30.10.2023 Views

Property Today NL 2023 Editie 13

Magazine van de Mede-eigendom

Magazine van de Mede-eigendom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE <strong>13</strong> - <strong>2023</strong> - OKTOBER-NOVEMBER<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

SALON VAN DE<br />

MEDE-EIGENDOM <strong>2023</strong><br />

Kritische Analyse: hiaten in de<br />

Wet op de Mede-eigendom<br />

Hoe veilig is uw lift?<br />

VLAAMSE OVERHEID ZET IN OP RENOVATIE<br />

APPARTEMENTSGEBOUWEN<br />

Sinds begin dit jaar moeten kandidaat-kopers die een<br />

appartement kopen met een slecht EPC-label (label E of F),<br />

binnen de vijf jaar het appartement energetisch op te waarderen<br />

tot minstens label D. Maar label D is slechts een tussenstap. De<br />

Vlaamse overheid heeft een verstrengingspad voorzien.<br />

BETONHERSTELLINGEN IN MEDE-EIGENDOM<br />

VERGEN EEN SERIEUS AANPAK<br />

Meer en meer vernemen we via de media dat er<br />

betonnen brokstukken, laat staan volledige balkons van<br />

appartementsgebouwen, naar beneden donderen. Met in<br />

zeldzame gevallen helaas ook heel zware menselijke drama’s tot<br />

gevolg. Beton lijkt dan wel een zeer sterk en degelijk materiaal, en<br />

dat is het ook, maar het heeft helaas ook een achillespees.


PROPERTY TODAY<br />

HET MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

Bezoek onze vernieuwde<br />

website www.propertytoday.be<br />

Nu met een mooi overzicht van alle beschikbare<br />

edities die u kan downloaden.<br />

Alle verschenen artikels vanaf editie 1 in<br />

onze nieuwe Blog display.<br />

Nieuwe zoekfuncties over alle artikels, trefwoorden<br />

en over alle edities.<br />

Inhoudstafels van alle edities.<br />

Mogelijkheden voor adverteerders om banners<br />

te plaatsen.<br />

Toegang tot het UVS-Intranet met vele documenten, modellen en informatie<br />

GRATIS juridische bijstand<br />

BENT U SYNDICUS ?<br />

Word dan zeker lid van de beroepsfederatie UVS - Unie van Syndici !<br />

Als u zich aansluit bij onze beroepsfederatie geniet u van vele voordelen :<br />

Rechtsbijstandverzekering (disciplinaire verdediging) in optie<br />

VELE NETWERKMOMENTEN met collega’s om al uw problemen op te lossen<br />

U wordt voorgesteld aan mede-eigenaars die een syndicus zoeken in uw regio<br />

GRATIS deelname aan seminaries en activiteiten<br />

Uw medewerkers kunnen (op uw aanvraag) GRATIS LID worden<br />

Grote kortingen en voorkeurslocatie bij deelnamen aan UVS evenementen<br />

U ontvangt via onze Flash berichten alle praktische, gerichte en geactualiseerde<br />

informatie om uw beroep zonder stress te kunnen uitoefenen<br />

Meer inlichtingen (vrijblijvend) :<br />

www.uvsyndici.be - info@uvsyndici.be


PROPERTYTODAY<br />

3<br />

INHOUD<br />

EDITIE <strong>13</strong><br />

OKTOBER-NOVEMBER<br />

<strong>2023</strong><br />

KRITISCHE ANALYSE VAN DRIE<br />

HIATEN IN DE WET OP DE<br />

MEDE-EIGENDOM<br />

04<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

Schrijf u dan in via<br />

www.propertytoday.be en<br />

krijg het magazine GRATIS<br />

in uw brievenbus!<br />

INTERVIEW MET<br />

CITADEL INSURANCE<br />

BETONHERSTELLINGEN IN<br />

MEDE-EIGENDOM VERGEN<br />

EEN SERIEUS AANPAK<br />

HOE VEILIG IS UW LIFT? 14<br />

VLAAMSE OVERHEID<br />

ZET IN OP RENOVATIE<br />

APPARTEMENTSGEBOUWEN<br />

HET FIBERNETWERK: EEN<br />

BELANGRIJKE KWESTIE VOOR<br />

SYNDICI<br />

08<br />

12<br />

18<br />

26<br />

GOED OM TE WETEN 28<br />

Abonnementen kunnen bij ieder nummer<br />

ingaan en worden elk jaar automatisch<br />

vernieuwd. Abonnee worden kan via<br />

www.propertytoday.be.<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van het<br />

oude en het nieuwe adres en het nieuwe<br />

telefoonnummer. Opzeggingen kunnen<br />

gelijk wanneer gebeuren.<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per jaar<br />

toegestuurd.<br />

Uitgever<br />

PROFIT & FUN BV<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BV<br />

T 03 877 29 20<br />

info@dkvision.eu<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud,<br />

in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk<br />

akkoord van de uitgever. De informatie in dit magazine is met<br />

de grootste zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan<br />

echter niet verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of<br />

onvolledige informatie. <strong>Property</strong> <strong>Today</strong> kan geen garantie bieden<br />

betreffende de juistheid van de informatie van de auteurs van de<br />

gepubliceerde artikels, noch aansprakelijk gesteld worden voor<br />

de schade die, direct of indirect, het gevolg is van deze informatie.


4 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

01<br />

Kritische Analyse<br />

van drie hiaten<br />

in de Wet op de<br />

Mede-eigendom


PROPERTYTODAY<br />

5<br />

Kwestie 1: Schriftelijke aanstelling van<br />

de syndicus<br />

De Wet op Mede-eigendom vertoont enkele<br />

tekortkomingen die aandacht behoeven. Een<br />

duidelijk hiaat betreft de procedure voor de<br />

schriftelijke aanstelling van een syndicus.<br />

Volgens de wet zijn er diverse manieren<br />

waarop een syndicus benoemd kan<br />

worden, waaronder via de eerste algemene<br />

vergadering, een gerechtelijke beslissing, of<br />

het reglement van interne orde (RIO).<br />

Onlangs kwam een zaak aan het licht waarin<br />

een eerste syndicus zijn aanstelling verkreeg<br />

via een schriftelijke beslissing, gebaseerd<br />

op artikel 3.87, paragraaf 11. Hierbij maakte<br />

hij dus gebruik van de mogelijkheid zoals<br />

voorzien in artikel 3.87, paragraaf 11, om<br />

buiten de algemene vergadering, middels<br />

eenparigheid een schriftelijke beslissing te<br />

initiëren.<br />

Binnen artikel 3.87, paragraaf 11, wordt<br />

aangegeven dat de leden van de Vereniging<br />

van Mede-eigenaars (VME), bij eenparigheid<br />

van alle mede-eigenaars schriftelijke<br />

beslissingen kunnen nemen die buiten het<br />

kader van de algemene vergadering vallen,<br />

uitgezonderd die welke in een authentieke<br />

akte moeten worden vastgelegd. De<br />

syndicus dient daarvan wel notulen op te<br />

stellen. Nota: éénparigheid = 1.000 op 1.000<br />

(100%), of het akkoord van de totaliteit van<br />

àlle mede-eigenaars zonder uitzondering.<br />

Het is van belang te erkennen dat de<br />

schriftelijke aanstelling op zichzelf een<br />

wettelijke optie is. De eerste algemene<br />

vergadering valt binnen het kader van de<br />

algemene vergaderingen en kan, volgens<br />

artikel 3.89, paragraaf 1, de syndicus<br />

aanstellen. Er is dus in de Wet op de Medeeigendom,<br />

geen belemmering m.b.t. de<br />

schriftelijke aanstelling van de syndicus, en<br />

het biedt zelfs het voordeel van unanieme<br />

goedkeuring.<br />

Hieruit rijzen enkele vragen:<br />

Î Kan de schriftelijke aanstelling uiteindelijk<br />

de eerste algemene vergadering volledig<br />

vervangen?<br />

Î Hoe zit het met de eenparigheid? Moet<br />

deze optie beperkt blijven tot VME's met<br />

volledig verkochte appartementen?<br />

Î Moet het statutaire minimumaantal medeeigenaars<br />

voor het bijeenroepen van de<br />

eerste algemene vergadering ook gelden<br />

voor schriftelijke beslissingen?<br />

Î Wie zal uiteindelijk de schriftelijke<br />

overeenkomst ondertekenen?<br />

Deze vragen vereisen verdere verduidelijking.<br />

Kwestie 2: Ondertekening van de<br />

Syndicus Overeenkomst<br />

Een tweede kritiek punt in de Wet op Medeeigendom<br />

betreft de ondertekening van de<br />

syndicus overeenkomst.<br />

Volgens de wet moet de syndicus werken<br />

op basis van een schriftelijke overeenkomst<br />

die de regeling tussen de syndicus en de<br />

VME, evenals de bijbehorende vergoedingen,<br />

vastlegt.<br />

In de meeste gevallen krijgt op de AV,<br />

een mede-eigenaar de volmacht om de<br />

“ De syndicus moet<br />

op basis van een<br />

schriftelijke<br />

overeenkomst<br />

werken<br />

overeenkomst te ondertekenen. Echter,<br />

dit proces kan enkele problemen met zich<br />

meebrengen, zoals het gebrek aan tijd om<br />

de overeenkomst grondig door te nemen.<br />

Soms kan het zelfs maanden duren voordat<br />

de overeenkomst wordt ondertekend, en<br />

in sommige gevallen gebeurt dit helemaal<br />

niet. Dit kan de syndicus in een lastige positie<br />

brengen, met mogelijke consequenties voor<br />

de geldigheid van de overeenkomst en de<br />

aansprakelijkheid van de mede-eigenaar.<br />

Een aantal typische problemen kunnen zich<br />

alsnog voordoen:<br />

Î er wordt geopperd dat de overeenkomst<br />

eerst in detail moet nagelezen worden<br />

Î de mede-eigenaar die moet ondertekenen<br />

is zeer gehaast om de vergadering te<br />

verlaten en wil de overeenkomst niet<br />

zomaar ongelezen ondertekenen<br />

Î er wordt geopperd dat de inhoud van<br />

de overeenkomst niet voorafgaandelijk<br />

bekend gemaakt is aan de medeeigenaars.<br />

Niettemin doet zich soms de situatie voor<br />

dat ondanks herhaalde herinneringen en<br />

correspondentie, weken tot zelfs maanden<br />

voorbijgaan voordat de desbetreffende<br />

mede-eigenaar de overeenkomst<br />

ondertekent. In het slechtste geval krijgt de<br />

syndicus de syndicusovereenkomst zelfs niet<br />

meer te zien. Indien de mede-eigenaar te<br />

kwader trouw handelt, kan de ondertekening<br />

voor onbepaalde tijd worden uitgesteld<br />

Vragen die opkomen zijn onder andere:<br />

Î Is de overeenkomst geldig als de medeeigenaar<br />

deze niet ondertekent?<br />

Î Kan de syndicus gesanctioneerd worden<br />

door het BIV vanwege het ontbreken van<br />

een geldige overeenkomst?<br />

Î Wat is de verantwoordelijkheid van de<br />

mede-eigenaar die zijn mandaat niet<br />

vervult?<br />

Enkele tips:<br />

Î Stuur de overeenkomst mee aan de medeeigenaars<br />

die uw kandidatuur gevraagd<br />

hebben,<br />

Î Bereid de overeenkomst voor en laat deze<br />

direct ondertekenen aan het einde van de<br />

Î Is het mogelijk voor de VME-leden om<br />

voor de eerste algemene vergadering<br />

schriftelijk te besluiten over het ontslag<br />

van een reeds aangestelde syndicus?<br />

Î Kan een concurrent-syndicus de eerste<br />

algemene vergadering omzeilen en deze<br />

vergadering mogelijk overbodig maken?<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


6 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

vergadering.<br />

Î Communiceer duidelijk dat de<br />

overeenkomst geen enkele wijzigingen<br />

bevat ten opzichte van de vorige, behalve<br />

voor bijvoorbeeld het aangepaste ereloon<br />

en/of administratiekosten.<br />

Î Notuleer dit eveneens duidelijk in<br />

uw verslag. Dit zal ongetwijfeld de<br />

gemandateerde ondertekenaar<br />

geruststellen<br />

Kwestie 3: Ontbreken van een wettelijke<br />

termijn voor de tweede Algemene<br />

Vergadering<br />

Een aanvullend knelpunt binnen de context<br />

van de Wet op het Mede-eigendom<br />

manifesteert zich met betrekking tot de<br />

tweede algemene vergadering (AV).<br />

In overeenstemming met de juridische<br />

voorschriften wordt voorzien dat wanneer<br />

geen van beide vereiste quorums wordt<br />

bereikt tijdens de eerste AV, er een tweede<br />

algemene vergadering zal worden gehouden<br />

na een minimumtermijn van vijftien dagen.<br />

Tijdens deze daaropvolgende vergadering<br />

wordt de mogelijkheid geboden tot<br />

beraadslaging, ongeacht het aantal<br />

aanwezige of vertegenwoordigde leden en<br />

hun proportionele aandeel in de medeeigendom.<br />

Desalniettemin wordt in de wet geen<br />

maximale termijn vastgesteld. Dit creëert<br />

de situatie waarin de tweede vergadering<br />

mogelijk na een tijdsbestek van 6 tot 9<br />

maanden, of potentieel helemaal niet,<br />

plaatsvindt.<br />

Verscheidene syndici stellen zichzelf de<br />

vraag omtrent de intrinsieke relevantie van<br />

deze tweede AV. Zij zijn van mening dat<br />

deze tweede bijeenkomst een inefficiënte<br />

tijdsbesteding betekent.<br />

Indien mede-eigenaars afwezig waren<br />

tijdens de initiële AV, is het onwaarschijnlijk<br />

dat zij zich wel zullen inzetten voor de<br />

tweede AV. Dit doet zich met name voor<br />

wanneer de dagorde geen substantiële of<br />

vitale agendapunten omvat.<br />

Bovendien brengt deze situatie potentiële<br />

risico's met zich mee voor de Vereniging<br />

van Mede-eigenaars (VME), daar<br />

beslissingen kunnen worden genomen<br />

met een minimaal aantal aanwezigen,<br />

zoals verankerd in de wet: "ongeacht het<br />

aantal aanwezige of vertegenwoordigde<br />

leden en hun proportionele aandeel in de<br />

mede-eigendom." Het beeldende gezegde<br />

"twee man en een paardenkop" vindt hier<br />

toepassing.<br />

Dit geeft aanleiding tot de volgende<br />

vraagstukken:<br />

Î Is het mogelijk om binnen de Wet op de<br />

Mede-eigendom een maximale termijn<br />

vast te leggen, bijvoorbeeld van drie of zes<br />

maanden?<br />

Î Geniet de tweede AV werkelijk waarde<br />

of zoals sommige syndici beweren,<br />

wordt deze eerder beschouwd als een<br />

tijdsinefficiëntie en potentieel nadelig voor<br />

de VME, gezien de minimale aanwezigheid<br />

voor besluitvorming?<br />

Î Gezien deze problemen, dient een<br />

grondige analyse en eventuele herziening<br />

van de Wet op de Mede-eigendom in<br />

overweging te worden genomen om deze<br />

gaten te dichten en te resulteren in een<br />

effectieve en efficiënte regulering binnen<br />

het wettelijk kader van mede-eigendom.<br />

De UVS blijft graag ter beschikking van de<br />

wetgever voor elk overleg dat aanleiding kan<br />

geven tot concrete verbeteringen van de<br />

Wet op Mede-eigendom.<br />

Wordt vervolgd.<br />

info<br />

Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

Voorzitter UDS<br />

(Union des Syndics asbl)<br />

Geaccrediteerd Expert in<br />

Mede-eigendom (Kavex vzw)<br />

PROPERTYTODAY


Blokpolis<br />

De blokpolis die alles<br />

‘in’begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op axa.be<br />

Dit product Comfort Thuis Speciaal/formule Buildimo - Buildimax - Buildimax All Risk is een verzekering die de waarborgen brand en<br />

andere schade aan de woning (gebouw en inhoud), burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en eerste hulp omvat. De waarborg<br />

rechtsbijstand is optioneel. Dit product werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen<br />

aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende<br />

verlenging. Aarzel niet om een beroep te doen op je makelaar voor meer informatie of om een offerte aan te vragen. Hij staat voor je<br />

klaar enis het beste geplaatst om je de oplossing voor te stellen die het best bij je past. Wij nodigen je uit de Algemene Voorwaarden en<br />

productfiche van dit product te raadplegen alvorens de verzekering af te sluiten. Daarin vind je de aangeboden dekkingen en de<br />

eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Je kan deze documenten gratis bekomen bij je makelaar of op www.axa.be.<br />

Niet tevreden? Laat het ons weten: Customer Protection, Troonplein 1, 1000 Brussel of surf naar www.axa.be/contact. Indien de<br />

voorgestelde oplossing je niet schikt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeusplantsoen 35 te 1000 Brussel<br />

of op www.ombudsman.as.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel<br />

(België) • www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0123 • V.U.: C. Audet, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


8 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

02<br />

Interview<br />

met Citadel<br />

Insurance<br />

Citadel Insurance is een verzekeringsmakelaar en<br />

sinds 3 jaar partner van de UVS (Unie van Syndici).<br />

Wij wilden graag meer weten en ontmoetten<br />

Thomas Robberechts en Lionel Van Damme.<br />

Kan je ons even voorstellen?<br />

Thomas: Ik ben Manager bij Citadel<br />

Insurance voor Vlaanderen, mijn collega<br />

Lionel van Damme is de manager voor de<br />

regio Brussel en Wallonië.<br />

Wat is Citadel Insurance en waarom bent<br />

u partner van de UVS?<br />

Thomas: CITADEL INSURANCE is een<br />

verzekeringsmakelaar gespecialiseerd in VME<br />

verzekeringen. Het was logisch dat Citadel<br />

en UVS ooit elkaar zouden ontmoeten om<br />

samen te werken. Sinds 2021 is Citadel<br />

Insurance de makelaar van UVS voor de<br />

disciplinaire verdediging. We komen hier<br />

later op terug.<br />

U zegt dat u gespecialiseerd bent in<br />

VME-verzekeringen, kunt u ons meer<br />

vertellen?<br />

Lionel: Wij hebben inderdaad enkele<br />

producten ontwikkeld die specifiek gericht<br />

zijn op VME’s met sterke voorwaarden aan<br />

interessante tarieven.<br />

Een voorbeeld onder andere, voor net<br />

opgeleverde residenties bieden wij een<br />

minimumtarief aan.<br />

Wat betreft de dekking, is de<br />

brandverzekering in mede-eigendom<br />

niet overal hetzelfde?<br />

Thomas: Nee, zeker niet. Er zijn twee<br />

belangrijke formules in brandverzekeringen<br />

voor residenties waar men rekening mee<br />

moet houden, de genoemde gevaren<br />

(Named perils) en Alle risico’s behalve (All<br />

Risk).<br />

De eerste vereist dat de verzekerde aantoont<br />

dat de oorzaak gedekt is en dat de schade<br />

opgetreden is onder de omstandigheden<br />

die in het contract zijn beschreven. Terwijl bij<br />

de Alle risico, de bewijslast volledig omkeert.<br />

Het is aan de verzekeraar om te bewijzen<br />

dat de oorzaak is uitgesloten. Als de oorzaak<br />

niet specifiek staat uitgesloten in de polis,<br />

is de verzekeraar verplicht om de schade te<br />

regelen.<br />

Heb je een concreet voorbeeld?<br />

Lionel: Ja, tijdens een huiselijk incident,<br />

wanneer een eigenaar het slachtoffer is van<br />

waterschade aan het plafond die afkomstig<br />

is van het bovenliggende appartement,<br />

maar dat deze zijn schuld niet herkent, bv.<br />

als een badkuip overstroomt. Aangezien<br />

de verzekeraar de zaak niet objectief kan<br />

bepalen, zal hij niet ingrijpen om het<br />

plafond te herstellen. In Alle risico’s zal hij het<br />

beschadigde plafond moeten compenseren.<br />

Het spreekt voor zich dat we de facto All<br />

Risks-formule voorstellen.


PROPERTYTODAY<br />

9<br />

Ik zie dat ik je een goede dekking voor<br />

mede-eigenaren bied, maar onze leden<br />

zijn beheerders. Zijn er specifieke<br />

dingen voor hen?<br />

Thomas: Ja, ons doel is om zowel de<br />

belangen van de mede-eigenaren als die van<br />

de syndicus te behartigen.<br />

Lionel: Inderdaad, bij een schadegeval,<br />

hoewel de syndicus alleen verantwoordelijk<br />

is voor gemeenschappelijke delen, zorgt hij<br />

ook voor het beheer van de schadegevallen<br />

van alle partijen van de residentie. In<br />

dit opzicht bieden wij systematisch een<br />

vergoedingstoename van 10% van de<br />

indirecte schadeverliezen gedeeltelijk<br />

privatief voor de mede-eigenaren en 10%<br />

van de syndicuskosten voor de hele schade.<br />

Privé en gemeenschappelijke onderdelen<br />

gecombineerd.<br />

Het beheer van een VME is complex.<br />

Het is niet beperkt tot het beheer en de<br />

vergoeding van schade aan het gebouw.<br />

Lionel: Je hebt helemaal gelijk. Daarom<br />

heeft Citadel Insurance een compleet<br />

assortiment verzekeringsproducten<br />

voor VME’s ontwikkeld: brand- maar ook<br />

Burgerlijke aansprakelijkheidspolis voor de<br />

leden van de raad van mede-eigendom<br />

en de commissaris van de rekeningen,<br />

een polis lichamelijke ongevallen voor<br />

vrijwilligers, arbeidsongevallen voor mensen<br />

die in dienst werken van de VME en een<br />

rechtsbijstandspolis.<br />

Rechtsbijstand?<br />

Thomas: Ja, tegenwoordig wordt een<br />

VME heel vaak geconfronteerd met<br />

verschillende en uiteenlopende geschillen:<br />

buurtconflicten, geschillen met een<br />

leverancier, een verzekeraar en meestal met<br />

mede-eigenaren. De syndicus heeft vaker te<br />

maken met openstaande vorderingen bij de<br />

mede-eigenaars.<br />

Onze rechtsbijstand dekt de kosten voor het<br />

terugvorderen van onbetaalde rekeningen<br />

van de mede-eigenaars en biedt permanent<br />

juridisch advies aan.<br />

Wij begrijpen dat je goede dingen<br />

aanbiedt, maar ik kan mij niet inbeelden<br />

dat dit voor elke VME weggelegd is.<br />

Thomas: Klopt, onze rol is niet beperkt<br />

tot bemiddeling, maar ook vooral tot<br />

riskmanagement. Ons doel is om proactief<br />

te werk te gaan en bepaalde oplossingen te<br />

bespreken met de syndicus en verzekeraar.<br />

Lionel: het doel is om op lange termijn een<br />

VME te verzekeren en geen mooie dekking<br />

aan een lage premie aan te bieden die bij de<br />

eerste schade dient herzien te worden.<br />

Thomas: We hebben directe communicatie<br />

met de verzekeraars om oplossingen voor<br />

te stellen zodat de schadestatistieken<br />

van het gebouw niet uit de hand lopen.<br />

Wij stellen dan vaak voor om de kleinere<br />

schadegevallen zelf te regelen zonder<br />

Meer info op<br />

Nieuw: Easime<br />

Individuele facturatie<br />

van verwarmingskosten<br />

Bent u eigenaar of verhuurder van een appartement? En wordt<br />

het gebouw collectief met gas verwarmd? Met Easime wordt<br />

het warmteverbruik voor elk appartement automatisch individueel<br />

gefactureerd. Zo moet u de verwarmingskosten niet meer opvolgen.<br />

Easime maakt u het leven makkelijker<br />

www.ista.be<br />

in samenwerking met


10 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

tussenkomst van de verzekeraar. Wij<br />

maken de VME er op attent dat bepaalde<br />

renovatiewerken noodzakelijk worden<br />

als er door de verouderde elementen in<br />

het gebouw vaak schade uit ontstaat.<br />

Bijvoorbeeld verouderde waterleidingen.<br />

“ We komen vaker<br />

warmtepompen,<br />

zonnepanelen<br />

of elektrische<br />

laadpalen tegen<br />

in de nieuwe<br />

residenties.<br />

van een klacht bij het BIV gedagvaard<br />

worden voor de uitvoerende kamer. De polis<br />

“disciplinaire verdediging” werd speciaal<br />

ontwikkeld voor de leden van de Unie Van<br />

Syndici en dekt de verdedigingskosten<br />

van de uitvoerende kamer, alsook in geval<br />

van hoger beroep. Voor meer informatie<br />

kan u gerust met ons of met UVS contact<br />

opnemen.<br />

Thomas en Lionel, Bedankt voor dit<br />

interview. Ik hoop dat we jullie snel weer<br />

kunnen zien.<br />

Lionel en Thomas: Zeker, als partner van<br />

de UVS (Unie van Syndici) zijn we elk jaar<br />

aanwezig op het Salon van Mede-eigendom<br />

en nemen wij regelmatig deel aan de<br />

ronde-tafels van de franstalige UDS.<br />

info<br />

Dhr Thomas Robberechts<br />

Citadel Insurance - manager<br />

Vlaanderen<br />

0479 50 33 74<br />

thomas@citadelinsurance.be<br />

PROPERTYTODAY<br />

Wat de toekomst betreft, verandert<br />

onze wereld vooral vanuit het<br />

klimaatperspectief. Zijn deze<br />

wijzigingen dan ook zichtbaar in jullie<br />

voorwaarden?<br />

Lionel: Ja, klimaatverandering is voor<br />

iedereen een realiteit geworden. Hetzelfde<br />

geldt voor residenties en daarom is het<br />

onze taak ervoor te zorgen dat we het onze<br />

voorwaarden continu updaten.<br />

Thomas: De wetgeving past regelmatig de<br />

administratieve en milieuvoorschriften aan in<br />

de bouw. Dit brengt vaak extra kosten mee<br />

die onze verzekeraar ten laste neemt.<br />

Lionel: Daarnaast zien wij dat steeds meer<br />

VME’s zich beginnen aan te passen door<br />

groene energie te gebruiken. We komen<br />

vaker warmtepompen, zonnepanelen of<br />

elektrische laadpalen tegen in de nieuwe<br />

residenties. Het spreekt voor zich dat deze<br />

nieuwe elementen in onze voorwaarden zijn<br />

opgenomen.<br />

Heel erg bedankt voor al deze<br />

informatie, maar kunnen we, voordat we<br />

klaar zijn, terugkomen op de Burgerlijke<br />

aansprakelijkheid Disciplinaire<br />

verdediging van de syndici?<br />

Lionel: Natuurlijk. Maar, belangrijke detail,<br />

het wordt alleen toegekend aan de leden<br />

van de UVS en is volledig geïntegreerd in<br />

hun lidmaatschap.<br />

Thomas: Als syndicus kunt u ten gevolge


publireportage<br />

Rechtsbijstand VME<br />

Al aan gedacht om je VME ook juridisch te<br />

beschermen met een rechtsbijstandsverzekering?<br />

Meer en meer mensen kiezen voor het leven in een<br />

appartement. Dit fenomeen wordt inmiddels de<br />

verappartementisering van Vlaanderen genoemd.<br />

Dit zorgt meteen ook voor een groot aantal<br />

beslommeringen en mogelijke conflicten, die minder<br />

aanwezig zijn bij het leven in een alleenstaande<br />

woning.<br />

De syndicus is het eerste aanspreekpunt voor tal<br />

van problemen en discussies, niet alleen onder<br />

de mede-eigenaars, maar ook met derden zoals<br />

buren of leveranciers. In het ergste geval escaleert<br />

het tot een juridisch conflict met procedures, de<br />

één al complexer dan de ander. In dat geval is het<br />

aangewezen om beroep te doen op de diensten van<br />

een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar zoals<br />

Euromex.<br />

Overigens, zo een rechtsbijstandsverzekering in het<br />

kader van een VME verzekert niet alleen de rechten van<br />

de Vereniging van Mede-eigenaars (VME), maar ook die<br />

van de syndicus, de Raad van Mede-eigendom én de<br />

Commissaris van de rekeningen.<br />

Wat is dat nu juist, een<br />

rechtsbijstandsbijstandsverzekering?<br />

Iedereen kan in zijn leven terechtkomen in een<br />

conflict. Hoe voorzichtig of conflictvermijdend je ook<br />

bent, je kan nooit uitsluiten dat anderen je schade<br />

berokkenen of dat je in aanraking komt met justitie.<br />

Juridische conflicten komen steeds vaker voor en de<br />

wetgeving is complex.<br />

Kunnen rekenen op professionele hulp wanneer je<br />

een conflict hebt, is dan ook onontbeerlijk! Heb je<br />

een geschil, dan zoekt Euromex voor jou naar een<br />

snelle minnelijke oplossing. Als het nodig is, laten we<br />

je bijstaan voor de rechtbank.<br />

Denk maar aan de situatie waarbij één van de medeeigenaars<br />

weigert om zijn aandeel in de facturen te<br />

betalen of een klusjesman die meer schade aan je<br />

gebouw aanbrengt dan herstelt.<br />

Door te kiezen voor juridische ondersteuning en advies<br />

door Euromex, kan je er op vertrouwen dat je de beste<br />

“Mijn buren<br />

vinden zichzelf<br />

“de nieuwe<br />

Beatles”.<br />

Ik niet.”<br />

Euromex, dat is een team van juristen die thuis zijn in alle mogelijke<br />

takken van het recht. Die écht luisteren, maar ook actief voor je<br />

opkomen. Daar kan je écht op vertrouwen.<br />

V.U.: Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem – www.euromex.be<br />

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NBB en FSMA.<br />

Juristen die luisteren. En doen.<br />

Dat is een<br />

Euromexmoment.<br />

oplossing voor jouw situatie en de mede-eigendom<br />

vindt. Ligt een minnelijke oplossing toch niet binnen<br />

handbereik, dan betalen wij de kosten van een advocaat<br />

naar keuze voor een gerechtelijke oplossing.<br />

Als rechtsbijstandsverzekeraar is Euromex al jaren de<br />

referentie in de VME-markt. Onze gespecialiseerde<br />

juristen zorgen, samen met je makelaar, voor een<br />

efficiënte oplossing van de vaak voorkomende en soms<br />

complexe conflicten die ontstaan wanneer mensen<br />

samen wonen in één gebouw.<br />

Meer weten wat Euromex voor VME’s en syndici kan<br />

betekenen?<br />

Neem contact op met je verzekeringsmakelaar<br />

voor het juiste advies inzake het ruime aanbod<br />

rechtsbijstand.<br />

Juristen die luisteren. En doen.<br />

V.U.: E. Vanpoucke - Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem - www.euromex.be<br />

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NBB en FSMA.


12 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

Betonherstellingen<br />

in<br />

mede-eigendom<br />

vergen een<br />

serieus aanpak<br />

03<br />

Het lijkt een ver-van-mijn-bed-show, maar<br />

dat is het helaas niet…<br />

Na val van afgebroken balkon zijn andere<br />

bewoners bezorgd: “Ik heb nu gemerkt dat mijn<br />

balustrade ook is losgekomen” (Het Nieuwsblad<br />

– 20 juli <strong>2023</strong>)<br />

Deel van balkon valt naar beneden aan Gent<br />

Zuid: brandweer komt ter plaatse<br />

(Het Nieuwsblad – 16 mei <strong>2023</strong>)<br />

Balkon valt naar beneden in Vlaardingen, vader<br />

en zoon zwaargewond<br />

(RTL Nieuws – oktober 2021)<br />

Meer en meer vernemen we via de<br />

media dat er betonnen brokstukken,<br />

laat staan volledige balkons van<br />

appartementsgebouwen, naar beneden<br />

donderen. Met in zeldzame gevallen helaas<br />

ook heel zware menselijke drama’s tot<br />

gevolg. Ook in de civiele bouw merken<br />

we dat een gedegen en professioneel<br />

onderhoud aan betonnen structuren door<br />

de jaren heen meer dan een noodzaak is<br />

geworden. Denken we hierbij maar aan de<br />

perikelen rond de Leopold II tunnel in Brussel<br />

van een aantal jaren geleden (sinds mei<br />

2022 omgedoopt tot de Annie Cordytunnel)<br />

en recentelijk kwam ook de overbekende<br />

Zwitserse Gotthardtunnel in het nieuws,<br />

waar overnacht grote betonbrokstukken naar<br />

beneden waren gevallen (gelukkig zonder<br />

veel erg).<br />

De meeste van onze betonnen flatgebouwen<br />

dateren uit de jaren ’70 en ’80<br />

van de vorige eeuw, wat betekent dat deze<br />

constructies de leeftijd van 50 jaar hebben<br />

bereikt. Beton lijkt dan wel een zeer sterk en<br />

degelijk materiaal, en dat is het ook, maar het<br />

heeft helaas ook een achillespees. De ijzeren<br />

betonwapening die maakt dat beton ook zal<br />

kunnen weerstaan aan trekspanningen, kan<br />

onder invloed van intredend koolstofdioxide<br />

CO2 én in aanwezigheid van vocht gaan<br />

roesten. Dit fenomeen zal er voor zorgen<br />

dat (grote) schollen beton uit de façade<br />

worden weggeduwd en dat bepaalde<br />

wapeningsstaven dermate zullen worden<br />

weggevreten, zodat de stabiliteit van een<br />

constructie in het gedrang kan komen.<br />

En wat het nog erger maakt voor de<br />

onwetende man/vrouw op de straat, is dat in<br />

de meeste gevallen deze pathologieën voor<br />

het blote oog pas zichtbaar worden wanneer<br />

het eigenlijk al rijkelijk te laat is, waardoor<br />

de broodnodige betonbeschermingen<br />

en -herstellingen veel ingrijpender zullen<br />

uitvallen. Een kwalitatief en degelijk<br />

betononderhoud op geregelde tijdsstippen<br />

aan betonnen gevelpartijen is dan ook een<br />

must.<br />

Sinds 2008 kunnen aannemersbedrijven die<br />

betonherstellingen uitvoeren zich engageren<br />

voor de “Procescertificatie Betonherstelling”.<br />

Na een positieve evaluatie zal het bedrijf<br />

in kwestie kunnen beschikken over een<br />

(weliswaar vrijwillig) BENOR-certificaat,<br />

uitgegeven en gepubliceerd door de<br />

Belgische certificatie-instelling BCCA. Zij<br />

werden door de Belgische Staat voor deze<br />

activiteitsdomeinen aangeduid en zijn<br />

hiertoe tevens geaccrediteerd door BELAC<br />

(de Belgische Accreditatie-instelling).<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Elk bedrijf dat over een Procescertificaat<br />

beschikt wordt jaarlijks door BCCA<br />

geauditeerd en door het afstappen op<br />

een aantal willekeurig aangeduide werven<br />

uit hun portfolio worden eveneens<br />

de verschillende hersteltechnieken en<br />

processen geëvalueerd naar kwaliteit.


PROPERTYTODAY<br />

<strong>13</strong><br />

Sinds kort zijn deze bedrijven binnen het<br />

systeem van certificatie ook verplicht,<br />

om al hun werven waarin een aandeel<br />

betonherstellingen vervat zit aan te melden<br />

op een daartoe speciaal ontwikkeld<br />

portaal MyBCCA, waardoor als het ware<br />

een continue opvolging van de werken<br />

bevorderd wordt.<br />

Wij hebben er met z’n allen alle nut bij om<br />

ons patrimonium, of het nu om kunstwerken<br />

dan wel om woonblokken gaat, in ere te<br />

houden. Het zal de veiligheid van ons allen<br />

alleen maar ten goede komen.<br />

Tips van UVS!<br />

• Opteer altijd voor gecertificeerde<br />

aannemers<br />

• Plaats op regelmatige basis een<br />

agendapunt op de AV m.b.t. de staat van de<br />

gevels en de balkons<br />

info<br />

ir. Benny BROEKAERT<br />

Chief Coordinator BCCA<br />

Hermeslaan 9<br />

1831 Diegem<br />

www.bcca.be<br />

b.broekaert@bcca.be<br />

“ Een kwalitatief<br />

en regelmatig<br />

betononderhoud is<br />

dan ook een must<br />

PROPERTYTODAY


14 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

Hoe veilig is<br />

uw lift?<br />

Is er een lift in uw gebouw? Hoe weet u zeker<br />

dat die 100% veilig is?<br />

04<br />

In België zijn er naar schatting 85.000 liften.<br />

Niet enkel verouderde liften kunnen een<br />

ernstig gevaar voor de veiligheid van de<br />

gebruiker vormen, maar ook 'moderne'<br />

liften kunnen door een gebrekkig en slecht<br />

onderhoud gevaarlijk zijn.<br />

De meest vastgestelde problemen zijn:<br />

Î Een lichtgordijn aan de kooitoegang<br />

Î Het ontbreken van een vanginrichting<br />

Î Ladder voor toegang schachtput niet<br />

conform<br />

Î Onvoldoende verlichting


PROPERTYTODAY<br />

15<br />

Als beheerder bent u als enige aansprakelijk<br />

voor uw beheer (BW art 3.89§6). Dit houdt<br />

concreet in dat u ook verantwoordelijk bent<br />

voor de goede werking van de liftinstallaties<br />

in de VME’s in uw portefeuille. Uw aandacht<br />

moet dus te allen tijde gericht zijn op de<br />

veiligheid van het gebouw en vooral op de<br />

strikte naleving van alle voorschriften m.b.t.<br />

de lift. Onderhoud en inspecties dienen stipt<br />

opgevolgd te worden.<br />

Preventie onderhoud en<br />

periodieke keuring<br />

Elke nieuwe lift moet een jaar na<br />

ingebruikname worden gekeurd. Dit is de<br />

eerste periodieke keuring.<br />

Om de hoeveel tijd een keuring van uw<br />

liften moet gebeuren, hangt af van de<br />

certificatie van de onderhoudsfirma. Is<br />

deze ISO-gecertifieerd, dan volstaat<br />

een halfjaarlijkse keuring van de liften.<br />

De meeste onderhoudsfirma’s zijn ISOgecertifieerd.<br />

Indien niet, dan bent u<br />

verplicht tot een driemaandelijkse<br />

keuring van de liften uit te voeren door<br />

een EDTC zoals ACEG. ACEG is een EDTC<br />

(Externe Dienst voor Technische Controles)<br />

die u graag met raad en daad bijstaat voor<br />

de controles van uw liften.<br />

Controleer dus steeds of uw<br />

onderhoudsfirma ISO-gecertificeerd is!<br />

Laat de opmerkingen niet liggen!<br />

Vaak bevatten de keuringsverslagen<br />

opmerkingen. Voor alle opmerkingen die<br />

voortvloeien uit de preventieve inspectie<br />

dient de syndicus onmiddellijk actie te<br />

ondernemen om deze op te lossen. Als<br />

“ Vertrouw op ISO<br />

gecertificeerde<br />

onderhoudsfirma’s<br />

syndicus dient u alle maatregelen van<br />

voorlopig beheer te nemen.<br />

Bw art 3.89-§5. "Ongeacht de bevoegdheid<br />

die hem door het reglement van medeeigendom<br />

wordt toegekend, heeft de<br />

syndicus tot opdracht: 2° alle bewarende<br />

maatregelen te treffen en alle daden van<br />

voorlopig beheer te stellen".<br />

Concreet; vraag z.s.m. een offerte aan uw<br />

liftleverancier, en geef z.s.m. opdracht om<br />

de situatie te regulariseren. U hoeft daarvoor<br />

geen goedkeuring van de algemene<br />

vergadering te hebben. Best is wel de Raad<br />

van Mede-eigendom te informeren (indien<br />

een raad aanwezig is in de VME).<br />

Dit kan in de meeste gevallen door uw<br />

liftleverancier maar dit kan ook door<br />

gespecialiseerde firma’s gebeuren. Denken<br />

wij maar aan water in de schachtput, storing<br />

op de telefoonlijn, …<br />

De doelstelling van deze actie is terug naar<br />

een volledige conformiteit en veiligheid van<br />

de lift te gaan.<br />

Opgelet: Opmerkingen zijn belangrijke signalen.<br />

Aarzel niet om de lift te laten stil leggen<br />

en verzegelen zolang de veiligheid van de<br />

gebruikers niet gegarandeerd is! De sluiting van<br />

de lift kan enkel gebeuren door tussenkomst<br />

van uw liftleverancier of controleorganisme<br />

(EDTC). Voorzie dan ook een affiche voor de<br />

bewoners met de vermelding dat de lift om<br />

veiligheidsredenen niet gebruikt mag worden.<br />

Eigenaars van een lift in werking met verbroken<br />

zegels riskeren strafrechtelijke vervolging.<br />

Waarom een risicoanalyse<br />

bovenop de liftkeuring?<br />

Met de tijd verouderen liftsystemen en<br />

worden ze gevoeliger voor storingen en<br />

veiligheidsrisico's. Een belangrijk onderdeel in<br />

de levensloop van de lift, is het uitvoeren van<br />

risicoanalyses om de reële staat van de lift en<br />

eventuele tekortkomingen te identificeren.<br />

De wetgever heeft de nadruk gelegd<br />

op de risicoanalyse van liften door een<br />

keuringsorganisme (EDTC), als instrument


16 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

om modernisaties aan te bevelen. Daarom<br />

is het cruciaal om liften periodiek te<br />

moderniseren.<br />

De syndicus moet om de 15 jaar een<br />

risicoanalyse van de lift uitvoeren door een<br />

EDTC. Deze analyses helpen bij het bepalen<br />

van de juiste modernisatieplannen.<br />

Deadlines risicoanalyses:<br />

Voor liften die in bedrijf zijn gesteld voor<br />

1 januari 1958 dienen de modernisaties<br />

uitgevoerd te worden uiterlijk op 31<br />

december <strong>2023</strong>. Voor historische liften<br />

worden de modernisaties uitgevoerd uiterlijk<br />

op 31 december 2027.<br />

Te laat! voor liften die in bedrijf zijn gesteld<br />

vanaf 1 april 1984 moesten de modernisaties<br />

uiterlijk op 31 december 2014 uitgevoerd<br />

worden. Voor liften die in bedrijf zijn gesteld<br />

tussen 1 januari 1958 en 31 maart 1984<br />

moesten de modernisaties uiterlijk op 31<br />

december 2016 uitgevoerd worden.<br />

Regularisatieattest onontbeerlijk<br />

Als bij de risicoanalyse van de lift geen<br />

tekortkomingen werden vastgesteld zal<br />

de beheerder een positieve risicoanalyse<br />

ontvangen met een regularisatieattest.<br />

In dit geval dient de beheerder niets te<br />

ondernemen en kan het onderhoud en de<br />

preventieve inspectie verder verlopen zoals<br />

voordien.<br />

Ingeval van noodzakelijke<br />

modernisatiewerken is er na de uitvoering<br />

van de werken een nieuwe keuring nodig<br />

door het EDTC dat de risicoanalyse heeft<br />

uitgevoerd.<br />

Deze zal de beheerder een regularisatieattest<br />

bezorgen indien aan alle opmerkingen van<br />

de risicoanalyse is voldaan. De syndicus moet<br />

ervoor zorgen dat het regularisatieattest in<br />

de machinekamer of bij het SECT dat belast<br />

is met de preventieve inspectie terechtkomt.<br />

Indien de modernisatiewerken niet zijn<br />

uitgevoerd 3 jaar na de risicoanalyse en ten<br />

laatste 18 jaar na de laatste risicoanalyse of<br />

datum van in bedrijfstelling, en indien blijkt<br />

dat er geen regularisatieattest aanwezig is,<br />

zal het EDTC dat belast is met de preventieve<br />

inspectie overgaan tot een afkeuring dat kan<br />

lijden tot het stil leggen van de lift door de<br />

bevoegde instanties.<br />

Timeline voor de syndicus<br />

De syndicus zorgt ervoor dat de nodige<br />

modernisatiewerken 3 jaar na de<br />

risicoanalyse zijn uitgevoerd en ten laatste 18<br />

jaar na de laatste risicoanalyse of datum van<br />

in bedrijfstelling.<br />

Dit kan de beheerder doen door<br />

de risicoanalyse door te sturen naar<br />

verschillende onderhoudsfirma’s<br />

(modernisatiebedrijven) om<br />

een prijsofferte voor de nodige<br />

modernisatiewerkzaamheden te ontvangen.


PROPERTYTODAY<br />

17<br />

Veiligheidsdossier en verplichte<br />

opschriften<br />

Sinds 2003 moet de syndicus ook een<br />

veiligheidsdossier bijhouden voor elke<br />

lift waarin alle informatie over de lift<br />

wordt bijgehouden: risicoanalyses,<br />

onderhoudsbeurten, inspecties en<br />

modernisering.<br />

TIPS<br />

Zorg ervoor dat de volgende documenten<br />

aanwezig zijn voordat de liftkeurder<br />

langskomt:<br />

Î Alle ontvangen attesten omtrent het<br />

onderhoud en preventieve inspecties van<br />

de afgelopen 10 jaar;<br />

Î Verslagen van eventuele voorgaande<br />

risicoanalyses;<br />

Î Indien er moderniseringen uitgevoerd<br />

werden, moet je ook de documenten en<br />

verslagen daarover bijhouden;<br />

Î De handleiding van de lift;<br />

Î Indien van toepassing de EG-verklaring<br />

van overeenstemming (CE)<br />

Een lift die niet op tijd is gemoderniseerd,<br />

kan worden stilgelegd.<br />

Sancties voor de VME<br />

De boetes die opgelegd worden zullen<br />

ten laste van de VME gelegd worden,<br />

als eigenaar van de liftinstallatie. Art 1°8:<br />

eigenaar: elke natuurlijke of rechtspersoon<br />

die een lift in eigendom bezit<br />

De boetes variëren naargelang de vastgestelde inbreuk, bij voorbeeld:<br />

Geen veiligheidsdossier 5.000<br />

Geen volledige instructies in de kooi (taal) 5.000<br />

Geen preventief onderhoud 5.000<br />

Geen preventieve inspectie 5.000<br />

Geen risicoanalyseC x E x 100<br />

Lift in gebruik ondanks ernstig risico vastgesteld door een EDTC 15.000<br />

Lift in gebruik met verbroken verzegeling<br />

Verwijzing naar<br />

strafrechtbank<br />

Bovendien moet in elke liftkooi ook volgende<br />

informatie ophangen: Identificatienummer<br />

- Bouwjaar - Nominale last - Maximaal<br />

aantal personen dat mag vervoerd<br />

worden - Adresgegevens eigenaar of<br />

beheerder - Naam van de EDTC die de<br />

inspecties uitgevoerd heeft - Naam van het<br />

onderhoudsbedrijf<br />

Geen getekend voorstel en ernstig risico minimum 15.000<br />

Geen getekend voorstel en ernstig risico minimum 25.000<br />

Geen elektronisch veiligheidsgordijn noch kooideur 12.500<br />

Geen mechanische vergrendeling 12.500<br />

Onjuiste stopnauwkeurigheid (frequentiebediening) 12.500<br />

Bijkomende informatie (FOD Economie) en<br />

bronnen:<br />

Î https://economie.fgov.be/nl/publicaties/<br />

als-eigenaar-zorg-ik-voor-de-0<br />

Î https://economie.fgov.be/nl/themas/<br />

kwaliteit-veiligheid/veiligheidvan-goederen-en/specifiekereglementeringen/liften-en-kabelbanen/<br />

liften/modernisering-van-bestaande<br />

Conclusie:<br />

De veiligheid en prestaties van liftsystemen<br />

zijn van cruciaal belang voor de syndici en de<br />

VME’s. Door onderhoud en keuring, kunnen<br />

wij samen een veiligere en betrouwbaardere<br />

liftomgeving creëren voor iedereen.<br />

ACEG zal aanwezig zijn op het Salon<br />

van de Mede-eigendom om u verder te<br />

informeren: stand 22!<br />

info<br />

Dhr Erwin Guetens<br />

Algemeen technisch directeur ACEG<br />

Ringlaan 39<br />

1853 Strombeek-Bever<br />

M erwinguetens@aceg.be<br />

T 0471 10 45 77<br />

W www.aceg.be<br />

PROPERTYTODAY


18 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

05 Vlaamse overheid<br />

zet in op renovatie<br />

appartementsgebouwen<br />

Vlaanderen telt 930.000 appartementen in<br />

ongeveer 140.000 appartementsgebouwen.<br />

Veel van deze appartementsgebouwen<br />

zijn op energetisch vlak (sterk) verouderd<br />

en staan dan ook voor een grondige<br />

energetische renovatie. Een appartement dat<br />

energiezuinig is, is niet alleen comfortabeler<br />

en voordeliger om in te leven, maar het<br />

appartement zal zijn waarde behouden of in<br />

waarde stijgen.<br />

Tegen 2050 moeten alle huizen en<br />

appartementen energiezuinig zijn. In<br />

EPC-termen betekent dat het behalen van<br />

EPC-label A. Vandaag behaalt echter nog<br />

maar één op de tien appartementen dat<br />

label en om de langetermijndoelstelling te<br />

halen, moeten er jaarlijks gemiddeld 4.400<br />

appartementen gerenoveerd worden. Het<br />

huidige renovatieritme van appartementen<br />

moet dus fors omhoog en de Vlaamse<br />

overheid neemt daarom verschillende<br />

maatregelen specifiek voor appartementen.<br />

Renovatiemasterplan voor<br />

appartementsgebouwen: tot<br />

12.000 euro terugbetaald door het<br />

VEKA<br />

De situatie van mede-eigendom,<br />

het onderscheid tussen privatieve<br />

delen en gemeenschappelijke delen,<br />

de gebouwgrootte en techniciteit<br />

(bijvoorbeeld de collectieve installaties)<br />

vergen voor de renovatie van<br />

appartementsgebouwen een heel andere<br />

aanpak dan die voor eengezinswoningen.<br />

De ervaring uit verschillende Europese<br />

projecten leert dat een onafhanlijk<br />

technisch en financieel advies nodig is,<br />

gecombineerd met een procesbegeleiding<br />

voor zowel de individuele eigenaar als<br />

de VME. Onder meer innen het EU Life<br />

BE-Reel project werd een aanpak met<br />

conditiestaatmeting van het gebouw, de<br />

coaching van de bewoners in de keuze<br />

tussen een onderhoudsaanpak of duurzaam<br />

renovatiescenario ontwikkeld.<br />

Deze strategie bleek succesvol en de<br />

Vlaamse overheid zet hier nu verder op in<br />

met de steun voor het renovatiemasterplan.<br />

Appartementsgebouwen met<br />

minstens 15 eenheden kunnen een<br />

renovatiemasterplan laten opmaken<br />

door één van de zes geselecteerde<br />

studiebureaus. Deze studiebureaus hebben<br />

een raamovereenkomst getekend met het<br />

Vlaams Energie- en Klimaatagentschap<br />

(VEKA) en de doelstellingen van het<br />

renovatiemasterplan onderschreven. De<br />

Vlaamse overheid voorziet een financiële<br />

ondersteuning tot 12.000 euro (incl. btw en<br />

max. 60% van de factuur) voor de opmaak<br />

van zo’n masterplan dat al snel meer dan<br />

20.000 euro kan kosten.<br />

Het renovatiemasterplan bestaat<br />

uit twee delen. Enerzijds het<br />

meerjarenonderhoudsplan dat zich<br />

baseert op de gebouwtechnische,<br />

installatietechnische, de veiligheids- en<br />

woonkwaliteitsaspecten zoals beschreven in<br />

de Vlaamse Wooncode. Het plan neemt de<br />

vervangingsinvesteringen en de wettelijke<br />

verplichte investeringen op voor een periode<br />

van 20 jaar. Anderzijds een duurzaam<br />

renovatiescenario met een stappenplan met<br />

de noodzakelijke renovatieacties over hoe<br />

de langetermijndoelstelling 2050 te behalen.<br />

De syndicus en de VME krijgen zo een idee<br />

over de maatregelen die genomen kunnen<br />

worden, in welke volgorde ze het best<br />

aangepakt worden, de investeringskost, de<br />

jaarlijkse energiebesparing en een indicatie<br />

van de vastgoedwaarde voor en na de<br />

werken.<br />

Kortom, de VME en mede-eigenaars<br />

krijgen dankzij dit masterplan een duidelijk<br />

overzicht van de verschillende acties die


nodig zijn om het appartementsgebouw<br />

toekomstbestendig te maken.<br />

De syndicus dient de aanvraag online in<br />

via de website van het VEKA. Het VEKA<br />

organiseert op basis van de aanvraag een<br />

mini-competitie tussen de geselecteerde<br />

studiebureaus. Daarna worden de offertes<br />

aan de syndicus bezorgd en kan de syndicus<br />

de voordeligste offerte voorleggen aan de<br />

mede-eigenaars. Na ondertekening van de<br />

offerte, heeft het studiebureau maximum zes<br />

maanden om het renovatiemasterplan op te<br />

leveren.<br />

Mede-eigenaars en syndici van<br />

appartementsgebouwen met minder dan<br />

15 eenheden komen niet in aanmerking<br />

voor de financiële tussenkomst voor de<br />

opmaak van het renovatiemasterplan, maar<br />

zij kunnen wel nog advies krijgen in het<br />

kader van de collectieve renovatiepremie.<br />

Deze premie wordt uitbetaald door<br />

distributienetbeheerder aan de BENOcoach.<br />

Een BENOcoach heeft een duidelijk<br />

omschreven takenpakket. Hier vallen<br />

o.a. het opstellen van een energetisch<br />

renovatieadvies onder, maar ook de<br />

administratieve ondersteuning, de aanvraag<br />

van premies, enz.<br />

Coaching<br />

Als er interesse is bij de VME om over te<br />

gaan tot een energetische renovatie van<br />

het appartementsgebouw, kan er via<br />

de Energiehuizen een coach betrokken<br />

worden. Deze coach zal de VME op<br />

een neutrale manier informeren en<br />

sensibiliseren over het nut en noodzaak<br />

van een grondige energetische renovatie.<br />

Daarnaast zal hij een plan van aanpak<br />

voorstellen, informatie geven over de<br />

opmaak van het renovatiemasterplan en<br />

de VME bijstaan bij de opmaak van een<br />

aanvraagdossier.<br />

Hij zal verder fungeren als<br />

aanspreekpunt voor de eigenaars. Als het<br />

renovatiemasterplan wordt opgemaakt,<br />

zal de coach de mede-eigenaars<br />

helpen bij een correcte interpretatie<br />

van het renovatiemasterplan en de<br />

conditiestaatmeting. De coach zal ook de<br />

financieringsmogelijkheden in kaart brengen<br />

door de premies en voordelige leningen die<br />

van toepassing zijn op te sommen.<br />

Voor deze dienstverlening voorziet de<br />

Vlaamse overheid een premie voor<br />

de renovatiecoach tot max. 7500 euro<br />

(afhankelijk van het aantal eenheden), zodat<br />

“ Renovatiemasterplan:<br />

tot 12.000 euro<br />

terugbetaald door<br />

het VEKA<br />

deze dienstverlening in de meeste gevallen<br />

kosteloos aangeboden kan worden.<br />

Mijn VerbouwPremie<br />

Via het online loket www.<br />

mijnverbouwpremie.be kunnen premies<br />

voor renovatiewerken aangevraagd<br />

worden. Het gaat dan over werken aan de<br />

gebouwschil (bvb muur- of dakisolatie,<br />

beglazing) en voor het opwaarderen van<br />

de installatie(s) voor de verwarming (bvb<br />

warmtepomp) en het sanitaire warm water<br />

(bvb warmtepompboiler of zonneboiler).<br />

Er zijn zowel premies voor werken aan de<br />

individuele appartementen (privatieve delen)<br />

als aan de gemeenschappelijke delen. Voor<br />

de premie voor de werken aan de privatieve<br />

delen, hangt de premiehoogte af van het<br />

inkomen: hoe lager het inkomen, hoe hoger<br />

de premie.<br />

Maar er is geen inkomensplafond. Iedereen<br />

heeft dus recht op een premie.<br />

Ook de VME heeft recht op een premie bij<br />

werken aan de gemeenschappelijke delen.<br />

Deze premie is dezelfde als de premie<br />

voor de ‘hoogste inkomenscategorie’. Voor<br />

dakisolatie betekent dat bijvoorbeeld een


20 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

premie van 8 euro/m² met een maximum<br />

van 40% van de factuur.<br />

Personen uit de laagste en middelste<br />

inkomenscategorieën kunnen aanvullend<br />

op de premie voor de VME en voor werken<br />

aan de gemeenschappelijke delen, ook nog<br />

aanspraak maken op de ‘aanvullende premie’<br />

voor dezelfde werken. Dat premiebedrag<br />

wordt dan berekend in functie van het<br />

proportioneel aandeel van het appartement<br />

in het appartementsgebouw.<br />

Mijn VerbouwLening<br />

De eigenaar-bewoners uit de laagste en<br />

middelste inkomenscategorieën kunnen<br />

maximaal 60.000 euro lenen voor de renovatie<br />

van de privatieve delen. Deze lening kan<br />

aangevraagd worden via het Energiehuis of<br />

online. De gehanteerde rentevoet is steeds<br />

3% onder de wettelijke rentevoet en kan niet<br />

onder 0% gaan. Voor de eigenaar-verhuurder<br />

die verhuurt aan een sociaal verhuurkantoor,<br />

zijn er geen inkomensplafonds.<br />

Ook de VME kan een lening aangaan.<br />

Deze bedraagt maximaal 60.000 euro,<br />

vermeerderd met 25.000 euro per<br />

appartement.<br />

Fictief rekenvoorbeeld:<br />

De VME van een appartementsgebouw<br />

van 30 eenheden heeft beslist om het dak<br />

(200 m²) en de buitenmuren (600m²) van<br />

het appartementsgebouw te isoleren. De<br />

VME laat een renovatiemasterplan opmaken<br />

en daaruit blijkt dat het dak best eerst<br />

aangepakt wordt en daarna de muren. De<br />

werken worden geraamd op 300.000 euro<br />

incl. btw voor de VME.<br />

Î Kostprijs renovatiemasterplan: 18.000 euro<br />

incl. btw, waarvan 10.800 euro incl. btw<br />

(max. 60% van de factuur) wordt betaald<br />

door het VEKA. Dus de VME betaalt nog<br />

7.200 euro incl. btw.<br />

Î Premie voor de VME voor de werken aan de<br />

gemeenschappelijke delen: 19.600 euro.<br />

Î Afhankelijk van de inkomenscategorie<br />

kan er nog een aanvullende premie<br />

aangevraagd worden die kan oplopen tot<br />

enkele duizenden euro’s.<br />

Î Mijn VerbouwLening voor de VME: 300.000<br />

euro tegen een rentevoet van 2.25%<br />

voor 20 jaar (3%-punten korting op de<br />

wettelijke rentevoet). Dat betekent een<br />

maandlast van 1.550 euro en dus 52 euro<br />

per maand per appartement.<br />

Î Labelpremie: voor een appartement<br />

met een slecht EPC-label (D, E of F) dat<br />

gerenoveerd wordt naar label A of B, is er<br />

een bijkomende premie van respectievelijk<br />

3.750 euro en 2.500 euro.<br />

Renovatieverplichting<br />

Sinds begin dit jaar moeten kandidaat-kopers<br />

die een appartement kopen met een slecht<br />

EPC-label (label E of F), binnen de vijf jaar het<br />

appartement energetisch op te waarderen tot<br />

minstens label D. Maar label D is slechts een<br />

tussenstap. De Vlaamse overheid heeft een<br />

verstrengingspad voorzien. Wie bijvoorbeeld<br />

in 2028 een appartement met een slecht EPClabel<br />

koopt, moet binnen de vijf jaar minstens<br />

tot label C renoveren. De minimale EPC-labels<br />

worden zo stapsgewijs verstrengd om tegen<br />

2050 uit te komen op label A. Ook voor huizen<br />

geldt een gelijkaardige verplichting.<br />

EPC Gemeenschappelijke delen<br />

Het EPC (EnergiePrestatieCertificaat) van


PROPERTYTODAY<br />

21<br />

de gemeenschappelijke delen van een<br />

appartementsgebouw geeft aan hoe<br />

energiezuinig de gemeenschappelijke delen<br />

zijn.<br />

Een EPC van de gemeenschappelijke delen<br />

is verplicht. Appartementsgebouwen groter<br />

dan 15 eenheden moesten dat al tegen het<br />

einde van 2021 hebben, voor gebouwen<br />

tussen 5 en 14 eenheden was het einde van<br />

2022 de deadline.<br />

De kleinste appartementsgebouwen (tussen<br />

2 en 4 eenheden) hebben nog tot het<br />

einde van dit jaar om te voldoen aan deze<br />

verplichting.<br />

Meer informatie: www.vlaanderen.be/<br />

renovatiemasterplan<br />

VEKA zal aanwezig zijn op het Salon<br />

van de Mede-eigendom om u verder te<br />

informeren: stand 6!<br />

info<br />

Tim Van Helden,<br />

tim.vanhelden@vlaanderen.be<br />

Vlaams Energie- en<br />

Klimaatagentschap<br />

Koning Albert II-laan 20 bus 17,<br />

1000 Brussel<br />

www.vlaanderen.be/veka<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

PROPERTYTODAY<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


22 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

In Wallonië: nieuwe premies voor<br />

energiewerk.<br />

VME’s in het Waalse Gewest kunnen<br />

voortaan profiteren van subsidies voor<br />

energiewerkzaamheden. Deze subsidies<br />

zijn van toepassing op verenigingen<br />

van mede-eigenaars (ACP) en hebben<br />

betrekking op verschillende werken die<br />

de energieprestaties van het gebouw<br />

verbeteren.<br />

Voor het aanvragen van de subsidies<br />

worden papieren formulieren gebruikt die<br />

beschikbaar zijn op de website van SPW:<br />

https://www.wallonie.be/fr/demarches/<br />

obtenir-une-prime-pour-son-habitationpartir-du-1er-juillet-<strong>2023</strong>#formulaires<br />

Let op: om in aanmerking te komen voor<br />

deze subsidies is een huisaudit door<br />

een erkende auditor aanbevolen. Deze<br />

audit geeft een volledige analyse van<br />

de energieprestatie van het gebouw,<br />

doet aanbevelingen voor uit te voeren<br />

werkzaamheden en maakt een schatting<br />

van de kosten en mogelijke besparingen. De<br />

audit is cruciaal omdat deze toegang geeft<br />

tot de maximale subsidies van het Waalse<br />

Gewest, nauwkeurig advies geeft over de<br />

werkzaamheden en materialen, en een<br />

schatting geeft van de energiebesparingen<br />

en de kosten van de werkzaamheden.<br />

ImmoPass kan snel reageren met een<br />

serviceaanbod voor het uitvoeren<br />

van een huisvestingsaudit van uw<br />

appartementen. Om te profiteren van alle<br />

stimuleringsmaatregelen en goed advies te<br />

krijgen van een erkende huisvestingsauditor,<br />

gaat u naar<br />

https://www.immopass.eu/nl/technischeaudit-van-mede-eigendommen<br />

Immopass zal aanwezig zijn op stand 83<br />

van het Salon van de Mede-eigendom<br />

om u verder te informeren<br />

info<br />

Pierre-Louis Firre<br />

02/486.94.60<br />

info@immopass.eu<br />

PROPERTYTODAY<br />

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest biedt ook<br />

een hele reeks premies aan!<br />

Op de website van Renolution https://<br />

renolution.brussels/ vindt u een overzicht<br />

van alle premies, met een overzicht van<br />

de premies en steun voor Homegrade<br />

appartementsgebouwen: https://<br />

homegrade.brussels/wp-content/<br />

uploads/Publications_internes/Synthese_<br />

Primes_<strong>2023</strong>.pdf<br />

Als vastgoedbeheerder kunt u ook contact<br />

opnemen met de Facilitator Duurzaam<br />

Bouwen voor een gratis Quick Scan.<br />

Dankzij deze vereenvoudigde, gratis en<br />

onafhankelijke audit, uitgevoerd door de<br />

Facilitator Duurzaam Bouwen van Leefmilieu<br />

Brussel, krijgt u een gedetailleerde diagnose<br />

van de mogelijke energiebesparingen voor<br />

uw flatgebouw en de maatregelen die u<br />

prioritair moet nemen.<br />

Contacteer hem op 0800 85 775-<br />

facilitateur@environnement.brussels<br />

Om u beter te informeren zullen zullen<br />

Brussel Leefmilieu en Homegrade<br />

aanwezig zijn op het Salon van de<br />

Mede-eigendom: stand 79!<br />

info<br />

Brussel Leefmilieu<br />

facilitateur@environnement.<br />

brussels<br />

tel : 0800 85 775<br />

Homegrade<br />

https://homegrade.brussels/nl/<br />

homegrade/contact/<br />

PROPERTYTODAY


Exclusieve data<br />

VME gegevens<br />

Contactgegevens syndici<br />

Googlemaps, Earthview<br />

Foto zoekfunctie<br />

Online portaal<br />

Online info over<br />

VME’s en syndici<br />

Unieke inzichten<br />

> 98.500 VME’s<br />

> 1.000 Professionele syndici<br />

> 9.500 Vrijwillige syndici<br />

Interactief platform<br />

Excel downloads<br />

Steeds up to date via KBO<br />

VME gebouwinformatie<br />

www.syndi.be<br />

Liften<br />

Bouwjaar<br />

Verdiepingen<br />

Verwarmingstype<br />

Zonnepanelen<br />

Laadpalen<br />

Videofoon<br />

EPC...<br />

AS Admin BV - Wandelpad 4, 2242 Zandhoven - BE 0671.692.039<br />

www.syndi.be - support@syndi.be


Voor de gemoedsrust van de syndicus<br />

en de VME<br />

Verzekeringsoplossingen voor<br />

kantoor- en appartementsgebouwen<br />

in mede-eigendom<br />

Vraag ernaar bij je makelaar<br />

B’Cover by Baloise nv | B’Cover by Baloise nv is een door de FSMA erkend gevolmachtigd onderschrijver | Zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België |<br />

BTW BE 0437.008.754 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | Tel.: +32 3 247 21 11 – Vestiging: Herkenrodesingel 6, 3500 Hasselt, België – Tel.: +32 2 704 49 70 | IBAN: BE77 7310 5269 7142 |<br />

BIC: KREDBEBB | info@bcover.be | www.bcover.be


PROPERTYTODAY 25<br />

OP DE VALREEP<br />

Elektrische keuring om de 5 jaar<br />

Sinds 1 juni <strong>2023</strong> is de periodiciteit van de<br />

controlebezoeken van elektrische installaties<br />

van gemeenschappelijke delen veranderd.<br />

De definitie van een ‘huishoudelijke installatie’<br />

is gewijzigd waardoor de elektrische<br />

installaties van de gemeenschappelijke delen<br />

van een residentie voortaan beschouwd<br />

worden als niet-huishoudelijke installaties.<br />

Dat betekent dat de periodiciteit<br />

van de elektrische keuring van de<br />

gemeenschappelijke delen en technische<br />

lokalen van een residentieel geheel wordt<br />

gelijkgeschakeld op 5 jaar.<br />

Rookmelder verplicht<br />

Sinds 18/02/<strong>2023</strong> is, in de gemeenschappelijke<br />

delen van een gebouw, een rookmelder<br />

verplicht in elke ruimte in dewelke zich een<br />

technische installatie bevindt. Een technische<br />

installatie is een installatie met elektrische<br />

voeding of die warmte produceert en die vast<br />

verbonden is met het gebouw. Als er zich op<br />

een andere verdieping nog een technische<br />

installatie bevindt in de gemeenschappelijke<br />

delen, dan is ook daar een rookmelder vereist.


PROPERTYTODAY 27<br />

06<br />

Het fibernetwerk:<br />

een belangrijke<br />

kwestie voor syndici<br />

“Fiber is stabieler, sneller en ontworpen<br />

voor de volgende 70 jaar. De uitrol van<br />

het fibernetwerk in België is volop aan<br />

de gang. We zetten even op een rijtje wat<br />

syndici moeten weten om er het maximum<br />

uit te halen.”<br />

Matthias Bodson en het Syndic Team van<br />

Proximus hebben als missie om syndici te<br />

helpen bij de uitrol van het fibernetwerk in<br />

hun gebouwen. "We baseren ons op een<br />

grondige kennis van hun beroep en hun<br />

dagelijkse praktijk. Dat is essentieel voor de<br />

uitrol van het fibernetwerk, aangezien de<br />

syndicus instaat voor het beheer van de<br />

installaties in zijn gebouw, die cruciaal zijn<br />

voor de aansluiting van alle appartementen.<br />

De installatiewerken zijn niet erg ingrijpend,<br />

maar toch is het nodig zich er bijtijds op voor<br />

te bereiden."<br />

De uitrol van fiber: essentieel en<br />

gratis<br />

"Naast een veel hogere snelheid en dus veel<br />

sneller internet, brengt fiber meer stabiliteit<br />

en kwaliteit voor tal van onmisbare diensten<br />

voor de bewoners: telewerk, onlinelessen,<br />

domotica, bewakingssystemen voor senioren,<br />

televisie enzovoort", legt Matthias uit. "Ook<br />

andere essentiële diensten voor het gebouw<br />

en de syndicus lopen via dezelfde vaste lijnen.<br />

Zoals het beheer van de lift, het openen<br />

van deuren en slagbomen, intercoms, het<br />

brandalarm of het op afstand uitlezen van<br />

verbruiksmeters. "<br />

In Antwerpen, Oostende, Knokke, Gent,<br />

Brugge, Hasselt, Leuven en Brussel kan al<br />

20% van alle huishoudens en bedrijven zich<br />

aansluiten op het nieuwe fibernetwerk.<br />

"We verwachten tegen 2028 70% van het<br />

Belgische grondgebied en alle flatgebouwen<br />

in het land te bestrijken", aldus Matthias.<br />

“Tijdens de eerste vijf jaar van de uitrol is de<br />

installatie in gebouwen en woningen volledig<br />

gratis. Bovendien is het een open netwerk;<br />

momenteel heb je de keuze tussen 38<br />

operatoren. De installatie van fiber brengt dus<br />

geen verplichting met zich mee om Proximusklant<br />

te worden. "<br />

Het einde van het oude netwerk<br />

De komst van fiber betekent ook dat het<br />

oude kopernetwerk wordt ontmanteld. "Het<br />

kopernetwerk dat nu wordt gebruikt voor<br />

internet, telefonie, televisie en bepaalde<br />

syndicusdiensten zal worden afgesloten. De<br />

gebouwen die niet overstappen op fiber<br />

zullen dus geen toegang meer hebben<br />

tot deze abonnementen. De deactivatie<br />

van het kopernetwerk gebeurt binnen een<br />

strikt wettelijk kader. We moeten het BIPT,<br />

de Belgische mediaregulator, twee jaar op<br />

voorhand informeren. En we zijn verplicht<br />

om de precieze datum van afsluiting van het<br />

netwerk te respecteren, zonder uitzondering.<br />

Toen in Luik fiber werd uitgerold, gingen de<br />

mede-eigenaren van een gebouw daar niet<br />

mee akkoord. Drie dagen na de uitschakeling<br />

van het kopernetwerk vroegen ze ons met<br />

spoed hun gebouw aan te sluiten, wat we<br />

hebben gedaan, zij het met minder flexibiliteit<br />

op het vlak van de bekabeling in hun gebouw."<br />

Het belang van het technisch<br />

verslag<br />

De bekabeling van het netwerk in de<br />

gebouwen wordt beschreven in een technisch<br />

verslag dat aan de syndicus wordt bezorgd.<br />

"Deze bekabeling kan worden aangepast.<br />

Daarom is het belangrijk dat syndici snel<br />

feedback geven op het technisch verslag en<br />

vanaf het begin met onze teams overleggen<br />

om zoveel mogelijk te anticiperen. Nog een<br />

laatste tip voor syndici? Vraag zodra het<br />

nieuwe netwerk in je stad wordt uitgerold een<br />

mandaat aan de eigenaarsvergadering om<br />

tijdig de nodige stappen te kunnen nemen en<br />

ingewikkeldere procedures te vermijden. En<br />

wanneer alles geïnstalleerd is, vergeet dan niet<br />

de diensten die via het fibernetwerk gaan te<br />

activeren."<br />

Ons team staat voor je klaar<br />

"Aangezien het gratis is en een enorme<br />

meerwaarde biedt, is het fibernetwerk een<br />

echte aanwinst voor uw gebouw. U kunt<br />

op ons rekenen om het administratieve en<br />

factureringsproces vlot te laten verlopen.<br />

Aarzelt dus niet contact met ons op te nemen",<br />

zegt Matthias tot slot.<br />

Voor meer informatie:<br />

Proximus Syndicus Team:<br />

syndic@proximus.com<br />

De syndicuspagina:<br />

proximus.be/syndicfiber<br />

De website van het BIPT:<br />

www.infofibre.be<br />

Kom ons bezoeken op het Salon<br />

van de Mede-Eigendom op 16<br />

november <strong>2023</strong>.


28 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

Goed om<br />

te weten<br />

In deze rubriek behandelen wij enkele frequent<br />

gestelde vragen. Wij geven graag ons advies mee.<br />

1<br />

Vraagstelling:<br />

Wie is aansprakelijk bij verkeerde inlichtingen verstrekt<br />

door de syndicus?<br />

Antwoord:<br />

Bij verkoop heeft de vroegere syndicus nagelaten<br />

te vermelden dat de uitredende eigenaar nog<br />

schulden had t.o.v. de VME. Op de vraag of er<br />

achterstallen zijn, heeft hij geantwoord “geen”<br />

terwijl uit de afrekeningen bleek dat er wel een<br />

bedrag open stond en dit van voor de datum<br />

van zowel compromis als akte. Noch de koper,<br />

noch de verkoper, noch de notaris waren hiervan<br />

op de hoogte. Op die manier is de VME wel de<br />

achterstallen misgelopen, die vandaag nog altijd<br />

open staan. Kan ik als nieuwe syndicus de vroegere<br />

syndicus in gebreke stellen en dagvaarden?<br />

Ik heb eveneens de vroegere syndicus<br />

aangesproken, die wuift alle schuld af en verwijst<br />

o.a. naar een uitspraak van de rechtbank dat stelt dat<br />

precontractuele informatie cijfermatig niet bindend<br />

is (hij verwijst naar een vonnis v/d rechtbank van<br />

eerste aanleg van Brussel dd. 08.02.2017)”.<br />

Ik dank u bij voorbaat voor uw antwoord.<br />

De Wet op de Mede-eigendom stel dat de syndicus<br />

als enige aansprakelijk is voor zijn beheer.<br />

Als hij in de loop van zijn mandaat een fout begaat,<br />

en als er door deze fout een schade ontstaat, dan<br />

kan deze syndicus aansprakelijk gesteld worden. De<br />

VME kan dus tegen de vorige syndicus procederen<br />

(en bv. een schadevergoeding eisen).<br />

Een professionele syndicus is verplicht om<br />

een verzekering beroepsaansprakelijkheid te<br />

onderschrijven ( deze verzekering is trouwens<br />

inbegrepen in het lidgeld van het BIV).


PROPERTYTODAY 29<br />

Advies: u dient een punt toe te voegen<br />

op de agenda van de volgende algemene<br />

vergadering:<br />

Î Verkoop appartement XX: achterstallige<br />

bedragen: nalatigheid/fout van de<br />

syndicus XX: toelichting (geen stemming)<br />

Î Mandaat aan de huidige syndicus om<br />

namens de VME een procedure op te<br />

starten tegen de vorige syndicus dhr. XX<br />

(meerderheid 1/2+1)<br />

Î Keuze van advocaat (meerderheid 1/2+1)<br />

2<br />

Vraagstelling:<br />

Het volgende doet zich voor:<br />

2 maanden geleden hebben we een<br />

vergadering gehad van een blok met 5 aparte<br />

hallen. In 2 van die hallen is er een poetsfirma<br />

aangesteld. Tijdens de vergadering beslissen<br />

we om per hal 2.000 euro extra provisie op<br />

te vragen bij de 2 desbetreffende hallen,<br />

aangezien de poetskosten voor die 2 hallen op<br />

jaarbasis toch wel 4.000 euro zijn.<br />

Vorige week belt een mede-eigenaar mij op<br />

van een van die hallen dat ze zelf wil poetsen<br />

aangezien de poetsfirma veel te duur is. De<br />

poetsfirma moest per direct opgezegd en ze zou<br />

zelf gaan poetsen voor 1.500 euro per jaar (tov<br />

2.000 euro per jaar door de poetsfirma). Ik heb<br />

gezegd dat dat zomaar niet gaat aangezien die<br />

poetsfirma in het verleden via de AV is aangesteld<br />

en aangezien ze dan in het zwart bezig is en<br />

dat ik dat daar als professioneel syndicus niet<br />

achter sta. Ze wilde dat ik de goedkeuring ging<br />

vragen bij de 5 eigenaren bij de betreffende hal.<br />

Ze zegt nog dat ze niet in het zwart zou werken<br />

aangezien ze kwitanties zou binnenbrengen en<br />

dat bij haar belastingen zou voegen.<br />

Enfin, wij doen een mail naar deze 5 personen<br />

en bij enkele was ze zelf al gaan aanbellen en<br />

uiteindelijk gaan er 4 akkoord en 1 niet (reden:<br />

verschil in prijs is niet echt groot en wilt zelf<br />

niet verantwoordelijk gesteld worden als er iets<br />

zou gebeuren). Ik koppel dit terug naar haar<br />

en zeg haar dat wij ten minste unanimiteit<br />

moeten hebben aangezien we buiten de<br />

vergadering om dit aan het regelen zijn. Dus<br />

(probeer) ik haar dit uit te leggen dat we dit op<br />

de eerstvolgende algemene vergadering (welke<br />

trouwens al in januari zal doorgaan aangezien<br />

we terug samenkomen voor de zonnepanelen)<br />

op de agenda zetten. Dit was allemaal flauwe<br />

zever en ik was een slechte syndicus,…. 4<br />

goedkeuringen van de 5 was meer als genoeg<br />

en ik werkte alleen maar tegen.<br />

Nu krijg ik deze morgen een mail van de<br />

poetsfirma dat zij een mail hebben gekregen<br />

van deze dame waarin ze zegt dat het contract<br />

wordt stopgezet wegens stijgende prijzen en dat<br />

de poets in eigen beheer wordt gedaan.<br />

Mijn vraag:<br />

Ik krijg veelvuldig de vraag dat iemand van de<br />

blok zelf wilt poetsen tegen betaling. Wordt<br />

dat nu eigenlijk geaccepteerd of is dat volledig<br />

uit de boze? Wat als er iets gebeurt (valt van<br />

de trap); ik hoor van de verzekeringsmakelaars<br />

dat er toch ongevallenverzekeringen worden<br />

gegeven voor niet ingeschreven RSZ-personen.<br />

Hoe moeten wij als syndicus met deze vragen<br />

omgaan. Wat zijn de sancties voor een<br />

professionele syndicus bij deze werkwijze? Wat<br />

is de aansprakelijkheid van de syndicus (bv als<br />

iedereen van de AV akkoord is om op deze wijze<br />

te werken).<br />

Een argument van de dame in kwestie is dat<br />

de voorzitter, die zich tevens ook het hele<br />

technische gebeuren aantrekt, ook 400 euro<br />

ontvangt per jaar zonder factuur (is in het<br />

verleden afgesproken tijdens een AV). Dat<br />

klopt ook. Is dat eigenlijk gepermitteerd dat<br />

de technisch beheerder een bepaalde kleine<br />

vergoeding krijgt?<br />

Antwoord:<br />

Poetsdienst<br />

Î De VME kan buiten de AV enkel<br />

beslissingen nemen mits eenparigheid.<br />

Alle mede-eigenaars (zonder<br />

uitzondering) dienen allemaal akkoord te<br />

gaan met de verandering van poetsdienst.<br />

BW Art 3.87-§11. De leden van de<br />

vereniging van mede-eigenaars kunnen,<br />

mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen<br />

nemen die tot de bevoegdheden van<br />

de algemene vergadering behoren, met<br />

uitzondering van die welke bij authentieke<br />

akte moeten worden verleden. De syndicus<br />

stelt hiervan notulen op.<br />

De dame in kwestie handelt buiten haar<br />

bevoegdheden als mede-eigenaar en dient<br />

de Wet op Mede-eigendom grondig na te<br />

lezen (!)<br />

Î Als syndicus bent u de enige lasthebber<br />

van de VME<br />

Î Mede-eigenaars hebben individueel<br />

geen enkele bevoegdheid in de VME; zij<br />

mogen in eigen naam geen beslissingen<br />

nemen namens de VME; de beslissingen<br />

worden genomen door de AV of via een<br />

schriftelijke beslissing met eenparigheid<br />

(BW Art 3.87-§11).<br />

Î De syndicus is als enige bevoegd om de<br />

beslissingen van de AV uit te voeren. Dit<br />

heeft niets te maken met “goed” of “slecht”<br />

te zijn ...<br />

Î Deze dame is niet bevoegd om de<br />

poetsdienst aan te schrijven; dit is de taak<br />

van de syndicus om de leveranciers van de<br />

VME te contacteren.<br />

Î Deze dame is niet bevoegd om het<br />

contract van de poetsdienst stop te<br />

zetten: dit is de bevoegdheid van de<br />

VME (beslissing van de AV of schriftelijk<br />

beslissing met 100% (BW Art 3.87-§11).<br />

Î Er is een sterk vermoeden dat deze dame<br />

uit belangenvermenging handelt…<br />

Î Opgelet! Het contract van de poetsfirma<br />

bevat misschien boeteclausules bij<br />

vroegtijdige stopzetting van hun diensten.<br />

De VME riskeert een schadeclaim.<br />

Advies:<br />

1. Neem dringend contact op met de<br />

poetsfirma met de vraag om geen<br />

rekening te houden met de mail van deze<br />

dame die geen zeggenschap heeft binnen<br />

de VME.<br />

2. Bevestig dat hun contract nog altijd in<br />

voege is en in voege zal blijven tot u, als<br />

syndicus en enige lasthebber van de VME,<br />

de overeenkomst stopzet na een beslissing<br />

van de AV in die zin.<br />

Op de Algemene Vergadering<br />

De AV kan beslissen dat deze dame de<br />

gemeenschappelijke delen zal poetsen.<br />

Plaats twee punten op de agenda van de<br />

volgende AV:<br />

Î Een eerste punt voor alle toelichtingen en<br />

wettelijke informatie (geen stemming).<br />

Î Drie bijkomende punten m.b.t. de<br />

uiteindelijke beslissing: meerderheid<br />

1/2+1.


30 <strong>Editie</strong> oktober - november<br />

Voorbeeld als toelichting:<br />

Verandering poetsdienst: toelichting<br />

voorwaarden & wettelijke verplichtingen<br />

bij aanduiding van mevr. XX om de<br />

gemende delen te poetsen (geen<br />

stemming)<br />

1. Optie 1: deze dame zal de gemene<br />

delen gratis poetsen mits terugbetaling<br />

van alle aankopen van kuisproducten<br />

(mits voorlegging van de nodige<br />

stukken, bvb kasticketten). De AV dient<br />

een extra verzekering te nemen (neem<br />

gerust contact op met onze partner<br />

Citadel Insurance die een polis heeft<br />

daarvoor: Thomas Robberechts, thomas@<br />

citadelinsurance.be)<br />

2. Ofwel werkt ze voor een loon en dient de<br />

syndicus haar in te schrijven bij een sociaal<br />

secretariaat. De VME wordt haar werkgever<br />

en is ingeschreven bij de RSZ. Het is de<br />

taak van de syndicus om alles te regelen<br />

met het sociaal secretariaat. Voor deze<br />

optie dient de AV te beslissen over:<br />

• Het aantal uren /week<br />

• Het uurloon<br />

• Keuze van het sociaal<br />

secretariaat (offertes vragen)<br />

• Mandaat aan de syndicus om alles<br />

te regelen tegen de datum van<br />

... met eventueel een extra ereloon<br />

voor de bijkomende prestaties<br />

• Taakbeschrijving (om alle<br />

misverstanden te vermijden)<br />

• Extra verzekering nemen<br />

voor deze dame:<br />

- Arbeidsongevallen (verplicht)<br />

- Rechtsbijstand (gezien de<br />

ingesteldheid van deze dame zou ik<br />

dit zeker aanraden)<br />

Voorbeeld van stemming<br />

Eens u alles toegelicht heeft moet de AV<br />

beslissen over de drie volgende punten:<br />

1. Verandering poetsdienst: stopzetting<br />

van het contract van de poetsfirma XX<br />

op vervaldag (meerderheid 1/2+1)<br />

2. Verandering poetsdienst: aanduiding<br />

van mevr. XX om de gemende delen<br />

gratis te poetsen (meerderheid 1/2+1)<br />

3. Verandering poetsdienst: aanwerving<br />

van mevr. XX als werknemer van<br />

de VME om de gemende delen<br />

te poetsen onder de volgende<br />

voorwaarden (meerderheid 1/2+1)<br />

• Het aantal uren /week<br />

• Het uurloon<br />

• Keuze van het sociaal secretariaat<br />

• Mandaat aan de syndicus om alles<br />

te regelen tegen de datum van ...<br />

• Extra ereloon voor de<br />

bijkomende prestaties<br />

• Taakbeschrijving<br />

• Extra verzekering nemen<br />

• Arbeidsongevallen (verplicht)<br />

• Rechtsbijstand VME<br />

Vergoedingen van de Mede-eigenaars<br />

U mag geen vergoeding betalen aan de<br />

mede-eigenaars! Iemand die eventueel een<br />

lamp vervangt mag een onkostenvergoeding<br />

indienen voor de aankopen van materialen.<br />

Een mede-eigenaar werkt dus in principe<br />

altijd gratis. Dus het is niet toegelaten om<br />

aan de technisch beheerder een vergoeding<br />

te betalen.<br />

Er is een wetsvoorstel in het Parlement dat<br />

het systeem van vrijwilligersvergoeding zou<br />

willen uitbreiden naar de mede-eigendom.<br />

Spijtig genoeg is het wetsvoorstel al twee<br />

jaar op het Parlement maar wordt niet op de<br />

agenda geplaatst… Zie link hieronder:<br />

https://www.lachambre.be/FLWB/<br />

PDF/55/1531/55K1531001.pdf.<br />

U mag geen mede-eigenaar betalen voor<br />

bepaalde taken of technisch beheer zolang<br />

het wetsvoorstel niet gestemd is.<br />

Verantwoordelijkheid<br />

Als deze dame gratis zou werken in de<br />

gemene delen is de VME aansprakelijk in<br />

geval van ongeval (lichamelijke schade).<br />

Daarom is het belangrijk dat de VME<br />

verzekerd is voor dit soort situatie.<br />

Indien deze dame betaald wil worden, is de<br />

inschrijving bij de RSZ verplicht.<br />

Als u deze dame zomaar zou betalen<br />

vanuit de VME-rekening kan dit beschouwd<br />

worden als zwartwerk (ook de betaling van<br />

de technisch beheerder is niet toegelaten).<br />

Uiteindelijk kan u, als syndicus, aansprakelijk<br />

gesteld worden en een boete krijgen. Als<br />

iemand een klacht neerlegt tegen u bij het<br />

BIV (bij voorbeeld de poetsfirma die zou<br />

opmerken dat een mede-eigenaar bijna<br />

evenveel ontvangt), riskeert u ook een<br />

sanctie (blaam, schorsing…etc.) omdat u de<br />

deontologie en de wetten niet correct heeft<br />

nageleefd.<br />

Kamerlid Bert Wollants zal op 16<br />

november <strong>2023</strong> aanwezig zijn op het<br />

Salon van de Mede-eigendom/Congres<br />

van de Syndici om het Wetsvoorstel toe<br />

te lichten!<br />

3<br />

Vraagstelling:<br />

Ik wens als syndicus een mede-eigenaar aan<br />

te tonen dat de aanstelling van een expert/<br />

deskundige een absolute meerderheid<br />

vereist (1/2+1). Echter kan ik dit niet duidelijk<br />

terugvinden in de wetgeving.<br />

Kan ik hierover enig advies bekomen?<br />

Antwoord:<br />

U kan uitleggen dat de Wet op Medeeigendom<br />

een aantal basisprincipes<br />

bevat. Een van deze principes is dat alle<br />

beslissingen genomen worden met de<br />

volstrekte meerderheid (1/2+1) tenzij een<br />

strengere meerderheid vereist is (twee derde,<br />

vier vijfde of eenparigheid).<br />

BW art 3.87-§8. De beslissingen van de<br />

algemene vergadering worden genomen bij<br />

volstrekte meerderheid van de stemmen van<br />

de mede-eigenaars die op het ogenblik van<br />

de stemming aanwezig of vertegenwoordigd<br />

zijn, tenzij de wet een gekwalificeerde<br />

meerderheid vereist.<br />

De uitzonderingen op de volstrekte<br />

meerderheid staan vermeld in art 3.88<br />

waar de wet bepaalt welke beslissingen<br />

met een gekwalificeerde meerderheden<br />

gestemd moeten worden. Het aanstellen<br />

van een expert staat niet vermeld in<br />

de uitzonderingen, dus is de nodige<br />

meerderheid 1/2+1.<br />

U bent syndicus en u<br />

heeft vragen over het<br />

beheer van een gebouw?<br />

Aarzel niet om ons uw<br />

vraag te stellen.<br />

Stuur ons een e-mail op<br />

redac@propertytoday.be


INTERCOM ZONDER<br />

KABELGEDOE?<br />

Da’s simpel! Dankzij 1 simkaart meer<br />

dan 100 appartementen verbonden<br />

en beheerd. Geïnstalleerd in 4 uur,<br />

zonder kabels.<br />

Geniet nu van alle voordelen van een Intratone<br />

intercomsysteem:<br />

• geen geboor of kabels<br />

• in 4 uur operationeel<br />

• onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

• veilig en comfortabel in gebruik<br />

www.intratone.be<br />

Een demo voor uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met Dieter Denooze via<br />

0493 99 58 33 of ddenooze@intratone.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!