11.05.2023 Views

Property Today NL 2023 Editie 11

Magazine van de mede-eigendom.

Magazine van de mede-eigendom.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE <strong>11</strong> - <strong>2023</strong> - JANUARI-FEBRUARI<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

VME'S IN DE VAL!<br />

Wat scheelt er toch met die banken?<br />

Energiegemeenschappen:<br />

een financiële manna voor de VME's<br />

De GDPR niet uit het oog verliezen!<br />

ASBESTATTEST OOK VERPLICHT VOOR<br />

APPARTEMENTEN<br />

Voor de overdracht van een appartement die onder<br />

het stelsel van gedwongen mede-eigendom valt is een<br />

asbestattest eveneens verplicht sinds 23 november 2022.<br />

Maar voor de gemeenschappelijke delen gaat de verplichting<br />

pas in op 1 mei 2025.<br />

BANKEN VERDIENEN GROOT GELD OP DE<br />

RUG VAN DE VME's<br />

Syndici krijgen steeds meer te maken met de weigering<br />

van bepaalde banken om een ​nieuwe rekening<br />

te openen voor een VME. En als zij niet weigeren<br />

hanteren ze bijzonder omslachtige en demotiverende<br />

administratieve procedures voor syndici.


PROPERTY TODAY<br />

HET MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

Bezoek onze vernieuwde<br />

website www.propertytoday.be<br />

Nu met een mooi overzicht van alle beschikbare<br />

edities die u kan downloaden.<br />

Alle verschenen artikels vanaf editie 1 in<br />

onze nieuwe Blog display.<br />

Nieuwe zoekfuncties over alle artikels, trefwoorden<br />

en over alle edities.<br />

Inhoudstafels van alle edities.<br />

Mogelijkheden voor adverteerders om banners<br />

te plaatsen.<br />

De meest geavanceerde tweetalige<br />

softwarepakket op de markt<br />

Optimis V2<br />

De referentie factureringssoftware<br />

in 2022<br />

Optimis V2<br />

OptiPro<br />

ProGestion<br />

OptiGest<br />

New<br />

Nieuwe factureringssoftware<br />

voor professionals<br />

in de vastgoedsector<br />

Nieuwe gebruiksvriendelijke<br />

interface en volledig<br />

ergonomisch<br />

Onmiddellijke export van uw<br />

facturen naar uw boekhouder<br />

of boekhoudsoftware<br />

Gemeenschappelijke basis waarmee<br />

om Optimis V2 te verbinden<br />

met uw OptiPro software voor<br />

syndicbeheer en OptiGest software<br />

voor huurbeheer<br />

+1000 klanten<br />

32 werknemers waaronder 6 in de<br />

support afdeling & 14 ontwikkelaars<br />

20, Rue de l'industrie | B-1400 Nivelles<br />

T. 02 808 30 31<br />

info@sogis.be | www.sogis.be


PROPERTYTODAY<br />

3<br />

INHOUD<br />

EDITIE <strong>11</strong><br />

JANUARI-FEBRUARI<br />

<strong>2023</strong><br />

WAT SCHEELT ER BIJ DE<br />

BANKEN?<br />

04<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

Schrijf u dan in via<br />

www.propertytoday.be en<br />

krijg het magazine GRATIS<br />

in uw brievenbus!<br />

VERLIES DE GDPR NIET<br />

UIT HET OOG!<br />

12<br />

Abonnementen kunnen bij ieder nummer<br />

ingaan en worden elk jaar automatisch<br />

vernieuwd. Abonnee worden kan via<br />

www.propertytoday.be.<br />

ASBESTATTEST<br />

GEMEENSCHAPPELIJKE<br />

DELEN VERPLICHT VANAF<br />

1 MEI 2025<br />

18<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van het<br />

oude en het nieuwe adres en het nieuwe<br />

telefoonnummer. Opzeggingen kunnen<br />

gelijk wanneer gebeuren.<br />

ENERGIEGEMEENSCHAPPEN,<br />

EEN FINANCIEEL MANNA<br />

VOOR DE VME<br />

22<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per jaar<br />

toegestuurd.<br />

VAARWEL KOPERVERBINDING,<br />

TIJD VOOR FIBER<br />

26<br />

Uitgever<br />

PROFIT & FUN BV<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

GOED OM TE WETEN 28<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BV<br />

T 03 877 29 20<br />

info@dkvision.eu<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud,<br />

in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk<br />

akkoord van de uitgever. De informatie in dit magazine is met<br />

de grootste zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan<br />

echter niet verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of<br />

onvolledige informatie. <strong>Property</strong> <strong>Today</strong> kan geen garantie bieden<br />

betreffende de juistheid van de informatie van de auteurs van de<br />

gepubliceerde artikels, noch aansprakelijk gesteld worden voor<br />

de schade die, direct of indirect, het gevolg is van deze informatie.


4 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

01<br />

Wat scheelt er bij<br />

de banken?<br />

Al onze syndici klagen erover... en wordt dagelijks frappanter dat banken<br />

zich distantiëren van mede-eigendommen! Laat ons een kat en kat<br />

noemen; banken willen zich niet langer bezig houden met medeeigendommen...<br />

of het is tegen betaling...<br />

De bancaire frustraties van onze syndici<br />

nemen op een verontrustende manier toe,<br />

en dit zowel voor de syndici als voor de<br />

mede-eigenaars/syndici. Het laatste artikel<br />

van de SNPC/NEMS in de CRI van december<br />

met de titel "banken en mede-eigendom: de<br />

liefde is voorbij” is daar een duidelijk bewijs<br />

van.<br />

De klachten van onze syndici vertalen zich<br />

op verschillende niveaus: weigering om een<br />

VME-rekening te openen, ongepast beheer<br />

van reservefondsen, sterk stijgende tarieven,<br />

enz.<br />

1/ Weigering om een ​nieuwe VMErekening<br />

te openen<br />

Syndici krijgen steeds meer te maken met<br />

de weigering van bepaalde banken om<br />

een ​nieuwe rekening te openen voor een<br />

VME. En als zij niet weigeren hanteren ze<br />

bijzonder omslachtige en demotiverende<br />

administratieve procedures voor syndici<br />

die, eerlijk gezegd, andere dingen te doen<br />

hebben dan bankafspraken te cumuleren<br />

voor een handtekening of een pincode. In<br />

<strong>2023</strong> zijn elektronische handtekeningen<br />

immers volledig geldig en veilig. Zoals<br />

algemeen geweten, verplicht de wet op de<br />

mede-eigendom de VME om minstens twee<br />

bankrekeningen te bezitten


PROPERTYTODAY<br />

5<br />

Art 3.86-§3 BW: "… Het vermogen van de<br />

vereniging van mede-eigenaars bestaat<br />

minstens uit een werkkapitaal en een<br />

reservekapitaal. … Die bedragen moeten<br />

op diverse rekeningen worden geplaatst,<br />

waaronder verplicht een afzonderlijke<br />

rekening voor het werkkapitaal en<br />

een afzonderlijke rekening voor het<br />

reservekapitaal; al deze rekeningen<br />

moeten op naam van de vereniging van<br />

mede-eigenaars worden geopend. … "<br />

Van de ene bank tot de andere lopen<br />

de procedures uiteen, maar we vragen<br />

ons nog steeds terecht af wat de<br />

toekomst is van het financieel beheer van<br />

appartementsgebouwen als alle banken<br />

op een mooie dag besluiten om geen<br />

rekeningen meer te openen voor VME’s!<br />

Dit is natuurlijk een zeer onwaarschijnlijk<br />

scenario, dat syndici en VME’s in een absurde<br />

positie zou brengen. Maar als de huidige<br />

tendens zich verder zet of toeneemt, dan zal<br />

dat niet alleen de vrijheid en de flexibiliteit<br />

van syndici aanzienlijk verminderen, maar<br />

ook een grotere complexiteit in hun<br />

financieel beheer met zich meebrengen.<br />

Wanneer een syndicus bijvoorbeeld een<br />

nieuwe mede-eigendom overneemt, heeft<br />

hij meerdere redenen om de door zijn<br />

voorganger beheerde rekening niet langer<br />

te gebruiken. Een daarvan is uiteraard dat<br />

hij zich wil distantiëren van het beheer van<br />

zijn voorganger en zijn missie vanaf nul wil<br />

beginnen.<br />

Bovendien is het op het niveau van de<br />

algehele boekhouding van het syndicuskantoor<br />

niet wenselijk om een ​veelheid<br />

aan bankrekeningen bij verschillende<br />

banken met incompatibele systemen te<br />

beheren. Daarom zal de nieuwe syndicus<br />

vrijwel altijd kiezen voor het sluiten van de<br />

rekening van de vertrekkende syndicus, en<br />

het openen van een nieuwe rekening bij<br />

een andere bank; meestal een bank waar<br />

hij alle rekeningen in zijn portefeuille heeft<br />

gecentraliseerd.<br />

2/ Forse stijging van de prijzen<br />

In 2022 hebben onze leden brieven<br />

ontvangen waarin een forse verhogingen<br />

van de beheerkosten werd aangekondigd:<br />

tot € 250 per jaar voor een VMEzichtrekening...!<br />

(zie hieronder de reactie van<br />

een syndicus).<br />

Bovendien bevatten deze brieven vaak een<br />

ultimatum waardoor syndici, binnen een<br />

zeer korte termijn moeten antwoorden.<br />

Bij gebreke daarvan wordt de VME<br />

geacht akkoord te gaan met de nieuwe<br />

aangekondigde prijsverhoging.<br />

Zelfs al zijn de syndici niet rechtstreeks<br />

betrokken bij de prijsverhogingen van de<br />

banktarieven voor VME’s, dit omdat het hun<br />

persoonlijke financiën niet raakt, geraken de<br />

syndici daardoor in serieuze moeilijkheden,<br />

enerzijds ten aanzien van de mede-eigenaars<br />

en anderzijds omwille van het impact op de<br />

organisatie van het financieel beheer van<br />

hun VME-portefeuille.<br />

Doen de banken alsof ze vergeten zijn<br />

dat de syndicus geen beslissingsorgaan is<br />

van de VME? Ter herinnering, de syndicus<br />

is de lasthebber van de VME en heeft tot<br />

taak de beslissingen van de Algemene<br />

Vergadering uit te voeren. Hij moet daarom,<br />

om de nieuwe contractuele voorwaarden<br />

te aanvaarden, de goedkeuring vragen aan<br />

de Algemene Vergadering. De syndicus is de<br />

facto niet in de mogelijkheid om binnen de<br />

gevraagde termijn te reageren.<br />

“ Er is niet alleen<br />

een probleem<br />

van ethiek,<br />

maar ook van<br />

evenredigheid.<br />

Bovendien is het niet haalbaar voor de<br />

syndicus om over dergelijk onderwerp en<br />

in zo een korte termijn een buitengewone<br />

Algemene Vergadering te organiseren.<br />

Vooral omdat zo'n algemene vergadering<br />

gepaard gaat met bijzondere kosten<br />

vanwege de extra prestaties, wat volledig<br />

contraproductief zou zijn met het risico om<br />

de mede-eigenaars nog meer te ergeren.<br />

Kortom, de mede-eigenaars en de<br />

syndici worden gewoon gegijzeld en<br />

met onaanvaardbare prijsstijgingen<br />

geconfronteerd, zeker in deze tijd waarin de<br />

koopkracht al fors terugloopt.<br />

Nog een absurditeit, de prijsverhoging<br />

naar 250€ per jaar wordt gedaan per VME<br />

en per bankrekening; een grote VME van<br />

100 appartementen, betaalt dus evenveel<br />

als een kleine mede-eigendom van bvb<br />

4 tot 10 mede-eigenaars... Als er twee<br />

bankrekeningen zijn, is dat 500 € per jaar, of<br />

in het geval van een kleine mede-eigendom<br />

van 4 mede-eigenaars: €125 per jaar per<br />

mede-eigenaar!<br />

Er is dus niet alleen een probleem van ethiek,<br />

maar ook van evenredigheid.<br />

3/ Andere klachten<br />

Onze syndici hebben een aantal aanvullende<br />

grieven opgesomd die de uitdagingen<br />

waarmee ze worden geconfronteerd goed<br />

samenvatten;<br />

• Extreem langdurende administratieve<br />

stappen bij het openen van een rekening<br />

• Meerdere bezoeken aan het agentschap<br />

voor identificatie van de syndicus,<br />

ondertekening van het mandaat,<br />

ontvangst van de kaart, enz.<br />

• Verbindingsproblemen met Itsme<br />

en de nood aan een Digipass;<br />

• Geen toegang tot eerdere<br />

rekeninguittreksels bij overname van de<br />

rekeningen door een nieuwe syndicus;<br />

• CODA: verzending van coda's<br />

moeilijk op te zetten;<br />

• Creditcard en deactiveren van<br />

mogelijkheid tot geldopname, betalingen<br />

in winkels en online betalingen<br />

Maar waarom keren de banken zich zo af van<br />

de VME’s?<br />

De reactie van de banksector: een<br />

lege doos<br />

De UVS (Unie van Syndici) heeft Febelfin<br />

gecontacteerd om de grieven van haar leden<br />

over te brengen aan de sector. In antwoord<br />

op onze vragen deelt de banksector ons<br />

mee dat "het commerciële beleid van de<br />

banken een kwestie van eigen beleid<br />

is, en dat niemand het recht heeft om<br />

tussen te komen..." De verklaring zoekt<br />

men bij de vermenigvuldiging van taken en<br />

verplichte controles; deze leiden tot extra<br />

kosten die op hun beurt doorgerekend<br />

worden aan de klanten. In de huidige<br />

economische context van inflatie en<br />

verarming zullen appartementseigenaars


6 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

dus extra onder druk komen te staan… een<br />

harde pil om te slikken gezien de globale<br />

inflatie en stijgende energieprijzen.<br />

Met betrekking tot de verschillende<br />

administratieve stappen wordt gesteld<br />

dat “banken wettelijk verplicht zijn om<br />

deze controles uit te voeren m.b.t. de<br />

antiwitwaswetgeving en daaraan verbonden<br />

aanbevelingen. Banken moeten zich dus aan<br />

de wet houden."<br />

“Vervolgens bieden niet alle banken<br />

hetzelfde aanbod van producten en diensten<br />

aan (bv. al dan niet een spaarrekening<br />

aanbieden). Zij beschikken niet over dezelfde<br />

technische en operationele oplossingen<br />

(bv. Itsme, Digipass, CODA), of dezelfde<br />

procedures (bv. al dan niet verstrekken van<br />

vorige rekeninguittreksels). Daarom bestaat<br />

er geen eenduidig ​antwoord.<br />

Tot slot wat betreft het "configureren" van<br />

de functionaliteiten van een bankkaart,<br />

ook hier hangt het van de ene bank tot de<br />

andere af, afhankelijk van de producten,<br />

abonnementen en technische oplossingen<br />

die eraan gekoppeld zijn, maar het lijkt niet<br />

uitgesloten. Deze kwesties zullen echter<br />

rechtstreeks met de betreffende banken<br />

moeten worden opgepakt”.<br />

Voor de goede verstaander …<br />

VME-rekeningen zijn blijkbaar<br />

niet langer winstgevend!<br />

Banken gingen blijkbaar zo ver omwille<br />

van de rendabiliteitsoverweging. VMErekeningen<br />

zouden niet langer winstgevend<br />

zijn omdat zij steeds omslachtiger te beheren<br />

zijn. Men argumenteert over de toegenomen<br />

complexiteit van het beheer van deze<br />

rekeningen, maar is een VME -rekening echt<br />

vergelijkbaar met de bankrekening van een<br />

kleine onderneming? Waarom willen banken<br />

opeens VME-rekeningen gelijkstellen met<br />

bedrijfsrekeningen als het niet de bedoeling<br />

was om de tarieven te verhogen?<br />

Wij menen integendeel dat VME-rekeningen<br />

van een versoepeld kader genieten ten<br />

opzichte van andere rechtspersonen.<br />

UBO-register? VME’s nietonderworpen<br />

Men beweert dat het controleren van<br />

UBO-register van de VME als rechtspersoon<br />

extra werk zou opleveren. Dit is niet correct.<br />

Het blijkt dat de VME niet onderworpen<br />

zijn aan deze wetgeving. Want ook al heeft<br />

een VME zowel een rechtspersoon als een<br />

KBO inschrijving, het wordt niet als een<br />

bedrijf beschouwd (wet van 18-09-2017).<br />

VME’s zijn daarom niet onderworpen aan<br />

registratieverplichtingen in een UBO-register.


PROPERTYTODAY<br />

7<br />

Antiwitwaswetgeving? Geen<br />

enkel risico op VME-niveau<br />

Vervolgens wordt het argument aangebracht<br />

dat de banken een extra werkdruk hebben<br />

in het kader van de naleving van de<br />

antiwitwaswetgeving in mede-eigendom.<br />

Ook hier klopt het niet! De bijgewerkte<br />

versie van de antiwitwaswetgeving van<br />

18 september 2017 stelt syndici vrij van<br />

antiwitwas verplichtingen. De syndicus<br />

is namelijk een orgaan van de vereniging<br />

van mede-eigenaars, waarvan hij exclusief<br />

de gemeenschappelijke delen beheert, en<br />

deze opdracht stelt hem niet bloot aan het<br />

risico van witwassen. VME's zijn dus geen<br />

entiteiten/organisaties die onderworpen zijn<br />

aan de antiwitwaswetgeving.<br />

VME-spaarrekeningen; onzin of<br />

profijt?<br />

Ook de reservefondsen ondergaan een<br />

"gedwongen" transformatie! Sinds begin<br />

2022 krijgen wij inderdaad te horen dat<br />

sommige banken voortaan weigeren<br />

om VME-spaarrekeningen verder te<br />

houden; sommige banken hebben<br />

daarom eenzijdig en zonder voorafgaande<br />

verwittiging de spaarrekeningen omgezet in<br />

zichtrekeningen!<br />

A posteriori nemen onze twijfels<br />

toe. Gebeurde deze omvorming van<br />

spaarrekeningen naar zichtrekeningen<br />

met voorbedachte raden met de<br />

bedoeling om enkele maanden later<br />

de aangekondigde prijsverhoging<br />

te kunnen toepassen op alle<br />

zichtrekeningen?<br />

Iedereen weet echter dat de syndicus<br />

volgens art 3.86-§3 BW (minstens) twee<br />

rekeningen moet openen voor de VME:<br />

een zichtrekening voor het werkkapitaal en<br />

een aparte rekening voor het reservefonds,<br />

traditioneel is deze laatste een spaarrekening.<br />

De syndici openen dan ook logischerwijs een<br />

spaarrekening op dewelke, zoals de naam<br />

al doet vermoeden, het spaargeld van de<br />

mede-eigenaars wordt belegd.<br />

Art 3.86-§3 BW: Deze gelden moeten<br />

op verschillende rekeningen worden<br />

geplaatst, waaronder een aparte<br />

rekening voor het werkkapitaal en een<br />

aparte rekening voor het reservefonds.<br />

Helaas, alhoewel de bedoeling van de<br />

wetgever duidelijk en logisch was, vermeldt<br />

de wettekst niet stricto sensu dat de syndicus<br />

een spaarrekening moet openen.<br />

Sommige banken namen de tekst van<br />

de wet letterlijk en profiteerden van deze<br />

tekstuele lacune om nu te weigeren<br />

spaarrekeningen te openen voor VME’s. Dit<br />

komt hen bovendien (toevallig?) wonderwel<br />

uit, want de spaarrekening zonder kosten<br />

wordt plots een rekening mét kosten. Goed<br />

gezien …<br />

In 2018 had de wetgever er echter voor<br />

gezorgd dat mede-eigendommen<br />

verplicht werden een reservefonds op<br />

te starten, met als evidente doelstelling<br />

het sparen te bevorderen. Het sparen is<br />

inderdaad essentieel om de energetische<br />

renovatiewerken geheel of gedeeltelijk te<br />

financieren, omdat deze termijnrekeningen<br />

of spaarrekeningen meestal meer opleveren<br />

en minder kosten dan een zichtrekening.<br />

Onder deze omstandigheden, hoe kan<br />

de syndicus de mede-eigenaars nog<br />

motiveren om een ​spaarrekening te<br />

blijven aanvullen, als deze rekening<br />

ondertussen een zichtrekening is<br />

geworden waarvan de bankkosten de rente<br />

hoogstwaarschijnlijk zullen overstijgen...<br />

(sommige spaarrekeningen vertonen<br />

soms een negatieve interest). Deze nieuwe<br />

omgevormde rekening zal de facto niets<br />

meer opleveren, terwijl werken en diensten<br />

aan de VME op korte en lange termijn sterk<br />

toenemen.<br />

De VME zal daarom geneigd zijn om de<br />

opt-out te stemmen (met een meerderheid<br />

van vier vijfden van de stemmen) om hun<br />

koopkrachtverlies te compenseren.<br />

Wie elke euro telt en geen reservefonds<br />

heeft, zal tegen elke verhoging van de<br />

kosten stemmen, en dus ook tegen de<br />

noodzakelijke energierenovaties. Op deze<br />

manier kijken wij machteloos toe op de helse<br />

spiraal van koopkrachtverlies die de medeeigenaars<br />

in energiearmoede of gewoon in<br />

armoede brengt.<br />

Aan huidig tempo is het nu al duidelijk<br />

dat de transitie van België naar<br />

klimaatneutraliteit in 2050 onhaalbaar<br />

is geworden. Het is dus aan de<br />

bankinstellingen om flatgebouwen te helpen<br />

in plaats van ze in moeilijkheden te brengen.<br />

Appartementen wegen echter<br />

zwaar op de weegschaal<br />

Hieronder een kleine extrapolatie over de<br />

financiële impact van mede-eigendom in<br />

België. Volgens officiële cijfers zouden er op<br />

1/10/2021 225.163 mede-eigendommen zijn<br />

in België.<br />

Ervan uitgaande dat er gemiddeld € 20.000<br />

per rekening op de zichtrekening staat<br />

(wat veel lijkt voor een kleine VME maar<br />

belachelijk weinig is voor een middelgroot<br />

tot groot gebouw), komt dit neer op<br />

minstens vier en een half miljard euro!<br />

Met twee rekeningen per mede-eigendom<br />

kan dit cijfer gemakkelijk verdubbelen...<br />

Wij mogen ook het enorme potentieel van<br />

leningen aan de VME’s ook niet uit het oog<br />

verliezen.<br />

Deze leningen zullen in de toekomst<br />

een steeds groter deel van de<br />

financiële activiteiten van onze sector<br />

vertegenwoordigen: dit om oudere<br />

gebouwen te renoveren maar ook om<br />

energierenovaties te financieren. De<br />

belangrijke deadline van 2050 is lang niet<br />

gehaald...<br />

Onze sector is daarom vergelijkbaar met<br />

“ Een belangrijk<br />

wetsvoorstel is<br />

nog in<br />

behandeling.<br />

een immens sterrenstelsel. De medeeigendommen<br />

vertegenwoordigen een<br />

enorme financiële massa die zonder twijfel<br />

zeer winstgevend is, zonder de tarieven<br />

voor het beheer daarvan te moeten<br />

vertienvoudigen... Bovendien breidt de<br />

sector van mede-eigendom voortdurend uit,<br />

zoals een sterrenstelsel! Iedereen ziet hoe de<br />

nieuwe gebouwen als paddenstoelen uit de<br />

grond schieten, ook in gebieden die tot nu<br />

toe nog vrij residentieel waren.<br />

Natuurlijk moet je niet alle banken over<br />

dezelfde kam scheren, sommige blijven


8 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

dezelfde tarieven hanteren voor serieuze<br />

diensten. Sommige bieden zelfs specifieke<br />

VME-diensten aan alsook aangepaste VMEleningen.<br />

Maar mede-eigendommen zijn<br />

geen melkkoeien! En aangezien de sector in<br />

het algemeen niets voor ons kan doen, is het<br />

aan de syndici om deze zeldzame parels op<br />

te zoeken en te onderhandelen ten gunste<br />

van de VME’s.<br />

Indien u het slachtoffer bent van<br />

onaanvaardbare praktijken, keer u dan<br />

massaal af van deze instellingen die u<br />

op deze schandalige wijze onder druk<br />

zetten, en ga op zoek naar respectabele<br />

banken die ethisch handelen en haar klanten<br />

respecteren.<br />

Belangrijk wetsvoorstel nog in behandeling!<br />

Een wetsvoorstel dat de hoedanigheid van<br />

de consument aan mede-eigendommen<br />

zou willen toekennen is al twee jaar in<br />

afwachting (DOC 55 1372/001). Wij citeren<br />

hier de samenvatting:<br />

“Veelal bestaat de vereniging voor het<br />

merendeel uit mede-eigenaars die,<br />

wanneer zij als individu optreden, de<br />

hoedanigheid van consument hebben. De<br />

vereniging van mede-eigenaars mag die<br />

hoedanigheid echter niet hebben; daardoor<br />

kunnen sommige bedrijven die voor<br />

dergelijke verenigingen prestaties leveren,<br />

ze abnormaal ongunstige voorwaarden<br />

opleggen. De indieners van dit wetsvoorstel<br />

vinden dat zulks niet kan. Ze stellen derhalve<br />

voor de vereniging van mede-eigenaars de<br />

hoedanigheid van consument te verlenen”<br />

Als deze wet gestemd wordt, zal dit leiden<br />

tot een nieuw evenwicht in de relatie tussen<br />

leveranciers en mede-eigenaars. Wij kunnen<br />

ons dus alleen maar verheugen. Het valt<br />

nog te bezien wanneer het Parlement de<br />

gelegenheid krijgt zich over de kwestie te<br />

buigen.<br />

Brief van een syndicus<br />

“ Hallo,<br />

Het was even schrikken toen ik op 31 december<br />

2022 vaststelde dat al mijn (zakelijke)<br />

VME-rekeningen ineens met € 250 werden<br />

gedebiteerd met als omschrijving "Verbruik XXX<br />

Bedrijfsrekening"!<br />

Ik ben al vele jaren klant bij XXX, zowel<br />

met al mijn VME-rekeningen als voor mijn<br />

privérekeningen, en ik ben altijd heel tevreden<br />

geweest over de service.<br />

Maar nu voel ik me echt gepakt door de bank<br />

die ik al zoveel jaren vertrouwde.<br />

In de elektronische brief van 6 oktober werd koel<br />

meegedeeld dat er in de loop van december


€ 250 zouden worden gefactureerd voor<br />

“Jaarlijkse kosten administratief beheer VME's”,<br />

dit zonder verdere toelichting. Administratie is<br />

een vage omschrijving waaronder je alles kunt<br />

verbergen, ook inefficiëntie.<br />

De bevestiging dat de diensten zonder kosten<br />

kunnen opgezegd worden, is een magere troost.<br />

XXX weet heel goed dat het op deze manier<br />

niet mogelijk is om van VME-zichtrekeningen<br />

te veranderen omdat de impact op de medeeigenaars<br />

te groot is (denk maar aan de vele<br />

doorlopende opdrachten).<br />

De VME staat dus met de rug tegen de muur; en<br />

dit lijkt erg op machtsmisbruik. Bij de volgende<br />

AV ben ik als syndicus verplicht om aan de<br />

mede-eigenaars uit te leggen wat nu eenmaal<br />

niet te rechtvaardigen is! De kosten van<br />

levensonderhoud stijgen, maar € 250 bovenop<br />

de kosten aangekondigd bij het openen van de<br />

rekening is niet echt een indexaanpassing.<br />

Ik wil er ook op wijzen dat er € 250 werd<br />

afgehouden, ongeacht de grootte van de VME<br />

(6 eigenaars of 100 eigenaars is een belangrijk<br />

verschil), noch de periode dat de rekening<br />

bij XXX bestond (een volledig jaar of recent<br />

geopend).<br />

Men zou deze handelspraktijken van<br />

tweederangs banken of instellingen kunnen<br />

verwachten, maar zeker niet van een bank met<br />

de reputatie van XXX.<br />

Ik hoop dan ook van harte dat deze facturatie<br />

door uw diensten zal worden herzien, ……. "<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

Een officiële vergelijking van<br />

bankkosten in Frankrijk<br />

Hoewel de inflatie in december 2022 werd<br />

geschat op 5,9%, is elke besparing welkom.<br />

De Franse regering heeft daarom de<br />

oprichting aangekondigd van een website<br />

die het mogelijk maakt om de verschillende<br />

banktarieven van alle Franse vestigingen te<br />

vergelijken.<br />

Deze gratis site stelt de consument in staat<br />

om de oplossing te vinden die het beste bij<br />

zijn behoeften past, door zoekopdrachten uit<br />

te voeren per sector, per dienst en per regio.<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


DÉ BETROUWBARE SPECIALIST VOOR DAK EN GEVEL<br />

Een zaakvoerder - aannemer die zelf op de werf staat met meer dan 25 jaar<br />

ervaring en een bekwaam team is wellicht een goede garantie voor het correct<br />

en vakbekwaam uitvoeren van de werken. Vakbekwaamheid is natuurlijk een<br />

belangrijke vereiste ten aanzien van een aannemer in een renovatiedossier. Met<br />

een kleine 30 jaar ervaring weet Alain Durieux te putten uit een rijke ervaring<br />

in de praktijk. Dat het bedrijf zijn naam draagt, laat zien dat hij er de trotse<br />

vaandeldrager van is.<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken is een Gentse onderneming actief van aan de kust<br />

tot in de Brusselse rand. Zowel particulieren als VME’s kunnen bij Durieux Daken<br />

Gevelwerken terecht. Het team bestaat uit verschillende vakmannen met elk<br />

hun eigen specialisatie. Van kleine woningen tot grote appartementsblokken, bij<br />

Durieux Dak- en Gevelwerken ben je aan het juiste adres!<br />

LAST VAN BETONROT? WEES ER SNEL BIJ!<br />

Betonrot treedt op wanneer water en zuurstof reageren met het wapeningsstaal<br />

binnenin (minderwaardig) beton. Het staal gaat corroderen en het beton verliest<br />

zijn stabiliteit. Zodra je betonrot herkent, haal je er best één van hun specialisten<br />

bij die zo snel mogelijk actie onderneemt. Doe je dit niet dan zal dit enkel verder<br />

escaleren met verscheidene gevolgen zoals bv. het dalen van de berekende<br />

draagkracht.<br />

Betonrot kent heel wat oorzaken waarvoor elk een specifieke aanpak nodig is. Durieux Daken<br />

Gevelwerken pakt niet alleen het vochtprobleem aan maar biedt u een totaalservice.<br />

Zo wordt de geleden schade hersteld: beschadigde bakstenen, loskomend pleisterwerk…<br />

Het gespecialiseerde team staat klaar om uw beton weer on point te brengen!<br />

5 REDENEN WAAROM ONZE KLANTEN VOOR DAKWERKEN DURIEUX KIEZEN<br />

Secuur vakmanschap<br />

aan eerlijke en<br />

transparante prijzen<br />

Gespecialiseerde<br />

totaalservice<br />

voor dak- en<br />

gevelwerken<br />

15 jaar garantie<br />

op dakwerken<br />

Binnen de dag<br />

antwoord<br />

op offerteaanvraag<br />

Snelle service<br />

en opvolging projecten<br />

Voor meer info of een gratis offerte<br />

www.dakwerkendurieux.be<br />

Contacteer ons vrijblijvend op<br />

0800 99 286<br />

of<br />

info@dakdurieux.be


PROPERTYTODAY<br />

<strong>11</strong><br />

Een van de UVS-leden stuurde ons<br />

onderstaande vergelijkingen:<br />

BNP Paribas:<br />

Pack Essential Pro : <strong>11</strong>,25 EUR/ trimester : 45<br />

EUR/jaar (BTW incl.)<br />

Tarief van toepassing sinds 01/08/2022<br />

Website: www.bnpparibasfortis.be/rsc/<br />

contrib/document/1-Website/5-Docserver/<br />

BNP/F02436N.pdf<br />

KBC:<br />

KBC Pro: 250 EUR/jaar (speciale kost voor<br />

VME’s) + 39 EUR/jaar<br />

Website: www.kbc.be/ondernemen/nl/<br />

product/betalen-en-betaald-worden/<br />

zakelijke-rekeningen/business-pro.<br />

html?zone=<br />

BELFIUS :<br />

a) Voor bedrijven en verenigingen via<br />

agentschappen :<br />

Business Pack : 3,5 EUR/maand, inbegrepen<br />

in het pack:<br />

Î een professionele betaalrekening<br />

Î een debetkaart (met inbegrip van het<br />

forfait voor beheer van de bankkaart en<br />

van de diensten Self-Service Banking,<br />

Bancontact en Maestro)<br />

ING :<br />

Ondernemingsrekening Plus (voor<br />

rechtspersonen)<br />

Beheren van de rekening (per maand / per<br />

rekening), in functie van de klantencategorie:<br />

Î kleine vzw (balans < 1 miljoen € 5,50 * EUR<br />

Î Kleine onderneming (balans < 2 miljoen €<br />

en omzet < 4 miljoen €) 14,00 * EUR<br />

Î Middelgrote of grote onderneming of<br />

non-profitsectorklant 29,00 * EUR<br />

* Btw niet verschuldigd.<br />

Inbegrepen diensten (per maand / per<br />

rekening)<br />

6,00 EUR<br />

Î totaal min. 5,50 + 6 (+ 21% BTW) =<br />

12,76 EUR/maand = 153,12 EUR/jaar<br />

Tarief van kracht op 01/01/23:<br />

Website: www.ing.be/Assets/nuid/documents/pricing-list-pro-new-nl.pdf<br />

GetDocument?src=mifid&id=EEPTARFPSB_<strong>NL</strong><br />

VDK:<br />

5 EUR / maand = 60 EUR/jaar<br />

* Btw niet verschuldigd.<br />

ARGENTA:<br />

3,95 EUR/maand = 47 EUR/jaar<br />

Zie pakket voor rechtspersonen op pagina<br />

3 op 17<br />

Website: www.argenta.be/content/dam/<br />

argenta/documenten/algemeen/tarieven/<br />

Tarieflijst.pdf<br />

info<br />

Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

Voorzitter UDS<br />

(Union des Syndics asbl)<br />

Beëdigd Expert in Medeeigendom<br />

(Kavex vzw)<br />

PROPERTYTODAY<br />

maar beheerkosten voor VME’s:<br />

Jaarlijkse administratieve beheerskosten<br />

aangerekend op de hoofdrekening van de<br />

VME, ongeacht het aantal betaalrekeningen:<br />

200 EUR/jaar<br />

Website: www.belfius.be/common/<strong>NL</strong>/<br />

multimedia/MMDownloadableFile/rulesrates-regulations/Tarieven%20non-profit%20<br />

en%20feitelijke%20ver%2002-01-<strong>2023</strong>.pdf<br />

b) Via dienst Public et Social Banking (te<br />

vermijden):<br />

15 EUR/maand + BTW = 17 EUR maand, BTW<br />

incl. = 217 EUR/jaar<br />

Website: www.belfius.be/imagingservlet/


12 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

02<br />

Verlies de GDPR<br />

niet uit het oog!<br />

Sinds 25 mei 2018 is de AVG (Algemene<br />

Verordening Gegevensbescherming)<br />

van toepassing op de verwerking van<br />

persoonsgegevens. De bescherming van<br />

natuurlijke personen met betrekking tot<br />

de verwerking van hun persoonsgegevens<br />

is een grondrecht. In artikel 8, lid 1, van<br />

het Handvest van de grondrechten van de<br />

Europese Unie alsook artikel 16, lid 1 van<br />

het Verdrag betreffende de werking van de<br />

Europese Unie is bepaald dat eenieder<br />

recht heeft op gegevensbescherming<br />

ten aanzien van zijn persoon.<br />

Maar dit recht is geen absoluut recht;<br />

het moet worden bezien in relatie<br />

tot zijn functie in de samenleving en<br />

worden afgewogen tegen andere<br />

grondrechten, in overeenstemming met het<br />

evenredigheidsbeginsel.<br />

De GDPR is per definitie van toepassing op<br />

elke organisatie, publiek en privaat, die al<br />

dan niet namens haar persoonsgegevens<br />

verwerkt. De GDPR gaat ook over verwerkers<br />

die persoonsgegevens verwerken in<br />

opdracht van andere organisaties.<br />

Om welke persoonsgegevens<br />

gaat het?<br />

Het begrip “persoonsgegevens” moet zeer<br />

ruim opgevat worden. "Persoonsgegevens"<br />

is "elk gegeven betreffende een<br />

geïdentificeerde of identificeerbare<br />

natuurlijke persoon". We kunnen de persoon<br />

dus rechtstreeks identificeren (bijvoorbeeld:<br />

achternaam, voornaam), of onrechtstreeks<br />

(bijvoorbeeld: door een identificatie<br />

(klantnummer), een nummer (telefoon),<br />

biometrische gegevens, verschillende<br />

specifieke elementen die eigen zijn aan zijn<br />

fysieke identiteit, fysiologische, genetische,<br />

psychisch, economisch, cultureel of sociaal,<br />

maar ook stem of beeld).<br />

In mede-eigendom zijn de betrokken<br />

categorieën per definitie de mede-eigenaars,<br />

de bewoners en de derden betrokken bij het<br />

leven van de mede-eigendom.<br />

Welk behandelingen zijn relevant<br />

in mede-eigendom?<br />

Een "verwerking van persoonsgegevens"<br />

is een bewerking of een geheel van<br />

bewerkingen met betrekking tot<br />

persoonsgegevens, ongeacht het gebruikte<br />

proces (verzameling, opname, organisatie,<br />

opslag, aanpassing, wijziging, opvraging,<br />

raadpleging, gebruik, communicatie door<br />

middel van verzending, verspreiding of elke<br />

andere vorm van voorziening, verzoening).<br />

Het verzamelen van deze gegevens is<br />

hoofdzakelijk gebaseerd op contractuele


PROPERTYTODAY<br />

13<br />

rechtmatigheid. Maar het kan ook<br />

gebaseerd zijn op een wettelijke grondslag<br />

of toestemming.<br />

Voorbeeld: het bijhouden van een dossier<br />

van mede-eigenaars of leveranciers,<br />

versturen van voorschotaanvragen, verdelen<br />

van stookkosten, enz.<br />

Verwerking is dan ook de basistaak<br />

van het verzamelen en gebruiken van<br />

persoonsgegevens ten behoeve van het<br />

administratief, financieel en technisch beheer<br />

waarbij de syndicus de mede-eigenaars<br />

aanspreekt.<br />

Het verwerkingsregister: een essentieel<br />

document<br />

Het register is voorzien in artikel 30 van de<br />

RGPD. Hij is een deel aan de documentatie<br />

ter naleving van de reglementering. Het<br />

register is daarom verplicht voor elke VME. Bij<br />

een klacht zal dit document met voorrang<br />

worden opgevraagd tijdens de controle door<br />

de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).<br />

Als inventarisatie- en analysedocument moet<br />

het register de realiteit van de verwerking<br />

van persoonsgegevens weerspiegelen en u<br />

in staat stellen nauwkeurig te identificeren:<br />

Î de belanghebbenden<br />

(vertegenwoordiger, onderaannemers,<br />

medeverantwoordelijken, enz.) die<br />

betrokken zijn bij de gegevensverwerking,<br />

Î de categorieën van verwerkte gegevens,<br />

Î waarvoor deze gegevens gebruikt worden<br />

(wat u ermee doet), wie toegang heeft<br />

tot de gegevens en aan wie ze worden<br />

meegedeeld,<br />

Î hoe lang u deze gegevens bewaart,<br />

Î hoe zijn deze gegevens/bestanden<br />

beveiligd.<br />

Daarnaast dient voor elke<br />

verwerkingsactiviteit minimaal de volgende<br />

elementen te bevatten:<br />

• indien van toepassing, de naam en<br />

contactgegevens van de betrokken<br />

verwerkingsverantwoordelijke<br />

• de doeleinden van de verwerking, het doel<br />

waarvoor u deze gegevens heeft verzameld<br />

• de betrokken categorieën van personen<br />

(mede-eigenaars, leveranciers, enz.)<br />

• de categorieën van persoonsgegevens<br />

(voorbeelden: identiteit, familie,<br />

economische of financiële situatie,<br />

bankgegevens, verbindingsgegevens,<br />

locatiegegevens, enz.)<br />

• de categorieën van ontvangers aan<br />

wie de persoonsgegevens zijn of zullen<br />

worden meegedeeld, inclusief de<br />

onderaannemers die u inschakelt<br />

• de voorziene termijnen voor het wissen<br />

van de verschillende categorieën gegevens,<br />

d.w.z. de bewaartermijn, of bij gebrek<br />

daaraan, de criteria om deze te bepalen<br />

• waar mogelijk een algemene beschrijving<br />

van de technische en organisatorische<br />

beveiligingsmaatregelen die u treft<br />

Is een DPO (Data Protection<br />

Officer) verplicht bij medeeigendom?<br />

De DPO heeft vooral een opdracht van<br />

informatie, advies en controle. Hij is niet


14 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

verantwoordelijk voor de conformiteit van de<br />

organisatie of het bijhouden van het register.<br />

De DPO is als enige belast met het toezicht<br />

op de naleving van de GDPR.<br />

De aanstelling van een DPO is verplicht in<br />

de volgende gevallen: wanneer het een<br />

overheidsinstantie is, in het geval van een<br />

bedrijf waarvan de activiteit bestaat uit het<br />

uitvoeren van regelmatige en systematische<br />

monitoring van mensen op grote schaal, of<br />

het verwerken van "gevoelige" gegevens op<br />

grote schaal.<br />

We kunnen dus concluderen dat de DPO niet<br />

verplicht is in mede-eigendom; het wordt<br />

gewoon ten zeerste aanbevolen in grote<br />

flatgebouwen.<br />

Controle en<br />

verantwoordelijkheden<br />

De Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA) is<br />

een onafhankelijk toezichthoudend orgaan<br />

dat verantwoordelijk is voor de naleving<br />

van de fundamentele beginselen van de<br />

bescherming van persoonsgegevens. De<br />

Autoriteit werd binnen de Belgische Kamer<br />

van volksvertegenwoordigers opgericht bij<br />

de wet van 3 december 2017 tot oprichting<br />

van de Gegevensbeschermingsautoriteit en<br />

volgt de Commissie voor de bescherming<br />

van de persoonlijke levenssfeer op.<br />

De GBA kan de evenredigheid nagaan van<br />

de genomen maatregelen met betrekking<br />

tot de gevoeligheid van de verwerkte<br />

gegevens en de risico's die de betrokken<br />

personen lopen.<br />

De GBA kan een informatieve rol spelen bij<br />

het opvolgen van een verzoek of repressief<br />

bij het opvolgen van een klacht met<br />

nalevingsverplichtingen of forse boetes.<br />

Is de syndicus verantwoordelijk<br />

voor de verwerking?<br />

In een mede-eigendom is de syndicus in<br />

feite de verwerkingsverantwoordelijke. Hij<br />

moet ervoor zorgen dat de GDPR wordt<br />

nageleefd door zijn syndicuskantoor, de<br />

medewerkers die de dossiers beheren en de<br />

VME’s.<br />

Als verwerkingsverantwoordelijke moet hij<br />

er ook voor zorgen dat de leveranciers zelf<br />

voldoen aan de GDPR. Deze verplichtingen<br />

moeten expliciet terug te vinden zijn in<br />

leverancierscontracten. Deze contracten


PROPERTYTODAY<br />

15<br />

moeten met name bepalen dat in geval<br />

van hacking of verlies van gegevens de<br />

leverancier de syndicus binnen de 72 uur<br />

moet informeren.<br />

Vraag en Antwoord<br />

Beveiligingscamera's: vergeet het<br />

pictogram niet<br />

Wanneer de VME besluit om<br />

bewakingscamera's in het gebouw te<br />

plaatsen, is de syndicus verplicht een<br />

pictogram te plaatsen. Het pictogram dient<br />

als toestemming en de aanwezigheid van<br />

camera’s de ingang van een bewaakte<br />

locatie.<br />

Naast de huidige vermeldingen op<br />

het pictogram dat het bestaan ​van<br />

cameratoezicht aangeeft, wordt<br />

sinds de wet van <strong>11</strong> december 2018<br />

ook het telefoonnummer van de<br />

syndicus toegevoegd, indien nodig, de<br />

contactgegevens van uw DPO, en de website<br />

waar mensen ten alle tijden alle wettelijke<br />

informatie over de verwerking van beelden<br />

kunnen raadplegen.<br />

Opgelet: bij afwezigheid van een pictogram<br />

is er sprake van een dubbele inbreuk:<br />

afwezigheid van pictogram en afwezigheid<br />

van toestemming.<br />

Overdracht van gegevens van medeeigenaars<br />

De syndicus is verplicht de lijst en de<br />

persoonsgegevens bij te werken van<br />

wie gerechtigd is deel te nemen aan<br />

de beraadslagingen van de algemene<br />

vergadering, en de mede-eigenaars op hun<br />

eerste verzoek en de notaris indien hij de<br />

syndicus hiertoe verzoekt in het kader van de<br />

overschrijving van akten die overeenkomstig<br />

artikel 1, eerste lid, van de hypotheekwet van<br />

16 december 1851 op het hypotheekkantoor<br />

worden overgeschreven, de naam, het adres,<br />

de aandelen en de referenties van de kavels<br />

van de andere mede-eigenaars te bezorgen<br />

(art 3.89 §5 -14°). De bestemmeling van deze<br />

informatie kan deze gegevens niet opnieuw<br />

doorgeven zonder toestemming van de<br />

betrokken personen.<br />

Sinds de beslissing 27/2020 van 29 mei<br />

2020 door de Geschillenkamer kan de<br />

syndicus onder bepaalde voorwaarden,<br />

de telefoonnummers en e-mailadressen<br />

toevoegen. Zodra aan deze wettelijke<br />

verplichting is voldaan, is de syndicus<br />

ontheven van verdere verantwoordelijkheid<br />

met betrekking tot deze specifieke<br />

verwerking.<br />

De motivering van de beslissing<br />

27/2020 van 29 mei 2020 door de<br />

Geschillenkamer die de mogelijke<br />

uitbreiding van de contactgegevens die<br />

naar de telefoon en naar het e-mailadres<br />

bevestigt luidt als volgt: https://www.<br />

gegevensbeschermingsautoriteit.be/<br />

publications/zonder-gevolg-nr.-27-2020.pdf<br />

" Gezien het wijdverbreide gebruik van<br />

zowel e-mail als (mobiele) telefoon als<br />

communicatiemiddel acht de Geschillenkamer<br />

het echter niet disproportioneel dat de syndicus<br />

dergelijke contactgegevens (van de ene en/of<br />

de andere mede-eigenaar) doorgeeft aan een<br />

nieuwe mede-eigenaar, op voorwaarde dat de<br />

Heeft uw vereniging van mede-eigenaars<br />

een krediet nodig?<br />

Plannen voor de renovatie van uw appartementsgebouw? Of andere werken?<br />

Proficiat! We helpen u graag goed op weg! Ontdek de checklist met de verschillende stappen<br />

op belfius.be/vme voor een succesvolle financiering van uw project.<br />

Belfius Bank NV, Karel Rogierplein <strong>11</strong>, 1210 Brussel – IBAN BE23 0529 0064 6991 BIC GKCCBEBB - RPR Brussel – BTW BE 0403.201.185 – No FSMA 19649 A


16 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

“ De website moet<br />

altijd de disclaimer<br />

en cookies<br />

vermelden.<br />

mede-eigenaren toestemming hebben gegeven<br />

aan de syndicus om als contactpunt op te<br />

treden en dat deze laatste dit aanvaardt en op<br />

voorwaarde dat de mede-eigenaren er ook mee<br />

hebben ingestemd dat hun contactgegevens<br />

worden meegedeeld aan de mede-eigenaren<br />

die daarom vragen"<br />

E-mails met iedereen in cc<br />

E-mails zijn snelle communicatiemiddelen;<br />

maar opgelet, de inhoud van sommige<br />

mails zijn niet altijd bestemd voor alle<br />

mede-eigenaars. Bijvoorbeeld in het geval<br />

van een rechtszaak, of onbetaalde schulden<br />

van een mede-eigenaar… enz. Best is nooit<br />

alle mede-eigenaars in kopie van bepaalde<br />

e-mails te plaatsen.<br />

Tip:<br />

Plaats een disclaimer onder uw e-mails<br />

om mensen die per abuis een e-mail van u<br />

ontvangen te vragen u te verwittigen en de<br />

e-mail direct te verwijderen. Zie voorbeeld<br />

hieronder:<br />

" Dit bericht kan persoonlijke en<br />

vertrouwelijke informatie bevatten. Als het<br />

per abuis naar u is verzonden, antwoord<br />

dan om de afzender op de hoogte te<br />

stellen van de fout en verwijder dit bericht<br />

onmiddellijk. Ga naar https://www.uvsyndici.<br />

be/nl/disclaimer/91 voor andere belangrijke<br />

informatie met betrekking tot dit bericht."<br />

Website van de syndicus en/of de medeeigendom<br />

De website moet altijd de disclaimer en<br />

cookies vermelden. Dit zal nu worden<br />

gecontroleerd door de APD wiens strategie<br />

voor <strong>2023</strong> is om zowel het cookiebeleid als<br />

de rol van de DPO te controleren.<br />

Advies van UVS aan syndici<br />

• Pas het syndicus-contract door<br />

gebruik te maken van clausules inzake<br />

gegevensbescherming voor alle taken<br />

en verplichtingen in verband met de<br />

AVG (beschrijving van de verwerking<br />

met de doeleinden, de grondslagen<br />

van de rechtmatigheid, de duur<br />

van de bewaring van gegevens, de<br />

procedures voor de uitoefening van<br />

rechten door individuen, enz.).<br />

• Vermeld een specifiek tarief voor de taken<br />

die betrekking hebben tot de GDPR<br />

• Controleer de contracten van alle<br />

leveranciers op de GDPR conformiteit<br />

• Stel een register op per VME (een<br />

modeldocument zal binnenkort<br />

beschikbaar zijn voor de leden<br />

van UVS op het intranet)<br />

• Plaats een informatief agendapunt<br />

over de GDPR op elke AV en vraag<br />

welke gegevens u mag overmaken<br />

in het kader van art 3.89-§5-14°.<br />

info<br />

Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

Voorzitter UDS<br />

(Union des Syndics asbl)<br />

Beëdigd Expert in Medeeigendom<br />

(vzw Kavex)<br />

In samenwerking met<br />

Jean-Pierre Heymans<br />

Privacy Praxis srl<br />

Chaussée de Louvain 498 - C5<br />

1380 Lasne<br />

jp@privacypraxis.com<br />

https://www.privacypraxis.com/<br />

PROPERTYTODAY


CIRCULAIRE DAKSYSTEMEN<br />

17<br />

PROPERTYTODAY<br />

We kunnen er niet meer naast kijken. De bouweconomie moet circulair worden. Het lineaire model botst immers op haar<br />

limieten, met uitputting van primaire grondstoffen, klimaatverandering en energietekorten tot gevolg. De enige oplossing<br />

is een transitie naar een circulaire economie.<br />

In onze huidige lineaire economie halen we materialen uit de aarde, maken er producten van en gooien ze uiteindelijk<br />

weg als afval. In een circulaire economie daarentegen stoppen we in de eerste plaats de afvalproductie en zetten we in<br />

op hergebruik en de maximale levensduur van produkten en systemen.<br />

De Europese doelstellingen zijn reeds overduidelijk: - 2030 : 50 % reductive primaire grondstoffen.<br />

- 2050 : volledig circulaire en afvalvrije economie.<br />

Wist je trouwens dat de bouw in Europa verantwoordelijk is voor het: - 1/3 van al het afval<br />

- 40 % van het energieverbruik<br />

- 36 % van de CO2 emissie<br />

De transitie van het lineaire model naar een circulaire bouweconomie brengt heel wat maatregelen met zich mee die het<br />

circulair ontwerp van gebouwen centraal stellen. Zo wordt een gebouw door middel van recyclagetechnieken en hergebruik<br />

van materialen in feite een tijdelijk opslagplaats voor toekomstige projecten. (Urban Mining)<br />

Met energiezuinige en verantwoorde dakprodukten en daksystemen helpen we onze klanten invulling te geven aan de<br />

steeds strengere eisen op gebied van energiezuinigheid en duurzaam bouwen.<br />

Met de IKO AT ELIA circulaire daksystemen, lanceert Atab het dak van de nieuwe circulaire bouweconomie.<br />

Onze 4 principes<br />

1 Circulair systeemontwerp<br />

Elke dak heeft een tweede leven. De IKO<br />

Atelia circulaire daken zijn inzetbaar voor<br />

hergebruik en recyclage. Urban Mining op zijn<br />

best dus.<br />

2 Circulair productdesign<br />

De verschillende lagen uit de IKO atelia circulaire<br />

daksystemen worden gemaakt met een<br />

maximaal aandeel gerecylede of bio-based<br />

grondstoffen.<br />

3 Maximale levensduur<br />

Uitstellen End-Of-Life door periodiek onderhoud.<br />

4 IKO garantie<br />

IKO kan circulaire daksystemen met een verzekerde<br />

garantie en terugnamecertificaat leveren.


18 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

03<br />

Asbestattest<br />

gemeenschappelijke<br />

delen verplicht vanaf<br />

1 mei 2025


PROPERTYTODAY 19<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Tegen 2032 moet iedere eigenaar van<br />

een woning of een gebouw gebouwd<br />

voor 2001 over een asbestattest<br />

beschikken. Met het asbestattest, wilt de<br />

Vlaamse Regering zo snel mogelijk al het<br />

aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen<br />

en woningen, gebouwd voor 2001, in<br />

kaart brengen. De bedoeling is om op die<br />

manier Vlaanderen tegen uiterlijk 2040<br />

asbestvrij te maken.<br />

Iedereen weet dat het verboden is, sinds<br />

1998, om asbesthoudende materialen<br />

te produceren of te hergebruiken.<br />

Maar voor alle woningen die voor 2001<br />

werden gebouwd of verbouwd is de<br />

aanwezigheid van asbesthoudende<br />

materialen bijna systematisch.<br />

Sinds 23 november 2022 is bij de<br />

overdracht van appartementen,<br />

woningen en/of gebouwen gebouwd<br />

voor 2001, een asbestattest verplicht<br />

in Vlaanderen. De verplichting geldt<br />

voor entiteiten van meer dan 20m² (het<br />

telt dus niet voor garages of kelders in<br />

appartementsgebouwen).<br />

Opgelet: Niet elke transactie doet de<br />

verplichting ontstaan om te beschikken over<br />

een asbestattest. De regeling slaat enkel op<br />

verkoop en schenking, het vestigen van een<br />

vruchtgebruik, een erfpacht, een opstalrecht<br />

of een zakelijk recht onder levenden.<br />

Steeds beroep doen op<br />

gecertificeerd asbestdeskundigen<br />

Een asbestattest is het resultaat van een<br />

asbestinventarisatie van de woning. De<br />

inventarisatie wordt uitgevoerd door een<br />

gecertificeerd asbestdeskundige die ter<br />

plaatse een gebouwinspectie zal uitvoeren.<br />

De lijst van de gecertificeerde bedrijven<br />

vindt u op de website van Ovam: op deze<br />

link https://ovam.vlaanderen.be/lijstprocesgecertificeerde-bedrijven<br />

Meestal wordt een niet-destructieve<br />

inventarisatie uitgevoerd. Dit betekent dat<br />

tijdens de inspectie geen vloeren of wanden<br />

beschadigd worden om ingesloten asbest<br />

op te sporen, tenzij voor een beperkte staal<br />

name. Bij renovatiewerken is in sommige<br />

gevallen een aanvullend destructief<br />

onderzoek nodig om ingesloten asbest op<br />

te sporen.<br />

Het certificaat somt de verdachte stoffen<br />

op, beoordeelt de risico's en beschrijft<br />

de beheersing ervan. Het wordt bij<br />

Ovam geïntroduceerd door een erkend<br />

asbestdeskundige. Ovam geeft het certificaat<br />

vervolgens af aan de eigenaar en slaat het<br />

op in zijn database. De eigenaar kan het<br />

attest steeds in het digitale paspoort van zijn<br />

woning terugvinden (Woningpas). https://<br />

woningpas.vlaanderen.be/<br />

“ Vlaanderen<br />

asbestvrij tegen<br />

uiterlijk 2040.


20 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

Quid met de gemeenschappelijke<br />

delen?<br />

Voor de overdracht van een appartement die<br />

onder het stelsel van gedwongen medeeigendom<br />

valt is een asbestattest eveneens<br />

verplicht sinds 23 november 2022. Maar<br />

voor de gemeenschappelijke delen gaat de<br />

verplichting pas in op 1 mei 2025.<br />

Vanaf 1 mei 2025 zal dus een afzonderlijk<br />

asbestattest nodig zijn voor zowel de<br />

gemeenschappelijke delen als voor het<br />

privatief gedeelte.<br />

Belangrijk: elke werkgever dient een<br />

inventaris op te stellen van alle asbest en<br />

asbesthoudend materiaal dat zich in het<br />

bedrijf bevindt. Titel 3 van boek VI artikel<br />

VI.3-43; van de codex over het welzijn op het<br />

werk beschrijft wat er in de asbestinventaris<br />

wordt opgenomen, hoe de inventaris wordt<br />

opgebouwd, bijgewerkt en gebruikt. Een<br />

aanvullende destructieve asbestinventaris<br />

is ook nodig voor het geval renovatie- of<br />

sloopwerkzaamheden uitgevoerd worden.<br />

Zonder deze inventaris mogen de werken<br />

niet starten.<br />

info<br />

Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

Voorzitter UDS<br />

(Union des Syndics asbl)<br />

Beëdigd Expert in Medeeigendom<br />

(vzw Kavex)<br />

PROPERTYTODAY


Buildimax All Risk<br />

Alle risico verzekering Building<br />

De blokpolis die<br />

alles begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op www.axa.be<br />

Dit product Buildimax All Risk is een multirisicoverzekering die de (mede-)eigenaars van een gebouw vanaf 4 eenheden dekt.<br />

Buildimax All Risk werd ontwikkeld door AXA Belgium, een Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het<br />

Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een duur van één jaar met de mogelijkheid tot stilzwijgende<br />

verlenging. Aarzel niet om een beroep te doen op je verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of om een offerte te vragen.<br />

Deze laatste staat voor je klaar en is het best geplaatst om je raad te geven over wat voor jou het meest geschikt is. Wij verzoeken<br />

je om de algemene voorwaarden en de productfiche vóór onderschrijving te lezen. Hierin worden de voorziene dekkingen en<br />

garantielimieten en uitsluitingen vermeld. Je kan deze documenten gratis verkrijgen op axa.be of bij je verzekeringstussenpersoon.<br />

Niet tevreden over iets? Contacteer ons via customer.protection@axa.be. Indien je niet akkoord gaat met de voorgestelde<br />

oplossing, kan je je richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1,<br />

B-1000 Brussel (België) www.axa.be • Tel.: 02 678 61 <strong>11</strong> • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0720. V.U.: G. Uytterhoeven, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


22 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

04<br />

Energiegemeenschappen,<br />

een financieel manna<br />

voor de VME<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Stelt u zich eens voor dat alle bewoners<br />

van uw residentie, zowel mede-eigenaars<br />

als huurders, voortaan hun maandelijkse<br />

privatieve elektriciteitsfactuur aan de VME<br />

betalen in plaats van aan een multinationaal<br />

energieleverancier. Met andere woorden,<br />

wanneer de bewoners hun wasmachine


PROPERTYTODAY 23<br />

gebruiken en tegelijkertijd naar het journaal<br />

kijken in hun woonkamer, wordt het<br />

reservefonds van de VME vanzelf gespijsd...!<br />

Dit is geen utopie maar een haalbare realiteit<br />

dankzij de Europese Richtlijn (EU) 2019/944.<br />

Deze richtlijn, die betrekking heeft op<br />

energiedelen en energiegemeenschappen,<br />

werd in 2022 omgezet in regionale wetten.<br />

Alle zelfgeproduceerde groene stroom door<br />

een VME (fotovoltaïsche zonnepanelen,<br />

warmtekrachtkoppeling, windturbines) kon<br />

tot nu toe alleen gratis worden gebruikt<br />

ten voordele van de gemeenschappelijke<br />

delen. Het ongebruikte saldo van deze<br />

zelfproductie moest tegen een belachelijke<br />

lage prijs naar het netwerk terugkeren.<br />

Voortaan kan het overschot van<br />

zelfgeproduceerde groene stroom<br />

doorverkocht worden aan de bewoners<br />

aan een tarief dat door de medeeigenaars<br />

in de Algemene Vergadering<br />

bepaald wordt.<br />

Hoe kan de VME dit aanpakken?<br />

De VME die over een zelfproductie van<br />

hernieuwbare energie beschikt (zon, wind)<br />

kan opteren om deze energie simpelweg<br />

tussen de mede-eigenaars/bewoners te<br />

delen. De AV zal in dit geval over de prijs<br />

beslissen alsook de verdeelsleutel voor<br />

de geproduceerde kWh. De taak van<br />

de syndicus is dan beperkt tot enerzijds<br />

het doorgeven van deze informatie aan<br />

de diensten van Brugel in het Brussels<br />

Gewest, en anderzijds het berekenen<br />

van de maandelijkse indexatie voor een<br />

correcte facturatie. Ook tekent de syndicus<br />

een contract met de netbeheerder om de<br />

particuliere elektriciteitsmeters gratis te laten<br />

vervangen door nieuwe meters.<br />

Indien de VME over een elektrische<br />

zelfproductie beschikt dankzij een<br />

warmtekrachtkoppelingsinstallatie in<br />

de gemeenschappelijke delen, moet<br />

de syndicus een energiegemeenschap<br />

creëren, d.w.z. een rechtspersoon waarvan<br />

de statuten de spelregels voor de leden<br />

vastleggen. Deze rechtspersoon kan de<br />

VME zijn, maar hiervoor is het noodzakelijk<br />

om de Basisakte te wijzigen om diezelfde<br />

regels te integreren in het Reglement<br />

van Mede-eigendom. Hiervoor dient een<br />

gunstige beslissing te worden bekomen bij<br />

de diensten van Brugel. De procedure bij de<br />

netbeheerder is identiek aan energiedelen …<br />

Een concreet voorbeeld zal u overtuigen;<br />

de VME Marius Renard in Anderlecht.<br />

Deze VME bestaat uit 450 appartementen<br />

en beschikt, sinds 2018, over een WKK<br />

(warmtekrachtkoppelingsinstallatie). De<br />

jaarlijkse productie van groene stroom<br />

is 1,2 GWh (of 1.200.000 KWh), waarvan<br />

slechts 200.000 KWh zelf worden verbruikt<br />

voor de gemeenschappelijke installaties<br />

van de residentie (liften, circulatiepompen,<br />

verlichting, enz.). Deze VME is, sinds<br />

01/01/2022, de eerste Energiegemeenschap<br />

in België (dankzij de uitzonderingsregeling<br />

op dat moment) en kan dus wettelijk het<br />

overschot van 1.000.000 KWh door de<br />

warmtekrachtkoppeling geproduceerde<br />

energie doorverkopen aan de bewoners van<br />

de residentie…<br />

Sinds begin 2022 zijn maar liefst 135 medeeigenaars<br />

of huurders toegetreden tot de<br />

Energiegemeenschap. Niet alleen betalen<br />

zij de helft van de prijs voor de elektriciteit<br />

die zij gebruiken (privébehoeften van<br />

televisie, koelkast, verlichting, enz.), maar ze<br />

betalen ook hun elektriciteitsfactuur op de<br />

VME-rekening (! ), dus dezelfde rekening op<br />

dewelke ze al jaren hun voorschotten en<br />

afrekeningen storten.<br />

Dit betekent in feite dat deze cashflow een<br />

tweede keer door de VME aangewend kan<br />

worden om investeringen te realiseren<br />

waartoe de Algemene Vergadering beslist<br />

heeft.<br />

De resultaten van het eerste jaar zijn<br />

verbluffend en overtreffen alle prognoses<br />

van de spelers in de sector. 80% van de<br />

elektriciteitsbehoefte van de appartementen<br />

die lid zijn van de Energiegemeenschap<br />

werd door de zelfproductie van groene<br />

stroom geleverd. Dit is 30% meer dan de<br />

meest optimistische projecties. Bovendien<br />

heeft het inkomsten en/of besparingen<br />

gegenereerd van meer dan € 200.000 netto<br />

voor de VME.<br />

De overige 20% van de elektrische energie<br />

die in deze appartementen nodig is, wordt<br />

simpelweg geleverd door de officiële<br />

leverancier van hun keuze tegen een prijs<br />

die, weliswaar, nogal onredelijk is. De leden<br />

van de Energiegemeenschap hebben<br />

daarom twee contracten voor de levering<br />

van elektriciteit: een contract met de VME en<br />

een ander contract met de leverancier van<br />

hun keuze.


24 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

Inkomen en besparingen VME Marius Renard 2022<br />

in België)... Tevens zal op de AV van april<br />

<strong>2023</strong> een project van batterijen voorgesteld<br />

worden.<br />

De Europese richtlijn heeft als uitdrukkelijke<br />

doel om van de consument een echte<br />

speler in de energietransitie te maken.<br />

Zodoende wil men tegelijkertijd de sociale<br />

en ecologische doelstellingen realiseren<br />

(energie tegen betaalbare prijzen en<br />

versnellen renovatie van het verouderde<br />

gebouwenpark). Elke investering in de<br />

zelfproductie van hernieuwbare energie<br />

wordt dankzij deze nieuwe Europese<br />

richtlijn uiterst rendabel! Laat ons daarom<br />

ophouden met klagen over de exorbitante<br />

energieprijzen; het is tijd om de wetten te<br />

gebruiken die ons gunstig zijn …!<br />

info<br />

Dit zijn uitstekende resultaten, wetende<br />

dat minder dan 50% van de medeeigenaars<br />

hebben deelgenomen. Omdat<br />

de inkomsten nog kunnen verdubbelen<br />

hebben de mede-eigenaars op de<br />

laatste Algemene Vergadering beslist om<br />

alles te herinvesteren om de productie van<br />

'groene stroom' te verhogen. In <strong>2023</strong> zal de<br />

productie van groene energie met nog eens<br />

20% verhogen dankzij de installatie van meer<br />

dan 500 m² fotovoltaïsche zonnepanelen en<br />

24 windturbines op het dak (een primeur<br />

Vincent Spruytte<br />

Ondervoorzitter van de<br />

Union des Syndics<br />

CEO en Syndicus bij Managimm srl<br />

PROPERTYTODAY


PROPERTYTODAY 25<br />

Toegang tot het UVS-Intranet met vele documenten, modellen en informatie<br />

GRATIS juridische bijstand<br />

BENT U SYNDICUS ?<br />

Word dan zeker lid van de beroepsfederatie UVS - Unie van Syndici !<br />

Als u zich aansluit bij onze beroepsfederatie geniet u van vele voordelen :<br />

Rechtsbijstandverzekering (disciplinaire verdediging) in optie<br />

VELE NETWERKMOMENTEN met collega’s om al uw problemen op te lossen<br />

U wordt voorgesteld aan mede-eigenaars die een syndicus zoeken in uw regio<br />

GRATIS deelname aan seminaries en activiteiten<br />

Uw medewerkers kunnen (op uw aanvraag) GRATIS LID worden<br />

Grote kortingen en voorkeurslocatie bij deelnamen aan UVS evenementen<br />

U ontvangt via onze Flash berichten alle praktische, gerichte en geactualiseerde<br />

informatie om uw beroep zonder stress te kunnen uitoefenen<br />

Meer inlichtingen (vrijblijvend) :<br />

www.uvsyndici.be - info@uvsyndici.be


PROPERTYTODAY 27<br />

06<br />

Vaarwel koperverbinding,<br />

tijd voor fiber<br />

De overschakeling naar het fibernetwerk gaat<br />

goed vooruit in België. Dat er ultrasnel en<br />

stabiel internet in gebouwen gelegd wordt,<br />

is goed nieuws. Maar tegelijk betekent dat<br />

ook dat het huidige kopernetwerk geleidelijk<br />

buiten werking gesteld wordt. Door op<br />

deze evolutie te anticiperen, kunt u heel wat<br />

onaangename verrassingen voorkomen.<br />

Het aftellen is begonnen<br />

Tegen 2028 wil Proximus zo goed als 100% van<br />

de appartementen van fiber voorzien.<br />

Dus als uw gebouw zich in een fiberzone<br />

bevindt, zoals momenteel al het geval is voor<br />

380.000 appartementen in België, dan begint<br />

het aftellen naar de deactivatie van de huidige<br />

koperverbinding, zowel voor bewoners als<br />

voor de mede-eigendom (liftlijnen, alarmen,<br />

conciërgeabonnement...).<br />

Om ongemakken te voorkomen (de<br />

stopzetting van de internet-, tv- en<br />

telefoniediensten) bent u best op de hoogte<br />

van de formaliteiten voor een fiberaansluiting.<br />

Het is immers bijzonder vervelend als u<br />

geen gebruik meer kunt maken van cruciale<br />

diensten zoals uw automatische slagbomen,<br />

alarmen, liften... of zelfs vitale diensten zoals<br />

het personenalarm van oudere bewoners.<br />

In elke fase van de installatie<br />

speelt de syndicus een rol<br />

De fiberuitrol volgt een strikt schema per wijk<br />

en stad om het huidige netwerk te vervangen.<br />

De installatie is volledig gratis en verplicht<br />

bewoners niet om zich te abonneren op een<br />

specifieke operator, want het netwerk staat<br />

open voor elke provider die dat wenst.<br />

Overzicht van de<br />

installatiestappen en de rol van<br />

de syndicus<br />

1. Zodra een gebouw zich in een fiberzone<br />

bevindt, nemen we contact op met de<br />

syndicus om een gebouwstudie uit te<br />

voeren.<br />

2. Als er binnenbekabeling nodig is in<br />

de gemeenschappelijke ruimtes om de<br />

individuele appartementen aan te sluiten,<br />

sturen we een technisch verslag op per<br />

aangetekend schrijven. De syndicus kan<br />

eventuele opmerkingen of vragen doorsturen.<br />

Als er geen binnenbekabeling nodig is, sluiten<br />

we de woningen aan via de gevel.<br />

3. In de twee maanden na de verzenddatum<br />

van het verslag kunnen de werken in<br />

het gebouw beginnen. De installatie is<br />

volledig gratis en wordt uitgevoerd zonder<br />

onderbreking van de internetverbinding!<br />

4. Zodra de installatie in de<br />

gemeenschappelijke delen voltooid is,<br />

contacteert Proximus alle bewoners (klant of<br />

geen klant) om de overschakeling naar een<br />

Fiber-pack of -product van Proximus aan te<br />

bieden. Dit is ook het ideale moment voor de<br />

syndicus om naar fiber over te schakelen voor<br />

alle diensten die door de mede-eigendom<br />

gebruikt worden.<br />

5. Ten slotte, als de fiber niet binnen de<br />

vooropgestelde termijn in het gebouw<br />

geïnstalleerd is, zal Proximus de syndicus<br />

en zijn klanten, maar ook het BIPT*, op de<br />

hoogte brengen van de verplichting om het<br />

kopernetwerk binnen de 2 jaar af te sluiten!<br />

Zonder fiber in het gebouw zullen de<br />

diensten van Proximus-klanten en die van<br />

andere operatoren die gebruik maken van<br />

het Proximus-netwerk permanent worden<br />

afgesloten, zonder de mogelijkheid om<br />

hun diensten naar het nieuwe netwerk<br />

over te schakelen.<br />

* Het BIPT is de bevoegde federale regulator voor de<br />

markt van elektronische communicatiediensten.<br />

Voor meer informatie:<br />

Proximus Syndicus Team:<br />

syndic@proximus.com<br />

De syndicuspagina:<br />

proximus.be/syndicfiber<br />

De website van het BIPT:<br />

www.infofibre.be<br />

Kom ons bezoeken op het Salon<br />

van de Mede-Eigendom op 16<br />

november <strong>2023</strong>.


28 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

Goed om<br />

te weten<br />

In deze rubriek behandelen wij enkele frequent<br />

gestelde vragen. Wij geven graag ons advies mee.<br />

1<br />

Vraagstelling:<br />

In een gebouw is een van de eigenaars syndicus. Op de<br />

agenda staat "vernieuwen contract syndicus". Mag de syndicus<br />

die ook eigenaar is mee stemmen op dit punt? M.a.w. mag hij<br />

voor zichzelf stemmen?<br />

Antwoord:<br />

De mede-eigenaar syndicus mag niet deelnemen aan de<br />

stemming m.b.t. zijn eigen aanstelling.<br />

Art 3.87-§9 BW: Een lasthebber van de vereniging van<br />

mede-eigenaars of iemand die door haar in dienst<br />

is genomen of voor die vereniging diensten levert<br />

in het raam van enige andere overeenkomst, mag<br />

niet persoonlijk of bij volmacht deelnemen aan de<br />

beraadslagingen en de stemmingen over de opdracht die<br />

hem werd toevertrouwd.


PROPERTYTODAY 29<br />

2 3<br />

Vraagstelling:<br />

Kan een erfgenaam van een lid van de Raad<br />

van Mede-eigendom + Rekencommissaris eisen<br />

dat zij alle communicatie mag volgen tussen de<br />

raad en de Syndicus?<br />

Antwoord:<br />

Deze persoon heeft momenteel geen<br />

recht om te zetelen in de RvME namens de<br />

overledene mede-eigenaar. Zij heeft ook<br />

momenteel geen recht om informatie te<br />

ontvangen over de beraadslagingen van<br />

de RvME. Zie art 3.90 hieronder. Verder<br />

heeft deze persoon momenteel geen<br />

recht om de overledenen mede-eigenaar<br />

te “vertegenwoordigen”. Zij moet eerst en<br />

vooral aangeduid worden als lasthebber<br />

door de andere erfgenamen. Zie art 3.87-§1<br />

hieronder.<br />

In feite is het recht om aan de<br />

beraadslagingen van de algemene<br />

vergadering deel te nemen geschorst<br />

zolang de situatie niet juridisch in orde is;<br />

d.w.z. zolang er geen aanduiding is van de<br />

lasthebber voor deze kavel.<br />

1/ Wet op mede-eigendom<br />

BW art 3.90-§ 3.<br />

De algemene vergadering beslist bij<br />

volstrekte meerderheid over de benoeming<br />

van de leden van de raad van medeeigendom,<br />

zulks voor elk lid afzonderlijk.<br />

Het mandaat van de leden van de raad<br />

van mede-eigendom loopt tot de volgende<br />

gewone algemene vergadering en is<br />

hernieuwbaar.<br />

Gezien de mandataris overleden is, kan<br />

momenteel niemand zijn plaats nemen.<br />

2/ Wet op mede-eigendom<br />

BW art 3.87-§1.<br />

In geval van verdeling van het eigendomsrecht<br />

op een privatieve kavel of ingeval de<br />

eigendom van een privatieve kavel is<br />

bezwaard met een recht van erfpacht, opstal,<br />

vruchtgebruik, gebruik of bewoning, wordt<br />

het recht om aan de beraadslagingen van<br />

de algemene vergadering deel te nemen<br />

geschorst totdat de belanghebbenden de<br />

persoon aanwijzen die hun lasthebber zal<br />

zijn. Wanneer één van de belanghebbenden<br />

en zijn wettelijke of conventionele<br />

vertegenwoordiger niet kunnen deelnemen<br />

aan de aanwijzing van een lasthebber<br />

wijzen de andere belanghebbenden<br />

rechtsgeldig een lasthebber aan. Deze<br />

laatste wordt opgeroepen voor de algemene<br />

vergaderingen, oefent het recht van<br />

deelname aan de beraadslagingen ervan uit<br />

en ontvangt alle documenten die afkomstig<br />

zijn van de vereniging van mede-eigenaars.<br />

De belanghebbenden delen de syndicus<br />

schriftelijk de identiteit van hun lasthebber<br />

mee.<br />

To do:<br />

1/ U dient, als syndicus, deze persoon<br />

schriftelijk op de hoogte te brengen dat zij<br />

door de andere erfgenamen als lasthebber<br />

moet aangeduid worden, dit conform<br />

art 3.87 BW. Zonder document met de<br />

aanduiding van deze persoon als lasthebber,<br />

mag niemand dit kavel vertegenwoordigen<br />

op de AV.<br />

2/ U dient een punt toe te voegen op de<br />

agenda van de volgende AV: Verkiezing<br />

leden van de RvME (meerderheid 1/2+1).<br />

Elke naam van de kandidaten dient apart<br />

vermeld te worden; er dient voor elk persoon<br />

een stemming te gebeuren.<br />

Is deze persoon als lasthebber aangeduid<br />

voor de kavel van de overledene medeeigenaar,<br />

dan pas kan zij aanwezig zijn op<br />

de AV. Zij kan ook door de AV aangeduid<br />

worden als lid van de RvME.<br />

Vraagstelling:<br />

Wat zijn de laatste inzichten inzake een dubbele<br />

functie raadslid en Rekencommissaris?<br />

Antwoord:<br />

Een cumul van de functies als lid van de<br />

RvME en commissaris der rekeningen is<br />

wettelijk toegelaten want niet verboden. De<br />

enige wettelijke beperking geldt voor de<br />

syndicus zie hieronder art 3.89 §9<br />

Art. 3.91<br />

De algemene vergadering wijst jaarlijks<br />

een commissaris van de rekeningen of<br />

een college van commissarissen van de<br />

rekeningen aan, die al dan niet medeeigenaar<br />

zijn, en die de rekeningen van de<br />

vereniging van mede-eigenaars controleren,<br />

wier bevoegdheden en verplichtingen bij<br />

het reglement van interne orde worden<br />

bepaald.<br />

Art. 3.89-§9. Binnen eenzelfde vereniging<br />

van mede-eigenaars mag een syndicus<br />

niet tegelijkertijd lid van de raad van medeeigendom<br />

of commissaris van de rekeningen<br />

zijn<br />

4<br />

Vraagstelling:<br />

k krijg zeer veel de vraag dat er iemand van de<br />

blok zelf wilt poetsen tegen betaling. Wordt<br />

dat nu eigenlijk geaccepteerd of is dat volledig<br />

uit de boze? Wat als er iets gebeurt (valt van<br />

trap), ik hoor van de verzekeringsmakelaars<br />

dat er toch ongevallenverzekeringen worden<br />

gegeven voor niet ingeschreven RSZ-personen.<br />

Hoe moeten wij als syndicus met deze<br />

vragen omgaan. Wat zijn de sancties voor<br />

een professionele syndicus bij deze werkwijze?<br />

Wat is de aansprakelijkheid van de syndicus (bv<br />

als iedereen van de AV akkoord is om op deze<br />

wijze te werken).<br />

Antwoord:<br />

Enkel de AV kan beslissen of deze dame al<br />

dan niet de gemeenschappelijke delen mag<br />

poetsen. Maar er komt veel bij kijken…<br />

1. Optie 1: De mede-eigenaar XX zal


30 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

de gemene delen gratis poetsen mits<br />

terugbetaling van alle aankopen van<br />

schoonmaakproducten<br />

De AV dient een extra verzekering te nemen<br />

(neem gerust contact op met onze partner<br />

Citadel Insurance, Dhr Thomas Robberecht:<br />

thomas@citadelinsurance.be)<br />

2. Optie 2: Deze persoon is werknemer<br />

van de VME. De syndicus dient hem/haar<br />

in te schrijven bij de RSZ via een sociaal<br />

secretariaat. De VME wordt dus werkgever en<br />

is als dusdanig bij de RSZ geregistreerd.<br />

Het is de taak van de syndicus om alles te<br />

regelen met het sociaal secretariaat.<br />

Voor deze optie dient de AV te beslissen over:<br />

• Het aantal uren /week<br />

• Uurloon<br />

• Keuze van het sociaal secretariaat<br />

(offertes aanvragen)<br />

• Mandaat aan de syndicus om alles<br />

te regelen tegen de datum van...<br />

• Het extra ereloon voor de bijkomende<br />

prestaties van de syndicus<br />

• Taakbeschrijving van deze werknemer<br />

(om alle misverstanden te vermijden)<br />

• Extra verzekering nemen<br />

voor deze persoon<br />

» Arbeidsongevallen (verplicht)<br />

» Rechtsbijstand<br />

Vergoedingen van de Mede-eigenaars<br />

U mag geen vergoeding betalen<br />

aan de mede-eigenaars. Iemand die<br />

eventueel een lamp vervangt mag een<br />

onkostenvergoeding indienen voor de<br />

aankopen van materialen. Een medeeigenaar<br />

werkt dus in principe altijd gratis<br />

voor de VME.<br />

Een mede-eigenaar betalen vanuit de VMErekening<br />

is verboden en kan beschouwd<br />

worden als zwartwerk (ook de betaling van<br />

een lid van de RvME of mede-eigenaarrekencommissaris<br />

niet toegelaten). Als<br />

syndicus kan u aansprakelijk gesteld<br />

worden. Bovendien, als iemand een klacht<br />

neerlegt tegen u bij het BIV (bij voorbeeld<br />

de poetsfirma die zou opmerken dat een<br />

mede-eigenaar de gemeenschappelijke<br />

delen poetst), riskeert u ook een sanctie<br />

(blaam, schorsing…etc.).<br />

Er is een wetsvoorstel in het Parlement dat<br />

het systeem van vrijwilligersvergoeding<br />

zou willen uitbreiden naar de medeeigendom.<br />

Spijtig genoeg is het wetsvoorstel<br />

al twee jaar (!) op het Parlement maar<br />

wordt niet op de agenda geplaatst…<br />

Zolang dit wetsvoorstel niet gestemd is<br />

mag u als syndicus een vrijwillige medeeigenaar<br />

niet vergoeden. Zie link hieronder:<br />

https://www.lachambre.be/FLWB/<br />

PDF/55/1531/55K1531001.pdf.<br />

U bent syndicus en u<br />

heeft vragen over het<br />

beheer van een gebouw?<br />

Aarzel niet om ons uw<br />

vraag te stellen.<br />

Stuur ons een e-mail op<br />

redac@propertytoday.be<br />

Meer info op<br />

Nieuw: Easime<br />

Individuele facturatie<br />

van verwarmingskosten<br />

Bent u eigenaar of verhuurder van een appartement? En wordt<br />

het gebouw collectief met gas verwarmd? Met Easime wordt<br />

het warmteverbruik voor elk appartement automatisch individueel<br />

gefactureerd. Zo moet u de verwarmingskosten niet meer opvolgen.<br />

Easime maakt u het leven makkelijker<br />

www.ista.be<br />

in samenwerking met


INTERCOM ZONDER<br />

KABELGEDOE?<br />

Da’s simpel! Dankzij 1 simkaart meer<br />

dan 100 appartementen verbonden<br />

en beheerd. Geïnstalleerd in 4 uur,<br />

zonder kabels.<br />

Geniet nu van alle voordelen van een Intratone<br />

intercomsysteem:<br />

• geen geboor of kabels<br />

• in 4 uur operationeel<br />

• onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

• veilig en comfortabel in gebruik<br />

www.intratone.be<br />

Een demo voor uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met Dieter Denooze via<br />

0493 99 58 33 of ddenooze@intratone.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!