Statistisk Årbok for Norge 1954 - Statistisk sentralbyrå

ssb.no

Statistisk Årbok for Norge 1954 - Statistisk sentralbyrå

Norges offisielle statistikk, rekke XI.

Norway's Official Statistics, series XI.

Rekke XI. Trykt 1953.

Nr.132. Norges kommunale finanser 1948/49 og 1949/50. Municipal finances.

- 133. Norske skip i utenriksfart 1949 og 1950. Norwegian vessels in foreign trade.

134. Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1952. Population in rural dietrida and

towns.

- 135. Kommunenes gjeld og kontantbeholdning m. v. 1952. Municipal debt and cash

balance etc.

- 136. Telegrafverket 1951-52. Télégraphes et téléphones de l'Etat.

- 137. Alkoholstatistikk 1951-1952. Alcohol statistics.

- 138. Syketrygden 1950. Assurance-maladie nationale.

- 139. Norges Brannkasse 1950-1952. National fire insurance office.

- 140. Veterinærvesenet 1950. Service vétérinaire.

- 141. Sinnssykehusenes virksomhet 1951. Hospitals for mental disease.

- 142. Norges handel 1951. Foreign trade of Norway.

143. Nasjonalregnskap 1900-1929. National accounts.

- 144. Statistisk årbok 1953. Statistical yearbook of Norway.

- 145. Folketellingen 1. desember 1950. I. Folkemengde og areal i de ymse administrative

inndelinger av landet. Hussamlinger i herredene. Population census December 1,

1950. I. Population and area of the various administrative sections of the country.

Agglomerations in rural municipalities.

- 146. Folketellingen 1. desember 1950. II. Folkemengden fordelt etter kjønn, alder og

ekteskapelig stilling. Population census December 1, 1950. II. Population by sex,

age and marital status.

- 147. Ulykkestrygden for industriarbeidere m. v. 1950. Assurances de rEtat contre les

accidents pour les ouvriers industriels etc.

148. Folkemengdens bevegelse 1951. Vital statistics.

149. Norges fiskerier 1951. Fisheries statistics of Norway.

150. Norges elektrisitetsverker 1950. Electricity plants.

- 151. Skolestatistikk 1949-50. Instruction publique.

Rekke XI. Trykt 1954.

Nr.152. økonomisk utsyn over året 1953. Economic survey.

- 153. Folketellingen 1. desember 1950. VII. Trossamfunn. Population census December 1,

1950. VIL Religious denominations.

154. Skogstatistikk 1952. Forestry statistics.

- 155. Folketellingen i Norge. 3. desember 1946. VI. Yrkesstatistikk. Recensement du

3 décembre 1946. VI. Statistique de professions.

- 156. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1951. Medical statistical report.

- 157. Husholdningsregnskaper for høyere funksjonærer april 1952-mars 1953. Family

budget studies for salaried employees in the higher income groups.

- 154. Skattestatistikken 1951-52. Tax statistics.

- 159. Telegrafverket 1952-53. Télégraphes el téléphones de l'Etat.

- 160. Svketrygden 1951. Assurance-maladie nationale.

- 161. Norges private aksjebanker og sparebanker 1952. Commercial and savings banks

in Norway.

- 162. Norges bergverksdrift 1952. Norway's mining industry.


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK Xl. 183.

STATISTISK ÅRBOK

FOR

NORGE

1954

73. ÅRGANG

Statistical Yearbook of Norway 1954

73rd ISSUE

STATISTISK SENTRALBYRÅ

CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY

OSLO 1954


Standardtegn. Explanation of symbols.

•• oppgave mangler, data not available.

• kan ikke forekomme, category not app' licable.

- null, magnitude nil.

0, 0.0 ubetydelig (mindre enn 14 av den brukte enhet), magnitude less

than half of unit employed.

* foreløpig tall, provisional figure.

Brudd i en vertikal rekke betegnes ved en horisontal strek.

Breaks in the homogeneity of a vertical series are indicated by a

horizontal line across the column.

Forkortelser i kildeangivelser. Abbreviations in source references.

N. O. S.

N. O. S.

Stat. Meld.

Monthly Bull.

Byrået

The Bureau

Norges Offisielle Statistikk. Romertallene betegner publikasjonens

rekkenummer, de arabiske tall publikasjonens nummer innen rekken.

Norway's Official Statistics. The Roman numerals indicate the

series of the publications, the Arabic figures state the number within

the series.

Statistiske Meldinger, utgitt av Statistisk Sentralbyrå.

Monthly Bulletin of the Central Bureau of Statistics.

Statistisk Sentralbyrå.

The Central Bureau of Statistics of Norway.

Gronclahl . & Sons boktrykkeri, Oslo.


Forord.

Statistisk Arbok 1954 er i det vesentlige redigert som tidligere årganger.

De viktigste forandringer fra forrige årgang er:

Befolkning. Nye tabeller : Tab. 13. Middelfolkemengden etter kjønn og

alder 1950-1952 og tab. 14-17 med oppgaver fra Folketellingen 1950 over

barnetallet i ekteskapene. Samtidig er tab. 5. Hjemmehørende folkemengde

fylkesvis 1801 og 1825-1950 og tab. 17 over folkemengden 1946 etter næringer

m. v. i forrige årgang sløyfet.

Folkemengdens bevegelse: Nye tabeller : Tab. 23. Folketallet og folketilveksten

i fylkene 1952, tab. 27. Inngått ekteskap etter brudens og brudgommens

gjensidige alai- og tab. 30. Skilsmisser 1953 etter ektefellenes gjensidige alder.

Samtidig er sløyfet tab. 39 i forrige årgang over inn- og utflyttinger blant

befolkningen fylkesvis.

Dødsårsaker og medisinalforhold. Flere av tabellene er omarbeidd, og tabellene

44. Meldte tilfelle av venerisk sykdom og 47. Sinnssyke innlagt på sinnssykehus

første gang etter diagnoser i forrige årgang er sløyfet.

Kapitelet for jordbruk og skogbruk er i år delt i to. Under jordbruk er 4 av

tabellene i forrige årgang fra Jordbrukstellingen 1949 sløyfet, nemlig tab. 64.

Beiteforhold og beitetid, tab. 72. Areal under glass, tab. 73. Planteskoler og

tab. 74. Veksthus.

Fiske og fangst. Ny tabell 116. Fisket i fjerne farvann. Samtidig er sløyfet

tab. 117. Laks- og sjøaurefisket og tabellene 118-121 fra Fiskeritellingen 1948

i forrige årgang.

Handel. Nye tabeller : Tab. 143. Volumindeks over lagerhold 1952-1954

og tab. 144. Lagerbeholdning av viktigere varer 1952-1954.

Skipsfart. Nye tabeller : Tab. 153. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

etter skipenes anløpshavner i Norge 1952 og 1953, og tab. 154. Befal og mannskap

på norske skip.

Samferdsel ellers. Nye tabeller : Tab. 161. Forstadsbaner 1938/39 og 1947/48—

1950/51 og tab. 162. Sporveier og sporveisbusser 1951/52 og 1952/53. Dessuten

har en i anledning jernbanens 100-års jubileum tatt inn en tilbakegående oversikt

over jernbanene i de siste 100 år (tabell 160).

Penger, banker m. v. Nye tabeller : Tab. 182. Thendehaverobligasjonslån og

andre lån etter låntaker- og långiversektorer og 201. Bankinnskott etter innskyter-

og banksektorer. Tabellene for statsbanker og kredittforeninger er omarbeidd.

Dessuten er tabellene 185. Kjente utlån mot pantobligasjoner og 204.

Større utlån i et utvalg av større aksjebanker og sparebanker i forrige årgang

sløyfet.

Sosial trygd. Ny tabell 220. Alderstrygdede 70 år og over etter alder. Ellers

er tabellene for alderstrygden omarbeidd og forenklet.


4*

Priser, levekostnader m. v. Ny tabell 234. Husholdningsregnskap for høyere

funksjonærer 1952 .-1953.

Arbeiderforhold. Ny tabell 246. Fortjeneste for funksjonærer i privat virksomhet

1952 og september 1953. På den annen side er sløyfet tab. 245 i forrige

hrgang: Lønninger for voksne arbeidere i gruvedrift og industri 1952.

Boligforhold. Av boligtabellene fra Folketellingen 1946 er sløyfet tab. 256.

Leilighetene i byene etter personer og rom og tab. 259. Husholdningene i yrkesgrupper

etter rom og personer i forrige årgang.

Undervisning m. v. Fra Folketellingen 1950 er det tatt inn to nye tabeller

287 og 288 for personer 15 og over etter utdanning, og dessuten er det en ny

tabell 296. Svenneprøver og utstedte håndverksbrev. De fleste av tabellene for

skoler, høgskoler og universiteter er helt omarbeidd i forbindelse med overføringen

av skolestatistikken fra Kirke- og undervisningsdepartementet til

Byrået.

Finanser. Tabellene 321 og 322 i forrige årgang med tilbakegående summarisk

oversikt over Norges statsgjeld og statskassens inntekter og utgifter er

sløyfet.

De internasjonale tabeller er som før satt' opp i samarbeid med de statistiske

byråer i de andre nordiske land. Arbeidet er fordelt slik:

Danmark: tabell 339, 344, 345, 347, 351, 360, 361, 368, 372, 377, 380 og 381.

Finnland: tabell 338, 364, 365, 369-371, 373 og 374.

Sverige : tabell 335-337, 340, 348, 353, 366, 367, 375, 376 og 379.

Norge: tabell 341-343, 346, 349, 350, 352, 354-359, 362, 363 og 378.

Redaksjonen av årboken har i det vesentlige vært forestått av sekretær

Charles W. Røgeberg.

Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 25. september 1954.

Kaare Petersen.

O. Hjorth.


Preface.

The Statistical Yearbook of Norway for 1954 covers the same range of opics

as in recent years. The following revisions have been made in the current edition:

Population. New tables: 13. Midyear population by sex and age 1950-1952,

and 14-17, giving data from the Census of Population 1950 on the number

of children in marriages. Table 5 in the 1953 yearbook on resident population

by counties 1801 and 1825-1950, and table 17 on population by economic

activities 1946 etc., have been omitted.

Vital statistics. New tables: 23. Population and increase of population by

counties 1952, 27. Marriages cross-classified by age of bride and age of groom

1952, and 30. Divorces cross-classified by age of wife and age of husband 1953.

Table 39 in the 1953 yearbook on migration movements of the population in the

counties has been omitted.

State of health. Some of the tables have been revised and tables 44, on

veneral disease, and 47, on admissions to hospitals for mental disease in the

1953 yearbook, have been omitted.

The chapter on Agriculture and forestry has been divided into two parts.

The following tables in the 1953 yearbook have been omitted : 64. Pasturing

conditions etc., 72. Horticulture under glass, 73. Nurseries, and 74. Greenhouses.

Fisheries etc. New table : 116. Fisheries in distant waters. Table 117 in the

1953 yearbook on salmon and sea trout fishing, and tables 118-121 with data

from the Fisheries Census 1948, have been omitted.

Trade. New tables: 143. Quantum index numbers for commodity stocks

1952-1954, and 144. Stocks of some principal commodities 1952-1954.

Shipping. New tables: 153. Shipping between Norway and foreign countries,

by ports of call in Norway 1952 and 1953, and 154. Officers and crew aboard

Norwegian vessels.

Transport and communications. New tables : 161. Suburban railways, and

162. Tramway companies: Tram and bus services. On the occasion of the centennial

of the Norwegian railways, table 160 on the railways during the last

100 years has been added.

Money, banks etc. New tables : 182. Bearer bonds and other loans, by borrower

— and lender sectors, and 201. Bank deposits, by depositor — and bank

sectors. The tables on state banks and credit associations have been revised.

The following tables in the 1953 yearbook have been omitted: 185. Known

mortgage loans, and 204. Large loans of the principal joint stock banks and

savings banks by borrowers.

Social insurance. New table : 220. Old age pensioners 70 years of age and

over by age. Moreover, the tables on old age pensions have been revised and

simplified.


6*

Prices, cost of living etc. New table : 234. Family budgets for salaried employees

in the higher income groups 1952-1953.

Labour conditions etc. New table : 246. Earnings of salaried employees in

private establishments. Table 245. Earnings for adult workers in mining and

manufacturing in the 1953 yearbook, has been omitted.

Housing. The following tables in the 1953 yearbook have been omitted:

256. Dwelling units in towns by number of occupants and rooms, and 259. Households

by occupation of head of household and by number of rooms and persons.

Education etc. New tables: 287 and 288 on persons 15 years of age or more

by education, and 296. Journeymen's tests and craftmen's certifications. Most

of the tables on schools, universities etc. have been revised following the transfer

of the educational statistics from the Ministry of Church and Education to the

Central Bureau of Statistics.

Finances. The tables 321 and 322 in the 1953 yearbook, containing summaries

of Central Government debt, and receipts and expenditures, have been

omitted.

Following the established practice, the international tables have been prepared

in co-operation with the other Scandinavian central statistical offices. The work

was divided among the offices as follows:

Denmark: tables 339, 344, 345, 347, 351, 360, 361, 368, 372, 380 and 381.

Finland: tables 338, 364, 365, 369-371, 373 and 374.

Sweden: tables 335-337, 340, 348, 353, 366, 367, 375, 376 and 379.

'Norway: tables 341-343, 346, 349, 350, 352, 354-359, 362, 363 and 378.

The manuscript to the Yearbook has been prepared under the supervision

of Mr. Charles W. Rogeberg.

Central Bureau of Statistics, Oslo, September 25, 1954.

Kaare Petersen.

O. Hiorth.


7

Innhold.

Alfabetisk innholdsfortegnelse, se side 23*

Oppgaver for Svalbard, se side 302.

Mål og vekt, se side 385.

I. Geografiske og meteorologiske

oppgaver.

Tabell

1. Geografiske opplysninger

2. Norges administrative inndelinger

pr. 1. januar 1954

3. Meteorologiske forhold

IL Flateinnhold, befolkning.'

Side

1

4. Hjemmehørende folkemengde 1769

-1953 5

5. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis

og tilstedeværende folkemengde

etter folketellingene 1920-1950 6

6. Flateinnhold og folkemengde fylkesvis

1. desember 1950 6

7. Hjemmehørende folkemengde 3. desember

1946 og 1. desember 1950 i

de enkelte herreder og byer 7

8. Hjemmehørende folkemengde i byer,

forsteder etc., og landdistrikter 3/12

1946 og 1/12 1950 13

9. Hjemmehørende folkemengde i de

storre byer med deres forsteder 1/12

1950 13

10. Tettbygde strok utenom forstedene

med over 1 500 innbyggere 1/12

1950 13

11. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling

1930, 1946 og 1950 14

12. Hjemmehørende folkemengde etter

kjønn, alder og ekteskapelig stilling

1. desember 1950 15

13. Beregnet middelfolkemengde etter

kjønn og alder 1950-1952 16

14. Gjennomsnittlig barnetall i bestående

ekteskap etter varighet og

hustruens alder ved giftermålet 20-

29 år, 1930 og 1950 17

15. Bestående ekteskap etter barnetall

1/12 1950. Gjennomsnittlig barnetall

etter ekteskapets varighet, 1930

og 1950 18

16. Gjennomsnittlig barnetall i bestående

ekteskap av varighet 0-17 år

etter forsørgerens livsstilling, hustruens

alder ved giftermålet 20-29

år, 1950 19

Oppgaver fra Folketellingen 1946 over

husholdninger, leiligheter og boligtetthet, se

tabell 255-258. Oppgaver fra Folketellingen

1950 over personer 15 år og mer etter utdanning,

se tabell 287 og 288.

2

3

Contents.

Data on Svalbard, see page 302.

Measures and weight, see page 385.

I. Geographical and:meteorological

data.

Table

1 Geographical data

2. The administrative divisions of Norway

January 1, 1954

3 Meteorological data

II. Area, population.'

Page

1

4. Resident population 1769-1953 . . . 5

5. Resident population by counties and

present-in-area population according

to the censuses 1920-1950

6. Area and population Dec. 1, 1950

7. Resident population in the various

rural municipalities and towns Dec

3, 1946 and Dec 1, 1950 7

8. Resident population in towns, suburbs

etc. and rural areas Dec. 3,

1946 and Dec 1, 1950 13

9. Resident population in the principal

towns with suburbs Dec. 1, 1950. 13

10. Rural agglomerations, exclusive of

suburbs, with a population of more

than 1,500 Dec. 1, 1950 13

11. Resident population by sex, age and

marital status 1930, 1946 and 1950 14

12. Resident population by. sex, age and

marital status Dec. 1, 1950 15

13. Estimated midyear population by

sex and age 1950-1952 16

14. Average number of children in

marriages by duration of marriage.

The age of wife at marriage 20-

29 years, 1930 and 1950 17

15. Marriages by number of children

1950. Average number of children

by duration of marriage, 1930 and

1950 18

16. Average number of children in

marriages of 0-17 years duration

by occupation of breadwinner. Age

of wife at marriage 20-29 years,

1950 19

Data from the Census of population 1946

on households, dwelling units and no. of

persons per room are given in tables 255-

258. Data from the Census of population 1950

on persons 15 years of age or more by education

are given in tables 287 and 288.

2

3


8

Tabell

Side

17. Gjennomsnittlig barnetall i bestående

ekteskap av varighet 18 år og

mer etter forsørgerens livsstilling,

hustruens alder ved giftermålet

20-29 år, 1930 og 1950 19

18. Personer utenfor statskirken 1900-

1950 20

19. Fremmede statsborgere bosatt i

Norge 1910-1950 20

20. Hjemmehørende folkemengde etter

næringer 1920-1950, fylkesvis 1950 21

21. Personer 15 år og mer etter levevei

1900, 1920-1950 22

22. Personer 15 år og mer etter levevei

1. desember 1950 23

Table

Page

17. Average number of children in

marriages of 18 years duration and

more by occupation of breadwinner.

Age of wife at marriage 20-29

years, 1930 and 1950 19

18. Persons outside the State Church

1900-1950 20

19. Aliens living in Norway, by country

of legal nationality 1910-1950 . 20

20. Resident population by industries

1920-1950 and by counties 1950 . 21

21. Persons 15 years of age or more by

economic activities 1900, 1920-

1950 22

22. Persons 15 years of age or more by

economic activity Dec. 1, 1950 . . . . 23

III. Folkemengdens bevegelse.

23. Folketallet og tilveksten i fylkene

1952 27

24. Folkemengdens bevegelse fylkesvis

og i de større byer 1952 28

25. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskott

av fodte, utvandring og folkemengdens

tilvekst 1901-1953 29

26. Ekteskap inngått 1936-1952 . . . 30

27. Inngåtte ekteskap etter brudens og

brudgommens gjensidige alder 1952 30

28. Giftermålshyppighet for ugifte fordelt

etter kjønn og alder 31

29. Skilsmisser og separasjoner 1950-

1953 31

30. Skilsmisser i 1953 etter ektefellenes

gjensidige alder 31

31. Fødte og dødfødte 1911-1952. . . 32

32. Fruktbarheten etter morens alder

1889-1952. Reproduksj onskvotienter

32

33. Tallet på levendefødte pr. 1 000 gifte

kvinner delt etter alder og ekteskapets

varighet 1949-1952 33

34. Levendefødte barn delt etter ekteskapets

varighet og barnets nummer

1950-1952 33

35. Dødeligheten i Riket, bygder og byer

1931-1952 34

36. Døde 1951 og 1952 etter alder og

kjønn 34

37. Dødeligheten i iste leveår i fylkene,

Riket, bygder og byer 1911-1950 35

38. Dødeligheten i lste leveår 1911-1952 35

39. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser

1871-1952 36

40. Dødelighetstabeller 1946-1950 . . . 37

41. Middellevetiden 1821/30-1946/50. 38

42. Den oversjøiske utvandring 1939 og

1946-1952 38

43. Flytningene til og fra alle byer delt

etter ut- og innflytningsområde i

bygdene 1952 39

44. Flyttede personer delt etter kjønn

og alder 1952 39

III. Vital statistics.

23. Population and increase of population

1952, by counties 27

24. Movement of population by counties

and for the principal towns 1952 . . . 28

25. Marriages, births, deaths, excess of

births over deaths, emigration and

increase of population 1901-1953 . 29

26. Marriages 1936-1952 30

27. Marriages cross-classified by age

of bride and age of groom 1952 . . . 30

28. Marriage rates for single persons by

age and sex 31

29. Divorces and separations 1950-

1953 31

30. Divorces cross-classified by age of

wife and age of husband 1953 31

31. Live births and stillbirths 1911-

1952 32

32. Fertility rates, by age of mother 1889

-1952. Reproduction rates 32

33. Live births per 1,000 married women

by age and duration of marriage

1949-1952 33

34. Live births, by duration of marriage

and order of birth 1950-1952 33

35. Mortality rates for the whole country,

rural districts and towns 1931-1952 34

36. Deaths by age and sex 1951 and 1952 34

37. Infant mortality rates by counties,

rural districts and towns 1911-1950 35

38. Infant mortality rates 1911-1952 35

39. Mortality rates by age groups 1871

-1952 36

40. Life tables 1946-1950 37

41. Expectation of life 1821/30-1946/50 38

42. Emigration to overseas countries

1939 and 1946-1952 38

43. Internal migration in 1952, classified

by towns and rural districts 39

44. Migrants by sex and age 1952. . . . 39


9

Tabell

Dødsårsaker, sunnhetstilstand,

medisinalforhold.

45. Medisinalpersonale og apotek 1939

og 1947-1952

46. Sykehus, tuberkuloseanstalter og

sinnssykehus 1939 og 1947-1952

Plasser og belegg

47. Sinnssyke 1936-1952

48. De viktigste epidemiske sykdommer

meldt av legene 1939 og 1946-1953

49. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose

etter kjønn og alder 1946

-1952

50. Dødeligheten av tuberkulose etter

kjønn og alder 1896-1952

51. Dødeligheten av kreft etter kjønn

og alder 1931-1952

52. Dødsårsaker blant barn under 5 år

i 1952

53. De viktigste dødsårsaker 1952

54. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord

1951 og 1952

55. Høyden på vernepliktige mannskaper

i 1937, 1953 og 1954

Side

40

40

41

41

42

42

43

43

44

46

47

Table

INT. Causes of death and state

of health.

Page

45. Medical and public health personnel

and number of pharmacies 1939 and

1947-1952 40

46. General hospitals, institutions for the

treatment of tuberculosis and hospitals

for mental disease 1939 and

1947-1952 40

47. Patients treated for mental disease

1936-1952 41

48. The principal epidemical diseases

notified by physicians 1939 and

1946-1953 41

49. Morbidity of bacillary tuberculosis,

by sex and age 1946-1952 42

50. Tuberculosis mortality by sex and

age 1896-1952 42

51. Cancer mortality by sex and age

1931-1952 43

52. Causes of death among children

under 5 years of age 1952 43

53 Principal causes of death 1952 44

54. Deaths from accidents and injuries,

homicides and suicides 1951

and 1952 46

55. Stature of conscripts 1937, 1953

and 1954 47

v. Jordbruk.

56-73. Jordbrukstellingen 20. juni 1949:

56. Landarealet etter bruken

57. Brukene etter jordbruksarealet . . .

58. Brukene etter areal av gårdsskog . .

59. Driftsbygninger ved bruk med over

5 dekar jordbruksareal

60. Arealet i dekar

61. Husdyrholdet

62. Redskaper og maskiner

63. Frukttrær og bærbusker

64. Frukthagene fordelt etter tallet på

trær

65. Pelsdyr

66. Kjøp av kraftfôr, stråfôr, kunstgjødsel

m.v. ved bruk med over 5

dekar jordbruksareal

67. Brukene etter husdyr av forskjellig

slag

68. Silofôr, grøfting og avl av engfrø ved

bruk med over 5 dekar jordbruksareal

69. Innlagt vann og bruk av elektrisitet

ved bruk med over 5 dekar jordbruksareal

70. Gjødseloppsamling og kjørevei ved

bruk med over 5 dekar jordbruksareal

48

48

49

49

50

50

52

54

54

55

55

56

56

58

58

V. Agriculture.

56-73. Census of Agriculture June 20, 1949:

56. Land utilization 48

57. The number of holdings, by agricultural

land 48

58. Holdings with forests by area of

forest land 49

59. Buildings for agricultural operations

on holdings with over 5 decares of

agricultural land 49

60. Total farm land by use 50

61. Livestock 50

62. Farm machinery and equipment . . 52

63. Fruit trees and berry bushes 54

64. Orchards by number of trees 54

65. Fur-bearing animals • 55

66. Purchase of feeds, hay and straw,

commercial fertilizers etc. of holdings

with over 5 decares of agricultural

land 55

67. Holdings with different kinds of livestock

56

68. Storage of silage, drainage, and hay

harvested for seed on holdings with

over 5 decares of agricultural land 56

69. Installation of water and electricity

on holdings with over 5 decares of

agricultural land 58

70. The collection and storage of natural

fertilizers and road facilities to

holdings with over 5 decares of agricultural

land 58


10 *

Tabell Side Table Page

71. Arbeidsstyrken ved bruk med over 71. Labour force on holdings with more

5 dekar jordbruksareal 60 than 5 decares of agricultural land 60

72. Yrkesforhold ved bruk med over 5 72. Occupational status of farmers with

dekar jordbruksareal 61 more than 5 decares of agricultural

land 61

73. Eie og leie av brukene. Fagopplæring 61 73. Farm tenure. Vocational education. 61

74. Jordskifteverkets virksomhet 1859 74. Redistribution of intermixed hol-

-1952 62 dings 1859-1952 62

75. Salg av faste eiendommer i bygder 75. Sale of real estate in rural districts

og byer 1911-1952 62 and to -wns 1911-1952 62

76. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark 76. Average value per «skyldmark» for

ved salg i 1939 og 1946-1952. . . . 63 agricultural real estate sold 1939

and 1946-1952 63

77. Gjennomsnittspriser pr. skyldmark 77. Average value per «skyldmark» for

for jordbrukseiendommer av for- agricultural real estate by size of

skjellig størrelse 1939 og 1949- «skyldmark» 1939 and 1949-1952 63

1952 63

78. Jordbruksarealet fylkesvis i dekar 78. Agricultural land in decares accor-

20. juni 1953 64 ding to use by counties. June 20, 1953 64

79. Husdyrholdet fylkesvis 20. juni 79. Livestock by counties. June 20, 1953 66

1953 66

80. Tallet på jordbruk, bruken av åpen 80. Number of holdings, use of crop

åker og tallet på husdyr i bygdene. 68 land, size of livestock and number

of fur-bearing animals in rural

districts 63

81. Høstutbyttet 1942-1953 i forhold 81. Crop yield compared with mean

til middelsåret. Middelsår = 100 . . . 70 annual yield (= 100), 1942-1953. 70

82. Avling i kg pr. dekar 1942-1953. 70 82. Yield in kg. per decare 1942-1953 70

83. Forbruket av kunstgjødsel i tonn 83. Consumption of commercial fertiverdistoff

1939-1953 70 lizers in metric tons of pure fertilizer

1939-1953 70

84. Avling av korn, poteter, rotvek- 84. Production of grains, potatoes, root

ster, grønnfôr, høy og halm 1950- crops, grain cut green for feed, hay

1953 71 and straw 1950-1953 71

85. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og 85. Seed sown, production, imports,

beregnet forbruk av de forskjellige exports and estimated consumption

kornsorter og av poteter for årene of grains and potatoes, 1938, 1947

1938 og 1947-1952 72 -1952 72

86. Hagebruket. Avkasting 1953 74 86 Horticultural yield 1953 74

87. Husdyrbruket. - Produksjon. Ri- 87. Livestock products. Rural districts

kets bygder 1900-1952/53 75 1900-1952/53 75

88. Mjølkeytelse og fôring ved fjøs- 88. Milk yield and feed consumed as

regnskapslag 1938-1951 75 reported by dairy accounting units

1938-1951 75

89. Kontrollerte slakt. Månedlige opp- 89. Number of total controlled slaughgaver

1952 og 1953 76 ters, by months 1952 and 1953. . . . 76

90. Jordbrukets totalregnskap 1938/39 90. Aggregate account of agriculture

og 1948/49-1953/54 77 1938/39 and 1948/49-1953/54... . 77

91. Regnskapsresultater fra norske jord- 91. Accounting results of Norwegian

bruk driftsåret 1952/53 78 farms 1952/53 78

92. Regnskapsresultater fra norske jord- 92. Accounting results of Norwegian

bruk. Hovedoversikt 1934/35- farms. General survey 1934/35-

1952/53 79 1952/53 79

93. Mjølkemengde, salg av mjølk og 93. Milk receipts, sale of milk and proproduksjon

ved meieriene måneds- duction of butter and cheese at

vis 1953 og 1954 80 dairies by months 1953 and 1954. 80

94. Meierier 1938, 1951 og 1952. Mjølke- 94. Dairies. Quantity, return and sale of

mengde, retur og salg 80 milk 1938, 1951 and 1952 80

95. Meierienes produksjon av smør og 95. Production of butter and cheese by

ost 1938 og 1950-1952 81 dairies 1938 and 1950-1952 81


11*

Tabell

VI. Skogbruk og jakt.

Side

96. Skogarealet i Norge delt på treslag

og på forskjellige eiere. Skogbrukstellingen

1920-24 82

97. Taksering av Norges skoger utført

av Landsskogtakseringen 83

98. Taksering av Norges skoger utført

av Landsskogtakseringen:

Revisjonstaksering 84

99. Avvirket trevirke i alt. 1948/49-

1951/52. 85

100. Forbruk av trevirke på gårdene

driftsåret 1936/37 85

101. Gjennomsnittlig årlig forbruk av

trevirke til husbehov på gårdene,

driftsåret 1936/37 86

102. Areal, avvirking, kulturarbeider

m.v. for de offentlige skoger (statsskoger,

statsalmenninger og Opplysningsvesenets

Fonds skoger)

1937/38-1952/53 86

103. Skogkulturarbeider m.m. i kommuneskoger,

bygdealmenninger og privatskoger

1939/40-1952 87

104. Skogsveier i privatskogene bygd

1931/32-1952/53 87

105. Tømmerfløting 1946-1952 88

106. Skogbranner 1946-1953 88

107. Felte bever og storvilt, og tallet på

utbetalte rovviltpremier 1946-

1953 88

Table

VI. Forestry and hunting.

Page

96. Forest land area in Norway by kind

and ownership. Census of forestry

1920-24 82

97. Appraisal of Norwegian forests

made by


12 *

Tabell

VIII. Bergverk og industri.

Side

121. Bergverk og industri. Hovedoversikt

1938 og 1947-1952 97

122. Bergverk og industri. Fordeling

etter grupper 1952 98

123. Bergverk og industri. Fylkesvis

oversikt 1952 100

124. Produksjonen av viktigere bergverks-

og industriartikler 1951 og

1952 101

125. Årlig produksjonsindeks for bergverk,

industri og kraftforsyning

1938 og 1948--1953 105

126. Månedlig produksjonsindeks for

bergverk, industri og kraftforsyning

1952-1954 106

127. Bruttoinvestering i bergverk, industri

og kraftforsyning 1951 og 1952 107

128. Ulykkestrygdede bedrifter i bergverk,

industri og kraftforsyning

1938, 1950 og 1951 108

129. Vannkraften i Norges vassdrag . . . . 109

130. Elektriske anlegg og installasjoner

1939 og 1946-1952 110

131. Elektrisitetsverker 1938 og 1949-

1951 111

132. Elektrisitetsforsyning fylkesvis

1938, 1950 og 1951 112

133. Månedlige oppgaver over elektrisitetsproduksjonen

1938, 1952-1954 112

Table

Page

VIII. Mining and manufacturing.

121. Mining and manufacturing. General

survey 1938 and 1947-1952 97

122. Mining and manufacturing, by industry

groups 1952 98

123. Mining and manufacturing, by

counties 1952 100

124. Production of principal articles of

mining and manufacturing 1951

and 1952 101

125. Annual index numbers of industrial

production 1938 and 1948-1953 105

126. Monthly index numbers of industrial

production 1952-1954 .. . . 106

127. Gross fixed asset formation in mining,

manufacturing industries, gas

and electricity works 1951 and 1952 107

128. Establishments under compulsory

accident insurance. Mining, manufacturing,

electricity and gas works

1938, 1950 and 1951 108

129. Water power of Norwegian rivers 109

130. Electricity plants and installations

1939 and 1946-1952 110

131. Electricity plants 1938 and 1949-

1951 111

132. Electricity supply, by counties

1938, 1950 and 1951 112

133. Monthly data on production of electric

energy 1938, 1952-1954. . . . 112

IX. Handel.

134. Innførsel og utførsel 1938, 1939 og

1948-1953 113

135. Innførselen og utførselen månedsvis

1952-1954 113

136. Volum- og prisindeks for innførsel

og utførsel 1939 og 1948-1953. . . . 113

137. Innførsel og utførsel delt etter varenes

bruk og bearbeidingsgrad 1952

og 1953 114

138. Innførsel og utførsel av viktigere

varer 1952 og 1953 115

139. Verdien av innførselen etter produksjonsland

og utførselen etter

forbruksland fordelt på varegrupper

1953 126

140. Verdien av innførselen etter produksjonsland

og utførselen etter

forbruksland 1938, 1952 og 1953 130

191. Verdien av innførsel og utførsel og

tollintrad er ved tollstedene 1938,

1952 og 1953 133

142. Verdiindeks for detaljomsetningen

månedsvis 1951-1954 134

143. Volumindeks over lagerhold 1952-

1954 135

144. Lagerhold av visse varer 1952-

1954 135

IX. Trade.

134. Imports and exports 1938, 1939

and 1948-1953 113

135. Imports and exports by months

1952-1954 113

136. Quantum index numbers and unit

value of imports and exports 1939

and 1948-1953 113

137. Imports and exports classified by

use and by stage of production 1952

and 1953 114

138. Imports and exports of principal

commodities 1952 and 1953 115

139. Value of import and export commodity

groups, by country of production

and by country of consumption

1953 126

140. Value of imports by country of

production and exports by country

of consumption 1938, 1952 and 1953 130

141. Value of foreign trade and duties

collected at ports of entry 1938,

1952 and 1953 133

142. Index numbers of value of retail

trade, by months 1951-1954 . . . . 134

143. Quantum index numbers for stocks

1952-1954 135

144. Stocks of some principal commodities

1952-1954 135


13 *

Tabell

X. Skipsfart.

Side

145. Norges handelsflåte 1938-1940 og

1945-1953 136

146. Tilgang og avgang i handelsflåten

1938-1953 136

147. Handelsflåten 1938, 1952 og 1953

etter størrelse 137

148. Handelsflåten 1938, 1952 og 1953

etter alder 137

149. Handelsflåten 1952 og 1953 etter

hjemsted og opptjente bruttofrakter

1951 138

150. Opptjente bruttofrakter i utenriksfart

1938 og 1948-1952 138

151. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1938 og 1949-1953 139

152. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1938 og 1949-1953 etter

skipenes nasjonalitet 139

153. Skipsfarten mellom Norge og utlandet

1952 og 1953 etter skipenes

anløpshavner i Norge 140

154. Befal og mannskap på norske skip

i utenriksfart 1938 og 1947-1953

og i innenriksfart 1952 og 1953 . . 140

155. Norske skips fart på de viktigste

utenlandske havner 1950 og 1951 . . 141

XI. Samferdsel ellers.

156. Jernbanene i årene 1938/39-

1950/51 ; linjelengde, anvendt kapital

og trafikk 144

157. Jernbanenes driftsresultater 1938/39

og 1948/49-1950/51 146

158. Personale ved Statsbanene, fordelt

etter tjenestegruppe 1938/39 og

1947/48-1950/51 146

159. Jernbanenes rullende materiell

1938/39 og 1948/49-1950/51 146

160. Jernbanene 1855-1950/51 147

161. Forstadsbaner 1949/50 og 1950/51 148

162. Sporveier og sporveisbusser 1952

og 1953 (1951/52 og 1952/53) . . . 148

163. Lengden av de offentlige veier 1938,

1949-1953 149

164. Rutebiltrafikken i 1938, 1951 og

1952 149

165. Registrerte motorkjøretøyer og tilhengere

1938-1953 150

166. Trafikkulykker 1939, 1951 og 1952 151

167. Motorvognsaker 1938, 1950-1953 152

168. Reiselivsstatistikk. Innreiste utlendinger

1948-1953 152

169. Hotellstatistikk for 1951-1953. . 153

170. Sivilflyging 154

171. Postverket 1938, 1951-1953 . . . 155

172. Telegrafverket 1938/39 og 1949/50

-1952/53 156

173. Private telefonselskap 1938 og 1949

-1952 156

Table `",

X. Shipping.

Page

145. The Norwegian merchant fleet 1938

- 1940 and 1945-1953 136

146. Increase and decrease to the merchant

fleet 1938-1953 136

147. Merchant fleet by tonnage groups

1938, 1952 and 1953 137

148. Merchant fleet by age groups 1938,

1952 and 1953 137

149. The merchant fleet by port of registration

1952 and 1953 and gross

freight earnings 1951 138

150. Gross freight earnings in foreign

trade 1938 and 1948-1952 138

151. Shipping between Norway and foreign

countries 1938 and 1949-1953 139

152. Shipping between Norway and foreign

countries 1938 and 1949-1953,

by nationality of vessels 139

153. Shipping between Norway and

foreign countries, by ports of call

in Norway 1952 and 1953 140

154. Officers and crew aboard Norwegian

vessels in foreign trade 1938 and

1947-1953, and in coastal trades

1952 and 1953 140

155. Arrivals of Norwegian vessels at the

most important foreign ports 1950

and 1951 141

XI. Transport and communications.

156. Railways. Length of line, capital

outlays and traffic 1938/39-

1950/51 144

157. Operating account of the railways

1938/39 and 1948/49-1950/51 . . . 146

158. The staff of State railways, by

occupations 1938/39 and 1947/48-

1950/51 146

159. Railway rolling stock 1938/39 and

1948/49-1950/51 146

160 Railways 1855-1950/51 147

161. Suburban railways 1949/50 and

1950/51 148

162. Tramway companies: Tram and

bus services 1952 and 1953 (1951/

52 and 1952/53) 148

163. Length of public roads 1938 and

1949-1953 149

164. Scheduled motor vehicle traffic

1938, 1951 and 1952 149

165. Registered motor vehicles and trailer

1938-1953 150

166. Road accidents 1939,1951 and 1952 151

167. Motor vehicle court cases 1938,

1950-1953 152

168. Arrivals of foreign visitors 1948-

1953 152

169. Hotel statistics 1951-1953 153

170 Civil aviation 154

171. Postal service 1938 and 1951-1953 155

172. Public telegraphs and telephones

1938/39 and 1949/50-1952/53. . 156

173. Private telephone companies 1938

and 1949-1952 156


14 *

Tabell

Side

174. Rikstelefontrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1938/39,

1951/52 og 1952/53 157

175. Trafikken ved kystradiostasjonene

1938/39-1952/53 157

176. Telegramtrafikken i de viktigste

byer og med utlandet 1938/39,

1951/52 og 1952/53 158

177. Telefonapparater i fylkene 1939 og

1951-1953 og i de viktigste byer

1953 158

Table

Page

174. Long distance telephone calls to

and from principal towns and

foreign countries 1938/39, 1951/52

and 1952/53 157

175. Coastal radio stations 1938/39-

1952/53 157

176. Telegram service to and from principal

towns and foreign countries

1938/39, 1951/52 and 1952/53 . . . . 158

177. Number of telephones by counties

1939 and 1951-1953 and in principal

towns 1953 158

XII. Penger, banker, aksjeselskap m. v.

178. Gjennomsnittlige valutakurser ved

notering på Oslo Børs 1938 og

1948-1954 159

179. Aksjekursindeks - kjøperkurs i

pct. av aksjenes pålydende - 1938,

1947-1954 159

180. Kjøperkurser for obligasjoner på

Oslo Børs 1948-1954 160

181. Ihendehaverobligasjonsgjelden 1953 161

182. Ihendehaverobligasjonslån og andre

lån fordelt etter låntaker- og långiversektorer

31/12 1952 162

183. Emisjon av ihendehaverobligasjoner

i 1952 og 1953 fordelt på nominell

og øyeblikkelig rente 164

184. Aksjeselskapenes utbytte 1938,

1944-1952 165

185. Omsetning av verdipapirer. Bankklarering

(Oslo) 1951-1953 166

186. Registrerte nyinnbetalinger av kapital

i norske aksjeselskaper 1938,

1952 og 1953 167

187. Gjeld og tilgodehavender i utlandet

1938 og 1950-1952 167

188. Norges betalingsbalanse overfor

utlandet 1948-1953 168

189. Norges Banks status 1939, 1950-

1953 170

190. Norges Bank. Inntekter og utgifter

1945-1953 171

191. Månedstall for Norges Bank 1952

-1954 172

192. Diskontosatser for veksler ved

Norges Bank 172

193. Regnskap for statsbanker, kredittforeninger

o.l. 1952 og 1953 173

194. Statsbankenes og kredittforeningenes

utlånsvirksomhet og rentesatser

1953 (1952/53) 174

195. Kvartalstall for statsbanker og

kredittforeninger o.l. 1953 176

196. Private aksjebanker. Status for

1939, 1951 og 1952 178

197. Private aksjebanker. Driftsregnskap

for 1939, 1951 og 1952 179

198. Private aksjebanker. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1951 og 1952 . . 179

XII. Money, banks etc.

178. Average foreign exchange rates

quoted at the Oslo Bourse 1938

and 1948-1954 159

179. Index of stock prices - buying

rate in per cent of face value -

1938, 1947-1954 159

180. Buying rates of bonds at Oslo

Bourse 1948-1054 160

181. Bearer bond indebtedness 1953 161

182. Bearer bonds and other loans, by

borrower- and lender sectors Dec.

31, 1952 162

183. Emission of bearer bonds 1952

and 1953 by nominal interest and

current yield 164

184. Dividends paid by joint stock companies

1938, 1944-1952 165

185. Transactions of securities. Bank

clearings (Oslo) 1951-1953 166

186. Registered new capital in Norwegian

joint stock companies 1938,

1952 and 1953 167

187. Foreign liabilities and assets 1938

and 1950-1952 167

188. Balance of international payments

for Norway 1948-1953 168

189. Bank of Norway. Summary of accounts

1939, 1950-1953 170

190. Bank of Norway. Current accounts

1945-1953 171

191. Monthly statement of Bank of Norway

1952-1954 172

192. Discount rates of the Bank of Norway

172

193. State banks and credit associations.

Summary of accounts 1952 and

1953 173

194. State banks and credit associations,

loan operations and interest rates

1953 (1952/53) 174

195. Quarterly data for state banks and

credit associations etc. 1953 176

196. Private joint stock banks. Statement

of balances 1939, 1951 and

1952 178

197. Current accounts of the private

joint stock banks 1939, 1951 and

1952 179

198. Private joint stock banks. Some

principal items by counties 1951

and 1952 179


15*

Tabell

Side

199. Sparebanker. Status og driftsregnskap

for 1939, 1951 og 1952 180

200. Sparebanker. Enkelte hovedposter

fylkesvis 1951 og 1952 181

201. Bankinskott fordelt etter innskyterog

banksektorer 1952 og 1953 . . . . 181

202. Beregnede månedstall for alle

aksjebanker og sparebanker 1952-

1954 182

203. Norges Postsparebank 1951-1954 183

204. Postgiro 1952-1954 183

Table

Page

199. Savings banks. Statement of balances

1939, 1951 and 1952 180

200. Savings banks. Some principal

items by counties 1951 and 1952 181

201. Bank deposits, by depositor and

bank sectors 1952 and 1953 181

202. Estimated monthly statement of

all joint stock banks and savings

banks 1952-1954 182

203. Norway's Postal Savings Bank

1951-1954 183

204. Postal cheque system 1952-1954 183

XIII. Privatforsikring.

205. De norske skadeforsikringsselskapers

virksomhet, 1951 og 1952 . . . 184

206. De norske livsforsikringsselskapers

virksomhet, 1939, 1949-1952. . . . 185

207. Premier for direkte forsikringer avsluttet

i Norge 1939, 1949-1952 . . 186

208. Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskaper

1939, 1949-1952 . . 186

209. Norske og utenlandske livsforsikringsselskaper.

Premier og forsikringssum

for direkte forsikringer

avsluttet i Norge 1939, 1949-1952 187

210. Norges Brannkasse 1939, 1950-

1953 187

XIII. Private insurance.

205. Summary of accounts of Norwegian

accident insurance companies 1951

and 1952 184

206. Summary of accounts of Norwegian

life insurance companies 1939, 1949

-1952 185

207. Premiums for insurance written in

Norway, excluding reinsurance 1939,

1949-1952 186

208. Insurance in force with life insurance

companies 1939, 1949-1952 186

209. Norwegian and foreign life insurance

companies. Premiums and

amount of insurance, excluding reinsurance,

written in Norway 1939,

1949-1952 187

210. National Fire Insurance Office 1939,

1950-1953 187

XIV. Sosial trygd.'

211. Syketrygden. Inntekter og utgifter

etc. 1938, 1950 og 1951 188

212. Syketrygden. Trygdekassene 1938

og 1948-1951 190

213. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m. v. 1939 og 1949-1951 . . . . 191

214. Ulykkestrygden for industriarbeidere

m. v. 1939, 1950 og 1951 etter

næringsgrupper 191

215. Ulykkestrygden for sjømenn 1938

og 1948-1950 192

216. Ulykkestrygden for fiskere 1939 og

1948-1950 192

217. Alderspensjoner etter pensjonsgrunnlaget

i bostedskommunen

etter tellingen 1/7 1952 193

218. De alderstrygdedes inntekt etter

tellingen 1/7 1952 193

219. Alderspensjoner, fylkesvis 1/1 1940,

1/7 1949 og 1/7 1952 194

220. Alderstrygdede 70 år og over etter

alder 1/7 1952 194

XIV. Social insurance.'

211. Health insurance. Receipts and expenditures

etc. 1938, 1950 and 1951 188

212. National health insurance 1938 and

1948-1951 190

213. Accident insurance of industrial

workers 1939 and 1949-1951 191

214. Accident insurance of industrial

workers, by industry groups 1939,

1950 and 1951 191

215. Seamen's accident insurance 1938

and 1948-1950 192

216. Fishermen's accident insurance

1939 and 1948-1950 192

217. Old age pensions by basic pension

in the municipality of residence

July 1, 1952 193

218. Income of old age pensioners July 1,

1952 193

219. Old age pensions, by counties 1940,

1949 and 1952 194

220. Old age pensioners 70 years of age

and over, by age July 1, 1952 . . . . 194

Kommunale trygder, se tab. 269. Municipal social security, see table 269,


16*

Tabell

Side

XV. Priser, levekostnader m. v.

221. Engrosprisindeks månedsvis 1937-

1954 195

222. Engrosprisindeks for de enkelte

grupper 1937-1953 195

223. Engrosprisindeks for hovedgrupper

av varer 1947-1954 196

224. Priser på en del viktigere landbruksprodukter

1938 og 1948-1953 196

225. Jordbrukets prisindeks 1939/40-

1953/54 197

226. Priser på meieriprodukter 1938 og

1940-1952 198

227. Statens innkjøpspriser på norsk

korn 1938 og 1946-1953 198

228. Basispriser for tømmer og ved

1938/30 og 1946/47-1953/54 198

229. Gjennomsnittspriser i småsalg på

en del viktigere matvarer og brensel

i en del norske byer og industristeder

1938, 1949, 1951-1953 . . 199

230. Levekostnadsindeks for arbeiderfamilier

i byer og industristeder

månedsvis 1937-1954 200

231. Levekostnadsindeks for arbeiderfamilier

i byer og industristeder

og de enkelte utgiftsgrupper 1938,

1947-1953 200

232. Forbruksgrunnlaget ved beregningen

av levekostnadsindeksen for

arbeiderfamilier i byer og industristeder

fra og med mars 1953 201

233. Husholdningsregnskaper for arbeiderfamilier

i byer og industristeder

okt. 1951-sept. 1952 204

234. Husholdningsregnskaper for høyere

funksjonærer april 1952-mars 1953 206

XVI. Samvirke.

235. Samvirkelag i landbruket 1938

og 1952 208

236. Lovbeskyttede fiskesalgslag og lokale

fiskesalgslag i Sør-Norge.

Regnskap 1951 og 1952 209

237. Forbrukssamvirket 1938 og 1947-

1952. (Norges Kooperative Landsforening)

210

XVII. Arbeiderforhold m. v.

238. Arbeidsformidling 1948-1954 . . . . 211

239. Arbeidsløse i pct. av medlemstallet

i 10 fagforbund 1937-1941 og 1946

-1953 211

240. Sysselsatte pliktig syketrygdede

31/3 1951-31/3 1954 212

Table

Page

XV. Prices, cost of living dc.

221. Index numbers of wholesale prices,

by months 1937-1954 195

222. Index numbers of wholesale prices,

by individual commodity groups

1937-1953 195

223. Index numbers of wholesale prices,

by major commodity groups 1947

-1954 196

224. Prices of principal agricultural

products 1938 and 1948-1953. . . 196

225. Agricultural price index 1939/40-

1953/54 197

226. Prices of dairy products 1938 and

1940-1952 198

227. Prices of Norwegian grains bought

by the State Grain Corporation

1938 and 1946-1953 198

228. Basic prices for timber and fuelwood

1938/39 and 1946/47-

1953/54 198

229. Average retail prices of important

food items and fuel in a number of

Norwegian towns and industrial

centres 1938, 1949, 1951-1953. . 199

230. Index numbers of cost of living for

workmen's families in towns and

industrial centres by months 1937

-1954 200

231. Index numbers of cost of living for

workmen's families in towns and

industrial centres by groups of

expenditure 1938, 1947-1953. . . . 200

232. The consumption weights used in

the calculation of the cost of living

index for workmen's families in

towns and industrial centres beginning

March 1953 201

233. Family budgets for workmen's families

in towns and industrial centres

Oct. 1951-Sept 1952 204

234. Family budgets for salaried employees

in the higher income groups

April 1952-March 1953 206

XVI. Co-operatives.

235. Agricultural co-operatives 1938

and 1952 208

236. Accounts of the co-operative associations

which have exclusive rights

for the sale of fish, and local cooperative

associations in Southern

Norway 1951 and 1952 209

237. Consumer co-operatives, members

of the Assoc. of United Co -oper. for

Norway 1938 and 1947-1952. . . . 210

XVII. Labour conditions etc.

238. Labour exchange 1948-1954 . . . . 211

239. Unemployment per 100 members of

10 unions 1937-1941 and 1946-

1953 211

240. Employed persons covered by compulsory

health insurance 1951-

1954 212


17*

Tabell

Side

241. Meldte helt arbeidsløse ved arbeidskontorer

og arbeidsformidlinger

1953 og 1954 214

242. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

industrien 1949-1954 215

243. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

bygge- og anleggsvirksomhet 1938,

1939, 1947-1954 216

244. Gjennomsnittlig timefortjeneste i

anleggsarbeid 3. kvartal 1952 og

1953 217

245. Gjennomsnittlig timefortjeneste og

arbeidstid for losse- og lastearbei -

dere i havnetransport 1951-195'3 217

246. Fortjeneste for funksjonærer i privat

virksomhet sept. 1953 og året

1952 218

247. Fortjeneste og hyrer på norske skip

i utenriksfart, november 1950-

1953 219

248. Fortjeneste og hyrer på skip i innenriksfart,

november 1951-1953 220

249. Lønninger i jordbmk, skogbruk,

og fløting 1938/39 og 1951/52

-1953/54 221

250. Arbeidskonflikter 1939 og 1947-

1953 222

251. Bedrifter og ansatte i en del viktigere

landsomfattende arbeidsgiversammenslutninger

1951-1953 223

252. Medlemstallet i de enkelte forbund.

i Arbeidernes Faglige Landsorganisasjon

1949-1953 224

Table

Page

241. Unemployment 1953 and 1954 reported

by the labour exchanges etc. 214

242. Average hourly earnings in manufacturing

and mining 1949-1954 215

243. Average hourly earnings in the

building and construction industry

1938, 1939, 1947-1954 216

244. Average hourly earnings in the construction

industry 3. quarter 1952

and 1953 217

245. Average hourly earnings and hours

worked by longshoremen 1951-

1953 217

246. Earnings of salaried employees in

private establishments Sept. 1953,

and the year 1952 218

247. Earnings and wages on Norwegian

ships in foreign trade November

1950-1953 219

248. Earnings and wages on board ships

engaged in coastal trade November

1951-1953 220

249. Wage earnings in agriculture, forestry

and timber floating 1938/39

and 1951/52-1953/54 221

250 . Labour disputes 1939 and 1947-

1953 222

251. The most important employers'

associations. The number of enterprises

represented and the number

of persons employed 1951-1953. . 223

252. Membership in the Norwegian

Federation of Trade Unions 1949-

1953 224

XVIII. Boligbygging og boligforhold.

253. Boliger under arbeid 1949-1954 . . 225

254. Boliger tatt i bruk 1949-1953 . . 225

255-258. Fra Folketellingen 3/12 1946:

255. Leiligheter og boligtetthet i byene 226

256. Husholdninger og boligtetthet i de

forskjellige yrkesgrupper. Byer og

bygder 227

257. Leiligheter i byene og 5 forstadskommuner

etter utstyr 228

258. Bosteder i bygdene etter utstyr . . 228

XIX. Alkoholforbruk, drukkenskapsforseelser.

259. Drukkenskapsforseelser og arrestasjoner

i byene, 1939-1953 229

260. Drukkenskapsforseelser i byer med

og uten lovlig brennevinsomsetning

1950-1953 229

XVIII. Housing.

253. Housing under construction 1949

-1954 225

254. Housing completed 1949-1953. 225

255-258. From the Census of population

Dec. 3, 1946:

255. Dwelling units in towns, and persons

per room 226

256. Households in towns and rural districts,

by occupation of head of

household, and number of persons

per room 227

257. Dwelling units in towns and in 5

suburban communities according

to plumbing and heating equipment 228

258. «Bosteder» in rural districts according

to plumbing and lighting

equipment 228

XIX. Alcoholic beverages, drunkenness

etc.

259. Misdemeanours, and arrests for

drunkenness in towns, 1939-1953 229

260. Persons convicted of misdemeanours

for drunkenness in towns permitting

sale of spirits and towns

prohibiting sale of spirits 1950-

1953 229


18*

Tabell

Side

261. E druelighetsnemndene 1938, 1952 og

1953 230

262. Straffelte for rusdrikklovforseelser

1939, 1951-1953 231

263. Vinmonopolets salg 1939 og 1951-

1953 231

264. Forbrukernes utgifter til lovlig forbruk

av alkohol 1939 og 1948-

1953 231

265. Statens inntekt av alkoholholdige

drikker 1939 og 1950-1953 231

266. Alkoholforbruk pr. innbygger

1938, 1939 og 1948-1953 232

267. Pasienter på kursteder for alkoholikere

1951-1953 232

Table

Page

261. State boards for the prevention of

the misuse of alcohol and the treatment

of alcoholism 1938, 1952 and

1953 230

262. Number of persons penalized for

illegal distillation, smuggling, illegal

sale, etc. of spirits 1939, 1951

-1953 231

263. Wine monopoly sales 1939 and

1951-1953 231

264. Consumers' expenditures on alcoholic

beverages (legal consumption)

1939 and 1948-1953 231

265. State income from alcoholic beverages

1939 and 1950-1953 231

266. Alcohol consumption per capita

1938, 1939 and 1948-1953 232

267. Patients at institutions for alcoholics

1951-1953 232

XX. Forsømte barn, forsorgsvesen.

268. Forsømte barn i forpleining 1939 og

1950-1953 232

269. Kommunale trygder 1952 og 1953 233

270. Forsorgsunderstøttede hovedpersoner

1938, 1950-1953 233

271. Forsorgsvesenets utgifter 1938/39,

1950/51 og 1951/52 234

XX. Public assistance etc.

268. Care of neglected children 1939 and

1950-1953 232

269. Municipal social security 1952 and

1953 233

270. Recipients of public assistance

Head of the family 1938 and 1950

-1953 233

271. Expenditures for public assistance

1938/39, 1950/51 and 1951/52 . . . . 234

XXI. Rettsvesen.'

272. Dyrevernnemndenes virksomhet

1951-1953 235

273. Straffelte og personer som har fått

påtaleunnlatelse for forbrytelser

1950-1952 etter forbrytelsenes

art, ekskl. pris- og rasjoneringsovertredelser

235

274. Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse

for forbrytelser 1950-

1952 etter straffens art 236

275. Straffelte og de som har fått påtaleunnlatelse

for overtredelser av

pris- og rasjoneringslovgivningen

1950-1952 etter overtredelsenes art 236

276. Straffelte for overtredelser mot

pris- og rasjoneringslovgivningen

og de som har fått påtaleunnlatelse

1950-1952 etter straffens art . . . 237

277. Straffelte for forseelser 1950-1952 237

278. Sikringsmidler og forvaring etter

straffelovens §§ 39 og 39a, 1930-

1939 og 1950-1952 237

i Se også tabell 167, 259, 260 og 262.

XXI. Justicel.

272. The work of the commissions for the

prevention of cruelty to animals

1951-1953 235

273. Felonies, convictions and persons

not proceeded against 1950-1952,

by type of felony, excluding violations

of price and rationing regula -

tions 235

274. Felonies. Convictions, and persons

not proceeded against. Disposal by

the courts 1950-1952 236

275. Persons convicted and persons not

proceeded against for violations

of price and rationing regulations

1950-1952, by type of violation . . 236

276. Persons convicted, and persons not

proceeded against, for violations

of price and rationing regulations

and disposal by courts 1950-1952 237

277. Persons convicted for misdemeanours

1950-1952 237

278. Security measures and imprisonment

according to §§ 39 and 39a of

the penal code 1930-1939 and 1950

-1952 237

i See also tables 167, 259, 260 and 262.


19*

Tabell

Side

279. Fengsler, tvangsarbeidshus, leirer

og alkoholistanstalter 1938/39 og

1950/51-1952/53 238

280. Forliksrådenes, underrettenes, lagmannsrettenes,

Høyesteretts og Arbeidsrettens

saksbehandling (sivile

saker) 1938 og 1951-1953 239

281. Sluttede og innstilte konkursboer

og sluttede akkordforh.boer 1938

og 1949-1953 240

282. Åpnede konkurser og akkordforhandlingsboer

1938, 1939 og 1948

-1953 240

283. Konkursskyldnere og akkordsøkende

i gj.snitt 1937-1939, 1952 og

1953 etter erverv 240

284. Utleggsforretninger, tvangsauksjoner

og vekselprotester 1939 og 1945

-1953 241

285. Overformynderiene 1938, 1951 og

1952 241

286. Oppgaver fra ektepaktregisteret i

1938 og 1949-1953 241

Table

Page

279. Prisons, penal workhouses, camps

and institutions for alcoholics 1938/

39 and 1950/51-1952/53 238

280. Conciliation councils, courts of first

instance, courts of second instance,

the Supreme Court and the Labour

Court ; number of civilian cases,

1938 and 1951-1953 239

281. Bankruptcy proceedings closed and

cancelled, and compositions closed

1938 and 1949-1953 240

282. Bankruptcy proceedings and compositions

opened 1938, 1939 and

1948-1953 240

283. Debtors in bankruptcy and applicants

for compositions, by industry

1937-1939, 1952 and 1953 240

284. Foreclosures, forced auctions, and

protests of bills 1939 and 1945-

1953 241

285. Public trustee offices 1938, 1951

and 1952 241

286. Marriage settlements of property

1938 and 1949-1953 241

XXII. Undervisning m. v.

287. Personer 15 år og mer etter høyeste

almen- og spesialutdanning 1/12

1950 242

288. Personer 15 år og mer etter høyeste

almenutdanning over folkeskole,

fylkesvis 1/12 1950 244

289. Folkeskoler 1951/52. Skoler, elever,

lærere 245

290. Folkeskoler 1951/52. Elevene etter

skoletrinn 245

291. Folkeskoler 1951/52. Gjennomsnittlige

driftsutgifter pr. elev fylkesvis 246

292. Framhaldsskoler 1951/52. Skolekommuner,

elever og lærere 246

293. Spesialskolene 1951/52 247

294. Folkehøgskoler 1951/52. Skoler og

elever 247

295. Fag- og yrkesskoler 1938/39, 1951/

52 og 1952/53 248

296. Svenneprøver og utstedte håndverksbrev

1952 og 1953 250

297. Høgre almenskoler 1951/52. Skoler

og elever 251

298. Høgre almenskoler 1951/52. Lærere 251

299. Eksamen artium 1933-1953 252

300. Universitetenes og høgskolenes inntekter

og utgifter 1938/39, 1950/51

og 1951/52 252

301. Universitetene og høgskolene 1950

-1952/53. Studerende og uteksaminerte

kandidater 253

XXII. Education etc.

287. Persons 15 years of age or more,

by their highest general and vocational

education Dec. 1, 1950 . . . . 242

288. Persons 15 years of age or more,

by their highest general education

above primary school, by counties,

Dec. 1, 1950 244

289. Public primary schools 1951/52

Schools, pupils, teachers 245

290. Public primary schools 1951/52

Pupils by grade 245

291. Public primary schools 1951/52

Average expenditure per pupil, by

counties 246

292. Continuation schools 1951/52

School-municipalities, pupils and

teachers 246

293. Special schools for handicapped

children and youth 1951/52 247

294. Folk high schools 1951/52. Schools

and pupils 247

295. Schools for vocational education

1938/39, 1951/52 and 1952/53. . . . 248

296. Journeymen's tests and craftmen's

certifications 1952 and 1953 250

297. Secondary schools 1951/52. Schools

and pupils 251

298. Secondary schools 1951/52.

Teachers 251

299. Final examination from the gymnasium

and those entered for examination

1933-1953 252

300. Receipts and expenditures of the

Universities and other institutions

of higher education 1938/39,

1950/51 and 1951/52 252

301. Universities and other institutions

of higher education 1950-1952/53.

Students enrolled and graduated 253


20*

Tabell

Side

302. Vitenskapelige stillinger ved universitetene

og høgskolene 1938 og

1950-1952 254

303. Doktorer og magistere 1938, 1951

-1953 254

304. Fond til støtte av den vitenskapelige

forskning og de vitenskapelige

forskningsråd 1952/53 255

305. Spesialbiblioteker 1952/53 256

306. Statsstøttede folke- og skoleboksamlinger

1951/52 257

307. Bokmål og nynorsk i statstjenesten,

skolen og kirken 258

308. Teatre, kinematografer, skjønnlitteratur,

kunstnerstipendier og

-gasjer 260

309. Kringkastingen 261

Table

Page

302. The staff at Universities and other

institutions of higher education

1938 and 1950-1952 254

303. Recipients of doctors and masters

degrees 1938, 1951-1953 254

304. Scientific research supported by

scientific funds and the Norwegian

Research Councils 1952/53 255

305. Special and research libraries 1952/

53 256

306. State supported public and school

libraries 1951/52 257

307. «Bokmål)> and «nynorsk>> used in

government service, the schools and

the Church 258

308. Theatres, cinemas, literature and

government subsidies to the arts 260

309. Radio broadcasting 261

XXIII. Finanser.

310. Skattytere, formue og inntekt etter

skattelikningen 1952/53 (1951) . . . 262

311. Aksjeselskaper etter næring, boligselskaper,

forbruksforeninger, sparebanker

og kommuner ved statsskattelikningen

1952/53 (1951) . . . 264

312. Personlige skattytere ved statsskattelikningen

1952/53 (1951) etter

inntektstrinn og formuestrinn . . . . 264

313. Personlige inntektsskattytere ved

statsskattelikningen 1952/53 (1951)

etter skatteklasse og inntektstrinn 265

314. Personlige inntektsskattytere ved

statsskattelikningen 1952/53 (1951)

etter inntektstrinn etc 266

315. Personlige skattytere ved statsskattelikningen

1952/53 (1951) m.v.

etter næringsvei og sosialstilling 267

316. Sjømannsskatten til kommunene,

inntektsåret 1951 269

317. Samlede skatter til stat og kommune

1939/40 og 1950/51-1952/53 270

318. Kommunenes lånegjeld, kontantbeholdning

og skatterestanser1939,

1952 og 1953 271

319. Sammendrag av kommunenes og

statens samlede nettoutgifter og

nettoinntekter 1948/49-1950/51 . 272

320. Statsgjelden 1939 og 1948-1953. . 278

XXIII. Public finance.

310. Number of taxpayers, assessed property

and assessed income according

to tax assessments 1952/53

(1951) 262

311. Joint stock companies by industry,

building companies, -operative

associations, savings banks and

municipalities according to central

government tax assessments

1952/53 (1951) 264

312. Persons paying income and property

tax to the central government,

by income groups and by

property groups 1952/53 (1951) . . . 264

313. Persons paying income tax to the

central government, by exemption

groups and by income groups

1952/53 (1951) 265

314. Persons paying income tax to the

central government by income

groups etc 1952/53 (1951) 266

315. Persons paying income and property

tax to the central government,

by industry and social status

1952/53 (1951) 267

316. Seamen's tax to the municipalities

1951 269

317. Summary of taxes levied by the

central government, municipalities

and counties 1939/40 and 1950/51

-1952/53 270

318. Municipal debt, cash holdings and

tax arrears 1939, 1952 and 1953 271

319. Summary of net expenditures and

net receipts of the municipalities

and the central government 1948/49

-1950/51 272

320. Central government debt 1939 and

1948-1953 278


21*

Tabell

Side

321. Statens balansekonto 1939 og 1949

-1953 280

322. Statskassens utgifter og inntekter

etter regnskapene for 1938/39,

1951/52 og 1952/53 og budsjett for

1953/54 282

Table

Page

321. Central government balance account

1939 and 1949-1953 980

322. Expenditures and receipts of the central

government 1938/39, 1951/52,

and 1952/53, and budget 1.953/54 . . 282

XXIV. Nasjonalregnskap.

323. Nasjonalproduktet etter anvendelse

1938 og 1948-1953 291

324. Faktorinntekt etter næringer 1938

og 1948-1953 292

325. Privat konsum 1938 og 1948-1953 293

326. Bruttoinvestering 1938 og 1948

-1953 293

327. Nasjonalproduktet fordelt på inntektsandeler

1938 og 1948-1953 . 294

328. Private inntekter og utgifter 1938

og 1948-1953 295

329. Offentlige inntekter og utgifter

1938 og 1948-1953 295

330. øking i Norges nasjonalformue

1938 og 1948-1953 295

XXIV. National accounts.

323. Gross domestic product by categories

of expenditure 1938 and

1948-1953 291

324. Factor income by industry 1938,

1948-1953 292

325. Private consumption 1938 and

1948-1953 293

326. Gross domestic asset formation

1938 and 1948-1953 293

327. Net domestic product by income

shares 1938 and 1948-1953 294

328. Private income and expenditure

1938 and 1948-1953 295

329. Public income and expenditure

1938 and 1948-1953 295

330. Increase in the national wealth of

nmnvay 1938 and 1948--1953 295

XXV. Valg.

331. Kommunevalgene 1945, 1947 og

1951. Effektivt stemmeberettigede,

avgitte stemmer etc. 296

332. Kommunevalgene 1945, 1947 og

1951. Stemmenes, representantenes

og ordførernes fordeling på de

offisielle valglister ved forholdsvalg 297

333. Stortingsvalgene '1936, 1945, 1949

og 1953 . . . . . . .............. 300

XXV. Elections.

331. Municipal elections 1945, 1947 and

1951. Eligible voters, votes cast etc. 296

332. Municipal elections 1945, 1947 and

1951. The distribution of votes, representatives,

presidents of municipal

councils elected according to

the list plan of proportional representation

297

333. Storting elections 1936, 1945, 1949

and 1953 300

XXVI. Svalbard.

334. Oppgaver for Svalbard 302

XXVI. Svalbard.

334 Data on Svalbard 302

Tabell

Side

335. Areal, folkemengde og folkeøking . 305

336. Areal og folkemengde i noen storre

byer med tilhørende forstadsbebyggelse

311

337. Folkemengden i de største byer . . 314

338. Folkemengden etter kjønn og alder 318

339. Yrkesbefolkningen delt etter næringsvei

322

340. Giftermål, fødsler og dødsfall 324

341. Fruktbarheten etter morens alder.

Bruttoreproduksjonskvotienter . . . 327

342. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser

328

343. Middellevetiden 331

344. Arealet og dets bruk og høstutbyttet

i 1953 332

XXVII. Internasjonale oversikter.

Tabell

Side

345. Husdyrholdet 1953 334

346. Fiskeriene 335

347. Produksjonsindeks for industrien 337

348. Produksjonen av noen viktige varer 338

349. Produksjon av elektrisk energi . . . . 349

350. Volum- og prisindeks for innførsel

og utførsel 349

351. Verdien i $ av forskjellige lands innførsel,

fordelt på land 350

352. Verdien av utenrikshandelen 352

353. Innførsel og utførsel av noen verdensartikler

353

354 Skip sjøsatt

358

355 Handelsflåten i juni 1953 359

356. Handelsflåten i juni 1953 etter skipenes

størrelse 360


22*

Side

360

361

362

363

364

365

366

Tabell

357. Handelsflåten i juni 1953 etter skipenes

alder

358. Den utenrikske skipsfart

359. Jernbanene

360. Motorkjøretøyer

361. Ruteflyging

362. Postvesenet

363. Telegraf- og telefonvesen

364. Indekstall for kurser på industriaksjer

368

365. Avkasting av statsobligasjoner . 369

366. Gullbehaldning og utenlandske tilgodehavender

i mill. $ 370

367. Seddelomløp m.v. i mill. av myntenheten

370

368. Betalingsbalansen overfor utlandet

i mill. U.S. $ 372

Tabell

Side

369. Dollarverdien pr. 100 av myntenheten

374

370 Indekstall for engrospriser 375

371. Indekstall for levekostnadene . . . 376

372 Forbruket av matvarer 377

373. Forbruket av kaffe, te, kakao, tobakk

og alkohol 378

374 Forbruket av avispapir 379

375. Boligbygging 380

376. Leilighetenes størrelse og utstyr . 380

377. Radiolyttere 381

378. Kinematografer 381

379. Trygdevesenets, statens og kommunenes

utgifter til sosiale formål

i Norge, Danmark, Finnland og

Sverige 382

380 Statsgjelden 383

381. Netto og brutto nasjonalprodukt 384

Mål og vekt side 385. Measures and weight page 38J.

De viktigste kilder for de internasjonale tabeller.

I den norske del av årboka er kildehenvisningene plasert under de enkelte tabeller.

For de internasjonale tabeller er, hvis ikke annet er angitt, delvis brukt de forskjellige

lands statistiske årbøker eller spesialpublikasjoner. Dels er også brukt publikasjoner

utgitt av internasjonale organisasjoner, og i noen tilfelle tidsskrifter og håndbøker,

hvorav kan nevnes:

Statistical Yearbook

Demographic Yearbook

Monthly Bulletin of Statistics

United Nations.

Statistical Papers, Ser. A. Population and Vital Statistics Reports

Yearbook of International Trade Statistics

National Income Statistics of various Countries

J

Economic Bulletin for Europe }

United Nations Economic Commission for Europe.

Economic Survey of Europe

Yearbook of Food and Agricultural Statistics

Yearbook of Forest Products Statistics

Food and Agricultural Statistics, Monthly Bulletin Food and Agriculture Organization.

Commodity Series

Commodity Reports

Industrial Fibres

I Commonwealth Economic Committee. London.

Meat

Basic Statistics of Food and Agriculture. Organisation for European Economic Co-operation.

International Financial Statistics

International

Balance of Payments Yearbook

Monetary Fund.

Statistical Papers. Ser. T. Direction of International Trade. United Nations, International

Monetary Fund and International Bank for Reconstruction and Development.

Statistical Summary of Air Transport. International Civil Aviation Organization.

Lloyd's Register of Shipping.

Statistique Générale du Service Postaux. Union Postale Universelle.

Statistique Générale de la Télégraphie

Union Internationale des

Statistique Générale de la Téléphonie

Telecommunications.

Digest of Statistics. International Civil Aviation Organization.

Statistical Summary of the Mineral Industry. Colonial Geological Surveys. London 1952.

The Statesman's Yearbook.

The American Automobile. New York.


23*

Alfabetisk innholdsliste.

Side

Administrative delinger 2

Akkordforhandlingsboer 240

Aksjebanker, private . . . 178, 179, 181, 182

Aksjeindeks 159, 368

Aksjeomsetning 166

Aksjeselskap 165, 167, 264

Aldersfordeling, folkem. . . 14-16, 318-321

Alderstrygd 193, 194, 233, 382

Alkoholforbruk 202, 231, 232, 378

Alkoholikere og alkoholistanstalter 232, 238

Alkoholstatistikk 229-232, 378

Almenninger 82,86, 87

Almenskoler, høgre 251

Anleggs- og byggevirks., se bygg og anl

Apotek 40

Arbeidere i industri, handel, m. v. 23,

24, 97-100, 108, 111, 212, 213

- jordbruket . . . . 23, 60, 212, 213

Arbeidernes fagl. Landsorganisasjon . . 224

Arbeidsformidling, off. arb.kontorer 211, 214

Arbeidsgiverforeninger 223

Arbeidskonflikter 222

Arbeidslønn, se lønninger

Arbeidsløyse 211, 214

- trygd, off. utgifter . . 284, 382

Arbeidsretten 239

Arbeidsstyrke, se arbeidere

Arbeidssøkende 211

Areal, fremmede lands . . . . 305-310, 332

- Norges, de enkelte fylker 6

- skog 48-51, 82-84, 86, 332

- åker og eng 48, 50, 51, 64, 65, 68,

332, 333

Artium 252

Assuranse, trygd 184-194, 233, 382

Auksjoner, tvangs- 241

Automobiler 150, 363

- produksjon 348

Automobil-, bussruter 148, 149

Automobilulykker 46, 151, 152

Avispapir, forbruk 379

- produksjon 102, 342

Avkasting, dividender 165

- statsobligasjoner 369

Avling av korn, høy etc 70-73, 77, 333

Avvirking av skog 85, 86, 342

Bad, innlagt i leiligheter 228, 380

Balansekonto, Statens 280, 281

Banker 170-183, 264, 370, 371

Bankklarering 166

Barn, tallet på, i alt . . . . 14-16, 318-321

- i bestående ekteskap 17-19

- forsømte i forpleining 232

- levendefødte 28, 29, 32, 33, 324-327

Barnetrygd, -hager, etc. off. utg. 272,

284, 382

Befal og mannskap på skip 25, 140, 212, 213

hyrer . . 219, 220

Befolkningen, folketall . . 5-27, 305-323

Befolkningens bevegelse 27-39, 324-331

Side

Befolkningstetthet 6, 305-313

Bekledn.industri, prod., invest m. v. 98,

99, 102, 105-108

- folkem., arb., syssels. 23, 98,

108, 212, 213

Bergverk, produksjon, investering m. v.

98, 99, 101, 105-108, 302, 345-348

folkem., arbeidere 23, 98, 108,

302, 322

lønninger . . . . 98, 108, 215, 302

nasjonalregnskap 292

- syssels. og arb.løyse . . . . 212-214

Beskjeftigelse, pliktig syketrygdede 212, 213

Betalingsbalansen 168, 169, 372, 373

Bever, felte 88

Bibliotek 256, 257

Bibliotekskole 249

Biler, se automobiler

Blindeskoler 247

Boer 240

Bokmål i statstj., skolen og kirken 258, 259

Boksamlinger, bibliotek 256, 257

Boligbankene 174-177

Boligbygg, boligforhold 225-228, 380

Boligselskap 264

Brann, skog- 88

Brannforsikring 186, 187

Brennevin, forbruk, salg 202, 231, 232, 378

- produksjon 101

Bruttofrakter i utenriksfart 138, 168

Bruttoinvestering i industrien 100, 107, 293

nasj.regnsk. . . 291, 293, 295, 384

Blvd og brødvarer, forbruk 202, 204-207

Busser, rutebiltrafikk 148-150, 363

Bustadbanken 174-177

Bygg, bolig- 225, 380

Bygg og anlegg, folkem., arb 24, 322

lønninger 216, 217

nasjonalregnskap . 292, 293

syssels. og arb.løyse 212-214

Bær, busker og avkasting . . 54, 74, 77

Bøker 256, 257, 260

Børskurser, aksjer, oblig. og valuta 159,

160, 368, 374

Båter, se skip

Dampskip, se skip

Detaljomsetning, indeks 134

Detaljpriser I 99

Diskontosatser 172

Dissentere 20

Dividender i aksjeselskap 165

Doktorer: leger 40

- og magistere 254

Dollarverdien 159, 374

Driftsbygninger i jordbruket 49

Driftskredittkassen for jordbr. . . . 174-177

Drikkevarer, alkoh., forbruk 202, 231,

232, 378

- produksjon . . 101, 339

Drukkenskapsforseelser 229

Druknede 46


24 *

Side

Dyrevernnemndene 235

Dyrket jord 48, 50, 51, 64, 65, 68, 332, 333

Dyrleger 40

Dødsfall, dødelighet 28, 29, 32, 34-37,

40, 42-46, 324-326, 328-330

Dødsårsaker 42-46

Døveskoler 247

Edruelighetsnemndene 230

Eggsentraler 208

Eier- og leierforhold i_ jordbruket 61

Eiendommer, faste . . . ...... 48, 62, 63, 68

Eiendoms-, matrikkelskyld 63

Eksport og import 113-133, 168, 169,

349-358

Ektepakt 241

Ekteskap inngått 98-31, 324-326

Ekteskapelig stilling, folkemengde . . 14-16

Elektrisitet, forbruk, prod. . . 111, 112, 349

- iindustrien . . . . 97, 99, 111, 112

i jordbruket 59

- innlagt i boliger 228, 380

Elektrisitetsverk, prod., invest. m. v.

107, 110-112

Elektrokjem. og elektrotekn. ind., prod.,

invest. m. v. 98, 99, 103-108, 345

- folkem., arb., syssels. 24, 98, 108,

212, 213

Elg, felte 88

Elver, Norges lengste 1

- vannkraft 109

Emigrasjon 28, 29, 38

Emisjon av obligasjoner 164

Engareal 48, 50, 51, 64, 65, 332

Engfrø, avl 56

Engrosprisindeks 195, 196, 375

Enkemenn og enker 14-16

Entreprenorvirks., lønninger 216, 217

Epidemiske sykdommer 40-45

Erverv, yrke 21-26, 61, 322, 323

Fagforeninger, -forbund 224

arbeidsløyse 211

Fag- og yrkesskoler 242, 243, 247-249,

252-254

Fagopplæring i jordbruket 61

Farkoster, fiske- 89, 92, 93

Fattig-, forsorgsvesen 233, 234, 272, 273,

284, 382

Fedrift . . . . 50, 51, 56, 57, 66, 67, 69, 334

Fengsler 238

Fett- og oljeind., prod., invest. m. v. 98,

99, 103, 107, 338-340, 343, 344

- arb., syssels 98, 212, 213

Finanser, kommunale 262, 269-277

- stats- 263-270, 272-290, 303, 383

nasjonalregnskap 295

off. utgifter til sosiale formål

272, 273, 284, 382

Finanstelling 167

Fiskarbanken 174-177

Fiske og fangst, folkem., syssels. 21-23,

89, 212, 213

nasjonalregnsk. . . 292, 293

utbytte . . 89-96, 335, 336

Fiskebåter 89, 92, 93

Fiskere 23, 89, 92, 93

Fiskerfagskoler 249

Fiskertrygden 192

Side

209

334

75

332

332

364

39

88

88, 221

257

247

5-27, 305

Fiskesalgslag

Fjørfe 51, 57, 66, 67, 69,

Fjøsregnskapslag

Flateinnhold, Norges 6,305,

fremmede lands 305-310,

Flytrafikk 154,

Flyttinger, innenlandske 27,

Fløting, tømmer-

- arbeidslønn

Folkeboksamlinger

Folkehøgskoler

Folkemengde, Norges

fremmede lands . . 305-323

Folkemengdens bevegelse 27-39, 324-331

Folkeskolen 242-246

Folketelling 1946 og 1950 5-26, 226-

228, 242-244

Fond til vitenskapelig forsking 255

Fôr, kraft- og strå-, kjøp 55

- silo- 56, 57

Forbruk, alkohol 202, 231, 232, 378

- avispapir 379

- elektrisitet 111, 112

grunnl. levekostn. indeks 201-203

kaffe, te, kakao, tobakk 202, 378

korn, poteter etc. 72, 73, 201, 377

matv. m. v. i husholdn. 201-207

nasjonalregnskap . . 291, 293,

295, 384

- trevirke på gårdene 85, 86

Forbruksforeninger 210, 264

Forbruksutgifter, levekostn.. .200-207, 376

Forbrytelser 235-237

Fôring ved fjøsregnskapslag 75

Forlag 260

Forliksråd 239

Forlis og kondemnasjon av skip 136

Formue etter skattelikn. 262-264, 266-269

- øking, nasjonalregnskap 295

Forseelser 229, 231, 237

Forsikring, folkemengde 24

- privat 184-187

- sosial trygd 188-194, 233, 382

Forsorgsvesen 233, 234, 272, 273, 284, 382

Forstadsbaner 148

Forstadsbefolkning 13, 311-313

Forsvaret, rekruttenes legemshøyde . . . 47

- utgifter 272, 273, 282

Frakter, brutto i utenriksfart . . . . 138, 168

Framhalds-, folkehøgskoler m. v. 242-

244, 246, 247

Frukt, avkasting 74, 77

Frukttrær og bærbusker 54

Funksjonærer 23-26, 97, 98, 108, 111,

212, 213

lønn . . 97, 98, 108, 111, 218

Fødsler 28, 29, 32, 33, 324-327

Gass, innlagt i leiligheter 380

Gassverk, prod., m. v. 98, 99, 105, 107, 108

Geistlige inndelinger 2

Geografiske opplysninger 1

Gifte, antall 14-16

Giftermål 28-31, 324-326

Gjeld, ihendehaverobligasjoner, i alt

161, 162

- kommunal 271

- stats- 278, 279, 281, 383


25*

Side

Gjeld og tilgodehavender i utlandet .. 167

Gjødsel, kunst-, kjøp og forbruk 55, 70, 77

- produksjon 103, 345

Gjødselplass og urinkum 58, 59

Grafisk industri, bokb ., prod., invest. m.v.

98, 99, 105, 107, 108

- folkem., arb., syssels. 24, 98, 108,

212, 213

Gruvedrift, se bergverk

Grøfting i jordbruket 57

- av skog 87

Grønnsaker, areal 64, 65

- forbruk 201

- produksjon 74, 77

Gull, beholdning 170, 370

- produksjon 348

Gummi- og lærindustri, prod., invest. m.v

98, 99, 103, 105, 107, 108, 342

- folkem., arb., syssels. 24, 98, 108,

212, 213

Gymnastikkskole 249

Gårdbrukere og småbrukere 23, 60

Gårdsbruk, se jordbruk

Gårdsskog 49

- veier 59

Hagebruket, avkasting 74, 77

- frukttrær og bærbusker .. 54

Hagebruksskoler 248

Handel, detaljomsetning, indeks 134

- folkemengde 22, 24

- inn- og utførsel 113-133, 168,

169, 349-358

nasjonalregnskap 292

samvirke 208-210

- syssels. og arbeidsløyse .212-214

Handelsflåte 136-138, 359, 360

Handelsgymnas og handelsskoler . .243, 248

Handelshøyskole, Norges 252-254

Helsevesen, dødsårsaker, m. v. . . . 40-47

- off. utgifter 272, 273, 284,

285, 382

Hester 50, 56, 66, 67, 69, 334

Hjort, felte 88

Hogst, avvirking 85, 86, 342

- priser 221

Hospitaler, leger m. v. 40

Hoteller 153

Hotellfagskoler 249

Hotell- og kafédrift, folkem., syssels. 26,

212, 213

Hoved- og biyrke i fiskeriene 89

jordbruket 61

Husarbeid, folkem., syssels. 22, 26, 212,

213

Husbank, Statens 174-177

Husdyrbruket, produksjon . . . . 75, 77, 338

Husdyrforsikring 186

Husdyrhold 50, 51, 56, 57, 66, 67, 69, 334

Husflids- og industriskoler 248

Husholdninger 227

Husholdnings- og husmorskoler . . 243, 249

Husholdningsundersøkelser 204-207

Hussamlinger, forsteder etc. . . . 13, 311-313

Hvalfangst, folkemengde 23

- nasjonalregnskap . . . . 292, 293

- oljeprod., etc. . . . 95, 96, 340

Hypotekbanken 174-177

Side

Hypotekforeninger 174-177

Hyrer på norske skip 219, 220

Høgskoler og universitet . . . . 243, 252-254

Høstutbytte 70-73, 77, 333

Høy, avling 70, 71

Høyesterett 239

Håndverk og industri, se industri

Håndverksbrev, utstedte 250

Håndverksskoler 242, 243, 248

Ihendehaverobligasjonsgjeld, se gjeld

Immateriell virks., folkem. 21, 22, 25, 323

Import og eksport 113-133, 168, 169,

349-358

Indekstall, aksjer

159, 368

detaljomsetning

engrospriser 195,

industriproduksjon 105,

inn- og utførselspriser

jordbrukets priser . .

lagerhold

196,

106,

113,

196,

134

375

337

349

197

135

- levekostnader 200, 376

- utenr.handelens volum 113, 349

Industri, folkem., arb. 21-24, 97-100,

108, 111,

investering 100, 107,

322

293

- lønn 97, 98, 108, 111, 215-218

- nasjonalregnskap 292, 293

- produksjon m. v. 97-112,

337-349

- sysselsetting og arb.løyse 212-214

Industri- og husflidsskoler 248, 249

Industriarbeidertrygd 191, 382

Industribanken 174-177

Inndelinger, Norges 2

Inn- og utflytting, innenlands 27, 39

Innførsel og utførsel 113-133, 168, 169

349-358

Innkjøpslag 208

Innsjøer, Norges største 1

Inntekt etter skattelikningen . . 262-269

nasjonal- 291-295, 384

Internasjonale oversikter 305-384

Investering, brutto, i industri 100, 107, 293

nasjonalregnskap 291, 293,

295, 384

Jakt 88

Jan Mayen 1

Jern- og metallindustri, prod., invest.

m. v. 98, 99, 103-108, 345-347

- folkem., arb., syssels. 24, 98, 108,

212, 213

Jernbaner 144-148, 362

Jordbruk 48-81, 332-334

- arb.styrke, folkemengde 22, 23, 60

- areal 48, 50, 51, 64, 65, 68, 332, 333

- avling . . 70-75, 77, 333, 338-341

- drifts- og totalregnskap . . 77-79

- husdyr 50, 51, 56, 57, 66, 67, 69, 334

- lønninger 221

- nasjonalregnskap 292, 293

Jordbruksprodukter, forbruk 72, 73, 201,

202,204-207, 377

priser og prisindeks

196-199

produksjon 70-75,

77, 80, 81, 333, 338-341

Jordbruksskoler 242,248,252-254


26*

Side

Jordbrukstellingen 1949 . . 48-61, 68 Leie- og eierforhold i jordbruket

Side

61

Jord- og steinindustri, prod., invest. m.v. Leiligheter, boliger 225-228, 380

98, 99, 105, 107, 108, 343 Levekostnader, detaljpriser i byer . . 199

- arb., syssels. 98, 108, 212, 213

grunnlag for indeks 201 -203

Jordmorskoler 249 indeks 200, 376

Jordmødre 40 Levevei, yrke, folkem. . . 21-26, 322, 323

Jordpriser 63 Levnetsmidler, se nærings- og nytelsesmidler

Jordskifte 62

Litteratur 956, 257, 260

Kaffe, forbruk 202, 378

Livsforsikring

- produksjon 339

185-187

Kalorier, forbruk 377

Lufttrafikk 154, 364

Lyttere, radio- 261, 381

Kinematografer 260, 381

Lærerskoler 943, 249, 252

Kirken, personer utenfor stats- 20

Lærindustri, se gummi- og lærindustri

- utgifter 272, 273, 283

Lærlingeskoler 248

Kjemisk industri, prod., invest. m. v.

98, 99, 103, 105-108

Lønninger, funksj. i privat virks. 97, 98,

108, 111, 218

hyrer

- folkem., arb. syssels. 24, 98, 108,

på skip 219, 220

212, 213

Kjøreveier, se veier

Kjøtt, forbruk

kontroll

201,

- priser 197,

377

76

199

338

- produksjon 75, 77,

Kommunalbank, Norges 174-177

Kommunale finanser 262, 269-277

trygder 233

Kommunegjeld 271


hyrer skatt, likn. 262, 266, 269, 270,

219, 220

276, 277 Margarin, forbruk 201

- valg 296-299 - produksjon 101, 338, 339

Kommuner folkemengde 7-12 Maskiner og redskap i jordbruket . . 52, 53

Kommunikasjoner, se samferdsel

Maskinindustri, se jern- og metallind.

Konfeksjonsindustri, se bekledningsind.

Konflikter, arbeids- 222

Maskinist- og sjømannsskoler . . . . 243, 248

Matrikkelskyld 63

Konkurser 240 Matvarer, se nærings- og nytelsesmidler

Konsum, se forbruk

Kooperasjon 208-210

Medisinalforhold, dødsårsaker

Meierier

40-47

80, 81

Korn, areal 50, 64, 65, 68, 332, 333 Meieriskoler 248

- avl, forbruk, utsæd 70-73, 77, 333 Menighetsfakultetet 252-254

- priser og indeks 196-198 Metallindustri, se jern- og metallind.

Kraftfôr, kjøp 55 Meteorologiske forhold 3, 4, 302

Kreaturhold 50, 51, 56, 57, 66, 67, 69, 334 Middellevetid 37, 38, 331

Kredittforeninger 173-177 Militærvesen, se forsvaret

Kreftdødelighet 43-45 Mjøl og gryn, forbruk 202, 377

Kriminalitet 235-239 - priser 199

Kringkasting 261, 381 - produksjon 101

Kulldrift, -utførsel m. v. Svalbard . . . . 302 Mjølk, forbruk 201, 377

- produksjon . . 98, 101, 302, 343 - levering, prod., salg 75, 77, 80, 338

Kunst 260 Mjølkesentraler 208

Kunstakademi, Statens 252 - ytelse ved fjøsregnskapslag 75

Kunstgjødsel, se gjødsel

Mord 46

Kunsthåndverksskoler 248 Morstrygd 233

Kunstnergasjer og -stipendier 260 Motorkjøretøyer 150, 363

Kuranstalter for alkoholikere . . 232, 238

tuberkuløse 40

Kveghold 50, 51, 56, 57, 66, 67, 69, 334

Kystradiostasjoner 157

Motorskip, se skip

Motorsykler

Motorvognsaker

Musikkskoler

150, 363

152

249

Mål og vekt 385

Lagerbeholdning 135

Lagmannsrettene 239

Landbruk, se jordbruk

Landbruksskoler 242, 248, 252-254

Landsorganisasjon, Arbeidernes fagl.. . 224

Landsskogtakseringen 83, 84

Landssvikfanger 238

Laste- og lossearbeidere, lønninger 217

Legemshøyde, rekrutter 47

Leger 40

industri, gruve- og byggevirks.

97, 98, 108, 111, 215-218

jord-, skogbruk og fløting. . 221

- laste- og lossearbeidere . . . . 217

- nasjonalregnskap 294

Lånekassen for studerende ungdom 174-177

Magistere og doktorer 254

Malmutvinning, se bergverk

Mannskap og befal på skip 25. 140, 212, 213

Nasjonalregnskap 291-295, 384

Nedbørshøyde 4, 302

Noregs Lærarhøgskule 252

Norges Bank 170-172, 370

Norges Brannkasse 187

Norges Handelshøyskole 252-254

Norges Kommunalbank 174-177

Norges Kooperative Landsforening . . . 210

Norges Landbrukshøgskole 252-254


27*

Side

Norges Postsparebank 183

Norges Tannlegehøgskole 952-254

Norges Tekniske Høgskole 252-254

Norges Veterinærhøgskole . . • 252-254

Norsk Arbeidsgiverforening 223

Norsk Rikskringkasting 261, 381

Nærings- og nytelsesmiddelind., prod.,

invest. m. v. 98, 99, 101, 105-108,

338-340

folkem., arb., syssels. 23, 98,

108, 212, 213

Nærings- og nytelsesmidler, forbruk 72,

73, 201, 202, 204-207, 377, 378

- priser og prisindeks 195-200

- prod. 70-75, 77, 80, 81, 101, 338-340

Nynorsk i statstj., skolen og kirken 258, 259

Obligasjoner, emisjoner 164

- ihendehaver-, i alt. . 161-163

kjøperkurser 160

kommunegjeld 271

omsetning 166

stats-, avkasting 369

- statsgjeld . . 278, 279, 281, 383

Offentlige finanser, se finanser

Oljeindustri, se fett- og oljeindustri

Ost, forbruk 201, 377

- produksjon 80, 81, 339

Overformynderiene 241

Papirindustri, produksjon, invest. m. v

98, 99, 102, 103, 105-108, 342

folkem., arb., syssels. 24, 98, 108,

212, 213

Pelsdyr 51, 55, 69

Penger, banker m. v. 159-183, 368-374

Pensjoner, alderstrygd . 193, 194, 233, 382

Politiske partier, valg 297-299, 301

Postgiro 183

Postsparebank, Norges 183

Postverket 155, 365

Poteter, areal 50, 64, 65, 68, 333

- avling 70, 71, 73, 77, 333

- forbruk 73, 201, 377

Priser, indekstall, se indekstall

i småsalg 199

jordbruksprodukter ...... 196-199

jordeiendommer 63

meieriprodukter 198, 199

- tømmer, ved 198

Privatbanker 178, 179, 181, 182

Privatforsikring 184-187

Produksjon, elektrisitet 111, 112, 349

- ind. m. v. 97-106, 337-349

jordbr. 70-75, 77, 80, 81,

333, 338-341

kull på Svalbard 302

Radio, kringkasting 961, 381

Radiostasjoner, kyst- 157

Redskap og maskiner i jordbruket . . 52, 53

Reiseliv, hoteller 153

samf.midler 136-150, 154, 358-364

- utlendinger ankommet 152

Rekrutter, legemshøyde 47

Rentesats, diskonto 172

- statsbanker m. v., utlån 174, 175

Reproduksjonskvotienter 32, 327

Rettslige inndelinger 2

Side

Rettsvesen . . . . 152, 229, 231, 235-241

Rever, pelsdyr 51, 55, 69

Rikskringkasting, Norsk 261, 381

Rikstelefon og -telegraf . . . . 156-158, 366

Rikstrygdeverket, fisker- og sjøm.trygd 192

industriarbeidertrygd 191

syketrygd • • • • 188-190

Rovviltpremier 88

Rusdrikk, se drikkevarer

Rusdrikkforseelser 229, 231

Rutebiler, busser 150, 363

trafikk 148, 149

Ruteflyging 154, 364

Rådyr, felte 88

Salgslag 208-210

Samferdsel og samf.midler 136-158,

358-367

- folkemengde . . 21, 22, 25, 323

- nasjonalregnskapet . . . . 292, 293

Samvirkelag 208-210, 264

Sanatorier, tuberkulose- 40

Sauer og geiter 51, 57, 66, 67, 69, 334

Seddelomløp 170, 172, 370, 371

Selfangst 95

Selvmord 46

Sentralvarme, innlagt i leiligheter . . . 228

Separasjoner 31

Sikringsmidler og forvaring 237

Silofôr 56, 57

Sinnssyke og -hus 40, 41

Sivile inndelinger 2

Sivilflyging 154, 364

Sivilstand, folkemengde 14-16

Sjøfart, se skipsfart

Sjømanns- og maskinistskoler . . . 243, 248

Sjømannsskatten 269, 270

Sjømannstrygden 192

Skadeforsikring 184, 186, 187

Skatteklasse 265

Skattelikning 962-270, 303

Skatter, kommunale 266, 269, 270, 276, 277

stats- 264, 266-270, 276, 277

288, 289 303

- nasjonalregnskapet . . 292, 294 295

Skatterestanser, kommunale 271

Skiftevesen 240 241

Skilsmisser 28, 29 31

Skip, fiskebåter 89, 92 93

- handelsflåte . . . . 136-138, 359 360

- hvalfangstflåte 96

Skipsbygging, skip sjøsatt . . 104, 136 358

Skipsfart 136-143, 358-361

- fortjeneste og hyrer 219,

- mannskap 25, 140, 212,

- nasjonalregnskap 292,

Skjønnlitteratur

Skogareal 48-51, 82-84, 86,

Skogbrann

Skogbruket

- hogstpriser

- nasjonalregnskap

Skogkulturarbeider 86,

Skogskoler

Skogsveier

Skoleboksamlinger

Skolehjem

Skoler og høgskoler

220

213

293

260

332

88

82-88

221

292

87

248

87

257

232

242-254


28 *

Side

Skotøyfabr., prod. m. v. . . . 98, 99, 102, 107

Skyldmarkens gjennomsnittsverdi . . . 63

Slakt, kontrollert 76

Slakterier, samvirkelag 208

Smør, forbruk 201

- produksjon 80, 81, 338

Småbruk- og bustadbanken 174-177

Småbrukslærerskolen 249

Småbruksskoler 948

Småhvalfangst 95

Sosial trygd 188-194, 233, 382

Sosiale formål, off. utg. . . 272, 273, 284, 382

Sparebanker 180-182, 264

Spesialskoler 247

Sporveier og sporveisbusser 148

Sprit, forbruk, salg 931, 232, 378

Statens Husbank 174-177

Statens Kunstakademi 252

Statsbanene 144-147, 362

Statsbankene 173-177

Statsborgere, utenlandske i Norge . . . . 20

Statsfinanser 263-270, 272-290, 303, 383

Statsgjeld 278, 279, 281, 383

Statskirken, personer utenfor 20

Statsobligasjoner, avkasting 369

Statsskatt 264, 266-270, 276, 277, 288,

289, 303

Statsskoger, -almenninger 82, 86

Steinindustri, se jord- og steinindustri

Stipendier 252, 255, 260

Storfe 50, 57, 66, 67, 69, 334

Stortingsvalg 300, 301

Storvilt og rovvilt 88

Straffanstalter og -fanger 238

Stråfôr, kjøp 55

Studerende, Universitet og høgskoler . 253

Stuertskoler 249

Subsidier til prisregulering 286

Sukker, forbruk 202, 377

- avl, produksjon 333, 338

Sunnhetsforhold, dødsårsaker 40-47

Svalbard 1, 302, 303

Svenneprøver 243, 250

Svin 51, 57, 66, 67, 69, 334

Sykdommer, sykehus, leger etc. . . . . 40-45

Sykepleieskoler 249

Syketrygd 188-190, 382

Sysselsetting, pliktig syketrygdede 212, 213

Tannlegehøgskole, Norges 252-254

Tannleger 40

Teatre 260

Tekniske skoler 243, 248, 252-254

Tekstilindustri, produksjon, invest. m.v.

98, 99, 101, 102, 105-108, 341

- folkem., arb., syssels. 23, 98, 108,

212, 213

Telefon og telegraf . . . . 156-158, 302, 366

Temperaturforhold 3, 4, 302

Tettbygde strøk, forsteder m.v. 13, 311-313

Tilgodehavende og gjeld i utlandet . . . . 167

Tjenesteyting, folkem., syssels. 21, 22,

25, 212, 213, 323

nasjonalregnskap 292

Tobakk, forbruk 202, 378

- produksjon 101, 339, 340

Tollintrader 113, 133, 288

Trafikkulykker 46, 151, 152

Transportvirksomhet, se samferdsel

Side

Tre- og treforedlingsind., prod., invest.

m. v. 98, 99, 102, 103, 105-108, 342

folkem., arb., syssels. 23, 24, 98,

108, 212, 213

Trevirke, avvirking, forbruk . . 85, 86, 342

Trossamfund 20

Trygd, sosial 188-194, 233, 382

Tuberkulose, dødelighet m. v. . . . 40, 42-45

- trygd 233

Turist- og andre hoteller 153

Turister, utlendinger ankommet

, inntekt .. ...

152

• 168

Tvangsarbeidshus og -arbeidere 238

Tvangsauksjoner 241

Tvangsskoler 232

Tømmerfløting 88

- arbeidslønn 88, 221

Tømmerhogst, -avvirking . . . . 85, 86, 342

- hogstpriser 221

Uforhetstrygd 233, 382

Ullproduksjon 75, 77, 341

Ulykker 43-46, 151, 152

Ulykkesforsikr. og -trygd 186, 191, 192, 382

Underrettene 239

Undervisning m. v. 61, 242-261

Universitet og høgskoler . . 243, 252-254

Universitetsbibliotek 256, 257

Utbytte på aksjer 165

- statsobligasjoner 369

Utdanning, befolkn. delt etter . . . . 242-244

Utenlandsk gjeld og tilgodehavende . . 167

Utenlandske statsborgere i Norge . . . . 20

- turister, se turister

Ut- og innførsel 113-133, 168, 169, 349-358

Utleggsforretninger 241

Utskiftingsverket 62

Utvandring 28, 29, 38

Valg, kommune- og stortings- 296-301

Valutakurser 159, 374

Vann, innlagt i kjøkken og fjøs 58, 228, 380

Vannklosett, innlagt i leiligheter 228

Vannkraft 109

Varehandel, se handel

Vassdrag, se • elver

Veier, gårdsveier 59

- hoved- og bygdeveier 149

- skogsveier 87

Vekselprotester 241

Vekt og mål 385

Verjeråd 232

Verkstedsskoler 248

Vernepliktiges legemshøyde 47

Veterinærhøgskole, Norges 252-254

Villrein, felte 88

Vilt, storvilt felt og rovviltpremier . . . 88

Vin, forbruk, salg 202, 231, 232, 378

- produksjon 339

Vinmonopolets salg 231

Vitensk. instit. og stillinger 252-255

Volumindeks, se indekstall

Yrkesforhold, folkemengden 21-26, 322, 323

- i jordbruket 61

Yrkesskoler 242, 243, 247-249, 252-254

Øl, forbruk 202, 231, 232, 378

- produksjon 101, 339

øyer, Norges største bebodde 1

Akerareal . 48, 50, 51, 64, 65, 68, 332, 333


Rettelse.

Errata.

I tabell 296 side 250 er det satt inn uriktige tall for utstedte håndverksbrev i 1953.

(Tabellens siste kolonne.) De riktige tall skal være :

Bakere 33 Konditorer 26

Bokbindere 7 Korgmakere —

Boktrykkere 33 Litografer 8

Buntmakere 6 Malere 28

Bygningstapetserere 5 Murere 31

Børsemakere 1 Møbeltapetserere 14

Damefrisører 1 Paraplymakere 2

Damefrisører og skjønnhetspl. 21 Porteføljemakere 1

Dreiere — Pølsemakere 37

Feiere 1 Reprodusører 1

Fotografer 15 Rørleggere 33

Garderobefargere og kjem. rensere . . . . — Salmakere —

Gjørtlere — Seilmakere 1

Glasslipere 1 Skomakere 5

Glassmestere 3 Skreddere 26

Gullsmeder 20 Slaktere 1

Hanskemakere 1 Smeder 3

Herrefrisører 6 Snekkere 48

Herrefrisører og skjønnhetspl 18 Steinhoggere 1

Hjul- og karosserimakere 1 Tannteknikere 4

Instrumentmakere 10 Tømrere 87

Kjole- og draktsyere 25 Urmakere 14

Kopper- og blikkslagere 9 Andre

I alt 588

Tallene på avlagte svenneprøver er feil for enkelte fag i 1953. De riktige tall skal være :

Bestått svenneprøver

som lærling

som ikkelærling

Ikke beståtte

svenneprover

Bakere 52 43 3

Glassmestere 4 10 4

Kjole- og draktsyere 4 26 14

Malere 13 30 28

Murere 17 19 9

Møbeltapetserere 13 8 4

Polsemakere 34 48 5

Skomakere 1 11

Snekkere 26 55 9

Urmakere 15 7 6

Svenneprøver i alt 541 540 214


1 Geografiske opplysninger.

Geographical data.

Tabell 1. Geografiske opplysninger.' Geographical data.

Beliggenhet. Geographic position:

Nord—sør J

mellom, between 71° 11' 8" n. b. (Knivskjerodden på Magerøy)

North-south I og 57* 57' 31" n. b. (øya Kråka ved Ryvingen fyr nær Mandal);

Vest—øst

West—east

mellom, between 4° 30' 13" øst Greenwich (Steinsøy ved Utvær utenfor

Sognefjords munning)

og 31° 10' 4" øst Greenwich (Hornøy nær V*1.64.

Fastlandets nordligste punkt. The northernmost point .of. the nain,-land: Nordkinn (Kinnarodden)

ligger å 71° 8' 1" n. b. og 27° 40' 9" øst Greenwritc4: Pets .sørligste punkt.

The southernmost point: Lindesnes 57° 58 43" n. b. og 7° 3' 44" øst Greenwich.

Avstanden mellom Nordkinn og Lindesnes er i rett linie i 762 km. The air-line distance

between Nordkinn and Lindesnes.

Lengden av fastlandets kystlinje (uten hensyn til fjordei. og bukter) er 2 650 km. The

length of the main-land coast line (not included fjords and bays). . •

Landegrensens lengde. Length of land frontier 2 555 • km -(Mot Sverige 1 643 km, mot

Finnland 716 km, mot Sovjet-Samveldet 196 km).

Areal, se tabell 6. Area, see table 6.

St ør st e sjøer. The largest lakes: Mjøsa 366 km 2, Femund 202 km 2, Røsvatn 190

km2, Randsfjorden 136 km2, Tyrifjorden 133 km 2, Snåsavatn 117 km2, Tunnsjø . 99 km',

Limingen 94 km 2, Øyeren 88 km 2.

Lengste vassdrag. The longest rivers: Glomina" 587 km, Numedalslågen 342 km,

Tana med Anarjokka 330 km, Dramsvassdraget 303 km, Skiensvassdraget 244 km, Otra

242 km, Arendalsvassdraget 209 km, Gudbrandsdalslågen 202 km (til Mjøsa), Trysilelva 202

km (ned til riksgrensen), Alta 200 km, Namsen 187 km, Orkla 170 .km; iVefsna t 160 km,

Nidelva med Nea 151 km, Gaula (Sør-Trøndelag) 150 km, Tovdalselva 147 km, Målselva

med Barduelva 130 km.

Største bebodde øyer. The largest inhabitéd islands: Hinnøy 2 198 km 2, Senja

1 590 km2, Langøy 860 km, 2 Sørøy 816 km2, Kvaløy (Troms). 717 km 2, Ringvassøy '656 km 2,

Hitra 565 km2, Seiland 559 km2, Austvågøy 526 km2, Andøy 489 km2, Vestvågøy 411 km',

Kvaløy (Finnmark) 329 km', Osteroy 328 km'.

Svalbard omfatter Spitsbergen-øygruppen, Bjørnøya', H en, Kong Karls land og

Kvitøya og ligger mellom 74° og 81° n. b. og 10° og 35° ø. 1. Greeowich. .Det e statsrettslig

en del av kongeriket Norge og administrativt en selvstendig , enhet under en sysselmann.

t

Flateinnhold 62 049.5 km'.

I

Jan Mayen, som ble lagt inn under norsk statsveldp .8. imai 1929 og; efter lov av

27. febr. 1930 statsrettslig er en del av kongeriket Norge, ligger på 71° nordlig breklde og 8° 30'

vestlig lengde. Flateinnhold 372.5 km2 .

Bou v et - øya, som ble okkupert 1. desember 1927 og lagt ihn under norsk statsvelde

som biland (lov av 27. febr. 1930) ligger i det sørlige Atlanterhav på 54° 26' sørlig bredde og

30 24' østlig lengde. Flateinnhold 58.5 km',

Peter I' s ø y , som ligger på 68° 50' sørlig bredde og 90° 35' ve4t1ig lengde, er 2. febr. 1929

tatt i besittelse på Norges vegne og etter stortingsbeslutning av 23. april 1931 lagt under norsk

statsvelde som biland. Flateinnhold 249.2 km 2.

Etter kgl. kunngj. av 14. jan. 1939 er den del av fastlandsstranda i Antarktis, som

strekker seg fra grensen for Falkland Islands Dependencies i vest (grensen for Coats Land)

til 'grensen for Australian Antarctic Dependencies i øst (45° østlig lengde) med.,det land som

ligger innenfor denne stranda og det hav som ligger inntil, dradd inn under norsk statsvelde.

Kilde : Norges geografiske oppmåling. Source: Geographical Survey of Norway.

Etter seneste målinger eller beregninger. According to the latest surveys or estimates.

1


Rikets inndelinger. 2

Administrative divisions.

• •

• °

tit

J.0

ett

Cti

Tio

E

Pa

wpm fo wolffo

layppou fo opylna

10 4 3114s1Paal 'HA

r- ..") r, ...) oc co r, r, 01 ,t 00 Cr, r. c4., ,, 01 ,t C., ,..4 r.

r, r, Cg C4 r. r. Cq r, r. r. Cg Cg 01 Cg Cq ,t cq r,

cq cq I a) Co oo co oo cq cq r, v. 1 r. cp cn in (=> co 00

Cg Cq Cq Cq Cq r. Cq Cq Cq 01 01 00 CO Cq Cq ,f r. r.

,Japm4sIpsuuvinsuarj * IA

rri

bi ..E.

birc-4 .%

ei rn ,z,

7i') . to

rd F..:1 .$,

PI 'V.."' ,4 ..

° S.

r,)

.'''

17. 4,

tO

0

7=1 e '

4:11 .2

.,5. .,%

. Pti

.t* ,. '''' ,

-3 7->

lit 4,1

g

,--',

,.

.

1.

t.', %

tv

.F. 2

ci.) •.`,?)

7:1

g *i:;

.,. ,..,

t-.3

A :?.,

..: E

C, P-,-;

,4 44

,--4

t.)4

g

„, o

75 's

i.,: *,_

O .,7;

,54 1'2

0.

.-4 02

. il

,,,,

-..,-,. .

rri

8102.tinp adnoj

.19431P7sIPPTIod 'A

luasatcla.1 fo•oN

Jav.muosaidan

.4 18M1 71107a9/3"

I NIPBIvA TPI

sla478:bP

ipimod uojimpam .

Jaslantspyaintigoa

sasvonapo ptwuquo

JOf siaympqns mnod

fi.tvuebid- •Bvibuij,

sasvo nd puy •ucp.co

lof splamp .nod

filVUt2.1d .11BOSSUIOG

saszonap plco . 2122/a

Jo/ .4s7pqns 2.1nod

alviackly *uilosBvrj

8,7819d n,wpa puy •utya

.tof %imp .mod amad

-cif,- *Jauulloptvrj

Fa?/VJ

u2os

402/78M 273.0y9/0

Nap 9180.1,1

sabiaUVaa

JO ilSald

8989002a

lautumpadsm

sampct

layunut iv.zny-

JounuatuoNspaziall

sammt

la/puma uvq.nt 22v

nu I 1aunututo4MT

g

,.;

.

A

Japalsapvl

aapalsdofx

cp

c) ,14

"

cn

QD

,t.

,r oo r. oo cq 0) 7t. ,n 0) ,t. Cq ,, Cq M Cq Cq ,,t , Cq 7? ,:t..

u)

00 I-- 0) 00 r, r, r■ QD ..44 it, CD C) t0 LO CD CD QD Cq QD ,1,

.-■ 1-. 1-4 T.-4 1-1 I-.

(::

V1

r.

r. r. r. r. r. r. r. r. ,. r. r. r. r. r. r. r. r 4 r. r. r. CD C•1

cq r 4 r. oq 00 Cr, QD Cq C) ,. et. co r. ct 00 cp 0) ,.. u..) ,c)

01 0) 01 0) Cq Cq 0) ,t , ..1. 11) kc 0) QD 4) ,,t. IN 0) C4

- C) 4) r, CT) CT) CT) ,, ,:t4 00 r- V, csD r, co c) 00 QD 01 u1 (7) ,f

r-I r-4

T.' r,

Co

r- kr) .--4 cro in cs) C.0 N. ,,t4 Lo r- vo ,, ,r co a) co co Lo Lo co c)

r.

r. VI ,, r-4 r-■ C\1 , -1 r, /-, .e. r-4

r--„,---, ,--,--, ,---0,--, ,--,,---,

,. r. r. r 4 r.

,..„

t QD

,r 4) 7? CD QD 00 ,V CO r. Cq C) CI) CZ CZ CO Cq CO C) r- cq

,,r cq u1 QD ,t. ,r Lo ,r ,V QD 00 r- oo ) Lo r- oo cq

oo Lo ,r c) oo oo E'D r. ,71'' CI 0/ CZ Cr, C7', C, r■ ,t. 01 QD u1

Cq Cq 01 01 Cq Cq 00 ' Cq Cq 01 01 Cq CO Cq C'1

V, ,-, QD a) ,r oo uo 00 QD QD r. V/ IN CO u1 00

,-..,--„, ,-,.....,

r. . r-4 1--4 /-4 Cq /-I 1-4

,.....—A,.......,,,.......„.....A—v___A____, ,...--.A.----, ,..._.......,

oo co 1 c) kLo -,t. co kro r 4 t-- oo a) 1 oo Lc.) Lo Lo oo co c)

cq cq 0) 00 Cq r. Cq 01 0/ ,,t. Cr) 0/ CS) u1 ,P CO CO Cq

'° r. cq cq 00 00 r- vo ,f QD I r, r. 01 r. 01 QD Cq 00

cg Co

I 1 I11 ,, cq cq cq ,, ,v11 ,-, 11cq ,r r.1

.

CC OC

„. „ cg c, ,.., u, c, I r. I 01 r. r. Cq r. 01

cp

p.

CO

CZ)

r.

to

Cr,

cq

c)

,-4

I'.

VD

CZ

CZ

c)

00

QD

,t

cO

Co

cq

C•1

Co

,r

`Tr

z..

g


•51

EVE't

k


Z'

g i3

c§ ;c4

• ô

• .ṭ),

bCC

CD 1,1

"

4:Ô)

'AS1

-4S)

• •

7,-D4

21

4:1

E-4

',V) •ii

,----. '44

44 ° C.)

o r...1

g cd • •

ce rt • to • •

rd ,, E l' taf),--, ct • •

.

c) cp ce 1) . •

;.-t ;.., • • F-, ,, , "74 7:3 . .

CD (1) 1:$ •Pzil-L'i , 0

• al ,.W • rd ,.W rd rd Fri g . ,.., r.s1

o ;-. "d o rt ;-, to tv) g ce too ,b.,0 n'-' r. F. , g %1

7:1 44 . ,3 g ,..., ..-,

a) 0 -, ,,,,,d

„w ... 0. ..,.. . ca rd hn 0 ci) El

74..", c) 0 rd PL ri) -4'4', .5_1,) rn 1'2 uo s. ,7,- el) ;-. ,..,

-6

v.., rd ;-4 0

rn,4mcDPLOcpc)Oct.)0 0 w o tsl c,c)o,

0 ill CD (:) gg4 E-1 gg Il Pg4 C/2 M Z Z E-i P1-.4

.4 r. cq CO ,t, Lo QD r. oo cn C) ,. Cl 00 ,1.4 u1 QD r, oo co c) 1

r. ,-.4 r-■ ..-.■ r_ r. r. . O- 1

0 C)

a)

Ô

...

a)

E--1


f)

-W .,..,

gg


3 Meteorologiske forhold.

Meteorological data.

Tabell 3. Meteorologiske forhold. Meteorological data.

Stasjoner. Stations Jan. Feb. ) Mars April Mai 1 Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Aret

a. Luftens temperatur. Celsius grader. Air temperature. Centigrade.

Røros Middel 1901-30 -10.5 - 9.4 - 6.4 - 1.5 4.2 8.5 11.4 9.6 5.6 0.2 - 5.6 - 9.1 - 0.2

» 1953 - 9.5 -11.3 - 0.6 1.3 5.6 14.6 12.2 10.4 6.1 4.0- 0.8- 6.4 2.1

Maks. » 4.0 6.2 7.4 9.0 16.0 25.4 20.6 22.4 15.4 12.7 6.2 5.9 25.4

Min. » -36.5 -42.5 -14.8 -15.0 - 2.8 4.6 5.1 - 0.9 - 3.4 - 4.8 -14.4 -22.2 -42.5

Vang Middel 1901-30 - 7.6 - 6.6 - 2.8 2.6 8.3 12.9 15.3 13.3 9.0 3.5 - 2.3 - 6.2 3.3

(Hedmark) » 1953 - 9.8- 9.7 0.1 3.7 9.4 16.7 14.8 13.3 8.6 6.8 1.8- 1.8 4.5

Maks » 4.0 8.3 12.0 16.3 19.0 28.8 30.1 23.6 18.5 16.4 9.5 9.6 30.1

Min. » -25.4 -29.8 -11.5 -12.2 - 0.8 4.7 6.9 4.9 0.0 - 2.6 - 6.8 -13.0 -29.8

Oslo Middel 1901-30 - 4.1 - 3.4 - 0.2 4.2 9.8 14.3 16.9 14.8 10.7 5.2 - 0.1 - 3.3 5.4

(Blindern) » 1953 - 4.7 - 5.0 2.4 5.3 10.6 18.0 16.5 14.9 10.6 8.7 3.6 0.6 6.8

Maks. » 7.0 10.0 14.8 17.3 18.7 31.0 29.6 23.6 23.4 17.9 10.7 10.8 31.0

Min. » -18.5 -21.6 - 5.8 - 7.3 0.6 6.9 8.2 5.9 2.7 0.8 - 3.1 - 9.7 -21.6

Oksøy Middel 1901-30 1.0 0.4 1.5 4.6 9.3 13.1 15.8 15.0 12.3 8.4 4.5 2.0 7.3

» 1953 1.0- 0.5 4.3 5.3 10.2 16.0 15.6 15.4 13.0 10.9 8.1 4.2 8.6

Maks. » 8.3 9.3 12.1 14.0 18.5 23.5 23.8 21.6 17.8 15.5 11.4 11.2 23.8

Min. » - 9.4 -13.5 -- 0.9- 1.9 4.5 7.2 9.7 9.3 7.6 4.5 1.9- 3.2-13.5

Sola Middel 1901-30 1.4 1.2 2.5 5.3 8.9 11.6 13.8 13.6 11.6 8.1 4.4 2.4 7.1

» 1953 1.7 0.1 4.3 4.9 8.9 15.6 14.7 14.6 12.5 10.3 7.8 4.3 8.3

Maks. » 7.5 8.2 13.8 13.1 16.5 28.1 21.5 27.7 19.9 15.7 11.8 10.8 28.1

Min. » -11.9 -11.6 - 3.0 - 3.7 1.1 7.1 6.3 6.1 5.0 1.2 0.1 - 3.9 -11.9

Bergen Middel 1901-30 1.7 1.6 2.8 5.7 9.2 12.0 14.2 13.5 11.1 7.5 4.1 2.5 7.2

» 1953 2.2 1.0 4.7 4.9 9.4 16.5 15.0 14.5 12.6 10.4 7.8 4.6 8.6

Maks. » 7.8 8.7 14.8 14.2 16.4 28.2 23.4 26.0 19.6 16.7 14.4 10.7 28.2

Min. >> - 5.9 -10.9 - 1.2 - 1.8 3.3 7.8 8.6 9.3 7.1 3.5 1.2 - 1.1 -10.9

Lærdal' Middel 1901-30 - 1.1 - 0.9 1.4 5.7 10.4 13.7 16.1 14.3 10.0 5.7 1.8 - 0.2 6.4

» 1953 - 1.0- 2.4 3.2 5.7 10.2 16.6 15.2 14.2 10.5 8.2 5.1 2.0 7.3

Maks. » 10.3 9.6 12.0 15.4 17.6 26.5 25.6 28.0 19.0 17.3 13.4 13.5 28.0

Min. » -14.7 -16.6 - 3.3 - 6.0 1.0 7.9 8.0 7.6 2.7 - 1.1 - 2.6 - 8.1 -16.6

Trondheim Middel 1901-30 - 2.7 - 2.2 - 0.5 3.0 7.4 10.8 13.8 12.6 8.7 4.2 - 0.1 - 2.4 4.4

(Voll) » 1953 - 2.5 - 4.7 3.2 4.0 7.8 16.4 14.5 13.3 9.0 7.2 3.3 0.1 6.0

Maks. » 6.4 10.0 9.5 14.1 18.3 27.5 24.8 28.1 17.1 14.3 10.6 8.1 28.1

Min. » -16.0 -24.5 - 4.4 - 5.2 1.0 6.7 7.8 4.4 2.0 - 1.0 - 6.1 -10.2 -24.5

Bronnøysundl Middel 1901-30 0.1 - 0.2 0.8 3.7 7.0 10.0 13.0 12.9 9.7 5.6 2.2 0.2 5.4

» 1953 0.5 - 2.7 3.0 4.0 6.7 14.5 14.5 14.2 10.4 8.9 5.0 3.6 6.9

Maks. » 6.5 8.5 9.9 14.6 16.0 28.2 27.0 26.1 16.9 16.0 10.0 10.0 28.2

Min. » - 6.0 -13.5 - 3.5- 4.4 0.8 5.2 8.2 7.6 0.7 1.2 - 0.7 - 3.5 -13.5

Bodo Middel 1901-30 - 1.4- 1.7- 1.1 2.3 5.8 9.5 12.7 11.8 8.2 4.3 0.4- 1.4 4.1

» 1953 - 0.2- 4.3 1.0 2.7 6.0 14.4 14.2 13.5 9.0 7.9 4.1 2.9 5.9

Maks. » 6.7 8.5 7.5 13.5 14.5 25.2 24.5 24.2 15.3 15.3 9.4 9.7 25.2

Min. » - 8.8 -14.7 -10.8 -10.2 - 1.0 5.1 7.3 4.2 1.0 - 0.2 - 4.5 - 6.5 -14.7

Tromso Middel 1901-30 - 3.1 - 3.9 - 2.9 - 0.1 3.2 7.7 11.4 10.6 6.6 1.9 - 1.2 - 2.9 2.3

» 1953 - 3.7 - 5.8 - 2.2 0.5 3.6 12.8 12.5 12.5 6.3 5.4 1.7 1.9 3.8

Maks. » 4.4 6.3 6.7 13.9 12.5 27.0 23.7 23.4 11.7 11.6 7.6 8.8 27.0

Min. » -10.6 -13.6 -11.8 -10.3 - 2.0 1.9 5.4 6.0 - 0.2 - 2.0 - 4.8 - 6.1 -13.6

Vardo Middel 1901-30 - 4.8 - 5.4 - 4.1 - 1.2 2.1 5.8 8.9 8.9 6.5 1.7 - 1.6 - 3.6 1.1

» 1953 - 5.4- 7.3- 3.6- 0.4 2.6 7.9 8.2 10.0 5.7 3.61.3- 0.3 1.9

Maks. » 1.3 2.1 5.3 9.1 9.2 18.8 16.6 19.9 11.0 8.9 6.3 5.1 19.9

Min. » -19.1 -15.9 -20.6 -10.6 - 2.7 2.4 3.7 5.6 0.7 - 2.7 - 6.2 - 8.5 -20.6

Karasjok Middel 1901-30 -14.4 -14.7 - 9.9 - 3.2 3.2 9.5 13.2 10.6 5.6- 2.1 - 9.6 -13.2 - 2.1

» 1953 -13.5 -17.8 - 6.6- 0.8 3.9 15.1 12.9 11.7 4.5 0.9- 5.0- 7.8- 0.2

Maks. » - 1.0 2.1 5.8 11.2 14.0 27.8 24.8 24.5 14.1 8.8 4.4 4.4 27.8

Min. » -35.9 -39.9 -30.3 -26.4 - 5.7 1.1 1.4 0.0 - 7.4 -12.2 -25.5 -26.3 -39.9

Kilde: Meteorologisk Institutt. Source: Meteorological Institute.

Oppgaver for Oslo, Bergen og Trondheim i tidligere Ar t. o. m. 1947 finnes i Statistiske Oversikter 1948, tabell 1-6,

s. 18-29. Previous data up to 1947 for Oslo, Bergen and Trondheim are found in Statistical Survey 1948, table 1-6, pages 18-29.

i Stasjonen er flyttet. Middeltallene gjelder for den tidligere stasjon. The station has been moved. The 1901-30 averages

refer to the previous station.


Meteorologiske forhold. 4

Meteorological data..

Tabell 3 (forts.). Meteorologiske forhold. Meteorological data.

Stasjoner. Stations Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Året

b. Dager med frost 1953. 1 Days with frost

Røros

Vang (Hedmark)

Oslo (Blindern)

Oksøy

Sola

Bergen

Lærdal

Trondheim (Voll)

Brønnøysund

Bodø

Tromso

Vardø

Karasjok

31 28 27 23 7 — — 1 8 9 26 31 191

31 26 27 17 1 _ _ _ _ 5 17 23 147

30 25 22 9 .... .... ._ __ __ __ 10 18 114

17 14 5 3 — — — — 3 42

15 15 7 8

0 55

11 14 3 3 ———— — — —--———-— — — 435

20 20 13 5 __ .... .... _. .._ 2 5 17 82

25 22 13 11 _ ..... ....

...._ _ 1 9 23 104

23 22 11 8 — —

27 24 16 16 2 __ .....

— — — 2 6 72

_ _. 1 9 9 104

28 27 26 22 7 — — 1 3 16 15 145

31 28 31 20 13 ._. .._ _ , 6 18 28 175

31 28 31 24 15 — — 12 22 24 31 218

C. Nedbø hoyden i mm.

Precipitation in mm.

Røros Middel 1901-30

1953

Vang Middel 190,1-3D

(Hedmark) 1953

Oslo Middel 1901-30

(Blindern) 19513

Oksøy Middel 1901-3D

1953

Sola Middel 1901-30

1953

Bergen Middel 1901-30

1953

Lærdal2 Middel 1901-30

1953

Trondheim Middel 1901-30_

(Voll) 1953

Brønnøysund2 Middel 1901-30

1953

Bodø Middel 1901-30

1953

Tromso Middel 1901-30

1953

Vardø Middel 1901-30

1953

Karasjok Middel 1901-30

1953

36 27 28 18 27 45 61

37 20 36 32 52 99 115

20 13 20 25 52 50 76

32 11 1 53 78 89 146

47 41 47 39 52 59 76

34 26 6 88 69 71 117

88 69 64 50 54 56 74

58 44 9 47 76 42 86

103 70 65 63 60 55 74

94 72 39 60 58 70 148

224 150 141 111 106 103 109

236 160 152 180 107 46 162

57 34 24 14 23 30 37

23 21 33 8 27 24 35

74 s. 60 57 45 42 61 72

126 79 158 50 84 38 73

93 91 78 60 58 68 79

148 96 242 79 68 18 85

104 83 66 58 50 63 68

138 54 220 51 46 17 65

98 79 70 53 55 57 63

145 77 174 86 52 12 27

62 59 52 35 33 35 38

52 35 49 34 34 12 38

17 13 11 13 18 41 52

31 20 24 27 39 32 60

77 39 33 29

72 41 30 23

90 47 60 34

87 61 45 32

115 62 80 58

117 63 51 44

107 82 120 102

116 97 95 110

118 91 107 105

144 80 107 210

183 199 220 195

248 218 322 416

56 48 44 42

62 73 65 148

94 99 80 81

131 87 86 82

93 130 120 131

54 83 154 124

77 120 124 120

84 96 183 165

56 130 112 95

12 77 132 136

42 48 62 51

61 18 18 70

47 42 24 24

89 20 12 10

d. Dager med nedbør 1953 • 3 Days with precipitation

29 449

26 583

28 515

44 679

56 732

42 728

114 980

161 941

110 1 021

132 1 214

206 1 944

289 2 536

35 444

103 622

67 832

60 1 054

85 1 086

96 1 247

75 1 008

102 1 221

72 940

84 1 014

56 573

22 443

14 316

10 374

Røros

Vang (Hedmark) .

Oslo (Blindern) ......

Oksøy

Sola

Bergen

Lærdal

Trondheim (Voll) -

Brønnøysund

Bodø

Tromso

Vardø

Karasjok

21

7

13

16

21

24

16

24

28

30

24

28

21

14 14 13 21 18 17 20 18 10 11 12 189

6 2 11 12 12 16 14 16 12 10 13 131

14 4 13 15 14 16 17 17 19 18 17 177

17 6 11 13 10 18 18 16 16 23 22 186

19 15 18 16 9 23 22 16 22 27 20 228

16 15 22 19 • 9 25 27 20 26 26 23 252

12 11 10 12 12 18 17 20 19 19 17 183

16 18 13 20 11 19 22 16 19 15 16 209

18 29 21 23 12 13 14 20 26 22 20 246

18 26 16 20 5 15 13 17 26 21 22 229

15 28 22 21 5 14 11 19 26 19 20 224

21 25 17 13 4 14 16 18 15 11 10 192

15 19 14 13 6 13 21 16 11 10 10 169

Døgn med min. temperatur under- O. Days with min. temperature below 0° C. 2 Se forrige side note 1. See preceding

page, note 1. Døgn med nedborkwyde 0.1 mm eller mer. Days with precipitation of 0.1 mm or more.


5 Befolkning.

Population.

Tabell 4. Den hjemmehørende folkemengde 1769.-1953.

Resident population.

Ved de 'alminnelige folketellinger. According to the general population censuses.

År

Year

Menn

Males

Riket

The whole country

Kvinner

Females

alt

Total

Bygder"

Rural

districts

Byer'

Towns

Kvinner

pr. 1000

menn

Females

per 1,000

males

Byenes

befolkning

i pet.

av rikets

Popul.

of towns

as a°10

of total

Prosent av

folkemengden

1769

0 10 of

popul.

1769

15. aug. 1769 2 ... 343 269 380 349 723 618 658 871 64 747 1 108 8.9 100

1. feb. 1801.... 422 976 460 511 883 487 805 845 77 642 1 089 8.8 122

30. april 1815.... 885 431 798 827 86 604 9.8 122

27. nov. 1825.... 511 033 540 285 1 051 318 937 120 114 198 1 057 10.9 145

29. nov. 1835.... 585 381 609 446 1 194 827 1 065 825 129 002 1 041 10.8 165

31. des. 1845.... 652 233 676 238 1 328 471 1 166 596 161 875 1 037 12.2 184

* 1855.... 729 905 760 142 1 490 047 1 292 232 197 815 1 041 13.3 206

* 1865.... 835 947 865 809 1 701 756 1 435 464 266 292 1 036 15.6 235

* 1875.... 885 368 928 056 1 813 424 1 481 026 332 398 1 048 18.3 251

* 1890.... 965 911 1 035 006 2 000 917 1 526 788 474 129 1 073 23.7 277

3. des. 1900.... 1 087 603 1 152 429 2 240 032 1 612 382 627 650 1 064 28.0 310

1. des. 1910.... 1 155 673 1 236 109 2 391 782 1 702 554 689 228 1 076 28.8 331

* 1920.... 1 290 469 1 359 306 2 649 775 1 864 371 785 404 1 053 29.6 366

* 1930.... 1 371 919 1 442 275 2 814 194 2 013 680 800 514 1 051 28.5 389

3. des. 1946.... 1 557 278 1 599 672 3 156 950 2 272 853 884 097 1 027 28.0 436

1. des. 1950. .. . 1 625 351 1 653 195 3 278 546 2 223 726 1 054 820 1 017 32.2 453

Etter beregning for hvert år.

According to estimated figures for each year.

År

Year

Middelfolkemengde. Midyear population

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Folkemengden ved utgangen av året

Population at the end of the year

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

1930 1 368 169 1 439 269 2 807 438 1 372 486 1 442 678 2 815 164

1931 1 377 408 1 446 474 2 823 882 1 382 330 1 450 269 2 832 599

1932 1 387 410 1 454 119 2 841 529 1 392 489 1 457 968 2 850 457

1933 1 397 027 1 461 316 2 858 343 1 401 566 1 464 663 2 866 229

1934 1 406 111 1 468 095 2 874 206 1 410 656 1 471 526 2 882 182

1935 1 414 710 1 474 501 2 889 211 1 418 764 1 477 475 2 896 239

1936 1 422 941 1 480 578 2 903 519 1 427 117 1 483 681 2 910 798

1937 1 431 633 1 487 109 2 918 742 1 436 149 1 490 537 2 926 686

1938 1 441 177 1 494 626 2 935 803 1 446 205 1 498 715 2 944 920

1939 1 451 401 1 503 014 2 954 415 1 456 596 1 507 313 2 963 909

1940 1 461 348 1 511 719 2 973 067 1 466 099 1 516 125 2 982 224

1941 1 471 184 1 519 050 2 990 234 1 476 269 1 521 975 2 998 244

1942 1 481 427 1 527 456 3 008 883 1 486 585 1 532 936 3 019 521

1943 1 492 983 1 539 447 3 032 430 1 499 380 1 545 957 3 045 337

1944 1 506 958 1 553 258 3 060 216 1 514 536 1 560 558 3 075 094

1945 1 522 787 1 568 394 3 091 181 1 531 039 1 576 230 3 107 269

1946e 1 542 942 1 583 941 3 126 883 1 554 845 1 591 652 3 146 497

1947 1 564 644 1 600 367 3 165 011 1 574 443 1 609 082 3 183 525

1948 1 583 806 1 617 207 3 201 013 1 593 169 1 625 330 3 218 499

1949 1 601 648 1 632 580 3 234 228 1 610 126 1 639 828 3 249 954

1950 1 618 264 1 646 862 3 265 126 1 626 401 1 653 895 3 280 296

1951 1 634 606 1 660 953 3 295 559 1 642 811 1 668 010 3 310 821

1952 1 651 421 1 675 367 3 326 788 1 660 031 1 682 723 3 342 754

1953* • • 3 359 000 • • 3 375 000

Kilde: N. 0. S. XI. 145. Folketellingen 1950E og tidl. folketell. N. O. S. XI. 148. Folkemengdens bevegelse

1951 og oppgaver i Byrået. Source: N. O. S. XI. 145. Census of population 1950 1 and previous census publications

N. O. S. XI. 148. Report on Vital Statistics 1951 and data from the Bureau.

Etter de grenser som gjaldt hvert år. According to the boundaries existing each year. 2 Garnisonerte militære

ikke regnet med (ca. 4 000 mann). Tallet for 1946 stemmer ikke helt med folketellingen. The figures are

not quite comparable with the Census results.


Befolkning. 6

Population.

Tabel, 5. Hjemmehørende folkemengde fylkesvis' og tilstedeværende

folkemengde etter Folketellingene 1920-4950.

Resident population by counties and present-in-area population.

Fylker

Counties

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

141 398

119 862

100 405

80 340

84 093

56 365

59 203

96 446

156 218

Bygder. Rural districts

1920 I 19302 I 19462 I 19504

113 446

176 990

121 955

233 767

124 303

298 492

129

3180

150 022

127 263

106 696

91 356

87 856

55 707

55 068

99 753

164 376

157 256

142 446

111 132

103 614

92 656

56 099

61 058

122 901

188 389

88 740

124 944

111 767

82 290

158 902

77 050

35 912

90 403

128 839

120 488

88 036

164 574

83 343

44 178

95 263

147 790

136 784

97 146

188 836

98 647

50 041

1 864 371 2 013 680 2 272 853

2 208 450

159

147

116

108

95

56

61

130

198

431

177

403

707

538

548

605

781

957

719

047

1920 1930 1946 1950

682 45 075 54 146 55

972 3 172 2 657 2

483 253 124 286 222 3434

221 7 920 12 269 13

287 10 447 12 288 12

844 36 377 38 816 39

720 42 751 43 941 46

152 39 898 39 023 40

335 18 109 18 762 19

604 26 165 32 922 34

977 73 505 79 351 80

46

2

258

8

9

36

43

41

18

23

69

Byer. Towns

988

834

047

664

714

662

034

766

007

973

689

91 443 98 303 110 424 112 845

95 884

154 183

141 089

100 230

190 626

102 320

54 481

1 374

34 447

55 030

6 931

14 924

13 700

8 278

1 405

36 225

54 458

7 980

22 346

14 124

9 130

1 586

35 069

57 128

8 533

27 136

15 075

8 749

1 796

37 255

56 669

9 630

31 075

15 178

9 994

2 223 726 785 404 800 514 884 097 1054 820

Riket. The whole country

Tilstedev. Present-in-area 1 839 292 1 986 613 2 160 829 792 846 798 937 872 774 1038 177

Kilde: Folketellingen 1. desember 1950. N. O. S. XI. 145. Source: Population census December 1, 1950.

N. O. S. XI. 145.

Etter grensene i hvert folketellingsår. According to the boundaries existing each census. 2 Svalbard og Jan Mayen •

er ikke tatt med. Svalbard and Jan Mayen are not included. Se tabell 7, note 4. 4 Se tabell 7, note 3.

Tabell 6. Flateinnhold og folkemengde fylkesvis 1. desember 1950.

Area and population, by counties.

Fylker

Counties

Flateinnhold i km 2. Area in km' Hjemmehmenie folkemengde. Resident population

Innb. pr. km2 Pct. stigning 2

I alt Landareal

landareal 1946-1950

Total Land area

Popul. density Per cent incr.

per km 2 from 1946-50

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Bygder

Rural

distr.

Byer

Towns

Bygder

Rural

distr.

Byer

Towns

Østfold

4 094.4 85.4 3806.0 81.6 129 431 55 988 34.0 686.1 4.1 3.4

Akershus

4 907.5 1.1 4591.8 1.1 180 177 2 834 39.2 2 576.4 3+39.6 6.7

Oslo

453.3 431.0 434 047 1 007.1 • 51.6

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

More og Romsdal.

Sør-Trøndelag .

Nord-Trøndelag .

Nordland

Troms

Finnmark

27 529.9

25 317.1

14 733.5

2 320.5

15 272.1

9 210.4

7 268.1

9 112.2

15 597.5

18 513.9

15 059.9

18 666.6

22 419.3

38 294.6

26 088.4

48 637.6

15.4

8.2

76.4

18.8

22.7

15.1

27.1

16.9

37.1

0.7

16.2

36.0

3.3

30.1

2.4

7.5

26 284.2

24 126.0

13776.2

2239.2

14 141.8

8 614.8

6 809.2

8621.3

14888.9

17 777.3

14663.0

17 890.3

21024.4

36 254.9

25416.4

46524.7

7.3

4.4

72.5

18.0

19.2

14.6

25.4

16.1

35.8

0.7

16.2

34.9

3.2

29.3

2.4

7.2

159 403

147 707

116 538

108 548

95 605

56 781

61 957

130 719

198 047

95 884

154 183

141 089

100 230

190 626

102 320

54 481

13 664

12 714

39 662

46 034

40 766

19 007

34 973

80 689

V-

112 845

1 796

37 255

56 669

9 630

31 075

15 178

9 994

6.1

6.1

8.5

48.5

6.8

6.6

9.1

15.2

13.3

5.4

10.5

7.9

4.8

5.3

4.0

1.2

1 871.8

2 889.5

547.1

2 557.4

2 123.2

1301.8

1 376.9

5011.7

3 152.1

2 565.7

2299.7

1 623.8

3609.4

1 060.6

6 324.2

1 388.1

1.4

3.7

4.9

4.8

3.2

1.2

1.5

6.4

5.1

0.7

4.3

3.1

3.2

1.0

3.7

8.9

11.4

3.5

2.2

4.8

4.5

1.3

62

1.7

2.2

13.2

6.2

0.8

12.9

14.5

0.7

14.2

Tilsammen. Total. 323 043.5 873.7 307 450.4 820.9 2 223 726 1054820 7.2 1 285.0 2.2 19.3

Riket. The whole count. 323 917.2 308 271.3 3 278 546 10.6 3.9

kilde: Norges Geografiske Oppinaling og N. 0. S. XI. 145.. 1 olketellingen 1. desember 19501. Source: Geographical

Survey of Norway and N. O. S. XI. 145. Population census December 1, 1950 1.

Ikke tatt med: Svalbard 62 049.5 km', Jan Mayen 372.5 kiii 2, Bouvetoya 58.5 km', Peter I's øy 249.2 km'.

Not included: Svalbard 62 049.5 km 2, Jan Mayen 372.5 km', Bouret Island 58.5 km 2, Peter T' Island 249.2 km 2. 2 Regnet

på grunnlag av folkemengden innenfor de grenser som var gjeldende i hvert tellingsår. Based on the population living

within the boundaries existing each census. Se tabell 7, note 4. See table 7, note 4.


7 Befolkning.

Population.

Tabell 7. Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer'.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Hjemmehørende

Hjemmehørende

folkemengde

folkemengde

Landsdeler Resident popul. Landsdeler Resident popul. Landsdeler

3. des. 1. des. 3. des. 1. des.

19462195031946 1950

Onsøy

I. Riket. The 3156950 3278546 CDLXXVIII. Byene

whole country

fylkesvis.

Råde'

II. Bygder. Rural

districts 146 55 Østfold 988 Våler

2272853 2223726 Towns by counties

Rygge

54

2 657 2 Akershus 834

884 097 1054820

Hobo].

III. Byer. Towns

Oslo"

286 222 434 047 Fylkets landdist.

IV. Fylker.

Hedmark 12 269 13 664

Oppland 12 288 12 714

Buskerud 38 816 39 662

Vestfold 43 911 46 034

Telemark 39 023 40 766

Aust-Agder 18 762 19 007

Vest-Agder . 32 922 34 973

Rogaland 79 351 80 689

Bergen

110 424 112 845

Sogn og Fjordane 1 586 1 796

Møre og Romsdal 35 069 37 255

Sør-Trøndelag . • 57 128 56 669

Nord-Trøndelag. 8 533 9 630

Nordland 27 136 31 075

Troms

15 075 15 178

Finnmark 8 749 9 994

Counties

Østfold

Akershus 4

Oslo'

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Bergen

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trondelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

V. Bygdene

fylkesvis.

Rural districts

by counties

Østfold

Akershus 4

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder .

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

More og Romsdal

Sor-Trondelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

178 449 185 419

301 149 183 011

286 222 434 047

169 525 173 067

154 734 160 421

149 948 156 200

147 555 154 582

131 679 136 371

74 861 75 788

93 980 96 930

202 252 211 408

188 389 198 047

110 424 112 845

96 849 97 680

182 859 191 438

193 912 197 758

105 679 109 860

215 972 221 701

113 722 117 498

58 790 64 475

124 303 129 431

298 492 180 177

157 256 159 403

142 446 147 707

111 132 116 538

103 614 108 548

92 656 95 605

56 099 56 781

61 058 61 957

122 901 130 719

188 389 198 047

95 263 95 884

147 790 154 183

136 784 141 089

97 146 100 230

188 836 190 626

98 647 102 320

50 041 54 481

CDLXXIX. Bygdene

herredsvis.

Rural districts

by municipalities

Østfold fylke.

Hvaler

Torsnes

Borge

Varteig

Skjeberg

Berg

Idd

Aremark

Øymark

Rødenes

Rømskog

Trøgstad

Spydeberg

Askim

Eidsberg

Mysen

Skiptvet

Rakkestad

Degernes

Tune

Rolvsøy

Glemmen

Kråkerøy

3 473 3 345

1 309 1 340

6 176 6 452

1 139 1 167

8 714 9 473

7 485 7 618

5 642 5 841

1 695 1 724

2 134 2 120

1 396 1 395

602 648

4 086 4 170

Akershus fylke.

Vestby(landdist.)

Kråkstad

Ski

As

Frogn

Nesodden

Oppegård

Aker'

Bærum

Asker

S. Høland

N. Haland

Setskog

Aurskog

Blaker

Serum

Fet

Rælingen

Enebakk

Lørenskog

Skedsmo

Lillestrøm

Nittedal . . ....

Gjerdrum

Ullensaker

Nes

Eidsvoll

Nannestad

Hurdal

Feiring

Fylkets landdist

2 868 2 863 Hedmark fylke.

8 049 8 609 Nes

6 052 6 142 Ringsaker

2 460 2 525 Furnes

2 539 2 626 Vang

5 562 5 660 Leiten

1 819 1 849 Romedal

9 723 10 299 Stange

2 787 2 925 Nord-Odal

13 289 13 958 Sør -Odal

4 297 4 569 Eidskog

Hjemmehørende

folkemengde

Resident popul.

3. des.

1946

1. des.

1950

8 532 8 953

3 261 3 429

4 106 4 609

2 338 2 332

2 770 2 790

124 303 129 431

3 711 3 960

1 501 1 610

5 250 5 888

4 405 4 787

2 505 2 722

3 965 4 724

5 217 5 675

131 016

32 543 35 844

12 616 13 628

2 389 2 354

3 813 3 948

904 947

3 232 3 165

2 144 2 231

3 601 3 815

3 818 4 025

2 916 3 201

3 488 3 680

6 978 7 821

8 632 9 594

7 784 8 388

5 322 5 894

1 786 1 820

8 457 9 169

11 291 11 406

11 175 11 484

4 916 5 159

2 105 2 214

1 012 1 024

298 492 180 177

4 487 4 391

15 151 15 816

6 368 5 935

6 414 6 729

6 404 6 519

6 286 6 463

8 665 8 840

5 659 5 755

8 037 7 992

7 111 7 239

Kil de: N. O. S. XI. 2 og 145, Folketellingen i Norge 1946 1 og 19501. Source: N. O. S. XI. 2 and 145, Population census

19461 and 19501.

i Etter de administrative grenser hvert år. According to the administrative boundaries existing each year. 2 Omfatter ikke

Svalbard — 1034 og Jan Mayen — 8. Svalbard and Jan Mayen excluded. Nordmenn som var til stede på Svalbard og

Jan Mayen 1/12 1950 er telt som hjemmehørende i de kommuner hvor de etter folkeregistrene er regnet som bosatt. Norwegians

resent on Sealbard and Jan Mayen were couvited as residents of the communities in which they were residents according

to the national register. Den 1/1 1948 ble Oslo utvidd med Aker herred. Etter de nye grenser var den hjemmehørende

folkemengde pr. 3/12 1946: 417 238 i Oslo, 170 133 i Akershus fylke og 167 476 i Akershus fylkes bygder. Jan. 1, 1948

Aker was incorporated with Oslo. On the basis of the new boundaries the resident population on Dec. 3, 1946 was: Oslo 417 238,

Akershus county 170 133 and rural districts of Akershus 167 476.


Befolkning. 8

Population.

6,........■•■■■,■■••■■•■0

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

andsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Hed nark fylke. Brandbu 6 519 6 549 Ramnes 2 841 2 782

Forts.). , Søndre Land . . . 4 239 4 301 Andebu 3 103 3 152

Vinger 5 576 5 648 Fluberg 2 271 2 256 Stokke 5 268 5 469

Bran [val 4 824 4 710 Nordre Land 3 369 3 585 Sem 12 094 12 983

Grue

7 9 53 7 281 Torpa 2 741 2 786 Nøtterøy 11 082 11 221

Hof

3 544 3 461 Tjøme 2 806 2 911

Asne

Våler

Elver

Trysi

Aim

Stor-

Solli a

Ytre Rendal . . . 1 966 2 031

øvre Rendal . . . 1 849 1 851

Enge .dal

1 702

Buskerud fylke.

1 759

Telemark fylke.

Os

2 135

Tyristrand

1 503 1 574

2 164

Siljan

1 317 1 334

Tolga

2

Hole

2 284 2 568

047 2 025

Tvns 4

4 097

Norderhov 12 201 13 097

Gjerpen

11 100 11 994

4 207

3 310 3 326 Eidanger

7 196 8 289

Ådal

Alvd 1 2 535 2 562 Bamble 4 712 4 623

Folld iil

2 348 2 371

Kvik le

1 372 1 306 Flå

Skåtøy

1 509 1 518

3 243 3 236

Sannidal

Nes

2 728 2 828

2 542 4598

Fylkets

Drangedal

Gol

2 763 2 805

5 091 4 972

Ian idistrikt . . 157 256 159 403

Hemsedal 1 478 1 435

Al

4

Solum

315 4 349

9 032 9 794

,

Holla

Opp

Hol

3 533 3 949

4 296 4 336

!and fylke.

Lunde

3 031 3 071

Dovr

3 019 3 073 Bø 3 824 3 868

Lesja

3 107 3 162 Sigdal 4 076 4 075 Sauherad 4 061 3 930

Skjåli

2 990 3 028 Krødsherad . . . 2 232 2 186

Lom

3 027 2 994 Modum

11

Heddal

309 11 663

3 885 4 057

Vågå

3 740 3 946 Ovre Eiker . . . . 11 011 Nedre 11 557 Gransherad 1 352 1 344

Heide 1 1 673 1 781 Eiker. . . 8 304 9 103

Sel

303G 3 166 Lier

13 507 14 417 Hovin

730 672

Tinn 8 742 9 071

Nord Fron 5 388 5 927 Røyken

5 923 6 703

Hurum (1.clistr.) 6 160 6 510 Hjartdal

2 066 2 038

Seljord

3 147 3 043

Sør-Fron 3 476 3 596 Kviteseid 3 277 3 342

Ring bu 5 634 5 701 Ytre Sandsvær . 3 188 3 197 Nissedal 1 756 1 793

Oyer

3 67 1 3 787 Ovre Sandsvær 2 319 2 284

Ostre Gausdal . 3 762 3 925 Flesberg

2 362

mo Fyresdal i 759 1 716

2 385

Vestr 3 Gausdal . 2 850 2 821 Rollag

1 546

1 698 1 641

1 553 Lårdal

1 466 1 463

Fåbe g 8 896 10 047 Nore

2 253 2 129

Uvdal

1 318 1 327 Vinje

1 931 1 892

Rauland

1 402 1 488

Biri

3 132 3 268 Fylkets Fylkets

Snert mgdal 2 551 2 617 landdistrikt . . 111 132 116 538

landdistrikt . . 92 656 95 605

Vard 1 7 867 8 753

Ostre Toten . . . 10 367 10 561 Vestfold fylke.

Vestr

Eina

Kolb

, 6 616 6 717 Sør-Aurdal 4 169 4 097

4 880 4 845 Etnedal 2 112 2 082 Sandar 17 454 18 268

Nord-Aurdal . . . 5 455 5 707 Tjølling 4 575 4 911

um 12 048 12 434 Vestre Slidre 2 513 2 517 Brunlanes 5 382 5 589

8 123 8 410 øystre Slidre 2 898 2 883 Hedrum 6 515 6 564

5 231 5 362 Vang 1 933 1 954 Lardal 2 705 2 693

F,lvdal . . . . 4 090 4 108 Fylkets Fylkets

438 472 landdistrikt • . 1 42 446 147 707 landdistrikt . . 103 614 108 548

3 Toten . . 7 353 7 722 Strømm 1 740 1 924

1 549 1 576 Skoger 10 867 11 933

i 2 882 2 879 Sande 4 447 4 578 Aust-Agder fylke.

Hof 2 357 2 399 Gjerstad 2 617 2 702

Jevn ker 4 351 4 458 Botne 3 090 3 427 Vegårshei 1 911 1 860

Lunn 3r 4 718 4 901 Våle 9 841 2 831 Søndeled 2 983 3 076

Gran

5 188 5 301 Borre 4 517 4 913 Holt 3 424 3 532


9 Befolkning.

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

-

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde


Aust-Agder fylke. Spangereid 1 222 1 170 Mosterøy 881 889

(Forts.). Austad 789 756 Kvitsøy 687 676

Dypvåg

2 067 2 060 Lyngdal

2 558 2 715 Bokn

799 791

Flosta

1 316 1 304 Kvås

581 589 Tysvær

2 004 1 978

Stokken 2 187 2 270 Hægebostad . . . 1 087 1 001 Avaldsnes 3 835 4 144

Ø. Moland 1 361 1 469 Eiken 905 864 Stangaland . . . . 1 872 2 001

Froland 2 601 2 700 Fjotland 1 503 1 397 Akra 4 808 5 121

Øyestad 4 559 4 828 Kvinesdal 3 515 3 400 Skudenes 3 196 3 276

Tromøy 2 723 2 913 Feda 739 698 Utsira 433 428

Hisøy 2 211 2 272 Herad 619 542 Torvastad 2 343 2 560

Fjære 4 706 4 954 Spind 774 737 Skåre 4 371 5 071

Landvik 2 019 1970

. Lista 4 952 4 835 Skjold 2 364 2 382

Eide . 570 562 Hidra 1 485 1 468 Vats 1 267 1 221

Vestre Moland . . 2 128 2 155 Nes 2 310 2 370 Imsland 660 606

Høvåg 1 598 1 444 Gyland 1 114 958 Vikedal 976 923

Birkenes 1 826 1 794 Bakke 1 486 1 378 Sandeid 774 785

Limli 1 887 1 903 Tonstad 699 694 Fylkets

Gjøvdal 426 390 Øvre Sirdal . . . . 630 589 landdistrikt . . 122 901 130 719

Tovdal 266 255 Fylkets

Mykland 763 733 landdistrikt . . 61 058 61 957

Herefoss 582 580

Vegusdal 827 860 Hordaland fylke.

Iveland

1 088 1 091 Rogaland fylke.

Hornnes

1 406

Etne

2 416 2 448

1 354

Evje

1 682

Sokndal 3 127 3 227 Skånevik

2 996 2 942

1 592

1 928

Bygland

1 954

Lund

1 930 Fjelberg

2 115 2 148

1 842

Hylestad

693

Heskestad

854

668

1 760 Ølen

2 048 2 086

Valle 1 021

Bjerkreim 1 820 789 Vikebygd 1 218 1 202

1 001

13ykle

703 647 Helleland

1 129 1 012 Sveio

1 979 1 950

Eigersund 3 904 3 413 Valestrand 1 208 1 217

Fylkets

1 457

56 099

Ogna

1 470 Moster

1 710 1 737

l anddistrikt . .

56 781

Varhaug

2 942 3 060 Bømlo

1 355 1 404

Nærbø 3 061 3 123 Bremnes 4 368 4 593

Klepp 4 678 4 985 Stord 5 030 5 571

Vest-Agder fylke.

Time 4 899 5 201 Fitjar 3 036 3 083

Gjestal 2 696 2 963 Tysnes 4 009 3 869

Randesund . . . . 1 130 1 126 Høyland 11 191 12 933 Kvinnherad . . . . 5 701 5 633

Oddernes 6 513 7 984 Sola 4 071 5 030 Varaldsøy 834 813

Tveit 1 574 1 848 Madla 1 741 2 327 Strandebarm . . . 1 731 1 711

Vennesla 4 643 4 958 Hetland 13 443 15 546 Jondal 1 896 1 868

Hægeland 999 936 Randaberg 1 945 2 111 Odda 8 267 8 807

Øvrebø 1 004 932 Hole 1 072 1 030 Røldal 778 715

Greipstad 1 303 1 360 Forsand 1 845 1 890 Ullensvang . . . . 2 441 2 294

Sogne 3 050 3 226 Strand 4 408 4 867 Kinsarvik 1 775 1 648

Halse og Årdal 961 955 Eidfjord 1 164 1 132

Harkmark . . . 2 860 2 785 Fister 838 , 833 Ulvik 1 517 1 550

Holum 1 268 1 241 Hjelmeland 2 044 2 004 Granvin 1 190 1 159

Øyslebø 1 198 1 109 Suldal 1 517 1 414 Voss 9 106 9 425

Laudal 838 773 Sauda 5 202 5 346 Vossestrand . . . . 1 838 1 719

Finsland 965 971 Sand 1 136 1 171 Evanger 1 635 1 564

Bjelland 799 709 Erfjord 672 653 Kvam 5 232 5 523

Grindheim 774 721 Jelsa 1 464 1 361 Hålandsdal . . . . 626 605

liseral 1 124 1 153 Nedstrand 1 382 1 346 Strandvik 2 345 2 303

Konsmo 987 893 Sjernarøy 978 937 Fusa 1 449 1 512

Vigmostad 700 668 Finnøy 1 726 1 715 Samnanger . . . . 2 440 2 494

S.Audnedal 2 361 2 403 Rennesøy 1 485 1 480 Os 4 993 5 565

3. des.

1946

1. des.

1950


Befolkning. 1 0

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des. 1. des.

1946 1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des. 1. des.

1946 1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Hordaland fylke.

(Forts.).

Austevoll

Sund

Fjell

Askøy

Laksevåg

Fana

Haus

Bruvik

Modalen

Hosanger

Hamre

Åsane

Meland

Alversund

Herdla

Hjelme

Hordabø

Manger

Sæbø

Lindås

Austrheim

Fedje'

Masfjorden

Fylkets

landdistrikt • •

Sogn og Fjordane

fylke.

Gulen

Solund

Hyllestad

Brekke

Lavik

Kyrkjebø

Vik

Balestrand

Leikanger

Sogndal

Aurland

Lærdal

Borgund

Årdal

Hafslo

Luster

Jostedal

Askvoll

Fjaler

Gaular

Jølster

Førde

Naustdal

Vevring

Eikefjord

3 272 3 230

2 912 2 997

5 169 5 163

6 714 7 607

11 565 13 688

20 183 22 828

7 812 8 886

5 152 5 569

713 627

2 722 2 688

2 578 2 719

5 087 5 982

1 876 1 935

1 968 1 984

5 182 5 147

1 063 1 055

1 890 1 884

1 555 1 368

1 028 1 017

4 216 4 127

3 291 2 385

943

1 995 1 928

188 389 198 047

2 975 2 909

1 910 1 801

2 234 2 151

847 838

990 976

4 854 4 691

3 266 3 068

2 097 2 021

2 601 2 618

3 661 3 750

2 372 2 364

1 925 1 881

605 571

2 182 3 764

2 872 2 778

2 957 2 848

977 927

3 322 3 293

3 930 3 871

3 234 3 041

2 925 2 809

3 082 3 073

2 274 2 164

975 954

1 012 1 066

Bru

Kinn

Bremanger

Sør-Vågsøy

Nord-Vågsøy

Selje

Davik

Eid

Hornindal

Gloppen

Breim

Innvik

Stryn

Fylkets

landdistrikt

Møre og Romsdal

fylke

Vanylven

Syvde

Rovde

Sande

Herøy

Ulstein

Hareid

Dalsfjord

Volda

Ørsta

Vartdal

Hjørundfjord . .

Sunnylven

Norddal

Stranda

Stordal

Ørskog

Sykkylven

Skodje

Vatne

Borgund

Giske

Vigra

Haram

Vestnes ...... • •

Tresfjord • • • •.• •

Voll

Eid

Grytten

Hen

Velay

Eresfjord

og Vistdal

Nesset

Bolsøy

i Fedje ble skilt ut fra Austrheim som eget herred 1. juli

mengden pr. 3/1 2 1946 920 i Fedje og 2 371 i Austrheim.

1 476

2 685

3 148

2 837

1 176

3 634

3 658

3 409

1 608

3 779

1 794

3 159

2 821

95 263

1 409

2 782

3 235

3 070

1 270

3 680

3 635

3 415

1 563

3 755

1 806

3 165

2 872

95 884

1 876 2 019

1 365 1 402

888 901

2 738 2 861

5912 6 398

2 835 2 942

3 018 3 173

1 167 1 134

4 982 5 284

4 556 5 073

1 145 1 164

1 914 1 860

1 520 1 391

2 477 2 485

2 391 2 606

1 053 989

1 974 1 993

3 261 3 824

1 762 1 781

2 048 2 185

11 431 12 509

2 424 2 582

1 289 1 346

4 182 4 491

3 506 3 585

1 270 1 320

1 105 1 087

499 468

2 834 3 364

1 512 1 621

2 369 2 402

1 548 1 521

2 131 2 136

6 572 7 496

Sør-Aukra 1 780 1 881

Sandøy 1 631 1 676

Nord-Aukra • • • 2 251 2 445

Fræna 3 254 3 255

Bud 1 521 1 552

Hustad 2 299 2 209

Eide 1 884 2 025

Kornstad 1 821 1 832

Kvernes 812 793

Bremsnes 5 210 5 251

Grip 224 190

Frei 1 599 1 688

Gjemnes 833 805

Øre 1 890 1 714

Straumsnes 1 332 1 276

Tingvoll 3 531 3 559

Øksendal 537 531

Ålvundeid 448 455

Sunndal 2 086 2 520

Stangvik 2 303 2 252

Asskard • • 1 064 1 069

Surnadal 3 336 3 434

Rindal 2 586 2 528

Stems haug 990 '943

Aure 2 417 2 421

Valsøyfjord • • • 1 422 1 427

Halsa 1 307 1 295

Tustna 1 610 1 594

Edøy 1 170 1 172

Brattvær 1 634 1 495

Hopen 1 454 1 503

Fylkets

'landdistrikt . . 147 790 154 183

Sør-Trøndelag

fylke.

Vinje 604 615

Hem.ne 2 132 2 149

Snillfjord 752 776

Heim 1 648 1 607

Sandstad 1 049 1 087

Fillan 1 798 1 822

Hitra 1 508 1 497

Kvenvær 1 021 976

Sør-Frøya 2 526 2 377

Nord-Frøya . . . 4 598 4 427

Ørland 3 963 3 998

Agdenes 1 314 1 258

Lensvik 1 105 1 116

Rissa 3 182 3 245

Stadsbygd 2 045 1 982

Stj ørna 2 755 2 775

Bjugn 1 284 1 254

Nes 1 217 1 178

1947. Etter de nye grenser var den hjemmehørende folke-


11 Befolkning.

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

J946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Sør-Trøndelag

Skogn

fylke. (Forts.).

Frol

Jøssund

1 928 1 921 Verdal

Åfjord

2 676 2 611

Stoksund

1 473 1 539 Ytterøy

Roan 1 906 1 854 Mosvik

Osen

1 684 1 651 Verran

Oppdal 5 181 5 350 Namdalseid

Rennebu 2 702 2 670 Malm

Meldal 5 483 5 493 Beitstad

Orkland 1 854 1 839 Sandvollan

Orkdal 4 126 4 233 Inderøy

Orkanger 2 634 2 697 Røra

Sparbu

Røros 2 556 2 643 Ogndal

Røros landsogn 773 697 Egge

Brekken

1 133 1 117 Stod

Glåmos

932 871 Kvam

Ålen 2 480 2 448 Snåsa

Haltdalen 1 069 1 011

Singsås

1 810 1 764 Sørli

Budal

586 580 Nordli

Støren 2 357 2 347 Røyrvik

Soknedal 2 005 2 050 Namsskogan

Horg

2 559 2 572 Harran

Hølonda 1 335 1 310 Grong

Flå

828 792 Høylandet

Melhus 3 261 3 370 Overhalla

Vemundvik • • •

Leinstrand

Byneset

Buvik

Skaun

Børsa

Geitastrand .

Strinda

Tiller ..... . . .

Klæbu

Malvik

Selbu

Tydal

Fylkets

landdistrikt . .

Nord-Trøndelag

fylke.

Meråker

Hegra

Lå,nke

Stjørdal

Skatval

Åsen

Frosta

Leksvik

2 553 2 866 Klinga

1 877 1 896 Otterøy

1 124 1 224 Fosnes

1 253 1 218 Flatanger

1 556 1 557 Vikna

682 629 Nærøy

25 171 29 057 Kolvereid

1 409 1 590 Foldereid

1 478 1 403 Gravvik

4 391 4 709 Leka

4 659 4 588 Fylkets

799 783 landdistrikt

136 784 141 089

Nordland fylke.

Bindal

Sømna

Velfjord

2 980 3 145 Brønnøy

2 792 2 801 Vega

1 695 1 822 Vevelstad

4 337 5 100 Tjøtta

2 002 2 062 Herøy.

1 999 2 035 Nordvik

3 174 3 104 Alstahaug

3 037 3 002 Sandnessjøen'

4 208 4 420 Leirfjord 2 301 2 294

3 109 3 392 Drevja 1 213 1 124

8 162 8 516 Vefsn 3 555 3 610

Grane 1 800 1 791

918 907 Hattfjelldal . • • 1 845 1 889

786 787

1 789 1 755 Donnes 1 667 1 627

1 445 1 492 Nesna 3 459 3 346

1 9292 375 Elsfjord 1 150 1 008

2 602 2 635

842 816 Korgen 1 896 2 421

3 181 3 197 Sør-Rana 2 102 1 927

942 974 Hemnes 1 225 1 307

3 592 3 681 Nord-Rana • • • • 6 122 7 190

1 945 2 043 Lurøy 2 953 2 953

2 475 2 559 Træna

1 383 1 435 Rødøy

668 663

3 081 3 049

1 294 1 322 Meløy 5 648 6 230

3 158 3 189

818 869 Gildeskål 4 795 4 756

998 1 026 Beiarn 2 298 2 199

463 457 Saltdal

47958 5 36

1 160 1 240 Fauske

48 075368

990 952 Skjerstad 2 081 2 068

1 979 2 050 Bodin 7 549 8 145

1 289 1 336 Kjerringøy

752 699

3 326 3 421 Sørfold 3 108 3 175

1 461 1 680 Nordfold 1 846 1 740

2 143 2 248 Leiranger 1 446 1 473

1 614 1 597 Steigen 2 252 2 109

1 200 1 111 Hamarøy 3 522 3 468

I 912 1 764 Tysfjord 3 680 3 489

3 968 3 911 Lødingen

9 315 2 348 Tjeldsund

4 014 3 819

1 706 1 654

2 559 2 532 Evenes 2 526 2 608

994 1 029 Ballangen 4 382 4 173

919 866 Ankenes 5 379 5 447

1 269 1 227

97 146 100 230 Røst 818 777

Værøy 1 145 1 175

Moskenes 2 027 2 054

Flakstad 1 958 1 982

2 866 2 930 Buksnes 4 434 4 604

2 655 2 625 Hol 3 070 3 194

1 774 1 767 Borge 4 527 4 496

2 889 2 816 Valberg 771 742

2 488 2 393 Gimsøy 1 798 1 786

1 026 '89 Vågan 5 527 5 468

2 395 2 261 Hadsel 11 025 11 096

2 778 2 694 Bø 5 828 5 856

1 553 1 528 Øksnes 3 192 3 327

1 706 1 630 Langenes 1 789 1 891

2 392 2 467 Sortland 5 359 5 494

i Før 1. juli 1948 var navnet Stamnes.


Befolkning. 12

Population.

Tabell 7 (forts.). Hjemmehørende folkemengde 3. desember 1946 og 1. desember 1950

i de enkelte herreder og byer.

Resident population in the various rural municipalities and towns.

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Landsdeler

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Byer

Hjemmehørende

folkemengde

3. des.

1946

1. des.

1950

Nordland fylke. Ha svik 1 643 1 764 Brevik 2 160 2 281

(Forts.). , Sørøysund 2 061 2 068 Porsgrunn 9 003 9 456

Bjørnskinn . .. . 1 951 1 947 Kvalsund 1 877 1 902 Skien 15 006 15 150

Dverberg 1 740 1 672 Måsøy 2 576 2 826 Notodden 6 062 6 653

Andenes 2 795 2 720 Nordkapp' 3 528 4 443 Risør 2 729 2 869

Fylkets Kistrand 2 972 3 308 Tvedestrand (1.) 1 038 1 004

landdistrikt . . 188 836 190 626

Arendal 11 570 11 751

Karasjok 1 581 1 691 Grimstad 2 336 2 333

Troms fylke.

Lebesby 2 160 2 438 Lillesand (1.) . . . 1 089 1 050

Gamvik 1 610 1 735 Kristiansand . . . 24 343 25 815

Kvæfjord 3 577 3 518

Sandtorg 5 072 5 388

Skånland 2 678 2 683 Polmak 903 970 Flekkefjord . .. . 2 763 2 858

Berlevåg

Tana

1 486

2 003

1 550

2 081

Mandal 3 996

Farsund (1.) ... 1 820

4 407

1 893

Trondenes 4 045 4 384 Nesseby 1 457 1 511 Egersund (1.) .. 3 419 4 052

Bjarkøy 1 980 1 962 Vardø 2 141 2 474 Sandnes (1.) . . . . 4 184 4 187

Andørja 1 465 1 391

Ibestad 1 876 1 849 Nord-Varanger . 1 945 1 819

Astafjord 1 163 1 162 Sør-Varanger .. . 7 993 8 916

Gratangen 2 281 2 201 Fylkets Stavanger 50 320 50 647

Lavangen 1 824 1 781 landdistrikt . . 50 041 54 481 Skudeneshavn(1.) 1 310 1 326

Salangen 2 885 2 831 Kopervik (1.) . . 1 711 1 730

Bardu 2 355 2 508 Haugesund . . . . 18 407 18 747

Øverbygd

744 755

Målsely 4 615 4 781 VIII. De enkelte Bergen

110 424 112 845

Flom (1.)

1 586 1 796

Sørreisa 2 828

byer. 2

2

Towns

872

Ålesund 18 143 18 527

Dyrøy 2 190 2 125 Halden 9 419 9 939 Molde . . . . .. 3 774 4 167

Tranøy 2 538 2 522 Sarpsborg 12 943 13 234 Kristiansund . . . 13 152 14 561

Torsken 2 209 2 220 Fredrikstad 14 369 14 326 Trondheim 57 128 56 669

Berg 1 414 1 449 Moss 17 415 18 489 Levanger 1 678 1 603

Hillesøy 2 572 2 579 Son (1.) 549 561 Steinkjer (1.) ... 2 808 3 454

Lenvik 7 650 8 109 Hvitsten (1.) . . . 76 81 Namsos (1.) .... 4 047 4 573

Malangen 2 296 2 282 Drøbak 2 032 2 192 Brønnøysund (1.) . 1 343 1 422

Balsfjord 5 123 5 200 Oslo 286 222 434 047 Mosjøen (1.) . . . 3 139 3 349

Tromsøysund . . 10 360 11 606 Hamar 10 183 11 507 Mo (1.) 2 729 4 211

Helgoy . . . . . . . 1 706 1 631 Kongsvinger. . . . 2 086 2 157 Bodø 6 344 7 531

Karlsøy 3 032 3 093 Lillehammer. 6 565 6 634 Narvik 10 281 11 141

Ullsfjord 1 983 2 084 Gjøvik 5 723 6 080 Svolvær (1.) .... 3 300 3 421

Lyngen 2 526 2 700 Hønefoss 3 554 3 635 Harstad (1.) .... 4 085 4 247

Storfjord 1 721 1 847 Drammen 26 994 27 297 Tromso 10 990 10 931

Kåfjord 2 820 3 074 Holmsbu (1.) .. . 416 406 Hammerfest . . . 3 538 4 107

Skjervøy 4 418 4 769 Kongsberg 7 852 8 324 Vardø 3 104 3 27

Nordreisa 2 299 2 456 Svelvik (1.) 1 130 1 195 Vadsø 2 107 2 60'P,

Kvænangen . . . . 2 402 2 508 Holmestrand .. . 2 195 2 349

Fylkets Horten 10 964 11 418 Byene i alt . . . . 884 097 105482(

landdistrikt . . 98 647 102 320 Asgårdstrand (1.) 522 510

Tønsberg 11 883 12 211

. Sandefjord 6 302 6 724

Finnmark fylke. Larvik 9 824 10 311

Kautokeino . . . . 1 372 1 557 Stavern 1 121 1 316

Alta 4 992 5 464 Kragerø 4 016 4 329

Talvik 3 482 3 491 Langesund (1.) . 2 056 2 148

Loppa 2 259 2 473 Stathelle (1.) .. . 720 749

Før 1. juli 1950 var navnet Kjelvik. 2 = ladested. De andre er kjopsteder.


limits byen'

Sarpsborg . . . . 13 234 14 014 1 399 28 647 Arendal 11 751 4 683 2 531 18 965

Fredrikstad . . . 14 326 24 757 908 39 991 Kristiansand 25 815 3 379 2 766 31 960

Moss

Oslo

18 489

434 047

196

61 380

988

10 335

19 673

505 762

Stavanger . . .

Sandnes

50 647

4 187

11 078

6 049

3 089 75 050

Hamar 11 507 1 207 4 405 17 119 Haugesund . . 18 747 3 004

Drammen • • • 27 297 22 012 2 031 51 340 Bergen 112 845 22 625 8

Horten 11 418 1 347 3 212 15 977 Ålesund 18 527 1 987 4

Tønsberg 12 211 10 164 2 205 24 580 Kristiansund .. 14 561 711

Larvik 10 311 4 027 2 444 16 782 Trondheim . . . 56 669 18 761 2

Skien

Porsgrunn

15

9

150

456

4

10

023

154

9 078 47 861 Narvik

Tromso

1 3 Befolkning.

Population.

Tabell 8. Hjemmehørende folkemengde i byer, forsteder etc. og landdistrikter.

Folketellingen 3/1 2 1946 og 1/ 1 2 1950.

Resident population in towns, suburbs etc. and rural areas.

Fylker

Counties

I alt. Total 3/12 1946

--»- 1/ 12 1950

1950. Østfold

Akershus med Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordal. m. Bergen .

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag . .

Nordland

Troms

Finnmark

Population.

Byer

Towns

Forsteder

Suburbs

Andre tettb.strok

Other rur. a,gglom.

.

Folketall. I % Folketall. % Folketall. I %

884 097 28 351 549 11 347 459 11 1

1 054 820 32 255 470 8 401 338 :12 1

55 988 30 37 806 20 25 968 14

436 881 71 64 162 10 19 472 3

13 664 8 2 531 2 23 289 13

12 714 8 6 635 4 20 653 13

39 662 26 9 279 6 30 245 19

46 034 30 35 939 23 6 485 4

40 766 30 12 755 9 22 817 17

19 007 25 4 792 6 8 101 11

34 973 36 1 513 2 17 962 18

80 689 38 20 227 10 28 481 13

112 845 36 22 625 7 35 337 12

1 796 2 17 313 18

37 255 20 4 556 2 31 193 16

56 669 29 17 849 9 20 983 10

9 630 9 2 032 2 15 383 14

31 075 14 5 693 3 38 542 17

15 178 13 6 944 6 14 942 13

9 994 15 132 2 24 172 37

11

10

Spredt bebygg. I alt

Disp. popul. areas Total

Folketall. I % Folketall. I %

573 845 50 3 156 950 100

566 918 48 3 278 546 100

65 657 36 185 419 100

96 543 16 617 058 100

133 583 77 173 067 100

120 419 75 160 421 100

77 014 49 156 200 100

66 124 43 154 582 100

60 033 44 136 371 100

43 888 58 75 788 100

42 482 44 96 930 100

82 011 39 211 408 100

140 085 45 310 892 100

78 571 80 97 680 100

118 434 62 191 438 100

102 257 52 197 758 100

82 815 75 109 860 100

146 391 66 221 701 100

80 434 68 117 498 100

30 177 46 64 475 100

Tabell 9. Hjemmehørende folkemengde i de større byerl med deres forsteder 31, 2 1950.

Resident population in the principal townsl with suburbs.

Byer

Towns

Folketall'

Byområde

Within

town lim.

Forsteder. 3 Suburbs

Som går

i ett med

byen2

Andre

Others

Byer med

forsteder

Towns

with

suburbs

Byer

Towns

Byområde

Within

town

141

931

Forsteder.' Subui bs

Som går

i ett med

1

4

730

684

Andre

Others

Byer med

forsteder

Towns

with

suburbs

437 22 188

054 143 524

852 25 366

107 15 379

416 77 846

12 871

15 615

Byer med over 10 000 innbyggere. Towns with more than 10,000 inhabitants. 2 Which adjoin the town.' Som forsteder

er her regnet alle hussamlinger innenfor en avstand av 10 km fra byen, unntagen for Oslo, hvor grensen er satt til 20

km. As suburbs are counted any agglomeration within a limit of 10 km. from the town, except from Oslo, where the limit

is 20 km.

Tabell 10. Tettbygde strøk utenom forstedene med over 1 500 innbyggere 1/, 1950.

Rural agglomerations, excl. of suburbs, with a population of more than 1,500.

Stedets navn

Name

Folkel Stedets navn

Name

Askim 4 958 Tofte 1 510

Mysen 2 525 Ulefoss 2 213

Rakkestad 1 613 Rjukan 5 677

Jessheim 1 642 Bryne 2 260

Moelv 1 560 Jørpeland 2 148

Brumunddal 3 265 Sauda 3 055

Elverum 3 595 Åkrehamn 1 964

Raufoss 2 060 Odda 5 197

Jevnaker bygn.distr.. 1 933 Vossavangen 3 134

Geithus 1 626 Dale (i Bruvik h.) 2 265

Folkel Stedets navn

tall. Name

Høyanger

Måløy

Volda

Ørstavik

Åndalsnes

Løkken Verk

Orkanger

Røros bergstad

Hommelvik . . .

Stjørdalshalsen

Folke-I Stedets navn

tall' Name

Kil d e : Tabell S-10: Se tabell 5. Source: Tables 8-10: See table 5. 1 Population.

2 612 Verdalsøra . . .

1 938 Malm

2 529 Sandnessjøen

2 961 Sulitjelma . . .

1 943 Andenes

2 553 Honningsvåg .

2 697 Kirkenes

2 643

2 181

2 555

2 400

1 583

2 018

1 749

1 597

2 364

3 596


Befolkning. 14

Population.

Tabell 11. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig stilling

1930, 1946 og 1950. Resident population by sex, age and marital status.

Aldersår og ektesk. I 1930 .

1946 1950

stilling. Age and 1

marital status II alt. Total Menn. M. I Kvinner.F. I alt. Total' Menn. M. IKvinner.F.II alt. Total Menn. M. I Kvinner.F.

Absolutte tall:

Absol. figures:

0- 4

5- 9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 og over

Uoppg. Unknown

Tilsammen. Total

Herav: Of which:

0-14

15-69

70 og over

Pers. 15 år og over

etter ektesk.still. 1

Ugifte. Single

Gifte. Married

Enkem., enker.

Widowed

Separ. og skilte

Sep. and divorced

Uoppg. Unknown

Personer over 15

å',r i alt. Total . . .

Relative tall:

Relative figures:

0- 4

5- 9

10-14

15-19

20-29

30-39

40-49

50-59

60-69

70-79

80-89

90 og over

Uoppgitt

Tilsammen

Herav: 0-14.

15-69.

70 og over

Pers. 15 år og over

etter ektesk. still

Ugifte

Gifte

Enkem., enker

Sep. og skilte

Uoppgitt

Personer 15 år og

over i alt

237 571 121 296 116 275 295 000 151 406 143 594 319 281 163 930 155 351

279 040 142 058 136 982 217 427 110 839 106 588 267 090 137 004 130 086

284 938 145 148 139 790 202 639 103 400 99 239 213 293 108 608 104 685

270 092 137 181 132 911 229 036 116 317 112 719 204 325 103 953 100 372

473 945 232 180 241 765 535 959 270 711 265 248 491 321 250 356 240 965

400 928 194 585 206 343 496 025 248 348 247 677 513 658 258 264 255 394

297 697 140 167 157 530 430 115 209 239 220 876 449 689 221 223 228 466

241 165 113 301 127 864 328 877 157 756 171 121 367 100 177 220 189 880

175 392 79 278 96 114 227 883 104 812 123 071 245 871 113 787 132 084

111 500 49 125 62 375 136 875 60 937 75 938 150 669 67 863 82 806

36 408 15 278 21 130 48 568 19 940 28 628 50 598 20 980 29 618

3 484 1 301 2 183 5 140 1 925 3 215 5 387 2 035 3 352

2 034, 1 021 1 013 3 406 1 648 1 758 264 128 136

2 814 194 1 371 919 1 442 275 3 156 950 1 557 278 1 599 672 3 278 546 1 625 351 1 653 195

801 549 408 502 393 047 715 066 365 645 349 421 799 664 409 542 390 122

1 859 219 896 692 962 527 2 247 895 1 107 183 1 140 712 2 271 964 1 124 803 1 147 161

151 392 65 704 85 688 190 583 82 802 107 781 206 654 90 878 115 776

886 235 432 681 453 554 920 610 470 376 450 234 828 653 430 696 397 957

949 898 473 650 476 248 1 309 742 654 629 655 113 1 434 735 716 878 717 857

160 718 50 808 109 910 176 498 52 268 124 230 178 400 53 045 125 355

14 940 5 911 9 029 30 443 12 111 18 332 36 866 15 045 21 821

854 367 487 4 591 2 249 2 342 228 145 83

2 012 645 963 417 1 049 228 2 441 884 1 191 633 1 250 251 2 478 882 1 215 809 1 263 073

1930 1946 1950 Kvinner pr. 1000 menn

Females per 1,000 males

I alt Menn I Kvinner I alt I Menn Kvinner I alt I Menn IKvinner 1930 1946 1950

84 88 81 93 97 90 97 101 94 959 948 948

99 104 95 69 71 67 82 84 79 964 962 950

101 106 97 64 66 62 65 67 63 963 960 964

96 100 92 73 75 70 62 64 61 969 969 966

169 169 168 170 174 166 150 154 146 1 041 980 962

142 142 143 157 160 155 157 159 154 1 060 997 989

106 102 109 137 135 138 137 136 138 1 124 1 056 1 033

86 82 89 104 101 107 112 109 115 1 129 1 085 1 071

62 58 66 72 67 77 75 70 80 1 212 1 174 1 161

40 36 43 43 39 47 46 42 50 1 270 1 246 1 220

13 11 15 15 13 18 15 13 18 1 383 1 436 1 412

1 1 2 2 2 2 1 678 1 670 1 647

1 1 1 1 0 O o 992 1 067 1 063

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 051 1 027 1 017

284 298 273 227 234 219 244 252 236 962 956 953

661 653 667 712 712 713 693 692 694 1 073 1 030 1 020

54 48 59 60 53 67 63 56 70 1 304 1 302 1 274

441 450 432 377 395 360 334 354 315 1 047 957 924

'421-72 491 454 536 549 524 579 590 569 1 005 1 001 1 001

80 53 105 72 44 99 72 44 99 2 163 2 377 2 363

7 6 9 13 10 15 15 12 17 1 527 1 514 1 450

O O 0 2 2 2 O 0 O 1 327 1 041 572

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 089 1 049 1 039

K ilde : N. O. S. XI. 146. Folketellingen 1. desember 1950n. Source: N. O. S. XI. 146. Population census December

1, 195011. 1 Persons 15 years of age and over by marital status.


Aldersår

Age

Riket.

The whole

country

15 Befolkning.

Population

Tabell 12. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og ekteskapelig

stilling 1. desember 1950.

Resident population by sex, age and marital status.

I alti

Total

Mennl

Males

Kvinnerl

Females

Ugifte

Single

Gifte

Married

Enkemenn og

enker

Widowed

Separerte og

skilte

Separated and

divorced

M. M. I K. F. M. M. I K. F. M. M. I K. F. M. M. I K. F.

0— 4.... 319 281 163 930 155 351 163 930 155 351 - - - - - -

5— 9. .. . 267 090 137 004 130 086 137 004 130 086 - - - - - -

10-14. .. . 213 293 108 608 104 685 108 608 104 685 - - - - - -

15-19. .. . 204 325 103 953 100 372 103 601 97 292 351 3 054 1 3 - 22

20-24. .. . 229 591 117 425 112 166 103 371 73 634 13 848 37 954 18 80 180 498

25-29... . 261 730 132 931 128 799 72 768 42 928 59 056 83 793 164 463 930 1 611

30-34. . . . 263 377 132 322 131 055 39 918 26 391 90 387 101 074 391 1 200 1 614 2 387

35-39. .. . 250 281 125 942 124 339 25 415 21 496 97 818 97 898 687 2 293 2 004 2 645

40-44. .. . 233 504 115 983 117 521 19 438 21 619 93 534 89 360 1 062 3 805 1 941 2 733

45-49. .. . 216 185 105 240 110 945 16 334 22 705 85 305 79 545 1 621 5 852 1 974 2 838

50-54. .. . 199 275 96 349 102 926 14 083 21 586 77 625 69 302 2 750 9 197 1 881 2 829

55-59.... 167 825 80 871 86 954 10 923 18 621 64 478 54 235 3 927 11 860 1 532 2 231

60-64... . 136 517 63 953 72 564 8 586 15 676 48 716 40 436 5 515 14 850 1 123 1 596

65-69. .. . 109 354 49 834 59 520 6 448 12 695 35 733 28 548 6 830 17 119 816 1 152

70-74. .. . 89 958 40 797 49 161 4 703 10 204 26 341 18 703 9 153 19 490 595 758

75-79. .. . 60 711 27 066 33 645 2 857 6 713 14 967 9 370 8 921 17 216 313 336

80-84. ... 34 673 14 535 20 138 1 417 3 910 6 293 3 491 6 716 12 600 107 135

85-89... . 15 925 6 445 9 480 597 1 836 2 008 876 3 806 6 726 30 38

90-94... . 4 561 1 780 2 781 142 513 356 134 1 280 2 124 1 9

95-99.... 776 238 538 23 8-5 29 18 184 435 1

100 og over 50 17 33 3 4 - - 13 29 - -

Uoppgitt

Unknown . . 264 128 136 69 49 33 66 6 13 3 3

Tils. Total . 3 278 546 1 625 351 1 653 195 840 238 788 079 716 878 717 857 53 045 125 355 15 045 21 821

Bygder.

Rur. districts

0— 4.... 231 274 118 838 112 436 118 838 112 436 - - - - - -

5— 9... . 195 502 100 261 95 241 100 261 95 241 - - - - - -

10-14. . . . 160 207 81 794 78 413 81 794 78 413 - - - - -

15-19. .. . 149 079 77 633 71 446 77 416 69 174 217 2 259 - 2 - 10

20-24.... 155 937 83 394 72 543 73 931 45 207 9 385 27 103 11 49 62 184

25-29.... 173 684 90 842 82 842 50 868 24 615 39 524 57 303 112 302 332 622

30-34. .. . 173 903 89 767 84 136 28 549 14 958 60 401 67 606 274 700 538 872

35-39... . 163 853 84 963 78 890 18 645 11 943 65 145 64 725 488 1 367 679 853

40-44... . 150 830 77 599 73 231 14 493 11 806 61 799 58 409 706 2 160 598 853

45-49... . 136 587 69 437 67 150 11 967 12 108 55 703 50 944 1 113 3 278 650 818

50-54... . 125 488 63 243 62 245 10 217 11 586 50 548 44 648 1 813 5 150 660 855

55-59. .. . 106 196 52 981 53 215 7 973 10 287 41 890 35 505 2 638 6 741 476 678

60-64. . . . 88 292 42 830 45 462 6 302 8 789 32 409 27 361 3 683 8 810 427 499

65-69. .. . 71 857 34 479 37 378 4 848 7 180 24 576 19 632 4 744 10 222 309 343

70-74.... 59 343 .28 335 31 008 3 527 5 928 18 337 12 998 6 255 11 854 214 226

75-79... . 41 358 19 639 21 719 2 206 3 927 10 959 6 796 6 340 10 897 133 94

80-84... . 24 356 10 923 13 433 1 163 2 333 4 742 2 693 4 971 8 362 46 45

85-89. ... 11 650 5 033 6 617 482 1 185 1 611 721 2 924 4 699 15 12

90-94... . 3 482 1 459 2 023 120 341 292 110 1 046 1 570 1 2

95--99.... 596 194 402 19 49 27 14 147 339 1 -

100 og over 40 13 27 3 4 - - 10 23 - -

Uoppgitt

Unknown . . 212 109 103 63 42 23 45 6 11 2 3

Tils. Total .F'2 223 726 1 133 766 1 089 960 613 685 527 552 477 588 478 872 37 281 76 536 5 143 6 969

K il de: Se tabell 11. Source: See table 11.

Tidligere oppgaver for Riket se Statistiske Oversikter 1948, tabell 9, side 31 og 32. Previous data for the whole country

see Statistical Survey 1948, table 9, pages 31 and 32.

Her er tatt med personer med uoppgitt ekteskapelig stilling, i alt i Riket 145 menn og 83 kvinner. Here are included

persons with unspecified marital status, in the whole country 145 men and 83 women.


Befolkning. 16

Population.

Aldersår

Age

Byer.

Towns

0— 4. • • •

5— 9.

10-14. .. .

15-19. . .

25-29. ...

30=-34.

35-39.. .

40-44...

45-49...

50-54.. .

55-59...

60 --64....

65 --69....

70 --74....

75--79....

80--84....

85--89....

90 --94....

95--99....

100 og over

tkwgitt

Unknown ..

Tabell 12 (forts.). Hjemmehørende folkemengde etter kjønn, alder og

ekteskapelig stiffing 1. desember 1950.

Resident population by sex, age and marital status.

I alt

'Total

Menn'

Males

88 007 45 092

71 588 36 743

53 086 26 814

55 246 26 320

73 654 34 031

88 046 42 089-

89 474 42 555

86 428 40 9749

82 674 38 384.

79 598 35 $03:

73 787 33 106

61 629 27 890:

48 225 21 123-

37 497 15 355,

30 615 12 462

19 353 7'427

10 317 3612

4 275 1 412

1 079 . 321

180 44

10 4

52 19

Tils. Total . 1 054 820. 1-49,1 585

Kvinner'

Females

42 915

34 845

26 272

28 926

39 623

45 957

46 919

45 449

44 290

43 795

40 6$1

33 739

27,102

22 14 .2

18 153

11 926

6 705

2 863

758

136

6

gifte

Single

45 092

36 743

26 814

26 185

29 . 440

21 900

11 369

6 770

4 945

4 367

3 866

2 950

2 284

1 600

1 176

651

254

115

22

4

•-

42 915

34 845

26 272

28 118

28 427

18 313

11 433

9 553

9 813

10 597

10 000

8 334

6 887

5 515

4 276

2 786

1 577

651

172

36

Gifte

Married

4 463

19 532

29 986

32 673

31 735

29 602

27 077

22 588

16 307

11 157

8 004

4 008

1 551

397

64

2

795

10 851

26 490

33 468

33 173

30 951

28 601

24 654

18 730

13 075

8 916

5 705

2 574

798

155

24

4

33 6 7 10 21

1

7

52

117

199

356

508

937

1 289

1 832

2 086

2 898

2 581

1 745

882

234

37

3

563 235 226 553 260 527 239 290 238 985 15 764

Enkemenn og

enker

Widowed

Separerte og

skilte

Separated and

divorced

M. M. I K. F. M. M. I K. F. M. M. I K. F. M. M. I K. F.

1 12

31 118 314

161 598 989

500 1 076 1 515

926 1 325 1 792

1 645

2 574

4 047

5 119

6 040

6 897

7 636

6 319

4 238

2 027

1 343

1 324

1 221

1 056

696

507

381

180

61

15

1 880

2 020

1 974

1 553

097

809

532

242

90

26

554 7

96

6

2 1

48 819 9 902 14 852

Tabell 13. Beregnet middelfolkemengde etter kjønn og alder 1950-1952.

Estimated midyear population by sex and age.

Alder

Age

I alt

Total

1950

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

1951 1952

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

0— 4 319 564

5— 9.... .. 261 536

10-14

210 464

15-19

207 324

20-24

231 761

25-29

267 850

30-34

259 678

35-39

250.386

40-44

231 697

45-49

215 472

50-54

197 541

55-59

164 780

60-64

134 800

65-69

107 749

70-74

89 438

75-79

59 638

80-84

34 556

85-89

15 641

90 år og over

164 374

134 185

107 036

105 589

118 500

135 471

130 044

125 996

114 840

104 848

95 582

79 226

63 048

49 161

40 747

26 591

14 577

6 425

155 190

127 351

103 428

101 735

113 261

132 379

129 634

124 390

116 857

110 624

101 959

85 554

71 752

58 588

48 691

33 047

19 979

9 216

90 years and over. 5 251 2 024 3 227

315 326 162 448 152 878 307 770 158 664 149 106

280 772 143 989 136 783 301 141 154 641 146 500

214 875 109 430 105 445 220 459 112 307 108 152

202 631 103 121 99 510 199 917 101 785 98 132

226 744 115 832 110 912 222 039 113 300 108 739

258 749 131 441 127 308 250 973 128 008 122 965

265 791 133 089 132 702 267 848 134 140 133 708

250 654 126 013 124 641 251 821 126 383 125 438

235 244 117 148 118 096 239 205 119 629 119 576

216 856 105 626 111 230 218 567 106 611 111 956

200 740 97 056 103 684 203 741 98 570 105 171

170 519 82 187 88 332 175 903 84 834 91 069

138 228 64 881 73 347 141 796 66 711 75 085

111 092 50 660 60 432 114 655 52 512 62 143

89 528 40 716 48 812 89 841 40 725 49 116

62 059 27 749 34 310 64 232 28 808 35 424

34 447 14 605 19 842 35 148 14 981 20 167

16 024 6 559 9 465 16 374 6 680 9 694

5 280 2 056 3 224 5 358 2 132 3 226

I alt. Total 3 265126 1 618 264 1 646 862 3 295 559 1 634 606 1 660 953 3 326 788 1 651 421 1 675 367

Kilde : N. 0. S. XI. 148. Folkemengdens bevegelse 1951 og manuskript i Byrået. Source: N. O. S. XI. 148. Vital

Statistics 1951 and Bureau unpublished manuscript.


17

Befolkning.

Population.

oed

E

ucl

a)

cts

JJ

C%

c\1

o.)

au t:3


;.•

"r•I

ci

cn

P. 1..1

b1).

C)

GI? cZ)


a)

13' s

,o)

o

z2

o.)

1-t3


t11) c.D

4.)


Cl) C;,,)

il


I . t

E

g `4--.

.., °

:, g

...--,

13 ,,,,

14

CD

,, . Y.,

c, g:

P, .3 __-

P Ec2.,

5R

a -,

,:,

,.: ',S;

t5 X ''

'CS ii":3

to ---

P4 ,, ,-) 5R

(m

._

, g 2

---

g r-F_, c) ,,,

, ō,

,•''' T-1

E.,

-

,-, L .)

(::, r

cq ___

oo

1 ©

., cq a

,'

.,.

tz -

F„ CR'

,4 '8

: ,-',

cq ___

:17.--, '

I

,,,, c)

C ,1 c."

rc2,

%,. -

;•,4

0164 ° c)

„.... c) c) v.- LC) CD T-, C,D CY) Cr, cKD T. (5, ce) co ,-, cK) C,1 ca.) 00 CY.) Lc) Ln ,-., cz C,. c,1 LC) C... CC 1-0 T. T14 CC) CD ,-I C:)

Ct$ •

,-, .8 C,1 LC) CC T. Cr) LC) C..: CC C) T. T. CO ce) ,1, .14 in LC) v..) cc) cc) cc) cs) ca.) E ,. C.- L,. CC 0 C,1 C,1 Ce) C,) ,I, ,r) v.)

pal CI\ 1**,:'

°" -, c:3 c:> c:5 .4 .--.. ,4 ,-, ,4 ,4 ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci c ,i cri vi vi vi 4 ci

44

CI? I

0.3 N ---

El

pbti

.s,,t+ 5R LrD c,1 co c,1 CY') ce) c90 CO cK) Lr) if cy, in v.) 1-. .-... Lc) cc) co ...... (5, Lc.) cc) v.) cn in Lc) cq cc Cn Cl ,I. C) C...

ci

,--, cl ,,, C,1 c.C) CY, C,1 ,14 ca0 CC C) Cr) Lc) LN. 040 (:) C,) ,t ct) 0, (:) CD cr) cY) LCD Lc) CT, CT CC (5, (n T., T., CI CI 't CO LC)

9i iT, c; c; c:5 ,--: ,-7 ,-; ,-; c,i c.i c,i c,i ci cyi cy5 07: 0.5 cyi -4 -4 -4 -4 -4 -4 -4

f*

,4 -4 -4 -4 ..5 ,c5 ifs vi vi ,r5 cri

ed

r,„, ___

Lc) CI) a)

,- 52C,1 E,- CD C,1 IN. in E,. (n C,1 ,14 00 C,1 C,. C,) T. C... QI) LO T--1 7--I C ,1 LC) CC) ,I. ,--i c,1 in cn coo T. LO C') CO

oe

P.. .1 .' C,1 CC) CD ,. ,t, c:). Cr. CD C) C,1 C,) dr, ,r) cs) cc) IC,. CC CKD CC ,Cn Cn C, CD CD C) ,--, C,1 Cn (n CO in LN. C,. (X) C,.

t5 '''

ri) • T S C,., 2 C:. (::; C; T.; T.; 1.„. T.; C4 Ci Ci C41 CI CI CI Ci CI Cl C,i CI CI C,i Vi CI vi cri v5 CO c,i CTi 00 CTi 00 t; CI

74 c`i

?.?, c14 c.

a.5 N g

..t.'

T-",

04 ©

,..1..,

°`-' 1-, ie.

N

I

0 0

CI Ce.'

2

,. ,„„

t`.. CD LC) Cr.. 041) LC) Cm CC) 'TI` 10 C T. 00 OC 0 CC) C... C.- (5, dh , c:) ,-, .--I c,- LC) Ce) c4) CC c,1 v.) C,1 CD IC)

.,-, crD LC) CC) EN. C01) C, (5, (7) C, (5) C:) (5) CY) C) C) C, C, (:) CD CD C) ,-, c,1 c,) ,tr4 ,r) cc) ,r) cc)

© d © c; ,--.4 ,-4 ,--", ,--■ 7-4 ,--■ ,-.., ,-7 ,-; 7.4 ,-.7 ci ,--; ,--1 ,--+ ,- .4 ,--+ ,--+ ci ci ,.-4 c\i ci ci c- c4 ci cNi ci vi

c,1 C,1 (5, ,r) cr) c.,1 .-, cKD c,- T--+ c,- c:> 10 T. LC) co LC) 10 C,1 C) LO 1.0 (7, (5, dr , C,1 dr, lc) C,- c:D I,- v) X

c.,1 ,r) CNT CD T., CYD LCD [N. 00 CD C'l VD 't CC) CO C'D (:) C'l C'l ''t Lc) V-. VT (5, (:) (:) C,1 C,1 ,P ,r) cs) E,. (7) ,14

6, d d .. .4 .-. .4 ,4 .4 ci ci ci ci ci ci c\i' ci ci vi ci vi ci vi ci -4 7t1 ,t1 4; -4 -1... 4 -4; .4 vi

,c, t.. ,t c;) ,-, co ,-, co C,1 V- V,. C,1 ,--, CT, IC) ,-, CD IC) C,(D CO ,I, C40 V-. Ce) U.) C,1 ,-., C:D CKD Cn LCD Lc) ,-, c,1

c,1 cc) CD .--, edr! c:) cK) (:) .,-■ c ,1 co ,r) cc) cc) C.. 00 00 c:n (5) (:) (:) C) ,-, C,1 C,1 CO 7t , ,r) cc) ENT 00 CD T., T-4

C:; c:3 c=3 .4 ,-, .4 ,--7 ci ci ci c,i ci ci c,i ci ci ci ci ci cri c,5 c,5 vi c,i c,i c,i cr3 c,5 c,5 c,5 c,5 CTi 4; Lei

T., T-, t 4 01 CO ,lh, CCD C:D Cr3 C:D ,M cn C:D c,- ,t C,1 CC) ,.. c,) C,. ,-, c,. 00 Cn cK, C:D ,th. CKID 0 CD ,--, ,rD 00 CO

c,) C... C.) CeD Lc) 0414 C) c ,) LC) CC C) T., 70 CC) CO C:) C'l ',I' LC) C,- CD (:) ,-, C ,1 C,1 ,f dr, ir) C© C,. C,. L`. CO C,1

c; ,-.1 ,--+ .--; .24 ci ci c,i Ci Ci ci ci vi ci ..t., -,t", ,t1 -,r1 -1.4 -rt., ei ui vi vi ui vi vi Lei Lci ui v5 kti ,i

On T. (Kip C,1 CO cap Cep C5) C:) CY) T-4 TT CD 10 CK) 't CC CV, •Tt' CK) IrT CD ca.) C,1 ce) (5, X L,T C,) (K) C,1 CT, C) ca.)

00 ,-, CYD v) C., 00 C.7.) ,rr, C,1 CO ,tr, ,I, ',II LC) LC) CO CC) CC) CC) CC) C,T (40 (XD a) 0, (:) C,1 C,1 d, d, c:) ca,)

c; ci c; ,-.1 ,-4 ,-; ,-4 .,4 ci ci c4 c4 c,i Ci ci ci ci ci ci ci ci ci Cl ci ci Cl c\i' ci vi vi vi vi vi

a, ,.., t-, -,r, cc cn c, 01 oo oc , cr, ,r■ o c.c co co cn ct) cr. ,..c) c, ct c.,- . co .--, cr, c5.) Ln Lo cn En r-- r-

cl cc) cn c,1 ,tr cc) CD ,-, 0 0.) Lc) V- CD T-, C,) ,r) cc) cc c) T-4 Cr) Tt CC) c,.. cn (5, C) CD ,-, C,1 CYD CO ,I, ,S) C)

Cf, C:; d ,-... ..4 .4 .4 ci ci ci ci ci vi cri vi ci vi 44 .4 -4 -4, 4 4 -44' -4 ui Li Lc; vi Lri ui Li ui cs;

-

VT Cl cKD CD cY'D T--, cKD .--1 cn C:D ,r) -,t cc C, LC) 't 't T. CD cl in .--. cc c,) Lc) X lc) ,-, c:), Lc) d , (5, (5, ,--,

T--, ,CD cr. C) C,1 ,t Ln L'. X (7, CD c-_-) c:) (p CD T, ,-■ ,-, ,-, ,-, (:) C ,1 C,1 0') C,1 ce) ,l, 1-0 li,T rrT (7, CD CT, cr.

© c: ,> c:3 ,-, ,-, ,-, ,-, , ‚-4 -, , .-, .4 ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci Cl ci ci ci CI ci ci ci ci ci ci ci c ,5

c) LC) 't C7, cKD T-4 0, C,1 C:D o0 T--, cn cOlD cop X T-4 r'. LC) CC). N c‘,D in CD (7, c,1 IC) C,1 ,t Lr) c,c) cn c) r-.. CK)

C,1 in cK) C:D C,1 1CD c:D Cn Cl C,1 c.a.) E,- C,. (7, (:) C,1 Cl d, c,) Lc) c:10 cKD X C,. Cn CY) C) 0 T-, ,-, ,-, in ,I. c:10

C; © © .-4 .4. '-4 .2. ‚-4 ci c,i ci Ci ci ci vi ci vi vi vi ci ci vi vi vi CO ci -,t+ -7i: ,t7 4 -,t;' 7t; 7t.■ cr■

r`... .dh , C) C,1 C.,•.) 00 Cr) C, ,-, C) C,1 dr, lc) CD C .,. 00 00 ca0 c.90 c:) C,1 ,t C,1 CO C) v.) V- ca,) Cl r-. ,n Cl CK) Cn

T-4 Lo 010 C:D CI ,t , cCD L,. CO (:) CD ,--, C,1 Cl C,1 C,) 01 CO . 01 01 01 01 ,r) ,r) C'. CD C5) ,..., C,1 C,1 CD

ci d d .4 .-, .-7 .4 .2. .4 ci ci c.i ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci ci cri c,5 vi ,t7,

,... L.,- t,. Tt LC) C,- c90 ) c4) c:) ,-, CD Le) L,- X IC,- C) ,t C.- C) T--1 r,. in ... .1. 01 co cn C,1 T-4 VD T-, LC) CD

C,1 ,r) co .--. v.) v.) C-- CC,1 dir, ca.) (K) (7) re-, C,1 CO C,. 00 C,. C.) cn c1 , ,-, ce) C,) tr, v) ir) LC) C... CC ENT C, C,1

C:3 6 d .-... .4 .2. .4 ci ci ci ci ci ci vi cri vi vi vi vi 4 vi 4 ,t; .4 -,t., ,t: -rt., 4 7; 4 4 4 4 vi

c,) cn .14 C,. C,1 cM cm ,--+ ,..1 CI T-, cc T-4 in rN. c,1 cc) cc) c5.) CC V) 't T-4 LO T. Cn ,1r, Lc) C,) ,-, ' (7) ,4) C'l

cr., c,. C) cl ,r) C.- Cn C,1 .t 00 00 00 C ,1 .1, 0C) co C.) ,-, (n LC) r.... C) T--I C,1 C,1 ot ,tr kn co IN r... CT (5) LC)

d c5 ..4 .-. ..... .-7 .4 c,i ci ci ci ci vi vi vi c,5 4 4 ..,t■ 4 4 ,r3 ifi vi vi vi ui vi vi ui ui ui vi ce

01 co ,-, C) CK) Cr) CC) Tt CC) Tl., 0) CD 01 T. C:› CC C) OD ,t (n Cn t,. C) in CC T-, (,) 00 T.-4 C.) C,. ,l. (n ,14

0') EN. C:) (n ,th+ C,. CK) C:) T. Cr) Tt CC) L,. COD Cn CC Cn C) ,-.4 ,--+ C,1 C,1 C.1 dr, c,) d, LC) Ch4 CC) c,. C,. c,0 C) (n

c:5 c:5 .4 .4 .4 ,4 .4 ci ci ci ci ci c ,i ci ci ci ci vi cri CO vi Cri Cri Cr3 vi Vi Vi C,i C,i Vi vi vi vi -71-1 lti

CY) C) CY) 0') 01 CD T-, T-, co c.1 c.1 ,I, c,, cy, ,c) co ko r... Lo c,1 LC) CC 't CC) CO (n LC) 't C,1 C) E'T C... 00 1,-

71t4 CO T., 't CC) C., T., CYD LC) CO (n .--, C,1 cC) 00 (:) T. ,14 00 Cn C,1 C,1 ,1" LO LN. CD (5, C,1 .--, c,) ,-, C,1 V-. (:) C,1

c; (:5 ,4 ,-,:,' ,-+ ,-; ci Cl ci ci ci ci ci vi vi 7r7 -4 4 ',I..' -17 kti vi ui vi ui Ili ui ce ce cc; ,c; cc; ,.2,*. r-• 4

‚-

• •

..., ,.. ..... ...... ....... .., .0. ... ..... ..... ..... ...... ...... ..... .... ... ....... .., ..... .... ... ,... ..... ...... ....... ... ,. ...... ...... ....... ...... ..... .....

;..: 0, ,.. ....... ..... ...... ...... ....... ...... ..... ...... ..... ..... .... .... ..... ....... ..... ..... ...... .... ...... ..... ...... ,... ....... ..... ....... ...... ,... .... ..... ,...

T-4

c)

c,i

c5,

cn

c\i'

,r)

CC

C,i

C,1

CD

vi

V....

Ln

Le'D

c.a.)

vi

ir)

C:)

ci

T. cn

c••1

,J.)

C,1

ci

C'l

C,1

cr5

CD C5,

vi

C..

C)

Vi
tû '-mi 0

° EN

tAD •

C) P4

c,

..2

,... .0

O ,.. C,1 ce) d, Le) ca,) C,. 040 (5) C) ,-, C ,1 (n ,th, 10 00 C.. CC C;) C:› T-4 C,1 CO ,I, in cCD N CC Cn C:D TT4 C'l tn

T, TT, TT, T-4 T. T-1 T-, T. T-, 1-, C,1 C'l CI C•1 C,1 C,1 C,1 C,1 C,1 C,1 CO c,) c,) ce)

.1::

2


.

,

Befolkning. 18

Population.

4 ,.. 0000MCnCDN,h4,Vr.,NNr-Mo0,.-u0000OoONNr.cn,VcnoOu0 .• .u1

PO ) p4 .4%° NsDcn,,VcD r ,- 000 e4 ,fir-Cn,-, cD M4c.0[--0o 0 ,-, cDr- Cn C:De4 00

6 66,-7,4,4.4c.ic,ic,ic,icqc,i0030-50-30ivivi,t7 ,r1,1.7 444 ,6.-3 ,6

Pc) r,

a.)

coocroccooccor-mt---cn000000ccco...a)Lo,,Nor),1400,-... •• • Lo

c) 0, . - mc')000,..ri.,00mmmu-),t4,,como,,o,000moo.o,o,.cc

cc)

ett

c7i ,1 7 ,k1, - 4:a e4,,4 e400 e c44 e Cnc D,Vr- oc c eD,V oO CnOON cD cD M,VCD,-, oo000

C)

":::D•t0,00,h4r-CnMr-..inin,VM,,c0NMe40000e4MLOCCDc.C)

,...,

00

0041 r. XI •,. 'tt Z

0' NNmm.,p 00 7r-t-.1...t.,r,v7r7r 00 00 1 -r- 00 r- cq

In

T.

;1•41

.

Cq Cq Ct ,V ,V u1 UD u1 ,V 01 u1 OD ,V 00 ,V Ct Ct 00 r. ,t C, CD ,V r. CD 00 0.) cc . •

ci,) _, -.'i."; u;' ,7t E... ,. cD u1 CD in 00 CD r. ro in r. kn 00 in 00 ,f r. 00 In 00 ,P 00 r. CZ 00 C) Cl r,

a.)

d d t ,,,:z ,. C'] C 00 ,.. ,V C% 00 r, 00 r. Ct CZ u1 CD e4 CD Cn r. C:, ,f 01 00 00 u1 r. 00 ,V CD

C--

,-,!..:42 ,,t.i . incDinin,M,V,Vinine4inc001N,-4,-.,,-,0000r-cDu1u1.1,00

.--+

,--, ""

--- /.4 1. 4 T. V. ,.. 1. 1 V. r. /-i r. /-4 r. 1., r. T. 1-1 T. T. T. 1-1 T. r. /-1 T. r. r-• a)

-1,

,4 ,t3 k cq cn 00 in ,f in co a) rr cn in co o 00 cD 00 rr r. ,f oo cm rr ct r. r. ,t, r. r- • o • .

PI . g, . ;,,,tt

cp ,..- .,., cq Lo oo c) cq ,V cD C, o0 c% CD ,. e4 c4 eq 00 01 ,t et. ,f ,,v in eD 00 CD e4 ,V in ,V

_, ,Afen

,g

666,4,-7T-4,4,-.7,—:T4c,ic,ic4c.icqcqc,ic,icic,Tic,icqc.icqvic60-3-11 c.ii

0

X; Plt

4.)

C... ,. QD C, 00 CD UD C) C, 00 01 CD 00 00 r■ 00 CD Cq CD r■ r. CM 01 00 Cq CO ,V CD • CD ° 0

00 r, 1--CD10.--ieDOM en 00 r CD-Cnu1,-, M NMNOM ,1, 00M ,V

0

F-41-42lg i NCDen N

cd ‘‘4 ,. ,!;.'"c7,? r- 00DO,MMinCo, VCI,VM,.cD,V r-

c0 ,-4 ,0 000i00

t,

inu1,1', CUDiöinCnNr-.NoOeDu0MOr-inin ,t( r-o0 ,VeDooeDr-, M n.,

4 •,-. ,s ..- ,,,e4M0IMMM,V,Vin,P,V,V,V,I,M00McOMeDeDc.Cc.Cir-r-,. co

u1 .

. r-r-c0',Vce),0c.e, u1cOC%N,VNM,.00,VMCDMCDNr-CDc.IDr-N ,.N . ••

tOD

(1) .i.,',,,,v incn,,MinNr-in,V,-,0,V,Vinr-c.ON,VNeDNCinc%00C%r-,Vin

-1-dr70..,,,L2 Nc.0000CM00,-,eDo0c.CM,-,u1,-,e400,..0,0Mc:De.000cDcD,VCso,..r,

,...W tttic5 00 CDMencn,V,..e4N 00 i1) N,-40 0nr-10,V,V 00 inaDMMN 0 ON,..0

r4 . - 1 "-) NNNNNNNNNNNNNN,-4,-1,-,,-4,.,..NNNNNN, 0

4:1-4 ...-4C--

R

0 o

0

OD Ct

,--4

43

,.. .,.

.

ô

.:i

4

Cl

40

n d

-rl

ho

cot

N

r.

r,

GT,

00

I,

to

in

,14

co

N

,-1

IIIIIIIIIIIIII,-(1,.,V0100,VNO,VCtcO,VNM,VE■00

..Minr-oOoo..uD,vr-NX

r. M 00 Cq VD VD

Cq Cq C.0 L (:)

0/ C..

.

IIIIIIIIIIIINIM Ct OD 00 00 CD N u1 CD ,V 01 Cq r. r,

V. r. cD r, CD r. 00

V. r. C%

I/1111111111r. r. cD C4 CD 00 e4 u1 in ,V ,V 7t1 C5) 00 71.1 0

V. V. Cq Cq CO V/ C7) CZ r. Cg 00 r. Cg

r. r. r. r. Cq V/

!MIMI, CO ,V 00 CD CO CD in CO u1 C% eq ,V in r, r. r. kf1 CI

r. Cg CO 'I' ,V cD r, 00 r■ 00 r. r, CO 00 CZ

r. r. CI CI CO CO C)

VD

1111111111r, CO 00 CD VD 00 ,f C) CZ r, kn ,v cD r, cn kn r. r,

Cq ,t in cD r- CD r. Cg U1 c.CD Ct in CZ eq r, C% CV

r. V. V. C\11 CO CO ,V V/ in r-

QD

C5' C%

00 C....

et, CO

r...

Cq

cz cn

VD ,t4

M CT,

V/ 00

VD

COQ NC)

eq oo CD r,

V/ Cq CO CD

u1 Cn CO

CO r■

CO CO

CZ. VD

IC, M

CD

C-. CO

,t Cq

Cq Cq

M CZ

r.

cD 00 .'et" Cq

cn ce, cD ,-,

eq CO 00 Ot

CD Cq C, Cq

,-.00,-.47V r.

IIIIIIT.INQD0000,.,.NCDMON000NMNOu1McSDOOQDM,,

..c.00tr.C-.0,.,..MMUDVD,,t,M,....,VE■UDODOUD,t

...,,,NNNNNe4N ininc .Or-M00,Vr.MinCn

_ 00,VM01r-.

,-, ONin

,-, ..-4

I I 1 1,-icniONMMCDC40000,SDr,eDcDOcDCr,eD,VCNine4c4,,V,V

NCDMON ,Vr-Ou000 ,..000MMinCo00M,V,-, u0,-..,,Vc.0

r. Cq Cq CO CO ,V ,V ,T ,T ,f ,t, ,V C% C% CD ,.. CO ,V eq cD Co CO CD

r. r. CD ,. C) 00 CD

,. cq Cq N INr.

,

IIIIu0M,F,00inCD,.cDCnoOoON,V,,,.CDNC:D,.r-ooC:DN,.e.CCDc0Ln

M000,..,VcnoOMNcnaDc:Dinr-Cr-NCnO,,Ne4cDooME--cD

NMineDN00M0000Cno0000000cDcsDo000,.C.,VC,MM,00

,...--1,.,--,e4NN,Voce, ..

r. 01 C.. 01 00

r, r.

IIIC,T-,M,VCnMMu1e400cDoor,Mmoo,.,vxcnoom0000r,,t4cDioo

,Vr-o000CnCnMT-1 MCDNNr-MMCDMMN00,0,Vc000N,Vr-NO

,..minooNr,C:D,.©C:Dc=,oOr-u1vDiOcDMcDr-mNo000eDinooM

,...,-, NeINNN.. ,...T. ,..-4 ,-.Ne4NN01e4,V1-.0eDr-

,--fu000 ,14 00

N .--,

IMc.0 ,.00e4eDMMe4r-r-eDinMe4r,,,t4,0,1.00r-c1D,V,VoOr-Oc.00000.:V

Mo0e4cDr,00Nc%Cu0C:, N00 ,.r, N ,.Coo0,V,0u10e4,--40c0CDMc:n

..ccine4r-,14,-,,C,00,1'.Nr-,F,Cno0eD,V=ooe4,,,-,c000r,cDmm,,-,

,..., e4e4M ,J.,,Vu1,,14 00Me4e4N04e4,1 4 ,V,V,Minc:D.,.0,....,

,-, 0CDcD00

1-, CO r.,

inC 00,VinCDr.M 10 ,-Iinr, r- ,V ,Z ,VcDr, c0incD.-10,0C00 ,,Vc.C, Nr-,V

u1 ,-, 00 ,V,O,F.00001N000 ,000,-.00cn,V,-,00D.,v,...1.Noccor,N,0

00NUDC-.1---NMN0000,Vu1,-1,V 00NNNQD00,.000QDNO,..,..41,--400,9

Mc.0 00 00 00 00 0000001 ,V ,OMMMM=ODODU1 ,04,V,F.00NVD..

,-1COMNOD

,-4 r,,Ve4Mcnu1Mr-CDin ,Vine4Min000000eDr, o0Me4Cnin.:MeD0000knin

Ne4 ,-, MMCii1 ,V01000e4csDNM00eD00 ,00100e4MeD00000CnMMCDO

,..i..M.,VN0100Ct.70,.,,u10cnNN,.000000CDM•rVCD,M,.VDUDCDM,...

OD , .0 u1 MCtUDODODODOD .70 ,ti MMOIMNNNM ,O,F,,VMMN000000C--C--

,...i,...r.

UD CO C, C...

,-+ ,--4

in .tN ,OUD0ON ,M0ONMUDMN.1,,.c.0C--,VNE, UDNNNMM,V01•N.

Nu1 ,-. 00 ,.000000C-.r..MM•14 .14,V01N ,..0,t, 00CtM010,V000M CO

ODIL`..c.00DMODNUDUDE,,,-.00UDCOODNM0000C--C,S0C-.NOOtCtN 0

0

0 0 ,-. 00QD ,OMNNNNO1NNNNN ,-1,, ,, ,..-IMNNNN,.NM

■-i ■-i

CO

,. CO

r-i

al ti• ...,

-1.. c:,

CD -.. 0)

g §°

etri it

:44

FA f;

fl


T. CV

.... ..... .... .... .,.. rX •

;... 0 .2

8 — „ — — — ,„ „„ „ — „„ „. „

c., z

,

;..,

0

ap,--,-Wct

C) 41441(4:

.C.'-d .... ... ... ,.., .. ... .... ,.. .. .. ......... ..., N 7t4 ,..0 00 CD C'-1 ;-, "--%,--' '-,--' ■

CS oq C4 C4 CO CO oct -P CD -2.e, CD

I I I I I I --iju1,-A01

0 ,..N 01 ,VODUDC-. 00Ct0 ,.NM,VODUDC■00Ct0,-IMODC, C5t,,M Ct-Cr,

T.r.1-41-41-11-4,1-41-41-4C1NNNGNCNIMMI....,-.46...41-4

CI

,_.. •

rn

e) z


Livsstilling'

Occupation

Gårdbrukere m v

Jordbruksarbeidere m. v.

Fiskere

Håndverkere

Fabrikkarbeidere

Arb. ved anl., handel m. v

Sjøfart : Offiserer

Mannskap

Fabrikkeiere, gross. m. v

Andre selvstendige ved industri

og handel

Kontorfunksjonærer, butikkfunksjonærer

m. v.

Immaterielt erverv:

a) Selvstendige og høyere

funksjonærer m. v. . .

b) Fagfunksjonærer

c) Betjenter, arb. m. v. .

Pensjon, formue, uoppg..

Hustruer med eget erverv

m v

I alt

Riket. The whole country

Ekteskapets varighet'

O hr! 5år 10 år 17 Ar

0.19 1.86 2.68 3.33

0.36 1.72 2.54 3.18

0.33 1.82 2.77 3.54

0.27 1.55 2.11 2.37

0.32 1.51 2.03 2.36

0.37 1.56 2.18 2.62

0.23 1.47 2.12 2.25

0.32 1.61 2.35 2.61

0.14 1.54 2.16 2.33

Livsstilling

Occupation

0.24 1.59 2.20 2.38

0.18 1.47 1.99 2.05

0.21 1.50 2.31 2.40

0.16 1.58 2.29 2.65

0.34 1.45 1.99 2.11

0.25 1.53 2.02 2.16

0.07 0.89 1.17 1.53

0.23 1.56 2.21 2.62

Bygder. Rural districts

Ekteskapets varighet'

0 år J 5 år J lOårJ 17 år

0.19

0.36

0.33

0.28

0.31

0.36

0.24

0.32

0.15

Gårdbrukere, m. v. Farmers etc

Jordbruksarbeidere, m. v. Agric. workers, etc.

Fiskere. Fishermen

Håndverkere. Artisans

Fabrikkarbeidere. Factory workers

Arb. v. anlegg, handel, m. v. Workers in constr. trade etc.

Sjøfart: Navigation: Offiserer. Officers

Mannskap. Crew

Fabr.eiere, gross., m. v. Factory owners, wholesalers etc

Andre selvst. v. industri og handel. Owners of small

manuf. establ., retailers etc

Kontor- og butikkfunksj. m. v. Office and shop salaried

employees, etc.

Immaterielt erverv: Government and professional services:

a) Selvst. og høyere funksj. m. v. Employers, own account

workers, -executive officers, etc.

b) Fagfunksjonærer. Professionals

c) Betjenter, arbeidere, m. v. Foremen, workers, etc.. . .

Pensjon, formue, uoppgitt. Persons living on pensions, on

income from capital, and unspec.

Hustruer med eget erverv. Wives with own occup

I alt. Total

19 Befolkning.

Population.

Tabell 16. Gj.snittlig barnetall' i ekteskap av varighet 0, 5, 10 og 17 år etter forved

giftermålet 20-29 år. 1950.

sørgerens livsstilling; hustruens alder

Average number of children in marriages of 0, 5, 10 and 17 years duration, by

occupation of breadwinner. Age of wife at marriage 20-29 years.

1.86

1.72

1.83

1.65

1.59

1.63

1.58

1.66

1.60

2.55

2.78

2.22

2.13

2.33

2.24

2.51

2.29

3.21

3.58

2.69

2.66

2.91

2.44

2.79

2.59

0.26 1.68 2.31 2.65 0.16

0.18 1.53 2.08 2.29 0.17

0.19 1.56 2.30 2.56 0.23

0.14 1.72 2.41 2.94 0.19

0.36 1.55 2.10 2.26 0.31

0.26 1.61 2.07 2.09 0.25

0.11 1.13 1.48 1.95 0.05

0.25 1.66 2.37 2.951 0.17

Riket

The whole country

Byer. Towns

Ekteskapets varighet'

0 år 5 år J 10 år 17 år

0.14

0.61

0.26

0.27

0.35

0.40

0.22

0.33

0.13

1.60

1.38

1.62

1.38

1.38

1.44

1.31

1.51

1.47

2.03

2.00

2.47

1.94

1.85

1.95

1.99

2.01

2.05

2.12

2.57

2.73

1.95

1.89

2.22

1.95

2.00

2.13

Kilde : Se tabell 14. Source: See table 14.

i Omfatter alle levendefødte barn i ekteskapet - også de som senere er døde. Including alllive born children in the marriage,

also those later deceased. 2 For English text, see next table. 3 Duration of marriage.

Tabell 17. Gj.snittlig barnetall' i ekteskap som har vart 18 år og mer, etter forsørgerens

livsstilling; hustruens alder ved giftermålet 20-29 år. 1930, 1950.

Average number of children in marriages of 18 years duration or more, by

occupation of breadwinner. Age of wife at marriage 20-29 years.

Kil de : Se tabell 14. Source: See table 14. Se tabell 16, note 1. See table 16, note 1.

Bygder

Rural districts

1.42

1.42

1.47

1.46

1.35

1.44

0.69

1.35

2.03

1.92

2.31

2.18

1.89

1.96

0.99

1.90

Byer

Towns

2.07

1.89

2.32

2.29

1.99

2.27

1.34

1.97

1930 1950 1930 1950 1930 1950

5.86 4.48 5.87 4.50

3.09

5.10

6.16 4.19 6.16 4.23 3.13

6.01 4.53 6.05 4.58 5.42 3.42

5.16 3.27 5.55 3.67 4.71 2.75

5.15 3.03 5.47 3.32 4.69 2.61

5.39 3.46 5.84 3.94 4.97 2.83

4.22 2.77 4.45 2.97 4.05 2.53

4.83 3.30 5.12 3.53 4.49 2.85

4.09 2.83 4.35 3.28 3.90 2.51

4.56 2.97 4.95 3.35 4.25 2.58

4.04 2.47 4.43 2.90 3.69 2.18

3.42 2.70 3.51 3.06 3.39 2.51

4.42 3.02 4.82 3.39 3.83 2.58

4.68 2.62 5.19 2.99 4.30 2.33

5.54 4.63 5.72 5.07 5.27 3.87

5.15 2.36 5.53 3.15 4.08 1.81

5.35 3.63 5.67 4.08 4.52 2.72


Befolkning. 20

Population

Tabell 18. Personer utenfor Statskirken 1900-1950.

Persons outside the State Church.

Trossamfunn

Religious denominfttions

Personer

Members

Trossamfunn

Religious denominations

Personer

Members

I alt utenfor Statskirken. Total 1900

-»- » 1910

» 1920

-»- » 1930

-»- » 1946

-»- » 1950

1950:

Romersk katolske. Roman catholics. . . .

Gresk ortodokse. Greek orthodox

52 714

62 553

71 062

. 91 459

120 106

123 314

Forskj. andre frimisjoner. Various other

free missions

Kristi menighet. Congr. of Jesus Christ

Pinsemenigheter. Pentecost congregations

Andre samfunn med voksen dåp. Other

denominations which have baptism at

an adult age

Katolsk apostolisk menighet. Catholic

apostolical congregation

4 753

365

Jehovas Utenlandske evangeliske samfunn. vitner. Jehova's witnesses . . .

Foreign evangelical denominations .

Av dette : Of which:

Engelske. English

Metodistkirken. Methodists

Baptistsamfunnet. Baptists

Adventister. Adventists

Vennenes samfunn (Kvekere). Quakers

Den evang. lutherske frikirke. Free

lutheran evangelical church

Jarlsbergske frimenighet. Jarlsberg free

congregation

Guds menighet. Congr. of God

Misjonsforbundet. Union missionaries

Den evangeliske forsamling. Evangelical

assembly

584

261

11 570

8 964

5 440

76

17 319

576

1 666

3 138

368

Chr. Science. Chr. Science

Unitar. Unitarians

Forskjellige mindre samfunn. Various

other denominations

Mormoner .Mormons

Mosaiske trossamfunn. Orthodox Jews

Andre ikke kristne samfunn. Other nonchristian

denominations

Intet trossamfunn. No religious denomination

Dissentere ikke nærmere angitt. Dissenters

without other classifications

I alt utenfor Statskirken. Total 1950..

Kilde: N. 0. S. XI. 153. Folketellingen 1950 VII. Source: N. O. S. XI. 153. Population census 1950 VII.

243

723

30 036

1 926

133

2 135

118

17

2 009

451

836

22 035

7 820

123 314

Tabell 19. Fremmede statsborgere bosatt i Norge 1910-1950.

Aliens living in Norway, by country of.legal nationality.

Statsborgere i:

Country of legal nationality:

Personer

Persons

Statsborgere i:

Country of legal nationality:

Personer

Persons

I alt. Total 1910

» 1920

» 1930

» 1946

» 1950

1950:

Albania. Albania

Belgia. Belgium

Bulgaria. Bulgaria

Danmark. Denmark

Færøyene. The Faroe Islands

Finnland. Finland

Frankrike. France

Hellas. Greece

Irland. Ireland

Island. Iceland

Italia. Italy

Jugoslavia. Yugoslavia

Luxembourg. Luxembourg

Nederland. Netherlands

Polen. Poland

Portugal. Portugal

Romania. Romania

40 896

63 537

35 114

15 912

15 797

5

44

18

3 793

4

257

115

7

9

88

45

25

4

361

616

6

7

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Sovjetsamveldet. U S 8 R 105

Spania Spain 22

Storbritannia og Nord-Irland. United

Kingdom 723

Sveits. Switzerland 54

Sverige. Sweden 4 596

Tsjekkoslovakia Czechoslovakia 149

Tyskland Germany 1 009

Ungarn Hungary 22

Østerrike. Austria 64

Ser-Afrikasamb. Union of S. Africa 22

Afrika ellers Africa, for the rest 8

Canada Canada 150

Samb.statene United States 1 402

Argentina Argentina 13

Amerika ellers. America, for the rest. . . 29

Asia (ekskl. Sovjetsamveldet) Asia

(excl. U 5.8 R) 19

Australia og New Zealand. Australia

and New Zealand 16

Statsløse Stateless 1 990

I alt. Total 1950 15 797


21 Befolkning.

Population.

Tabell 20. Hjemmehørende folkemengde etter næringer 1920, 1930, 1946 og 1950,

og fylkesvis 1/„ 1950. 1

Resident population, by industries and by counties.

Fylker

Counties

5:g,

,-, E;4

Pg ,

Pa g -4,-,., .,)

0

bk ,,

g 5_

'1. z,.

41 Z

tO ..t

b0 Z

4.ii

1, 'T1 .2,

A)z'

.. .,4

r11 r•t4 tt

4

'''''

. t

• 7 g

'i

:•=1

gi 73

a

..

r.) ,,,1 Ts I

A- -

c2 g wl) t i,,,

rd ,:,

A' t :,4“ ...,

,.

i zg

44 t'i', m Es.

., (1

cli

El,

4.'

c43 Es

tb ".

.,,41,-:.

A-i

t: 8 i',' V

', A a 9

F,-,', t„i2:.E .

E,..,14

8 4j' , ..,

4,7,itcgIg

Riket 1920. Total 2 649 775 880 385 3 162 085 763 126 217 808 3 216 675 195 769 213 927

» Pct. 100.00 33.22 6.12 28.80 8.22 8.18 7.39 8.07

Riket 1930. Total 2 814 194 838 153 207 413 773 465 252 069 246 415 223 580 273 099

» Pct. 100.00 29.78 7.37 27.48 8.96 8.76 7.95 9.70

Riket 1946. Total 3 156 950 783 963 188 302 977 185 271 663 285 372 311 583 338 882

» Pct. 100.00 24.83 5.97 30.95 8.61 9.04 9.87 10.73

Riket 1950. Total 3 278 546 712 707 181 557 1 122 944 290 889 302 379 323 253 344 817

» Pct. 100.00 21.74 5.54 34.25 8.87 9.22 9.86 10.52

Bygder.Rur.distr. 2 223 726 703 381 173 527 693 835 118 401 174 833 144 123 215 626

Byer. Towns . . . 1 054 820 9 326 8 030 429 109 172 488 127 546 179 130 129 191

Bygder.Rur.distr

Østfold 129 431 31 861 2 799 58 460 7 309 9 078 7 208 12 716

Akershus 180 177 39 342 439 67 037 17 961 17 647 20 658 17 093

Hedmark 159 403 82 618 76 37 535 6 648 8 735 9 633 14 158

Oppland 147 707 67 322 51 40 865 6 210 8 401 9 761 15 097

Buskerud 116 538 37 059 417 46 466 5 493 7 922 7 108 12 073

Vestfold 108 548 23 170 12 244 37 610 6 492 10 023 6 841 12 168

Telemark 95 605 30 896 1 192 37 385 4 363 6 401 5 570 9 798

Aust-Agder 56 781 18 227 1 308 17 202 2 351 6 912 3 605 7 176

Vest-Agder 61 957 20 734 3 250 19 309 2 688 6 246 3 904 - 5 826

Rogaland 130 719 42 862 11 147 40 860 6 786 10 375 7 869 10 820

Hordaland 198 047 44 953 14 139 73 229 12 130 21 285 13 275 19 036

Sogn og Fjord.. . 95 884 39 952 8 471 22 811 3 652 4 930 5 233 10 835

More og Romsd. 154 183 45 918 19 447 47 588 6 718 11 426 7 689 15 397

Sør-Trøndelag . . 141 089 45 090 9 566 39 670 9 431 12 466 11 109 13 757

Nord-Trøndelag . 100 230 45 643 3 203 26 210 3 637 5 834 5 814 9 889

Nordland 190 626 47 909 42 280 47 662 9 059 16 241 9 783 17 692

Troms 102 320 30 036 27 089 19 723 4 436 7 143 5 751 8 142

Finnmark 54 481 9 789 16 409 14 213 3 037 3 768 3 312 3 953

Byer. Towns

Østfold 55 988 992 170 31 431 5 506 5 155 6 061 6 673

Akershus 2 834 16 48 1 104 307 346 497 516

Oslo 434 047 3 826 279 163 935 79 995 42 240 88 216 55 556

Hedmark 13 664 240 11 5 106 2 275 2 056 2 341 1 635

Oppland 12 714 179 2 6 094 1 991 931 2 129 1 388

Buskerud 39 662 501 190 19 402 5 054 4 447 5 064 5 004

Vestfold 46 034 395 2 548 19 580 4 947 5 064 7 139 6 361

Telemark 40 766 377 431 20 909 4 840 4 490 4 606 5 113

Aust-Agder 19 007 278 248 7 065 2 668 3 333 2 687 2 728

Vest-Agder 34 973 306 236 14 757 4 937 4 989 6 028 3 720

Rogaland 80 689 709 1 079 35 789 11 115 12 325 10 459 9 213

Bergen 112 845 512 98 42 584 20 619 17 142 17 791 14 099

Sogn og Fjord 1 796 28 34 651 329 317 265 172

Møre og Romsd. 37 255 213 979 14 558 7 552 5 227 4 926 3 800

Sør-Trøndelag 56 669 245 71 21 123 10 059 8 252 9 494 7 425

Nord-Trøndelag 9 630 94 31 4 242 1 481 1 070 1 925 787

Nordland 31 075 232 252 12 679 4 541 5 933 4 802 2 636

Troms 15 178 68 256 4 778 2 802 2 595 3 071 1 608

Finnmark 9 994 115 1 067 3 322 1 470 1 634 1 629 757

K ilde : Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau.

For tidligere oppgaver se Statistiske Oversikter 1948, tabell 12 og 13, side 36 og 37. For previous years see Statistical

Survey 1948, tables 12 and 13, pages 36 and 37.

Etter grupperingen i 1950. According to the specification in 1950. 2 I 1920 og 1930 omfatter denne gruppen også barn

under 15 år med eget yrke (2 939 i 1920 og 1 270 i 1930), men i 1946 og 1950 er disse fordelt på næringer. In 1920 and 1930

this group includes children under 15 years of age who had an occupation (in 1920 2,939 and in 1930 1,270) , but in 1946 and

1950 these children are counted in the respective industries. a Sjøfolk på hvalfangst er regnet med under «Samferdsel». Seamen

on whaling vessels are included in Transport and communication.


Befolkning.

Population.

.

22

• ,


• "

• 1

ọ ,

c,,,

r.

ti r,

e I-4

.5,

.

W P4

C)

kr)

N

00

CI

00

MOO ci ir-• •,--4 N c) t•-• C) 00 N Cq CC, ,T lt.) N CV

7-4 cc (;) in cq C\1 C'1 t'.. C0 L-- N C) C0 co c) cc (0

Cl 01 N N •t 4 0 00 0-, 00 N r. 0 00 N r■ o0 01

(0 N Cl 00 ul 00 01 CD N v.- ,V

N 00 in r■ ■.,-.) N co C

,T in 1.0 ln HI C7) H4 CD N N 01 -1.4 r■ N ',V ,t4 N 0

,

g.

V uD l C C,1 0 1 X 00 N 714 ,V N 01 00 (0 r■ N (0 CD

...., " r. ,t, u1 u1 00 (0 (0 0 01 r■ N (0 (0 00 ,-+ ,V ,V .,-(

c::, cr., c-, 7. s' •,*

i; cr, oo N oo r. cq c.D r. V) 'TT CT, ,..C) 00 N ln

I-I E■I 00 10 CO GO 110 Cq HI CO ,, (0 V■ 01 cn oo oo

co cq co r-, ,-, c)

,-,

r.

cn r- r- co in ci c) ,t, r- ,t, r- c) cn c) co c) r. cr)

01 cn r. ,f oo a) r- co cq co cr, (0 00 CD 00 (0 00 u1

fi oo N N.. r■ 00 01 N ,V 00 r■ oo VD N HI CO H4 CD

(.0 CD r■ 00 r■ 00 r. r. Cn 00 N,

Cq a

.'l 01 00 N . ,r r. 7r cz*, c)

3 W r'' ''4 00 M

cm

r■

V- (D '' u/ r- cq r. c) ,f co (D ,V (0 u1 00

r.

.

..,. p...,

cq co r- cn r. r. r- klo cn cr, cq r. r. r. ko co oo

,f 0, ,t. V, 00 00 CD cq r- cn cq on oo c) r- oo o co

ko oo 774 ,7.3 cq oo 00 ,t. N 0 C\11 r, r■ 41 ..7V N (C, N 01 10

H E. (D CD 01 V- CD cq r. cq r. uo r- ,t, 00 c) r. (D

00 0,1 00 y. r.

"

CD

,--,

,-+

vz

cm

fl

W ..1

74 mg

i-, Ey

fr, ô,

ClNI

o *- zs

N cm IW kl

,-,

..,,,, c,,

.

5i

" 6

4

CD

CD

C>

-,-4,1,4

00

N

CD

0

co

(.0

1-1

"

00

N

,V

ap

cr,

N

u1

N

r.

cc

(0

0

r■

01 ln ln Cir, H4

,14 C\1 V- 7. c.0

N N 00 u1 ,V

co oo oo co

N cz. r. -7t.

G .,-.

00 N ,t4 r■ 00

7V ,-,

N 00 N 00 ul

CO 00 ,T N 1.0

r- cz r. cn

c.c. cq

0 co co co co

01 V■ r■ ,V u1

N u1 CD r■ ,V

kö C\1 r. 7. CO

r. co c) ,..0

(0 r■ ,-4

CD V■ ,V cq c)

co r- r- c) oo

cq ap kn cn c)

lt0 CV CT, N CO

r■ cil r■ 00

(0 r. ,-4 r■

(SD c, ,. cc r. r. r. 00 00 00 CD CD cq 0) cq ,f c) cq ,f cD 00 00

00 00 0/ 00 r. ul CD r. r■ ul Cq 0 u0 CD ,V (0 01 r■ (0 cq (0 CD

01 r. r. Cr, ,f Co ,V 00 r. Cn 0 ,V GO r. CZ 00 Cq Cn 00 r.

In HI HI HI ln NC •rf.4,f.

r. (0 CD l

u 'D ,V N 00 e, 7V ( 0 N u

1

', N 70 r■

u1 c0 ,V 0 0 0 00 N 0 00 V-- N r. N C4 irD 00

N 01 r, N Lc1 0 N CO (0 ,-■ N CD C‘I 01 01 0 N

M r. 00 N CO -ct, Cn (0 00 ,f. ,V (.0 ,V 01 CI 0 (0

co cq c) co 0) cq c.c) -co oo r. ,V hn (D 00 ',V 00

CD 00 00 r. r. r, r. 41 ,V r. .1 ,f ,t

00 N

H4 00

"

0 CD (0 (0 ,t, N cq r. cn (0 L, ,V 00 01 r■ cn (0

00 cq r. r- ,f cn oo CD 01 00 (0 u1 00 00 00 QD ul

cq ,. ,. kn 01 cq aP 01 r. ,t, 00 cq uo co co

r- oo co ,-( N r. ,r, c.0

oo

k_o ,., co • cq c.) -,t.,

"

(.0

(.0 0 Cn r■ 71.4 M H4 CO CO 110 1.0 Cr, 00 ,T C\11 ,..C) 7T

N N ... N 00 (0 In N 111 c0 ,t 4 N (0 01 OD ul 0

, C , cc, c, ,ps ONNNu1 ,-4 r■ 00Nc0 v")

,-, .71.1 V- CD u1 (0 r■ 0 CD 01 ,-.4 VD ul ul u1 r■

CD 00 u1 r. C■ Cn •14 ,f. ,-i •14 r. 00

00 N .--■ N

V- 0 00 N CD 00 N CD 01 cVl 00 00 (0 00 ,t, ul 00

cc r. ,t+ r- kn cC'1 r- vo ap r. it1 00 Cq N Cq

cq0

00 C\1 Cr, r, C2) ( 0 CO 00 u1 CO CO 00

COfi

. N oo

,-4 CD ,V u0 cD

N co kto

Z5 W 44 cq

""

r. 0 CO

,-, -,t,

o

e

co r-4

-cl., -ct 0 7. 7. 00 CD 01 (SD cq CO cq r. 00 r. (D

(7, c::, i-f in CO CO CO N r. CO 00 ,P. 00 N CD CO N

-71

C•2 , 7,1 7. 0 ,t4 0 00 N (0 CO CD CO ul Cl 00 CO ul 01 ul

c:, 7,31 -ig cD r. 0 ,f C91 r. ,f Cq r. ,V r. 01 r. CO Cq

C■ Cr, Cq 111 V- (D u1 01 r. r.

. El

Ci r. r. (0

00C1 r■

HI ln

,---A--„,

N N r. oo 0

N 0 01 (sD (0

00 oo ■-, oo cD

,, QD cq r-

,f (D Cq

-TV ■-.4 ,-+ r.

ul OD N ul CD

CD CD r, r, 10

cq ,f cn ap cì

N c:) oo cs)

,-. co

,t, r■

le Cr, CD r. CD

0 CD (.0 01 CD

N ,V 011100

N 0 0 01

r■ CO C-, 0-,

,t4 r■

co N0

co

czN

r■

N

00

00

00

N

-4.

cq

r.

■11

N

0

10

N

r.

,f

oo

oo

H

,V

',V

C91

00

Cq

Cq

Cr,

,t1

CD

ul

..71..

(D

cq

CD

N

00

(zD

c)

co

CD

00

N

00

CT,

CD

N

r.

in co 0 Cn

U1 C4 C.C, N Cq CO

00 CO (D 01 CD cq

VI r. (D u0 r. CO

01 00 00 ,r CC)

00 N

u0 CO cq c) c)

u0 N V- N (0

00 CO 00 ,V 00

Cq r. r■ 0 Cq'

00 X (0 00

CO

Q r-t g's • r.": • .1 .. • • • • • ' • • • •

• g

Ct

,.Q . . .

0 g '•'

• • • t • c..., t3 • • • "c.' ) . . - —8 - • • '4) .• -. •. .•

. : : Z : : ,z z •,.., . ,.--

ti

8 • s : .8 : .• . . : , . •., . . : s : : •. •.

: : :r•-• -. : : me", c," ....... . • ,-. •• Q.) • e..., • • •

..g g , .

• •Q) •.. - - • •

g

,...:' c, •

P.1

.• . ,, • .• ,...) 4, ..... . .. . g . , • , o • : ,, • • • • •

8 g • Z., • ZS • . ,..) C..) • „it • : . . .

g

•'''' • .• ,,,:"t tn • '12 t • W • 0) • ca • '' ,) • •

cs2

g . . ..,., g g . g tZ, . P,z3 .,.; . . . . . . ,11 : ''' • •

• • t:t ,'' • t2 - • ..r, • • • ,,,,.

'3• g • ô) ••.-.., .' ci • • cD • • ,,,, •

cis bo

g • • • Z • •st'., ,,, • • . \„;) . &. . ., •,..,- . on . •.


23 Befolkning.

Population.

Tabell 22. Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more, by economic activity.

...■■■■•••■,•■■••■••■••..... 0

Levevei. Economic activity

Personer 15 år og mer i alt. Persons 15 years of

age or more

Riket

The whole country

M. M. K. F.

1 215 809 1 263 073

Bygder

Rural districts

Byer

Towns

M. M. I K. F. M. M. I K. F.

832 873 803 870

382 936 459 203

I. Jordbruk. Agriculture

224 236

26 219 221 084

25 848

3 152 371

Selvstendige med leid hjelp. Employers

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Familiemedl. med jordbr.arb. Family workers

Andre arbeidere. Other workers

II. Skogbruk og jakt. Forestry and hunting

58 152 8 092 57 534 8 016 618 76

83 514 5 444 82 941 5 398 573 46

4 590 336 3 827 236 763 100

49 542 8 037 49 344 8 004 198 33

28 438 4 310 27 438 4 194 1 000 116

39 227 368 38 470 327 757 41

Av dette : Of which:

39 Skogbruk. Forestry 186 365 38 430 324 756 41

Jakt. Hunting

41 3 40 3 1 —

Selvstendige 702 med leid hjelp. Employers. . .

97 667 90 35 7

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 248 19 242 16 6 3

Funksjonærer. Salaried employees

1 615 43 1 444 16 171 27

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 36 662 209 36 117 205 545 4

III. Fiske m. v. Fishing etc

Av dette: Of which:

Fiske. Fishing

Selfangst, småhvalfangst. Sealing and catch of small

whales

Selvstendige med leid hjelp. Employers

Selvstendige uten leid hjelp.' Own account

workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

IV. Hvalfangst. Whaling

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

V. Bergverksdrift. Mining and quarrying . . . .

61 230 272 59 487 247 1 743 25

60 846 269 59 143 245 1 703 21

384 3 344 2 40 1

3 637 22 3 309 18 328 4

52 569 175 51 573 171 996 4

482 7 399 6 83 1

4 542 68 4 206 52 336 16

8 003 20 6 523 10 1 480 10

1 638 9 1 278 1 360 8

6 365 11 5 245 9 1 120 2

9 074 257 8 312 211 762 46

Av dette: Of which:

944 Kullgruver. Coal mining

49 846 38 98 11

Malmgruver. Metal mining

5 325 171 4 917 147 408 24.

Stein- og mineralbrott m. v. Stone quarrying and nonmetallic

mining etc.

2 805 37 2 549 26 256 11

Selvstendige med leid hjelp. Employers . . . 131 3 106 2 25 1

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 100 — 90 — 10 —

Funksjonærer. Salaried employees 575 75 439 43 136 32

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 8 268 179 7 677 166 591 13

VI. Industri. Manufacturing

275 268 82 421 156 992 38 931 118 276 43 490

Av dette : Of which:

Neeringsmiddelind. Food manufacturing industries .

Drikkevareind. Beverage industries

Tobakksind. Tobacco manufactures

Tekstilind. Textile industries

Bekledningsind. Clothing industries

Treindustri. Wood industries

Møbel- og innredningsind. Manuf. of furniture and

fixtures

29 661 10 749 15 845 4 813 13 816 5 936.

3 254 683 770 121 2 484 562

1 101 970 144 86 957 884

9 624 15 946 6 413 10 756 3 211 5 196

16 993 30 075 8 811 14 361 8 182 15 714

17 036 539 13 852 314 3 184 225.

22 329 585 16 608 384 5 721 201

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Selvstendige fiskere som ikke uttrykkelig har oppgitt at de har leid hjelp er gruppert her.


Befolkning. 24

Population.

Tabell 22 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember '1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevei. Economic activity

Riket

The whole country

M. M. K. F.

Bygder

Rural districts

M. M. K. F.

Byer

Towns

M. M. K. F.

14 Treforedlingsind. M anuf . of pulp, 091 paper and paper prod. 19 738 3 072

1 481 5 647 1 591

Grafisk ind., forlag m.v. Printing and allied industries 11 657 5 330 2 542 889 9 115 4 441

Lærindustri. Leather and leather products

3 670 743 2 068 326 1 602 417

Gummivareind. Manufacture of rubber products

2 865 1 082 2 095 795 770 287

Kjemisk ind. Chemical ind.

16 355 2 598 10 216 864 6 139 1 734

Kull- og mineraloljeforedling. Manuf. of products of

coal and mineral oils

274 15 167 7 107 8

Jord- og steinvareind. Manuf. of non-metallic mineral

products

12 296 1 312 8 574 668 3 722 644

Primær jern- og metallind. Iron and steel and nonferrous

metal basic industries

13 229 464 9 816 312 3 413 152

Jern- og metallvareind. Manuf. of metal products 19 673 2 671 9 018 1 078 10 655 1 593

Maskinindustri. Manuf. of machinery

14 130 600 6 257 187 7 873 413

Elektroteknisk ind. Manuf. of electrical machinery. . 10 675 2 423 3 229 512 7 446 1 911

Transportmiddelind. Manuf. of transport equipment 44 285 1 010 23 887 452 20 398 558

Diverse industri. Manuf. ind. not elsewhere classified 6 423 1 554 2 589 525 3 834 IL 029

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . .

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

16 101

13 992

28 581

216 594

1 075

11 268

11 702

58 376

9 530 413 6 571 • 662

10 042 8 117 3 950 3 151

11 159 3 680 17 422 8 022

126 261 26 721 90 333 31 655

VII.

Bygge- og anleggsvirksomhet. Building and

construction

126 604

2 027

85 963

895

40 641

1 132

Av dette : Of which:

Byggevirksomhet. Building

Anleggsvirksomhet. Construction

Entreprenørfirma. Contractors

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . .

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

69 968

36 101

20 535

8 048

15 034

3 910

99 612

857

602

568

52

13

1 141

821

45 198

29 301

11 464

4 733

12 632

1 532

67 066

275

428

192

23

6

284

582

24 770

6 800

9 071

3 315

2 402

2 378

32 546

582

174

376

29

7

857

239

VIII.

Kraft- og vannforsyning. Electricity, gasworks

and water supply

10 209

820

4 952

223

5 257

597

Elektrisitetsforsyning. Electricity

Gassforsyning. Gas-works

Vannforsyning, renovasjon. Water supply etc.

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . .

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

7 594

697

1 918

9

8

2 165

8 027

737

33

50

628

192

4 534

44

374

7

7

951

3 987

217

15

177

46

3 060

653

1 544

2

1

1 214

4 040

520

32

45

451

146

IX. Varehandel. Wholesale and retail trade . . . .

78 365

53 977

32 442

20 774

45 923 33 203

Agenturvirksomhet og kommisjonshandel. Commissioners

Engroshandel. Wholesale trade

Detaljhandel. Retail trade

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . .

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and worke's

5 128

21 203

52 034

15 925

8 260

37 254

16 926

1 310

4 986

47 681

4 469

3 015

42 017

4 476

1 158

5 975

25 309

7 369

4 032

14 989

6 052

222

1 001

19 551

1 383

887

17 293

1 211

3 970

15 228

26 725

8 556

4 228

22 265

10 874

1 088

3 985

28 130

3 086

2 128

24 724

3 265

X. Banker, forsikring, sosialtrygd. Banking insurance

etc.

10 312

5 830

3 464

1 363

6 848

4 467

Av dette : Of which:

Bankvesen m. v. Banking etc.

Forsikring og sosialtrygd. Insurance etc.

Selvstendige med leid hjelp. Employers . . . .

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

6 152

4 160

100

59

9 693

460

2 099

3 731

1

1

5 300

528

1 911

1 553

9

10

3 359

86

514

849

1 294

69

4 241

2 607

91

49

6 334

374

1 585

2 882

1

1

4 006

459


25 Befolkning.

Population.

Tabell 22 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevei. Economic activity

Riket

The whole country

Bygder

Rural districts

Byer

Towns

M. M. 1 K. F. M. M. K. F. M. M. I K. F.

XI. Eiendomsdrift. Real estate 945 278 79 26 866 252

Selvstendige med leid hjelp. Employers . . 54 5 12 — 42 5

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 69 8 13 1 56 7

Funksjonærer. Salaried employees 167 132 20 16 147 116

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 655 133 34 9 621 124

XII. Sjofart. Shipping 62 507 3 127 33 965 899 28 542 2 228

Av dette: Of which:

988 717 180 808

crew on

ships in foreign trade 34 559 998 18 782 312 15 777 686

Offiserer og sjømenn innenriks. Officers and crew on

ships in internal trade 13 954 425 10 518 226 3 436 199

Skipsmekling. Shipbroking 851 181 171 29 680 152

Andre tjenester i tilknytning til sjøfart. Other services

Kontorvirks. i rederier. Shipowners' offices

Offiserer og sjømenn utenriks. Officers and

2 848 2 131

relevant shipping 10 295 535 3 777 152 6 518 383

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . . . 1 673 56 941 21 732 35

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 477 2 325 1 152 1

Funksjonærer. Salaried employees 20 585 1 464 10 617 333 9 968 1 131

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 39 772 1 605 22 082 544 17 690 1 061

XIII. Samferdsel, unntatt sjøfart. Transport and

communication, except shipping 61 539 13 092 36 052 6 379 25 487 6 713

Av dette: Of which:

Tjenester i tilknytning til transport. Services relevant

to transport and communication 214 142 41 24 173 118

Lagring. Storage etc 412 38 124 9 288 29

Post, telefon, telegraf. Post, teleph., telegr. 10 856 9 822 5 748 5 319 5 108 4 503

Selvstendige med leid hjelp. Employers. . . . 3 752 202 2 277 65 1 475 137

Landtransport. Land transport

Lufttransport. Aviation

48 742

1 315

2 764

326

29 551

588

936

91

19 191

727

1 828

235

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 7 903 30 5 880, 24 2 023 6

Funksjonærer. Salaried employees 11 807 10 872 6 304! 5 589 5 503 5 283

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 38 077 1 988 21 591 701 16 486 1 287

XIV. Off. administrasjon og forsvar. Government 1

and defence 30 531 9 336 14 444 2 786 16 087 6 550

Av dette: Of which:

Off. administrasjon. Government 19 448 8 085 7 848 2 259 11 600 5 826

Forsvar. Defence 11 083 1 251 6 596 527 4 487 724

Funksjonærer. Salaried employees 21 017 7 760 9 896 2 250 11 121 5 510

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 9 514 1 576 4 548 536 4 966 1 040

XV. Off. og privat tjenesteyting. Government,

community and business services etc. . . . . 43 880 52 234 19 648 21 416 24 232 30 818

e ,

Av dette : Of which:

Undervisning. Education 14 918 12 946 9 962 7 390 4 956 5 556

Helse- og veterinærvesen. Health and veterinary services

8 335 27 289 3 544 10 462 4 791 16 827

Religiøst og humanitært arbeid. Religious and humanitarian

organizations 4 324 5 367 2 483 2 532 1 841 2 835

Forskj. teknisk og merkantil o. a. tjenesteyting. Business

services 13 460 5 221 3 054 874 10 406 4 347

Underholdning m. v. Entertainment

2 843 1 411 605 158 2 238 1 253

Selvstendige med leid hjelp. Employers . . . 3 131 323 760 89 2 371 234

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 4 783 2 534 1 685 1 007 3 098 1 527

Funksjonærer. Salaried employees 26 158 19 793 13 642 8 404 12 516 11 389

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 9 808 29 584 3 561 11 916 6 247 17 668


Befolkning. 26

Population.

Tabell 22 (forts.). Personer 15 år og mer etter levevei 1. desember 1950.

Persons 15 years of age or more by economic activity.

Levevei. Economic activity

Riket

The whole country

M. M. K. F.

Bygder

Rural districts

Byer

Towns

M. M. K. F. M. M. K. F.

XVI. Personlige tjenester. Personal services . • • • 11 369 '77 105 3 833 43 388

7 536 33 717

Av dette: Of which:

475 Lønt husarbeid m. v. Domestic services

51 884 257

Hoteller og restauranter. Hotels and restaurants . . . 5 287 17 983 1 797

Vask, rengjøring o. a. pers. tjenester. Other personal

services

5 607 7 238 1 779

2 Selvstendige 165 med leid hjelp. Employers . .

2 221 957

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 1 220 2 427 592

Funksjonærer. Salaried employees

938 2 135 254

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 7 046 70 322 2 030

34 762

6 197

2 429

942

1 268

538

40 640

218

3 490

3 828

1 208

628

684

5 016

17 122

11 786

4 809

1 279

1 159

1 597

29 682

XVII. Uoppgitt næring. Industry unspecified. . .

6 595 867 4 406

397

2 189

470

9 Selvstendige med leid hjelp. Employers

6

Selvst. uten leid hjelp. Own account workers 31 6 22

Funksjonærer. Salaried employees 451 389 165

Formenn og arbeidere. Foremen and workers 6 074 460 4 199

Uoppgitt sosialstilling. Status unspecified 30 12 14

5

108

279

5

3

9

286

1 875

16

1

281

181

7

I—XVII. Yrkesbefolkning i alt. Total economically

active population

1 059 894 328 250 730 116

164 120

329 778

164 130

Selvstendige med leid hjelp. Employers . . .

Selvst. uten leid hjelp.' Own account workers

Funksjonærer. Salaried employees

Formenn og arbeidere. Foremen and workers

Uoppgitt sosialstilling. Status unspecified

113 589 16 618 88 217

188 267 24 942 170 086

171 626 103 803 80 275

586 382 182 875 391 524

30 12 14

1062

16 901

40 268

95 884

5

25 372

18 181

91 351

194 858

16

5 556

8 041

63 535

86 991

7

XVIII.

Husarbeid hjemme. Unpaid family work in

the home

87 772 468 81

546 821

6 225 647

Av dette: Of which:

Husmødre. Housewives

Hjemmevær. barn og kvinnelige slektn. Children and

women relatives

673 743

87 98 725 81

461 168

85 653

212 575

6 13 072

XIX.

Formue, pensjon, alderstrygd. Persons living

on income from capital, pensions etc. . . . .

96 369 118 375 65 060

66 594

31 309 51 781

Av dette: Of which:

27 Pensjon, alderstrygd. Pensioners, old 646 age pensioners 73 334 94 807 45 688 49 497

45 310

Formuesinntekt. Income from capital

11 679 14 551 8 049 8 149 3 630 6 402

Føderåd. Pensioned farmers'

11 356 9 017 11 323 8 948 33 69

XX. Forsørgede. Recipients of assistance

54 372 43 519 34 636

26 272

19 736 17 247

XXI. Uoppgitt eller utilstrekkelig angitt. Activities

unknown or not adequately described

5 087 461 2 980

63

2 107 398

Selvstendige fiskere som ikke uttrykkelig har oppgitt at de har leid hjelp er gruppert her. Retired farmers living on

farm after ceding it to heir.


27 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 23. Folketallet og folketilveksten i fylkene i 1952.

Population and increase of population, by counties.

Fylker

Counties

Folkemengde

pr. 1/1 1952

Population

Menn

Males

Kvinner

Females

Fodselsoverskott

Excess of births

Menn

Males

KvInner

Females

Overskott av

innfl. ( ), utfl. ( ±)

Inward (+) or

outward (±)

net migration

Menn

Males

Kvinner

Females

Folkemengde

pr. 1/1 1953

Population

Menn Kvinner

Males I Females

Riket. The whole country .

Bygder. Rural districts

Byer. Towns

1 642 810

1 143 873

498 937

1 668 011

1 097 330

570 681

+ 18 036

+ 14 171

+ 3 865

-I- 16 090

13 079

+ 3 011

-4- 815

± 1 325

+ 510

± 1

-± 2

+

378 1 660 031 1 682 723

117 1 156 719 1 108 292

739 503 312 574 431

Bygdene fylkesvis.

The rural districts by

counties.

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

66 502

93 423

83 065

76 341

59 119

55 633

49 364

29 085

32 039

68 016

100 919

48 701

77 861

70 971

51 799

98 405

53 420

29 210

64 409

90 833

76 810

72 566

56 368

54 367

46 893

27 954

30 532

65 228

100 117

47 396

76 561

69 285

49 447

92 744

49 875

25 945

687

980

878

794

525

624

429

308

394

1 204

1 711

513

1 142

828

754

1 230

690

480

629

992

809

727

480

586

476

238

347

1 034

1 408

485

1 004

715

616

1 178

805

550

4-

t

127

719

559

284

35

174

3

58

181

137

40

305

178

48

190

834

85

130

136 67 316 65 174

590 95 122 92 415

436 83 384 77 183

317 76 851 72 976

69 59 609 56 779

231 56 431 55 184

53 49 796 47 422

143 29 335 28 049

42 32 614 30 921

63 69 357 66 199

54 102 670 101 471

461 48 909 47 420

271 78 825 77 294

137 71 751 69 863

220 52 363 49 843

840 98 801 93 082

70 54 025 50 610

88 29 560 26 407

I alt. Total . . 1 143 873 1 097 330 -1- 14 171 -1- 13 079

1 325 -1- 2 117 1 156 719 1 108 292

Byene fylkesvis.

Towns by counties.

Østfold

Akershus

Oslo

27 370

1 259

200 363

29 215 + 124+ 138±

1 501 + 11+ 3 -±

236 821 4- 980 -I-. 662 +

Hedmark

6 385

Oppland

5 719

7 359 + 55+ 41±

7 052 + 58+ 24±

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Buskerud

22 625

19 852

8 800

16 872

20 090 22 073 105+ 68

24 335 + 169 -1- 120+

21 589 + 204+ 128+

10 221 + 67+ 49

18 268 + 199+ 156

Rogaland

38 265

Bergen

52 132

42 710 + 397+ 383±

60 849 + 466+ 354±

9Sogn og Fjordane

922 79 + 9+ 16

More og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

18 856

27 113

4 515

15 520

7 155

5 124

21 131 -I- 244+ 219+

31 494 + 228+ 188 -i-

5 131 + 102+ 52+

16 687 + 273+ 255+

8 134 + 83+ 86

5 132 + 91+ 69

128

15

972

21

67

71

248

135

84

71

218

329

2

75

310

62

392

152

48

55 27 366 29 298

15 1 255 1 489

876 202 315 238 359

10 6 419 7 410

94 5 710 6 982

28 20 124 22 169

43 23 042 24 498

46 20 191 21 763

105 8 783 10 165

48 17 142 18 472

10 38 444 43 103

229 52 269 60 974

10 929 1 005

269 19 175 21 619

369 27 031 31 313

117 4 679 5 300

384 16 185 17 326

167 7 086 8 053

68 5 167 5 133

I alt. Total. . 498 937

570 681 + 3 865 + 3 011 + 510

739 503 312 574 431

Kilde : N.O.S. XI. 171. Folkemengden i herreder og byer 1. januar 1953. Source: N.O.S. XI. 171. Population in

rural districts and towns January 1, 1953.


Folkemengdens bevegelse. 28

Vital statistics.

Tabell 24. Folkemengdens bevegelse fylkesvis og i de større byer i 1952.

Movement of population, by counties and for the principal towns.

Landsdeler

Divisions

Rik et. The whole country.

Bygder. Rural districts . . .

Byer. Towns

Uoppgitt. Unknown

Svalbard

Bygdene fylkesvis

Rural districts by counties

Østfold

Akershus

Hedmark

@ppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Byene fylkesvis.

Towns by counties.

Østfold

Akershus

Oslo

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Bergen

Sogn og Fjordane (Florø)

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag (Trondh.)

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

Andre byer med over

1500 0 innb. (i 1950).

Other towns with over

15,000 population.

Moss

Drammen

Skien

Kristiansand

Stavanger

Haugesund

Ålesund

27

17

10

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

1

499

094

405

8

108

549

162

098

922

915

751

372

429

053

536

634

187

047

717

375

779

460

472

23

225

120

135

409

484

359

177

323

818

062

22

371

651

116

353

172

113

165

294

124

249

532

163

164

Inn-

Otte

ekteskap

Marriages

performed

Levendefødte

Live

births

62

45

16

543

851

692

2

2 442

3 384

2 982

2 765

1 976

2 088

1 779

1 104

1 358

3 212

4 664

1 868

3 491

2 710

2 221

4 004

2 337

1 466

856

44

5 652

218

194

590

745

686

344

673

1 518

1 779

41

806

958

245

771

324

248

317

413

273

488

978

312

323

2 330

1 745

585

74

101

137

88

39

33

74

32

19

31

63

24

74

147

94

304

233

178

24

1

220

1

6

10

20

28

11

13

36

50

-

27

57

6

32

23

20

10

5

19

12

- 30

4

6

Herav

utenfor

ektesk.

Of which

illegitimate

Dødfødte

Stillbirths

972

741

231

31

52

50

41

33

26

33

14

15

55

79

33

50

38

36

85

46

24

18

-

82

1

1

4

7

19

3

5

26

26

1

5

12

4

8

3

6

4

2

7

3

21

2

2

60

38

22

1

4

3

4

1

4

1

1

1

2

2

6

3

5

4

-

12

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

2

2

1

-

-

-

2

-

1

-

-

-

1

Døde

Deaths

28 417

18 601

9 816

18

1 126

1 412

1295

1 244

971

878

874

558

617

974

1 545

870

1 345

1 167

851

1 596

842

436

594

30

4 010

122

112

417

456

354

228

318

738

959

16

343

542

91

243

155

88

166

290

135

233

480

158

159

Herav

under

år

Of which

under

1 year

1 481

1 117

364

48

62

58

52

45

27

34

22

36

70

114

46

96

69

52

137

87

62

17

1

112

10

6

18

17

9

6

24

30

29

1

19

25

4

20

9

7

4

14

2

16

18

7

8

Herav

utenfor

ektesk.

Of which

illegitimate

Fødselsoverskott

Excess

of births

over

deaths

34 126

27 250

6 876

-±16

1 316

1 972

1 687

1 521

1 005

1 210

905

546

741

2 238

3 119

998

2 146

1 543

1 370

2 408

1 495

1 030

262

14

1 642

96

82

173

289

332

116

355

780

820

25

463

416

154

528

169

160

151

123

138

255

498

154

164

Utvandring

til

oversjøiske

land

Emigration

to

overseas

countries

2 958

1 474

1 484

41

165

19

33

53

51

17

83

389

237

195

19

46

43

18

41

17

7

36

4

716

7

5

24

54

16

37

120

150

189

1

30

46

6

23

16

4

23

20

6

83

92

19

22

Skitsmisser'

Divorces

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Fordelingen av skilsmissene er foretatt etter mannens bosted ved søknaden. 2 Tatt med 98 skilsmisser hvor en

av ektefellene var bosatt i utlandet. Skilsmisser ved straffedom ikke tatt med.

2 2

1

116

715

243

55

5

55

137

38

25

55

62

32

21

15

37

45

13

22

40

20

47

26

25

37

2

698

7

10

35

56

29

10

26

71

91

2

14

81

15

30

19

10

17

27

9

22

56

11

6


29 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

••••,••■

Tabell 25. Ekteskap, fødsler, dødsfall, overskott av fødte, utvandring og

folkemengdens tilvekst 1901-1953. Marriages, births, deaths, excess of births

over deaths, emigration and increase of population.

••••••0

Årlig

gjennomsnitt

Annual

average

År

Year

Inngåtte

ekteskap

Marriages

performed

Ekteskap

oppløst

Marriages

dissolved

ved

død

by

death

ved

skilsmisse'

by

divorce

Levendefødte

Live

births

Derav

utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Dødfodte

Stillbirths

Døde

Deaths

Overskott

av fødte

Excess of

births

U tvandret

til

oversjøiske

land

Emigration

to overseas

countries

Folkemengdens

tilvekst

Increase of

population

Absolutte tall. Absolute figures

1901-05...

1906-10...

1911-15...

1916-20...

1921-25...

1926-30...

1931-35...

1936-40...

1941-45...

1946-50...

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953*

"

13 892 10 101 175 65 202 4 558 1 598 33 257 31 945 20 639 14 111

14 068 10 157 318 61 978 4 114 1 427 32 539 29 439 17 533 15 371

15 320 10 367 477 61 103 4 267 1 390 32 700 28 403 8 910 23 772

17 851 11 744 589 63 249 4 424 1 430 36 656 26 593 3 394 28 758

17 002 10 568 654 60 267 4 126 1 310 31 211 29 056 8 974 20 455

16 859 10 846 783 50 087 3 485 1 270 30 603 19 484 8 348 11 967

18 604 10 714 941 43 342 3 011 1 106 29 561 13 781 510 16 215

24 949 11 239 1 081 45 183 2 823 1 043 2 30 338 14 845 591 17 197

23 994 11 458 1 413 56 067 4 098 1 154 2 31 715 24 352 24 352

28 772 10 990 2 220 65 886 3 233 1 176 29 254 36 632 1 962 34 871

23 504 10 931 1 917 61 814 4 548 1 257 2 30 030 31 784 31 784

29 688 10 722 2 064 70 727 4 080 1 357 29 220 41 507 973 40 534

29 923 11 021 2 236 67 625 3 598 1 266 29 894 37 731 1 477 37 028

29 558 10 813 2 128 65 618 3 222 1 179 28 375 37 243 2 398 34 974

27 469 11 085 2 350 63 052 2 689 1 051 29 082 33 970 2 669 31 455

27 222 11 307 2 324 62 410 2 577 1 025 29 699 32 711 2 295 30 342

27 180 10 889 2 151 60 571 2 436 993 27 736 32 835 2 871 30 525

27 499 11 333 2 119 62 543 2 330 972 28 417 34 126 2 958 31 933

26 415 2 076 63 245 • • 27 894 35 351 2 515

1901-05...

1906-10...

1911-15...

1916-20...

1921-25...

1926-30...

1931-35...

1936-40...

1941-45...

1946-50...

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953*

Pr. 1000

innbyggere Pr. 100 inngåtte

Per 1,000 Per 100 performed

population

Pr. 1000

innbyggere

Per 1,000

population

Relative tall. Relative figures

Pr. 100

lev. fodte

Per 100

live births

Pr. 1000

fødte

Per1,000

births

Pr. 1000 innbyggere

Per 1,000 population

6.08 72.71 1.26 28.54 7.06 23.9 14.56 13.71 0.03 6.18

5.99 72.19 2.26 26.39 6.64 22.5 13.85 12.53 7.46 6.54

6.26 67.67 3.12 24.96 6.98 22.2 13.36 11.60 3.64 9.71

6.93 65.79 3.30 24.54 6.99 22.1 14.22 10.32 1.32 11.16

6.27 62.16 3.85 22.24 6.85 21.3 11.52 10.72 3.31 7.55

6.05 64.34 4.64 17.98 6.96 24.7 10.99 7.00 3.00 4.30

6.51 57.59 5.06 15.17 6.95 24.9 10.35 4.82 0.18 5.67

8.49 45.05 4.33 15.38 6.25 22.6 10.33 5.05 0.20 5.86

7.91 47.75 5.89 18.48 7.31 20.2 10.45 8.03 8.03

8.99 38.20 7.72 20.59 4.91 17.5 9.14 11.45 0.61 10.90

7.61 46.51 8.16 20.02 7.36 19.9 9.72 10.29 10.29

9.50 36.12 6.95 22.64 5.77 18.8 9.35 13.29 0.31 12.97

9.46 36.83 7.47 21.38 5.32 18.4 9.45 11.93 0.47 11.71

9.24 36.58 7.20 20.51 4.91 17.7 8.87 11.64 0.75 10.93

8.50 40.35 8.56 19.51 4.26 16.4 9.00 10.51 0.83 9.73

8.34 41.54 8.54 19.12 4.13 16.2 9.10 10.02 0.70 9.29

8.25 40.06 7.92 18.38 4.02 16.1 8.42 9.96 0.87 9.26

8.27 41.21 7.71 18.80 3.73 15.3 8.54 10.26 0.89 9.60

7.86 7.86 18.83 8.30 10.53 0.75

Kilde : N. O. S. XI. 148. Folkemengdens bevegelse 1951 og Stat. Meld. nr. 2, 1954. Source: N. O. S. XI. 148. Vital

Statistics 1951, and Monthly Bulletin no. 2, 1954. - For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 14, side 40-44.

For previous years see Statistical Survey 1948, table 14, page 40-44. - 1 Her er tatt med ekteskap oppløst ved straffedom og

skilsmisser hvor en av ektefellene var bosatt i utlandet. 2 Tallet omfatter også krigsdødsfall. Included are deaths

caused by the war.


Folkemengdens bevegelse. 30

Vital statistics.

Årlig gjennomsnitt

Annual average

,J)

cit

I '8 Z-4

ry,

1.

Tabell 26. Ekteskap inngått 1936-1952. Marriages performed.

a. Ektefellenes sivilstand. Marital status of participants.

4

1936-40 24 949 2 551 22 876

21941-45'

19 195 • • 17 429

1946-50 28 772 . . 25 487

1951

27 180 4 075 24 091

1952

27 499 4 378 24 447

-4•D

oCe •

A

,•C

Ungkarer med:

Single men with:

W

310

291

567

437

457

4c.13

au

4

209

165

478

508

540

Enkemenn med:

Widowed men

with:

Fraskilte med:

Divorced

men with:

74

na n

P1.1

4t1

W

866 188 45 347 28 80 91.7 2.1 4.8 1.4

633 155 35 337 37 76 91.0 2.4 5.0 1.6

910 276 72 689 73 220 88.6 3.6 5.6 2.2

751 233 82 753 87 238 88.6 3.5 5.5 2.4

716 242 75 697 88 237 88.9 3.6 5.2 2.3

-4:4?

Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

Ungkarer Enkem. og

med: frask. med:

te

te

(:)

0

1936-40

1941-45

1946-50

1951

1952

b. Gjennomsnittsalderen ved giftermålet. Average age at marriage.

År

Year

Alle ektev. Total married

Ugifte. Single

For gifte. Previously mar.

Menn. Males Kv. Females Menn. Males Kv. Females Menn. Males Kv. Females

30.26 26.79 29.29 26.38 44.91 38.55

30.15 26.85 29.15 26.35 44.20 37.85

30 40 26.99 29.25 26.35 43.90 37.30

30.06 26 60 28.80 25.88 44.80 38.24

29.74 26.39 28 56 25.67 44.52 37.79

Kilde: N. O. S. XI. 148. Folkemengdens bevegelse 1951 og manuskript i Byrået. Source: N. 0. S. XI. 148. Vital

Statistics 1951, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 15 og 16, side 45. For previous years see Statistical Survey

1948, tables 15 and 16, page 45.

Oppgave mangler for 1942. Data for 1942 not available. 2 Her er tatt med personer med uoppgitt sivilstand.

Tabell 27. Inngåtte ekteskap etter brudens og brudgommens gjensidige alder. 1952.

Marriages cross-classified by age of bride and age of groom.

Brudgommens alder

Age of groom

15-

19 år

20-

24 år

25-

29 år

30-

34 år

35-

39 år

Brudens alder. Age of bride

40-

44 år 49 45-

år 54 50-

Ar 59 55-

år

60-

64 år

65-

69 år

70 år

og

over

Uoppg.

Un/tn.

I alt

Total

15-19 år, years • •

20-24 » • • •

25-29 » » • • •

30-34 » » • • •

35-39 » • • •

40-44 » » • • •

45-49 »

50-54 » » • •

55-59 » »

60-64 » » • • • •

65-69 »

70 og over

Uoppgitt. Unknown.

2 524 10 961 6 763 2 610 881 387 196 72 29 8 2 13 24 447

20

8 4 310

4 169 774 99 10 4 5 6 512

5 033 3 469 713 111 23 4 1 3 10 097

1 543 2 171 1 218 306 80 18 1 5 471

289 644 728 406 124 31 9 2 256

73 186 310 313 187 67 18 6 1 168

22 47 120 136 185 111 41 13 676

5 16 39 63 94 111 68 17 5 1 420

2 6 12 32 51 74 62 26 5 1 271

1 6 9 25 33 40 30 14 2 161

4 9 15 21 21 8 8 2 88

2 4 2 8 13 9 12 9 60

2 5 9

I alt. Total 2 544 11 246 7 324 3 251 1 392 786 466 269 128 42 24 13 14 27 499

Av disse: Of which:

Begge ugifte. Both

single

En eller begge for

gifte. One or both

previously married

188

1 451

739

133

24

7

1

285 561 641 511 399 270 197 99 34 23 11 3 052

Kilde Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.


31 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

•••••••••■■,,,■■•■■■•

Tabell 28. Giftermålshyppighet for ugifte fordelt etter kjønn og alder.

Marriage rates for single persons, by age and sex.

Alder. Age

Menn. Males

1909- 1919- 11929-

1912 19221 1932

Årlig antall ektevigde pr. 1000 av middelfolkemengden

Persons married per 1,000 midyear population

1945- 11949-

19481 1952

Kvinner. Females

1909- 11919- 11929-

19121 19221 1932

1945-

1948 1949-

1952

15-19 år, years

20-24 » »

25-29 » »

30-34 » »

35-39 »

40-44 »

45-49

50-54 » »

55-59 »

60-64 »

65-69 »

70-74 » »

75 år og over and over . . .

I alt. Total

2.0 1.0 0.7 1.5 2.7

48.9 45.1 30.2 44.1 57.0

120.9 115.2 94.6 125.0 139.6

112.3 105.9 101.3 132.9 128.5

75.6 70.0 67.3 91.4 81.0

45.7 39.7 38.3 55.3 46.8

28.1 23.2 22.1 31.9 27.0

13.2 12.1 12.2 18.1 14.6

7.7 6.8 6.7 9.0 8.6

3.8 3.3 3.8 4.1 3.8

1.6 1.1 1.4 2.1 1.9

1.0 0.4 0.6 0.8 0.7

0.5 0.1 0.1 0.5 0.2

42.6 41.9 38.0 55.2 58.6

10.0 9.8 7.6

75.5 79.8 67.0

96.5 98.9 96.0

60.0 60.4 61.4

33.1 31.4 29.3

19.5 16.9 15.6

11.0 9.7 8.8

4.9 4.5 4.4

2.5 1.9 1.6

1.0 0.5 0.6

0.4 0.3 0.5

0.1 0.1 0.2

0.1

39.7 41.1 37.9

15.3 23.0

108.1 146.6

162.5 178.7

111.3 110.3

57.8 55.0

29.1 27.4

14.0 14.1

7.1 6.4

2.5 3.1

0.8 1.1

0.6 0.5

0.3 0.3

0.1

60.0 65.2

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Tabell 29. Skilsmisser og separasjoner 1950-1953. Divorces and separations.

År

Year

Skils -

mieser

i alti

Divorces,

total

Barn

i alt

Children,

total

Skilsmisser etter ekt eskapei s varighet (år)

Divorces, by duration of marriage (years)

Under

3

3-4 5-9 10-14 15-19 20-24 252

og over

1950 2 323 2 891 114 3481 735 462 259 162 243

1951 2 151 2 757 146 275 673 436 229 176 216

1952 2 116 2 709 121 296' 687 409 231 166 206

1953 2 076 2 650 149 283 665 362 252 162 203

Skilsmisser etter barnetall

Divorces, by number of children

0 ' 3 4 5

I I

1

725 886414165 63 25

633 825 381 180 76, 28

616 817 405 151 66 27

614 772,4111151 77 30

6 3

og over

45 1 941

28 1 818

34 2 023

21 1 998

Kilde: Oppgaver i Byriet. Source: Data front the Bureau.

' Skilsmisser ved straffedom ikke tatt med. (0 i 1951, 3 i 1952, siste år med oppgaver). 2 25 and over. 6 and over.

Tabell 30. Skilsmisser i 1953 fordelt etter ektefellenes gjensidige alder.

Divorces cross-classified by age of wife and age of husband.

Mannens alder

Age of husband

Under

20 år

years

Hustruens alder. Age of wife

20-

24 år 25-

29 år 30-

34 år 35-

39 år 40-

44 år 45-

49 år 50-

54 år

50-

59 år

60-

64 år 65-

69 år

70 år

og over

and over

Uoppgift

Unknown

I alti

Total

20-24 år, years . . . . 7 45 8 2

25-29 » » 1 76 151 36 11 3

30-34 » » 35 156 166 45 12 3

35-39 » 5 41 132 114 29 3

40-44 » » 3 19 40 111 97 24 7

45--49 » »

-^

3 19 27 92 86 20

50-54 » » 1 2 8 24 30 51 46

55-59 » » 3 5 18 26 29

60-64 » » 3 5 4 10

65-69 . . 4 4 10

70 år og over and over 1

Uoppgitt. Unknown .

I alt. Total 8 165 381 407 342 292 203 123

Kilde : Se tabell 29. Source: See table 29.

3

7

12 6

25 8 3

17 8 3

9 6 4 1

3 3 3 3

76 32 15 4

- 62

2 280

1 418

3 327

- 304

1 256

1 182

1 119

1 52

- 38

- 16

18 22

28 2 076


Folkemengdens bevegelse. 32

Vital statistics.

Tabell 31. Fødte og dødfødte 1911-1952. Live bilths and stillbirths.

Årlig

gjennomsnitt

Annual

average

År. Year

Levendefødte

Live births

Mannkjønn

Males

Kvinne-I

kjønn

Females

Derav utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Dødfødtel

Stillbirths

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Derav utenfor

ekteskap

Of which

illegitimate

Mannkjønn

Males

Kvinnekjønn

Females

Dødfødte pr.

1 000 fødte i alt

Stillbirths

per 1,000 births

I ekteskap

Legitimate

Fødsler med

Multiple births

Utenfor

ekteskap

Illegitimate

Tvillinger

Twins

Trillinger

Triplets

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

1949...

. 1950...

1951...

1952...

Årlig

gjennomsnitt

Annual average

Ar. Year

31 408 29 695 2 235 2 032 779 611 88 74 21.1 36.6 851 2 11

32 664 30 810 2 283 2 153 794 636 84 70 21.2 33.4 919 3 12

30 928 29 340 2 122 2 004 733 578 82 61 20.4 33.3 881 8

25 742 24 345 1 811 1 674 712 558 64 54 24.1 32.8 773 6

22 306 21 036 1 577 1 434 608 498 60 45 24.2 33.6 604

2

5

23 232 21 950 1 443 1 379 586 457 50 38 22.0 30.2 623 4

28 961 27 106 2 119 1 978 651 503 71 49 19.5 28.7 673 6

34 044 31 842 1 673 1 560 655 521 44 40 17.1 25.2 887 2 11

32 560 30 492 1 408 1 281 558 493 27 36 16.1 22.9 813 11

32 207 30 203 1 321 1 256 567 458 42 36 15.6 29.4 879 7

31 395 29 176 1 268 1 168 544 449 34 32 15.7 26.4 796 5

32 321 30 222 1 181 1 149 527 445 33 27 14.9 25.1 806 17

Kilde: Se tabell 26. Source: See table 26.

Tallet for dødfødte er ufullstendig før 1924. The number of stillbirths before 1924 is incomplete. 2 Herav 0.2 fining.

fødslen (1 i femåret). Herav 0.4 firlingfødsler (2 i femåret).

Tabell 32. Fruktbarheten etter morens alder 1889-1952. Reproduksjonskvotienter.

Fertility rates, by age of mother. Reproduction rates.

15-44

år

15-19

år

Levendefødte pr. 1 000 kvinner i alt

Live births per 1,000 women

20-24

år

Av disse: Of which:

25-29

år

30-34

år

35-39

år

40-44

år

Bruttoreproduksj

onskvotient'

Gross reproduction

rates

Nettore

produ k -

sjonskvotient

Net reproduction

rates

1889--1892..

1899--1900..

1910-1911..

1920--1921..

1930--1931..

1932-1935..

1936-1940..

1941-1945..

1946-1950..

1950

1951

1952

134.4 7.3 97.8 199.6 224.2 203.5 123.6 2.145 1.488

133.4 11.0 115.5 203.8 220.5 192.2 114.3 2.138 1.570

117.1 10.6 105.6 186.2 188.7 165.4 93.2 1.863 1.453

108.1 12.6 109.4 175.8 166.8 138.4 75.5 1.679 1.337

69.1 8.2 70.9 112.2 105.8 79.9 42.3 1.036 3 0.890

61.2 7.6 63.3 101.9 94.3 67.8 34.7 0.910 3 0.780

62.1 8.2 67.8 107.9 96.3 62.7 28.3 0.911 4 0.831

75.2 11.3 83.9 127.4 113.3 75.5 29.9 1.074 4 0.981

90.4 15.3 99.5 145.7 133.4 89.8 36.3 1.272 1.189

86.9 17.0 107.9 140.9 124.4 78.2 31.7 1.210 5 1.145

84.9 18.6 113.1 140.3 115.0 73.1 30.4 1.181 1.119

88.3 20.1 122.6 148.8 117.8 74.4 29.4 1.240 5 1.174

Levendefødte pr. 1 000 gifte kvinner

Live births per 1,000 married women

1889--1892..

1899-1900..

1910--1911..

1920--1921..

1930--1931..

1946--1947..

1949-1952..

305.2 504.0 459.9 393.3 335.2 277.2 165.8

305.1 592.6 484.6 381.9 333.4 264.4 159.3

270.6 564.2 461.9 358.0 283.7 227.2 130.8

250.5 784.4 454.6 335.3 254.3 198.2 106.6

160.6 693.6 373.5 237.0 163.1 114.6 60.8

174.8 623.7 364.0 255.9 193.4 130.7 53.2

147.4 651.2 346.4 225.6 152.7 95.6 40.0

Kilde : Se tabell 26. Source: See table 26.

Det gjennomsnittlige antall piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold vil bli født av en kvinne som gjennomlever

hele den fodedyktige periode (15-44 år). The average number of live-born daughters who would be born to a woman

passing through the whole child-bearing period ( 15-44 years) , according to the existing fertility rates. 2 Det gjennomsnittlige

antall levendefødte piker hver kvinne vil komme til å føde i alderen 15-44 år under de gjeldende fruktbarhets-

og dødelighetsforhold. The average number of live-born daughters born to a woman passing through the childbearing

period ( 15-44 years), exposed at each age to the existing fertility and mortality rates. Beregnet på grunnlag av

dødeligheten 1920-30. Calculated on the basis of death rates for 1920-30. Beregnet på grunnlag av dødeligheten

1936-40. Calculated on the basis of death rates for 1936-40. Beregnet på grunnlag av dødeligheten 1946-50.

Calculated on the basis of death rates for 1946-50.


33 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 33. Tallet på levendefødte pr. 1000 gifte kvinner delt etter alder og

ekteskapets varighet 1949-52.

Live births per 1,000 married women, by age and duration of marriage.

Ekteskapets varighet

Duration of marriage

0 år year


2 » »

3 » »

4 » »

0-4 år years

5 år years

6» >>

7 >> »

8 »

9 »

5-- 9 år years

10 år years

11 >>

12 » »

13 »

14 »

10-14 år years

15 år years

16 » »

17 » »

18» »

19 » »

15-19 år years

20 år og over. 20 years and

over

Morens alder. Age of mother

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44

447

507

250

250

286

462

255

229

219

179 159

392 359

249 228

212 191

198 180

311 246 217

Kilde: Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

134

286

183

157

146

175

203

175

152

184

177

143

155

154

121

135 127 104

132 115 93

169 146 119

I alt

Total

72 235

134 399

98 235

71 197

71 181

86 248

81 181

80 166

62 134

59 117

55 104

65 141

101

109

105

81

83

84

47 87

48 87

47 81

94 74 36 66

90 74 37 62

102 79 , 42 78

64

64

62

57

53

62

44

38 54

36 50

33 44

31 39

29 35

33 46

23 24

Tabell 34. Levendefødte barn delt etter ekteskapets varighet og barnets

nummer 1950-1952.

Live births, by duration of marriage and order of birth.

Ekteskapets varighet 1

Duration of marriage

1950/I alt antall. Total

number

Pct. Per cent . . • •

1951J1 alt antall

'Pet

19520 alt antall

1Pct

0- 1 år year

2- 4 » years

5-9 >> »

10-14 »

15-19 »

20-24 »

25 år og over. 25 years

and over

Uoppgitt. Unknown ... •

iste

barn

ist child

2net

barn

2nd child

3dje

barn

3rd child

4de

barn

4th child

5te

barn

5th child

6te barn

og over

6th child

and later

Uoppgitt

Order

unknown

Tilsammen

Total

22 424 17 641 9 836 4 894 2 349 2 600 89 59 833

37.5 29.5 16.4 8.2 3.9 4.3 0.2 100.0

22 263 17 033 9 433 4 611 2 239 2 490 66 58 135

38.3 29.3 16.2 7.9 3.9 4.3 0.1 100.0

23 126 17 688 9 968 4 818 2 252 2 343 18 60 213

38.4 29.4 16.6 8.0 3.7 3.9 - 100.0

15 685 626 2 1 - - - 16 314

6 183 9 212 1 795 189 16 2 8 17 405

1 087 6 657 5 347 2 065 591 204 2 15 953

146 1 025 2 323 1 927 1 059 982 2 7 464

16 139 435 549 474 812 1 2 426

- 14 55 81 108 305 - 563

2 1 1. 32 36

9 15 9 5 3 6 5 52

Kilde: Se tabell-26: Source: See table 26.

For årene 1929-1945 se Statistiske Oversikter 1948 tab. 18, s. 46. For the years 1929-1945 see Statistical Survey 1948,

table 18, page 46.

Differansen mellom barnets fødselsir og vigselsåret. Difference between the year of birth of the child and the year of marriage.

3


Folkemengdens bevegelse. 34

Vital statistics.

Årlig

gjennomsnitt

Annual average

År. Year

1931-35

1936-40

1941-452

1946-50

1942 2

1943 2

1944 2

1945 2

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

Alder'

Age

Riket

The

whole

country

O ... 907

1 73

2 » 69

3 » 47

4 e 47

0-4 » • • • 1 143

5-9 » • • • 121

10-14 >> • • • 70

15-19 » • • • 118

20-24 » • • • 203

25-29 » • • • 208

30-34 » • • • 280

35_39 » • • • 287

40-44 » • • • 298

45-49 » • • • 474

50-54 » • • • 706

55-59 » . 845

60-64 >> ... 955

65-69 » ... 1 266

70-74 . 1 692

75-79 » ... 1 867

80-84 ... 1 671

85-89 » ... 1 184

90 ar og over 592

Uoppg. Unkn. . 5

Sum. Total . 13 985

Tabell 35. Dødeligheten i riket, bygder og byer 1931-1952.

Mortality rates for the whole country, rural districts and towns.

. Døde i alt. Total number of deaths Døde pr. 1 000 innb. Deaths per 1,000 populat.

Riket. The whole country

Menn

Males

Kvinner

Females

Tilsammen

Total

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket. The whole country

Menn

Males

Kvinner

Females

T- il

sam m en

Total

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

14 559 15 002 29 561 20 959 8 602 10.4 10.3 10.4 10.3 10.6

15 191 15 097 30 288 21 358 8 930 10.5 10.1 10.3 10.1 10.8

16 738 14 977 1 31 715 22 307 9 372 11.2 9.7 10.5 10.2 11.0

14 626 14 628 '29 254 20 422 8 324 9.2 9.1 9.1 8.9 9.9

17 160 14 902 '32 062 22 259 9 763 11.6 9.7 10.7 10.3 11.6

16 941 14 682 1 31 623 22 355 9 239 11.4 9.5 10.4 10.3 10.9

17 219 15 433 1 32 652 22 899 9 698 11.5 9.9 10.7 10.4 11.3

15 557 14 473 '30030 21 238 8 764 10.2 9.2 9.7 9.6 10.1

14 685 14 535 29 220 20 735 8 485 9.5 9.2 9.4 9.2 9.7

14 898 14 996 29 894 20 928 8 966 9.6 9.4 9.5 9.2 10.1

14 274 14 101 28 375 18 847 9 528 9.1 8.7 8.9 8.7 9.2

14 395 14 687 29 082 19 187 9 895 9.0 9.0 9.0 8.8 9.5

14 878 14 821 29 699 19 422 10 277 9.2 9.0 9.1 8.8 10.0

13 985 13 751 27 736 18 237 9 499 8.6 8.3 8.4 8.2 9.0

14 285 14 132 28 417 18 601 9 816 8.6 8.4 8.5 8.2 9.2

Kilde: Se tabell 26. Source: See table 26.

Her er tatt med personer med uoppgitt hjemsted. 2 Tallene omfatter også krigsdødsfall. Included are deaths caused

by the war.

Tabell 36. Døde i 1951 og 1952 etter alder og kjønn.

Deaths, by age and sex.

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

1951 1952

Menn. Males Kvinner. Females Menn. Males Kvinner. Females

Riket

The

whole

country

It Se tabell 26. Source: See table 26.

Alder fylte år. Age --= exact age.

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket

The

whole

country

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

Riket

The

whole

country

Bygder

Rural

districts

Byer

Towns

673 234 648 495 153 833 626 207 648 491 157

55 18 75 54 21 81 63 18 70 56 14

51 18 44 28 16 45 36 9 39 32 7

28 19 31 24 7 34 26 8 29 26 3

32 15 20 13 7 34 22 12 28 20 8

839 304 818 614 204 1 027 773 254 814 625 189

92 29 75 57 18 127 93 34 65 42 23

52 18 36 26 10 67 51 16 45 35 10

93 25 49 42 7 91 69 22 44 26 18

156 47 84 61 23 173 138 35 69 55 14

151 57 122 98 24 194 142 52 119 84 35

197 83 130 92 38 213 151 62 137 96 41

188 99 208 135 73 278 198 80 149 91 58

179 119 255 171 84 343 203 140 246 145 101

269 205 340 212 128 473 279 194 326 202 124

400 306 484 283 201 683 406 277 465 286 179

474 371 639 386 253 868 459 409 682 415 267

522 433 860 511 349 1 063 633 430 890 536 354

779 487 1 147 697 450 1 352 820 532 1 203 708 495

1 082 610 1 747 1 101 646 1 744 1 059 685 1 802 1 115 687

1 264 603 2 045 1 300 745 1 955 1 287 668 2 227 1 385 842

1 178 493 2 139 1 414 725 1 788 1 291 497 2 181 1 395 786

882 302 1 660 1 109 551 1 224 933 291 1 668 1 148 520

483 109 912 646 266 620 498 122 999 728 271

2 3 1 2 2 1 1

9 282 4 703 13 751 8 955 4 796 14 285 9 483 4 802 14 132 9 118 5 014


35 Folkemengden.s bevegelse.

Vital statistics.

\moms .11.1,11.1.1■11.11■■■■•/

Tabell 37. Dødeligheten i iste leveår i fylkene, riket, bygder og byer 1911-4950.

Infant mortality rates (under 1 year of age) by counties, rural districts and towns.

Fylker. Counties

Døde barn i alderen 0-1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under one year of age per 1,000 live births

1911- I 1916- I 1921- I 1926- I 1931- I 1936- I 1941- I 1946-

1915 1 1920 1 1925 1 1930 1 1935 1 1940 1 1945 1 1950

Østfold 75.0 66.3 58.7 64.3 51.9 48.9 36.5 33.3

Akershus 63.6 54.7 46.2 46.1 42.6 30.1 32.2 25.2

Oslo 102.0 73.4 52.7 47.2 37.3 30.4 31.0 23.4

Hedmark 53.5 58.5 47.9 48.5 43.7 40.5 36.7 32.1

Oppland 46.6 49.0 44.6 41.0 38.0 31.8 36.2 25.5

Buskerud 64.6 61.7 53.8 48.9 43.4 36.6 38.3 27.7

Vestfold 59.5 64.6 56.3 48.0 51.3 38.4 35.2 27.0

Telemark 70.3 61.3 56.9 55.7 52.0 38.5 32.1 31.3

Aust-Agder 60.2 54.0 42.9 55.4 45.8 36.8 41.3 30.7

Vest-Agder 57.0 52.1 48.0 44.9 40.5 39.8 47.3 34.1

Rogaland 68.2 63.0 51.6 48.5 48.5 45.4 39.2 36.3

Hordaland 57.7 52.6 45.0 39.4 38.7 33.8 31.9 27.1

Bergen 64.5 62.7 44.8 46.2 40.3 31.3 29.8 25.4

Sogn og Fjordane 47.2 46.9 41.5 36.1 31.0 33.8 26.2 24.7

Møre og Romsdal 51.0 54.2 43.9 40.6 36.3 34.9 33.6 30.3

Sør-Trøndelag 67.8 63.4 50.4 48.6 43.3 36.0 35.1 28.9

Nord-Trøndelag 53.7 50.2 42.7 41.5 38.4 42.8 33.8 32.2

Nordland 59.6 62.8 53.5 51.4 42.8 44.2 40.4 37.0

Troms 72.3 81.2 66.4 67.2 62.4 51.2 54.3 46.4

Finnmark 129.4 127.7 111.9 91.7 92.0 75.1 83.8 57.1

Riket i alt. The whole country . 66.3 61.9 51.7 49.5 44:9 39.4 37.3 31.1

Bygder. Rural districts 58.7 57.7 49.6 48.3 44.0 39.6 38.1 31.5

Byer. Towns 84.6 73.4 58.3 54.1 48.7 38.7 34.5 29.6

Kilde : N. O. S. XI. 112. Folkemengdens bevegelse 1950 og sammendragstabeller 1946-50. Source: N. 0. S. XI.

112. Vital statistics 1950 and summary tables 1946-50.

Tabell 38. Dødeligheten i Lite leveår 1911-1952.

Infant mortality rates (under 1 year of age).

1911-15

1916-20

1921-25

1926-30

1931-35

1936-40

1941-45

1946-50

Årlig gjennomsnitt

Annual average

År. Year

Døde under 1 år

Deaths under 1 year of age

Gutter

Boys

Piker

Girls

Tilsammen

Total

Døde under 1 år pr. 1 000 levendefødte

Deaths under 1 year of age per 1,000 live births

Fødte

i ekteskap

Legitimate

births

Fødte

utenfor

ekteskap

Illegitimate

births

Tilsammen

Total

Herav. Of which

1. måned

1. month

2-12. mnd.

2-12.

month

2 271 1 754 4 025 62.2 119.4 66.3 25.4 40.9

2 235 1 696 3 931 59.2 97.9 61.9 25.7 36.2

1 756 1 359 3 115 49.4 82.8 51.7 22.1 29.6

1 425 1 054 2 479 47.2 80.5 49.5 24.5 25.0

1 127 819 1 946 42.5 76.8 44.9 22.5 22.4

1 029 750 1 779 37.4 68.8 39.4 21.3 18.1

1 177 911 2 088 34.5 71.2 37.3 18.4 18.8

1 200 848 2 048 29.4 63.7 31.1 16.0 15.0

4942

1943

1944

1945

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1 046 866 1 912 33.8 62.1 35.9 17.8 18.1

1 189 839 2 028 33.7 56.7 35.4 18.0 17.4

1 302 983 2 285 33.4 78.1 36.7 18.3 18.4

1 248 1 001 2 249 33.1 77.4 36.4 18.1 18.3

1 420 1 030 2 450 32.3 72.3 34.6 16.9 17.8

1 396 944 2 340 32.7 68.1 34.6 17.5 17.1

1 113 828 1 941 28.0 59.6 29.6 16.0 13.5

1 028 718 1 746 26 5 55.0 27.7 14.7 13.0

1 041 720 1 761 26.9 57 8 28 2 14.9 13.3

907 648 1 555 24.6 52.1 25.7 14.4 11.3

833 648 1 481 22.5 54.9 23.7 14.1 9.6

K i i 6 e: Se tabell 26. Source: See table 26.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 19 og 20, s. 47. For previous years see Statistical Survey 1948

table 19 and 20, page 47.Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

36

111 eti 0 01 CY) CD N 00 r. l`w If) 01 .14 eV C5) eti r. Cr) kt) CD Cq r. CO et' Lf) CY) Cq 00 0) CO

kti cc; 4 4 &Li wd; c; ,4 a) cNi ri ri ci r: kti 4 06 coi ci wt; ci ci c"; -1; cc) LeS

C) C CC 00 ,1) 00 C..0 CI 00 00 a) Cl Cq C) 0 In C1 N w- C, 00 V' Cl C) oo oo (:)

(7) 0 N N N CCO NNNNN oo N C vw kn cs) to co co cc> ko if) tf) Lf) CD cSD cS) txD in in in if) et.

w-4 r-'3 ri ri v-4 v. r-4 1-1 /-1

0 CO CY) et CO 1f) CO 00 0 0) in 0) • 0 c::)

c; c; a) tri ,t; ci cis kr; 4 oi a; ci o-; od

uo r. r. Cq ,Vre r. C) r. cg V, VD oo r-

6 cn cn oo oo oo oo oo oo oo oo r- oo oo r- cw , r- CD Q)

0 Cl et( r. tf) 00 et, 0 Cl CS) CY Cq eV 00 Cq V) CO Cq

4 od ci 4 ci od ui vi ,t; oi r4 ai ui ci ci ci vi ,6 oci

N 00 CO CO Cq 00 r. CT) 0) C) kr) Cl CI

(10 In V) kL a k n LC) kr) LC) U.) V. V. V. V. V. 4 0)

ri v. r4 r. r. 1--1 v. v.

0 CO CM 10 01 00 Cq v. N 0 in ev

ui ci r4 oi c4 ui ui 4 c4 ui oi ui oi od of)

oo 00 11) CD CO N C> r. Cl CO `14 CO N 0) Cl

00 00 00 NNNNNNNNNNN CC CD CO LI, CO

00 N N r. 0) CO re •ct. c) kC ) ç oo N

c; ci cri cc;

cy) cww N oo CC co co Cl Cl cc, cc, to w,r, cc,

kt LO r) ZI 'Tr Nt. `1, CO CO CO CYD

00 U1 QD eV CD C) Q0 uo a) cg co cn er r. CD r. 0 in 00 C, QD r. W.) Cb CI 00 0) 01 00 Ot 111 re 00 U1 CD CD

o.; a) oi r: ui ci oci od c4 ai od ci ui ui r: 4 u5 4 c: ci od r: ui od r4 r4 CY; .4 ci r: oi ai ai 6 IN: vi

CD 00 re CD QD U1 eV 01 01 5r. r. r. r.N u1 ç uo co co r. r. C) CA 00 00 cn O c ktev Ci 0 0 co cr,

• 01 0/ 01 0/ 0/ 01 01 01 01 01 0/ 0/ 0/ Cq Cq CI Cq Cq 0/ 01 01 0/ 01 0/ Cq Cq Cq Cq CI Cq Cq Cq Cq cg cq r. r.

CD 01 r. re CD CD CD re 00 111 00 r- r- r. 00 r. C73 Q 00

CY; r: r: r: c4 ui r4 oi od c4 ai ui ci od 4 oi r:

CM LC, LfD 1f)0101CiNC1v.r.0)0> 00CDCD kr)

NNINNCINNNNNNN 1-4 r-4

CC oo co Cl Cl r- r- N oo r- Cl CO CD Cl Cl QD r.

ui od ci c4 vi od 4 r: uS oi oi c4 ci r: 06 ui oc;

cr, 0) 00 00 0) N CO CC kr)

Cl Cl Cl "w4 r. 1-4 r-i

r. r. 00 0 CY) Cq 00 r. VD Cg CD CD 01 CD r- C) C) N00 00 Cg et. CD CD 00 U1 C> re CID re Cq U1 ,. C1 00 eV 0)

• • • • • •

cr; o.; cr; kfi 4 cis ti

CO CO od 06 CO ui ui r4 Cl c: N u5 r4 Cl r. QD Cl C)

• N N 00 00 N to to co co v. co co co Cl c:› CCCOCOCOCO CO I - C)C) N NNN

r. r. r. r. lr. r'3 r4 r. r. r. rA rA r. r. rl r'3

• r. ri r-I r-4 r. r. r-4

01 CD 111 01 CO oo cn uo Cl co co r- r. CO u1 u1 CO u1 01 a) c) uo c) QD cr) r. Cl ul u1 CD QD 01 r. 00 00 C4 CO Cq

oi od ci oi ci ci cr.; ci r4 c4 ci c4 r4 od ci od 6 oi od c4 ,4 oi ui ui r4 ci c: c4 ui ui od ui 4

co co cg r. 0 0 00 0) 0) Ve CD CD Cq 1-4 wr. 0 0 C) c) c)) Go te. v.• cc ev •t4

• ri r-4 r. v-4 v. r. v. v-4 v. r.4

kO Cq 4 Ce) C> V) 00 CD N C) kn CO V.

c: r: od r4 r: ci oi ui ui ,4 r: od ai od cg

r. r. CD C) r. CD C) CD CD CD 00 N QD QD V- et. et.

• Nri v-4 1-4

00 CD N N CID CO kC CO Cl tf) 00 0 CO 00 CO r.

CO od c4 CO ' CO ui Cl od c: ci od c4 c5 ce cc; C)

C)C) oo oo oo N oo N CC kt in -.1. co co cq

et' C> CO 0 C3) r. CC> et. r.N tf) 0 00 0 r. eti 00 N Cl Cl 01 1f) eti cCONCOLOCC) ,S) V. VD 00 Cl CO

C4 od r4 c4 c4 c4 ui ci cr; oi 4 oi 4 00 c4 ci ui 06

• C3 oo oo oo oo N oo co CO kro 1f)CDO1CqNN

• . •

N: 4 Cl od Cl r: Cl c: ai ai od 4 r: oo uo uo 6 (5

oo oo oo N N h 1/1 if) et. CO CO Cl Cl Cl

00reNr.OLf)r.NCT)CDN1f) 00 00r.NC)

•44 CC;C Cl ci kri cis kri r-: tri cc:; cc;

cn 00 00 00 00 00 N N N 00 Ln kn V. V. tf)NNNN

Lt, CO r. N ri 00 V) CO CM Lf) CD et, 00 eV Cr) N 0)

ci c4 (114 od Cl 06 ci ci oi c4 oi ui Cl ,4 oi cci ui

• N N 00 00 N N N 0) k u1 4 .14 Lf5 I-. Cl

C) Cl ap cso Cl to a) to c> CO te. 01

vi r: ui r4 r: ci ui r4 c4 ui oi od r4 Ui r4 uO ui

C) 00 00 C) 0) CD 00 00 N C.0 LC) V. V. U, Cl '-

CO wict. co co Cl c.c) oo 0 01 r. 0 00 CY) Cr) cC C)

4 er; Cl c4 Cl CO ai c4 ui c4 c4 cc; r4 06 u3 ci CC N ui

CD 00 CD CD r. CD C) 00 00 CD O u1 et. CO up Cl

r4

00 000C1NC>NcONNN 00 00tne..14 C)00)

C5; c4 oi r: ,4 r: r4'c4 r: ci ci ci 4 ci c4 oi c4 c) od

LL, Lt, CO C.0 N CO CO If, L, .44 cr) cq r-1

CD 00 r. CO CO kt, r••• Cl CO r. CO CO f) Cl f)

• r4 cr; od r: ci r: 4 od od 4 od ci oi c) od ui

00 00 00 00 00 00 C, V- CO N up et. et. CO CO r. r.

• CO r. 00 0 N 00 r. C> 00 r. C> Cl

(5 (5 Cl Cl 4 4 ci oi ci Cl ui od c4 CC; Ui r4 cr;

oo op oo oo oo r- r- r- uo oo uo co Cl Cl

N in N CO c) a) a) w:t. CO cr) oo o.) co in N

r4 r4 r4 u5 4 r4 r: ui vi oi od r: r: ui oi oi 6

NNNNNN to to to co uo Cl cg

v. CD eti C) CO CO N N CD CD et , C) LC) tf) r. cs)

CO cici LO CO c; C)ci C) CC

CC CC co co CC CC co CO CC r. kO•ct. co Cl Cl r.

CC wt CO ko Cl co co ko N co co co co co Cl C) '

CY; ci ci 4 r: ui ai ci od ci oi r4 Oi CC; od ci ai

V. in U0 ,0 kr) kO kr) u1 et. CO et. CO Cl

*.)

tki)

atl

C'

I

ko

C> 1f) r. CO re. CD 0) LO Lf) •-.4 CD C.C) c4:). N ,f) CO cr3

C:7; cY.3 c; kri v.; cc> ci ci

..14 co -1. CO co co Cl Cl co v. r-4 I. v-4

LO CD 00 CO 00 r. CO N •Ct. CD 03 CO in CC CC N tO

• ci r: ci CO od ui ui ci ui ci 4 r. c4 CO CO et;

et4 ef. tf) et. 01 CO 01 01 01 r. w-4

uo c- a) oo CD CD u1 QD cr.') r. Cl 00 r- CD C) 00,C) Cl oo Cl up 00 QD CD Cl u1 CO CD Cl CO C5). r- C) CO 00 et

4 Oi 06 Oi oi r4 ui ci r: ,4 c4 4 4 oi r4 c) a.; xi ci ci r4 r: oi 4 r: ui ci ui c4 ui r. c7; r: r: a) mi

re CO N re CD et. 01 CO CO CO Cl ro ret IN CD 00 N CD eV CO CO CO CY)

• tf) Cr). 01 CD CD ets CO 0 CN te. Cq 01 re C7) Cq re 00 CV r. CN Ve CO 0 0 0 Cf) r. CD tr) VD 0 CO

C) 6 16 Cl N.: a; CO N: a; cr; cci. C) w:I.;

-k-tic.ncn,-■cmococor. 01 111 CD

e 4 et4 e 4 e14 01C1 Cl Cl Cl C,1

C; rs.: Cl C5; Lei c; a; CO ci cy-s

V. CD CO CD 00 00 Cl r-4 CD CD C) CC V) kO kn

• 0000CY)C..0C1C1 r. r.

... C)

c>,

CD


ul u1 CD u1 CD ul CD up C) 4"D 0 in 0 7:7) 000)00C, U1C)0000001i10

N 00 00 cn cn r. C) r. r. Cl Cl CO CO et, u1 • V-0000MC) ,-.0 ,, r.NC401Me14 et.u1

IIII I I I I I [II 1 •

1 I I 1 I I 1 1 I I I I I I

r. CD r. CO r. cf) r. r. QD r. CD r.CC r.QD CD ,. Cl

00 00 CD CD C) C) Cl Cl co co uo uo uo NNWXMC)00 ,-..r.NNMMet...11

oo oo oo op co oo cD c).(74 cn cn ct cn cn cn cn cn 00 co co co 00 00 CD CD CD v., C., cy, cr, CD CD CD CD

SalPff • IITION

'5912)Utdd"


37 Folkemengdens bevegelse,

Vital statistics.

Tabell 40. Dødelighetstabeller 1946-1950.

Life tables.

Alder

Age

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Menn. Males

Gjennomsn.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

Kvinner. Females

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Gjennomsn.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

Alder

Age

Menn. Males

Dodsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Gjennomsn.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

Kvinner. Females

Dødsrisiko

pr. 1 000

Mortality

rate

Gjennomsn.

antall gjenstående

leveår

Expectation

of life

0 år 34.18 69.25 25.66 72.65 50 år 6.12 26.43 4.38 27.95

1 » 3.30 70.70 2.62 73.56 51 » 6.71 25.59 4.82 27.07

2 » 2.24 69.93 1.89 72.75 52 » 7.34 24.76 5.23 26.20

3 )) 1.71 69.09 1.29 71.89 53 * 8.00 23.94 5.55 25.33

4 » 1.42 68.20 0.80 70.98 54 » 8.50 23.13 6.04 24.47

5 » 1.34 67.30 0.92 70.03 55 » 9.27 22.32 6.09 23.62

6 » 1.14 66.39 0.69 69.10 56 » 9.52 21.52 7.11 22.76

7 » 0.97 65.46 0.56 68.14 57 » 10.47 20.73 8.16 21.92

8 » 0.91 64.53 0.49 67.18 58 » 10.98 19.94 8.26 21.10

9 » 0.74 63.59 0.38 66.22 59 » 12.35 19.16 9.07 20.27

10 » 0.71 62.63 0.43 65.24 60 » 13.57 18.39 10.40 19.45

11 » 0.68 61.68 0.43 64.27 61 » 14.36 17.64 11.15 18.65

12 » 0.71 60.72 0.45 63.30 62 » 16.37 16.89 12.50 17.85

13 » 0.78 59.76 0.49 62.32 63 » 17.92 16.16 13.43 17.07

14 » 0.85 58.81 0.58 61.35 64 » 19.20 15.44 15.90 16.30

15 >> 1.06 57.86 0.66 60.39 65 » 20.67 14.74 17.46 15.55

16 » 1.21 56.92 0.78 59.43 66 » 23.11 14.04 18.76 14.82

17 1) 1.38 55.99 0.87 58.47 67 >> 25.73 13.36 20.60 14.09

18 » 1.62 55.06 0.98 57.53 68 » 28.98 12.70 24.01 13.38

19 » 1.85 54.15 1.05 56.58 69 » 31.37 12.06 26.28 12.70

20 » 1.85 53.25 1.08 55.64 70 » .34.13 11.43 29.25 12.03

21 » 1.92 52.35 1.15 54.70 71 » 38.21 10.82 31.95 11.37

22 » 1.94 51.45 1.22 53.76 72 » 41.99 10.23 37.07 10.73

23 » 1.95 50.55 1.23 52.83 73 )) 47.25 9.66 40.96 10.13

24 » 1.95 49.65 1.26 51.89 74 » 51.38 9.11 47.61 9.54

25 » 1.99 48.74 1.34 50.96 75 » 58.25 8.58 51.50 8.99

26 » 2.02 47.84 1.34 50.02 76 » 64.76 8.08 56.88 8.45

27 » 2.07 46.94 1.33 49.09 77 * 71.24 7.60 63.20 7.93

28 » 2.04 46.03 1.37 48.16 78 » 78.70 7.15 70.80 7.43

29 » 2.10 - 45.12 1.38 47.22 79 » 86.65 6.72 78.81 6.96

30 » 2.11 44.22 1.41 46.29 80 )) 94.95 6.30 87.67 6.51

31 » 2.16 43.31 L44 45.35 81 » 104.37 5.91 97.46 6.09

32 » 2.22 42.40 1.45 44.41 82 » 114.14 5.54 107.05 5.69

33 » 2.30 41.50 1.50 43.48 83 » 124.37 5.20 118.05 5.32

34 » 2.32 40.59 1.54 42.54 84 » 136.73 4.86 131.31 4.96

35 » 2.44 39.68 1.55 41.61 85 » 149.92 4.55 146.15 4.64

36 » 2.47 38.78 1.66 40.67 86 * 159.89 4.27 160.37 4.34

37 » 2.49 37.87 1.88 39.74 87 » 176.38 3.98 173.66 4.08

38 * 2.60 36.97 1.91 38.81 88 » 191.09 3.73 187.65 3.83

39 » 2.76 36.06 2.04 37.89 89 » 207.17 3.49 202.46 3.60

40 » 2.90 35.16 2.24 36.96 90 » 219.34 3.27 214.10 3.38

41 » 3.11 34.26 2.35 36.04 91 » 236.00 3.05 225.50 3.17

42 o 3.39 33.37 2.53 35.13 92 » 252.00 2.84 245.00 2.95

43 , , 3.66 32.48 2.70 34.22 93 » 275.00 2.63 265.00 2.74

44 » 3.93 31.60 2.99 33.31 94 » 290.00 2.44 282.00 2.55

45 » 4.28 30.72 3.12 32.41 95 » 318.00 2.23 304.00 2.35

46 » 4.56 29.85 3.37 31.51 96 » 344.00 2.04 325.00 2.16

47 » 4.88 28.98 3.60 30.61 97 » 368.00 1.85 352.00 1.97

48 )) 5.32 28.12 3.89 29.72 98 » 400.00 1.64 380.00 1.76

49 )> 5.81 27.27 4.12 28.83 99 » 460.00 1.40 425.00 1.54

Ki 1de : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.


Folkemengdens bevegelse. 38

Vital statistics

Menn. Males

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

Kvinner.

Females

0

1

5

10

20

30

40

50

60

70

Tabell 41. Middellevetiden' 1821/30-4946/50. Expectation of life.

Alder 1821- 1831- 1841- 1856- 1871- 1881- 1891- 1901- 1911- 1921- 1931 - 1946-

Age 1830 1840 1850 1865 1880 1890 1900 1910 1920 1930 1940 ] 950

45.0 41.8 44.5 47.4 48.33 48.73 50.41 54.82 55.62 60.98 64.08 69.25

• • • • 52.4 53.43 53.40 55.31 58.66 58.80 63.51 66.24 70.70

53.9 50.9 52.6 53.7 54.06 54.24 54.73 56.93 56.71 60.72 63.11 67.30

50.3 47.4 49.4 50.8 50.76 51.25 51.05 52.92 52.65 56.27 58.56 62 63

42.5 39.5 41.5 43.2 43.14 43.89 43.58 45.16 44.85 47.73 49.59 53.25

35.6 32.9 34.6 36.3 36.82 37.68 37.69 38.85 38.83 40.39 41.48 44.22

28.3 26.2 27.5 29.1 29.69 30.43 30.62 31.49 31.64 32.40 33.15 35.16

21.4 19.6 20.7 22.0 22.49 23.08 23.34 23.95 24.10 24.41 24.90 26.43

15.2 13.8 14.4 15.2 15.63 16.13 16.39 16.80 16.98 16.97 17.22 18.39

9.7 8.8 9.1 9.4 9.89 10.11 10.29 10.59 10.40 10.63 10.71 11.43

48.0 45.6 47.9 50.0 51.30 51.21 54.14 57.70 58.71 63.84 67.55 72.65

• • • • • • 54.2 55.68 55.23 58.26 60.81 61.24 65.76 69.11 73.56

56.0 53.9 55.0 55.6 56.34 56.15 57.66 59.04 59.06 62.86 65.88 70.03

52.4 50.4 51.8 52.8 53.10 53.32 54.11 55.08 54.98 58.35 61.25 65.24

44.5 42.4 43.9 45.3 45.39 45.90 46.54 47.34 47.19 49.85 52.12 55 64

37.0 35.1 36.2 37.8 38.19 38.81 39.43 40.24 40.35 42.14 43.55 46 29

29.8 28.2 29.4 30.7 31.14 31.81 32.31 32.92 32.96 34.00 34.89 36 96

22.4 21.4 22.2 23.4 23.84 24.45 24.86 25.30 25.28 25.87 26.35 27.95

15.8 14.8 15.2 16.2 16.67 17.18 17.46 17.85 17.78 18.16 18.38 19.45

10.0 9.3 9.5 10.1 10.55 10.88 10.97 11.24 11.15 11.40 11.38 12.03

Kilde : N. O. S. XI. 75. Dodelighetstabeller 1931-40 og 1945-48 og manuskript i Byrået. Source: N. 0. S. XI. 75.

Mortality tables 1931-40 and 1945-48 and Bureau unpublished manuscript. 1 0: Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår.

Tabell 42. Den oversjøiske utvandring 1939 og 1946-1952.

Emigration to overseas countries.

Utvandrede i alt. Total emigration

Menn. Males

Kvinner. Females

Livsstilling.' Industry.

I. Jordbruk, skogbruk m. m. Agriculture

and forestry

II. Fiskeri. Fishing.

III. Industri. Manufacturing

IV. Forretningsvirks. Commerce

V. Sjøfart. Shipping

VI. Annen transport. Other transport . .

VII. Immateriell virksomhet. Professional

services

VIII. Funksjonærer ved forskj. næringsgr.

Salaried employees from various

industries

TX. Andre. Others

Tilsammen. Total

Bestemmelsessted.

Country of destination.

Britisk Nord-Amerika. British North

America

Sambandsstatene. United States

Amerika ellers. Other American countries

Australia. Australia

Afrika. Africa

Asia. Asia

1939 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952

687 973 1 477 2 398 2 669 2 295 2 871 2 958

297 362 707 1 162 1 281 1 014 1 443 1 535

390 611 770 1 236 1 388 1 281 1 428 1 423

49 48 86 151 173 100 114 139

14 4 35 40 43 23 42 46

60 73 179 276 322 298 475 573

16 9 33 59 80 60 106 70

48 29 83 85 68 70 70 79

11 12 28 33 58 41 79 79

15 23 27 54 51 30 65 38

25 22 67 132 117 119 192 190

16 45 57 109 91 78 74 62

254 265 595 939 1 003 819 1 217 1 276

19 29 53 181 235 139 653 906

631 904 1 370 2 106 2 301 2 112 2 132 1 988

11 10 32 87 113 36 43 27

1 8 7 2 16 34 4 33 528

13 19 11 17 4 4 9 8

13 10 3 1 1

Kilde Oppgaver i Byrået. Source: Data from the Bureau.

i Menn 15 år og over. Males 15 years and over. 2 Av disse 6 til New Zealand. Av disse 2 til New Zealand. Av

disse 12 til New Zealand. Av disse 4 til New Zealand.


39 Folkemengdens bevegelse.

Vital statistics.

Tabell 43. Flytningene til og fra alle byer delt etter ut- og innflytningsområde

i bygdene 1952.

Internal migration, classified by towns and rural districts.

Innflyttet fra, utflyttet til

bygder i:

Migration into and out of

rural districts in:

Innflyttede til alle byer

In-migrants to all towns

Menn Kvinner I alt

Males Females Total

Utflyttede fra alle byer

Out-migrants from all towns

M. M.

K. F.

I alt

Total

Overskott av innfl. ),

utflytn. (+)

Innward (+), or outward (-:-)

net migration

M. M. K. F.

I alt

Total

Alle bygder. 1949. Total

1950

1951 -

1952 -

13 358 20 128 33 486

13 681 19 959 33 640

14 241 20 651 34 892

14 049 19 922 33 971

12 343

13 584

13 639

12 943

18 666

19 383

18 879

18 143

31 009

32 967

32 518

31 086

--I- 1 015

+ 97

+ 602

± 1 106

▪ 1 462

+ 576

± 1 772

--I-- 1 779

+ 2 477

+ 673

+ 2 374

+ 2 885

Oslo-området

Hedmark - Oppland .

Buskerud - Telemark . .

Sørlandet

Vestlandet

Trøndelag

Nord-Norge

3 974 4 948 8 922

1 446 2 212 3 658

1 494 1 816 3 310

949 1 386 2 335

3 121 5 425 8 546

1 256 1 739 2 995

1 809 2 396 4 205

4 234

1 041

1 321

985

3 054

1 187

1 121

5 138

1 849

1 745

1 315

4 727

1 620

1 749

9 372

2 890

3 066

2 300

7 781

2 807

2 870

± 260

• 405

4- 173

±- 36

--I-- 67

+ 69

-I- 688

±- 190

-I-- 363

▪ 71

+ 71

-I- 698

+ 119

-I-- 647

450

+ 768

• 244

+ 35

+ 765

• 188

+ 1 335

Alle bygder 1952. Total

14 049

19 922 33 971

12 943

18 143

31 086 --F. 1 106 ± 1 779 + 2 885

Kilde : Manuskript i Byrået. Source: Bureau unpublished manuscript.

Tabell 44. Flyttede personer delt etter kjønn og alder 1952.

Migrants by sex and age.

Alder

Age

Tilsammen 1949. Total

-»- 1950 -

-e- 1951 -

-»- 1952 -

0- 4 år, year

5- 9 »

10-14

15-19

20-24 >>

25-29 » »

30-34 »

35-39

40-44 »

45-49 »

50-54 » »

55-59 »

60-64 »

65-69 >>

70 år og over

Uoppgitt. Unknown

Tilsammen 1952. Total

Menn

Males

Absolutte tall

Absolute figures

Kvinner

Females

Pr. 1 000 innbygger

Per 1,000 population

I alt. Total M. M. K. F. I alt. Total

59 960 80 244 140 204 37.4 49.1 43.3

62 678 81 941 144 619 38.7 49.8 44.2

65 170 84 100 149 270 39.8 50.6 45.3

59 116 76 570 135 686 35.8 45.7 40.8

6 633 6 069 12 702 41.8 40.7 41.3

4 396 4 046 8 442 28.4 27.6 28.0

2 112 1 930 4 042 18.8 17.8 18.3

4 149 9 804 13 953 40.8 99.9 69.7

8 670 17 967 26 637 76.5 165.2 120.0

11 248 13 084 24 332 87.9 106.4 97.0

8 046 8 145 16 191 60.0 60.9 60.4

4 704 4 794 9 498 37.2 38.2 37.7

3 126 3 425 6 551 26.2 28.6 27.4

2 117 2 322 4 439 19.9 20.7 20.3

1 433 1 708 3 141 14.5 16.2 15.4

864 1 171 2 035 10.2 12.9 11.6

537 772 1 309 8.0 10.3 9.2

458 513 971 8.7 8.3 8.5

606 793 1 399 6.5 6.7 6.6

17 27 44

59 116 76 570 135 686 35.8 45.7 40.8

Kil de : Se tabell 43. Source: See table 43.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 40

Causes of death, and state of health.

Tabell 45. Medisinalpersonale og apotek ved utgangen av årene 1939 og 1947-52.

Medical and public health personnel and number of pharmacies.

1939 1947 1948 1949 1950 1951 1952

Sivile embetslegedistrikter. Public health districts. . 374 388 392 394 397 398 398

Autoriserte leger'. Licensed physicians 2 418 3 020 3 096 3 237 3 379 3 506 3 616

Tannleger'. Dentists 1 511 1 632 1 659 1 688 1 770 1 839 1 914

Jordmødre. Midwives 1 521 1 452 1 425 1 421 1 397 1 344 1 343

Dyrlegerl. Veterinary surgeons 399 435 458 471 477 497 506

Apotek. Pharmacies 274 273 273 273 273 273 276

Kilde: N. O. S. XI. 156. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1951 og manuskript i Byrået. Source: N. 0. S.

XI. 156. Medical statistical report 1951, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år til og med 1945 se Statistiske Oversikter 1948, tab. 34, side 59. For previous years up to 1945

see Statistical Survey 1948, table 34, page 59.

i Leger, tannleger og dyrleger som er bosatt i utlandet, er regnet med. Including physicians, dentists and veterinary

surgeons residing abroad.

Tabell 46. Sykehus, tuberkuloseanstalter og sinnssykehus 1939,

og 1947-1952. Plasser og belegg.

General hospitals, institutions for the treatment of tuberculosis

and hospitals for mental disease.

Number of beds and number of cases treated.

År

Sykehus Sykeplasser

Year Hospitals Beds

Bevegelsen i belegget. Movement of patient population in hospitals

Innlagt i Aret

Admissions

during the year

Tilsammen

behandlet

Total patients

treated

Utgått. Discharged

Levende. Alive

Døde. Dead

Alminnelige sykehus, klinikker og sykestuer. General hospitals.

1939 202 14 096 179 847 189 098 172 869 6

1947 224 15 728 262 637 273 366 255 574 7

1948 223 16 119 270 099 280 950 262 787 7

1949 224 16 271 273 804 284 865 266 153 7

1950 219 16 451 276.080 287 043 267 964 8

1951 218 16 460 278 463 289 592 270 650 7

1952 216 16 900 291 129 302 154 282 177 8

Anstalter til kur og pleie av tuberkuløse. Institutions for the treatment of tuberculosis.

1939

1947

1948

1949

1950

1951

1952

144

125

121

117

113

101

88

5 708

5 277

5 181

5 273

5 107

4 794

4 502

7 572

8 114

8 193

8 477

8 483

8 893

8 073

12 870

12 717

13 022

13 121

13 228

13 104

12 176

6 532

7 115

7 551

7 769

8 458

8 610

7 973

Sinnssykehus. Hospitals for mental disease.

1939

23 6 155

1947

22 6 227

1948

22 6 345

1949

22 6 320

1950

22 6 320

1951

22 6 440

1952

22 6 501

2 454 10 129 2 113

2 876 10 687 2 422

3 067 11 023 2 550

3 114 11 265 2 645

2 904 11 192 2 525

2 939 11 308 2 570

2 938 11 399 2 583

Kilde: N. O. S. XI. 156. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1951 . N. 0. S. XI. 141. Sinnssykehusenes virk-

report 1951. N. O. S. XI. 141. Hospi-

somhet 1951 og manuskript i Byrået. Source: N. O. S. XI. 156. Medical statistical

tals for mental disease 1951 and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år til og med 1945 se Statistiske Oversikter 1948, tabell 34, side 59. For previous years up to 1945

see Statistical Survey 1948, table 34, page 69.

594

238

114

726

071

822

353

968

783

710

561

427

356

310

317

308

328

332

297

276

248


Ved utgangen

av året:

At the end of

the year:

På sinnssykehus

In hospitals for

mental disease

M. M. K. F.

I alt

Total

Forpleid med statsbidrag

utenfor sinnssykehus

Mentally diseased

maintained by the State

outside hospital

I alt. Total

alt

I alt

M. M. K. F. Total M. M. K. F Total M. m.

1936/40 gj.sn. 4 157 3 452 7 609 2 925 3 372 6 297 7 082 6

1941/45 gj.sn. 4 083 3 513 7 596 2 814 3 266 6 080 6 897 6

1946/50 gj.sn 4 367 3 747 8 114 2 748 3 092 5 840 7 115 6

1947 4 296 3 661 7 957 2 748 3 155 5 903 7 044 6

1948 4 407 3 738 8 145 2 734 3 109 5 843 7 141 6

1949 4 425 3 863 8 288 2 807 3 133 5 940 7 232 6

1950 4 462 3 908 8 370 2 795 3 084 5 879 7 257 6

1951 4 472 3 990 8 462 2 859 3 088 5 947 7 331 7

1952 4 523 4 045 8 568 2 924 3 126 6 050 7 447 7

41 Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

Tabell 47. Sinnssyke 1936-1952.

Patients treated for mental disease.

824

779

839

816

847

996

992

078

171

13 906

13 676

13 954

13 860

13 988

14 228

14 249

14 409

14 618

Pr. 10 000 innb.

Per 10,000 population

49.6

46.2

44.9

45.2

45.3

45.3

44.8

44.8

45.1

K. F. I

Kilde: N. O. S. XI. 141. Sinnssykehusenes virksomhet 1951 og manuskript i Byrået. Source: N. O. S. XI. 141. Hospitals

for mental disease 1951, and Bureau unpublished manuscript.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 25, side 54. For previous years see Statistical Survey 1948, table 25,

page 54.

45.9

44.0

42.3

42.5

42.2

42.7

42.5

42.6

42.8

I alt

Total

Tabell 48. De viktigste epidemiske sykdommer meldt av legene 1939 og 1946-1953.

The principal epidemical diseases notified by the physicians.

47.7

45.1

43.6

43.8

43.7

44.0

43.7

43.7

43.9

År

Year

111

.4

tr›

o

1:1

E-1 rz4

1939

1946

1947

1948

1949

1950

1951

1952

1953

Alder: Age:

0- 1 år

1- 4 »

5-14 »

15-44 »

45-64 »

65 år og over

Uoppgitt. Unknown

55 72 50 46 289 6 29 317 57 5 616

844 3 740 52 143 . . 1 643 10 194 1 706 78 11053

692 1 267 38 67 . . 1 340 17 210 1 477 88 7 741

515 601 37 27 • • 1 118 13 129 1 311 77 5 094

4.--_,...........-,

111 10 285 18 29 • • 1 331 16 116 860 76 3 426

706 199 246 11 12 • • 1 343 3 161 701 42 2 415

1 563 670 143 15 3 . . 1 311 11 112 477 51 1 947

528 196 72 10 12 • • 1 204 5 136 306 32 1 933

923 172 7 17 24 7 188 3 75 308 32 1 648

28 1 ._ .._. ..... 2 2 188 - 14 - 5 -

128 28 1 2 - 3 3 - - 16 - -

249 59 2 - __ 5 1 - - 14 1 2 10

435 64 3 10 - 8 - - 1 16 200 17 1 469

37 10 - 2 - 4 ._ .... .1 5 57 - 76

4 - 1 2 - 2 - - 1 3 25 - 1

42 10 - 1 - - 1 - - 7 25 8 92

Kilde: N. O. S. XI. 157. Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1951, manuskript i Byrået og Statistiske Meldinger

nr. 5, 1954. Source: N. 0. S. XI. 157. Medical statistical report 1951, Bureau unpublished manuscript and Monthly

Bulletin no. 5, 1954.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 23, side 52. For previous years see Statistical Survey 1948, table 23,

page 52.

1953 er ikke sammenliknbar med tidligere Ar. 1953 not comparable with previous years.


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 42

Causes of death and state of health.

Tabell 49. Meldte tilfelle av smitteførende tuberkulose etter kjønn og alder 1946-1952.

Morbidity of bacillary tuberculosis, by sex and age.

Alder

Age

Menn. Males

0-14 år. Years

15-19 » »

20-24 » »

25-29 » »

30-39 » »

40-49 » »

50-59 » »

60 år og over

Uoppgitt. Unknown • •

Tilsammen. Total

Kvinner. Females

0-14 år. Years

15-19 » »

20-24 »

25-29 » »

30-39 » »

40-49 »

50-59 » »

60 år og over

Uoppgitt. Unknown

Tilsammen. Total

Menn. Males

0- 4 år. Years

5-9 »

10-14 » *

15-19 » *

20-24 #

25-29 » »

30-39 » »

40-49 *

50-59 * »

60-69 # »

70-79 #

80 år og over . .

Tilsammen. Total

Kvinner. Females

0- 4 år. Yea, s .

5-9 » #

10-14 » #

15-19 # »

20-24 #

25-29 »

30-39 # »

40-49 #

50-59 # »

60-69 » #

70-79 # #

80 år og over ... .

Tilsammen. Total


34.5

15.0

14.5

31.9

1 50.4

1

36.0

27.0

28.1

29.6

22.8

10.2

29.9

33.9

19.2

22.3

37.5

41.9

41.1

31.8

28.9

29.3

24.8

9.2

Tallet på meldte tilfelle. Notified cases

1046-50

gj.snitt

26.5

11.9

13.0

30.9

49.5

32.4

26.0

23.7

26.4

17.4

9.1

26.8

25.6

14.3

20.8

39.0

43.8

40.4

30.4

25.3

24.4

18.3

8.1

1948 1949 1950 1951 1952 1946-50

gj.snitt

21.9 18.0

10.3 8.6

11.6 8.7

28.9 27.2

45.8 J' 48.8

31.2

23.2

23.4

24.0

19.0

7.5

24.4

• 43.6

29.0

22.0

21.9

21.7

18.1

8.4

23.0

18.8 15.6

12.9 10.4

19.1 15.4

35.5 33.3

43.9 I 40.6

38.5

27.9

23.8

22.4

19.9

8.1

1. 39.5

33.6

25.4

19.3

19.5

16.7

9.2

31.9 29.5 27.4 24.2

Pr. 10 000 innb. Per 10,000 population

1948 1949 1950 1951 1952

41 35 38 29 25 26 1.1 0.9 1.0 0.7 0.6 0.6

129 133 122 75 86 55 11.4 12.1 11.4 7.0 8.3 • 5.4

341 353 316 210 191 170 26.9 28.0 26.0 17.7 16.5 15.0

356 358 335 292 249 237 25.7 25.6 23.9 21.5 18.9 18.5

441 414 391 424 394 378 17.7 16.3 15.2 16.6 15.2 14.5

303 277 285 268 222 231 14.2 13.3 13.5 12.2 10.0 10.2

215 194 244 225 215 216 13.0 11.8 14.4 12.9 12.0 11.8

212 238 249 172 221 190 10.8 12.3 12.6 8.4 10.7 8.9

71 49 91 62 57 26 _ - - -

2 109 2 051 2 071 1 757 1 660 1 529 13.3 13.0 13.6 10.9 10.2 9.3

42 33 26 36 39 26 1.1 0.9 0.7 0.9 1.0 0.6

122 124 114 90 79 60 11.2 11.7 11.1 8.7 7.9 6.1

291 295 259 225 198 126 23.8 24.1 22.0 19.7 17.9 11.6

291 273 306 278 239 175 21.6 19.8 22.2 21.1 18.8 14.2

326 317 336 297 298 278 13.1 12.5 13.1 11.8 14.6 10.7

179 184 176 170 179 142 8.0 8.2 7.8 7.5 7.8 6.1

99 94 109 97 102 87 5.6 5.2 5.9 5.2 5.3 4.4

121 135 120 115 149 107 5.1 5.7 5.0 5.4 6.0 4.2

57 50 52 70 46 21 _ - - -

1 528 1 505 1 498 1 378 1 329 1 022 9.5 9.3 9.2 8.4 8.0 6.1

Kild e: Se tabell 45. Source: See table 45. For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948, tabell 24, side 53. For

precious years see Statistical Survey 1948, table 24, page 53.

Tabell 50. Dødeligheten av tuberkulose etter kjønn og alder 1896-1952.

Tuberculosis mortality by sex and age.

1896- I 1901-11906-11911-

1900 1905 1910 1915

Pr. 10 000 innbyggere. Per 10,000 population

1916-11921- 1926-11931-

1920 1925 1930 1935

1936-11941-11946-

1940 1945 1950

1951 1952

14.0 11.8 9.4 5.6 3.8 2.6 1.3 0.8 0.4

7.7 5.9 4.5 2.0 1.8 1.7 0.8 0.1 0.3

8.6 7.3 4.7 3.0 2.0 1.5 0.6 0.2 0.2

26.6 23.2 15.0 10.1 7.2 5.1 28 0.8 0.6

49.3 43.7 32.1 21.5 13.7 10.9 5.6 1.2 1.5

41.2 36.7 31.8 23.3 16.0 11.5 7.2 2.7 2.5

28.4 25.4 22.1 19.1 14.7 11.8 7.3 4.2 2.7

21.1 17.9 15.7 13.5 11.6 10.7 7.5 3.3 2.7

18.6 16.0 13.7 11.6 9.4 9.8 7.7 4.5 4.6

19.6 18.5 15.0 13.9 10.5 10.1 8.5 4.8 5.5

15.4 14.6 13.3 13.4 10.2 11.7 9.6 8.8 6.8

5.8 6.3 10.5 8.3 7.0 8.3 10.0 6.9 6.3

22.2 19.8 15.9 12.5 9.6 8.4 5.6 2.9 2.5

13.8 10.5 8.8 5.9 3.7 2.7 1.4 0.5 0.7

8.5 7.1 4.5 2.3 2.0 1.3 0.8 0.5 0.3

13.3 12.0 6.8 4.1 2.7 1.5 1.0 0.2

32.8 32.2 21.6 14.6 8.1 4.9 3.4 0.3 0.6

40.7 42.2 30.7 21.6 14.6 8.8 6.0 1.5 1.0

37.5 36.8 31.4 23.4 15.4 10.0 6.7 2.4 2.3

31.8 25.8 21.6 17.7 12.5 8.2 5.0 2.6 1.8

22.9 18.2 14.5 11.6 7.6 6.6 4.3 2.4 1.3

18.9 15.8 12.6 9.6 6.8 5.1 3.5 2.1 2.2

16.9 15.3 13.5 10.5 7.6 7.0 4.0 2.9 2.1

14.4 14.5 13.4 11.3 8.7 7.3 5.6 3.7 3.9

6.8 8.2 9.4 9.8 8.1 6.4 4.6 5.2 3.9

22.9 20.9 16.3 12.4 8.6 6.1 3.9 1.9 1.5

Kilde: Se tabell 45. Source: See table 45. For tidligere år se Statstiske Oversikter 1948, tabell 31, side 57. For

previous years see Statistical Survey 1948, table 31, page 57.


43 Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

Tabell 51. Dødeligheten av kreftl etter kjønn og alder 1931-1952.

Cancer mortality, by sex and age.

Døde pr. 10 000 levende. Deaths per 10,000 population in given age groups

År

80 Ar og -

Years - 30 år 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 years and more

M.M. I K.F. M.M. K.F. M.M. I K.F. M.M. I K.F.

M.M. K.F.

M.M. I K.F.

Tils.

All ages

MM. I K.F.

1931-35 0.37 0.36 1.74 3.01 7.16 11.28 23.72 25.74 58.29 49.10 110.42 85.33 142.52 118.62 12.39 13.29

1936-40 0.37 0.33 1.67 2.75 6.43 10.39 21.54 24.46 56.06 45.56 116.44 90.10 157.04 121.21 12.92 13.66

1941-45. 0.39 0.32 1.55 2.62 5.98 9.53 18.63 22.62 50.82 44.33 114.09 84.42 150.56 125.21 12.56 13.61

1946-50 . 0.36 0.33 1.76 2.71 5.48 9.51 17.96 22.14 48.07 42.48 111.73 83.73 177.94 135.06 13.50 14.49

1948 I 0.34 0.29 1.37 2.48 5.08 9.16 17.79 19.78 44.72 42.57 120.65 84.03 202.15 14 4.96 13.69 14.12

1949 0.52 0.31 1.94 2.38 6.66 8.02 18.30 24.57 49.56 42.15 116.10 86.96 164.71 132.88 13.96 14.75

1950 0.43 0.30 1.80 3.01 5.23 10.03 19.75 2220 45.05 41.93 111.80 85.08 201 84 137.30 14.08 14.89

1951 0.43 0.25 1.81 2.18 5.70 9.72 18.02 21.20 45.61 40.37 108.23 88.42 182.17 147.86 13.59 14.81

1952 0.43 0.41 1.27 2.43 5.75 8.90 18.32 20.84 51.25 41.17 107.00 83.04 184.50 135.40 14.08 14.46

Kilde: Se tabell 45. Source: See table 45.

For tidligere Ar se Statistiske Oversikter 1948, tabell 30, side 56. For previous tears see Statistical Survey 1948,

table 30, page 56.

Karsinom og sarkom.

Tabell 52. Dødsårsaker blant barn under 5 år i 1952.

Causes of death among children under 5 years of age.

Dødsårsak. Causes of death

I alt

under 5 år

Total

under

5 years

lu. lp .

Under

4 uker

Under

4 weeks

G. r P.

Alder = fylte år (uker). Exact age

Resten av

iste leveår

4 weeks

-1 year

G. P.

1-2 år 3-4 år

Years Years

G. P. G. P.

Tuberkuløs meningitt. Tuberc. of meninges

Annen tuberkulose. Other tuberculosis

Difteri. Diphteria

Kikhoste. Whooping cough

Meningokokkinfeksj. Meningococcal infections • • • •

Poliomyelitt. Poliomyelitis

Meslinger. Measles

Andre infeksjonssykd. Other infective diseases

Sykd. i åndedrettsorg. Diseases of the respiratory

system

Sykd. i fordøyelsesorg. Diseases of the digest. system

Andre sykdommer. Other diseases

Misdannelser. Congenital malformations

Fødselsskader. Birth injuries

Infeksj. hos nyfødte. Infections of newborn

Andre sykelige tilstander hos nyfødte. Other conditions

peculiar to early infancy

Trafikkulykker. Transport accidents

Drukningsulykker. Accidental drowning

Andre ulykker. Other accidents

Mord. Homicide

Uoppg. el. ubestemt angitt dødsårsak. Unknown

and illdefined causes

4

3

1

13

7

5

1

17

153

40

85

122

122

17

289

15

42

26

1

7

3

2

9

6

1

5

9

111

21

97

117

90

15

215

11

14

26

1

2

6

3

65

120

16

265

3

4

61

86

15

2

9

3

1

3 8

126

19

46

43

2

1

198 24

1

6

4

5

82

12

46

45

4

16

13 8

2

2

4

1

1

7

25

7

27

11

7

19

9

1

6

1

2

2

2

1

3

22

5

24

10

1

4

9

11

2

1

1

1

3

2

8

9

3

8

23

4

64 '55 16 20 42 28 3 6 3

7

1

23

1

5

7

Kilde: Se tabell 45. Source: See table 45.

G. og P. = Gutter og piker. Boys and girls.

Tilsammen. Total

1027 814 494 390 339

258 126 109

68

57


Dødsårsaker, sunnhetstilstand. 44

Causes of death and state of health.

Dødsårsaker

Causes of death

Tuberk. i åndedrettsorg. Tuberc. of respiratory system . . .

Annen tuberkulose. Tuberculosis, other forms

Syfilis. Syphilis and its sequelce

Tyfoidfeber. Typhoid fever

Dysenteri, alle former. Dysentery, all forms

Skarlagensfeber og streptokokkangina. Scarlet fever and

streptococcal sore throat

Difteri. Diphteria

Kikhoste. Whooping cough

Meningokokkinfeksjoner. Meningococcal infections

Akutt poliomyelitt. Acute poliomyelitis

Meslinger. Measles

Malaria. Malaria

Andre infeksjonssykd. All other diseases classified as infective

and parasitic

Ondart. svulster (unnt. i de lymfatiske og bloddan. vev). 2}

Ondart. svulster i de lymfatiske og bloddan. vev.3

Ikke maligne svulster og svulster uoppg. om ond- eller

godart. Neoplasms, benign or of unspec. nature

Sukkersyke. Diabetes mellitus

Anemier. Anaemias

Karlesjoner i sentralnervesystemet. Vasculas lesions affecting

central nervous system

Mening. (ikke meningokokker). Nonmeningococcal mening

Revmatisk feber. Rheumatic fever

Kronisk revm. hjertesykdom. Chronic rheum. heart disease

Arteriosklerotisk og degenerativ hjertesykdom. Arteriosclerotic

and degenerative heart disease

Andre hjertesykdommer. Other diseases of heart

Hypertensjon med hjertesykd. Hypertension with heart

disease

Hypertensjon uten hjertesykdom. Hypertension without

mention of heart

Influensa. Influenza

Pnevmoni. Pneumonia

Bronkitt. Bronchitis

Sår i mage og tolvfingert. Ulcer of stomach and duodenum

Blindtarmbetennelse. Appendicitis

Brokk og tarmslyng. Intestinal obstruction and hernia . .

Akutt og kron. magetarmkatarr (unnt. diarré hos nyfødte)

Gastritis, duodenitis, enteritis and colitis, except diarrhoe

of newborn

Leverkirrose. Cirrhosis of liver

Nefritt og nefrose. Nephritis and nephrosis

Prostatahypertrofi. Hyperplasia of prostate

Komplik. ved svangerskap, fødsel og barselseng. Complic.

of pregnancy childbirth and the puerperium

Medfødte misdannelser. Congenital malformations

Fødselsskader, asfyksi og atelectase hos nyfødte. Birth

injuries, postnatal asphyxia and atelectasis

Infeksjoner hos nyfødte. Infections of newborn

For tidl. fødsel og andre ubestemte sykd. hos nyfødte.

Other diseases peculiar to early infancy, and immaturity

unqualified

Alderdomssvakhet uten psykose, ubestemte og ukjente årsaker.

Senility without mention of psychosis, ill-defined

and unknown causes

Alle andre sykdommer. All other diseases

Ulykker, mord og selvmord. Accidents, suicides and

homicides

I alt. Total .

Tabell 53. De viktigste dødsårsaker i 1952.

Nr. i den

forkort.

intern.

nomenklatur

av 1948'

0-4

år

Years

5-9

Ar

Years

10-14

Ar

Years

15-19

år

Years

20--L24

år

Years

25--29

år

Years

B. 1 1 2 8 20 52

» 2 16 7 2 4 8 8

» 3 3 1

» 4

» 6

» 7 4

» 8 3 2

» 9 22

» 10 13 1 _

» 12 5 6 5 3 8 14

» 16

_ 4; 1 1

1

» 14 6

17 20 2 3 6 2

11 10 10 10 25

» 18

18 14 14

13 8

» 19 3 1 2 1 3

» 20 1 1 1 1 7 7

» 21 3 — — —

» 22 3 2 3 3

» 23 26 _ 1

» 24 _

» 25 3 2 2

» 26 2 2 4

>> 27 1 1 1 1

» 28

» 29

» 30 3 1

» 31 216 4 3 5 3 4

» 32 12 3

» 33 1 2

» 34 8 6 5 3 2 2

» 35 19 1 1

» 36 28 4 2

» 37 1 1 1 2

» 38 5 1 4 2 7

» 39

» 40 1 10 14

» 41 239 8 6 6 2 6

» 42 212

» 43 32

» 44 504

» 45 146 1 1 5 13 17

s 46 122 11 14 12 26 23

» 47-50 135 99 41 58 99 104

1 841 192 112 135 242 313

Kilde : Manuskript i Byrået (Sunnhetstilstanden og medisinalforholdene 1952). Source: Bureau unpublished manuscript.

tissues. 3 Leukaemia and aleukaemia, lymphosarcoma and other neoplasms of lymphatic and haematopoietic system.


Principal causes of death.

30-34

år

Years

Alder - differansen mellom dødsår og fødselsår

35-39140-44

år år

Years Years

45-49

år

Years

50-54

år

Years

55-59 60-64

år år

Years Years

65-69

år

Years

49 50 36 44 55 58 34 50

10 9 6 4 7 8 4 7

8 14 13 13 26

1

1

45 Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.

70-74

år

Years

49

1

13

75-79

år

Years

80-84 85-89

år år

Years Years

90 -Iår

Years

Uoppgitt

Unknown

I alt

Total

Pr.

10 000

innb.

Per

10,000

popul.

28 11 13 1 561 1.69

2 3 106 0.32

10 6 1 108 0.32

1

1 1 1

12 5 8 1 1

2 3 3 3 7 6 2 11

39 63 137 217 307 462 562 641

13 11 20 29 23 50 45 44

4 10 6 13 14 10 20 12

9 7 11 8 6 12 26 27

2 1 3 5 3 6 10

8 9 29 55 106 159 262 398

, 1 1 3 2 2

2

5 6 18 31 22 27 24 32

6 20 35 107 148 280 373 524

6 7 9 15 39 57 72 120

1

1

5 4 9 23 37 56 82

2 2 7 5 13 21 25

3

5 8 9 12 29 30 33 69

1 2 6 9 10

1 5 5 8 13 13 16 16

3 2 2 4 1 4 5

1 1 2 4 5 12 13 15

1

10

749

49

12

29

10

646

24

775

195

138

29

3

115

16

13

4

26

6 0.02

6 0.02

22 0.07

1 18 0.05

69 0.21

13 0.04

1 3 0.01

11 9 3 5 108 0.32

698 549 270 88 4 854 14.59

33 9 2 400 1.20

16 13 11 2 153 0.46

38 21 15 2 229 0.69

15 15 9 2 85 0.26

854 821 515 243 4 118 12.38

43 0.13

1 11 0.03

21 21 5 2 245 0.74

909 752 486 175 4 598 13.82

245 199 128 52 1 148 3.45

137 79 56 17 643 1.93

27 25 14 5 175 0.53

4 7 5 2 29 0.09

192 270 224 149 1 380 4.15

21 35 22 13 151 0.45

18 13 2 126 0.38

4 4 2 61 0.18

34 38 24 9 207 0.62

2 4 5 7

1 2 6 5 14 12 13 14

12 17 28 17 28 41 28 42

11 23

10 10 4

4 6 4 5 2 5 4

11

18

48

37

1

10 7 9 1 94 0.28

13 5 5 113 0.34

31 21 16 5 355 1.07

73 100 79 37 360 1.08

49 0.15

298 0.90

212 0.64

32 0.10

504 1.51

12 19 19 36 51 44 69 75

34 32 71 77 96 106 142 183

149

282

250 406 533 505 2 2 353 7.07

367 404 335 234 2 572 7.73

104 109 112 74 113 75 81 84

350 427 589 799, 1 148 1 550 1 953 2 555

92

3 546,

118 1231 108 68 1 797 5.40

4 182 3 969 2 892 1 619 3 28 417 85.42

Abbreviated list of 50 causes (B-list) of 1948. 2 Malignant neoplasms, except neoplasms of lymphatic and haematopoietic


Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state ofhealth.

46

Tabell 54. Dødsfall ved ulykker, mord og selvmord 1951 og 1952.

Deaths from accidents and injuries, homicides and suicides.

Dødsårsaker

Causes of death

1951

i alt

Total

1952

i alt

Total

Under

5 år

Years

Av disse i alderen: Of these in ayes:

5-9

år

Years

10-14

år

Years

15-49

år

Years

50-69

år

Years

70 år

og over

Veers

Ulykker og skader ved:

Accidents and injuries in:

Landtransport i alt. Land transport 238 249 26 31 9 102 49 32

Jernbaneulykker. Railway 26 26 2 1 - 13 5 5

Ulykker med motorkjøretøy. Motor vehicle 166 184 24 27 9 82 30 12

Sporveisulykker. Street car 5 3 - - - - - 3

Sykkelulykker. Pedal cycle 24 21 - 1 - 6 9 5

Andre kjøreulykker. Others 17 15 - 2 - 1 5 7

Transport til sjøs. Water transport 215 236 3 11 6 188 25 3

Fiskere under fiske. Occup. ace. in fisheries and whaling . . . 56 96 - - 2 84 10 -

Sjøfolk i handelsflåten. Occup. acc. in the merchant fleet 106 81 - - - 72 9 -

Andre. Others 53 59 3 11 4 32 6 3

Luftfart. Aircraft 11 28 - - 25 3 -

Militærfly. Military aircraft 9 16 - - - 15 1 -

Sivilfly. Other aircraft 2 12 - - - 10 2 -

Tord- og skogbruk. Agriculture and forestry 37 34 - - 2 12 14 6

Fall. Falls 11 8 - - 1 2 2 3

Slag av fallende gjenstand. Blow from falling object 13 13 - - 1 4 7 1

Drept av husdyr. Accidents caused by animals 3 5 - - - 1 2 2

Andre. Others 10 8 - - 5 3 -

G4-ruver, steinbrott, sandtak osv. Mine, quarry, gravel

or sand pit. 19 24 — — 16 7 1

Slag av fallende gjenstand. Blow from falling object 6 8 - - 6 2 -

Eksplosjon. Explosives 4 6 - - - 2 4 -

Kvelning. Suffocation 1 5 - - - 4 1 -

Andre. Others 8 5 - - - 4 i


Fabrikker, industrianlegg osv. Industrial places and

premises 61 67 — — — 35 27 5

Fall. Falls 10 17 - - - 9 7 1

Slag av fallende gjenstand. Blow from falling object 12 11 - - - 5 4 2

Ulykke ved maskiner. Machinery 15 10 - - - 5 5 -

Brann og eksplosjon. Fire and explosions 6 13 - - - 4 8 Andre. Others 18 16 - - - 12 3 1

Ulykker i og ved hjemmet. Accidents in home and

home premises 489 513 44 4 3 42 60 360

Forgiftninger. Poisoning 38 51 7 - - 22 16 6

Fall i trapp. Fall on stairs 39 45 1 - - 3 11 30

Fall fra en høyde til en annen. Fall from one level to another . 26 25 8 - - 3 4 10

Fall på samme høyde. Fall on same level 302 329 - 1 - 3 21 304

Forbrenning og skolding. Burning and scalding 41 22 9 1 - - 4 8

Kvelning. Suffocation 17 25 18 - 1 1 3 2

Andre. Others 26 16 1 2 2 10 1 -

1Ulykker på andre steder. Accidents in other and not

specified places 457 405 61 53 20 125 74 72

Forgiftninger. Poisoning 27 17 - - - 16 1 -

Fall. Falls 96 86 3 1 4 20 19 39

Brann, eksplosjon og skytevåpen. Fire, explosion and firearms 32 23 - 2 1 17 3 -

Drukning (unnt. v. skipsf.). Accid. drowning (except in water

transport) :

i brønn. In well 28 16 13 2 1 - -

i dam eller vann på gårdspl. In pond on home premises . . 7 5 4 1 - - - -

under bading. When bathing 12 16 - 3 3 7 2 1

gjennom is. Through ice

21 20 3 . 6 5 2 4 -

utfor kai eller brygge. From quay or wharf

ellers. Others 1 154 {

39 9 15 4 2 6 3

102 24 14 1 30 21 12

Naturkatastrofer. Cataclysm ' . . 215 - 2 1 9 3 -

Andre. Others 80 66 5 7 1 21 15 17

Vlord. Homicide 11 12 1 — 1 5 2 3

3elvmord. Suicide 214 229 — — — 110 92 27

Ulykker, mord og selvmord i alt. Total

-- -- --

1 752 1 797 135 99 41 --

660 — 353 509

Kilde : Se tabell 45. Source: See table 45. Enkelte oppgaver for tidligere år t. o. m. 1945, se Statistiske Oversikter

1948, tabell 32 og 33, side 58 og 59. Some data for previous years up to 1945, see Statistical Survey 1948, tables 32 and 33,

pages 58 and 59.

Dødsfall som følge av ras og skred er her delt etter dødsmåten (dvs. kvelning, knusing osv.). Deaths caused by landslip

and snowslip were coded to nature of injury (suffocation, fracture etc.) . 2 Snøskred. Snowslip.


47 Dødsårsaker, sunnhetstilstand.

Causes of death and state of health.


Tabell 55. Hoyden på vernepliktige mannskaper i 1937, 1953 og 1954.

Stature of conscripts.

1937 1953

1954

Fylker

Counties

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

Tallet

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

Tallet på

undersøkte

Number of

conscripts

examined

Middelhøyde,

cm

Average

stature, cm

1 Østfold 428 174.31 1 007 176.67

Akershus

1 913 174.89 1 026 176.74

Oslo

1 831 174.95 1 830 177.79

Hedmark

1 548 173.27 1 085 176.35

Oppland

1 222 173.41 990 175.84

Buskerud

1 279 175.46 814 176.58

Vestfold

1 074 174.59 891 177.06

Telemark

1 194 174.36 766 177.17

Aust-Agder

598 174.64 458 178.94

Vest-Agder

738 175.39 597 178.84

Rogaland

1 768 173.58 1 340 175.67

Hordaland

1 600 173.59 1 347 176.32

Bergen

772 174.51 616 176.76

Sogn og Fjordane

772 172.82 721 175.74

Møre og Romsdal

1 535 173.40 1 140 176.38

Sør-Trøndelag

1 671 173.32 1 206 175.96

Nord-Trøndelag

847 173.39 748 175.78

Nordland

1 804 173.09 1 362 176.75

Troms

882 171.56 788 175.60

Finnmark

503 168.90 458 172.61

I alt. Total

24 979 173.82 1 19 191 176.47 2

1 063 176.71

1 065 176.73

1 745 178.23

1 146 175.54

1 071 175.72

815 176.29

877 177.03

786 176.87

440 177.72

592 177.99

1 310 177.39

1 206 176.50

599 176.84

633 176.11

1 155 176.52

1 152 176.52

712 175.63

1 451 176.90

822 174.79

550 171.20

19 197 176.51

År

Year

Tallet på undersøkte mannskaper med oppgitt høyde prosentvis fordelt

Number of conscripts examined, distributed by stature. Per cent distribution

Under

Under

160 cm

160-164

cm

165-169

cm

176-174

cm

175-179

cm

180-184

cm

185 cm

og over

and more

I alt

Total

Middelhøyde

Average

stature

Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. Pct. I Pct. Pct. Cm

1900 4.0 12.9 28.0 30.9 18.0 5.4 0.8

1910 2.7 10.1 26.0 32.3 20.4 6.8 1.7

1920 2.6 9.7 24.4 32.6 21.3 7.7 1.7

1930 1.5 6.9 20.0 32.2 25.8 10.6 3.0

1937 1.1 5.4 17.3 30.8 27.4 13.2 4.8

1951 0.5 2.7 11.2 26.1 30.5 20.5 8.5

1952 0.4 2.6 10.5 25.4 30.4 21.5 9.2

1953 0.4 2.1 9.3 23.5 34.7 20.8 9.2

1954 0.5 2.5 9.1 24.8 30.7 22.8 9.6

100.0 170

100.0 171

100.0 171.43

100.0 172.83

100.0 173.82

100.0 175.97

100.0 176.25

100.0 176.47

100.0 176.51

Kilde : N. 0. S. IX. 183. Rekruttering for Ilæren 1937 og oppgaver fra Generalkrigskommissæren. Source: N. O. S.

[X. 183. Recruiting statistics 1937 and report from the Conscription Service.

' Av disse 1 med uoppgitt bosted. 2 Av disse 7 med uoppgitt bosted.


Jordbruk.

Agriculture.

48

Tabell 56. Landarealet etter bruken. Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

Land utilization. Census of Agriculture June 20, 1949.

Bygdene fylkesvis

Rural districts

by counties

Dyrket

jord

Cultivated

land

Natureng


innmark

Natural

meadows

in the

inner fields

Seterløkker

og

utslåtter

Outlying

meadows

Produktiv

skog

Productive

forests

Annen

mark

Other

land

Samlet

landareal

Total land

area

Nydyrket'

1939 --49

Land

cultivated

since 1939

Bygdme. Rural districts

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane

Møre og Romsdal

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

8 123.27

763.00

829.90

812.26

651.72

452.53

477.52

288.57

149.39

196.20

427.29

349.89

267.53

405.26

611.42

637.81

487.16

260.40

55.42

1 953.90

33.51

68.52

190.37

209.67

67.39

19.98

60.65

17.85

29.98

112.77

189.71

196.86

203.94

103.15

52.84

234.26

111.39

51.06

Km' (1 000 dekar). 1 000 decares

378.46

0.22

3.59

33.36

77.27

30.23

0.51

13.26

14.98

15.60

6.07

31.15

27.00

19.20

24.30

5.02

31.27

36.22

9.21

74 943.20 223 027.87 308 426.70

Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3 Kl. 4 Kl. 5-6 K1.7-8 Kl. 9 Kl. 10 Kl. 11 K1.12

2

3

13

7

5

1

5

3

1

1

2

1

4

6

5

4

4

342.49

185.33

684.26

059.50

168.21

386.52

363.76

607.78

789.54

715.20

613.92

185.57

633.08

412.03

325.90

613.51

548.00

308.60

11

16

8

8

4

4

7

13

15

12

12

14

29

20

42

666.82

918.27

451.12

120.85

048.85

354.63

352.74

962.09

782.76

424.88

009.18

164.83

372.06

859.87

002.87

888.67

453.71

193.67

3

5

26

24

13

2

14

8

6

8

15

17

14

18

21

36

25

46

806.04

005.61

171.37

119.01

767.21

239.16

078.98

752.09

814.08

686.21

193.85

841.79

633.54

010.77

024.44

254.87

409.72

617.96

358.01

5.47

11.76

39.26

29.62

10.25

3.34

11.12

4.94

8.99

32.74

30.98

21.91

29.94

19.03

21.97

38.20

25.45

13.04

Kilde: N. O. S. XI. 40. Jordbrukstellingen i Norge 20. juni 1949 1. Source : N. O. S. XI.. 40. Census of Agriculture

June 20, 1949 I.

Fullstendig dyrket og overflatedyrket. Completely and superficial.

Tabell 57. Brukene etter jordbruksarealet. 1 Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

The number of holdings, by agricultural land. Census of Agriculture June 20 1949.

Bygdene fylkesvis

Rural districts

by counties

ci

k,)

:14

o

°

Tilsammen

Total

Bygdene. Rur. districts 103451 28 233 23 556 46 452 80 122 42 526 15 59-7 4 809 342 37 345 125

Østfold

Akershus

Hedmark

Oppland

Buskerud

Vestfold

Telemark

Aust-Agder

Vest-Agder

Rogaland

Hordaland

Sogn og Fjordane. • • •

Møre og Romsdal. • •

Sør-Trøndelag

Nord-Trøndelag

Nordland

Troms

Finnmark

10 958

25 553

5 894

6 278

7 133

9 911

6 276

2 625

2 715

5 482

6 401

1 310

3 929

3 803

3 108

1 392

459

224

1 327

3 496

2 295

1 982

1 672

1 238

1 086

1 189

932

1 650

2 550

940

1 520

1 440

1 018

2 259

954

685

540 870 1 810 1 844 1 808 958 44 4 20 163

1 088 1 537 2 471 1 854 1 752 1 024 77 12 38 864

1 995 4 381 7 138 3 300 1 292 698 113 14 27 120

1 323 2 824 5 882 3 434 1 622 677 40 2 24 064

1 052 1 877 -3 182 2 381 1 092 234 13 18 636

538 800 1 532 1 994 1 363 249 12 3 17 640

834 1 770 3 716 1 965 374 32 4 16 057

1 087 1 778 2 419 • 732 82 7 9 919

1 293 2 660 4 078 768 42 2 12 490

1 111 2 223 5 004 3 027 685 75 2 1 19 260

2 221 3 950 6 466 3 243 347 18 25 196

1 034 2 287 4 538 3 363 452 14 13 938

1 632 3 501 6 682 3 417 665 45 1 21 392

1 188 2 217 4 174 3 359 1 534 304 17 1 18 037

926 2 026 3 634 2 392 1 672 420 17 15 213

3 109 6 588 9 395 3 409 606 38 2 26 798

1 512 3 502 6 208 1 732 188 13 14 568

1 073 1 661 1 793 312 21 1 5 770

Kilde: Se tabell 56. Source: See table 56.

For tidligere tellinger se Statistiske Oversikter 1948, tabell 41, side 69. For previous censuses see Statistical Survey

1948, table 41, page 69. Omfatter de 3 forste rubrikker i tabell 56. Including column 1-3 of table 56.


49 Jordbruk.

Agriculture.

Tabell 58. Brukene etter areal av gårdsskog. Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

Holdings with forests by area of forest land. Census of Agriculture June 20, 1949.

Brukene etter jordbruksarealet

Holdings by area -of agricultural

land

Bruk

i alt

Total

holdings

Derav

med

gårds" Inntil

skog 25

Holdings dekar

with 25

forests decares

or less

Gårdsskogen på

Area of forest land

25.1- 100.1- 250.1- 500.1- 1000.1

100 250 500 1000 -5000

dekar dekar dekar dekar dekar

decares decares decares decares decares

Over

5000

dekar

More

than

5,000

decares

Bygdene. Rural districts

349 528 131 886 33 375 45 163 23 352 15 478 8 685 5 385 448

Kl. O. Uten jordbruksareal'

4 403 119 64 26 13 7 6 2

» 1. Inntil 2 dekar jordbruksareal2 103 451 2 026 1 494 297 94 62 42 26

» 2. 2.1-5 »

28 233 2 846 1 867 667 171 69 39 27

» 3. 5.1-10 » -»- 23 556 6 173 3 554 1 929 416 180 62 27

» 4. 10.1-20 » -»- 46 452 19 048 8 445 7 168 2 024 923 342 136

» 5. 20.1-35 » -»- 48 988 28 026 8 388 11 285 4 336 2 401 1 077 520

» 6. 35.1-50 » -»- 31 134 21 372 4 468 8 386 3 945rn 2 525 1 335 679

» 7. 50.1-75 » -»---- 29 088 22 515 3 225 8 139 5 020 3 338 1 776 968

» 8. 75.1-100 » -»- 13 438 11 138 1 043 3 427 2 653 1 989 1 235 736

» 9. 100.1-200 *

15 597 13 801 715 3 301 3 607 2 758 1 893 1 409

» 10. 200.1-500 » -»- 4 809 4 464 108 526 1 031 1 155 798 743

» 11. 500.1-1000» - 4)--- 342 323 3 11 41 67 75 96

» 12. Over 1000» --»-

37 35 1 1 1 4 5 16

Kilde : N. O. S. XI. 71. Jordbrukstellingen 194911. Source: N. O. S. II. 71. Census of Agriculture 1949 11.

Without agricultural land. 2 2 decares or less agricultural land.

Tabell 59. Driftsbygninger ved bruk med over 5 dekar jordbruksareal.

Jordbrukstellingen 20. juni 1949.

Buildings for agricultural operations on holdings with over 5 decares of agricultural

land. Census of Agriculture June 20, 1949.

Brukene etter jordbruksarealet

Holdings by area of agricultural

land

Bruk

over

5 dekar

No. of

holdings

with

over 5

decares

Driftsbygningenes grunnflate rre

Bruk Base area of buildings for agricultural

uten operations ne

driftsbygninger

Bygd siste

Holdings

Built during

without i alt

the last

agric. total

buildings

30 år 50 år

30 years 50 years

1

11

6

5

10

19

34

49

55

118

103

30

7

Driftsbygn. grunnfl. Bygd siste

Base area of buildings

for agricult. Per cent built during

operations m2

the last

pr. dekar pr. bruk

jord- m. driftsbruks-

bygninger 30 år 50 Ar

areal per hold. %

per decare having 30 years 50 years

of agric. agric.

land buildings

Bygdene. Rural

districts

213 441

5 684J36 588 417 15 573 507 24 308 319 3.6 176 42.6 66.4

Kl. 3. 5.1-10 dekar

jordbr.-

areal.

5.1-10

decares

of agric.

62 land 23 556 326 1 312 445 657 390 932 213 7.0

50.1

» 4. 10.1-20 - 46 452 1 917 3 725 926 1 803 723 2 633 817 5.3 84 48.4

5. 20.1-35 - 48 988 885 5 593 856 2 703 558 3 923 586 4.2 116 48.3

» 6. 35.1-50 31 134 302 4 883 058 2 234 631 3 350 960 3.7 158 45.8

» 7. 50.1-75 29 088 154 6 044 537 2 561 772 4 054 007 3.4 209 42.4

* 8. 75.1-100 - 13 439 54 3 773 799 1 508 809 2 444 823 3.2 282 40.0

» 9.100.1-200 - 15 596 38 6 671 801 2 522 237 4 274 070 3.1 429 37.8

» 10. 200.1-500 - 4 809 7 3 920 263 1 361 240 2 318 152 2.9 816 34.7

» 11. 500.1-1000 - 342 1 552 336 179 759 312 100 2.6 1 620 32.5

» 12. Over 1000 - 37

110 396 40 388 64 591 2.3 2 984 36.6

K. i 1de : Se tabell 58. Source: See table 58.

4

71.0

70.7

70.1

68.6

67.1

64.8

64.1

59.1

56.5

58.5


Jordbruk. 50

Agriculture.

Tabell 60. Arealet i dekar.

Total farm land by use. Census

Eng til slått

Meadows for hay

Brukene etter jordbruksarealet

Holdings by area of

agricultural land

an

4 4

74)

°

g g

Bygdene.

Rural districts . . . . . .

1 520 089 163 607 582 410 154 379

242 350 38 178 2 701 013 4 864 775 1 475 764

Kl. O. Uten jordbruksareal'

1. Inntil 2 dekar

jordbruksareal2

0 2. 2.1-5

3. 5.1-10

e 4. 10.1-20

5. 20.1-35

)) 6. 35.1-50

» 7. 50.1-75

8. 75.1-100 -

>> 9. 100.1-200 -

e 10. 200.1-500 -

» 11. 500.1-1000 -

12. Over 1000 -

666

3 543

9 488

48 268

106 904

125 931

199 461

167 983

440 188

348 864

55 890

12 903

494 11 921

2 b46 12 899

5 067 16 938

17 409 49 351

30 923 76 924

27 015 69 138

31 828 87 644

17 473 57 059

21 282 109 658

8 835 74 069

873 14 037

362 2 772

93

295

672

3 563

9 288

13 264

24 206

19 931

44 794

31 140

5 562

1 571

61 557 1 128

23 758 1 468

9 717 1 307

17 350 2 726

21 194 4 296

20 545 3 342

25 671 4 484

15 569 3 166

26 014 7 703

16 430 6 386

3 612 1 870

933 302

75 859

44 009

43 189

138 667

249 529

259 235

373 294

281 181

649 639

485 724

81 844

18 843

8 510

43 060

99 884

385 674

710 869

667 588

862 910

540 430

931 463

527 890

71 262

15 235

2 933

15 935

39 679

156 231

286 715

262 166

331 085

169 529

168 417

38 666

4 092

316

Kilde: Se tabell 56. Source: See table 56.

For tidligere år se Statistiske Oversikter 1948, tabell 42, side 69. For previous years see Statistical Survey 1948,

Without agricultural land. 2 2 decares or less agricultural land.

Tabell 61. Husdyrholdet.

Livestock. Census of

Brukene etter jordbruksarealet

Holdings by area of agricultural

land

under

3 år

under