engineering

zeggen: “het is maar wat voordeliger is voor u

als klant”. De schud- en trilzeven kunnen fracties

sorteren tussen minimaal 0,2 mm – dat was

voor goudstof! – en maximaal 150 mm. En

mocht u bijvoorbeeld een maaswijdte wensen

van 62 x 74 mm, dan wordt de machine daarop

aangepast. Want dat is een ander sterk punt

van DB Engineering ten opzichte van menige

concurrent: door de zeef te vervangen is de grootte

van de laatste fracties willekeurig te wijzigen.

72 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

De Gyru-Star zeefbak is een efficiënt hulpmiddel bij het voor hergebruik gereed maken

van (licht) verontreinigde grond- en zandlagen.

‘Met het grote assortiment aan

compacte bulksorteermachines van

DB Engineering haalt Tuboma een

toekomstig paradepaardje in huis’

Dat kost circa 20 minuten. Stel: u sorteert in de

ochtenduren grond tot 12 mm, dan kunt u binnen

het uur omschakelen naar grind in de fracties

0-8 / 8-16 en 16 plus. Volgens DB Engineering

is daardoor met hun machines 99% van alle

bulkmaterialen te sorteren.

Zeefbak biedt winstkansen

Tuboma is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop

van tuin- en parkmachines inclusief grondverzet.

De Gyru-Star zeefbakken vormen daarbij een

belangrijk hulpmiddel voor meerdere sectoren. Ze

kunnen behalve zeven ook opscheppen, uit graven

en nivelleren. En aangezien hergebruik van

(bouw) materialen hoog op de agenda staat, biedt

de zeef bak daar volop winstkansen. Dat begint bij

het recycleren van compost en het uitzeven van

de bovenste grondlaag, bijvoorbeeld met licht

verontreinigd grond of zand, opdat dit ter plekke

weer kan worden gebruikt. Daarnaast zijn de

zeefbakken voor allerlei andere werkzaamheden

in te zetten, van landschapsrenovatie en het vullen

van geulen tot bodemstabilisatie en verluchting.

En de zeefbak wordt inmiddels steeds vaker

ingezet als efficiënt hulpje bij de bestrijding van

woekerplanten zoals de Japanse Duizendknoop.

Dat geldt ook voor een snelle groeier zoals

bamboe of een taai gewas zoals gras(zoden). ❚

De Gyru-Star zeefbakken zijn mede populair

geworden omdat ze zijn te bedienen door één man

met één machine.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

73


DOSSIER MACHINES

De referentie worden voor aanbouwdelen

“Qua service hebben we een

streepje voor op de concurrent”

Onder het motto ‘Passion for parts’ is ITR Benelux uitgegroeid tot een totaalleverancier voor de bouwsector. Naast wereldmarktleider

in rijwerkonderdelen omvat het aanbod rubbertracks, banden, slijtdelen, repair parts en een complete lijn aanbouwdelen voor

sloop en recyclage.

Tekst en beeld Kees Beijer

Diverse sloopwerktuigen van ITR zijn inmiddels – met succes – uitvoerig

getest door klanten uit de Benelux en Duitsland.

Het Worktools programma bestaat uit hydraulische

sloophamers, vergruizers, betonscharen, schrootscharen

en sloop/sorteergrijpers, geschikt voor

machinedragers tot 140 ton. Naast de al eerder

geïntroduceerde NitroWhite Line brengt ITR

Benelux voor veeleisende professionals nu ook

een geavanceerde MonoBlack Line op de markt.

Deze uitrustingsstukken zijn in de voorbije

periode uitvoerig getest door diverse sloop- en

recyclagebedrijven uit zowel Nederland als België.

“De eerste resultaten zijn veelbelovend”, vertelt

Marco de Jong, productmanager Demolition Tools

bij ITR Benelux. “Op dit moment worden in onze

fabriek de laatste puntjes op de i gezet, waarna

we vol vertrouwen de concurrentie aan zullen

gaan.” Met de in het zwart uitgevoerde heavy duty

ITR Benelux wil qua voorraad en service uitgroeien

tot dé referentie in de markt voor aanbouwdelen.

74 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

range wordt gemikt op het hogere marktsegment,

waarbij prestaties hand in hand gaan met

duurzaamheid en eenvoudig onderhoud, hetgeen

over de langere termijn resulteert in besparingen.

Lange levensduur

Voor een lange levensduur voorziet ITR de

uitrustingsstukken van geavanceerde techniek

om interne wrijving tegen te gaan. Zo beschikt

de complete lijn hamers – met een gewicht van

70 kg tot maximaal 10 ton – standaard over het

ABF systeem om loze slagen te voorkomen. Het

innovatieve PRV (Pressure Relief Valve) drukventiel

beschermt de crushers en betonscharen tegen

de pieken van een enorm hoge werkdruk, wat

de levensduur verhoogt en het werken veiliger

maakt. De Jong: “De kwaliteit van de producten

komt verder naar voren door een body, messen

en tanden uit de hogesterktestalen Hardox,

Weldox of Strenx, zodat ze geschikt zijn voor

extreme omstandigheden en beschikken over

een laag eigen gewicht. Standaard is voorzien

in een robuuste draaikrans voor 360° roteren

en een hoge kwaliteit verwisselbare messen en

tanden, wat het onderhoud efficiënter maakt. Aan

alles is gedacht voor maximale duurzaamheid

en betrouwbaarheid.”

Duidelijke meerwaarde

Voor wie minder veeleisend is, biedt de NitroWhite

prestaties en betrouwbaarheid tegen de beste prijs.

Ideaal voor wie met enige regelmaat – maar niet

vrijwel dagelijks – in de weer is met bijvoorbeeld

een breekhamer. Uit de eerste feedback van

klanten blijkt echter wel, dat de MonoBlack Line

een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte

van de witte sloopwerktuigen. “Alle ervaring en

expertise die we in onze heavy duty serie hebben

gestoken, komt er dus ook weldegelijk uit.”

Naast kwaliteit en degelijkheid speelt voor veel

klanten in de sloop- en recyclagebranche snelle

service een belangrijke rol, om zo stilstand tot een

minimum te beperken. ITR Benelux onderscheidt

zich door middel van een uitgebreid netwerk van

specialisten en dealers. In de magazijnen in Tilburg

liggen bovendien alle slijtgevoelige onderdelen

op voorraad. “We zijn niet de goedkoopste, maar

zeker ook niet de duurste en leveren altijd snel en

goede kwaliteit”, aldus De Jong.

Positief verrast

De productspecialist voor sloopwerktuigen

vervolgt: “Qua service hebben we een streepje

voor op onze concurrenten. Iedereen die onze

Worktools heeft uitgeprobeerd is positief verrast

over de kracht van de nieuwe uitrustingsstukken

en de goede controle. De hamer, crusher of

schaar doen precies wat ze moeten doen. We

hebben alle kennis in huis over de benodigde

hydraulische componenten en kunnen voor

Het aanbod omvat naast hydraulische breekhamers ook crushers, scharen en sloop/sorteergrijpers.

“Naast de al eerder geïntroduceerde

NitroWhite Line brengt ITR voor veeleisende

professionals ook geavanceerde

MonoBlack Line op de markt”

specifieke toepassingen terugvallen op collega’s

van USCO in Italië of Dubai.” ITR Benelux is

bezig om beide productlijnen te positioneren in

de markt. Het gamma Worktools is volgens De

Jong continu in ontwikkeling. Denk hierbij aan

productverbetering of -uitbreiding. “We willen

uitgroeien tot dé referentie binnen de sector en

investeren niet alleen in kwalitatief hoogwaardige

producten, maar ook in een uitbreiding van ons

verkoop- en serviceapparaat. Er zitten nog vele

ontwikkelingen aan te komen om ITR Benelux

nog meer onderscheidend te maken en die er

toe bijdragen om onze ambities voor 2025 te

realiseren qua omzet en productaanbod.”

Open dag bij ITR

Nu de TKD beurs is verzet naar volgend jaar,

heeft ITR Benelux besloten om in de zomer

een open huis te organiseren in Tilburg, zodat

iedereen kennis kan maken met het uitgebreide

assortiment. Nadere info volgt nog. Houd de

(social) media dus goed in de gaten! ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

75


DOSSIER MACHINES

Met deze batterij-aangedreven verreiker kan

je ononderbroken werken, zelfs wanneer de

machine is aangesloten op netstroom.

Duurzaamheid begint met milieuvriendelijke én zuinige machines

TECHNOLOGISCHE INNOVATIES

IN VERREIKERS

De 817 Electro Battery overslagmachine

is de eerste van de vrij beweegbare

batterij-aangedreven modellen.

SMT is een toonaangevend full-service distributiebedrijf dat gespecialiseerd is in

materiaal en machines voor de sectoren bouw, materiaal-handling en recyclage

in België en Luxemburg. SMT heeft een lange staat van dienst in het exclusief

werken met wereldwijde kwaliteitsmerken zoals Volvo Construction Equipment,

Sennebogen en Holms en streeft ernaar om klanten een hoogwaardige service

te bieden op het niveau van deze merken.

Tekst Kris Vandekerckhove

| Beeld SMT Belgium

76 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

Om de voortdurend groeiende massa gerecycleerd materiaal te kunnen

beheren, zijn machines nodig die grote hoeveelheden van de meest uiteenlopende

materialen efficiënt kunnen sorteren en laden. Want duurzaamheid

betekent niet alleen de winning van secundaire grondstoffen waarbij afval

wordt vermeden - het betekent ook het gebruik van milieuvriendelijke en

zuinige machines in het recyclageproces zelf. Sennebogen maakt dit op alle

fronten waar en is dus de ideale ‘match’ voor SMT. Recent pakte het bedrijf

uit met drie nieuwe topmachines in de sector …

‘Next generation’ Sennebogen is uniek in zijn klasse

Een Beierse innovatie doet zijn intrede op de markt van verreikers, want

Sennebogen breidt zijn eigen Multi Line productlijn uit met een tweede model,

de 3.40 G. De volledig nieuwe ontwikkeling is nu al optisch indrukwekkend

en uniek. Naast de prestatiegegevens valt de machine in dit marktsegment

vooral op door haar comfortabel overzicht. Daarvoor zorgt de moderne

Multicab, die traploos kan worden verhoogd tot een ooghoogte van 4,10 m

en zo écht zicht en veiligheid garandeert bij het dagelijkse werk.

Elektrische overslagmachine met batterijtechnologie

Emissievrije elektrische verreikers zijn al vele jaren beschikbaar in bekabelde

vorm. Want de pure batterij-aangedreven toestellen die al op de markt zijn,

zijn tot nu toe nadelig gebleken door de beperkte werkingsduur van de

batterijen. Niet zo met de nieuwe Sennebogen 817 Electro Battery: de nieuwe

mobiele elektrische materiaalverwerker met batterijtechnologie combineert

de voordelen van beide oplossingen. Met deze batterij-aangedreven verreiker

kan je ononderbroken werken, zelfs wanneer de machine is aangesloten op

de netstroom om op te laden.

De compacte overslagmachine overtuigt door zijn hoge systeemprestaties.

Nieuwe 822 G-serie recyclage materiaal-handler

De volledig vernieuwde 822 G beschikt over intelligente en grondstofbesparende

machinetechniek en heeft alles wat maar te wensen valt op

het gebied van comfort en veiligheid voor de machinist. Dit is de nieuwste

generatie materiaalbehandelingstechnologie voor gebruik bij recyclage of

schroot. De geoptimaliseerde nieuwe editie van de populaire 22 t 818 E

recyclage allrounder maakt het mogelijk om materiaal op een bijzonder

milieuvriendelijke en economische manier te behandelen en sorteren. De

compacte overslagmachine overtuigt door zijn hoge systeemprestaties en

uitstekende onderhoudsvriendelijkheid, net als de comfortabele cabine van

de bestuurder, waarvan het design en de functie werden herwerkt. ❚

De Multicab kan traploos worden verhoogd tot een ooghoogte van 4,10 m.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

77


DOSSIER MACHINES

Innovaties op de vierde editie van de World of Material Handling

KRACHT EN DUURZAAMHEID HOEVEN

ELKAAR NIET IN DE WEG TE STAAN

In een steeds complexer wordende wereld speelt Linde vlot in op de uitdagingen van de consument. Op de World of Material Handling in

het Duitse Mannheim stelde de heftruckproducent zijn portfolio aan oplossingen voor die bedacht zijn op duurzaamheid, digitalisering

en ergonomie.

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Linde

De X serie combineert het beste van twee

werelden: de kracht van een traditionele

truck met elektrische aandrijving.

78 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


DOSSIER MACHINES

Het was een blij weerzien toen van 20 juni tot 1 juli de intralogistieke

sector verzamelde in het Duitse Mannheim voor de Linde World of Material

Handling. Bezoekers uit heel Europa ontdekten de nieuwste innovaties op

het vlak van magazijnwerking. "In de afgelopen twee jaar is de algemene

economische omgeving merkbaar veranderd, en daarmee ook de eisen aan

de interne materiaalstroom", zei Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand

Management bij de start van het evenement. "Verhoogde energiekosten,

een tekort aan geschoolde werknemers, hogere eisen aan de operationele

veiligheid en de zoektocht naar duurzame oplossingen – het zijn slechts

enkele van de uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd.”

In de oplossingen staat digitalisatie centraal. Met software-over-the-air

verbetert Linde aanzienlijk zijn dienstverlening. Problemen kunnen vanop

afstand vastgesteld worden en nieuwe functionaliteiten worden vlot

geïnstalleerd. De grote hoeveelheden data dienen bovendien om processen

te optimaliseren. Door voertuigen uit te rusten met sensoren en betere

veiligheidsassistentiesystemen gebeuren minder ongelukken en wordt schade

beperkt. Ook op die manier investeert Linde in duurzaamheid.

De heftruck zonder stuur: de toekomst?

Centraal stond de Linde Steer Control: een joystick of een draaiknop op de

linker armsteun ter vervanging van het klassieke stuurwiel. Het is Lindes

derde innovatie op het vlak van besturing, in navolging van de Linde Load

Control, met een joystick op de rechter armleuning, en het bipedaal waardoor

de bestuurder niet meer hoefde te schakelen om van rijrichting te veranderen.

Een joystick kan het traditionele stuurwiel vervangen.

De miniwheel is optioneel, maar Linde verwacht dat het Steer Control

systeem op termijn de standaard zal zetten in de industrie, net zoals eerder

gebeurde met de bipedaal en Linde Load Control. Het gebruik van de joystick

of van de miniwheel op de linker armsteun leidt tot minder draaibewegingen

in de schouder en elleboog, waardoor de bestuurder ontlast wordt bij zijn

activiteiten. De gevoeligheid van de besturing is omgekeerd evenredig met de

rijsnelheid van de vorklift: hoe trager de truck rijdt, hoe sterker elke beweging

wordt overgebracht, wat een zeer precieze besturing toelaat. Het resultaat: de

heftruckbestuurder moet minder inspanningen leveren en kan zich zo beter

op zijn werkzaamheden concentreren.

Linde biedt het neusje van de zalm op het vlak van magazijnwerking.

‘De belangrijkste innovatie

was evenwel de 1252 X.Met

deze heftruck krijgen zware

toepassingen een elektrisch en

dus milieuvriendelijk alternatief’

Linde produceert krachtpatsers die tot 18 ton kunnen tillen.

Verder bouwen op de innovaties van afgelopen jaren

Door de pandemie kreeg Linde nog niet de kans om innovaties van

ondertussen enkele jaren geleden officieel voor te stellen. Zo lanceerde Linde

in 2019 het nieuwe 12XX bouwplatform met de introductie van de thermische

1202 serie. Dit jaar introduceert Linde de vierde heftruckreeks opgebouwd

vanuit het 12XX bouwplatform: de thermische 1204 is ideaal voor langdurige

inzet en zware toepassingen bij lasten tot 3,5 ton (1204 H35) en zelfs tot

5 ton (1204 H50). Midden 2021 kwam Linde met de elektrische 1252 E

(E20 - E35) en 1252 X (X20 - X35). Door het 12XX bouwplatform worden de

thermische (heftrucks op diesel en gas) en elektrische heftrucks op dezelfde

manier gebouwd, met grote voordelen op vlak van service als resultaat. De

productielijn maakt gebruik van dezelfde wisselstukken die bijgevolg vaker

voorradig zijn. ❯

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

79


(BROEI) BRANDEN ONDER

CONTROLE, GERUST SLAPEN.

Voortijdige detectie, automatische blussing,

bewezen functionerende en betrouwbare techniek.

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood

detectiesysteem voorkomen. Laat u overtuigen

door de ervaringen van onze klanten.

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland - (+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl

BEKIJK ONS

VOLLEDIGE AANBOD OP

WWW.TUBOMA.BE

Reeds

70 modellen

beschikbaar

van 1 tot 35 ton

graafmachines

Importeur van DB engineering

schud en trilzeven

Nu ook zeefbakken

met hardox sterren

TUBOMA BVBA Gentstraat 198

9700 Oudenaarde

055 330 331

info@tuboma.be


DOSSIER MACHINES

De trucks bieden bovendien gelijkaardige voordelen op vlak van zichtbaarheid,

ergonomie en connectiviteit. De 1252 E is zeer compact en

behendig wat hem ideaal maakt voor binnenactiviteiten in kleine ruimtes.

De belangrijkste innovatie was evenwel de 1252 X, die even veel kracht

produceert als zijn thermische tegenhangers. Met deze heftruck krijgen

zware toepassingen zoals de bouwsector of papierindustrie een elektrisch en

dus milieuvriendelijk alternatief. Volgens Linde zullen de thermische trucks

uit het werkveld verdwijnen, de vraag is enkel wanneer. Met de e-trucks

staat Linde klaar om klanten te helpen bij de transitie. De X serie biedt het

beste van twee werelden: ecologische aandrijving met de draagkracht van

traditionele modellen.

Aan de slag met het energievraagstuk

Linde heeft volledig elektrisch aangedreven heftrucks in het gamma die een

belasting aankunnen van 1,4 ton tot wel 18 ton. Vandaag is 60% van de

verkoop al elektrisch, waar dat twintig jaar geleden nog maar 35% was.

Linde verwacht dat dit aandeel nog verder sterk zal stijgen, wat gepaard

gaat met een verdere stabiele groei in het gebruik van lithium-ion batterijen

als energiebron. In het licht van de huidige klimatologische en geopolitieke

crisis bekijkt de producent ook andere opties. Zo experimenteren ze met

plantaardige olie als brandstof en krijgt waterstof een prominente plaats in

het energieplan van Linde. Meer nog: 80% van Lindes wagenpark is klaar

voor groene waterstof. “Naast het uitrusten van de trucks, investeert Linde ook

in de eigen productie van brandstofcellen, opslagcapaciteit en tankstations

voor waterstof. We wachten enkel nog op de markt om te volgen”, stelt Aron

Literski, Vice President Sales & Service Steering. “Net zoals bij de Linde Steer

Control is het vooral belangrijk om de keuzevrijheid van de consument te

respecteren. Het gediversifieerde aanbod maakt een weloverwogen transitie

naar de toekomst mogelijk.” ❚

Je kan nu ook heftrucks besturen met een uiterst precieze draaiknop.

‘80% van Lindes wagenpark is

klaar voor groene waterstof’

In het gamma van Linde is keuzevrijheid voor de eindklant gewaarborgd.

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

81


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

“VERLIEFD OP DEZE FIRMA EN SECTOR”

Wat de schroothandel zo mooi maakt? Familiebedrijven maken het kloppend hart uit van deze sector. Een mooi voorbeeld daarvan is De Knop

Recycling dat al sinds 1902 circulariteit in de praktijk brengt. De initialen op het authentieke glasraam aan het hoofdkwartier in Sint-Jans-

Molenbeek herinneren nog aan stamvader Joseph. Met Jessica De Knop staat intussen de zesde generatie aan het roer. Ze is vastberaden om

het Brusselse bedrijf verder te laten bloeien en groeien, maar nooit ten koste van de service die haar klanten zo hard appreciëren.

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valérie Couplez en De Knop Recycling

Het authentieke glasraam herinnert nog aan stamvader Joseph De Knop die met paard en

kar langsging bij handelaars en fabrikanten op zoek naar oude metalen.

‘Ik kan me geen ander leven voorstellen.

De interactie, de afwisseling, ik neem mijn

werk zelfs met plezier mee op vakantie’

Metaal stond altijd centraal in de bedrijfsvoering

van De Knop Recycling. “Mijn achterachter

achtergrootvader ging met paard en

kar bij handelaars en fabrieken in Sint-Jans-

Molenbeek en omstreken langs op zoek naar

oude metalen. Het paard is vervangen door een

vloot vrachtwagens, het metaal is gebleven.

Maar de hele bedrijfsvoering errond is een stuk

complexer geworden. Onze concurrentiepositie

bijvoorbeeld. De sector bestaat uit heel wat

gedreven familiebedrijven die met hart en

ziel de stiel uitoefenen. We krijgen echter ook

concurrentie van bedrijven wiens focus op andere

materiaalstromen ligt, maar die een graantje

willen meepikken van de positieve waarde van

metaalafval. Daartegen is het soms moeilijker

opboksen.” Hoe De Knop Recycling dan toch het

verschil maakt? “Door onze service altijd voorop

te stellen en op maat van de klant te werken. Ook

proberen we de 157 containers die we momenteel

staan hebben in fabrieken en op tijdelijke werven

zo veel mogelijk binnen een termijn van 24 uur

op te halen of te vervangen.” Een formule die

aanslaat want als er nieuwe klanten aankloppen,

blijkt dat vaak via mond-tot-mondreclame.

Korte communicatielijnen

De Knop Recycling telt vandaag zes gedreven

medewerkers die per maand ongeveer 250 ton

De Knop Recycling is ook erkend voor de verwerking van elektronisch afval.

schroot verwerken. Vier daarvan behoren tot de

familie. “Het maakt dat de communicatielijnen

bijzonder kort zijn. Mijn partner zit achter het

stuur van de vrachtwagen. Als er iets dringends

moet gebeuren, weet ik wie te bellen”, voegt De

Knop eraan toe met een knipoog. Zelf staat ze nu

anderhalf jaar aan het roer. Sneller dan verwacht.

“Door gezondheidsproblemen trokken zowel mijn

vader als mijn peter zich ongeveer gelijktijdig

terug uit hun functie. Daar stond ik dan, als jonge

snotter. Ik had de stiel weliswaar met de paplepel

meegekregen, maar als er zoveel ervaring plots

wegvalt is dat toch even slikken. Toch heb ik geen

seconde getwijfeld. Iedereen die me kent weet hoe

verliefd ik ben op dit bedrijf en deze sector. Ik kan

me geen ander leven voorstellen. De interactie, de

afwisseling, ik neem mijn werk zelfs met plezier

mee op vakantie. Gelukkig kon ik bij de start met

al mijn vragen bij collega’s terecht. Ook dat is de

schoothandel ten voeten uit: een hechte club met

het hart op de juiste plaats.”

Ups en downs

De Knop kreeg nochtans geen eenvoudige vuurdoop

met de coronapandemie die ook de recyclagesector

tot stilstand bracht. “We hebben diep in de reserves

moeten tasten, omdat we in de eerste plaats onze

medewerkers van economische werkloosheid

wilden houden. Een missie waar we in geslaagd

zijn, op de periode van verplichte sluiting die de

overheid had opgelegd na. Ups en downs zijn nu

eenmaal eigen aan de schrootwereld, daar moet je

mee leren leven. Wanneer de prijzen stijgen, worden

de gouden zaken die schroothandelaars doen breed

82 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLAGEBEDRIJF IN DE KIJKER

Jessica De Knop: “Gelukkig kon ik bij de start met al mijn vragen bij collega’s terecht. Ook dat is de

schoothandel ten voeten uit: een hechte club met het hart op de juiste plaats.”

uitgesmeerd. Hoge of lage prijzen, onze marge blijft

dezelfde. Dit zijn enkel de momenten die je kan

gebruiken om wat meer stock te verkopen.” Het

leverde De Knop Recycling wel een kleine buffer op,

die meteen in het bedrijf geïnvesteerd werd. Een

nieuwe knipschaar, enkele nieuwe vrachtwagens.

“Om efficiënter en duurzamer te worden, we blijven

wie we zijn.”

De Knop Recycling beschikt over drie werven in Sint-Jans-Molenbeek. “Onze ligging is zeker een voordeel.

Iedereen weet ons te vinden, vanuit Brussel, maar zeker ook uit Vlaanderen.”

Groot worden

En de toekomst? Hoe ziet die eruit? “Koffiedik

kijken. Het is moeilijk te voorspellen hoe alles

zal evolueren. We hebben de draad van kleine

afbraakwerken weer opgenomen, zowel voor

bedrijven als particulieren. Verder proberen

we uit te kijken of er andere materiaalstromen

zijn die voor een meerwaarde kunnen zorgen

binnen ons bedrijf. Zo zijn we al erkend voor

de verwerking van elektronisch afval. Eigenlijk

is De Knop Recycling mijn baby’tje dat stilaan

groot wordt. Het liefste wil ik een gezonde firma

kunnen overlaten aan de volgende generatie.

Op voorwaarde dat ze zelf ook die passie voelen

om erin te stappen. Mijn zoontje houdt er van

om hier op een vrije dag mee te komen, een

pc helemaal uit elkaar te halen om vervolgens

aan zijn jongere zusje uit te leggen in welke

containers alles thuishoort. Dus wie weet. Maar

ook zij is meer dan welkom in het bedrijf. Zelf

heb ik tegen heel wat vooroordelen moeten

opboksen om als vrouw mijn plek in deze wereld

te vinden. Het is fijn om te zien dat er steeds

meer vrouwen bijkomen en dat we elkaar ook

vinden om ervaringen uit te wisselen en verhalen

te delen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

83


15, 16 & 17 november 2022

Evenementenhal Gorinchem

Bouwt u ook graag mee aan

een sterkere afvalsector?

Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken:

Ravi Changoer: ravi.changoer@easyfairs.com | +31 (0)183 751 204

Ilse van der Ham: ilse.vanderham@easyfairs.com | +31 (0)183 680 692

Boek uw

stand

www.vakbeursrecycling.nl

@Recycling_EH recycling-vakbeurs recyclingvakbeurs

Naamloos-8 1 25-05-20 17:04


De TOP en FLOP in elke schakel van

de circulaire economie

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voor beelden

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet

recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.

Tekst en beeld Valérie Couplez

Top in recyclage: ook oliën en vetten zijn recycleerbaar

In België worden gebruikte frituurvetten en -oliën apart ingezameld voor verdere

verwerking. In 2016 werd 98% van de ingezamelde vetten en oliën

omgezet tot biodiesel. Ook smeeroliën worden apart ingezameld. Zij worden

hoofdzakelijk verwerkt tot ‘nieuwe’ smeeroliën.

Flop in recyclage: oplossingen nodig voor luiers

Luiers zijn niet rendabel te recycleren: de verschillende kleine initiatieven

in het verleden mislukten keer op keer. Nochtans is er dringend nood aan

grootschalige initiatieven, aangezien luiers meer dan 5% van het restafval

vertegenwoordigen. ❚

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

85


16 | 17 NOV 2022

ANTWERP EXPO

Trade show

for granules,

powder &

bulk solids

technologies

by EASYFAIRS

MORE INFO?

solids-antwerp.be


RecyclePR

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM

PARTNER WORDEN

VAN RECYCLEPRO?

Zowel op de website als in de gedrukte

versie bieden we u de mogelijkheid om

onderdeel uit te maken van het overzicht

met de meest gerenommeerde fabrikanten

en toeleverancieres in de branche.

Zo kunt u onder andere:

• Toegevoegd worden als

partner op de servicepagina’s

van het vaktijdschrift

• Een kosteloze vermelding krijgen in

de geheel vernieuwde bedrijvenindex

op recyclepro.be

• Een gesponsorde positie met persoonlijke

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen

• Uw eigen profielwidget inzetten,

gekoppeld aan de redactionele content,

nieuwsberichten en overige

relevante marketingtools

Ook geïnteresseerd?

• Bel naar +32 50 36 81 70

• Ga naar recyclepro.be/adverteren

• Scan de QR code

SCAN DE

QR CODE

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze

samenwerkingspakketten

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

BOLLEGRAAF

ARAANI

Luipaardstraat 12

8500 KORTRIJK

T +32 56 49 93 94

E info@araani.com

W www.araani.com

RECYCLING SOLUTIONS

Tweede Industrieweg 1

9902 AM APPINGEDAM

T +31 596 65 43 33

E info@bollegraaf.com

W www.bollegraaf.com

CL TYRES

Paniswijerstraat 5

3600 GENK

T +32 89 75 34 43

E info@cltyres.com

W www.cltyres.com

LABOCONSTRUCT

Markt 4

9550 HERZELE

T +32 53 62 71 67

E info@laboconstruct.be

W www.laboconstruct.be

BRONNEBERG

BEEPRO

Brancheweg 3

Trekwei 9

5705 DR HELMOND

DEMTECH BV

9033 WC DEINUM

T +31 622 93 52 90

E info@beepro-bv.com

W www.beepro-bv.com

T +31 492 59 19 00

F +31 492 54 30 45

E info@bronneberg.nl

W www.bronneberg.nl

Handelsweg 4

2382 NG ZOETERWOUDE

T +31 71 581 00 00

E info@demtech.eu

W www.demtech.eu

LYBOVER

Oude Kassei 16

8791 WAREGEM

T +32 56 67 10 10

E info-recycling@lybover.be

W www.lybover.be/recycling

B.L.W VISSER

Cromhoffsbleekweg 146

CASIER RISK & INSURANCE CVBA

7513 EW ENSCHEDE

T +31 53 4319661

E info@blwvisser.nl

W www.blwvisser.nl

Waalvest 2 /0001

8930 MENEN

T +32 56 51 12 01

F +32 56 51 01 47

E info@casier.be

GM RECYCLING BVBA

Krommeveldstraat 1

9971 LEMBEKE

T +32 9 378 39 47

MARLEX CVBA

Dirk Martensstraat 23

8000 BRUGGE

T +32 050 83 20 38

F +32 050 83 20 36

W www.casier.be

E info@gmrecycling.be

E advocatenkantoor@marlex.be

W www.gmrecycling.be

W www.marlex.be

BMC

Krommebeekpark 6

8800 ROESELARE

T +32 51 690 966

E info@bmcroeselare.be

CBS BETON

Hooiemeersstraat 8

8710 WIELSBEKE

T +32 56 61 75 37

E info@cbs-beton.com

GROENEVELD - BEKA

Demerstraat 32

3200 AARSCHOT

T +32 16 64 09 26

E info@bekalube.be

MBS GROUP

Krommebeekpark 6

8800 ROESELARE

T +32 51 249 454

E info@mbsgroup.be

W www.bmcroeselare.be

W www.cbs-beton.com

W www.groeneveld-beka.com

W www.mbsgroup.be

88 RecyclePR .BE

RecyclePR

.BE


RECYCLEPARTNERS

Voor uitgebreide informatie over de

Recyclepro partners, scan deze QR code

met uw smartphone

recyclepro.be/bedrijven

MOL CY NV

Diksmuidsesteenweg 68

8840 STADEN

T +32 51 70 16 81

E info@molcy.com

W www.molcy.com

RECYBO

Blikken - Haven 1330

9130 VERREBROEK

T +32 3 240 05 90

E info@recybo.be

W www.recybo.be

SMO BVBA

Nieuwendorpe 14

9900 EEKLO

T +32 9 219 93 85

E info@smo.be

W www.smo.be

VAN WERVEN BELGIE BVBA

Europark 114

3620 LANAKEN

T +32 38 08 10 01

E info@recyclingplastics.eu

W www.recyclingplastics.eu

MULTINET INTERNATIONAL BV

Dorpenbaan 17

5121 DE RIJEN

T +31 161 227 226

E info@multinet.nl

W www.multinet.nl

OVAM

Stationsstraat 110

2800 MECHELEN

T +32 15 28 42 84

E communicatie@ovam.be

W www.ovam.be

PULVI CVBA

Vro bautstraat 121

9900 EEKLO

T +32 498 11 49 37

E info@pulvi.eu

W www.pulvi.eu

REKUPP

Godefriduskaai 16, 4th floor

2000 ANTWERPEN

T +32 3 339 40 00

E info@rekupp.be

W www.rekupp.be

RENTEC NV

Nijverheidsstraat 13

8740 PITTEM

T +32 51 46 75 51

E rentec@rentec.be

W www.rentec.be

ROTAR INTERNATIONAL BV

Sisalstraat 85

8281 JK GENEMUIDEN

T +31 38 385 54 71

E info@rotar.com

W www.rotar.com

TRAMAC NV

Avenue de l’Energie 11

4432 ALLEUR

T +32 4 263 99 84

E tramac@tramac.be

W www.tramac.be

VALVAN BALING SYSTEMS

Krommebeekstraat 14

8930 MENEN

T +32 56 52 13 80

E sales@valvan.com

W www.valvan.com

VAN DER SPEK NV

Industrielaan 10

1740 TERNAT

T +32 2 582 29 79

F +32 2 582 70 36

E sales@vanderspek-bel.com

W www.vanderspek-bel.com

VAN WERVEN INFRA

Postbus 14

8096 ZG OLDEBROEK

E info@vanwerven.nl

W www.vanwerven.nl

under-cover

cover systems by Versus

VERSUS-OMEGA

Nijverheidslaan 1527A

3660 OUDSBERGEN

T +32 89 320 190

E info@versus-omega.com

W www.versus-omega.com/nl

VKING

Ketegemstraat 9c

9552 BORSBEKE

T +32 475 84 31 49

E info@vking.be

W www.vking.be

RDS BV

IZ Harelbeke-Zuid B 2040

Spoorwegstraat 26

B-8530 HARELBEKE

T BE +32 56 29 10 10

NL +31 85 888 09 11

E info@rds.eu

W www.rds.eu

SMART EQUIPMENT BV

Wilhelminasingel 33

6221 BE MAASTRICHT

T +32 475 77 02 58

E info@smart-equipment.com

W www.smart-equipment.com

VAN LAECKE GROUP

Schatting 8

8210 ZEDELGEM

T +32 50 55 18 90

F +32 50 20 17 34

Vleugelboot 51

3991 CM HOUTEN

T +31 30 68 68 100

E info@vanlaeckegroup.com

W www.vanlaeckegroup.com

Hier uw logo?

Bel of mail voor alle informatie over

een vermelding in Recyclepro met

Kevin Desender:

T +32 50 36 81 70

E k.desender@louwersmediagroep.be

RecyclePR

RecyclePR

.BE

.BE

89


Plaats jouw vacature

Online

Vergroot je zichtbaarheid &

bereik potentiële kandidaten

Ontdek al onze voordelen

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.

PRIJSLIJST

Vacature pakket 1

Vacature pakket 2

Vacature pakket 3

3

credits

6

credits

10

credits

60 dagen online

Credits zijn 1 jaar geldig

Promotie via social media

Bereik direct uw doelgroep

In te zetten op het door u gekozen platform

Gebruik van ons netwerk

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde

nieuwsbriefmodule

Enthousiast

geworden?

We helpen je graag.

Bezoek onze website www.recyclepro.be voor meer informatie. U kunt ook bellen

naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar k.desender@louwersmediagroep.be

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


Zeef- & breekinstallaties

hout- & afvalrecyclage

www.vanlaeckegroup.com

ALLU CRUSHER

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100

Remi Claeysstraat 66 | 8210 Zedelgem |

België | +32 (0) 50 55 18 90

TEUTON Z50

WE ARE

RECYCLING

TeREX FINLAY 883+

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000

EVOQUIP COBRA 230R


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Exclusieve importeur

GIPO

POWERSCREEN

VERKOOP

VERHUUR

HERSTELLINGEN

van brekers, zeefmachines, shredders,

picking stations en windzifters

TEREX ECOTEC

SCREENPOD

KOMPLET

TROMMALL

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!