19.08.2022 Views

Recyclepro BE 03 2022

Platform over de gehele recyclingstroom

Platform over de gehele recyclingstroom

SHOW MORE
SHOW LESS
  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

RecyclePR<br />

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM<br />

JAARGANG 7 I NUMMER 3 <strong>2022</strong> I SEPTEM<strong>BE</strong>R - OKTO<strong>BE</strong>R<br />

RECYCLEPRO.<strong>BE</strong><br />

Speelgoed uit<br />

granulaat<br />

De eerlijkste jeans<br />

ter wereld<br />

Tweede leven voor<br />

autobanden<br />

Efficiënte<br />

stofbeheersing


SPRAYSTREAM<br />

RECYCLING<br />

FROM WASTE TO VALUE<br />

RED RHINO<br />

3-WAY SCREENER<br />

TEREX<br />

FINLAY 883+<br />

PRONAR<br />

MPB 20.55GH<br />

PRONAR<br />

MRW 2.85G<br />

K3<br />

KEESTRACK<br />

TANA<br />

440DT ECO<br />

www.vking.be info@vking.be 0475/84.31.49


RECYCLEREN<br />

<strong>BE</strong>GINT BIJ<br />

MHL<br />

360 F<br />

V A N D E R S P E K N V<br />

Industrielaan 10<br />

B-1740 Ternat<br />

www.vanderspek.be


CL Tyres:<br />

uw specialist in bulldozer-,<br />

grondverzet-, en industriebanden!<br />

Waarvoor kan je bij ons terecht?<br />

Nieuwe bulldozer- en EM-banden » Vullen met poly-urethaan »<br />

Vernieuwde bulldozer- en EM-banden » Volrubber banden: Brawler » Montage ter plaatse<br />

<strong>BE</strong>L NU VOOR DETAILS: +32 475 525 122<br />

GELEENLAAN 38 - 3600 GENK » WWW.CLTYRES.COM


UITGAVE<br />

3<br />

VOORWOORD<br />

De kampioenen<br />

OVAM en ik zijn van hetzelfde bouwjaar: 1981. De ene al wat hartelijker onthaald dan de andere. Nochtans was het een mijlpaal voor<br />

Vlaanderen, de oprichting van OVAM dan, die de basis gelegd heeft voor een deel van de welvaart die we nu kennen. Door toen al te<br />

beginnen met de gescheiden ophaling van huisvuil, de uitbouw van recyclage, de terugnameplicht bij aankoop van elektrische toestellen …<br />

nam Vlaanderen een voortrekkersrol op in een periode waarin duurzaamheid amper op de maatschappelijke agenda stond. Anno <strong>2022</strong> moeten<br />

die processen voor bepaalde Europese lidstaten nog allemaal beginnen.<br />

Wij kunnen daarentegen vruchten beginnen plukken. Want de voorzet die we met het Afvalstoffendecreet en de oprichting van OVAM in gang<br />

gezet hebben in de jaren 80, moeten we nu gaan binnentrappen. Dat is althans wat de evolutie naar een circulaire maatschappij belooft. Als<br />

afval grondstoffen worden, dan zijn wij, kampioenen van de recyclage, klaar om aan urban mining te gaan doen. We hoeven dan niet langer te<br />

jammeren dat we niks kostbaars in de bodem hebben zitten, maar ten volle inzetten op alle rijkdom die in onze afvalstromen te vinden is. Daar<br />

schuilt concurrentiekracht. De aanpak van petflessen is een mooi voorbeeld. Na de uitbreiding van de sorteerfaciliteiten, volgde de investering<br />

in recyclagecapaciteit in België, zodat een lege fles hier weer tot een nieuwe gemaakt kan worden.<br />

Lokale kringlopen sluiten moet dan ook het streven voor de komende jaren zijn, als we tenminste in de hoogste divisie willen blijven spelen.<br />

Want we zijn intussen niet de enige meer die een afvalbeleid op poten hebben gezet. Vlaanderen voegt de daad bij het woord met het initiatief<br />

Vlaanderen Recyclagehub. Met twee projectoproepen wil het van Vlaanderen een ware recyclagehub maken. Bedrijven die met innovatieve<br />

technologie of een innovatieve combinatie van technieken de grenzen van het sorteerbare en recycleerbare weer verder kunnen verleggen,<br />

krijgen een duwtje in de rug. In dit nummer belichten we twee projecten die langs deze, weliswaar beperkte, kassa passeren. IGEAN bouwt een<br />

nieuwe vergister in Brecht, Laupat Industries werkt aan een installatie voor de chemische recyclage van versleten autobanden.<br />

Wat ze gemeen hebben? De zeer duidelijke ambitie om de beste te zijn in wat ze doen. Voor het milieu en voor de maatschappij. Waar ecologie<br />

en economie vroeger alleen maar hard botsten, gaan ze nu steeds vaker hand in hand. In Brussel bewijst Akoestiekfabriek bijvoorbeeld dat<br />

inzetten op sociale tewerkstelling en circulariteit nog altijd winstgevend kan zijn. Men haalt er isolatiemateriaal uit lokale werven om zo goed<br />

als nieuwe akoestische panelen van te maken die wat meer rust in de chaos brengen in scholen, kapperszaken, kunstgalerijen … Ze creëren<br />

op die manier comfortabele leefomgevingen om in te leven, leren en werken. Circulair denken levert dus voldoende potentieel aan voor<br />

businessmodellen die renderen.<br />

We weten dus wat te doen als sector de komende maanden. Al zal dat niet zonder slag of stoot. De steeds strengere milieuwetgeving, de uit<br />

de pan swingende brandstofprijzen, obstakels in de vrije export van gerecycleerde materialen … de overheid, Europees, federaal en gewestelijk,<br />

moet er alle ambitie ten spijt over waken dat we nog altijd kunnen volgen. Ondernemen is vandaag geen sinecure. Maar zonder de passie van<br />

al die ondernemers die de wereld van afval en recyclage telt, zullen we ook geen stap verder raken.<br />

Veel leesplezier!<br />

Valérie Couplez


RecyclePR<br />

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM<br />

recyclepro.be<br />

Jaargang 7 • Nummer 3 <strong>2022</strong><br />

Verschijnt driemaandelijks<br />

Verantwoordelijke uitgever<br />

Domein De Herten<br />

Hertsbergsestraat 4,<br />

B-8020 Oostkamp<br />

+32 50 36 81 70<br />

info@louwersmediagroep.be<br />

louwersmediagroep.be<br />

Vestiging Nederland<br />

Schatbeurderlaan 6<br />

Postbus 249, 6000 AE Weert<br />

31 495 45 00 95<br />

info@louwersmediagroep.nl<br />

louwersmediagroep.nl<br />

Eindredactie<br />

Valérie Couplez<br />

08 13<br />

46<br />

Redactieteam<br />

Valérie Couplez, Kris Vandekerckhove,<br />

Jerom Rozendaal, Denuo, Roel Van Gils,<br />

Pieter De Mos, Hanne Verhaegen<br />

Projectmanagement<br />

Kevin Desender<br />

k.desender@louwersmediagroep.be<br />

Secretariaat<br />

Riana Holley, Elke Kina en<br />

Virginie Waelkens<br />

Advertenties<br />

Een hoge resolutie PDF moet worden aangeleverd via<br />

de AdPortal. Mocht u nog geen uploadlink hebben<br />

ontvangen, stuur een email naar<br />

traffic@louwersmediagroep.nl<br />

Abonnementsprijs<br />

België: € 54,00 per jaar excl. BTW<br />

ING IBAN <strong>BE</strong>33 3631 9320 5246<br />

BIC BBRU<strong>BE</strong>BB<br />

t.n.v. Louwers Mediagroep o.v.v. RecyclePro.<br />

Informatie over abonnementen:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

Adreswijzigingen<br />

Schriftelijk ten minste drie weken voor<br />

verhuizing naar:<br />

Hertsbergsestraat 4, B-8020 Oostkamp<br />

Opzeggingen<br />

Indien twee maanden voor het verstrijken van de abonnementsperiode<br />

geen schriftelijk bericht van opzegging<br />

is ontvangen, wordt het abonnement automatisch met<br />

een jaar verlengd.<br />

Doelgroep<br />

Verspreiding vindt plaats via abonnementen en<br />

via gerichte distributie in controlled circulation<br />

aan sloopbedrijven, grote aannemers, recycling- en<br />

afvalverwerkingsbedrijven, facilitymanagers, federaties,<br />

overheden, bedrijven gespecialiseerd in sanering en de<br />

belangrijkste toeleveranciers van de sector.<br />

Vormgeving / Art-direction<br />

studio@louwersmediagroep.be<br />

Drukwerk<br />

Drukkerij Hendrix, Peer<br />

Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen of vermenigvuldigd zonder<br />

uitdrukkelijke toestemming van de uitgever en zonder bronvermelding.<br />

Hoewel dit blad op zorgvuldige wijze en naar beste weten is samengesteld<br />

kunnen uitgever en auteurs op geen enkele wijze instaan voor de juistheid<br />

of volledigheid van de informatie. Zij aanvaarden dan ook geen enkele<br />

aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van<br />

handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie.<br />

Met granulaat kan zowat alles gemaakt worden, ook speelgoed 8<br />

Federale overheid heeft actieplan voor meer circulariteit klaar 10<br />

Vrouw in de kijker: “De recyclagesector staat nooit stil” 13<br />

De Pen, Geert Magerman, Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy 14<br />

DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

Waarom textiel het nieuwe plastic is 17<br />

‘De eerlijkste jeans ter wereld’ 20<br />

Performantere en duurzamere windturbinebladen 22<br />

Nieuwe balenpers moet uitbreiding mogelijk maken bij papier- en plasticverwerker 26<br />

Denuo: Shaping the future of used materials 29<br />

Recyclage is wel degelijk verzekerbaar 36<br />

DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

26<br />

Vlaanderen recyclagehub moet voortrekkersrol van Vlaanderen bevestigen 38<br />

Opnieuw koploper worden in het vergisten van gft 40<br />

End of life autobanden krijgen eindelijk echt een tweede leven 42<br />

10 miljoen ton in 2025 45<br />

De cirkel van polyurethaan sluiten 46


INHOUD<br />

48 51<br />

58<br />

78 82<br />

Ontdek de vele voordelen van efficiënte stofbeheersing 48<br />

Vakbeurs Recycling bouwt aan duurzame toekomst 51<br />

Discounters geven het goede voorbeeld 52<br />

Verplicht traceerbaarheidssysteem bij grote sloopwerven 55<br />

De harde cijfers 57<br />

Gerecycleerde panelen verbeteren akoestiek 58<br />

Tip van Christophe: Hoe kranen optimaal laten presteren bij hoge temperaturen 61<br />

RecyclePR<br />

JAARGANG 7 I NUMMER 3 <strong>2022</strong> I SEPTEM<strong>BE</strong>R - OKTO<strong>BE</strong>R<br />

RecyclePR<br />

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM<br />

RECYCLEPRO.<strong>BE</strong><br />

DOSSIER MACHINES<br />

Acht jaar onderscheiden met kwaliteit en service 62<br />

Investeren in uitstootvrije vloot 64<br />

Nieuwe zeefbakken voor compacte machines 66<br />

Alles voor uw zeefwerken 69<br />

Nieuwe serie rupsgraafmachines met Stage V 71<br />

Compacte zeefinstallaties maken recycleren stuk efficiënter 72<br />

“Qua service hebben we een streepje voor op de concurrent” 74<br />

Technologische innovaties in verreikers 76<br />

Kracht en duurzaamheid hoeven elkaar niet in de weg te staan 78<br />

“Verliefd op deze firma en sector” 82<br />

De top en flop in elke schakel van de circulaire economie 85<br />

Recycle Partners 87<br />

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM | RECYCLEPRO.<strong>BE</strong><br />

3<br />

Speelgoed uit<br />

granulaat<br />

De eerlijkste jeans<br />

ter wereld<br />

Blijf gratis en eenvoudig op de<br />

hoogte van het laatste nieuws.<br />

Volg ons op social media en meld<br />

je aan voor onze nieuwsbrief!<br />

recyclepro.eu<br />

Tweede leven voor<br />

autobanden<br />

Effi ciënte<br />

stofbeheersing<br />

Verreiker van Sennebogen geschikt<br />

voor alle werkzaamheden


OPMERKELIJKE SAMENWERKING MET PLAYMOBIL<br />

MET GRANULAAT KAN ZOWAT ALLES<br />

GEMAAKT WORDEN, OOK SPEELGOED<br />

Uit diverse studies komt naar boven dat ongeveer 50% van de geproduceerde elektrische toestellen en elektronica terugkeert voor recyclage<br />

op de correcte manier. Slechts de helft, dus. Nochtans worden er zeer veel inspanningen geleverd door allerlei eco-organismen, overheden,<br />

sectororganisaties én bedrijven om dit cijfer te doen stijgen, zowel particulier als professioneel. De recyclagedoelstelling ligt namelijk op<br />

65%. Er is dus nog een lange weg te gaan …<br />

Tekst Kris Vandekerckhove<br />

| Beeld Coolrec<br />

Een van de bedrijven die harde inspanningen<br />

levert om dat cijfer te verhogen is Coolrec, een<br />

dochteronderneming van Renewi Specialities.<br />

Het WEEELA<strong>BE</strong>X/Cenelec gecertificeerde bedrijf<br />

is een belangrijke Europese speler in de circulaire<br />

economie als het gaat om de verwerking<br />

van afgedankte elektrische en elektronische<br />

apparaten. Ze zijn marktleider in de verwerking<br />

van koelkasten in Nederland en België. Via een<br />

internationaal netwerk van vestigingen, verspreid<br />

over Nederland, België en Frankrijk, wint Coolrec<br />

kunststoffen en ferro en non-ferro metalen terug uit<br />

WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment)<br />

en zet deze om in secundaire grondstoffen. De<br />

afgelopen jaren werd fors geïnvesteerd om zoveel<br />

mogelijk waarde uit de secundaire grondstoffen<br />

te halen. Hierdoor kan Coolrec met diverse<br />

industriële eindverwerkers in Europa rond de tafel.<br />

In de verwerkingsinstallaties worden teruggewonnen kunststoffen gescheiden.<br />

8 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Recydel (Wandre) verwerkt afvalstromen uit België,<br />

Nederland, Frankrijk en Duitsland.<br />

Mechanische recyclage van<br />

afgedankte materialen<br />

Wim Pype, manager sales: “We zijn actief in de<br />

mechanische recyclage van afgedankte elektrische<br />

en elektronische apparaten. Zo dragen we<br />

sinds 1991 bij in het verhogen van de recyclagedoelstelling<br />

en zijn we actief in drie landen:<br />

Wandre (<strong>BE</strong>) - Waalwijk & Dordrecht (NL) - Lesquin<br />

(FR). We doen dat verspreid over vier productiesites<br />

(drie in recyclage van e-waste en één in<br />

productie van gerecycleerde plastics), met niet<br />

minder dan 220 zeer gedreven medewerkers. Ze<br />

zijn het hart van ons bedrijf.”<br />

De meerdere verwerkingsactiviteiten bestaan uit huishoudelijke, professionele<br />

koelkastrecyclage en verwerking van LHA en E-services.<br />

Samenwerking met PLAYMOBIL<br />

Coolrec heeft een aparte fabriek om de plastics<br />

uit koelkasten, diepvriezers, airco's, kleine en<br />

grote elektro-apparaten, ICT … verder uit te<br />

sorteren en weer als compound in de industrie in<br />

te zetten, met focus op de PS (Polystyreen) en ABS<br />

(Acrylonitril-Butadieen-Styreen). Als marktleider<br />

en ook enige verwerker ter wereld kunnen ze die<br />

plastics (uit koelkasten) ook terug inzetten als<br />

speelgoed (toy safety Standard EN71-3). Daarom<br />

ging het bedrijf recent een samenwerking<br />

aan met PLAYMOBIL. Met de nieuwe Wiltopia<br />

product lijn van de speelgoed fabrikant kunnen<br />

kinderen de planeet aarde, haar bijzondere eigenschappen<br />

en haar bewoners ontdekken. Zonder<br />

droge feiten, maar met veel plezier en duur zame<br />

materialen in bewezen kwaliteit. Wiltopia is de<br />

eerste productlijn waarvoor gemiddeld meer dan<br />

80% duur zame materialen bij de vervaardiging<br />

worden gebruikt. Naast biobased kunst stoffen<br />

wordt PCR gebruikt. Dit zijn kunststoffen die al<br />

door consumenten zijn gebruikt en daarna weer<br />

in de recyclage kringloop worden opgenomen.<br />

De Wiltopia artikelen worden gemaakt van<br />

de gerecycleerde kunst stoffen die Coolrec<br />

uit afgedankte koelkasten haalt. Die worden<br />

vervolgens versnipperd en tot vlokken verwerkt.<br />

Met geavanceerde mechanische recyclagetechnieken<br />

worden de vlokken omgezet in<br />

Coolrec granulaat (compounds), waarmee vrijwel<br />

alles gemaakt kan worden. Zoals de dieren en<br />

speelsets in de nieuwe Wiltopia lijn en uiteraard<br />

nog veel meer.<br />

Gerecycleerde materialen terug<br />

inzetten in Europa<br />

Pype: “Coolrec stelt alles in het werk om maximaal<br />

materialen te recycleren uit e-waste en zo hoog<br />

mogelijk in de keten in Europa weer in te zetten.<br />

Want als bedrijven hun e-waste niet uitsorteren<br />

De zeer gedreven medewerkers zijn het hart van het bedrijf.<br />

of met andere stromen in de mix leveren aan<br />

niet gecertificeerde bedrijven, dan is dit niet<br />

goed voor het milieu. Bovendien is er een tekort<br />

aan grondstoffen die in e-waste aanwezig zijn<br />

(kunststoffen, metalen en edelmetalen, glas …)<br />

en die kunnen we terugwinnen door samen te<br />

werken. Vandaar is het noodzakelijk om alle<br />

e-waste apart te sorteren en binnen te brengen bij<br />

recyclagebedrijven die er maximaal grondstoffen<br />

uit halen. Leveren kan eveneens via de ecoorganismen,<br />

dan komt het alvast bij de goeie<br />

partijen terecht.” ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

9


NAAR MEER OVERLEG<br />

Federale overheid heeft actieplan<br />

voor meer circulariteit klaar<br />

Eind december keurde de regering het nieuwe federaal actieplan voor circulaire economie goed. Een plan dat 25 maatregelen telt die<br />

moeten stimuleren om het lineaire model van ontginnen - produceren – consumeren in te ruilen voor een circulair. Een overzicht van de<br />

belangrijkste krachtlijnen.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

Het eerste dat u moet weten is dat er een lange voorbereiding aan dit circulair<br />

actieplan vooraf ging. Daarom spreekt het enkel maar over de periode<br />

2021 – 2024. FOD Economie en FOD Leefmilieu fungeerden als leidende<br />

administraties in dit dossier, met de ondersteuning van de respectieve<br />

kabinetten van minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne en<br />

minister van Klimaat, Leefmilieu, Duurzame Ontwikkeling en Green Deal<br />

Zakia Khattabi. Het is gebaseerd op het Europese actieplan voor de circulaire<br />

economie voor een schoner en concurrender Europa. België engageert zich<br />

om in onderhandelingen op Europees niveau steeds een ambitieuze positie<br />

in te nemen. Het wil de draaischijf van een Europese circulaire economie<br />

worden. Niet als een doel op zich, maar om de doelstellingen op vlak van<br />

milieu en welzijn te kunnen halen. Daarbij is er ook aandacht voor het breder<br />

kader van de strijd tegen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies.<br />

Overlegplatform voor milieuadministraties<br />

Pas in deel 4 en 5 komen de concrete maatregelen voor België aan bod.<br />

Daarin wil men in eerste instantie een opwaardering van het intra-Belgisch<br />

Platform Circulaire Economie. Dit is een overlegplatform opgezet door<br />

de administraties van de drie verschillende gewesten. Er zullen nu extra<br />

middelen tegenover gezet worden om meer de dialoog aan te gaan. Een<br />

10<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong>


positieve evolutie uiteraard, zeker wanneer dit kan leiden tot een betere<br />

overeenstemming in het regelgevend kader voor Vlaanderen, Wallonië en<br />

Brussel. Daarnaast zouden er stappen moeten worden gezet in het gladstrijken<br />

van de violen tussen product- en afvalregelgeving.<br />

Naar duurzamere producten<br />

Een actieplan circulaire economie is immers geen sinecure voor een federale<br />

overheid die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen moeten dan<br />

ook komen uit het circulairder maken van producten, al van bij hun ontwerp.<br />

Drie actiepunten staan daarin voorop. Ten eerste moeten nieuwe producten<br />

herstelbaar zijn. Er zou een index moeten komen, zoals dat in Frankrijk al het<br />

geval is. Daar is sinds 2021 een reparatie-index in voege voor elektronische<br />

producten die consumenten toont hoe makkelijk en goedkoop apparaten<br />

gerepareerd kunnen worden. Een tweede sleutelwoord wordt sensibiliseren.<br />

Producenten moeten geïnformeerd en aangemoedigd worden om meer in te<br />

zetten op ‘product as a service’. Ten derde wordt er gekeken naar financiële<br />

ondersteuning voor ecodesign en de vervanging van stoffen die in de REACH<br />

wetgeving als zorgwekkend te boek staan door duurzamere alternatieven.<br />

Duurzame producten zullen in de toekomst meer en meer recycled content<br />

bevatten. Daarom onderzoekt de federale overheid hoe een betrouwbare<br />

certificering kan ontwikkeld worden. Voor recycled content enerzijds, maar<br />

ook voor circulaire processen. Dat de juiste informatie gebruikt wordt<br />

door producenten zal immers impact hebben op hoe de consument naar<br />

circulariteit kijkt.<br />

Belgium builds back circular<br />

Om dat alles concreet te maken, lanceerden de kabinetten van Dermagne<br />

en Khattabi net voor de zomervakantie de projectoproep ‘Belgium builds<br />

back circular’. Daarmee wil de federale overheid innoverende projecten en<br />

onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie integreren in vier<br />

Een actieplan circulaire economie is immers geen sinecure voor een federale<br />

overheid die geen bevoegdheden heeft over afval. Stimulansen moeten dan ook<br />

komen uit het circulairder maken van producten, al van bij hun ontwerp.<br />

specifieke sectoren: elektrische fietsen, windenergie, gezondheidszorg en<br />

biomimetica. De bedragen lopen van 250.000 tot en met 1 miljoen euro. De<br />

oproep word afgesloten op 31 oktober <strong>2022</strong>.<br />

Conclusie<br />

Dat het federale actieplan een goede basis biedt om op weg te gaan naar een<br />

circulaire maatschappij valt niet te betwisten. Het bevat een kader om werk te<br />

maken van bijvoorbeeld meer recycled content. De juiste elementen worden<br />

dus aangestipt, de vraag blijft nu hoe snel er geschakeld kan worden? Kan er<br />

nog veel binnen de huidige regeerperiode gerealiseerd worden of blijft het bij<br />

mooie initiatieven op papier? ❚<br />

Met de projectoproep ‘Belgium builds back circular’<br />

wil de federale overheid innoverende projecten en<br />

onderzoeksactiviteiten steunen die de circulaire dimensie<br />

integreren in vier specifieke sectoren: elektrische fietsen,<br />

windenergie, gezondheidszorg en biomimetica.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong> 11


u n i v e r s a l w a s t e s h r e d d e r<br />

Hall B4<br />

stand 551<br />

Uw garantie<br />

voor een duurzame<br />

shredderoplossing<br />

• constante en instelbare dosering van<br />

uw outputstroom<br />

• aanpasbare verkleiningsgraad<br />

• zakkenopener functie<br />

• capaciteit tot 200 m3/uur<br />

• ultra resistent tegen stoorstoffen -<br />

beperkte voorsortering vereist<br />

• maximale beschikbaarheid<br />

• lage operationele kosten<br />

100% designed and manufactured in Belgium<br />

Nijverheidsstraat 13 • 8740 Pittem • België<br />

tel. + 32 51 46 75 51 • rentec@rentec.be • www.rentec.be


VROUW IN DE KIJKER<br />

“DE RECYCLAGESECTOR STAAT NOOIT STIL”<br />

De recyclagesector wordt nog te veel gezien als een mannenwereld. Niks is minder waar. Meer en meer vrouwen vinden een job en een<br />

plaats in de wereld van afvalinzameling en -verwerking. En we stellen ze graag uitgebreid aan u voor. In elke editie laten we een vrouw<br />

uit de sector aan het woord over haar job en wat die precies zo fijn maakt. Als material recovery specialist bij Vanheede houdt Judith De<br />

Koninck ervan om voor specifieke materiaalstromen steeds duurzamere oplossingen te zoeken en te vinden.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Vanheede<br />

Judith De Koninck: “Het is fijn werken binnen dit familiebedrijf. Iedereen trekt samen aan de kar om afvalstromen zo hoogwaardig mogelijk te valoriseren.”<br />

De carrière van Judith De Koninck is nog pril. Ze landde rechtstreeks<br />

vanop de schoolbanken bij Vanheede. Een bestemming die meteen<br />

goed voelde, want met een thesis die handelde over afvaloplossingen<br />

binnen een circulaire economie, voelde ze zich al als een vis in het water<br />

in alles recyclage. “De match was er meteen. Het is fijn werken binnen<br />

dit familiebedrijf. Er is geen afstand tussen de verschillende geledingen.<br />

Iedereen is gelijkwaardig en trekt samen aan de kar om afvalstromen zo<br />

hoogwaardig mogelijk te valoriseren. Dat bouwen aan een betere wereld<br />

maakt deze sector aantrekkelijk voor jonge mensen.”<br />

Als vanzelf geaccepteerd<br />

In haar job is Judith voornamelijk verantwoordelijk voor textiel, metaal,<br />

elektronisch afval, rubber en hout. “Ik volg de evoluties in de markt op en ga<br />

op zoek naar nieuwe recyclageoplossingen die afvalstromen zo hoogwaardig<br />

mogelijk kunnen valoriseren. Daarnaast onderhoud ik de contacten met<br />

afvalverwerkers.” Aan variatie geen gebrek dus. “En ook niet aan interactie,<br />

met collega’s en partners”, voegt De Koninck er aan toe. “Bij Vanheede hoef<br />

ik me als vrouw nooit de vreemde eend in de bijt te voelen. De balans is<br />

‘Dat innovatieve kantje van<br />

recyclage houdt me geboeid’<br />

hier mooi in evenwicht op kantoor. In de metaalwereld ligt dat bijvoorbeeld<br />

anders. Maar ik heb me nooit anders bekeken gevoeld. Als je jouw job met<br />

passie uitoefent, dan word je daar vanzelf geaccepteerd.”<br />

Steeds nieuwe oplossingen zoeken<br />

Als het van haar afhangt blijft ze dan ook graag nog even in de wereld van<br />

recyclage hangen. “Het is mijn eerste job, dus ik kan moeilijk vergelijken,<br />

maar ik werk hier zeer graag. Je voelt dat mensen kansen krijgen om te<br />

ontdekken wat hen boeit en wat hen beter kan helpen om hun job in te<br />

vullen. Die passie heb je ook nodig om elke dag weer nieuwe oplossingen<br />

te zoeken om materialen steeds een trapje hoger op de ladder van Lansink<br />

te verwerken. Want het staat hier nooit stil. Dat innovatieve kantje van<br />

recyclage houdt me geboeid”, besluit De Koninck. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

13


DEPEN<br />

Belgian Waste-to-Energy (BW2E) vertegenwoordigt alle 14 Belgische<br />

installaties die huishoudelijk én vergelijkbaar restafval energetisch<br />

valoriseren. Jaarlijks verwerken de 14 leden zo’n 2,8 miljoen ton restafval<br />

en produceren zij meer dan 1,6 miljoen MWh elektriciteit die deels<br />

hernieuwbaar is. Daarnaast zet BW2E steeds meer warmte en stoom in voor<br />

residentiële en industriële warmtenetten. BW2E is een vzw met wisselend<br />

voorzitterschap. In <strong>2022</strong> wordt het voorzitterschap opgenomen door Geert<br />

Magerman, general manager van Brussel Energie).<br />

14<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong>


DEPEN<br />

Geert Magerman,<br />

Voorzitter Belgian-Waste-to-Energy<br />

Waste-to-energy onmisbare<br />

schakel in circulaire economie<br />

De consumptiedrang van de welvarende mens is groot. Hierdoor plegen we dagelijks een aanslag op de grondstoffen wereldwijd.<br />

De coronapandemie en de oorlog in Oekraïne maakten de schaarste van grondstoffen plots bijzonder tastbaar. De circulaire<br />

economie, die kan het verschil maken. Ook in het kader van de energietransitie. Waste-to-energy is een onmisbare schakel in dit<br />

verhaal. Het zorgt voor een essentiële afvalverwerking voor die reststromen waarvoor recyclage niet mogelijk is.<br />

Wie ‘circulaire economie’ zegt, zegt ‘materiaalkringlopen sluiten’. Alle waarde die in het afval zit, moeten we benutten op de meest kwaliteitsvolle<br />

manier. Daarnaast moeten kringlopen zuiver blijven. Precies daar ligt de bestaansreden van Belgian Waste-to-Energy en zijn leden: een veilige en<br />

duurzame verwerkingsoplossing bieden voor niet-recycleerbaar restafval om zo de kringloop zuiver te houden en hoogwaardige recyclage mogelijk<br />

te maken. Zelfs na verbranding. Onze installaties valoriseren immers de metalen die in het restafval aanwezig zijn en de minerale fractie uit de<br />

bodemassen. We maakten de afgelopen jaren op dat vlak enorme evoluties door maar we streven ernaar de recuperatiegraad nog verder te verhogen<br />

en zo de nood aan nieuwe grondstoffen te verkleinen.<br />

Waste-to-energy en hoogwaardige recyclage zijn complementair én noodzakelijk om de circulaire economie in de praktijk te brengen. Zelfs met<br />

de zeer hoge selectiviteitsgraad die België kent, zal er altijd restafval overblijven. Met de ambitie om dé Europese recyclagehub te worden,<br />

zullen meer selectief ingezamelde afvalstoffen uit het buitenland hier hoogwaardig gerecycleerd worden. De brandbare recyclageresidu’s van deze<br />

recyclageprocessen bestaan uit heterogene materialen en -vaak schadelijke- contaminanten waarvoor thermische verwerking voorlopig de enige en<br />

meest aangewezen verwerkingstechnologie is. Door afval rigoureus te sorteren aan de bron en naar de waste-to-energyinstallatie te brengen, zorgt<br />

onze sector er mee voor dat een hoogwaardige recyclage mogelijk wordt. Onze state-of-the-art waste-to-energy installaties fungeren aldus als een<br />

‘safe sink’, een veilige eindverwerking van ongewenste componenten.<br />

Bovendien nemen we als sector een voorname rol op in tal van crisissen. Tijdens de coronapandemie was de vernietiging van virussen en pathogenen<br />

cruciaal, na de overstromingen in 2021 moesten enorme hoeveelheden afval snel en veilig verwerkt worden en bij een voedselcrisis staan we paraat<br />

om specifieke stromen veilig te verwerken. Verder zorgen onze leden op vraag van justitie of douane voor de vernietiging van illegale of in beslag<br />

genomen goederen.<br />

De nood aan hernieuwbare energie was nooit zo groot als vandaag. BW2E leden spelen een rol van betekenis in de productie van energie, zowel<br />

onder de vorm van elektriciteit als hogedruk processtoom. Er wordt steeds meer ingezet op warmtenetten die onze bedrijven en burgers voorzien<br />

van lokaal geproduceerde warmte. Hierdoor worden we voor energie steeds minder afhankelijk van import. Daarnaast blijven we investeren om<br />

die energierecuperatie nóg te verhogen en doen we onderzoek naar nieuwe technieken. Denk maar aan de productie van waterstof op de sites van<br />

waste-to-energyinstallaties.<br />

Onze sector draagt niet alleen bij tot een duurzame, circulaire economie, ze geeft zelf ook het goede voorbeeld. Werken naar klimaatneutraliteit<br />

is een belangrijke zorg en uitdaging voor de komende jaren. De uitstoot van CO 2<br />

is inherent aan onze verwerkingsprocessen. Door energie- en<br />

materialenrecuperatie te verhogen, door enkel niet-recycleerbaar afval te verbranden, door te onderzoeken hoe we fossiele CO 2<br />

kunnen afvangen,<br />

veilig opslaan of nuttig inzetten werken we actief mee om onze CO 2<br />

-impact te verlagen. In de toekomst zal het zelfs mogelijk worden om<br />

koolstofnegatief te werken. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

15


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

Waarom textiel het<br />

nieuwe plastic is<br />

Toen de poorten in China zich sloten, moest Europa in allerijl op zoek naar toepassingen voor zijn kunststof afval. De afvalberg die er<br />

plots lag, zette de prijzen voor de verwerkers die er al waren stevig onder druk. Maar vandaag zien we een industrie ontstaan die, voor<br />

bepaalde kunststoffen althans, niet meer afhankelijk is van de prijs van virgin materialen. Intussen dient zich echter ook al een nieuwe<br />

probleemstroom aan. Corona bracht de kwetsbaarheid van de keten van textielrecyclage duidelijk aan het licht. Een sector waar dringend<br />

stappen gezet moeten worden in circulariteit door alle stakeholders. Iets wat ook Europa niet ontgaan is.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

In het kader van een actieplan voor een circulaire economie heeft de Europese Commissie in maart <strong>2022</strong> een nieuwe<br />

strategie gepresenteerd. Het wil fast fashion aanpakken en innovatie binnen de sector stimuleren.<br />

Om één T-shirt te produceren is ongeveer 2.700 l<br />

zoet water nodig. Dat komt overeen met wat één<br />

persoon in 2,5 jaar drinkt. Wereldwijd verbruikte<br />

de textielindustrie naar schatting 79 miljard m³<br />

water in 2015. Ter info, het waterverbruik voor<br />

de volledige EU-economie bedroeg diezelfde<br />

periode maar 266 m³ water. Ongeveer 20% van<br />

de wereldwijde vervuiling van schoon water wordt<br />

veroorzaakt door de verf en appreteermiddelen<br />

gebruikt in de textielindustrie. Tegelijkertijd is<br />

de textielindustrie verantwoordelijk voor 10%<br />

van alle koolstofemissies ter wereld. Dat is meer<br />

dan de uitstoot van internationale luchtvaart<br />

en zeescheepvaart samen. Elk jaar komt ook<br />

0,5 miljoen ton microvezels in de oceaan terecht<br />

door het wassen van synthetisch materiaal. Dit<br />

is 35% van alle primaire microplastics die in het<br />

milieu vrijkomen. ›<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

17


NIEUW! Tigerbite 400 mini breker<br />

www.tigerbitebenelux.be<br />

DE MARKTLEIDER VOOR<br />

MINI- EN MIDI ZEVEN<br />

• 20 verschillende modellen<br />

• snel uit stock leverbaar<br />

• budgetvriendelijk<br />

• eigen demo site met 12 machines<br />

• afspraak op zaterdag mogelijk<br />

• oplossingen op maat<br />

Contacteer ons voor meer info,<br />

demo’s, bedrijfsbezoek, ...<br />

Ontdek ons volledig gamma<br />

op onze website!<br />

WWW.FLEXIEVER.<strong>BE</strong><br />

+32 9 224 91 00<br />

info@flexiever.be<br />

www.flexiever.be | Nieuwendorpe 14, 9900 Eeklo | +32 9 224 91 00 | info@flexiever.be<br />

We’ve got you covered!<br />

under-cover<br />

cover systems by Versus<br />

Een betrouwbaar, veilig en gemakkelijk te hanteren<br />

overkappingssysteem, duurzaam en economisch<br />

verantwoord.<br />

www.versus-undercover.com<br />

t. +32 (0)89 320 190<br />

info@versus-omega.com


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

Preventie van afval moet voorop staan dus zal<br />

men een nieuw businessmodel moeten aannemen<br />

waarbij consumenten niet aangemoedigd worden<br />

om elk seizoen van garderobe te wisselen om toch<br />

maar mee te zijn met de laatste trends.<br />

Van fast fashion naar<br />

duurzaam textiel<br />

Cijfers die u even doen duizelen? De malaise is<br />

begonnen met de introductie van fast fashion.<br />

Een gemiddelde persoon in de EU koopt vandaag<br />

40% meer kledingstukken dan in 1996. De sterke<br />

daling van de prijs en de kortere levensduur van<br />

de kledingstukken heeft daar alles mee te maken.<br />

Europeanen kopen jaarlijks bijna 26 kg aan<br />

textiel en gooien jaarlijks ongeveer 11 kg textiel<br />

weg. 87% daarvan komt in de verbrandingsoven<br />

of op stortplaatsen terecht. In het kader van een<br />

actieplan voor een circulaire economie heeft de<br />

Europese Commissie in maart <strong>2022</strong> een nieuwe<br />

strategie gepresenteerd om textiel duurzamer, beter<br />

herstelbaar, herbruikbaarder en recycleerbaarder<br />

te maken. Het wil fast fashion aanpakken en<br />

innovatie binnen de sector stimuleren.<br />

Mentaliteitswijziging bij<br />

producenten en consumenten<br />

Alles moet beginnen met een mentaliteitswijziging<br />

bij de producenten. Preventie van afval moet<br />

voorop staan dus zal men een nieuw businessmodel<br />

moeten aannemen waarbij consumenten niet<br />

aangemoedigd worden om elk seizoen van<br />

garderobe te wisselen om toch maar mee te zijn<br />

met de laatste trends. De gemiddelde levensduur<br />

van een kledingstuk bedraagt nu maar 1 jaar. De<br />

nieuwe strategie omvat bovendien nieuwe eisen<br />

voor het ecologisch ontwerp van textiel, duidelijkere<br />

informatie, een digitaal productpaspoort en<br />

roept bedrijven op hun verantwoordelijkheid te<br />

nemen en actie te ondernemen om hun koolstofen<br />

ecologische voetafdruk tot een minimum te<br />

beperken. De nieuwe strategie van de Commissie<br />

omvat ook maatregelen om de aanwezigheid<br />

van gevaarlijke chemische stoffen te bestrijden,<br />

roept producenten op om gedurende de volledige<br />

waardeketen verantwoordelijkheid te nemen voor<br />

hun producten, ook wanneer ze afval worden, en<br />

consumenten te helpen duurzaam textiel te kiezen.<br />

Energiebesparing tot 330 GJ/t<br />

Volgens de afvalrichtlijn die het Europees<br />

Parlement in 2018 heeft goedgekeurd, zijn de<br />

EU-landen tegen 2025 verplicht om textiel apart<br />

in te zamelen. Tweehandskledij heeft immers<br />

de beste troeven om energie en grondstoffen te<br />

besparen. Wanneer de volledige productieketen<br />

van nieuwe kleding zou vermeden worden, kan<br />

er een energiebesparing tot 330 GJ/t worden<br />

gerealiseerd. Ook hergebruik (bijvoorbeeld in<br />

de productie van reinigingsdoeken en wipes)<br />

De EU beschikt over een EU-milieukeurmerk dat<br />

mag worden aangebracht op de producten van<br />

producenten die aan bepaalde ecologische criteria<br />

voldoen, zoals een beperkt gebruik van schadelijke<br />

stoffen en een lagere water- en luchtvervuiling.<br />

betekent een flinke bonus voor het milieu en een<br />

besparing van 200 GJ/t energie. De EU beschikt<br />

over een EU-milieukeurmerk dat mag worden<br />

aangebracht op de producten van producenten<br />

die aan bepaalde ecologische criteria voldoen,<br />

zoals een beperkt gebruik van schadelijke<br />

stoffen en een lagere water- en luchtvervuiling.<br />

Daarnaast heeft de EU een aantal maatregelen<br />

genomen om de impact van textielafval op het<br />

milieu te verkleinen. Zo wordt in het kader van het<br />

programma ‘Horizon 2020’ geld overgemaakt aan<br />

RESYNTEX, een project rond chemische recyclage<br />

dat een circulair bedrijfsmodel zou kunnen bieden<br />

voor de textielindustrie. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

19


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

‘De eerlijkste<br />

jeans ter wereld’<br />

Er komen meer en meer initiatieven om tot circulair textiel te komen. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in eigen land. HNST is gestart<br />

vanuit de verbazing over de absurde impact van de mode- en textielindustrie op mens en milieu. Het jeansmerk wil het beter doen en gebruikt<br />

vandaag al 56% gerecycleerde denim katoen in zijn jeans. Binnenkort wil het de grens optrekken tot 62%. Op die manier wil het Antwerpse<br />

bedrijf vermijden dat afgedankte jeans gestort of verbrand wordt.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld HNST<br />

Cijfers zeggen soms meer dan duizend woorden. De laatste vijftien jaar is<br />

de hoeveelheid geproduceerde kleding meer dan verdubbeld. Nochtans<br />

zijn we niet met dubbel zoveel. De textielindustrie is daarmee wereldwijd<br />

verantwoordelijk voor 4 à 8% van broeikasgassen. Meer dan 70% van alle<br />

kleding wordt na gebruik gewoon gestort of verbrand. Slechts minder dan 1%<br />

wordt opnieuw gerecycleerd tot nieuw textiel. Voor HNST moest circulariteit<br />

het vertrekpunt zijn van hun nieuwe jeans. “We zullen niks ontwikkelen dat<br />

ons verhindert ons product in de toekomst te kunnen recycleren. Door jeans<br />

van concullega’s te recycleren, zien we met eigen ogen welke elementen<br />

dat proces moeilijk of zelfs onmogelijk maken. Knopen en ritsen die niet<br />

verwijderd kunnen worden, klinknagels rond de zakken, polyester labels<br />

met maat en wasvoorschriften, synthetische stretch die in de stof geweven<br />

is … Dit was onze basis om te gaan innoveren. Zo hebben we bijvoorbeeld<br />

afschroefbare knopen ontwikkeld”, vertelt Eva Engelen, Sustainability &<br />

Product Manager bij HNST<br />

Recycleerbaarheid centraal<br />

Recycleerbaarheid van materialen staat centraal. “We kiezen bewust voor<br />

natuurlijke materialen met dezelfde oorsprong, omdat deze in hetzelfde<br />

recyclage proces verwerkt kunnen worden. Wie kiest voor combinaties van<br />

katoen en gerecycleerde pet doet in feite aan green washing. Een T-shirt<br />

gemaakt uit deze mix is vandaag niet recycleerbaar en vergroot dus alleen<br />

maar de afvalberg. Gerecycleerde pet hoort dus in de drankenindustrie waar<br />

het weer een fles kan worden.” Maar circulair textiel vraagt ook om een nieuwe<br />

manier van denken en werken. Bij HNST moet een collectie minimaal twee<br />

seizoenen meegaan. Bovendien is elke jeans goed voor 15 euro statiegeld.<br />

Engelen: “Wanneer zijn broek versleten is, kan de consument deze terugsturen<br />

in ruil voor 15 euro korting op de volgende aankoop. Zo nemen we onze<br />

verantwoordelijkheid en garanderen we dat onze circulaire producten terug<br />

bij ons terechtkomen om ze opnieuw te recycleren.” Dat de eerste twee jaar<br />

van HNST’s bestaan puur gericht waren op R&D heeft alles te maken met<br />

Een HNST jeans bevat vandaag 56%<br />

gerecycleerde oude jeans (katoen), 23% virgin<br />

katoen en 21% Tencel. Binnenkort pakt<br />

HNST uit met een nieuwe stof die voor 62% zal<br />

bestaan uit gerecycleerd katoen.<br />

20 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

het creëren van een hechte waardeketen. “Een grote uitdaging, aangezien<br />

we industriële leveranciers benaderden met kleine volumes en een lange lijst<br />

met eisen. Gelukkig hebben we de perfecte partners gevonden die net zo<br />

gepassioneerd zijn over duurzaamheid en circulariteit als wij”, aldus Engelen.<br />

Van 56% naar 62% recycled content<br />

Een HNST jeans bevat vandaag 56% gerecycleerde oude jeans (katoen), 23%<br />

virgin katoen en 21% Tencel, een natuurlijke kunstvezel die gemaakt wordt<br />

van houtpulp afkomstig van duurzaam beheerde eucalyptusbomen. Engelen:<br />

“Het zorgt voor draagcomfort zonder synthetische stretch vezels toe te voegen.”<br />

Het katoen uit de oude jeans zamelt HNST zelf in samen met partners zoals<br />

de Kringwinkel. Die worden vervolgens gesorteerd. “Tot op vandaag konden<br />

we zo al 27 ton jeans redden uit verbrandingsovens. De nog draagbare jeans<br />

schenken we aan de Kringwinkel. De vervuilde fracties (verf, olie …) worden<br />

uitgesorteerd en gedowncycled. Daarna vervezelen we de rest en werken we<br />

die vezels opnieuw op tot garen voor een denim doek.” De garen worden<br />

overigens ook in België gemaakt bij de European Spinning Group. Binnenkort<br />

pakt HNST uit met een nieuwe stof die voor 62% zal bestaan uit gerecycleerd<br />

katoen. De innovatie is mogelijk gemaakt door een nieuw kettinggaren te<br />

gebruiken dat een hoger percentage gerecycleerd katoen bevat, afkomst van<br />

Italiaans industrieel textielafval. “We proberen het percentage altijd verder<br />

omhoog te krijgen. Waarom? Als je weet dat we voor de 23% virgin katoen<br />

nog 300 liter water nodig (van de totale 361 l die HNST gebruikt voor zijn<br />

jeans) hebben, weet je dat elke procent telt”, besluit Engelen. ❚<br />

RSS-SERIES VISIT US! C5.337<br />

DE ENORME KNIPKRACHT<br />

EN KORTE CYCLUSTIJDEN<br />

GARANDEREN EEN ONGELOOFLIJKE<br />

PRODUCTIVITEIT<br />

Recycleerbaarheid van materialen staat centraal. HNST kiest bewust voor<br />

natuurlijke materialen met dezelfde oorsprong, omdat deze in hetzelfde<br />

recyclageproces verwerkt kunnen worden.<br />

Kracht<br />

Verbeterde hydraulische<br />

infrastructuur, geen kracht<br />

gaat verloren<br />

Materiaal<br />

Geproduceerd uit<br />

“high performance steel”<br />

Gemak<br />

Meest productieve schaar<br />

met laagste brandstofverbruik<br />

op de markt<br />

Modern<br />

Unieke hoofd-as constructie<br />

en bovenbek geleiding, voor<br />

een langere “spelingsvrije”<br />

levensduur<br />

Bij HNST moet een collectie minimaal twee seizoenen meegaan.<br />

Bovendien is elke jeans goed voor 15 euro statiegeld.<br />

Nieuwsgierig naar ons volledig assortiment?<br />

Ontdek onze producten op www.rotar.com<br />

RecyclePR .<strong>BE</strong> 21<br />

RecyclePR<br />

Naamloos-17 1 19-05-<strong>2022</strong> 12:57<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

UIT RECYCLAARBAAR EN GERECYCLEERD TEXTIEL<br />

PERFORMANTERE EN DUURZAMERE<br />

WINDTURBINEBLADEN<br />

Windturbines produceren dan wel groene stroom, de turbines zelf zijn allesbehalve groen. De meeste windturbines hebben wieken uit<br />

glasvezelversterkte kunststoffen. Stevig, maar niet recycleerbaar en vooral zwaar. Niet de meest efficiënte oplossing dus. Sirris onderzoekt<br />

momenteel het concept van turbinebladen met voorgespannen, recycleerbaar textiel. Technologie gebruikt in zeilboten werd toegepast om<br />

turbinebladen en hun werking te optimaliseren. Het resultaat zijn lichtere en goedkopere turbinebladen.<br />

Tekst Sirris | Beeld Act Blade en iStock<br />

De ontwikkeling van haalbare alternatieven voor duurzame energie is<br />

belangrijker dan ooit. Windturbines produceren weliswaar hernieuwbare<br />

energie, maar de turbines zelf, de bladen in het bijzonder, hebben voorlopig<br />

nog met enkele minpunten te kampen, zoals de recyclage en verwerking<br />

van ontmantelde wieken die momenteel bestaan uit glasvezelversterkte<br />

kunststoffen. Voorts zijn grotere turbines met langere bladen vandaag een<br />

populaire manier om de ‘levelised cost of electricity’ (LCOE, wat neerkomt<br />

op de totale levensduurkost) te verlagen, maar grotere turbinebladen uit<br />

composietmateriaal hebben te lijden onder het aanzienlijk hogere gewicht<br />

en de daaraan verbonden hogere kosten, een hogere vermoeiing van andere<br />

turbinecomponenten en hogere installatiekosten. Ook de productiekost en<br />

-complexiteit zou lager mogen. Windturbineparken zijn momenteel nog<br />

altijd (te) duur. Wil windenergie blijven groeien, dan moet de sector blijven<br />

innoveren met als doel de goedkoopste energiebron te zijn.<br />

Nieuw type windturbinebladen<br />

Ondanks de optimalisaties in materiaal en productieproces van het laatste<br />

decennium heeft het huidige ontwerp stilaan zijn grenzen bereikt en komt<br />

er een ogenblik dat een fundamentele verandering in het ontwerp aan de<br />

orde is. Recent ontwikkelde windturbinebladen breiden de grenzen van de<br />

huidige bladtechnologie uit door de kernproblemen van de windindustrie aan<br />

te pakken met een nieuw ontwerp en dito productiemethode. Enel Green<br />

Power, een multinational voor hernieuwbare energie, richtte samen met een<br />

ontwerper van jachtzeilen de start-up ACT Blade op, om in samenwerking met<br />

enkele partners een nieuw type windturbinebladen onder dezelfde naam te<br />

produceren en testen. Volgens de ontwikkelaars is de energie die door een<br />

windturbine wordt gegenereerd afhankelijk van de aerodynamische vorm van<br />

de windturbinebladen. Het optimum is afhankelijk van windcondities en de<br />

belasting die tijdens de werking op de bladen wordt uitgeoefend.<br />

22 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER TEXTIELRECYCLAGE<br />

‘Anders dan de klassieke glasvezelbladen<br />

zijn de nieuwe bladen ontworpen om<br />

deels gerecycleerd te worden en om<br />

gerecycleerd materiaal in te zetten’<br />

De nieuwe turbinebladen, die naar verwacht tegen 2023 op de<br />

markt zouden worden gebracht, bieden heel wat potentieel voor<br />

de nieuwe, grotere +10 MW offshore windturbines.<br />

24 à 32% lichter<br />

Aangezien er een trend is naar steeds langere bladen, dringen nieuwe<br />

manieren zich op om het materiaalgebruik, gewicht en de kosten te verlagen,<br />

en de productie-efficiëntie te verhogen. Op basis van deze kennis werd een<br />

haalbaarheidsstudie uitgevoerd naar de uitvoerbaarheid van een nieuw<br />

bladontwerp dat aanzienlijk van de huidige norm afwijkt. ACT Blades is<br />

gebaseerd op de technologie om zeilen van jachtschepen te modelleren en<br />

zorgt ervoor dat de turbinebladen 24 à 32% lichter zijn dan klassieke bladen.<br />

Dit dankzij een slankere steunstructuur uit composietmateriaal die volledig<br />

is bekleed met een technisch weefsel. De nieuw ontwikkelde bladen wegen<br />

even veel als hun klassieke volle, glasvezelversterkte evenknieën, maar ze zijn<br />

10% langer dan de standaardlengte van 55 m, waar door ze een circa 9%<br />

hogere elektriciteitsproductie kennen. De vorm van de voorgespannen, met<br />

textiel beklede bladen kan bovendien aangepast worden om belastingen van<br />

het systeem te beheersen.<br />

Ontworpen voor recyclage<br />

Anders dan de klassieke glasvezelbladen zijn de nieuwe bladen ontworpen om<br />

deels gerecycleerd te worden en om gerecycleerd materiaal in te zetten, waardoor<br />

er minder afval ontstaat. Het weefsel is herbruikbaar en kan eenvoudig worden<br />

gerecupereerd wanneer de bladen aan het einde van hun levensduur gekomen<br />

zijn. Het concept sluit zo naadloos aan bij een verantwoorde energieproductie<br />

Door de langere bladen met lagere massa en zelfde traagheidsmoment aan<br />

de bladvoet wordt een hogere productie van energie mogelijk met minimale<br />

verandering in turbinebelastingen.<br />

en strategie van circulair beheer van windturbineparken: een maximaal<br />

hergebruik en recyclage van materialen en componenten en de toepassing<br />

van een circulair perspectief vanaf de ontwerpfase. Algemeen genomen is de<br />

recyclage van metaal (wat het grootste deel van de windturbine uitmaakt)<br />

heel eenvoudig, terwijl die van de composietmaterialen die gebruikt zijn om<br />

de rotorbladen te maken complexer is. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

23


‘T IS GROEN EN<br />

‘T HEEFT MAAR<br />

WEINIG AFVAL?<br />

KERMIT DE KWITTER<br />

Kies vanaf nu voor<br />

herbruikbare producten<br />

wanneer dat kan


E-drive preshredders<br />

Up to 50% lower<br />

operational<br />

energy<br />

consumption<br />

Unusually strong fineshredders<br />

Smooth &<br />

problem free<br />

production of<br />

RDF & SRF<br />

Manath Gevaert<br />

manath@smart-equipment.com<br />

+32 478 12 24 18<br />

www.smart-equipment.com


NIEUWE BALENPERS MOET UITBREIDING MOGELIJK<br />

MAKEN BIJ PAPIER- EN PLASTICVERWERKER<br />

Het familiebedrijf Grammet heeft geïnvesteerd in een UnoTech balenpers. De nieuwkomer moet een uitbreiding faciliteren voor de twee jonge<br />

bedrijfsovernemers. Het bedrijf is gespecialiseerd in rollen papier, maar het laatste jaar breidden ook de oudpapieractiviteiten uit.<br />

Tekst en beeld Jerom van Rozendaal<br />

Een tiental containers met het logo van Grammet<br />

staat te blinken voor de laadkaaien van het<br />

recyclagebedrijf in Lubbeek. “Deze hebben we<br />

dit jaar aangeschaft”, vertelt Jens Grammet (28).<br />

Het is niet het enige nieuwe aan het bedrijf dat<br />

nog maar net een jaar geleden vanuit Vilvoorde<br />

naar dit industrieterrein verhuisde. “We zijn<br />

verhuisd om een uitbreiding mogelijk te maken”,<br />

vertelt Grammet die samen met broer Jago (30)<br />

en vader Guy het bedrijf runt. De geschiedenis<br />

van het bedrijf gaat meer dan 50 jaar terug<br />

toen de grootvader startte met de ophaling<br />

en verwerking van oud papier. Later zijn daar<br />

rollen stocklot papier bijgekomen. Dit groeide<br />

in de loop der jaren tot de specialiteit van de<br />

zaak uit en door de hevige concurrentie in dit<br />

segment is het oud papier onder Guy afgestoten.<br />

Een aantal jaren geleden, toen zonen Jago en<br />

Jens in het bedrijf stapten, zijn de ondernemers<br />

teruggekeerd naar de familiale roots. “We kregen<br />

van bedrijven het verzoek om ook oud papier mee<br />

nemen.” Van het een kwam het ander en sinds dit<br />

jaar verzamelt het bedrijf ook industrieel papier<br />

in bij bedrijven. In de loop van het laatste jaar<br />

is ook de stroom plastiek ontstaan. Sinds deze<br />

koerswijziging is het tonnage van het bedrijf op<br />

korte termijn verdubbeld.<br />

Het Belgische familiebedrijf Grammet nam eind vorig jaar een UnoTech balenpers in gebruik.<br />

26 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


‘Met deze balenpers zijn we in staat grote volumes te verwerken’<br />

Balenpers centraal in plannen<br />

Een belangrijke factor bij de uitbreiding, die de<br />

komende jaren verder gestalte moet krijgen, is de<br />

120 tons balenpers van het merk UnoTech. Deze<br />

werd eind vorig jaar geleverd door de gekende<br />

Benelux-dealer Multinet dat vanuit Nederlands<br />

Brabant werkt en daardoor ook zeer veel klanten<br />

in België bedient. “Met deze balenpers zijn we<br />

in staat grote volumes te verwerken”, vertelt<br />

Jens Grammet enthousiast over de UnoTech. De<br />

balenpers verpakt de balen met kruisomsnoering<br />

waardoor verschillende materialen verwerkt<br />

kunnen worden. De programma’s zijn makkelijk<br />

in te stellen, waardoor het bedrijf verschillende<br />

stromen snel achter elkaar kan verwerken.<br />

“Wij hebben veel soorten papier en ook plastic<br />

stromen. Doordat we geen extreem hoge volumes<br />

hebben, wordt er regelmatig van materiaal<br />

gewisseld.” Niet alleen zijn de ondernemers<br />

tevreden met de balenpers, die momenteel nog<br />

maar op 50% van de tijd draait en daardoor<br />

verdere groei mogelijk maakt. Zij vinden ook<br />

de Multinet-service van een zeer hoog niveau.<br />

Jens Grammet licht toe: “We hebben twee keer<br />

een probleem gehad met de balenpers van<br />

ongewenst materiaal, maar Multinet heeft het in<br />

beide gevallen snel opgelost.”<br />

Service voorop<br />

Multinet is eveneens een echt familiebedrijf<br />

met, net zoals Grammet, ruim tien medewerkers<br />

in dienst. Een groot gedeelte daarvan zijn<br />

techniekers die dagelijks onderweg zijn bij<br />

klanten voor onderhoud, reparatie of plaatsing.<br />

Grondlegger en medezaakvoerder Jos Leemans<br />

zit al veertig jaar in de business. “Wij hebben<br />

eerst zelf balenpersen gemaakt en daarna zijn<br />

we ook service en onderhoud gaan verlenen aan<br />

andere balenpersen. Sinds 2008 zijn we dealer<br />

van de UnoTech balenpersen in de Benelux.”<br />

Door het grote netwerk en de nadruk op dienstverlening,<br />

waarbij ook maatwerk geleverd<br />

wordt, is Multinet erin geslaagd UnoTech op de<br />

Nederlands-Belgische kaart te zetten. “De laatste<br />

jaren is de verkoop heel snel gegaan”, vertelt<br />

Leemans die aangeeft dat de meest verkopen<br />

voortvloeien uit mond-tot-mondreclame. Zo<br />

ook bij Grammet. “Ik zag de machine staan bij<br />

een Duitse klant die er heel tevreden over was.<br />

Nadat we contact hadden gelegd met Multinet<br />

stonden ze een paar dagen later al op de stoep”,<br />

besluit Guy Grammet. ❚<br />

Broers Jens (links) en Jargo Grammet runnen de papier- en plastic verwerking samen met hun vader.<br />

Jos Leemans (Multinet) en Guy Gramet (bovenaan de trap) brengen veel ervaring mee.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

27


VERMAKO COVER SOLUTIONS<br />

NEED PROTECTION?<br />

WE’VE GOT YOU COVERED<br />

CAREELSTRAAT 11B - 8700 TIELT<br />

<strong>BE</strong>LGIUM T + 32 51 40 10 44<br />

COVERS@VERMAKO.COM<br />

WWW.VERMAKOCOVERSOLUTIONS.COM<br />

ADV 04-2021.indd 1 26/04/2021 9:31:15<br />

Naamloos-3 1 07-07-<strong>2022</strong> 15:57


Shaping the future of used materials


Circulaire economie heeft nood aan<br />

vele talenten<br />

Circulaire economie. Iedereen heeft er de mond van vol. We zien dan ook enorm veel mooie projecten ontstaan, stuk<br />

voor stuk goede voorbeelden van meer circulair werken en ondernemen. België heeft hierin binnen de Europese Unie een<br />

voorsprong opgebouwd door al in de jaren 80 en 90 performante systemen op poten te zetten om materialen te kunnen<br />

recupereren en recycleren. Die voorsprong blijkt nu een tweesnijdend zwaard. Als voorloper voelden we weinig stimulans<br />

om verdere vooruitgang te boeken. Resultaat? De laatste tien jaar is onze voorsprong op het vlak van afvalinzameling en recyclage<br />

steeds kleiner geworden. En dat terwijl onze ambities groter zijn dan ooit tevoren. Zo streeft Vlaanderen ernaar om<br />

zijn materialenvoetafdruk met 30% te doen dalen tegen 2<strong>03</strong>0. Die daling is evenwel nog steeds niet ingezet. Integendeel.<br />

Poorten open voor talent<br />

De lineaire economie is een tanker. We hebben dan ook iedereen aan<br />

dek nodig om deze van richting te laten veranderen en koers te zetten<br />

naar een circulaire economie. De Belgische afval- en recyclagebedrijven<br />

zetten de poorten wagenwijd open voor alle talent dat op zoek is naar<br />

een job en een steentje wil bijdragen tot een beter klimaat en een<br />

robuustere economie.<br />

Diploma's of ervaring in de sector of een gelijkaardige functie zijn daarin<br />

van ondergeschikt belang. Onze sector kijkt vooral naar de attitude en het<br />

inherente talent: zit de ingesteldheid goed dan kan je onmiddellijk aan de<br />

slag en zal je snel de kans krijgen om meer complexe taken te leren of meer<br />

verantwoordelijkheid te nemen. Dit binnen een werkomgeving met een grote<br />

diversiteit aan collega’s en taken, en in een job die bijdraagt aan een beter<br />

leefmilieu en bij uitbreiding een betere samenleving. Een job die bovendien<br />

toekomstbestendig is, want het sluiten van materiaalkringlopen zal enkel<br />

maar aan belang winnen. Door te recycleren besparen we op CO 2<br />

-uitstoot en<br />

maken we onze economie minder afhankelijk van de invoer van materialen en<br />

grondstoffen uit het buitenland.<br />

Iedere schakel heeft zijn rol te spelen<br />

De verschillende overheden in ons land voeren een actief beleid om zoveel<br />

mogelijk mensen aan het werk te krijgen. We steunen dan ook Vlaams<br />

minister Brouns in zijn ambitie om de werkgelegenheidsgraad van 75% naar<br />

80% op te trekken, onder meer door een doorgedreven activeringsbeleid.<br />

Onze bedrijven zetten graag hun schouders onder deze uitdaging via<br />

loopbaanbegeleiding, levenslang leren en werkbaarheidsfocus. Voorts, onder<br />

meer binnen het project Women in Recycling, werken de Belgische afval- en<br />

recyclagebedrijven aan het diverser en inclusiever maken van onze sector.<br />

Het onderzoek van KULeuven Research Manager Kris Bachus leert ons<br />

bovendien dat de resultaten niet uitblijven. De afval- en recyclagesector<br />

blijft een netto tewerkstellingsmotor: de werkgelegenheid in de afval- en<br />

recyclagesector in Vlaanderen is met 16% gestegen tussen 2008 en 2020.<br />

Het aantal jobs is maar liefst drie keer sneller gegroeid dan het gemiddelde<br />

voor de Vlaamse economie (5,8%). Lokale jobs, die in België welvaart en<br />

expertise scheppen.<br />

Sociale partners hebben hierin een gedeelde verantwoordelijkheid. Denuo is<br />

uitermate verheugd dat vele bedrijven dan ook in een sterk partnerschap met<br />

de vakbonden en arbeidsbemiddelingsdiensten samenwerken om nieuwe<br />

talenten aan te trekken en bestaande verder te laten groeien.<br />

Philippe Tychon, Voorzitter Denuo<br />

30 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Wat is de jobimpact van de circulaire<br />

economie?<br />

De circulaire economie is in volle opmars. Dat blijkt onder meer uit de vele mooie projecten die her en der opduiken. En<br />

nadat 100 Vlaamse partners op maandag 25 april <strong>2022</strong> tijdens de Circular State of the Union een engagementsverklaring<br />

ondertekenden waarbij eenieder per domein zich officieel engageert om de circulaire transitie van de Vlaamse economie<br />

waar te maken, weten we dat dit alleen nog maar zal toenemen. Vraag is nu welke impact dit zal hebben op de tewerkstelling.<br />

Zal de circulaire economie effectief een groeimotor zijn voor lokale jobs?<br />

Groeimotor voor lokale tewerkstelling<br />

Uit onderzoek van KULeuven Research Manager Kris Bachus blijkt alvast van<br />

wel. Zo is de werkgelegenheid in circulaire sectoren in Vlaanderen met 16%<br />

gestegen tussen 2008 en 2020. Daarmee is de circulaire werkgelegenheid<br />

maar liefst drie keer sneller gegroeid dan het gemiddelde voor de Vlaamse<br />

economie (5,8%).<br />

Groeiende vraag naar technische profielen<br />

Wat weten we nu over die circulaire jobs? Uit de huidige cijfers blijkt dat<br />

deze jobs vooral door mannen worden ingenomen (85%). Bovendien wordt<br />

in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde een groter aandeel ingenomen<br />

door mensen met een beperkte opleiding.<br />

Maar net als in andere sectoren vist ook de circulaire economie in de poel van<br />

mensen met een gemiddelde opleiding. Het gaat hierbij veelal om technische<br />

profielen, de zogeheten knelpuntvacatures.<br />

Bedrijven aan zet<br />

De komende jaren zal de zoektocht naar technische profielen alleen maar<br />

toenemen. Want naast de opkomst van de circulaire economie zijn er nog<br />

andere trends met een grotere impact op de arbeidsmarkt. Denk maar aan de<br />

vergrijzing, de digitalisering en de klimaattransitie. En dus blijven acties om<br />

jongeren te overtuigen om voor een technische STEM-richting te kiezen van<br />

essentieel belang om de aanstroom van technische profielen aan te wakkeren.<br />

Daarnaast kunnen de bedrijven in circulaire sectoren verschillende initiatieven<br />

nemen om de broodnodige technische profielen te werven:<br />

De afval- en recyclagesector kan dezelfde groeicijfers voorleggen op vlak van<br />

werkgelegenheid, waarmee het haar status als circulaire speerpuntsector<br />

bevestigt.<br />

Ook de toekomst ziet er rooskleurig uit. Op basis van verschillende studies zou<br />

de transitie naar een circulaire economie de werkgelegenheid in Vlaanderen<br />

tussen 2016 en 2<strong>03</strong>0 met 1% laten toenemen. Dat lijkt misschien weinig,<br />

maar uitgedrukt in cijfers betekent dit dat er maar liefst 30.000 extra jobs<br />

zouden bijkomen. Voor bedrijven die actief zijn in de terugwinning van afval<br />

zou het aantal jobs met maar liefst 21% toenemen in diezelfde periode.<br />

• Bedrijven kunnen op hun manier de technische onderwijsrichtingen<br />

promoten. Bijvoorbeeld door hun medewerkers de kans te geven om hun<br />

kennis en ervaring te delen in het onderwijs. Of vice versa, door mensen uit<br />

het onderwijs te laten proeven van het bedrijfsleven en zo meer voeling te<br />

geven met de economische realiteit.<br />

• Inzetten op 'reskilling', het herscholen van werknemers uit andere sectoren,<br />

en levenslang leren.<br />

• De aanwervingsvereisten versoepelen, zodat meer mensen in aanmerking<br />

komen. Door in te zetten op on-the-job training en door opleidingen een<br />

structurele plaats te geven in de werkschema's kunnen bedrijven hun<br />

medewerkers naar het gewenste competentieniveau loodsen.<br />

Kansen en uitdagingen<br />

Kortom, de circulaire economie is een echte groeimotor voor lokale<br />

werkgelegenheid, maar de bedrijven in die circulaire sectoren staan voor heel<br />

wat uitdagingen om de nodige profielen te vinden om die extra jobs ingevuld<br />

te krijgen. Het is aan de ondernemers en bedrijfsleiders om te innoveren en in<br />

te zetten op hun HR-beleid. Ze kunnen in ieder geval niet aan de zijlijn blijven<br />

staan, want ook al is er nog geen algemeen dwingend beleid, de circulaire<br />

beleidsdoelstellingen zullen de komende jaren alleen maar toenemen. Dus<br />

ook de vraag naar technische profielen.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

31


Vlaams minister Jo Brouns ijvert voor<br />

meer jobs in de circulaire economie<br />

Minister Jo Brouns was nog geen maand op post als Vlaams minister voor economie, innovatie, werk, sociale economie,<br />

en landbouw toen hij tijdens Work Matters, het zomerevent van Denuo, zijn plannen rond werkgelegenheid uit de doeken<br />

mocht doen.<br />

De minister onderlijnde eerst en vooral dat we ons in een periode van grote<br />

onzekerheid bevinden door verschillende crisissen. Die onzekerheid heeft<br />

belangrijke economische gevolgen door de stijgende prijzen voor energie en<br />

grondstoffen. Daarenboven mogen we de klimaatuitdaging niet vergeten.<br />

Al die uitdagingen zijn volgens minister Brouns tegelijkertijd een kans.<br />

Een kans die we kunnen grijpen via circulaire oplossingen waarbij we afval<br />

gebruiken als materialen. We moeten dus werkgelegenheid in de circulaire<br />

economie creëren. Gelukkig, zoals ook aangegeven door professor Kris Bachus,<br />

stijgt die vandaag al drie keer sneller dan in de hele Vlaamse economie.<br />

Met de arbeidsmarkt gaat het evenwel niet goed, die staat vandaag in brand.<br />

De Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen optrekken<br />

van 75% naar 80%. De groep niet-werkzame personen in Vlaanderen bestaat<br />

echter uit slechts 180.000 werklozen tegenover 665.000 niet-actieven. Als<br />

je weet dat er vandaag in Vlaanderen 400.000 vacatures open staan, is het<br />

duidelijk dat men niet alleen de werklozen, maar ook de niet-actieven zal<br />

moeten aanspreken.<br />

Om die doelstelling te bereiken hebben de Vlaamse werkgevers, werknemers<br />

en regering een akkoord gesloten dat opgebouwd is uit vier pijlers.<br />

• Ten eerste moet de VDAB meer mensen activeren. De VDAB zal uit zijn<br />

comfortzone moeten treden en niet alleen werklozen begeleiden naar<br />

werk, maar ook de inactieven bereiken door in te zetten op de noden van<br />

ieder individu.<br />

• Ten tweede moet er meer ingezet worden op opleiding en loopbaanbegeleiding.<br />

De Vlaamse werkvloer zou de grootste school van Vlaanderen<br />

moeten worden en levenslang leren aanmoedigen.<br />

• Ten derde moet men het werkbaarheidsprincipe hanteren. Dat kan<br />

bijvoorbeeld dankzij meer flexibiliteit, maar ook door autonomie en<br />

verantwoordelijkheid in ieders job te integreren.<br />

• Finaal moet Vlaanderen inzetten op interregionale mobiliteit door mensen<br />

uit Brussel en Wallonië te verleiden voor de Vlaamse arbeidsmarkt. Indien<br />

nodig moeten we zelfs durven spreken over economische migratie.<br />

Om af te sluiten verwees minister Brouns nog naar de activerende<br />

ontslagregeling in de federale arbeidsdeal waarin hij sterk gelooft. Zo wordt<br />

ontslag niet langer als een einde, maar als een doorstart gepercipieerd.<br />

Veel werk op de plank dus voor minister Brouns en zijn collega’s!<br />

“Met de arbeidsmarkt gaat<br />

het niet goed, die staat<br />

vandaag in brand”<br />

De Vlaamse regering wil de werkzaamheidsgraad in Vlaanderen optrekken van 75% naar 80%.<br />

32 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Work Matters: debat onder<br />

tewerkstellingsexperten<br />

Tijdens Denuo's Work Matters evenement brachten we een reeks experts samen om te praten over de uitdagingen en oplossingen<br />

voor het huidige tekort aan arbeidskrachten in België.<br />

halen, vers bloed nodig hebben en dus buiten Vlaanderen moeten rekruteren.<br />

Yves Magnan, Directeur-generaal Producten en Diensten bij Le Forem, legde<br />

uit dat Wallonië het taalplan heeft gereactiveerd om Waalse werkzoekenden<br />

in het Nederlands op te leiden zodat ze in Vlaanderen kunnen werken.<br />

vlnr: Raphaëlle Pollet (Denuo), Ortwin Magnus (ABVV Metaal),<br />

Liesbeth Driesen (Actiris), Els Vanneste (Galloo), Yves Magnan (Le Forem),<br />

Arne Theylaert (VDAB).<br />

Hieronder vatten wij voor u de belangrijkste boodschappen van dit<br />

inspirerende debat samen.<br />

Diversiteit en inclusie<br />

De experts keken eerst naar diversiteit en inclusie als oplossing voor het tekort<br />

aan arbeidskrachten. Liesbeth Driesen, Directeur van de Directie Werkgevers<br />

bij Actiris, begon met uit te leggen dat diversiteit niet langer een optie is,<br />

maar een must als we rekening willen houden met de bevolking van ons land<br />

in al haar diversiteit, vooral in Brussel. Zij herinnerde eraan dat diversiteit de<br />

winstgevendheid, creativiteit en productiviteit van het bedrijf verhoogt. De<br />

werkgever heeft er alles bij te winnen om een dergelijk beleid binnen het<br />

bedrijf in te voeren.<br />

Maar, zoals Els Vanneste, HR Manager bij Galloo, uitlegt, vergt dit een<br />

cultuurverandering. In de woorden van Els: "Wij denken dat vrouwen beter zijn<br />

in de zorgsector en mannen in de meer technische en zwaardere beroepen,<br />

maar dat is onze cultuur, het is niet onze natuur. Bedrijfsleiders zullen dit<br />

moeten beseffen, maar een cultuur heeft tijd nodig om te veranderen. Met<br />

kleine stapjes kunnen we die cultuur veranderen." Deze verandering is reeds<br />

merkbaar aangezien sommige vrouwen nu bulldozers besturen of als lasser<br />

aan de slag gaan, wat vroeger bijna ondenkbaar was. Els legde verder uit dat<br />

we inspirerende rolmodellen nodig hebben om deze cultuur te veranderen, en<br />

dat is waar het bij het project ‘Women in Recycling’ allemaal om draait. Wij<br />

hebben rolmodellen nodig, niet alleen voor de bedienden maar ook voor de<br />

arbeiders, want vrouwen zijn nog echt ondervertegenwoordigd.<br />

Interregionale mobiliteit<br />

Vervolgens kwam de mobiliteit binnen gewesten, tussen gewesten en zelfs<br />

tussen landen aan bod. In Vlaanderen is de talentencrisis bijzonder acuut.<br />

Arne Theylaert, Directeur Dienstverlening bij de VDAB, sprak over het belang<br />

van interregionale mobiliteit en de samenwerking met Le Forem en Actiris om<br />

jobs in te vullen in provincies met een werkloosheidsgraad tussen 2 en 0%. Hij<br />

legt uit dat we, om de doelstelling van 80% werkgelegenheid tegen 2<strong>03</strong>0 te<br />

Jammer genoeg moeten Yves Magnan en Liesbeth Driesen toegeven<br />

dat de fysieke mobiliteit een probleem blijft, vooral voor bedrijven die in<br />

industriezones gevestigd zijn en slecht of helemaal niet worden bediend door<br />

het openbaar vervoer. Er is behoefte aan collectief vervoer naar de bedrijven.<br />

Bij Galloo worden ook veel Fransen aangeworven wegens het tekort aan<br />

plaatselijke arbeidskrachten. Het is niet eens meer nodig om Nederlands<br />

te spreken. Het bedrijf heeft zich aangepast en alle werkinstructies en<br />

documenten zijn beschikbaar in het Frans. Een andere moeilijkheid is dat<br />

de arbeidsregelingen en -voorwaarden van land tot land verschillen. Een<br />

kraanmachinist in Frankrijk werkt 35 uur, terwijl een kraanmachinist in<br />

België 38 uur werkt. De salarissen zijn ook niet op elkaar afgestemd. Toch<br />

werken deze mensen op dezelfde site, het is niet logisch of eerlijk. Els spreekt<br />

de enigszins utopische wens uit (maar je moet kunnen dromen om grote<br />

dingen te realiseren) van een eengemaakte Europese Unie op het gebied van<br />

arbeidsvoorwaarden om de mobiliteit van werknemers te vergemakkelijken.<br />

Sociale lift<br />

Talent aantrekken is één ding, talent binnen het bedrijf houden en verder<br />

ontwikkelen is een tweede. In dit verband kan de sociale lift ook worden<br />

gezien als een cruciale uitdaging, maar ook als een oplossing voor het<br />

invullen van vacatures.<br />

Ortwin Magnus, vicevoorzitter van ABVV Metaal, benadrukte het belang van<br />

het werk van de sociale partners, die een collectieve arbeidsovereenkomst<br />

hebben gesloten over werkbaar werk in het paritair subcomité 142.01<br />

(terugwinning van metaal). Zij hebben onder meer een peterschapscursus<br />

opgezet om werknemers op te leiden tot mentor van een nieuwe collega. Voor<br />

ABVV Metaal is levenslang leren essentieel (life long learning), en werknemers<br />

moeten gedurende hun hele loopbaan kunnen worden bijgeschoold.<br />

Yves Magnan herinnert ons eraan dat de witte raaf niet meer bestaat:<br />

bedrijven moeten dus flexibel zijn en mensen in dienst nemen die op de<br />

werkplek worden opgeleid. Dit wordt work-based learning genoemd. Liesbeth<br />

Driesen vulde deze boodschap aan door uit te leggen dat, aangezien we niet<br />

langer hooggekwalificeerde profielen met reeds opgedane ervaring kunnen<br />

vinden, we moeten investeren in de interne opleiding van juniorprofielen,<br />

waar het bij de professionele lift om gaat. Arne Theylaert zei "rekruteren is<br />

investeren". Volgens hem is er een rol weggelegd voor de sociale secretariaten,<br />

die ontwikkelingsplannen/loopbaanplannen voor werknemers zouden<br />

kunnen voorstellen, met name voor kleine en middelgrote ondernemingen<br />

die niet over de middelen beschikken om dit intern te regelen. Voor functies<br />

waarvoor meer vaardigheden en ervaring vereist zijn, adviseert hij de<br />

voorkeur te geven aan interne aanwerving via loopbaanplannen. Nieuwe<br />

aanwervingen met veel talent kunnen onderaan de ladder beginnen met<br />

goede toekomstperspectieven. ><br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

33


Els voegde daaraan toe dat de werknemers niet alleen in hun job moeten<br />

worden opgeleid, maar ook in werk in het algemeen en in arbeidsethiek met<br />

een meer algemene aanpak. Zij deed een beroep op partners zoals de VDAB,<br />

Le Forem en Actiris om op het terrein hulp te krijgen om de werknemers te<br />

helpen evolueren en hen op sociaal en mentaal vlak te begeleiden.<br />

Kortom, onze sector wil een kans geven aan mensen die de nodige motivatie<br />

hebben. Attitude is belangrijker dan het diploma. Ortwin Magnus sloot het<br />

debat af met het verhaal van een werkneemster die in onze sector de sociale<br />

ladder is opgeklommen. Iemand die 16 jaar als sorteerder in de recuperatie<br />

van metalen had gewerkt. Ze had haar ronde gedaan en wilde meer<br />

verantwoordelijkheid en diversiteit in haar baan. Er kwam een vacature vrij in<br />

het bedrijf om een van de grote bulldozers te besturen. Zij kreeg veel interne<br />

opmerkingen van collega's om haar te ontmoedigen, die haar vertelden<br />

dat dit geen baan voor een vrouw is. Maar zij verzamelde de moed om te<br />

solliciteren, volgde een opleiding, slaagde voor haar proef en kreeg de baan.<br />

Ortwin zegt dat als hij haar ziet, ze erg gemotiveerd is en enorm blij met<br />

haar werk. Ze is een echte toegevoegde waarde voor het bedrijf, en zo zijn<br />

er nog veel meer van dit soort verhalen te vinden in onze sector. Zij zouden<br />

als voorbeeld moeten dienen om andere mensen en bedrijven te inspireren.<br />

Philippe Tychon, COO Veolia Belux,<br />

is nieuwe voorzitter van afval- en<br />

recyclagefederatie Denuo<br />

Tijdens de Algemene Vergadering van Denuo verkozen de Belgische afval- en recyclagebedrijven Philippe Tychon als nieuwe<br />

voorzitter van hun federatie. De COO van Veolia neemt na enkele jaren als vicevoorzitter nu de rol over van Bruno Arts, die<br />

wel nog aanblijft als bestuurder.<br />

Na enkele termijnen als voorzitter van de federatie van Belgische afval- en<br />

recyclagebedrijven was de tijd gekomen voor Bruno Arts van TWZ Group om<br />

de fakkel door te geven. Die rol zal de komende twee jaar worden opgenomen<br />

door Philippe Tychon, COO van Veolia Belux.<br />

Philippe Tychon is al meer dan 25 jaar actief binnen de Belgische afvalen<br />

recyclagewereld, waarvan acht jaar als CEO van van SUEZ Recycling<br />

& Recovery Belgium. Na de fusie tussen Veolia en SUEZ is Tychon nu als<br />

COO verantwoordelijk voor alle afval- en recyclageactiviteiten in België en<br />

Luxemburg.<br />

Als voorzitter wil Tychon het werk van de voorbije jaren voortzetten om<br />

van België het toonaangevende recyclagecentrum van Europa te maken.<br />

Om daarin te slagen, zal hij samen met de andere bestuurders, de Denuoploeg<br />

en de steun van alle leden een aantal uitdagingen aangaan. Niet<br />

in het minst op het vlak van werkgelegenheid. “De circulaire economie is<br />

een motor voor lokale werkgelegenheid, en daarin vervullen onze bedrijven<br />

een sleutelrol. Onze leden zijn dan ook bijna voortdurend op zoek naar<br />

personeel, wat niet altijd van een leien dakje loopt,” aldus Tychon. “Werken<br />

in onze sector is bijdragen tot een duurzamere wereld door producten een<br />

tweede, derde, vierde … leven te geven. Kortom, wie voor een afval- of<br />

recyclagebedrijf werkt, levert een zinvolle bijdrage aan de maatschappij. En<br />

die kans willen we aan iedereen bieden, ongeacht het kwalificatieniveau.<br />

Opleiding zal een sleutelelement zijn, ook voor chauffeurs, operators, technici<br />

en andere profielen, want onze sector evolueert zo snel dat we de kennis en<br />

vaardigheden on-the-job bijbrengen.”<br />

Tijdens de Algemene Vergadering werd ook een nieuw Bestuursorgaan voor<br />

Denuo verkozen. De 21 bestuurders vormen samen een mooie staalkaart van<br />

het Belgische afval- en recyclagelandschap:<br />

• Bruno Arts (TWZ Group)<br />

• Serge Celis (Orbix)<br />

• Benjamin Colas (Wilmet Group)<br />

• Caroline Craenhals (Belgian Scrap Terminal) – vicevoorzitter<br />

• Tim Engels (SGS Ewacs)<br />

• Bernard Goffinet (Derichebourg)<br />

• Patrick Laevers (Maes Recycling Group)<br />

• Philip Peeters (Bionerga)<br />

• Johan Scholiers (Bel Fibres)<br />

• Cédric Slegers (Groupe COMET)<br />

• Alphonse Stevens (Stevens Recycling)<br />

• Yves Tielemans (Group Machiels)<br />

• Marc Thys (Renewi) – vicevoorzitter<br />

• Philippe Tychon (Veolia Belux) – voorzitter<br />

• Pol T’Jollyn (Recutex)<br />

• Eric Waeyenbergh (Geocycle)<br />

• Geert Van Beek (Remondis)<br />

• Caroline Van der Perre (RAFF Plastics)<br />

• David Vanheede (Vanheede Environment Group)<br />

• Pierre Vandeputte (Galloo)<br />

• Wilfried Verhaegen (Eurowaste)<br />

34 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


PRAKTISCH<br />

06/09<br />

18:00 - 22:00<br />

Galerie Verbeeck -<br />

Van Dyck,<br />

Antwerpen<br />

13/09<br />

10:00 – 11:30<br />

Online<br />

15/09<br />

17:15 – 18:30<br />

Kortrijk<br />

21/09<br />

9:30 – 16:00<br />

Technopolis,<br />

Mechelen<br />

22/09<br />

16:00 – 18:00<br />

VBO, Brussel<br />

26/09<br />

12:00 – 18:00<br />

Mechelen<br />

07/10<br />

09:00 – 17:30<br />

UCM, Namur<br />

18/10 (NL)<br />

25/10 (FR)<br />

09:00 – 17:00<br />

BluePoint Brussels<br />

EVENEMENT<br />

Expo Paul Bulteel - Nocturne<br />

Beleidsforum VLAREM-trein 2019<br />

Visionair Circulair: een nieuwe<br />

visie op een veranderende<br />

toekomst<br />

Studiedag Circulair Bouwen<br />

Circulaire economie in België:<br />

de nulmeting<br />

30 jaar VLACO<br />

Journée « Circular Design in<br />

Plastics : vers la Plasturgie<br />

Circulaire »<br />

Basisopleiding over de Belgische<br />

afval- en recyclagesector<br />

INHOUD<br />

Op dinsdag 6 september nodigt Denuo u uit op de expo van Paul Bulteel, met<br />

in totaal 30 originele foto’s uit de reeks ‘Cycle & Recycle’. De werken worden<br />

toegelicht door curator Johan Swinnen en Vlaams Minister-President Jan Jambon<br />

voorziet de gastrede. Afspraak vanaf 18.00 uur in Galerie Verbeeck - Van Dyck op<br />

het Antwerpse Eilandje. Interesse? Schrijf je snel in via denuo.be/agenda<br />

Op 24 juni <strong>2022</strong> keurde de Vlaamse Regering de VLAREM-trein 2019 definitief<br />

goed. Benieuwd naar de impact ervan op uw werkzaamheden? Of zit u met<br />

prangende vragen? Schrijf u dan in voor het online beleidsforum op 13 september<br />

<strong>2022</strong> en krijg alle input rechtstreeks van de betrokken beleidsmakers.<br />

Het Circular Materials Center, dé kunststoffen- en textielkennishub van West-<br />

Vlaanderen, organiseert op 15 september <strong>2022</strong> het netwerkevent ‘Visionair<br />

Circulair’. De huispartners (POM West-Vlaanderen, KU Leuven, Centexbel en<br />

PlastIQ) nodigen u uit voor een inspirerend panel en innovatieve cases. Neem er<br />

een kijkje door de kaleidoscoop van opportuniteiten en ontdek wat mogelijk is<br />

voor uw bedrijf. Bouw met een hapje en een drankje, in gezelschap van experts en<br />

gedreven ondernemers, verder aan uw eigen circulaire visie.<br />

De droom vs de realiteit: Hoe kunnen we met zo min mogelijk afval en verspilling<br />

van grondstof vastgoedprojecten realiseren?<br />

Tijdens deze Studiedag ontdekt u in één dag de bouwstenen hiervoor: u wordt<br />

meegenomen in alle ontwikkelingen, oplossingen en mogelijkheden vanuit<br />

verschillende invalshoeken.<br />

Waar scoort België goed en waar zullen we nog een tandje moeten bijsteken om<br />

van België een echte circulaire hub te maken? Op 22 september presenteert het<br />

VBO voor het eerst een nulmeting van de circulaire economie in België, anno<br />

<strong>2022</strong>. Tijdens het evenement krijgt u meer uitleg over wat de verschillende<br />

resultaten betekenen.<br />

Vlaco bestaat 30 jaar en wil dat graag vieren. Met een interessant en informatief<br />

plenair gedeelte, interactieve workshops én een afsluitende receptie met heerlijke<br />

‘Red de restjes’-hapjes.<br />

Bent u geïnteresseerd in de circulaire economie van kunststoffen? Wilt u de<br />

grondbeginselen van ecodesign kennen? Neem deel aan de dag ‘Circulair design<br />

van kunststoffen: naar een circulaire kunststofverwerking’! Tijdens dit evenement<br />

zal een panel van experten van Waalse universiteiten en onderzoekscentra de<br />

basisprincipes van kunststoffen en hun processen herbekijken en de sleutelconcepten<br />

van circulariteit in kunststoffen behandelen. Aan de hand van concrete<br />

voorbeelden van ecodesign zullen de deskundigen ook de voordelen en<br />

beperkingen van circulaire initiatieven in de kunststoffenindustrie bespreken.<br />

De basisopleiding van Denuo geeft nieuwelingen, maar ook anciens, in de<br />

Belgische afval- en recyclagesector een mooi overzicht van de wettelijke<br />

bepalingen, de financiële en administratieve aspecten ... van onze sector.<br />

Voor inschrijvingen en informatie over evenementen in de Belgische afval- en recyclagesector: denuo.be/agenda<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

35


HERNIEUWDE VERZEKERINGSCAPACITEIT<br />

Recyclage is wel<br />

degelijk verzekerbaar<br />

Sinds enkele jaren ondervinden veel afvalverwerkende en recyclagebedrijven moeilijkheden om hun activiteiten te laten verzekeren. Ook<br />

Group Casier botst bij sommige verzekeringsmaatschappijen op ernstige weerstand. Toch zijn wij er als verzekeringsmakelaar in geslaagd<br />

om met verschillende verzekeraars hernieuwde capaciteit bij elkaar te brengen.<br />

Tekst Paul-Emmanuel Casier | Beeld CASIER RISK& INSURANCE<br />

In wat volgt proberen we eerst te doorgronden hoe<br />

het komt dat er verzekeringscapaciteit verloren<br />

ging. Daarna zoomen we in op de oplossingen die<br />

Group Casier u aanbiedt.<br />

Rode cijfers<br />

Tijdens de eerste golven van Covid-19 namen<br />

enkele herverzekeraars de tijd om naar hun cijfers<br />

te kijken. Wat stelden ze vast? Sinds de aanslag op<br />

de WTC-torens op 11 september 2001 waren de<br />

premies verhoudingsgewijs alleen maar gedaald.<br />

De remedie van het goedkope geld, als antwoord<br />

op de financiële crisis, maakte de toegang tot<br />

kapitaal ook voor de herverzekeraars gemakkelijker,<br />

waardoor die trend zich alleen maar verderzette.<br />

Maar uiteindelijk bleken hun bedrijfsresultaten<br />

in de laatste vier tot zes jaar altijd in rode cijfers<br />

te belanden. Wat eerst klonk als een noodkreet<br />

voor bepaalde aansprakelijkheidsverzekeringen,<br />

sloeg algauw over op de verzekeringen brand- en<br />

bedrijfsschade. De herverzekeraars verhoogden<br />

hun premies (soms met 300%) of weigerden<br />

ronduit voor bepaalde sectoren nog capaciteit<br />

ter beschikking te stellen. Ook de nieuwe/groene<br />

energie deelde zwaar in de klappen. Het gevolg<br />

laat zich raden: de lokale verzekeraars zagen hun<br />

(herverzekerings)kosten zwaar stijgen en/of hun<br />

capaciteit hevig inkrimpen.<br />

Groei en evolutie recyclagesector<br />

Een andere factor die mee tot het capaciteitstekort<br />

leidde, is wat tegenwoordig allemaal onder<br />

de algemene noemer ‘recyclage’ valt. Inerte<br />

materialen, handel in gebruikt textiel, vergisting,<br />

pure extrusie van verregaand gesorteerde<br />

kunststof … Veel verzekeraars kijken alleen<br />

maar naar tabellen en strakke richtlijnen, om<br />

uiteindelijk alle activiteiten over dezelfde kam<br />

te scheren. Op recyclage rust bij hen een taboe.<br />

Meestal ten onterechte: alles begint bij een<br />

grondige voorstelling en correcte interpretatie<br />

van de activiteit. We mogen ook niet uit het oog<br />

verliezen dat sinds het begin van de 21e eeuw de<br />

recyclagesector exponentieel gegroeid is, dus ook<br />

de vraag naar verzekeringen. Aan die groei komt<br />

nog geen einde, integendeel. Circulariteit is voor de<br />

verzekeraars geen marginaal fenomeen meer. Met<br />

de huidige technische ontwikkelingen, de druk van<br />

de overheid en de klimaatdoelstellingen zijn we in<br />

feite nog maar aan het prille begin van een nieuw<br />

paradigma en is circulariteit goed op weg om een<br />

overheersend onderdeel van onze economie te<br />

worden. In die groei zijn verschillende recyclageactiviteiten<br />

kapitaals intensief en geschoeid op<br />

zware uitrusting die erg op de proef gesteld<br />

wordt. Zelfs bedrijven die met inert materiaal<br />

omgaan, zoals bouwpuin of carbon, kunnen zeer<br />

omvangrijke schade oplopen aan machines. Zo kan<br />

een gebrekkige hydraulische breker nog altijd een<br />

nagenoeg totaalschade veroorzaken.<br />

Explosieve batterijen<br />

En dan zijn er natuurlijk ook nog de lithium-ion<br />

batterijen. De wereld werd erdoor overspoeld,<br />

maar was niet voorbereid op de verwerking ervan<br />

als restproduct, terwijl het behept is met sterk<br />

explosieve en vuur-verspreidende eigenschappen.<br />

Zelfs in België, koploper in sortering, kwam het<br />

inzicht wat laat. Resultaat: de batterijen kwamen<br />

terecht in uiteenlopende productstromen en waren<br />

de directe oorzaak van een felle toename in het<br />

aantal bedrijfsbranden in de sector. In landen waar<br />

de bouwvoorschriften minder streng zijn, werd het<br />

probleem van de batterijen nog versterkt door<br />

de ernst en de omvang van de branden. Zo werd<br />

bijvoorbeeld Nederland bijzonder zwaar geteisterd<br />

door een veelheid van totaalbranden. Een van de<br />

leidende Europese verzekeraars trok zich overhaast<br />

uit de markt terug, terwijl die maatschappij zich<br />

in de jaren ervoor als dominante marktspeler had<br />

opgeworpen. De Belgische recyclagebedrijven<br />

betaal den mee het gelag.<br />

Lithium-ion batterijen kwamen terecht in<br />

uiteenlopende productstromen en waren de directe<br />

oorzaak van een felle toename in het aantal<br />

bedrijfsbranden in de sector.<br />

36 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Hevige wake-upcall<br />

Zoals vaak kijken we dus naar verschillende<br />

oorzaken en naar een samenloop van<br />

omstandigheden, met een ‘perfecte storm’ als<br />

resultaat. In het hoofd van veel verzekeraars<br />

was die perfecte storm eerder een hevige wakeupcall.<br />

Vroeger aanzagen zij recyclage eerder als<br />

een activiteit om, met de nodige scepsis, erbij te<br />

nemen en om in beperkte mate in de portfolio<br />

te houden. Vandaag worden de verzekeraars<br />

geconfronteerd met een activiteit die op weg<br />

is om economisch een leidende, mogelijk zelfs<br />

dominante rol te gaan spelen. Dat dwingt ze<br />

om met veel meer techniek naar de afval- en<br />

recyclagebedrijven te kijken, zoals ze dat ook voor<br />

andere, grote sectoren doen.<br />

Herpositionering verzekeraars<br />

We stelden samen met onze klanten vast dat de<br />

verzekeraars zich herpositioneerden:<br />

‘Recyclage is op weg om economisch<br />

een leidende, mogelijk zelfs dominante<br />

rol te gaan spelen’<br />

ondernemingen. Dat geldt overigens al<br />

decennia voor andere sectoren met grote<br />

brandlast, zoals hout, chemie en voeding.<br />

Een ding staat vast: na en door de storm zijn<br />

de verzekeringen schaarser en vooral selectiever<br />

geworden. Toch zijn er nog altijd behoorlijk wat<br />

recyclagebedrijven correct en volledig verzekerd,<br />

al moeten we er onmiddellijk aan toevoegen<br />

dat zo goed als niemand gespaard is gebleven<br />

van premieverhogingen en/of van substantiële,<br />

soms buitenproportionele verhoging van de<br />

vrijstellingen (franchises).<br />

en nog altijd met beheersing van de premies.<br />

Basisvoorwaarde is wel een gestructureerde,<br />

aangestuurde preventie. Wie nog altijd hoopt<br />

vergoeding te zullen krijgen voor schade die kon<br />

worden voorkomen, ontnemen we prompt elke<br />

illusie. De weg naar volledige verzekering is er<br />

een van blijvende inspanningen op het vlak van<br />

preventie en management, gestoeld op passieve<br />

en actieve beveiliging. Die inspanningen lopen<br />

gelijk met de omvang van het risico en van<br />

de brandlast in het bijzonder. Bij Group Casier<br />

beschikken we over de nodige competenties en<br />

vaardigheden om u daarin te begeleiden.<br />

• Sommige zonderden zich van de sector af, zoals<br />

in Nederland (eerder brutaal) gebeurde.<br />

• Andere bleven verzekeringen aanbieden maar<br />

werden zeer kritisch over de risicokwaliteit<br />

en het preventiebeleid van de betrokken<br />

Preventie en management<br />

Group Casier is erin geslaagd om met verschillende<br />

verzekeraars een hernieuwde capaciteit bij elkaar<br />

te brengen. Verzekering is dus wel degelijk<br />

(opnieuw) mogelijk, zelfs met volledige dekking<br />

Hebt u vragen over dit thema of wenst u een<br />

verkennend gesprek over de voorstellen van Group<br />

Casier voor uw brand- of andere verzekering?<br />

Neem dan contact op met Sara Adam (s.adam@<br />

casier.be) of Elien De Both (e.de.both@casier.be). ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong> 37


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

moet voortrekkersrol van<br />

Vlaanderen bevestigen<br />

Vlaanderen roept bedrijven<br />

op om mee te werken aan<br />

een circulaire economie door<br />

innovatieve oplossingen te<br />

bedenken voor afvalstromen<br />

die nog geen hoogwaardige<br />

recyclagetoepassingen kennen.<br />

38 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

Het is Vlaanderen menens uit te groeien tot de recyclagehub bij uitstek in Europa. Dat werd nogmaals duidelijk in het relanceplan ‘Vlaamse<br />

Veerkracht’ dat in september 2021 een nieuw steunmechanisme in het leven riep voor ondernemingen die bezig zijn met innovatieve manieren<br />

om materiaalkringlopen te sluiten. Verspreid over twee calls wordt er 30 miljoen uitgereikt aan wie wil investeren in recyclagetechnologie<br />

die de stand der techniek overtreft.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

Met zijn initiatief Recovery and Resilience Facility maakt Europa centen vrij<br />

voor projecten die bijdragen aan zes milieudoelstellingen: de mitigatie van<br />

klimaatverandering, de adaptatie aan klimaatverandering, het water en<br />

mariene leven (inclusief grondwater), de circulaire eco nomie, preventie en<br />

controle van vervuiling en biodiversiteit en ecosystemen. Vlaanderen steekt nu<br />

een deel van haar koek in haar ambitie om van Vlaanderen een recyclagehub<br />

te maken. Ze roept bedrijven op om mee te werken aan het uitbouwen van die<br />

voortrekkersrol door innovatieve op lossingen te bedenken voor afvalstromen<br />

die nog geen hoogwaardige recyclagetoepassingen kennen. Op die manier<br />

moet er op termijn ook minder materiaal in het restafval belanden.<br />

15 miljoen verdeeld over zes projecten<br />

De resultaten van de eerste call waar 15 miljoen euro op het spel stond zijn<br />

intussen bekend. De Vlaamse regering selecteerde op 1 april zes projecten<br />

die tonen welke opportuniteiten er hier nog liggen om verder in te zetten<br />

op recyclage. Ze krijgen tot maximaal 3 miljoen euro steun om hun activiteit<br />

binnen de vooropgestelde termijn van drie jaar operationeel te krijgen. Zelf<br />

moeten ze minimaal 500.000 euro investeren. Achttien projecten werden<br />

ingediend, dertien voldeden aan de voorwaarden, zes werden er uiteindelijk<br />

weerhouden. Het gaat om:<br />

• Indaver’s Plastics2Chemicals: een geavan ceerde recyclage technologie<br />

gebaseerd op thermische depolymerisatie. Door verhitting wordt<br />

plastic afval omgezet tot een mengsel van chemische bouwstenen. Een<br />

doorgedreven destillatie laat toe om deze bouwstenen op te zuiveren tot<br />

pure kwaliteit.<br />

• Laupat Pyrum Antwerp: investering in de eerste full scale combinatie van<br />

een versnipperaar en pyrolysereactor voor de verwerking van versleten<br />

autobanden. Hier zullen nieuwe grondstoffen geproduceerd worden<br />

voor de (petro)chemische industrie (pyrolyseolie), voor de automotive en<br />

inktindustrie (carbon black) en voor de staal en textielsector.<br />

• Retourmatras: dit Nederlandse bedrijf beschikt over een zelfontwikkelde<br />

technologie van bijna volledig geautomatiseerde matras ontmanteling.<br />

Daarmee worden minstens 85% van de afgedankte materialen behouden<br />

voor hergebruik. Het bedrijf zal nu ook een moderne ontmantelingsfabriek<br />

voor matrassen in Vlaanderen bouwen.<br />

• Trinseo: In Tessenderlo wordt geïnvesteerd in een commerciële PS<br />

depolymerisatiefabriek. De ontwikkelde wervelbedtechnologie moet<br />

het mogelijk maken om post consument PS afval te valoriseren tot zijn<br />

‘oorspronkelijke vorm’ als styreen monomeer, dat vervolgens kan worden<br />

gebruikt voor de productie van hoogwaardig polystyreen voor tal van<br />

toepassingen.<br />

• IGEAN: IGEAN wil op zijn site in Brecht een doorgedreven nabehandeling<br />

van het digestaat door middel van een natte wassing installeren. Hiermee<br />

wil het verschillende recycleerbare fracties (microplastics en plastics, steen,<br />

metaal) van de organische stroom kunnen scheiden. De afnemers kunnen<br />

de afzonderlijke fracties vervolgens inzetten als grondstof.<br />

• Galloo: door de shift in de automobielsector naar elektrische wagens daalt<br />

de vraag naar secundair gerecycleerde aluminium en stijgt de vraag naar<br />

specifieke lichte aluminiumkneedlegeringen. Naar aanleiding hiervan zal<br />

Galloo in Menen investeren in een installatie die het mogelijk maakt om<br />

ze van elkaar te scheiden.<br />

Nog gezocht: oplossingen voor asbest en luiers<br />

Opvallend is dat de helft van de projecten te maken hebben met chemische<br />

recyclage. Daar beweegt dus duidelijk wat. Daarnaast had Vlaanderen bij<br />

de oproep voor de eerste call aangegeven dat het investeringen beoogt die<br />

te maken hebben met de innovatieve verwerking van asbesthoudend afval<br />

en nieuwe technieken die de inzet van recyclaten in het productieproces<br />

mogelijk maken. In eerdere communicatie werden ook luiers naar voren<br />

geschoven als een interessante piste. Voor die zaken is voorlopig geen gehoor<br />

gevonden. Dat kan misschien nog in de tweede call die gelanceerd werd op<br />

30 mei. Aanvragen voor subsidie zijn nog welkom tot en met 22 augustus. De<br />

evaluatie gebeurt aan de hand van dezelfde criteria die bij de eerste call van<br />

kracht waren. Ook in Wallonië en Brussel zijn intussen initiatieven genomen<br />

om bedrijven te ondersteunen die investeren in circulariteit. ❚<br />

‘Opvallend is dat de helft van de projecten te<br />

maken hebben met chemische recyclage.<br />

Daar beweegt dus duidelijk wat’<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

39


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

Beeld van hoe het terrein in Brecht er nu bijligt.<br />

OPNIEUW KOPLOPER WORDEN<br />

IN HET VERGISTEN VAN GFT<br />

Hoe beter we sorteren, hoe beter we kunnen recycleren. Toch sluipen er altijd nog allerhande onzuiverheden in afvalstromen. Om daar de<br />

volgende stappen in te kunnen zetten investeert IGEAN in een nieuwe vergistingsinstallatie voor gft die nog eens jaarlijks 12.000 ton afval<br />

extra recycleert. Een installatie die bovendien in alles state-of-the-art wil zijn om tot 100% circulariteit te komen. Een ambitie die ook door<br />

Vlaanderen Recyclagehub gesmaakt werd.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld IGEAN<br />

In 1969 werd de intercommunale IGEAN boven de doopvont gehouden. In<br />

eerste instantie leverde ze diensten aan vijftien gemeenten ten noorden van<br />

Antwerpen. Vandaag werkt IGEAN voor meer dan 1 miljoen inwoners van<br />

intussen dertig aangesloten gemeenten, waaronder ook stad Antwerpen. De<br />

voornaamste taken bestaan uit het inzamelen van huishoudelijk afval (aan<br />

huis en via het recyclagepark) en het recycleren van groenafval en gft op haar<br />

site in Brecht. “De site situeert zich op een voormalige stortplaats. Een terrein<br />

dat weliswaar door OVAM gesaneerd werd, maar het geeft het terrein met z’n<br />

onstabiele ondergrond wel een heel specifieke eigenheid mee. Waar er zich<br />

nog organisch materiaal onder het oppervlak bevindt, kunnen we immers<br />

niks bouwen”, vertelt projectcoördinator Jeroen Secuianu.<br />

Weer state-of-the-art worden<br />

Het heeft IGEAN echter nooit tegengehouden om een state-of-the-art<br />

verwerker te zijn. Secuianu: “De eerste installatie die hier in 1992 gebouwd<br />

werd, maakt gebruik van het principe van een droge anaërobische vergisting<br />

om groenafval en gft te verwerken tot enerzijds groene energie in de vorm<br />

van elektriciteit en biogas en anderzijds digestaat dat wordt nabehandeld tot<br />

compost met het Vlaco keurmerk. Het was toen de eerste installatie van die<br />

omvang ter wereld.” De tweede volgde al in 2000, een kopie qua technieken<br />

maar net wat uitgebreider en groter. Samen verwerken ze nu 55.000 ton<br />

gft en 50.000 ton groenafval per jaar. Dat komt neer op ongeveer 22%<br />

van het gft van Vlaanderen. “In 2017 zijn we beginnen nadenken over onze<br />

40 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

activiteiten en hoe we die weer de 21e eeuw konden binnentrekken. Een<br />

team van interne en externe experten ging aan de slag met een reken- en<br />

analysemodel om alle parameters, kosten en baten in kaart te brengen.<br />

Daarbij was geen enkel scenario taboe. Zo hebben we ook gekeken wat de<br />

kost zou zijn als de installatie hier verdwijnt”, geeft Secuianu aan.<br />

Naar hogere kwaliteit van compost OF minder afval<br />

maar meer grondstoffen<br />

Welk scenario het ook zou worden, IGEAN wilde voor een zo circulair<br />

mogelijke oplossing gaan. “Dat werd uiteindelijk het bouwen van een nieuwe<br />

installatie die de eerste reactor zal vervangen. De verwerkingscapaciteit blijft<br />

behouden. Wat we wel toevoegen in het proces is een meer doorgedreven<br />

voor- en nabehandeling, zodat we verder kunnen gaan in het elimineren van<br />

onzuiverheden in het digestaat. 12.000 ton éxtra kunnen we zo recycleren.<br />

We willen er onder andere plastics, maar ook stenen, metaaldeeltjes, hout …<br />

uit krijgen. Op die manier komen we niet alleen tot méér compost maar ook<br />

tot een kwaliteit van compost die al beantwoordt aan toekomstige normen”,<br />

aldus Secuianu. De bouw zal echter niet evident zijn. “Net omdat het terrein<br />

zich op een voormalig stort bevindt, kunnen we de installatie alleen maar<br />

bouwen op dezelfde locatie als de huidige installatie. Dat wil zeggen dat een<br />

strakke organisatie zal nodig zijn om alles gefaseerd te laten verlopen, want<br />

stilstand kunnen we ons hier niet veroorloven.”<br />

Minder impact op omgeving<br />

De nieuwe aanpak brengt IGEAN niet alleen dichter bij een 100% circulaire<br />

oplossing, het moet ook helpen om de impact voor de omgeving te beperken.<br />

Secuianu: “We werken al een paar jaar met een snuffelploeg, buurtbewoners<br />

die ons laten weten wanneer er geurhinder optreedt. Op die manier kunnen we<br />

meteen gericht actie ondernemen om de overlast te beperken. Maar tegelijk<br />

leren we hoe die hinder ontstaan is om ze te vermijden in de toekomst. Een<br />

initiatief dat goed werkt, want onze snuffelploeg rapporteert dat het steeds<br />

betert. Met de nieuwe installatie zal een deel van de nacompostering, waar<br />

de meeste geuren bij vrijkomen, in een hal in onderdruk gebeuren. Er zal 30%<br />

minder groenafval buiten liggen en dus de mogelijke hinder verder beperken.<br />

Ook in dit domein willen we state-of-the-art zijn.”<br />

Veel knowhow in huis<br />

Tegen maart 2025 zou de nieuwe installatie operationeel moeten zijn, als<br />

alles volgens plan verloopt. Samen zullen de twee reactoren dan 6 miljoen m³<br />

biogas produceren. In functie van de vraag die er op dat moment is, kan<br />

dat ook omgezet worden in elektriciteit of in biomethaan voor een maximale<br />

valorisatie. Aan de investering hangt een prijskaartje van 40 miljoen euro<br />

waar Vlaanderen Recyclagehub drie miljoen euro steun vanuit het Relance<br />

plan aan bijdraagt. “Er lopen nu gesprekken om de technologie zo goed<br />

mogelijk in te vullen. Technologie die zich al bewezen heeft in andere<br />

domeinen, maar die nu voor het eerst toepassing krijgt met gft. We willen<br />

een combinatie van technieken neerzetten die perfect is afgestemd op onze<br />

problematiek en de kwaliteit van eindproducten die we voor ogen hebben.<br />

Door de ervaring en de knowhow die we in deze materie in huis hebben,<br />

willen we zo weer koploper worden”, besluit Secuianu. ❚<br />

​<br />

​Project Toekomstvisie Site Noord<br />

Medegefinancierd door de Europese Unie<br />

‘De nieuwe aanpak brengt IGEAN niet alleen dichter bij een<br />

100% circulaire oplossing, het moet ook helpen om de<br />

impact voor de omgeving te beperken.’<br />

Beeld van hoe het terrein in Brecht er zal uitzien nadat de nieuwe installatie gerealiseerd is.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

41


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

End of life autobanden krijgen<br />

eindelijk echt een tweede leven<br />

Met Vlaanderen Recyclagehub wil de Vlaamse overheid projecten die de huidige stand der recyclagetechniek overtreffen, een duwtje in<br />

de rug geven. Een daarvan is de thermo-chemische conversie-installatie die Laupat Industries plant in de Antwerpse haven. Daar zullen<br />

autobanden die anders op de boot verdwijnen voor export en verbanding een hoogwaardige materiaalvalorisatie krijgen. Het krijgt 3 miljoen<br />

subsidies om er werk van te maken.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Laupat Industries<br />

Wat kan je nu eigenlijk allemaal met ‘thermochemische-conversie’<br />

waar mechanische recyclage<br />

op zijn limieten loopt? Het was de vraag waar Frank<br />

Lauwers, managing director Laupat Industries,<br />

zich zeven jaar geleden begon over te buigen. “De<br />

piste kunststoffen liet ik snel varen. Te veel vissen in<br />

de vijver om aan voldoende grondstoffen te raken.<br />

In autobanden, daarentegen, zag ik wel bijzonder<br />

veel potentieel. Zeker in België waar de meeste<br />

autobanden in de haven vertrekken voor export.”<br />

Waardevolle materialen die nog een tweede leven<br />

zouden kunnen krijgen. De installaties die hier<br />

wereldwijd al werk van proberen te maken hebben<br />

echter één tekortkoming. “Het zijn horizontaal<br />

opgestelde reactoren, waardoor meer fysische<br />

handelingen nodig zijn, geen 24/7 continue<br />

productie mogelijk is en het onvermijdelijk extra<br />

veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. Voor ons<br />

moest het anders”, vult de andere managing<br />

director Walter Patijn aan.<br />

Eerste gezamenlijk project in<br />

Antwerpen<br />

Dat het ook anders kan bewijzen de verticaal<br />

opgestelde reactoren van Laupat Industries zijn<br />

technologiepartner al in de industriële praktijk.<br />

Patijn: “Daar doet de zwaartekracht al het werk,<br />

zonder mechanisch bewegende onderdelen in de<br />

reactoren. Al in 2008 was er een eerste werkend<br />

model ontwikkeld, medio 2019 had de technologie<br />

TRL9 bereikt. Met andere woorden, ze was klaar<br />

om internationaal uitgerold te worden. Onze<br />

technologiepartner zal instaan voor het verder<br />

innoveren van de technologie, Laupat Industries<br />

voor het vermarkten.” Het eerste flagship project<br />

waarbij ze hun expertises samenleggen komt in<br />

de haven van Antwerpen te staan. “De goede<br />

verbinding met spoor- en waterwegen om ook op<br />

vlak van logistiek een duurzame oplossing aan te<br />

reiken, sprak aan. Daarnaast is er een makkelijk<br />

toegang tot end of life banden in België dankzij<br />

strenge wetgeving en het bestaan van een orgaan<br />

als Recytyre”, duidt Lauwers de keuze.<br />

Walter Patijn: “Als je weet dat wereldwijd jaarlijks ongeveer 31 miljard autobanden het einde van hun<br />

leven bereiken, dan is er voldoende feedstock beschikbaar om meerdere installaties uit te bouwen.”<br />

‘Met een cijfer van 95%<br />

materiaalvalorisatie wil Laupat Industries<br />

vooraan in het peloton lopen’<br />

Eerste fase 20.000 ton banden<br />

De installatie moet in de tweede helft van 2024<br />

volledig operationeel zijn. Drie reactoren zullen<br />

er samen 20.000 ton (omgerekend ongeveer<br />

2 miljoen autobanden) een tweede leven geven.<br />

Lauwers: “Tegen 2026 willen we al de volgende<br />

fase gerealiseerd hebben en de capaciteit<br />

verdubbeld hebben. Dat zal nog altijd maar de<br />

helft zijn van het aantal banden dat Recytrye<br />

inzamelt.” Naast de reactoren zelf komt er ook<br />

een indrukwekkende voorbehandelingsinstallatie<br />

op het terrein te staan. “De autobanden worden<br />

daar in verschillende fases geshredderd om<br />

staaldraad, textiel en Kevlar eruit te halen alsook<br />

42 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER VLAANDEREN RECYCLAGEHUB<br />

granulaten te maken met de juiste omvang om de<br />

reactoren te voeden. Voor elk van deze stromen<br />

is er eveneens een hoog waardige materiaalvalorisatie.”<br />

Een belangrijke para meter vooraleer<br />

het rubber uiteindelijk in de reactor gaat, is het<br />

zwavel gehalte. “Het thermo-chemisch-proces<br />

maakt dat we carbon black uit de versleten autobanden<br />

kunnen recupereren en leveren als zwart<br />

pig ment. Hoe minder zwavel erin gaat, hoe beter<br />

de kwaliteit die eruit komt”, aldus Patijn.<br />

Duurzaamheid doorgetrokken in<br />

elk detail<br />

In de reactor wordt het materiaal in een continue<br />

proces blootgesteld aan hoge temperaturen.<br />

“Voor de kwaliteit die wij realiseren liggen die<br />

idealiter tussen 600 en 650 °C. Alles loopt<br />

volledig computergestuurd, zodat elke mm³ in de<br />

reactor dezelfde temperatuur bedeeld krijgt en dat<br />

Uiteindelijk zal van wat de installatie ingaat<br />

ongeveer 38% carbon black, 12% gas en 50% olie<br />

kunnen worden gewonnen.<br />

Frank Lauwers: “Tegen 2026 willen we in Antwerpen al de volgende fase gerealiseerd<br />

hebben en de capaciteit verdubbeld hebben.”<br />

er op geen enkel moment zuurstof in de reactor<br />

kan geraken.” De rookgassen van de installatie<br />

worden verder gekoeld tot groen gewonnen<br />

thermolyseolie waar fabrikanten dan weer mee<br />

aan de slag kunnen om nieuwe kunststoffen te<br />

produceren. “De enige thermolyseolie wereldwijd,<br />

die een REACH-certificaat behaalde. We hebben<br />

nu al een afnamecontract met een van de<br />

grootste chemische wereldspelers voor deze<br />

materiaalstroom. Ze appreciëren de constante<br />

kwaliteit die we kunnen leveren”, vertelt Lauwers.<br />

Uiteindelijk zal van wat de installatie ingaat<br />

ongeveer 38% carbon black, 12% gas en<br />

50% olie kunnen worden gewonnen. Met een<br />

cijfer van 95% materiaalvalorisatie wil Laupat<br />

Industries vooraan in het peloton lopen. Maar<br />

ze geven zelf ook het goede voorbeeld. “De<br />

hoogcalorische gassen worden aangewend om de<br />

WKK- of turbine installatie aan te drijven die de<br />

reactoren op temperatuur houden. De bedoeling<br />

is om hier in Antwerpen een volledig CO 2<br />

-vrij en<br />

energieneutraal proces neer te zetten.”<br />

Toekomstmuziek<br />

Maar niet alleen in Antwerpen is er potentieel.<br />

Patijn: “Als je weet dat wereldwijd jaarlijks<br />

Dat het ook anders kan bewijzen de verticaal<br />

opgestelde reactoren van Laupat Industries zijn<br />

technologiepartner al in de industriële praktijk.<br />

ongeveer 31 miljard autobanden het einde van<br />

hun leven bereiken, dan is er voldoende feedstock<br />

beschikbaar om meerdere installaties uit te<br />

bouwen. Ook elders in de wereld is er al duidelijke,<br />

concrete interesse in onze technologie. Zelf zitten<br />

we evenmin stil. We onderzoeken wat mogelijke<br />

volgende stappen kunnen zijn, voor de verwerking<br />

van andere feedstocks, waarvoor momenteel nog<br />

geen recyclageoplossingen voorhanden zijn.” ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

43


geha-laverman.com<br />

info@geha-laverman.com<br />

dirk martensstraat 23<br />

8200 brugge<br />

marlex.be<br />

t +32 50 83 20 38<br />

f +32 50 83 20 36<br />

advocatenkantoor@marlex.be<br />

Marlex Legal Architects is een partner voor ondernemingen met gezonde ambitie.<br />

Ons team is multidisciplinair samengesteld waarbij iedereen over zijn/haar expertise<br />

beschikt. Het team ‘Overheid & Omgeving’ binnen Marlex begeleidt u bij de complexe<br />

materie van het omgevingsrecht:<br />

• Bodem en materialen<br />

• Overheidsopdrachten & -contracten<br />

• Agrarisch recht & pacht<br />

• Handhaving<br />

• Onteigeningen<br />

• Hernieuwbare energie<br />

Dankzij onze multidisciplinaire samenwerking binnen het kantoor, hebben we ook<br />

expertise in de fiscale en burgerrechtelijke aspecten van deze domeinen.<br />

Uw stabiele partner<br />

in stapelblokken!<br />

R<br />

E<br />

E D S<br />

E<br />

R V A R<br />

I N G<br />

60 cm<br />

breed<br />

80 cm<br />

breed<br />

Industrieweg 102 - 9<strong>03</strong>2 Wondelgem<br />

T. 09 227 66 07 - F. 09 253 57 96 - info@dalimex.be - www.dalimex.be<br />

189801-8069_Dalimex Multi-Block_1-4.indd 1 15-01-18 14:46


10 miljoen ton in 2025<br />

Tien miljoen ton plastic recycleren in 2025: dat is het plastic recyclagedoel van de Circular Plastic Alliance. In 2018 is deze Alliance<br />

opgericht door de Europese Commissie en inmiddels, door ondertekening van een declaratie, gesteund door meer dan 300 organisaties.<br />

Om transparant te laten zien hoe ver we zijn met het behalen van de doelstelling, is PolyREC aangewezen als monitoringorganisatie.<br />

Tekst en beeld Van Werven<br />

PolyREC is een initiatief van zeven overkoepelende brancheorganisaties:<br />

Plastic Recycling Europe (PRE), Polyolefin Circular Economy Platform (PCEP),<br />

Vinyl Plus, Plastics Europe, Styrenic Circular Solutions, PetCore en de EU<br />

manu factures of EPS (EUMPS). PolyREC gebruikt de tool RecoTrace voor het<br />

vast leggen van alle gerecycleerde en toegepaste plastic volumes. Deze tool is<br />

mede gebaseerd op de ervaringen van Vinyl Plus. Een organisatie met twintig<br />

jaar ervaring in de vastlegging van gerecycleerde PVC volumes.<br />

Volledige plaatje zien<br />

Misschien denkt u tijdens het lezen ‘wat een verscheidenheid aan namen van<br />

organisaties en systemen’, maar plastic recycling is door de vele verschillende<br />

soorten en toepassingen ook geen makkelijk onderwerp. Alleen door het<br />

grotere belang te zien in de recyclage van plastic en het positieve effect op<br />

klimaatverandering, kunnen we de 10 miljoen ton waar maken. De kracht van<br />

deze samenwerking zit in het feit dat al deze organisaties diep door drongen<br />

zijn van deze ambitie. Samen hebben zij alle kennis en expertise om het grote<br />

doel te realiseren en te monitoren.<br />

Liggen we op schema?<br />

Die vraag hoor ik regelmatig voorbij komen. Als je de gemiddelde stijging van<br />

de afgelopen jaar ziet, is het antwoord ‘nee’. De boost moet nog komen in de<br />

laatste jaren tot 2025 en dat is al over 3,5 jaar. Het bedrijfsleven, de overheid<br />

en kennisinstellingen kunnen samen die boost geven. Het ver plichten van het<br />

gebruiken van recycled content, CO 2<br />

-belasting en een verbod op het storten<br />

en verbranden van recycleerbaar afval, zijn stappen waarbij de overheid een<br />

belangrijke rol speelt. Het bedrijfsleven moet investeren in uitbreiding van<br />

sorteer- en recyclagecapaciteit en kennisinstellingen kunnen een rol spelen<br />

in verdere innovatie van de recyclageprocessen en kwaliteits verbeteringen.<br />

Samen maken we progressie in de stijging van de gerecycleerde en toegepaste<br />

volumes. Als de grafiek er eind 2025 uitziet als de bekende hockeystick,<br />

zullen de volgende generaties ons dankbaar zijn! ❚<br />

Ton Van der Giessen, CEO Van Werven.<br />

Peter Brughmans<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

45


DE CIRKEL VAN POLYURETHAAN SLUITEN<br />

Goed nieuws! De vraag naar gerecycleerde kunststoffen neemt toe. Maar dat stelt ook zijn eigen uitdagingen. Waar kunnen productiebedrijven<br />

voldoende recyclaat van hoge kwaliteit vinden? En hoe kunnen recyclagebedrijven aan voldoende plastic afval geraken om het een tweede<br />

leven te geven? Vooral in de bouwsector, die goed is voor 29% van het kunststof afval ligt er nog bijzonder veel potentieel om de cirkel beter<br />

te sluiten. Een initiatief dat daar aan gehoor probeert te geven is PUrability dat onderzoekt wat er met polyurethaan op de werf kan gebeuren.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Unilin<br />

In België werd er in 2018 meer dan 7.000 kiloton<br />

aan kunststof geproduceerd. Slechts een fractie<br />

daarvan vond zijn weg naar recyclage (minder<br />

dan 200 kiloton). Er is dus nog meer dan voldoende<br />

potentieel om het ecosysteem van kunststoffen<br />

hier meer circulair te maken. Dit zal echter<br />

om inzamel acties voor nieuwe stromen vragen,<br />

om meer investeringen in inzamelen en sorteren<br />

en in comple mentaire recyclage technieken.<br />

Met het initiatief Plastic Matters willen Denuo<br />

en essenscia werk maken van meer circulaire<br />

kunststoffen over de volledige waardeketen door<br />

informatie en ideeën uit te wisselen. De vorige<br />

editie spitste zich toe op hoe de bouwsector hier<br />

werk van kan maken. Een van de projecten die<br />

daarbij in de kijker kwam, is PUrability. In het<br />

najaar staat overigens een nieuwe editie gepland<br />

van Plastic Matters.<br />

Vrijwillig terugnamesysteem<br />

organiseren<br />

Met PUrability willen initiatiefnemers Unilin,<br />

Recticel, Kingspan en IKO een vrijwillig terugnamesysteem<br />

op het getouw zetten voor constructieafval<br />

van harde PU schuimen die gebruikt worden<br />

voor isolatie. Deze isolatiematerialen komen<br />

gemiddeld ten laatste na 50 jaar (voor platte<br />

daken) en 60 jaar (voor andere toepassingen weer<br />

vrij als afval. De komende jaren komt er nog een<br />

berg isolatiematerialen op ons af. In 2050 zou het<br />

volledige totaal aan PU werfafval oplopen tot net<br />

geen 50.000 ton per jaar. Dat bestaat voor een<br />

deel uit snijresten bij de plaatsing van nieuwe PU<br />

schuimen. Gemiddeld komt er zo’n 7,5% van wat<br />

de fabrikanten rechtstreeks op de werf afleveren<br />

in de container met gemengd afval terecht. Het<br />

grootste deel zal echter voortkomen uit sloopafval<br />

dat twee verschillende PU stromen bevat: met<br />

pentaan of met (H)CFC.<br />

Het EU Green Deal project Circular Foam onderzoekt hoe het<br />

1 miljoen ton PU afval per jaar in 2040 weer tot grondstoffen<br />

voor de chemische industrie kan herleiden.<br />

46<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong>


In 2050 zou het volledige totaal aan PU werfafval oplopen tot net geen 50.000 ton per jaar.<br />

De helft van het PU wordt vandaag in bigbags<br />

van 1 m³ aangeleverd, meer dan 70% van<br />

het PU afval (3.450 ton per jaar) verlaat de<br />

werf weer in een open container van 40 m³.<br />

Om een selectieve inzameling te organiseren,<br />

zal het vooral uitkijken worden naar wie de<br />

rekening betaalt. Als de sector de kosten voor<br />

inzameling en sorteren draagt, bijvoorbeeld<br />

door een terugnamecertificaat aan te bieden,<br />

zal dit een enorme stimulus vormen voor de<br />

aannemer, aangezien het hem niks kost. Als hij<br />

zelf de kosten voor inzamelen en sorteren moet<br />

dragen zal het afhangen van hoeveel een aparte<br />

PU container hem oplevert in plaats van alles<br />

in een gemengde container te gooien. Om de<br />

cirkel van harde PU schuim dan te sluiten, zal<br />

er naar chemische recyclage moeten worden<br />

gekeken. Het EU Green Deal project Circular<br />

Foam onderzoekt hoe het 1 miljoen ton PU<br />

afval per jaar in 2040 weer tot grondstoffen<br />

voor de chemische industrie kan herleiden en<br />

zo 2,9 miljoen CO 2<br />

-uitstoot en 150 miljoen euro<br />

aan verbrandingskosten besparen. ❚<br />

‘Met PUrability willen initiatiefnemers Unilin, Recticel, Kingspan en<br />

IKO een vrijwillig terugnamesysteem op het getouw zetten voor<br />

constructieafval van harde PU schuimen’<br />

Waarom PU?<br />

Harde PU-schuimen zijn echter zeer volumineus<br />

en nemen de nodige ruimte in beslag in zo’n<br />

dure gemengde container. Het kan dus zowel<br />

voor de aannemer als voor het milieu renderen<br />

om PU selectief in te zamelen, als er tenminste<br />

een recyclagemodel voor bestaat. Een belangrijk<br />

instrument om tot een geïntegreerde waardeketen<br />

te komen die iedereen verbindt is het opzetten van<br />

een platform met data rond deze afvalstroom. In<br />

plaats van dat het PU in de gemengde container<br />

vanop de werf in de verbrandingsoven terechtkomt,<br />

kan het zo via selectieve inzameling tot in hubs<br />

geraken, waar shredders en persen het materiaal<br />

kunnen verkleinen. Van daaruit kan het dan naar<br />

zijn eindbestemming vertrekken: recyclage of<br />

verbranding met energierecuperatie. Transparant<br />

voor iedereen. In Duitsland staat reeds zo een<br />

systeem op poten dat verschillende afvalstromen<br />

op de werf samenbrengt. De aannemer kan dan<br />

per afvalstroom een container bestellen waarbij<br />

ook een correcte verwerking gegarandeerd is.<br />

Chemische recyclage als sluitsteen<br />

Volgens schattingen zou er jaarlijks ongeveer<br />

5.000 ton harde PU schuimen vrijkomen op de werf.<br />

Om de cirkel van harde PU schuim te sluiten, zal er naar chemische recyclage moeten worden gekeken.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

47


Ontdek de vele voordelen van<br />

efficiënte stofbeheersing<br />

Stofontwikkeling wordt soms gewoon voor lief genomen, het hoort erbij.<br />

Stofontwikkeling wordt in de recyclage-industrie vooral onderdrukt met water. Al wordt het soms ook gewoon voor lief genomen, het<br />

hoort erbij. Echter niet als het aan Beepro ligt. Het bedrijf uit Deinum ontwikkelde een effectieve manier om de stofproblematiek in de<br />

kiem te smoren: BeeFoam. Een milieuvriendelijke vinding die over de hele wereld gretig aftrek vindt. Een gesprek met geestelijke vader<br />

Wybren Beeksma.<br />

Tekst Roel van Gils | Beeld Beepro<br />

De recyclage-industrie kent voor Beeksma nauwelijks geheimen. “Voordat<br />

ik met Beepro ben gestart, was ik actief met de verkoop van onder meer<br />

recyclagemachines. Destijds was de stofproblematiek in deze sector ook al<br />

een heikel punt. Omdat water niet altijd goed werkt of in sommige gevallen<br />

zelfs het recyclageproces verstoort, zijn we een alternatief gaan ontwikkelen.<br />

Daaruit is BeeFoam ontstaan, een gepatenteerd biologisch schuimproduct<br />

dat zorgt voor een effectieve stofbestrijding en op die manier bijdraagt aan<br />

een betere werk- en leefomgeving én minder slijtage aan het machinepark.”<br />

Doseerinstallatie<br />

Dankzij de unieke en gepatenteerde scheikundige samenstelling bindt<br />

BeeFoam stof en zwevende deeltjes samen om zo de stofvorming aanzienlijk<br />

te reduceren. “Het BeeFoam concentraat transformeert tot een schuimachtig<br />

product na het mengen met water en lucht in onze doseerinstallatie”, legt<br />

Beeksma uit. “We maken van 1 l water ruim 60 l schuim. Er is dus nauwelijks<br />

sprake van vocht. Het schuim wordt vervolgens al aan het begin van een<br />

recyclageproces aangebracht op het materiaal dat bewerkt moet worden.<br />

Daarbij bindt het schuim zich aan het stof en maakt het zwaarder, zodat<br />

stofontwikkeling wordt tegengegaan. Afhankelijk van de aard van het<br />

eindproduct kan het vervolgens drie tot twaalf dagen (!) stofvrij verwerkt<br />

worden. Het mooie is dat BeeFoam geen invloed heeft op de rest van het<br />

recyclageproces. Je kunt het materiaal perfect uitzeven, maar dan wel stofvrij.”<br />

Biologisch afbreekbaar<br />

BeeFoam kan op vele applicaties toegepast worden. Beeksma: “Het is een<br />

gepatenteerd product en wordt behalve in de afval,- metaal-, kunststof- en<br />

48 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


elektronicarecyclage ook veel toegepast bij puinbrekers, in steengroeven en<br />

de cement- en betonindustrie. Overal waar sprake is van stofoverlast, kunnen<br />

we met BeeFoam wel een oplossing bieden.” Het unieke concentraat wordt<br />

door Beepro in Nederland geproduceerd en over de hele wereld geëxporteerd<br />

in IBC’s van 1.000 l. “Ook de doseerinstallatie is een eigen ontwikkeling.<br />

“Het is belangrijk dat het concentraat in de juiste mengverhouding wordt<br />

gedoseerd voor maximaal resultaat. Een biologisch resultaat overigens, want<br />

het product is 100% biologisch afbreekbaar. Het ‘afbreekproces’ begint na<br />

drie tot twaalf dagen en binnen een maand is het al voor 95,8% vervlogen.”<br />

Gebruikmaken van BeeFoam heeft een groot aantal voordelen. Beeksma:<br />

“Er is geen stof meer in de omgeving, er zijn geen stofkapjes, overdruk of<br />

afzuiging meer nodig en de slijtage aan machines wordt gereduceerd. Met<br />

onze doseerinstallatie is BeeFoam bovendien eenvoudig aan te brengen.”<br />

Ook geïnteresseerd in een betere werkomgeving? Maak geheel vrijblijvend<br />

een afspraak met Beepro voor een demonstratie op jouw eigen locatie. “Zien<br />

is geloven. We laten graag ter plaatse zien hoe BeeFoam bijdraagt aan een<br />

efficiënte stofbeheersing”, besluit Beeksma. ❚<br />

Beepro laat graag ter plaatse zien hoe BeeFoam bijdraagt<br />

aan een efficiënte stofbeheersing.<br />

‘Het bedrijf uit Deinum ontwikkelde<br />

een effectieve manier om de<br />

stofproblematiek in de kiem te smoren’<br />

Dankzij de unieke en gepatenteerde scheikundige samenstelling bindt BeeFoam stof en zwevende deeltjes samen om zo de stofvorming aanzienlijk te reduceren.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

49


VERKOOP VERHUUR SERVICE


Vakbeurs Recycling bouwt aan<br />

duurzame toekomst<br />

Beursorganisator Easyfairs is volop in voorbereiding op Vakbeurs Recycling die gepland staat op 15, 16 en 17 november in Evenementenhal<br />

Gorinchem. De nationale vakbeurs voor recyclagetechniek & afvalmanagement bouwt gezamenlijk met partner Ecosmart Renewi aan een zero<br />

waste event. Daarnaast zet de organisatie afvalmanagement op de kaart en organiseert zij samen met onafhankelijke kennispartners weer<br />

een relevant programma, zodat bezoekers goed op de hoogte zijn van de mogelijkheden om naar een circulaire samenleving toe te werken.<br />

Tekst Easyfairs |<br />

Beeld Easyfairs/Seijbel Photography<br />

Met de circulaire doelstellingen vanuit de overheid, kunnen bedrijven er<br />

niet meer omheen om bewust met grondstoffen en afvalrecyclage om te<br />

gaan. Vakbeurs Recycling maakt van afvalmanagement een belangrijk<br />

speerpunt. Dit gaat van exposanten die gemeenten, industrie en kmo’s met<br />

afvalvraagstukken kunnen adviseren tot inspirerende kennissessies en best<br />

practices. Tevens bekleedt Afvalgids centraal op de beursvloer het Match &<br />

Meet Point. Hier kunnen bedrijven met specifieke afvalstromen ontdekken<br />

welke exposanten hen kunnen adviseren. In 2021 zijn de eerste stappen<br />

hiertoe gezet. Tijdens de beursdagen werd al het afval gescheiden ingezameld<br />

met de inzamel Qubics van Ecosmart Renewi. Aankomende editie wordt ook<br />

al het afval dat vrijkomt tijdens de op- en afbouwdagen van het evenement<br />

volledig gescheiden ingezameld. Waarbij het doel voor 2023 een volledig<br />

zero waste event is. Karen Bakx, Project Engineer Ecosmart/Renewi: “Door<br />

net wat langer stil te staan bij het weggooien van het afval kunnen we het<br />

restafvalpercentage sterk doen dalen.”<br />

Tiende editie Recyclingsymposium<br />

Easyfairs is verheugd om te melden dat verschillende branchepartijen zich<br />

opnieuw aansluiten bij het event. Zo organiseren BRBS Recycling, VERAS en<br />

ENVAQUA het jaarlijkse Recyclingsymposium op woensdagochtend. Dit jaar<br />

extra bijzonder, omdat het de tiende editie is. Het thema is ‘Grip op Grondstoffen<br />

- Zonder Hergebruik en Recycling geen Circulaire Economie’. Recyclage is een<br />

belangrijk fundament in de circulaire economie en de sloop- en recyclagesector<br />

investeert veel om de hoge ambities vorm te geven. Dit symposium laat zien dat<br />

er nog veel moet worden gedaan om de circulaire economie te realiseren, geeft<br />

het goede voorbeeld en helpt de luisteraar op weg.<br />

Over Vakbeurs Recycling<br />

Ruim 4.500 afvalprofessionals ontdekken de innovaties, diensten en<br />

producten op het gebied van recyclagetechniek en afvalmanagement bij 150<br />

exposanten. De beursvloer bestaat uit verschillende segmenten: Inzameling<br />

& Afvalmanagement, Sorteren & Verwerking en Sloop & Recycling. De beurs<br />

kent een gastvrije ontvangst met gratis toegang en catering. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

51


DISCOUNTERS GEVEN HET<br />

GOEDE VOOR<strong>BE</strong>ELD<br />

Discounters hebben duurzaamheid eigenlijk in het DNA. Om de kosten te drukken zetten deze supermarktketens al van bij hun ontstaan in op<br />

het beperken van verpakkingen. Vandaag zetten ze een tandje bij om duurzaamheid in verpakkingen tot een hoeksteen van de bedrijfsfilosofie<br />

te maken. Zo willen Aldi en Lidl het percentage recycled content in hun eigen merken optrekken tot respectievelijk 30% in 2<strong>03</strong>0 en 20% in<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Aldi, iStock en Lidl<br />

Retailers doen vandaag veel meer dan producten verkopen. Neem nu het<br />

familiebedrijf Schwarz Group dat achter de Lidl keten zit. In 2021 haalde het<br />

via zijn dochterbedrijf Prezero meer dan 10 miljoen ton afval op. Daarmee<br />

mag het zich een van de top vijf afvalinzamelaars van Europa. En daarbij<br />

blijft het niet. Prezero heeft ook de afvalverwerkingsactiviteiten van Ferrovial<br />

overgenomen in Spanje Portugal en in een niet zo ver verleden snoepte het<br />

ook al een stukje van het voormalige SUEZ af. Maar welke strategie schuilt er<br />

nu achter deze overnames? Het familiebedrijf achter Lidl wil zelf de kringloop<br />

van zijn verpakkingen kunnen sluiten. Het wacht niet langer op politici om<br />

recyclagequota op te leggen maar neemt zelf het initiatief. Alle petflessen<br />

van de eigen merken bestaan nu al voor 100% uit gerecycleerd plastic. Iets<br />

wat het bedrijf alleen maar kan waarmaken, omdat het voortdurend voorzien<br />

wordt van pet van de hoogste kwaliteit.<br />

Gesloten materialenkringloop<br />

Ook Aldi is die weg al opgegaan. In een strategisch partnerschap zijn Aldi<br />

Süd en Nord een samenwerking aangegaan met afvalverwerker Interseroh +<br />

om tot een gesloten materialenkringloop te komen en actief te participeren<br />

in de circulaire economie. Tegen 2025 wil het zo alle plastic verpakkingen<br />

voor zijn eigen merken, en dus niet alleen petflessen, minstens 30%<br />

gerecycleerd materiaal laten bevatten. De voorbije jaren leverde het bedrijf<br />

al enorme inspanningen om zijn verpakkingen verder terug te dringen. Daar<br />

begint duurzaamheid immers voor de retailketen. Sinds 2020 realiseerde<br />

het een reductie van het totaalgewicht aan verpakkingen van 239 ton.<br />

Het gebruikte in diezelfde periode ook 631 ton minder plastic. Toch gooit<br />

Aldi plastic zeker niet met het badwater weg. De houdbaarheid van zijn<br />

producten blijft voorop staan, want voedselverlies heeft bijna altijd een<br />

Alle petflessen van de eigen merken van Lidl bestaan nu al voor<br />

100% uit gerecycleerd plastic. Iets wat het bedrijf alleen maar<br />

kan waarmaken, omdat het voortdurend voorzien wordt van pet<br />

van de hoogste kwaliteit.<br />

52 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Duurzaam verpakte fairtradebananen,<br />

chipsringen en kipfilets<br />

Wat al die inspanningen nu concreet opleveren? Door de verpakking van<br />

zijn Fairtradebiobanen een heuse metamorfose te laten ondergaan (de<br />

plastic zak, maakte plaats voor een bandje), spaart Aldi jaarlijks maar<br />

liefst 11,4 ton plastic uit. Ook de chipsringen met paprika kregen een<br />

nieuwe, recycleerbare verpakking. Dat scheelt per jaar 27.359 kg karton,<br />

821 kg aluminium en 997 kg plastic. En heeft u het nieuwe plastic bakje<br />

voor vers gevogelte al gezien? Die zijn nu gemaakt uit 100% gerecycleerd<br />

plastic (rpet). Hierdoor vermijdt Aldi 63 ton extra ‘nieuw’ plastic.<br />

Gerecycleerde PCR film<br />

Eerder dit jaar pakte Lidl Zweden uit met een primeur door zijn<br />

ingevroren kaneelbroodjes voortaan in gerecycleerde PCR film te<br />

verpakken. Een oplossing die bedacht werd door Trioworld en bestaat<br />

uit een innovatief vijflaags concept. De verpakking is gemaakt van<br />

30% post-consumer gerecycleerd PCR, goedgekeurd voor contact met<br />

voedingsmiddelen en zelf ook weer 100% recycleerbaar.<br />

veel grotere milieu-impact dan die van de verpakking. Daarnaast zet het in<br />

op recycleerbaarheid. Vandaag zijn de verpakkingen van de eigen merken<br />

al voor 98% recycleerbaar.<br />

Hele keten in beweging<br />

Deze initiatieven zetten ook de fabrikanten onder druk om gerecycleerd<br />

materiaal op grotere schaal te gebruiken in hun verpakkingen. Zo kondigde<br />

Pepsico al aan dat het voor ligt op schema en 100% van de plastic flessen<br />

die het in Duitsland op de markt zet een recycled content heeft van 100%.<br />

100 dagen vroeger dan gepland. Coca-Cola zit intussen aan een aandeel van<br />

70% en overstijgt daarmee ook zijn eigen doelen. Dit stond maar voor 2023<br />

op de planning. ❚<br />

‘Vandaag zetten Aldi en Lidl een<br />

tandje bij om duurzaamheid in<br />

verpakkingen tot een hoeksteen van<br />

de bedrijfsfilosofie te maken’<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

53


www.modulobloc.com<br />

FLEXI<strong>BE</strong>L STAPELEN EN BOUWEN<br />

VOOR AFVALVERWERKINGS- EN<br />

RECYCLAGE<strong>BE</strong>DRIJVEN<br />

Betonnen stapelblokken zijn ideaal voor het scheiden van gemengd afval.<br />

De blokken worden gebruikt voor o.a. voor het stockeren van materialen in<br />

bulk, opslagboxen, zoutloodsen of bij recyclageparken. Moduloblokken zijn<br />

eenvoudig te stapelen zonder gebruik van cement of bevestigingsmateriaal.<br />

80x80x160 cm<br />

60x60x160 cm<br />

Modulobloc by CBS Beton • Hooiemeersstraat 8, B-8710 Wielsbeke<br />

T +32 56 61 75 37 - F +32 56 61 75 39 • info@cbs-beton.com • www.cbs-beton.com<br />

Meer inspiratie op<br />

www.iedereencirculair.be<br />

Naamloos-3 1 20-07-2021 10:17


VLAREMA sinds 1 juli <strong>2022</strong> gewijzigd<br />

Verplicht traceerbaarheidssysteem<br />

bij grote sloopwerven<br />

Vanaf 1 juli <strong>2022</strong> is de conformverklaring en de tracering van sloopafval bij bepaalde sloop-, renovatie- of ontmantelingswerken verplicht.<br />

De nieuwe vereisten worden opgenomen onder artikel 4.3.3. j° artikel 4.3.5. VLAREMA. Dit is een aanvulling bij de bestaande verplichting tot<br />

het opmaken van een sloopopvolgingsplan.<br />

Tekst en Beeld MARLEX<br />

VLAREMA 8 wijzigde het Besluit van de Vlaamse<br />

Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van<br />

het Vlaams reglement betreffende het duurzaam<br />

beheer van materiaalkringlopen en afval stoffen<br />

(hierna: VLAREMA). Dit Wijzigings besluit werd in<br />

de zomer van 2021 goed gekeurd. De wijzigingen<br />

zijn gericht op het bevorderen van de traceerbaarheid<br />

van bepaalde afvalstoffen zoals bijvoorbeeld<br />

sloopafval of asbest.<br />

Sloopopvolgingsplan<br />

Sinds 2018 moet de omgevings vergunningsaanvraag<br />

voor stedenbouwkundige handelingen<br />

zoals het afbreken, ontmantelen of renoveren<br />

van een gebouw, infrastructuur of wegenis een<br />

sloopopvolgingsplan (hierna: SOP) bevatten. In dit<br />

plan wordt de werf samen met alle afvalstoffen<br />

die zullen vrijkomen, geïdentificeerd. Artikel 4.3.3.<br />

VLAREMA bepaalt de gevallen waarin een SOP<br />

vereist is. De verplichting geldt voor het slopen<br />

van niet-residentiële gebouwen met een totaal<br />

bouwvolume dat groter is dan 1.000 m³. Een<br />

SOP is verplicht bij het slopen van residentiële<br />

gebouwen indien het totale bouwvolume 5.000<br />

m³ overstijgt. Sloopwerken bij eengezinswoningen<br />

Auteur artikel Gregory Vermaercke<br />

vormen een uitzondering: een SOP is niet vereist.<br />

Bij vergunningsplichtige infrastructuurwerken en<br />

onderhoudswerken aan infrastructuur waarvan<br />

het volume groter is dan 250 m³ is de opmaak<br />

van een SOP eveneens verplicht. Wanneer het SOP<br />

ontbreekt, zal de omgevingsvergunningsaanvraag<br />

geweigerd worden. Tot 30 juni <strong>2022</strong> konden<br />

opdrachtgevers en/of uitvoerders van sloopwerken<br />

de traceerbaarheidsprocedure vrijwillig volgen.<br />

Traceerbaarheidsprocedure vanaf<br />

aanvragen na 30 juni<br />

Voor alle vergunningsaanvragen die worden<br />

in gediend na 30 juni <strong>2022</strong> moet de traceerbaarheids<br />

procedure verplicht worden gevolgd.<br />

De standaard procedure traceerbaarheid sloopmateriaal<br />

werd uitgewerkt in Bijlage 1 bij het<br />

Ministerieel Besluit van 2 september 2019 tot<br />

wijziging van de bijlage bij het Ministerieel<br />

Besluit van 3 februari 2017. Het SOP dient<br />

op grond van artikel 4.3.3., §3 VLAREMA<br />

vooreerst conform verklaard te worden door<br />

een sloopbeheerorganisatie. TRACIMAT vzw<br />

– erkend overeenkomstig artikel 4.3.6. en<br />

volgende VLAREMA – is op vandaag de enige<br />

sloopbeheerorganisatie. De conformverklaring<br />

bevestigt dat het SOP correct werd opgesteld<br />

en dat het onderzoek werd uitgevoerd in<br />

overeenstemming met de wettelijke vereisten en<br />

volgens de standaardprocedures.<br />

Controleverslag voor sloopattest<br />

Vervolgens informeert de uitvoerder van<br />

de sloop werken de sloopbeheerorganisatie<br />

vijftien dagen voor aanvang van de werken<br />

over de geplande start. In gebouwen met een<br />

bouwvolume van 1.000 m³ of meer waar asbest<br />

geïdentificeerd werd, is een controlebezoek van<br />

de sloopdeskundige vereist. Na het eventuele<br />

controlebezoek dient de uitvoerder van de<br />

sloopwerken een verwerkings toelating (hierna:<br />

VWT) aan te vragen bij de sloopbeheerorganisatie.<br />

De VWT geeft aan dat het puin afkomstig is van<br />

een sloop waarbij alle gevaarlijke afvalstoffen<br />

voorafgaand aan de eigenlijke sloop verwijderd<br />

werden. Op basis van deze gegevens is het<br />

mogelijk het puin af te voeren voor verwerking.<br />

Er wordt een controleverslag opgesteld en de<br />

sloopdeskundige evalueert het verloop op de<br />

werf. De sloopbeheerorganisatie ontvangt de<br />

informatie met betrekking tot de tracering van de<br />

materialen. Nadat alle werken afgerond zijn en<br />

het controleverslag werd goedgekeurd, ontvangt<br />

de uitvoerder van de sloopwerken het vereiste<br />

sloopattest. Hét bewijs dat de werken conform<br />

het sloopbeheersysteem gebeurden.<br />

Wat met inbreuken?<br />

Inbreuken op de traceerbaarheidsprocedures worden<br />

volgens het intern reglement van de sloopbeheerorganisatie<br />

gesanctioneerd. De sancties<br />

worden bepaald op basis van de aard en de ernst<br />

van de inbreuken.<br />

Heeft u vragen omtrent de gevolgen van het<br />

gewijzigde VLAREMA? Team Overheid en<br />

Omgeving staat u graag bij met raad én daad.<br />

Contacteer gerust een van onze experten. ❚<br />

Auteur artikel Marie Hoste<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

55


Met 75 jaar kennis en ervaring uw leverancier en service partner<br />

voor al uw schroot- en metaalverwerkingsmachines<br />

Kabelpelmachines | Kabelgranuleerinstallaties | Alligatorscharen | Rotorscharen<br />

Elektromotorenkraker | Hamermolens | Schrootgrijpers | Rollensnijders<br />

Schrootscharen | Autopletters | Schrootpersen | Depollutie systemen<br />

Autopersen | Shredders | Hamermolens | Briketteerpersen | Kleuren scheiders<br />

Met trots vertegenwoordigen wij<br />

®<br />

NEW ELV RECYCLING TECHNOLOGY<br />

WWW.IRIS-MEC.COM<br />

www.bronneberg.nl | info@bronneberg.nl | +31 (0)492-591900<br />

Naamloos-2 1 09-02-<strong>2022</strong> 16:55


DE HARDE<br />

Meten is weten geldt het cliché. In elke editie van <strong>2022</strong> pakt RecyclePro daarom weer uit met cijfers over de afvalsector. Aan u om er<br />

inzichten uit te destilleren die uw productieproces kunnen optimaliseren of uw rendement kunnen verhogen. Europa verplicht zijn lidstaten<br />

om vanaf 2024 bioafval uit het restafval te houden. Vlaanderen zet daarom in op de inzameling van groenafval en gft en thuis composteren.<br />

Toch blijft de Vlaamse huisvuilzak meer dan 35 gewichtsprocent recycleerbaar bioafval bevatten.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld iStock<br />

Het huishoudelijk restafval telt gemiddeld 143<br />

kg per inwoner in Vlaanderen. Om dat resultaat<br />

verder te doen dalen moeten Vlaanderen en<br />

bij uitbreiding alle lidstaten bioafval uit het<br />

restafval weren en dat zowel voor huishoudens<br />

als bedrijven. Uit de sorteeranalyse huisvuil 2019-<br />

2021 blijkt immers dat bioafval nog steeds een<br />

relatief groot deel van het huisvuil omvat. Door<br />

vooruitgang te boeken met deze fractie moet<br />

tegen 2<strong>03</strong>0 restafvaldoelstelling van maximaal<br />

100 kg per inwoner gehaald worden.<br />

Wat is het beste inzamelscenario?<br />

OVAM onderzocht de economische, sociale en<br />

ecologische impact van een aantal inzamel- en<br />

verwerkingsscenario’s voor bioafval. De studie nam<br />

ook de invloed van het tariferingsbeleid onder<br />

de loep. De grootste winst voor het milieu werd<br />

gevonden wanneer het bioafval werd ingezameld<br />

als gft en verwerkt via voorvergisting met nacompostering.<br />

Dit scenario komt daar en tegen wel<br />

met de op één na grootste maat schappelijke kost.<br />

Wat is het beste tariefbeleid?<br />

Wanneer het tarief voor de selectieve inzameling<br />

van gft toeneemt, bijvoorbeeld met 5 eurocent per<br />

kg, dan stijgt het aantal ingezamelde kg huisvuil<br />

per capita met om en bij de 7,8%, wat gemiddeld<br />

overeenkomt met 7,4 kg. Deze schatting geeft<br />

dus aan dat huishoudens rekening houden met<br />

de prijs voor de selectieve inzameling van gft,<br />

wanneer ze hun afval sorteren.<br />

De Vlaamse huisvuilzak blijft meer dan 35 gewichtsprocent recycleerbaar bioafval bevatten<br />

Wat met private producenten?<br />

Ten slotte werd ook nog bekeken of private<br />

produ centen met vergelijkbaar bio afval zouden<br />

moeten aansluiten bij de inzamel scenario’s van<br />

huishoudelijk bioafval. Mogelijke aansluiting bleek<br />

in de studie vooral relevant voor kleine horecazaken<br />

en bakkers. De inzamelfrequentie zal dan wel<br />

voldoende hoog moeten zijn om te voorkomen dat<br />

men het bioafval lange tijd moet stockeren. Dit<br />

kan vooral een optie zijn in sterk stedelijk gebied,<br />

waar vaak al een wekelijkse inzamelfrequentie<br />

voor het huishoudelijk bioafval is voorzien. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

57


GERECYCLEERDE PANELEN<br />

VER<strong>BE</strong>TEREN AKOESTIEK<br />

In Brussel zijn Akoestiekfabriek en De Meuter een samenwerking aangegaan om isolatiemateriaal van lokale werven een tweede leven te<br />

geven als geluidsisolerende panelen. Een inspirerend circulair, lokaal en sociaal verhaal.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Akoestiekfabriek<br />

Dankzij deze vorm van urban mining moeten minder nieuwe panelen geproduceerd worden en het<br />

scheelt De Meuter een slok op de borrel in afbraak- en stortkosten.<br />

Door veel aanwezig te zijn in scholen in het Brusselse<br />

was het duidelijk dat er een nood was aan betaalbare<br />

oplossing om een betere akoestiek te creëren.<br />

Akoestiekfabriek ontstond binnen FIX maar<br />

staat intussen volledig op eigen benen als zelfstandig<br />

bedrijf. Maar wat is FIX precies? Een<br />

werkervaringsproject in de bouwsector. “Zo kan je<br />

ons het beste omschrijven. Langdurig werklozen<br />

krijgen hier twee jaar de kans een stiel te leren<br />

en alles wat ze nodig hebben om makkelijker<br />

toegang te hebben tot de arbeidsmarkt”, vat<br />

algemeen directeur Eva De Smedt samen. FIX stelt<br />

zijn diensten ter beschikking voor de renovatie van<br />

publieke ruimtes. Het kan daarvoor rekenen op<br />

een 100-tal medewerkers. “Het draait hier echt om<br />

mensen kansen te geven en ze te begeleiden naar<br />

autonomie. Mensen worden vaak onderschat, hier<br />

geven we ze alle ruimte om te ontdekken waar ze<br />

in kunnen uitblinken.”<br />

Naar een betere akoestiek<br />

Binnen de schoot van FIX rijpte de voorbije<br />

twee jaar een nieuw project. De Smedt: “Om<br />

twee redenen. We willen pionier zijn in sociaal<br />

onder nemen en tonen dat het ook zonder<br />

subsidies leefbaar kan zijn. Daarnaast wilden<br />

we investeren in duurzame tewerkstelling. Bij<br />

Akoestiekfabriek kunnen we medewerkers een<br />

vast contract geven.” De naam Akoestiekfabriek<br />

verraadt meteen wat dit nieuwe bedrijf behelst.<br />

Projectleider Fien Sanen: “Door veel aanwezig te<br />

zijn in scholen in het Brusselse was het duidelijk<br />

dat er een nood was aan betaalbare oplossing<br />

om een betere akoestiek te creëren. Dat gat in<br />

de markt vult Akoestiekfabriek met een aanbod<br />

aan circulaire akoestische panelen. Duurzaamheid<br />

stond voorop in onze keuzes. We geven gebruikte<br />

isolatiepanelen hier een tweede leven.”<br />

58 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Gerecycleerde grondstoffen<br />

Om die reden ging Akoestiekfabriek een samenwerking<br />

aan met expert in grond- en afbraakwerken<br />

De Meuter. Sanen: “Zij laten ons weten<br />

op welk van hun werven er materiaal beschikbaar<br />

is dat kan dienen voor onze toepassing. Het<br />

gaat vooral om rotswolplaten die vaak in valse<br />

plafonds weggestopt zitten. Onze ploeg gaat<br />

vervolgens ter plaatse om het materiaal te verwijderen.<br />

Dankzij deze vorm van urban mining<br />

moeten minder nieuwe panelen geproduceerd<br />

worden en het scheelt De Meuter een slok op de<br />

borrel in afbraak- en stortkosten. Wij gaan dan in<br />

ons atelier met het gerecycleerde materiaal aan<br />

de slag om het te refurbishen tot mooi afgewerkte<br />

geluidsisolerende panelen.” Aan de hand van<br />

een akoestiekmeting ter plaatse bij de klant<br />

wordt dan gekeken hoeveel vierkante meter hij<br />

nodig heeft en hoe de plaatsing het beste kan<br />

gebeuren. “Door voor en na de werken te meten<br />

kunnen we de klant zwart op wit bewijzen hoeveel<br />

beter zijn akoestiek geworden is. Onze panelen<br />

zijn overigens ook getest door een onafhankelijke<br />

organisatie en kwamen er als een van de beste<br />

uit. We willen ook op vlak van kwaliteit een<br />

visitekaartje afgeven”, voegt Sanen nog toe.<br />

Circulaire tewerkstelling<br />

Intussen heeft Akoestiekfabriek zo’n vijftien<br />

projecten afgewerkt. De Smedt: “De focus ligt<br />

ruimer dan alleen maar de publieke sector.<br />

Iedereen kan hier komen aankloppen. Zo zorgden<br />

we ook al voor een verbeterde akoestiek in de<br />

Wakko Kapper, een kapperszaak in hartje Brussel<br />

en een kunstgalerij in Oostende. Op termijn<br />

hopen we lokale ateliers te kunnen oprichten.<br />

Want ook dat is duurzaamheid: lokaal werken met<br />

materialen uit lokale werven.” Vandaag staan er<br />

al twee medewerkers op de payroll. “We zijn een<br />

samenwerking aangegaan met een freelancer om<br />

hen de kneepjes van het akoestiekvak te leren.<br />

Niet alleen het werk in het atelier, (alles op maat<br />

zagen, een kader bouwen, lakken), maar ook ter<br />

plaatse om de panelen perfect uit te lijnen. Nu<br />

kunnen ze al volledig autonoom aan de slag”,<br />

aldus Sanen.<br />

Volgende stappen<br />

Achter de schermen wordt ook nog verder gewerkt<br />

aan het op punt stellen van het concept. “Binnenkort<br />

is onze eerste showroom klaar, zodat potentiële<br />

klanten kunnen horen wat het effect is en zien<br />

wat er mogelijk is qua afwerking op maat”, vertelt<br />

Sanen. "We willen ook de circulaire impact van<br />

onze activiteiten berekenen. Op die manier kunnen<br />

onze klanten uitpakken met de vermindering van<br />

hun ecologische voetafdruk die ze realiseerden<br />

door hun partnerschap met Akoestiekfabriek. We<br />

vinden het echt heel belangrijk dat die impact<br />

objectief meetbaar is. Tegelijkertijd dragen we<br />

Akoestiekfabriek gaat dan in zijn atelier met het gerecycleerde materiaal aan de<br />

slag om het te refurbishen tot mooi afgewerkte geluidsisolerende panelen<br />

‘Duurzaamheid stond voorop in onze<br />

keuzes. We geven gebruikte isolatiepanelen<br />

hier een tweede leven’<br />

Intussen heeft Akoestiekfabriek zo’n vijftien projecten afgewerkt. Zo zorgde het voor een<br />

verbeterde akoestiek in de Wakko Kapper, een kapperszaak in hartje Brussel<br />

bij tot het beter verspreiden van het idee van<br />

recyclage. Onze medewerkers hebben zichzelf<br />

nieuwe reflexen aangemeten. Ze gaan zaken niet<br />

zo maar meer weggooien maar denken na over<br />

hoe ze zelf dingen kunnen hergebruiken”, besluit<br />

De Smedt. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

59


S T O F<br />

TOT NADENKEN<br />

Stofbeheersing is een heikel punt voor veel<br />

afvalverwerkings- en recyclagebedrijven.<br />

Pulvi bekijkt het anders.<br />

Bij Pulvi kunnen bedrijven terecht voor een ruim aanbod<br />

aan diensten inzake stofbeheersing. Met het eigen<br />

ontwikkeld en gepatenteerd vernevelingssysteem kan<br />

Pulvi zich dé expert op het gebied van innovatieve<br />

stofbeheersing noemen.<br />

Vrombautstraat 121<br />

<strong>BE</strong>-9900 Eeklo<br />

+32 498 11 49 37<br />

info@pulvi.eu<br />

www.pulvi.eu<br />

vernevelingslijnen | transportbandoverkappingen | rijstofbarrières | stofnetten | pompen | beregeningssystemen | waterfiltersystemen<br />

www.molcy.com<br />

www.vdknederland.nl<br />

MOL CY - VDK, DIKSMUIDESTEENWEG 68, 8840 STADEN, info@molcy.com<br />

VDK NL, LINDENHOUTSEWEG 48, 6545 AJ NIJMEGEN, info@vdknederland.nl


HOE KRANEN OPTIMAAL LATEN<br />

PRESTEREN BIJ HOGE TEMPERATUREN<br />

Tijdens extreme buitentemperaturen en hittegolven, zijn de werkomstandigheden<br />

van de kraanmannen nog zwaarder dan gewoonlijk. De meeste<br />

bedrijven nemen afdoende maatregelen om de hitte gerelateerde problemen<br />

te voorkomen voor hun werknemers maar we mogen ook de machines, zoals<br />

de overslagkranen, niet uit het oog verliezen in deze verzengende hitte. Welke<br />

maatregelen dienen er genomen te worden om de zware werkomstandigheden<br />

van de kranen te verminderen ?<br />

Reinig de airco filters om de frisse lucht in de cabine te<br />

houden. Er zijn twee filters in de cabine. Een achter het<br />

kleine plastic deurtje aan de buitenzijde van de cabine en<br />

de andere binnenin de cabine onder de bestuurderszetel.<br />

De motor is de krachtbron van de machine. Zorg er voor dat<br />

lucht vrij kan circuleren en reinig de luchtfilters regelmatig;<br />

controleer ook de Top Air cycloonvoorfilter. Zorg ervoor<br />

dat u de luchtcirculatiestand enkel tijdens werken in<br />

stoffige omgevingen selecteert. De toevoer van buitenlucht<br />

geniet de voorkeur voor normale werkomstandigheden<br />

buiten. In de automatische stand regelt het systeem de<br />

ventilatorsnelheid om het beste koelingsrendement bij het<br />

geringste omgevingsgeluid te bekomen.<br />

Comfort in de cabine<br />

Stel de cabinetemperatuur niet te laag in. Het cijfer<br />

bij het thermometersymbool op het aircoscherm geeft<br />

de buitentemperatuur aan. Ongeveer 2 °C onder de<br />

buitentemperatuur is een correcte waarde om in te stellen.<br />

22 °C is het midden tussen de rode en de blauwe zone<br />

‘Stel de<br />

cabinetemperatuur niet<br />

te laag in. Ongeveer<br />

2 °C onder de<br />

buitentemperatuur is een<br />

correcte waarde’<br />

(nummer niet weergegeven op de display) elke klik is 2 °C<br />

omhoog of omlaag. Gebruik de automatische motorstop.<br />

Als de machine niet werkt, verspilt ze uw geld. Er wordt niet<br />

alleen brandstof verbruikt, maar de werkurenteller tikt dan<br />

ook verder, waardoor de restwaarde van de machine ook<br />

lager wordt. Sinds de ingebruikname van de nieuwe cabine,<br />

beweegt de armsteun mee met de stoel, waardoor er bij ruw<br />

werk geen extra beweging aan de schouder ontstaat. De<br />

positie en de hoek van de armleuning kunnen individueel<br />

op de meest comfortabele positie ingesteld worden.<br />

Beste rendement<br />

Om het beste rendement te bekomen en brandstof te<br />

besparen: nadat de grijper is gevuld met materiaal, de<br />

grijperfunctie stoppen door de joystick in neutrale positie<br />

te brengen. Enkel de steel, de giek en zwenkfunctie<br />

bewegen om de machine te verplaatsen. De grijper niet<br />

onder druk houden. Een goede grijper houdt het materiaal<br />

vast ook zonder druk van het systeem. De omkeerfilter<br />

helpt om de koelers proper te houden en vermindert de<br />

dagelijkse onderhoudstijd. Gedurende dit proces reinigt<br />

het koelsysteem de koelers en wordt het koelrendement<br />

beperkt. Om oververhitting van het systeem te voorkomen,<br />

de intervaltijd van de omkeerfilter instellen volgens de<br />

werkelijke noden (meer of minder stoffige omgeving). ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

61


DOSSIER MACHINES<br />

Herema is 24/7 bereikbaar én lost elk probleem op binnen de 24 uur.<br />

Door het uitgebreide gamma is het voor Herema makkelijker<br />

om klant en machine te ‘matchen’.<br />

MARKTLEIDER VOOR TROMMELZEVEN<br />

ACHT JAAR ONDERSCHEIDEN<br />

MET KWALITEIT EN SERVICE<br />

Herema Recycling Machinery is een jong en dynamisch bedrijf dat gespecialiseerd is in het verkopen en onderhouden van recyclagemachines.<br />

Door hun directe aanpak, vlotte samenwerking en kwalitatief machinepark onderscheiden ze zich van de concurrentie.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Herema<br />

Wim Heynickx, bestuurder: “Wat mensen soms niet beseffen is dat wij eigenlijk<br />

‘maar’ met drie gedreven jonge mensen zijn in deze onderneming. Maar we<br />

zijn allen 24/7 bereikbaar én lossen zowat elk probleem op binnen de 24 uur.<br />

We proberen door onze uitmuntende service een onderscheid te maken in de<br />

markt. Waar we ook een verschil mee maken is onze grote stock aan onderdelen,<br />

waardoor we nauwelijks met verlengde levertermijnen te maken hebben. We<br />

slaagden er zelfs in om tijdens de coronacrisis flink te groeien. Daarbovenop<br />

werden we ondertussen marktleider in de sector voor trommelzeven. Ook<br />

shredders doen het goed bij ons. We zijn dan ook verdeler van een absoluut<br />

topmerk: Pronar. Het Poolse merk maakt eenvoudige, maar zeer betrouwbare<br />

machines, waardoor je altijd zeker bent van de beste prijs-kwaliteitsverhouding.”<br />

Uitbreiding gamma Pronar Recycling<br />

Pronar is niet zomaar de eerste de beste. Het bedrijf werd 33 jaar geleden<br />

opgericht in Narew, in de regio Podlasie in het noordoostelijke deel van Polen.<br />

Pronar heeft ondertussen meer dan 3.000 werknemers in dienst met een<br />

omzet van 250 miljoen euro. In acht state-of-the-art fabrieken, gelegen op<br />

een oppervlakte ter grootte van 80 voetbalvelden, wordt maandelijks 7.000<br />

ton staal gebruikt om 4.000 onderdelen te produceren. Tegenwoordig is<br />

Pronar een grote speler op het vlak van recyclagemachines. Acht jaar geleden<br />

kwamen ze op de markt met één trommelzeef. Ondertussen hebben ze zeven<br />

verschillende modellen trommelzeven en een compleet gamma van enkel- en<br />

dubbelwals-shredders. Heynickx: “Pronar staat niet stil, in de tweede helft<br />

van dit jaar komen ze uit met hun eerste model schudzeef en ‘jawbreaker’.<br />

Verder hebben ze een kleinere shredder ontwikkeld waarbij de klant makkelijk<br />

rotoren kan wisselen voor zowel groenafval, puin, beton, hout, en andere<br />

te verwerken materialen. Door het uitgebreide gamma is het voor ons ook<br />

makkelijker de gepaste machine te vinden voor de klant, hierdoor kunnen we<br />

met enige trots zeggen dat we een 70-tal Pronar recyclagemachines hebben<br />

draaien in België op acht jaar tijd.”<br />

Demo dag (17 september <strong>2022</strong>)<br />

Na de zomer organiseren Herema & Herwijnen Machinery – respectievelijk<br />

de Belgische en Nederlandse verdeler van Pronar – een demodag, waar<br />

ze de complete range recyclagemachines van Pronar zullen voorstellen én<br />

demonstreren. Want enkel op die manier zal voor iedereen de zeer uitgebreide<br />

scope van deze machines 100% duidelijk worden. Welke machines krijg je zo<br />

allemaal in actie te zien?<br />

62 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

DOSSIER MACHINES<br />

Pronar is een grote speler op het vlak van recyclagemachines geworden.<br />

Herema heeft op acht jaar tijd een 70-tal Pronar recyclagemachines draaien in België.<br />

• Pronar MRW 2.1010 Dubbelwals Shredder<br />

• Pronar MRW 2.85G Dubbelwals Shredder<br />

• Pronar MRW 1.300 Enkelwals Shredder<br />

• Pronar MRW 1.300G Enkelwals Shredder op rupsonderstel<br />

• Pronar MRS 1.53 Sneldraaier<br />

• Pronar MPB 20.55GH Rupsmobile Trommelzeef<br />

• Pronar MBAA 3812 Schudzeef – eerste voorstelling van dit nieuwe model!<br />

• Pronar MRW 2.75G – eerste voorstelling van dit nieuwe model!<br />

Deze ongetwijfeld hoogst interessante demodag gaat door op de terreinen<br />

van Bouwstoffenhandel ‘De Rivierendriesprong’ en duurt van 12 tot 20 uur.<br />

Adres: Noordhoek 35, 3351 LD Papendrecht (NL). Aanmelden kan via<br />

herwijnenmachinery.nl/aanmelden. Voor de aanwezigen zal ruimschoots<br />

eten en drinken voorzien worden. ❚<br />

‘We slaagden er zelfs in<br />

om tijdens de coronacrisis<br />

flink te groeien’<br />

Tijdens de demodag zal voor iedereen de uitgebreide scope van de Pronar recyclagemachines 100% duidelijk worden.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

63


DOSSIER MACHINES<br />

De Roco RYDER 1000 is een krachtige diesel-elektrische ‘jaw crusher’ (kaakbreker).<br />

ABSOLUTE TOP IN HET BRANDSTOFEFFICIËNTIE-DEPARTEMENT<br />

INVESTEREN IN UITSTOOTVRIJE VLOOT<br />

Smet Rental ontstond begin jaren 2000 als familiebedrijf. Vanuit een jarenlange ervaring in de sector en door de groeiende vraag op de<br />

markt, startten Stefaan Smet en Hilde Gabriels met de verhuur van zeefmachines. Van daaruit groeide het bedrijf exponentieel. Door een<br />

sterke service te bieden, en snel te schakelen, heeft het bedrijf veel positieve mond-tot-mondreclame gegenereerd.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove | Beeld Smet Rental<br />

Smet Rental geniet ondertussen internationale<br />

faam. Het bedrijf behoort, met ruim 150 machines<br />

in de vloot, tot de Europese top. Het hoofdkantoor<br />

in Verrebroek behelst een enorm terrein dat plaats<br />

biedt voor het grote machinepark, een werkplaats<br />

voor al het onderhoud en een kantoorruimte voor<br />

de logistieke en administratieve medewerkers.<br />

Door deze stevige groei hebben Stefaan Smet<br />

en Hilde Gabriels hun activiteit uitgebreid met<br />

Smet Machinery.<br />

Smet Machinery<br />

“Waar we ons bij Smet Rental enkel toespitsen<br />

op de verhuur van onze uitgebreide vloot, ligt<br />

bij Smet Machinery de focus op de verkoop mét<br />

garantie. We zijn een echte one-stop-shop voor de<br />

verkoop van recyclagemachines, zowel nieuw als<br />

tweedehands. Met meer dan twintig jaar ervaring<br />

in deze toch wel nichemarkt, kan je bovendien<br />

bij Smet Machinery rekenen op de uitgebreide<br />

Het hoofdkantoor biedt plaats voor het machinepark, een werkplaats voor het<br />

onderhoud en een kantoorruimte voor alle medewerkers.<br />

64 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

service en expertise bij aankoop van een machine.<br />

Een extra voordeel is dat we vanuit de verhuur<br />

van Smet Rental de klanten van Smet Machinery<br />

eerst de machines kunnen laten testen, voor ze tot<br />

de aankoop overgaan”, zegt operational manager<br />

Steven Teirlinck.<br />

Stimulans elektrische vloot<br />

Smet Rental is al enkele jaren bezig om stevig te<br />

investeren in een vloot met een zo laag mogelijke<br />

emissie. Teirlinck: ”Voor een toekomstbestendige<br />

sector die minder stikstof uitstoot, is verduurzaming<br />

van machines en logistiek essentieel. Schoner<br />

materieel zorgt voor schonere lucht en daarmee<br />

een gezondere omgeving. In Nederland wil het<br />

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat<br />

met hun SSEB (Subsidieregeling Schoon en<br />

Emissieloos Bouwmaterieel) een bijdrage leveren<br />

aan de vermindering van de stikstofuitstoot in de<br />

sector. De regeling richt zich op bedrijven die zelf<br />

materieel hebben en bedrijven die bouwmaterieel,<br />

zoals bouwwerktuigen, hulpfuncties en bouwvoertuigen,<br />

verhuren. In België is het nog even<br />

wachten op dergelijke regeling. Maar bij Smet<br />

Rental zijn we alvast begonnen om onze vloot<br />

om te vormen en verder uit te breiden met zoveel<br />

mogelijk ‘uitstootvrije’ machines.”<br />

Nieuw: Roco dealership<br />

In de zoektocht naar leveranciers en dealers die<br />

passen binnen de filosofie van Smet Rental, ging<br />

het bedrijf recent een partnership aan met Roco.<br />

“Het Iers familiebedrijf werkt enkel met eigen<br />

machines die gebouwd zijn met de gebruiker<br />

én uptime in het achterhoofd. Voor de Benelux<br />

zullen wij de Ryder 1000 (kaakbreker), 1200<br />

Het Iers familiebedrijf Roco werkt enkel met eigen machines die gebouwd zijn met<br />

de gebruiker én uptime in het achterhoofd.<br />

In de zoektocht naar leveranciers en dealers die passen binnen de filosofie van<br />

Smet Rental, ging het bedrijf recent een partnership aan met Roco.<br />

(percussiebreker) & 1500 (schudzeef) aanbieden.<br />

De Ryder is de eerste in zijn klasse met een 100%<br />

elektrische plug-inoptie om op het elektriciteitsnet<br />

of een externe stroomvoorziening te werken.<br />

De Ryder heeft een dubbele aandrijvingsoptie<br />

met een Caterpillar generatoraggregaat aan<br />

boord. Dit is de absolute top als het gaat over<br />

brandstofefficiëntie”, besluit Smet. ❚<br />

De Ryder heeft een dubbele aandrijvingsoptie met een Caterpillar generatoraggregaat aan boord.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

65


DOSSIER MACHINES<br />

MATERIAAL TER PLAATSE AFZEVEN EN HERGEBRUIKEN<br />

Nieuwe zeefbakken voor<br />

compacte machines<br />

Het Finse ALLU maakt al meer dan 25 jaar zeefbakken in allerlei types en uitvoeringen<br />

voor graafmachines, wielladers en schrankladers. Naast het aanbod van Transformer DL,<br />

D & M series, zeef- en verkleinbakken voor graafmachines van 4 tot 160 ton en wielladers van<br />

2 tot 90 ton komen ze met een kleinere reeks op de markt. De nieuwe reeks kreeg de naam<br />

ALLU Veloci en is geschikt voor compacte graafmachines (van 1,5 tot 20 ton), wielladers,<br />

verreikers en tractoren.<br />

Tekst en Beeld Van Laecke Group<br />

In plaats van hamers en bijtels uit slijtvast staal<br />

zoals bij de Transformer, heeft de Veloci reeks een<br />

drum met sterren van polyurethaan. Deze zorgen<br />

voor een fijne afzetting zonder dat het materiaal<br />

wordt verkleind of gebroken. In vergelijking met<br />

de Transformer, die ingezet kan worden voor<br />

zeven, mengen, stabiliseren en breken, is de<br />

hoofdfunctie van de Veloci enkel zeven.<br />

Vijf zeefbakken<br />

De serie bestaat uit vijf zeefbakken waarbij<br />

het mogelijk is om een eindproduct van 15<br />

tot 25 mm te produceren. Zo kan zonder extra<br />

transportkosten zeer compact materiaal ter<br />

plaatse afgezeefd en hergebruikt worden. Een<br />

toepassing die erg geliefd is bij onder andere<br />

tuinaanleggers en aannemers gespecialiseerd<br />

in pijpleidingen. Door gebruik te maken van<br />

polyurethaan sterren wordt het materiaal minder<br />

agressief behandeld waardoor er minder stenen<br />

afbreken en dus minder stenen in de fijne<br />

fractie zitten. Er werd ook aandacht besteed aan<br />

onderhoudsvriendelijkheid. De zeefbak wordt<br />

aangedreven met een hydraulische motor met een<br />

carbon riem, die in vergelijking met een metalen<br />

ketting een veel langere levensduur heeft. De<br />

Veloci heeft een dubbelwandige vloer, waardoor<br />

hij robuust en duurzaam is, zelfs in moeilijkere<br />

materialen. De constructie ervan zorgt ervoor<br />

dat de zeefbak in balans blijft en het gewicht<br />

gelijkmatig verdeeld wordt.<br />

Gamma breekbakken<br />

Naast het aanbod zeefbakken, vulde ALLU vorig<br />

jaar zijn gamma aan met een serie breekbakken<br />

voor graafmachines van 10 tot 35 ton. De<br />

ALLU crusher maakt het mogelijk om zonder<br />

extra transportkosten, zeer eenvoudig materiaal<br />

te breken op de werf en te hergebruiken. De<br />

robuuste breekbak is ontworpen om efficiënt te<br />

Zeefbakken.<br />

66 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

Breekbak.<br />

zijn in elke situatie. De zijkanten van de breker<br />

zijn recht en de kantelplaat is schuin, waardoor<br />

de breekbak eenvoudig te vullen is en ook langere<br />

stukken gebroken kunnen worden. Door middel<br />

van het verstellen van een simpele pin, letterlijk<br />

maar twee minuten werk, kun je makkelijk en snel<br />

de korrelgrootte van het eindproduct veranderen.<br />

Er zijn zestien verschillende afstellingen mogelijk<br />

op de drie modellen uit de Crusher reeks waarbij<br />

het mogelijk is om een gebroken granulaat te<br />

behalen van 0-16 tot 0-200 mm.<br />

Stabiel familiebedrijf<br />

Van Laecke Group, die in België en Nederland<br />

exclusieve verdeler is van ALLU, is een familiale<br />

onderneming met jarenlange ervaring en expertise<br />

in gespecialiseerde machines voor de recyclage,<br />

bouw en agrarische sector. Binnen de groep kun<br />

je onder andere terecht voor recyclagemachines<br />

voor de verwerking van grond- en steenafval van<br />

diverse origine, maar ook voor het verwerken van<br />

sloop- en groenhout. Vanuit hun twee vestigingen,<br />

nabij Brugge en Utrecht, verzorgen zij onderhoud<br />

en service naar de klant. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

67


DOSSIER MACHINES<br />

Alles voor uw zeefwerken<br />

Machinebouwer SMO werkt voortdurend aan nieuwe ontwikkelingen en houdt de vinger aan de pols. Daardoor groeit de lijn FleXiever zeven<br />

steeds verder en maken er steeds meer bedrijven, diensten en particulieren gebruik van. De samenwerking met de Tsjechische fabrikant CZ<br />

Screen is vernieuwd en dat gaan we terugzien in een groeiende MS lijn. Leuke primeur is de Tigerbite 400 Mini-crusher voor kleine projecten.<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | SMO<br />

De MS lijn loopt van de gemakkelijk met behulp<br />

van mini wiel- of kniklader te beladen en<br />

verplaatsen FleXiever MS05, tot de FleXiever<br />

Drum, een elektrisch aangedreven stationaire<br />

trommelzeef die ondanks zijn gewicht van 1.000<br />

kg nog goed via de lepels van een heftruck meegenomen<br />

kan worden op een aanhangwagen<br />

voor zeefwerken op verplaatsing. Het MS gamma<br />

wordt door CZ Screen deze zomer uitgebreid met<br />

een stationaire trommelzeef met aanvoerbunker.<br />

FleXiever is de eerste dealer die deze machine op<br />

de markt mag introduceren.<br />

Demoterrein wordt flink aangepakt<br />

Ander meer huishoudelijk nieuwtje is de aanpak<br />

van het demoterrein in Eeklo, waar bezoekers zelf<br />

(ook met hun eigen graafmachine of wiellader)<br />

aan de slag kunnen voor demonstraties met grond<br />

met stenen en groenafval. Het demoterrein krijgt<br />

niet alleen en geheel nieuwe onderlaag, maar zal<br />

daarna ook worden uitgerust met de meest actuele<br />

FleXiever zeven.<br />

Tigerbite 400 mini-crusher<br />

De Tigerbite 400 is een zeer compacte breker.<br />

Met zijn breedte van slechts 73 cm kan hij gemakkelijke<br />

doorgangen passeren en manoeuvreren in<br />

krappe ruimtes, zoals stadstuinen, maar indien<br />

nodig ook in schuren en loodsen. Tegelijkertijd<br />

is deze mini-crusher in staat om per uur 6 ton<br />

aan onder andere asfalt, bakstenen, glas ... te<br />

verkleinen tot een granulaat dat ter plekke weer<br />

inzetbaar is, bijvoorbeeld als funderingslaag. De<br />

transportband is simpel op te vouwen en dat<br />

zorgt samen met het gewicht van de machine<br />

(968 kg) voor een gemakkelijk transport. De<br />

Tigerbite 400 is van Engels fabricaat en wordt<br />

door FleXiever vertegenwoordigd in de Benelux.<br />

Hij zal naar verwachting veel aftrek vinden bij<br />

verhuurbedrijven. ❚<br />

'Steeds meer bedrijven, diensten en<br />

particulieren maken gebruik van<br />

FleXiever zeven van SMO'<br />

De Tigerbite 400 in combinatie met de FleXiever Mini Screener Trailer.<br />

Ons gamma elektrisch (3 x 400 V) aangedreven stationaire zeefmachines dat binnenkort nog zal uitgebreid worden met onder andere een trommelzeef met aanvoerbunker.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

69


24/7 technische<br />

ondersteuning<br />

INERY<br />

RENTAL<br />

WE RENT THE FUTURE<br />

+150 machines<br />

in het verhuuraanbod<br />

+20 jaar ervaring<br />

INERY<br />

OU CAN TRUST<br />

INERY<br />

RENTAL<br />

WE RENT THE FUTURE<br />

smetrental.com<br />

Havinkbeekstraat 24<br />

9130 Verrebroek , België<br />

+32 3 773 54 69<br />

info@smetrental.com


DOSSIER MACHINES<br />

Met zijn eigen gewicht van 22,5 ton<br />

en zescilinder Stage V motor is de<br />

Case CX210E een populaire en breed<br />

inzetbare graafmachine.<br />

Nieuwe serie rupsgraafmachines met Stage V<br />

Maar liefst zeven nieuwe graafmachines met Stage V motor presenteert Case Construction Equipment dit jaar. Bij Key-Tec, de officiële Casedealer<br />

in België, zijn ze enthousiast over de nieuwelingen. Met name de nieuwe motoren en de verbeterde cabine spreken klanten erg aan.<br />

Tekst | Pieter de Mos Beeld | Case Construction Equipment<br />

De nieuwe E-serie rupsgraafmachines omvat machines in de gewichtsklasse<br />

van 13 tot 30 ton. De drie lichtste modellen (CX130E, CX160E en CX180E)<br />

zijn uitgerust met een viercilinder 4,5 l Stage V motor van het type N45.<br />

De zwaardere modellen (CX210E, CX240E, CX250E en CX300E) hebben de<br />

bekende en in machinistenland zeer gewaardeerde zescilinder 6,7 l N67 motor.<br />

Ze worden geleverd door Fiat Powertrain Technologies (FPT) en halen de<br />

Stage V eisen zonder uitlaatgasrecirculatie (EGR). Kosten- en tijdverlagend<br />

is de gepatenteerde HI-eSCR2 nabehandelingsoplossing, die volledig onderhoudsvrij<br />

is en een hele levenscyclus meegaat. Vanwege het hogere koppel<br />

en lagere motortoerental van de FPT-krachtbron is de hydrauliek hierop aangepast<br />

ten opzichte van de D-serie. De onderhoudsintervallen zijn verdubbeld<br />

naar 1.000 uur.<br />

Connectiviteit en uptimevergroting<br />

Om de uptime te vergroten is er Case Service Solutions. Dat omvat standaardfuncties<br />

zoals Case SiteConnect voor machineparkbeheer en Case SiteWatch<br />

TM met zaken als geolocatie, vlootbeveiliging met behulp van geofences<br />

en waarschuwingen voor ongeoorloofd gebruik. Case Protect is een<br />

programma met uitgebreide garantie en Case Fluid Analysis heeft tot doel<br />

grote storingen te voorkomen, de betrouwbaarheid van de activa te optimaliseren<br />

en de levensduur te verlengen. ❚<br />

Verbeterde cabine<br />

Wat bij de ruime cabine meteen opvalt is de brede toegangsdeur. Binnen<br />

zien we een nieuwe stoel met armsteunen inclusief meebewegende joysticks,<br />

meerdere grote opbergvakken en houders voor telefoon en drinkbeker plus<br />

een grote 10” LCD-monitor met instelbare knoppen. Ook de airco is ermee te<br />

regelen en het beeld van de drie camera’s wordt er op getoond. De machinist<br />

kan kiezen uit meerdere werkmodi: Super Power (SP) voor maximale productiviteit,<br />

Power (P) voor toenemend vermogen en Lifting (L) voor hijswerkzaamheden.<br />

In de zeer vaak bruikbare Eco-mode is een brandstofbesparing van<br />

17% haalbaar.<br />

De ruime cabine heeft uitstekend zicht rondom en een grote 10” LCD-monitor met<br />

instelbare knoppen. Ook het beeld van de drie camera’s wordt er op getoond.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

71


DOSSIER MACHINES<br />

SCHUD- EN TRILZEVEN NIEUWE AANWINST<br />

COMPACTE ZEEFINSTALLATIES MAKEN<br />

RECYCLEREN STUK EFFICIËNTER<br />

Tuboma uit Oudenaarde heeft groot nieuws. Sinds kort voert het naast paradepaardje Gyru-Star nog een ander interessant zeefmerk, dat<br />

van DB Engineering uit Slowakije. Deze koploper op werktuigbouwgebied heeft een assortiment van ruim dertig verschillende compacte, dus<br />

gemakkelijk te vervoeren, schud- en trilzeven.<br />

Tekst Pieter de Mos | Beeld Tuboma en DB Engineering<br />

Voor Jeroen De Steur, zaakvoerder van Tuboma,<br />

zijn de Gyru-Star zeefbakken al jarenlang één<br />

van de meest nuttige aanbouwdelen. Enerzijds<br />

vanwege hun hoge rendement, anderzijds vanwege<br />

de aantrekkelijk prijsstelling. Ze zijn dan<br />

ook één van de paradepaardjes van het bedrijf<br />

uit Oudenaarde. En super efficiënt in te zetten<br />

in de recyclagesector. Maar De Steur zit niet stil<br />

en als aanvulling op de Cobra zeefbakken die het<br />

bedrijf uit Oudenaarde verhuurt, zocht hij al enige<br />

tijd naar uitbreiding. Dat hoeft geen probleem<br />

op te leveren, want er zijn nog meer kwalitatief<br />

hoogstaande fabrikanten van zeefbakken in<br />

Europa. Dus is Tuboma nu ook importeur van DB<br />

Engineering uit Slowakije. Dit bedrijf ontwerpt in<br />

eigen huis schud- en trilzeven en doet dat met<br />

behulp van CAD/CAM-software. Het huidige<br />

assortiment omvat al ruim dertig compacte<br />

machines, die merendeels goed zijn te vervoeren<br />

op een aanhanger of rechtstreeks achter de auto.<br />

Het assortiment van DB Engineering omvat ruim dertig compacte sorteermachines, die<br />

merendeels goed zijn te vervoeren op een aanhanger of rechtstreeks achter de auto.<br />

Sterk punt van DB Engineering ten opzichte van menige concurrent: door de zeef te vervangen<br />

is de grootte van de laatste fracties willekeurig te wijzigen.<br />

Meerdere aandrijfmogelijkheden<br />

Het ruime en nog altijd groeiende assortiment<br />

omvat machines in vrijwel elke categorie en<br />

met nagenoeg elke gewenste aandrijving: puur<br />

elektrisch, brandstofmotor (diesel en benzine)<br />

of een hybride variant die elektrisch en benzine<br />

combineert. Zoals de mannen van DB Engineering<br />

zeggen: “het is maar wat voordeliger is voor u<br />

als klant”. De schud- en trilzeven kunnen fracties<br />

sorteren tussen minimaal 0,2 mm – dat was<br />

voor goudstof! – en maximaal 150 mm. En<br />

mocht u bijvoorbeeld een maaswijdte wensen<br />

van 62 x 74 mm, dan wordt de machine daarop<br />

aangepast. Want dat is een ander sterk punt<br />

van DB Engineering ten opzichte van menige<br />

concurrent: door de zeef te vervangen is de grootte<br />

van de laatste fracties willekeurig te wijzigen.<br />

72 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

De Gyru-Star zeefbak is een efficiënt hulpmiddel bij het voor hergebruik gereed maken<br />

van (licht) verontreinigde grond- en zandlagen.<br />

‘Met het grote assortiment aan<br />

compacte bulksorteermachines van<br />

DB Engineering haalt Tuboma een<br />

toekomstig paradepaardje in huis’<br />

Dat kost circa 20 minuten. Stel: u sorteert in de<br />

ochtenduren grond tot 12 mm, dan kunt u binnen<br />

het uur omschakelen naar grind in de fracties<br />

0-8 / 8-16 en 16 plus. Volgens DB Engineering<br />

is daardoor met hun machines 99% van alle<br />

bulkmaterialen te sorteren.<br />

Zeefbak biedt winstkansen<br />

Tuboma is gespecialiseerd in de verhuur en verkoop<br />

van tuin- en parkmachines inclusief grondverzet.<br />

De Gyru-Star zeefbakken vormen daarbij een<br />

belangrijk hulpmiddel voor meerdere sectoren. Ze<br />

kunnen behalve zeven ook opscheppen, uit graven<br />

en nivelleren. En aangezien hergebruik van<br />

(bouw) materialen hoog op de agenda staat, biedt<br />

de zeef bak daar volop winstkansen. Dat begint bij<br />

het recycleren van compost en het uitzeven van<br />

de bovenste grondlaag, bijvoorbeeld met licht<br />

verontreinigd grond of zand, opdat dit ter plekke<br />

weer kan worden gebruikt. Daarnaast zijn de<br />

zeefbakken voor allerlei andere werkzaamheden<br />

in te zetten, van landschapsrenovatie en het vullen<br />

van geulen tot bodemstabilisatie en verluchting.<br />

En de zeefbak wordt inmiddels steeds vaker<br />

ingezet als efficiënt hulpje bij de bestrijding van<br />

woekerplanten zoals de Japanse Duizendknoop.<br />

Dat geldt ook voor een snelle groeier zoals<br />

bamboe of een taai gewas zoals gras(zoden). ❚<br />

De Gyru-Star zeefbakken zijn mede populair<br />

geworden omdat ze zijn te bedienen door één man<br />

met één machine.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

73


DOSSIER MACHINES<br />

De referentie worden voor aanbouwdelen<br />

“Qua service hebben we een<br />

streepje voor op de concurrent”<br />

Onder het motto ‘Passion for parts’ is ITR Benelux uitgegroeid tot een totaalleverancier voor de bouwsector. Naast wereldmarktleider<br />

in rijwerkonderdelen omvat het aanbod rubbertracks, banden, slijtdelen, repair parts en een complete lijn aanbouwdelen voor<br />

sloop en recyclage.<br />

Tekst en beeld Kees Beijer<br />

Diverse sloopwerktuigen van ITR zijn inmiddels – met succes – uitvoerig<br />

getest door klanten uit de Benelux en Duitsland.<br />

Het Worktools programma bestaat uit hydraulische<br />

sloophamers, vergruizers, betonscharen, schrootscharen<br />

en sloop/sorteergrijpers, geschikt voor<br />

machinedragers tot 140 ton. Naast de al eerder<br />

geïntroduceerde NitroWhite Line brengt ITR<br />

Benelux voor veeleisende professionals nu ook<br />

een geavanceerde MonoBlack Line op de markt.<br />

Deze uitrustingsstukken zijn in de voorbije<br />

periode uitvoerig getest door diverse sloop- en<br />

recyclagebedrijven uit zowel Nederland als België.<br />

“De eerste resultaten zijn veelbelovend”, vertelt<br />

Marco de Jong, productmanager Demolition Tools<br />

bij ITR Benelux. “Op dit moment worden in onze<br />

fabriek de laatste puntjes op de i gezet, waarna<br />

we vol vertrouwen de concurrentie aan zullen<br />

gaan.” Met de in het zwart uitgevoerde heavy duty<br />

ITR Benelux wil qua voorraad en service uitgroeien<br />

tot dé referentie in de markt voor aanbouwdelen.<br />

74 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

range wordt gemikt op het hogere marktsegment,<br />

waarbij prestaties hand in hand gaan met<br />

duurzaamheid en eenvoudig onderhoud, hetgeen<br />

over de langere termijn resulteert in besparingen.<br />

Lange levensduur<br />

Voor een lange levensduur voorziet ITR de<br />

uitrustingsstukken van geavanceerde techniek<br />

om interne wrijving tegen te gaan. Zo beschikt<br />

de complete lijn hamers – met een gewicht van<br />

70 kg tot maximaal 10 ton – standaard over het<br />

ABF systeem om loze slagen te voorkomen. Het<br />

innovatieve PRV (Pressure Relief Valve) drukventiel<br />

beschermt de crushers en betonscharen tegen<br />

de pieken van een enorm hoge werkdruk, wat<br />

de levensduur verhoogt en het werken veiliger<br />

maakt. De Jong: “De kwaliteit van de producten<br />

komt verder naar voren door een body, messen<br />

en tanden uit de hogesterktestalen Hardox,<br />

Weldox of Strenx, zodat ze geschikt zijn voor<br />

extreme omstandigheden en beschikken over<br />

een laag eigen gewicht. Standaard is voorzien<br />

in een robuuste draaikrans voor 360° roteren<br />

en een hoge kwaliteit verwisselbare messen en<br />

tanden, wat het onderhoud efficiënter maakt. Aan<br />

alles is gedacht voor maximale duurzaamheid<br />

en betrouwbaarheid.”<br />

Duidelijke meerwaarde<br />

Voor wie minder veeleisend is, biedt de NitroWhite<br />

prestaties en betrouwbaarheid tegen de beste prijs.<br />

Ideaal voor wie met enige regelmaat – maar niet<br />

vrijwel dagelijks – in de weer is met bijvoorbeeld<br />

een breekhamer. Uit de eerste feedback van<br />

klanten blijkt echter wel, dat de MonoBlack Line<br />

een duidelijke meerwaarde heeft ten opzichte<br />

van de witte sloopwerktuigen. “Alle ervaring en<br />

expertise die we in onze heavy duty serie hebben<br />

gestoken, komt er dus ook weldegelijk uit.”<br />

Naast kwaliteit en degelijkheid speelt voor veel<br />

klanten in de sloop- en recyclagebranche snelle<br />

service een belangrijke rol, om zo stilstand tot een<br />

minimum te beperken. ITR Benelux onderscheidt<br />

zich door middel van een uitgebreid netwerk van<br />

specialisten en dealers. In de magazijnen in Tilburg<br />

liggen bovendien alle slijtgevoelige onderdelen<br />

op voorraad. “We zijn niet de goedkoopste, maar<br />

zeker ook niet de duurste en leveren altijd snel en<br />

goede kwaliteit”, aldus De Jong.<br />

Positief verrast<br />

De productspecialist voor sloopwerktuigen<br />

vervolgt: “Qua service hebben we een streepje<br />

voor op onze concurrenten. Iedereen die onze<br />

Worktools heeft uitgeprobeerd is positief verrast<br />

over de kracht van de nieuwe uitrustingsstukken<br />

en de goede controle. De hamer, crusher of<br />

schaar doen precies wat ze moeten doen. We<br />

hebben alle kennis in huis over de benodigde<br />

hydraulische componenten en kunnen voor<br />

Het aanbod omvat naast hydraulische breekhamers ook crushers, scharen en sloop/sorteergrijpers.<br />

“Naast de al eerder geïntroduceerde<br />

NitroWhite Line brengt ITR voor veeleisende<br />

professionals ook geavanceerde<br />

MonoBlack Line op de markt”<br />

specifieke toepassingen terugvallen op collega’s<br />

van USCO in Italië of Dubai.” ITR Benelux is<br />

bezig om beide productlijnen te positioneren in<br />

de markt. Het gamma Worktools is volgens De<br />

Jong continu in ontwikkeling. Denk hierbij aan<br />

productverbetering of -uitbreiding. “We willen<br />

uitgroeien tot dé referentie binnen de sector en<br />

investeren niet alleen in kwalitatief hoogwaardige<br />

producten, maar ook in een uitbreiding van ons<br />

verkoop- en serviceapparaat. Er zitten nog vele<br />

ontwikkelingen aan te komen om ITR Benelux<br />

nog meer onderscheidend te maken en die er<br />

toe bijdragen om onze ambities voor 2025 te<br />

realiseren qua omzet en productaanbod.”<br />

Open dag bij ITR<br />

Nu de TKD beurs is verzet naar volgend jaar,<br />

heeft ITR Benelux besloten om in de zomer<br />

een open huis te organiseren in Tilburg, zodat<br />

iedereen kennis kan maken met het uitgebreide<br />

assortiment. Nadere info volgt nog. Houd de<br />

(social) media dus goed in de gaten! ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

75


DOSSIER MACHINES<br />

Met deze batterij-aangedreven verreiker kan<br />

je ononderbroken werken, zelfs wanneer de<br />

machine is aangesloten op netstroom.<br />

Duurzaamheid begint met milieuvriendelijke én zuinige machines<br />

TECHNOLOGISCHE INNOVATIES<br />

IN VERREIKERS<br />

De 817 Electro Battery overslagmachine<br />

is de eerste van de vrij beweegbare<br />

batterij-aangedreven modellen.<br />

SMT is een toonaangevend full-service distributiebedrijf dat gespecialiseerd is in<br />

materiaal en machines voor de sectoren bouw, materiaal-handling en recyclage<br />

in België en Luxemburg. SMT heeft een lange staat van dienst in het exclusief<br />

werken met wereldwijde kwaliteitsmerken zoals Volvo Construction Equipment,<br />

Sennebogen en Holms en streeft ernaar om klanten een hoogwaardige service<br />

te bieden op het niveau van deze merken.<br />

Tekst Kris Vandekerckhove<br />

| Beeld SMT Belgium<br />

76 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

Om de voortdurend groeiende massa gerecycleerd materiaal te kunnen<br />

beheren, zijn machines nodig die grote hoeveelheden van de meest uiteenlopende<br />

materialen efficiënt kunnen sorteren en laden. Want duurzaamheid<br />

betekent niet alleen de winning van secundaire grondstoffen waarbij afval<br />

wordt vermeden - het betekent ook het gebruik van milieuvriendelijke en<br />

zuinige machines in het recyclageproces zelf. Sennebogen maakt dit op alle<br />

fronten waar en is dus de ideale ‘match’ voor SMT. Recent pakte het bedrijf<br />

uit met drie nieuwe topmachines in de sector …<br />

‘Next generation’ Sennebogen is uniek in zijn klasse<br />

Een Beierse innovatie doet zijn intrede op de markt van verreikers, want<br />

Sennebogen breidt zijn eigen Multi Line productlijn uit met een tweede model,<br />

de 3.40 G. De volledig nieuwe ontwikkeling is nu al optisch indrukwekkend<br />

en uniek. Naast de prestatiegegevens valt de machine in dit marktsegment<br />

vooral op door haar comfortabel overzicht. Daarvoor zorgt de moderne<br />

Multicab, die traploos kan worden verhoogd tot een ooghoogte van 4,10 m<br />

en zo écht zicht en veiligheid garandeert bij het dagelijkse werk.<br />

Elektrische overslagmachine met batterijtechnologie<br />

Emissievrije elektrische verreikers zijn al vele jaren beschikbaar in bekabelde<br />

vorm. Want de pure batterij-aangedreven toestellen die al op de markt zijn,<br />

zijn tot nu toe nadelig gebleken door de beperkte werkingsduur van de<br />

batterijen. Niet zo met de nieuwe Sennebogen 817 Electro Battery: de nieuwe<br />

mobiele elektrische materiaalverwerker met batterijtechnologie combineert<br />

de voordelen van beide oplossingen. Met deze batterij-aangedreven verreiker<br />

kan je ononderbroken werken, zelfs wanneer de machine is aangesloten op<br />

de netstroom om op te laden.<br />

De compacte overslagmachine overtuigt door zijn hoge systeemprestaties.<br />

Nieuwe 822 G-serie recyclage materiaal-handler<br />

De volledig vernieuwde 822 G beschikt over intelligente en grondstofbesparende<br />

machinetechniek en heeft alles wat maar te wensen valt op<br />

het gebied van comfort en veiligheid voor de machinist. Dit is de nieuwste<br />

generatie materiaalbehandelingstechnologie voor gebruik bij recyclage of<br />

schroot. De geoptimaliseerde nieuwe editie van de populaire 22 t 818 E<br />

recyclage allrounder maakt het mogelijk om materiaal op een bijzonder<br />

milieuvriendelijke en economische manier te behandelen en sorteren. De<br />

compacte overslagmachine overtuigt door zijn hoge systeemprestaties en<br />

uitstekende onderhoudsvriendelijkheid, net als de comfortabele cabine van<br />

de bestuurder, waarvan het design en de functie werden herwerkt. ❚<br />

De Multicab kan traploos worden verhoogd tot een ooghoogte van 4,10 m.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

77


DOSSIER MACHINES<br />

Innovaties op de vierde editie van de World of Material Handling<br />

KRACHT EN DUURZAAMHEID HOEVEN<br />

ELKAAR NIET IN DE WEG TE STAAN<br />

In een steeds complexer wordende wereld speelt Linde vlot in op de uitdagingen van de consument. Op de World of Material Handling in<br />

het Duitse Mannheim stelde de heftruckproducent zijn portfolio aan oplossingen voor die bedacht zijn op duurzaamheid, digitalisering<br />

en ergonomie.<br />

Tekst Hanne Verhaegen | Beeld Linde<br />

De X serie combineert het beste van twee<br />

werelden: de kracht van een traditionele<br />

truck met elektrische aandrijving.<br />

78 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


DOSSIER MACHINES<br />

Het was een blij weerzien toen van 20 juni tot 1 juli de intralogistieke<br />

sector verzamelde in het Duitse Mannheim voor de Linde World of Material<br />

Handling. Bezoekers uit heel Europa ontdekten de nieuwste innovaties op<br />

het vlak van magazijnwerking. "In de afgelopen twee jaar is de algemene<br />

economische omgeving merkbaar veranderd, en daarmee ook de eisen aan<br />

de interne materiaalstroom", zei Stefan Prokosch, Senior Vice President Brand<br />

Management bij de start van het evenement. "Verhoogde energiekosten,<br />

een tekort aan geschoolde werknemers, hogere eisen aan de operationele<br />

veiligheid en de zoektocht naar duurzame oplossingen – het zijn slechts<br />

enkele van de uitdagingen waarmee onze klanten worden geconfronteerd.”<br />

In de oplossingen staat digitalisatie centraal. Met software-over-the-air<br />

verbetert Linde aanzienlijk zijn dienstverlening. Problemen kunnen vanop<br />

afstand vastgesteld worden en nieuwe functionaliteiten worden vlot<br />

geïnstalleerd. De grote hoeveelheden data dienen bovendien om processen<br />

te optimaliseren. Door voertuigen uit te rusten met sensoren en betere<br />

veiligheidsassistentiesystemen gebeuren minder ongelukken en wordt schade<br />

beperkt. Ook op die manier investeert Linde in duurzaamheid.<br />

De heftruck zonder stuur: de toekomst?<br />

Centraal stond de Linde Steer Control: een joystick of een draaiknop op de<br />

linker armsteun ter vervanging van het klassieke stuurwiel. Het is Lindes<br />

derde innovatie op het vlak van besturing, in navolging van de Linde Load<br />

Control, met een joystick op de rechter armleuning, en het bipedaal waardoor<br />

de bestuurder niet meer hoefde te schakelen om van rijrichting te veranderen.<br />

Een joystick kan het traditionele stuurwiel vervangen.<br />

De miniwheel is optioneel, maar Linde verwacht dat het Steer Control<br />

systeem op termijn de standaard zal zetten in de industrie, net zoals eerder<br />

gebeurde met de bipedaal en Linde Load Control. Het gebruik van de joystick<br />

of van de miniwheel op de linker armsteun leidt tot minder draaibewegingen<br />

in de schouder en elleboog, waardoor de bestuurder ontlast wordt bij zijn<br />

activiteiten. De gevoeligheid van de besturing is omgekeerd evenredig met de<br />

rijsnelheid van de vorklift: hoe trager de truck rijdt, hoe sterker elke beweging<br />

wordt overgebracht, wat een zeer precieze besturing toelaat. Het resultaat: de<br />

heftruckbestuurder moet minder inspanningen leveren en kan zich zo beter<br />

op zijn werkzaamheden concentreren.<br />

Linde biedt het neusje van de zalm op het vlak van magazijnwerking.<br />

‘De belangrijkste innovatie<br />

was evenwel de 1252 X.Met<br />

deze heftruck krijgen zware<br />

toepassingen een elektrisch en<br />

dus milieuvriendelijk alternatief’<br />

Linde produceert krachtpatsers die tot 18 ton kunnen tillen.<br />

Verder bouwen op de innovaties van afgelopen jaren<br />

Door de pandemie kreeg Linde nog niet de kans om innovaties van<br />

ondertussen enkele jaren geleden officieel voor te stellen. Zo lanceerde Linde<br />

in 2019 het nieuwe 12XX bouwplatform met de introductie van de thermische<br />

1202 serie. Dit jaar introduceert Linde de vierde heftruckreeks opgebouwd<br />

vanuit het 12XX bouwplatform: de thermische 1204 is ideaal voor langdurige<br />

inzet en zware toepassingen bij lasten tot 3,5 ton (1204 H35) en zelfs tot<br />

5 ton (1204 H50). Midden 2021 kwam Linde met de elektrische 1252 E<br />

(E20 - E35) en 1252 X (X20 - X35). Door het 12XX bouwplatform worden de<br />

thermische (heftrucks op diesel en gas) en elektrische heftrucks op dezelfde<br />

manier gebouwd, met grote voordelen op vlak van service als resultaat. De<br />

productielijn maakt gebruik van dezelfde wisselstukken die bijgevolg vaker<br />

voorradig zijn. ❯<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

79


(BROEI) BRANDEN ONDER<br />

CONTROLE, GERUST SLAPEN.<br />

Voortijdige detectie, automatische blussing,<br />

bewezen functionerende en betrouwbare techniek.<br />

Al veel verwoestende branden met dit Infrarood<br />

detectiesysteem voorkomen. Laat u overtuigen<br />

door de ervaringen van onze klanten.<br />

Cromhoffsbleekweg 146 7513 EW, Enschede - Nederland - (+31) 53 4319661 - info@blwvisser.nl - www.blwvisser.nl<br />

<strong>BE</strong>KIJK ONS<br />

VOLLEDIGE AANBOD OP<br />

WWW.TUBOMA.<strong>BE</strong><br />

Reeds<br />

70 modellen<br />

beschikbaar<br />

van 1 tot 35 ton<br />

graafmachines<br />

Importeur van DB engineering<br />

schud en trilzeven<br />

Nu ook zeefbakken<br />

met hardox sterren<br />

TUBOMA BVBA Gentstraat 198<br />

9700 Oudenaarde<br />

055 330 331<br />

info@tuboma.be


DOSSIER MACHINES<br />

De trucks bieden bovendien gelijkaardige voordelen op vlak van zichtbaarheid,<br />

ergonomie en connectiviteit. De 1252 E is zeer compact en<br />

behendig wat hem ideaal maakt voor binnenactiviteiten in kleine ruimtes.<br />

De belangrijkste innovatie was evenwel de 1252 X, die even veel kracht<br />

produceert als zijn thermische tegenhangers. Met deze heftruck krijgen<br />

zware toepassingen zoals de bouwsector of papierindustrie een elektrisch en<br />

dus milieuvriendelijk alternatief. Volgens Linde zullen de thermische trucks<br />

uit het werkveld verdwijnen, de vraag is enkel wanneer. Met de e-trucks<br />

staat Linde klaar om klanten te helpen bij de transitie. De X serie biedt het<br />

beste van twee werelden: ecologische aandrijving met de draagkracht van<br />

traditionele modellen.<br />

Aan de slag met het energievraagstuk<br />

Linde heeft volledig elektrisch aangedreven heftrucks in het gamma die een<br />

belasting aankunnen van 1,4 ton tot wel 18 ton. Vandaag is 60% van de<br />

verkoop al elektrisch, waar dat twintig jaar geleden nog maar 35% was.<br />

Linde verwacht dat dit aandeel nog verder sterk zal stijgen, wat gepaard<br />

gaat met een verdere stabiele groei in het gebruik van lithium-ion batterijen<br />

als energiebron. In het licht van de huidige klimatologische en geopolitieke<br />

crisis bekijkt de producent ook andere opties. Zo experimenteren ze met<br />

plantaardige olie als brandstof en krijgt waterstof een prominente plaats in<br />

het energieplan van Linde. Meer nog: 80% van Lindes wagenpark is klaar<br />

voor groene waterstof. “Naast het uitrusten van de trucks, investeert Linde ook<br />

in de eigen productie van brandstofcellen, opslagcapaciteit en tankstations<br />

voor waterstof. We wachten enkel nog op de markt om te volgen”, stelt Aron<br />

Literski, Vice President Sales & Service Steering. “Net zoals bij de Linde Steer<br />

Control is het vooral belangrijk om de keuzevrijheid van de consument te<br />

respecteren. Het gediversifieerde aanbod maakt een weloverwogen transitie<br />

naar de toekomst mogelijk.” ❚<br />

Je kan nu ook heftrucks besturen met een uiterst precieze draaiknop.<br />

‘80% van Lindes wagenpark is<br />

klaar voor groene waterstof’<br />

In het gamma van Linde is keuzevrijheid voor de eindklant gewaarborgd.<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

81


RECYCLAGE<strong>BE</strong>DRIJF IN DE KIJKER<br />

“VERLIEFD OP DEZE FIRMA EN SECTOR”<br />

Wat de schroothandel zo mooi maakt? Familiebedrijven maken het kloppend hart uit van deze sector. Een mooi voorbeeld daarvan is De Knop<br />

Recycling dat al sinds 1902 circulariteit in de praktijk brengt. De initialen op het authentieke glasraam aan het hoofdkwartier in Sint-Jans-<br />

Molenbeek herinneren nog aan stamvader Joseph. Met Jessica De Knop staat intussen de zesde generatie aan het roer. Ze is vastberaden om<br />

het Brusselse bedrijf verder te laten bloeien en groeien, maar nooit ten koste van de service die haar klanten zo hard appreciëren.<br />

Tekst Valérie Couplez | Beeld Valérie Couplez en De Knop Recycling<br />

Het authentieke glasraam herinnert nog aan stamvader Joseph De Knop die met paard en<br />

kar langsging bij handelaars en fabrikanten op zoek naar oude metalen.<br />

‘Ik kan me geen ander leven voorstellen.<br />

De interactie, de afwisseling, ik neem mijn<br />

werk zelfs met plezier mee op vakantie’<br />

Metaal stond altijd centraal in de bedrijfsvoering<br />

van De Knop Recycling. “Mijn achterachter<br />

achtergrootvader ging met paard en<br />

kar bij handelaars en fabrieken in Sint-Jans-<br />

Molenbeek en omstreken langs op zoek naar<br />

oude metalen. Het paard is vervangen door een<br />

vloot vrachtwagens, het metaal is gebleven.<br />

Maar de hele bedrijfsvoering errond is een stuk<br />

complexer geworden. Onze concurrentiepositie<br />

bijvoorbeeld. De sector bestaat uit heel wat<br />

gedreven familiebedrijven die met hart en<br />

ziel de stiel uitoefenen. We krijgen echter ook<br />

concurrentie van bedrijven wiens focus op andere<br />

materiaalstromen ligt, maar die een graantje<br />

willen meepikken van de positieve waarde van<br />

metaalafval. Daartegen is het soms moeilijker<br />

opboksen.” Hoe De Knop Recycling dan toch het<br />

verschil maakt? “Door onze service altijd voorop<br />

te stellen en op maat van de klant te werken. Ook<br />

proberen we de 157 containers die we momenteel<br />

staan hebben in fabrieken en op tijdelijke werven<br />

zo veel mogelijk binnen een termijn van 24 uur<br />

op te halen of te vervangen.” Een formule die<br />

aanslaat want als er nieuwe klanten aankloppen,<br />

blijkt dat vaak via mond-tot-mondreclame.<br />

Korte communicatielijnen<br />

De Knop Recycling telt vandaag zes gedreven<br />

medewerkers die per maand ongeveer 250 ton<br />

De Knop Recycling is ook erkend voor de verwerking van elektronisch afval.<br />

schroot verwerken. Vier daarvan behoren tot de<br />

familie. “Het maakt dat de communicatielijnen<br />

bijzonder kort zijn. Mijn partner zit achter het<br />

stuur van de vrachtwagen. Als er iets dringends<br />

moet gebeuren, weet ik wie te bellen”, voegt De<br />

Knop eraan toe met een knipoog. Zelf staat ze nu<br />

anderhalf jaar aan het roer. Sneller dan verwacht.<br />

“Door gezondheidsproblemen trokken zowel mijn<br />

vader als mijn peter zich ongeveer gelijktijdig<br />

terug uit hun functie. Daar stond ik dan, als jonge<br />

snotter. Ik had de stiel weliswaar met de paplepel<br />

meegekregen, maar als er zoveel ervaring plots<br />

wegvalt is dat toch even slikken. Toch heb ik geen<br />

seconde getwijfeld. Iedereen die me kent weet hoe<br />

verliefd ik ben op dit bedrijf en deze sector. Ik kan<br />

me geen ander leven voorstellen. De interactie, de<br />

afwisseling, ik neem mijn werk zelfs met plezier<br />

mee op vakantie. Gelukkig kon ik bij de start met<br />

al mijn vragen bij collega’s terecht. Ook dat is de<br />

schoothandel ten voeten uit: een hechte club met<br />

het hart op de juiste plaats.”<br />

Ups en downs<br />

De Knop kreeg nochtans geen eenvoudige vuurdoop<br />

met de coronapandemie die ook de recyclagesector<br />

tot stilstand bracht. “We hebben diep in de reserves<br />

moeten tasten, omdat we in de eerste plaats onze<br />

medewerkers van economische werkloosheid<br />

wilden houden. Een missie waar we in geslaagd<br />

zijn, op de periode van verplichte sluiting die de<br />

overheid had opgelegd na. Ups en downs zijn nu<br />

eenmaal eigen aan de schrootwereld, daar moet je<br />

mee leren leven. Wanneer de prijzen stijgen, worden<br />

de gouden zaken die schroothandelaars doen breed<br />

82 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


RECYCLAGE<strong>BE</strong>DRIJF IN DE KIJKER<br />

Jessica De Knop: “Gelukkig kon ik bij de start met al mijn vragen bij collega’s terecht. Ook dat is de<br />

schoothandel ten voeten uit: een hechte club met het hart op de juiste plaats.”<br />

uitgesmeerd. Hoge of lage prijzen, onze marge blijft<br />

dezelfde. Dit zijn enkel de momenten die je kan<br />

gebruiken om wat meer stock te verkopen.” Het<br />

leverde De Knop Recycling wel een kleine buffer op,<br />

die meteen in het bedrijf geïnvesteerd werd. Een<br />

nieuwe knipschaar, enkele nieuwe vrachtwagens.<br />

“Om efficiënter en duurzamer te worden, we blijven<br />

wie we zijn.”<br />

De Knop Recycling beschikt over drie werven in Sint-Jans-Molenbeek. “Onze ligging is zeker een voordeel.<br />

Iedereen weet ons te vinden, vanuit Brussel, maar zeker ook uit Vlaanderen.”<br />

Groot worden<br />

En de toekomst? Hoe ziet die eruit? “Koffiedik<br />

kijken. Het is moeilijk te voorspellen hoe alles<br />

zal evolueren. We hebben de draad van kleine<br />

afbraakwerken weer opgenomen, zowel voor<br />

bedrijven als particulieren. Verder proberen<br />

we uit te kijken of er andere materiaalstromen<br />

zijn die voor een meerwaarde kunnen zorgen<br />

binnen ons bedrijf. Zo zijn we al erkend voor<br />

de verwerking van elektronisch afval. Eigenlijk<br />

is De Knop Recycling mijn baby’tje dat stilaan<br />

groot wordt. Het liefste wil ik een gezonde firma<br />

kunnen overlaten aan de volgende generatie.<br />

Op voorwaarde dat ze zelf ook die passie voelen<br />

om erin te stappen. Mijn zoontje houdt er van<br />

om hier op een vrije dag mee te komen, een<br />

pc helemaal uit elkaar te halen om vervolgens<br />

aan zijn jongere zusje uit te leggen in welke<br />

containers alles thuishoort. Dus wie weet. Maar<br />

ook zij is meer dan welkom in het bedrijf. Zelf<br />

heb ik tegen heel wat vooroordelen moeten<br />

opboksen om als vrouw mijn plek in deze wereld<br />

te vinden. Het is fijn om te zien dat er steeds<br />

meer vrouwen bijkomen en dat we elkaar ook<br />

vinden om ervaringen uit te wisselen en verhalen<br />

te delen. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

83


15, 16 & 17 november <strong>2022</strong><br />

Evenementenhal Gorinchem<br />

Bouwt u ook graag mee aan<br />

een sterkere afvalsector?<br />

Neem dan contact op met ons om de mogelijkheden te bespreken:<br />

Ravi Changoer: ravi.changoer@easyfairs.com | +31 (0)183 751 204<br />

Ilse van der Ham: ilse.vanderham@easyfairs.com | +31 (0)183 680 692<br />

Boek uw<br />

stand<br />

www.vakbeursrecycling.nl<br />

@Recycling_EH recycling-vakbeurs recyclingvakbeurs<br />

Naamloos-8 1 25-05-20 17:04


De TOP en FLOP in elke schakel van<br />

de circulaire economie<br />

In een circulaire economie staat recyclage centraal, zodat producten (en hun bestanddelen) steeds een nuttige toepassing krijgen. Dat kan<br />

maar door op verschillende momenten in de levensfase van een product doordacht te werk te gaan. Er zijn in België heel wat circulaire<br />

topvoorbeelden te vinden: productontwikkelaars die aandacht hebben voor ecodesign, bedrijven die producten maken met gerecycleerde<br />

materialen, initiatieven die de selectieve inzameling van verschillende soorten afval bevorderen … Maar voor elk van die goede voor beelden<br />

zijn ook tal van flopvoorbeelden te vinden. Wereldwijd komen er nog elk jaar miljarden tonnen nieuwe producten op de markt die niet<br />

recycleerbaar zijn, waar geen selectieve materialen aan te pas kwamen, die niet selectief worden ingezameld … Deze rubriek toont voor elke<br />

schakel van de circulaire economie enkele mooie realisaties en ook enkel uitdagingen, of anders gezegd: de top en de flop.<br />

Tekst en beeld Valérie Couplez<br />

Top in recyclage: ook oliën en vetten zijn recycleerbaar<br />

In België worden gebruikte frituurvetten en -oliën apart ingezameld voor verdere<br />

verwerking. In 2016 werd 98% van de ingezamelde vetten en oliën<br />

omgezet tot biodiesel. Ook smeeroliën worden apart ingezameld. Zij worden<br />

hoofdzakelijk verwerkt tot ‘nieuwe’ smeeroliën.<br />

Flop in recyclage: oplossingen nodig voor luiers<br />

Luiers zijn niet rendabel te recycleren: de verschillende kleine initiatieven<br />

in het verleden mislukten keer op keer. Nochtans is er dringend nood aan<br />

grootschalige initiatieven, aangezien luiers meer dan 5% van het restafval<br />

vertegenwoordigen. ❚<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

85


16 | 17 NOV <strong>2022</strong><br />

ANTWERP EXPO<br />

Trade show<br />

for granules,<br />

powder &<br />

bulk solids<br />

technologies<br />

by EASYFAIRS<br />

MORE INFO?<br />

solids-antwerp.be


RecyclePR<br />

PLATFORM OVER DE GEHELE RECYCLINGSTROOM<br />

PARTNER WORDEN<br />

VAN RECYCLEPRO?<br />

Zowel op de website als in de gedrukte<br />

versie bieden we u de mogelijkheid om<br />

onderdeel uit te maken van het overzicht<br />

met de meest gerenommeerde fabrikanten<br />

en toeleverancieres in de branche.<br />

Zo kunt u onder andere:<br />

• Toegevoegd worden als<br />

partner op de servicepagina’s<br />

van het vaktijdschrift<br />

• Een kosteloze vermelding krijgen in<br />

de geheel vernieuwde bedrijvenindex<br />

op recyclepro.be<br />

• Een gesponsorde positie met persoonlijke<br />

profielpagina op recyclepro.be verkrijgen<br />

• Uw eigen profielwidget inzetten,<br />

gekoppeld aan de redactionele content,<br />

nieuwsberichten en overige<br />

relevante marketingtools<br />

Ook geïnteresseerd?<br />

• Bel naar +32 50 36 81 70<br />

• Ga naar recyclepro.be/adverteren<br />

• Scan de QR code<br />

SCAN DE<br />

QR CODE<br />

Onze projectmanagers vertellen u graag meer over onze<br />

samenwerkingspakketten<br />

recyclepro.be


RECYCLEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Recyclepro</strong> partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

recyclepro.be/bedrijven<br />

BOLLEGRAAF<br />

ARAANI<br />

Luipaardstraat 12<br />

8500 KORTRIJK<br />

T +32 56 49 93 94<br />

E info@araani.com<br />

W www.araani.com<br />

RECYCLING SOLUTIONS<br />

Tweede Industrieweg 1<br />

9902 AM APPINGEDAM<br />

T +31 596 65 43 33<br />

E info@bollegraaf.com<br />

W www.bollegraaf.com<br />

CL TYRES<br />

Paniswijerstraat 5<br />

3600 GENK<br />

T +32 89 75 34 43<br />

E info@cltyres.com<br />

W www.cltyres.com<br />

LABOCONSTRUCT<br />

Markt 4<br />

9550 HERZELE<br />

T +32 53 62 71 67<br />

E info@laboconstruct.be<br />

W www.laboconstruct.be<br />

BRONNE<strong>BE</strong>RG<br />

<strong>BE</strong>EPRO<br />

Brancheweg 3<br />

Trekwei 9<br />

5705 DR HELMOND<br />

DEMTECH BV<br />

9<strong>03</strong>3 WC DEINUM<br />

T +31 622 93 52 90<br />

E info@beepro-bv.com<br />

W www.beepro-bv.com<br />

T +31 492 59 19 00<br />

F +31 492 54 30 45<br />

E info@bronneberg.nl<br />

W www.bronneberg.nl<br />

Handelsweg 4<br />

2382 NG ZOETERWOUDE<br />

T +31 71 581 00 00<br />

E info@demtech.eu<br />

W www.demtech.eu<br />

LYBOVER<br />

Oude Kassei 16<br />

8791 WAREGEM<br />

T +32 56 67 10 10<br />

E info-recycling@lybover.be<br />

W www.lybover.be/recycling<br />

B.L.W VISSER<br />

Cromhoffsbleekweg 146<br />

CASIER RISK & INSURANCE CVBA<br />

7513 EW ENSCHEDE<br />

T +31 53 4319661<br />

E info@blwvisser.nl<br />

W www.blwvisser.nl<br />

Waalvest 2 /0001<br />

8930 MENEN<br />

T +32 56 51 12 01<br />

F +32 56 51 01 47<br />

E info@casier.be<br />

GM RECYCLING BVBA<br />

Krommeveldstraat 1<br />

9971 LEM<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 9 378 39 47<br />

MARLEX CVBA<br />

Dirk Martensstraat 23<br />

8000 BRUGGE<br />

T +32 050 83 20 38<br />

F +32 050 83 20 36<br />

W www.casier.be<br />

E info@gmrecycling.be<br />

E advocatenkantoor@marlex.be<br />

W www.gmrecycling.be<br />

W www.marlex.be<br />

BMC<br />

Krommebeekpark 6<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 690 966<br />

E info@bmcroeselare.be<br />

CBS <strong>BE</strong>TON<br />

Hooiemeersstraat 8<br />

8710 WIELS<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 56 61 75 37<br />

E info@cbs-beton.com<br />

GROENEVELD - <strong>BE</strong>KA<br />

Demerstraat 32<br />

3200 AARSCHOT<br />

T +32 16 64 09 26<br />

E info@bekalube.be<br />

MBS GROUP<br />

Krommebeekpark 6<br />

8800 ROESELARE<br />

T +32 51 249 454<br />

E info@mbsgroup.be<br />

W www.bmcroeselare.be<br />

W www.cbs-beton.com<br />

W www.groeneveld-beka.com<br />

W www.mbsgroup.be<br />

88 RecyclePR .<strong>BE</strong><br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong>


RECYCLEPARTNERS<br />

Voor uitgebreide informatie over de<br />

<strong>Recyclepro</strong> partners, scan deze QR code<br />

met uw smartphone<br />

recyclepro.be/bedrijven<br />

MOL CY NV<br />

Diksmuidsesteenweg 68<br />

8840 STADEN<br />

T +32 51 70 16 81<br />

E info@molcy.com<br />

W www.molcy.com<br />

RECYBO<br />

Blikken - Haven 1330<br />

9130 VERREBROEK<br />

T +32 3 240 05 90<br />

E info@recybo.be<br />

W www.recybo.be<br />

SMO BVBA<br />

Nieuwendorpe 14<br />

9900 EEKLO<br />

T +32 9 219 93 85<br />

E info@smo.be<br />

W www.smo.be<br />

VAN WERVEN <strong>BE</strong>LGIE BVBA<br />

Europark 114<br />

3620 LANAKEN<br />

T +32 38 08 10 01<br />

E info@recyclingplastics.eu<br />

W www.recyclingplastics.eu<br />

MULTINET INTERNATIONAL BV<br />

Dorpenbaan 17<br />

5121 DE RIJEN<br />

T +31 161 227 226<br />

E info@multinet.nl<br />

W www.multinet.nl<br />

OVAM<br />

Stationsstraat 110<br />

2800 MECHELEN<br />

T +32 15 28 42 84<br />

E communicatie@ovam.be<br />

W www.ovam.be<br />

PULVI CVBA<br />

Vro bautstraat 121<br />

9900 EEKLO<br />

T +32 498 11 49 37<br />

E info@pulvi.eu<br />

W www.pulvi.eu<br />

REKUPP<br />

Godefriduskaai 16, 4th floor<br />

2000 ANTWERPEN<br />

T +32 3 339 40 00<br />

E info@rekupp.be<br />

W www.rekupp.be<br />

RENTEC NV<br />

Nijverheidsstraat 13<br />

8740 PITTEM<br />

T +32 51 46 75 51<br />

E rentec@rentec.be<br />

W www.rentec.be<br />

ROTAR INTERNATIONAL BV<br />

Sisalstraat 85<br />

8281 JK GENEMUIDEN<br />

T +31 38 385 54 71<br />

E info@rotar.com<br />

W www.rotar.com<br />

TRAMAC NV<br />

Avenue de l’Energie 11<br />

4432 ALLEUR<br />

T +32 4 263 99 84<br />

E tramac@tramac.be<br />

W www.tramac.be<br />

VALVAN BALING SYSTEMS<br />

Krommebeekstraat 14<br />

8930 MENEN<br />

T +32 56 52 13 80<br />

E sales@valvan.com<br />

W www.valvan.com<br />

VAN DER SPEK NV<br />

Industrielaan 10<br />

1740 TERNAT<br />

T +32 2 582 29 79<br />

F +32 2 582 70 36<br />

E sales@vanderspek-bel.com<br />

W www.vanderspek-bel.com<br />

VAN WERVEN INFRA<br />

Postbus 14<br />

8096 ZG OLDEBROEK<br />

E info@vanwerven.nl<br />

W www.vanwerven.nl<br />

under-cover<br />

cover systems by Versus<br />

VERSUS-OMEGA<br />

Nijverheidslaan 1527A<br />

3660 OUDS<strong>BE</strong>RGEN<br />

T +32 89 320 190<br />

E info@versus-omega.com<br />

W www.versus-omega.com/nl<br />

VKING<br />

Ketegemstraat 9c<br />

9552 BORS<strong>BE</strong>KE<br />

T +32 475 84 31 49<br />

E info@vking.be<br />

W www.vking.be<br />

RDS BV<br />

IZ Harelbeke-Zuid B 2040<br />

Spoorwegstraat 26<br />

B-8530 HAREL<strong>BE</strong>KE<br />

T <strong>BE</strong> +32 56 29 10 10<br />

NL +31 85 888 09 11<br />

E info@rds.eu<br />

W www.rds.eu<br />

SMART EQUIPMENT BV<br />

Wilhelminasingel 33<br />

6221 <strong>BE</strong> MAASTRICHT<br />

T +32 475 77 02 58<br />

E info@smart-equipment.com<br />

W www.smart-equipment.com<br />

VAN LAECKE GROUP<br />

Schatting 8<br />

8210 ZEDELGEM<br />

T +32 50 55 18 90<br />

F +32 50 20 17 34<br />

Vleugelboot 51<br />

3991 CM HOUTEN<br />

T +31 30 68 68 100<br />

E info@vanlaeckegroup.com<br />

W www.vanlaeckegroup.com<br />

Hier uw logo?<br />

Bel of mail voor alle informatie over<br />

een vermelding in <strong>Recyclepro</strong> met<br />

Kevin Desender:<br />

T +32 50 36 81 70<br />

E k.desender@louwersmediagroep.be<br />

RecyclePR<br />

RecyclePR<br />

.<strong>BE</strong><br />

.<strong>BE</strong><br />

89


Plaats jouw vacature<br />

Online<br />

Vergroot je zichtbaarheid &<br />

bereik potentiële kandidaten<br />

Ontdek al onze voordelen<br />

Plaats uw vacature online op onze website en bereik direct de gewenste doelgroep.<br />

Elke credit staat gelijk aan één vacature die u in kunt zetten op ons platform.<br />

PRIJSLIJST<br />

Vacature pakket 1<br />

Vacature pakket 2<br />

Vacature pakket 3<br />

3<br />

credits<br />

6<br />

credits<br />

10<br />

credits<br />

60 dagen online<br />

Credits zijn 1 jaar geldig<br />

Promotie via social media<br />

Bereik direct uw doelgroep<br />

In te zetten op het door u gekozen platform<br />

Gebruik van ons netwerk<br />

Promotie via de algemene en gepersonaliseerde<br />

nieuwsbriefmodule<br />

Enthousiast<br />

geworden?<br />

We helpen je graag.<br />

Bezoek onze website www.recyclepro.be voor meer informatie. U kunt ook bellen<br />

naar +32 50 36 81 70 of een mail sturen naar k.desender@louwersmediagroep.be<br />

Dan helpen we u graag verder met het plaatsen van uw vacature!


Zeef- & breekinstallaties<br />

hout- & afvalrecyclage<br />

www.vanlaeckegroup.com<br />

ALLU CRUSHER<br />

Vleugelboot 51 | 3991 CM Houten |<br />

Nederland | +31 (0) 30 68 68 100<br />

Remi Claeysstraat 66 | 8210 Zedelgem |<br />

België | +32 (0) 50 55 18 90<br />

TEUTON Z50<br />

WE ARE<br />

RECYCLING<br />

TeREX FINLAY 883+<br />

TERRA SELECT TE60 & STONEWASHER SW1000<br />

EVOQUIP COBRA 230R


Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)<br />

Exclusieve importeur<br />

GIPO<br />

POWERSCREEN<br />

VERKOOP<br />

VERHUUR<br />

HERSTELLINGEN<br />

van brekers, zeefmachines, shredders,<br />

picking stations en windzifters<br />

TEREX ECOTEC<br />

SCREENPOD<br />

KOMPLET<br />

TROMMALL<br />

Krommeveldstraat 1 - 9971 Lembeke - Belgium info@gmrecycling.be +32 9 378 39 47 www.gmrecycling.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!