07.02.2014 Views

Trafikkanalyse - Bergen kommune

Trafikkanalyse - Bergen kommune

Trafikkanalyse - Bergen kommune

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Bergen</strong> sentrum-Nesttun<br />

BERGEN<br />

SENTRUM - NESTTUN<br />

Vedlegg 4 til reguleringsplaner<br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Dato 01.april 2003


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

INNHOLD<br />

FORORD................................................................................................................................................................2<br />

SAMMENDRAG....................................................................................................................................................3<br />

PROBLEMSTILLINGER .............................................................................................................................. 3<br />

HOVEDKONKLUSJONER........................................................................................................................... 3<br />

STREKNINGSVISE KONKLUSJONER.......................................................................................................... 4<br />

INNLEDNING ........................................................................................................................................................5<br />

FORUTSETNINGER ............................................................................................................................................6<br />

DELSTREKNING 1...............................................................................................................................................7<br />

INNLEDNING............................................................................................................................................. 7<br />

KAIGATEN SOM KOLLEKTIVGATE ............................................................................................................. 7<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................... 8<br />

Alternative løsninger ........................................................................................................................ 8<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................... 9<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 11<br />

FORHOLDET TIL SKANSENTUNNEL........................................................................................................ 11<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................. 11<br />

Alternative løsninger ...................................................................................................................... 11<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................. 12<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 13<br />

DELSTREKNING 2.............................................................................................................................................14<br />

INNLEDNING........................................................................................................................................... 14<br />

KRYSSING AV FJØSANGERVEIEN / VESTRE STRØMKAI ........................................................................ 14<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................. 14<br />

Alternative løsninger ...................................................................................................................... 15<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................. 15<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 17<br />

BYBANEN GJENNOM LARS HILLES GATE............................................................................................... 17<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................. 17<br />

Alternative løsninger ...................................................................................................................... 18<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................. 18<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 20<br />

TRASÉ OG FELTBRUK OVER DANMARKSPLASS..................................................................................... 21<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................. 21<br />

Alternative løsninger ...................................................................................................................... 21<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................. 23<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 27<br />

DELSTREKNING 3.............................................................................................................................................28<br />

INNLEDNING........................................................................................................................................... 28<br />

TRAFIKKSITUASJONEN I BERGENSDALEN ............................................................................................. 28<br />

BYBANE GJENNOM INNDALSVEIEN ........................................................................................................ 32<br />

Problemstillinger ............................................................................................................................. 32<br />

Alternative løsninger ...................................................................................................................... 32<br />

Trafikale konsekvenser.................................................................................................................. 33<br />

Konklusjon....................................................................................................................................... 43<br />

Trafikksituasjon 2015..................................................................................................................... 46<br />

DELSTREKNING 4.............................................................................................................................................52<br />

KRYSSING AV HAGERUPS VEI ............................................................................................................... 52<br />

DELSTREKNING 5.............................................................................................................................................53<br />

KRYSSING AV NESTTUNVEIEN............................................................................................................... 53<br />

1


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

FORORD<br />

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for bybane mellom <strong>Bergen</strong> sentrum og<br />

Nesttun er det gjennomført en overordnet trafikkanalyse for transportkorridoren mot<br />

søndre bydel. Analysen omfatter en gjennomgang av kortsiktige og langsiktige tiltak for<br />

trafikksystemet i sørkorridoren, og viser de trafikale konsekvensene av alternative<br />

løsninger for bybanen.<br />

<strong>Trafikkanalyse</strong>n er en del av grunnlaget for valg av trase og trafikkløsning for bybanen, med<br />

hovedfokus på løsninger for delstrekning 2, Nygårdstangen - Danmarksplass og<br />

delstrekning 3, Danmarksplass - Wergeland.<br />

Denne rapporten oppsummerer arbeidet med trafikkanalysen.<br />

Arbeidet har vært ledet av en arbeidsgruppe bestående av:<br />

Lars Chr. Stendal<br />

Håkon Rasmussen<br />

Rune Herdlevær<br />

Kjetil Strand<br />

Steinar Solberg<br />

Finn Mellum<br />

Hans Petter Duun<br />

Audun Kvam<br />

Helge Hopen<br />

<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>, Bybanekontoret<br />

<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>, Bybanekontoret<br />

<strong>Bergen</strong> <strong>kommune</strong>, Miljø og Byutvikling<br />

Statens vegvesen, Region vest<br />

Statens vegvesen, Region vest<br />

ViaParadis<br />

ViaParadis<br />

ViaParadis<br />

ViaParadis<br />

Finn Mellum, ViaParadis har hatt det overordnede faglige ansvaret for trafikkanalysene.<br />

Trafikkberegninger, analyser og sluttrapport er utarbeidet av Helge Hopen, ViaParadis.<br />

<strong>Bergen</strong> 1. april 2003<br />

2


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

SAMMENDRAG<br />

Problemstillinger<br />

Den overordnede trafikkanalysen har som målsetting å dokumentere konsekvensene av<br />

bybanen for biltrafikken mellom sentrum og Nesttun (trafikkmengder, kapasitet etc.).<br />

Analysen skal vise de trafikale konsekvensene av alternative trasevalg og trafikkløsninger,<br />

og konkludere med forslag til avbøtende trafikale tiltak.<br />

Hoveddelen av trafikkanalysen dreier seg om trafikksituasjonen på strekningen mellom<br />

Danmarksplass og Wergeland (delstrekning 2 og 3).<br />

Hovedkonklusjoner<br />

1. Store kapasitetsutfordringer på veinettet i sørkorridoren<br />

Biltrafikken i sørkorridoren er allerede i dag over kapasitetsgrensen flere steder. En del<br />

store flaskehalser skaper lange køer i rushperiodene. Kapasitetsproblemene vil øke som<br />

følge av trafikkvekst i årene som kommer. Trafikkberegninger for 2015 med dagens<br />

veinett viser et sammenbrudd i trafikksystemet som resulterer i omfattende køer og<br />

forsinkelser på de fleste hovedveiene, inkl. Nygårdstangkrysset. Hovedårsakene til<br />

kapasitetsproblemene er dagens flaskehalser på Fjøsangerveien mellom Danmarksplass<br />

og Fjøsanger. En fremtidig ny søndre innfartsåre mellom Danmarksplass og Fjøsanger vil<br />

løse de største flaskehalsene og bidra til stabilitet i trafikkavviklingen mot sør. Tidspunkt<br />

for bygging av ny søndre innfartsåre er usikkert. Anlegget vil høyst sannsynlig ikke stå<br />

ferdig innen de neste 10-15 årene. Det må gjennomføres kapasitetstiltak på kortere sikt<br />

for å unngå økende avviklingsproblemer i årene som kommer.<br />

2. Bybanen gir kun mindre endringer i veikapasiteten<br />

De trafikale virkningene for biltrafikken av å bygge bybanen er små, sett i forhold til<br />

trafikksituasjonen i sørkorridoren totalt sett. Den veikapasiteten som bybanen krever kan i<br />

all hovedsak erstattes med avbøtende trafikale tiltak.<br />

3. Bybanen vil være et alternativ transporttilbud når køene på veinettet vokser<br />

I en situasjon med økende trafikkvekst og store flaskehalser i veisystemet mot sør, vil<br />

bybanen være et alternativ transporttilbud med stor kapasitet, høy regularitet og god<br />

fremkommelighet. Med bybanen vil det være nok samlet transportkapasitet til å betjene<br />

forventet persontrafikk i 2015 i sørkorridoren. I hvilken grad trafikantene vil utnytte den<br />

økte kapasiteten i kollektivsystemet, og dermed redusere biltrafikken, er imidlertid usikkert.<br />

Disse problemstillingene vil bli vurdert i det videre utredningsarbeidet med bybanen.<br />

3


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Strekningsvise konklusjoner<br />

1. God fremkommelighet for bybanen gjennom Nedre Nygård<br />

Det er fullt mulig å etablere en prioritert kollektivtrase fra Kaigaten, via kryssing av<br />

Fjøsangerveien v/ Bygarasjen til Nedre Nygård og videre mot Strømmen, uten at dette<br />

medfører vesentlige problemer for avviklingen av biltrafikken i området. Dersom<br />

Skansentunnelen bygges fra Christies gate vil trafikkpresset i sentrum sør øke og det vil bli<br />

kapasitetsproblemer for biltrafikken. Dette vil være en utfordring uavhengig av om<br />

bybanen bygges eller ikke.<br />

2. Bybanen tar veikapasitet over Danmarksplass, men samlet transportkapasitet øker.<br />

Bybanen tar to av kjørefeltene gjennom Danmarksplass. Kapasiteten for biltrafikken blir<br />

noe redusert i tilfart fra sør, mens den øker noe i tilfart fra nord. Tilgjengeligheten fra<br />

Fjøsangerveien til sideveinettet blir noe redusert fordi svingefeltene fra sør mot Ibsens gate<br />

og M. Krohns gate fjernes. Dette fører blant annet til økt gjennomkjøring fra sør til vest via<br />

boliggater på Løvstakksiden. Samlet transportkapasitet (bil+kollektiv) gjennom krysset øker<br />

med bybanen. Transportsystemet som helhet kan således frakte betydelig flere personer<br />

gjennom Danmarksplass i rushperiodene dersom bybanen bygges, sammenlignet med<br />

dagens situasjon. Fremkommeligheten for busstrafikken over Danmarksplass kan bli sterkt<br />

redusert som følge av fremtidig trafikkvekst. En økt satsing på bussalternativet, der 1<br />

minutts frekvens eller mindre er aktuelt, vil kreve fremkommelighetstiltak for bussene.<br />

Dette betyr omdisponering av deler av dagens kjøreareal til kollektivtrafikk, tilsvarende som<br />

ved fremføring av bybanen.<br />

3. Bybanen tar veikapasitet i Inndalsveien, men denne kapasiteten kan erstattes<br />

Med trafikale tiltak i Minde Allé, Kanalveien og Fabrikkgaten vil veikapasiteten sør for<br />

Danmarksplass ikke bli redusert som følge av at bybanen tar to kjørefelt gjennom<br />

Inndalsveien. Anbefalt trafikkløsning (2b) er samlet sett mer robust enn dagens<br />

trafikksystem fordi kryssingen av Fjøsangerveien mot østre deler av <strong>Bergen</strong>sdalen flyttes<br />

lengre vekk fra Danmarksplass (fra Bjørnsons gate til Fabrikkgaten), samtidig som<br />

kapasiteten for venstresvingende trafikk i dette krysset øker (2 venstresvingefelt).<br />

4. Store trafikkmengder flyttes fra Inndalsveien til Kanalveien og Minde Allé<br />

Anbefalt trafikksystem med bybane (alt. 2b) forutsetter at mye av dagens trafikk i<br />

Inndalsveien ledes ned til Minde Allé og Kanalveien. Trafikkmengdene i dette området vil<br />

øke fra dagens 7.000 – 9.000 til 15.000 - 20.000 kjt./døgn. En forsvarlig avvikling av slike<br />

trafikkmengder forutsetter omfattende opprustningstiltak på hele strekningen Minde Allé –<br />

Kanalveien - Fabrikkgaten. Fjøsangerveien mellom Fabrikkgaten og E. Griegs vei må<br />

utvides fra dagens 4 kjørefelt til 6 kjørefelt.<br />

5. Ingen vesentlige trafikale virkninger av bybanen sør for Wergeland<br />

Bygging av Midttun – Hop har gitt store endringer i trafikkbelastning på gatenettet i<br />

sørkorridoren mot Nesttun-området. Nesttun sentrum og de ”gamle” innfartstårene er<br />

avlastet, og trafikken på Fjøsangerveien er økt. Fremtidige trafikktiltak i sørkorridoren kan<br />

gi ytterligere endringer i trafikksituasjonen. Bybanetraseen berører i liten grad<br />

biltrafikksystemet og bidrar i seg selv ikke til noen merkbare endringer i trafikkmengder og<br />

kapasitetsforhold i disse områdene.<br />

4


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

INNLEDNING<br />

Bybanen vil kreve areal som i dag benyttes for biltrafikk. En del gater og kryss vil få<br />

redusert kapasitet og noen steder kan det bli nødvendig og legge om trafikksystemet eller<br />

iverksette avbøtende tiltak.<br />

Den overordnede trafikkanalysen har som målsetting å dokumentere trafikale<br />

konsekvenser (trafikkmengder kapasitet, avvikling) knyttet til følgende problemstillinger:<br />

- Bybane gjennom Nedre Nygård, inkl. kryssing av Fjøsangerveien<br />

- Kaigaten som kollektivgate<br />

- Bybane gjennom Danmarksplass<br />

- Bybane gjennom Bjørnsonsgate og Inndalsveien i reservert kollektivtrasé<br />

Analysene skal dokumentere trafikale virkninger av de aktuelle bybanealternativene, på<br />

kort og lang sikt. Analysen skal konkludere med forslag til trafikale tiltak. Den overordnede<br />

trafikkanalysen har gått parallelt med detaljerte trafikkvurderinger på de 5 delstrekningene<br />

for bybanen.<br />

Problemstillinger for delstrekning 4 og 5 har i utgangspunktet ikke vært en del av innholdet<br />

i den overordnede trafikkanalysen. På forespørsel er det i denne arbeidsrapporten gjort<br />

noen prinsipielle betraktninger omkring aktuelle trafikktema på disse strekningene.<br />

5


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

FORUTSETNINGER<br />

Trafikkmodellen Contram er lagt til grunn for analysene.<br />

Contram er en veivalgsmodell som fordeler biltrafikk mellom soner på veinettet.<br />

Kollektivtrafikken er kodet med faste ruter og frekvenser i henhold til rutetabell.<br />

Biltrafikken fordeles på veinettet etter raskeste kjørerute. Hensynet til forsinkelser i kryss<br />

inngår i veivalget.<br />

Trafikkmodellen for <strong>Bergen</strong> sentrum og <strong>Bergen</strong>sdalen dekker et stort geografisk område.<br />

Det er gjennomført en prosess med å kalibrere trafikkmodellen slik at beregnet trafikknivå<br />

stemmer best mulig med reelt trafikknivå. Avvikene i de fleste gater er under 2.000 ÅDT.<br />

Beregnet trafikknivå vil inneholde usikkerheter, men modellen vil være et nyttig verktøy for<br />

sammenligning av forskjeller mellom alternative trafikkløsninger.<br />

Det foreligger trafikkmatriser (sone til sone) for år 2001 og 2015. Forutsetningene for<br />

modelletablering og trafikkdata er nærmere beskrevet i rapport fra SCC Trondheim.<br />

De fleste trafikkvurderingene i rapporten bygger på Contram – beregninger med<br />

trafikkmatrise for 2001. Trafikksituasjonen for 2015 er vurdert for delstrekning 3,<br />

Danmarksplass – Wergeland.<br />

Contram beregner trafikkmengder, kapasitetsforhold, transportarbeid mv. I analysene er<br />

det i stor grad fokusert på følgende beregningsresultater:<br />

ÅDT:<br />

Belastningsrad:<br />

Gjennomsnittlig trafikkmengde i kjøretøy pr. døgn.<br />

Forholdet mellom trafikkmengde og kapasitet i kryss og på<br />

strekninger. Belastningsgrad over 0,85 indikerer en trafikksituasjon<br />

opp mot kapasitetsgrensen, og periodevis kødannelser av mindre<br />

omfang. Belastningsgrad over 1,0 indikerer et overbelastet kryss<br />

med store køer og forsinkelser i rushperiodene.<br />

Contram forutsetter at all trafikk mellom soner i området skal avvikles. Det betyr at ingen<br />

tilpasser seg gjennom å velge andre reisemål eller andre transportmiddel, for eksempel ved<br />

store kapasitetsproblemer. Slike forhold vil bli vurdert i anvendelsen av<br />

beregningsresultatene.<br />

I tillegg til Contram er det gjort trafikkberegninger med modellen Corsim på strekningen<br />

Nygårdstangen - Danmarksplass.<br />

6


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

DELSTREKNING 1<br />

Innledning<br />

Bybanetraséen er lagt i eksisterende kollektivakse mot sør. Løsningen bygger videre på<br />

dagens trafikksystem i søndre deler <strong>Bergen</strong> sentrum. Hovedutfordringene for denne<br />

delstrekningen er knyttet til et sannsynlig økende trafikkpress i området (sentrum sør), som<br />

følge av byutvikling og tiltak for avlastning av Bryggen – Torget.<br />

De viktigste trafikale problemstillingene på overordnet nivå er:<br />

• Kaigaten som kollektivgate, inkl. kryssing Kaigaten/Strømgaten<br />

• Forholdet til Skansentunnelen<br />

Kort om andre problemstillinger på delstrekning 1 som ikke omtales videre i overordnet<br />

trafikkanalyse:<br />

Problemstilling<br />

Vurdering<br />

Endestasjon for bybanen<br />

Kryssing Christies gate -<br />

Kaigaten<br />

Alternativene som foreligger vil ikke ha konsekvenser for det<br />

overordnede trafikksystemet i <strong>Bergen</strong> sentrum. Hensynet til<br />

fotgjengerstrømmer, kobling mellom buss og bane,<br />

banetekniske forhold, trafikksikkerhet, arealbruk og ev.<br />

videre utbygging mot nord vil være viktige faktorer i en<br />

optimalisering av løsning for endestasjonen.<br />

Før Skansentunnelen:<br />

Medfører ikke prinsipielle endringer i forhold til dagens<br />

kollektivakse Starvhusgaten – Kaigaten. Bane vil erstatte<br />

busser og ikke medføre vesentlige endringer for øvrig trafikk.<br />

Etter Skansentunnelen:<br />

Området vil bli avlastet for biltrafikk og kryssingen er<br />

uproblematisk. Omlegging av trafikksystemet er mulig (toveis<br />

trafikk e.l.)<br />

Kronstadsporet<br />

Ingen trafikale problemstillinger på overordnet nivå.<br />

Kaigaten som kollektivgate<br />

Vurderingene er basert på dagens trafikksystem som basis. I neste kapittel vurderes<br />

konsekvensene i forhold til fremtidig trafikksystem med en eventuell Skansentunnel<br />

7


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Problemstillinger<br />

I traséen for bybanen forutsettes Kaigaten sør for Strømgaten å bli kollektivgate. Dette vil<br />

medføre endringer i trafikksystemet mellom Vågsbunnen/Kalfaret og Nygårdstangkrysset:<br />

Figur 1. Dagens tilkomst til/fra Vågsbunnen/Kalfaret via Kaigaten.<br />

Figur 2. Tilkomst til Vågsbunnen/Kalfaret med Kaigaten som kollektivgate.<br />

Stengning av Kaigaten sør for Strømgaten vil øke trafikkpresset på de øvrige<br />

vegforbindelsene til/fra sør (Fjøsangerveien, Nygårdsgaten).<br />

Alternative løsninger<br />

Når det gjelder Kaigaten som kollektivgate er det kun vurdert ett alternativ, dvs. stengning<br />

for biltrafikk i et snitt sør for Strømgaten. Godsterminalområdet vil fremdeles ha tilkomst ut<br />

mot krysset med Fjøsangerveien.<br />

For krysset Kaigaten x Strømgaten er det vurdert ulike varianter, men dette går på<br />

kryssteknisk optimalisering og vil ikke bli omtalt i overordnet trafikkanalyse.<br />

8


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikale konsekvenser<br />

Trafikkmengder i dag:<br />

Figur 3. Beregnet ÅDT 2001 (Contram).<br />

Figur 4. Endring i ÅDT som følge av kollektivgate i Kaigaten (Contram).<br />

Beregningene viser trafikkendringene som følge av kollektivtiltaket i Kaigaten isolert sett.<br />

Ved å gjøre Kaigaten om til ren kollektivgate sør for Strømgaten øker trafikken på<br />

Fjøsangerveien og i Nygårdsgaten, mens Kaigaten blir avlastet. Stor trafikk til og fra<br />

Bygarasjen og godsterminalområdet på Nygårdstangen bidrar til at trafikken i Kaigaten ut<br />

mot kryss med Fjøsangerveien fortsatt blir relativt høy.<br />

9


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Overføring av trafikk fra Kaigaten til Fjøsangerveien og Strømgaten medfører økt belastning<br />

på en del svingebevegelser som har begrenset reservekapasitet. Størst økning i<br />

venstresving fra Strømgaten til Lars Hilles gate.<br />

Figur 5. Endring i belastningsgrad som følge av å stenge Kaigaten for gjennomkjøring.<br />

Økningen i belastningsgrad for venstresving fra Strømgaten til Kaigaten skyldes at både<br />

biltrafikk til Rådhuskvartalet og busstrafikken mot sentrum går sammen. Med en fremtidig<br />

kollektivakse i Kaigaten vil denne venstresvingen få redusert betydning. Dette kan bli<br />

aktuelt også før bybanen (evt. omlegging av bussrutene mot sentrum).<br />

Figur 6. Svingebevegelser i krysset Strømgaten x Kaigaten med ny kollektivakse nord-sør.<br />

* Det er avklart med vegvesenet at svingebevegelse til venstre fra Kaigaten vil bli forbud som en del av<br />

fremtidig kryssløsning med bybane..<br />

Med Kaigaten som kollektivakse kan busstrafikken/bybanen prioriteres i signalplanen for<br />

krysset. Øvrig trafikk har svingebevegelser som er i konflikt med hverandre. Ett felt for biler<br />

i Kaigaten medfører at splitting av høyre - og venstresving i ulike faser ikke er mulig, men<br />

med kun lokaltrafikk fra Rådhuskvartalet vil ikke dette slå vesentlig ut kapasitetsmessig.<br />

Med omlegging av kollektivaksen vil belastningen i venstresving til Kaigaten gå ned og<br />

beregninger i Contram viser at belastningsgraden ikke øker merkbart i krysset samlet sett<br />

Høyeste belastningsgrad er ca. 0,7 (Strømgaten fra øst). Beregningene forutsetter dagens<br />

grønntider for kollektivtrafikk og ett felt i Strømgaten fra øst.<br />

10


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Konklusjon<br />

Med Kaigaten som kollektivakse vil det være lettere å sikre fremkommeligheten for<br />

kollektivtrafikken mot sør. Kollektivtrafikken kan gå i samme fase i signalplanen for krysset<br />

Strømgaten x Kaigaten og dermed prioriteres framfor øvrig trafikk.<br />

Trafikksystemet i sentrum sør er høyt belastet i rushperiodene. Ved å stenge Kaigaten for<br />

biltrafikk blir det færre vegforbindelser fra sentrum til hovedkrysset på Nygårdstangen. I<br />

praksis blir det én hovedforbindelse; Lars Hilles gate (ut) og Fjøsangerveien (inn). Det er<br />

ikke ønskelig å ha stor gjennomkjøring i Nygårdsgaten (ut) som er en boliggate.<br />

Trafikksystemet blir med andre ord mer sårbart og ustabilt i rushperiodene. Det vil<br />

forekomme kødannelser oftere, spesielt i ettermiddagsrushet. Det mest kritiske området<br />

vil være krysset Strømgaten x Lars Hilles gate som skal betjene både hovedinnfarten inn til<br />

og ut fra sentrum, samt tversgående trafikk mellom Kalfaret/Vågsbunnen og<br />

sentrum/Nygårdstangen. Det må påregnes tidvis store forsinkelser for trafikk fra<br />

Vågsbunnen/Kalfaret til Nygårdstangkrysset.<br />

Samtidig har trafikksystemet en ventil gjennom tilkomsten til sentrum via Nygårdstunnel og<br />

Nøstet/Dokken. Ved økende fremkommelighetsproblemer i sentrum sør vil trafikken over<br />

tid tilpasse seg, og noe mer trafikk til/fra sentrum vil gå via Nygårdstunnelen. Men med<br />

dagens vegsystem på Nøstet er det kapasitetsbegrensninger også langs denne aksen.<br />

Kapasiteten i krysset Kaigaten x Strømgaten vil ikke bli vesentlig endret fra i dag når<br />

bybanen kommer, forutsatt dagens grønntider for kollektivtrafikk og fotgjengere. Økt<br />

prioritet for buss/bane og/eller fotgjengere vil medføre belastning opp mot<br />

kapasitetsgrensen i Strømgaten og hyppigere kødannelser tilbake mot K. Oscars gate.<br />

Kapasitetsproblemene kan avhjelpes med å ha 2 felt i Strømgaten fra øst.<br />

Konsekvensene for sentrum sør ved å bygge Skansentunnel vurderes i det etterfølgende.<br />

Forholdet til Skansentunnel<br />

Problemstillinger<br />

Bygging av Skansentunnelen i <strong>Bergen</strong> sentrum vil avlaste Bryggen – Torget men vil føre til<br />

trafikkøkning i sentrum sør. Dette kan medføre redusert kvalitet på trafikkavviklingen i<br />

området med Strømgaten og Fjøsangerveien.<br />

Alternative løsninger<br />

Det er utredet mange alternative løsninger for Skansentunnelen.<br />

Foreløpig vedtak i <strong>kommune</strong>delplanen for Skansentunnelen går ut på å bygge tunnelen fra<br />

Christies gate til Bontelabo. Tunnelen vil basert på Contram-beregninger få en<br />

trafikkmengde på ca. 14.000 kjt/døgn.<br />

11


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikale konsekvenser<br />

Skansentunnelen forutsetter stengning for biltrafikk over Torget og K. Oscars gate for å<br />

oppnå full effekt som avlastningstunnel. I tillegg er det aktuelt å stenge Strandkaien, men<br />

dette er noe avhengig av realisering av Nordnestunnel. Uten Nordnestunnelen kan det bli<br />

nødvendig å holde forbindelsen Alle Helgens gate - Småstrandgaten - Strandkaien åpen for<br />

ikke å overbelaste vegnettet rundt sentrumskjernen.<br />

Skansentunnelen medfører dårligere tilgjengelighet til Vågsbunnen-området og en del lange<br />

omkjøringer for intern sentrumstrafikk. Dette fører blant annet til trafikkøkning i<br />

Strømgaten. Overføring av trafikk til Fløyfjellstunnelen øker trafikken inn fra Fjøsangerveien.<br />

Figur 7. Endringer i trafikkstrømmer med Skansentunnel.<br />

Trafikken i Strømgaten ved Biblioteket øker fra 4.000 ÅDT (dagens situasjon) til ca. 8.000<br />

som følge av å stenge Kaigaten for gjennomkjøring. Med Skansentunnel og full stengning<br />

over Torget, K. Oscars gate og Strandkaien kan trafikknivået øke til over 10.000 ÅDT.<br />

Trafikkavviklingen i området med Strømgaten blir presset og ustabilt i rushperiodene.<br />

Spesielt skaper stor trafikk i venstresvingen fra Bjørns gate til Fjøsangerveien problemer.<br />

Det blir kødannelser som blokkerer for avviklingen i Lars Hilles gate ut av sentrum.<br />

12


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

I krysset Fjøsangerveien x Strømgaten er det spesielt høyresvingen mot Strømgaten som er<br />

overbelastet (belastningsgrad 1,16), forutsatt dagens grønntidsfordeling.<br />

Strømgaten ved Bilblioteket er også belastet med stor trafikk, men er ikke en like stor<br />

flaskehals som de øvrige områdene.<br />

Figur 8. Flaskehalser og kødannelser med Skansentunnel og full stengning av Torget/Strandkaien.<br />

Med åpen vegforbindelse Alle Helgens gate – Småstrandgaten – Strandkaien reduseres<br />

trafikkpresset noe i sentrum sør, men trafikkavviklingen er fortsatt ustabil. Det er spesielt<br />

venstresvingen i Bjørns gate som skaper problemer, samt fortsatt stor trafikk i<br />

Fjøsangerveien inn mot kryss med Strømgaten (høyresving).<br />

Konklusjon<br />

Etablering av Skansentunnel med full stengning for biltrafikk i den indre bykjernen vil<br />

medføre kapasitetsproblemer i ytterområdene i sentrum. Stor trafikkøkning i Strømgaten vil<br />

skape kødannelser i rushperiodene, med utgangspunkt i følgende flaskehalser:<br />

- krysset Bjørns gate x Fjøsangerveien (venstresving)<br />

- krysset Strømgaten x Lars Hilles gate<br />

- krysset Kong Oscars gate x Strømgaten<br />

- krysset Fjøsangerveien x Strømgaten (høyresving til Strømgaten)<br />

Det er sannsynlig at enkelte gater må holdes midlertidig åpne for å redusere trafikkpresset<br />

rundt sentrumskjernen, frem til Nordnestunnelen er etablert. Dette vil føre til et mindre<br />

trafikkpress i sentrum sør og dermed noe bedre trafikkavvikling i rushperiodene.<br />

Flere kjørefelt i Strømgaten vil bare i begrenset grad bedre trafikkavviklingen i området.<br />

Flaskehalsene ligger i de nevnte kryssene, ikke feltkapasiteten langs Strømgaten. Med ett<br />

felt i Strømgaten i hver retning ved Jernbanetorget vil belastningen være opp mot<br />

kapasitetsgrensen i ”worst case” (Skansentunnel + full stengning i sentrum ). Eventuelle<br />

større kødannelser vil i første rekke oppstå i retning mot Kong Oscars gate. Forsinkelser<br />

her vil ikke påvirke hovedvegsystemet inn og ut av sentrum. Etablering av 2<br />

gjennomgående kjørefelt fra Kong Oscars gate til Strømgaten og videre mot kryss med<br />

Fjøsangerveien vil imidlertid være en fordel med tanke på mulig trafikkøkning med<br />

Skansentunnel.<br />

Det er en forutsetning at det med Skansentunnel etableres et kryss med alle<br />

svingebevegelser ved K. Oscars gate / Strømgaten. Her bør det være svingefelt inn mot<br />

krysset fra alle retninger (eller 2 inngående felt ved en evt. rundkjøring).<br />

13


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

DELSTREKNING 2<br />

Innledning<br />

Ett av hovedalternativene for bybanen har vært via Nygårdstangen på egen trasé frem til<br />

Strømmen. I dette alternativet er det ingen vesentlige trafikale problemstillinger på<br />

overordnet nivå.<br />

Trafikkvurderingene for delstrekning 2 omfatter alternativ trasé over Nedre Nygård og<br />

fremføring av bybanen gjennom Danmarksplass. Trafikale problemstillinger:<br />

• Kryssing av Fjøsangerveien / Vestre Strømkai<br />

• Bybanen gjennom Lars Hilles gate<br />

• Trasé og feltbruk over Danmarksplass<br />

Kryssing av Fjøsangerveien / Vestre Strømkai<br />

Problemstillinger<br />

Fjøsangerveien er hovedforbindelse mellom Nygårdstangkrysset og <strong>Bergen</strong> sentrum. En<br />

bybanetrasé som innebærer kryssing av Fjøsangerveien vil påvirke trafikkavviklingen i<br />

området. Det er viktig for stabiliteten i trafikksystemet at det velges en løsning som ikke<br />

medfører store kapasitetsproblemer på Fjøsangerveien. Dersom det blir store problemer<br />

med trafikkavviklingen i området kan det bli kødannelser som går helt tilbake til tunnelene<br />

på innfartstårene til Nygårdstangkrysset.<br />

I dag er det størst kapasitetsproblemer i krysset Fjøsangerveien x Kaigaten.<br />

Belastningsgraden er høyest i morgenrushet, og i perioder er det kødannelser tilbake mot<br />

Nygårdstangkrysset. I ettermiddagsrushet er avviklingsproblemene størst i krysset<br />

Strømgaten x Lars Hilles gate.<br />

Figur 9. Høyeste belastningsgrad i dag , morgen(mo) og ettermiddag (et), på de aktuelle<br />

krysningsstedene. Beregningene er med forutsatt kollektivgate i Kaigaten. Trafikknivå 2001.<br />

14


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternative løsninger<br />

Figur 10. Alternative kryssinger av Fjøsangerveien<br />

Det er foretatt trafikkvurderinger av tre mulige kryssingspunkt med Fjøsangerveien. For<br />

alternativ kryssing ved Kaigaten er det to ulike varianter.<br />

Konsekvensene er vist for en fremtidig situasjon med bybaneavgang hvert 2. minutt hver<br />

vei, for å vise hvor robuste de ulike kryssløsningene er (planlagt frekvens er 5. min.).<br />

Trafikale konsekvenser<br />

Alternativ 1: Kryssing i Bjørns gate:<br />

Figur 11. Belastningsgrad ved kryssing i Bjørns gate sammenlignet med i dag. (Hvit bakgrunn er<br />

dagens tall – farget bakgrunn viser belastningsgrad med kryssing ved Bjørns gate). Trafikknivå<br />

2001.<br />

Løsningen forutsetter en signalregulert kryssing der biltrafikken holdes igjen i Lars Hilles<br />

gate og i Fjøsangerveien. For hovedforbindelsen inn mot <strong>Bergen</strong> sentrum fra<br />

Nygårdstangkrysset innebærer dette et nytt kryss i tillegg til kryssene ved Kaigaten,<br />

utkjøring Bygarasjen og Strømgaten. Venstresving fra Bjørns gate mot Fjøsangerveien må<br />

fjernes for å unngå kødannelser som kan blokkere for bybanen.<br />

15


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternativet gir vesentlig negative virkninger for trafikkavvikling og funksjonalitet:<br />

• Belastningsgraden øker vesentlig i kryssområdet. For Lars Hilles gate blir<br />

belastningen over 0,8 og det må påregnes ustabilitet i avviklingsforholdene.<br />

Periodevise køer tilbake til krysset med Strømgaten vil skape ytterligere forsinkelser<br />

på andre veilenker.<br />

• Med en signalstyring av banen som gir prioritet når banen kommer vil flyten i<br />

trafikkstrømmen på Fjøsangerveien bli redusert.<br />

• Manglende venstresving fra Bjørns gate gir redusert tilgjengelighet mellom<br />

sentrum/Nordnes og Vågsbunnen/Kalfaret. Behovet for en slik tverrforbindelse vil<br />

øke med Skansentunnelen på plass.<br />

Alternativ 2: Kryssing ved utkjøring fra Bygarasjen:<br />

Figur 12. Belastningsgrad ved kryssing ved Bygarasjen sammenlignet med i dag. (Hvit bakgrunn er<br />

dagens tall – farget bakgrunn viser belastningsgrad med kryssing ved Bygarasjen). Trafikknivå 2001.<br />

Løsningen innebærer at bybanen krysser Fjøsangerveien sammen med kryssende trafikk ut<br />

fra Bystasjonen/Bygarasjen. Med en banefrekvens på ned mot 2 minutter hver vei<br />

(banekryssing statistisk 1 gang pr. minutt) vil behovet for grønntid være i gjennomsnitt<br />

tilsvarende det som utkjøringen fra Bystasjonen/Bygarasjen har i dag. Med signalstyrt<br />

prioritet når banen kommer vil grønntiden for biltrafikken bli noe redusert og føre til en<br />

mindre økning i belastningsgrad på Fjøsangerveien (fra 0,4 til 0,6 med en forutsatt<br />

banefrekvens på 2 minutter ).<br />

Prioritet for banen når den kommer vil redusere noe av flyten for trafikken langs<br />

Fjøsangerveien, men det er tilstrekkelig reservekapasitet i kryssingspunktet.<br />

16


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternativ 3: Kryssing ved Kaigaten:<br />

Figur 13. Belastningsgrad ved kryssing ved Kaigaten sammenlignet med i dag. (Hvit bakgrunn er<br />

dagens tall – farget bakgrunn viser belastningsgrad med kryssing ved Kaigaten). Trafikknivå 2001.<br />

Kryssingen foregår i eksisterende signalkryss, men det er behov for en 4. fase i<br />

signalplanen til kryssing med bybane. Løsningen medfører økt belastningsgrad fra sør.<br />

Kritisk høyt nivå, med økt fare for periodevis køer tilbake mot Nygårdstangkrysset.<br />

Konklusjon<br />

Kryssing i eksisterende signalkryss ved utkjøring fra Bygarasjen/Bystasjonen (alternativ 2)<br />

gir minst trafikale ulemper. Kryssingen kan gjennomføres uten at det får vesentlige<br />

negative konsekvenser for trafikkavviklingen langs Fjøsangerveien.<br />

De andre alternativene medfører vesentlige negative virkninger for trafikkavviklingen i<br />

området. Alternativ 1 fører også til en del funksjonelle ulemper for tilgjengelighet internt i<br />

sentrum. I forhold til dagens trafikknivå vil konsekvensene være oftere kødannelser i<br />

kryssområdene langs Fjøsangerveien. Med tanke på sårbarheten i vegsystemet i sentrum<br />

sør vil konsekvensene av alternativ 1 og 3 på lenger sikt (med Skansentunnel) kunne bli<br />

mer alvorlig, med køer/tilbakeblokkering til Nygårdstangkrysset og Fløyfjellstunnelen.<br />

Valg av alternativ 2 som kryssingspunkt med Fjøsangerveien er i tråd med de prinsippene<br />

som det arbeides etter i forbindelse med utredning av fremtidig trafikksystem i sentrum sør<br />

(del av <strong>Bergen</strong>sprogrammet). Det arbeides med å utvikle en effektiv toveis kollektivakse fra<br />

Kaigaten, gjennom Bygarasjen mot Nedre Nygård, uavhengig av fremtidig kollektivsystem<br />

(buss eller bane).<br />

Bybanen gjennom Lars Hilles gate<br />

Problemstillinger<br />

Alternativet over Nedre Nygård innebærer at bybanen må prioriteres gjennom Lars Hilles<br />

gate på strekningen mellom Agnes Mowinkels gate og Nygårdsgaten. I nordgående<br />

kjøreretning er det plass til ett separat felt for biltrafikk. I sørgående retning er det ikke<br />

plass til eget kjørefelt for bil. Dersom gaten skal være åpen for biler på denne strekningen<br />

må biltrafikken styres med tilfartskontroll og gå blandet sammen med banen. Sør for kryss<br />

med Nygårdsgaten kan banen gå i egen trasé frem til kryss med Strømmen.<br />

17


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternative løsninger<br />

Det er vurdert en rekke varianter i forhold til feltbruk i Lars Hilles gate på den nevnte<br />

strekningen. I en tidlig fase ble det konstatert behov for ett separat kjørefelt i nordgående<br />

retning mot kryss med Agnes Mowinkels gate. Problemstillingene dreier seg om bruken av<br />

de to gjenværende feltene.<br />

I prinsippet står valget mellom:<br />

- Bybanen på egen trasé (ingen biltrafikk)<br />

- Bybanen på egen trasé mot nord, blandet trafikk (bane + biltrafikk) i retning sør.<br />

For bybanen vil det være en stor fordel å basere seg på egen trase gjennom Lars Hilles<br />

gate. Hovedspørsmålet er knyttet til Lars Hilles gate sin fremtidige funksjon for biltrafikk i<br />

retning sør. Er det behov for å ha gaten åpen for biler mot sør, eller finnes det akseptable<br />

alternative kjøreveier?<br />

Trafikale konsekvenser<br />

Lars Hilles gate har i hovedsak tre viktige funksjoner i kjøreretning mot sør. Illustrasjonene<br />

som følger viser disse hovedfunksjonene med en fremtidig toveis Lars Hilles gate. Den<br />

aktuelle strekningen er markert med rød strek på figurene. Det forutsettes en fremtidig<br />

bedre kontakt fra Nygårdstangen til Lars Hilles gate, f.eks. med rundkjøring i Bjørns gate.<br />

Alternative kjøreveier er vist, herunder en fremtidig vei gjennom Solheimsviken.<br />

1 Forbindelse fra hovedveinettet til Møllendalsveien og<br />

Marineholmen<br />

Kjørevei via Lars Hilles gt.<br />

Alternativ kjørevei<br />

Kontakten fra Fløyfjellstunnelen og<br />

vestre innfartsåre mot Møllendalsveien<br />

og Marineholmen er dårlig i dag.<br />

Det er ikke ønskelig slik det fungerer i<br />

dag, at trafikk fra hovedveinettet skal<br />

trekkes langt inn i sentrum for så å bli<br />

ledet ut til Møllendalsveien etc.<br />

Til<br />

Marineholmen<br />

Mange kjører til Danmarksplass og tar U-<br />

sving. Det er heller ingen god løsning.<br />

En åpning av regulert vei gjennom<br />

Solheimsviken vil gi en forbedret<br />

funksjonell løsning.<br />

Til Møllendalsvei<br />

Opprustning av havnelinjen til Møhlenpris<br />

og Marineholmen vil bedre<br />

tilgjengeligheten til disse områdene.<br />

Figur 14. Lars Hilles gate som del av hovedveisystemet.<br />

18


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

2 Forbindelse fra sentrum til Marineholmen og<br />

Møllendalsveien<br />

Kjørevei via Lars Hilles gt.<br />

Alternativ kjørevei<br />

Det er flere kjøremuligheter fra sentrum<br />

til Marineholmen og Møllendalsveien.<br />

I dag er det Nygårdsgaten som betjener<br />

det meste av denne trafikken.<br />

En fremtidig toveis løsning i Lars Hilles<br />

gate kan bidra til en justert<br />

”arbeidsfordeling” mellom Nygårdsgaten<br />

og Lars Hilles gate.<br />

Til<br />

Marineholmen<br />

En åpning av Solheimsgaten vil gi en<br />

forbedret kjørevei via Danmarksplass.<br />

Til Møllendalsvei<br />

Opprustning av havnelinjen vil bedre<br />

tilgjengeligheten fra sentrum til<br />

Marineholmen.<br />

Figur 15. Sentrumstrafikk i Lars Hilles gate.<br />

3 Forbindelse for lokaltrafikk fra Nedre Nygård mot<br />

Marineholmen, Møllendalsveien og Danmarksplass<br />

Kjørevei via Lars Hilles gt.<br />

Alternativ kjørevei<br />

Nygårdsgaten<br />

Nedre<br />

Nygård<br />

Lars Hilles<br />

gate<br />

Lars Hilles gate kan ha en lokal funksjon<br />

for kontakten fra Nedre Nygård mot sør.<br />

Her vil det være et samspill med<br />

Nygårdsgaten.<br />

Ved et fremtidig ønske om redusert<br />

trafikk gjennom Nygårdsgaten, vil Lars<br />

Hilles gate være et alternativ som kan<br />

overta lokaltrafikk mot sør.<br />

Til Marineholmen<br />

Figur 16. Lokaltrafikk i Lars Hilles gate.<br />

Mot Danm.<br />

plass<br />

Til Møllendalsveien og<br />

Danmarksplass<br />

19


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Contram-beregning av en trafikksituasjon med bybane via Nedre Nygård og åpen bilvei<br />

gjennom Solheimsviken viser en trafikkmengde på ca. 800 ÅDT i Lars Hilles gate mot sør.<br />

Ruteanalyse i Contram viser at denne trafikken først og fremst består av:<br />

- trafikk fra ulike deler av sentrum som skal mot Marineholmen og Møllendalsveien<br />

- lokaltrafikk til og fra Nedre Nygård<br />

Lars Hilles gate sin funksjon som kontakt mellom hovedveinettet og Marineholmen og<br />

Møllendalsveien ivaretas av veien gjennom Solheimsviken.<br />

Med å stenge Lars Hilles gate mot sør overføres ca. 200 ÅDT av trafikken på 800 ÅDT til<br />

Nygårdsgaten gjennom Nedre Nygård. Øvrig trafikk spres på andre veilenker, herunder vei<br />

gjennom Solheimsviken.<br />

Stengning av Lars Hilles gate mot sør har ingen vesentlig betydning for kapasitetsforhold og<br />

trafikkavvikling.<br />

En fremtidig omlegging av trafikksystemet i sentrum sør som gir bedre kontakt fra<br />

Nygårdstangkrysset mot Nedre Nygård vil øke potensialet for lokaltrafikk i Lars Hilles gate<br />

mot sør. Dette forutsetter en toveis løsning mellom Bjørns gate og A. Mowinkels gate.<br />

En beregning med signalstyring som gir banen prioritet gjennom Lars Hilles gate viser at det<br />

kan bli periodevis noe kødannelser i Lars Hilles gate fra sør inn mot kryss med<br />

Nygårdsgaten. Dette vil imidlertid ikke få konsekvenser for andre deler av trafikksystemet.<br />

Beregningene gjelder for trafikknivå 2001. Trafikketterspørselen vil øke med en byutvikling<br />

på Marineholmen.<br />

Konklusjon<br />

Med åpning av Solheimsgaten som binder sammen Møllendalsveien og M. Krohns gate vil<br />

Lars Hilles gate mot sør ha en lokal funksjon med relativt lav trafikketterspørsel (ca. 800<br />

ÅDT). Nivået kan øke noe med byutvikling på Marineholmen og en omlegging av<br />

trafikksystemet i sentrum sør.<br />

En stengning av Lars Hilles gate mot sør gir marginale virkninger for trafikkmengder og<br />

kapasitetsforhold. Trafikken gjennom Nygårdsgaten er beregnet å øke med ca. 200 ÅDT<br />

(2001-nivå), dvs. under 5 % av dagens trafikknivå.<br />

Funksjonelt er det akseptable alternative kjøreveier til Marineholmen og Møllendalsveien<br />

(via havnelinjen, Nygårdsgaten og Solheimsgaten).<br />

Lars Hilles gate vil på den annen side være et nødvendig alternativ for lokaltrafikken<br />

gjennom Nedre Nygård dersom Nygårdsgaten en gang i fremtiden ønskes trafikkavlastet<br />

eller stengt for gjennomkjøring. Denne muligheten blokkeres ved en eventuell permanent<br />

stengning av Lars Hilles gate for sørgående trafikk.<br />

Spørsmålet om fremtidig løsning for Lars Hilles gate er under vurdering av Plangruppen i<br />

<strong>Bergen</strong>sprogrammet, i forbindelse med trafikkutredning for sentrum sør.<br />

20


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trasé og feltbruk over Danmarksplass<br />

Problemstillinger<br />

Problemstillingene for Danmarksplass er kompliserte. Utfordringene for dette området er<br />

store, både trafikkmessig og byplanmessig. En fremtidig løsning for Danmarksplass som<br />

innebærer at det meste av trafikken ledes inn i en ny søndre innfartståre, er trolig langt<br />

frem i tid. Problemstillingene på kort sikt og forholdet til bybanen kan oppsummeres slik:<br />

• Danmarksplass er flaskehals i trafikksystemet mot sør. Over 60.000 biler passerer<br />

Danmarksplass hver dag, nesten like mye som gjennom Nygårdstangkrysset (ca.<br />

70.000).<br />

• Kapasiteten er fullt utnyttet i rushperiodene (belastningsgrad rundt 1,0). Det er<br />

kødannelser i alle kryssarmene. Med dagens kryssløsning er det ingen<br />

reservekapasitet til å takle fremtidig trafikkøkning.<br />

• For å få plass til bybanetraseén gjennom Danmarksplass må det frigjøres areal som i<br />

dag benyttes til biltrafikk. Fjerning av kjørefelt for biltrafikk vil redusere kapasiteten i<br />

krysset og/eller gå ut over biltilgjengeligheten i området.<br />

Alternative løsninger<br />

<strong>Trafikkanalyse</strong>n er basert på at bybanen vil kreve areal tilsvarende to kjørefelt gjennom<br />

Danmarksplass.<br />

I dag er det tre gjennomgående felt nord – sør i hver retning. Fra sør er det svingefelt til<br />

høyre (Ibsens gate) og venstre (M. Krohns gate). Fra sentrum er det også svingefelt til høyre<br />

(M. Krohns gate) og venstre (Ibsens gate).<br />

Etterfølgende prinsippskisse viser feltbruken for alternativene med bybane.<br />

21


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Fra sentrum<br />

Alternativ 1a<br />

Fra sentrum<br />

Alternativ 1b<br />

M. Krohns gt. Ibsens gt. M. Krohns gt. Ibsens gt.<br />

Fra sør<br />

Fra sør<br />

Fra sentrum<br />

Alternativ 1c<br />

Fra sentrum<br />

Alternativ 1d<br />

M. Krohns gt. Ibsens gt.<br />

M. Krohns gt. Ibsens gt.<br />

Fra sør<br />

Fra sør<br />

Figur 17. Feltbruk ved alternative trafikkløsninger med bybane gjennom Danmarksplass.<br />

Alternativ 1d er det eneste alternativet som opprettholder 3 gjennomgående kjørefelt i<br />

begge retninger, men dette forutsetter at høyre felt fra sentrum også fungerer som<br />

svingefelt til M. Krohns gate.<br />

22


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikale konsekvenser<br />

Kapasitet<br />

Alt.<br />

Høyeste bel.grad<br />

(trafikknivå 2001)<br />

Trafikkendringer<br />

Tilgjengelighet<br />

Fra sør<br />

Fra sentrum<br />

I dag 0,99 0,99<br />

1a 1,03 1,00 Økning Nygårdstunnel.<br />

Reduksjon M. Krohns gate<br />

Red. tilgjengelighet til<br />

Solheismviken<br />

1b 1,09 1,08 Reduksjon Nygårdstunnel.<br />

Økning i M. Krohns gt.<br />

1c 0,99 1,08 Kun mindre endringer Red tilgjengelighet fra sør til<br />

Ibsens gate.<br />

1d 1,10 0,91 Økning Nygårdstunnel<br />

Avlastning i M. Krohns gt.<br />

Red. tilgjengelighet til<br />

Solheismviken fra sør.<br />

Red. tilgjengelighet fra sør til<br />

Ibsens gate/Kronstad.<br />

Hovedkonklusjoner fra kapasitetsanalysen:<br />

• Alternativ 1 b og 1 c tar begge ett kjørefelt fra sentrum inn mot krysset uten at<br />

grønntiden for trafikk på Fjøsangerveien mot sør kan økes. Dette fører til sterkt<br />

redusert kapasitet og betydelige kødannelser, med fare for tilbakeblokkering mot<br />

Nygårdstangkrysset.<br />

• Alternativ 1 a medfører også kun 2 gjenværende felt fra sentrum inn mot krysset. I<br />

dette alternativet er imidlertid venstresving fra sør til M. Krohns gate fjernet slik at<br />

grønntiden for sørgående trafikk på hovedvegen kan økes (går samtidig i fase 4 med<br />

trafikk fra sentrum til Ibsens gate). Med dette opprettholdes kapasiteten fra sør<br />

gjennom krysset omtrent på dagens nivå. Når det gjelder trafikk fra sør mot sentrum vil<br />

kapasiteten bli redusert. Trafikk som i dag bruker venstresvingefeltet til M. Krohns gate<br />

må gå sammen med øvrig trafikk i de 3 feltene rett frem. Belastningsgraden øker og<br />

det blir mer køer, spesielt i morgenrushet. Funksjonelt vil tilgjengeligheten fra sør til<br />

Solheimsviken dårligere.<br />

• Alternativ 1d har samme virkninger som 1a, men her er kapasiteten fra sentrum mot<br />

sør opprettholdt litt høyere ved å ha 3 gjennomgående felt. Høyre felt er imidlertid<br />

kombinert rett frem og høyresving til M. Krohns gate, og dermed ikke et like effektivt<br />

kjørefelt mot sør (oppbremsing for høyresvingende trafikk).<br />

• Belastningsgraden fra sentrum mot sør blir noe lavere med 1 d enn 1a og også litt<br />

bedre enn i dagens situasjon (ca. 10 % bedre). Belastningsgraden fra sør mot sentrum<br />

blir derimot like dårlig som 1a. Funksjonelt vil tilgjengeligheten til Solheimsviken fra sør<br />

bli forverret (som 1a). I tillegg medfører alt. 1d dårligere tilgjengelighet fra sør til<br />

Kronstad-området fordi høyresving til Ibsens gate er tatt bort.<br />

23


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternativ 1d er den løsningen som best opprettholder kapasiteten i krysset samlet sett.<br />

Mulighetene for å bedre avviklingen i Danmarksplasskrysset på kort sikt ligger i en<br />

ytterligere sanering av svingebevegelser på tvers i Danmarksplasskrysset. Dette vil gi økt<br />

grønntid på hovedaksen nord - sør. En slik kryssanering kan gi reservekapasitet til å<br />

håndtere en trafikkøkning på ca. 20 %. Sanering av tversgående trafikk skaper imidlertid<br />

funksjonelle ulemper og trafikkøkning i andre steder. En veg gjennom Solheimsviken vil<br />

redusere noe av disse ulempene.<br />

Samlet transportkapasitet (bil + kollektiv)<br />

Det er gjort et enkelt regnestykke for å illustrere endringen i samlet transportkapasitet<br />

gjennom Danmarksplass som følge av bybanen (bil + kollektiv).<br />

Kapasitet for biltrafikk<br />

Trafikkløsningen på Danmarksplass med bybanen (alt. 1d) medfører noe redusert kapasitet<br />

for biltrafikken gjennom krysset. Kapasiteten reduseres i tilfart fra sør, men øker i tilfrat fra<br />

nord. Samlet endring i kapasitet (sum begge retninger) er liten.<br />

5 000<br />

4 500<br />

4 000<br />

Alt. 0<br />

Bybane, alt. 1d<br />

Kjøretøy pr. time<br />

3 500<br />

3 000<br />

2 500<br />

2 000<br />

1 500<br />

1 000<br />

500<br />

0<br />

Fra sør<br />

Fra nord<br />

Figur 18. Kapasitet for biltrafikk gjennom Danmarksplass (ettermiddagsrush). Trafikknivå 2001.<br />

Kapasitetsforholdene i morgenrushet er i hovedsak de samme som i ettermiddagsrushet.<br />

Figuren viser beregnet teoretisk kapasitet i nord-sør retningen med dagens kryssløsning<br />

(alt. 0) og kryssløsning med bybane (alt. 1d). Figuren viser at bybanen medfører en<br />

kapasitetsreduksjon på ca. 1.000 biler pr. time i tilfart fra sør, og en kapasitetsøkning på<br />

ca. 800 biler pr. time i tilfart fra nord (pga. økt grønntid fordi venstresving til M. Krohns gate<br />

er fjernet). Samlet teoretisk beregnet kapasitetsreduksjon er ca. 200 biler pr. time.<br />

Med dagens kryssutforming på Danmarksplass blir imidlertid ikke den teoretiske<br />

kapasiteten i tilfart fra sør fullt utnyttet. Venstresvingefeltet til Michael Krohns gate er<br />

overbelastet i deler av rushperioden. Konsekvensene av dette er periodevis blokkering av<br />

det ene av de tre gjennomgående kjørefeltene fra sør.<br />

Med trafikkløsning tilsvarende bybanealternativ 1d er det tre gjennomgående felt fra sør og<br />

ingen svingefelt. Kapasitetsutnyttelsen av disse tre feltene vil bli høyere enn dagens<br />

situasjon, fordi venstresvingefeltet til Michael Krohns gate er fjernet. Ser vi på faktisk<br />

trafikkmengde gjennom krysset, så avvikles det omtrent like mye trafikk med dagens<br />

24


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

kryssutforming som med bybanealternativ 1 d. Her er det noe forskjeller på morgen- og<br />

ettermiddagsrushet, men i snitt jevner dette seg ut.<br />

I praksis medfører derfor bybanen ingen samlet kapasitetsreduksjon for biltrafikken<br />

gjennom Danmarksplass (sum begge kjøreretninger), forutsatt valg av alternativ 1d.<br />

Fjerning av svingefelt gir imidlertid redusert tilgjengelighet til sideveinettet.<br />

Bybanen medfører redusert kapasitet for ”inngående” rushtrafikk mot sentrum, men bidrar<br />

til økt kapasitet i ”tømmingen” av sentrum mot sør. Dette er en positiv endring i<br />

kapasitetsforholdene fordi de største kødannelsene holdes med dette utenfor det sentrale<br />

byområdet. Trafikksystemet i <strong>Bergen</strong> er sårbart i forhold til kødannelser fra Danmarksplass<br />

tilbake mot Nygårdstangkrysset. Trafikkløsningen med bybanen bedrer forholdene i så<br />

måte gjennom økt grønntid for sørgående trafikk gjennom Danmarksplass.<br />

Samlet transportkapasitet<br />

Bybanen vil medføre en betydelig økning av kollektivkapasiteten gjennom Danmarksplass.<br />

Endringene i samlet kapasitet (bil + kollektiv) er illustrert gjennom en beregning av praktisk<br />

transportkapasitet for fire alternative trafikksystem:<br />

- dagens trafikksystem (2001)<br />

- bussalternativ 2015 (i tråd med Strategi- og handlingsplanen for kollektivtrafikken)<br />

- trafikksystem med bybane i 2015, 5. min. frekvenser<br />

- trafikksystem med bybane i 2015, 2. min. frekvenser<br />

Med praktisk transportkapasitet menes hvor mange personer det praktisk er mulig å frakte<br />

gjennom Danmarksplasskrysset i rushtimen på de enkelte transportmidlene.<br />

Beregnet transportkapasitet uttrykkes som personreiser pr. time gjennom Danmarksplass<br />

langs nord-sør aksen, sum begge retninger. Beregningene av dagens situasjon og<br />

bussalternativet forutsetter dagens kryssløsning på Danmarksplass. Det er ikke forutsatt<br />

prioriteringstiltak for busser ut over dagens kollektivfelt. I trafikksystemene med bybane<br />

forutsettes alternativ 1d over Danmarksplass.<br />

Som grunnlag for å beregne kapasitet for biltrafikken er det tatt utgangspunkt i den<br />

faktiske trafikkmengden som krysset avvikler iht. Contram-beregningene (gjennomsnittet<br />

av morgen – og ettermiddagsrushet). Trafikkmengdene i svingefeltene i tilfart fra nord og<br />

sør er medregnet. Fremgangsmåten er begrunnet med at kapasiteten i krysset kan regnes<br />

som fullt utnyttet i dagens situasjon og i trafikkløsning med bybane. I teorien er det plass til<br />

flere biler på noen kjørefelt (for eksempel i svingefelt fra sør til Ibsens gate), men dette er<br />

ikke en aktuell problemstilling med dagens trafikkmønster.<br />

Som grunnlag for omregning fra biltrafikk til persontrafikk er det lagt til grunn dagens<br />

bilbelegg for arbeidsreiser i <strong>Bergen</strong>sområdet på 1,3 personer pr. bil<br />

(Reisevaneundersøkelsen 2000). Bilbelegg er nærmere vurdert i vedlegg 6.<br />

Øvrige forutsetninger for beregning av transportkapasitet er beskrevet i vedlegg 6.<br />

Tilbudt transportkapasitet i dag og i tre situasjoner i 2015 er sammenlignet med beregnet<br />

etterspørsel. Etterspørselen er regnet ut på basis av beregnet trafikkmengde i 2015 for<br />

nord-sør trafikken gjennom Danmarksplass. Prognosen for biltrafikk er beregnet i Contram,<br />

mens kollektivtrafikken er beregnet i Trips (Trafikksystem 2015, inkl. bybane og Ringvei<br />

vest, 1. etappe). Trafikkmatrisen for Contram er beregnet på basis av det samme Tripsalternativet<br />

for 2015. Beregnet kollektivtrafikk i 2015 er sum bane- og busstrafikk.<br />

25


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Resultatet av beregningene er som følger:<br />

Personreiser pr. time<br />

0 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000<br />

Beregnet trafikk 2015<br />

Kapasitet - dagens<br />

transportsystem (2001)<br />

Veitrafikk<br />

Buss<br />

Bane<br />

Kapasitet -<br />

bussalternativet 2015<br />

Kapasitet - bybane<br />

2015 (5. min. frekv.)<br />

Kapasitet - bybane<br />

2015 (2. min. frekv.)<br />

Figur 19. Beregnet trafikkmengde over Danmarksplass (nord-sør) i 2015, sett i forhold til<br />

kapasiteten på veinettet, i bussystemet og i banesystemet ved 4 alternative trafikksystem.<br />

Beregningene viser at med dagens kryssløsning på Danmarksplass, så vil det kun med<br />

bybanealternativene være nok samlet transportkapasitet til å betjene persontrafikken.<br />

Bybanen vil gi en betydelig økning av samlet transportkapasitet. Med 2. min. frekvenser for<br />

bybanen gjennom Danmarksplass vil det være mulig å transportere over dobbelt så mange<br />

personer gjennom krysset som i dag.<br />

Selv om bybanen medfører at samlet transportkapasitet blir større enn etterspørselen, så<br />

er det stor ubalanse i forholdet mellom etterspørsel og kapasitet på de enkelte<br />

transportmidlene. Det er beregnet en vesentlig større biltrafikk i 2015 enn det som<br />

veinettet klarer å avvikle med dagens trafikksystem. I denne analysen er det ikke vurdert i<br />

hvor stor grad trafikantene vil tilpasse seg gjennom å velge kollektivtrafikken fremfor bilen.<br />

Dette er problemstillinger som vil bli belyst i det videre utredningsarbeidet med bybanen.<br />

Figuren viser at dagens trafikksystem og bussalternativet i 2015 ikke vil tilby nok<br />

transportkapasitet til å dekke den totale etterspørselen. Dette regnestykket forutsetter<br />

dagens bilbelegg, dagens kryssløsning på Danmarksplass og dagens kapasitetsutnyttelse<br />

av kjørefeltene i krysset.<br />

Det vil være muligheter til å øke veikapasiteten i alle alternativer, eksempelvis:<br />

- gjennom krysstiltak på Danmarksplass som øker grønntiden for nord-sør trafikken<br />

- gjennom tiltak som kan gi bedre kapasitetsutnyttelse av de tilgjengelige kjørefeltene<br />

- gjennom tiltak som kan øke bilbelegget fra dagens situasjon med 1,3 personer i hver bil<br />

- gjennom bygging av ny søndre innfartsåre<br />

Det siste punktet er usikkert i og med at det verken foreligger planer eller avklart<br />

finansiering for ny søndre innfartsåre.<br />

Krysstiltak på Danmarksplass er imidlertid mulig å gjennomføre med relativt enkle<br />

virkemidler. Dette vil trolig bli helt nødvendig å gjennomføre på relativt kort sikt for å unngå<br />

store kapasitetsproblemer på søndre innfartsåre i årene som kommer. Med tiltak som vil<br />

øke veikapasiteten vil også bussalternativet kunne dekke samlet etterspørsel i 2015.<br />

26


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Det er imidlertid usikkert hvilke fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken som er<br />

nødvendig å gjennomføre i forbindelse med bussalternativet. Dersom det forutsettes egne<br />

kollektivfelt gjennom Danmarksplass i begge retninger vil dette gå ut over veikapasiteten<br />

for øvrig trafikk.<br />

Før bussalternativet er nærmere utredet er det derfor foreløpig ikke grunnlag for å<br />

konkludere om bussalternativet vil kunne dekke den samlede etterspørselen i 2015.<br />

Problemstillingene vil bli nærmere utredet i det videre arbeid med dokumentasjon av<br />

bybane- og bussalternativet.<br />

Konklusjon<br />

Alternativ 1d for Danmarksplass er samlet vurdert den beste av de skisserte alternative<br />

løsningene for bybanen gjennom Danmarksplass, vurdert ut i fra kapasitetsforhold i<br />

krysset. Venstresvingen fra sør er tatt bort, men med en vei gjennom Solheismviken som<br />

knytter Møllendalsveien til M. Krohns gate, opprettholdes god tilgjengelighet fra sør til<br />

Solheimsviken/Indre Laksevåg.<br />

Hovedproblemet med bybanen gjennom Danmarksplass er den reduserte veikapasiteten i<br />

tilfart fra sør. Trafikkberegninger for delstrekning 3 viser at løsningen medfører økte køer<br />

og forsinkelser fra sør, spesielt i morgenrushet. Relativt store trafikkmengder søker andre<br />

ruter enn via Danmarksplass, og legger press på boliggater/overløp i trafikksystemet<br />

(Løbergsveien m.fl.). Trafikkøkningen i Løbergsveien har også sammenheng med at<br />

venstresvingen til M.Krohns gate er tatt bort.<br />

Med en forventet høy trafikkvekst fra sør frem mot 2015, vil dette trafikkpresset øke og<br />

resultere i enda lengre køer i rushperiodene, lengre rushperioder og trafikkøkning i<br />

overløpene i trafikksystemet. Realisering av ny søndre innfartsåre vil fjerne Danmarksplass<br />

som flaskehals, men ligger trolig langt frem i tid.<br />

Fremkommeligheten for busstrafikken over Danmarksplass kan bli sterkt redusert som<br />

følge av fremtidig trafikkvekst. En økt satsing på bussalternativet, der 1 minutts frekvens<br />

eller mindre er aktuelt, vil kreve fremkommelighetstiltak for bussene. Dette betyr<br />

omdisponering av deler av dagens kjøreareal til kollektivtrafikk, tilsvarende som ved<br />

fremføring av bybanen.<br />

Alternativ 1 d medfører økt kapasitet for trafikk fra sentrum mot sør gjennom<br />

Danmarksplass (”tømmingen” av sentrum). Dette vil være en stor fordel med tanke på å<br />

unngå kødannelser tilbake mot Nygårdstangkrysset.<br />

Bybanen medfører kun mindre endringer i veikapasitet gjennom Danmarksplass når vi ser<br />

samlet på begge kjøreretninger. Arealmessig krever imidlertid banen to gjennomgående<br />

kjørefelt, og dette reduserer fleksibiliteten i forhold til å øke kapasiteten i krysset gjennom<br />

en omdisponering av eksisterende kjørefelt.<br />

Bybanen medfører en betydelig økt samlet transportkapasitet gjennom Danmarksplass.<br />

Denne kapasitetsøkningen vil være viktig i forhold til å betjene en forventet økt trafikk<br />

mellom sentrum og søndre bydel i årene fremover.<br />

27


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

DELSTREKNING 3<br />

Innledning<br />

På delstrekning 3 er det forutsatt at bybanen skal gå gjennom Inndalsveien. For at banen<br />

skal få god fremkommelighet må store deler av biltrafikken som bruker Inndalsveien i dag<br />

ledes til andre gater.<br />

Utfordringene er å optimalisere bruken av de tre tilgjengelige kjørefeltene på strekningen<br />

og finne avbøtende trafikale tiltak på det veinettet som skal overta trafikken fra<br />

Inndalsveien. Konsekvensene av bybanen må vurderes i forhold til trafikksituasjonen<br />

generelt i <strong>Bergen</strong>sdalen. Problemstillingene i dette området er omfattende og kompliserte.<br />

Trafikksituasjonen i <strong>Bergen</strong>sdalen<br />

Valg av bybanetrase og avbøtende trafikale tiltak må vurderes for seg selv, men også i<br />

sammenheng med hvilke andre trafikale tiltak og endringer i veisystemet som kan bli<br />

aktuelt. Problemstillinger for trafikksystemet i <strong>Bergen</strong>sdalen:<br />

1. Stort trafikkpress på alle innfartsårer før Midttun – Hop<br />

Veinettet i <strong>Bergen</strong>sdalen er i praksis fylt opp til kapasitetsgrensen. Dette betyr at det er<br />

flaskehalser i trafikksystemet som setter tak på hvor mye biltrafikk som veinettet kan<br />

betjene i rushperiodene. Utenom rushperiodene flyter trafikken fint de fleste steder.<br />

De største flaskehalsene i trafikksystemet er vist på etterfølgende skisse:<br />

Figur 20. Store flaskehalser i trafikksystemet i <strong>Bergen</strong>sdalen.<br />

28


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Det genereres mer biltrafikk i rushperiodene enn det som disse flaskehalsene kan avvikle.<br />

Konsekvensene av dette er:<br />

• Det oppstår lange køer i rushperiodene.<br />

• Deler av trafikken tilpasser seg gjennom å velge andre kjøreruter som har mindre<br />

forsinkelser. Dette medfører igjen at andre kryssområder får økt trafikk, og nye<br />

flaskehalser oppstår.<br />

• Deler av trafikken på lengre distanser velger vestre innfartsåre mot sentrum og nord.<br />

Trafikkforholdene lengre sør har betydning for veivalgene (Paradis, Nesttun, Sjølinjen,<br />

Straumeveien). En del trafikk velger lange omkjøringsveier for å styre unna flaskehalsene,<br />

og dette fører til stor rushtrafikk i mange boliggater (Ibsens gate, Nattlandsveien, Hagerups<br />

vei, Fageråsveien, Sandbrekkeveien m.fl.).<br />

2. Midttun – Hop og nytt Fjøsangerkryss øker presset på Fjøsangerveien<br />

Midttun – Hop (åpnet desember 2002) leder trafikk fra Nesttun og Midttun ned på sjølinjen<br />

mot Fjøsangerveien. ”Gamle innfartsårer” er blitt avlastet (Inndalsveien, Storetveitveien og<br />

Nattlandsveien), samt Sandbrekkeveien.<br />

Nytt Fjøsangerkryss vil fjerne flaskehalsen i krysset med Straumeveien og øke trafikken på<br />

Fjøsangerveien mot Danmarksplass ytterligere. Flaskehalsene på Fjøsangerveien setter<br />

imidlertid begrensninger på hvor mye trafikk som Fjøsangerveien klarer å avvikle.<br />

Begrensninger i kapasiteten på Danmarksplass vil føre til økt press på overløp i<br />

trafikksystemet, spesielt Løbergsveien mot Michael Krohns gate.<br />

Rundkjøringen Fjøsangerveien x Minde Allé er en stor propp i trafikksystemet, og det<br />

oppstår daglig køer helt tilbake mot Danmarksplass i ettermiddagsrushet.<br />

Rundkjøringen klarer bare å avvikle ca. 1.200 biler i timen fra Fjøsangerveien mot sør.<br />

Dette tilsvarer ca. 30 % av trafikken som de to kjørefeltene kunne ha avviklet dersom det<br />

ikke var kryss på strekningen.<br />

Hovedårsaken til den dårlige trafikkavviklingen i dette krysset er sammensatt av flere<br />

forhold:<br />

• Mengden av sirkulerende trafikk i rundkjøringen som trafikken fra nord må vike for er<br />

uforholdsmessig stor. Dette skyldes mye trafikk fra tilfart Minde Allé, herunder mye<br />

trafikk som skal opp Mindeveien mot Løbergsveien.<br />

• Signalregulert fotgjengerfelt sør for rundkjøringen reduserer flyten i trafikken gjennom<br />

krysset.<br />

• Generelt dårlig kurvatur og standard på rundkjøringen.<br />

I nordgående retning er det Danmarksplass som er den største flaskehalsen. Nytt<br />

Fjøsangerkryss vil imidlertid øke belastningen på rundkjøringen Fjøsangerveien x<br />

Kanalveien og skape en del kødannelser her, spesielt i morgenrushet.<br />

29


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

MORGENRUSH<br />

ETTERMIDDAGSRUSH<br />

Figur 21. Beregnet belastningsgrad etter Midttun - Hop og nytt Fjøsangerkryss er åpnet (Alt. 0).<br />

Trafikknivå 2001.<br />

Trafikken er størst i ettermiddagsrushet og køene er derfor lengre om ettermiddagen.<br />

Kapasitetsbegrensningene i rundkjøringen Fjøsangerveien x Minde Allé fører til at mange<br />

fortsatt kjører mot sør via både Nattlandsveien i og Inndalsveien/Storetveitveien.<br />

3. Generell trafikkvekst vil øke trafikkproblemene<br />

Trafikkberegningene som vist i det foregående er basert på trafikknivå 2001. Det forventes<br />

gradvis økt trafikk i årene som følger, blant annet på grunn av stor boligutbygging (Fana,<br />

Nattland/Sædalen mv.).<br />

Veinettet har i utgangspunkt ikke kapasitet til å håndtere mer trafikk i rushtoppene enn i<br />

dag. Følgene av generell trafikkvekst kan bli:<br />

• Økte køer og forsinkelser i rushperiodene.<br />

• ”Gamle” innfartsårer som ble avlastet av Midttun-Hop fylles gradvis opp igjen<br />

(Storetveitveien, Inndalsveien, Nattlandsveien mv.).<br />

• Trafikken tilpasser seg gjennom endring av reisetidspunkt og rushtrafikken varer lengre<br />

(utflating av rushperiodene).<br />

• Deler av trafikken tilpasser seg gjennom andre veivalg (via vestre innfartsåre).<br />

• Deler av trafikken tilpasser seg gjennom endret reisemiddelvalg (økt kollektivtrafikk og<br />

sykkeltrafikk). Dårlig fremkommelighet for disse trafikantgruppene begrenser<br />

potensialet for overføring av trafikk fra bil til miljøvennlige transportmidler.<br />

30


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikkavlastningen som følge av Midttun – Hop har gitt miljømessige gevinster, men også<br />

bedre fremkommelighet for kollektivtrafikken. Dette gjelder særlig på strekningen<br />

Inndalsveien – Storetveitveien – Paradis – Nesttun.<br />

Kapasitetsbegrensingene i Fjøsangerveien og generell trafikkvekst kan imidlertid over tid<br />

bidra til å redusere de gevinstene som Midttun - Hop har lagt grunnlag for.<br />

For å ivareta gevinstene for kollektivtrafikken og miljøforbedringene i boliggatene er det<br />

derfor svært viktig å vurdere tiltak som kan øke kapasiteten langs Fjøsangerveien.<br />

4. Kortsiktige tiltak kan bedre trafikkavviklingen, men redusere tilgjengelighet<br />

Det kan gå lang tid før ny søndre innfartsåre mellom Fjøsanger og Danmarksplass kan stå<br />

ferdig. Behovet for kortsiktige tiltak som kan bedre trafikkavviklingen vil øke.<br />

Flere aktuelle tiltak kan tenkes:<br />

- kryssanering/ombygging langs Fjøsangerveien<br />

- krysstiltak Danmarksplass og vei gjennom Solheimsviken<br />

- nye tverrforbindelser i <strong>Bergen</strong>sdalen<br />

Trafikkberegninger viser at tiltak som kan bedre fremkommeligheten på Fjøsangerveien og<br />

gjennom Danmarksplass kan gi vesentlig bedre flyt i trafikken og hindre at fremtidig<br />

trafikkvekst fyller opp ”gamle” innfartsårer og boliggater/overløp. Hovedutfordringen er å<br />

finne frem til realistiske trafikale tiltak som kan bedre kapasitetsforholdene, samtidig som<br />

det opprettholdes en akseptabel tilgjengelighet til bolig- og næringsområdene i<br />

<strong>Bergen</strong>sdalen.<br />

Det er gjort analyser av ulike kortsiktige tiltak, herunder mulige løsninger for kryss Minde<br />

Allé x Fjøsangerveien og Danmarksplass. Hensikten med dette er å sammenligne<br />

trafikksystemene med og uten bybane under forhold som er mer stabile kapasitetsmessig<br />

enn slik forholdene er i dagens situasjon.<br />

5. Ny søndre innfartsåre vil avlaste veinettet, men tidspunktet for realisering er usikkert<br />

Foreløpige trafikkberegninger med en ny søndre innfartsåre mellom Fjøsangerveien og<br />

Danmarksplass viser at eksisterende veinett vil bli betydelig avlastet og de fleste trafikale<br />

flaskehalser vil forsvinne.<br />

Unntaket er kryssområdene ved Haukeland sykehus som fortsatt vil være overbelastet, selv<br />

etter ny søndre innfartsåre står ferdig. Boligutbyggingen i Nattland/Sædalen vil forsterke<br />

trafikkproblemene i dette området.<br />

Nygårdstangen vil få noe økt trafikkpress, men har reservekapasitet til å håndtere vesentlig<br />

trafikkøkning fra sør i de fleste delene av kryssområdet. En del kjørefelt og<br />

vekslingsstrekninger nærmer seg kapasitetsgrensen og vil medføre noe mer køer enn i<br />

dagens situasjon. Eksempel på dette er det ene kjørefeltet fra Danmarksplass mot<br />

Fløyfjellstunnelen og vestre innfartsåre, som får stor trafikk. Dette kjørefeltet fletter<br />

sammen med trafikk fra vest inn mot Fløyfjellstunnelen, og her må det påregnes økte<br />

avviklingsproblemer i årene fremover.<br />

31


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Bybane gjennom Inndalsveien<br />

Problemstillinger<br />

For å sikre god fremkommelighet for bybanen gjennom Inndalsveien bør i utgangspunktet<br />

to av de tre kjørefeltene reserveres for banen. Det kan imidlertid vurderes en begrenset<br />

tilgang til banetraseen for lokaltrafikk i området (blandet trafikk med tilfartskontroll).<br />

Med et trafikknivå på ca. 16.000 kjt/døgn (2001) i Inndalsveien vil følgende spørsmål<br />

melde seg:<br />

- Hvor skal trafikken i Inndalsveien ledes til?<br />

- Hvilke trafikkøkninger og kapasitetsproblemer kan en slik omlegging føre til?<br />

- Hvilke avbøtende trafikale tiltak kan iversettes?<br />

- Hvordan skal tilgjengeligheten til bolig- og næringsområdene langs Inndalsveien<br />

opprettholdes?<br />

I overordnet trafikkanalyse vil hovedfokus være på de tre første problemstillingene, ut i fra<br />

de alternative trafikkløsningene som er skissert i bybaneprosjektet.<br />

Trafikkvurderingene på delstrekning 3 er utført på grunnlag av Contram-beregninger med<br />

trafikknivå 2001. Trafikkberegning av dagens veisystem med trafikkmatrise 2015 gir en<br />

ustabil avviklingssituasjon og er ikke egnet til å sammenligne alternative løsninger for<br />

bybanen.<br />

Vurdering av trafikksituasjonen i 2015 følger i neste kapittel.<br />

Alternative løsninger<br />

Følgende tre hovedalternativer er vurdert i trafikkanalysen:<br />

Alternativ 1:<br />

Alternativ 2:<br />

Alternativ 3:<br />

Ett kjørefelt åpen for gjennomkjøring (sørgående felt)<br />

Ett kjørefelt åpen for gjennomkjøring (nordgående felt)<br />

Ingen gjennomkjøring for biltrafikk<br />

Under hvert hovedalternativ er det flere varianter mht. adkomstløsning til områdene langs<br />

Inndalsveien og avbøtende trafikale tiltak.<br />

For alle alternativene er det forutsatt løsning 1 d over Danmarksplass (fjerning av<br />

venstresvingefelt til M. Krohns gate og høyresvingefelt til Ibsens gate).<br />

Sammenligningsgrunnlaget er et fremskrevet 0-alternativ, dvs. dagens veinett (2001) +<br />

Midttun-Hop og nytt Fjøsangerkryss. Nærmere detaljer om forutsetninger i beregningene er<br />

gitt i vedlegg. For nærmere beskrivelse av alternativene vises det til optimaliseringsrapport<br />

fra nov./des. 2002.<br />

32


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikale konsekvenser<br />

Trafikkmønster Inndalsveien<br />

For å få et bedre utgangspunkt for å vurdere konsekvensene av bybane er det foretatt en<br />

nærmere studie av trafikkmønsteret i Inndalsveien.<br />

20000<br />

Gjennomgangstrafikk<br />

70%<br />

Lokaltrafikk<br />

ÅDT<br />

15000<br />

10000<br />

54%<br />

%-andel gjennomganstrafikk<br />

28%<br />

5000<br />

21%<br />

0%<br />

0<br />

Dagens (2001) Alternativ 0 Bybane, alt. 1 Bybane, alt. 2 Bybane, alt. 3<br />

Figur 22. Trafikkmengde i Bjørnsons gate og Inndalsveien (gjennomsnitt på hele strekningen fra<br />

Fjøsangerveien til Storetveitveien). Trafikknivå 2001.<br />

Gjennomgangstrafikk er her definert som trafikkmengde i Bjørnsons gate og Inndalssveien, mellom kryss<br />

Fjøsangerveien x Bjørnsonsgate og kryss med Minde Allé, som ikke har reisemål innenfor denne strekningen.<br />

Sum begge kjøreretninger.<br />

Beregnet trafikknivå for Inndalsveien er ventet å gå vesentlig ned som følge av Midttun –<br />

Hop og nytt Fjøsangerkryss. Det er gjennomgangstrafikk som forsvinner. I alternativ 0 er<br />

det meste av den gjenværende ”gjennomgangstrafikken” lokaltrafikk til boligområder øst i<br />

<strong>Bergen</strong>sdalen, via Fageråsveien, Hagerups vei og Storetveitveien.<br />

Med stengningstiltak som følge av bybanen vil ytterligere trafikk bli ledet bort fra<br />

Inndalsveien. Pålastningen på øvrig veinett som bybanen forårsaker blir differansen<br />

mellom Alt. 0 og bybanealternativene, dvs. vesentlig mindre enn opprinnelig totaltrafikk på<br />

ca. 17.000 kjt/døgn.<br />

Det understrekes at tallene representerer trafikknivå 2001. Generell årlig trafikkvekst vil<br />

kunne øke trafikken ut over det viste nivået.<br />

Nødvendige trafikale tiltak<br />

Trafikkberegningene viser at stengningstiltakene i Inndalsveien medfører trafikkoverføring<br />

til bl.a. Minde Allé og Kanalveien. Avviklingsproblemer, køer og forsinkelser øker vesentlig<br />

dersom ingen avbøtende tiltak iversettes. Det forutsettes derfor iverksatt avbøtende tiltak<br />

for trafikkløsningene, i tråd med vurderinger i optimaliseringsrapporten.<br />

Felles tiltak for alle alternativer:<br />

33


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

- Åpent for toveis trafikk på strekningen Fabrikkgaten – Inndalsveien - Bjørnsons gate<br />

mot Ibsens gate.<br />

- Toveis trafikk mellom Svaneviksveien og Fabrikkgaten.<br />

- Generell utbedring på strekningen Minde Allé – Kanalveien – Fabrikkgaten<br />

(avkjørsler/parkering/trafikksikkerhet).<br />

- Utvidet rundkjøring Minde Allé x Kanalveien.<br />

Der er i det videre vurdert en variant av alternativ 2, som er kalt alternativ 2b. Forskjellen<br />

mellom 2 og 2 b er kryssløsningen mellom Fjøsangerveien og Fabrikkgaten.<br />

Spesifikke tiltak knyttet til hvert alternativ er vist i etterfølgende tabell.<br />

Alternativ 1<br />

- åpen enveis mot<br />

sør<br />

Alternativ 2<br />

- åpen enveis mot nord<br />

Alternativ 2b<br />

- åpen enveis mot nord<br />

Alternativ 3<br />

- ingen gjennomkjøring<br />

• 1 ekstra felt<br />

på<br />

Fjøsangerveien<br />

fra<br />

Fabrikkgaten<br />

til E.Griegs vei<br />

(fletting fra<br />

Fabrikkgaten).<br />

• 1 ekstra felt fra<br />

Fjøsangerveien x<br />

Bjørnsons gate til<br />

Fabrikkgaten (3 felt<br />

mot sør, herav 1 til<br />

venstre mot<br />

Fabrikkgaten).<br />

• Nytt signalregulert<br />

lyskryss<br />

Fabrikkgaten x<br />

Fjøsangerveien.<br />

• 2 ekstra felt fra<br />

Fjøsangerveien x<br />

Bjørnsons gate til<br />

Fabrikkgaten (4 felt<br />

mot sør, herav 2 til<br />

venstre mot<br />

Fabrikkgaten).<br />

• Nytt signalregulert<br />

lyskryss<br />

Fabrikkgaten x<br />

Fjøsangerveien.<br />

• 2 ekstra felt fra<br />

Fjøsangerveien x<br />

Bjørnsons gate til<br />

Fabrikkgaten ( 3<br />

felt i hver retning)<br />

• Nytt<br />

signalregulert<br />

lyskryss<br />

Fabrikkgaten x<br />

Fjøsangerveien.<br />

I alle trafikkberegningene som følger forutsettes det at disse tiltakene skal gjennomføres.<br />

Endringene i feltbruk og kryssløsninger ved de fire alternativene kan illustreres som følger:<br />

34


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Alternativ 0<br />

Alternativ 1<br />

Fabrikkgt.<br />

Minde Alle<br />

Inndalsveien<br />

Fjøsangerveien<br />

Storetveitveien<br />

Alternativ 2/2b Alternativ 3<br />

Alternativ 2b har 2<br />

svingefelt til Fabrikkgt.<br />

Figur 23. Prinsippskisse som viser feltbruk og kryssbevegelser. Røde streker er nye kjørefelt.<br />

Trafikkmengder<br />

Endring av trafikkmengder (2001-nivå) med de ulike alternativene er vist i vedlegg.<br />

Hovedkonklusjoner:<br />

• Alle alternativer avlaster Inndalsveien, mest alternativ 3 som reduserer trafikken med<br />

ca. 10.000 ÅDT).<br />

• Alle alternativene flytter trafikk fra Inndalsveien til Kanalveien mellom Minde Allé og<br />

Fabrikkgaten (ca. 3. – 4.000 ÅDT). Dette er i hovedsak sørgående trafikk som søker å<br />

unngå flaskehalsen i rundkjøringen Fjøsangerveien x Minde Allé.<br />

35


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

• Alle alternativene øker trafikkpresset på overløp i systemet på grunn av<br />

kapasitetsreduksjon over Danmarksplass. Trafikken i Løbergsveien øker med 3. -4.000<br />

(uten tiltak for å begrense gjennomkjøringen).<br />

• Alle alternativene øker trafikken på alternative adkomstveier til boligområdene øst i<br />

<strong>Bergen</strong>sdalen, mest ved alternativ 3 (ca. 3.000 i trafikkøkning i Ibsens gate, Hagerups<br />

vei, Fageråsveien, Birkeveien m.fl.).<br />

• Alternativ 1 gir minst trafikkoverføring til andre veier (3-5.000 ÅDT til Kanalveien-Minde<br />

Allé). Mindre endringer i andre gater.<br />

• Alternativ 2 overfører 7-8.000 ÅDT til Kanalveien - Minde Allé. Stor trafikkøkning også<br />

på aksen Fabrikkgaten – Inndalsveien – Bjørnsons gate mot Ibsens gate (2-5.000 ÅDT).<br />

• Alternativ 2b overfører 7-9..000 ÅDT til Kanalveien - Minde Allé. Stor trafikkøkning også<br />

på aksen Fabrikkgaten – Inndalsveien – Bjørnsons gate mot Ibsens gate (2-5.000 ÅDT).<br />

• Alternativ 3 overfører 8-9.000 ÅDT til Kanalveien - Minde Allé. Stor trafikkøkning også<br />

på aksen Fabrikkgaten – Inndalsveien – Bjørnsons gate mot Ibsens gate (3-5.000 ÅDT).<br />

Trafikkavvikling og kapasitet<br />

Akkumulert for hele trafikksystemet (inkl. sentrum) viser Contram-beregningene følgende<br />

hovedtall for trafikkavvikling og transportarbeid:<br />

60,0 %<br />

50,0 %<br />

40,0 %<br />

30,0 %<br />

20,0 %<br />

10,0 %<br />

30,8 % 29,8 % 28,9 % 27,7 %<br />

30,0 %<br />

0,0 %<br />

Alternativ 0 Alternativ 1 Alternativ 2<br />

Alternativ<br />

2b<br />

Alternativ 3<br />

Figur 24. Køtid som andel av samlet transporttid for alle kjøreturer i beregningsperioden (0700-<br />

1000, 1400-1700). Trafikknivå 2001.<br />

36


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

1 000 000<br />

900 000<br />

800 000<br />

Kjt.km<br />

700 000<br />

600 000<br />

500 000<br />

400 000<br />

617 930 616 279<br />

584 081<br />

619 512 619 773<br />

300 000<br />

200 000<br />

100 000<br />

0<br />

Alternativ<br />

0<br />

Alternativ<br />

1<br />

Alternativ<br />

2<br />

Alternativ<br />

2b<br />

Alternativ<br />

3<br />

Figur 25. Samlet transportarbeid i nettet. Trafikknivå 2001.<br />

Makrotallene for hele trafikksystemet i sentrum og <strong>Bergen</strong>sdalen viser relativt små<br />

forskjeller mellom alternativene. Det er grunnlag for å trekke frem følgende momenter:<br />

• Alle bybanealternativene viser en samlet svak forbedring i trafikkavvikling og<br />

kapasitetsforhold, sammenlignet med 0-alternativet. Hovedårsaken til dette antas å<br />

være knyttet til kapasitetsøkningen på Danmarksplass for hovedstrømmen på<br />

Fjøsangerveien mot sør (som følge av at venstresving til M. Krohns gate er fjernet).<br />

Sammen med tiltakene langs Minde Allé og Kanalveien har dette medført en samlet<br />

kapasitetsøkning som overstiger kapasitetsreduksjonen på Danmarksplass (tilfart fra<br />

nord) og i Inndalsveien.<br />

• Alternativ 2b gir samlet sett minst forsinkelser i nettet<br />

• Alternativ 2 gir den mest effektive trafikkavviklingen (minst transportarbeid).<br />

37


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

For å få et mer detaljert grunnlag for å sammenligne de enkelte alternativene kan vi se på<br />

belastningsgraden i viktige kryss på veinettet:<br />

MORGENRUSH<br />

ETTERMIDDAGSRUSH<br />

Figur 26. Belastningsgrad - Alternativ 1. Trafikknivå 2001.<br />

MORGENRUSH<br />

ETTERMIDDAGSRUSH<br />

Figur 27. Belastningsgrad - Alternativ 2. Trafikknivå 2001.<br />

38


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

MORGENRUSH<br />

ETTERMIDDAGSRUSH<br />

Figur 28. Belastningsgrad - Alternativ 2b. Trafikknivå 2001.<br />

MORGENRUSH<br />

ETTERMIDDAGSRUSH<br />

Figur 29. Belastningsgrad - Alternativ 3. Trafikknivå 2001.<br />

39


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Oppsummering av trafikkavvikling og kapasitet for de tre hovedalternativene:<br />

Problemstilling<br />

Danmarksplass<br />

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 2b Alternativ 3<br />

Ca. 10% kapasitets-<br />

.økning fra nord.<br />

Ca. 10% kapasitets-<br />

.økning fra nord.<br />

Ca. 10% kapasitets-<br />

.økning fra nord.<br />

Ca. 10% kapasitets-<br />

.økning fra nord.<br />

Ca. 35% kapasitetsreduksjon<br />

fra sør.<br />

Ca. 35% kapasitetsreduksjon<br />

fra sør.<br />

Ca. 35% kapasitetsreduksjon<br />

fra sør.<br />

Ca. 35% kapasitetsreduksjon<br />

fra sør.<br />

Kapasitet<br />

Fjøs.veien<br />

Kryssing av<br />

Fjøs.veien<br />

Kanalveien<br />

og M. Alle<br />

Inndalsv. x<br />

Minde Allé<br />

Hauk.veien<br />

Ibsens gate<br />

Andre<br />

områder<br />

Høy bel.grad i<br />

venstresving til<br />

Bjørnsons gate gir<br />

tilbake-blokkering<br />

mot Danmarksplass<br />

(som i dag).<br />

I hovedsak uendret<br />

situasjon fra 0-<br />

alternativet.<br />

Effektiv<br />

kryssingspunkt pga.<br />

3 felt mot nord, men<br />

lite kømagasin mot<br />

Danm.plass.<br />

Ingen store<br />

avviklingsproblemer.<br />

Høy belastningsgrad<br />

i både morgen- og<br />

ettermiddagsrush<br />

Økt belastning mot<br />

sentrum i<br />

morgenrush, ellers<br />

som 0-alternativet.<br />

Høy belastning i<br />

kryss Bjørnsons gate<br />

x Inndalsveien og<br />

Fabrikkgaten x<br />

inndalsveien.<br />

Høy belastning i<br />

Hagerups vei mot<br />

Nattlandsveien.<br />

Begrenset kapasitet<br />

i venstresving fra<br />

Fjøsangerveien til<br />

Fabrikkgaten gir økt<br />

press på<br />

venstresving til<br />

Ibsens gate.<br />

I hovedsak uendret<br />

situasjon fra 0-<br />

alternativet.<br />

Litt mindre effektiv<br />

kryssing enn alt. 1,<br />

men lengre<br />

kømagasin tilbake<br />

mot Danm.plass.<br />

Høy belastning i<br />

rundkjøring M. Alle x<br />

Kanalveien (etterm.)<br />

Ingen store<br />

avviklingsproblemer.<br />

Økt belastning mot<br />

sentrum i<br />

morgenrush, ellers<br />

som 0-alternativet.<br />

Høy belastning i<br />

Bjørnsons gate mot<br />

Ibsens gate.<br />

God kapasitet i<br />

venstresving fra<br />

Fjøsangerveien til<br />

Fabrikkgaten,<br />

redusert press på<br />

venstresving til<br />

Ibsens gate.<br />

I hovedsak uendret<br />

situasjon fra 0-<br />

alternativet.<br />

Mer effektiv<br />

kryssløsning enn alt.<br />

1. Lavest<br />

belastningsgrad av<br />

alle alternativene.<br />

Høy belastning i<br />

rundkjøring M. Alle x<br />

Kanalveien (etterm.)<br />

Ingen store<br />

avviklingsproblemer.<br />

Økt belastning mot<br />

sentrum i<br />

morgenrush, ellers<br />

som 0-alternativet.<br />

Høy belastning i<br />

Bjørnsons gate mot<br />

Ibsens gate.<br />

Begrenset kapasitet<br />

i venstresving fra<br />

Fjøsangerveien til<br />

Fabrikkgaten gir økt<br />

press på<br />

venstresving til<br />

Ibsens gate.<br />

I hovedsak uendret<br />

situasjon fra 0-<br />

alternativet.<br />

Litt mindre effektiv<br />

kryssing enn alt. 1,<br />

men lengre<br />

kømagasin tilbake<br />

mot Danm.plass..<br />

Høy belastning i<br />

rundkjøring M. Alle x<br />

Kanalveien (etterm.)<br />

Ingen store<br />

avviklingsproblemer.<br />

Økt belastning mot<br />

sentrum i<br />

morgenrush, ellers<br />

som 0-alternativet.<br />

Høy belastning i<br />

Bjørnsons gate mot<br />

Ibsens gate.<br />

Høy belastning i<br />

Hagerups vei mot<br />

Nattlandsveien.<br />

De viktigste hovedkonklusjonene fra kapasitetsanalysene er:<br />

• Trafikkavviklingen langs Fjøsangerveien og i selve Danmarksplasskrysset er i hovedsak<br />

den samme for alle alternativer. Kapasitetsreduksjonen gjennom Danmarksplass er<br />

beskrevet under kapittel om delstrekning 2.<br />

• Trafikkavviklingen i krysspunktet med Fjøsangerveien (Bjørnsons gate for alt. 1,<br />

Fabrikkgaten for alt. 2, 2b og 3) fungerer ulikt for alternativene. Alternativ 2b er den<br />

mest effektive kryssløsningen med lavest belastningsgrad.<br />

• Bortsett fra alternativ 1 medfører alle løsningene stor belastning i kryssområdet<br />

Kanalveien x Minde Alle. Alt. 1 har på den annen side en høy belastning i kryss<br />

Storetveitveien x Minde Allé. Avviklingen i dette krysset synes å være akseptabel med<br />

dagens trafikkmengder, men fremtidig trafikkvekst kan forverre denne situasjonen.<br />

40


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Kapasitetsanalysene er gjort med basis i trafikknivå 2001. Med fremtidig trafikkvekst vil<br />

avviklingsproblemene øke og kan forplante seg til andre kryssområder. Kapasitetstiltak<br />

langs Fjøsangerveien og på Danmarksplass kan bedre forholdene.<br />

I en strategisk vurdering av løsningene er selve kryssingen av Fjøsangerveien trolig mest<br />

kritisk og avgjørende for hvilken alternativ løsning som bør velges.<br />

Dersom det er mulig å etablere 6 kjørefelt på Fjøsangerveien mellom Fabrikkgaten og<br />

Bjørnsonsgate, vil alternativ 2b være det mest robuste alternativet, både i forhold til<br />

kapasitet og kømagasin mot Danmarksplass.<br />

Etterfølgende figur illustrerer forskjellen i kapasitet mellom de tre alternativene:<br />

4000<br />

3500<br />

Rett frem mot nord<br />

Venstresving<br />

Kjt./time<br />

3000<br />

2500<br />

2000<br />

1500<br />

1000<br />

500<br />

0<br />

Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 2b Alternativ 3<br />

Figur 30. Krysseffektivitet Fjøsangerveien x Bjørnsons gate (alt. 1) og Fjøsangerveien x Fabrikkgaten<br />

(alt. 2 , 2b og 3). Kapasitet i makstime ettermiddag med optimaliserte grønntider. Trafikknivå 2001.<br />

Alternativ 1 har god kapasitet for nordgående trafikk på Fjøsangerveien pga. 3 kjørefelt.<br />

Begrensningene i kapasitet for venstresving mot Bjørnsons gate er imidlertid mer kritisk i<br />

det totale trafikksystemet (tilbakeblokkering mot Danmarksplass).<br />

Alternativ 2 og 2b har mindre kapasitet enn alternativ 1 for trafikk rett frem mot nord, men<br />

har ett felt i Inndalsveien som ekstra kapasitetsreserve mot nord. De 2 feltene i<br />

Fjøsangerveien går sammen med det ene feltet fra Inndalsveien til 3 gjennomgående felt<br />

over Danmarksplass i retning nord.<br />

Alternativ 2 har en kryssløsning ved Fabrikkgaten som er mer kritisk enn eksisterende kryss<br />

Fjøsangerveien x Bjørnsons gate (alternativ 1). Kømagasinet er lengre, men vi ser allerede<br />

med trafikknivå 2001 at presset på venstresvingen til Ibsens gate øker, på grunn av<br />

kapasitetsbegrensning i det nye krysset ved Fabrikkgaten. Økt press på trafikk mot Ibsens<br />

gate vil skape lengre køer fra Danmarksplass tilbake mot Nygårdstangkrysset.<br />

Alternativ 2b øker kapasiteten for venstresvingen betydelig, men vil kreve store arealer i<br />

kryssområdet ved Fabrikkgaten. Løsningen forutsetter 3 felt i Fabrikkgaten frem til kryss<br />

med Kanalveien (ett felt videre i Fabrikkgaten mot Inndalsveien og ett felt til høyre mot<br />

Kanalveien). Krysset Fabrikkgaten x Kanalveien må utformes og dimensjoneres i henhold<br />

til trafikkmengdene, og dette kan være vanskelig å få til rent arealmessig.<br />

41


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

En evt. full stengning av Inndalsveien (alternativ 3) basert på en tilsvarende kryssløsning<br />

som 2b vil kreve 7 kjørefelt (!) mellom Fabrikkgaten og Bjørnsons gate, og vurderes som<br />

urealistisk. Alternativ 3 bør derfor ha en planskilt kryssløsning med Fjøsangerveien, slik at<br />

det kan etableres 3 nordgående kjørefelt fra Fabrikkgaten mot Danmarksplass.<br />

En eventuell planskilt kryssing av Fjøsangerveien mot Fabrikkgaten vil være det beste<br />

alternativet kapasitetsmessig, men er en omfattende og kostbar løsning.<br />

Det er for øvrig interessant å merke seg at hvis vi ser bort i fra kryssløsningen med<br />

Fjøsangerveien, så er konsekvensene for trafikkavvikling og kapasitet i hovedsak de<br />

samme for alternativene 2, 2b og 3. Det vil si at effekten av å ha åpent for gjennomkjøring<br />

mot nord i Inndalsveien har begrenset verdi, forutsatt dagens trafikknivå (2001). Ett<br />

gjennomgående felt i Inndalsveien bidrar imidlertid til å opprettholde tilgjengelighet til<br />

boligområdene langs Inndalsveien fra sør. Det ene feltet for biltrafikk i Inndalsveien vil også<br />

være en kapasitetsreserve for økt trafikkvekst fra sør. For å få effekt av denne<br />

kapasitetsreserven forutsettes det bedre fremkommelighet gjennom Danmarksplass som<br />

er dimensjonerende i rushperiodene i dag.<br />

Samlet transportkapasitet (bil + kollektiv)<br />

Kapasitetsanalysen for biltrafikk viser at alle alternativene med bybane har like god eller<br />

bedre samlet kapasitet sør for Danmarksplass, forutsatt gjennomføring av de aktuelle<br />

trafikale tiltakene på strekningen Fabrikkgaten – Kanalveien - Minde Allé.<br />

Samtidig øker kollektivkapasiteten betydelig gjennom å erstatte bussystemet med bane.<br />

Dette betyr at samlet transportkapasitet øker på delstrekning 3.<br />

Det er vanskelig å tallfeste økningen i samlet transportkapasitet, blant annet på grunn av at<br />

trafikkløsningene med bybane gir store ringvirkninger og påvirker avvikling og kapasitet i<br />

mange gater og kryss.<br />

Det er imidlertid relevant å henvise til beregningene av samlet transportkapasitet for<br />

delstrekning 2 (Danmarksplass). Det meste av trafikken på delstrekning 3 skal gjennom<br />

Danmarksplass som er hovedflaskehalsen og dermed dimensjonerende for samlet<br />

transportkapasitet i hele området.<br />

42


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Konklusjon<br />

1. Problemstillinger for trafikksystemet i <strong>Bergen</strong>sdalen<br />

Trafikkløsning for bybanen gjennom delstrekning 3, Inndalsveien, må sees i sammenheng<br />

med hele trafikksystemet i <strong>Bergen</strong>sdalen mellom Danmarksplass og Fjøsanger.<br />

Utfordringene for trafikksystemet i <strong>Bergen</strong>sdalen kan oppsummeres i følgende<br />

hovedpunkter:<br />

• Veisystemet mellom Danmarksplass og Fjøsanger har nådd kapasitetsgrensen.<br />

Hovedkryssene er overbelastet og kan ikke betjene mer trafikk i rushtoppene enn i dag.<br />

Det er relativt store køer i både morgen- og ettermiddagsrushet. Flaskehalsene i<br />

trafikksystemet gjør at en del trafikk søker alternative omkjøringsveier, blant annet<br />

gjennom boligområder. Flere overløp i veisystemet har stor gjennomgangstrafikk<br />

(Løbergsveien, Kalfaret m.v.).<br />

• Åpning av Midttun – Hop og 4 felt på Sjølinjen mellom Hop og Fjøsanger har økt<br />

trafikken på Fjøsangerveien og avlastet de øvrige innfartsårene.<br />

Kapasitetsbegrensninger på Fjøsangerveien gjør imidlertid at trafikknivået fortsatt er<br />

høyt i Inndalsveien, Storetveitveien og Nattlandsveien i rushperiodene.<br />

• Med dagens kryssløsninger i Fjøsangerveien er det en svært dårlig kapasitetsutnyttelse<br />

av det disponible veiarealet. I rundkjøringen Fjøsangerveien x Minde Allé avvikles det<br />

kun 30 % av maksimal feltkapasitet på Fjøsangerveien mot sør i ettermiddagsrushet.<br />

• Kollektivtrafikken har fått bedre fremkommelighet på grunn av trafikkavlastningen i<br />

Inndalsveien, Storetveitveien og Nesttunveien, men denne fordelen kan fort bli spist<br />

opp av generell trafikkvekst. På grunn av flaskehalsene i Fjøsangerveien vil en stor<br />

andel av fremtidig trafikkøkning bli kanalisert til øvrige innfartsårer og boliggater.<br />

• En fremtidig ny søndre innfartsåre mellom Fjøsanger og Danmarksplass vil avlaste<br />

eksisterende veisystem og fjerne alle de store flaskehalsene (bortsett fra området med<br />

Haukelandsveien x Ibsens gate). Realisering av dette prosjektet kan imidlertid ta lang<br />

tid (ingen plan og finansiering foreligger).<br />

• Det er grunn til å tro at det vil bli iverksatt tiltak for å bedre fremkommeligheten langs<br />

Fjøsangerveien før ny søndre innfartsåre står ferdig. Med nytt Fjøsangerkryss i 2004 vil<br />

presset på Fjøsangerveien øke ytterligere og det kan bli helt nødvendig å bedre<br />

kapasitetsutnyttelsen for å unngå store køer og økt trafikk på øvrige innfartsårer og<br />

boliggater. Her vil løsninger for rundkjøringene i Fjøsangerveien og krysstiltak på<br />

Danmarksplass stå sentralt. Et første steg bør være å finne tiltak ved rundkjøring<br />

Fjøsangerveien x Minde Allé, som er en stor propp i dagens trafikksystem.<br />

2. Trafikale konsekvenser av bybanen<br />

Konsekvensene av å legge bybanen gjennom Inndalsveien må vurderes i lys av utviklingen<br />

som er skissert:<br />

- store kapasitetsproblemer i dagens situasjon<br />

- sannsynlig med gjennomføring av tiltak på Fjøsangerveien og Danmarksplass slik at<br />

denne aksen får bedre kapasitetsutnyttelse og kan avlaste andre gater<br />

- fremtidig løsning med ny søndre innfartsåre Fjøsanger - Danmarksplass, mest<br />

sannsynlig i tunnel, ligger langt frem i tid<br />

43


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Bybanen vil avlaste Inndalsveien for biltrafikk, men trafikken i denne gaten vil gå ned før<br />

bybanen står ferdig. Trafikknivået er ventet å bli redusert fra ca. 17.000 i 2001 til ca.<br />

11.000 når nytt Fjøsangerkryss åpner i 2004. Generell trafikkvekst kan imidlertid bidra til<br />

noe økning i forhold til dette nivået.<br />

Med full utnyttelse av ett av de tre kjørefeltene i Inndalsveien vil gaten kunne håndtere en<br />

stor del av lokaltrafikken til nærliggende områder. Trafikkoverføringen til andre gater vil<br />

være i størrelse 4.000 til 9.000 kt/døgn, avhengig av alternativ løsning.<br />

Med avbøtende trafikale tiltak på strekningen Minde Allé – Kanalveien – Fabrikkgaten vil<br />

alle de alternative løsningene med bybane i Inndalsveien ha omtrent like god (eller bedre)<br />

samlet kapasitet som dagens trafikksystem sør for Danmarksplass.<br />

Samlet transportkapasitet (bil + kollektiv) på delstrekning 3 vil øke, på grunn av økt<br />

kollektivkapasitet som følge av bybanen.<br />

Hovedforskjeller mellom alternativene:<br />

• Alternativ 1 (åpent enveis mot sør) har en relativt effektiv kryssløsning med<br />

Fjøsangerveien, men kort kømagasin tilbake til Danmarksplass. Belastningen på denne<br />

venstresvingen er over kapasitetsgrensen allerede i dag. Den ene gjennomgående<br />

feltet i Inndalsveien utnyttes godt til betjening av lokaltrafikken. Krysset Storetveitveien<br />

x Minde Allé har høy belastning, men fungerer rimelig bra med trafikknivå 2001.<br />

• Alternativ 2 (åpent enveis mot nord) har en mindre effektiv kryssløsning med<br />

Fjøsangerveien i forhold til alternativ 1, men kømagasinet er lengre tilbake mot<br />

Danmarksplass. Nytteverdien av feltkapasiteten i Inndalsveien begrenses av dagens<br />

kryss på Danmarksplass, men er en kapasitetsreserve dersom avviklingen over<br />

Danmarksplass blir bedre (ved sanering av kryssbevegelser).<br />

• Alternativ 2b har den mest effektive kryssløsningen med Fjøsangerveien, men<br />

forutsetter en arealkrevende trafikkløsning i området ved Fabrikkgaten. Fungerer ellers<br />

som alternativ 2.<br />

• Alternativ 3 (ingen gjennomkjøring) fungerer trafikalt i hovedsak som alternativ 2, men<br />

har ingen kapasitetsreserve for fremtidig trafikkøkning. Tilgjengeligheten til<br />

boligområdene langs Inndalsveien blir forverret.<br />

Hovedutfordringen for bybanen på delstrekning 2 og 3 er konsekvensene av å fjerne to<br />

kjørefelt gjennom Danmarksplass. Konsekvensene for Danmarksplass og vurdering av<br />

mulige avbøtende tiltak er vurdert under kap. om delstrekning 2.<br />

3. Anbefaling av alternativ løsning og trafikale tiltak<br />

Det understrekes at foreliggende anbefaling er ut i fra rene trafikale hensyn. Andre forhold<br />

vil også være avgjørende for valg av alternativ (miljømessige virkninger, arealbruk mv.).<br />

I valg av alternativ for bybanen må det legges vekt på hvordan løsningen vil fungere på<br />

kort/mellomlang sikt, med økt trafikkpress og sannsynligvis gjennomføring av tiltak som vil<br />

øke kapasiteten i Fjøsangerveien og på Danmarksplass (før ny søndre innfartsåre).<br />

I et slikt perspektiv vil kryssingen av Fjøsangerveien bli mer kritisk, og dermed avgjørende<br />

for valg av bybanealternativ.<br />

44


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Med forutsatt kryssing i plan er alternativ 2b den mest kapasitetssterke kryssløsningen,<br />

men forutsetter arealkrevende tiltak i kryssområdet Fjøsangerveien x Fabrikkgaten.<br />

Muligheter, begrensninger og ambisjonsnivå for avbøtende trafikale tiltak vil være<br />

avgjørende for hvilken bybaneløsning som bør anbefales. Oppsummert kan<br />

forutsetningene for valg av alternativ beskrives som følger:<br />

Alternativ Anbefalte tiltak Vurdering<br />

1 – åpen<br />

enveis<br />

mot sør<br />

2 – åpen<br />

enveis<br />

mot nord<br />

2b –<br />

åpen<br />

enveis<br />

mot nord<br />

3- full<br />

stengning<br />

for<br />

gjennomkjøring<br />

Opprustning Fabrikkgaten -<br />

Kanalveien – Minde Allé.<br />

5 felt på Fjøsangerveien mellom<br />

Fabrikkgaten og Bjørnsons gate (3<br />

felt mot nord)<br />

Opprustning Fabrikkgaten -<br />

Kanalveien – Minde Allé.<br />

5 felt på Fjøsangerveien mellom<br />

Fabrikkgaten og Bjørnsons gate (3<br />

felt mot sør, herav 1<br />

venstresvingefelt).<br />

Opprustning Fabrikkgaten -<br />

Kanalveien – Minde Allé.<br />

6 felt på Fjøsangerveien mellom<br />

Fabrikkgaten og Bjørnsons gate (4<br />

felt mot sør, herav 2<br />

venstresvingefelt).<br />

Opprustning Fabrikkgaten -<br />

Kanalveien – Minde Allé.<br />

6 felt på Fjøsangerveien mellom<br />

Fabrikkgaten – Bjørnsons gate (3<br />

felt mot nord).<br />

Planskilt kryssing av<br />

Fjøsangerveien (1 felt). 2 felt mot<br />

sør.<br />

Sårbar kryssløsning med Fjøsangerveien.<br />

Begrenser trafikkoverføringen til andre gater,<br />

men er sårbar for trafikkvekst i kryssene<br />

Storetveitveien x Minde Allé og Bjørnsonsgate<br />

x Inndalsveien.<br />

Trafikken i Kanalveien blir i størrelse 12.000<br />

– 15.000.<br />

Sårbar kryssløsning med Fjøsangerveien.<br />

Mindre kapasitetssterk løsning enn alternativ<br />

1. Økt press på andre sårbare<br />

tverrforbindelser (Ibsens gate).<br />

Trafikkmengdene i Kanalveien og Minde Allé<br />

blir store (opp mot 20.000 ÅDT). Valg av<br />

alternativ 2 forutsetter at det er mulig å<br />

gjennomføre tiltak slik at disse gatene er i<br />

stand til å betjene så stor trafikk.<br />

Krever omfattende krysstiltak og arealinngrep<br />

i området ved Fabrikkgaten, men er en mer<br />

robust trafikal løsning enn alternativ 1 og 2.<br />

Trafikkmengdene i Kanalveien og Minde Allé<br />

blir store (opp mot 20.000 ÅDT). Valg av<br />

alternativ 2b forutsetter at det er mulig å<br />

gjennomføre tiltak slik at disse gatene er i<br />

stand til å betjene så stor trafikk.<br />

Uten planskilt kryssing av Fjøsangerveien blir<br />

dette en svært sårbar trafikkløsning.<br />

Trafikkmengdene i Kanalveien og Minde Allé<br />

blir store (opp mot 20.000 ÅDT). Valg av<br />

alternativ 3 forutsetter at det er mulig å<br />

gjennomføre tiltak slik at disse gatene er i<br />

stand til å betjene så stor trafikk.<br />

Tilgjengeligheten til boligområdene langs<br />

Inndalsveien blir sterkt redusert og vil bidra til<br />

relativt stor trafikkøkning i andre boliggater<br />

(Hagerups vei, Birkeveien, Slettebakksveien,<br />

Ibsens gate).<br />

45


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikksituasjon 2015<br />

I det etterfølgende oppsummeres hovedkonklusjoner fra trafikkberegninger med Contram<br />

2015 trafikkmatrise. Trafikkmatrisen er utarbeidet på grunnlag av Trips-data for<br />

<strong>Bergen</strong>sområdet. Godkjent 2001-matrise er oppjustert med en differansematrise fra Trips<br />

som legger til trafikkvekst for perioden 2001-2015. Når det gjelder detaljer om<br />

forutsetninger og metodisk opplegg vises det til sluttrapport fra SCC Trondheim om<br />

etablering av Contram – modellen.<br />

Alternativer<br />

For alle beregningsalternativene er følgende elementer i veinettet lagt inn:<br />

• Midttun - Hop<br />

• Nytt Fjøsangerkryss<br />

• 4 felt Hop – Sørås<br />

• Ringvei vest, 1. etappe.<br />

Det er kjørt Contram-beregninger med 2015-matrise for følgende system:<br />

Uten ny søndre innfartsåre Fjøsanger – Danmarksplass:<br />

• Alternativ 0<br />

• Bybane alternativ 2b (Inndalsveien åpen enveis mot nord)<br />

Med ny søndre innfartsåre Fjøsanger – Danmarksplass:<br />

• Alternativ 0<br />

• Bybane alternativ 3 (Inndalsveien stengt for gjennomkjøring)<br />

Alternativ 2b forutsetter alternativ 1d over Danmarksplass. I Alternativ 3 er venstresving til<br />

M. Krohns gate åpen (Danmarksplass avlastet). Forøvrig ligger det inne avbøtende trafikale<br />

tiltak som forutsatt i tilsvarende beregninger for trafikknivå 2001.<br />

For beregningene uten søndre innfartsåre er det gjort betraktninger om robusthet i forhold<br />

til kapasitet på veinettet. Beregningene viser en sterkt overbelastet trafikksituasjon og er<br />

ikke egnet til å brukes som grunnlag for å vise trafikkmengder på veinettet (trafikken kjører<br />

lange omveier for å unngå store flaskehalser). I praksis vil det skje en tilpasning gjennom<br />

en større spredning av rushtrafikken, og sannsynligvis endringer i reisemiddelvalg.<br />

Problemstillinger omkring trafikkvekst og tilpasning til kapasitetsforholdene vil bli gjenstand<br />

for nærmere analyser i det videre utredningsarbeidet med bybanen.<br />

Beregningene med søndre innfartsåre gir en indikasjon på forventet trafikkmengde på<br />

veinettet i 2015 under mer stabile avviklingsforhold. Effektene av en permanent<br />

bybaneløsning med full stengning av Inndalsveien er vist (se vedlegg).<br />

Det foreligger pr. i dag ikke en ferdig utredet planløsning for ny søndre innfartsåre, og det er<br />

usikkert hvilke trafikale tiltak som bør gjøres på avlastet veinett. I beregningene som følger<br />

er det forutsatt et nytt hovedkryss ved Kristianborgvannet som knytter sammen<br />

Fjøsangerveien, Kanalveien og ny søndre innfartsåre. Alle svingebevegelser er lagt inn uten<br />

friksjon (forenklet modellering av et 2-plans kryss).<br />

På Danmarksplass er det forutsatt at ny søndre innfartsåre dukker ned fra Nye Nygårdsbro,<br />

dvs. kun av- og påkjøring til/fra Nygårdstangkrysset.<br />

46


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Det er ikke lagt inn tiltak på eksisterende veinett.<br />

Andre planløsninger, kryssløsninger og trafikale tiltak på eksisterende veinett kan gi helt<br />

andre trafikkmengder på veinettet enn det som er vist i vedlegg.<br />

Trafikkavvikling uten ny søndre innfartsåre<br />

Beregningene med trafikknivå 2015 på dagens veinett (inkl. nytt Fjøsangerkryss etc.) viser<br />

store kapasitetsproblemer. Ettermiddagsrushet er mest kritisk (tilbakeblokkering mot<br />

Nygårdstangen).<br />

Morgenrush<br />

I morgenrushet er det flaskehalser langs Fjøsangerveien som begrenser trafikkstrømmen<br />

inn mot sentrum og Nygårdstangen. Køene forplanter seg sørover i veisystemet, primært<br />

langs Fjøsangerveien. Presset på overløpene i veisystemet øker (Løbergsveien etc.)<br />

Rundkjøringen Fjøsangerveien x Kanalveien er den ”første” flaskehalsen som trafikken<br />

møter. Her starter køene. Kapasitetsbegrensningene i denne rundkjøringen styrer<br />

trafikkvolumene og gjør at Danmarksplass ikke blir en vesentlig større flaskehals enn i dag.<br />

Trafikksystemet med bybanen (alt. 2b) har redusert kapasitet gjennom Danmarksplass for<br />

trafikk fra sør. Det medfører lengre køer og større forsinkelser enn 0-alternativet fra<br />

Danmarksplass og sørover.<br />

Hvor mye ”verre” situasjonen blir enn i dag er vanskelig å vurdere ut i fra Contramberegningene.<br />

Det er grunn til å tro at trafikkveksten vil bidra til vesentlig større køer og<br />

forsinkelser enn i dag, men økningen vil trolig flate ut etter et visst nivå. En del av<br />

trafikantene vil tilpasse seg gjennom endret reisevanemønster og reisemiddelvalg.<br />

Rushperiodene vil flate ut og bli vare lengre.<br />

Mye av køproblemene i morgenrushet vil vokse sørover i veisystemet og ikke skape store<br />

problemer for avviklingen i hovedtrafikksystemet på Nygårdstangen. Kødannelsene fra<br />

Danmarksplass tilbake mot Nygårdstangkrysset vil imidlertid øke. Økt grønntid gjennom<br />

krysset mot sør (ved å ta bort venstresving til M.Krohns gate) vil avhjelpe dette forholdet.<br />

Ettermiddagsrush<br />

Trafikkproblemene i ettermiddagsrushet er betydelig mer kritisk enn i morgenrushet. Store<br />

flaskehalser ut av sentrum mot sør skaper køer og tilbakeblokkering mot viktige elementer i<br />

trafikksystemet. Beregningene viser store køer tilbake mot Nygårdstangkrysset,<br />

Fløyfjellstunnelen, Nygårdstunnelen og M. Krohns gate.<br />

Den største flaskehalsen er rundkjøring Fjøsangerveien x Minde Allé. Beregningene<br />

bekrefter at det må gjøres tiltak her for å unngå alvorlige trafikkavviklingsproblemer på<br />

hovedveinettet i fremtiden. Det er imidlertid også andre flaskehalser som begrenser flyten i<br />

trafikken, spesielt kryssområdet Ibsens gate x Haukelandsveien og rundkjøring<br />

Fjøsangerveien x Kanalveien.<br />

Beregningene antyder litt bedre kapasitet med alt. 2b enn 0-alternativet. Hovedårsaken er<br />

økt kapasitet gjennom Danmarksplass fra nord og bedre kontakt mot østre deler av<br />

<strong>Bergen</strong>sdalen (pga. nytt kapasitetssterkt kryss ved Fabrikkgaten).<br />

47


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Trafikkavvikling med ny søndre innfartsåre<br />

Med ny søndre innfartsåre løser mye av trafikkproblemene seg opp. Trafikkveksten bidrar<br />

imidlertid til at en del kapasitetsproblemer fortsatt består, og nye oppstår.<br />

Hovedutfordringene i en 2015 - situasjon med ny søndre innfartsåre ser ut til å bli:<br />

• Haukelandsveien og Ibsens gate<br />

• Tverrforbindelser til ny søndre innfartsåre<br />

• Nygårdstangkrysset og Nye Nygårdsbro<br />

• Kryssområdene i tilknytning til Midttun – Hop<br />

• Nordre innfartsåre ved bomstasjon i Sandviken<br />

Kort om noen av problemstillingene:<br />

Haukelandsveien<br />

Området med Haukelandsveien og Ibsens gate vil opprettholde et høyt trafikknivå og<br />

kapasitetsproblemer i rushperiodene, til tross for bygging av ny søndre innfartsåre. Dette<br />

har sammenheng med forventet trafikkvekst knyttet til boligutbygging øst i <strong>Bergen</strong>sdalen,<br />

og Ibsens gate sin viktige funksjon som tverrforbindelse til søndre innfartsåre.<br />

Bybanen vil kun i mindre grad påvirke trafikknivået i Haukelandsveien og Nattlandsveien.<br />

Tverrforbindelser<br />

Uten gode veiforbindelser fra østre deler av <strong>Bergen</strong>sdalen til fremtidig ny søndre<br />

innfartsåre, vil trafikknivået på eksisterende gatenett fortsatt være høyt flere steder.<br />

Trafikknivået gjennom Danmarksplass kan komme opp mot 30.000 ÅDT, til tross for ny<br />

søndre innfartsåre i fjell under Danmarksplass. Det må være en målsetting å etablere gode<br />

kontaktpunkter og tverrforbindelser til ny søndre innfartsåre slik at eksisterende gatenett<br />

blir mest mulig avlastet.<br />

Nygårdstangkryssset<br />

Når det gjelder Nygårdstangkrysset viser trafikkberegningene en økning i belastningsgrad<br />

for flere ramper og vekslingsstrekninger som følge av trafikkvekst fra 2001 til 2015. Uten<br />

ny søndre innfartsåre i 2015 vil dagens flaskehalser langs Fjøsangerveien bidra til at køer<br />

og forsinkelser forplanter seg i ettermiddagsrushet tilbake til Nygårdstangkrysset. Dagens<br />

veinett har med andre ord ikke tilstrekkelig kapasitet til å håndtere trafikken i 2015.<br />

Med ny søndre innfartsåre vil kapasitetsproblemene i Nygårdstangkrysset være avgrenset<br />

til noen vekslingsstrekninger som får stor trafikk. Dette vil være en forsterkning av<br />

problemer vi ser tendenser til i dag og gjelder først og fremst:<br />

- feltkapasitet på Nye Nygårdsbro fra sør mot vest og nord<br />

- vekslingsstrekning der trafikk fra vest og sør skal inn i Fløyfjellstunnelen<br />

For øvrig vil det være god kapasitetsreserve på de fleste ramper og vekslingsstrekninger.<br />

Trafikkberegningene av Nygårdstangkrysset er utført uten Arnatunnel og Skansentunnel<br />

som kan påvirke trafikkforholdene vesentlig i Nygårdstangkrysset, avhengig av<br />

traseløsning.<br />

48


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Etterfølgende figurer viser beregnet trafikk for 0-alternativet i 2001 og 2015 (med ny<br />

søndre innfartsåre):<br />

Figur 31. ÅDT 2001. Alternativ 0.<br />

Figur 32. ÅDT 2015. Alternativ 0 + ny søndre innfartsåre.<br />

Illustrasjonen viser en beregnet trafikkvekst på 40 % på Nye Nygårdsbro mot<br />

Nygårdstangkrysset, fra dagens veinett 2001 til fremtidig veinett 2015 med ny søndre<br />

innfartsåre. Trafikkøkningen forsterker dagens kapasitetsproblemer på enkelte<br />

vekslingsstrekninger, men medfører ingen dramatisk endring i avviklingsforholdene i<br />

Nygårdstangkrysset totalt sett.<br />

49


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

Konsekvenser av bybanen<br />

I det videre fokuseres det på løsning for bybanen i en fremtidig situasjon med ny søndre<br />

innfartsåre.<br />

Forskjellen mellom 0-alternativet og bybanealternativet i 2015 med ny søndre innfartsåre<br />

er trafikksituasjonen i området Minde Allé og Kanalveien.<br />

Samlet trafikkmengde (ÅDT) som kjører gjennom krysset Minde Allé x Kanalveien er i 0-<br />

alternativet 2015 beregnet til ca. 18.000 kjt. Dette er omtrent tilsvarende nivå som 0-<br />

alternativet med trafikknivå 2001, uten søndre innfartsåre (20.000 kjt.). Ny søndre<br />

innfartsåre gir m.a.o. litt avlastning av krysset, men trafikkveksten fyller det nesten helt opp<br />

igjen til gammelt nivå. Med ny søndre innfartsåre som har hovedpåkobling i området ved<br />

Kanalveien x Fjøsangerveien, blir Minde Allé sin funksjon som tverrforbindelse enda<br />

viktigere. Trafikken blir derfor fortsatt høy i dette området.<br />

Med bybane alternativ 3 øker trafikkmengden i dette krysset fra 18.000 kjt. til 31.000 kjt.<br />

(all trafikk i Inndalsveien overføres til Minde Allé). Krysset blir overbelastet og det oppstår<br />

store forsinkelser. Dette gjelder selv om kapasiteten i rundkjøringen er økt som forutsatt.<br />

Stengning av Inndalsveien medfører trafikkøkning i andre boliggater øst for Inndasveien.<br />

For øvrig er det ingen store forskjeller mellom 0-alternativet og bybanealternativet når det<br />

gjelder kapasitet og avvikling. Kryssingen av Fjøsangerveien ved Fabrikkgaten har god<br />

kapasitet.<br />

Det er mulig at trafikkproblemene med bybane (alternativ 3) i området med Minde Allé og<br />

Kanalveien vil bli mindre med andre løsninger for ny søndre innfartsåre og trafikale tiltak på<br />

eksisterende veinett. Dette vil bli mer klart når planarbeidet for ny søndre innfartsåre er<br />

kommer lengre.<br />

Dersom det sammen med ny søndre innfartsåre etableres bedre tverrforbindelser og<br />

påkoblingspunkt til søndre innfartsåre, vil Minde Allé lettere kunne håndtere<br />

trafikkoverføringen fra Inndalsveien.<br />

Konklusjon<br />

Hovedkonklusjoner fra trafikkberegningene med 2015-matrise:<br />

• Uten ny søndre innfartsåre blir veinettet overbelastet og det oppstår store forsinkelser.<br />

Ettermiddagsrushet er mest kritisk fordi flaskehalsene for trafikk mot sør skaper køer<br />

tilbake i hovedtrafikksystemet (Nygårdstangen, Fløyfjellstunnel, Nygårdstunnel).<br />

• Uten ny søndre innfartsåre vil kapasitetsproblemene være like alvorlige for alternativ 0<br />

og bybanealternativet 2b. Med bybane blir problemene litt større i morgenrushet inn<br />

mot sentrum fra sør, pga. redusert kapasitet Danmarksplass. I ettermiddagsrushet har<br />

derimot bybanealternativet 2b litt bedre kapasitet enn alternativ 0, men<br />

avviklingsproblemene blir likevel svært store.<br />

• Med tiltak på kort sikt som løser de største flaskehalsene langs Fjøsangerveien og over<br />

Danmarksplass vil alternativ 2b være litt mer robust enn 0-alternativet, fordi<br />

trafikksystemet er mer kapasitetssterkt i ettermiddagsrushet når trafikken mot sør er<br />

stor (mindre sannsynlighet for køoppbygging tilbake mot Nygårdstangkrysset)..<br />

50


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

• Ny søndre innfartsåre løser de fleste flaskehalsene i <strong>Bergen</strong>sdalen, bortsett fra<br />

kryssområdene i området med Haukelandsveien og Ibsens gate.<br />

• En bybaneløsning som innebærer full stengning av Inndalsveien (alternativ 3), vil<br />

fungere greit i kryssingspunktet med Fjøsangerveien (ved Fabrikkgaten), men vil gi<br />

svært høy trafikkbelastning og store køer/forsinkelser i området med Minde Allé og<br />

Kanalveien.<br />

• Dersom det utvikles løsninger (tverrforbindelser) som gir bedre kontakt mellom søndre<br />

innfartsåre og østre deler av <strong>Bergen</strong>sdalen, vil trafikkpresset i området med Minde Allé<br />

bli mindre.<br />

51


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

DELSTREKNING 4<br />

Kryssing av Hagerups vei<br />

Problemstillingene for delstrekning 4 er i denne analysen avgrenset til en kort vurdering av<br />

Hagerups vei sin funksjon i trafikksystemet, med en beskrivelse av dagens trafikkmengder<br />

og forventet fremtidig trafikk, som underlag for vurdering av kryssløsning for bybanen.<br />

Hagerups vei er i dag en viktig tverrforbindelse i <strong>Bergen</strong>sdalen som binder sammen boligog<br />

næringsområder på Landås med hovedvegsystemet /søndre innfartsåre. Hagerups vei<br />

ser ut til å få økt betydning som tverrforbindelse, både som følge av Midttun – Hop og nytt<br />

Fjøsangerkryss, men også som følge av stengningstiltak i Inndalsveien.<br />

Trafikkmengder beregnet i Contram er vist i vedlegg.<br />

Beregningene indikerer en svak økning i trafikknivået som følge av Midttun – Hop og nytt<br />

Fjøsangerkryss (fra ca. 10.000 til ca. 12.000 ÅDT).<br />

Stengningstiltak i Inndalsveien som følge av bybanen ser ikke ut til å øke trafikknivået i<br />

Hagerups vei langs Tveitevannet ytterligere. Strekningen fra Tveitevannet opp mot<br />

Nattlandsveien ser imidlertid ut til å få noe trafikkøkning dersom alternativ 3 for bybanen<br />

velges (+ 3.000 ÅDT). Disse beregningene illustrerer endret veivalg med dagens trafikknivå<br />

(2001). Generell trafikkvekst kommer i tillegg.<br />

Med dette som utgangspunkt er det ikke urealistisk å anta et fremtidig trafikknivå på 12. –<br />

15.000 i Hagerups vei langs Tveitevannet, og 8.-12.000 opp mot Nattlandsveien.<br />

Beregnet trafikkmengde i Hagerups vei (ÅDT):<br />

Alternativ<br />

Langs<br />

Tveitevannet<br />

(Trafikknivå 2001)<br />

Øvre del – mot<br />

Nattlandsveien<br />

(Trafikknivå 2001)<br />

Dagens situasjon 10.000 7.000<br />

Alternativ 0 12.000 8.000<br />

Alternativ 1 12.000 7.000<br />

Alternativ 2 12.000 7.000<br />

Alternativ 2b 12.000 7.000<br />

Alternativ 3 12.000 11.000<br />

Figur 33. Hagerups i overordnet trafikksystem med bybane i Inndalsveien.<br />

52


Bybane i <strong>Bergen</strong><br />

<strong>Trafikkanalyse</strong><br />

DELSTREKNING 5<br />

Kryssing av Nesttunveien<br />

Problemstillingene for delstrekning 5 er i denne analysen avgrenset til en kort vurdering av<br />

kryssing av Nesttunveien ved en fremtidig forlengelse av bybanen mot Rådal.<br />

I trafikkanalyse for Nesttun (2002) er de trafikale konsekvensene av Midttun – Hop vurdert.<br />

Analysen konkluderer med et sannsynlig trafikknivå på ca. 10.000 i ny toveis gate gjennom<br />

Nesttun sentrum (vestre løp).<br />

Contram-beregningene bekrefter trafikkvurderingene for Nesttun, og indikerer et trafikknivå<br />

gjennom Nesttun på ca. 12.000 ÅDT.<br />

Dette nivået er beregnet under forutsetning av at Sandbrekkeveien er stengt for<br />

gjennomkjøring. Hvis Sandbrekkeveien fortsatt skal holdes åpen vil trafikknivået gjennom<br />

Nesttun bli noe lavere enn dette.<br />

Det er ikke foretatt nye trafikkvurderinger vedrørende kryssing av Nesttunveien ut over det<br />

som foreligger i trafikkanalysen for Nesttun(2002).<br />

Momenter som taler for at en kryssing i plan er gjennomførbart:<br />

• Veganlegget Midttun – Hop bidrar til å avlaste Nesttun sentrum. Vegforbindelsen<br />

gjennom sentrumsområdet vil ha en lokal funksjon for bolig- og næringsområdene på<br />

Nesttun – og for å gi tilgjengelighet mellom bydeler i østre deler av <strong>Bergen</strong>sdalen.<br />

Gjennomgangstrafikk ønskes overført til Midttun – Hop. Redusert fremkommelighet i<br />

vestre løp (som følge av at bybanen krysser i plan) vil ikke være problematisk ut i fra<br />

veiens funksjon som MPG-gate og ikke hovedtrafikkåre.<br />

• Kryssingen over Nesttunveien vil kreve begrenset grønntid og dermed ikke skape<br />

vesentlige forsinkelser for øvrig trafikk.<br />

Momenter som taler for at planskilt kryssing er en bedre løsning:<br />

• God fremkommelighet i vestre løp er viktig for at kollektivtrafikksystemet skal fungere.<br />

Matebussene til bybanen vil gå i toveis trafikk i vestre løp. Kapasitetsproblemer på<br />

søndre innfartsåre vil føre til et høyt trafikknivå gjennom Nesttun i rushperiodene, frem<br />

til ny søndre innfartsåre er etablert. ”Gamle” innfartsårer kan få en stor andel av<br />

trafikkveksten i årene fremover fordi dagens søndre innfartsåre er overbelastet.<br />

Trafikkavviklingen mellom Nesttun og Skjoldskiftet kan bli problematisk om 5 – 10 år,<br />

og en kryssing i plan vil forverre denne situasjonen.<br />

Kryssing av Nesttunveien i plan er i rapporten fra 2002 vurdert som gjennomførbart.<br />

53

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!