29.03.2024 Views

Property Today NL 2023 Editie 14

Magazine van de Mede-eigendom

Magazine van de Mede-eigendom

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

EDITIE <strong>14</strong> - 2024 - JANUARI - FEBRUARI<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

Een nieuwe<br />

generatie<br />

syndici!<br />

De toegang tot het<br />

beroep: nieuwe regeling<br />

LPG-voertuigen<br />

en gasflessen in<br />

ondergrondse parkings<br />

MEER DAN 10.000 VME’S IN BELGIË ZONDER<br />

OFFICIËLE HUISNUMMERS!<br />

10,34% van het totale aantal VME's in België zonder huisnummer,<br />

wijst op een aanzienlijke uitdaging voor deze gemeenschappen.<br />

Het ontbreken van huisnummers binnen deze VME's vormt<br />

niet alleen een hindernis voor de mede-eigenaars en<br />

overheidsinstanties, maar ook voor toeleveranciers.<br />

Leveranciers kunnen moeilijkheden ondervinden....<br />

CORROSIE VAN GASLEIDINGEN IN<br />

APPARTEMENTEN: EEN ONDERSCHAT RISICO!<br />

Corrosie van gasleidingen in appartementencomplexen is een<br />

ernstig probleem dat vaak over het hoofd wordt gezien en<br />

wordt vergeten, totdat het soms te laat is... De gevolgen van<br />

deze corrosie kunnen ernstig zijn, variërend van potentieel<br />

gevaarlijke gaslekken tot dure reparaties voor de medeeigenaars.


PROPERTY TODAY<br />

HET MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

Bezoek onze vernieuwde<br />

website www.propertytoday.be<br />

Nu met een mooi overzicht van alle beschikbare<br />

edities die u kan downloaden.<br />

Alle verschenen artikels vanaf editie 1 in<br />

onze nieuwe Blog display.<br />

Nieuwe zoekfuncties over alle artikels, trefwoorden<br />

en over alle edities.<br />

Inhoudstafels van alle edities.<br />

Mogelijkheden voor adverteerders om banners<br />

te plaatsen.<br />

Toegang tot het UVS-Intranet met vele documenten, modellen en informatie<br />

GRATIS juridische bijstand<br />

BENT U SYNDICUS ?<br />

Word dan zeker lid van de beroepsfederatie UVS - Unie van Syndici !<br />

Als u zich aansluit bij onze beroepsfederatie geniet u van vele voordelen :<br />

Rechtsbijstandverzekering (disciplinaire verdediging) in optie<br />

VELE NETWERKMOMENTEN met collega’s om al uw problemen op te lossen<br />

U wordt voorgesteld aan mede-eigenaars die een syndicus zoeken in uw regio<br />

GRATIS deelname aan seminaries en activiteiten<br />

Uw medewerkers kunnen (op uw aanvraag) GRATIS LID worden<br />

Grote kortingen en voorkeurslocatie bij deelnamen aan UVS evenementen<br />

U ontvangt via onze Flash berichten alle praktische, gerichte en geactualiseerde<br />

informatie om uw beroep zonder stress te kunnen uitoefenen<br />

Meer inlichtingen (vrijblijvend) :<br />

www.uvsyndici.be - info@uvsyndici.be


PROPERTYTODAY<br />

3<br />

INHOUD<br />

EDITIE <strong>14</strong><br />

JANUARI-FEBRUARI<br />

2024<br />

CORROSIE VAN LEIDINGEN<br />

IN FLATGEBOUWEN: EEN<br />

ONDERSCHAT RISICO!<br />

04<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

Schrijf u dan in via<br />

www.propertytoday.be en<br />

krijg het magazine GRATIS<br />

in uw brievenbus!<br />

TOEGANG TOT HET BEROEP<br />

VAN SYNDICUS<br />

LAADPUNTEN IN MEDE-EIGENDOM:<br />

PRAKTISCHE LEIDRAAD<br />

VOOR DE SYNDICUS IN BRUSSEL<br />

MEER DAN 10.000 VME’S IN<br />

BELGIË ZONDER OFFICIËLE<br />

HUISNUMMERS!<br />

QUID MET LPG-VOERTUIGEN<br />

EN GASFLESSEN IN DE<br />

ONDERGRONDSE PARKING VAN<br />

UW GEBOUW?<br />

FIBER, EEN BELANGRIJKE<br />

TROEF VOOR SYNDICI EN<br />

MEDE-EIGENAARS<br />

INTERVIEW: ZONNE-ENERGIE,<br />

DE MOEITE WAARD. OOK IN<br />

APPARTEMENTSGEBOUWEN!<br />

08<br />

12<br />

<strong>14</strong><br />

16<br />

18<br />

22<br />

Abonnementen kunnen bij ieder nummer<br />

ingaan en worden elk jaar automatisch<br />

vernieuwd. Abonnee worden kan via<br />

www.propertytoday.be.<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van het<br />

oude en het nieuwe adres en het nieuwe<br />

telefoonnummer. Opzeggingen kunnen<br />

gelijk wanneer gebeuren.<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per jaar<br />

toegestuurd.<br />

Uitgever<br />

PROFIT & FUN BV<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BV<br />

T 03 877 29 20<br />

propertytoday@dkvision.eu<br />

FAQ 24<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud, in<br />

welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk akkoord<br />

van de uitgever. De informatie in dit magazine is met de grootste<br />

zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan echter niet<br />

verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of onvolledige<br />

informatie.


4 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

01<br />

Corrosie van leidingen<br />

in flatgebouwen: een<br />

onderschat risico!<br />

Corrosie van gasleidingen in appartementencomplexen is ernstig maar wordt vaak over het<br />

hoofd gezien en vergeten, totdat het soms te laat is... De gevolgen van corrosie kunnen extreem<br />

zijn, variërend van potentieel gevaarlijke gaslekken tot dure reparaties voor mede-eigenaars.<br />

Wat doe je als de gasleidingen onder de<br />

vloer van het gebouw begraven liggen?<br />

De gevolgen voor appartementen op de<br />

begane grond zijn niet eenvoudig: de<br />

vloerbedekking moet worden verwijderd<br />

en het lek moet worden opgegraven, en de<br />

privégedeelten moeten worden hersteld<br />

en gerestaureerd. De kosten van het werk<br />

en de compensatie voor de bewoners van<br />

het gebouw zijn erg hoog. Bovendien moet<br />

de syndicus in dergelijke situaties dringend<br />

handelen en de wet geeft hem daartoe de<br />

toestemming. Hij heeft dus geen beslissing<br />

van de AV nodig om werken te bevelen om<br />

een gaslek te voorkomen... zie art 3.88-§1-1°b<br />

BW.<br />

Om dit te voorkomen is regelmatig<br />

onderhoud essentieel om de veiligheid<br />

en goede werking van deze cruciale<br />

infrastructuur te garanderen.<br />

In tegenstelling tot de overgrote<br />

meerderheid van huishoudelijke ongevallen,<br />

waarbij meestal slechts één slachtoffer<br />

is betrokken (vallen, brandwonden,<br />

snijwonden, verdrinking, beten,<br />

drugsintoxicatie en diverse verwondingen,<br />

enzovoort), is een gasexplosie een groot<br />

huishoudelijk ongeval waarbij onmiddellijk<br />

alle aanwezigen op de plaats van oorsprong<br />

betrokken zijn en waarbij meestal meerdere<br />

slachtoffers vallen. De verschijnselen die<br />

hierdoor worden veroorzaakt, betrekken<br />

snel de hele buurt. U kunt het slachtoffer<br />

worden van een explosie als de bron niet bij<br />

u thuis ligt. Denk maar aan enkele recente<br />

verwoestende explosies in Luik en Oostende.<br />

De gevolgen zijn dan ook bijzonder ernstig<br />

voor de slachtoffers, of het nu gaat om<br />

overlijden of ernstige langdurige invaliditeit,<br />

of het verlies van hun huis. Door de omvang<br />

van de verschijnselen die het teweegbrengt,<br />

tast een explosie zeer snel de vitale functies<br />

van een persoon aan. Slachtoffers van een<br />

explosie lopen meerdere verwondingen<br />

op. Naast brandwonden door de vlammen<br />

lopen ze verschillende andere verwondingen<br />

op, zoals schade aan het gehoor (doofheid)<br />

of het longstelsel.<br />

Terwijl explosies waarbij een gebouw<br />

vernield wordt, terug te voeren zijn op<br />

een breuk in de preventieketen vóór de<br />

meter (leidingen, bouwwerkzaamheden,<br />

aardverschuivingen), zijn de meeste<br />

gasongevallen te wijten aan onaangepast<br />

gedrag of zelfs het niet naleven van de<br />

voorschriften door de gebruikers, maar ook<br />

aan verouderde installaties en een gebrek<br />

aan onderhoud.<br />

Een vonk volstaat<br />

Wanneer het explosieve lucht/gasmengsel<br />

is bereikt, is een vonk voldoende. Alleen<br />

al het aanzetten van een wasmachine,<br />

het opnemen van een telefoon (inclusief<br />

mobiele telefoon), het aansteken van een<br />

lamp of het aansteken van een sigaret is<br />

voldoende om een explosie te veroorzaken.<br />

Corrosie van gasleidingen is voornamelijk<br />

te wijten aan de chemische reactie<br />

tussen het getransporteerde gas en de<br />

metalen materialen in de leidingen. Dit<br />

corrosieproces kan worden versneld<br />

door factoren zoals vochtigheid, de<br />

aanwezigheid van onzuiverheden in<br />

het gas en zelfs de kwaliteit van het<br />

water dat wordt gebruikt om boilers<br />

en verwarmingsketels van water te<br />

voorzien. De gevolgen van corrosie<br />

kunnen variëren van de vorming van kleine<br />

scheurtjes tot het volledig doorboren van<br />

leidingen, waardoor de veiligheid van de<br />

bewoners van het flatgebouw in gevaar<br />

komt.<br />

Een van de grootste risico's in verband


PROPERTYTODAY<br />

5<br />

Deze inspectie is verplicht in heel België en<br />

is dus essentieel voordat een installatie in<br />

gebruik kan worden genomen. De agent<br />

controleert:<br />

met corrosie van gasleidingen is de<br />

mogelijkheid van gaslekken. Omdat<br />

aardgas zeer ontvlambaar is, kan een lek<br />

snel uitmonden in een gevaarlijke, zelfs<br />

catastrofale situatie. Gaslekken zijn niet<br />

alleen een veiligheidsrisico voor bewoners,<br />

ze kunnen ook leiden tot aanzienlijke<br />

financiële verliezen door verspild gas en<br />

reparatiekosten.<br />

Gezien deze potentiële risico's is het<br />

essentieel om preventieve maatregelen<br />

te nemen om corrosie van gasleidingen<br />

in woningen in mede-eigendom te<br />

voorkomen. Een van de meest effectieve<br />

strategieën is regelmatige controle<br />

van de leidingen. Dit omvat periodieke<br />

inspectie van leidingen, vroegtijdige detectie<br />

van tekenen van corrosie en reparatie of<br />

vervanging van defecte leidingen. Een goed<br />

gepland onderhoudsprogramma kan niet<br />

alleen ongelukken voorkomen, maar ook<br />

de levensduur van de gasinfrastructuur<br />

verlengen.<br />

Wat zegt de wet?<br />

In België zijn er verschillende soorten gas,<br />

die allemaal specifiek gecontroleerd moeten<br />

worden: aardgas, propaan, butaan en LPG.<br />

Aardgas<br />

Het staat ook bekend als "stadsgas" en<br />

bestaat voornamelijk uit methaan. Dit is het<br />

soort gas dat veel ecologische voordelen<br />

biedt. Het wordt steeds meer gebruikt<br />

door gezinnen. Financieel gezien is het<br />

het goedkoopste gas voor huishoudelijke<br />

doeleinden. Financieel gezien is het het<br />

goedkoopste gas voor huishoudelijke<br />

doeleinden.<br />

Butaan<br />

Butaangas wordt geproduceerd uit aardolie.<br />

Het wordt voornamelijk binnenshuis gebruikt<br />

omdat het niet verdampt onder 0°C, dus het<br />

kan niet worden gebruikt in de winter of bij<br />

koud weer. Dit gas wordt meestal gebruikt<br />

door bedrijven.<br />

Propaan<br />

Propaangas wordt ook geproduceerd uit olie,<br />

maar verdampt bij zeer lage temperaturen<br />

en wordt daarom meestal buitenshuis<br />

gebruikt (bijvoorbeeld in tanks). Het is een<br />

vloeibaar gas dat in de tank verandert in een<br />

gas. Dit gas bevat geen water, dus er is geen<br />

risico op roest in de tanks.<br />

LPG<br />

LPG (kort voor Liquefied Petroleum Gas) is<br />

een mengsel van propaan, butaan en een<br />

kleine hoeveelheid butadieen en wordt<br />

voornamelijk gebruikt als brandstof. Het<br />

wordt in vloeibare vorm genomen en<br />

vervolgens omgezet in een gas. LPG wordt<br />

voornamelijk gebruikt voor motorvoertuigen.<br />

Het kan gemakkelijk worden opgeslagen en<br />

vervoerd.<br />

Huishoudelijke installaties moeten worden<br />

geïnspecteerd voordat een gasmeter<br />

wordt geopend en voor elke uitbreiding<br />

of wijziging aan een gasinstallatie. Daarna<br />

zijn er geen verplichtingen om de buizen te<br />

controleren...<br />

Î Als de gasinstallatie voldoet aan de<br />

wetgeving<br />

Î Als alles correct is aangesloten<br />

Î Hoe zijn de leidingen gelegd?<br />

Î Hoe zit het met luchttoevoer en<br />

rookafvoer?<br />

Voorkomen is beter dan genezen<br />

Als u als vastgoedbeheerder vermoedt dat<br />

de gasinstallatie een lek heeft, kunt u<br />

1/ vraag om een preventieve gasinspectie.<br />

Hiermee kunnen eventuele gaslekken<br />

worden opgespoord, wat brand of explosies<br />

voorkomt en het gevaar van CO-vergiftiging<br />

vermindert. Deze controle wordt soms zelfs<br />

vergoed door de verzekeringsmaatschappij.<br />

Tip: neem contact op met je<br />

verzekeringsmakelaar om na te gaan of<br />

deze controle is opgenomen in je polis.<br />

2/ Laat ook een gaslektest uitvoeren. Als er<br />

een druktest is uitgevoerd, weet je zeker dat<br />

de gasinstallatie veilig is.<br />

Ook voor deze tests is het niet nodig om<br />

de algemene vergadering af te wachten,<br />

aangezien de wet de syndicus toestaat om<br />

voorzorgsmaatregelen te nemen art 3.88-§1-<br />

1°-b BW.<br />

Interne coating: een oplossing<br />

voor de corrosie<br />

Er bestaat een oplossing voor het renoveren<br />

van leidingen die in de grond of in muren<br />

zijn ingegraven, of ze nu versleten, verouderd<br />

of poreus zijn over hun hele lengte of slechts<br />

enkele meters: epoxy coating. Deze verbetert<br />

de glijcoëfficiënt en maakt het mogelijk<br />

om longitudinale structurele defecten te<br />

corrigeren: scheuren, verzakking van het


6 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

gewelf, gedeeltelijke instorting, infiltratie,<br />

enz. Het proces bestaat uit het inbrengen<br />

in de buizen van een coating die vooraf is<br />

geïmpregneerd met epoxyhars. Het is het<br />

equivalent van een vezelhuls met een PVCafwerking<br />

en zonder lengtebeperking.<br />

Deze methode voorkomt onnodige<br />

uitgaven voor het renoveren van leidingen:<br />

door de hars die in de buis zit, hoef je<br />

deze niet volledig te vervangen. Er is dus<br />

geen breekwerk, geen ongemak voor de<br />

bewoners en het is voordeliger.<br />

Leidingrenovatie is ook een zeer goed<br />

alternatief als uw leidingen van vezelcement<br />

(asbest) zijn gemaakt, omdat de kosten zeer<br />

beperkt zijn: om de leiding te repareren hoeft<br />

het asbest niet te worden verwijderd omdat<br />

we de leiding niet aanraken, we voegen<br />

alleen een hars toe aan de binnenkant om<br />

deze weer waterdicht te maken.<br />

Kalkaanslag op waterleidingen:<br />

denk aan waterontharders<br />

De kwaliteit van het water dat in een<br />

flatgebouw wordt gebruikt, kan een<br />

aanzienlijke invloed hebben op corrosie van<br />

leidingen.<br />

Wanneer de kalkaanslag in de leidingen te<br />

groot wordt, kan dit leiden tot verstoppingen<br />

in de watertoevoer. Dit schaadt geleidelijk de<br />

werking van je huishoudelijke apparaten en<br />

veroorzaakt problemen met drukverlies. Na<br />

verloop van tijd kan dit ook leiden tot lekken<br />

en gesprongen leidingen.<br />

Ook de energierekening stijgt. Hoe meer<br />

kalk er in het water zit, hoe meer energie er<br />

wordt verbruikt. De verwarmingselementen<br />

in huishoudelijke apparaten, die bedekt zijn<br />

met isolerende kalkaanslag, moeten meer<br />

energie verbruiken omdat ze er langer over<br />

doen om op te warmen. Eén millimeter<br />

kalkaanslag op een verwarmingselement kan<br />

bijvoorbeeld tot 16% meer energieverbruik<br />

leiden.<br />

Om voor eens en altijd van het probleem<br />

van kalkaanslag in de leidingen af te komen,<br />

is een waterontharder de beste optie.<br />

Bij ontharding worden de calcium- en<br />

magnesiumionen in kalk uitgewisseld tegen<br />

natriumionen.<br />

Deze techniek behandelt al het water dat<br />

in je huis circuleert, inclusief de leidingen,<br />

omdat de ontharder bij de waterinlaat van je<br />

huis wordt geplaatst.<br />

Door een proactieve aanpak, gebaseerd op<br />

regelmatig onderhoud van de leidingen en<br />

het gebruik van geschikte waterontharders,<br />

is het mogelijk om de risico's van corrosie<br />

aanzienlijk te verminderen. De veiligheid en<br />

goede werking van huishoudelijke apparaten<br />

en de kwaliteit van het drinkwater hangen<br />

uiteindelijk af van het voorkomen van<br />

corrosie van gasleidingen in flatgebouwen.<br />

Waterontharders spelen hierbij een cruciale<br />

rol.<br />

Door de hardheid van water te verminderen,<br />

voorkomen ontharders de vorming van<br />

minerale afzettingen in leidingen, wat<br />

corrosie helpt voorkomen.<br />

We dringen er daarom bij<br />

gebouwbeheerders op aan om<br />

flatgebouwen aan te raden waterontharders<br />

te installeren om hun leidingen te<br />

beschermen en de kwaliteit van hun<br />

drinkwater te garanderen.<br />

Afvalwater: het nieuwe zwarte<br />

goud<br />

"Afvalwater is een waardevolle bron in een<br />

wereld waar het beschikbare zoetwater<br />

beperkt is en de vraag toeneemt", zegt Guy<br />

Rider, voorzitter van UN-Water.<br />

Vandaag gaat ongeveer 70% van het<br />

waterverbruik van een gemiddeld<br />

huishouden door de gootsteen zonder<br />

gerecycleerd te worden. Maar deze<br />

verspilling kan vermeden worden door<br />

huishoudelijk afvalwater terug te winnen, in<br />

het bijzonder het zogenaamde grijze water.<br />

Deze term omvat alle bronnen van vervuild<br />

huishoudelijk water, met uitzondering van<br />

toiletspoeling.<br />

De term kan dus ook afgevoerd water<br />

van wastafels, douches en wasmachines<br />

omvatten (over het algemeen geen water<br />

van de gootsteen of vaatwasser, dat vet en<br />

organisch materiaal bevat). Deze bronnen<br />

kunnen voor een stadsbewoner meer<br />

dan 150 liter water per persoon per dag<br />

vertegenwoordigen.<br />

Net zoals gerecycleerd afval een aanzienlijke<br />

monetaire waarde heeft, heeft grijs water<br />

een aanzienlijk potentieel.<br />

Voor de opvang van grijs water is apart<br />

leidingwerk nodig, waardoor het nodig is om<br />

een dubbele leiding door het hele gebouw<br />

te installeren. Het is daarom voordeliger<br />

om deze systemen te ontwerpen tijdens<br />

de bouw van een gebouw. Het moet dan<br />

worden gefilterd om de grootste deeltjes te<br />

verwijderen en worden opgeslagen tot het<br />

wordt gebruikt.<br />

Het blijkt dus dat onze huidige<br />

appartementsgebouwen niet echt geschikt<br />

zijn voor dit soort werk; daarom doen we een<br />

oproep aan de ontwikkelaars die momenteel<br />

de appartementen van de toekomst bouwen<br />

om aandacht te hebben voor deze kwestie!!<br />

info<br />

Mevr. Dominique Krickovic<br />

CEO & Co-founder<br />

UVS - Unie van Syndici vzw<br />

PROPERTYTODAY


Voor de gemoedsrust van de syndicus<br />

en de VME<br />

Verzekeringsoplossingen voor<br />

kantoor- en appartementsgebouwen<br />

in mede-eigendom<br />

Vraag ernaar bij je makelaar<br />

B’Cover by Baloise nv | B’Cover by Baloise nv is een door de FSMA erkend gevolmachtigd onderschrijver | Zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België |<br />

BTW BE 0437.008.754 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | Tel.: +32 3 247 21 11 – Vestiging: Herkenrodesingel 6, 3500 Hasselt, België – Tel.: +32 2 704 49 70 | IBAN: BE77 7310 5269 7<strong>14</strong>2 |<br />

BIC: KREDBEBB | info@bcover.be | www.bcover.be


8 <strong>Editie</strong> oktober januari - - februari november<br />

02<br />

Toegang tot het<br />

beroep van syndicus<br />

Via aantoonbare verworven<br />

beroepservaring van 6 jaar<br />

in de 10 jaar voorafgaand<br />

aan de aanvraag bij het BIV.<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.


PROPERTYTODAY<br />

9<br />

1. Inleiding<br />

De vastgoedsector groepeert zowel<br />

de bedrijven, die vastgoed voor eigen<br />

rekening ontwikkelen (bouwpromotoren)<br />

of verhandelen (vastgoedhandelaars), als<br />

eigenaars, die onroerend goed voor eigen<br />

rekening verhuren, en vastgoedmakelaars die<br />

voor rekening van derden hetzij bemiddelen<br />

in onroerend goed bij de aankoop, de<br />

verkoop of de verhuur, hetzij dit onroerend<br />

goed beheren in de hoedanigheid van<br />

rentmeester of van syndicus.<br />

Ten aanzien van het beroep van<br />

vastgoedmakelaar – syndicus wordt erkend<br />

dat dit in de huidige marktomstandigheden<br />

een knelpuntenberoep is, dat vraag om<br />

ondersteuning.<br />

2. Oorspronkelijke opleidingskwalificatie<br />

als toegang tot het<br />

beroep van vastgoedmakelaar -<br />

syndicus<br />

Per 28 februari 2022 waren er bij het<br />

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars<br />

(BIV) op 10.902 erkende vastgoedmakelaars<br />

slechts 477 full time als syndicus<br />

ingeschreven. Dit aantal blijft stabiel.<br />

De vooruitzichten op een instroom van<br />

nieuwe syndici ogen bovendien niet<br />

goed. Men stelt vast dat in de opleiding<br />

vastgoedmakelaar in Syntra of in de<br />

hogescholen weinig studenten na de<br />

voltooiing van hun studies de stap naar<br />

het beroep van syndicus zetten, terwijl<br />

de vraag naar syndici, gegeven de<br />

galopperende appartementisering van het<br />

vastgoedlandschap, spectaculair blijft stijgen.<br />

Om tot het beroep van vastgoedmakelaar te<br />

worden toegelaten dient men in de huidige<br />

stand van zaken te beschikken over een<br />

specifieke opleidingskwalificatie, namelijk 1<br />

hetzij<br />

a) een diploma van het hoger onderwijs<br />

met een minimum niveau van bachelor dat<br />

minstens overeenkomst met niveau 6 van<br />

het Europees kwalificatiekader, hetzij<br />

b) een getuigschrift dat gelijkwaardig is<br />

aan een der bovenvermelde akten en dat is<br />

uitgereikt door een examencommissie van<br />

de Staat of van een Gemeenschap hetzij<br />

c) over een diploma van<br />

ondernemingsopleiding dat overeenstemt<br />

met het beroep van vastgoedmakelaar<br />

en dat uitgereikt is overeenkomstig de<br />

regelingen betreffende de voortdurende<br />

vorming in de Middenstand hetzij d)<br />

over een bekwaamheidsattest of een<br />

opleidingstitel bedoeld in Titel III Hoofdstuk I<br />

van de wet van 12 februari 2008, afgeleverd<br />

door een andere lidstaat en die beantwoordt<br />

aan de voorwaarden vastgelegd in dit<br />

hoofdstuk of een opleidingstitel gelijkgesteld<br />

aan een dergelijke titel in toepassing van<br />

artikel 2 § 3 van de wet van 12 februari 2008.<br />

Zonder een gekwalificeerd diploma of<br />

getuigschrift kon men het beroep van<br />

professioneel syndicus niet uitoefenen 2 .<br />

3. Syndicusberoep niettemin een<br />

knelpuntenberoep<br />

In de lijst van knelpuntenberoepen onder de<br />

administratieve beroepen, opgemaakt door<br />

de VDAB, komt ook het beroep van syndicus<br />

(en medewerkers van de syndicus) voor 3 .<br />

Terwijl het aantal appartementsgebouwen<br />

in snel tempo stijgt en de<br />

eengezinswoningbouw verdringt, bleef het<br />

aantal full time vastgoedmakelaarskantoren,<br />

dat zich exclusief toespitst op syndicaal<br />

beheer, beperkt.<br />

Het laag aanbod van full time<br />

syndicuskantoren leidde tot een verstoring<br />

van de markt in deze zin dat voor kleine<br />

appartementsgebouwen zich weinig<br />

professionelen kandidaat stellen zodat<br />

de mede-eigenaars aan hun lot worden<br />

overgelaten.<br />

4. Toegang tot het beroep van<br />

syndicus via beroepservaring in<br />

Frankijk<br />

In Frankrijk werd de verplichte professionele<br />

opleiding ingevoerd door de loi Hoguet<br />

van 2 januari 1970 4 . Om een beroepskaart<br />

‘syndic de copropriété’ te kunnen bekomen<br />

5<br />

is vereist dat men een diploma kan<br />

voorleggen ‘d’un niveau au moins égal à<br />

trois années d’études supérieures après le<br />

baccalauréat ou un diplôme ou titre inscrit<br />

au répertoire national de certifications<br />

professionnelles d’un niveau équivalent<br />

et sanctionnant des études juridiques,<br />

économiques ou commerciales. L’aptitude<br />

professionnelle peut également être justifiée<br />

par un brevet de technicien supérieur<br />

“professions immobilières” ou encore un<br />

diplôme de l’instutut d’études économiqes<br />

et juridiques appliquées à la construction et<br />

à l’habitation’ 6 .<br />

Op het diplomavereiste bestaan echter twee<br />

uitzonderingen geput uit beroepservaring,<br />

namelijk 7 :<br />

Î premièrement, selon l’article 12 du décret<br />

de 1972,cette expérience se justifie s’il<br />

est titulaire d’un baccalauréat ou d’un<br />

diplôme ou titre inscrit au répertoire<br />

national des certifications professionnelles<br />

d’un niveau équivalent et sanctionnant<br />

des études juridiques, économiques<br />

ou commerciales et – la condition est<br />

cumulative – par l’occupation au moins<br />

pendant trois ans d’un emploi subordonné<br />

se rattachant à l’activité de syndic;<br />

Î secondement, à défaut des diplômes,<br />

le candidat pourra obtenir la carte<br />

professionnelle s’il justifie, d’après l’article<br />

<strong>14</strong> du décret de 1972, d’une expérience<br />

de 10 ans dans un emploi non cadre ou<br />

de 4 ans dans un emploi de statut cadre,<br />

au titre duquel le denmendeur était affilié<br />

comme telle auprès d’une insitution de<br />

retraite complémentaire ou d’un emploi<br />

public de catégorie A ou de niveau<br />

équivalent.<br />

Op grond van deze regeling is het mogelijk<br />

dat ‘une simple expérience peut suffire<br />

à obtenir la carte professionnelle, et ce,<br />

semble-t-il, même si la personne qui obtient<br />

la poste était assistant-secrétaire, agent<br />

d’accueil, assistant-comptable ou assistanttechnique’,<br />

hoewel ‘il n’est pas évident que<br />

leur exercice permette de jusitifier la capacité<br />

à mener pleinement les fonctions de syndic<br />

de copropriété’ 8 .<br />

1<br />

Art. 2 § 1 van het KB van 30 augustus 2013 betreffende<br />

de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar, BS 6<br />

september 2013<br />

2<br />

De occasionele syndicus vormt hierop een uitzondering: zie<br />

R. TIMMERMANS, Occasioneel syndicus wel bevoegd maar<br />

niet noodzakelijk bekwaam ?, Huur 2022/1, 3<br />

3<br />

VDAB, Knelpuntenberoepen in Vlaanderen, Brussel, 1 februari<br />

2022, 11 in fine<br />

4<br />

M. THIOYE, Droit des intermédiaires immobiliers, Parijs,<br />

LexisNexis, 2020, 98<br />

5<br />

C. BEDDELEEM, Les nouvelles cartes professionnelles, I.R.C.<br />

september 2015, 20, nr I, A, 3<br />

6<br />

P.-E. LAGRAULET, Le syndic de copropriété, Edilaix, 2021, 82<br />

nr 1.3.5<br />

7<br />

P.E. LAGRAULET, oc,, 84 nr 1.37<br />

8<br />

P.-E. LAGRAULET, oc, 84, nr 1.3.8


10 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

5. Toegang tot het beroep van syndicus<br />

via aantoonbare beroepservaring<br />

in België<br />

5.1. Situering<br />

In het licht van de Franse toegangsregeling<br />

tot het beroep van syndicus op grond van<br />

beroepservaring is het de vraag of men<br />

naar Belgisch recht ook de weg van de<br />

beroepservaring moet inslaan wanneer het<br />

tekort aan syndici nijpend blijft.<br />

Daarbij moet in rekening worden gebracht<br />

dat vele medewerkers van syndicuskantoren<br />

in de dagelijkse praktijk reeds een belangrijke<br />

rol vervullen omdat zij wegens de hoge<br />

werkdruk bij de erkende vastgoedmakelaar<br />

diverse taken en verantwoordlijkheden<br />

toegeschoven krijgen.<br />

Precies deze taakovername genereert<br />

werkprocessen binnen het kantoor waardoor<br />

de medewerkers moeten werken volgens<br />

professionele standaarden, hetgeen met<br />

zich brengt dat zij door eruditie en ervaring<br />

tot een degelijk professioneel niveau<br />

kunnen opklimmen waardoor er in de<br />

uitvoeringspraktijk bijna geen verschillen<br />

bestaan tussen de professionele kwaliteit<br />

van de erkende vastgoedmakelaar en zijn<br />

medewerker(s).<br />

Het is derhalve niet onbelangrijk na te<br />

gaan of de medewerkers van een erkende<br />

syndicus na een inlooptijd van enkele jaren<br />

op basis van de beoefende gevarieerde<br />

uitvoeringspraktijk en hun intensieve<br />

samenwerking met een BIV erkende syndicus<br />

niet de kans gegeven moet worden toegang<br />

te krijgen tot de professionele erkenning.<br />

5.2. Beroepservaring via de kaderwet<br />

van 2 augustus 2007 betreffende<br />

de dienstverlenende intellectuele<br />

beroepen<br />

Beroepservaring werd reeds eerder erkend in<br />

artikel 18 §8 van de Kaderwet betreffende de<br />

dienstverlenende intellectuele beroepen 9 .<br />

Daarin werd bepaald dat personen, die op de<br />

datum waarop een ter uitvoering van deze<br />

titel genomen eerste reglementeringsbesluit<br />

in werking treedt, het beroep gedurende<br />

tenminste drie jaar hebben uitgeoefend<br />

hetzij als zelfstandige hetzij in het kader van<br />

een arbeidsovereenkomst, in de loop van de<br />

tien voorafgaande jaren kunnen te allen tijde<br />

het beroepsinstituut verzoeken ingeschreven<br />

te worden op de lijst van de stagiairs op<br />

voorwaarde dat zij het bewijs leveren van<br />

hun uitoefening van het beroep’.<br />

Daar het beroep van vastgoedmakelaar<br />

geregeld werd door het KB van 6 september<br />

1993 tot bescherming van de beroepstitel<br />

en van de uitoefening van het beroep<br />

van vastgoedmakelaar 10 , kan beroep<br />

worden gedaan op de beroepservaring om<br />

ingeschreven te worden op de lijst van de<br />

stagiairs van het BIV, voor zover voormelde<br />

ervaring van drie jaar kan bewezen worden<br />

voor 13 oktober 1993, datum waarop het KB<br />

in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd 11<br />

en dezelfde dag in werking getreden 12 .<br />

Inmiddels staat men 29 jaar verder en wordt<br />

de bewijslevering van de ervaring voor<br />

13 oktober 2022 uiterst moeilijk, zo niet<br />

onmogelijk. De regeling staat echter nog<br />

steeds in de wet.<br />

Uit die wettelijke regeling kon en kan<br />

worden afgeleid dat drie jaar ervaring, zelfs<br />

in het kader van en arbeidsovereenkomst,<br />

geacht werd een degelijke grondslag te<br />

bieden voor opname op de lijst van de<br />

stagiairs.<br />

5.3. Aantoonbare voltijdse<br />

beroepservaring van 6 jaar, verworven<br />

in de 10 jaar voorafgaand aan de<br />

aanvraag, via de wet tot wijziging van<br />

de vastgoedmakelaardijwet van 11<br />

februari 2013<br />

Teneinde het vastgoedmakelaarsberoep<br />

te moderniseren en aan te passen aan<br />

nieuwe ontwikkelingen werd in de kamer<br />

van volksvertegenwoordigers op 2 oktober<br />

<strong>2023</strong> een wetsontwerp ingediend tot<br />

wijziging van de wet van 11 februari 2013<br />

houdende organisatie van het beroep van


PROPERTYTODAY<br />

11<br />

vastgoedmakelaar 13 . De aangenomen<br />

tekst van de wet van 11 december <strong>2023</strong> tot<br />

wijziging van de wet van 11 februari 2013<br />

houdende organisatie van het beroep van<br />

vastgoedmakelaar werd gepubliceerd in het<br />

Belgisch Staatsblad van 22 januari 2024.<br />

In de Memorie van toelichting is aangestipt<br />

dat ‘nieuw ook is de mogelijkheid om<br />

op basis van beroepservaring te worden<br />

ingeschreven’ bij het BIV.<br />

Deze wijziging wordt als volgt verantwoord<br />

<strong>14</strong><br />

: ‘De specifieke vaardigheden en het<br />

correcte professionele gedrag worden<br />

verworpen via een opleidingstitel, maar<br />

vooral tijdens de stage die het mogelijk<br />

maakt de nodige maturiteit te verwerven die<br />

nodig is om et beroep uit te oefenen.<br />

Werknemers kunnen dezelfde handelingen<br />

stellen als een zelfstandige, maar onder<br />

toezicht en verantwoordelijkheid van een<br />

ingeschreven zelfstandige.<br />

Die ervaring kan dus gelijkwaardig zijn<br />

aan de tijdens de stage verworven kennis.<br />

Bovendien kunnen bepaalde andere<br />

intellectuele beroepen het beroep van<br />

vastgoedmakelaar uitoefenen.<br />

Voor al deze personen opent zich een<br />

nieuwe mogelijkheid om zich op basis<br />

van die ervaring bij het Instituut in te<br />

schrijven. Het is aan de Uitvoerende Kamer<br />

om die ervaring te beoordelen en aan de<br />

kandidaat om te slagen voor een praktische<br />

bekwaamheidsproef’.<br />

In het aangepaste artikel 5, 1°, §2, 1° b van<br />

de vastgoedmakelaardijwet is deze nieuwe<br />

toegangsmodus als volgt omschreven.<br />

“De vastgoedmakelaars, natuurlijke<br />

personen, zijn onderworpen aan de<br />

volgende verplichtingen: 1° b) hetzij over<br />

een pertinente beroepservaring beschikken<br />

door de uitoefening op voltijdse basis<br />

“ Werknemers kunnen<br />

dezelfde handelingen<br />

stellen als een zelfstandige,<br />

maar onder toezicht en<br />

verantwoordelijkheid van een<br />

ingeschreven zelfstandige.<br />

van beroepsactiviteiten zoals bedoeld in<br />

artikel 2, 5°, 6° of 7° gedurende zes jaar<br />

tijdens de tien jaar voorafgaand aan<br />

de aanvraag tot inschrijving op het<br />

tableau en geslaagd zijn voor de praktische<br />

bekwaamheidsproef bedoeld in het<br />

stagereglement”.<br />

Bij de bespreking van het wetsontwerp<br />

in de commissie voor Economie,<br />

Consumentenbescherming en Digitale<br />

Agenda 15 is er door de vice-eersteminister<br />

nog aan toegevoegd dat “het bewijs van<br />

beroepservaring geleverd kan worden door<br />

alle middelen. De bewijsstukken worden<br />

beoordeeld door de Uitvoerende Kamer.<br />

De kandidaat zal ook moeten slagen voor<br />

een praktische bekwaamheidsproef teneinde<br />

aan te tonen dat die ervaring hem of haar<br />

in staat heeft gesteld beroepsmaturiteit<br />

te verwerven. De bekwaamheidsproef<br />

is dezelfde als voor de BIV – stagiairs. Dit<br />

systeem zal na verloop van tijd geëvalueerd<br />

worden zodat, indien nodig, aanpassingen<br />

kunnen worden doorgevoerd”.<br />

info<br />

Mter Roland Timmermans<br />

Advocaat en Hoofdredacteur<br />

Tijdschrift voor Appartement en<br />

Immorecht<br />

PROPERTYTODAY<br />

9<br />

BS 18 september 2007<br />

10<br />

BS 13 oktober 1993<br />

11<br />

Art. 8 van het KB van 6 september 1993<br />

12<br />

R. TIMMERMANS, Praktische gids voor de<br />

vastgoedmakelaar, Mechelen, Kluwer, 2013, 95, nr 90<br />

13<br />

Parl. St. Kamer, zitting 2022-<strong>2023</strong>, nr 3601/001<br />

<strong>14</strong><br />

MvT, Parl. St. Kamer, zitting 2022-<strong>2023</strong>, nr 3601/001, 7, alin. 4<br />

15<br />

Verslag Katrien Houtmeyers, Parl. St. Kamer, zitting <strong>2023</strong>-<br />

2024 van 17 november <strong>2023</strong>, 3601/002, 9, alin. 3


03<br />

Laadpunten in<br />

mede-eigendom:<br />

praktische leidraad<br />

voor de syndicus in Brussel<br />

De opkomst van elektrische auto's leidt niet alleen tot ingrijpende veranderingen op vlak van<br />

mobiliteit, maar heeft ook een impact op de energievoorziening en infrastructuur. Steeds<br />

meer mensen willen hun elektrische wagen kunnen opladen in hun gebouw, en dat vergt een<br />

adequate installatie en beheer van laadpunten.<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Bij mede-eigendommen is het cruciaal dat<br />

de syndicus de behoeften van alle bewoners<br />

in overweging neemt alvorens over te gaan<br />

tot de installatie van oplaadpunten voor<br />

elektrische voertuigen.<br />

De syndicus zal verschillende inlichtingen<br />

moeten verzamelen:<br />

Î Het aantal parkeerplaatsen<br />

Î Het aantal te installeren oplaadpunten op<br />

korte termijn en in de toekomst<br />

Î Het vermogen per oplaadpunt en de<br />

gewenste aansluitspanning<br />

Î<br />

Een collectieve meter<br />

Gaat het om een gebouw met meer dan<br />

3 wooneenheden, 3 parkeerplaatsen of 3


PROPERTYTODAY<br />

13<br />

garages? Dan moet de plaatsing van de<br />

oplaadpunten verplicht collectief worden<br />

overwogen, bijvoorbeeld door het gebruik<br />

van een slimme gemeenschappelijke meter<br />

voor alle laadpunten.<br />

Deze aanpak verlaagt de installatiekosten<br />

en waarborgt een veilige laadervaring<br />

voor het hele gebouw en zijn bewoners.<br />

Over het algemeen wordt een<br />

laadbalanceringssysteem (of 'load balancing')<br />

sterk aanbevolen, zo niet verplicht, om<br />

het beschikbare vermogen eerlijk over alle<br />

voertuigen te verdelen. Dit kan met de<br />

gemeenschappelijke meter van het gebouw<br />

of een afzonderlijke meter specifiek voor de<br />

elektrische oplaadpunten.<br />

Welke type laadpaal plaatsen?<br />

Het aanbevolen vermogen per oplaadpunt<br />

bedraagt 3,7 kW, ruim voldoende om een<br />

voertuig 's nachts tot 80% op te laden (een<br />

oplaadpunt kan meerdere laadpunten<br />

bevatten). Indien nodig en afhankelijk van de<br />

elektrische aansluiting van het gebouw, kan<br />

ook een hoger vermogen van maximaal 11<br />

kW worden geïnstalleerd.<br />

Bij een hoogspanningsaansluiting van het<br />

gebouw is zelfs een vermogen van 22 kW of<br />

meer een optie.<br />

Wie financiert de installatie?<br />

Er moet ook worden bepaald wie de<br />

installatiekosten voor de oplaadinfrastructuur<br />

zal dragen. Dit omvat de oplaadpunten plus<br />

alle bedrading, aansluitingen en de installatie<br />

van de elektrische meter.<br />

Of het nu de syndicus, de leverancier van<br />

de oplaadpunten of individuele bewoners<br />

zijn, iedereen kan bijdragen aan deze<br />

investering. Over het algemeen geldt: hoe<br />

groter de eigen investering, hoe lager de<br />

langetermijnkosten voor opladen zullen zijn.<br />

Welke leverancier kiezen ?<br />

Daarna komt het erop aan om een<br />

deskundige leverancier te selecteren voor<br />

de installatie en het onderhoud van de<br />

oplaadpunten (Charging Point Operator -<br />

CPO of oplaadpuntaanbieder). Zorg ervoor<br />

dat de gekozen leverancier de vereiste<br />

expertise heeft om een optimale werking<br />

van de laadpunten te verzekeren, inclusief<br />

regelmatig onderhoud.<br />

Hoe worden de laadkosten verdeeld?<br />

Aansluitspanning<br />

3,7kW<br />

(16A mono)<br />

7,4kW<br />

(32A mono)<br />

11kW<br />

(16A tri)<br />

3x230V <br />

3x400V+N <br />

Wanneer meerdere bewoners dezelfde<br />

meter gebruiken voor het opladen, moeten<br />

de oplaadkosten worden beheerd door<br />

een derde partij. Dit kan de leverancier van<br />

de oplaadpunten zijn of de syndicus zelf.<br />

Het verbruik van elk oplaadpunt wordt<br />

gemeten en iedereen betaalt het bedrag dat<br />

overeenkomt met zijn gebruik.<br />

Neem een kijkje op energids.be voor alle<br />

details over mogelijke scenario’s (zoek naar<br />

vraag ‘<strong>14</strong>978’).<br />

Informeer en plan<br />

Kortom, zowel de installatie als het beheer<br />

van oplaadpunten voor elektrische<br />

voertuigen in appartementsgebouwen<br />

vereisen een doordachte en goed geplande<br />

aanpak. Het is belangrijk om alle bewoners<br />

te informeren over de installatie van<br />

oplaadpunten en de voordelen die dit<br />

meebrengt.<br />

Verder wordt aangeraden om specifieke<br />

regels op te stellen voor het gebruik van<br />

laadpunten in een appartementsgebouw.<br />

Deze regels omvatten niet alleen de<br />

toegangsmodaliteiten tot de oplaadpunten,<br />

maar ook de financiële aspecten met<br />

betrekking tot hun gebruik en de<br />

verantwoordelijkheden voor het onderhoud.<br />

Aandacht voor dergelijke essentiële<br />

elementen zal de overstap naar<br />

milieuvriendelijkere mobiliteit<br />

in wooncomplexen aanzienlijk<br />

vergemakkelijken.<br />

Begeleiding op maat<br />

Hulp nodig bij de behoefteanalyse en het<br />

projectontwerp? Neem contact op met<br />

de facilitators van Leefmilieu Brussel via<br />

Facilitator.laadinfra@leefmilieu.brussels. Zij<br />

kunnen ook antwoorden op alle vragen met<br />

betrekking tot veiligheid, geldende normen,<br />

facturering, enzovoort.<br />

Voor vragen over de aansluiting op het<br />

netwerk en het benodigde vermogen kan<br />

je terecht bij je Sibelga accountmanager via<br />

b2b@sibelga.be<br />

Meer weten ?<br />

Surf naar sibelga.be/elektrisch-laden<br />

of raadpleeg de gedetailleerde technische<br />

vereisten. Vergeet niet om de geïnstalleerde<br />

laadpunten te registreren op sibelga.be/<br />

laadpunt-aanmelden.


<strong>14</strong> <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

04<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

Meer dan 10.000<br />

VME’s in België<br />

zonder officiële<br />

huisnummers!<br />

Recente analyses door Syndi.be onthullen dat meer dan<br />

10.000 Verenigingen van Mede-eigenaars (VME) in België<br />

geen officieel huisnummer hebben. Opvallend is dat binnen<br />

deze groep 3.344 VME's zelfs geen geregistreerde syndicus<br />

hebben, terwijl 6.052 VME's door een professionele syndicus<br />

worden beheerd. Daarnaast zijn er 854 VME's waarbij een<br />

mede-eigenaar als vrijwillige syndicus aangesteld is.<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Een uitdaging voor toeleveranciers<br />

en de overheidsinstanties<br />

10,34% van het totale aantal VME's in<br />

België zonder huisnummer, wijst op<br />

een aanzienlijke uitdaging voor deze<br />

gemeenschappen.<br />

Het ontbreken van huisnummers<br />

binnen deze VME's vormt niet alleen<br />

een hindernis voor de mede-eigenaars<br />

en overheidsinstanties, maar ook voor<br />

toeleveranciers. Leveranciers kunnen<br />

moeilijkheden ondervinden bij het afleveren<br />

van goederen of het uitvoeren van diensten<br />

voor deze VME's vanwege onduidelijke<br />

locatiegegevens.<br />

Moeilijke identificatie: Het ontbreken<br />

van een gebouwnummer is niet alleen<br />

een obstakel voor mede-eigenaren en<br />

de overheid, maar ook voor leveranciers.<br />

Leveranciers kunnen het moeilijk vinden om<br />

goederen te leveren of diensten te verlenen<br />

aan deze VME's door het ontbreken van<br />

juiste informatie. Het ontbreken van een<br />

officieel adresnummer maakt het moeilijk<br />

om de precieze locatie van het VME te<br />

vinden. Dit kan ook voor problemen zorgen<br />

voor de zorgdiensten, hulpdiensten en zelfs<br />

bezoekers die de locatie proberen te vinden.


PROPERTYTODAY<br />

15<br />

**Reflectievragen:**<br />

Communicatieproblemen: Zonder<br />

een gebouwnummer of correct adres<br />

wordt communicatie met VME’s moeilijk.<br />

Autoriteiten, nutsbedrijven, buren en andere<br />

belanghebbenden kunnen het moeilijk vinden<br />

om contact op te nemen en effectief te<br />

communiceren met deze verenigingen.<br />

Complex administratief beheer: VME's<br />

zonder officieel adresnummer kunnen<br />

problemen ondervinden bij hun administratief<br />

beheer. Dit kan leiden tot vertragingen bij het<br />

ontvangen van belangrijke documenten, zoals<br />

aankondigingen van vergaderingen, facturen<br />

of juridische informatie.<br />

Juridische kwesties: Het feit dat sommige<br />

VME’s geen adresnummer hebben kan<br />

juridische en aansprakelijkheidskwesties<br />

opwerpen. Het beheer van de financiën en<br />

juridische zaken van de VME kan in gevaar<br />

komen.<br />

Aansprakelijkheid: In het geval van<br />

geschillen of juridische problemen kan<br />

het ontbreken van een nauwkeurig adres<br />

het moeilijk maken om de belangen van<br />

de VME te verdedigen. Mede-eigenaren<br />

kunnen te maken krijgen met extra juridische<br />

uitdagingen.<br />

De situatie regulariseren<br />

Dit probleem onderstreept niet alleen de<br />

noodzaak van nauwkeurige adresgegevens<br />

voor soepele interacties tussen VME's<br />

en hun toeleveranciers, maar roept<br />

ook vragen op over het beheer van<br />

gemeenschappelijke nutsvoorzieningen en<br />

de vertegenwoordiging van deze VME's in<br />

belangrijke kwesties.<br />

Deze gegevens, die bekend zijn bij KBO<br />

(Kruispuntbank van Ondernemingen),<br />

brengt de verantwoordelijkheid naar de<br />

voorgrond bij FOD Economie. Maar het<br />

is de gedeelde verantwoordelijkheid van<br />

overheidsinstanties, syndici en medeeigenaars<br />

om deze kwesties aan te pakken<br />

en mede-eigenaars bewust te maken van<br />

hun verantwoordelijkheden.<br />

Dringende behoefte aan meer<br />

transparantie<br />

Deze bevindingen benadrukken de<br />

dringende behoefte aan meer<br />

transparantie en verbeterd beheer binnen<br />

de Verenigingen van Mede-Eigenaars in<br />

België, niet alleen voor de eigenaren en<br />

overheidsinstanties, maar ook voor soepele<br />

interacties met toeleveranciers.<br />

1. Wat zijn de mogelijke gevolgen van het<br />

ontbreken van huisnummers voor VME's<br />

en toeleveranciers?<br />

2. Hoe kunnen syndici, eigenaars,<br />

overheidsinstanties en toeleveranciers<br />

samenwerken om dit probleem aan te<br />

pakken?<br />

3. Wat is de verantwoordelijkheid van een<br />

niet-geregistreerde syndicus bij de BCE,<br />

waarbij het huisnummer van de VME<br />

ontbreekt?<br />

Syndi.be is de exclusieve bron voor VME<br />

en syndici informatie. Een online applicatie<br />

met gegevens van meer dan 99.500 VME's.<br />

Efficiënte zoekfuncties via filters zoals<br />

jaar, locatie, syndicus, of bouwtechnische<br />

informatie zoals liften, verdiepingen,<br />

gemiddelde EPC waarde, verwarmingstype...<br />

Bekijk de resultaten visueel met foto’s en/of<br />

exporteer naar Excel als overzichtelijke data.<br />

info<br />

Dhr. Steven De Herdt<br />

CEO Syndi.be<br />

www.syndi.be<br />

PROPERTYTODAY


16 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

05<br />

Quid met LPGvoertuigen<br />

en<br />

gasflessen in de<br />

ondergrondse<br />

parking van uw<br />

gebouw?<br />

LPG-voertuigen hebben de laatste tijd aan<br />

populariteit gewonnen als alternatief voor<br />

traditionele benzine- of dieselvoertuigen.<br />

Hoewel LPG bepaalde milieu- en<br />

economische voordelen heeft, is het<br />

essentieel om de mogelijke gevaren van<br />

LPG-voertuigen te begrijpen.<br />

LPG is een brandbaar gas en kan explosief<br />

zijn indien het een perfecte menging heeft<br />

met de lucht. Het is dus belangrijk om hierbij<br />

stil te staan.<br />

De meeste brandbare gassen zijn zwaarder<br />

dan lucht. LPG is een mengeling van<br />

voornamelijk butaan en propaan. Bij lekkage<br />

gaan deze zakken naar het laagste punt,<br />

vloerniveau of zelfs een verdieping lager<br />

of via afvoerputjes naar de riolering. Op<br />

het laagste punt is de concentratie van de<br />

gassen dus het hoogst.<br />

Zijn LPG-voertuigen toegelaten in<br />

gesloten ondergrondse parkings ?<br />

U heeft misschien al gemerkt dat


PROPERTYTODAY<br />

17<br />

gevaarlijke situaties kan leiden.<br />

voertuigen op LPG wel toegelaten zijn<br />

op openluchtparkings en in parkings met<br />

bovengrondse verdiepingen. Het is ook<br />

mogelijk om LPG-voertuigen toe te staan in<br />

ondergrondse parkeergarages, mits er zeer<br />

uitgebreide veiligheidsvoorzieningen<br />

worden getroffen (alarmsysteem,<br />

gasdetectie, ventilatie…etc.).<br />

Deze voorschriften zijn vastgelegd in het<br />

Koninklijk Besluit van 17 mei 2007,<br />

tot vaststelling van de maatregelen voor<br />

de preventie van brand en ontploffing<br />

waaraan de gesloten parkeergebouwen<br />

moeten voldoen om LPG-voertuigen te<br />

parkeren, https://www.civieleveiligheid.<br />

be/sites/default/files/2007-05-17kb_xii-i_<br />

parkeergebouwen_lpg.pdf.<br />

Als u van plan bent om LPG-voertuigen<br />

in uw ondergrondse parkeergarage toe te<br />

laten, is het ook ten zeerste aanbevolen om<br />

eerst contact op te nemen met uw syndicus.<br />

Hij zal u informeren over de aanwezigheid<br />

van de vereiste installaties in het gebouw.<br />

Zonder de vereiste installatie kan een<br />

LPG-voertuig niet toegelaten worden in<br />

een gesloten ondergrondse parking.<br />

Tip voor de syndicus:<br />

Indien een mede-eigenaar verzoekt om<br />

zijn LPG-voertuig in de ondergrondse<br />

parkeergarage van een VME te<br />

mogen parkeren, is het raadzaam om<br />

onmiddellijk contact op te nemen<br />

“<br />

LPG-voertuigen<br />

in ondergrondse<br />

garages kan mits<br />

zeer uitgebreide<br />

veiligheidsvoorzieningen<br />

met de brandpreventiedienst van<br />

de lokale hulpverleningszone. De<br />

brandpreventiedienst zal met zekerheid<br />

kunnen bevestigen of het gebouw voldoet<br />

of niet aan alle technische vereisten en<br />

richtlijnen om de veiligheid van zowel<br />

de parkeergarage als de voertuigen te<br />

waarborgen.<br />

In het geval dat een mede-eigenaar zijn LPGvoertuig<br />

zonder de vereiste toestemming in<br />

een gesloten ondergrondse garage parkeert,<br />

en deze garage niet in overeenstemming<br />

is met de voorschriften van het Koninklijk<br />

Besluit van 17 mei 2007, dient u als syndicus<br />

de betreffende mede-eigenaar dringend<br />

erop te wijzen dat hij in strijd handelt met<br />

de wet en daarmee het gebouw in gevaar<br />

brengt. U dient hem te verzoeken zijn<br />

voertuig op een veilige locatie te parkeren<br />

die wel voldoet aan de wettelijke eisen.<br />

Geen gasflessen in de kelder; een<br />

kwestie van gezond verstand!<br />

Gasflessen dienen met de nodige<br />

voorzichtigheid behandeld te worden om<br />

de veiligheid te waarborgen. Aangezien de<br />

meeste gassen zwaarder zijn dan lucht, is het<br />

belangrijk om gasflessen nooit in kelders<br />

op te slaan. Dit komt doordat de gassen bij<br />

lekkage zich ophopen in de kelder, wat tot<br />

Voor de opslag van gasflessen zijn er<br />

verschillende veilige systemen beschikbaar,<br />

zoals gasfleskasten en containers die speciaal<br />

ontworpen zijn voor buitengebruik. Deze<br />

systemen zorgen ervoor dat de gasflessen<br />

op een gecontroleerde en veilige manier<br />

worden bewaard.<br />

Daarnaast is het essentieel om de flexibele<br />

gasslang regelmatig te controleren. Zorg<br />

ervoor dat deze niet kan worden geplet<br />

en oefen geen overmatige trekkracht op<br />

de slang uit. Op de gasslang staat een<br />

productiedatum vermeld. Opgelet: een<br />

klassieke oranje gasslang heeft een maximale<br />

levensduur van 5 jaar! Het vervangen van<br />

oude gasslangen is cruciaal om lekkages<br />

en potentiële gevaren te voorkomen.<br />

De verzekeringen zullen dit zeer strikt<br />

controleren in geval van een incident.<br />

Tip voor de syndicus:<br />

Heeft een gebouw onder uw beheer<br />

gasflessen in de kelder?<br />

1/ Neem direct contact op met de medeeigenaar<br />

die deze gasflessen in de kelder<br />

heeft geplaatst en verzoek dringend<br />

om deze naar een veilige locatie te<br />

verplaatsen.<br />

2/ Overweeg om een agendapunt toe te<br />

voegen aan de agenda van de komende<br />

Algemene Vergadering om het Reglement<br />

van Inwendige Orde aan te passen met<br />

een duidelijk verbod op de opslag van<br />

gasflessen in de kelder.<br />

info<br />

Dhr. Tim Renders<br />

Adviseur brandveiligheid<br />

Auteur van Brandveiligheid<br />

Thuis, Maklu-Uitgevers nv ISBN<br />

9789046610978<br />

tim@timrenders.be<br />

www.timrenders.be<br />

PROPERTYTODAY


PROPERTYTODAY 19<br />

06<br />

Fiber, een belangrijke<br />

troef voor syndici en<br />

mede-eigenaars<br />

De fiberuitrol in ons land gaat onverminderd<br />

verder, vooral in de steden en dus ook in<br />

gebouwen in mede-eigendom. Goed nieuws<br />

voor iedereen, want door dit nieuwe netwerk<br />

kunnen de bewoners van deze gebouwen en<br />

de mensen die er werken genieten van een<br />

snellere en krachtigere internetverbinding.<br />

Syndici en hun teams zijn hier uiteraard nauw<br />

bij betrokken. Ze delen hun ervaringen met<br />

ons in de verschillende nummers van dit<br />

magazine. In dit artikel geven we het woord<br />

aan Sébastien Makola, directeur van de zone<br />

Brussel-Noord bij het Office des Propriétaires.<br />

'We zijn een van de oudste syndici van Brussel,<br />

zoals 1875 in ons logo aangeeft', legt Sébastien<br />

uit. 'Jette, Ganshoren, Wemmel, Koekelberg<br />

en Anderlecht: we beheren in het noorden<br />

van Brussel ongeveer 70 gebouwen en 2700<br />

kavels. Ik sta als directeur in voor de marketingen<br />

technische strategie, maar ook voor het<br />

dagelijkse beheer van de gebouwen en van mijn<br />

team van acht mensen.'<br />

Een netwerk afgestemd op onze<br />

digitale behoeften<br />

Telewerk, geconnecteerde toestellen, online<br />

diensten en streaming, domotica,... Wanneer<br />

je denkt aan de rol die digitale technologie<br />

in ons privé- en beroepsleven speelt, is<br />

het niet moeilijk te begrijpen waarom een<br />

krachtig internet en dus ook de fiberuitrol<br />

zo belangrijk zijn. Sébastien: 'Ongeveer de<br />

helft van onze gebouwenportefeuille is nu<br />

uitgerust met fiber. Dat is goed nieuws voor<br />

de bewoners: het oude kopernetwerk raakte<br />

langzaam verzadigd, een logisch gevolg van<br />

de onstuitbare digitalisering. Denk bijvoorbeeld<br />

maar aan alle ultra-hd-televisies in een<br />

gebouw en wat nodig is om een dergelijke<br />

hoeveelheid gegevens te transporteren! Tijdens<br />

de coronacrisis konden we vaststellen hoe<br />

belangrijk de kwaliteit van het netwerk wel<br />

was: de mensen waren aan huis gekluisterd en<br />

hadden een aanzienlijke datastroom nodig,<br />

vooral om te kunnen telewerken. In gebouwen<br />

die niet waren uitgerust met fiber, liep dit soms<br />

spaak... Het is duidelijk dat de fiberaansluiting<br />

van een gebouw en de appartementen de<br />

waarde ervan positief beïnvloedt. Bij het<br />

verkopen of verhuren van een appartement is<br />

het een belangrijke factor om potentiële kopers<br />

of huurders te overtuigen.’<br />

De uitrol van het netwerk is niet alleen een<br />

stap voorwaarts voor de bewoners van het<br />

gebouw, maar ook voor de syndici. 'Ook al<br />

zijn we in theorie niet verantwoordelijk voor de<br />

kwaliteit van de privéaansluiting van de medeeigenaars,<br />

toch is het ook goed nieuws voor<br />

ons', bevestigt Sébastien. 'In de praktijk kloppen<br />

de bewoners eerst bij ons aan als ze een<br />

probleem met hun aansluiting ondervinden. De<br />

prestaties en betrouwbaarheid van fiber maken<br />

ons leven alvast een stuk makkelijker doordat<br />

dergelijke klachten drastisch verminderen.'<br />

Een troef voor de toekomst van<br />

syndici<br />

Sébastien vindt net zoals andere syndici<br />

dat de komst van fiber en de potentiële<br />

toegevoegde waarde ervan voor de<br />

toekomst van hun beroep heel aantrekkelijk<br />

ogen.<br />

'Ook al loopt België een beetje achter op<br />

andere markten, toch worden steeds meer<br />

diensten die een link hebben met onze business<br />

gedigitaliseerd. Wanneer we de opkomst zien<br />

van wat in Frankrijk de neosyndicus wordt<br />

genoemd, d.w.z. het online en op afstand<br />

beheren van een groot aantal van onze<br />

diensten, kunnen we de komst van fiber in onze<br />

gebouwen alleen maar toejuichen. Zonder een<br />

voldoende sterk netwerk zouden deze potentiële<br />

ontwikkelingen immers onmogelijk zijn.'


20 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

Een pluspunt voor de veiligheid<br />

van de bewoners<br />

In afwachting dat de neosyndicus ook in<br />

ons land zijn opwachting maakt, benadrukt<br />

Sébastien de impact die fiber nu al heeft<br />

op een cruciale kwestie voor medeeigenaars.<br />

'De veiligheid van de gebouwen<br />

is een van hun grootste bekommernissen.<br />

Daarom wordt ons vaak gevraagd om<br />

videobewakingssystemen te installeren. Om<br />

echt efficiënt te zijn, moeten deze systemen<br />

worden uitgerust met hd-camera's met een<br />

goede zoom om precies te kunnen zien wat<br />

er gebeurd is. De mogelijkheid om beelden<br />

op afstand te bekijken, onder meer met een<br />

smartphone, is ook een grote troef. Hiervoor<br />

heb je echter een supersnel netwerk nodig. In<br />

een van mijn gebouwen werd een geavanceerd<br />

videobewakingssysteem geïnstalleerd voordat<br />

het op fiber werd aangesloten. Toen we<br />

het wilden gebruiken, stelden we vast dat<br />

het niet optimaal functioneerde: het oude<br />

kopernetwerk was niet krachtig genoeg om het<br />

datavolume te ondersteunen. Gelukkig heeft<br />

de komst van fiber soelaas gebracht: dankzij<br />

de hoge snelheid ervan kunnen we eindelijk<br />

optimaal profiteren van de kwaliteit van ons<br />

videobewakingssysteem.'<br />

Fiber helpt dus bij de beveiliging, maar<br />

heeft beslist een even groot potentieel voor<br />

de optimalisering van het energieverbruik,<br />

een andere grote bekommernis van<br />

de bewoners. 'Online toepassingen en<br />

portalen waarmee het energieverbruik kan<br />

worden bewaakt en gecontroleerd, vormen<br />

een doeltreffende tool om het verbruik<br />

te optimaliseren, vooral in het geval van<br />

cogeneratiesystemen en gecentraliseerde<br />

verwarmingsketels. Doordat ze steeds<br />

frequenter worden gebruikt, moet het netwerk<br />

de datastroom die door deze toepassingen<br />

wordt gegenereerd kunnen ondersteunen. Ook<br />

hier ruimt de aanleg van fiber in een gebouw<br />

alle obstakels uit de weg.'<br />

Een proces gefaciliteerd door een<br />

speciaal lokaal team<br />

Wanneer fiber in een gebouw kan worden<br />

geïnstalleerd, speelt de syndicus een<br />

voorname rol: hij beheert het proces en<br />

bemiddelt tussen Proximus en de medeeigenaars<br />

van het gebouw. Sébastien legt uit.<br />

'Eerst krijgen we van Proximus een dossier<br />

waarin staat hoe het netwerk zal worden<br />

geïnstalleerd en waar het door het gebouw<br />

zal lopen. We hebben twee maanden<br />

tijd om te reageren. Zodra we het dossier<br />

ontvangen, overleggen we met de raad van<br />

mede-eigenaars. Is het al gebeurd dat de<br />

mede-eigenaars weigerachtig waren? Jawel,<br />

dat gebeurt soms, maar dan gaat het over de<br />

manier waarop het netwerk in het gebouw zal<br />

worden geïnstalleerd en niet over het principe<br />

van aansluiting op het nieuwe netwerk.<br />

Gelukkig konden we in deze gevallen telkens<br />

rekenen op het technische team van Proximus<br />

om een oplossing te vinden die iedereen beviel<br />

doordat het leggingsplan werd aangepast. Ze<br />

aarzelen niet om ter plaatse te komen zodat we<br />

samen kunnen bekijken hoe we de legging van<br />

het netwerk kunnen veranderen, bijvoorbeeld<br />

door het door een technische ruimte te leiden<br />

of een andere plaats te voorzien voor een goot.<br />

Telkens werden deze aanpassingen aanvaard<br />

door de mede-eigenaars omdat ze aan hun<br />

verwachtingen voldeden. We hebben dus<br />

telkens een goede verstandhouding met zowel<br />

de mede-eigenaars als de teams van Proximus.<br />

Wat ik bij het team van Proximus apprecieer?<br />

De luisterbereidheid en flexibiliteit: ze proberen<br />

de zaken altijd positief te laten evolueren zonder<br />

zich te verschuilen achter een strikte toepassing<br />

van de regels. Het feit dat ze altijd bereid zijn ter<br />

plaatse te komen, is ook belangrijk. We weten<br />

dat we kunnen rekenen op onze Syndic<br />

Partner Manager, die onmiddellijk reageert<br />

wanneer we hem nodig hebben. Een goede<br />

communicatie is immers essentieel om<br />

een project te doen slagen. Ze stelt ons ook<br />

in staat om een van onze opdrachten als<br />

syndicus te vervullen: ervoor zorgen dat<br />

de gebouwen die we beheren in de goede<br />

richting evolueren', besluit Sébastien.<br />

Het Syndic Team van Proximus<br />

staat klaar om u te helpen!<br />

Hebt u vragen over de administratie of<br />

facturatie van uw gebouw? Aarzel niet en<br />

bel ons Syndic Team op 0800 30 307 of<br />

stuur een e-mail naar syndic@proximus.<br />

com.<br />

Alle informatie over de fiberuitrol in<br />

België is ook te vinden op de website van<br />

het BIPT: https://www.glasvezelinfo.be.


Blokpolis<br />

De blokpolis die alles<br />

‘in’begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op axa.be<br />

Dit product Comfort Thuis Speciaal/formule Buildimo - Buildimax - Buildimax All Risk is een verzekering die de waarborgen brand en<br />

andere schade aan de woning (gebouw en inhoud), burgerrechtelijke aansprakelijkheid gebouw en eerste hulp omvat. De waarborg<br />

rechtsbijstand is optioneel. Dit product werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen<br />

aan het Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt afgesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende<br />

verlenging. Aarzel niet om een beroep te doen op je makelaar voor meer informatie of om een offerte aan te vragen. Hij staat voor je<br />

klaar enis het beste geplaatst om je de oplossing voor te stellen die het best bij je past. Wij nodigen je uit de Algemene Voorwaarden en<br />

productfiche van dit product te raadplegen alvorens de verzekering af te sluiten. Daarin vind je de aangeboden dekkingen en de<br />

eventuele beperkingen en uitsluitingen van de waarborgen. Je kan deze documenten gratis bekomen bij je makelaar of op www.axa.be.<br />

Niet tevreden? Laat het ons weten: Customer Protection, Troonplein 1, 1000 Brussel of surf naar www.axa.be/contact. Indien de<br />

voorgestelde oplossing je niet schikt, kan je je wenden tot de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeusplantsoen 35 te 1000 Brussel<br />

of op www.ombudsman.as.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS <strong>14</strong>-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel<br />

(België) • www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0123 • V.U.: C. Audet, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


22 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

07<br />

Interview: Zonne-energie,<br />

de moeite waard. Ook in<br />

appartementsgebouwen!<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Welkom bij deze speciale<br />

editie van <strong>Property</strong> <strong>Today</strong>, waar wij in gesprek<br />

gaan met Jürgen Van Strydonck, beheerder<br />

van grote appartementsgebouwen in<br />

Brussel, en Charli Al Jbrail zaakvoerder van<br />

Solar Engineering. Jürgen, Charli, bedankt dat<br />

jullie erbij zijn.<br />

Zonne-energie heeft de afgelopen jaren<br />

aanzienlijke populariteit verworven als een<br />

schone en duurzame energiebron. Het<br />

potentieel ervan in appartementsgebouwen<br />

werd lang over het hoofd gezien. Nu zijn de<br />

mede-eigenaars meer en meer vragende<br />

partij… maar het verhaal blijft complex.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Charli, waarom zijn<br />

zonnepanelen een goede keuze voor<br />

appartementsgebouwen?<br />

Zonnepanelen bieden een duurzame en<br />

kosteneffectieve energieoplossing. Voor<br />

appartementsgebouwen betekent dit een<br />

vermindering van de gemeenschappelijke<br />

energiekosten en een waarde verhoging<br />

van het pand. Kosten en terugverdientijd<br />

spelen natuurlijk een grote rol. De initiële<br />

kosten voor het installeren van zonneenergie<br />

in appartementsgebouwen kunnen<br />

hoog zijn. De terugverdientijd is afhankelijk<br />

van factoren zoals de energieprijzen,<br />

de beschikbare subsidies en de<br />

energieproductie van de zonnepanelen. Het<br />

is belangrijk om een kosten-batenanalyse uit<br />

te voeren om de haalbaarheid te beoordelen.


PROPERTYTODAY 23<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Jürgen als syndicus<br />

kan je ons vertellen wat de technische<br />

hindernissen zijn in mede-eigendom ?<br />

Het eerste obstakel bij het<br />

implementeren van zonne-energie in<br />

appartementsgebouwen is ruimte. In<br />

tegenstelling tot individuele huizen<br />

hebben appartementsgebouwen beperkte<br />

dakoppervlakken. Het is daarom van belang<br />

om over voldoende ruimte te beschikken<br />

voor de zonnepanelen om een significante<br />

energieproductie te bereiken. De oriëntatie<br />

van het dak en mogelijke schaduw van<br />

omliggende gebouwen kunnen de<br />

efficiëntie van zonnepanelen beïnvloeden.<br />

Een grondige analyse van de dakligging<br />

en eventuele schaduwval is cruciaal om de<br />

optimale opstelling van zonnepanelen te<br />

bepalen. De syndicus speelt een cruciale<br />

rol om een collectieve visie naar voor de<br />

brengen omwille van de eerlijke verdeling<br />

van de ruimte en van de financiële<br />

voordelen.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Interessant. Jürgen, wat<br />

heeft je ertoe gebracht om met Solar<br />

Engineering samen te werken voor de<br />

installatie van zonnepanelen?<br />

Jürgen: Inzetten op energie-efficiëntie<br />

en het verlagen van onze ecologische<br />

voetafdruk zit in ons DNA. Daarnaast<br />

geloven we ook in een model waarbij<br />

energieoverschotten verkocht<br />

kunnen worden, ten voordele van<br />

de eigenaarsgroep. De plaatsing van<br />

zonnepanelen, gecombineerd met<br />

batterijen biedt vaak een antwoord<br />

op de (financiële) impact van het<br />

capaciteitstarief. Solar Engineering staat<br />

bekend om hun expertise en op maat<br />

gemaakte oplossingen. Een degelijke<br />

projectbegeleiding en de wens van Solar<br />

Engineering om werkelijk rekening te<br />

houden met de specifieke behoeften<br />

en uitdagingen van onze residentie, was<br />

cruciaal in de beslissing.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Charli, hoe gaat u om<br />

met de unieke uitdagingen bij het<br />

installeren van zonnepanelen in medeeigendommen?<br />

Charli: Elk project is uniek, vooral in<br />

mede-eigendommen. De plaatsing<br />

van zonnepanelen in een residentie is<br />

complexer dan de plaatsing in een woning<br />

of bedrijfshal. Wij focussen op 3 pijlers:<br />

technische planning, juridische compliance,<br />

en de communicatie met alle betrokkenen.<br />

Dit zorgt ervoor dat het project vlot verloopt<br />

en dat alle partijen tevreden zijn met het<br />

resultaat.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Jürgen, wij blikken<br />

vandaag terug op de succesvolle<br />

realisatie van zonnepanelen in medeeigendommen<br />

wat waren enkele van de<br />

uitdagingen die je tegenkwam en hoe<br />

heb je deze als syndicus aangepakt?<br />

Jürgen: Vooraleer een project gerealiseerd<br />

kan worden heb je een akkoord nodig van<br />

de Algemene Vergadering. Als syndicus<br />

tracht je een grote groep mede-eigenaars<br />

te overtuigen van het nut om te investeren<br />

in hernieuwbare energie. Het is dan<br />

ook belangrijk om te werken met een<br />

partner die vertrouwd is met dit specifieke<br />

beslissingsproces en erg helder is in zijn<br />

communicatie met de mede-eigenaars en/of<br />

de leden van de raad van mede-eigendom.<br />

Samen met Solar Engineering organiseerden<br />

wij online informatieavonden waar het<br />

concept in detail werd toegelicht en vragen<br />

direct beantwoord werden.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Charli, wat maakt uw<br />

bedrijf anders dan andere bedrijven in<br />

deze branche?<br />

Charli: Onze benadering is holistisch.<br />

Wij kijken niet alleen naar de technische<br />

installatie, maar ook naar hoe dit project past<br />

binnen de gemeenschap van het gebouw.<br />

Onze service houdt niet op bij de installatie;<br />

wij bieden ook langdurig onderhoud en<br />

ondersteuning.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Jürgen, nu het project<br />

voltooid is, wat zijn de resultaten die je<br />

hebt gezien?<br />

Jürgen: De resultaten zijn -zoals verwachtpositief.<br />

Wij hebben de energiekosten<br />

aanzienlijk verlaagd en de CO2-uitstoot is<br />

verminderd. Mede-eigenaars zijn ook meer<br />

tevreden en meer gerustgesteld doordat de<br />

VME zelf energie produceert en daardoor<br />

minder afhankelijk is van (vaak) dure<br />

energiecontracten.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Tot slot, wat zou je<br />

zeggen tegen andere syndicus die<br />

overwegen om zonne-energie in hun<br />

gebouwen te integreren?<br />

Jürgen: Het is een investering die de moeite<br />

waard is. Werk samen met een betrouwbare<br />

partner die de expertise en ervaring heeft<br />

om je ruim te ondersteunen.<br />

Charli: En vanuit ons perspectief, wij zijn<br />

hier om te helpen en adviseren. Duurzame<br />

energie is de toekomst, en wij zijn<br />

enthousiast om daaraan bij te dragen.<br />

<strong>Property</strong> <strong>Today</strong>: Dank aan jullie beiden voor<br />

dit verhelderende gesprek. Wij hopen dat het<br />

onze lezers mag inspireren en dat ook zij de<br />

stap zetten naar duurzamere oplossingen in<br />

mede-eigendom.<br />

info<br />

Solar -Engineering<br />

www.solar-engineering.be<br />

T. 02 467 099 099<br />

Info: solar-engineering.be<br />

PROPERTYTODAY


24 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

Goed om<br />

te weten<br />

In deze rubriek behandelen wij enkele frequent<br />

gestelde vragen. Wij geven graag ons advies mee.<br />

1<br />

Vraagstelling:<br />

Bij het vergelijken van offertes van verschillende<br />

syndici stellen wij vast dat sommige syndici extra<br />

kosten aanrekenen voor hun softwareprogramma.<br />

Bij de ene bedraagt de extra kost 5 eur per jaar en<br />

per appartement. Bij de andere 25 eur per jaar en<br />

per appartement. Is dit een courante en toegelaten<br />

praktijk? Mag er apart administratiekost<br />

aangerekend worden voor software? Of moet dit<br />

in het ereloon meegerekend worden?<br />

Antwoord:<br />

Uw vraag heeft betrekking op het recht<br />

omtrent overeenkomsten, contractenrecht<br />

of overeenkomstenrecht genoemd. Het<br />

contractenrecht kenmerkt zich door wilsvrijheid en<br />

contractsvrijheid.<br />

Conform artikel 3.89 BW is de syndicus verplicht om<br />

een overeenkomst op te stellen. De clausules van<br />

deze overeenkomsten zijn volledig vrij.<br />

BW art 3.89 De bepalingen die de verhouding<br />

regelen tussen de syndicus en de vereniging<br />

van mede-eigenaars en de daaraan<br />

gekoppelde vergoeding, staan in een<br />

schriftelijke overeenkomst. Die overeenkomst<br />

omvat met name de lijst van de forfaitaire<br />

prestaties en de lijst van de aanvullende<br />

prestaties en de daaraan verbonden<br />

vergoedingen.<br />

Voor wat betreft de software van de syndicus<br />

variëren de opties. De meeste syndici rekenen<br />

niets aan voor het softwarepakket. Soms wordt<br />

de VME rechtstreeks gefactureerd door de<br />

softwareleverancier aan een zeer beperkt tarief (bv.


PROPERTYTODAY 25<br />

Open Syndic https://opensyndic.3xc.be/<strong>NL</strong>/<br />

PAGE_informatie.awp). Deze werkwijze biedt<br />

de garantie dat uw VME enkel voor haar<br />

applicatie betaald en dat uw gegevens ook<br />

eigendom blijven van de VME.<br />

Belangrijk is om op voorhand zoveel mogelijk<br />

informatie te verzamelen bij de verschillende<br />

syndici aan wie u offertes gevraagd heeft.<br />

2<br />

Vraagstelling:<br />

Vraag betreffende het sleutelbeheer van de<br />

syndicus. Is het rechtmatig (verplicht) dat<br />

een syndicus het recht heeft op een private<br />

sleutel van ons appartement ?<br />

Antwoord:<br />

Het is niet bij wet verplicht. Het wordt wel in<br />

bepaalde gevallen aangeraden, bij voorbeeld<br />

voor mede-eigenaars die vaak afwezig zijn.<br />

Zonder sleutels is het onmogelijk om, in<br />

geval van schade of in geval van nood het<br />

appartement te betreden om de schade<br />

te beperken of om een noodtoestand te<br />

verhelpen.<br />

3<br />

Vraagstelling:<br />

Zijn de volgende clausules of verklaringen<br />

geldig als ik ze gebruik als syndicus?<br />

Het betreft een clausule in de notulen van<br />

de AV of BAV. Ik merk vaak dat mensen<br />

extra punten willen toevoegen tijdens<br />

de AV, dus gebruik ik de onderstaande<br />

clausule in de notulen:<br />

“ Alle bijkomende punten op de agenda<br />

(die niet in de oorspronkelijke convocatie<br />

stonden) zijn tijdens deze AV toegevoegd<br />

na akkoord van de aanwezige medeeigenaars.<br />

”<br />

Het komt ook voor dat, wanneer de VME<br />

wordt opgericht, sommige mede-eigenaars<br />

willen vergaderen met een kortere termijn<br />

dan de wettelijke termijn van 15 dagen;<br />

in dat geval gebruik ik een overeenkomst<br />

die door elke eigenaar moet worden<br />

ondertekend. Deze voeg ik dan toe aan<br />

mijn dossier. Is dit rechtsgeldig?<br />

Antwoord:<br />

Allereerst is het essentieel om altijd het<br />

basisprincipe van het mede-eigendomsrecht<br />

in gedachten te houden, namelijk dat van<br />

het dwingend recht: "Dwingend recht<br />

omvat alle rechtsregels waarvan niet kan<br />

worden afgeweken".<br />

Termijn van bijeenroeping van de jaarlijkse<br />

algemene vergadering of de buitengewone<br />

algemene vergadering:<br />

1/ Een algemene vergadering kan altijd op<br />

een kortere termijn bijeengeroepen worden.<br />

BW 3.87 - §2. De syndicus houdt een algemene<br />

vergadering tijdens de in het reglement<br />

van interne orde vastgelegde periode of<br />

telkens als er dringend in het belang van<br />

de mede-eigendom een beslissing moet<br />

worden genomen. BW 3.87 - §3, laatste alinea:<br />

Behalve in spoedeisende gevallen wordt de<br />

bijeenroeping ten minste vijftien dagen vóór de<br />

datum van de vergadering ter kennis gebracht.<br />

Het initiatief voor het bijeenroepen van<br />

de vergadering ligt bij de syndicus, die de<br />

datum op voorhand kan bepalen (8 dagen<br />

bijvoorbeeld in geval van hoogdringendheid).<br />

2/ De datum van de algemene vergadering<br />

wijzigen<br />

Zodra de uitnodigingen zijn verstuurd, kun<br />

je de datum, het tijdstip, de locatie of de<br />

agenda niet meer wijzigen. Je mag een<br />

nieuwe uitnodiging versturen met nieuwe<br />

agendapunten, op voorwaarde dat duidelijk<br />

wordt aangegeven dat dit een nieuwe<br />

uitnodiging is (die de vorige uitnodiging<br />

annuleert en vervangt) en dat deze<br />

uitnodiging nog steeds binnen de wettelijke<br />

periode van 15 dagen valt.<br />

3/ De agenda wijzigen tijdens de AV<br />

Tijdens de AV kun je alleen punten<br />

toevoegen als alle eigenaren fysiek aanwezig<br />

zijn (100%) en als ze instemmen met de<br />

toevoeging. In dit geval hoef je geen<br />

document te laten ondertekenen, notuleer<br />

het gewoon duidelijk in uw PV.<br />

Als er maar een paar mede-eigenaars<br />

aanwezig zijn, is het verboden om extra<br />

punten toe te voegen, zelfs door een<br />

document te ondertekenen. Dit is om de<br />

rechten van de afwezige mede-eigenaars te<br />

beschermen.<br />

Bovendien kunnen de afwezige medeeigenaars<br />

binnen de termijn van vier<br />

maanden een verzoekschrift indienen bij de<br />

vrederechter om de beslissing nietig te laten<br />

verklaren wegens onregelmatigheid.<br />

Optie: als een belangrijk punt ter sprake komt<br />

tijdens een AV, bespreek het onderwerp dan<br />

onder Varia (zonder stemming) en vermeld<br />

de uitkomst van de besprekingen. Voeg toe<br />

dat er over het punt gestemd zal worden op<br />

de volgende AV, of schriftelijk (als u denkt<br />

dat 100% van de mede-eigenaars akkoord<br />

zal gaan).<br />

4<br />

Vraagstelling:<br />

Als professionele syndicus zitten we met<br />

volgende vraag :<br />

- Ons kantoor werd aangesteld in<br />

augustus 2022 in een gebouw van 11<br />

appartementen.<br />

- Echter heeft één mede-eigenaar, dewelke<br />

drie appartementen bezit in dit gebouw<br />

(achterbouw), bezwaar tegen het feit dat<br />

hij deel uitmaakt van een VME.<br />

- Ondertussen is er goedkeuring van de<br />

gemeente om te splitsen: voorbouw<br />

en achterbouw zullen dan afzonderlijk<br />

kunnen bestaan.<br />

- Nu dien ik echter een BAV bijeen te roepen<br />

om:<br />

> Een wijzigende basisakte voor te<br />

leggen om de samenstelling van deze<br />

VME te laten goedkeuren<br />

> Er zijn wijzigingen in de aandelen,<br />

dus unanimiteit aan aanwezigheid<br />

alsook unanimiteit in het nemen van<br />

de beslissing<br />

- Het ereloon zal dus wijzigen omdat de<br />

samenstelling verandert, moet ik dit<br />

agenderen?<br />

- En kan de VME hiertegen zijn en mijn<br />

mandaat betwisten?<br />

Antwoord:<br />

Als wij het goed begrijpen heeft de


26 <strong>Editie</strong> januari - februari<br />

gemeente een bestaande residentie<br />

opgesplitst, door twee verschillende<br />

adressen toe te kennen (huisnummer én<br />

kadaster nummer) aan twee verschillende<br />

gebouwen die vroeger maar 1 residentie<br />

vormden?<br />

Zo ja, blijft 1 VME bestaan maar deze<br />

wordt compleet “omgevormd” , (we<br />

denken de voorbouw). De achterbouw zal<br />

desgevallend een andere VME vormen met<br />

een afzonderlijke KBO nummer en andere<br />

statuten, en al dan niet onderworpen aan de<br />

Wet op de Mede-eigendom.<br />

Dit wil zeggen dat u syndicus blijft van een<br />

hervormde VME (zonder de achterbouw)<br />

met gewijzigde statuten, gewijzigde<br />

gemeenschappelijke én privatieve delen.<br />

Indien deze redenering klopt, dient u<br />

inderdaad de goedkeuring te vragen van<br />

de VME over de nieuwe statuten en de<br />

nieuwen aandelen. U dient een “met redenen<br />

omkleed verslag” aan de AV voor te leggen,<br />

met de nieuwe quotiteiten van het gebouw.<br />

Dit verslag kan opgesteld worden door een<br />

notaris, een landmeter, een architect of door<br />

uzelf als vastgoedmakelaar-syndicus (zie BW<br />

3.85,§1).<br />

Voor de wijziging van de aandelen is,<br />

conform de Wet op de Mede-eigendom,<br />

de eenparigheid van alle mede-eigenaars<br />

vereist BW art 3.88,§3. Er wordt met<br />

eenparigheid van stemmen van alle medeeigenaars<br />

beslist over elke wijziging van<br />

verdeling van de aandelen van de medeeigendom,<br />

middels de overlegging van een<br />

verslag zoals bepaald in artikel 3.85,§1.<br />

Gezien er minder privatieve delen zijn<br />

zullen de mede-eigenaars waarschijnlijk<br />

vragen om uw ereloon aan te passen aan de<br />

nieuwe situatie: dit onderwerp zou best naar<br />

aanleiding van de statutaire AV geagendeerd<br />

worden, bij de vernieuwing van uw mandaat.<br />

De beslissingen van de AV kunnen binnen<br />

de 4 maanden na de datum van de AV altijd<br />

betwist worden, mits de tegenpartij kan<br />

aantonen dat de beslissing onregelmatig,<br />

onrechtmatig of bedrieglijk was. Zij moet<br />

tevens aantonen dat zij daardoor een<br />

persoonlijk nadeel ondervindt.<br />

U bent syndicus en u<br />

heeft vragen over het<br />

beheer van een gebouw?<br />

Aarzel niet om ons uw<br />

vraag te stellen.<br />

Stuur ons een e-mail op<br />

redac@propertytoday.be


Salon<br />

van de<br />

mede-eigendom<br />

NIEUWE FORMULE<br />

de la<br />

copropriété<br />

NOUVELLE FORMULE<br />

<strong>14</strong><br />

NOV<br />

2024<br />

gratis toegang - entrée gratuite<br />

NATIONAAL CONGRES van de SYNDICI<br />

CONGRES NATIONAL des SYNDICS<br />

Al de 7de editie van het Salon van de Mede-eigendom !<br />

Hét enige Salon in België uitsluitend besteed aan de medeeigendom<br />

!<br />

Groot B2B event over de mede-eigendom: uniek in België<br />

Rechtstreekse contacten met de syndici<br />

Gratis juridisch advies voor syndici en bezoekers<br />

Nationaal Congres van de Syndici: gratis seminaries de<br />

volledige dag. Eduxpunten voor de professionals.<br />

Grootste netwerkmoment in mede-eigendom in België<br />

Gratis catalogus met alle exposanten<br />

Déjà le 7ème Salon de la Copropriété !<br />

Le seul salon en Belgique entièrement et exclusivement<br />

dédié à la copropriété !<br />

Grand évènement B2B de la copropriété : unique en<br />

Belgique<br />

Contacts directs avec les syndics<br />

Avis juridiques gratuits pour les syndics et visiteurs<br />

Congrès National du Syndic : séminaires gratuits toute la<br />

journée. Points Edux pour les professionnels.<br />

Grand moment de réseautage de la copropriété en Belgique<br />

Catalogue gratuit de tous les exposants<br />

ticket gratuit<br />

exposant<br />

séminaires gratuits<br />

super réseautage<br />

Nog geen exposant?<br />

Contacteer ons dan snel of vraag alle info via<br />

contact@salonvandemedeeigendom.be<br />

Vous n’êtes pas encore exposant?<br />

Contactez-nous au plus vite ou informezvous<br />

sur contact@salondelacopropriete.be


DE TOEKOMST IS DRAADLOOS!<br />

Digitaal, in real-time & draadloos communiceren.<br />

Draadloze intercom- en toegangsbeheer<br />

systemen speciaal voor woningcomplexen<br />

Kijk ook eens op<br />

www.intratone.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!