26.08.2022 Views

Jaarverslag 2021

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Markttoegang<br />

Royal<br />

Anthos<br />

Koninklijke Handelsbond voor Boomkwekerij- en Bolproducten<br />

Afzetbevordering<br />

Productonderzoek<br />

<strong>2021</strong><br />

Internationaal<br />

betalingsverkeer<br />

Duurzaamheid &<br />

Kwaliteit<br />

Arbeid<br />

Digitalisering<br />

Wat verder ter<br />

tafel kwam


Inhoud<br />

Met dit activiteitenverslag leggen wij<br />

verantwoording af over het in <strong>2021</strong><br />

gevoerde beleid.<br />

Daarbij staan de volgende thema’s<br />

centraal:<br />

• Markttoegang;<br />

• Afzetbevordering;<br />

• Onderzoek;<br />

• Internationaal betalingsverkeer;<br />

• Duurzaamheid | Kwaliteit;<br />

• Arbeid;<br />

• Digitalisering;<br />

• Wat verder ter tafel kwam.


Inleiding<br />

Een brancheorganisatie legt jaarlijks<br />

verantwoording af richting de leden over het in een<br />

jaar gevoerde beleid. De algemene<br />

ledenvergadering is daarvoor het geëigende<br />

gremium. Daarnaast is het geven van een terugblik<br />

in de vorm van een jaar- of een activiteitenverslag<br />

gebruikelijk.<br />

In dit verslag geven wij een terugblik op het jaar<br />

<strong>2021</strong>. Het was het jaar waarin de gevolgen van<br />

Brexit voor het bedrijfsleven steeds duidelijker<br />

voelbaar werden, maar het was ook het jaar waarin<br />

de Anthos-agenda rijkelijk gevuld werd met<br />

allerhande problemen in relatie tot het internationale<br />

betalingsverkeer. Naast deze in het oog springende<br />

thema’s was Anthos actief op het gebied van<br />

markttoegang, arbeid, digitalisering,<br />

afzetbevordering, groen en welbevinden,<br />

duurzaamheid en kwaliteit.<br />

Op genoemde terreinen werd het<br />

probleemoplossend vermogen van de organisatie<br />

veelvuldig op de proef gesteld. Door de uitstekende<br />

samenwerking tussen de medewerkers op het<br />

secretariaat en de leden van Anthos zijn we erin<br />

geslaagd om vele problemen het hoofd te bieden en<br />

nieuwe uitdagingen aan te gaan ter versterking van<br />

de internationale handelspositie van onze<br />

achterban. Een woord van waardering aan al die<br />

ondernemers die zich ten dienste hebben gesteld<br />

van de organisatie is hier op zijn plaats. Daarnaast<br />

is er respect en dankbaarheid voor de mate waarin<br />

onze leden bereid zijn om in de organisatie en de<br />

Anthos-activiteiten te investeren, o.a. op het gebied<br />

van afzetbevordering, markttoegang en onderzoek.<br />

In <strong>2021</strong> heeft het Verenigingsbestuur het initiatief<br />

genomen om de organisatie tegen het licht te<br />

houden. Aanleiding daarvoor is het naderende<br />

afscheid van de voorzitter in 2023, gevolgd door het<br />

terugtreden van de directeur in 2025.<br />

Samen met hen heeft het bestuur een<br />

houtskool-schets gemaakt van de vereniging voor de<br />

periode van 2022 tot en met 2026. Bij het opstellen<br />

daarvan is gekeken naar de wereld van de<br />

belangenbehartiging, die onder druk van<br />

maatschappelijke en politieke discussies voortdurend<br />

in beweging is.<br />

Die veranderende wereld heeft niet alleen een grote<br />

impact op de organisatie, maar ook op de<br />

positionering en bedrijfsvoering van de achterban van<br />

Anthos. Door beide werelden met elkaar te<br />

combineren, is een beeld geschetst hoe Anthos zich<br />

ook in de toekomst kan blijven onderscheiden als een<br />

servicegerichte organisatie die met een veranderende<br />

personele samenstelling voor een optimale en<br />

efficiënte belangenbehartiging zorg blijft dragen.<br />

Henk Westerhof<br />

Voorzitter


Markttoegang<br />

Landen worden steeds kritischer op het gebeid van<br />

plantgezondheid. Ziektetoleranties worden<br />

aangescherpt en inspecties op zendingen leiden tot<br />

een verhoogd risico op afkeuringen. Het beleid van<br />

Anthos is erop gericht om bij derde landen<br />

vertrouwen te wekken in de Nederlandse<br />

keuringssystematiek en garanties te bieden met een<br />

geborgd systeem van Tracking & Tracing.<br />

Om zoveel mogelijk rust te creëren aan het<br />

fytosanitaire front hecht Anthos groot belang aan<br />

bilaterale protocollen, waarin met landen afspraken<br />

zijn gemaakt over de ziektetoleranties voor de<br />

verschillende gewassen en de wijze waarop de<br />

inspecties worden uitgevoerd. Voorbeelden van<br />

zulke programma’s zijn de pre-clearance<br />

programma’s voor de VS en Canada en de<br />

veldinspecties die door de Plantenziektekundige<br />

Diensten uit Japan, China, Taiwan en Zuid-Korea in<br />

Nederland worden uitgevoerd. De totale kosten van<br />

al deze internationale programma’s bedroegen zo’n<br />

1,3 miljoen euro die door Anthos en de aan Anthos<br />

verbonden stichtingen gefinancierd worden.<br />

Ondanks het lelie-protocol stond de fytosanitaire<br />

stabiliteit met Taiwan ter discussie. Vanwege<br />

COVID-19 kon Taiwan zelf de jaarlijkse audit in<br />

Nederland niet uitvoeren. Om die reden heeft men de<br />

NVWA verzocht daarvoor zorg te dragen. De relatie<br />

met Taiwan bekoelde toen uit de NVWA-audit bleek<br />

Markttoegang<br />

dat kwekers in Nederland het ‘Growers Sanitation<br />

System’ uit het protocol niet hadden opgevolgd.<br />

Daarmee kwam de export onder druk te staan. De<br />

vraag rees of het sanitation system niet uit het<br />

protocol geschrapt moest worden en dat in plaats<br />

daarvan alleen zendingen konden worden<br />

geëxporteerd op basis van de visuele nul-norm voor<br />

PlAMV. Koortsachtig overleg tussen Anthos en LNV<br />

leidde ertoe dat de sanitation-eis niet is geschrapt.<br />

Om nieuwe problemen bij de oogst <strong>2021</strong> en het<br />

exportseizoen 2022 te voorkomen, heeft Anthos<br />

namens de exporteurs een oproep uitgestuurd<br />

richting leliekwekers om de betreffende spelregels<br />

wél na te leven.<br />

Naast het Taiwan dossier, heeft Brexit voor de<br />

nodige kopzorgen gezorgd. In één jaar tijd zijn<br />

daarover meer dan dertig nieuwsbrieven verstuurd.<br />

Het beleid van het VK was weinig consistent en<br />

leidde tot veel onzekerheden. Enkele ‘highlights’:<br />

De invoering van het pre-exportcertificaat voor<br />

producten uit andere EU-lidstaten bracht de<br />

gemoederen in beweging. Het gebruik ervan werd<br />

verplicht gesteld in die gevallen waarin de eisen van<br />

het VK strikter zijn dan de Europese fytosanitaire<br />

regelgeving óf als er teeltgaranties moeten worden<br />

afgegeven óf als aangetoond moet worden dat<br />

producten uit een land of gebied afkomstig zijn dat<br />

vrij is van een bepaalde ziekte. Deze maatregel<br />

leidde tot veel turbulentie bij het bedrijfsleven.<br />

Overleg tussen Anthos, de NVWA en het ministerie<br />

van LNV heeft ervoor gezorgd dat voor een breed<br />

assortiment producten uit België en Denemarken ter<br />

vervanging van het pre-exportcertificaat kon worden<br />

volstaan met een algemene ‘landvrij-verklaring’. Voor<br />

andere landen (o.a. Duitsland, Italië) is die<br />

mogelijkheid ook onderzocht, maar dat heeft niet het<br />

gewenste resultaat opgeleverd;


Bij de export van bloembollen, bolbloemen en vaste<br />

planten kwam meer papierwerk op het Nederlandse<br />

bedrijfsleven af, omdat ze hun afnemers moeten<br />

faciliteren bij het verstrekken van een attest<br />

van oorsprong. Daarmee kunnen de producten vrij<br />

van invoerrechten worden geïmporteerd. Na overleg<br />

met de douane heeft Anthos bereikt dat het<br />

plantenpaspoort als onderliggend bewijs kan dienen<br />

voor het attest. Met die oplossing is een zware<br />

administratieve lastenverzwaring voor het<br />

bedrijfsleven voorkomen;<br />

Nadat het VK een verscherpt beleid op Xylella had<br />

afgekondigd, heeft overleg tussen Anthos, het<br />

ministerie van LNV en de NVWA ertoe geleid dat het<br />

VK zijn eisen in lijn heeft gebracht met de<br />

EU-wetgeving. Daardoor kan met het<br />

EU-plantenpaspoort worden aangetoond dat de<br />

producten afkomstig zijn uit een Xylella-vrij gebied;<br />

Het VK had aangekondigd dat de importinspecties<br />

van o.a. bloembollen en boomkwekerijproducten<br />

vanaf 1 juni zouden verschuiven van de ‘Place of<br />

Destination’ naar de ‘Border Control Posts’. Het<br />

besluit is vervolgens tweemaal uitgesteld: eerst naar<br />

1 januari 2022 en daarna naar 1 juli 2022. Over de<br />

effecten daarvan zijn de leden geadviseerd en<br />

geïnformeerd;<br />

Bij vooral de postorderbedrijven bestond zorg over<br />

het voornemen van het VK om het aanbrengen van<br />

het VK-plantenpaspoort in een EU-lidstaat niet meer<br />

toe te staan. De maatregel is later uitgesteld tot 30<br />

juni 2022. Anthos heeft richting het VK bepleit om<br />

ook nadien die mogelijkheid te blijven bieden;<br />

Het aanvragen van Cites-invoervergunningen heeft<br />

grote logistieke problemen veroorzaakt door de lange<br />

wachttijden die de Engelse Cites-autoriteit (APHA)<br />

hanteerde bij de afgifte van vergunningen. Anthos<br />

heeft hiertegen gereclameerd. In een reactie daarop<br />

heeft APHA gemeld dat men door de gevolgde<br />

procedures een goed inzicht heeft gekregen in de<br />

productstromen en dat men met die kennis het beleid<br />

in volgende jaren daarop zal afstemmen.<br />

Daarnaast is toegezegd om nauwe contacten te<br />

zullen onderhouden met de Nederlandse<br />

Cites-instanties, zodat in geval van urgente<br />

problemen snel geacteerd kan worden.<br />

Taiwan en het VK hebben op het gebied van<br />

markttoegang veel tijd van Anthos gevraagd.<br />

Daarnaast moesten er in sommige landen (o.a. Peru,<br />

Zuid-Korea, Rusland, China) brandjes worden<br />

geblust. Het onderhouden van de contacten met<br />

USDA/APHIS en CFIA in het kader van de pre<br />

clearance programma’s is ‘business as usual’. Het<br />

belang ervan is echter groot omdat dit programma<br />

het fundament is voor de succesvolle export van<br />

bloembollen en vaste planten naar Noord-Amerika.<br />

Anthos is samen met de BKD, de NVWA en een<br />

drietal leliehandelsbedrijven in 2020 een tweejarige<br />

pilot ‘Horizontaal Toezicht’ gestart. In het kader<br />

daarvan voert de BKD gedurende het<br />

verwerkingsproces audits van de bedrijfsprocessen<br />

uit, vinden onaangekondigde, steekproefsgewijze<br />

controles plaats en analyseert de BKD de door de<br />

bedrijven aangeleverde data. Bedrijven hoeven geen<br />

partijen meer aan te bieden voor exportinspecties,<br />

waarvoor ze zelf verantwoordelijk zijn. Deze<br />

werkwijze leidt niet direct tot een verlaging van de<br />

keuringskosten, maar het levert bedrijven belangrijke<br />

logistieke voordelen op. Tijdens de evaluatie na het<br />

eerste jaar is door alle betrokkenen tevredenheid<br />

geuit over het verloop van de pilot. Tevens zijn twee<br />

nieuwe deelnemers toegetreden.


Afzetbevordering<br />

Langs de weg van iBulb draagt Anthos zorg voor de<br />

wereldwijde promotie van bloembollen, bolbloemen,<br />

bollen-op-pot en het gebruik van bloembollen in<br />

openbare ruimtes. Daarnaast worden<br />

promotieprogramma’s uitgevoerd voor vaste planten,<br />

tuinrozen en de Groene Stad.<br />

Bloembollen en bolbloemen zijn seizoensgebonden<br />

en mede om die reden is het belangrijk om de<br />

consument tijdig te informeren over het<br />

aankoopmoment. Dat doel wordt bereikt met de inzet<br />

van een omvangrijk nationaal en internationaal<br />

medianetwerk waaraan zo’n 120 persberichten in 12<br />

verschillende talen zijn verstuurd. Die berichten<br />

worden rijkelijk geïllustreerd met de nieuwste<br />

(trend)fotografie, die terug te vinden is in de<br />

MediaFiler.<br />

Afzetbevordering<br />

Anthos ontvangt voor een periode van 3 jaar<br />

(2020-2022) een Europese subsidie van in totaal 1,9<br />

miljoen euro waarmee 80% van een grote<br />

publiciteitscampagne in de Verenigde Staten wordt<br />

gefinancierd; de resterende 20% wordt door Anthos<br />

bijgedragen. Het programma richt zich op het creëren<br />

van awareness en het vergroten van de kennis over<br />

het gebruik van bolbloemen (tulpen, lelies) en<br />

bloembollen voor tuingebruik. Door COVID-19 kon<br />

het tulpenevenement in San Francisco niet doorgaan.<br />

Als alternatief is een campagne ontwikkeld op social<br />

media waarmee een zeer hoog bereik is behaald. In<br />

de campagnes voor lelies en het tuingebruik van<br />

bloembollen wordt ook veelvuldig gebruik gemaakt<br />

van social media en de inzet van influencers.<br />

In Finland en Zweden zijn de campagnes voortgezet<br />

om de verkopen van lokaal geproduceerde tulpen en<br />

bollen-op-pot (hyacinten, tête-à-tête) te stimuleren.<br />

De campagne wordt gefinancierd uit de extra heffing<br />

die betaald wordt door de exporteurs en hun<br />

afnemers. Voor Zweden was daarvoor een budget<br />

van 185.000 euro beschikbaar en voor Finland<br />

105.000 euro. De campagnes blonken uit in<br />

creativiteit en originaliteit en hadden een hoog bereik<br />

onder de Zweedse en Finse bevolking.<br />

Een zeer succesvolle campagne is Bulbs4Kids. In<br />

<strong>2021</strong> hebben 2250 scholen in Nederland, Duitsland,<br />

Verenigd Koninkrijk, Canada, Zweden en Frankrijk<br />

zich ingeschreven voor een bollenpakket met<br />

lesmateriaal over het gebruik van bloembollen. Deze<br />

campagne is belangrijk om jongeren<br />

bloembollenkennis bij te brengen en het genereert<br />

publiciteit, vooral in lokale kranten.<br />

In Japan hebben Len Alkemade en Isao Kaneto hun<br />

ideeën voor de leliecampagne ‘Lovelilly’ aan de<br />

Japanse Mixed Committee gepresenteerd. In de<br />

commissie hebben vertegenwoordigers van het<br />

Nederlandse en Japanse bedrijfsleven zitting. De<br />

commissie beoordeelt de plannen inhoudelijk en<br />

besluit over de financiering ervan. In <strong>2021</strong> bedroeg<br />

het totale promotiebudget ruim 120.000 euro,


waarvan een deel niet kon worden besteed omdat<br />

sommige activiteiten vanwege COVID-19 gecanceld<br />

moesten worden. Ook dit budget wordt opgebracht<br />

door een vrijwillige heffing die de exporteurs en hun<br />

Japanse afnemers afdragen. De nieuwe<br />

promotiecampagne wordt doorgaans gepresenteerd<br />

tijdens een grote bijeenkomst op de Nederlandse<br />

ambassade waar het Japanse en Nederlandse<br />

sierteeltbedrijfsleven in groten getale aanwezig is. Als<br />

gevolg van COVID-19 kon die bijeenkomst ook in<br />

<strong>2021</strong> niet doorgaan.<br />

Anthos heeft een aanvraag ingediend bij de<br />

Europese Commissie voor een EU-subsidie van 1,2<br />

miljoen euro voor de ontwikkeling van<br />

lelie-promotiecampagnes in China, Japan en Taiwan.<br />

Het meer dan 110 pagina’s tellende document<br />

scoorde goed in de beoordeling, maar niet goed<br />

genoeg om de subsidie toegekend te krijgen.<br />

De Groene Stad<br />

De toegevoegde waarde van groen is onomstotelijk<br />

bewezen. Groene steden en dorpen zijn essentieel<br />

om klimaatverandering op te vangen, de biodiversiteit<br />

te herstellen en de gezondheid van de mens te<br />

bevorderen. Door haar deelname aan de stichting De<br />

Groene Stad vervult Anthos nationaal en<br />

internationaal een toonaangevende rol op dit terrein.<br />

Een hoge prioriteit is gegeven aan het genereren van<br />

nieuwe kennis over het belang van groen en de<br />

kennisoverdracht op dat gebied. In <strong>2021</strong> liepen er 14<br />

onderzoeksprojecten in het kader van het<br />

onderzoeksprogramma ‘De Groene Agenda’, zijn er 9<br />

afgerond en zijn er 3 in voorbereiding om voor een<br />

financiële bijdrage van de Topsector Tuinbouw &<br />

Uitgangsmateriaal in aanmerking te komen. Veel van<br />

de nieuwe kennis wordt verwerkt in factsheets, die<br />

gretig aftrek vinden bij overheden en bedrijfsleven.<br />

Daarnaast is er een poster ontwikkeld waarin de<br />

meerwaarde van bomen, vaste planten, bollen en<br />

overig groen in en om gebouwen wordt geïllustreerd.<br />

In <strong>2021</strong> heeft stichting De Groene Stad veel<br />

aandacht geschonken aan de realisatie van een<br />

paviljoen op de Floriade. Hiervoor is samengewerkt<br />

met de ontwerper, Niek Roozen, en het College van<br />

Rijksbouwmeesters. Het paviljoen heeft tot doel om<br />

in combinatie met elf kiosken, die over de Floriade<br />

verspreid zijn, de meerwaarde van groen te<br />

visualiseren. Daarnaast zet de stichting zich samen<br />

met andere partijen in voor een nieuwe uitgave van<br />

de Green City Guidelines. Dit boek zal gepresenteerd<br />

worden op de Floriade en belicht vanuit verschillende<br />

invalshoeken het Floriade-thema ‘Growing Green<br />

Cities”.<br />

Stichting De Groene Stad beschikt over een beperkt<br />

budget en prijst zich dan ook gelukkig met de<br />

EU-subsidie die is toegekend aan de campagne<br />

‘Green Cities Europe’. Deze subsidie is door de<br />

European Nurserystock Association (ENA)<br />

aangevraagd in nauwe samenspraak met<br />

lid-organisaties in dertien bij de ENA aangesloten<br />

landen.<br />

Anthos heeft een belangrijke rol vervult bij het<br />

binnenhalen van de subsidie en iBulb wordt ingezet<br />

bij de uitvoering van het programma in Nederland.


Productonderzoek<br />

Anthos heeft voor de uitvoering van een<br />

onderzoeksprogramma voor bloembollen een<br />

jaarbudget van 230 K beschikbaar. Leden van<br />

Anthos hebben de gelegenheid om<br />

onderzoeksvragen in te dienen, die vervolgens door<br />

de onderzoekscommissie worden beoordeeld.<br />

Daarnaast draagt Anthos uit dit budget bij aan<br />

verschillende PPS-projecten, die deels door het<br />

bedrijfsleven en deels door de overheid worden<br />

gefinancierd.<br />

In <strong>2021</strong> zijn de volgende onderzoeksprojecten<br />

uitgevoerd:<br />

Ethyleenmetingen Er is onderzoek gedaan naar<br />

de ethyleenproductie van tulpen op het moment van<br />

ontvangst door handelsbedrijven. Doel is om vast te<br />

stellen of de uitslag van een ethyleenmeting een<br />

voorspellende waarde heeft voor de daadwerkelijke<br />

uitval later in de bewaring. Gebaseerd op de<br />

opgedane positieve ervaringen in voorafgaande jaren<br />

is besloten om in <strong>2021</strong> meer metingen uit te voeren;<br />

Bloeikracht Dahlia In opdracht van Anthos heeft<br />

BQ Support de groei- en bloeikracht van dahlia’s<br />

onderzocht. Daarvoor is op drie verschillende<br />

teeltlocaties een breed assortiment geplant, waarvan<br />

uiteindelijk 87% tot bloei is gekomen. Het bleek dat<br />

Dickeya de belangrijkste oorzaak van de<br />

tegenvallende bloei was. Het bloeiresultaat op de drie<br />

locaties toonde geen grote verschillen. Een<br />

werkgroep bestaande uit teelt en handel heeft<br />

besloten een vervolgonderzoek door BQ Support uit<br />

te laten voeren;<br />

PPS-project ‘Intermodal transport of<br />

perishables. Anthos participeert in dit project om<br />

vast te stellen aan welke technische voorwaarden<br />

containers moeten voldoen die gebruikt worden voor<br />

het transport van bloembollen per trein naar China;<br />

Zwarte spruiten & Vitale lelieteelt In opdracht<br />

van Anthos heeft WUR bij een aantal<br />

leliehandelsbedrijven een survey uitgevoerd om de<br />

verschillen in verwerking en bewaring van leliebollen<br />

in kaart te brengen en ervaringen te delen met<br />

situaties waarin zwarte spruiten ontstaan.<br />

Het onderzoek heeft geleid tot een aantal adviezen<br />

die aan de leden beschikbaar zijn gesteld;<br />

Alternatief protocol voor heetstook narcis<br />

Anthos heeft financieel bijgedragen aan de<br />

Productonderzoek<br />

ontwikkeling van een alternatief protocol voor de<br />

heetstook van narcissen, dat door Delphy is<br />

ontwikkeld;<br />

Ozon Over de toepassing van Ozon in bewaarcellen<br />

heeft veelvuldig overleg plaatsgevonden tussen<br />

NVWA, KAVB, BKD en Anthos. Ozon heeft voor het<br />

gebruik in bewaarcellen met bloembollen geen<br />

officiële toelating als gewasbeschermingsmiddel en<br />

ook niet als biocide. Anthos en KAVB beraden zich of<br />

een toelatingsaanvraag zal worden ingediend, wat<br />

ruimte biedt voor het verkrijgen van een<br />

overgangsperiode waarin het gebruik wordt<br />

toegestaan. Als dat traject niet wordt ingezet, zal de<br />

NVWA handhavend optreden;<br />

Formaline Op verzoek van een aantal teelt- en<br />

handelsbedrijven wordt onderzocht of het gebruik van<br />

formaline in de verwerking van bloembollen kan<br />

worden toegestaan. Het Ctgb heeft daar een (kleine)<br />

opening voor geboden, maar stelt wel hele strikte<br />

voorwaarden aan het blootstellingsrisico en de<br />

residuwaarden;


Lelieverpakkingen Er is een proef uitgevoerd met<br />

verschillende verpakkingsmaterialen en vulmiddelen<br />

om een optimale kwaliteit van leliebollen in<br />

consumentenverpakkingen te borgen. De resultaten<br />

zijn door Vertify beschikbaar gesteld aan de leden;<br />

Penicillium lelie Er is gestart met een drie jaar<br />

durend onderzoek naar de gevoeligheid van<br />

Penicillium tijdens de bewaring van lelies en naar de<br />

takkwaliteit na opplant in de kas. De eerste resultaten<br />

komen in januari 2022 beschikbaar.<br />

Het is duidelijk geworden dat het Amerikaanse<br />

Research Programma na 56 jaar niet meer in een<br />

behoefte voorziet. Na een inventarisatie bij de leden<br />

van de Research Committee en de leden van het<br />

bestuur van de Stichting Anthos Noord-Amerika is<br />

daarom besloten om het programma per 1 juli 2022<br />

stop te zetten. Het programma stond gedurende 33<br />

jaar onder leiding van Gus de Hertogh, die in 1998<br />

werd opgevolgd door Bill Miller. Het<br />

onderzoeksprogramma heeft een waardevolle<br />

bijdrage geleverd aan de afzet en kwaliteit van<br />

bloembollen, bolbloemen en vaste planten in<br />

Noord-Amerika. Het besluit om te stoppen is<br />

ingegeven door het feit dat door het proces van<br />

schaalvergroting bij de exporteurs en hun afnemers<br />

de bedrijven meer zelfvoorzienend zijn geworden in<br />

het ontwikkelen van nieuwe kennis over<br />

productietechnieken en assortiment.<br />

Internationaal<br />

belaalingsverkeer<br />

Een nieuw thema op de Anthos-agenda heeft<br />

betrekking op het internationale betalingsverkeer.<br />

Vooral de exporteurs op Rusland zijn geconfronteerd<br />

met een verscherpt toezicht. Dat was een gevolg van<br />

de poortwachtersfunctie die de banken vervullen op<br />

basis van de Wet ter voorkoming van witwassen en<br />

financieren van terrorisme (Wwft). Om die reden<br />

verplicht de bank het bedrijfsleven om transparantie<br />

te bieden in de goederen- en betaalstromen met zijn<br />

afnemers. Om daaraan te kunnen voldoen, moet een<br />

bedrijf een strikte onderzoekplicht volgen naar<br />

entiteiten die bij een transactie betrokken zijn.<br />

Anthos heeft steeds bepleit dat derde betalingen niet<br />

automatisch geassocieerd moeten worden met<br />

witwaspraktijken, omdat die ook het gevolg kunnen<br />

zijn van gangbare handelspraktijken. Ook is niet altijd<br />

duidelijk waaraan bedrijven moeten voldoen in relatie<br />

tot hun onderzoekplicht; wat wordt er van hen<br />

verwacht en hoe diepgaand moet zo’n onderzoek<br />

zijn? In het licht daarvan heeft Anthos de volgende<br />

acties ingezet:


Duurzaamheid &<br />

Kwaliteit<br />

Er is een onderzoek onder de Anthos-leden<br />

uitgevoerd door het Risk Consultancy bureau<br />

Proximities dat geresulteerd heeft in een ‘normbeeld’<br />

dat inzicht heeft gegeven in de gangbare betaal- en<br />

goederenstromen in de bloembollen- en<br />

boomkwekerijsector. Het rapport is beschikbaar<br />

gesteld aan de leden en de resultaten zijn gedeeld<br />

met de Rabobank;<br />

Er is een drietal entiteiten gescreend, die betrokken<br />

zijn bij Russische transacties. Doel daarvan was om<br />

inzicht te krijgen in de werking van een<br />

screeningsprocedure en om vast te stellen of de<br />

uitkomsten in lijn lagen met andere waarnemingen;<br />

Anthos heeft een protocol opgesteld voor de leden<br />

dat hun handvatten biedt bij transacties met<br />

afnemers c.q. derden die bij een transactie betrokken<br />

zijn;<br />

In opdracht van Anthos heeft Proximities een<br />

Handleiding Cliëntenonderzoek opgesteld die<br />

informatie geeft over de te volgen<br />

screeningprocedure. Het tijdrovende aspect van zo’n<br />

onderzoek gecombineerd met de complexiteit ervan,<br />

heeft ertoe geleid dat Anthos de mogelijkheid<br />

onderzoekt of zo’n dienst met de inzet van een<br />

gespecialiseerd bureau aan de leden kan worden<br />

aangeboden.<br />

De leden zijn via de nieuwsbrieven over de genomen<br />

acties geïnformeerd. Daarnaast is er een tweetal<br />

webinars georganiseerd in nauwe samenwerking met<br />

Proximities en de Rabobank.<br />

Op 1 januari is het Platform Duurzame Handel<br />

Bloembollen & Vaste Planten verder gegaan als de<br />

stichting Sustainable Suppliers of Horticultural Quality<br />

Products (de stichting SuSu). De stichting Keurmerk<br />

Bloembollen Holland (SKBH) is hierin opgegaan. Het<br />

College van Deskundigen is vervangen door een<br />

bestuur. Door hun deelname aan de stichting kunnen<br />

de deelnemers zich op het gebied van duurzaamheid<br />

en kwaliteit in de consumentenmarkt onderscheiden.<br />

Internationaal<br />

betalingsverkeer<br />

Duurzaamheid &<br />

Kwaliteit<br />

Voor de in Nederland gekweekte producten is de<br />

ambitie om in 2022 75% en in 2024 uitsluitend nog<br />

gecertificeerde bloembollen en vaste planten te<br />

verhandelen. Om hierbij op koers te blijven, brengen<br />

deelnemers het belang van duurzaamheid bij hun<br />

afnemers onder de aandacht. Belangrijk is dat de<br />

kwekers goed betrokken blijven bij de activiteiten van<br />

de stichting. Om dat doel te bereiken wordt<br />

regelmatig kwekersnieuwsbrief uitgestuurd; vanwege<br />

COVID-19 kon evenals in 2020 geen fysieke<br />

bijeenkomst worden georganiseerd. Het percentage<br />

gecertificeerde kwekers groeide verder. In oktober<br />

hadden 281 bloembollenkwekers een certificaat voor<br />

MPS-ABC. Gezamenlijk waren ze goed voor 13.450<br />

hectare. Bij GlobalG.A.P. lag dit aantal op 168, goed


voor 6.670 hectare. Bij On the Way to PlanetProof<br />

waren 13 bollenkwekers aangesloten. Voor de vaste<br />

planten groeide het aantal deelnemende kwekers<br />

aan MPS-ABC naar 293 (areaal 934 hectare), aan<br />

GlobalG.A.P. naar 50 (areaal 144 hectare) en aan<br />

PlanetProof naar 10 kwekers van vaste planten.<br />

Ondanks deze positieve cijfers werd opnieuw een<br />

rapport gepubliceerd door Pesticide Action Network<br />

(PAN) over geconstateerde residuwaarden op<br />

bloembollen. Anthos heeft naar aanleiding daarvan<br />

met PAN contact opgenomen, temeer omdat het om<br />

slechts één verpakking ging, er geen verboden<br />

middelen zijn gevonden, terwijl publicitair die indruk<br />

wel werd gewekt. Oplettendheid blijft daarom<br />

geboden omdat vergelijkbare acties in de toekomst<br />

niet moeten worden uitgesloten.<br />

De deelnemende handelsbedrijven hadden zichzelf<br />

eerder als doel gesteld te certificeren volgens<br />

Florimark Good Trade Practice (Florimark GTP) of<br />

een minimaal vergelijkbaar certificaat. Voorjaar <strong>2021</strong><br />

is dit doel bereikt. Naast traceerbaarheid en<br />

transparantie voldoen de deelnemers van de stichting<br />

hiermee aan criteria op het gebied van kwaliteit,<br />

milieu en personeel. Ook samenwerking in de keten<br />

is onderdeel van Florimark GTP.<br />

De activiteiten van de stichting Keurmerk<br />

Bloembollen Holland in relatie tot de kwaliteit van het<br />

product op het punt van verkoop zijn door de stichting<br />

SuSu overgenomen. Om die reden heeft BQ Support<br />

in 2020/<strong>2021</strong> de Mystery Shopping op<br />

voorjaarsbloeiende bolgewassen uitgevoerd bij<br />

verkooppunten in Duitsland, Polen en Frankrijk. In<br />

totaal zijn er 26 retailers bezocht waar 275<br />

verpakkingen zijn aangekocht van zowel deelnemers,<br />

als niet-deelnemers aan de stichting. Met de<br />

bloeibaarheid is het over het algemeen goed gesteld<br />

gelet op het feit dat zowel voor de tulp, de narcis als<br />

de hyacint een gemiddeld bloeiresultaat werd<br />

gehaald van 91%.<br />

Voor de deelnemers aan de stichting lag dat<br />

percentage op 94% en voor niet-deelnemers iets<br />

lager met 89%. Met de soortechtheid was het<br />

aanmerkelijk minder goed gesteld: 76% voor de<br />

deelnemers en 53%(!) voor de niet-deelnemende<br />

bedrijven. De belangrijkste kwaliteitsproblemen<br />

richten zich op bloemknopverdroging en fusarium. De<br />

opplantmonsters waren te bezichtigen op de<br />

proeftuin bij de BKD en daarnaast worden de<br />

deelnemers zowel individueel, als in groepsverband<br />

over de resultaten geïnformeerd.<br />

Arbeid<br />

Anthos is werkgeverspartij voor de bloembollen-cao<br />

en gezamenlijk met een aantal organisaties ook voor<br />

de cao-open teelten. Door haar deelname aan de<br />

Bloembollenacademie is de organisatie nauw<br />

betrokken bij scholingsvraagstukken in de<br />

bloembollensector. Daarnaast neemt Anthos deel<br />

aan de stichting Colland Arbeidsmarktbeleid.<br />

De cao voor de bloembollengroothandel liep op 1 juli<br />

<strong>2021</strong> af. De onderhandelingen zijn gevoerd door de<br />

werkgeversdelegatie bestaande uit twee<br />

directieleden van bij Anthos aangesloten bedrijven en<br />

de directeur van Anthos. De delegatie wordt<br />

ondersteund door de regiegroep waarin een tiental<br />

bedrijven zitting hebben. Feitelijk stelt deze<br />

werkgroep de koers voor een nieuw af te sluiten cao<br />

vast.


Na twee moeizaam verlopen onderhandelingsronden<br />

met de vakbonden heeft Anthos een eindbod<br />

neergelegd. Dat is door de bonden ter goedkeuring<br />

aan hun achterbannen voorgelegd die er na enige<br />

bedenktijd mee hebben ingestemd. De looptijd van<br />

de nieuwe cao bedraagt twee jaar waarin een<br />

structurele loonsverhoging over die looptijd is<br />

afgesproken van in totaal 3,55%. Naar rato van de<br />

omvang van het dienstverband ontvangen<br />

werknemers die op 1 december <strong>2021</strong> in dienst zijn,<br />

een eenmalige bruto uitkering van 200 euro. Tevens<br />

is overeengekomen dat de seniorenregeling wordt<br />

gecontinueerd. Deze regeling stelt de werknemer in<br />

staat 20% minder te gaan werken met behoud van<br />

90% van het loon. Om de seniorenregeling<br />

gedurende de looptijd van deze cao in stand te<br />

kunnen houden, zal de afdracht aan het Fonds<br />

Colland Arbeidsmarkt met 0,2% worden verhoogd.<br />

Zowel Anthos als de vakbonden willen gezond en<br />

veilig werken bevorderen en werkgevers en<br />

werknemers stimuleren tot een leven lang<br />

ontwikkelen. Duurzame inzetbaarheid start bij de<br />

betreding van de arbeidsmarkt en eindigt bij<br />

pensionering. Het gezamenlijke doel is dat zo gezond<br />

en inzetbaar mogelijk te doen. In het kader van het<br />

project #kenniskracht gaan cao-partijen in de looptijd<br />

van de cao onderzoeken of gezamenlijk<br />

hulpmiddelen (tools) ontwikkeld kunnen worden voor<br />

bedrijven en werknemers ter ondersteuning van het<br />

maken van afspraken over functieverlichting, het<br />

gebruik van RVU-vrijstelling en verlofsparen.<br />

Digitalisering<br />

Digitaliseringsvraagstukken hebben voor Anthos een<br />

hoge prioriteit, omdat er steeds hogere eisen aan het<br />

bedrijfsleven worden gesteld op het gebied van<br />

Tracking & Tracing. Bovendien leidt de digitalisering<br />

van de keten tot belangrijke efficiencyvoordelen voor<br />

alle ketenpartijen.<br />

In het Sectorplatform Bloembollen heeft Anthos<br />

veelvuldig aangedrongen om concrete stappen te<br />

nemen die moeten leiden tot een efficiëntere en<br />

effectievere inrichting van de bloembollenketen. Om<br />

die doelstelling te verwezenlijken is het van belang<br />

dat de levering gepaard gaat met de juiste en<br />

volledige informatie van teeltpartijen bij levering aan<br />

de handel. De praktijk wijst uit dat die informatie vaak<br />

onvolledig of foutief is, waardoor handelsbedrijven bij<br />

ontvangst en verwerking in het ketenregister met<br />

grote problemen worden geconfronteerd. Voor de<br />

handelsbedrijven in de droogverkoop leidt dat er zelfs<br />

toe dat aansluiting op het ketenregister tot<br />

onoverkomelijke problemen leidt.<br />

Het Sectorplatform onderschrijft het belang van<br />

digitalisering, maar om uiteenlopende redenen zijn<br />

alleen Anthos, BKD en CNB de kar gaan trekken,<br />

zowel financieel, alsook in de ontwikkeling van de<br />

digitale keten. Uitgangspunt is dat EDI-Connect het<br />

platform wordt dat het berichtenverkeer per transactie<br />

afhandelt en zorgdraagt voor de validatie van het<br />

leveringsbericht. Tevens is afgesproken dat een<br />

portal wordt ontwikkeld voor telers die niet over een<br />

softwarepakket beschikken.<br />

De initiatieven van Anthos over de digitalisering van<br />

de bloembollenketen worden<br />

door het bestuur<br />

Boomkwekerijproducten met<br />

belangstelling gevolgd. Ook in Arbeid<br />

de boomkwekerijsector heeft<br />

dat thema een hoge prioriteit,<br />

o.a. in relatie tot registratie, het<br />

gebruik van coderingen en de<br />

digitale koppeling met de<br />

kwaliteitsnormen. Dit laatste<br />

thema is door Anthos ook<br />

ingebracht bij de European<br />

Nurserystock Association.<br />

Digitalisering


Wat verder ter<br />

tafel kwam<br />

Anthos heeft een gevelbordje aan de leden<br />

beschikbaar gesteld, waarmee zichtbaar kan worden<br />

gemaakt dat een bedrijf lid is van de organisatie.<br />

Als gevolg van COVID-19 kon de<br />

Eindejaarbijeenkomst opnieuw niet doorgaan. Ook<br />

andere bijeenkomsten konden niet ‘live’ worden<br />

bijgewoond, incl. de algemene ledenvergadering. Als<br />

alternatief zijn veel digitale bijeenkomsten gehouden,<br />

o.a. over ‘New Retail’ en ‘High Tech, High Touch’.<br />

Anthos heeft een positief resultaat van 170.000<br />

euro gerealiseerd, welk bedrag in zijn geheel aan de<br />

leden is gerestitueerd.<br />

Het inkoop Collectief, waar veel leden bij zijn<br />

aangesloten, is gestart met de inkoop van energie<br />

voor het kalenderjaar 2024.<br />

De bloembollen-leden hebben de exportstatistiek<br />

over de kalenderjaren 2015 t/m 2020 ontvangen.<br />

Na 20 jaar trouwe dienst is Ineke Moolenaar op 31<br />

december met pensioen gegaan. Zij was<br />

verantwoordelijk voor de incasso activiteiten en het<br />

bewaken van de internationale verkoopvoorwaarden.<br />

Per 1 januari 2022 zijn deze activiteiten<br />

ondergebracht bij Bierens Incasso Advocaten.<br />

Zowel voor de bloembollen- als boomkwekerijleden<br />

is een conjunctuurenquête gehouden om inzicht te<br />

krijgen in de economische ontwikkelingen en<br />

verwachtingen bij de leden. De resultaten zijn<br />

beschikbaar gesteld aan de deelnemende bedrijven.<br />

De voorzitter van Anthos heeft het bestuur<br />

geïnformeerd over zijn voornemen om in verband<br />

met zijn vervroegde pensionering per 1 maart 2023<br />

terug te treden. In verband daarmee worden er<br />

gesprekken gevoerd over de toekomstige bestuurlijke<br />

en personele inrichting van de organisatie.<br />

Anthos heeft samen met de andere handelskoepels<br />

in de plantaardige sector (VGB, Plantum,<br />

GroentenFruithuis, NAO en AVAG) onder de naam<br />

PlantNet International een nieuw platform ontwikkeld.<br />

Dit samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor<br />

de boven-sectorale belangenbehartiging van de<br />

onderliggende sectoren.<br />

Langs de weg van PlantNet International worden<br />

gesprekken gevoerd met het ministerie van LNV en<br />

de NVWA over op handen zijnde retributies, die tot<br />

een aanzienlijke lastenverzwaring voor het<br />

bedrijfsleven leiden. Daarnaast staat het<br />

capaciteitsvraagstuk van het Derde Landenteam van<br />

de NVWA hoog op de agenda.<br />

Mevrouw van der Drift en de heren de Vries,<br />

Bogaards en Vink zijn alle herbenoemd tot lid van het<br />

Algemeen Bestuur en de respectievelijke Besturen<br />

Bloembollen en Boomkwekerijproducten.


Het Bestuur Boomkwekerijproducten heeft een<br />

voorstel voorbereid om de contributieheffing voor de<br />

boomkwekerijleden aan te passen, o.a. door voor de<br />

grotere bedrijven een viertal hogere staffels toe te<br />

voegen.<br />

Het Bestuur Boomkwekerijproducten heeft een<br />

eerste oriëntatie laten uitvoeren om vast te stellen of<br />

ter bevordering van de afzet van<br />

boomkwekerijproducten een consumentencampagne<br />

kan worden ontwikkeld. Het initiatief wordt positief<br />

beoordeeld en de vervolgstap is om met<br />

marktpartijen te overleggen om het draagvlak te<br />

meten.<br />

Het Bestuur Boomkwekerijproducten heeft zijn<br />

jaarlijkse overleg met de directie van Naktuinbouw<br />

gevoerd. Het Bestuur Bloembollen heeft een<br />

presentatie van de BKD-directeur gehad om inzicht te<br />

krijgen in de kostentoerekening van de BKD over de<br />

verschillende activiteiten die voor teelt en handel<br />

worden uitgevoerd.<br />

Het Bestuur Boomkwekerijproducten heeft een<br />

voorstel ontwikkeld dat moet leiden tot een<br />

aanpassing van de AM-teeltverordening. De LTO<br />

Vakgroep steunt het voorstel niet, maar desondanks<br />

gaat Anthos hierover het overleg aan met<br />

Naktuinbouw.<br />

Het was gebruikelijk dat de<br />

gewasbeschermingsdiscussie gevoerd werd door de<br />

producentenorganisaties. Door tussenkomst van het<br />

Sectorplatform Bloembollen is een nieuwe werkgroep<br />

opgericht waar de hele bloembollenketen samen met<br />

vertegenwoordigers uit de<br />

gewasbeschermingsindustrie in vertegenwoordigd is.<br />

De werkgroep heeft de belangrijkste knelpunten in<br />

beeld gebracht en onderzoeksvoorstellen<br />

geformuleerd die bij moeten dragen aan de door de<br />

sector gestelde doelstellingen inzake het<br />

middelengebruik.<br />

Anthos heeft voor de bloembollensector de NVWA<br />

verzocht om de Basisnormen Bloembollen in te<br />

trekken. De NVWA is bereid daar medewerking aan<br />

te verlenen mits er heldere afspraken kunnen worden<br />

gemaakt over de implementatie daarvan.<br />

Anthos is kennispartner in de PIB Roemenië,<br />

waarin een aantal bedrijven in de bloembollen- en<br />

boomkwekerijsector participeren. Onder de vlag van<br />

het Groene Stad-thema zijn in Roemenië contacten<br />

gelegd die ertoe geleid hebben dat de deelnemende<br />

bedrijven belangrijke handelscontacten konden<br />

leggen waarmee commerciële voordelen zijn<br />

behaald.<br />

Wat verder ter<br />

tafel kwam


Royal<br />

Anthos<br />

Weeresteinstraat 10, 2181 GA HILLEGOM<br />

Postbus 170, 2180 AD HILLEGOM<br />

Tel +31 (0)252 535 080<br />

Fax +31 (0)252 535 088<br />

E-mail secretariaat@anthos.org

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!