Her kan du lasta ned tipslista (pdf).

nm.no

Her kan du lasta ned tipslista (pdf).

Tores “ti på topp”-tips innan nynorsk

- tips til bokmålsjuristar som skal skrive juss på nynorsk - med ordliste

av Tore Fjørtoft, lovrådgjevar i Justisdepartementet

Disposisjon til føredrag for Lovavdelinga i Justisdepartementet

1. Før du tek til å skrive: Les juridiske tekstar på nynorsk

2. Bruk ordboka

• http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html

• Karl Arne Utgård: Juridisk og administrativ ordliste, nynorsk-bokmål

3. Nynorsk, ikkje gammalnorsk

4. Ver konsekvent

Juridiske språkråd 2 - 2007

Juristmållaget

5. Aktiv og passiv. Hugs modalt hjelpeverb i visse passivkonstruksjonar

Søknaden skal sendast til departementet Søknaden sendes til departementet

Kva blir dette på nynorsk? Oppgaven forutsettes løst av studentene i fellesskap

6. Ver varsam med direkte omsetjingar av utprega bokmålsuttrykk. Prøv heller

å finne gode nynorske ord og uttrykk

7. Verb og substantiv: a-endingar, men ikkje alltid

Hugseregel for verb: a- eller e-ending i preteritum?

Substantiv: ein gut guten gutar gutane

ei jente jenta jenter jentene

eit hus huset hus husa

+ a-ending på hokjønnsord som endar på –ing (t.d. hending)

8. Samsvarsbøying:

Perfektum partisipp har ulike endingar i hankjønn/hokjønn, inkjekjønn og fleirtal

Hankjønn: Proposisjonen er skriven Hokjønn: Boka er skriven

Inkjekjønn: Brevet er skrive Fleirtal: Notata er skrivne

9. Genitiv. Tre alternativ til s-genitiv:

• Bruke preposisjon: Verkeområdet til regelen for regelens virkeområde

Brevet frå Finansdepartementet for Finansdepartementets brev

• Samanskriving: Departementstilsette for departementets ansatte

Laginnsatsen for lagets innsats

• Omskriving: Den verknaden tiltaka får for tiltakenes virkning

10. Hugs dobbel bestemming

(artikkel føre eit adjektiv + substantiv i bunden form)

Den norske regjeringa Den norske regjering

Dei største vanskane De største vanskeligheter


2

LISTE OVER BOKMÅLSORD OG TILSVARANDE NYNORSKORD

bokmål nynorsk bokmål nynorsk

Juridiske språkråd 2 - 2007

Juristmållaget

antall talet på ild eld

avgjørelse avgjerd innflytelse innverknad, makt

bebyrdende tyngande kjennelse orskurd

begrep omgrep kun berre/bare

beskrivelse skildring, beskriving lav låg

beslaglegge kverrsetje leder leiar

bestemmelse føresegn leilighet husvere, leilegheit

betydning a. vere viktig, ha mykje å seie likhet likskap

b. tyding (av eit ord) man ein

betydningsfull viktig meget mykje, svært

bevegelse rørsle mislighold mishald

bolig bustad nødt til nøydd til

budskap bodskap oppdragelse oppseding

disse desse opplevelse oppleving

ellers elles ovenfor ovanfor

foran framfor, føre personlighet personlegdom

forbindelse samband rettferdighet rettferd

forbrytelse brotsverk samt og

forseelse misferd sagn segn

forutsetning føresetnad selvfølgelig sjølvsagt

frihet fridom selvfølgelighet sjølvfølgje,

ein sjølvsagd ting

følelse kjensle skjebne lagnad, skjebne

gjentakelse gjentaking, oppattaking skjære skjere

hendelse hending sted stad

hensikt føremål, formål stillhet stille, stillheit

hvis dersom, viss uaktsom aktlaus

hvordan korleis unnskyldning orsaking

hvorfor kvifor utseende utsjånad

i hvert fall i alle fall uttalelse a. fråsegn b. utsegn

i virkeligheten i røynda valg val

More magazines by this user
Similar magazines