03.07.2023 Views

Property Today NL 2023 Editie 12

Magazine van de Mede-eigendom

Magazine van de Mede-eigendom

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

EDITIE <strong>12</strong> - <strong>2023</strong> - MEI-JUNI<br />

MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

AV OVERDAG:<br />

15 GOEDE REDENEN<br />

Persoonlijk nadeel of rechtsmisbruik?<br />

Een gsm-mast op het dak van uw VME:<br />

doen of mijden?<br />

GDPR en ondershoudstattesten:<br />

absurdistan!<br />

15 GOEDE REDENEN OM DE AV's<br />

OVERDAG TE HOUDEN!<br />

De consensus is breed onder de syndici om te denken<br />

dat een Algemene vergadering 's avonds organiseren<br />

niet meer van deze tijd is. Na zijn volle en drukke dagtaak<br />

op het kantoor moet de syndicus nog lange overuren<br />

werken om een algemene vergadering 's avonds te<br />

houden.<br />

AL GEHOORD VAN DE<br />

KATHODISCHE BESCHERMING?<br />

Kathodische bescherming (KB) is een principe dat al<br />

lang bestaat, maar steeds meer in opmars komt bij<br />

betonrenovaties. Bij betonconstructies ontstaat er<br />

vaak schade door wapeningscorrosie. Roest zorgt voor<br />

uitzetting van het wapeningsstaal, waardoor het beton<br />

errond afbrokkelt of scheurt.


PROPERTY TODAY<br />

HET MAGAZINE VAN DE MEDE-EIGENDOM<br />

Bezoek onze vernieuwde<br />

website www.propertytoday.be<br />

Nu met een mooi overzicht van alle beschikbare<br />

edities die u kan downloaden.<br />

Alle verschenen artikels vanaf editie 1 in<br />

onze nieuwe Blog display.<br />

Nieuwe zoekfuncties over alle artikels, trefwoorden<br />

en over alle edities.<br />

Inhoudstafels van alle edities.<br />

Mogelijkheden voor adverteerders om banners<br />

te plaatsen.<br />

Erratum/rechtzetting<br />

In ons voorgaande magazine (editie 11)<br />

hebben wij op pagina 19 een foutieve<br />

informatie geschreven waarvoor onze<br />

excuses.<br />

Ook ondergrondse garages en kelders in<br />

appartementsgebouwen kleiner dan 20m²<br />

moeten over een asbestattest beschikken<br />

als het deel uitmaakt van een grotere<br />

constructie.<br />

We verwijzen hiervoor naar het<br />

inspectieprotocol waar men stelt:<br />

als een individuele TCR (Toegankelijke<br />

Constructie met Risicobouwjaar) (lees 1 garage)<br />

een grondoppervlakte kleiner is dan 20m²,<br />

maar maakt het bouwkundig deel uit van<br />

een grotere toegankelijke constructie met een<br />

grondoppervlakte gelijk aan of groter dan 20m²,<br />

dan geldt de noodzaak van een asbestattest<br />

per TCR.<br />

Een asbestattest is verplicht bij elke<br />

overdracht van een “toegankelijke<br />

constructie”, en een garage wordt als<br />

constructie beschouwd. In geval van<br />

de verkoop van een garage in een<br />

appartementsgebouw moet er dus een<br />

asbestattest worden opgemaakt.<br />

Uitzondering voor kleine constructies<br />

Als de grondoppervlakte van de constructie<br />

kleiner is dan 20m², geldt er in principe een<br />

vrijstelling. Er moet dan geen asbestattest<br />

worden opgemaakt. De verkoop van een<br />

losstaande individuele garage, kleiner<br />

dan 20m² en geen deel uitmakend van<br />

een grotere constructie, kan dus zonder<br />

asbestattest. Maar als het garage deel<br />

uitmaakt van een grotere constructie met<br />

een grondoppervlakte gelijk aan of groter<br />

dan 20m², dan geldt de noodzaak van een<br />

asbestattest.<br />

Onze excuses voor het ongemak.<br />

Redactie <strong>Property</strong> <strong>Today</strong>


PROPERTYTODAY<br />

3<br />

INHOUD<br />

EDITIE <strong>12</strong><br />

MEI-JUNI<br />

<strong>2023</strong><br />

PERSOO<strong>NL</strong>IJK NADEEL OF<br />

RECHTSMISBRUIK?<br />

04<br />

NOG NIET GEABONNEERD?<br />

Schrijf u dan in via<br />

www.propertytoday.be en<br />

krijg het magazine GRATIS<br />

in uw brievenbus!<br />

EEN GSM-MAST OP HET DAK VAN<br />

UW VME: DOEN OF MIJDEN?<br />

GDPR EN ONDERHOUDS-<br />

CERTIFICATEN: ABSURDISTAN<br />

08<br />

14<br />

Abonnementen kunnen bij ieder nummer<br />

ingaan en worden elk jaar automatisch<br />

vernieuwd. Abonnee worden kan via<br />

www.propertytoday.be.<br />

RECHTSBIJSTAND VME 19<br />

15 REDENEN OM DE AV’S<br />

OVERDAG TE HOUDEN!<br />

AL GEHOORD VAN KATHODISCHE<br />

BESCHERMING ? BETOTEC BV<br />

VERLEENT HET ANTWOORD.<br />

FIBERNET VEROVERT<br />

BELGIË<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

20<br />

24<br />

26<br />

GOED OM TE WETEN 28<br />

Adreswijzigingen graag schriftelijk<br />

doorgeven met vermelding van het<br />

oude en het nieuwe adres en het nieuwe<br />

telefoonnummer. Opzeggingen kunnen<br />

gelijk wanneer gebeuren.<br />

Het abonnement op het magazine is<br />

gratis. Je krijgt het blad drie keer per jaar<br />

toegestuurd.<br />

Uitgever<br />

PROFIT & FUN BV<br />

Steenwinkelstraat 425<br />

2627 Schelle<br />

Advertentieregie<br />

info@propertytoday.be<br />

Redactie<br />

redac@propertytoday.be<br />

Magazinelay-out<br />

D&K Vision BV<br />

T 03 877 29 20<br />

info@dkvision.eu<br />

Copyright / Gehele of gedeeltelijke overname van de inhoud,<br />

in welke vorm dan ook, is slechts toegestaan na schriftelijk<br />

akkoord van de uitgever. De informatie in dit magazine is met<br />

de grootste zorg geschreven en nagekeken. De uitgever kan<br />

echter niet verantwoordelijk gesteld worden eventuele foute of<br />

onvolledige informatie. <strong>Property</strong> <strong>Today</strong> kan geen garantie bieden<br />

betreffende de juistheid van de informatie van de auteurs van de<br />

gepubliceerde artikels, noch aansprakelijk gesteld worden voor<br />

de schade die, direct of indirect, het gevolg is van deze informatie.


4 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

01<br />

Persoonlijk nadeel<br />

of rechtsmisbruik?<br />

Het basisbeginsel van de Mede-eigendom is dat de algemene<br />

vergadering een soeverein orgaan is. De beslissingen die op de<br />

algemene vergadering worden genomen kunnen echter niet afwijken<br />

van de wet, noch van de statuten van het gebouw (basisakte en<br />

reglement van mede-eigendom).<br />

“<br />

Medeeigenaars<br />

horen<br />

zich voor de AV<br />

voldoende te<br />

informeren.<br />

Als orgaan van de VME is de syndicus belast<br />

met de volledige voorbereiding van de<br />

AV. De voorbereiding van de AV is een van<br />

de belangrijkste taken van de syndicus<br />

want de geldigheid van de beslissingen<br />

hangt van veel factoren af: tijdig versturen<br />

aan de stemhoudende mede-eigenaars,<br />

agendapunten duidelijk formuleren...etc.<br />

De wet verplicht ook de syndicus om alle<br />

documenten ter beschikking te stellen van<br />

de mede-eigenaars die met kennis van<br />

zaken betrokken zijn in het beslissingsproces.<br />

Mede-eigenaars horen zich vooraf duidelijk<br />

en voldoende te informeren over de gedane<br />

voorstellen en agendapunten.<br />

Bovendien hebben zij het recht om zich te<br />

laten adviseren of zich zelfs te laten bijstaan<br />

op de AV door “één persoon op voorwaarde<br />

dat hij de syndicus ten minste vier<br />

werkdagen voor de dag van de algemene<br />

vergadering daarvan bij aangetekende<br />

zending in kennis” stelt.<br />

Kortom: een rechtsgeldige beslissing,<br />

genomen door een rechtsgeldig AV<br />

is uitvoerbaar. Toch genieten medeeigenaars<br />

en andere bewoners van een<br />

rechtsbescherming indien zij niet akkoord<br />

gaan met beslissing van de AV.<br />

Vervaltermijn van 4 maanden<br />

Een mede-eigenaar/huurder die een<br />

beslissing van de VME wil aanvechten, moet<br />

binnen de vier maanden, te rekenen vanaf<br />

de datum waarop de algemene vergadering<br />

plaatsvond, procederen. Een beslissing<br />

kan enkel worden aangevochten door een<br />

dagvaarding voor de vrederechter tegen de<br />

VME en enkel de VME (dus niet de syndicus).<br />

Indien men de vordering niet tijdig instelt<br />

komt de termijn te vervallen (vervaltermijn),<br />

zodat de vordering niet meer ontvankelijk zal<br />

zijn voor de Rechter. De termijn is dus niet<br />

vatbaar voor schorsing of stuiting.<br />

Verder zijn er nog een aantal belangrijke<br />

voorwaarden:


PROPERTYTODAY<br />

5<br />

1. De beslissing moet rechtsgevolgen<br />

hebben. Sinds het arrest van Cass. 18 februari<br />

2010, C.08.0591.N is er slechts sprake van<br />

een beslissing indien de beslissing wordt<br />

genomen door de algemene vergadering en<br />

indien die beslissing rechtsgevolgen in het<br />

leven roept voor de mede-eigenaars en/of<br />

voor derden. Een beslissing van de algemene<br />

vergadering om de mede-eigenaars te<br />

raadplegen en om hen op een latere<br />

datum per brief te laten stemmen over een<br />

aanbod tot aankoop van een deel van de<br />

gemeenschappelijke delen van het gebouw<br />

is slechts een voorbereidende beslissing.<br />

2. Het kan niet gevorderd worden door<br />

een mede-eigenaar die akkoord is gegaan<br />

met de beslissing, tenzij die instemming<br />

is aangetast door een wilsgebrek<br />

(met name dwaling of bedrog).<br />

3. Het moet om een onregelmatige,<br />

bedrieglijke of onrechtmatige beslissing<br />

van de algemene vergadering gaan,<br />

4. De mede-eigenaar of huurder moet<br />

een persoonlijk nadeel kunnen aantonen.<br />

Art 3.92-§3: "Iedere mede-eigenaar kan aan de<br />

rechter vragen een onregelmatige, bedrieglijke<br />

of onrechtmatige beslissing van de algemene<br />

vergadering te vernietigen of te wijzigen, indien<br />

die hem een persoonlijk nadeel oplevert. Deze<br />

vordering moet worden ingesteld binnen een<br />

termijn van vier maanden vanaf de datum<br />

waarop de algemene vergadering plaatsvond."<br />

Art 3.93-§5-2°: " … Ieder die het gebouw<br />

bewoont krachtens een persoonlijk of zakelijk<br />

recht, maar die in de algemene vergadering<br />

geen stemrecht heeft, kan de rechter echter om<br />

de vernietiging of wijziging verzoeken van elke<br />

bepaling van het reglement van orde of van<br />

elke beslissing van de algemene vergadering<br />

aangenomen na het verlenen van het recht,<br />

indien deze hem een persoonlijk nadeel<br />

berokkent."<br />

Een onregelmatige beslissing kan bvb<br />

tot stand komen bij de schending van de<br />

wet op de mede-eigendom of de statuten,<br />

zoals een probleem met de oproeping, of de<br />

samenstelling/vertegenwoordiging van de<br />

algemene vergadering, een stemming van<br />

een niet-geagendeerd punt, een schending<br />

van de meerderheidsregels… etc.<br />

Een bedrieglijke beslissing is een beslissing<br />

die wel regelmatig is naar de vorm maar<br />

op bedrog berust (fraus omnia corrumpit),<br />

of machtsmisbruik zoals schuldig verzuim<br />

of afwezigheid van informatie over een<br />

bepaalde taak of werk.<br />

Een onrechtmatige beslissing is een<br />

beslissing genomen in strijd met een<br />

wettelijke regel of voorschrift, zoals bvb de<br />

beslissing om een balustrade te plaatsen die<br />

onveilig is en niet voldoet aan de wettelijke<br />

normen; de beslissing genomen met het<br />

uitsluitend oogmerk om te schaden; de<br />

beslissing genomen zonder redelijk en<br />

voldoende belang, terwijl men schade<br />

berokkent; de beslissing genomen met het<br />

misbruik van meerderheden ... etc.<br />

Persoonlijk nadeel<br />

Sinds de wet van 07.VI.2018, art.171/3 (inw.<br />

01.I.2019) is artikel 3.92-§3 gewijzigd met<br />

een belangrijke aanvulling. Een medeeigenaar<br />

kan onder de hierboven vermelde<br />

voorwaarden aan de rechter vragen om<br />

een beslissing van de AV te vernietigen,<br />

maar hij moet voortaan aantonen dat<br />

deze beslissing hem een persoonlijk<br />

nadeel oplevert. Dit persoonlijk nadeel<br />

is cumulatief met één van de drie andere<br />

voorwaarden, nl. deze beslissing in<br />

kwestie moet onregelmatig, bedrieglijk, of<br />

onrechtmatig zijn.<br />

De bedoeling van de wetgever was<br />

o.a. om rechtsmisbruik te voorkomen.<br />

Summum ius summa iniuria, " overmaat van<br />

rechtvaardigheid is het hoogste onrecht "<br />

(Cicero).<br />

Rechtsmisbruik bestaat wanneer iemand een<br />

recht uitoefent zonder redelijk en voldoende<br />

belang en met het exclusieve oogmerk om<br />

een ander te schaden.<br />

Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek bevat<br />

een aantal fundamentele begrippen in het<br />

burgerlijk recht, waaronder rechtsmisbruik.<br />

Art. 1.10 van Boek 1 luidt: “Niemand mag<br />

misbruik maken van zijn recht. Wie zijn<br />

recht uitoefent op een wijze die kennelijk<br />

de grenzen te buiten gaat van de normale<br />

uitoefening van dat recht door een<br />

voorzichtig en redelijk persoon in dezelfde<br />

omstandigheden geplaatst, maakt misbruik<br />

van zijn recht. De sanctie voor een dergelijk<br />

misbruik bestaat in de matiging van het<br />

recht tot zijn normale rechtsuitoefening,<br />

onverminderd het herstel van de schade die<br />

het misbruik heeft berokkend”.<br />

Dit is immers in de lijn van alle rechtspraken<br />

sinds het mijlpaal arrest van Cassatie op<br />

10/09/71.<br />

“<br />

De toevoeging<br />

van het<br />

persoonlijk<br />

nadeel is<br />

vanzelfsprekend<br />

een opluchting.<br />

Het lijkt inderdaad logisch om enkel de<br />

benadeelde mede-eigenaar(s) toe te laten<br />

om een beslissing aan te vechten. Want<br />

waarom zou een mede-eigenaar een<br />

beslissing aanvechten als hij persoonlijk<br />

door deze beslissing geen enkel nadeel<br />

ondervindt? En als hij geen nadeel<br />

ondervindt, wat is dan zijn achterliggende<br />

motivatie om toch te procederen tegen de<br />

VME? De VME te schaden? Wraak nemen op<br />

andere mede-eigenaars of op de syndicus?<br />

De toevoeging van het persoonlijk nadeel<br />

is vanzelfsprekend een opluchting voor de<br />

meeste syndici, die vroeger systematisch de<br />

termijn van 4 maanden na de datum van<br />

de algemene vergadering afwachtten uit<br />

voorzichtigheid om überhaupt te beginnen<br />

met de uitvoering van de beslissingen van<br />

de AV.


6 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

Persoonlijk nadeel en<br />

proportionaliteitsbeginsel<br />

Hoe kan men het persoonlijk nadeel<br />

evalueren en welk bedrag kan wel als nadeel<br />

gepercipieerd worden en welk bedrag dan<br />

niet?<br />

Onlangs besliste de Vrederechter dat<br />

een vordering om de afrekeningen van<br />

de voorgaande boekjaren te herzien<br />

en aan te passen in strijd was met het<br />

proportionaliteitsbeginsel, want “uit de<br />

voorliggende stukken bleek dat de eiser<br />

voor het (op die vergadering goedgekeurde)<br />

werkjaar 2020 slechts een totaalbedrag van €<br />

160,65 (!) gemeenschappelijke kosten diende<br />

te betalen.”<br />

Uit een vorig PV blijkt ten andere dat het<br />

niet (zo zeer) gaat om de hoogte van de<br />

bedragen, maar dat het eenvoudigweg een<br />

principekwestie is.<br />

Dat deze principekwestie aan anderen (niet<br />

in het minst aan de VME) veel tijd en energie<br />

kost, en de kostprijs van huidige procedure<br />

een veelvoud is van de jaarlijkse som die<br />

hij dient te betalen schijnt de eiser daarbij<br />

volledig te vergeten.<br />

Samengevat kon de rechtbank ”niet anders<br />

dan vaststellen dat de eiser niet beschikt<br />

over het vereiste persoonlijk nadeel én dat<br />

de vordering gelet op het totaal gebrek aan<br />

proportionaliteit rechtsmisbruik uitmaakt.<br />

Wijst de rechter de vordering af bij gebrek<br />

aan belang, dan moet de betrokken<br />

mede-eigenaar de gerechtskosten en een<br />

rechtspleging vergoeding betalen”.<br />

Conclusie<br />

Het lijkt er dus op dat het<br />

proportionaliteitsbeginsel zijn intrede doet<br />

in mede-eigendom, wat een positieve<br />

evolutie is dat zeker zal bijdragen tot meer<br />

overwegingen alvorens een procedure tegen<br />

de VME te starten. Over de vervaltermijn<br />

van vier maanden dient men zich nog de<br />

vraag te stellen of het nog verenigbaar is<br />

met de realiteit; tegenwoordig is het vaak<br />

een belemmering voor de syndicus om<br />

belangrijke beslissingen van de AV binnen<br />

een redelijk termijn uit te voeren. Zou het<br />

niet verstandiger zijn om dit tot een strikt<br />

minimum te herleiden?<br />

info<br />

Dominique Krickovic<br />

Directrice UVS<br />

(Unie van Syndici vzw)<br />

Voorzitter UDS<br />

(Union des Syndics asbl)<br />

Beëdigd Expert in<br />

Mede-eigendom (Kavex vzw)<br />

PROPERTYTODAY


PROPERTYTODAY<br />

7<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Vernieuwde watertoets en<br />

informatieplicht van kracht sinds 1<br />

januari <strong>2023</strong> (Vlaanderen).<br />

OP DE<br />

VALREEP<br />

Op 1 januari veranderde er heel wat op vlak<br />

van de watertoets en de informatieplicht<br />

rond overstromingsgevoeligheid. De nieuwe<br />

regels komen er samen met nieuwe kaarten<br />

van de overstromingsgevoelige gebieden.<br />

De Vlaamse Regering keurde de wijzigingen<br />

op 25 november goed.<br />

Informatieverplichting<br />

Wie een onroerend goed te koop of<br />

(voor meer dan 9 jaar) te huur aanbiedt<br />

in Vlaanderen, is verplicht om de<br />

zgn. ‘watertoets’ uit te voeren. Op die<br />

manier kan je je kandidaat-koper/-<br />

huurder beter informeren omtrent de<br />

overstromingsgevoeligheid van het<br />

onroerend goed. De informatieplicht start<br />

al bij de publiciteit over het onroerend<br />

goed en wordt via een waterparagraaf ook<br />

opgenomen in de koopakte. De koper of<br />

huurder is op die manier beter geïnformeerd<br />

en dus beter beschermd.<br />

De syndicus is niet betrokken bij deze<br />

informatieplicht, maar de rentmeester wel.<br />

Meer info op:<br />

www.integraalwaterbeleid.be


8 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

02<br />

Een GSM-mast op het dak van<br />

uw VME: doen of mijden?<br />

De alomtegenwoordige uitzendende antennes<br />

om ons heen die elektromagnetische golven<br />

uitzenden, zijn voor vele zorgwekkend. Over<br />

deze GSM-antennes voor mobiele telefonie<br />

weten wij weinig, behalve dat deze toch overal<br />

en door iedereen gebruikt worden. Zonder<br />

deze antennes en hun straling zou u uw<br />

mobiele telefoon niet kunnen gebruiken of<br />

beroep kunnen doen op nood-, veiligheids- of<br />

transportdiensten. Dankzij deze antennes<br />

kunnen de telecomoperatoren het grondgebied<br />

dus met zeer hoge snelheid bestrijken (3G, 4G en<br />

5G… binnenkort 6G?).<br />

Wie mag een GSM-antenne<br />

plaatsen?<br />

De telecomoperatoren zijn als eersten<br />

geïnteresseerd in het installeren van GSMantennes.<br />

Hun doel is het grondgebied<br />

te bestrijken met netwerken van goede<br />

kwaliteit. Zo'n installatie op het dak van een<br />

gebouw is dus altijd op initiatief van de<br />

telecomoperator. De mede-eigenaar kan<br />

in geen geval zelf een operator vragen om<br />

een ​mast te plaatsen. De telecomoperator<br />

huurt een deel van het dak via een<br />

huurovereenkomst zoals bepaald in het<br />

Burgerlijk Wetboek (niet te verwarren met<br />

woninghuur). Als u door een operator wordt<br />

benaderd, houd er dan rekening mee dat de<br />

installatie van apparatuur op het dak van uw<br />

VME huurinkomsten zal genereren, waardoor<br />

de gemeenschappelijke kosten van de VME<br />

zullen dalen.<br />

Hoe zit het met de ontvangen<br />

huur?<br />

Door de plaatsing van een GSM-mast<br />

ontvangt de VME een vast jaarinkomen.<br />

Deze huur is een compenserende<br />

vergoeding en wordt jaarlijks betaald voor<br />

de huur van uw dak en om u te vergoeden<br />

voor het niet meer kunnen verhogen van<br />

uw gebouw. De huur voor meerdere jaren<br />

kan echter in één keer worden betaald: deze<br />

kapitalisatie van de huur laat de medeeigenaars<br />

toe om eventueel grote werken<br />

te plannen. Indien de AV beslist om de<br />

huurinkomsten uit te keren aan de medeeigenaars<br />

(via de eindafrekening), worden<br />

deze inkomsten beschouwd als inkomen uit<br />

vermogen en worden ze onderworpen aan<br />

de desbetreffende fiscale reglementering.<br />

Vandaag de dag kan een GSM-mast volgens<br />

mooie sommen opbrengen voor de VME op<br />

basis van twee belangrijke criteria :<br />

س<br />

de hoogte van het gebouw, aangezien operators hoge installatiepunten zoeken<br />

س<br />

de locatie, aangezien telecomoperators met prioriteit de gebieden met lage<br />

snelheid willen bestrijken. Ze zijn ook<br />

geïnteresseerd in stedelijke gebieden om<br />

de kwaliteit van het netwerk te verbeteren.


PROPERTYTODAY<br />

9<br />

De installatie van een GSMantenne<br />

moet door de<br />

stedenbouwkundige vergunning<br />

worden goedgekeurd<br />

In het algemeen moeten projecten voor<br />

het plaatsen van GSM-masten aan een<br />

aantal eisen uit de stedenbouwkundige<br />

code en de omgevingswet voldoen. Sinds<br />

de regionalisering is elke regering bevoegd.<br />

Dit om de eenheid in de besluitvorming<br />

te bewaren. Het dossier moet in principe<br />

worden voorgelegd aan de gewestregering<br />

die bevoegd is voor de afgifte van de<br />

vergunning en die ook instaat voor de<br />

organisatie van de adviesaanvraag en het<br />

eventuele openbaar onderzoek. In de praktijk<br />

verwacht de overheid van de gemeente<br />

dat zij de adviesaanvraag en het openbaar<br />

onderzoek organiseert en hen een kanten-klaar<br />

dossier bezorgt. Alle adviezen,<br />

resultaten van het openbaar onderzoek en<br />

adviezen van het college van burgemeesters<br />

en schepenen worden overgemaakt aan de<br />

administratie Ruimtelijke Ordening en het is<br />

deze die al dan niet een stedenbouwkundige<br />

vergunning afgeeft.<br />

De installatie van een GSMantenne<br />

moet door de Algemene<br />

Vergadering goedgekeurd<br />

worden<br />

De aanvraag tot plaatsing van een GSM-mast<br />

door een of meerdere operatoren op het<br />

dak van een VME moet eveneens worden<br />

voorgelegd de mede-eigenaars tijdens de<br />

algemene vergadering. Overeenkomstig<br />

de wet op de mede-eigendom moet<br />

deze beslissing met een gekwalificeerde<br />

meerderheid van 4/5 genomen worden.<br />

De beslissing is inderdaad " een daad van<br />

beschikking van een gemeenschappelijk<br />

deel ", en overigens een wijziging van de<br />

esthetische uniformiteit van het gebouw.<br />

Opgelet ; sinds de wetswijziging van 2018<br />

kunnen de statuten van het gebouw niet<br />

langer voorzien in meerderheden die<br />

strenger zijn dan die van de wet op de<br />

mede-eigendom. (art 3.100 BW)<br />

Tip: Om de uniformiteit van het gebouw<br />

niet te schaden, kunt u de operator vragen<br />

om de gsm-antenne te verbergen (valse<br />

schoorsteen, enz.).<br />

Om u in te dekken voor alle mogelijke<br />

problemen verbonden aan de installatie<br />

van de GSM-mast, is het raadzaam om als<br />

eerste stap een verzekering burgerlijke<br />

aansprakelijkheid af te sluiten bij uw<br />

verzekeraar. Op deze manier wordt de VME<br />

bij klachten ondersteund.<br />

Controverse; wat is de impact op<br />

de gezondheid en het milieu?<br />

Over het algemeen stellen antennes voor<br />

mobiele telefoons de bevolking bloot aan<br />

intensiteiten die te laag zijn om thermische<br />

effecten te veroorzaken. Wat betreft de niet-


10 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

thermische effecten en de symptomen van<br />

elektromagnetische overgevoeligheid, die<br />

blijven uiterst controversieel. Soms beweert<br />

men dat zij slecht zijn voor onze gezondheid,<br />

vooral onze hersenen. Is dat echt zo ? Zullen<br />

wij in de toekomst meer en meer aan<br />

antennes blootgesteld worden?<br />

De installatie van GSM-masten is nog steeds<br />

controversieel en uit de debatten komen<br />

twee grote risico's naar voren:<br />

س<br />

verzakkingen van gebouwen waardoor problemen ontstaan ​met de waterdichting<br />

van platte daken: vaak gekoppeld aan een<br />

gebrekkige technische voorstudie<br />

س<br />

de gevolgen voor de gezondheid van de elektromagnetische golven die door de<br />

GSM-masten worden verspreid<br />

Antennes van mobiele telefoons resulteren<br />

in blootstelling aan elektromagnetische<br />

velden die honderd tot honderdduizend<br />

keer lager zijn dan die van mobiele telefoons:<br />

vierentwintig uur lang worden blootgesteld<br />

aan een antenne van één volt per meter<br />

geeft dezelfde blootstelling aan het hoofd als<br />

dertig seconden telefoneren met een laptop.<br />

ǯ https://www.academie-medecine.<br />

fr/les-risques-des-antennes-detelephonie-mobile-2/<br />

Doordat de antennes naar voren uitstralen,<br />

bijna horizontaal, ben je niet meer<br />

blootgesteld aan straling als je in een<br />

gebouw woont of werkt met een antenne<br />

op het dak. Bovendien zenden GSM-masten<br />

een vrij smalle radiofrequentiebundel<br />

uit, die zich in een vlak bevindt dat bijna<br />

evenwijdig is aan de grond. Als gevolg<br />

hiervan is het elektromagnetische veld dat<br />

wordt waargenomen in de directe omgeving<br />

van de antenne op grondniveau erg zwak.<br />

Hierdoor wordt elk gebouw dat zich onder<br />

de antenne of in de directe omgeving van<br />

de voet van een pyloon bevindt normaal<br />

gesproken niet of zeer marginaal beïnvloed<br />

door de straling.<br />

Sinds 2004 erkent de WHO<br />

(Wereldgezondheidsorganisatie) dat er<br />

een ongemak is bij mensen die zeggen<br />

gevoelig te zijn voor elektromagnetisme<br />

(elektrohypersensitiviteit (EHS). Maar het<br />

bestaan ​van een echte aandoening die<br />

verband houdt met elektromagnetische<br />

golven zelf wordt niet erkend.<br />

Naast deze aspecten kan er ook een risico<br />

zijn op waardevermindering van onroerend<br />

goed. Inderdaad, de aanwezigheid van een<br />

GSM-mast op het dak van het gebouw kan<br />

de prijs van het onroerend goed op de markt<br />

en die in de omgeving verlagen.<br />

“<br />

De installatie<br />

van GSMmasten<br />

is<br />

nog steeds<br />

controversieel.<br />

Naar analogie compenseert de Elia<br />

groep bewoners in de buurt van een<br />

hoogspanningslijn. Als u eigenaar bent van<br />

een huis of bouwgrond in een gebied van<br />

<strong>12</strong>5 meter vanaf de as van de toekomstige<br />

luchtverbinding, wordt een vergoeding<br />

aangeboden om het nadeel voor uw eigendom<br />

te compenseren. Deze vergoeding is afhankelijk<br />

van verschillende factoren: de afstand van<br />

de woning of bouwgrond tot de as van de<br />

luchtverbinding, het spanningsniveau van de<br />

nieuwe luchtverbinding, de waarde van uw<br />

eigendom (bepaald door een onafhankelijke<br />

deskundige). Eigenaars van een woning<br />

of bouwgrond binnen een zone van 35<br />

meter hebben zelfs de mogelijkheid om hun<br />

eigendom aan Elia te verkopen.<br />

Het contract<br />

Na aanvaarding van het voorstel door de<br />

mede-eigenaars, legt de telecomoperator<br />

u een overeenkomst voor. U kunt een<br />

advocaat of een architect inschakelen om<br />

met de telecomoperator over het contract<br />

te onderhandelen. Het is ook mogelijk om<br />

een ​studiebureau in te schakelen om de<br />

haalbaarheid van de installatie te bepalen.<br />

Deze studie zal, op eigen kosten van de<br />

telecomoperator, het gebouw beschermen<br />

tegen instortingsgevaar door het gewicht<br />

van de antenne.<br />

Over het algemeen stellen telecomoperatoren<br />

voor om dit contract voor een<br />

periode van 10 jaar aan te gaan (de duurtijd<br />

moet het voorwerp zijn van de goedkeuring<br />

van de AV) . Deze duur is voldoende om<br />

de kosten van de installatie af te schrijven<br />

zonder te lang te zijn om te voorkomen dat<br />

een verouderde technologie behouden blijft<br />

(bijvoorbeeld met de komst van 5G dat de<br />

4G-GSM-masten zal vervangen).<br />

Tegelijkertijd moet de telecomoperator<br />

de veiligheid van de VME garanderen<br />

door een contract af te sluiten met een<br />

antennespecialist voor het uitvoeren van<br />

onderhoud. Men moet ook nadenken over<br />

het einde van de levensduur van de GSMmasten<br />

daarvoor is het relevant om een ​<br />

ontmantelingsclausule in het contract op te<br />

nemen.<br />

Op deze manier zal de operator verplicht<br />

zijn het dak in zijn originele staat terug vrij te<br />

maken, zoals vastgesteld voor de installatie<br />

van de antenne.<br />

Goed om te weten<br />

Om het netwerk te garanderen is<br />

permanente toegang (24/7) tot de GSMantenne<br />

essentieel. De telecomoperator<br />

moet over de sleutels van het gebouw<br />

beschikken of over de contactgegevens van<br />

een lid van de raad van mede-eigendom.<br />

Stel, samen met de operator, een lijst van<br />

dienstverleners op die deze toegang mogen<br />

hebben om de veiligheid van de VME te<br />

garanderen. Reminder :<br />

س<br />

Alleen de operator kan u vragen een GSMmast op het dak te plaatsen<br />

س<br />

Het is beter om vooraf een studie uit te voeren om de haalbaarheid van het GSMantenneproject<br />

te valideren en om het<br />

risico van instorting van het gebouw te<br />

vermijden.<br />

س<br />

De beslissing m.b.t. de voorafgaande studie dient door de Algemene<br />

Vergadering beslist te worden met<br />

absolute meerderheid (1/2+1)<br />

س<br />

Elke mede-eigenaar is verplicht te voldoen aan zijn fiscale verplichtingen ter zake.


Buildimax All Risk<br />

Alle risico verzekering Building<br />

De blokpolis die alles<br />

‘in’begrepen heeft<br />

Meer info en productfiche op axa.be<br />

Comfort thuis speciaal Buildimax All Risk is een verzekering alle risico’s Building die de (mede-)eigenaars dekt van een gebouw vanaf<br />

4 eenheden. Dit product werd ontwikkeld door AXA Belgium, Belgische verzekeringsmaatschappij, en is onderworpen aan het<br />

Belgisch recht. Het verzekeringscontract wordt gesloten voor een looptijd van een jaar met mogelijkheid tot stilzwijgende verlenging.<br />

Aarzel niet om een beroep te doen op uw verzekeringstussenpersoon voor meer informatie of een offerte. Hij staat voor u klaar en is<br />

het best geplaatst om een voorstel te doen dat bij uw situatie past. Wij nodigen u uit de algemene voorwaarden en de productfiche<br />

(IPID) te raadplegen alvorens het product af te sluiten. Daarin vindt u de aangeboden dekkingen en de eventuele beperkingen en<br />

uitsluitingen van de waarborgen. Dit document is gratis te verkrijgen bij uw verzekeringstussenpersoon of op www.axa.be.<br />

Niet tevreden over iets? Laat het ons weten via customer.protection@axa.be. Indien u niet akkoord gaat met de voorgestelde<br />

oplossing kunt u zich richten tot de Ombudsman van de verzekeringen, de Meeûsplantsoen 35 te 1000 Brussel.<br />

AXA Belgium, nv van verzekeringen toegelaten onder het nr. 0039 om de takken leven en niet-leven te beoefenen (KB 04-07-1979, BS 14-07-1979) • Maatschappelijke zetel: Troonplein 1, 1000 Brussel<br />

(België) • www.axa.be • Tel.: 02 678 61 11 • KBO nr.: BTW BE 0404.483.367 RPR Brussel • 7.06.7176 - 0<strong>12</strong>3 • V.U.: C. Audet, AXA Belgium nv, Troonplein 1, 1000 Brussel (België).


<strong>12</strong> <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

In Brussel<br />

Zoals overal in het Brussels Hoofdstedelijk<br />

Gewest neemt het aantal zendmasten<br />

toe. Maar deze dienen aan zeer strenge<br />

normen te voldoen; normen die tot de<br />

strengste ter wereld behoren. Bovendien<br />

moeten telecomoperatoren voor elk<br />

mast een milieuvergunning bekomen,<br />

die alleen wordt verleend als de voor<br />

het publiek toegankelijke omliggende<br />

gebieden effectief worden behouden. Om<br />

de exacte locaties van bestaande antennes<br />

te zien, kunt u onze online kaart (geodata.<br />

environnement.brussels) bekijken. U kunt<br />

zoeken op straatnaam en de reeds verleende<br />

milieuvergunningen inzien.<br />

Als u denkt dat u blootgesteld bent aan een<br />

te hoog elektromagnetisch veld, kunt u een<br />

klacht indienen door het klachtenformulier<br />

in te vullen (leefmilieu.brussels - klacht<br />

aangaande niet-ioniserende straling).. Een<br />

van onze agenten komt gratis langs om<br />

ter plekke te controleren of de norm niet<br />

overschreden wordt.<br />

In Wallonië<br />

Het is vrij eenvoudig om de exacte locatie<br />

van de GSM-masten in de buurt van uw<br />

huis te weten. Om dit te doen, hoeft<br />

u alleen maar de site "Géoportail de la<br />

Wallonie" (Cadastre des antennes émettrices<br />

stationnaires de Wallonie) te raadplegen.<br />

In Wallonië kunnen mensen die in de buurt<br />

van antennes wonen het Wetenschappelijk<br />

Instituut van de Overheidsdienst<br />

(ISSeP) vragen om de intensiteit van<br />

elektromagnetische straling te meten.<br />

De aanvraag kan worden ingediend door het<br />

gratis nummer 1718 van Wallonië te bellen.<br />

In het menu moet u de optie "Atteintes à<br />

l’environnent ou à la nature en lien avec le call<br />

Center SOS Environnement-Nature" volgen.<br />

Op 10 juni 2022 keurde de Vlaamse Regering<br />

een besluit goed dat in werking trad op 31<br />

juli 2022. Het bepaalt de elektromagnetische<br />

stralingsnormen voor vaste zendantennes<br />

die uitzenden met een frequentie tussen 100<br />

kHz en 300 GHz. De normen zijn opgenomen<br />

als milieuvoorwaarden en kwaliteitsnormen<br />

van VLAREM II. Ze gelden voor GSM, radioen<br />

tv-antennes, radioamateurs, antennes<br />

voor hulpdiensten en veiligheids- en<br />

defensiediensten.<br />

ǯ https://omgeving.vlaanderen.be/nl/<br />

klimaat-en-milieu/gezonde-veiligeen-aantrekkelijke-leefomgeving/<br />

straling-zendantennes-wifi-gsm/<br />

normen-zendantennes<br />

info<br />

Mr Jürgen Van Strydonck<br />

<strong>Property</strong> Manager<br />

Lid van UVS<br />

(Unie van Syndici)<br />

Membre de l’UDS<br />

(Union des Syndics)<br />

PROPERTYTODAY<br />

In Vlaanderen<br />

Het is vrij eenvoudig om de exacte locatie<br />

van de GSM-masten in de buurt van uw huis<br />

te weten. Raadpleeg hiervoor de site:<br />

ǯ https://omgeving.vlaanderen.be/nl/<br />

zoek-zendantennes-op-de-kaart


PROPERTYTODAY<br />

13<br />

Extra tijd voor modernisatie<br />

historische liften.<br />

OP DE<br />

VALREEP<br />

Dankzij het aanpassingsbesluit dat op 21<br />

december 2022 krijgen VME’s met historische<br />

liften nu extra tijd. Het besluit is op 1 januari<br />

<strong>2023</strong> in werking getreden. Goed nieuws is<br />

dat VME’s met historische liften tijd krijgen<br />

tot 31 december 2027 om hun lift(en) te<br />

moderniseren. Dat is een verlenging van<br />

maar liefst vijf jaar. Voor liften die voor 1<br />

januari 1958 in gebruik zijn genomen, moet<br />

de modernisatie uiterlijk tegen 31 december<br />

<strong>2023</strong> uitgevoerd worden.<br />

Dus de modernisatie van historische<br />

liften dient uiterlijk tegen 31 december<br />

2027 uitgevoerd worden. Wel dient<br />

uiterlijk tegen 31 december 2025 een<br />

modernisatieplanning inclusief een<br />

overeenkomst voor de uitvoering van deze<br />

modernisatiewerken met de leverancier<br />

beschikbaar te zijn. “De voorgestelde<br />

aanpassingen alsook hun uitvoering<br />

behouden zo goed mogelijk de kenmerken<br />

en erfgoedelementen van de historische lift”.<br />

Opgelet: de lift is historisch wanneer zijn<br />

waarde erkend is door de het Agentschap<br />

Onroerend Erfgoed door middel van een<br />

liftcertificaat met historische waarde of<br />

een classificatiebevel of inschrijving op de<br />

beschermingslijst.


03<br />

GDPR en<br />

onderhoudscertificaten:<br />

absurdistan<br />

In België is het wettelijk verplicht voor<br />

zowel particulieren als bedrijven om<br />

hun verwarmingsketel periodiek te laten<br />

keuren. In appartementsgebouwen met<br />

gemeenschappelijke centrale verwarming is de<br />

syndicus verantwoordelijk voor de naleving van<br />

deze verplichting.<br />

Een goed onderhouden en geregelde<br />

centrale verwarmingsketel is immers<br />

efficiënter. U verbruikt minder brandstof<br />

en bespaart op uw energierekening. Het<br />

is ook goed voor het milieu. Een lager<br />

energieverbruik vermindert de uitstoot en<br />

schadelijke gassen die het milieu vervuilen<br />

en bijdragen aan het broeikaseffect.<br />

In flatgebouwen, als het benodigde<br />

vermogen groter is dan 70 kW, moet de<br />

ketel of ketels worden geïnstalleerd in een<br />

stookruimte, meestal in de kelder van het<br />

gebouw. Dit is vaak het geval bij collectieve<br />

verwarming.<br />

Het is ook sterk aanbevolen een<br />

cascadesysteem van ketels te<br />

installeren. Dit helpt het beheer van de<br />

verwarmingsbehoeften over het hele<br />

gebouw te spreiden. Wanneer een van<br />

de ketels uitvalt, nemen de andere het<br />

bovendien tijdelijk over terwijl de reparatie<br />

wordt uitgevoerd.


PROPERTYTODAY<br />

15<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

De controleverplichting is vrij<br />

gelijkaardig van gewest tot<br />

gewest<br />

Hoewel de 3 Gewesten van het<br />

land periodieke controles van<br />

verwarmingsinstallaties verplicht stellen,<br />

verschillen de regels enigszins naargelang u<br />

in Vlaanderen, in Brussel of in Wallonië woont.<br />

Ook verschillen de verplichtingen naargelang<br />

het type brandstof (gas- of stookolieketel).<br />

Onderhoud van de<br />

verwarmingsketel<br />

Het onderhoud van de verwarmingsketel<br />

gebeurt meestal bij de periodieke keuring.<br />

Het gaat om het reinigen van de ketel en<br />

het uitvoeren van eventuele aanpassingen.<br />

In Wallonië en Vlaanderen moet het worden<br />

uitgevoerd door een erkend installateur,<br />

terwijl dit in Brussel niet hoeft, maar toch<br />

sterk wordt aanbevolen. U kunt ook één of<br />

meer onderhoudsbeurten uitvoeren tussen<br />

twee periodieke keuringen in.<br />

Periodieke keuring en onderhoud<br />

van een verwarmingsketel<br />

Met de periodieke keuring kunt u een<br />

volledige onderhoudsbeurt aan uw<br />

toestel laten uitvoeren en controleren of het<br />

goed, veilig en efficiënt werkt.<br />

“<br />

Wat heeft<br />

GDPR te maken<br />

met brandveiligheid?<br />

De periodieke keuring moet ook worden<br />

uitgevoerd bij de installatie van een gasboiler<br />

(1e periodieke keuring), bij werkzaamheden<br />

aan het verbrandingsgedeelte van het<br />

toestel, zoals het afstellen of vervangen van<br />

de brander, of bij verplaatsing van een ketel<br />

op dezelfde verwarmingsinstallatie.<br />

Alle gas- of vloeistofketels en gasgestookte<br />

boilers moeten periodiek worden gekeurd<br />

door een erkende keteltechnicus.<br />

Het doel is te controleren of aan de eisen<br />

van de huidige regelgeving wordt voldaan.<br />

De keuring moet worden uitgevoerd<br />

door een erkend installateur, die een<br />

keuringscertificaat levert in dewelke<br />

wordt bevestigd of de ketel al dan niet aan<br />

de voorschriften voldoet. Een document dat<br />

u absoluut moet bewaren!<br />

In Wallonië<br />

Gasketels: de keuring moet om de 3 jaar<br />

worden uitgevoerd als het vermogen van<br />

de ketel kleiner is dan of gelijk is aan 100<br />

kW. Bij een vermogen van meer dan 100 kW<br />

moet de keuring om de twee jaar worden<br />

uitgevoerd. Het moet altijd uitgevoerd<br />

worden door een erkend installateur! Dit<br />

omvat het meten van emissies en het<br />

controleren van de plaats van de ketel, de<br />

ventilatie en de schoorsteen. Het onderhoud<br />

moet worden uitgevoerd volgens de<br />

voorschriften van de fabrikant of de<br />

gebruiksvoorwaarden.<br />

Let erop dat alle werkzaamheden aan<br />

het verbrandingsgedeelte van de<br />

verwarmingsinstallatie door een erkend<br />

installateur moeten worden uitgevoerd.<br />

Olie- en pelletketels: inspectie en onderhoud<br />

volgen dezelfde regels als voor gasketels.<br />

Het enige verschil is dat het elk jaar moet<br />

worden uitgevoerd.<br />

LET OP: sinds 1 mei 2015 is een<br />

grondige diagnose ook verplicht voor<br />

alle verwarmingsinstallaties met een<br />

geïnstalleerd nominaal vermogen van meer<br />

dan 20 kW. De diagnose moet worden<br />

uitgevoerd door een technicus die erkend<br />

is voor de grondige diagnose, hetzij bij de<br />

eerste periodieke keuring na 1 mei 2015,


16 <strong>Editie</strong> mei- juni<br />

hetzij bij de volgende keuring.<br />

Sinds 30 mei 2017 moeten alle ketels,<br />

ongeacht hun bouwjaar, voldoen aan de<br />

strengste criteria, die zijn vastgesteld voor<br />

generatoren die vanaf 1998 zijn vervaardigd.<br />

Is dit niet het geval, dan wordt de ketel<br />

gedeclasseerd.<br />

In Brussel<br />

Gasketels: deze moeten om de 2 jaar (vanaf<br />

1 januari 2019) gekeurd worden door een<br />

erkend technicus. De technicus controleert<br />

de werking van de ketel, analyseert de<br />

verbrandingsgassen, beoordeelt de<br />

ventilatie van het pand en controleert de<br />

schoorsteentrek. Vervolgens zal hij de ketel<br />

en het rookkanaal reinigen en de brander<br />

afstellen.<br />

LET OP: als uw ketel 15 jaar of ouder is, moet<br />

u hem ook niet eerder dan 1 jaar voor zijn<br />

15e verjaardag laten keuren. Als uw ketel 15<br />

jaar of ouder is, moet u ook een diagnose (of<br />

audit) uitvoeren niet eerder dan 1 jaar voor<br />

de 15e verjaardag en niet later dan 1 jaar<br />

daarna! Deze audit moet worden uitgevoerd<br />

door een door Brussel Leefmilieu erkende<br />

verwarmingsinstallateur, of door een EPBadviseur<br />

als het vermogen van de ketel 100<br />

kW of meer bedraagt. Bovendien moet in de<br />

<strong>12</strong> maanden voorafgaand aan de audit een<br />

periodieke keuring zijn uitgevoerd.<br />

Stookolie ketels: de periodieke keuring moet<br />

jaarlijks worden uitgevoerd! Het gaat om<br />

min of meer dezelfde procedures: reiniging<br />

van de schoorsteen, controle van het debiet<br />

van de verstuiver, de verstuivingshoek en<br />

de aanvoerdruk, bepaling van de rookindex<br />

(roetproductie) en de trek. De controle is ook<br />

verplicht voor toestellen die 15 jaar of ouder<br />

zijn.<br />

In Vlaanderen<br />

In Vlaanderen moeten gasinstallaties om de<br />

twee jaar gekeurd worden. Voor stookolie en<br />

vaste brandstoffen is dat elk jaar.<br />

Zie het Besluit van 8/<strong>12</strong>/2006<br />

ǯ https://emis.vito.be/nl/actuele_<br />

wetgeving/8-december-2006-<br />

besluit-van-de-vlaamse-regeringbetreffende-het-onderhoud-en-het<br />

Schoorsteenvegen of onderhoud<br />

Het reinigen van uw schoorsteen maakt deel<br />

uit van het verplichte onderhoud van uw<br />

centrale verwarmingsinstallatie.<br />

Vanaf 1 januari 2019 verplicht de Belgische<br />

wet het vegen van de schoorsteen één keer<br />

per jaar voor gasgestookte ketels en<br />

twee keer per jaar voor stookolie ketels.<br />

Volgens het Koninklijk Besluit van 6<br />

januari 1978, art. 4, moeten gebruikers van<br />

verwarmingsinstallaties:


1. Alleen brandstof gebruiken waarvoor de<br />

installatie is ontworpen en gereglementeerd;<br />

2. Hun installatie in goede staat houden;<br />

3. Hun installatie jaarlijks<br />

laten onderhouden.<br />

De periode tussen twee onderhoudsbeurten<br />

mag niet langer zijn dan vijftien maanden.<br />

a) Voor installaties op vaste brandstof<br />

omvat dit onderhoud: het vegen van<br />

de schoorsteen, het reinigen van de<br />

verbrandingsgascircuits van de generator<br />

en het controleren van de dichtheid<br />

van de verbrandingskanalen. Deze<br />

werkzaamheden worden uitgevoerd door<br />

een schoorsteenveger of reinigingsbedrijf.<br />

b) Voor installaties op vloeibare brandstof<br />

omvat dit onderhoud het volgende:<br />

س<br />

Het vegen van de schoorsteen, het reinigen van de verbrandingsgascircuits<br />

van de generator en de controle van de<br />

dichtheid van de verbrandingskanalen<br />

س<br />

Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door een schoorsteenveger, een<br />

reinigingsbedrijf of een gekwalificeerde<br />

technicus. Controle en afstelling van<br />

de brander en de voor de werking<br />

ervan benodigde apparatuur; dit deel<br />

van het onderhoud wordt afgesloten<br />

met een test om de goede werking<br />

van de installatie te controleren. Deze<br />

werkzaamheden worden uitgevoerd door<br />

een gekwalificeerde technicus.<br />

Nadat de schoorsteenveger zijn werk heeft<br />

voltooid, overhandigt hij de beheerder van<br />

het gebouw een certificaat dat gedurende<br />

5 jaar moet worden bewaard (op een veilige<br />

plaats). Het is nuttig in geval van vergiftiging<br />

of brand. Alleen een erkende en bevoegde<br />

schoorsteenveger die zijn activiteit bij<br />

de KBO aanmeldt, kan u dit document<br />

overhandigen. Het certificaat kan een factuur<br />

zijn waaruit blijkt dat de schoorsteen is<br />

geveegd.<br />

Certificaten en de GDPR: de<br />

controverse<br />

De technicus moet aan de syndicus een<br />

onderhoudsattest en een verbrandingsattest<br />

bezorgen. Op het certificaat moeten de<br />

naam, het erkenningsnummer en de<br />

handtekening staan van de technicus die het<br />

onderhoud heeft uitgevoerd.<br />

Indien de installatie niet conform is, moet de<br />

technicus een kopie van het certificaat naar<br />

de controle-instantie sturen:<br />

AWAC voor Wallonië:<br />

ǯ https://www.belgium.be/nl/<br />

contactinfo_en_sites/Urls/http_www_<br />

awac_be_<br />

Brussel Leefmilieu in Brussel:<br />

ǯ https://environnement.brussels/<br />

LNE voor Vlaanderen:<br />

ǯ https://www.belgium.be/fr/adresses_<br />

et_sites/Urls/http_www_lne_be<br />

Als het centrale verwarmingssysteem niet<br />

conform wordt verklaard, heeft de beheerder<br />

5 maanden de tijd om het systeem te laten<br />

herstellen of aanpassen. Op het einde van<br />

deze periode moet een nieuwe keuring<br />

worden uitgevoerd, en als deze opnieuw<br />

negatief is, mag de installatie niet opnieuw<br />

in gebruik worden genomen tot een nieuwe<br />

keuring concludeert dat de installatie<br />

conform is.<br />

Merkwaardig is dat de huurder verplicht<br />

is een kopie van het reinigings- en<br />

verbrandingscertificaat aan de verhuurder te<br />

bezorgen, terwijl de syndicus niet geïnformeerd<br />

moet worden!<br />

Volgens Statbel telt België 1.444.971<br />

appartementen. Een groot deel van deze<br />

huishoudens zou dus aan hun syndicus<br />

een kopie kunnen vragen van het<br />

jaarlijkse keuringsattest van de collectieve<br />

verwarmingsketel, dat in België verplicht<br />

“<br />

De GDPR staat<br />

momenteel<br />

in de weg van<br />

een optimaal<br />

beheer van de<br />

brandveiligheid<br />

in appartementsgebouwen!<br />

is sinds het Koninklijk Besluit van 1978. De<br />

burgerlijke en strafrechter staan machteloos<br />

omdat de wet een verwarmingsinstallateur<br />

niet verplicht dit document aan de medeeigenaars<br />

af te geven, maar alleen aan de<br />

syndicus. Ook de syndicus is niet verplicht<br />

het document af te geven.<br />

Hij dient enkel, conform de BW art. 3.89-§5-9°<br />

dient hij “het de mede-eigenaars mogelijk te<br />

maken inzage te nemen van alle niet-private<br />

documenten of gegevens over de medeeigendom,<br />

en wel op alle wijzen die zijn<br />

bepaald bij het reglement van interne orde<br />

of door de algemene vergadering;”<br />

De syndicus als beheerder, heeft niet het<br />

recht om een kopie van de particuliere<br />

certificaten van de mede-eigenaars<br />

te verkrijgen omdat de installatie niet<br />

gemeenschappelijk is! Hoewel deze<br />

redenering juridisch logisch lijkt, kan het<br />

aanzienlijke gevolgen hebben voor de<br />

brandveiligheid van het gebouw ...<br />

Het is inderdaad niet omdat de verplichting<br />

tot tweejaarlijkse controle van kracht is,<br />

dat iedereen feilloos deze verplichting<br />

nakomt! Meestal stellen mensen het uit<br />

om extra kosten te vermijden. Maar het<br />

niet onderhouden van een gasketel kan<br />

ernstige gevolgen hebben, niet alleen voor<br />

de nalatige eigenaar, maar ook voor de<br />

bonafide buren die in het gebouw wonen!


18 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

De GDPR staat dus momenteel in de<br />

weg van een optimaal beheer van de<br />

brandveiligheid in appartementsgebouwen!<br />

Deze situatie vergt meer aandacht en<br />

verdient een meer pragmatisch en beter<br />

aanpak dan een restrictieve toepassing van<br />

de wet.<br />

Sancties<br />

Als u uw schoorsteen niet laat vegen,<br />

loopt u het risico van problemen met uw<br />

brandverzekering in geval van brand.<br />

Sancties zijn zeldzaam, maar u moet zich<br />

ervan bewust zijn dat het nakomen van de<br />

wettelijke verplichtingen om de privatieve<br />

of collectieve ketel te laten controleren<br />

niet alleen essentieel is voor uw veiligheid<br />

en het milieu, maar ook voor de goede<br />

werking en het energierendement van uw<br />

verwarmingsinstallatie.<br />

Bovendien kan uw verzekeringsmaatschappij<br />

zich tegen u keren als blijkt dat u de wettelijk<br />

verplichte controles niet hebt uitgevoerd.<br />

Een verwittigd man is er twee waard!<br />

info<br />

In samenwerking met<br />

Jean-Pierre Heymans<br />

Privacy Praxis<br />

jp@privacypraxis.com<br />

https://www.privacypraxis.com/<br />

PROPERTYTODAY


publireportage<br />

Rechtsbijstand VME<br />

Al aan gedacht om je VME ook juridisch te<br />

beschermen met een rechtsbijstandsverzekering?<br />

PROPERTYTODAY 19<br />

Meer en meer mensen kiezen voor het leven in een<br />

appartement. Dit fenomeen wordt inmiddels de<br />

verappartementisering van Vlaanderen genoemd.<br />

Dit zorgt meteen ook voor een groot aantal<br />

beslommeringen en mogelijke conflicten, die minder<br />

aanwezig zijn bij het leven in een alleenstaande<br />

woning.<br />

De syndicus is het eerste aanspreekpunt voor tal<br />

van problemen en discussies, niet alleen onder<br />

de mede-eigenaars, maar ook met derden zoals<br />

buren of leveranciers. In het ergste geval escaleert<br />

het tot een juridisch conflict met procedures, de<br />

één al complexer dan de ander. In dat geval is het<br />

aangewezen om beroep te doen op de diensten van<br />

een gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar zoals<br />

Euromex.<br />

Overigens, zo een rechtsbijstandsverzekering in het<br />

kader van een VME verzekert niet alleen de rechten van<br />

de Vereniging van Mede-eigenaars (VME), maar ook die<br />

van de syndicus, de Raad van Mede-eigendom én de<br />

Commissaris van de rekeningen.<br />

Wat is dat nu juist, een<br />

rechtsbijstandsbijstandsverzekering?<br />

Iedereen kan in zijn leven terechtkomen in een<br />

conflict. Hoe voorzichtig of conflictvermijdend je ook<br />

bent, je kan nooit uitsluiten dat anderen je schade<br />

berokkenen of dat je in aanraking komt met justitie.<br />

Juridische conflicten komen steeds vaker voor en de<br />

wetgeving is complex.<br />

Kunnen rekenen op professionele hulp wanneer je<br />

een conflict hebt, is dan ook onontbeerlijk! Heb je<br />

een geschil, dan zoekt Euromex voor jou naar een<br />

snelle minnelijke oplossing. Als het nodig is, laten we<br />

je bijstaan voor de rechtbank.<br />

Denk maar aan de situatie waarbij één van de medeeigenaars<br />

weigert om zijn aandeel in de facturen te<br />

betalen of een klusjesman die meer schade aan je<br />

gebouw aanbrengt dan herstelt.<br />

Door te kiezen voor juridische ondersteuning en advies<br />

door Euromex, kan je er op vertrouwen dat je de beste<br />

“Mijn buren<br />

vinden zichzelf<br />

“de nieuwe<br />

Beatles”.<br />

Ik niet.”<br />

Euromex, dat is een team van juristen die thuis zijn in alle mogelijke<br />

takken van het recht. Die écht luisteren, maar ook actief voor je<br />

opkomen. Daar kan je écht op vertrouwen.<br />

V.U.: Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem – www.euromex.be<br />

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NBB en FSMA.<br />

Juristen die luisteren. En doen.<br />

Dat is een<br />

Euromexmoment.<br />

oplossing voor jouw situatie en de mede-eigendom<br />

vindt. Ligt een minnelijke oplossing toch niet binnen<br />

handbereik, dan betalen wij de kosten van een advocaat<br />

naar keuze voor een gerechtelijke oplossing.<br />

Als rechtsbijstandsverzekeraar is Euromex al jaren de<br />

referentie in de VME-markt. Onze gespecialiseerde<br />

juristen zorgen, samen met je makelaar, voor een<br />

efficiënte oplossing van de vaak voorkomende en soms<br />

complexe conflicten die ontstaan wanneer mensen<br />

samen wonen in één gebouw.<br />

Meer weten wat Euromex voor VME’s en syndici kan<br />

betekenen?<br />

Neem contact op met je verzekeringsmakelaar<br />

voor het juiste advies inzake het ruime aanbod<br />

rechtsbijstand.<br />

Juristen die luisteren. En doen.<br />

V.U.: E. Vanpoucke - Euromex NV – Generaal Lemanstraat 82-92 – 2600 Berchem - www.euromex.be<br />

Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0463, onder toezicht van NBB en FSMA.


Zoals iedereen het ondertussen weet, is<br />

syndicus een knelpuntberoep in België.<br />

Eén van de reden is de lange dagen en het<br />

avondwerk. U heeft als syndicus niet alleen<br />

veel moeite om een medewerker te vinden<br />

die nog AV's wil en kan houden, maar<br />

als die nog avondwerk of weekendwerk<br />

moet verrichten wordt de opdracht bijna<br />

onvervulbaar.<br />

04<br />

15 redenen om de AV’s<br />

overdag te houden!<br />

De consensus is breed onder de syndici om te denken dat een Algemene vergadering 's<br />

avonds organiseren niet meer van deze tijd is.<br />

SYNDIC<br />

Channel<br />

SYNDIC Channel<br />

NIEUW IN MEDE-EIGENDOM IN BELGIË!<br />

Kijk op YouTube naar de SYNDIC Channel, wordt nu snel aangevuld.<br />

Na zijn volle en drukke dagtaak op het<br />

kantoor moet de syndicus nog lange<br />

overuren werken om een algemene<br />

vergadering 's avonds te houden. Het<br />

betekent een zwaar bijkomende werklast<br />

voor de syndicus en/of zijn medewerkers.<br />

Voor de mede-eigenaars gebeurt dit<br />

natuurlijk maar één keer per jaar, en<br />

zij vinden dit quasi normaal. Zij zitten<br />

comfortabel, drinken meestal iets in de zaal<br />

van de café en babbelen met de andere<br />

mede-eigenaars. Voor hen is dit leuk. Vaak<br />

komt nog de partner bij en het wordt een<br />

gezellig avond met de buren.<br />

Het kan ook anders lopen natuurlijk … de<br />

gemoederen kunnen oplopen alsook de<br />

frustraties en men wil zijn gelijk halen…<br />

Uiteindelijk loopt de algemene vergadering<br />

uit tot uren in de avond soms in de nacht.<br />

Bepaalde mede-eigenaars geraken hierbij<br />

gedegouteerd en komen niet meer opdagen<br />

voor latere AV's met alle gevolgen voor het<br />

te behalen quorum.


PROPERTYTODAY<br />

21<br />

De syndicus die dat elke dag moet<br />

meemaken (en soms ook op zaterdag) is op<br />

termijn uitgeput. Hij moet nog het verslag<br />

ter plaatse maken en laten ondertekenen.<br />

Sommige mensen willen nog een<br />

persoonlijke vraag stellen aan de syndicus en<br />

het loopt nog meer uit.<br />

Erger nog, aan de kust worden bijna<br />

alle vergaderingen gehouden van de<br />

vrijdagavond tot de zondagavond. Dit mag<br />

je gerust anno <strong>2023</strong> als een abnormaliteit<br />

bestempelen. Blijkbaar behoort het bijwonen<br />

van een AV tot een weekend activiteit, terwijl<br />

diezelfde mede-eigenaren het doodgewoon<br />

vinden om voor hun appartement in het<br />

binnenland tijdens de week te vergaderen.<br />

Voor de medewerkers is er vaak een optie<br />

om deze uren te recupereren, maar het<br />

avondwerk blijft in ieder geval bijzonder<br />

vermoeiend, want het zijn lange en<br />

stressvolle uren na hun werkdag. De<br />

professionele syndicus zal vermoedelijk deze<br />

overuren nooit recupereren. Dat ook wordt<br />

vaak als normaal gestempeld …<br />

Er zijn echter vele voordelen voor<br />

alle betrokkenen aan het overdag<br />

organiseren van de AV. Hieronder hebben<br />

we 15-tal redenen en opmerkingen<br />

opgesomd om een AV overdag te houden en<br />

zodoende ook uw syndicus te sparen:<br />

1. Voor de doorsnee mede-eigenaar is<br />

er maar 1 AV per jaar, voor de beheerder<br />

en zijn kantoor is het bijna alle dagen<br />

2. Bij een vergadering tijdens de<br />

kantooruren zegt men dan: « Om dat uur?<br />

Maar dan werk ik! ». Antwoord: « Maar ik<br />

ook Mevrouw, maar elke avond moet ik<br />

daarbij nog vergaderingen houden ».<br />

3. Gemeentehuis, post, tandarts, apotheek,<br />

bank, notariaat, en andere dienstverlenende<br />

kantoren zijn veelal na 18u gesloten, waarom<br />

is de syndicus daar een uitzondering op?<br />

4. 2-3 uurtjes – overdag – vrijmaken voor<br />

uw patrimonium die u 25 jaar lang afbetaalt,<br />

“<br />

Na zijn volle en<br />

drukke dagtaak<br />

de syndicus nog<br />

lange overuren<br />

werken om 's<br />

avonds een<br />

algemene<br />

vergadering te<br />

houden.<br />

is toch de moeite. Is dit te veel gevraagd?<br />

5. De school verwittigt dat uw kind ziek<br />

is en opgehaald moet worden: u vindt<br />

daarvoor altijd een oplossing, zelfs midden in<br />

de dag en zonder voorafgaandelijke kennis.<br />

6. Een halve dag verlof nemen is ook<br />

de gelegenheid om andere activiteiten<br />

te doen of eindelijk eens zaken te<br />

regelen die enkel overdag kunnen.<br />

7. Een uurtje vroeger van het werk<br />

vertrekken en de volgende dag inhalen is<br />

toch altijd mogelijk? Heden bestaan flexibele<br />

formules en valt dit altijd te regelen.<br />

8. Het is verstandiger over de aankoop van<br />

een nieuwe verwarmingsinstallatie van €<br />

160.000 te beslissen om 17u, dan om 21u45.<br />

De hersenen zullen efficiënter werken.<br />

9. Een AV onder de middag met<br />

een broodje erbij! Waarom niet? Dit<br />

kan een waardevol alternatief zijn<br />

dat positief onthaald zal worden.<br />

10. Een vergadering tijdens de kantooruren<br />

of op het einde van de namiddag zal<br />

zeker korter en dynamischer zijn.<br />

11. Vergaderen tijdens de kantooruren<br />

geeft de syndicus de mogelijkheid om<br />

indien nodig contact op de nemen met zijn<br />

kantoor om indien nodig toelichtingen te<br />

bekomen bij bepaalde discussiepunten.<br />

<strong>12</strong>. Tijdens een AV die om 19u begonnen<br />

is, zijn de mede-eigenaars voor een groot<br />

stuk aan het verteren. De beschikbare<br />

energie gaat naar de maag, niet naar de<br />

hersenen. In tegendeel, als ze honger<br />

beginnen te krijgen, gaan de gesprekken<br />

rapper, want ze willen naar huis.<br />

13. Jonge mede-eigenaars kunnen<br />

's avonds met een probleem<br />

van kinderopvang zitten.<br />

14. Na een AV overdag, hebben de<br />

mede-eigenaars nog de hele avond<br />

vrij, om te genieten en om een Netflix<br />

te kijken of zelf op restaurant te gaan!<br />

15. Uw favoriete beheerder (ster)<br />

beleeft ‘s avonds nog de familiale<br />

momenten. Heel het jaar door is hij/zij<br />

daardoor efficiënter want gelukkiger!<br />

Een goede verstaander heeft maar een half<br />

woord nodig …<br />

info<br />

Bestuur<br />

UVS - Unie van Syndici vsw<br />

www.unievansyndici.be<br />

info@unievansyndici.be<br />

PROPERTYTODAY


CIRCULAIRE DAKSYSTEMEN<br />

We kunnen er niet meer naast kijken. De bouweconomie moet circulair worden. Het lineaire model botst immers op haar<br />

limieten, met uitputting van primaire grondstoffen, klimaatverandering en energietekorten tot gevolg. De enige oplossing<br />

is een transitie naar een circulaire economie.<br />

In onze huidige lineaire economie halen we materialen uit de aarde, maken er producten van en gooien ze uiteindelijk<br />

weg als afval. In een circulaire economie daarentegen stoppen we in de eerste plaats de afvalproductie en zetten we in<br />

op hergebruik en de maximale levensduur van produkten en systemen.<br />

De Europese doelstellingen zijn reeds overduidelijk: - 2030 : 50 % reductive primaire grondstoffen.<br />

- 2050 : volledig circulaire en afvalvrije economie.<br />

Wist je trouwens dat de bouw in Europa verantwoordelijk is voor het: - 1/3 van al het afval<br />

- 40 % van het energieverbruik<br />

- 36 % van de CO2 emissie<br />

De transitie van het lineaire model naar een circulaire bouweconomie brengt heel wat maatregelen met zich mee die het<br />

circulair ontwerp van gebouwen centraal stellen. Zo wordt een gebouw door middel van recyclagetechnieken en hergebruik<br />

van materialen in feite een tijdelijk opslagplaats voor toekomstige projecten. (Urban Mining)<br />

Met energiezuinige en verantwoorde dakprodukten en daksystemen helpen we onze klanten invulling te geven aan de<br />

steeds strengere eisen op gebied van energiezuinigheid en duurzaam bouwen.<br />

Met de IKO AT ELIA circulaire daksystemen, lanceert Atab het dak van de nieuwe circulaire bouweconomie.<br />

Onze 4 principes<br />

1 Circulair systeemontwerp<br />

Elke dak heeft een tweede leven. De IKO<br />

Atelia circulaire daken zijn inzetbaar voor<br />

hergebruik en recyclage. Urban Mining op zijn<br />

best dus.<br />

2 Circulair productdesign<br />

De verschillende lagen uit de IKO atelia circulaire<br />

daksystemen worden gemaakt met een<br />

maximaal aandeel gerecylede of bio-based<br />

grondstoffen.<br />

3 Maximale levensduur<br />

Uitstellen End-Of-Life door periodiek onderhoud.<br />

4 IKO garantie<br />

IKO kan circulaire daksystemen met een verzekerde<br />

garantie en terugnamecertificaat leveren.


PROPERTYTODAY 23<br />

Meer info op<br />

Nieuw: Easime<br />

Individuele facturatie<br />

van verwarmingskosten<br />

Bent u eigenaar of verhuurder van een appartement? En wordt<br />

het gebouw collectief met gas verwarmd? Met Easime wordt<br />

het warmteverbruik voor elk appartement automatisch individueel<br />

gefactureerd. Zo moet u de verwarmingskosten niet meer opvolgen.<br />

Easime maakt u het leven makkelijker<br />

www.ista.be<br />

in samenwerking met<br />

Toegang tot het UVS-Intranet met vele documenten, modellen en informatie<br />

GRATIS juridische bijstand<br />

BENT U SYNDICUS ?<br />

SD_ista_ad_A5.indd 1 10/<strong>12</strong>/2021 15:55<br />

Word dan zeker lid van de beroepsfederatie UVS - Unie van Syndici !<br />

Als u zich aansluit bij onze beroepsfederatie geniet u van vele voordelen :<br />

Rechtsbijstandverzekering (disciplinaire verdediging) in optie<br />

VELE NETWERKMOMENTEN met collega’s om al uw problemen op te lossen<br />

U wordt voorgesteld aan mede-eigenaars die een syndicus zoeken in uw regio<br />

GRATIS deelname aan seminaries en activiteiten<br />

Uw medewerkers kunnen (op uw aanvraag) GRATIS LID worden<br />

Grote kortingen en voorkeurslocatie bij deelnamen aan UVS evenementen<br />

U ontvangt via onze Flash berichten alle praktische, gerichte en geactualiseerde<br />

informatie om uw beroep zonder stress te kunnen uitoefenen<br />

Meer inlichtingen (vrijblijvend) :<br />

www.uvsyndici.be - info@uvsyndici.be


05<br />

Al gehoord van kathodische<br />

bescherming ? BETOTEC bv<br />

verleent u hierop het antwoord.<br />

minder lang duren en kunnen betonnen<br />

structuren hun functie behouden. Mits een<br />

zorgvuldige toepassing en opvolging van<br />

het systeem kan een levensduur behaald<br />

worden van 10 tot 30 jaar of zelfs langer.<br />

Kathodische bescherming in de<br />

praktijk<br />

Als gespecialiseerd betonherstellingsbedrijf<br />

wil Betotec bv volop inspringen op de trend<br />

om kathodische bescherming toe te passen<br />

voor een duurzamer betonherstel. Onlangs<br />

voerden wij een project uit waarbij deze<br />

techniek de aangewezen oplossing bleek.<br />

Kathodische bescherming beschermt<br />

een metaal tegen corrosie. Onder invloed<br />

van bepaalde verontreinigende stoffen,<br />

met name chloriden, en atmosferische<br />

kooldioxide, corrodeert het staal in het<br />

gewapend beton na verloop van tijd<br />

onverbiddelijk, waardoor de constructies<br />

verzwakken totdat er stukken vallen. Een<br />

van de meest effectieve processen om<br />

de corrosie van staal te stoppen is een<br />

elektrochemische behandeling: kathodische<br />

bescherming.<br />

Kathodische bescherming (KB) is een<br />

principe dat al lang bestaat, maar steeds<br />

meer in opmars komt bij betonrenovaties.<br />

Bij betonconstructies ontstaat er vaak<br />

schade door wapeningscorrosie. Roest zorgt<br />

voor uitzetting van het wapeningsstaal,<br />

waardoor het beton errond afbrokkelt<br />

of scheurt. De corrosie kan verschillende<br />

oorzaken hebben: carbonatatie van het<br />

beton (als gevolg van CO2-indringing) en/of<br />

aanwezigheid van chloriden in het beton en<br />

dit in combinatie met vochtindringing. Door<br />

toevoeging van stroom – via galvanische KB<br />

of via opgedrukte stroom – kunnen we dit<br />

roestproces stoppen of verminderen.<br />

Kathodische bescherming bestaat in 2<br />

varianten. Enerzijds een KB-systeem met<br />

opofferingsanodes: De opofferingsanodes<br />

worden rechtstreeks verbonden met de<br />

wapening die plaatselijk wordt blootgelegd.<br />

De anode zal zich dan langzaam opofferen<br />

en weg corroderen in plaats van het staal.<br />

De snelheid waarmee deze zich opoffert,<br />

bepaalt de levensduur van het KB-systeem.<br />

De anodes kunnen volledig in de betonnen<br />

structuur worden weggewerkt waardoor<br />

deze nadien niet meer zichtbaar zijn.<br />

Daarnaast bestaat er ook een KB-systeem<br />

met opgedrukte stroom: door het<br />

aanbrengen van een anode in of op het<br />

beton en een kleine gelijkstroom tussen<br />

het anodemateriaal en het staal te laten<br />

lopen, wordt het corrosieproces gestopt.<br />

Het systeem kan steeds gecontroleerd en<br />

bijgesteld worden via een regelunit.<br />

De hoeveelheid beton die gesaneerd moet<br />

worden kan kleiner zijn ten opzichte van<br />

een traditioneel herstel omdat men enkel<br />

de loszittende delen verwijdert. Niet alle<br />

met chloride en/of carbonatatie aangetaste<br />

betondelen hoeven vervangen te worden.<br />

Daardoor is de hinder voor de omgeving<br />

kleiner, zullen herstelprocessen doorgaans<br />

1. Inleiding/probleemstelling<br />

"Wij werden gecontacteerd door een<br />

sociale huisvestingsmaatschappij waarbij<br />

zich voor een aantal type-woningen<br />

in een wijk uit de jaren 70 problemen<br />

stelden met de betonnen balken in de<br />

gevels. Dit was reeds zo ver gevorderd<br />

dat er stukken beton naar beneden<br />

waren gevallen op een terras waarbij de<br />

bewoners in een zeer gevaarlijke situatie<br />

terecht kwamen. Er was dringend nood<br />

aan een betaalbare duurzame oplossing.<br />

De maatschappij heeft een architect onder<br />

de arm genomen en in eerste instantie<br />

een betononderzoek laten uitvoeren."<br />

2. Betononderzoek<br />

Door middel van het nemen van stalen<br />

werd op meerdere plaatsen het chloride<br />

gehalte bepaald in de betonnen lintelen.<br />

Ook bij de lintelen zonder zichtbare<br />

schade werd een te hoog chloride<br />

gehalte vastgesteld, indien dit niet correct<br />

behandeld wordt zal ook hier gelijkaardige


PROPERTYTODAY 25<br />

schade optreden op korte termijn.<br />

De conclusie van het betononderzoek<br />

luidde: “De schade aan de betonnen balken<br />

wordt veroorzaakt door de corrosie ten<br />

gevolge van de aanwezige chlorides in het<br />

beton en carbonatatie van het beton ter<br />

hoogte van de wapening.”<br />

3. Oplossing<br />

Een duurzaam traditioneel betonherstel<br />

zou inhouden dat al het verontreinigd<br />

beton verwijderd moet worden. In<br />

de praktijk zou dit betekenen dat alle<br />

gevelbalken vervangen dienen te worden<br />

door nieuwe balken. Gezien dit heel<br />

wat nadelen zou hebben (hoge kost,<br />

stabiliteitsrisico bovenliggend metselwerk,<br />

heel wat afval, werk en hinder voor de<br />

bewoners), is hier gekozen voor plaatselijk<br />

betonherstel en het plaatsen van<br />

opofferingsanodes in alle gevelbalken.<br />

4. Resultaat<br />

De betonnen balken werden na het<br />

plaatsen van de opofferanodes en het<br />

uitvoeren van betonherstel voorzien van<br />

een carbonatatieremmende coating om te<br />

komen tot een mooi afgewerkt resultaat.<br />

een betaalbare levensduurverlenging die<br />

een alternatief vormt voor sloop.<br />

Voor meer info contacteer ons op<br />

info@betotec.be<br />

info<br />

Luc Goormans<br />

Zaakvoerder Betotec<br />

https://betotec.be/<br />

info@betotec.be<br />

Oostkaai 25/7<br />

2170 Merksem<br />

België<br />

03 281 17 33<br />

Kathodische bescherming kan toegepast<br />

worden in alle betonstructuren (oa. balkons<br />

bij appartementsgebouwen) en zorgt voor<br />

PROPERTYTODAY<br />

Geniet van de financiële ondersteuning<br />

tot <strong>12</strong>.000 euro voor het opstellen van<br />

een renovatiemasterplan.<br />

OP DE<br />

VALREEP<br />

Appartementsgebouwen met minstens<br />

15 appartementen komen in aanmerking<br />

voor een financiële tussenkomst van de<br />

Vlaamse overheid voor de opmaak van een<br />

renovatiemasterplan. De VME krijgt dankzij<br />

dit masterplan een duidelijk overzicht<br />

van de verschillende renovatieacties die<br />

nodig zijn om het appartementsgebouw<br />

energie-efficiënt te maken. De financiële<br />

ondersteuning bedraagt 60% van de factuur,<br />

met een maximum van <strong>12</strong>.000 euro.<br />

Meer informatie over het<br />

renovatiemasterplan en hoe u dit als<br />

syndicus kunt aanvragen, vindt u nu al terug<br />

op de website van de Vlaamse overheid.<br />

VEKA zal ook aanwezig zijn op het Salon<br />

van de Mede-eigendom (Stand 6) om u<br />

beter te informeren.<br />

Bron: Vlaams Energie- en Klimaatagentschap<br />

(VEKA)


06<br />

Fibernetwerk<br />

verovert België


PROPERTYTODAY 27<br />

“<br />

Wie fiber niet op<br />

tijd installeert,<br />

riskeert<br />

binnenkort<br />

zonder netwerk<br />

te vallen.<br />

Het voorbije jaar is er in België om de 15<br />

seconden een nieuw huishouden of bedrijf<br />

aangesloten op het nieuwe fibernetwerk. Gent,<br />

Antwerpen, Oostende, Knokke, Brugge, Hasselt<br />

… steeds meer steden zijn vandaag al definitief<br />

overgeschakeld op fiber. Maar dat betekent<br />

ook dat het oude kopernetwerk op steeds meer<br />

plaatsen verdwijnt. Reden te meer dus om<br />

meteen over te schakelen zodra je daar de kans<br />

toe krijgt.<br />

“Er zijn tal van goede redenen om nu over te<br />

schakelen op het fibernetwerk”, legt Syndic<br />

Partner Manager Vivianne De Swart uit. “De<br />

technologie is groener want veel energieefficiënter.<br />

De installatie is momenteel gratis.<br />

Maar bovenal haalt een fiberlijn tot wel tien<br />

keer hogere datasnelheden en is de latency<br />

of stabiliteit veel betrouwbaarder.”<br />

“Die snelheid en stabiliteit is tegenwoordig<br />

essentieel geworden, nu steeds meer<br />

mensen regelmatig thuiswerken en<br />

videobellen, en er in een huishouden<br />

vaak meerdere toestellen met het internet<br />

verbonden zijn: laptops, smartphones en<br />

tablets, maar ook intelligente verlichting,<br />

verwarming, domotica en andere slimme<br />

toestellen.”<br />

Kopernetwerk definitief<br />

afgeschakeld<br />

“Eens we fiber in een bepaalde regio hebben<br />

uitgerold, wordt het oude kopernetwerk<br />

afgeschakeld”, waarschuwt Vivianne. “Mensen<br />

die dan nog niet zijn overgeschakeld naar<br />

س<br />

Syndic Partner Manager Vivianne De Swart fiber, kunnen geen gebruik meer maken<br />

van het oude netwerk. Ze zullen dus niet<br />

meer kunnen bellen, surfen, tv kijken …<br />

En dat voor alle operatoren die van het<br />

kopernetwerk gebruik maken.”<br />

Ook voor syndici is dit belangrijk, legt<br />

Vivianne uit: “In de gemeenschappelijke<br />

ruimtes zijn vaak heel wat toestellen<br />

aangesloten op het kopernetwerk: domotica,<br />

het alarm, de verwarming of de liftlijnen …<br />

Als het kopernetwerk wordt afgeschakeld,<br />

werkt dat allemaal plots niet meer”.<br />

Begin tijdig<br />

Om te vermijden dat een gebouw zonder<br />

internetverbinding valt, is het cruciaal dat<br />

syndici snel reageren van zodra hun gebouw<br />

zich in een fiberzone bevindt, en liefst zelfs<br />

nog voordien. “Als er binnenbekabeling<br />

nodig is in de gemeenschappelijke ruimtes,<br />

sturen we een technisch verslag op. Daarna<br />

heeft een syndicus twee maanden de tijd om<br />

opmerkingen bij het technische verslag in te<br />

dienen”, legt Vivianne uit.<br />

“Maar wat merken we? Vaak bekijken syndici<br />

het technische verslag pas tijdens de<br />

algemene vergadering, en komen de vragen<br />

dan pas binnen. Nog een jaar wachten tot de<br />

volgende algemene vergadering om aan de<br />

werken te beginnen is meestal geen optie<br />

want de klok tikt en de volledige afsluiting<br />

van het kopernetwerk nadert.<br />

Daarom raden we syndici aan om zich op<br />

tijd voor te bereiden, en bijvoorbeeld een<br />

mandaat aan te vragen op de eerstvolgende<br />

algemene vergadering. Zo kan je het<br />

technisch verslag bekijken met de raad van<br />

mede-eigendom zodra je het ontvangt en<br />

er tijdig op reageren en indien nodig laten<br />

aanpassen.”<br />

Een hechte samenwerking<br />

Partnerschap is volgens Vivianne<br />

het sleutelwoord in de uitrol van het<br />

fibernetwerk.<br />

“Daarom hebben we bij Proximus een<br />

intern Syndic Team opgericht. We merkten<br />

immers dat als professionele syndici naar<br />

onze gewone 0800 nummers belden, ze niet<br />

altijd een snel of correct antwoord kregen<br />

op hun specifieke vragen. De professionele<br />

syndicus wordt door het speciaal hiertoe<br />

opgeleide Syndic Team erkend als de<br />

vertegenwoordiger van de vereniging van<br />

mede-eigenaars. ”<br />

Voor meer informatie:<br />

Proximus Syndicus Team:<br />

syndic@proximus.com<br />

De syndicuspagina:<br />

proximus.be/syndicfiber<br />

De website van het BIPT:<br />

www.infofibre.be<br />

Kom ons bezoeken op het Salon<br />

van de Mede-Eigendom op 16<br />

november <strong>2023</strong>.


28 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

Goed om<br />

te weten<br />

In deze rubriek behandelen wij enkele frequent<br />

gestelde vragen. Wij geven graag ons advies mee.<br />

1<br />

Vraagstelling:<br />

In de vrijstaande garage (achter het gebouw) is er enkel stroom<br />

van de gemeenschap beschikbaar. Nu wil een bewoner zijn<br />

hybride wagen opladen met een smart cable (intelligente<br />

oplaadkabel). Het voorstel van de mede-eigenaar was om<br />

ons de meterstand van de smart cable te bezorgen en gebruik<br />

te maken van volgende tabel: https://www.creg.be/nl/<br />

professionals/marktwerking-en-monitoring/boordtabel om de<br />

stroom terug te betalen.<br />

Als syndicus lopen wij echter vast op het feit dat een VME geen<br />

facturen mag uitreiken.<br />

Antwoord:<br />

Er is een KB op komst (nog niet gepubliceerd) dat het<br />

gebruik van stopcontacten om auto’s te laden zal verbieden.<br />

De nieuwe norm zou zeer streng worden en smartkabels<br />

zullen binnenkort verboden worden. De reden is o.a. dat zij<br />

niet geconnecteerd kunnen worden op de noodstop.<br />

De mede-eigenaar zal dus een betere en wettelijke oplossing<br />

moeten zoeken, of een collectieve oplossing samen met de<br />

syndicus zoeken (+ stemming op de AV). Gezien de nieuwe<br />

norm een aantal (kostelijke) aanpassingen zal vergen, zal het<br />

sowieso nodig zijn om deze werken de bespreken tijdens<br />

een AV (of BAV)(2/3), of (1/2+1) voor de “ wettelijk opgelegde<br />

werken”<br />

Voor wat betreft uw vraag over de facturatie is de oplossing<br />

om steeds een bedrag “privatief“<br />

aan te rekenen.<br />

Best is eerst de voorschotten van deze mede-eigenaar<br />

te verhogen; op de eindafrekening rekent u het werkelijk<br />

verbruik van deze mede-eigenaar af.<br />

Maar dit is in dit geval overbodig gezien de smartkabels<br />

verboden zullen worden.


PROPERTYTODAY 29<br />

2<br />

Vraagstelling:<br />

Eén bepaalde klant in een residentie die wij<br />

beheren, wonende op de bovenste verdieping,<br />

had een probleem aan zijn atmosferische<br />

gaswandketel die aangesloten was op de<br />

gemeenschappelijke schouw. De vorige<br />

syndicus organiseerde geen BAV en gaf zijn<br />

akkoord om een condensatieketel te plaatsen<br />

en met de uitlaat rechtstreeks door het dak te<br />

gaan zonder goedkeuring van de AV.<br />

De vorige syndicus tekende bijkomend een<br />

document met deze mede-eigenaar, hoe gek<br />

het ook klinkt als je het leest, in dewelke de VME<br />

deze kosten op zich zou nemen.<br />

Nu heeft de AV beslist, onder ons beheer, om<br />

de gemeenschappelijke schouwen te laten<br />

aanpassen en dient de desbetreffende eigenaar<br />

te delen in de kosten, zoals omschreven in<br />

de basisakte. Hij weigert dit omdat de vorige<br />

syndicus deze kost op zich ging nemen.<br />

Mijn vraag is of mijn volgende redenering<br />

correct is :<br />

De desbetreffende eigenaar dient mee te delen<br />

in de kosten voor de aanpassingswerken aan de<br />

schouw. Hij kan nadien deze kost verhalen bij de<br />

vorige syndicus via een aangetekend schrijven<br />

samen met de ondertekende overeenkomst in<br />

bijlage en het bewijs van betaling.<br />

Ik vind het belangrijk om deze mede-eigenaar<br />

bij te staan met een correct advies. De eigenaar<br />

heeft destijds alles correct nagevraagd bij<br />

de vorige syndicus en in goed vertrouwen<br />

en volgens de richtlijnen van de syndicus<br />

gehandeld.<br />

Antwoord:<br />

Er zijn twee aspecten aan uw vraag:<br />

1/ De deelname van deze mede-eigenaar in<br />

de kosten van de schouw<br />

2/ De overeenkomst met de vorige syndicus.<br />

1/ De deelname van deze mede-eigenaar in<br />

de kosten van de schouw<br />

Als syndicus dient u ten alle tijden de<br />

statuten te respecteren, voor zover de<br />

statutaire bepalingen of de bepalingen uit<br />

het RIO nog met de vigerende wetgeving<br />

stroken (zie art 3.100 BW).<br />

Deze mede-eigenaar dient, overeenkomstig<br />

de statuten van deze VME, mee te betalen<br />

in functie van zijn aandelen in de statutaire<br />

verdeelsleutel van toepassing op deze<br />

werken. Deze verplichte deelname in de<br />

kosten staat los van de overeenkomst met de<br />

vorige syndicus.<br />

2/ De overeenkomst met de vorige syndicus<br />

Deze overeenkomst is problematisch.<br />

De vorige syndicus had geen enkele<br />

bevoegdheid om dergelijke overeenkomst af<br />

te sluiten zonder goedkeuring van de AV.<br />

Deze syndicus heeft twee beslissingen<br />

genomen die buiten zijn bevoegdheden<br />

liggen:<br />

1ste ongeldige bepaling: zijn akkoord<br />

geven aan de mede-eigenaars om een<br />

condensatieketel te laten plaatsen met de<br />

uitlaat rechtstreeks door het dak, dit zonder<br />

de goedkeuring van de AV. De syndicus<br />

kon en mocht dergelijk akkoord niet geven.<br />

Deze aangelegenheid ressorteert onder de<br />

uitsluitende bevoegdheid van de AV.<br />

2de ongeldige bepaling: de belofte van<br />

deze syndicus om het aandeel in de kosten<br />

van deze mede-eigenaar terug te betalen.<br />

Het spreekt voor zich dat deze syndicus<br />

de terugbetaling niet vanuit zijn eigen<br />

bankrekening zou uitvoeren, maar eerder<br />

vanuit de VME rekening. Dit kunnen wij<br />

afleiden van het feit dat hij een termijn van<br />

30 dagen na de afrekening wou afwachten.<br />

Hij mocht dergelijke belofte niet maken :<br />

de verdeling van de kosten ressorteert ook<br />

onder de uitsluitende bevoegdheid van de<br />

AV.<br />

Onze conclusie is dat deze overeenkomst<br />

zo goed als nietig is. De VME is geenszins<br />

gebonden door deze overeenkomst. U<br />

mag daarom als huidige syndicus deze<br />

overeenkomst niet uitvoeren.<br />

Mogelijke oplossingen<br />

Voor wat betref de aansluiting van de<br />

atmosferische gaswandketel met de uitlaat<br />

rechtstreeks door het (gemeenschappelijk)<br />

dak dient u als syndicus een bekrachtiging<br />

te vragen aan de AV.<br />

Logischerwijze zou het ook fair zijn om<br />

de goedkeuring te vragen (4/5) om de<br />

verdeelsleutel van de schouw te wijzigen<br />

(d.w.z. deze mede-eigenaar vrij te stellen van<br />

deelname in de kosten).<br />

Hieronder een voorbeeld van punten om te<br />

plaatsen op de agenda van de volgende AV<br />

met 4/5de meerderheid :<br />

س<br />

Bekrachtiging aansluiting van de atmosferische gaswandketel van<br />

appartement XX rechtstreeks door het dak.<br />

س<br />

Vrijstelling van appartement XX om deel te nemen in de kosten van de schouw<br />

(nieuwe verdeelsleutel voor de schouwen)<br />

س<br />

Addendum of wijziging van de statuten op kosten van betrokken mede-eigenaar.<br />

Gezien de grove fout (lees misleiding)<br />

en de ongelukkige formulering van de<br />

overeenkomst van de vorige syndicus<br />

zou de betrokken mede-eigenaar aan de<br />

Vrederechter kunnen vragen dat de vorige<br />

syndicus hem persoonlijk terugbetaalt of<br />

vergoedt omwille van:<br />

س<br />

De duidelijke onprofessioneel aanpak س<br />

Valse beloftes س<br />

Diverse ongemakken en nadelen t.o.v. de VME<br />

س<br />

Aanpassing van de statuten Als laatste merken wij op dat de vorige<br />

syndicus zijn eigen naam vermeld heeft<br />

in deze overeenkomst als terugbetalende<br />

partij, en dat de General Manager van<br />

het syndicuskantoor in eigen naam de<br />

overeenkomst ondertekend heeft (en niet<br />

namens de VME). Dit kan in het voordeel van<br />

betrokken mede-eigenaar spelen.


30 <strong>Editie</strong> mei - juni<br />

3<br />

Vraagstelling:<br />

Volgens een artikel van Tips & Advies, moet<br />

er voor het leggen van zonnepanelen voor<br />

privatief gebruik een goedkeuring zijn met 4/5.<br />

Voor een bestaande residentie hebben we<br />

zonnepanelen laten plaatsen voor privatief<br />

gebruik. We hebben een legplan laten opmaken<br />

en het dak verdeeld volgens de 10.000sten.<br />

Ieder appartement heeft bijgevolg zijn stuk dak<br />

ter beschikking gekregen waarop de eigenaar<br />

eventueel zonnepanelen kan leggen. Dat<br />

legplan met die verdeling hebben we dan<br />

toegevoegd aan de basisakte via een wijzigende<br />

basisakte. Deze wijzigende basisakte bij de<br />

notaris kost uiteraard geld. Is het eigenlijk<br />

noodzakelijk dat de basisakte gewijzigd worden<br />

bij het leggen van zonnepanelen voor privatief<br />

gebruik?<br />

U bent syndicus en u<br />

heeft vragen over het<br />

beheer van een gebouw?<br />

Aarzel niet om ons uw<br />

vraag te stellen.<br />

Stuur ons een e-mail op<br />

redac@propertytoday.be<br />

Antwoord:<br />

De vraag die gesteld moet worden is WIE<br />

van de zonnepanelen zal genieten en<br />

WELKE RECHTEN worden toegekend op het<br />

dak. Er zijn 2 mogelijke opties. De VME kan<br />

opteren om:<br />

1. Zonnepanelen te plaatsen voor<br />

de gemeenschappelijke delen<br />

2. Zonnepanelen toe te laten voor<br />

privatief gebruik van een mede-eigenaar<br />

of meerdere mede-eigenaars<br />

Optie 1: Zonnepanelen plaatsen<br />

voor de gemeenschappelijke<br />

delen<br />

Op de AV heeft men een meerderheid<br />

van 2/3de nodig voor “werken aan<br />

de gemeenschappelijke delen”. De<br />

zonnepanelen worden gebruikt om de<br />

kostprijs gerelateerd aan het verbruik van de<br />

gemeenschappelijke installaties te verlagen.<br />

Het overschot gaat terug op het net.<br />

Optie 2 : Zonnepanelen toe te<br />

laten voor privatief gebruik van<br />

een of meerdere mede-eigenaars<br />

In dit geval, dient men gebruik te<br />

kunnen/mogen maken van het dak dat<br />

gemeenschappelijk is. Dit kan door de<br />

één van de twee volgende beslissingen te<br />

nemen op de AV:<br />

1/ Genot toekennen aan een of meerdere<br />

mede-eigenaars (meerderheid 2/3de)<br />

س<br />

Genot toekennen: BW art 3.88-§1 bij meerderheid van twee derde van de<br />

stemmen: “over iedere wijziging van<br />

de statuten voor zover zij slechts het<br />

genot, het gebruik of het beheer van de<br />

gemeenschappelijke gedeelten betreft”<br />

س<br />

Statuten aanpassen (meerderheid 2/3de) BW art 3.88-§3 : Wanneer de algemene<br />

vergadering echter, met de door de wet<br />

vereiste gekwalificeerde meerderheid,<br />

besluit tot de werken, de verdeling<br />

of de vereniging van kavels of daden<br />

van beschikking, kan zij, met dezelfde<br />

gekwalificeerde meerderheid, beslissen<br />

over de wijziging van de verdeling van de<br />

aandelen van mede-eigendom in geval<br />

die wijziging noodzakelijk is.<br />

2/ Erfdienstbaarheid toekennen<br />

س<br />

Erfdienstbaarheid toekennen op het dak of een deel van het dak aan de vragende<br />

mede-eigenaar(s) (meerderheid 4/5de):<br />

BW art 3.88-§1-2 ° bij meerderheid van<br />

vier vijfden van de stemmen: men zal<br />

moeten stemmen over de wijziging van<br />

de bestemming van het onroerend goed<br />

of van een deel daarvan.<br />

س<br />

Verdeling van de aandelen wijzigingen (meerderheid 4/5de)- BW art 3.88-§3 : zie<br />

supra<br />

س<br />

Statuten aanpassen (meerderheid 4/5de)


Salon<br />

van de<br />

mede-eigendom<br />

NIEUWE FORMULE<br />

de la<br />

copropriété<br />

NOUVELLE FORMULE<br />

16<br />

NOV<br />

gratis toegang - entrée gratuite<br />

NATIONAAL CONGRES van de SYNDICI<br />

CONGRES NATIONAL des SYNDICS<br />

Al de 6de editie van het Salon van de Mede-eigendom !<br />

Hét enige Salon in België uitsluitend besteed aan de medeeigendom<br />

!<br />

Groot B2B event over de mede-eigendom: uniek in België<br />

Rechtstreekse contacten met de syndici<br />

Gratis juridisch advies voor syndici en bezoekers<br />

Nationaal Congres van de Syndici: gratis seminaries de<br />

volledige dag<br />

Grootste netwerkmoment in mede-eigendom in België<br />

Gratis catalogus met alle exposanten<br />

Déjà le 6ème Salon de la Copropriété !<br />

Le seul salon en Belgique entièrement dédié à la copropriété<br />

!<br />

Grand évènement B2B de la copropriété : unique en<br />

Belgique<br />

Contacts directs avec les syndics<br />

Avis juridiques gratuits pour les syndics et visiteurs<br />

Congrès National du Syndic : séminaires gratuits toute la<br />

journée<br />

Grand moment de réseautage de la copropriété en Belgique<br />

Catalogue gratuit de tous les exposants<br />

ticket gratuit<br />

exposant<br />

séminaires gratuits<br />

super réseautage<br />

Nog geen exposant?<br />

Contacteer ons dan snel of vraag alle info via<br />

contact@salonvandemedeeigendom.be<br />

Vous n’êtes pas encore exposant?<br />

Contactez-nous au plus vite ou informezvous<br />

sur contact@salondelacopropriete.be


INTERCOM ZONDER<br />

KABELGEDOE?<br />

Da’s simpel! Dankzij 1 simkaart meer<br />

dan 100 appartementen verbonden<br />

en beheerd. Geïnstalleerd in 4 uur,<br />

zonder kabels.<br />

Geniet nu van alle voordelen van een Intratone<br />

intercomsysteem:<br />

• geen geboor of kabels<br />

• in 4 uur operationeel<br />

• onbeperkt beheer vanop afstand, in realtime<br />

• veilig en comfortabel in gebruik<br />

www.intratone.be<br />

Een demo voor uw appartementen?<br />

Maak een afspraak met Dieter Denooze via<br />

0493 99 58 33 of ddenooze@intratone.be

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!