Statistiske oversikter 1948 - SSB

ssb.no

Statistiske oversikter 1948 - SSB

STATISTISKE OVERSIKTER

1948

STATISTICAL SURVEY

1948


NORGES OFFISIELLE STATISTIKK. X. 178.

STATISTISKE OVERSIKTER

1948

STATISTICAL SURVEY

1948

UTGITT AV

STATISTISK SENTRALBYRÅ

PUBLISHED BY

THE CENTRAL BUREAU OF STATISTICS

OF NORWAY

OSLO

I KOMMISJON HOS H. ASCHEHOUG & CO.

1949


As. John Griegs Boktrykkeri, Bergen


Forord

Foreword

Statistisk Sentralbyrå utga fØrste gang publikasjonen

Statistiske oversikter i 1914 i forbindelse

med 100-års jubileet for Norges selvstendighet.

Den inneholdt en rekke data for de

viktigste statistiske serier så langt tilbake som

det var mulig å skaffe tallene.

I 1926 ble det i forbindelse med Byråets 50-

årsjubileum utgitt en ny utgave som i det vesentlige

var bygd opp på samme måte som den

fØrste.

I denne tredje utgaven av Statistiske oversikter

har Byrået gått til en vesentlig utvidelse

av stoffet. Også her har man tatt med alle

serier så langt tilbake som mulig.

Tallene er vesentlig utarbeidd på grunnlag

av data fra offisielle 'statistiske publikasjoner

supplert med opplysninger fra andre institusjoner.

Den vesentligste del av utarbeidelsen av

publikasjonen er utført av sekretæraspirant

Finn Samuelsen i samarbeid med de enkelte

avdelinger i Byrået. Arbeidet har vært ledet

av byråsjef Kaare Petersen.

Oslo, 31. mai 1948.

A. Skoien.

The Central Bureau of Statistics issued the

publication »Statistical Survey< for the first

time in 1914 in connection with the 100 years

jubilee of Norway's indepedence. It contained

a number of the most important statistical

series as far back as it was possible to find

figures.

In 1926 a new issue was prepared along

the same lines in connection with the Bureau's

50 years jubilee.

In the third issue of the Statistical Survey

the Bureau has undertaken to expand the

material considerably. I.n this issue, too, all

back figures have been included.

The tables have been prepared chiefly on

the basis of data from official statistical publications,

supplemented by information from

other institutions. The main part of the work

has been done by Mr. Finn Samuelsen in cooperation

with the various sections in the Bureau.

The survey has been prepared under the direction

of Mr. Kaare Petersen.

Oslo, May 31, 1948.

A. Skøien.


Innhold

Tabell

Side

Innledning 13

Meteorologiske forhold 16

I. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader.

Oslo 18

2. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader.

Bergen 20

3. Luftens middeltemperatur månedsvis. Celsiusgrader.

Trondheim 22

4. Nedbørshøyden månedsvis i mm. Oslo 25

5. Nedbørshøyden månedsvis i mm. Bergen 27

6. Nedbørshøyden månedsvis i mm. Trondheim 28

Befolkning 30

7. Hjemmehørende folkemengde etter folketellingene

31

8. Innbyggere pr. km2 landareal. Folkemengdens

prosentvise fordeling på bygder og byer.

Kvinner pr. 1 000 menn 31

9. Hjemmehørende folkemengde etter kjønn,

alder og ekteskapelig stilling 31

10. Hjemmehørende folkemengde i enkelte viktigere

aldersgrupper 33

11. Personer, 15 år og over, etter levevei 34

12. Hjemmehørende folkemengde etter levevei 36

13. Hjemmehørende folkemengde etter levevei 37

Folkemengdens bevegelse 38

14. Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap,

fødsler, dødsfall og utvandring 40

15. Inngåtte ekteskap delt etter ektefellenes tidligere

ekteskapelige stilling 45

16. De ektevigdes gjennomsnittsalder ved giftermålet

. 45

17. Fruktbarheten etter morens alder. Reproduksjonskvotienter

46

18. Levendefødte barn i ekteskap delt etter barnets

fødselsnummer 46

19. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i 1.

leveår . 47

20. Dødeligheten i 1. leveår delt etter kjønn 47

21. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser 48

22. Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår på

de forskjellige alderstrinn. (Middellevetiden) 50

Helse- og medisinalforhold 51

23. Epidemiske og andre sykdommer meldt av

legene i årene 1931-1947. 52

24. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose

innført i helserådenes tuberkuloseprotokoller

(registre) 53

25. Sinnssyke . 54

26. Pasienter lagt inn for første gang på norsk

sinnssykehus. Etter sykdommens form 54

27. Antall kjente spedalske forpleid i de enkelte

fylker . 55

28. De viktigste dødsårsaker. Alle aldre 55

29. Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen

0-1 år . 56

30. Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder.. 56

Table

Contents

Page

Introduction 13

Meteorological Data 16

1. Mean daily air temperature during each month

Degrees centigrade, Oslo 18

2. Mean daily air temperature during each month

Degrees centigrade, Bergen . 20

3. Mean daily air temperature during each month

Degrees centigrade, Trondheim 22

4. Rainfall in each month in mm, Oslo 25

5. Rainfall in each month in mm, Bergen 27

6. Rainfall in each month in mm, Trondheim 28

Population 30

7. Resident population according to the censuses 31

8. Inhabitants per square kilometer land, per

cent distribution between rural and urban.

The number of females per 1,000 males 31

9. Resident population by sex, age and civil

condition 31

10. Resident population by principal age groups 33

11. Persons 15 years old and over, by occupation 34

12. Resident population, by occupation 36

13. Resident population, by occupation 37

Movement of Population 38

14. Mean resident population, marriages, births,

deaths, and emigration 40

15. Marriages, by the former civil condition of

persons married 45

16. Average ages at marriage of persons married 45

17. Fertility rates by age of mothers. Reproduction

rates 46

18. Legitimate live births by order of birth 46

19. Death rates of infants under one year of age,

by age groups . 47

20. Death rates of infants under one year of age,

by sex 47

21. Death rates by age groups 48

22. Expectation of life at different ages 50

Health and Medical Care 51

23. Epidemical diseases notified by the physicians

in the years 1931-1947 52

24. New cases of bacillar tuberculosis registered by

the Board of Health . 53

25. Mentally diseased 54

26. First admissions of pasients to Norwegian hospitals

for mental disease by mental disorder 54

27. Reported cases of leprosy cared for in the various

»fylker» . 55

28. Mortality by principal causes. All ages 55

29. Mortality of infants under one year of age, by

principal causes 56

30. Cancer mortality by sex and age 56


8

Statistiske oversikter 1948

Tabell

Side

31. Tuberkulosedødeligheten etter kjønn og alder 57

32. Voldsomme dødsfall 58

33. Dødsfall ved ulykke under transport til sjøs

og ved drukning ellers 59

34. Antall leger, tannleger, jordmødre, dyrleger,

apotek og sykehus . 59

Table

Page

31. Tuberculosis mortality by age and sex 57

32. Violent deaths. 58

33. Deaths from water transport accidents and

other deaths by drowning 59

34. Number of physicians, dentists, midwives,

veterinary surgeons, pharmacies and hospitals

. 59

Nasjonalinntekten

60 National Income 60

35. Nettorealinntekten i løpende kroneverdi, 1935 35. Net real income in current crown value: 1935

-1947 61 -1947 61

36. Nettorealinntekten i løpende kroneverdi, 1935

-1947. Relative tall. 1939 = 100 61

36. Net real income in current crown value: 1935

-1947. Relative figures. 1939 = 100 61

37. Nettorealinntekten i 1939-kroner. 1935-1947 62 37. Net real income in 1939 crowns: 1935--1947 62

38. Nettorealinntekten i 1939-kroner. 1935-1947

Relative tall. 1939 = 100 62

38. Net real income in 1939 crowns: 1935-1947

Relative figures. 1939 = 100 62

39. Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen

1939-1945 fordelt på offentlig

39. Real capital summer 1939 and reduction in

capital 1939-1945, by public and private

og privat eie. Absolutte og relative tall 63 Absolute and relative figures 63

40. Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen

1939-1945 fordelt etter art

40. Real capital summer 1939 and reduction in

capital 1939-1945, by kinds of capital

Absolutte og relative tall 63 Absolute and relative figures 63

Jordbruk, meierier, skogbruk

64 Agriculture, Dairies, Forestry

41. Tallet på jordbruk delt etter arealet av dyrket 41. Number of farms by area of cultivated land.

jord. Rikets bygder 69 Rural .

42. Arealet av dyrket jord i rikets bygder. Dekar 69 42. Area of cultivated farm land. Rural. Decare

43. Forbruket av kunstgjødsel 70 43. Consumption of commercial fertilizers

44. Tallet på redskap og maskiner 70 44. Implements and machinery

45. Innførsel av kraftforstoffer 70 45. Imports of feeding stuffs

46. Tallet på frukttrær og bærbusker 71 46. Number of fruit trees and berry bushes

47. Avl i kg pr. dekar 71 47. Yield in kg per decare

48. Høstutbyttet av korn, poteter, rotvekster og 48. Production of grains, potatoes, root crops,

høy. 72 and hay

49. Høstutbyttet i forhold til middelsåret 73 49. Crops in per cent of mean annual yield

50. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og bergnet forbruk

av de forskjellige kornsorter og av

50. Seed, production, imports, exports, and estimated

consumption of grains and potatoes

poteter 74 51. Horticultural production, in m. tons

51. Hagebrukets avkasting i tonn 76 52. Fur-bearing animals

52. Pelsdyr 76 53. Domestic animals

53. De alminnelige husdyr 77 54. Number of controlled slaughter

54. Kontrollerte slakt 77 55. Milk production, average prices for domestic

55. Mjølkeutbytte, priser på husdyr og beregn. verdi

animals and estimated value of livestock.

av buskapen. Gjennomsnittlig slaktevekt 78 Average carcass weight .

56. Husdyrbrukets produksjon 78 56. Livestock products.

57. Markedspriser på korn og poteter 79 57. Market prices for grains and potatoes

58. Gjennomsnittspriser på en del viktigere landbruksvarer

80

58. Average prices for important agricultural

products

59. Statens innkjøpspriser på norsk korn 80 59. State's purchasing prices for Norwegian grains

60. Torgpriser i Oslo for en del landbruksprodukter 81 60. Market prices in Oslo for agricultural products

61. Priser på kraftfôr, kunstgjødsel, maskiner og 61. Prices for feeding stuffs, commercial fertilizers,

redskap . 82 tools, and machinery .

62. Hogstpris . 82 62. Prices for felling timber

63. Gjennomsnittsverdi pr. skyldmark. Salg av

faste eiendommer 83

63. Average value per »skyldmark». Sale of real

estate .

64. Jordbrukets prisindeks 84 64. Agricultural price indexes

65. Regnskapsresultater for norske gårdsbruk 85 65. Farm account records

66. Landbruksproduksjonens verdi 86 66. Value of agricultural products

67. Bøndenes formue og gjeld 86 67. Farmers' assets and debt

68. Meierier og kondenseringsfabrikker. Innveid

mjølkemengde og produksjon av smør og ost 87

68. Milk receipts at dairies and production of

butter and cheese

69. Brutto- og nettoutbyttet av mjølka 87 69. Gross and net income from milk

70. Mjølkemengden fordelt etter bruken 88 70. Milk: quantity and utilization

71. Avvirket trevirke i alt 88 71. Total wood cut

72. Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen

89

72. Appraisal of Norwegian forests made by

»Landsskogtakseringen«

73. Gjennomsnittspriser for tømmer, ved og

gjerdefang. 90

73. Average prices for timber, fuelwood, and

fence posts

74. Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel

. 90

74.

75.

Data regarding cultivation of private forests

Timber floated in Norwegian waterways

75. Tømmerfløtingen i norske vassdrag 91 76. Data regarding forest fires in Norway

76. Oppgaver over skogbrann i Norge 91 77. Number of elk, wild reindeer, red deer, roe

77. Felte elg, villrein, hjort, rådyr og bever 91 deer, and beaver killed

78. Antall premier utbetalt årlig for drepte rovdyr

78. Number of rewards paid annually for killing

og rovfugler. 92 animals of

prey

64

69

69

70

70

70

71

71

72

73

74

76

76

77

77

78

78

79

80

80

81

82

82

83

84

85

86

86

87

87

88

88

89

90

90

91

91

91

92


Tabell

Fiske og hvalfangst

79. Fiskere og fiskebåter 96

80. Deltakelsen i de større fiskeriene 97

81. Gjennomsnittlige fiskepriser på første hånd

82. Bruken av vintersilda

83. Bruken av småsilda

84. Bruken av torsken samt utbyttet av lever og

rogn

85. Mengde- og verdiutbytte av fiskeriene. Norske

og fremmede farvann 99

86. Mengde- og verdiutbyttet av kystfiskeriene fordelt

på fiskeslag. 1866-1908 100

87. Norges fiskerier 1908-1946 102

88. Norges hvalfangst 105

Statistiske oversikter 1948 9

Side Table

Page

94 Fisheries and Whaling 94

97

98

98

99

79. Fishermen and fishing vessels 96

80. Participation in the larger fisheries 97

81. Average prices received for fish by the fishermen

97

82. Utilization of winter herring 98

83. Utilization of small herring 98

84. Utilization of cod and the production of liver

and roe . 99

85. Quantity of fish brought to land and value to

the fisherman. Norwegian and foreign

waters 99

86. Quantity of fish brought to land and value to

the fisherman in coast fishing, by kinds of

fish. 1866-1908 . 100

87. Norwegian fisheries: 1908-1946 102

88. Norwegian whaling industry 105

Bergverk og industri 106 Mining and Manufacturing Industry .... 106

89. Antall fabrikkarbeidere 1850-1900 111

90. Antall bedrifter og årsverk i ulykkestrygdepliktige

industribedrifter 1900-1924 112

91. Antall bedrifter og timeverk i ulykkestrygdepliktige

industribedrifter 1922-1945 114

92. Malmutvinningen 118

93. Metallproduksjonen 1851-1922 120

94. Metallproduksjonen 1923--1946 . 121

95. Produksjon av viktigere industriartikler 122

96. , Industriell produksjonsstatistikk. Hovedoversikt

over den samlede industri 142

97. Industriell produksjonsstatistikk. Industrigrupper

. 143

98. Årlig produksjonsindeks for industrien fordelt

på hovedgrupper 145

99. Årlig produksjonsindeks for industrien 146

100. Månedlig produksjonsindeks for industrien 147

101. Ulykkestrygdepliktige industribedrifter. Primærkraften

og dens anvendelse. 151

102. Ulykkestrygdepliktige industribedrifter. Primærkraften

og dens anvendelse fordelt på

grupper . 152

103. Samlet energiforbruk i industri, husholdninger

m. v.. 155

104. Utbygd vannkraft Norge 155

105. Månedlige oppgaver over kraftproduksjonen •

ved elektrisitetsverk på 1000 kW og over 156

106. Nettotilvekst av beboelsesleiligheter 157

107. Privat bygge- og anleggsvirksomhet 157

108. Statens og den priv. bygge- og anl.virksomhet 158

89. Number of industrial workers: 1850-1900.. 111

90. Number of establishments and work years in

industries under compulsory accident

insurance: 1900-1924 112

91. Number of establishments and work hours in

industries under compulsory accident insurance:

1922-1945 . 114

92. Mining 118

93. Metal production 1851-1922 120

94. Metal production 1923-1946 121

95. Production of important industrial articles 122

96. Industrial production statistics. Principal

survey of industry . 142

97. Industrial production statistics. Industrial

groups 143

98. Annual index numbers of industrial production

by industry groups 145

99. Annual index numbers of industrial production 146

100. Monthly index numbers of industrial production

147

101. Industrial establishments under compulsory

accident insurance. Prime movers and their

employment 151

102. Industrial establishments under compulsory

accident insurance. Prime movers and their

employment by groups 152

103. Total energy supply for industry, households

etc.. 155

104. Developed water power in Norway 155

105. Monthly data on power production by electric

plants with capacity of 1,000 kw and over 156

106. Net increase in number of dwelling units 157

107. Private building and construction 157

108. State and private building and construction 158

Handel 159

109. Samlet vekt og verdi av utenrikshandelen 162

110. Innførselsverdien delt etter arten av behovene 164

111. Innførselsverdien delt etter arten av behovene

Prosentvis fordeling 166

112. Utførselsverdien delt etter næringsveier 168

113. Utførselsverdien delt etter næringsveier. Prosentvis

fordeling 170

114. Innførsels- og utførselsverdi fordelt på varegrupper,

1866-1938 . 172

115. Volumindeks for innførselen (1913 = 100) 185

116. Innførsels- og utførselsverdi fordelt på 48

varegrupper, 1937-1947 186

117. Mengder av de viktigste innførte varene, 1828

-1865 190

118. Mengder av de viktigste innførte varene, 1866

-1905 193

119. Mengder av de viktigste innførte varene, 1906

-1947 198

Trade Statistics 159

109. Total quantity and value of foreign trade 162

110. Value of imports, by use 164

111. Value of imports, by use. Percentage distribution

166

112. Value of exports, by industry of production 168

113. Value of exports, by industry of production

Percentage distribution . 170

114. Value of imports and exports, by commodity

groups: 1866-1938 172

115. Volume index for imports (1913 = 100) 185

116. Value of imports and exports, by 48 commodity

groups: 1937-1947 186

117. Quantity of principal commodities imported:

1828-1865 190

118. Quantity of principal commodities imported:

1866-1905 193

119. Quantity of principal commodities imported:

1906-1947 198


10

Tabell

Side

120. Mengder av de viktigste utførte varene, 1830

-1865 205

121. Mengder av de viktigste utførte varene, 1866

-1905 207

122. Mengder av de viktigste utførte varene, 1906

-1947 210

123. Innførsel fra og utførsel til hvert land, 1866-

1908 215

124. Innførsel fra og utførsel til hvert land, 1909-

1931 221

125. Innførsel fra og utførsel til hvert land, 1932-

1947 228

Statistiske oversikter 1948

Table

Page

120. Quantity of principal commodities exported:

1830-1865 205

121. Quantity of principal commodities exported:

1866-1905 207

122. Quantity of principal commodities exported:

1906-1947 210

123. Imports from and exports to all countries:

1866-1908 215

124. Imports from and exports to all countries:

1909-1931 221

125. Imports from and exports to all countries:

1932-1947 228

Skipsfart 238

126. Handelsflåtens størrelse 241

127. Nettotilgang eller nettoavgang i handelsflåten 243

128. Skipenes bemanning 243

129. Tilgang og avgang i handelsflåten 244

130. Forliste skip. Forlisprosenter 246

131. Krigsforliste skip av handelsflåten 248

132. Handelsflåten etter skipenes størrelse 249

133. Handelsflåten etter skipenes alder 253

134. Handelsflåten etter skipenes hjemsted 254

135. Skipsfarten mellom Norge og utlandet. Skip

kommet og gått 262

136. Skipsfarten mellom Norge og utlandet etter

skipenes nasjonalitet. Tonnasje av skip

kommet . 264

137. Norske skips fart på de forskjellige land 267

138. Norske skips fart på de viktigste utenlandske

havner 268

139. Indekstall for skipsfrakter 272

140. Gjennomsnittlige skipsfrakter (i shilling og

pence) i en del viktige farter 274

141. Skip i opplag 276

142. Opptjente bruttofrakter av skip i utenriksfart 277

Kommunikasjoner elders 278

143. Lengden av de offentlige veier fylkesvis 279

144. Lengden av de offentlige veier. Riket 280

145. Antall automobiler, motorsykler og automobilruter

. 280

146. Statsbanene. Rullende materiell, personale og

driftsresultater . 281

147. Jernbanene. Linjelengde, anvendt kapital og

trafikk 282

148. Det Norske Luftfartselskaps ruteflyvning 284

149. Ruteflytrafikken på Oslo, Stavanger, Bergen

og Trondheim 284

150. Telegrafverket. Anlegg og anleggsomkostninger

286

151. Telegrafverket. Trafikk og inntekter 287

152. Postverket. Antall faste poststeder og postsendinger

(innenriks og til og fra utlandet) 288

Penger, banker m. v. 289

153. Gjennomsnittlige valutakurser ved omsetning

på Oslo Børs 292

154. Aksjeindeks . 293

155. Kjente utlån mot pantobligasjoner 295

156. Beregning av Norges betalingsbalanse overfor

utlandet 296

157. Gjeld og tilgodehavender i utlandet 298

158. Utdrag av Norges Banks regnskap, 1819-1914 299

Shipping 238

126. Merchant fleet; number and tonnage of

vessels 241

127. Net addition to or net deduction from the merchant

fleet 243

128. Manning of vessels 243

129. Vessels added to and deducted from the merchant

fleet 244

130. Vessels wrecked. Absolute and percentage

figures 246

131. War-lost merchant vessels 248

132. Merchant fleet classified according to tonnage

of vessels . 249

133. Merchant fleet classified according to age of

vessels 253

134. Merchant vessels classified according to ports

of registration 254

135. Shipping between Norway and foreign countries.

Vessels entered and cleared 262

136. Shipping between Norway and foreign countries.

Nationality and tonnage of vessels

entered . 264

137. Arrivals of Norwegian vessels at ports in the

various countries 267

138. Arrivals of Norwegian vessels at the most

important foreign ports 268

139. Index numbers of shipping freights 272

140. Average shipping freights (in shillings and

pence) in some important trades 274

141. Vessels laid up 276

142. Gross freight earnings by vessels in foreign

trade 277

Land Transportation and Communication. 278

143. Length of public roads in each »fylket 279

144. Length of public roads. Kingdom 280

145. Number of automobiles, motorcycles, and

automobile routes 280

146. State railways. Rolling stock, employees, and

income account 281

147. Railway. Length of line, capital outlays and

traffic 282

148. Scheduled air-service by Det Norske Luftfartselskap

284

149. Scheduled air-traffic on Oslo, Stavanger,

Bergen, and Trondheim 284

150. Telegraphs. Construction and construction

costs 286

151. Telegraphs. Traffic and income 287

152. Postal service. Number of permanent postoffices.

Pieces of mail sent 288

Money, Banks, etc. 289

153. Average foreign exchange rates. Quotations

at the Oslo Exchange 292

154. Index of stock prices 293

155. Known mortgage loans 295

156. Balance of international payments of Norway 296

157. Foreign debts and claims 298

158. Bank of Norway. Summary of accounts:

1819-1914 :,299


Statistiske oversikter 1948 11

Tabell

Side

159. Utdrag av Norges Banks regnskap, 1914-1947 300

160. Diskontosatser for veksler ved Norges Bank 304

161. Månedstall for Norges Banks virksomhet 305

162. Seddelomlopets sammensetning 307

163. Hypotekbanken 308

164. A.s Den Norske Industribank 308

165. Arbeiderbruk- og boligbanken og Småbrukog

boligbanken 309

166. Norges kommunalbank 309

167. Den Norske Stats Fiskeribank 309

168. Private aksjebanker og sparebanker 310

Forsikring og trygd 322

169. Forsikringsselskap. Premier for direkte forsikringer

avsluttet i Norge 324

170. Forsikringsstokken hos livsforsikringsselskap

ved utgangen av regnskapsårene 325

171. Norges Brannkasse 325

172. Norges Brannkasse. (Bygningsavd.) . 326

173. Syketrygdens medlemsstokk, 1912-1946.... 327

174. Trygdekassenes utgifter pr. medlem 328

175. Sykedager og sykdomstilfellenes gjennomsnittlige

varighet 328

Prisindekser 329

176. Einar Ruuds prisindeks (importpriser) for

årene 1880-1910 333

177. Farmands engrosprisindeks for årene 1891-

1925 333

178. Farmands engrosprisindeks for de enkelte

grupper i årene 1913-1926 333

179. Økonomisk Revues engrosprisindeks 1914 -

1941 334

180. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks i hver

måned i årene 1925-1948 339

181. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for

de enkelte grupper i årene 1925-1947 339

182. Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for

de enkelte grupper månedsvis i årene 1923

-1948 340

183.

184.

185.

186.

Statistisk Sentralbyrås engrosprisindeks for

hovedgrupper av varer i årene 1928-1948 347

Indekstall for de samlede leveomkostninger

månedsvis i årene 1914-1948 352

Indekstall for de samlede leveomkostninger og

de enkelte grupper årene 1914-1948 353

Indekstall for de samlede leveomkostninger og

de enkelte grupper månedsvis i årene 1920

-1948 354

Arbeiderforhold 360

187. Arbeidsløshet blant fagforeningsmedlemmer

i prosent av medlemstallet 363

188. Tariffoverenskomster og arbeidskonflikter 364

189. Timelønn og timefortjeneste i verkstedsindustrien

. 354

190. Gjennomsnittlig dagsfortjeneste for voksne

menn i industri og håndverk 364

191. Timefortjeneste for mannlige arbeidere i offentlig

tjeneste 365

192. Gjennomsnittslønninger for hushjelp 365

193. Arbeidslønninger i årene 1850-1920 366

194. Arbeidslønnen i jordbruk og skogbruk 367

195. Gjennomsnittlig timefortjeneste 368

Alkoholforbruk, rettsvesen, fattigvesen 369

196. Alkoholforbruk pr. innbygger 371

197. A/S Vinmonopolets salg 372

198. Forbrukernes utgifter (lovlig forbruk) til alkohol,

og gjennomsnittspriser på brennevin,

vin og øl, 1928-1947 372

Table

Page

159. Bank of Norway. Statement of balances:

1914-1947 300

160. Discount rates of the Bank of Norway 304

161. Bank of Norway. Monthly statement 305

162. Notes in circulation, by denomination 307

163. Mortgage Bank 308

164. Norwegian Industries Bank . 308

165. Small-Holdings and Building Banks . 309

166. State Municipal Bank 309

167. Norwegian Fisheries Bank (State) 309

168. Private joint stock banks and savings banks 310

Insurance 322

169. Insurance companies. Premiums for insurance

concluded in Norway 324

170. Insurance in force at life insurance companies

at end of year 325

171. National Fire Insurance Company 325

172. National Fire Insurance Company (Buildings) 326

173. Health Insurance membership: 1912-1946 327

174. Health Insurance: Expenditures per member 328

175. Number of sich days and average duration of

sickness . 328

Index Numbers of Prices 329

176. Einar Ruud's price index (import prices):

1880-1910 333

177. Farmand's index of wholesale prices: 1891-

1925 333

178. Farmand's index of wholesale prices, for different

groups: 1913-1926 333

179. Index numbers of wholesale prices, computed

by Økonomisk Revue: 1914-1941 334

180. Index numbers of wholesale prices, in each

month 1925. --48, computed by the Central

Bureau of Statistics 339

181. Index numbers of wholesale prices, by individual

groups computed by the Central

Bureau of Statistics: 1925-1947 339

182. Index numbers of wholesale prices, by individual

groups, computed by the Central Bureau

of Statistics, in each month 1923-1948 340

183. Index numbers of wholesale prices, by major

commodity groups, computed by the Central

Bureau of Statistics, 1928-1948 347

184. Total cost of living. Index numbers for each

month 1914-1948 352

185. Index numbers of cost of living: 1914-1948 353

186. Index numbers of cost of living in each month

1920-1948 354

Labour Conditions 360

187. Unemployment among Union members in percent

of Union membership 363

188. Labour contracts and labour conflicts 364

189. Hourly wage rates and hourly earnings in

machine-shot, industries 364

190. Average daily earnings for men in industry

and for artisans . 364

191. Hourly earn ngs for men in public service 365

192. Average wage rates for domestic servants 365

193. Wage rates: 1850-1920 366

194. Wage rates in agriculture and forestry 367

195. Average hourly earnings 368

Alcoholic Beverages, Justice, Publ. Assist 369

196. Alcohol consumption per capita 371

197. Wine monopoly sales . 372

198. Consumer expenditures for alcohol and alcoholic

beverages (legal consumption) and

average prices for spirits, wines and beer:

1928-1947 372


12

Statistiske oversikter 1948

Tabell

Side

199. Drukkenskapsforseelser og drukkenskapsarrestasjoner

(i byene) pr. 1 000 innbyggere 373

200. Straffelte for forbrytelser og forseelser ved

dom eller vedtatt forelegg 374

201. Straffbare for forbrytelser fordelt etter alder 375

202. Fengsler 376

203. Åpnede konkurser, utleggsforretninger, tvangsauksjoner

og utpantinger 377

204. Åpnede konkurser, akkordforhandlinger, utleggsforretninger

og tvangsauksjoner over

fast eiendom 377

205. Fattigvesenet 378

Undervisning 379

206. Folkeskolen . 380

207. De tekniske skoler i Oslo, Bergen og Trondheim.

Bestått avgangseksamen 382

208. Høyere almenskoier med eksamensrett 383

209. Uteksaminerte kandidater fra menighetsfakultetet,

høgskoler og krigsskolene 384

210. Norges tekniske høgskole. Uteksaminerte

arkitekter og ingeniører 385

211. Norges landbrukshøgskole. Uteksaminerte

kandidater 386

212. Kinematografer 386

213. Kringkastingen 386

214. Universitetet i Oslo. Antall studerende, professorer

og uteksaminerte kandidater 387

Offentlige finanser og valg 388

215. Herredskommunenes nettoutgifter og -inntekter

etter regnskapene 390

216. Fylkeskommunenenes nettoutgifter og -inntekter

etter regnskapene 394

217. Bykommunenes nettoutgifter og -inntekter

etter regnskapene 398

218. By-, herreds- og fylkeskommunenes nettoutgifter

og -inntekter etter regnskapene 402

219. Skatter og avgifter til kommunene 406

220. Antall skattytere, formue og antatt inntekt

etter den kommunale skattelikningen 408

221. Kommunenes gjeld. 409

222. Statens utgifter og inntekter etter regnskapene,

1913/14-1946/47 410

223. Statens utgifter og inntekter etter regnskapene,

1850-1946/47 414

224. Skatter og avgifter til staten 415

225. Norges statsgjeld 416

226. Stortingsvalgene 417

227. Kommunevalgene 417

Table

Page

199. Drunkenness and arrests for drunkenness (in

cities) per 1,000 population 373

200. Number punished for felony and misdemeanour

through sentence or fine 374

201. Punishable for crime, by age 375

202. Prisons 376

203. Bankruptcy proceedings opened, foreclosures,

forced auctions, and seizures 377

204. Bankruptcy proceedings opened, compositions,

foreclosures and forced auctions of real

estate 377

205. Public assistance . 378

Education 379

206. Primary schools . 380

207. Technical schools in Oslo, Bergen and Trondheim.

Graduates... 382

208. Secondary schools with rights of examination 383

209. Graduates from institutions of higher education

384

210. Norway's Institute of Technology. Graduates:

architects and engineers 385

211. Norwegian College of Agriculture. Graduates 386

212. Cinemas 386

213. Radio broadcasting 386

214. University of Oslo. Number of students,

professors and graduates 387

Public Finances and Elections 388

215. Net expenditures and receipts of county

municipalities 390

216. Net expenditures and receipts of »fylke <

municipalities 394

217. Net expenditures and receipts of urban

municipalities 398

218. Net expenditures and receipts of urban, county

and »fylke« municipalities 402

219. Municipal taxes and excises 406

220. Number of taxpayers, assessed wealth and

income according to the municipal tax

assessments 408

221. Municipal debt 409

222. Expenditures and receipts of the State,

1913/14-1946/47 410

223. Expenditures and receipts of the State, 1850

-1946/47 414

224. State taxes and excises 415

225. Public debt of Norway 416

226. Storting elections 417

227. Municipal elections 417


Innledning

Introduction

Hensikten med denne publikasjonen har vært

å samle i ett bind hovedresultatene av den

norske statistikk gjennom mer enn hundre år.

Spredte statistiske opplysninger om Økonomiske

og sosiale forhold finnes meget langt

tilbake og er publisert i forskjellige historiske

verker om Norge. Et karakteristisk trekk ved

den eldste statistikk er at resultatene bare i

liten utstrekning ble trykt og således gjort tilgjengelig

for samtiden. Man så på statistikken

hovedsakelig som et hjelpemiddel til bruk 'i

regjeringskontorene i administrasjonsØyemed.

Amtmennenes femårs-beretninger danner imidlertid

et unntak. Disse er utgitt regelmessig

hvert 5. år fra 1835 inntil de opphørte i 1920.

En kan gjerne regne den offisielle statistikken

tilbake til 1797 da det ved kongelig

resolusjon av 31. mai det året ble opprettet

et -tabellkontor i KØbenhavn. Da Norge i 1814

fikk sin egen sentraladministrasjon ble statistikken

henlagt til Finants- Handels- 'og Tolldepartementet.

I 1832 ble det så i dette departement

opprettet et eget »Tabel-contoir«

som i 1837 ble betydelig utvidd. I 1843 ble

det reorganisert under en egen byråsjef. Det

besto da foruten byråsjefen av 9 kopister. I

1846 ble tabellkontoret overført til Departementet

for det Indre. Det foregikk imidlertid

da ikke noen endringer i kontorets oppbygging.

I løpet av 1860-årene ble kontorets virksomhet

atskillig utvidd. Bl. a. ble en rekke nye

felter trukket inn under den offisielle statistikk.

Samtidig begynte Byrået å kommentere

de statistiske tabeller. Det fikk derved

et preg av forskingsinstitutt som det har søkt

å bevare siden.

I 1876 ble det nåværende Statistisk Sentralbyrå

eller Det Statistiske Centalbureau, som

det den gang het, organisert som et eget direktorat

under Departementet for det Indre.

Byrået har siden den tid gjennomgått en meget

sterk utvikling, men selve organisasjonsformen

The purpose of this publication is to present

in one volume the main results of the Norwegian

statistical work through more than

100 years.

Scattered statistical data on economic and

social conditions date tar back and are published

in various historical works on Norway.

It is characteristic of the earliest statistics that

only few data were published and thus made

available to the public. Statistics were regarded

mainly as an instrument for use by the

Government offices for administrative purposes.

However »Amtmennenes femårs-beretninger«

(5-yearly reports prepared by the

»Fylke« Governors) form an exception. These

were published regulary every five years from

1835 until they were discontinued in 1920.

The official statistics may be dated back to

1797 when a table office was established in

Copenhagen following a royal resolution on

the 31st of May of that year. When Norway

in 1814 got her own central administration,

the statistical office was attached to the

Department of Finance, Trade and Customs.

Then, in 1832, a table office was established

in this department. In 1837, it was considerably

expanded. In 1843 it was reorganized

under its own chief of section. It then consisted

of nine statistical clerks in addition to

the chief of section. In 1846 the table office

was transferred to the Department of the Interior.

No changes were made, however, in

the organization of the office.

During the 1860's the activities of the table

office were considerably expanded and a

number of new fields were covered by the

official statistics. At the same time the Bureau

began writing comments on the statistical

tables. It thus took on the appearance of a

research institute which it has tried to retain

since.

In 1876 the present Central Bureau of Statistics

was organized as a separate directorate

under the Department •of the Interior. Since

then the activities of the Bureau have been

greatly expanded, but the organization has in

the main remained unchanged. During the


14 Statistiske oversikter 1948

har stort sett vært uforandret. I årenes løp

har Byrået vært underlagt forskjellige departementer.

Fra 1. april 1934 har det sortert under

Finansdepartementet.

Som det vil framgå av innledningene til

de forskjellige avsnitt, har Byråets arbeidsoppgaver

gjennom årene variert atskillig. I tiden

fra 18860-årene og utover foregikk det en betydelig

sentralisering av den norske offisielle

statistikken, slik at stØrstedelen av det statistiske

arbeidet ble samlet i Byrået. I de siste

par årtier fØr fØrste verdenskrig foregikk det

imidlertid igjen en desentralisering. Således

overtok Riksforsikringsanstalten omkring århundreskiftet

utarbeidelsen av den nye industristatistikk,

mens Fiskeridirektoratet i Bergen

omtrent samtidig overtok fiskeristatistikken.

I 1913 ble mesteparten av sosialstatistikken

overført til Sosialdepartementet.

I mellomkrigsårene er statistikken igjen i

stor utstrekning blitt sentralisert. Således er

sosialstatistikken igjen ført tilbake til Byrået,

og det har også fra 1921 overtatt utarbeidelsen

av industristatistikken.

Den offisielle statistikk har i årenes løp

vært publisert i et stort antall bind. I 1861

begynte man å nummerere publikasjonene

under hovedtitelen »Norges Officielle Statistik«

(N. O. S.) . Systemet var slik at en

bokstav antydet hvilket departement som utga

statistikken, et nummer viste hvilken publikasjon

det var og endelig viste et årstall hvilket

år statistikken gjaldt. I 1881 gikk en over til

en ny rekke; og endelig i 1885 innførte man

det nåværende nummereringssystem. Her er

publikasjonene delt opp i rekker og nummer.

Den fØrste rekke ble betegnet som rekke III

for å skille den fra nummereringssystemene

av 1861 og 1881. Etter hvert som publikasjonens

antall har Økt, har en gått over fra rekke

III til rekke IV osv. og er nå nådd opp i rekke

X. Antallet av publikasjoner i hver rekke har

variert, og det er ikke noe bestemt system for

overgang fra en rekke til en annen.

Inntil ganske nylig ble enkelte publikasjoner

holdt utenfor rekkenumrene. Det gjaldt

f. eks. Statistisk Årbok og Statistisk-Økonomisk

oversikt. Disse er nå tatt med blant de nummererte

publikasjoner.

En oversikt over de offisielle statistiske publikasjoner

er gitt i »Fortegnelse over Norges

offisielle statistikk« som er kommet ut tre

ganger, nemlig for perioden 1828 — 30. juni

1889, 1. juli 1889 — 31. desember 1910 og

1. januar 1911. til 31. desember 1920. En ny

katalog som skal omfatte hele perioden 1828

til i dag er under utarbeidelse. Alt i alt omyears,

the Bureau has been under several

departments. Since April 1, 1934, it forms a

part of the Department of Finance.

As may be seen from the introductions to

the various sections, the work of the Bureau

has varied greatly during the years. During

the period following the 1860's a considerable

centralization of the official statistics took

place, so that the main part of the country's

statistical work was done in the Bureau. During

the last two decades before the first world

war, however, the statistical activities were

again decentralized. Thus, around the turn

of the century the State Insurance Institution

began to publish new industrial statistics, while

the Fisheries Directorate in Bergen at the same

time prepared the fisheries statistics. In 1913

the greater part of the social statistics were

transferred to the Social Department.

During the inter-war period the statistical

activities were centralized again to a large

extent. Thus the social statistics were transferred

back to the Bureau, and beginning 1921

the Bureau also took over the preparation of

the industrial statistics.

The official statistics have been published

during the years in a great number of volumes.

Beginning 1861 the publications were numbered

under the main title »Norway's Official

Statistics « (N. O. S.) . In this system a letter

indicated the department which issued the

statistics, a number indicated which publication

it was, and finally a figure the year

covered. Beginning 1881 a new Series of

publications was started, and finally, beginning

1885, the present numbering system was introduced.

The publications are now divided

into Series and numbers. The first Series was

called Series III, to distinguish it from the

numbering 'systems of 1861 and 1881. As the

number of publicatioØs has increased, the

number of the Series has been changed from

III to IV, etc., and has now reached Series X.

The number of publications in each Series

has varied and there is no system for the

change from one Series to the next.

Until recently some publications such as

the Statistical Yearbook and the Statistical

Economical Survey were kept outside the

numbering system. These are now included

among the numbered publications.

A catalogue of all official statistical publications

has been published in »List of Norway's

Official Statistics« which has been

issued three times, namely for the period 1823

to June 30, 1889, from July 1, 1889, to December

31, 1910, and from January 1, 1911 to December

31, 1920. A new catalogue comprising

the entire period from 1828 to the present


Statistiske oversikter 1948 15

fatter Norges offisielle statistikk i dag omlag

2 000 verker.

De tallene som er gjengitt her gjelder for

størsteparten riket, til dels delt på byer og

bygder. Bare i noen få tilfelle har en tatt med

oppdeling på fylker eller andre geografiske

enheter. For ikke å gjøre publikasjonen altfor

omfattende, har en også måttet begrense seg

til de viktigste serier innen hvert område. Den

som trenger mer detaljert statistikk må der.

for gå til hovedpublikasjonene. Det er antydet

i innledningene hvorfra materialet er

hentet.

Tallene er såvidt mulig brakt a jour til 1947.

For senere år vil en kunne hjelpe seg med de

forskjellige utgaver av Statistisk Årbok som

kommer etter hvert og hvor de siste tallene

blir ført opp. Det er hensikten med denne

publikasjonen at den skal virke som et supplement

til Byråets årbok og ikke som en erstatning

for den.

is in preparation. Altogether Norway's Official

Statistics to-day comprise approximately

2,000 volumes.

The figures published in the present volume

cover data for the kingdom, partly with subtotals

for cities and rural districts. Only in a

few cases have figures for »Fylkes and other

geographical sub-sections been included. In

order to limit the size of the publication,

only the main series have been included. If

more 'detailed statistics are needed, it is therefore

necessary to consult the main publications.

It has been indicated in the introduction

to each section from what source the

figures have been taken.

The figures have as far as possible been

brought up to 1947. For later years comparable

figures may be found in the current

issue of the Statistical Yearbook where data

for the last, few years are printed. It is intended

that the present publication should

form a supplement to the Bureau's Yearbook

'and not be a substitute for it.


Meteorologiske forhold

Meteorological Data

De viktigste meteorologiske data finnes i

Statistisk Årbok. Detaljerte oppgaver over

nedbør, temperatur, fuktighet m. m. er trykt

i en rekke publikasjoner, hvorav den viktigste

er Meteorologisk Årbok. Denne er utgitt siden

1867 av Meteorologisk Institutt som ble opprettet

1. desember 1866. ÅrbØkene inneholder

meteorologiske observasjoner som er utfert

på de forskjellige stasjoner i årets løp

samt resultater av arbeider utført ved instituttet.

For årene 1863-66 utga Meteorologisk

Institutt en publikasjon under navnet »Me teorologiske

Iagttagelser«.

Ved meteorologkongressen i Munchen 1891

ble det besluttet at bestyrerne av de forskjellige

meteorologiske sentralanstalter fra tid til

annen skulle offentliggjØre tabeller over sine

lands klima. For Norges vedkommende resulterte

dette i en serie på 14 publikasjoner under

navnet »Klimatabeller for Norge«. Disse

utkom •i tiden 1895-1906 i serien Videnskabsselskape:ts

skrifter. (Utarbeidelsen ble forestått

av Henrik Mohn) .

De oppgaver over temperaturen i Oslo som

er tatt med i disse oversikter, er hentet fra

B. J. Birkeland: »Altere meteorologische Beobachtungen

in Oslo«. (Geofysiske publikasjoner.

Vol. III nr. 9. Utgitt av Den geofysiske

kommisjon. Oslo 1925) .

For Bergens vedkommende er oppgavene

hentet fra B. J. Birkeland: »Altere meteorologische

Beobachtungen in Bergen«. (Geofysiske

publikasjoner Vol. V. nr. 8. Utgitt av

Det norske videnskapsakademi i Oslo 1928.) .

Oppgavene over temperaturen i Trondheim

har en fått fra Meteorologisk Institutt. Det

'samme gjelder for Oslo og Bergen de siste 20

årene da oppgavene for disse årene ennå ikke

er trykt.

Oppgavene over nedbøren i Bergen før 1910

er trykt i publikasjonen »Das Klima von Bergen«

av N. J. FØyn. I. Teil. Niederschlåge.

The most important meteorological data are

found in the Statistical Yearbook. Detailed

data covering rainfall, temperature, humidity,

etc. areissued in a variety of publications of

which the most important is the »Meteorologisk

Årbok« (Meteorological Yearbook) . This

has been issued since 1867 by the Meteorological

Institute which was founded December

1, 1866. The yearbooks contain the meteorological

'observations collected by the various

'stations in the course of the year together

with the results of the work performed by

the institute. For the years 1863-66 the

Meteorological Institute put out a publication

entitled »Meteorologiske Iagttagelser«.

At the Meteorological Congress in Munich

in 1891, it was resolved that the directors of the

various central meteorological institutes should

publish from time to time tables regarding

the climate of the country. Such data for

Norway were • issued in •a series of 14 publications

under the title »Klimatabeller for

Norge«. These came out in the period 1895

—1906 in the series of writings by the Scientific

Society. (The work was carried out under

the 'direction of Henrik Mohn) .

The data on the temperature in Oslo included

in these surveys were taken from B. J.

Birkeland's »Altere meteorologisehe Beobachtungen

in Oslo«. Geophysical publications.

Vol. III, No. 9. Issued by the Geophysical

Commission: Oslo 1925) .

Similar data for Bergen were taken from

B. J. Birkeland's »Altere meteoroilogische Beobachtungen

in Bergen«. (Geophysical publications.

Vol. V, No. 8. Issued by »The Norwegian

Academy of Science« :in Oslo. Oslo

1928).

Daua on the temperature in Trondheim

have been taken from The Norwegian Meteorological

Institute. The :same is true for Oslo

and Bergen for the last twenty years, since data

for these years have not yet been printed.

Data on rainfall in Bergen prior to 1910

have been printed in the publication »Das

Klima von Bergen« I. Teil. Niederschlåge, by


Statistiske oversikter 1948 17

(Særtrykk av Bergens Museums årbok. Bergen

1910).

NedbØrsoppgavene for Øvrig har en fått i

manuskript fra instituttet.

Temperaturen observeres til faste klokkeslett

i lØpet av dagen. I tidens løp er disse

klokkeslett forandret flere ganger. Da temperaturen

tilnærmet beregnes som 24 timers

gjennomsnitt, spiller dette imidlertid mindre

rolle.

På grunn av flytninger av stasjonene er det

brudd i observasjonsperiodene. En har gjort

oppmerksom på dette i tabellene.

N. J. FØyn. (A reprint from Bergens Museum's

Yearbook. Bergen 1910).

The other data on rainfall have been received

in manuscript from the institute.

The temperature is observed at certain hours

during the day. In the course of years, the

exact time at which these observations were

taken hats been changed several times. However,

this is of little importance as the approximate

temperature is calculated as a 24-

hours average.

As a result of moving thestations, there is

a breach in the periods of observation. Attention

has been called to this fact in the tables.

2


18 Statistiske oversikter 1948

Tabell 1. Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Oslo.

Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Oslo.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1837 - - - 3,o 8,9 13,3 16,3 16,o 10,8 7,5 0,6 HE 3,1 4,9

1838 2, 8,7 +12,0 HE 2,2 0,4 8,9 14,3 17,2 13,7 11,4 5,o HE 1,5 H, 4,8 3,5

1839 .2- 5,4 HE 3,6 HE 5,8 1,0 9,8 14,8 17,o 13,8 11,5 7,9 0,4 HE 5,5 4,7

1840 2, 5,o H- 2,6 H- 0,1 6,3 8,6 14,o 14,3 15,5 11,5 4,o 0,9 H- 7,4 5,o

1841 2, 8,s HE 7,o 0,3 5,1 11,3 13,o 14,3 14,5 10,4 4,9 -E 1,6 HE 1,o 4,6

1842 2, 4,8 --E 1,4 0,9 6,4 13,0 15,5 15,5 18,1 11,0 6,4 H- 1,1 0,3 6,7

1843 2, 2,5 HE 5,6 -E. 1,s 3,o 10,o 14,8 16,9 17,o 12,o 3,3 0,9 HE 0,6 5,6

1844 2.- 5,9 H-10,1 HE 3.6 5,o 12,5 13,3 16,o 14,4 11,3 6,o H- 0,9 HE 9,5 4,o

1845 2'- 3, 4 H-12,0 HE 5,3 4,6 9,6 14,4 16,6 15,1 10,8 4,4 3,o HE 2,9 4,6

1846 2, 3,6 HE 4,6 1,8 4,5 9,o 16,6 17,3 20,1 12,9 9,4 1,8 2., 6,9 6,5

1847 -1- 7,o HE 6,5 HE 1,5 1,5 9,3 15,4 17,8 16,1 10,1 4,o 4,3 HE 0,9 5,2

1848 2- 7,3 HE 4,0 H- 0,1 4,4 11,8 14,5 14,5 12,9 11,o 5,1 H, 1,9 HE 4,o 4,7

1849 2- 8,8 HE 2,4 0,o 3,1 11,o 12,3 15,5 15,1 10,s 3,3 HE 0,8 HE 5,9 4,5

1850 2-10,1 HE 2,3 HE 1,8 3,6 10,3 14,6 17,1 14,9 10,6 3,9 H, 1,o HE 2,1 4,8

1851 -- 2,5 HE 2,6 HE 2,o 4,3 8,4 12,5 14,1 14,1 11,5 6,6 0,1 HE 0,8 5,3

1852 2, 2,4 HE 4,8 HE 0,8 2,9 11,1 14,6 19,1 16,9 11,o 2,4 HE 2,5 H- 2,6 5,4

1853 2, 1,5 --E 8,o HE 5,6 1,9 10,6 17,3 16,9 14,5 11,6 6,o 2,o H- 3,5 5,2

1854 2, 5,s HE 2,o 2,4 5,8 10,6 15,o 18,6 16,6 11,1 5,9 H, 1,3 H, 3,4 6,1

1855 2, 6,3 H-13,4 H, 3,4 3,3 8,1 14,9 20,8 15,3 11,o 5,9 0,0 HE 7,1 4,1

1856 .,_ 5 ,1 H- 6,9 HE 2,o 4,1 9,4 13,3 14,9 13,o 10,1 6,5 H- 3,9 HE 4,6 4,1

1857 .2- 7, 1 HE 2 , 1 HB 0,8 2,9 10,5 15,o 16,1 18,5 13,4 7,6 HE 0,1 1,5 6,3

1858 2- 1,1 HE 2,1 0,6 5,1 10,o 17,5 17,8 17,s 13,3 5,1 H, 2,8 H, 1,9 6,6

1859 2- 1,o HE 0,5 1,6 3,1 12,1 16,3 18,1 16,1 11,5 5,o 0,8 HE 4,6 6,5

1860 2, 5,o HE 6,6 H- 2,s 3,4 8,9 14,3 16,3 13,9 10,9 5,o HE 0,9 HE 8,9 4,o

1861 2, 8,8 HE 1,5 0,5 4,9 7,6 17,5 16,6 15,1 10,4 7,3 HE 1,o HE 1,4 5,6

1862 •2- 5,6 HE 8,8 HE 4,1 3,1 11,9 13,s 14,o 14,1 11,o 6,5 2,4 H- 3,1 4,6

1863 2, 0,8 0,3 0,3 5,6 8,6 14,8 15,1 14,9 11,1 7,6 2,9 HE 1,1 6,7

1864 2, 5,4 HE 3,5 HE 4,1 3,5 7,9 13,6 17,1 13,o 10,8 3,o HE 2,4 H- 2,o 4,3

1865 2, 3,4 H, 90 HE 3,6 4,o 11,3 13,4 16,9 14,4 12,5 3,6 2,1 0,o 5,1

1866 0,o HE 3,4 HE 5,5 5,o 8,s 16,3 16,4 14,8 12,3 5,5 H, 2,5 H, 2,9 5,4

1867 +10,3 HE 2,o -E 3,6 2,1 5,8 12,8 15,s 16,3 10,8 6,3 HE 0,1 HE 8,6 3,8

1868 --- 5,7 -2,H 1,7 0,6 4,5 11,7 15,2 18,9 18,0 10,4 5,1 0,4 HE 1,6 6,3

1869 2- 3,5 H- 1,7 HE 2,7 5,4 8,3 12,9 16,7 14,o 10,7 5,1 HE 2,3 H- 4,5 4,9

1870 -2-- 4,2 HH 9,3 HH 1,9 4,4 10,1 14,4 17,6 15,9 10,o 3,9 0,7 H, 7,7 4,5

1871 2- 7,3 H-10,4 0,6 2,2 8,7 14,1 15,8 15,6 9,5 4,7 H- 1,8 HE 4,5 3,9

1872 -2- 0,5 HE 2,2 -E 1,1 5,0 10,8 15,3 18,5 14,2 10,5 7,5 3,1 HE 4,9 6,4

1873 -1,- 0,1 -.:72,3 HH 1,3 4,o 7,8 15,3 17,5 14,4 10,5 4,6 0,0 0.0 5,9

1874 0,9 HE 0,3 0,7 5,1 8,9 14,8 16,9 13,6 11,o 8,2 0,a H, 7,9 6,o

1875 2, 8,6 -E. 8,3 HE 3,1 4,2 10,7 14,7 17,3 16,5 11,6 3,5 HE 2,3 HE 3,4 4,4

1876 2- 3,8 -E 4,7 HE 1,8 3,6 9,1 16;4 17,2 16,o 10,5 4,9 H- 2,o HE 8,9 4,7

1877 1 2, 6,3 HE 8,4 + 5,o 1,6 7,7 14,5 15,9 13,4 8,3 4,9 3,9 HE 1,5 4,1

1878 2- 5,6 HE 1,1 0,7 7,1 10,6 15,6 17,0 17,3 12,4 8,3 HE 0,3 H., 5,8 6,3

1879 2- 6,2 2- 7,3 2,.7. 2,2 3,6 10,5 15,4 16,7 16,5 11,9 5,7 HE 0,8 HE 6,o 4,8

1880 ± 5,o H, 0,9 1,1 5,5 10,3 '16,4 16,3 19,2 13,3 0,8 HE 0,7 HE 5,6 5,9

1881 ,2- 8,7 -E- 7,3 + 5,5 0,8 10,1 15,1 15,9 13,8 11,3 3,6 2,o 0,5 4,3

1882 0,2 HE 1,4 2,3 4,6 10,9 15,2 16,6 16,4 12,8 5,7 HE 1,5 HE 5,1 6,4

1883 -2- 5,3 HE 1,8 H- 2,9 5,8 10,9 15,6 17,4 15,4 11,1 5,9 2,2 HE 3,2 5,9

1884 2- 3,2 HE 1,2 0,7 4,5 9,3 14,6 17,2 16,8 13,8 7,3 HE 0,5 HE 4,3 6,2

1885 2, 6,o HE 1,4 HE 0,3 5,6 8,3 13,8 17,3 13,9 9,9 4,o H, 0,7 H, 1,3 5,3

L886 2, 3,o H- 3,7 HE 2,7 4,3 9,s 15,2 16,9 15,4 11,2 5,7 2,8 HE 5,9 5,5

L887 2- 1,5 HH 0,4 1,2 4,6 11,1 17,1 16,7 14,5 11,3 4,5 HH 0,8 HH 4,o 6,2

1888 2-. 3,8 HH 8,3 HH 6,7 1,7 9,4 16,2 16,2 14,2 11,4 4,6 H- 0,7 HE 0,2 4,5

1889 .2-- 1,6 HE 5,1 HE 1,7 5,5 15,7 20,5 16,7 14,8 10,2 7,1 1,o HE 1,4 6,8

1890 0,4 HE 3,o 1,1 4,9 13,5 14,o 14,8 15,0 12,6 4,7 0,6 HE 5,1 6,1

1891 2, 5,9 HE 1,7 -E 1,7 4,7 10,1 15,4 17,6 14,5 11,7 8,o H- 0,6 HE 2,3 5,8

L892 2- 7,2 HE 4,7 HE 0,3 4,8 9,7 14,4 16,9 14,7 11,2 5,9 2,o H- 5,3 5,2

1 Tallene fra og med 1877 er ikke helt sammenliknbare med tidligere år.

The figures beginning 1877 are not entirely comparable with earlier years.


Statistiske oversikter 1948 19

Tabell 1. (Forts.). Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Oslo.

(Cont.). Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade,

Oslo.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1893 :- 8,2 4100 1,o 5,s 10,7 16,4 18,1 15,9 10,2 5,9 = 1,6 0,o 5,4

1894 2, 1,7 = 1,7 2,5 7,2 9,4 15,9 19,o 14,9 10,1 4,2 2,9 4 1,8 6,7

1895 = 6,9 = 7,5 _ 1,o 5,1 14,4 15,8 15,5 15,4 12,3 3,4 = 0,5 -; 3,8 5,2

1896 ._ 4,8 = 1,o 0,3 5,2 12,3 18,4 19,2 15,3 11,7 6,0 = 1,7 = 3,2 6,5

1897 2, 5,5 4 4,1 = 1,1 5,6 11,4 16,6 19,6 17,7 11,1 5,0 0,4 4 0,6 6,3

1898 0,6 = 2,o = 0,6 4,o 9,7 15,3 15,5 14,2 11,5 6,4 0,9 = 1,4 6,2

1899 - 5,6 = 2,9 = 1,1 4,2 9,9 15,6 19,9 17,2 11,1 6,0 4,o = 3,3 6,2

1900 _ 3,6 = 8,4 = 1,3 4,1 8,9 17,4 17,1 15,8 11,5 6,3 1,2 = 2,1 5,6

1901 - 5,7 = 7,7 = 1,3 6,o 13,o 15,3 22,7 17,4 12,7 8,9 = 1,7 = 3,5 6,3

1902 = 1,2 = 5,4 = 0,6 3,8 8,2 15,9 14,9 13,o 9,8 4,2 = 0,1 = 6,o 4,7

1903 4- 5,8 0,6 3,2 4,o 10,9 15,9 16,2 14,5 11,7 4,4 0,o = 2,3 6,1

1904. = 1,5 = 5,0 = 1,4 4,7 9,o 15,5 18,o 16,o 11,5 6,8 = 0,8 = 3,o 5,8

1905 - 2,5 = 1,o 1,2 3,7 11,2 17,6 18,1 14,4 11,1 2,8 0,o = 0,7 6,3

1906 = 2,3 ! 1,9 = 0,2 5,8 11,1 17,7 17,1 15,6 12,o 6,6 3,o = 2,2 6,9

1907 _ 4,9 4- 2,5 1,2 4,9 9,1 13,6 15,6 13,4 10,7 9,7 2,1 2:-. 4,8 5,7

1908 2'-- 3,7 0,2 2,1 4,7 10,0 15,4 17,6 16,3 10,6 7,8 0,5 = 0,7 6,4

1909 = 1,7 - 5,4 = 2,4 3,3 8,1 15,3 16,1 15,1 11,2 8,6 = 0,9 = 3,2 5,3

1910 = 4,5 4- 0,1 2,1 5,7 12,1 16,2 16,7 15,7 12,2 6,1 4 0,2 4 1,6 6,7

1911 4. 2,5 2:7 1,o 1,1 5,6 13,1 15,3 18,2 17,8 12,7 4,o 1,2 0,6 7,2

1912 = 7,3 _ 4,2 2,1 5,2 10,9 15,6 18,6 14,9 9,7 4,6 0,4 0,2 5,9

1913 4- 4,3 4- 0,8 2,1 6,2 12,o 15,3 18,3 14,9 11,7 6,7 3,8 _ 3,4 6,9

1914 - 5,9 0,9 = 0,1 7,0 10,o 16,6 21,8 16,9 12,4 5,7 0,9 1,2 7,3

1915 = 5,o = 2,o = 1,7 5,1 10,1 14,4 15,9 15,4 10,3 3,5 = 1,3 = 8,8 4,7

1916 - 0,9 - 2,4 2.-- 1,9 5,1 10,9 13,0 17,6 15,4 10,5 4,5 3,5 = 1,3 6,2

1917 = 10,9 - 5,9 = 3,6 2,6 11,2 16,9 17,1 17,5 12,3 6,3 1,1 4- 3,9 5,1

1918 = 6,4 = 1,6 = 0,2 6,o 13,o 14,2 17,2 15,8 9,4 8,o 2,3 = 2,2 6,3

1919 - 1,7 - 6,4 = 0,7 4,3 13,7 14,2 19,o 14,o 11,8 5,3 = 2,8 = 5,4 5,4

1920 = 5,o 0,4 3,1 5,2 11,3 16,o 16,3 14,3 11,3 3,9 2,3 4 1,9 6,4

1921 2'. 1,7 = 2,6 3,6 8,9 11,7 14,7 17,8 14,4 10,8 7,4 = 0,8 = 1,2 6,9

1922 2.-- 5,4 = 3,6 = 0,3 3,4 10,4 14,8 16,o 14,4 10,4 4,5 0,9 = 0,6 5,4

1923 0,5 = 5,o 0,s 4,3 8,7 12,1 17,3 14,1 10,4 6,1 = 1,4 - 4,6 5,2

1924 = 3,7 --- 5,1 = 3,o 3,3 9,o 14,o 15,8 15,4 12,3 7,3 1,6 2,5 5,8

1925 = 0,1 0,4 = 1,o 6,o 10,4 15,7 20,o 16,4 11,2 5,3 = 3,1 = 7,3 6,2

1926 = 3,1 - 4,8 1,3 6,2 10,1 14,9 18,7 16,1 11,5 3,o 2,5 = 3,9 6,o

1927 = 0,8 = 2,s 1,9 4,1 7,7 11,6 18,4 16,6 10,5 5,2 = 1,4 = 8,o 5,2

1928 = 2,9 = 2,5 = 1,3 4,8 10,7 12,2 14,7 14,5 10,7 5,9 1,a = 2,1 5,5

1929 4- 5,6 4- 7,6 2,2 2,8 10,2 13,3 16,6 13,6 12,o 6,6 3,6 1,8 5,8

1930 1,4 2,4 0,6 8,8 11,7 15,5 17,5 16,1 10,6 6,9 2,o 0,o 7,2

1931 = 5,3 = 2,6 = 2,7 3,9 10,8 13,2 16,6 14,5 9,5 5,9 4,1 =. 2,o 5,5

1932 1,1 2.7 0,2 = 0,4 5,1 11,1 14,s 17,6 16,8 10,9 4,2 0,9 1,2 6,9

1933 2.- 2,2 = 2,4 0,7 5,5 10,7 18,5 19,2 16,4 12,9 7,o 0,6 = 3,8 6,9

1934 0,1 0,6 1,s 5,4 11,3 15,s 18,4 16,5 13,o 7,8 1,5 2,3 7,9

1935 = 3,0 = 0,9 0,4 5,6 10,4 15,3 18,6 17,o. 11,1 6,s 4,2 = 1,4 7,o

1936 = 2,6 - 4,3 0,9 4,4 12,6 17,6 17,6 16,7 10,2 4,9 2,6 1,9 6,9

1937 1 = 3,2 = 5,1 = 2,6 6,o 11,9 13,5 18,6 18,5 11,5 8,2 = 0,1 = 5,6 6,o

1938 = 3,o = 0,9 4,o 5,5 9,2 13,2 16,6 17,4 12,7 7,o 3,5 = 2,o 6,9

1939 = 3,9 = 0,6 0,2 5,o 10,6 15,2 16,1 17,8 12,2 3,1 2,o - 5,9 6,o

1940 • 8,o = 8,9 = 2,9 3,o 12,2 17,1 16,2 14,o 9,6 4,8 0,9 = 4,1 4,5

1941 2-130 4- 7,8 = 2,1 3,1 9,5 15,8 19,2 14,3 11,1 4,6 0,4 4. 4,3 4,2

1942 =12,1 = 8,7 = 5,5 5,o 9,5 12,9 16,3 15,1 10,6 6,2 1,6 = 1,1 4,2

1943 =- 5,5 0,6 3,3 6,4 11,o 15,3 16,9 14,2 11,o 8,o 1,4 = 3,4 6,6

1944 - 2,2 1,9 4- 0,2 3,7 8,7 12,6 17,8 17,1 10,7 7,1 0,6 4- 0,3 6,1

1945 2- 5,3 = 1,7 2,7 6,3 10,0 14,5 18,6 18,4 11,2 6,4 = 0,6 = 2,3 6,5

1946 =- 4,4 = 3,7 = 1,, 6,7 11,8 13,4 17,s 15,1 11,6 4,1 2,6 _ 1,2 6,o

1947 = 3,7 4-13,1 = 4,1 4,1 14,3 17,o 18,6 20,3 13,7 5,7 = 2,5 : 3,2 5,6

1 I 1937 ble Meteorologisk institutt flyttet til Blindern. Tallene fra og med dette år er derfor ikke helt

sammenliknbare med tidligere år.

1 In 1937 the Meteorological Institute was moved to Blindern. The figures beginning this year are, therefore, not

entirely comparable with earlier years.


20

Statistiske oversikter 1948

Tabell 2. Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Bergen.

Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Bergen.

År

Year

'

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August

Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1816 10,4 1 =0,3 1 1,9 15,6 19,5 113,2 112,7 112,8 110,8 1 5,8 13,2 12,5 16,8

1817 14,0 14,o 12,5 14,8 110,3 113,1 114,1 112,7 112,7 14,8 16,3 1±0,9 17,4

1818 1,6 2,4 3,o 3,5 10,4 13,5 15,8 13,5 12,5 9,5 5,5 4,1 7,8

1819 3,2 2,1 2,3 5,7 10,4 12,8 16,2 16,9 12,3 6,3 1,8 0,o 7,4

1820 2,2 2,1 1,9 6,1 10,5 12,o 14,9 12,9 11,1 7,3 4,s 0,9 7,1

1821 0,5 2,5 3,3 8,2 8,7 12,9 14,6 13,7 13,4 10,1 4,9 5,1 8,1

1822 2,o 4,7 4,3 7,6 11,3 11,9 14,7 14,6 10,4 17,3 16,3 12,3 8,1

1823 - 3,8 = 0,s 3,4 15,7 18,8 112,5 112,6 14,2 11,o 9,5 6,1 3,5 6,9

1824 4,1 3,2 2,9 7,1 8,9 13,6 14,1 14,8 13,9 17,6 13,7 12,6 8,o

1825 13,6 11,9 13,8 16,7 1 11,6 112,3 115,7 1 15,1 112,5 18,5 3,9 3,5 18,3

1826 1,3 5,9 5,3 16,1 111,1 114,7 116,3 113,9 110,9 18,6 14,2 14,6 18,6

1827 1=0,4 1 =1,8 ° 11,0 16,5 110,6 112,3 112,9 114,5 112,7 18,4 12,2 14,4 16,9

1828 10,8 '±0,3 14,1 15,6 1 10,2 113,9 117,0 115,2 112,o 17,8 15,2 12,6 17,8

1829 1+0,8 1H-0,5 12,4 15,3 1 10,1 1 13,8 114,4 1 13,9 111,0 16,4 10,8 10,4 16,3

1830 10,5 1+1,1 13,4 16,7 111,4 112,7 114,9 112,9 111,8 17,4 15,0 10,, 17,1

1831 1+1,2 10,6 12,9 17,3 1 10,6 115,3 117,3 117,1 110,4 19,8 11,8 14,6 18,0

1832 12,6 12,5 13,7 18,7 19.6 114,9 113,4 114,5 110,1 19,1 15,o 13,8 18,1_

1833 11,4 12,5 13,2 16,8 110,6 112,2 115,8 112,9 112,6 18,6 13,6 1 1,8 17,6

1834 3,o 4,3 3,9 5,2 10,4 12,5 118,4 115,4 111,o 17,9 14,5 15,6 18,5

1835 3,0 3,3 3,6 4,o 9,8 12,5 12,6 14,2 11,6 7,8 3,1 2,4 7,2

1836 1,6 0,5 3,6 4,8 7,9 11,3 12,s 11,o 9,3 7,3 3,o 1,8 6,4

1837 = 0,8 2,7 = 0,5 5,2 8,6 11,5 13,2 12,6 11,4 7,9 3,o 2,9 6,6

1838 = 3,o = 4,2 1,o 2,o 8,4 11,9 13,6 11,9 11,4 7,1 3,o 4,4 5,8

1839 = 0,7 1,8 = 0,7 2,8 7,9 11,7 14,3 12,o 11,4 8,6 4,o 0,4 6,9

1840 1,o 2,2 2,3 6,3 8,4 11,1 12,o 14,7 11,1 5,6 4,7 0,s 6,6

1841 = 1,8 0,4 5,7 5,4 9,6 11,8 12,5 14,7 12,o 6,3 2,5 3;4 6,9

1842 0,9 4,2 3,6 6,8 12,5 12,7 14,1 15,4 12,5 7,6 1,8 6,3 8,2

1843 3,7 = 3,2 2,6 5,4 10,2 14,2 13,7 15,2 12,o 5,o 3,8 5,6 7,4

1844 0,8 = 2,8 1,3 6,3 11,2 10,7 13,o 15,o 10,5 7,4 3,o = 1,8 6,4

1845 2,7 = 3,2 1,6 6,2 10,4 12,9 15,o 14,9 9,6 7,6 6,5 2,4 6,9

1846 3,4 4,o 3,9 6,6 9,4 16,2 15,5 18,o 12,8 10,8 5,8 = 2,2 8,7

1847 2,6 0,8 3,8 3,6 9,7 12,s 15,1 13,9 9,3 6,3 7,o 4,o 7,4

1848 0,1 1,4 3,8 5,7 9 8 12,9 12,6 12,6 11,2 7,4 2,7 3,5 7,o

1849 = 0,4 2,5 2,9 4,8 10,5 9,2 14,o 13,5 11,1 6,2 2,7 0,5 6,5

1850 = 2,o 2,1 0,3 6,7 9,2 12,3 14,6 12,8 11,o 5,8 3,6 3,4 6,6

1851 3,5 2,6 2,o 5,6 8,4 10,3 13,1 12,3 11,1 9,o 1,6 4,3 7,o

1852 3,1 2,o 2,2 4,3 10,8 15,7 17,2 16,9 11,1 6,1 4,6 20 8,1

1853 2,3 = 3,3 0,1 5,2 9,9 15,6 15,1 13,7 11,1 8,4 6,2 0,5 7,1

1854 0,6 1,6 5,4 5,2 9,6 13,6 15,5 14,4 10,0 7,3 1,7 1,4 7,3

1855 = 1,0 = 5,2 0,2 4,6 8,1 11,9 18,0 13,0 10,s 7,5 4,6 0,6 6,2

1856 0,5 0,4 2,3 6,7 9,5 10,6 13,0 12,7 11,5 9,3 1,2 1,0 6,5

1857 = 0,8 2,5 2,8 5,6 10,7 12,9 13,s 16,3 14,3 9,2 6,5 6,6 8,3

1858 3,2 1,4 1,5 4,o 9,2 15,3 14,9 16,2 13,1 6,5 2,o 4,5 7,7

1859 3,8 3,3 3,o 4,o 11,4 14,7 13,5 13,6 11,8 8,3 4,1 0,o 7,6

1860 0,1 = 0,6 1,o 5,4 8,6 13,3 14,2 14,0 10,2 7,7 1,5 = 0,9 6,2

1861 0,6 2,5 3,7 4,9 6,8 16,1 15,2 14,1 11,9 10,6 3,o 3,6 7,8

1862 0,7 0,8 1,5 5,3 12,9 13,2 12,s 13,4 11,7 9,o 4,2 3,6 7,4

1863 3,9 3,5 2,7 6,2 7,6 14,3 12,4 13,o 11,o 9,3 6,1 1,s 7,6

1864 1,1 = 0,5 1,1 6,4 8,1 11,7 14,8 12,2 12,1 6,5 4,1 2,4 6,7

1865 = 0,2 = 2,o 0,9 6,1 11,3 11,2 14,3 14,6 12,8 5,5 4,5 4,5 7,o

1866 3,6 1,3 0,1 6,6 8,4 15,o 14,8 14,3 12,1 8,1 2,5 1,5 7,3

1867 = 3,9 3,1 0,o 4,4 7,6 10,7 14,6 15,o 11,6 7,6 4,0 1,1 6,3

1868 0,2 2,8 3,7 5,6 10,9 12,3 15,o 16,4 11,5 7,6 2,4 3,, 7,6

1869 3,6 3,o 1,o 6,1 8,o 10,3 13,1 12,3 10,9 6,4 2,4 0,2 6,4

1870 1,4 = 1,1 1,6 6,2 8,6 11,6 14,6 15,2 10,6 6,6 4,2 = 1,5 6,5

1871 = 0,4 = 1,, 4,2 3,3 8,8 14,8 14,5 14,o 10,6 7,8 1,8 1,5 6,6

1872 4,1 3,5 3,o 6,8 9,4 14,6 17,5 14,5 10,7 8,s 5,o 0,3 8,2

1873 3,6 1,4 3,5 4,8 8,1 13,5 16.2 13,8 11,3 5,7 4,7 4,8 7,6

1874 3,5 3,5 3,4 6,5 9,0 11,5 15,2 12,3 11,4 9,2 2,9 = 2,4 7,2

1875 1,o = 1,7 1,5 5,7 10,o 12,9 15,5 15,o 11,9 5,7 1,1 2,6 6,8

1876 2,o = 0,1 1,s 6,1 8,7 14,8 13,1 14,5 10,7 7,9 1,5 = 0,9 6,7

1877 0,8 0,o 0,1 4,3 7,5 11,4 13,9 13,7 9,4 6,4 6,4 2,5 6,4

1878 . 0,2 3,o 1,7 7,6 9,7 12,8 13,7 16,0 11,7 9,6 2,3 = 3,8 7,o

1879 = 1,9 = 1,0 0,4 5,o 8,9 13,o 15,2 15,3 11,1 7,0 2,5 1,5 6,4

1880 2,o 3,9 2.9 6,9 8,3 13,7 14,1 16,1 13,4 3,9 3,2 = 0,1 7,4

1881 - 2,4 = 1,7 = 1,1 2,7 9,6 11,9 12,9 12,1 12,6 5,6 6,1 4,3 6,o

1882 3,9 3,2 3,4 5,8 10,o 14,4 15,1 14,5 13,2 8,5 2,5 = 1,, 7,s

1 Interpolerte tall.

1 Interpolated figures.


Statistiske oversikter 1948 21

Tabell 2. (Forts.). Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Bergen.

(Cont.). Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade.

Bergen.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1883 0,7 2,9 0,1 7,o 8,6 12,5 16,o 13,6 11,9 7,8 5,o 2,4 7,4

1884 3,3 3,0 4,1 6,s 8,3 12,o 15,3 15,8 13,3 8,o 2,8 2,3 7,9

1885 0,4 3,2 1,4 6,1 8,3 10,1 13,o 13,3 10,2 5,2 3,3 2,9 6,4

1886 0,o : 0,5 1,3 5,8 8,6 12,4 13,1 13,2 10,4 9,2 6,6 0,o 6,7

1887 3,5 3,4 3,5 4,4 9,2 12,3 13,7 12,6 11,2 5,7 2,9 0,2 6,9

1888 2,4 = 2,1 = 0,6 4,1 8,2 14,3 14,4 13,o 10,9 5,6 2.2 4,4 6,4

1889 2,2 = 1,6 0,1 5,9 14,8 16,1 14,3 12,9 10,o 9,2 6,1 2,7 7,7

1890 3,9 1,2 3,9 6,7 13,3 12,2 12,4 13,3 12,o 7,2 5,2 0,1 7,6

1891 2- 0,3 3,3 =- 0,1 5,3 9,2 13,2 16,2 14,0 11,7 9,3 4,8 3,5 7,5

1892 = 0,8 = 0,1 1,7 4,8 7,7 11,o 13,1 12,5 9,8 7,s 5,3 0,1 6,1

1893 = 1,3 0,5 3,7 5,5 10,5 12,7 15,3 14,2 9,6 7,9 2,1 4,2 7,1

1894 1,5 2,o 4,s 8,8 8,5 13,5 16,7 13,6 9,9 5,3 7,1 3,5 7,9

1895 = 2,7 = 4,1 2,o 6,1 12,2 13,5 14,o 14,3 11,8 5,2 4,2 0,9 6,4

1896 1,6 3,2 3,1 5,8 9,2 14,o 14,4 12,9 11,8 7,3 4,6 1,8 7,5

1897 -= 1,5 1,o 3,2 5,5 9,3 12,8 15,o 15,o 10,1 8,2 3,8 3,8 7,2

1898 4,8 1,6 2,0 5,4 8,6 12,8 11,8 ]3,o 11,o 8,3 4,6 4,1 7,3

1899 1.,5 2,3 1,5 4,4 8,8 13,3 15,3 12,9 9,6 7,4 6,6 0,7 7,0

1900 1,9 2,7 1,5 3,8 8,8 14,1 14,1 13,5 10,3 6,2 4,4 4,2 6,7

1901 1,5 0,9 1,8 8,0 11,o 12,5 17,5 14,3 13,6 9,1 2,2 1,1 7,6

1902 2,5 = 0,3 3,1 6,5 7,9 14,3 11,7 11,2 9,5 7,1 4,o 0,1 6,5

1903 1,3 2,9 4,5 5,1 9,5 12,3 13,7 12,1 11,7 7,1 3,8 2,8 7,2

1904 2,9 = 0,8 1,7 5,9 9,6 12,3 13,5 13,2 11,6 7,7 3,1 2,7 7,o

1903' - - - - - - - -- 12,o 7,1 3,9 2,8 -

1904 2,8 = 0,7 1,s 5,4 9,o 12,1 13,3 13,3 11,9 7,8 3,2 2,7 6,9

1905 1,9 1,7 4,2 3,6 8,6 14,6 14,1 13,9 10,6 4,7 4,o 4,1 7,2

1906 2,2 1,5 1,6 5,s 9,5 13,4 13,5 13,7 12,1 8,6 6,7 1,1 7,5

1907 0,9 1,4 2,7 5,8 8,7 11,7 12,4 10,8 9,7 10,3 4,4 2,5 6,8

1908 2,6 2,o 2,4 5,2 8,9 12,o 14,9 13,2 11,6 9,3 4,4 3,4 7,5

1909 2,9 1,o 0,8 4,6 7,8 11,9 12,3 11,7 10,6 8,6 3,2 1,7 6,4

1910 0,6 2,7 3,8 5,1 10,9 13,3 15,o 15,6 11,3 7,7 2,2 3,7 7,7

1911 1,s 2,o 2,2 5,1 11,8 13,o 14,1 14,8 10,7 6,2 3,6 4,6 7,5

1912 _ 0,4 1,8 4,6 5,7 8,3 13,1 16,o 13,8 9,9 7,6 3,8 4,4 7,4

1913 0,5 2,6 3,7 6,4 9,9 12,7 14,1 12,9 12,o 8,6 6,7 1,6 7,6

1914 0,9 4,9 3,0 6,7 7,5 12,7 17,5 15,3 11,3 7,7 4,o 2,7 7,s

1915 0,9 2,2 0,5 4,6 7,6 10,8 12,7 13,7 10,3 5,7 2,o = 0,9 5,8

1916 3,4 1,4 0,2 6,o 9,3 11,7 13,6 13,2 10,o 7,1 6,o 3,o 7,1

1917 2- 2,7 0,4 0,0 2,8 9,4 13,5 14,o 16,8 11,2 6,6 4,6 1,2 6,5

1918 0,o 2,7 3,3 7,1 11,1 10,3 14,2 13,6 9,1 8,2 5,8 3,1 7,4

1919 2,4 = 0,5 1,6 4,2 11,2 11,2 14,7 11,1 10,4 6,6 0,9 1,1 6,2

1920 1,6 3,7 5,0 6,3 9,8 13,1 14,o 13,o 11,6 8,4 5,6 2,4 7,9

1921 2,s 3,o 4,5 8,o 9,1 9,8 12,3 12,5 10,2 8,6 2,8 4,1 7,3

1922 0,4 1,0 2,6 4,s 7,2 10,7 13,2 12,5 10,8 6,1 4,1 3,6 6,4

1923 2,6 0,7 4,9 5,3 6,7 8,3 13,8 12,4 10,2 7,8 2,8 0,6 6,3

1924 2,1 0,1 1,0 4,1 8,o 11,2 13,7 14,7 12,3 9,1 5,9 6,5 7,4

1925 4,1 3,4 1,5 6,6 11,4 12,5 17,7 14,6 10,9 6,2 2,9 0,4 7,7

1926 2,6 2,3 2,9 8,1 8,9 14,4 15,4 14,3 11,4 4,5 5,9 2,2 7,7

1927 3,o 2,9 5,6 3,5 7,o 9,s 16,3 15,5 11,9 7,1 2,7 = 1,2 7,o

1928 2,6 2,7 3,8 7,6 9,5 9,4 11,o 13,2 10,6 8,o 5,1 2,o 7,1

1929 = 0,2 = 1,o 4,1 4,5 10,2 10,8 13,2 12,0 11,1 7,8 5,7 5,3 7,o

1930 4,4 1,6 2,8 8,3 10,6 13,7 16,4 15,6 12,5 8,7 3,7 4,6 8,6

1931 1,6 0,7 0,5 5,2 10,7 10,o 14,7 13,6 9,5 6,7 7,4 2,6 6,9

1932 4,8 3,4 2,4 4,8 11,3 12,o 15,4 13,9 9,9 6,2 4,7 4,3 7,8

1933 3,2 0,9 4,6 5,6 11,3 17,o 16,o 14,4 13,3 8,4 3,9 3,2 8,5

1934 4,6 4,o 3,6 6,1 8,4 13,1 15,4 15,o 14,2 8,5 4,7 6,6 8,7

1935 2,3 1,8 3,1 5,7 8,9 12,9 14,o 14,5 11,6 7,4 6,7 2,6 7,6

1936 2,1 1,5 4,5 4,9 11,8 14,3 16,2 14,5 12,1 7,3 5,1 4,6 8,2

1937 3,2 1,1 1,1 8,3 11,4 12,1 15,7 16,6 11,5 10,3 4,1 0,7 8,o

1938 2,9 3,o 5,2 5,2 8,8 10,9 14,2 15,4 13,1 9,3 7,o 3,6 8,2

1939 1,7 4,o 4,2 5,7 10,1 12,2 14,6 16,7 13,5 6,7 5,s 1,5 8,1

1940 -:- 0,9 7- 1,5 2,2 5,3 12,3 13,1 14,2 11,9 9,7 7,8 5,o 1,7 6,7

1941 _ 2,9 0,5 1,5 5,1 9,4 12,9 17,4 13,7 11,9 7,1 5,3 3,6 7,o

1942 = 3,7 = 1,6 0,2 6,6 9,4 10,7 13,3 14,6 11,7 7,7 5,1 4,6 6,6

1943 1,4 3,8 5,7 5,9 9,4 13,4 15,1 13,o 12,o 10,4 4,6 3,3 8,2

1944 3,5 1,8 2,3 6,o 8,6 11,7 16,o 14,6 11,6 9,o 4,4 3,4 7;7

1945 2- 1,4 3,5 5.4 6,4 10,5 12,4 16,2 16,5 12,1 9,4 5,4 2,9 8,3

1946 2,5 1,4 2,9 6,3 11,o 12,2 15,6 14,7 12,4 7,9 5,7 3,6 8,o

1947 0,6 = 4,1 0,o 4,9 13,3 14,2 16,1 17,2 12,6 7,4 4,o 2,3 7,4

1 Tallene fra og med dette år er ikke sammenliknbare med tidligere år.

1 The figures beginning this year are not comparable with earlier years.


22

Statistiske oversikter 1948

Tabell 3. Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Trondheim.

Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade, Trondheim.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean


1761 = 1,5 1,4 2,9 4,s 8,9 14,4 13,9 15,o 11,2 2,4 1,4 - 3,7 5,7

1762 0,8 = 30. = 2,1 5,9 7,3 11,9 12,7 11,1 9,2 = 0,1 0,6 0,4 4,4

1763 -:-- 2,o = 3,o = 1,4 1,5 7,3 13,5 16,0 13,3 10,3 5,7 1,9 = 4,8 4,9

1764 = 2,3 = 0,2 1,5 3,7 7,3 8,6 15,7 12,1 8,1 4,6 = 0,1 = 4,7 4,5

1765 5,9 _ 6,3 0,8 3,9 6,2 9,4 11,9 10,8 8,1 3,9 1,5 = 2,1 3,5

1766 = 1,4 = 2,3 0,6 7,3 6,1 15,6 20,4 13,3 9,2 4,9 3,4 = 2,7 6,2

1767 _ 8,4 = 2,6 = 0,4 2,4 7,o 10,7 13,1 14,7 11,0 4,5 2,5 = 2,5 4,3

1768 = 3,9 = 4,5 = 2,2 0,6 9,5 13,5 15,8 14,2 8,3 1,0 = 0,4 = 0,2 4,3

1769 = 1,9 = 4,3 0,7 4,9 8,7 12,5 14,5 13,2 10,0 2,5 = 0,8 = 3,o 4,8

1770 _ 4,3 = 0,7 = 8,8 1,3 10,4 13,8 17,4 14,5 11,8 5,2 = 3,3 = 6,8 4,2

1771 2- 6,6 = 3,9 3,5 0,4 10,6 16,2 13,6 12,6 9,4 3,6 1,2 0,8 4,5

1772 _ 4,4 _ 7,1 = 3,4 2,4 6,2 12,1 14,4 13,5 9,2 6,9 3,1 = 0,5 4,4

1773 _ 2,o = 2,4 0,6 5,o 9,1 11,7 14,7 14,8 10,1 6,1 1,4 = 2,o 5,6

1774 _ 8,3 = 2,5 = 0,6 4,1 8,1 13,2 14,8 13,5 9,2 5,2 = 4,3 = 4,o 4,o

1775 :- 3,6 = 0,7 0,8 4,5 9,2 13,9 16,2 15,5 12,2 6,1 = 1,1 - 1,1 6,o

1776 = 9,1 = 1,8 0,2 4,o 6,9 13,1 16,o 14,1 9,4 5,3 1,0 = 1,8 4,8

1777 = 4,7 = 4,4 = 1,4 2,6 9,o 11,4 13,3 13,9 9,6 4,6 1,9 = 1,9 4,5

1778 = 4,1 = 2,3 = 0,8 4,6 9,2 13,0 15,9 14,0 8,7 1,2 0,6 0,1 5,0

1779 - 2,5 2,5 3,5 6,o 9,1 12,2 15,7 16,9 11,3 7,2 0,8 = 4,o 6,6

1780 = 4,6 - 2,1 1,7 _ 2,6 - 9,2 10,2 13,9 14,9 9,4 5,4 - 2,o - 3,o 4,2

1781 = 2,4 - 3,5 2,2 4,o 7,2 14,3 14,4 14,8 12,7 5,1 1,6 = 3,9 5,5

1782 = 3,2 = 1,0 = 2,5 2,3 4,4 11,3 13,7 15,6 10,7 2,1 _ 2,4 = 1,6 4,1

1783 = 5,2 = 2,1 = 1,4 5,8 9,3 12,7 17,1 13,3 12,2 5,5 2,2 - 2,9 5,5

1784 =- 6,1 = 3,2 _ 7,9 1,1 8,7 12,4 12,8 11,4 8,6 3,o 0,7 = 5,4 3,o

1785 2- 4,o = 4,4 - 2,o 1,2 6,7 13,1 16,1 13,5 8,7 3,6 1,0 = 3,2 4,2

1786 = 6,6 = 3,3 = 5,3 2,2 7,5 13,0 12,6 15,3 10,3 5,1 - 3,4 = 1,6 3,8

1787 = 0,6 0,9 0,8 0,3 8,4 13,7 12,8 11,2 10,8 5,6 = 1,3 = 3,6 4,9

1788 = 2,6 - 4,7 = 3,6 7,o 8,o 13,3 17,0 14,3 12,1 4,3 0,s - 9,4 4,7

1789 -2- 6,1 = 2,2 = 7,7 2,o 8,4 15,5 16,6 15,4 11,7 6,6 1,4 1,9 5,3

1790 0,3 1,7 4,2 0,3 11,1 10,4 13,2 12,7 9,1 3,4 0,0 - 1,4 5,4

1791 1,1 0,0 2,5 2,7 8,0 10,3 17,3 14,2 8,6 3,4 - 0,7 - 2,9 5,4

1792 = 5,9 -= 3,5 = 1,1 4,o 8,o 13,8 16,8 13,4 10,4 2,6 4,7 = 0,8 5,2

1793 = 1,6 = 2,8 0,0 5,8 8,4 13,7 12,8 13,7 9,6 5,2 = 0,8 = 4,8 4,9

1794 = 6,o = 2,3 4,o 8,7 8,7 11,7 15,3 15,0 9,8 5,2 = 1,9 = 1,4 5,6

1795 = 4,o = 6,1 = 4,8 7,7 5,8 11,3 14,0 14,4 10,1 5,0 0,6 - 3,8 4,2

1796 = 0,1 = 1,3 _ 1,4 6,2 8,6 11,8 16,5 14,6 10,1 4,6 0,4 - 5,8 5,4

1797 - 0,2 3,6 0,9 8,3 8,o 12,2 15,3 15,2 12,3 6,o = 0,2 - 2,4 6,6

1.798 = 3,1 = 0,7 _ 1,0 5,5 14,0 13,1 17,8 14,3 11,6 7,o 3,o - 6,1 6,3

1799 = 2,6 = 8,8 = 1,5 1,7 6,6 9,3 14,4 12,2 9,o 4,2 5,6 - 2,3 4,0

1800 = 7,4 0,4 = 2,3 5,2 8,6 8,4 11,4 12,o 10,1 5,2 2,s = 1,9 4,4

1801 2, 6 =- 5,5 = 0,3 5,7 12,7 10,9 14,8 11,8 11,1 4,8 = 0,3 = 8,4 4,6

1802 ` 5,2 = 3,3 0,4 6,3 5,5 12,1 13,2 13,2 9,2 6,4 0,0 = 2,7 4,2

1803 = 6,6 _ 3,8 = 0,5 6,4 7,5 11,1 15,6 14,4 8,4 4,3 = 0,4 = 4,3 4,4

1804 = 2,2 = 4,7 = 2,7 2,9 9,5 12,4 15,0 14,4 10,5 6,1 = 1,7 = 5,7 4,5

1805 = 4,8 = 4,8 = 0,9 3,o 6,2 9,3 14,4 13,6 10,7 1,9 0,0 = 2,8 3,8

1806 2- 2,8 2,1 1,7 '1,3 8,3 9,6 12,9 14,o 10,8 5,0 1,0 = 0,4 4,7

1807 _ 3,1 = 2,2 = 2,0 1,9 7,3 11,3 14,6 15,8 7,6 4,6 = 0,8 - 2,5 4,4

1808 = 2,4 = 4,6 = 2,5 1,4 9,4 13,0 16,0 15,0 10,6 4,7 = 0,6 - 5,5 4,6

1809 = 8,6 = 3,5 = 1,6 0,3 9,2 11,4 14,1 14,3 9,7 4,6 = 0,6 - 0,5 4,1

1810 = 2,6 = 2,s = 2,8 2,6 5,3 11,6 14,6 13,7 10,3 4,4 = 0,6 = 2,9 4,2

1811 S 4,o = 2,o 2,2 2,8 10,1 13,1 16,2 13,5 10,1 5,5 1,o = 2,1 5,5

1812 :- 3,4 = 1,3 _ 3,6 0,1 6,4 11,1 11,9 13,8 7,8 6,6 = 0,9 = 6,o 3,5

1813 3,2 0,5 1,3 3,9 7,8 11,9 15,2 13,3 10,0 2,6 0,3 - 1,8 5,2

1814 :- 9,8 = 5,4 = 1,7 5,3 6,1 10,4 15,0 13,4 9,4 4,3 1,1 = 2,3 3,8

1815 = 4,2 0,3 1,1 4,7 8,7 11,7 13,0 13,3 9,o 5,7 0,2 - 3,6 4,9

1816 3,2 = 4,5 = 1,9 2,8 6,3 11,4 14,1 11,9 8,7 3,2 = 0,5 = 2,1 3,8

1817 0,o 0,7 = 0,7 2,7 7,9 11,4 13,2 11,9 10,4 1,9 2,o - 5,7 4,6

1818 - 2,8 5,9 = 0,7 0,4 9,o 14,8 16,9 11,6 10,9 6,8 0,2 2,o 5,3

1819 0,2 = 3,9 0,1 4,3 9,4 14,7 18,8 17,2 11,4 3,3 0,5 = 6,4 5,8

1820 = 7,5 = 1,3 0,4 4,9 10,3 14,0 15,9 12,7 9,5 3,6 = 2,3 - 5,7 4,5

1821 2- 5,3 = 1,9 0,o 5,0 9,5 9,7 13,0 12,2 9,1 6,s = 0,8 - 1,2 4,7

1822 2,7 0,4 2,7 5,0 10,3 11,6 14,2 14,9 7,7 4,5 1,5 = 0,5 5,8

1823 _ 9,5 6,5 0,1 4,o 8,7 13,5 15,7 15,7 8,7 7,1 2,5 = 2,o 4,8

1824 0,3 = 0,4 = 0,9 5,3 8,s 15,3 15,6 14,5 10,9 2,5 = 2,4 Hs 2,9 5,6

1825 0,2 = 2,5 = 0,5 5,2 10,3 12,9 13,6 14,0 9,o 5,5 = 0,4 = 2,2 5,4


Statistiske oversikter 1948

23

Tabell 3. (Forts.). Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Trondheim.

(Cont.). Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade,

Trondheim.

Å

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober . Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1826 _ 3,2 1,7 1,s 4,6 11,6 15,5 19,o 16,7 9,o 6,2 0,8 = 0,6 6,9

1827 _ 7,4 = 8,o 0,6 5,9 13,3 16,o 13,3 13,o 11,1 4,2 = 1,6 - 1,3 4,9

1828 = 4,3 = 5,o 0,2 3,8 10,8 14,8 16,4 13,1 8,8 6,1 := 0,3 _ 2,2 5,2

1829 = 7,2 = 4,9 = 1,3 2,1 8,7 14,3 16,4 12,7 9,8 3,6 = 2,1 = 4,6 4,o

1830 - 5,3 - 5,9 1,4 4,3 8,8 13,6 16,2 11,7 10,2 6,1 - 1,5 - 6,7 4,4

1831 = 5,2 - 5,5 = 0,9 3,8 9,o 16,2 18,o 16,8 9,4 6,5 = 2,1 - 0,6 5,5

1832 2,1 0,7 2,2 6,4 7,5 15,8 12,1 13,2 7,7 7,4 1,5 0,3 5,9

1833 = 0,1 = 3,1 _ 1,2 3,o 11,2 13,8 16,2 10,8 11,5 6,4 0,5 = 3,8 5,4

1834 - 3,9 = 0,7 2,6 3,0 9,1 12,s 17,7 14,3 10,5 5,5 - 0,4 = 0,9 5,8

1335 = 1,9 2:7 2,4 0,0 1,8 6,4 11,9 13,2 11,4 11,4 6,2 = 0,4 = 2,2 4,6

1836 = 3,6 - 2,8 = 0,2 4,o 6,2 10,7 13,5 10,5 7,o 5,o = 2,4 - 4,1 3,6

1837 - 5,0 - 0,1 -= 3,8 2,5 7,6 10,0 11,8 12,5 10,4 6,2 0,7 0,5 4,4

1838 -• 9,o - 6,7 = 3,0 0,8 6,6 10,7 13,6 11,4 9,4 4,4 - 1,8 - 1,2 3,o

1839 - 4,2 = 1,3 = 4,2 0,2 7,2 10,3 15,5 12,0 11,4 7,8 - 0,3 = 4,4 4,2

1840 = 2,4 0,2 2,o 4,4 5,6 11,2 13,3 14,8 10,6 3,o 1,6 H. 0,8 5,3

1841 =- 8,o = 2,9 1,5 5,6 9,6 11,8 12,o 13,4 10,4 2,6 _ 2,o _ 1,9 4,3

1842 - 2,o 2,2 0,5 4,2 10,4 12,1 13,8 15,4 9,6 3,7 = 1,7 1,o 5,7

1843 - 1,6 - 3,7 4 2,6 0,9 7,1 11,3 14,7 15,2 9,9 2,7 0,7 2,4 4,7

1844 = 3,3 = 9,4 - 1,6 4,6 9,5 10,5 14,2 14,8 8,7 4,5 - 1,6 = 6,4 3,7

1845 = 2,o 9,4 = 4,4 3,6 8,9 13,1 15,5 14,7 8,9 3,9 1,6 = 2,8 4,3

1846 - 3,7 = 1,7 1,5 4,4 8,2 12,6 15,1 17,5 10,4 7,9 1,2 - 7,2 5,5

1847 = 3,3 = 3,3 0,2 1,4 8,6 13,9 14,0 13,5 9,4 4,o 4,3 = 0,5 5,2

1848 = 4,7 - 3,2 = 0,1 4,2 8,6 12,3 12,8 12,3 9,5 3,6 - 0,7 Hs 2,8 4,3

1849 • 5,0 = 1,5 0,1 2,o 8,8 9,2 14,3 12,6 8,5 3,6 _ 0,3 = 2,7 4,1

1850 = 7,9 = 0,7 = 2,7 5,2 9,7 12,4 14,9 13,o 9;2 3,4 _ 1,1 0,7 4,7

1851 = 1,5 4- 1,1 = 2,3 3,6 7,6 11,3 13,8 11,8 11,1 7,2 4 3,2 2,8 5,1

1852 = 1,8 4- 1,9 0,7 2,8 10,2 16,6 17,3 17,7 10,6 2,2 = 2,3 = 2,7 5,8

1853 = 2,s = 7,2 _ 5,2 2,7 9,o 17,o 16,7 13,6 10,7 4,9 1,1 = 1,7 4,9

1854 = 6,o - 1,o 3,4 4,5 10,7 14,7 16,4 14,8 9,5 4,4 - 0,5 = 1,5 5,8

1855 = 5,o = 7,3 - 1,7 3,2 7,7 12,1 18,7 13,3 8,8 3,6 1,1 _ 6,o 4,0

1856 = 2,8 _ 2,s 0,1 3,7 6,9 10,s 13,6 10,7 9,o 6,2 = 3,o = 2,1 4,2

1857 _ 7,o 0,0 0,0 3,6 8,2 9,6 13,7 15,3 10,4 6,7 3,9 3,5 5,7

1858 = 0,1 = 3,o = 0,1 2,5 8,8 13,8 16,9 15,9 11,7 5,6 = 0,5 = 3,o 5,7

1859 0,9 = 1,4 = 0,3 1,5 8,6 12,8 12,2 13,5 10,8 4,o 0,4 = 4,s 4,9

1860 = 5,1 = 4,3 _ 2,o 2,o 7,6 14,2 13,2 14,1 8,4 4,2 = 1,1 = 6,8 3,7

1861 = 3,9 _ 1,0 0,3 • 2,5 5,4 14,1 15,9 13,3 9,3 7,5 = 1,5 1,6 5,3

1862 -= 4,6 = 2,7 = 3,1 3,s 10,7 12,4 12,2 11,3 9,o 6,3 2,o = 1,o 4,7

1863 4- 0,3 0,6 4 2,o 4,7 5,6 13,3 11,8 12,1 10,5 6,4 2,3 = 0,7 5,4

1864 - 3,2 = 4,9 - 2,4 3,1 4,7 11,1 13,o 10,5 10,4 2,6 = 0,3 = 0,6 3,7

1865 = 3,7 = 4,3 = 2,4 3,9 8,2 8,6 14,3 13,1 9,6 3,5 1,4 0,s 4,4

1866 0,6 = 3,5 _. 4,2 3,7 6,7 13,9 12,5 14,2 11,7 4,9 = 1,6 _ 3,7 4,6

1867 = 10,3 0,7 = 2,5 2,o 4,2 9,4 12,3 13,9 9,8 5,o 2,o = 5,2 3,4

1868 = 2,3 = 0,6 1,2 3,9 8,7 10,3 13,9 15,4 8,1 5,o = 0,4 = 2,4 5,1

1869 s 0,7 = 0,7 - 0,9 4,2 6,3 9,4 12,4 11,7 9,4 3,3 = 1,4 = 3,5 4,1

1870 = 2,5 4,4 - 1,2 4,8 7,4 11,3 13,6 14,4 9,0 4,o 1,1 = 3,2 4,5

1871 - 4,5 = 7,2 2,5 0,s 6,2 10,6 15,4 12,8 8,4 5,6 = 2,o = 1,9 3,9

1872 _ 0,4 = 0,2 0,5 5,o 8,8 16,o 15,6 13,o 8,6 6,4 0,6 = 4,1 5,8

1873 0,4 = 1,3 = 0,6 2,1 7,2 13,2 16,4 13,5 10,0 4,4 2,9 1,4 5,8

1874 1,1 1,o 1,o 4,3 6,3 10,6 14,o 11,5 9,8 8,o = 1,6 = 7,6 4,9

1875 = 7,0 • 5,0 = 0,2 2,6 9,2 12,o 14,2 12,4 9,4 2,6 = 2,5 = 0,6 3,9

1876 1,4 = 5,, = 0,9 4,o 6,o 14,1 13,6 13,1 9,8 5,o -= 2,2 = 5,6 4,2

1877 = 4,9 = 3,6 = 3,4 1,4 6,3 10,9 14,8 11,9 7,5 4,1 3,8 = 1,1 4,o

1878 2-- 1,6 1,2 = 0,6 4,1 8,4 11,6 12,9 13,8 10,3 6,4 = 0,4 = 7,1 4,9

1879 = 5,9 = 6,4 = 1,6 1,8 7,5 11,7 15,0 15,7 10,5 4,5 = 0,4 = 1,1 4,3

1880 0,1 0,6 2,o 4,6 6,6 12,o 13,6 14,9 12,2 0,6 = 0,6 = 4,o 5,2

1881 = 6,6 = 9,o = 3,9 = 0,2 6,4 11,5 12,6 12,8 10,o 2,9 2,2 0,5 3,3

1882 1,6 = 1,3 0,o 3,o 8,6 13,2 15,6 15,1 12,o 6,5 = 2,2 = 6,2 5,5

1883 = 1,8 -4 0,1 = 2,6 5,6 8,2 13,4 15,6 13,3 9,9 5,6 2,4 0,4 5,8

1884 0,3 = 1,7 2,o 4,2 7,o 11,4 14,4 15,5 12,1 6,8 1,4 = 1,2 6,o

1885 = 3,6 0.9 0,5 4,4 6,7 8,s 13,o 11,8 8,6 3,2 1,2 0,o 4,6

1886 = 4,5 = 3,3 = 1,o 4,6 7,9 12,6 13,1 12,9 9,7 6,o 4,1 = 5,8 4,7

1887 0,2 1,2 0,7 3,3 8,1 10,4 13,2 11,9 10,8 3,4 = 0,1 = 4,4 4,9

1888 0,5 = 6,2 = 7,o 0,9 6,9 11,5 12,9 12,o 8,8 3,5 = 0,9 0,3 3,6

1889 ± 0,7 = 6,5 = 2,5 4,o 11,7 14,7 14,2 12,6 8,4 6,3 4,2 = 1,2 5,4

1890 1,5 HS 0,8 1,8 5,1 11,o 12,1 12,8 13,3 10,7 5,o 1,9 = 1,8 6,o


24

Statistiske oversikter 1948

Tabell 3. (Forts.). Meteorologiske forhold. Luftens middeltemperatur månedsvis.

Celsiusgrader. Trondheim.

(Cont.). Meteorological data. Mean daily air temperature during each month. Degrees centigrade,

Trondheim.

1tr

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

gjennomsnitt

Annual mean

1891 = 2,4 2,9 = 2,1 3,5 8,2 10,6 15,8 13,7 9,4 8,9 1,6 = 1,2 5,7

1892 = 5,9 ;-- 5,6 = 0,6 3,5 6,2 10,3 11,9 11,5 9,5 4,6 2,1 = 2,1 3,8 ',.;

1893 = 5,0 = 8,1 0,5 3,7 7,9 11,6 13,7 12,3 7,3 5,3 1,5 1,6 4,4 "7

1894 = 1,6 = 1,9 2,7 7,5 8,2 13,2 16,4 12,6 8,o 3,3 2,6 0,8 6,o j

1895 = 7,7 = 6,7 = 2,7 4,3 10,7 13,3 13,9 13,6 9,2 3,3 2,1 = 2,9 4,2

1896 0,0 1,7 1,5 5,2 7,5 11,5 14,4 12,8 10,o 4,1 0,2 = 3,4 5,5

1897 = 7,3 -S 2,0 = 1,2 4,7 9,2 11,1 14,2 14,8 9,3 5,5 1,9 0,o 5,o

1898 2,2 = 2,5 = 1,5 3,9 8,2 12,4 12,3 12,3 9,1 4,2 = 0,4 = 1,2 4,9

1899 = 4,4 = 2,4 _ 3,8 1,9 5,9 11,s 15,7 10,9 8,3 4,o 3,1 = 7,o 3,7

1900 -. 5,o _ 9,7 = 0,3 2,1 6,3 13,4 11,8 12,3 8,1 3,9 0,1 = 1,9 3,4

1901 4,1 4,7 = 2,5 4,4 8,9 13,7 18,1 14,5 11,2 7,6 _ 0,6 = 7,2 4,9.

1902 = 0,8 = 2,9 _ 2,2 2,7 7,1 10,8 11,1 11,o 7,6 3,3 0,5 = 4,5 3,6

1903 = 4,5 0,6 2,7 3,1 8,3 10,5 13,4 12,o 10,2 3,o 1,6 0,2 5,1

1904 0,6 = 5,6 = 0,6 4,5 7,1 10,1 11,7 11,6 9,5 5,1 = 1,7 = 1,7 4,2

1905 - 3,1 = 1,4 1,1 2,1 7,3 14,3 13,3 12,8 8,8 1,3 0,5 1,5 4,9

1906 = 2,o = 1,8 = 0,7 4,2 8,6 11,6 14,1 12,5 9,7 5,8 2,6 = 3,2 5,1

1907 ;- 2,1 = 1,1 1,4 4,1 6,8 12,8 12,6 10,1 7,9 7,8 1,7 = 3,1 4,9

1908 0,2 = 0,5 = 1,1 3,6 7,3 10,7 13,8 12,8 9,0 5,3 = 0,8 = 0,4 5,o

1909 0,o = 2,5 = 2,8 2,6 6,o 10,7 13,o 10,9 8,6 7,1 0,1 = 2,5 4,3

1910 = 3,2 1,4 1,9 4,4 10,1 12,5 14,1 14,5 9,6 5,2 = 0,5 0,4 5,9

1911 = 1,3 0,o = 0,1 3,4 10,7 11,8 13,5 13,s 9,9 3,3 = 0.9 1,1 5,4

1912 = 3,3 = 2,o 1,9 2,7 8,1 13,6 16,2 14,2 8,5 4,6 0,8 1,2 5,5

1913 4,4 0,5 1,8 5,2 9,5 11,9 13,6 12,7 9,s 5,5 3,9 = 2,o 5,7

1914 = 0,9 2,0 0,0 5,4 6,8 12,5 18,1 13,6 9,9 4,5 0,1 _ 0,5 6,o

1915 = 3,7 = 1,o = 2,2 3,2 5,8 9,1 13,2 13,1 7,7 1,8 = 0,5 = 7,6 3,2

1916 = 0,7 = 1,8 = 1,9 4,8 8,4 12,5 15,5 12,0 8,1 3,4 3,4 = 1,7 5,2

1917 = 5,5 = 1,9 = 2,7 1,4 6,8 13,6 12,9 17,2 9,o 4,7 1,8 = 1,6 4,6

1918 = 4,4 = 0,9 1,3 5,1 8,s 10,6 15,7 13,7 8,2 . 6,8 3,3 = 2,9 5,4

1919 1,5 = 2,7 = 1,4 2,5 11,1 11,2 14,7 10,6 9,o 3,9 = 3,5 = 5,1 4,1

1920 1,0 1,2 3,6 5,4 10,3 11,7 14,9 12,1 10,o 5,8 2,9 = 1,3 6,3

1921 = 1,5 0,3 3,2 6,4 8,4 8,5 11,6 11,3 8,4 5,4 = 1,3 0,4 5,1

1922 = 5,4 = 2,8 -s 0,2 2,6 7,9 10,8 14,3 12,9 9,2 4,o 2,o 1,3 4,7

1923 0,4 = 4,o 2,o 3,3 6,7 7,4 13,6 12,2 9,1 5,3 = 0,4 = 3,5 4,3

1924 = 1,8 = 3,3 = 2,7 2,8 7,4 10,3 15,3 14,8 11,o 7,3 2,6 2,9 5,6

1925 1,4 0,2 = 1,9 4,7 9,8 11,2 17,6 14,5 10,1 3,o = 1,3 = 3,7 5,5

1926 = 2,5 = 1,4 0,9 5,7 7,8 13,6 14,2 14,o 9,o 1,4 3,1 = 0,9 5,4

1927 = 1,1 = 0,1 2,s 2,4 5,6 11,1 17,3 15,5 9,2 4,o = 1,8 = 4,5 5,o

1928 = 2,2 = 2,1 1,1 5,4 7,3 9,5 11,1 12,2 8,7 5,0 1,3 2s 1,0 4,7

1929 = 3,8 = 4,9 2,9 1,1 9,2 10,5 12,2 11,5 9,5 5,1 1,9 1,s 4,8

1930 1,2 ± 1,o 1,3 6,5 10,o 14,2 16,8 16,2 9,5 6,3 = 0,1 0,9 6,8

1931 = 4,o - 3,2 = 3,2 3,3 9,5 8,5 15,6 11,9 7,5 4,1 3,3 = 0,8 4,4

1932 1,5 1,4 = 1,5 3,5 8,7 10,2 15,1 12,9 8,4 2,8 1,2 1,2 5,4

1933 0,4 = 3,7 0,6 3,o 8,6 16,o 15,5 13,1 10,9 5,2 = 0,9 0,3 5,s

1934 1,8 1,2 1,2 3,8 9,1 11,5 15,8 15,9 12,8 6,1 1,6 0,1 6,7

1935 = 1,3 = 0,7 = 1,4 3,4 5,6 12,5 13,2 13,7 9,2 4,7 3,5 = 0,7 5,1

1936 = 2,5 = 3,7 0,5 2,8 9,8 14,o 16,2 13,5 9,2 4,3 2,1 2,1 5,7

1937 = 1,6 = 4,7 = 1,s 7,1 11,0 12,7 17,2 16,4 10,0 7,7 0,4 = 4,3 5,8

1938 = 0,7 1,4 3,2 3,1 7,3 11,0 15,8 14,7 10,4 7,o 4,0 0,0 6,4

1939 2,9 2,5 0,5 3,o 7,s 11,3 15,2 16,1 10,6 4,1 1,8 - 2,8 5,6

1940 .. 6,5 8,7 2,5 1 2,8 11,7 12,5 13,7 11,2 8,1 5,4 1,3 = 2,4 3,9

1941 = 6,7 = 5,5 = 1,6 2,7 7,2 11,1 17,9 13,2 9,5 3,9 0.5 = 2,3 4,2

1942 = 9,5 = 5,2 = 4,1 4,o 7,6 10,7 12,s 13,6 8,9 5,4 2,6 = 1,5 3,8

1943 = 3,7 1,1 3,1 3,9 8,5 13,0 14,3 11,8 9,9 7,1 0,8 1,3 5,9

19442 2 0,5 = 0,6 = 0,9 1,1 5,4 10,7 15,1 12,7 9,6 6,8 0,4 1,1 5,1

1945 = 7,2 = 1,1 2,1 4,3 7,8 12,1 15,6 14,3 9,o 4,8 1,5 = 2,o 5,1

1946 = 2,7 = 5,o = 0,6 3,9 8,6 11,6 15,2 14,1 10,7 5,1 2,1 0,2 5,3

1947 - 2,9 = 8,7 = 4,3 3,o 9,7 12,9 15,6 14,2 10,5 4,5 = 1,6 = 3,o 4,2

1 Interpolert tall. 2 Fra og med 1944 blir observasjonene foretatt på voll i Strinda. Tallene fra og med

dette år er derfor ikke helt sammenliknbare med tidligere år.

1 Interpolated figure. 2 Beginning 1944 the observations were taken at Voll in Strinda. The figures beginning

this year are, therefore, not entirely comparable with earlier years.


Statistiske oversikter 1948

25

Tabell 4. Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm.

Oslo

Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Oslo.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Aft

Annual

839 14,6 17,1 8,6 6,5 48,s 39,o 86,s 68,3 189,6 33,8 36,8 15,1 564,7

840 27,3 19,6 3,9 1,4 30,3 74,s 119,s 63,1 105,6 30,8 78,3 10,2 564,s

841 18,1 26,7 36,s 26,3 48,5 63,5 48,5 147,s 50,3 78,o 39,o 63,6 646,5

842 20,o 16,7 23,9 0,o 63,6 15,4 62,1 11,o 14,4 60,7 32,5 10,4 330,7

843 33,4 0,5 12,4 26,2 24,2 53,8 35,6 110,1 25,o 40,6 64,5 4,3 430,6

844 26,1 5,1 37,3 11,2 12,6 45,1 76,6 160,2 24,2 80,5 22,4 14,7 516,o

845 38,1 11,8 12,8 5,9 24,4 54,9 92,o 143,3 81,1 42,s 63,2 31,5 601,8

846 38,o 25,2 57,4 17,1 44,8 3,4 69,5 48,4 37,3 188,5 23,7 10,1 563,4

847 22,o 15,6 3,3 3,5 24,1 65,6 31,1 34,5 91,7 22,8 45,o 54,2 413,4

848 21,8 32,7 73,8 22,9 46,2 66,4 94,5 116,5 ' 67,1 56,5 24,1 53,1 675,6

849 24,7 5,7 14,1 18,s 16,9 23,6 84,1 75,9 51,8 44,9 46,4 9,5 416,4

850 43,6 22,2 25,6 49,o 68,5 67,8 29,9 83,5 7,5 62,2 43,9 27,6 531,3

851 51,5 23,7 14,3 103,3 34,0 60,1 90,7 44,7 13,9 74,7 38,9 15,7 565,5

852 49,1 45,2 4,3 18,5 32,7 69,5 10,2 90,o 20,1 17,4 80,4 59,4 496,8

853 41,9 1,1 9,1 46,8 16,o 33,4 94,5 56,s 37,4 39,3 23,7 8,2 408,2

854 34,3 7,6 5,2 4,6 48,o 50,5 15,4 97,6 29,4 69,2 43,6 45,6 451,o

855 2,4 4,6 34,1 13,6 62,1 55,9 . 48,8 66,6 7,4 105,5 35,9 32,o 468,9

856 61,o 19,6 0,5 42,8 19,5 60,1 81,1 95,6 111,2 18,5 20,2 41,8 571,9

857 25,2 22,o 22,1 28,7 8,9 37,3 135,3 20,5 43,9 102,s 13,o 28,5 488,2

858 16,9 8,7 16,4 2,9 79,3 47,2 112,5 76,1 59,4 33,o 18,4 31,4 502,2

859 14,3 52,8 15,4 32,1 32,7 50,2 34,2 56,7 124,0 51,1 17,6 41,1 522,2

860 49,1 17,2 22,3 33,3 50,o 148,2 68,s 139,3 50,3 130,3 21,4 14,6 744,8

861 36,o 44,3 61,3 1,5 31,7 8,o 130,1 87,7 102,5 23,3 38,5 24,9 589,8

862 58,3 13,4 33,s 59,4 44,3 82,7 68,8 55,2 46,1 77,4 85,7 50,4 675,5

863 59,8 15,o 24,5 52,o 29,6 92,1 41,7 60,o 98,2 54,7 34,3 23,7 585,6

864 32,0 21,6 26,6 7,7 23,2 110,6 4,4 64,4 93,7 35,7 52,5 28,3 501,3

865 34,3 13,6 7,o 9,1 42,9 9,3 97,o 71,8 10,2 61,9 66,2 17,o 440,3

866 61,4 68,9 13,8 5,7 24,8 112,s 29,o 130,5 193,7 9,1 32,6 35,7 718,o

867 33,8 74,1 36,0 61,1 25.8 53,6 62,3 61,2 75,8 56,o 19,3 45,1 604,7

868 53,5 35,1 88,1 37,7 27,4 37,5 33,3 77,o 49,5 78,3 15,9 69,6 602,9

869 57,9 35,9 20,4 22,s 56,7 66,2 34,6 46,5 51,9 24,3 44,1 38,o 499,3

870 45,o 24,4 28,7 22,4 28,9 51,0 34,7 31,9 52,4 40,1 53,8 28,6 442,5

871 23,4 39,4 11,5 10,7 5,1 21,1 135,7 25,5 22,3 51,4 25,1 25,9 397,1

872 70,9 32,2 21,7 49,6 50,4 104,1 50,e 122,8 85,4 123,o 58,6 44,6 813,9

873 63,9 10,2 19,9 4,1 56,7 51,o 59,5 104,6 95,4 58,2 39,o 14,3 576,8

874 24,2 14.3 30,o 33,4 ' 14,7 20,1 109,5 53,2 91,5 97,7 21,2 11,9 521,7

875 53,1 8,4 18,9 23,4 32,2 36,5 47,3 48,o 12,8 73,4 25,7 17,9 397,6

876 9,7 30,2 62,5 22,5 8,5 32,3 31,5 44,3 101,6 63,1 12,2 22,4 440,8

877 1 51,2 27,0 15,s 15,0 26,4 86,7 81,2 179.8 43,s 63,o 153,0 27,1 770,0

878 7,8 8,8 20,o 4,7 79,9 75,3 11,4 70,9 51,4 109,3 45,7 14,8 500,o

879 3,7 18,9 15,8 19,7 47,5 75,o 103,5 46,2 206,o 60,4 13,5 9,s 620,o

880 6,6 44,9 6,2 21,2 3,4 19,7 169,o 11,9 51,3 6,o 34,2 52,8 428,1

881 4,7 17,2 24,6 4,8 34,1 39,3 65,o 99,9 59,9 29,1 52,9 43,5 475,9

882 30,4 22,6 33,6 58,3 55,4 80,7 169,3 86,1 88,o 99,o 50,4 32,2 806,o

883 23,o 36,1 1,4 34,4 44,5 86,6 103,0 66,1 102,5 49,5 112,1 20,8 680,6

884 32,7 23,3 38,1 14,3 52,s 39,3 74,o 5,9 56,7 27,7 16,8 48,4 429,7

885 27,8 67,o 11,9 26,5 66,2 33,5 51,o 90,2 65,1 78,6 27,o 9,3 554,1

886 30,4 9,4 34,3 54,8 48,7 60,o 95,9 20,2 23,2 49,1 69,2 51,o 546,2

887 29,2 11,3 24,3 44,3 59,7 14,6 86,4 64,3 136,5 19,4 38,6 44,3 572,9

888 24,7 17,9 18,4 18,2 52,5 21,1 102,5 87,9 23,1 35,2 10,o 36,2 447,7

889 7,4 19,0 20,o 9,8 26,s 5,s 108,2 92,4 50,4 69,9 31,2 13,8 455,o

890 55,o 0,9 47,4 56,6 49,7 60,6 72,4 128,6 20,8 87,2 95,5 6,1 680,8

891 33,3 8,1 15,9 9,s 57,1 25,2 88,o 65,8 53,9 129,4 40,o 45,4 571,4

892 22,2 16,7 6,8 31,3 14,9 46,o 77,4 124,2 52,3 76,3 51,4 17,o 536,5

893 54,o 25,6 10,s 15,5 23,9 35,9 83,5 53,o 73,4 64,4 30,0 96,2 566,8

894 54,1 16,5 26,8 67,8 63,7 69,2 55,o 114,0 27,2 15,4 74,9 44,5 629,7

895 17,8 . 5,2 60,o 43,s 48,2 76,4 92,3 101,3 32,4 67,1 52,2 28,9 625,6

896 15,6 7,o 54,6 35,3 12,2 46,1 43,1 41,1 74,2 150,3 25,7 24,o 529,2

897 16,1 10,4 63,7 34,3 69,4 35,6 17,6 187,3 139,2 47,3 49,5 107,9 778,3

898 21,9 26,7 29,8 22,3 72,2 40,2 145,8 173,3 30,s 48,8 26,s 35,9 674,5

899 40,7 45,6 24,s 47,4 31,9 42,4 18,o 12,4 67,2 49,6 56,9 36,6 473,5

900 29,6 30,5 16,8 59,2 48,4 27,9 113,2 96,5 23,3 43,2 44,1 29,7 562,4

1 Tallene fra og med 1877 er ikke helt sammenliknbare med tidligere år.

1 The figures beginning 1877 are not entirely comparable with earlier years.


26

Statistiske oversikter 1948

Tabell 4. (Forts.). Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm. Oslo.

(Cont.) Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Oslo.

Ar

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

Annual

.

1901 22,7 30,3 53,9 31,8 35,8 78,7 8,o 121,4 13,4 114,7 4,6 85,5 601,4

1902 16,5 18,4 44,8 17,5 19,2 6,3 71,5 178,5 19,0 61,3 22,o 13,1 488,1

1903 36,1 22,8 63,6 36,o 29,7 27,4 70,1 145,8 26,5 144,6 23,1 60,o 685,7

1904 35,s 38,8 43,8 62,5 31,6 18,2 9,5 61,4 32,o 54,o 13,2 27,0 427,8

1905 2,8 14,0 69,5 40,7 28,1 72,8 33,8 67,2 136,o 47,7 38,1 10,9 561,6

1906 42,3 29,3 17,o 13,o 46,2 32,9 32,2 100,6 14,8 77,s 64,7 21,5 492,o

1907 30,9 33,7 43,o 42,7 37,5 90,o 83,9 64,2 26,3 129,5 65,5 86,9 734,1

1908 17,0 57,9 42,1 37,5 47,5 43,s 97,3 135,8 75,o 4,8 32,5 48,3 639,5

1909 21,3 18,2 25,6 42,3 59,4 53,3 82,5 112,4 87,7 162,1 20,1 88,o 773,5

1910 33,7 82,s 32,9 86,8 78,7 38,9 56,3 119,9 23,3 77,4 83,6 44,1 758,3

1911 36,9 46,6 30,6 64,1 33,o 35,4 32,5 31,2 65,7 64,2 75,3 87,o 602,5

1912 4,5 27,8 73,8 8,3 52,8 70,7 32,9 181,3 26,4 65,2 51,5 85,1 680,3.

1913 33,1 17,1 28,9 32,4 67,8 50,5 60,9 77,6 22,5 16,9 85,6 63,8 557,1

1914 14,7 51,8 72,6 41,3 53,1 36,2 37,o 61,1 31,6 19,1 23,5 113,5 555,5

1915 68,2 62,o 19,4 32,6 4,4 24,7 169,2 103,7 66,3 11,5 64,2 38,7 664,9

1916 68,2 47,1 50,5 36,o 52,o 106,5 68,4 54,2 20,2 97,6 102,8 77,5 781,o

1917 11,1 6,9 32,4 30,3 16,s 59,4 17,5 182,9 44,2 76,6 40,6 15,6 534,3

1918 42,8 27,5 5,o 39,1 10,2 83;6 95,5 82,o 130,5 72,7 28,9 52,8 670,6

1919 71,4 7,9 41,7 37,8 16,8 45,1 32,o 66,4 57,1 30,s 65,9 36,7 509,6

1920 102,9 45,6 63,5 114,4 82,s 50,9 111,7 89,8 72,o 1,3 15,6 25,9 776,4

1921 59,3 21,3 15,3 2,2 58,3 28,5 38,s 85,8 25,1 23,6 11,6 44,2 414,o

1922 21,0 32,3 29,1 41,3 39,1 36,9 147,2 104,6 29,4 25,9 28,3 60,9 596,o

1923 56,5 11,8 39,7 30,1 66,o 13,2 39,1 95,8 109,2 155,4 81,1 17,3 715,2

1924 57,4 18,9 23,3 17,7 73,2 107,5 99,s 156,8 92,6 122,8 24,6 57,8 852,4

1925 33,2 39,4 27,1 27,9 98,1 34,2 90,7 55,o 66,7 77,6 50,o 60,9 660,s

1926 52,7 36,2 9,9 25,8 108,3 121,7 91,9 80,8 46,2 38,9 133,o 13,o 758,4

1927 118,5 83,o 110,4 25,2 25,2 120,7 85,6 99,4 129,1 77,4 40,a 4,2 919,0

1928 58,1 76,o 24,8 19,9 19,4 34,8 52,6 .132,4 29,7 124,8 79,5 22,3 674,3

1929 10,6 12,6 3,6 22,o 78,o 73,4 27,7 148,5 31,9 140,1 137,4 105,1 790,9

1930 94,5 6,9 24,o 44,1 53,8 52,9 127,7 76,2 93,5 69,6 70,3 72,3 785,s

1931 51,4 65,5 13,s 50,4 92,3 14,3 115,1 84,8 21,2 26,6 90,1 36,1 661,6

1932 48,8 4,s 24,7 55,3 47,3 45,1 88,3 64,1 94,3 120,5 86,4 66,3 745,9

1933 47,9 47,6 30,2 12,s 33,1 60,5 66,5 64,5 34,1 154,6 3,5 1,2 556,5

1934 79,1 13,6 58,5 60,3 58,8 54,1 68,8 103,1 102,9 53,3 56,6 155,5 864,6

1935 36,5 57,2 49,5 62,o 1,2 75,o 40,1 18,2 147,1 164,1 85,8 85,5 822,2

1936 103,9 15,4 19,3 45,1 15,6 43,1 85,6 124,1 40,5 42,7 37,2 73,2 645,7

1937 1 46,o 38,o 40,3 54,7 74,3 79,3 36,3 33,5 121,1 32,3 13,6 77,2 646,6

1938 54,9 18,1 6,8 11,8 31,o 70,1 72,9 68,8 115,9 126,7 85,8 124,8 787,6

1939 83,6 43,9 16,9 39,8 22,9 116,5 146,3 47,4 4,5 19,6 104,o 28,1 673,5

1940 17,7 11,7 33,8 40,3 13,1 19,o 197,7 87,4 101,8 53,o 81,1 40,6 697,2

1941 4,o 37,3 34,5 13,6 10,6 47,8 72,5 154,o 31,4 45,2 26,2 50,7 527,8

1942 11,2 8,3 11,6 29,1 71,1 113,1 27,8 150,7 118,o 109,4 71,4 63,3 785,o

1943 73 39 11 33 38 73 75 80 65 66 84 39 676

1944 47 19 11 20 42 111 96 61 189 96 72 89 853

1945 26 53 20 35 109 63 17 34 47 67 20 73 564

1946 39 61 24 6 15 120 51 137 145 34 98 82 812

1947 23 2 36 64 0 19 61 0 68 11 96 17 398

1 11937 ble Meteorologisk Institutt flyttet til Blindern. Tallene fra og med dette år er derfor ikke helt sammenliknbare

med tidligere år.

1 In 1937 the Meteorological Institute was moved to Blindern. The figures beginning this year a, e, therefore,

not entirely comparable with earlier years.


Statistiske oversikter 1948

27

Tabell 5. Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm.

Bergen.

Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Bergen.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

Annual

1861 100 251 208 64 181 17 233 355 4 42 269 208 206 2134

1862 106 96 42 140 63 99 225 183 241 389 109 212 1905

1863 332 203 72 190 133 123 130 188 466 341 247 406 2831

1864 126 107 192 85 66 289 84 201 227 • 114 126 194 1811

1865 202 148 8 155 126 87 189 162 207 94 140 212 1730

1866 286 143 101 77 124 100 102 156 314 178 204 350 2135

1867 100 269 60 177 53 179 53 269 251 275 243 160 2089

1868 137 287 215 189 98 192 97 285 120 311 220 74 2225

1869 137 192 36 102 56 102 196 82 231 181 232 251 1798

1870 100 49 90 212 130 190 115 39 183 66 130 54 1358

1871 190 284 172 43 39 31 250 237 76 296 123 230 1971

1872 210 78 85 116 213 82 108 175 197 291 208 128 1891

1873 310 120 26 56 89 116 200 278 253 348 219 343 2358

1874 376 139 183 123 84 156 192 213 363 446 138 66 2479

1875 175 53 106 59 169 182 69 210 171 135 100 225 1654

1876 147 77 136 112 80 72 269 212 99 161 47 11 1423

1877 143 148 164 30 100 167 204 116 159 256 244 180 1911

1878 172 232 150 36 131 121 79 61 281 160 74 97 1594

1879 11 22 110 9 132 86 49 205 288 295 136 302 1645

1880 195 243 80 160 124 28 157 42 254 122 219 167 1791

1881 68 42 147 63 129 124 214 237 87 126 242 250 1729

1882 309 279 341 84 84 115 233 191 138 84 94 44 1996

1883 152 153 51 92 178 99 121 193 100 246 280 213 1878

1884 254 195 116 24 143 123 150 80 210 383 189 166 2033

1885 157 275 135 47 107 193 152 122 269 161 269 458 2345

1886 114 69 146 125 131 125 325 257 397 137 305 155 2286

1887 238 193 91 217 79 165 314 259 372 444 248 213 2833

1888 311 61 26 93 236 68 88 219 177 334 167 337 2117

1889 292 98 157 89 59 36 30 193 199 99 206 285 1743

1890 252 82 154 75 46 138 206 231 400 487 112 94 2277

1891 217 154 114 19 113 94 164 171 347 315 82 209 1999

1892 197 124 174 76 111 102 82 383 502 106 262 149 2268

1893 134 127 229 74 71 70 64 123 362 370 216 237 2077

1894 184 203 162 46 92 28 64 202 77 141 295 278 1772

1895 19 39 100 108 45 86 238 235 166 177 206 157 1576

1896 357 286 270 191 78 124 121 146 221 212 241 153 2400

1897 60 274 97 96 105 108 222 204 278 286 252 219 2201

1898 446 170 163 76 182 76 186 345 166 253 179 371 2613

1899 266 187 352 145 109 56 196 61 190 416 501 49 2528

1900 144 44 99 130 105 18 131 183 • 313 312 203 431 2113

1901 138 103 131 130 97 141 19 298 242 311 184 234 2028

1902 388 100 202 34 172 19 160 127 128 250 77 211 1868

1903 184 329 327 113 181 51 158 315 98 217 289 90 2352

1904 222 70 111 187 123 124 182 134 167 312 226 270 2128

1903 1 — — — — — — — — 79 197 248 85

1904 168 49 81 175 93 90 139 108 134 253 191 233 1714

1905 270 150 68 112 135 53 177 166 237 92 130 258 1848

1906 246 125 171 84 115 75 159 161 155 250 183 179 1901

1907 296 129 188 77 73 86 95 186 228 219 104 95 1776

1908 357 250 50 59 74 121 89 199 90 64 221 277 1851

1909 226 117 23 108 121 42 108 306 77 328 237 221 1913

1910 185 205 131 174 137 161 24 89 232 132 58 170 1697

1911 246 274 69 177 59 177 67 129 359 113 196 126 1991

1912 93 142 168 100 110 56 132 184 87 241 306 343 1962

1913 127 165 212 71 108 78 30 66 91 276 317 348 1888

1914 243 184 144 215 90 55 87 125 262 67 234 191 1897

1915 140 117 124 185 56 59 158 177 83 30 137 115 1380

1916 322 144 65 157 43 100 104 96 124 268 286 182 1891

1917 28 115 125 87 83 150 32 280 445 320 364 417 2444

1918 281 156 126 5 36 140 113 276 224 420 127 177 2080

1919 107 22 115 203 31 132 38 286 449 138 142 97 1760

1920 358 339 303 166 165 114 250 80 145 13 273 127 2334

1921 386 203 385 133 211 79 185 151 242 403 46 303 2727

1 Tallene fra og med dette år er ikke sammenliknbare med tidligere år.

1 The figures beginning this year are not comparable with earlier years.


28

Statistiske oversikter 1948

Tabell 5. (Forts.). Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm.

Bergen.

(Cont.) . Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Bergen.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

Annual

1922 94 131 120 *75 278 115 .135 182 135 116 238 187 1805

1923 350 89 33 37 189 121 99 220 330 332 235 164 2199

1924 169 200 144 82 90 121 133 166 236 180 167 359 2048

1925 283 178 111 151 83 109 44 226 247 242 132 147 1952

1926 75 150 199 65 67 55 87 148 209 214 153 316 1738

1927 316 126 75 196 108 123 56 127 199 306 100 4 1734

1928 238 216 35 57 14 184 215 145 216 220 197 244 1980

1929 71 42 210 61 134 144 163 415 216 420 312 203 2391

1930 406 36 162 64 75 184 62 160 110 284 300 220 2064

1931 113 185 25 91 131 244 156 31 82 310 169 248 1785

1932 369 72 52 166 44 92 109 157 453 177 236 272 2200

1933 141 206 106 120 25 25 218 257 68 149 73 100 1488

1934 414 270 135 86 159 77 48 336 243 507 253 55 2582

1935 267 341 121 80 36 137 174 123 235 377 180 78 2147

1936 124 49 53 68 9 48 179 275 49 244 271 448 1814

1937 114 78 27 41 97 256 77 56 372 147 79 81 1425

1938 260 159 454 123 171 200 217 134 254 304 360 360 2995

1939 117 294 108 156 22 201 190 173 94 80 297 125 1858

1940 55 121 52 87 27 42 162 198 302 70 179 134 1428

1941 41 61 109 106 18 83 152 144 103 179 98 322 1416

1942 44 35 63 102 88 111 160 206 294 406 249 264 2022

1943 151 274 159 310 196 101 54 140 256 230 236 109 2216

1944 280 114 134 109 148 93 77 230 228 182 107 202 1904

1945 105 260 195 172 90 154 69 58 137 143 136 138 1657

1946 196 194 126 280 28 122 192 229 312 59 338 100 2176

1947 40 5 79 267 41 116 111 6 433 189 209 96 1592

Tabell 6. Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm.

Trondheim.

Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Trondheim.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Arlig

Annual

1861 114,4 153,o 145,0 57,1 55,s 6,9 78,8 109,2 67,s 145,8 178,7 161,o 673,2

1862 1 7,2 149,o 120,9 22,9 1,3 48,o 144,9 100,7 66,5 123,o 13,5 177,1 675,o

1863 145,0 137,o 72,5 55,2 85,7 25,1 80,9 56,5 61,5 40,8 126,1 235,3 921,6

1864 37,6 28,6 47,7 40,2 95,1 66,2 74,7 66,2 63,4 92,9 70,6 99,s 782,s

1865 72,2 34,2 11,o 72,5 25,4 110,8 85,3 37,6 146,s 74,4 90,4 163,8 924,3

1866 128,3 0,0 33,3 30,4 48,6 32,9 69,3 76,9 43,3 93,2 85,o 187,o 828,3

1867 35,5 113,6 48,o 58,7 41,7 92,2 62,4 50,8 78,1 36,7 219,6 122,o 959,4

1868 61,5 139,0 55,5 53,3 80,o 72,2 26,7 54,9 42,4 23,s 101,3 41,7 752,3

1869 33,6 43,6 22,9 61,5 42,4 58,o 56,5 80,o 83,8 114,5 96,3 25,4 718,5

1870 52,4 29,5 56,5 48,9 92,9 61,5 99,1 48,9 118,6 62,7 52,7 20,4 744,2

1871 27,o 114,8 81,9 40,8 40,5 25,7 78,1 150,9 81,6 32,6 69,o 119,8 862,8

1872 11,o 14,7 28,2 31,4 51,5 33,6 40,2 17,6 47,7 46,7 65,9 15,1 403,5

1873 70,3 145,3 19,1 85,o 50,2 42,o 83,8 91,3 73,1 106,o 95,4 279,2 1140,8

1874 131,5 82,2 94,1 77,5 36,7 74,o 69,7 71,5 63,1 94,1 89,1 35,8 919,3

1875 56,8 55,2 51,5 137,4 38,6 74,o 68,1 48,6 82,2 48,o 68,4 78,s 807,6

1876 65,9 29,2 33,6 48,o 38,3 46,1 96,9 41,7 83,5 78,1 35,8 43,9 641,o

1877 16,6 45,5 40,8 32,3 58,o 63,1 84,7 40,5 97,6. 101,7 61,s 41,1 683,o

1878 65,9 228,7 86,3 28,2 63,1 62,4 67,1 43,6 86,6 57,7 52,7 39,5 881,9

1879 21,o 48,3 108,6 13,5 39,5 30,4 11,3 76,6 82,2 172,9 101,3 99,1 804,7

1880 75,o 33,6 42,4 34,5 48,6 7,8 48,9 34,5 106,o 145,3 94,4 159,4 830,5

1881 143,7 22,o 107,o 74,7 29,2 46,7 90,7 122,4 39,5 44,6 62,1 125,8 908,3

1882 107,o 113,6 136,8 28,9 26,7 38,3 46,1 47 ; 4 25,1 7,8 18,8 26,7 623,1

1883 29,8 65,3 72,8 41,1 57,4 45,s 46,4 89,7 62,7 226,2 30,1 81,3 848,7

1884 1103,1 161,3 126,6 146,8 164,5 175,8 174,2 143,5 156,5 1112,8 1111,2 1101,5 1877,8

1885 19,o 138,1 182,2 150,0 141,1 164,o 79,1 41,3 67,7 57,7 93,7 297,2 921,1

1886 32,o 2,1 25,5 48,o 69,8 49,2 83,3 57,o 89,o 27,o 117,6 36,6 637,1

1 Interpolerte tall. - 1 Interpalated figures.


Statistiske oversikter 1948

29

Tabell 6. (Forts.). Meteorologiske forhold. Nedbørshøyden månedsvis i mm.

Trondheim.

(Cont.). Meteorological data. Rainfall in each month in mm, Trondheim.

År

Year

Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August Sept. Oktober Nov. Des.

Årlig

Annual

1887 115,o 53,5 182,s 81,7 67,4 103,3 90,3 89,1 114,3 265,1 76,2 140,2 1378,9

1888 132,3 23,1 20,4 29,2 75,o 33,4 66,2 95,6 144,9 279,5 71,5 143,9 1115,o

1889 190,8 32,9 104,2 43,8 16,6 27,9 51,6 52,5 49,2 24,3 113,1 84,4 791,3

1890 106,o 108,8 54,1 56,o 52,1 51,9 114,7 41,5 124,6 152,o 60,4 20,6 942,6

1891 79,2 129,8 65,8 22,5 39,o 28,5 64,5 55,o 108,9 158,8 46,4 62,4 860,s

1892 136,8 71,o 124,2 89,1 60,6 86,1 23,9 108,7 114,9 39,5 101,s 101,4 1057,7

1893 108,0 53,5 170,5 161,8 39,9 53,0 112,1 159,4 169,8 160,3 131,5 119,6 1439,4

1894 26,7 109,1 50,8 14,2 37,2 55,o 69,0 144,8 115,5 84,7 82,7 163,1 952,8

1895 33,2 45,8 61,9 86,7 41,5 31,1 81,o 162,6 145,2 181,5 59,6 23,9 954,o

1896 221,5 191,8 18,5 111,7 105,5 66,2 49,1 53,1 41,9 79,7 106,s 19,7 1065,5

1897 31,9 177,9 17,3 19,4 38,3 58,6 15,4 57,8 130,4 48,8 189,3 36,9 822,o

1898 266,7 36,6 57,1 11,5 44,4 21,1 71,5 58,o 113,7 89,4 49,1 166,5 985,6

1899 84,3 93,8 211,1 55,9 48,3 49,9 86,3 89,8 91,2 222,9 252,7 39,6 1325,8

1900 62,3 15,6 112,8 133,8 82,7 4,1 70,9 67,6 134,1 95,5 19,1 128,4 926,9

1901 35,7 120,1 64,6 28,9 29,1 28,7 67,4 131,o 44,8 134,5 245,6 17,1 947,5

1902 290,8 103,1 54,9 42,4 36,8 22,5 43,1 138,4 98,6 102,9 107,9 110,8 1152,2

1903 51,9 223,5 61,8 55,9 38,2 55,1 98,7 84,3 45,5 63,6 128,o 5,o 911,5

1904 29,5 19,0 26,3 56,6 33,o 63,7 90,9 56,5 2,3 102,6 107,o 147,8 735,2

1905 173,3 123,9 20,4 53,o 36,9 47,5 117,9 116,o 55,9 65,6 17,s 169,1 997,3

1906 75,3 33,6 137,4 43,9 33,5 41,5 59,1 148,4 72,6 27,4 128,7 101,8 903,2

1907 156,7 129,5 32,7 31,3 52,4 56,9 45,2 122,4 100,9 39,o 28,5 37,o 832,5

1908 183,o 139,1 9,o 10,6 25,0 44,6 79,0 44,o 70,3 82,5 59,2 41,6 787,9

1909 81,s 44,6 15,2 41,2 31,6 51,1 62,3 161,5 55,8 87,2 96,6 34,5 763,1

1910 90,4 20,1 81,o 37,3 23,7 21,2 31,1 11,4 107,1 152,5 36,3 55,o 667,1

1911 160,4 115,9 56,6 40,2 3,9 66,1 50,3 49,4 108,7 93,3 37,s 22,8 805,4

1912 69,7 75,0 22,2 45,9 39,9 27,8 17,o 66,5 84,3 64,o 69,3 53,1 634,7

1913 9,s 109,7 63,6 39,8 25,7 33,8 57,9 70,8 28,3 113,9 63,o 126,o 742,3

1914 115,9 44,1 23,2 84,1 36,0 48,7 48,3 72,8 153,1 74,6 37,6 34,4 772,8

1915 60,7 14,2 99,7 75,5 49,6 59,3 100,8 60,1 51,4 5,2 78,6 49,1 704,2

1916 78,7 5,5 15,0 32,4 82,o 39,8 83,6 60,4 94,5 74,4 73,3 14,8 654,4

1917 18,8 104,3 41,4 30,4 61,7 62,2 68,1 58,6 162,6 57,1 133,6 90,3 889,1

1918 106,9 47,8 50,8 6,2 39,2 98,6 21,5 81,6 118,4 34,1 85,2 32,7 723,o

1919 5,7 56,5 40,5 63,9 16,6 78,5 17,9 125,7 147,4 77,2 17,5 19,2 666,6

1920 56,7 72,0 58,1 16,5 42,3 64,5 72,7 44,7 50,4 21,o 78,5 15,1 592,5

1921 118,7 80,7 106,4 51,2 84,7 96,5 93,6 91,5 132,7 220,4 46,7 131,8 1254,9

1922 46,1 14,2 110,2 23,7 58,3 62,3 36,o 35,3 62,7 118,o 127,8 157,1 851,7

1923 110,5 12,9 7,3 16,5 63,7 115,3 39,6 72,o 129,2 86,4 65,2 68,1 786,7

1924 32,4 101,6 48,7 35,3 49,6 84,0 69,5 103,7 115,9 41,3 105,7 75,8 863,5

1925 157,1 72,2 76,4 30,6 19,6 70,5 53,1 149,7 109,4 198,4 98,2 101,1 1136,3

1926 34,5 21,5 108,7 66,8 35,5 31,1 91,6 47,o 94,2 59,8 52,9 219,4 863,o

1927 54,3 19,3 31,2 107,6 74,9 30,3 52,1 67,1 64,1 130,8 52,7 42,5 726,9

1928 49,5 58,8 21,2 16,0 25,7 85,9 105,1 57,7 82,6 98,3 72,4 73,o 746,2

1929 53,8 11,9 150,4 47,7 51,9 46,4 82,8 151,5 124,7 111,2 30,s 66,2 929,3

1930 56,4 52,8 57,1 17,4 27,6 24,8 36,5 57,2 70,1 120,4 165,o 42,4 727,7

1931 55,7 32,2 44,4 39,4 55,1 95,7 42,9 105,3 102,5 168,9 8,2 163,7 914,o

1932 198,3 173,3 65,2 22,8 21,8 45,o 73,8 59,5 173,2 103,6 60,4 48,9 1045,8

1933 58,7 86,1 74,o 60,2 11.o 6,9 114,7 152,o 52,2 129,o 50,5 106,2 901,5

1934 54,o 152,3 11,9 35,9 76,5 35,2 67,1 47,8 49,s 127,1 100,3 50,3 808,2

1935 113,6 74,2 37,7 41,9 52,9 75,9 94,7 93,2 62,1 91,9 11,o 15,7 764,8

1936 36,5 29,5 26,5 61,5 12,9 19,0 89,6 172,o 81,1 92,2 47,7 126,3 794,8

1937 15,3 4,9 20,s 41,4 43,o 55,7 36,1 19,2 99,o 80,2 85,7 20,2 521,5

1938 66,9 68,4 149,8 102,2 85,8 80,1 65,9 58,9 99,7 59,9 107,3 12,7 957,6

1939 26,o 127,3 60,4 87,5 21,4 98,o 52,o 34,6 126,8 38,1 37,3 109,1 818,5

1940 100,2 59,5 41,9 41,8 9,4 67,9 50,5 185,1 129,7 39,3 90,1 116,7 932,1

1941 60,s 16,7 36,7 53,9 38,9 54,3 42,1 90,8 148,5 93,1 18,5 130,8 785,1

1942 44,9 57,5 75,3 16,2 34,6 84,4 98,3 65,8 179,6 112,6 160,3 52,7 982,2

1943 18 189 77 129 64 29 27 122 59 50 68 82 914

19441 109 56 111 72 60 80 43 91 61 58 31 53 825

1945 79 54 213 83 64 66 79 32 ' 49 140 93 58 1010

1946 41 72 88 182 38 79 63 59 90 66 62 15 855

1947 22 17 55 83 40 51 65 32 119 241 38 146 9(i9

1 Fra og med 1944 blir observasjonene foretatt på Voll i Strinda. Tallene fra og med dette år er derfor ikke

helt sammenliknbare med tidligere år.

1 Beginning 1944 the observations were taken at Voll in Strinda. The figures beginning this year are, therefore,

not entirely. comparable with earlier years.


Befolkning

Population

Mesteparten av det befolkningsstatistiske

materiale finnes i folketellingene. I Norge

regner en vanligvis folketellingen i 1769 som

den fØrste.

Allerede i årene 1664-66 ble det imidlertid

holdt en telling av alle menn i bygdene

unntatt i Finnmark. Manntallslistene er ufullstendige,

men er likevel brukt til beregning

av det totale folketall i riket.

I 1701 ble det holdt en liknende telling som

omfattet alle menn over 1 år. Liksom ved

tellingen i 1664-66 ble byene og Finnmark

ikke tatt med. Listene for Østlandet og Agder,

bortsett fra Rygge prestegjeld og Nedenes len,

er ikke funnet, heller ikke listene for Jostedal

prestegjeld og StjØr- og Værdal fogderi.

Tallet for den beregnede folkemengde i 1701

er derfor nokså usikkert.

For året 1735 og senere er folketallet beregnet

ved hjelp av folketellingen i 1769 og

årlige oppgaver over fødte og diode i perioden

1735-1769.

Regelmessige folketellinger har vi først fra

1801. Tellingen i dette år ble fulgt av tellinger

i 1815, 1825 o. s. v. til og med 1875. For å

få tallene internasjonalt ,sammenliknbare ble

den følgende telling holdt i 1890, hvoretter

det ble foretatt tellinger hvert tiende år til

og med 1930. I 1940 ble det på grunn av

krigen ikke holdt noen telling. I stedet ble

det foretatt telling i 1946. Når en regner

folketellingen i 1769 som den fØrste, blir tellingen

i 1946 den 15. i rekken.

Tellingen i 1801 og alle tellingene fra og

med 1865 er nominative, .dvs. at hver persons

navn er påført tellingslistene sammen med de

andre personlige data.

Folketellingene gir bl. a. opplysninger om

folkemengden i de forskjellige byer og bygder

og fordelingen etter alder, kjønn, ekteskapelig

stilling og levevei. Videre er det ved de •siste

tellinger innhentet opplysninger om fødested,

ekteskapsår, barnetall, nasjonalitet, trossamfunn

m. m. og en rekke oppgaver til belysning

av boligforholdene. Grupperingen etter yrke

eller levevei er dessverre blitt endret flere

ganger, noe som har vanskeliggjort sammenlikninger

over lengre tidsrom.

Statistical material describing the structure

of the population is obtained through the population

censuses. The census of 1769 is considered

the first census of population in Norway.

One hundred years earlier, in 1664-1666, a

registration was made of all men in the rural

districts except in Finnmark. On the basis of

this registration, though incomplete, the total

population has been estimated.

A similar registration was made in 1701.

The registration included all men over 1 year

of age. As in 1664-66 Finnmark and the

cities were omitted. Data are likewise missing

for Jostedal parish, Stjørdal and Værdal

districts and Southern and Eastern Norway

except for the Nedenes district and Rygge

parish. The estimated figure for the total population

in 1701 is, therefore, rather uncertain.

The figures for 1735 and subsequent years

are estimates based on the census of 1769 and

on data relating to births and deaths during

the period 1735-1769.

Censuses of population have been taken at

regular intervals beginning 1801. The census

of that year was followed by censuses in 1815,

1825, etc. up to and including 1875. With a

view to international comparability, the next

census was taken in 1890 and, thereafter, in

each year ending with a zero up to and including

1930. Due to the war, the census

planned for 1940 was postponed till 1946.

Counting the 1769 census as the first, the census

of 1946 is the 15th census of the Norwegian

population.

In the census of 1801 and all censuses beginning

1865 the name of each person has been

recorded together with other personal data.

The censuses give inter alia information.

on the urban and rural population, and distribution

according to age, sex, civil condition

and occupation. Furthermore, there are in the

later censuses collected information about

birthplace, year of marriage, number of children,

nationality, religious affiliation etc. The

grouping according to occupation has been

changed several times. This has made comparisons

over long periods difficult.


Statistiske oversikter 1948

31

År

Year

Tabell 7. Hjemmehørende folkemengde etter folketellingene.1

Resident population according to the censuses.'

I alt

Total

Riket - Kingdom Bygder - Rural Byer - Urban

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

I alt

Total

Menn

Males

Kvinner

Females

16642 . 440 000 - - 410 000 - - 30 000 - -

1701 2 . 504 000 - - 464 000 - - 40 000 - -

1769 15. aug. 723 618 343 269 380 349 658 871 314 138 344 733 64 747 29 131 35 616

1801 1. febr. 883 487 422 976 460 511 805 845 386 919 418 926 77 642 36 056 41 489

1815 30. april3 885 431 - - 798 827 - - 86 604 - -

1825 27. nov. 1 051 318 511 033 540 285 937 120 456 662 480 458 114 198 54 371 59 827

1835 29. nov. 1 194 827 585 381 609 446 1 065 825 523 922 541 903 129 002 61 459 67 543

1845 31. des. 1 328 471 652 233 676 238 1 166 596 574 303 592 293 161 875 77 930 83 945

1855 » 1490 047 729 905 760 142 1 292 232 635 130 657 102 197 815 94 775 103 040

1865 » 1 701 756 835 947 865 809 1435 464 708 387 727 077 266 292 127 560 138 732

1875 » 4 1 813 424 885 368 928 056 1481 026 726 957 754 069 332 398 158 411 173 987

1890 a 2 000 917 965 911 1 035 006 1 526 788 746 348 780 440 474 129 219 563 254 566

1900 3. des .4 2 240 032 1 087 603 1 152 429 1 612 382 797 391 814 991 627 650 290 212 337 438

1910 1. des.« 2 391 782 1 155 673 1 236 109 1 702 554 841 250 861 304 689 228 314 423 374 805

1920 » 2 649 775 1 290 469 1 359 306 1 864 371 929 389 934 982 785 404 361 080 424 329

1930 » 5 2 814 194 1 371 919 1 442 275 2 013 680 1 008 298 1 005 382 800 514 363 621 436 893

1946 3. des. 6,7 3 123 338 - - 2 246 579 - - 876 759 - -

1 Etter hjemstedsoppgavene. 2 Beregnede tall. Se teksten. For 1735 se tabell 14. 3 Folketellingens tall er

antakelig for lave. Etter beregninger på grunnlag av oppgavene over fødte og døde var Rikets folkemengde pr. 30.

april 1815 ca. 906 000. 4 Stemmer ikke med tallene i tabell 9, da den hjemmehorende folkemengde er gjort opp

på to forskjellige måter. 5 Hertil kommer 550 overvintrere på Svalbard og 4 på Jan Mayen. 6 Hertil kommer 1 087

overvintrere på Svalbard og 8 på Jan Mayen. 7 Foreløpige tall. - 1 According to data relative to resident population.

2 Estimated figures. See the text. For 1735 see table 14. 3 Census figures are probably too low. According to

estimates based on data for births and deaths the Kingdom's population April 30, 1815 was about 906,000. 4 Figures

not comparable to those in table 9, the resident population having been computed in two different ways. 5 Hereto

must be added 550 persons on Svalbard and 4 on Jan Mayen. 6 Hereto must be added 1,087 persons on Svalbard

and 8 on Jan Mayen. 7 Preliminary figures.

Tabell 8. Innbyggere pr. km 2 landareal.

Folkemengdens prosentvise fordeling på

bygder og byer. Kvinner pr. 1000 menn.

Inhabitants per square kilometer land, per cent

distribution between rural and urban. The number

of females per 1,000 males.

År

Year

F - y

Q,

F

M. 1

Folkemengdens fordeling-Population

distribution

w> å

8

^å å :x?g

Kvinner pr. 1000

menn - Females

per 1,000 males

1769 15. aug. 2,34 91,1 8,9 100,0 1 097 1 223 1 108

1801 1. febr. 2,85 91,2 8,8 100,0 1 083 1 151 1 089

1815 30. april 2,86 90,2 9,8 100,0

1825 27. nov. 3,40 89,1 10,9 100,o 1 052 1 100 1 057

1835 29. nov. 3,86 89,2 10,8 100,0 1 034 1 099 1 041

1845 31. des. 4,29 87,8 12,2 100,o 1 031 1 154 1 037

1855 « 4,81 86,7 13,3 100,o 1 035 1 087 1 041

1865 « 5,50 84,4 15,6 100,o 1 026 1 087 1 036

1875 « 5,86 81,7 18,3 100,0 1 037 1 098 1 048

1890 « 6,46 76,3 23,7 100,o 1 046 1 159 1 073

1900 3. des. 7,23 72,0 28,o 100,0 1 022 1 163 1 064

1910 1. des. 7,72 71,2 28,8 100,0 1 024 1 192 1 076

1920 « 8,55 70,4 29,6 100,0 1 006 1 175 1 053

1930 « 9,12 71,5 28,5 100,0 997 1 202 1 051

1946 3. des? 10,12 71,9 28,1 100,o

1 Foreløpige tall.

1 Preliminary figures.

d v

P:1 f4

v

w2

g

Tabell 9. Hjemmehørende folkemengde

etter kjønn, alder og ekteskapelig

stilling,

Resident population by sex, age and civil

condition.

Gifte og før gifte

Alders-

Ugifte Married and

grupper Menn Kvinner Single previously

Age Males Females married

groups

Menn Kvinner Menn Kvinner

Males Females Males I Females

1769

0- 7 .. 74 611 73 087 74 611 73 087 - -

8-15 .. 65 091 62 585 64 598 62 043 493 542

16-23 .. 47 114 54 697 42 384 47 485 4 730 7 212

24-31 .. 34 403 44 965 17 789 22 039 16 614 22 926

32-39 .. 34 498 39 241 6 880 10 389 27 618 28 852

40-47 .. 29 028 31 480 3 657 6 795 25 371 24'685

48 og over 58 524 74 294 8 594 24 582 49 930 49:712

I alt 343269 380349 218513 246420 124756 133929

11801

0- 9 .. 109526 108927 109526 108927 - -

10-19 .. 80 662 80 249 80 503 79 257 159 992

20-29 .. 63 934 73 020 46 883 47 043 17 051 25 977

30-39 .. 53 773 59 994 12 135 15 975 41 638 44 019

40-49 .. 47164 54 280 4112 8 317 43 052 45 963

50-59 .. 34 467 38 826 1 989 5 012 32 478 33 814

60-69 .. 20 709 26 535 891 2 810 19 818 23 725

70-79 .. 10 166 14 497 393 1361 9 773 13136

80-89 .. 2 381 3 710 75 293 2 306 3 417

90 og over 158 375 5 29 153 346

I alt 422940 460413 256512 269024 166428 191389

1 134 personer med uoppgitt kjønn, alder og ekteskapelig

stilling er ikke tatt med i denne tabellen.

1 134 persons of unknown sex, age and civil condition

are not included in this table.


32

Statistiske oversikter 1948

Aldersgrupper

Age

groups

Tabell 9. (Forts.). Hjemmehørende folkemengde etter kjønn,

alder og ekteskapelig stilling .

(Cont.) Resident population by sex, age, and civil condition.

Menn

Males

Kvinner

Females

Men

Males

Ugifte

Single

Kvinner

I Females

Gifte og før gifte

Married and

previously married

Menn Kvinner

Males I Females

Menn

Males

Kvinner

Females

Ugifte

Single

Menn Kvinner

Males I Females

Gifte og før gifte

Married and

previously married

Menn

Males

Kvinner

I Females

1865 1875

0— 4.... 117 026 113 435 117 026 113 435 — — 114 736 111426 114 736 111 426 —

5— 9.... 103 432 99 662 103 432 99 662 — — 102 268 99 495 102 268 99 495 —

10-14.... 91 466 88 389 91 466 88 389 — — 100 243 97 026 100 243 97 026 —

15-19.... 80 573 80 131 80 449 79 264 124 867 92 230 90 912 91 862 89 332 368 1 580

20-24.... 66 796 71 408 60 929 57 238 5 867 14 170 76 318 83 206 69 093 66 769 7 225 16 437

25-29.... 56 272 62 421 33 375 31 047 22 897 31 374 61 162 69 426 35 663 35 122 25 499 34 304

30-34.... 53 834 56 816 16 560 16 523 37 274 40 293 52 992 58 612 16 943 18 591 36 049 40 021

35-39.... 54 743 57,100 9 729 12 166 45 014 44 934 46 413 51 074 9 699 12 214 36 714 38 860

40-44.... 46 860 47 655 5 557 7 267 41 303 40 388 46 499 49 448 6 677 9 116 39 822 40 332

45-49.... 42 510 45 366 4 043 6 232 38 467 39 134 45 636 49 065 5 123 7 748 40 513 41 317

50-54.... 29 415 31 989 2 413 3 730 27 002 28 259 42 082 44 789 4 089 6 207 37 993 38 582

55-59.... 24 587 27 442 1 845 3 140 22 742 24 302 34 060 36 744 2 925 4 659 31 135 32 085

60-64.... 21 689 24 661 1 516 2 568 20 173 22 093 24 414 27 389 1 995 3 344 22 419 24 045

65-69.... 19 369 23 385 1 105 2 449 18 264 20 936 17 785 20 473 1 313 2 208 16 472 18 265

70-74.... 13 549 16381 747 1 605 12 802 14 776 14 072 17 309 986 1 799 13 086 15 510

75-79.... 8 471 11 210 424 1 082 8 047 10 128 9 782 12 624 598 1 331 9 184 11 293

80-84.... 3 432 5 236 167 495 3 265 4 741 5 449 7 219 286 715 5 163 6 504

85-89.... 1 506 2 380 57 215 1 449 2 165 1 881 2 951 98 263 1 783 2 688

90-94.... 336 548 10 45 326 503 406 781 22 74 384 707

95-99.... 74 177 — 18 74 159 122 257 11 23 111 234

100 og over 7 17 1 2 9 15 21 56 1 5 20 47

I alt Total 835 947 865 809 530 851 526 572 305 099 339 237 888 571 930 282 564 631 567 467 323 940 362 811

1900 1910

0— 4.... 143 809 ;139 253 143 809 139 253 — — 144 392 138 410 144 392 138 410 — —

5— 9.... 133 515 128 103 133 515 128103103 — — 142 674 137 625 142 674 137 625 —

10-14.... 123 228 118 200 123 228 118200 — — 136 560 132 411 136 560 132 411 —

15-19.... -109 598 107 726 109 176 105 934 422 1 792 119 583 118 368 119 046 116 271 537 2 097

20-24.... 90 208 98 115 78 518 75 943 11 690 22°172 89 704 100 241 79 019 78 145 10 685 22 096

25-29.... 73 107 83170 40 070 40,292 33 03 42 878 72 683 87 169 41 362 43 012 31 321 44157

30-34.... 61 304 71 573 18 483 23 150 42 821 ` 48;423 69 928 80 690 21609 26 166 48 319 54 524

35-39.... 56 863 67 971 10 651 17105 46 212 50 866 61 532 70 496 12 412 18 290 49120 52 206

40-44.... 53 056 61 185 7 519 13 194 45 537 47 991 54 109 63 405 8 164 14 392 45 945 49 013

45-49.... 49 176 56 775 5 340 10 424 43 836 46 351 50 512 60 613 6145 12 462 44 367 48 151

50-54.... 43 317 49 809 4 560 8 581 38 757 ; 41 228 47 604 55 916 5 327 10 746 42 277 45 170

55-59.... 37 288 42 282 3 531 6:807 33 757 35 ,475 42 573 49 900 4 243 8 485 38 330 41415

60-64.... 30 456 35 098 3 003 5 645 27 453 . 29 453 35 899 41429 3 403 6 863 32 496 34 566

65-69.... 28 590 32 527 2 484 4 728 26106 27 799 29 207 34 718 2 599 5 562 26 608 29156

70-74.... 23 515 27 445 1 951 3 828 21 564 , 23 617 21483 25 865 2 056 4110 19 427 21 755

75-79.... 16 564 19 514 1 270 2 478 15 294 17 036 16 719 20 097 1388 2 816 15 331 17 281

80-84.... 8 614 11 007 603 1407 8 011 9 600 10 019 12 772 774 1 805 9 245 10 967

85-89.... 2 841 4 129 181 447 2 660 3 682 4 201 5 694 276 705 3 925 4 989

90-94.... 549 1083 29 112 520 ; 971 1105 1777 87 220 1018 1557

95-99.... 81 185 7 26 74 159 56 119 2 14 54 105

100 og over 12 19 2 2 10 . ' 17 6 14 2 1 4 13

I alt Total 1085691 1155169 687 930 705 659 397 761 449 510 1150549 1237729 731 540 758 511 419 009 479 218

1920 1930

0— 4.... 149 814 143-529 149 814 143 529 — — 121 386 116 357 121373 116 343 —

5— 9.... 143 457 137767 143 457 137 767 — — 142 164 137 078 142 148 137 063 —

10-14.... 140413 134 917 140 413 134 917 — — 145 256 139 888 145 240 139 872 —

15-19.... 135 3150 132 542 134 903 130 481 247 2 061 137 283 133 004 137 097 131 479 171 1 510

20-24.... 118459 122 788 104 832 93 903 13 627 28 885 122 042 124 093 114 053 100 844 7 972 23 231

25-29.... 99 794 104 849 55 278 49 423 44 516 55 426 110 311 117 842 71690 60 788 38 604 57 037

30-34.... 81 686 89 846 26190 29 404 55 496 60 442 103 600 110 532 37 615 36 927 65 960 73 585

35-39.... 69 910 79 655 15 059 21 100 54 851 58 555 91 130 95 956 20 753 25 720 70 357 70 220

40-44.... 67 266 74 785 10 549 17 250 56 717 57535 75 854 83 718 13 426 20 310 62 413 63 390

45-49.... 58 302 64 775 7 575 13 767 50 727 51'008 64 417 73 923 9 597 16 704 54 799 57 194

50-54.... 50 058 58164 5 668 11745 44 390 46 419 61 642 69 315 7 860 14 571 53 755 54 720

55-59.... 45 506 54 555 4 652 10 529 40 854 44 026 51744 58 639 5 884 11 900 45 844 46 717

60-64.... 40 273 47 891 3 889 8 798 36 384 39,093 42 857 50 900 4 560 10 053 38 277 40 811

65-69.... 34 076 41 306 3 078 6 781 30 998 34 525 36 480 45 282 3 696 8 786 32 757 36 454

70-74.... 25 163 30 918 2 016 4 925 23 147 25 993 28 819 36 189 2 780 6 875 26 013 29 268

75-79.... 16 973 21 279 1256 3 174 15 717 18 105 20 343 26 229 1 933 4 514 18 381 21 649

80-84.... 8 773 11910 676 1 753 8 097 10157 10 874 14 686 987 2 473 9 865 12 168

85-89.... 4 081 5 802 255 715 3 826 5 087 4 415 6 460 374 1031 4 018 5 407

90-94.... 1 124 1711 48 177 1076 1 534 1 109 1 817 93 295 1014 1 513

95-99.... 183 290 11 30 172 260 183 340 22 46 161 293

100 og over 8 27 — 3 8 24 10 27 2 7 8 20

I alt Total 1290469 1359306 809 619 820 171 480 850 539 135 1371919 1442275 841 183 846 601 530 369 595 187


Statistiske oversikter 1948 33

Tabell 10. Hjemmehørende folkemengde i enkelte viktigere aldersgrupper•1

Resident population by principal age groups.'

År

Year

I alt (inkl.

15-17 år)

Total

(Included

15-17

years)

Menn - Males

Barn

Children

0-6 år 7-14 år

Skolealder

Schoolage

Arbeidsdyktig

alder

Working

age

18-64

år

Fi'-

Etac, ty

65 år

og over

1845 652 239 113 849 111 799 353 315 32 848

1855 729 905 138 743 125 929 389 986 37 183

1865 835 947 160 725 151 199 427 886 46 744

1875 888 571 157 188 160 063 464 387 49 514

1890 966566 184 070 179 094 475 258 69 405

1900 1 086 867 201 748 200 977 534 840 80 486

1905 1 115 393 205 551 211 203 547 596 80 521

1910 1 151 572 201 088 222 684 569 909 82 866

1915 1 213 201 201 923 223 666 622 335 85 484

1920 1 291 783 207 609 226 491 685 381 90 452

1925 1 342 099 204 639 227 631 730 923 96 501

1926 1 349 733 202 458 227 124 740 361 97 356

1927 1 352 434 193 745 230 666 747 528 98 155

1928 1 358 585 187 231 232 001 756 535 99 608

1929 1 363 853 180 857 231 910 766 164 100 678

1930 1 372 486 174 917 233 775 778 508 102 383

1931 1 380 603 169 029 233 134 792 114 103 362

1932 1 389 035 165 071 229 402 807 127 104 010

1933 1 396 385 159 295 226 228 820 166 105 008

1934 1 403 748 155 461 222 433 834 653 105 921

1935 1 410 129 151 526 213 913 850 001 106 600

1936 1 416 755 148 724 207 176 864 633 107 507

1937 1 424 060 146 907 200 995 877 723 108 514

1938 1 432 389 146 978 193 967 894 785 109 939

1939 1 441 054 147 671 188 107 909 185 111 420

1940 1 449 077 150 635 182 827 920 976 113 391

1941 1 455 541 152 392 177 008 932 320 115 518

1942 1 465 798 158 509 172 646 941 625 118 284

1943 1 478 515 166 063 169 234 949 789 120 715

1944 1 493 614 175 391 167 158 957 628 123 687

1945 1 509 946 183 680 166 031 965 690 125 905

pst. - pct.

1845 100,o 17,5 17,1 54,2 5,o

1855 100,o 19,1 17,3 53,4 5,1

1865 100,o 19,2 18,1 51,2 5,6

1875 100,o 17,7 18,o 52,4 5,6

1890 100,0 19,o 18,5 49,2 7,2

1900 100,0 18,6 18,5 49,2 7,4

1905 100,o 18,4 18,9 49,1 7,2

1910 100,o 17,5 19,3 49,5 7,2

1915 100,o 16,6 18,5 51,3 7,o

1920 100,o 16,1 17,5 53,1 7,o

1925 100,o 15,2 17,o 54,5 7,2

1926 ., 100,o 15,o 16,8 54,9 7,2

1927 100,o 14,3 17,1 55,3 7,3

1928 100,o 13,8 17,1 55,7 7,3

1929 100,o 13,3 17,o 56,2 7,4

1930 100,o 12,7 17,o 56,7 7,5

1931 100,o 12,2 16,9 57,4 7,5

1932 100,o 11,9 16,5 58,1 7,5

1933 100,o 11,4 16,2 58,7 7,5

1934 100,o 11,1 15,s 59,5 7,5

1935 100,o 10,7 15,2 60,3 7,6

1936 100,o 10,5 14,6 61,o 7,6

1937 100,o 10,3 14,1 61,6 7,6

1938 100,0 10,3 13,5 62,5 7,7

1939 100,o 10,2 13,1 63,1 7,7

1940 100,o 10,4 12,6 63,6 7,8

1941 100,o 10,5 12,2 64,1 7,9

1942 100,o 10,8 11,8 64,2 8,1

1943 100,o 11,2 11,4 64,3 8,2

1944 100,0 11,7 11,2 64,1 8,3

1945 100,o 12,2 11,o 64,o 8,3

3

1 Ved utgangen av året. 1 End of year.

I alt (inkl.

15-17 år)

Total

(Included

15-17

years)

Barn

Children

Kvinner - Females

0-6 år 7-14 år

Skolealder

Schoolage

Arbeidsdyktig

alder

Working

age

18-64

år

Eldre

Elderly

65 år

og over

Fruktbarhetsalder

Childbearing

age

15-44

år

676 232 112 406 108 443 373 103 42 874 300 857

760 142

865 809

930 282

133 841

155 420

152 547

121 878

146 066

155 404

418 628

456 708

504 777

48 460

59 334

61 666

336 131

375 531

402 678

1 037 536 176 451 172 820 548 199 82 296 437 864

1 156 128 195 019 192 564 605 871 95 606 489 408

1 198 156 198 361 204 122 630 617 96 767 502 177

1 238 830 193 354 215 338 655 824 101 072 520 749

1 296 062 193 915 216 570 701 266 105 529 562 233

1 361 271 198 982 217 602 751 577 113 159 605 891

1 413 232 196 006 219 608 795 908 122 210 635 550

1 421 147 194 496 218 515 804 589 123 614 641 973

1 426 417 186 234 222 055 813 257 125 040 647 839

1 431 912 179 954 223 649 820 683 127 295 653 391

1 435 860 173 326 224 243 828 393 129 018 659 403

1 442 678 167 631 225 533 838 138 131 291 665 100

1 449 051 162 449 224 355 849 233 132 706 673 285

1 455 532 158 390 220 771 861 677 133 541 681 987

1 461 009 152 462 217 546 872 998 135 040 691 014

1 466 654 148 435 215 562 885 464 136 350 698 096

1 471 385 144 541 206 518 898 772 137 033 709 328

1 476 373 142 046 199 507 911 650 137 946 717 568

1 482 012 140 329 193 056 922 200 139 052 725 577

1 488 973 140 177 186 598 937 393 140 721 731 834

1 496 354 141 137 181 215 950 349 142 168 736 900

1 503 951 144 066 175 667 962 609 143 634 739 673

1 510 803 145 884 169 853 973 744 146 052 742 540

1 521 709 151 268 165 726 983 308 149 138 742 726

1 534 650 158 128 162 141 991 705 152 204 742 344

1 549 140 166 390 160 339 999 402 155 535 740 502

1 564 592 174 095 159 439 1006450 158 534 738 847

pst. - pct.

100,o 16,6 16,o 55,2 6,3 44,5

100,o 17,6 16,o 55,1 6,4 44,2

100,o 18,o 16,9 52,7 6,9 43,4

100,o 16,4 16,7 54,3 6,6 43,3

100,o 17,o 16,7 52,8 7,9 42,2

100,0 16,9 16,7 52,4 8,3 42,3

100,o 16,6 17,o 52,6 8,1 41,9

100,o 15,6 17,4 52,9 8,2 42,o

100,o 15,o 16,7 54,1 8,1 43,4

100,o 14,6 16,o 55,2 8,3 44,5

100,o 13,9 15,5 56,3 8,6 45,o

100,o 13,7 15,4 56,6 8,7 45,2

100,o 13,1 15,6 57,o 8,8 45,4

100,o 12,6 15,6 57,4 8,9 45,6

100,o 12,1 15,6 57,7 9,o 45,9

100,0 11,6 15,6 58,1 9,1 46,1

100,o 11,2 15,5 58,6 9,2 46,5

100,o 10,9 15,2 59,2 9,2 46,9

100,o 10,4 14,9 59,8 9,2 47,3

100,0 10,1 14,7 60,4 9,3 47,6

100,o 9,8 14,o 61,1 9,3 48,2

100,o 9,6 13,5 61,7 9,3 48,6

100,o 9,5 13,o 62,2 9,4 49,o

100,0 9,4 12,5 63,0 9,5 49,2

100,o 9,4 12,1 63,5 9,5 49,2

100,o 9,6 11,7 64,o 9,6 49,2

100,o 9,7 11,2 64,5 9,7 49,1

100,o 9,9 10,9 64,6 9,8 48,8

100,o 10,3 10,6 (4,6 9,9 48,4

100,0 10,7 10,4 64,5 10,0 47,8

100,o 11,1 10,2 64,3 10,1 47,2


34

Statistiske oversikter 1948

Tabell 11. Personer, 15 år og over,

Persons 15 years old and over,

1875 1890

Levevei

Occupation

-.

til

M+

+74 -,0,., + '04

ij v

^.y ... O

z3

- -

d D ro

å s E H e.

e v .

z

I alt c ^p'^

q c. å t

I alt c

sn

å

Total , . ' •.. å Total`

ø , . , •- å

d 0 d

wb 2.2,..>

` 8

q R

N ^ ,', 3 ?

N y^ g ,jU

x o åå x w xo p-.4

A. Ervervende i alt. Gainfully employed 778 806 253 468 65,3 32,s 827 558 280 044 64,1 33,8

1. Jordbruk, fedrift. Agriculture 420.605. 159 366 35,3 37,9 18_9_09 30,1 39,1

2. Hagebruk, gartneri. Horticulture 446 56 0,0 12,9 1 017 216 0,1 21,2

3. Skogbruk. Forestry 6 420 6 0,5 0,1 10 771 15 0,8 0,1

4. Fiske og fangst. Fishery, whaling and sealing . 34 124 549 2,9 1,6 56 954 1 065 4,4 1,9

5. Industri og håndverk. Industry a j49 410 34 373 12,5 23,0 180 212 50 906 14,o 28,2

6. Forretningsvirksomhet. Commerce 32 561 5 654 2,7 17,4 48 928 14 070 3,8 28,8

7. Samferdsel

Navigation, transportation and communication }

57 897 465 4,9 0,1 58 032 1 261 4,5 2,2

8. Immaterial_ _virksomhet. Professional services 17 707 3 098 1,5 17,5 26 951 7 486 2,1 27,s

9. Hustjenere' l 58 976 49 404 4,9 83,8 50 706 48 177 3,9 94,s

Domestic service in one household'

}

10. Husarbeid hos forskjellige og på anstalter

Domestic service in several households and in insti- 660 497 0,1 75,3 4 947 4 608 0,4 93,1

tutions

B. Husarbeid hjemme i alt

Domestic service in own homel

}

312 425 312 425 26,2 338 965 338 965 26,3

1. Husmødre. Housewives 277 347 277 347 23,3 100 305 267 305 267 23,7 100

2. Hjemmeværende døtre og kvinnelige slektninger' l

35 078 35 078 2,9 100 33 698 33 698 2,6 100

Daughters and female relatives' f '

Sum A + B. Total A + B 1 091 231 565 893 91,5 51,9 1 166 523 619 009 90,4 53,1

C. Formuesinntekt inkl. føderåd.

Living on income from capital2 } J

47 113 24 657 3,s 52,3 54 509 29 267 4,2 53

''

Sum A ± B + C. Total A -}- B -}- C 1 138 344 590 550 95,4 51,9 1 221 032 648 276 94,9 53,1

D. Belastning i alt. Recipients of assistance, total 49 512 28 922 4,2 58,4 69 051 39 458 5,4 57,1

1. Pensjonister. Pensioned 1 493 1 027 0,1 68,8 2 818 1 663 0,2 59,c

2. Privat forsørgede. Receiving private assistance . .. 25 108 13 332 2,1 53,1 39 401 21 658 3,1 55,c

3. Offentlig forsørgede

22 911 14 563 1,9

Receiving public assistance

63,9 26 832 16 137 2,1 60,1

E. Uoppgitt, utilstrekkelig ang.

Employment status not reported

4 657 2 729 0,4 58,9 622 341 0,o 54,t

Personer, 15 år og over, i alt

Persons 15 years old and over. Total

i

1 192 513 622 201 100,0 52,2 1 290 705 688 075 100,0 53,:

' Hustjenere, hjemmeværende døtre og kvinnelige slektninger hos gårdbrukere, småbrukere og husmenn er regne t .

med i gruppe A 1. Jordbruk og fedrift.


Statistiske oversikter 1948 35

etter levevei.

by occupation.

1900 1910 1920 1930

kl .di

ry d

x-

x N+ 8

r .ti '

x+ 3,°„

^ o

ø

v N y

- o y

y G3 Y y CS p +^ y O Y y -- p +. d

a å! I alt c i 102 å o

.

I alt a ['w å I alt OD w å:!1> I alt

40

Total

'5 `'

2::2

•~ a

Total

'5"-' ,.,

d : E'

•^ å

Total

-:

w°;^

td i w2

>•Z

q tl

^^

q tl

cd '^

^ s s^ 5

å .. 5

^^

5

^ s


x o ww x,, x o 44 k; x o åw xw xo å,a, xa,

'S `'

; 1 1

`--

v

•^ ,

Total 'S `

927 341 311 782 63,8 33,6 982 551 337 808 63,7 34,4 1 139 319 367 604 63,3 32,3 1 230 417 380 773 61,1 31,o

361 990 139 244 24,9 38,5 30 876 147 741 25,3 37,9 384 397 142 377 21,4 37,o 392 003 132 092 19,5 33,7

1 497 241 0,1 16,1 2 034 305 0,1 15, 0 3360 412 0,2 12,3 _ 5 226 548 0,2 10,5

17 399 19 1,2 0,1 16 888 54 1,1 0,3 34 144 20 1,9 0,1 32 285 87 1,6 0,3

51 027 724 3,5 1,4 51 596 548 3,3 1,1 57 766 116 3,2 0,2 76 042 191 3,8 0,3

248 612 66 495 17,1 26,7 247 321 65 925 16,o 26,7 314 736 64 565 17,5 20,5 _311 237 60 590 15,5 19,5

72 396 26 302 5,o 36,3 84-012 33 345 5,5 39,7 120 861 54 158 6,7 44,8 146 049 62 358 7,3 42,7

69 928 2 194 4,8 3,1 75 197 3 320 4,9 4,4 93 040 8 510 5,2 9,1 108 989 6 524 5,4 6,e

35 904 10 726 2,5 29,9 40 697 13 638 2,6 33,s 54 722 22 136 3,o 40,5 66 247 26 751 3,3 40,4

60 217 58 346 4,1 96,9 64'160 63 316 4,2 98,7 58 400 57 932 3,2 99,2 73 100 72 789 3,6 99,6

8 371 7 491 0,6 89,5 10 770 9 616 0,7 89,3 17 893 17 378 1,o 97,2 19 239 18 843 0,9 91,9

x ry r

+-

:14

N C2

q3

> 2

..P„

01.4 .

5E

373 240

373 240

25,7

406 734

406 734

26,4

472 069

472 069

26,2

543 858

543 858

27,o,

332 368 332 368 22,9 100 355 409 355 409 23,o 100 396 205 396 205 22,o 100 441 872 441 872 21,9 k 100

40 872 40 872 2,s 100 51 325 51325 3,3 100 75 864 75 864 4,2 100 101 986 101 986 5,1-100

1 300 581 685 022 89,5 52,7 1389 285 744 542 90,1 53,6 1 611 388 839 673 89,5 52,1 1774 275 924 631 88,1 52,1

63 937 34 262 4,4 53,6 67 125 35 736 4,4 53,2 69 154 37 811 3,8 58,o 73 542 41 956 3,7r 57,1

1 364 518 719 284 93,9 52,7 1 456 410 780 278 94,5 53,6 1680 542 877 484 93,3 52,2 1 847 817 966 587 91,s 52,3

84 129 47 777 5,8 56,8 76 422 41 327 4,9 54,1 118 061 65 027 6,6 55,1 163 405 82 335 8,1" 50,4

3 935 2 398 0,3 60,9 7 350 4 358 0,5 59,3 23 330 14152 1,3 60,6 45 042 26 467 2,2 58,8

50 987 26 637 3,5 52,2 39 137 17 620 2,5 45,o 65 507 32 059 3,6 48,9 71 961 28 662 3,6 39,8

29 207 18 742 2,o 64,1 29 935 19 349 1,9 64,6 29 224 18 816 1,6 64,4 46 402 27 206 2,3 58,6

4 229 2 233 0,a 52,8 9 728 4492 0,6 46,2 1 275 582 0,1 45,6 1 423 306 0,1 21,5

1 452 876 769 294 100,o 52,9 1 542 560 826 097 100,o 53,6 1 799 878 943 093 100,o 52,4 2 012 64510 49 228 100,o 52,1

1 Domestic servants, daughters and female relatives on farms and in small holdings etc. are included in group A. 1.

Agriculture. 2 Includes retired farmers living on farm after ceding it to heir.


Tabell 12. Hjemmehørende folkemengde etter levevei 1 - Resident population, by occupation.1

Næringsgrupper

Occupational groups

Riket

Kingdom

1801 - 1865 19202 19302

Bygder

Rural

Byer

Urban

Riket

Kingdom

Bygder

Rural

Byer

Urban

Riket

Kingdom

Bygder

Rural

Byer

Urban

Riket

Kingdom

Bygder

Rural

Byer

Urban

I. Jordbruk og skogbruka 1 '710 252 710 252 - 1 090 606 1 086 848 3 758 944 302 934 619 9 683 896 731 886 830 9 901

Agriculture and forestry3 5

II. Industri og håndverk 1 51 228 24 959 26 269 264 556 146 178 118 378 779 888 437 031 342 857 783 884 478 224 305 660

Industry 5

III. Forretningsvirksomhet, landtran -1

sport m. in. l 20 951 5 555 15 396 85 243 25 523 59 720 396 677 147 737 248 940 449 431 192 202 257 229

Commerce, transportation, etc J

IV. Sjøfart, los-, fyr- og havnevesen 1 46 511 27 630 18 881 79 590 38 990 40 600 92 986 44 963 48 023 116 945 60 017 56 928

Navigation 5

V. Fiske og fangst 1 _ - - 83 673 79 961 3 712 164 109 155 193 8 916 198 627 187 965 10 662

Fishery, whaling and sealing I

VI. Immateriell virksomhet4 . l 22 873 11 203 11 670 50 418 24 094 26 324 139 304 62 521 76 783 162 852 81 378 81 474

Professional services4 . f

VII. Formuesinntekt og personer uten)

yrkes. t 31 672 26 246 5 426 47 670 33 870 13 800 132 509 82 307 50 202 205 724 127 064 78 660

Living on income from capital and

J '

883 487 805 845 77 642 1 701 756 - 1435 464 266 292 2 649 775 1 864 371 785 404 2 814 194 2 013 680 800 514

Prosentvis fordeling. Percent distribution.

I. Jordbruk og skogbruk 1 80,40 88,14 - 64,os 75,71 1,41 35,64 50,13 1,23 31,86 44,04 1,24

Agriculture and forestry

J

II. Industri og håndverk 1 5,8o 3,10 33,83 15,55 10,18 44,46 29,43 23,44 43,65 27,85 23,75 38,18

Industry

f

III. Forretningsvirksomhet, landtran-l

sport m. m. } 2,37 0,69 19,83 5,01 1,78 22,42 14,97 7,93 31,72 15,97 9,55 32,13

Commerce, transportation, etc J

IV. Sjøfart, los- fyr- og havnevesen. 1

5,26 3,43 24,32 4,67 2,72 15,25 3,51 2,41 6,11 4,16 2.98 7,11

Navigation 5

V. Fiske og fangst 1 - - - 4,92 . 5,57 1,39 6,19 8,32 1,13 7,06 9,33 1,33

Fishery, whaling and sealing I

VI. Immateriell virksomhet 1 2,59 1,39 15,03 2,96 1,68 9,89 5,26 3,35 9,77 5,79 4,04 10,18

Professional services

f

VII. Formuesinntekt og personer uten,

yrke l 3,58 3,25 6,99 2,80 2,36 5,18 5,00 4,42 6,39 7,31 6,31 9,83

Living on income from capital and

J '

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 Etter grupperingen i 1801 og 1865. Bipersoner er fordelt etter arbeidsgiverens eller forsørgerens levevei. 2 Uoppgitt og utilstrekkelig angitt levevei samt

husarbeid for forskjellige er prosentvis fordelt på de enkelte næringsgrupper. a Føderåd er regnet med i gruppe I. 4 Husarbeid på anstalter er regnet med her.

1 According to the classifications in 1801 and 1865. Dependants are distributed according to the employer's or supporter's occupation. 2 Persons of unknown employment

status, together with persons employed in several households, are distributed on a percentage basis among the individual occupational groups. a Retired farmers

living on farm after ceding it to heir are included in group I. 4 Domestic service in institutions is included here.


Statistiske oversikter 1948

37

Tabell 13. Hjemmehørende folkemengde etter levevei?

Resident population, by occupation.1

Næringsgrupper

Occupational groups

Personer

Total population

Prosent

Per cent

1890 1900 1910 1920 1930 1890 1900 1910 1920 1930

I. Jordbruk, skogbruk og fiske)

Agriculture, forestr3 and `t 1024137 993 283 1036597 1043151 1035620 51,10 44,33 43,40 39,37 36,86

fishery . J

II. Industri og håndverk 1

Industry f

436 414 578 660 601 893 764 293 774 031 21,77 25,82 25,2o 28,84 27,5o

III. Forretningsvirksomhet ogi

transport

Commerce,

291 135 345 962 379 825 478 241 558 360 14,53 15,44 15,90 18,05 19,84

transportation

and communication ..

IV. Immateriell virksomhet

82 494 98 462 109 736 131 156 155 257 4,12 4,39 4,so 4,95 5,52

Professional services

V. Formuesinntekt og diverse2l

Living on income from 169 922 224 493 260 227 232 934 290 926 8,48 10,02 10,90 8,79 10,34

capital, etc.2

I alt. Total 2004102 2240860 2388278 2649775 2814194 100,00 100,00 100, 0 0 100,00 100,0o

1 Etter grupperingen i 1920 og 1930. 2 Omfatter formuesinntekt, føderåd, husarbeid hos forskjellige og på

anstalter, offentlig og veldedig forsørgede, uoppgitt og utilstrekkelig angitt levevei og barn uten forsørger.

1 According to the classifications in 1920 and 1930. 2 Includes persons living on income from capital, retired

farmers living on farm after ceding it to heir, domestic servants employed in several households and in institutions, recipients

of public assistance and charity, persons of unknown employment status, and children without a supporter.


Folkemengdens bevegelse

Movement of Population

Statistikken over ekteskap, fØdsler og dØdsfall

bygger på oppgaver fra de geistlige embetsmenn.

Det fØrste alminnelige påbud om

at prestene skulle føre kirkebok over vigde,

fØdte og ,døde, finnes i kirkeritualet av 25.

juli 1685 og i Christian V. Norske lov av 15.

april 1687.

Det er ikke helt klart fra hvilket tidspunkt

en begynte å bruke kirkebØkene som grunnlag

for statistikken. Noen fast form hadde i

alle fall ikke innberetningene fra geistligheten

før 1735. Da ble det pålagt biskopene ved

hvert års utgang å innhente fra sokneprestene

oppgave over alle fØdte og døde i stiftet og

sende en utførlig beretning om dette •til. »Commerce

Collegium« i KØbenhavn, og i 1775

ble det fastsatt et bestemt skjema for disse

årlige beretninger.

Inntil 1865 sendte prestene inn bare summariske

oppgaver over fØdsler, vigsler og dØdsfall,

men i 1866 ble de pålagt å sende inn

nominative oppgaver i form av utskrif ter fra

kirkebØkene. Fra nå av ble det mulig å utvide

og forbedre statistikken over folkemengdens

bevegelse.

For tidsrommet 1735-1799 finnes enkelte

tabeller over fØdsler, vigsler og dødsfall trykt i

utenlandske publikasjoner. De fØrste offisielle

statistiske oppgaver over folkemengdens bevegelse

ble utgitt i 1839 i »Statistiske Tabeller for

Kongeriget Norge« av Tabellkontoret i Finansdepartementets

statistiske kontor. Denne publikasjonen

har oppgaver fra 1801. Tilsvarende

publikasjoner ble gitt ut i 1847 og 1857. For

tidsrommet 1856-65 ble statistikken over

folkemengdens bevegelse trykt som egen publikasjon

med titelen »Tabeller vedrØrende

Folkemængdens Bevægelse i Aarene 1856-65«.

I denne publikasjonen, som ble utgitt av Departementet

for det Indre i 1869, var oppgavene

mye mer spesifisert og omfattende enn de

hadde vært tidligere. Siden 1866 har Departementet

for det Indre og senere Statistisk Sentralbyrå

sendt ut årlige oversikter over folkemengdens

bevegelse. Dessuten er det fra 1866

Statistics on marriages, births and deaths are

based on data supplied by the clergy. The

first general order instructing the clergy to

record in church books the marriages, births

and deaths in the parish is found in the Church

Ritual of July 25, 1685, and in the Norwegian

Laws of Christian V of April 15, 1687.

It its not entirely clear from what date the

church books came to be used as the basis

for vital statistics. At any rate, there was no

uniform system for these reports from the

clergy before 1735. Then the bishops were requested

to collect, at the end of each year,

data regarding births and deaths in the diocese

from the vicars in the towns and rural

districts and to send a detailed report of these

data to the »Co•mmerce Collegium« in Copenhagen.

In 1775 a definite form for these

yearly reports was adopted.

Up to and including 1865 the annual reports

of the clergy were given in summary tables.

In 1866, however, the vicars were required to

send in nominative data in the form of

transcripts from the church books. It then

became possible to extend and improve the

statistics of population movements.

For the period 1735-1799 a number of

statistical tables covering movement of population

are printed in foreign publications.

The first official Norwegian statistical publication

of such data is found in »Statistiske

Tabeller for Kongeriget Norge«, printed in

1839. This publication contains data beginning

1801. Corresponding publications were

issued in 1847 and 1857 by the Department

of Interior. Statistics regarding movement of

population during the period 1856-1865 were

published in a separate report under the title

»Tabeller vedrØrende Folkemængdens Bevægelse

i Aarene 1856-65«. In this publication,

the data are much more detailed and inclusive

than in previous reports. Since 1866 the Department

and later the Central Bureau of

Statistics have published annually surveys of

movement of population. In addition, every

5 years from 1866 to 1920 there was published


Statistiske oversikter 1948 39

til 1920 gitt ut femårlige 'sammendrag av de

statistiske data med tildels noe mer detaljerte

tabeller enn i de årlige oversikter.

Bortsett fra de fØrste årganger fra 60-70-

årene, inneholder både de årlige og de femårlige

publikasjonene helt opp til 1933 som regel

bare de absolutte tall uten kommentarer. En

nærmere beskrivelse av resultatene er bare

gjort i de såkalte hovedoversikter som er utgitt

med fra 10 til 20 års mellomrom.

Foruten de opplysningene om dØdelighetsforholdene

i Norge som finnes i oversiktene

over folkemengden bevegelse, har Byrået gitt

ut en serie med livs- og dØdelighetstabeller

for hver 10-årsperiode fra 1870 til 1930.

Siden 1880 er det som bilag til dØdelighetstabellene

meddelt oppgaver over den hjemmehørende

folkemengde i riket delt etter kjønn

og alder for hvert år mellom folketellingene.

Den norske utvandringsstatistikk omfatter

bare oppgaver over utvandringen til oversjØiske

land. Om utflyttingen til Sverige, Danmark og

andre europeiske land, har vi ingen statistikk

fordi det ikke har eksistert noen meldeplikt

for utvandring til disse land.

Opplysninger om utvandringen til oversjØiske

land ble i eldre tider innhentet fra

lensmennene og fogdene i landdistriktene og

politimestrene i de kystbyer hvor emigrantene

innskipet seg. Disse opplysningene ble sendt

inn til vedkommende fylkesmann.

De fØrste offisielle statistiske oppgaver over

utvandringen finnes i »Amtmennenes femårsheretninger«

for 1841-45. Fra eg med 1856 er

statistikken tatt med som et ledd i den offisielle

statistikk over folkemengdens bevegelse.

Alle data vedkommende den oversjØiske utvandring

fra 1825 til 1918 er behandlet

samlet i publikasjonen »Utvandringsstatistikk«

(N. O. S. VII 25), utgitt av Sosialdepartementet

i 1921.

a summary of the statistical data with tables

more detailed than in the annual surveys.

Excepting the first editions around 1860 and

1870, both the annual and the 5-year publications

up to 1933 contain as a rule only the

absolute figures without commentary. More

detailed explanations of the data are included

in the so-called principal surveys published

at intervals of 10 to 20 years.

In addition to the info; 'nation on mortality

in Norway found in the surveys of movement

of population, the Central Bureau of Statistics

has put out a series of life tables for each

10-year period from 1870 until 1930.

Finally it should he mentioned that since

1880 statistics regarding resident population by

sex and age for each year between the censuses

appear as appendices to the life tables.

Norwegian emigration statistics include only

data with regard to emigration to oversea

countries. No statistics covering emigration

to Sweden, Denmark and other European

countries are available since, so far, it has

not been obligatory to report emigration to

these countries.

Information regarding emigration to oversea

countries was formerly supplied by sheriffs

in rural areas and by chiefs of police in

coastal cities where the emigrants embarked.

These data were sent to the respective »fyllte«

governors.

The first official statistical data on emigration

are found in »Amtmennenes femårs-beretninger«

of 1841-45. Beginning 1856 emigration

statistics have been included as a part of

the official statistics on movement of population.

All data relating to emigration to oversea

countries from 1825 to 1918 have been

collected in the publication »Utvandringsstatistikk«

(N. O. S. VII 25), issued by the

Department of Social Affairs in 1921.


40 Statistiske oversikter 1948

Tabell 14. Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler, dødsfall og

utvandring.

Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration.

Ar lir

Year

å

1 °

.4

y d

° ^'

cad

m

y .0

m1:v. ^,, b

tda

^? d cl

d,N`

„•

°^

cN

4

c

a'

cd ti

.r

y21

1

i

° o

^o

y o

cRd to^

•• >'^'

blid Y F' U

x ^

d °

g å 3

Ø R

b

4i

,x

C o A'

0 °o

C''

°^

C

o

. aa^

tl Få

r+ •

a' +y.o >

o ...

_ 11

å o

.^ ^O

oso

y^0 U Y

1;4

åd'

M

^dy

4i'


N

N N

.°;;:i

Cd > ^z w'N •,^ d... .N > °' °

ØA" ØUo

N.^ Ø'^

Ø ^ Na,^ ^^ Ø.^d

4C5' Gø 44 4O 1•''./^t 1

am °' ,. ^ q

Nr-1

o.o

"

CSO N

4 å 4 o-: F

aN 4

43--,f1

Ø

A4

'C yo

Y i.İ..h

Ø ^ ^ F

G.°.:Å 4.

WI g^ q^ N

:W.:;

1736/40 620 835 - 18 607 - - 14 680 - - - 29,97 23,64 - -

1741/45 606 966 - 17 580 - - 21 462 - - - 28,96 35,36 - -

1746/50 617 532 - 19 474 - - 16 475 - - - 31,54 26,66 - -

1751/55 637 480 - 21 940 - - 15 922 - - - 34,42 24,96 - -

1756/60 669 898 - 22 968 - - 15 602 - - - 34,29 23,29 - -

1761/65 700 908 - 24 733 - - 20 807 - - - 35,29 29,69 - -

1766/70 720 752 5 396 24 171 855 - 18 364 - - 7,36 33,54 25,48 - -

1771/75 735 205 5 370 21 599 758 - 21 610 - - 7,3o 29,38 29,39 - -

1776/80 751 082 6 097 23 125 1 134 - 17 288 - - 8,12 30,79 23,02 - -

1781/85 777 594 5 986 23 236 1 104 - 19 576 - - 7,73 29,88 25,18 - -

1786/90 791 541 - 24 283 - - 20 124 - - - 30,68 25,42 - -

1791/95 823 224 6 531 27 594 - - 18 545 - - 7,76 33,52 22,53 - -

1796/1800 863 236 6 946 27 887 - - 15 104 - - 8,05 32,31 21,87 - -

1801/05 887 124 6 783 25 046 1 488 855 21 391 - - 7,65 28,23 24,11 - -

1806/10 904 948 6 278 24 250 1 613 770 23 751 - - 6.94 26,so 26,25 - -

1811/15 902 553 7 426 24 455 1 676 709 21 070 - - 8,23 27,10 23,34 - -

1816/20 945 151 8 317 30 901 2 427 929 17 894 - - 8,8o 32,69 18,93 - -

1821/25 1 013 379 8 816 34 131 2 534 1 029 18 938 - 54 8,7o 33,68 18,69 - 0,05

1826/30 1 093 165 8 512 35 980 2 523 1 147 20 767 - - 7,79 32,91 19,00 - -

1831/35 1 162 790 8 447 36 273 2 422 1 285 23 384 - - 7,26 31,19 20,11 - -

1836/40 1 222 847 8 136 34 325 2 402 1 344 24 789 4 799 240 6,65 28,07 20,27 139,8 0,20

1841/45 1 286 430 10 118 39 080 3 146 1 589 22 433 4 617 1 000 7,87 30,3s 17,44 118,1 0,78

1846/50 1 364 000 10 501 42 177 3 496 1 768 25 698 4 706 2 400 7,7o 30,92 18,64 111,6 1,76

1851/55 1 441 974 11 300 46 898 4 314 2 018 24 954 4 944 4 054 7,84 32,52 17,31 105,4 2,81

1856/60 1 546 088 11 653 51 562 4 298 2 242 26 061 5 223 3 160 7,54 33,35 16,86 101,3 2,04

1861/65 1 649 137 11 386 52 548 4 131 2 179 30 566 5 591 4 710 6,90 31,86 18,53 104,o 2,86

1866/70 1 722 2'9 11 012 51 450 4 328 1 933 30 039 5 838 14 881 6,39 29,67 17,44 113,5 8,64

1871/75 1 770 635 12 925 53 724 4 837 2 066 31 053 5 757 9 028 7,3o 30,34 17,54 107,2 5,10

1876/80 1 875 693 13 471 59 181 4 960 2 113 31 098 5 975 8 049 7,18 31,55 16,58 101,o 4,29

1881/85 1 927 001 12 834 59 646 4 817 1 861 33 021 5 884 21 141 6,66 30,95 17,14 98,6 10,97

1886/90 1 977 194 12 560 60 381 4 517 1 668 33 814 5 820 16 197 6,35 30,54 17,10 96,4 8,19

1891/95 2 043 212 13 040 61 573 4 384 1 731 34 542 6 008 12 203 6,3s 30,14 16,91 97,6 5,97

1896/1900 2172 354 14 795 65 142 4 849 1 624 34 096 6 232 6 767 6,81 29,99 15,7o 95,7 3,12

1901/05 2 284 846 13 892 65 202 4 558 1 598 33 257 5 223 20 639 6,08 28,54 14,56 80,1 9,03

1906/10 2 348 978 14 068 61 978 4 114 1 427 32 539 4 292 17 533 5,99 26,39 13,85 , 69,2 7,46

1911/15 2 448 208 15 320 61 103 4 267 1 390 32 700 4 025 8 910 6,26 24,96 13,37 65,9 3,64

1916/20 2 577 597 17 851 63 249 4 424 1 430 36 656 3 931 3 394 6,93 24,54 14,22 61,9 1,32

1921/25 2 710 281 17 002 60 267 4 126 1 310 31 211 3 115 8 974 6,27 22,24 11,52 51,7 3,31

1926/30 2 785 038 16 859 50 087 3 485 1 270 30 603 2 479 8 348 6,o5 17,98 10,99 49,5 3,00

1931/35 2 850 071 18 604 43 342 3 011 1 106 29 561 1 946 510 6,53 15,21 10,37 44,9 0,18

1936/40 2 915 023 24 949 45 183 2 823 1 043 30 338 1 779 591 8,56 15,5o 10,39 39,4 0,20

1941/45 3 004 686 23 994 56 067 4 098 1 154 31 715 2 088 - 7,98 18,66 10,56 37,2 -

1735.... 607 031 - 17 850 - - 11 726 - - - 29,41 19,32 - -

1736.... 613 025 - 18 845 - - 12 791 - - - 30,74 20,87 - --

617 684 - 18 860 - - 15 337 - - - 30,53 24,83 - --

620 833 - 17 425 - - 14 393 - - - 28,07 23,18 - -

1739.... 624 623 - 19 300 - - 14 494 - - - 30,90 23,2o - -

1740.... 628 008 - 18 606 - - 16 383 - - - 29,63 26,09 - -

1741.... 625 919 - 16 981 - - 23 123 - - - 27,13 36,94 - -

1742.... 609 622 - 16 049 - - 42 243 - - - 26,33 69,29 - -

1743.... 596 202 - 17 015 - - 17 404 - - - 28,54 29,19 - -

1744.... 598 278 - 17 996 - - 13 197 - - - 30,08 22,06 - -

1745.... 604 808 - 19 861 - - 11 342 - - - 32,84 18,75 - -


Statistiske oversikter 1948 41

Tabell 14. (Forts.). Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler,

dødsfall og utvandring .

(Cont.). Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration.

ÅT År

Year

0.

CL

y

cu

A

å

mro ro

q

°"^

C N O °p^p •^

xw 4.

8 a„

N a0 d IT ..

N

a ti

°^ci

x Y •."..

oo m

aN

^'^ .0

ro.


Qo

b o


"'''A

44

ct

4'

o

'CS

ro.

§ •E

, å

68

'.~' ,,, N

,i1

'^^,0 3

g ' wl U

"4k1 h

,,„t=

m Ø°

ODti

>-Q-

^så

4, O ^,,^,

°cn

N5z

°pp ^ .r

å ' å

y °

Mba 8

y4 Q.

g å

t O f. o

'ti -0.z-,= o'V

Y°-,

a åN

q o

c F O

oo °„

R^

Q'ø

,,,E

44

o''

ZZ

F å^ i!

a .o

d,. °^ ,o;.

l a o°' o

d G ,%i ti

4._>4'4,

•720%i

`' > G o

o •^ .0

„o0O°o o°o

'dino,

'.

g .sto.

::W•

1746.. 611 086 - 17 238 - - 12 943 - - - 28,21 21,18 - -

1747.. 615 890 - 20 309 - - 14 738 - - - 32,98 23,93 - -

1748.. 618 469 - 20 318 - - 20 474 - - - 32,85 33,10 - -

1749.. 619 849 - 20 472 - - 17 297 - - - 33,03 27,91 - -

1750.. 622 366 - 19 035 - - 16 921 - - - 30,58 27,19 - -

1751.. 625 808 - 21 906 - - 16 878 - - - 35,00 26,97 - -

1752.. 630 751 - 21 113 - - 15 998 - - - 33,47 25,36 - -

1753.. 636 807 - 22 147 - - 14 892 - - - 34,78 23,39 - -

1754.. 643 909 - 22 733 - - 15 526 - - - 35,3o 24,11 - -

1755.. 650 127 - 21 800 - - 16 314 - - - 33,53 25,o9 - -

1756.. 655 668 - 23 675 - - 17 821 - - - 36,11 27,18 - -

1757.. 662 562 - 22 864 - - 14 672 - - - 34,51 22,14 - -

1758.. 669 530 - 22 481 - - 16 485 - - - 33,58 24,62 - -

1759.. 676 733 - 21 879 - - 13 204 - - - 32,33 19,51 - -

1760.. 684 997 - 23 940 - - 15 830 - - - 34,95 23,11 - -

1761.. 692 909 - 24 899 - - 16 926 - - - 35,93 24,43 - -

1762.. 700 244 - 25 082 - - 18 130 - - - 35,s2 25,89 - -

1763.. 702 084 - 24 205 - - 27 219 - - - 34,4s 38,77 - -

1764.. 702 786 - 25 130 - - 20 452 - - - 35,76 29,10 - -

1765.. 706 515 - 24 349 - - 21 310 - - - 34,40 30,16 - -

1766.. 709 212 - 24 134 - - 21 522 - - - 34,03 30,35 - -

1767.. 713 932 - 25 029 - - 17 942 - - - 35,06 25,13 - -

1768.. 720 399 - 23 650 - - 17 545 - - - 32,83 24,35 - -

1769.. 726 907 - 24 526 - - 17 207 - - - 33,74 23,67 - -

1770.. 733 310 5 396 23 515 855 - 17 606 - - 7,36 32,07 24,01 - -

1771.. 739 195 5 007 23 325 727 - 17 176 - - 6,77 31,55 23,24 - -

1772.. 742 856 4 433 20 936 701 - 19 474 - - 5,97 28,18 26,22 - -

1773.. 734 961 4 410 18 407 645 - 35 362 - - 6,00 25,04 48,11 - -

1774.. 727 256 6 200 20 607 633 - 18 784 - - 8,53 28,34 25,83 - -

1775.. 731 758 6 798 24 722 1 085 - 17 253 - - 9,29 33,78 23,58 - -

1776.. 738 331 6 231 21 236 1 090 - 15 270 - - 8,44 28,70 20,88 - -

1777.. 745 008 6 249 23 331 1 060 - 15 655 - - 8,39 31,32 21,o1 - -

1778.. 752 835 6 013 23 487 1 086 - 15 222 - - 7,99 31,20 20,22 - -

1779.. 757 870 6 127 22 862 1 163 - 20 768 - - 8,08 30,17 27,4o - -

1780.. 761 367 5 863 24 711 1 273 - 19 523 - - 7,7o 32,46 25,64 - -

1781.. 767 868 6 177 24 153 1 095 - 16 052 - - 8,04 31,45 20,90 - -

1782.. 774 995 5 469 23 944 1 231 - 17 503 - - 7,os 30,90 22,58 - -

1783.. 779 170 6 313 21 554 985 - 19 357 - - 8,10 27,66 24,84 - -

1784.. 782 649 - 23 874 - - 18 825 - - - 30,50 24,05 - -

1785.. 783 286 - 22 657 - - 26 144 - - - 28,93 33,38 - -

1786.. 783 806 - 23 979 - - 19 164 - - - 30,59 24,45 - -

1787.. 788 587 - 23070 - - 18 034 - - - 29,25 22,87 - -

1788.. 792 796 - 24 403 - - 20 734 - - - 30,78 26,15 - -

1789.. 794 511 - 24 365 - - 24 315 - - - 30,67 30,60 - -

1790.. 798 005 - 25 596 - - 18 371 - - - 32,07 23,02 - -

1791.. 805 371 - 26 369 - - 18 574 - - - 32,74 23,os - -

1792.. 813 465 - 28 246 - - 19 564 - - - 34,72 24,05 - -

1793.. 822 566 - 28 039 - - 18 231 - - - 34,00 22,16 - -

1794.. 832 689 - 28 069 - - 17 344 - - - 33,71 20,83 - -

1795.. 842 027 6 531 27 249 - - 19 010 - - 7,7e 32,36 22,58 - -


42 Statistiske oversikter 1948

Tabell 14. (Forts.). Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler,

dødsfall og utvandring.

(Cont.). Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration.

d °

p c

Å

Year m2,

7, p^

A'

54

d

4'

d

N^

0t2

Gct

N

d

ny N

aCi n a

W

a

E-

O

=

y,c

Ela r.

GO

b ^

w.o

^O^

44

„.,,

'Cn

QQ

F

d

a ^ d P.d°o g

~b

41 0„rc'

s. 'C

GO

.

`^..o ^^

"

cd."ox Ø,:,

w^'

r^ '7 W .D

d vo o Ø's °

iiDO 'C$

q d 2.

1-i 0. 0.

I R

to r.% vo•-

47 ,,ti^ a.

a • aW å

v g

Ø8

4

pO o,

4

a

o5

'ti

fa g:)

o

2

t.

• ~ Å

ti ^b.«

od

,2Q%

0, 0Nti

b ø

A.-"3Q Q.

4

.F

?5g

0 1 R

"2s o

2^ ^

N t

aØ A,

'C'^ y

W'v,

1796.. 850 268 6 695 26 844 - - 18 312 - - 7,87 31,57 21,54 - -

1797.. 858 830 6 950 28 154 - - 19 274 - - 8,os 32,78 22,44 - -

1798.. 867 342 7 227 28 010 - - 19 580 - - 8,33 32,29 22,57 - -

1799.. 876 505 6 910 28 540 - - 18 354 - - 7,88 32,56 20,94 -

1800.. (879 626) - - - - - - - - - - - -

1801.. 882 751 6 089 24 448 1 453 855 24 325 - - 6,so 27,69 27,55 - -

1802.. 883 372 6 742 24 357 1 312 877 21 996 - - 7,63 27,57 24,so - -

1803.. 885 841 6 790 25 613 1 494 831 21 791 - - 7,67 28,91 24,6o - -

1804.. 889 147 7 069 24 662 1 564 833 20 628 - - 7,95 27,74 23,20 - -

1805... 894 511 7 227 26 151 1 615 878 18 213 - - 8,08 29,23 20,36 - -

1806.. 901 885 7 283 26 686 1 693 910 18 632 - - 8,08 29,59 20,66 - -

1807.. 908 439 6 331 26 360 1 773 850 20 062 - - 6,97 29,01 22,os - -

1808.. 911 181 5 305 24 488 1 697 724 24 059 - - 5,82 26,87 26,4o - -

1809.. 904 846 5 370 20 076 1 370 641 31 931 - - 5,93 22,19 35,29 - -

1810.. 898 082 7 100 23 642 1 533 723 24 070 - - 7,91 26,32 26,8o - -

1811.. 898 120 7 854 23 962 1 665 783 22 215 - - 8,74 26,68 24,74 - -

1812.. 901 888 7 850 26 210 1 817 811 19 176 - - 8,70 29,06 21,26 - -

1813.. 903 304 6 453 23 167 1 639 643 26 126 - - 7,14 25,64 28,92 - -

1814.. 902 106 5 801 21 784 1 393 565 19 977 - - 6,43 24,16 22,16 - -

1815.. 907 347 9 171 27 153 1 866 741 17 855 - - 10,11 29,93 19,68 - -

1816.. 919 242 9 427 32 259 2 585 917 17 767 - - 10,25 35,09 19,33 - -

1817.. 933 395 8 010 30 300 2 455 921 16 487 - - 8,58 32,46 17,66 - -

1818.. 945 844 7 713 29 102, 2 384 880 18 016 - - 8,15 30,77 19,05 -

1819.. 957 226 7 721 30 537 2 332 906 18 859 - - 8,07 31,90 19,7o - -

1820.. 970 050 8 712 32 309 2 380 1 021 18 340 - - 8,98 33,31 18,91 - -

1821.. 984 054 8 895 34 166 2 709 1054 20 127 - 1 9,04 34,72 20,45 - -

1822.. 997 797 8 949 32 869 2 531 1 025 19 421 - - 8,97 32,94 19,46 - -

1823.. 1 012 730 8 841 34 375 2 539 1 061 17 958 - - 8,73 33,94 17,73 - -

1824.. 1 028 142 8 376 ' 33 388 2 449 901 18 981 - - 8,15 32,47 18,46 - -

1825.. 1 044 173 9 020 35 856 2 446 1 104 18 201 - 53 8,64 34,34 17,43 - 0,os

1826.. 1061 892 8 806 37 006 2 620 1 137 19 609 - - 8,27 34,84 18,45 - -

1827.. 1078 551 8 087 34 538 2 533 1 167 19 391 - - 7,5o 32,02 17.98 - -

1828.. 1093 287 8 358 34 767 2 419 1 128 21 217 - - 7,64 31,80 19,4o - -

1829.. 1 108 360 8 639 37 280 2 503 1 164 21 457 - - 7,73 33,63 19,36 - -

1830.. 1 123 733 8 669 36 307 2 539 1 140 22 161 - - 7,71 32,3o 19,72 - -

1831.. 1 137 417 8 190 35 225 2 455 1 109 22 502 - - 7,20 30,97 19,78 - -

1832.. 1150463 7 839 34 400 2 247 1 245 21 254 - - 6,81 29,89 18,47 - -

1833.. 1 163 178 8548 35 718 2 399 1 342 23 656 - - 7,32 30,71 20,34 - -

1834.. 1 174 761 8 872 37 240 2 395 1 360 26 356 - - 7,55 31,70 22,44 - -

1835.. 1 188 130 8 784 38 780 2 615 1 368 23 151 - - 7,39 32,64 19,48 - -

1836.. 1202 404 8 424 35 367 2 499 1 276 23 134 4 740 200 7,01 29,40 19,23 134,o 0,17

1837.. 1 213 908 8 123 34 842 2 383 1 393 25 218 4 696 200 6,69 28,7o 20,77 134,8 0,16

1838.. 1224 163 7 584 33 985 2 324 1 326 24 348 4 576 100 6,19 27,74 19,87 134,6 0,08

1839.. 1232 621 7 949 32 881 2 332 1 330 26 652 5 195 400 6,44 26,67 21,62 158,o 0,32

L840.. 1241 140 8 601 34 548 2 474 1 395 24 593 4 790 300 6,92 27,83 19,81 138,6 0,24

L841.. 1 254 404 9 595 37 372 2 683 1 531 21 649 4 312 400 7,65 29,79 17,26 115,4 0,32

1842.. 1 270 597 9 962 39 056 3 277 1 595 22 847 4 801 700 7,83 30,73 17,97 122,9 0,55

L843.. 1286 192 10 173 38 800 3 257 1 516 23 069 4 559 1 600 7,90 30,17 17,94 117,5 1,24

1844.. 1301 772 10 290 38 973 3 157 1 605 22 297 4 568 1 200 7,90 29,94 17,13 117,2 0,92

L845.. 1319 184 10 570 41 200 3 357 1 699 22 303 4 847 1 100 8,01 31,23 16,so 117,7 0,83


Statistiske oversikter 1948 43

Tabell 14. (Forts.). Hjemmehørende middelfolkemengde, 'ekteskap, fødsler,

dødsfall og utvandring.

(Cont.). Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration.

Ar

Year

P

b

75 ti y

.^

ø d

o

:i

R

E N

'b

F0^

° Ø

x

a ^pp'n ,, M Ø ,^ yØ,. N

.

°

'^

-,

„ti

d

ir

> ^

o

o

Hd

yo

, Ø°

",,^~

Y O

eq

å d .21o

w.

o•

p o

^ 0.

o

o

2 tl.0

4 XI'

Pr ,y 4:>

yvN

N a.

.^

'' 11%4

o... ? 0.

O O

$°- å^; åo oo°

A w

a) ."i

x.°

BD !^.

d

Mi'

a) y E ,^

y aN L

Ao

A_

Am

a) u

Ø Y

Y e

4o

DI!

P-oW 5

0- k

F .y

d O

H .' a

- t

N ,,^ N

a aN å

41

Ø Y

AA

Ø Y

G.. q å

Y

W•^

1846.. 1 336 727 11 152 41 528 3 456 1 701 23 887 4 891 1 300 8,34 31,07 17,87 117,8 0,97

1847.. 1 351 331 9 890 41 610 3 561 1 711 27 489 4 971 1 600 7,30 30,79 20,34 119,5 1,18

1848.. 1363 383 10 187 40 554 3 220 1 707 27 916 4 886 1 400 7,47 29,75 20,43 120,5 1,03

1849.. 1 376 619 10 629 44 113 3 527 1 849 25 226 4 386 4 000 7,72 32,04 18,32 99,4 2,91

1850.. 1 391 941 10 648 43 082 3 715 1 873 23 971 4 395 3 700 7,63 30,95 17,22 102,o 2,66

1851.. 1408 903 10 575 44 899 4 090 1 915 24 092 4 840 2 640 7,51 31,86 17,10 . 107,8 1,87

1852.. 1 425 472 10 179 44 219 4 220 1 871 25 565 5 243 4 030 7,14 31,61 17,92 118,6 2,83

1853.. 1439 755 11 257 46 039 4 144 1 996 26 391 4 721 6 050 7,82 31,98 18,33 102,5 4,2o

1854.. 1457 020 12 479 49 896 4 533 2 182 23 362 4 850 5 950 8,57 34,25 16,04 97,2 4,68

1855.. 1 478 722 12 009 49 438 4 583 2 126 25 362 5 065 1 600 8,12 33,43 17,15 102,5 1,os

1856.. 1 500 612 11 599 48 311 4 186 2 213 25357 4 690 3 200 7,73 32,20 16,90 97,1 2,13

1857.. 1 520 744 11 447 50 198 4 103 2 138 26 017 5 035 6 400 7,53 33,01 17,11 100,3 4,26

1858.. 1 543 195 11 722 51 671 4 279 2 247 24 796 5 289 2 500 7,6o 33,49 16,07 102,4 1,62

1859.. 1 569 801 12 083 54 556 4 489 2 272 26 738 5 690 1 800 7,70 34,75 17,03 104,3 1,15

1860.. 1 596 089 11 413 53 074 4 433 2 338 27 398 5 413 1 900 7,15 33,26 17,17 102,o 1,19

1861.. 1 613 878 10 909 49 546 4 073 2 132 37 493 5 609 8 900 6,78 30,70 19,51 113,2 5,51

1862.. 1 626 986 11 221 52 190 3 993 2 182 32 502 5 730 5 250 6,90 32,68 19,98 109,s 3,23

1863.. 1646 433 11 808 53 905 4 165 2 142 31 076 5 697 1 100 7,17 32,74 18,87 .105,7 0,67

1864.. 1668 254 11 371 53 158 4 221 2 213 29 692 5 354 4 300 6,82 31,87 17,86 100,7 2,58

1865.. 1690 134 11 593 53 939 4 205 2 228 28 066 5 564 4 000 6,86 31,91 16,60 103,2 2,37

1866.. 1 706 911 11 434 54 166 4 310 1 973 29 106 5 826 15 455 6,70 31,73 17,05 107,6 9,65

1867.. 1 716 112 11 105 51 607 4 208 1 971 31 693 6 285 12 829 6,47 30,07 18,47 121,8 7,48

1868.. 1 723 810 10 709 50 872 4 244 1 934 31 568 6 413 13 211 6,21 29,51 18,31 126,1 7,66

1869.. 1 729 235 10 635 49 985 4 308 1 924 29 656 5 567 18 070 6,15 28,90 17,15 111,4 10,45

1870.. 1 735 425 11 176 50 618 4 569 1 861 28 171 5 097 14 838 6,44 29,16 16,23 100,7 8,55

1871.. 1 744 936 11 610 51 163 4 652 2040 29 453 5 051 12 276 6,65 29,32 16,88 98,7 7,04

1872.. 1 755 092 12 302 52 592 4 698 2 064 29 257 5 389 13 865 7,01 29,97 16,67 102,5 7,90

1873.. 1766 840 12 822 52 749 4 774 2 051 29 979 5 584 10 352 7,26 29,85 16,96 105,9 5,86

1874.. 1 783 180 13 713 55 259 5 064 2 063 32 705 6 226 4 601 7,69 30,99 18,34 112,7 2,58

1875.. 1 803 129 14 177 56 856 4 998 2 110 33 871 6 535 4 048 7,86 31,53 18,78 114,9 2,24

1876.. 1 828 856 14 049 57 699 5 000 2 216 34 485 6 235 4 355 7,68 31,55 18,86 108,1 2,38

1877.. 1851 571 14 022 58 717 4 981 2 046 31 252 6 294 3 206 7,57 31,71 16,88 107,2 1,73

1878.. 1 876 835 13 681 59 066 4 726 2064 29 950 6 091 4 863 7,29 31,47 15,96 103,1 2,59

1879.. 1902 126 12 850 61 106 5 151 2 173 28 736 5 603 7 608 6,76 32,13 15,11 91,7 4,00

1880.. 1919 075 12 751 59 315 4 942 2 068 31 065 5 650 20 212 6,64 30,91 16,19 95,3 10,53

1881.. 1922 948 12 316 57 778 4 710 1 986 32 716 5 582 25 976 6,40 30,04 17,01 96,6 13,51

1882.. 1 919 767 12 874 58 762 4 829 1 858 35 786 6 522 28 804 6,71 30,61 18,64 111,o 15,00

1883.. 1 919 317 12 710 59 440 4 885 1 832 32 545 5 741 22 167 6,62 30,97 16,96 96,6 11,55

1884.. 1 929 058 13 247 61 019 4 852 1 787 32 071 5 875 14 776 6,87 31,63 16,63 96,3 7,66

1885.. 1943 916 13 024 61 231 4 809 1 843 31 985 5 698 13 981 6,70 31,49 16,45 93,1 7,19

1886.. 1958 323 12 819 60 466 4 726 1 766 31 844 5 476 15 158 6,55 30,87. 16,26 90,6 7,74

1887.. 1 949 807 12 491 61 827 4 779 1 720 31 904 5 410 20 741 6,34 31,39 16,20 87,5 10,53

1888.. 1 976 615 12 154 60 052 4 579 1 583 34 126 5 841 21 452 6,15 30,38 17,26 97,3 10,85

1889.. 1 984 295 12 416 58 811 4 217 1 615. 35 235 6 469 12 642 6,26 29,64 17,76 110,o 6,37

1890.. 1 996 929 12 922 60 747 4 286 1 657 35 961 5 905 10 991 6,47 30,42 18,01 97,2 5,50

1891.. 2012 503 13 179 61 901 4 344 1 751 35 621 5 996 I3 341 6,55 30,76 17,70 96,9 6,63

1892.. 2 026 016 12 742 59 933 4 293 1 707 36 218 6 220 17 049 6,29 29,5s 17,87 103,8 8,42

1893.. 2 037 797 12 974 61 823 4 436 1 844 33 537 T5 507 18 778 6,37 30,34 16,46 89,1 9,21

1894.. 2 056 657 12 966 60 889 4 334 1 719 34 754 6 272 5 642 6,30 29,61 16,90 103,8 2,74

1895.. 2083 088 13 339 63 318 4 515 1 634 32 582 . 6 044 6 207 6,4o 30,39 . 15,64 95,5 2,98


44 Statistiske oversikter 1948

Tabell 14. (Forts.). Hjemmehørende middelfolkemengde, ekteskap, fødsler,

dødsfall og utvandring.

(Cont.) Mean resident population, marriages, births, deaths, and emigration.

Ar lir

Year

y

o

^°'

.G ^

°4°-

ai^

L'.'

xw

x

.:t Ø

IT-.

G^ F1

•t

N !,

^

.1>

aN

N

y

c '

w Ø

a U

4=,

^o

v m .0

mz

m-

Av,

v•,

ml

4c:`4'

ti

cFd "'

v

q a U

ø

å> ^

4C5.

F

.

o^

d cd .., w

2 .=1 ^å .N

cGa

W^

> .5 E,

'2W h

H^O

ca d W o

4I i'

y ^

. O bap F

.„,e, r

°=,;oå

4 a a

p

to .e:

.,,,0

o

w ^^" .0 d O ,' O

F,o.00

y å^

a åN å

j

I

co

X

v'C

m^

Gq

c: >

...2.3t-,.,?

ry ^

14 §%

o .C O

q

m>tl,

Gr: q

Ijj1

d C o

,--,oo .

.y ^ø ti

'2. 1: F

G

..,..,=sv.

Ww

1896.. 2 111 676 13 962 63 254 4 639 1 632 32 101 6 102 6 679 6,61 29,95 15,2o 96,5 3,16

1897.. 2 141 721 14 220 64 333 4 880 1 588 32 873 6 151 4 669 6,64 30,04 15,35 95,6 2,18

1898.. 2 173 807 15 039 65 926 5 024 1 592 33 228 5 896 4 859 6,92 30,33 15,29 89,4 2,23

1899.. 2 204 083 15 530 65 968 4 831 1 690 36 935 7 036 6 699 7,05 29,93 16,76 106,7 3,04

1900.. 2 230 483 15 222 66 229 4 872 1 616 35 345 5 996 10 931 6,82 29,69 15,84 90,5 4,90

1901.. 2 254 911 14 760 67 303 4 794 1 719 33 821 6 131 12 745 6,55 29,35 15,00 91,1 5,65.

1902.. 2 275 485 14 385 66 494 4 753 1 596 31 670 4 905 20 343 6,32 29,22 13,92 73,s 8,94

1903.. 2 287 768 13 566 65 470 4 668 1 634 33 847 5 101 26 784 5,93 28,61 14,79 77,9 11,71

1904.. 2 297 494 13 481 64 143 4 370 1 579 32 895 4 800 22 264 5,87 27,92 14,32 74,s 9,69

1905.. 2 308 572 13 269 62 601 4 207 1 461 34 050 5 102 21 059 5,75 27,12 14,75 81,5 9,12

1906.. 2 319 191 13 590 62 091 4 145 1 434 31 668 4 288 21 967 5,86 26,77 13,65 69,1 9,47

1907.. 2 328 962 13 953 61 302 4 126 1 412 33 345 4 032 22 135 5,99 26,32 14,32 65,8 9,5o

1908.. 2 345 564 14 153 61 686 4 173 1 431 33 366 4 626 8 497 6,03 26,30 14,23 75,o 3,62

1909.. 2 367 494 14 080 63 324 4 144 1 453 32 111 4 398 16 152 5,95 26,75 13,56 69,5 6,82

1910.. 2 383 677 14 566 61 486 4 041 1 405 32 207 4 133 18 912 6,11 25,79 13,51 67,2 7,93

1911.. 2 400 796 14 826 61 727 4 125 1 409 31 691 3 983 12 477 6,18 25,72 13,2o 64,5 5,20

1912.. 2 423 184 14 797 61 409 4 202 1 422 32 663 4 129 9 105 6,10 25,37 13,4s 67,2 3,76

1913.. 2 446 874 15 262 61 294 4 413 1 364 32 442 3 943 9 876 6,24 25,05 13,26 64,3 4,04

1914.. 2 472 419 15 773 62111 4 503 1 370 33 280 4 201 8 522 6,38 25,12 13,46 67,6 3,45

1915.. 2497 766 15 940 58 975 4 094 1 387 33 425 3 970 4 572 6,38 23,61 13,38 67,3 1,83

1916.. 2 522 178 17 312 61 120 4 367 1 369 34 910 3 909 5 212 6,86 24,23 13,84 64,o 2,07

1917.. 2 550 543 18 086 63 969 4 453 1 452 34 699 4 091 2 518 7,os 25,os 13,so 64,o 0,99,

1918.. 2 577 729 20 019 63 468 4 212 1 513 44 218 3 995 1 226 7,76 24,57 17,15 62,9 0,48

1919.. 2 602 869 15 379 59 486 3 886 1 387 35 821 3 669 2 432 5,91 22,67 13,76 61,7 0,93.

1920.. 2 634 664 18 460 69 326 5 261 1 429 33 634 3 987 5 581 7,o1 26,12 12,77 57,5 2,12

1921.. 2 667 868 18 063 64 610 4 885 1 171 30 698 3 476 4 627 6,77 24,22 11,51 53,8 1,73;

1922.. 2 694 840 17 185 62 908 4 333 1 311 32 484 3 427 6 456 6,3s 23,34 12,05 54,5 2,4o.

1923.. 2 713 116 16 963 61 731 4 073 1 283 31 543 3 056 18 287 6,25 22,75 11,63 49,5 6,74

1924.. 2 728 764 16 586 58 021 3 779 1 429 30 850 2 903 8 492 6,os 21,26 11,31 50,o 3,11

1925.. 2 746 815 16 214 54 066 3 561 1 357 30 481 2 713 7 009 5,90 19,68 11,10 50,2 2,55

1926.. 2 763 106 15 948 54 163 3 545 1 258 29 933 2 593 9 326 5,77 19,60 10,83 47,9 3,38

1927.. 2 774 864 15 803 50 175 3 451 1 225 31 141 2 544 11 881 5,7o 18,08 11,22 50,7 4,28

1928.. 2 784 675 16 683 49 881 3 573 1 300 30 301 2 442 8 832 5,99 17,91 10,8s 49,o 3,17

1929.. 2 795 105 17 795 48 372 3 459 1 293 32 023 2 631 8 029 6,37 17,31 11,46 54,4 2,87

1930.. 2 807 438 18 064 47 844 3 397 1 274 29 616 2 184 3 673 6,43 17,04 10,55 45,6 1,31

.1931.. 2 822 409 17 666 45 989 3 208 1 238 30 674 2 130 825 6,26 16,29 10,87 46,3 0,2s

1932.. 2 837 110 17 612 45 451 3 260 1 140 30 102 2 128 436 6,21 16,02 10,61 46,8 0,15

1933.. 2 850 981 17 995 42 114 2 970 1 113 28 943 2 003 344 6,31 14,77 10,15 47,6 0,12

1934.. 2 863 898 19 235 41 833 2 844 1 006 28 340 1 645 485 6,72 14,61 9,90 39,3 0,17

1935.. 2 875 958 20 511 41 321 2 773 1 034 29 747 1 827 462 7,13 14,37 10,34 44,2 0,16

1936.. 2 887 321 22 375 42 240 2 673 1 060 30 100 1 775 526 7,75 14,63 10,42 42,o 0,18

1937.. 2 899 600 23 959 43 808 2 769 1 003 30 217 1 839 647 8,26 15,11 10,42 42,o 0,22

1938.. 2 913 718 24 335 45 319 2 716 1 030 29 211 1 692 818 8,35 15,55 10,03 37,3 0,28

1939.. 2 929 384 26 095 46 603 2 875 1 046 29 870 1 735 687 8,91 15,91 10,2o 37,2 0,22

1940.. 2 945 094 27 983 47 943 3 080 1 078 32 293 1 855 278 9,5o 16,28 10,97 38,7 0,os

1941.. 2 959 562 26 459 45 773 3 178 965 32 209 1 966 - 8,94 15,46 10,88 43,o -

1942.. 2 976 926 - 53 225 3 913 1 096 32 062 1 912 - - 17,88 10,77 35,9 -

1943.. 3 000 336 24 021 57 281 4 303 1 208 31 623 2 028 - 8,01 19,os 10,54 35,4 -

1944.. 3 027 960 21 990 62 241 4 546 1 242 32 652 2 284 - 7,26 20,52 10,78 36,7 -

1945.. 3 058 646 23 504 61 814 4 548 1 257 30 030 2 249 - 7,68 20,21 9,s2 36,4 -

1946.. 1 3 094 415 29 688 1 69 947 - - 29 220 2 450 973 9,59 22,so 9,44 35,o 0,31

Foreløpige tall. - 1 Preliminary figures.


Statistiske oversikter 1948 45

Tabell 15. Inngåtte ekteskap delt etter ektefellenes tidligere ekteskapelige stilling.

Marriages, by the former civil condition of persons married.

,d Pr. 100 ekteskap

Per 100 marriages

N a `~ Ungkarer med: Enkemenn med: Fraskilte med: Enkemenn og

;^: Single men with: Widowed men with: Divorced men with: Ungkarer med: fraskilte med:

År " -- Single men with; Widowed and

R, å ' ,2 divorced men with

Year

cd

m' .å E '...

11 ;'mo o,

ro 4i

1i .27,

o;;-gl

-W

.

1 x

4 o U a,^ wl

wq

b

å, wl

'x

w q

°^

a`"i Ø :n xtl'

U å °' Ø ,k-,5§`

'd.N

å , wl åu wwf j

^

°^' ^°

,x 2

fwd

,°3

1876-1880 67 353 - 57 365 2 218 14 6 292 1 436 8 14 4 2 85,18 3,31 9,36 2,15

1881-1885 64 171 - 54 945 1 967 15 5 934 1 286 2 19 2 1 85,62 3,0s 9,28 2,01

1886-1890 62 802 - 53 452 1 851 21 6 106 1 332 11 28 1 - 85,11 2,98 9,76 2,15

1891-1895 65 200 - 55 033 1 963 56 6 539 1 530 21 55 3 - 84,41 3,10 10,11 2,38

1896-1900 73 973 - 64 130 1 863 97 6 277 1 449 22 108 23 4 86,69 2,65 8,64 2,02

1901-1905 69 461 - 60 416 1 600 116 5 777 1 350 28 139 23 12 86,98 2,47 8,52 2,03

1906-1910 70 342 - 61 170 1 569 208 5 713 1 256 63 273 52 38 86,96 2,53 8,51 2,00

1911-1915 76 598 - 67 328 1 584 448 5 247 1 203 114 496 90 88 87.60 2,65 7,50 1,95

1916-1920 88 832 - 78 967 1 822 493 5 477 1 219 147 538 66 103 88,89 2,60 6,78 1,73

1921-1925 85 011 5 538 75 489 1 870 396 5 211 1 192 104 567 66 116 88,80 2,66 6,80 1,74

1926-1930 84 293 6 046 75 676 1 410 584 4 437 956 153 839 94 144 89,78 2,36 6,26 1,00

1931-1935 93 019 8 066 84 508 1 305 670 4 091 795 170 1153 96 231 90,85 2,12 5,64 1,39

1936-1940124747 12 757114381 1 551 1 043 4 331 942 223 1 737 142 397 91,69 2,os 4,86 1,37

1931 17 666 1 374 15 863 312 137 884 203 27 188 20 32 89,79 2,54 6,07 1,60

1932 17 612 1 467 15 945 235 126 856 147 41 203 18 41 90,54 2,05 6,01 1,4o

1933 17 995 1 476 16 441 219 126 762 131 30 218 20 48 91,36 1,92 5,44 1,28

1934 19 235 1 783 17 538 256 124 803 158 26 268 16 46 91,18 1,97 5,57 1,28

1935 20 511 1 966 18 721 283 157 786 156 46 276 22 64 91,27 2,15 5,18 1,4o

1936 22 375 2 279 20 431 283 153 903 196 34 283 24 68 91,31 1,95 5,30 1,44

1937 23 959 2 371 21 955 276 198 880 190 45 316 24 75 91,64 1,98 4,99 1,39

1938 24 335 2 510 22 319 292 210 822 169 47 375 21 80 91,72 2,06 4,62 1,3o

1939 26 095 2 727 23 883 355 237 880 200 45 373 29 93 91,52 2,27 4,so 1,41

1940 27 983 2 870 25 793 345 245 846 187 52 390 44 81 92,17 2,11 4,42 1,30

1941 26 459 2 480 24 407 346 217 776 153 40 411 27 82 92,25 2,13 4,48 1,14

1942 ... - - - - - - - - - - - - - - -

1943 324 021 - 21 628 367 189 811 205 44 441 63 92 90,04 2,31 5,21 1,68

1944 21 990 - 19 978 299 201 740 160 47 409 57 99 90,85 2,27 5,23 1,65

1945 23 504 - 21 131 444 218 836 258 44 426 39 108189,90 2,82 5,37 1,91

1 Til og med 1920 er de borgerlig stiftede ekteskap ikke skilt ut fra antall inngåtte ekteskap i alt. 2 Oppgaver

mangler for 1942. 3 Herav 181 menn med uoppgitt sivilstand.

Up to and including 1920 marriages by civil contract are not shown separately. 2 Statistics are lacking for

1942. 3 Includes 181 men of unknown marital condition.

Tabell 16. De ektevigdes gjennomsnittsalder ved giftermålet.

Average ages at marriage of persons married.

År

Year

Alle ektevigde

All married

persons

Menn

Males

Kvinner

Females

Menn

Males

Ugifte

Single

Kvinner

Females

Før gifte

Previously

married

Menn

Males

Kvinner

Females

År

Year

Alle ektevigde

All married

persons

Menn

Males

Kvinner

Females

Menn

Males

Ugifte

Single

Kvinner

Females

Før gifte

Previously

married

Menn

Males

Kvinnes

Females

1931 30,18 26,71 29,00 26,24 44,42 37,81

1932 30,12 26,61 29,02 26,22 43,89 37,51

1886-1890..

1933 30,18 26,61 29,16 26,23 44,29 38,23

30,37 27,12 28,31 26,42 45,65 40,o5 1934 30,12 26,69 29,11 26,33 43,82 37,42

1891-1895.. 30,45 27,11 28,2o 26,36 46,23 39,94 1935 30,21 26,76 29,22 26,34 44,24 37,98

1896-1900.. 29,64 26,51 27,75 25,86 45,49 39,73 1936 30,38 26,86 29,33 26,44 44,95 38,64

1901-1905.. 29,52 26,52 27,68 25,7o 45,13 39,61 1937 30,36 26,91 29,32 26,48 45,51 39,13

1906-1910.. 29,83 26,31 27,94 25,72 45,88 38,84 1938 30,34 26,86 29,4o 26,45 44,42 38,50

1911-1915.. 29,44 26,17 27,81 25,57 45,04 38,54 1939 30,33 26,85 29,37 26,41 44,81 38,31

1916-1920.. 28,96 25,91 27,59 25,37 43,72 37,90 1940 29,97 26,51 29,07 26,09 44,82 38,20

1921-1925.. 29,39 26,12 28,os 25,61 43,32 37,14 1941 29,91 26,55 29,05 26,15 44,36 38,33

1926-1930.. 29,87 26,42 28,68 25,95 43,83 37,83 1942 1 - - - - - -

1931-1935.. 30,16 26,68 29,11 26,27 44,13 37,60 1943 30,16 26,87 29,11 26,4o 44,38 38,15

1936-1940.. 30,26 26,79 29,29 26,38 44,91 38,55 1944 30,15 26,60 29,03 26,44 44,23 38,14

1941-1945.. 30,15 26,85 29,15 26,35 44,20 37,85 1945 30,47 27,03 29,42 26,52 43,95 37,05

1 Oppgaver for 1942 mangler. - 1 Statistics are lacking for 1942.


Tabell 17. Fruktbarheten etter morens alder.

Reproduksjonskvotienter.

Fertility rates by age of mothers. Reproduction rates.

Tabell 18. Levendefødte barn i ekteskap delt etter

barnets fødselsnummer.

Legitimate live births by order of birth.

År

Year

15-44

år

Levendefødter. p 1 C00 kvinner i alderen:

Live births pr. 1,000 women, by age of mother:

Brutto- repro duk-

sjons

kvotient'.

Gross

lvtoreprodu

k-

et

sjonskvotient'

Net

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 reproduc- reproducår

år år år år år Lion rates' Lion rates'

6. barn Uoppgitt

antall

År 1. barn 2. barn 3. barn 4. barn 5. barn og g over barn

Year 1st child 2nd child 3rd child 4th child 5th child 6th child Order

and later unknown

Tils.

Total

Alle kvinner - All women

1889-1892 134,4 7,3 97,8 199,6 224,2 203,5 123,6 2,145 1,488

1899-1900 • 1 33,4 11,0 115,5 203,8 220,5 192,2 114,3 2,138 1,570

1910-1911 117,1 10,6 105,6 186,2 188,7 165,4 93,2 1,863 1,453

1920-1921 1 08,1 12,6 109,4 175,8 166,8 138,4 75,5 1,679 1,337

1930-1931 69,1 8,2 70,9 112,2 105,8 79,9 42,3 1,036 0,890

1932-1935 61,2 7,6 63,3 101.9 94,3 67,8 34,7 0,910 0,780

1936-1940 61,7 8,2 67,8 108,0 96,4 62,8 28, 3 0,913 0,831

1941-1945 • 75,2 11,3 83,9 127,4 113,3 75,5 29,9 1,074 0,981

1932 66,3 7,8 68,4 107,7 102,7 75,5 39,2 0,986 0,845

1933 60,7 7,5 62,3 101,0 93,o 67,7 35,5 0,902 0,773

1934 59,6 7,3 62,1 100,3 92,o 65,1 33,1 0,883 0,758

1935 58,1 7,6 60,6 98,7 89,6 63,2 31,4 0,869 0,746

1936 58,7 7,s 62,3 101,7 90,5 62,6 30,o 0,874 0,750

1937 60,2 6,2 66,9 105,9 94,o 62,1 28,7 0,893 0,767

1938 61,7 7,9 66,9 109,1 96,3 63,o 28,7 0,914 0,786

1939 63,o 9,5 69,9 108,8 99,3 63,2 26,6 0,932 0,802

1940 64,4 9,6 73,4 113,3 99,7 62,6 27,2 0,942 0,858

1941 61,2 10,2 74,o 105,5 89,5 58,5 25,8 0,892 0,813

1942 70,2 10,9 84,5 124,3 104,6 67,3 27,2 1,026 0,936

1943 76,3 10,9 85,9 130,4 117,7 75,o 29,6 1,092 0,995

1944 83,3 11,5 88,6 140,0 128,5 86,2 31, s 1,178 1,073

1945 83,1 13,o 86,1 135,9 124,6 89,2 34,8 1,179 1,075

Gifte kvinneri - Married women

1889-1892 .. 305,2 504,o 459,9 393,3 335,2 277,2 165,8 - -

1899-1900 .. 305,1 592,6 484,6 381,9 333,4 264,4 159,3 - -

1910-1911 .. 270,6 564,2 461,9 358,o 283,7 227,2 130,s - -

1920-1921 .. 250,5 784,4 454,6 335,3 254,3 198,2 106,6 - -

1930-1931 .. 160,6 693,6 373,5 237,o 163,1 114,6 60,8 - -

1 Det gjennomsnittlige antall levendefødte piker som under de gjeldende fruktbarhetsforhold

vil bli født av en kvinne som når opp i fødedyktig alder, og som

gjennomlever hele den fødedyktige periode (15-44). 2 Det gjennomsnittlige antall

levendefødte piker hver nyfødt kvinne vil komme til å føde i aldersårene 15-44

under de gjeldende fruktbarhets- og dødelighetsforhold. i Antall levendefødte pr.

1000 gifte kvinner i de forskjellige aldersgrupper kan bare beregnes i årene omkring

hver folketelling, fordi en bare da har opplysninger om antall kvinner fordelt etter

alder og sivilstand.

1 The average number of live-born females which, according to the existing fertility,

would be born by a woman arriving at the age of child-bearing, and living through

the whole child-bearing period (15-44). 2 The average number of live-born females

which would be born by a woman passing through the child-bearing age (15-44),

Absolutte tall - Absolute number

1929 12 496 9 116- 6 730 4 890 3 554 7 885 86 44 757

1930 13 198 9 333' 6 460 4 569 3 366 7 418 103 44 447

1931 13 296 9 266 6 084 4 253 3 047 6 768 67 42 781

1932 13 611 9 252 6 008 3 979 2 885 6 387 69 42 191

1933 13 077 8 667 5 584 3 717 2 502 5 562 35 39 144

1934 13 580 8 808 5 577 3 571 2 269 5 141 43 38 989

1935 13 992 8 877 5 484 3 311 2 279 4 553 52 38 548

1936 15 177 9 179 5 409 3 305 2 189 4 271 37 39 567

1937 16 402 9 832 5 544 3 268 1 997 3 966 30 41 039

1938 17 730 10 408 5 733 3 140 1 984 3 592 16 42 603

1939 18 472 10 983 5 749 3 320 1 862 3 330 12 43 728

1940 19 369 11 209 5 937 3 319 1 861 3 125 43 44 863

1941 18 921 10 296 5 497 3 109 1 805 2 889 78 42 595

1942 21 099 13 038 6 582 3 398 1 970 2 909 316 49 312

1943 22 171 14 772 7 337 3 713 1 939 2 679 367 52 978

1944 22 626 17 485 8 498 4 035 2 121 2 655 275 57 695

1945 21 373 17 328 9 311 4 310 2 056 2 500 388 57 266

Relative tall - Relative number

1929 27,3 20,4 15,1 10,9 7,9 17,6 0,2 100,0

1930 29,7 21,o 14,5 10,3, 7,6 16,7 0,2 100,0

1931 31,1 21,7 14,2 9,9 7,1 15,8 0,2 100,o

1932 32,3 21,9 14,3 9,4 6,8 15,1 0,2 100,o

1933 33,4 22,1 14,3 9,5 6,4 14,2 0,1 100,0

1934 34,s 22,6 14,3 9,2 5,8 13,2 0,1 100,o

1935 36,4 23,o 14,2 8,6 5,9 11,8 0,1 100,o

1936 38,3 23,2 13,7 8,4 5,5 10,8 0,1 100,o

1937 40,o 23,3 13,5 7,9 4,9 9,7 0,1 100,o

1938 41,6 24,4 13,5 7,4 4,7 8,4 100,o

1939 42,2 25,1 13,2 7,6 4,3 7,6 100,o

1940 43,2 25,o 13,2 7,4 4,1 7,o 0,1 100,o

1941 44,4 24,2 12,9 7,3 4,2 6,8 0,2 100,o

1942 42,8 26,4 13,4 6,9 4,o 5,9 0,6 100,o

1943 41,8 27,3 13,s 7,o 3,7 5,1 0,7 100,o

1944 39,2 30,3 14,7 7,o 3,7 4,6 0,5 100,o

1945 37,3 30,3 16,2 7,5 3,6 4,4 0,7 100,o

according to the existing fertility and mortality rates. i The number of live births per

1,000 married woman, b3 age-groups, can be calculated only around the census years.

Only then the number of women according to age and civil condition is reported.


Tabell 19. Dødeligheten på de forskjellige alderstrinn i Tabell 20. (Forts.). Dødeligheten i 1. leveår delt etter

1.leveår.

kjønn. •

Death rates of infants under one year of age, by age groups. (Cont.). Death rates of infants under one year of age, by sex.

Døde pr. 1000 levende fødte. - Deaths per 1,000 live births.

1. døgn - 1st day 1. uke - 1st week 1. måned - let month 2-12 måned

2nd-12th month

År

I °/° av dø- I °° av dø- I °/ 0 av dø- I 0,b av do-

Year deligheten deligheten deligheten deligheten

0/

goo

].891-95 o/ 1891-95 of 1891-95 o/0o 1891-95

Mortality 00 Mortality X00 Mortality Mortality

rate, 1891-95 rate, 1891-95 rate, 1891-95 . rate, 1891-95

= 100 = 100 = 100 = 100

1891-1895.. 8,2 100,o 16,6 100,o 33,6 100,o 64,3 100,o

1896-1900.. 9,4 114,6 17,9 108,4 34,9 103,9 61,o 94,9

1901-1905.. 7,7 93,9 15,1 91,o 28,6 85,1 53,4 83,1

1906-1910.. 7,8 95,1 15,o 90,4 26,o 77,4 45,o 70,o

1911-1915.. 7,8 95,1 15,1 91,o 25,4 . 75,6 42,1 65,5

1916-1920.. 7,o 85,4 15,5 93,4 25,7 76,5 37,o 57,5

1921-1925.. 6,3 76,9 14,4 86,7 22,1 65,8 30,2 47,o

1926-1930.. 8,7 106,1 16,8 101,2 24,5 72,9 25,6 39,8

1931-1935.. 8,3 101,2 16,2 97,6 22,5 67,o 22,9 35,6

1936-1940.. 8,3 101,2 16,1 97,o 21,3 63,4 18,5 28,8

1941-1945.. 7,3 89,o 12,7 76,5 18,4 54,8 18,8 29,2

Tabell 20. Dødeligheten i 1. leveår delt etter kjønn.

Death rates of infants under one year of age, by sex.

Døde pr. 1000 levendefødte - Deaths per 1,000 live births

År Riket - Kingdom Bygder -- Rural Byer - Urban

Year

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

1891-1895 106,o 89,5 97,6 93,4 77,9 85,9 139,8 120,7 130,6

1896-1900 105,6 85,a 95,7 91,2 74,o 82,9 139,1 111,o 125,4

1901-1905 88,2 :72,5 80,8 77,2 63,1 70,7 112,8 93,o 103,o

1906-1910 76,4' 63,o 70,2 67,4 56,1 62,6 98,1 79,2 89,o

1911-1915 72,6 59,8 66,3 64,1 53,o 58,7 92,7 75,9 84,6

1916-1920 68,4 55,o 61,9 63,5 51,s 57,7 81,7 64,6 73,41

1921-1925 56,8 46,3 51,7 54,3 44,6 49,6 64,7 51,7 58,3

1926-1930 55,4 43,3 49,5 54,1 42,1 48,3 59,9 47,9 54,1

1931-1935 50,6 39,o 44,9 49,9 37,7 44,o 53,3 43,8 48,7

1936-1940 44,3 34,2 39,4 43,9 35,o 39,6 45,6 31,4 38,7

1941-1945 40,6 33,6 37,2 41,4 34,7 38,1 38,3 30,4 34,5

År

Year

Døde pr. 1000 levendefødte - Deaths per 1,000 live births

Riket - Kingdom Bygder - Rural Byer - Urban

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

Gutter

Males

Piker

Females

Tils.

Total

.

1911 71,o 58,9 64,5 59,5 49,o 54,4 98,1 81,4 89,9

1912 72,3 60,7 67,2 63,3 52,6 58,2 97,3 83,o 90,1

1913 70,1 57,5 64,3 63,7 51,8 57,9 89,1 72,6 81,1

1914 73,9 60,7 67,6 65,4 54,5 60,1 95,3 77,o 86,5

1915 74,3 62,6 67,3 69,1 58,9 64,1 85,1 66,o 75,7

1916 71,o 56,6 64,o 63,8 51,2 57,7 88,5 69,5 79,2

1917 70,6 57,o 64,o 66,6 53,4 60,2 80,s 66,o 73,6

1918 69,4 56,4 62,9 62,6 52,2 57,5 86,8 67,2 77,3

1919 67,8 56,3 61,7 66,4 55,9 61,4 71,9 57,4 64,8

1920 64,9 50,5 57,5 61,7 48,2 55,2 73,7 56,8 65,4

1921 60,1 47,2 53,8 57,8 46,4 52,2 68,7 51,4 60,3

1922 60,6 48,1 54,5 56,7 46,2 51,6 73,9 55,2 64,8

1923 53,7 45,1 49,5 52,1 44,1 48,2 60,3 49,5 55,o

1924 54,1 45,7 50,o 52,1 44,2 48,3 61,6 51,4 56,7

1925 54,s 45,3 50,2 54,o 43,5 48,9 58,3 52,6 55,5

1926 52,8 42,7 47,9 51,3 40,3 45,9 60,3 53,4 57,o

1927 57,8 43,3 50,7 57,1 42,o 49,7 62,4 49,8 56,3

1928 54,2 43,5 49,o 52,3 43,2 47,8 63,1 45,7 54,6

1929 62,1 46,4 54,4 62,1 45,9 54,3 62,0 49,3 55,9

1930 50,3 40,7 45,6 49,7 40,4 45,2 52,4 41,7 47,3

1931 53,6 38,6 46,3 52,1 36,9 44,7 59,3 45,3 52,5

1932 51,9 41,4 46,8 50,5 39,6 45,2 57,6 48,1 53,o

1933 54,o 40,7 47,6 54,7 40,4 47,8 51,3 41,6 46,6

1934 42,7 35,7 39,3 41,3 33,3 37,4 48,3 44,7 46,6

1935 50,0 38,2 44,2 50,5 38,o 44,4 48,2 38,9 43,7

1936 46,7 37,1 42,o 45,8 36,6 41,4 50,o 38,7 44,4

1937 46,4 37,3 42,o 46,5 '38,6 42,6 46,2 32,7 39,7

1938 43,3 31,o 37,3 42,7 31,7 37,4 45,6 28,3 37,2

1939 42,5 31,7 37,2 42,o 31,9 37,o 44,6 30,8 38,o

1940 42,8 34,3 38,7 43,o 36,2 39,7 42,4 27,4 35,o

1941 46,8 38,9 43,o 48,5 39,7 44,2 40,8 36,2 38,5

1942 38,2 33,6 35,9 39,2 35,o 37,1 34,5 28,8 31,s

1943 40,1 30,4 35,4 41,3 31,5 36,6 35,9 26,6 31,4

1944 40,3 32,8 36,7 39,8 33,5 36,8 41,6 30,6 36,2

1945 39,1 33,5 36,4 39,3 34,2 36,9 38,5 31,1 34,9


48 Statistiske oversikter 1948

Tabell 21. Dødeligheten i de enkelte aldersklasser?

Death rates by age groups.'

Menn - Males.

År

Year 0-4 5-9

år år

10-14

år

Døde pr. 10 000 innbyggere - Deaths per 10,000 population

15-19 20-24 25-293

år år år

-34

år

35-39 40-44 45-4950-54 55-59 60-64 65-69 70-74

år år år år år år år år

75-79 80 år

år og mer

1867-70 446,4 65,o 38,7 60,3 91,o 94,8 84,5 96,2 105,3 130,3 167,5 237,9 289,3 470,0 677,5 1029,2 1881,i

1871-75 449,9 74,5 41,o 59,8 94,3 93,9 90,4 91,1 99,4 117,5 163,3 199,1 299,6 409,8 664,o 950,o 1995,5

1876-80 430,5 63,7 39,5 59,8 89,4 87,2 77,5 86,o 98,o 117,o 138,9 179,1 257,3 386,5 578,2 911,61 660,4

1881-85 435,2 78,6 44,1 63,o 92,3 85,6 79,6 82,8 91,6 106,2 142,5 177,8 257,1 373,6 580,4 910,91764,0

1886-90 411,9 73,8 46,3 67,3 99,6 91,9 79,1 82,7 89,o 108,4 133,3 181,5 247,7 367,4 564,1 879,41784,3

1891-95 392,3 63,o 41,7 71,7 112,2 97,3 88,7 86,2 99,9 111,3 140,3 181,9 259,0 366,o 560,5 875,61765,9

1896-1900 354,6 41,0 33,6 67,9 103,6 92,5 82,4 85,1 89,1 107,0 130,8 171,2 235,o 352,o 528,8 874,51 682,6

1901-05 281,6 36,5 31,9 61,7 96,8 85,7 78,1 76,o 85,6 102,o 126,9 159,s 231,o 348,6 515,4 822,61634,o

1906-10 237,4 35,6 29,5 59,6 89,o 81,2 70,8 75,5 80,4 93,5 122,5 159,1 223,7 338,5 523,o 846,8 1640,2

1911-15 219,8 32,6 25,5 57,2 85,3 79,1 70,5 71,1 79,1 95,8 121,2 165,6 228,8 339,6 524,2 845,o 1721,8

1916-20 223,0 37,4 30,1 72,2 109,1 105,o 93,6 83,2 83,7 96,9 119,3 164,2 229,5 346,2 533,9 874,9 1786,1

1921-25 1 157,2 21,1 19,o 40,7 69,o 63,2 59,9 57,9 64,5 81,5 104,3 146,0 216,8 318,6 511,3 819,51782,7

1926-30 139,7 19,2 15,6 32,8 56,8 58,5 53,5 54,6 63,o 76,7 102,7 139,9 215,7 312,9 496,2 799,1 1763,5

1931-35 126,o 14,8 13,6 24,3 41,9 44,9 45,6 47,2 54,s 67,o 89,1 132,3 196,7 315,4 495,4 812,9 1743,3

1936-40 121,2 14,7 11,6 22,5 38,3 41,5 42,4 45,5 53,o 68,o 91,6 130,9 198,1 315,1 492,8 821,3 1822,4

1941-45 129,2 23,0 17,7 27,9 54,0 52,8 50,6 56,0 61,6 76,0 97,8 126,4 184,5 277,4 449,8 749,21727,0

1911 224,7 36,3 27,1 58,5 86,9 80,4 66,2 71,4 75,1 92,9 119,5 161,9 224,5 332,4 513,6 812,31629,0

1912 224,1 34,9 27,1 58,1 86,1 79,1 69,9 67,9 78,s 92,1 114,5 165,4 237,1 338,1 536,o 810,1 1683,8

1913 213,1 33,3 24,7 54,3 79,4 83,o 75,3 74,5 76,7 99,5 118,9 164,9 234,4 335,2 504,8 822,o 1 758,1

1914 228,9 31,9 27,1 60,o 85,o 80,4 65,o 69,8 81,8 94,2 119,9 168,3 226,2 336,5 541,5 864,31697,0

1915 207,9 26,5 21,6 55,4 89,2 73,3 75,8 71,3 82,s 99,7 133,4 168,0 222,6 355,2 525,4 933,6 1 840,4

1916 228,o 32,1 27,8 64,7 93,2 80,5 75,1 79,2 83,5 102,1 115,1 167,4 238,8 346,2 553,5 907,8 1839,5

1917 219,4 33,o 27,s 62,7 91,1 80,1 70,9 72,1 76,2 87,8 121,o 173,2 225,4 357,1 533,6 886,6 1 860,5

1918 235,6 45,3 41,6 109,2 188,2 199,6 171,9 129,1 110,9 115,1 136,4 178,1 241,4 357,6 536,4 854,1 1688,9

1919 214,2 45,8 28,7 60,4 93,o 93,4 82,4 77,9 74,1 93,9 121,o 153,8 207,3 343,7 514,5 901,1 1896,1

1920 207,4 35,4 24,8 50,9 85,o 76,5 70,4 63,4 70,9 87,1 98,5 139,4 222,0 322,1 513,2 837,2 1 835,1

19211 173,4 23,8 19,4 41,o 70,7 63,7 59,2 56,4 62,6 80,1 106,3 147,6 213,2 325,3 489,0 809,2 1 776,o

1922 171,7 22,7 20,7 41,4 72,9 69,9 63,5 59,5 63,3 87,9 103,0 138,2 224,7 323,7 531,7 836,51 848,1

1923 153,0' 19,7 19,7 41,3 64,1 58,1 65,2 58,1 66,9 84,9 106,8 146,7 218,8 318,4 519,9 847,21890,2

1924 145,9 19,1 15,4 39,5 70,1 63,1 56,9 62,5 63,6 82,o 103,9 148,0 216,4 301,6 518,7 815,1 1745,4

1925 141,2 19,9 20,o 40,s 67,5 62,2 55,6 53,s 67,o 73,6 102,6 151,4 214,1 329,2 504,7 802,61681,7

1926 133,6 18,o 16,4 34,5 60,9 65,5 50,4 51,1 60,4 80,5 103,6 145,7 211,5 303,8 487,6 785,5 1 691,4

1927 •144,1 19,5 14,2 34,1 61,7 58,2 52,9 57,2 66,4 77,2 110,5 138,2 218,4 335,9 512,0 811,6 1 840,3

1928 135,1 18,5 14,5 30,2 53,7 57,8 55,7 51,9 64,2 73,4 99,8 144,2 216,2 321,o 514,o 816,s 1 731,8

1929 154,3 19,4 16,6 34,6 55,o 57,o 55,8 57,o 65,7 78,9 105,3 145,6 221,7 300,7 514,4 826,9 1 913,4

1930 131,6 20,5 16,6 31,o 53,4 54,9 53,5 56,3 59,3 74,5 96,0 128,4 214,1 307,6 459,7 766,71666,8

1931 136,2 13,1 14,9 29,3 47,2 52,1 46,4 53,4 55,5 73,o 91,9 144,8 197,7 321,s 510,1 861,3 1 799,7

1932 133,5 12,6 15,2 27,2 44,o 48,4 45,9 47,9 55,5 70,7 91,4 131,7 206,2 314,6 507,4 820,1 1 746,s

1933 129,o 15,1 11,7 22,9 44,o 43,8 47,2 43,4 53,5 59,9 ` 84,o 131,3 193,9 300,8 473,5 836,71728,6

1934 110,8 15,5 13,3 23,o 38,9 42,2 46,o 45,8 55,1 64,6 90,0 128,1 186,0 306,5 489,4 738,o 1 669,2

1935 123,5 14,1 12,7 19,3 35,8 38,5 42,5 45,5 54,o 66,9 87,7 126,2 199,2 332,2 494,6 805,9 1 767,6

1936 122,9 14,7 13,5 23,o 38,3 39,6 41,7 42,2 50,7 71,3 91,7 133,7 199,2 318,1 513,8 793,71793,3

1937 125,6 17,3 11,9 25,2 35,5 39,o 39,o 45,8 49,5 68,o 88,9 129,5 202,0 311,2 493,1 829,41812,4

1938 121,3 13,8 9,5 20,9 31,6 36,1 39,8 45,1 52,3 60,4 94,8 122,9 189,7 325,4 484,4 799,41759,6

1939 116,8 13,o 11,1 20,1 27,8 31,s 34,5 38,2 50,9 64,2 84,8 127,o 197,o 301,3 493,1 853,41915,5

1940 119,4 14,6 11,8 23,2 58,3 60,3 56,5 56,o 60,9 75,7 97,s 141,2 202,4 319,3 479,2 828,8 1 828,8

1941 129,4 20,o 14,2 33,3 50,8 47,1 47,9 53,6 61,5 72,6 101,5 125,6 191,5 302,4 483,5 797,31869,2

1942 122,1 22,6 18,o 26,4 61,9 62,6 60,2 67,9 69,o 86,3 101,0 131,7 201,2 286,5 484,5 774,7 1709,1

1943 135,4 28,3 18,3 26,4 59,5 57,4 55,3 61,9 63,1 79,5 102,o 130,5 176,3 276,9 426,6 741,4 1 740,o

1944 136,5 23,6 21,9 33,5 58,6 58,7 52,1 56,4 66,s 78,7 103,0 132,0 188,o 267,6 435,3 733,8 1 654,1

1945 122,9 20,s 16,5 21,8 42,4 43,7 41,3 43,8 51,o 61,1 82,6 112,6 165,2 256,6 424,4 699,9 1 669,2

Til og med 1920 er regnet med virkelig alder. For de senere år er alderen regnet lik differansen mellom

dødsår og fødselsår.

1 Up to and including 1920, the calculation is based on actual age. For the later years, age is calculated as the

difference between the year of death and the year of birth.


Statistiske oversikter 1948 49

Tabell 21. (Forts.) Dødeligheten i de enkelte aldersklasser?

(Cont.). Death rates by age groups.'

Kvinner - Females.

År

Year 0--4

år

5-9 10-14

år år

Døde pr. 10 000 innbyggere - Deaths per 10,000 population

15-19 20-24 25-29 30-34

år år år år

35-39

år

40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-697 -74

år år år år år år år

75-79

år

80 år

og mer

1867-70 394,1 64,2 42,6 47,s 58,1 71,7 76,s 92,2 94,1 103,1 124,2 192,2 258,o 413,8 596,9 953,51728,9

1871-75 400,8 72,8 41,5 99,6 63,1 71,7 80,0 87,6 97,9 103,8 128,6 163,8 256,6 350,8 570,8 875,01929,9

1876-80 373,2 63,2 42,6 52,4 62,6 71,5 81,3 87,8 94,2 98,6 119,o 153,2 218,s 338,7 514,7 826,61574,6

1881-85 387,1 81,5 47,8 52,3 62,4 71,7 80,0 89,1 92,2 99,7 121,5 148,4 222,6 337,7 497,7 804,91655,5

1886-90 374,1 77,8 50,6 54,5 64,1 76,6 82,2 88,3 88,3 93,7 113,o 148,o 209,2 316,6 472,o 773,51670,6

1891-95 342,7 63,6 46,8 57,2 64,2 74,o 82,1 87,3 92,5 94,6 115,6 143,9 213,1 318,1 504,1 781,31640,7

1896-1900 296,2 44,9 38,1 55,3 62,o 71,4 74,8 80,5 87,4 86,3 105,6 135,8 198,2 301,6 474,9 784,41540,2

1901-05 239,7 37,2 36,3 56,6 65,3 67,9 74,o 77,7 82,6 86,5 107,1 135,5 194,7 291,9 459,3 753,11512,0

1906-10 199,3 35,5 35,7 50,5 63,8 65,9 70,7 74,2 77,o 82,3 104,2 131,9 187,7 289,2 386,7 769,81534,1

1911-15 I85,o 30,3 30,1 48,7 60,7 63,4 59,8 68,6 76,2 78,2 96,5 132,7 186,7 284,8 463,4 735,2 1584,6

1916-20 185,o 35,6 35,4 62,3 79,7 84,3 80,1 78,1 76,6 87,5 106,5 137,6 193,3 292,9 468,o 775,51646,2

1921-25 1 129,o 19,2 20,6 43,3 56,6 53,9 52,o 54,o 58,5 70,8 92,o 117,7 173,7 266,3 437,5 704,1 1 642,2

1926-30 111,3 15,3 14,9 31,6 43,6 48,8 45,8 48,3 54,6 68,0 87,6 116,5 169,2 267,8 427,9 719,71631,2

1931-35 99,1 11,9 11,6 23,3 32,4 37,7 38,1 40,3 47,o 59,3 79,3 111,2 160,3 253,3 417,6 725,11629,4

1936-40 93,6 9,7 9,5 16,6 25,o 27,9 29,9 33,5 38,6 50,8 75,1 102,5 157,o 246,5 429,8 733,1 1 690,5

1941-45 104,5 17,o 12,6 18,1 24,4 25,8 26,o 30,4 35,4 46,6 65,8 91,1 138,2 224,7 367,9 646,0 1583,3

1911 187,9 37,7 33,2 48,7 62,8 66,7 58,1 69,9 71,2 70,1 90,9 139,o 188,4 257,9 447,5 671,4 1 450,4

1912 191,4 30,2 30,8 48,7 62,4 60,5 61,3 65,5 78,o 87,o 104,5 134,4 199,9 280,3 453,2 740,5 1 554,4

1913 175,1 30,8 29,7 49,1 57,o 59,6 60,7 67,2 75,7 78,1 100,o 139,o 175,0 293,9 459,7 731,11617,1

1914 191,4 26,7 30,3 48,9 61,4 66,5 59,4 67,1 77,4 81,6 95,5 124,s 184,0 300,3 459,7 753,9 1 616,9

1915 179,4 25,s 26,5 47,9 60,3 64,1 59,7 68,6 78,4 75,6 91,2 126,9 187,o 290,8 493,7 783,3 1 678,1

1916 187,9 29,o 32,9 53,1 62,9 63,3 63,5 66,5 68,o 85,2 104,7 127,7 185,7 294,5 482,5 801,0 1 728,7

1917 179,5 32,3 29,9 52,4 59,1 63,3 65,o 73,7 73,o 81,1 104,1 139,6 193,8 291,6 466,o 795,5 1 724,s

1918 207,3 46,9 49,1 95,1 139,8 153,3 131,4 111,8 94,7 104,7 121,5 151,o 214,1 308,7 499,6 737,2 1 566,6

1919 175,5 42,8 35,1 53,3 69,5 79,2 79,2 74,2 77,8 92,6 104,9 137,5 187,5 282,2 447,o 770,5 1 677,2

1920 166,5 30,1 27,4 54,4 66,9 65,5 61,4 66,8 70,4 71,9 92,3 127,9 172,5 264,8 435,7 768,2 1 697,s

1921 1 138,7 21,3 22,7 44,1 58,3 56,o 54,2 56,3 59,6 72,8 91,4 111,3 172,9 250,8 410,6 672,9 1 589,6

1922 143,7 21,3 21,9 44,6 60,o 54,1 56,1 56,2 60,6 71,3 95,9 128,o 184,7 289,5 463,4 754,7 1 702,2

1923 130,o 18,9 19,5 42,3 53,o 51,4 53,7 54,9 57,o 74,2 89,1 120,2 166,5 280,5 453,5 728,8 1 721,7

1924 118,6 18,1 20,5 44,o 56,6 56,4 50,8 55,4 58,5 66,9 94,4 119,4 177,9 256,6 431,1 689,21608,4

1925 113,6 16,6 18,1 41,7 55,3 52,o 45,5 47,4 56,8 69,1 89,7 110,1 167,7 255,7 431,7 618,8 1 600,3

1926 108,5 16,8 16,8 31,2 46,4 47,7 44,7 49,3 54.3 77,8 85,1 121,3 172,7 266,2 433,4 697,11578,4

1927 108,7 17,3 15,o 33.9 43,8 48,8 45,9 48,7 57,6 70,2 87,o 115,6 174,2 272,4 425,9 727,3 1 724,1

1928 114,4 14,1 13,9 29,3 42,7 50,6 45,3 46.4 57,1 65,6 88,6 114,3 167,4 279,5 414,7 716,6 1 607,1

1929 120,3 15,3 15,4 34,3 44,8 50,6 46,4 51,2 54,3 65,5 91,5 124,7 179,4 260,6 441,9 755,6 1 722,2

1930 104,8 13,1 13,7 29,2 40,5 46,1 46,4 46,1 49,s 61,4 85,8 107,1 152,9 261,9 426,1 705,4 1 534,o

1931 103,7 13,1 12,o 29,3 39,o 42,7 42,5 44,8 56,7 60,4 81,s 122,6 163,5 268,0 425,4 725,9 1 706,2

1932 109,1 10,o 12,5 25,7 36,4 42,6 39,5 44,o 46,o 62,4 83,8 107,1 161,8 246,2 427,9 765,7 1 668,3

1933 101,6 11,2 10,6 23,4 31,3 38,9 38,4 39,1 43,6 58,9 75,4 107,3 155,6 245,5 408,6 683,4 1 595,8

1934 88,9 11,o 10,8 18,9 28,5 32,6 36,6 36,2 44,7 54,8 79,o 112,5 160,7 243,9 410,4 696,7 1 505,o

1935 95,2 9,9 11,9 19,3 27,1 31,6 33,6 37,s 44,3 60,2 76,5 106,7 159,8 262,6 415,7 752,5 1 673,o

1936 97,1 10,3 13,2 19,3 30,7 32,2 32,o 38,7 42,6 56,2 76,9 103,o 155,2 245,5 424,2 746,7 1 680,3

1937 99,5 11,o 9,4 17,5 26,o 31,9 33,s 34,3 39,1 51,5 79,5 110,4 165,o 242,2 444,2 735,o 1 656,6

1938 87,4 10,o 7,4 16,o 22,8 27,3 29,9 32,8 40,2 48,6 72,2 97,o 160,2 240,9 405,9 692,2 1 650,6

1939 89,9 8,4 6,7 14,0 22,9 24,7 27,4 30,7 35,o 48,4 71,o 100,7 154,1 243,6 437,3 730,3 1 733,3

1940 94,o 8,8 10,3 16,3 22,7 23,6 26,7 31,3 36,2 49,6 75,9 101.s 151,1 259,5 436,9 759,8 1 728,9

1941 105,1 16,1 12,o 18,8 22,2 25,4 25,o 27,4 35,3 47,6 71,0 100,4 150,5 239,5 390,7 742,6 1 730,6

1942 106,4 16,2 15,6 18,o 25,6 26,4 26,2 32,8 35,4 46,4 72,4 91,4 148,3 228,4 385,6 656,0 1 555,1

1943 100,3 23,7 12,8 20,3 25,7 27,3 26,8 33,5 34,5 46,o 64,2 91,5 126,9 229,4 355,o 608,2 1 530,2

1944 110,5 17,7 12,6 19,7 28,1 26,6 29,6 32,2 36,6 49,1 62,9 89,9 133,9 219,3 386,8 622,i' 1 578,3

1945 100,s 11,5 9,6 14,o 20,8 24,o 22,9 26,9 35,s 44,o 59,4 82,8 131,4 208,4 323,1 603, 1 528,1

1 Til og med 1920 er regnet med virkelig alder. For de senere år er alderen regnet lik differensen mellom dødsår

og fødselsår.

1 Up to and including 1920, the calculation is based on actual age. For the later years, age is calculated as the

difference between the year of death and the year of birth.

4


50

Statistiske oversikter 1948

Tabell 22. Gjennomsnittlig antall gjenstående leveår på de forskjellige

alderstrinn. (Middellevetiden).

Expectation of la f e at differentf egent ages.

Alder 1821- 1831- 1841- 1846- 1856- 1871- 1881- 1891- 1901- 1911- 1921-

Age 1830. 1840 1850 1855 1865 1880 1890 1900 1910 1920 1930

Menn. M.

0 45,o 41,8 44,5 44,9 47,4 48,33 48,73 50,41 54,82 55,62 60,98

1 52,4 53,43 53,4o 55,31 58,66 58,8o 63,51

5 53,9 50,9 52,6 52,4 53,7 54,o6 54,24 54,73 56,93 56,71 60,72

10 50,3 47,4 49,4 49,4 50,8 50,76 51,25 51,05 52,92 52,65 56,27

20 42,5 39,5 41,5 42,o 43,2 43,14 43,89 43,58 45,16 44,85 47,73

30 35,6 32,9 34,6 34,s 36,3 36,82 37,68 37,69 38,85 38,83 40,39

40 28,3 26,2 27,5 28,o 29,1 29,69 30,43 30,62 31,49 31,64 32,4o

50 21,4 19,6 20,7 21,o 22,o 22,49 23,08 23,34 23,95 24,10 24,41

60 15,2 13,8 14,4 14,6 15,2 15,63 16,13 16,39 16,so 16,99 16,97

70 9,7 8,8 9,1 9,o 9,4 8,89 10,11 10,29 10,59 10,40 10,63

Kvinner. F.

0 48,o 45,6 47,9 47,9 50,o 51,3o 51,21 54,14 57,7o 58,71 63,84

1 54,2 55,68 55,23 58,26 60,81 61,24 65,76

5 56,o 53,9 55,o 55,o 55,6 56,34 56,15 57,66 59,04 59,os 62,86

10 52,4 50,4 51,8 52,o 52,8 53,10 53,32 54,11 55,08 54,98 58,35

20 44,5 42,4 43,9 44,5 45,3 45,39 45,so 46,54 47,34 47,19 49,85

30 37,o 35,1 36,2 36,9 37,8 38,19 38,81 39,43 40,24 40,35 42,14

40 29,8 28,2 29,4 29,7 30,7 31,14 31,81 32,31 32,92 32,96 34,00

50 22,4 21,4 22,2 22,5 23,4 23,84 24,45 24,86 25,3o 25,28 25,87

60 15,8 14,8 15,2 15,5 16,2 16,67 17,18 17,46 17,85 17,78 18,16

70 10,0 9,3 9,5 9,4 10,1 10,55 10,88 10,97 11,24 11,15 11,40


Helse- og medisinalforhold

Health and Medical Care

Grunnlaget for statistikken over helse- og

medisinalforholdene i Norge er de meldinger

og innberetninger som de praktiserende leger

og andre til enhver tid er pålagt å sende til

medisinaladministras jonen.

Den fØrste medisinalstatistiske beretning ble

offentliggjort i 1856 av Departementet for det

Indre under titelen »Beretning om Sundhetstilstanden

og Medisinalforholdene i Norge«.

Denne publikasjonen er senere kommet ut

hvert år, fra 1859 i serien N. O. S.

»Beretningen om Sundhetstilstanden og Medisin

alf orholdene « eller »Medisinalstatistikken«

som den vanligvis kalles, ble utgitt av

Departementet for det Indre til og med 1872.

Årgangene 1873-1921 er utgitt av DirektØren

for det sivile medisinalvesen, og fra og med

1922 av Statistisk Sentralbyrå. For Oslo og

Bergen utgis det hvert år en detaljert sykdomsog

dØdelighetsstatis;tikk i »Helserådets årsberetnings.

Disse kommunale beretninger foreligger

for Oslo's vedkommende helt fra 1860

og for Bergen fra 1890.

Sinnssykeasylenes virksomhet belyses i en

særskilt statistisk publikasjon som er utarbeidd

på grunnlag av årsberetningene fra disse anstalter,

fØrste gang for året 1872. Årgangene 1930-

1934 av sinnsykestatistikken foreligger ikke

trykt, men de viktigste tabellene er tatt inn

som bilag til den alminnelige medisinalstatistikk

for disse år.

Spedalske i Norge. Siden 1856 har det vært

gitt ut en særskilt beretning med detaljerte

statistiske oppgaver som viser utbredelsen av

den spedalske sykdom i Norge. Denne beretningen

er utarbeidd av »Overlegen for den

spedalske sykdom« på grunnlag av de påbudte

innberetninger fra de offentlige leger

og •stiftelsene for spedalske. I tiden 1856-1880

ble beretningen om de spedalske utarbeidd

hvert år, men fra 1881 bare for hver femårsperiode.

Beretningen for femåret 1936-1940

er den siste som vil bli sendt ut fordi den

spedalske sykdom nå er neaten forsvunnet i

Norge.

En utførlig oversikt over den norske medisinalstatistikks

historie, skrevet av byråsjef dr.

Julie E. Backer, finnes i Statistiske Meddelelser,

hefte 10-12, 1947.

Statistics on health and medical care in

Norway are based on reports which practising

physicians and others are required to send at

regular intervals to the Public Health Administration.

The first annual report on medical statistics

was published by the Department of Interior

for the year 1853 under the title »Beretning

om Sundhetstilstanden og Medisinalforholdene

i Norge«. This publication has been

issued each year since 1859 in the series N. O. S.

The annual reports on medical 'statistics

(»Beretningen om Sundhetstilstanden og Medisinalforholdene«

), were issued by the Department

of Interior up to and including 1872. The

reports for 1873-1921 were put out by the

National Public Health Service and beginning

1922 by the Central Bureau of Statistics. In

this connection, it may be mentioned that detailed

statistics on isicknes and mortality are

also published annually ''for Oslo and Bergen

in »Helserådets årsberetning«. These municipal

reports have been issued for Oslo since

1860 and for Bergen since 1890.

The activities of the Hospital for Mental

Diseases are described in a separate statistical

publication, based on annual reports from

these institutions. The first report was published

in 1872. Reports for the years 1930-

1934 were not issued; however, the most important

tables are included as appendices to

the ordinary medical statistics for these years.

Leprosy in Norway. Since 1856 there have

been published separate reports with detailed

statistical data showing the extent of leprosy

in Norway. These reports are prepared by

the Chief Officer for Leprosy on the basis of

annual reports from the local Health Officer's

and leper hospitals. From 1856 to 1880 a report

on leprosy was published annually, but

since 1881 only for 5-year periods. The report

for the five years 1936-1940 is the last report

which will be issued, for leprosy has now

almost disappeared in Norway. n

Those who wish a more detailed survey of

the history of Norwegian Medical Statistics

are referred to a special article by Dr. Julie

E. Backer. This article is included in »Statistiske

Meddelelser«, numbers 10-12, 1947.


52

Statistiske oversikter 1948

Tabell 23. Epidemiske og andre sykdommer meldt av legene i årene 1931-1947.

Epidemical diseases notified by . the physicians in the. years 1931-1947

Ar

Year

Z

Y

m

I

w..

C C

m

AR,.

F

.a

wh

d

a

"E:.

:08

yO. .Cry

,

hh

`,

C cR^

C

c@.

tl

d

aa

R.

N

"' ''

gli

PA

Q

i 1 . ^

,6

.-.E"

d ,C',

y•å , ,

6' t

'1.,

., -i-12

d

yi °

• C.

.

C 4,

ww

y

O^

aa

Y

'; O

E

o^ d

O.2

o 8

a^

t

P

*V

h a+.^

V- cd`ø

'tl

.1 v

^^

N

g.

ø

t ø

GS

•^d

wR

åa

Na

.v C-4 d

Å?1

ara

a

C

Ẹ 3

N

o. U

0. U

ula

v

'',

d U O

.w^. yNd °^

t ty C

we4 z

25

wd

C o

d

.=i

^^

aw

Ø

C^

ø

o

^n

Z

xw

^ø gF

O J

U

y•^

OQ

.0 O

k•C

x^

c Høyest

Highest

Gj.snict

Average

Lavest

Lowest

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

1946

19474

10

1


153

Y8

34

153

88

56

58

110

105

49

34

50

59

75

45

88

36

79

51

42

178

90

34

122

99

109

66

111

178

69

34

46

69

52

28

295

72

62

136

273

99

31

15

23

21

15

25

22

31

24

21

29

99

495

282

209

171

129

194

207

26

17

9

12

21

21

24

9

18

11

26

9

23

54

20

31

24

30

44

42

927

220

55

58

111

236

359

112

927

175

105

55

60

1 793

283

451

411

773

874

684

5 194

4 108

2 817

5 194

4 162

2 817

2 951

3 672

4 726

4 964

3 691

5 082

3 824

6 162

,13 919

11 748

9 547

5 041

6 740

5 441

21 262

10 543

3 046

8 163

14 064

8 063

9 470

17 967

10 765

6 188

21 263

6 442

3 046

21 396

21 776

5 003

3 986

46 570

9 758

604

1 367

633

72

1 367

989

837

1 324

625

361

417

187

72

149

2 605

8 451

22 732

14 202

7 767

3 694

1 252

715

140

22

59

22

247

78

61

64

715

25

32

100

279

1 202

470

1 526

159

143

125

221

188

148

177

180

174

217

169

203

213

221

181

148

176

299

228

162

118

129

116

160

134

102

160

150

114

153

106

133

133

151

136

102

103

141

140

169

116

116

156

296 3 139 18 028 16 458

147

45

45

55

82

76

83

103

174

262

289

296

405

942

1 343

1 399

1 304

1 643

1 359

2 385

1 866

1973

1 866

1997

2 128

2 026

2 520

2 480

2 990

3 139

2 733

3 744

7 298

8 724

8 172

5 953

5 539

5 358

5 133

263

663

2 156

15313

18 028

1 416

552

263

2 265

4 850

6 822

7 977

14 734

13 959

3 175

1 242

2 273

9 814

10 871

6 367

10 355

16 458

10 097

6 367

8 238

14 729

10 755

9 190

9 208

13 313

20 557

16 049

18 544

7 746

23 737

38 021

9 563

Ar

Year

q g

wC. 44

^ to

O C t,

~ a

åo l

cFd ,x ^

a l g

q

a2

yy

^ ^

U U

°

F

xw


F

w °

G

Cv

.å ry U ^.

O

aN

E.'

8 .2

Co

3 C

a

w °',

°

d .> '

Å°

Fta

ww

O N

åw

Y .^

.^' .

c5x

b

r ea m

a O^^

'C 'c7 DD E S

R '

^. C iy - E•° E

CFd C

--1-24k1'


° S'

Ai wa ; A ;

U

n C ^.y

a"i

w .p

C-

NCt

cc2

i0.' w'ti

R,

d

ce

'811

G ° C

U8 8

:N O ,^

,RQ

.4>1.°

a?,

Y. . U 58

xti 44

Y

a

aT

m

i.^

v •q

,'.^_, .5

A Ri

^.

y '" ^

,,'8

C p

OO

rA

©

å

4

Høyest

93 783108362 8 702 6 340 2 181 5 427 2 581 70 27 — 29 871 — 15 564 — 611 6 061

Highest

Gj.snitt

57 349 99 005 7 155 5 092 1 811 4 043 2 289 45 10 — 23 316 — 8 288 — 457 5 444

Average

1 Lavest 24 875 84 956 5 040 3 556 1 487 2 825 1 887 17 0 — 14 692 — 5 787 — 335 4 230

"' Lowest

1931 69 365 98 066 6 696 5 567 — 5 427 2 581 60 6 — 14 692 — 5 787 — 611 6 061

1932 51 556 88 899 6 479 5 883 — 5 106 2 268 18 17 — 18 628 — 6 159 — 486 5 383

1933 57 468 84 956 5 810 4 198 402 4 287 2 439 49 11 — 25 410 — 6 362 — 451 5 095

1934 24 875 86 892 5 040 3 556 1 487 4 231 2 351 20 27 — 20 260 — 6 514 — 452 5 653

1935 66 275 97 266 6 746 4 700 1 824 4 057 2 225 59 5 — 19 310 — 6 218 — 448 5 470

1936 66 804108362 7 496 5 239 2 181 4 147 2 527 53 9 -- 29 871 — 7 121 — 487 5 359

1937 69 428105150 8 221 4 703 1 972 3 888 2 210 59 10 — 27 827' — 8 523 — 413 5 568

1938 34 810107774 8 702 4 949 1 684 3 461 2 252 70 7 — 23 672 — 9 605 — 414 6 005

1939 93 783107925 8 542 5 886 1 850 3 001 2 150 40 5 6 24 335 — 11 048 — 374 5 616

1940 39 126104758 7 821 6 340 1 681 2 825 1 887 17 0 42 29 216 — 15 564 — 335 4 230

1941 69 345115168 9 718 8 566 1 374 2 989 1 815 7 0 30 77 083 — 24 500 — 547 4 976

1942 31 724133069 10 766 13 137 1 416 2 687 2 834 9 6 37 72 429 26 749 37 794 58 978 1 137 5 264

1943 60 879151331 12 908 16 282 1 155 2 203 3 971 12 2 25 84 371 24 666 68 328 82 538 2 773 6 078

1944 59 838166728 15 564 16 077 1 192 2 293 3 657 13 3 19 82 014 15 787 76 784 75 810 1 864 6 996

1945 29 671133835 13 160 10 639 1 100 2 083 2 553 7 1 32 71 948 12 755 73 544 55 781 1 332 6 805

1946 67 442150488 15 534 10 208 1 150 1 996 2 251 19 6 18 46 087 6 044 56 890 46 029 1 662 11 247

1947 50 584131406 15 963 10 154 879 1 700 2 008 20 3 22 54 314 2 781 40 854 41 241 1 466 7 679

1 Anmeldelsespliktig fra 1933. 2 Anmeldelsespliktig fra 1939. 3 Anmeldelsespliktig fra 1942.

? Notification obligatory from 1933. 2 Notification obligatory from 1939. 3 Notification obligatory from 1942.


Statistiske oversikter 1948 53

Tabell 24. Nye tilfelle av smitteførende tuberkulose innført i helserådenes

tuberkuloseprotokoller (registre) .1

New cases of bacillar tuberculosis registered by the Board of Health.'

Alder - Age

Ar

Year

I alt

Total

0-1 1-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+

Uoppgitt

alder

Age not

reported

Antall meldte tilfelle. - Number of notified cases.

1900

1905 6 747

1910 6 618

1915 6 454

1920 6 848

1921 7 117

1922 7 451

1923 7 509

1924 8 340

1925 7 827

1926 7 186

1927 7 154 21 47 139 292 1 018 2 928 1 268 601 350 279 148 63

1928 7 120 16 45 135 297 956 2 793 1 278 632 373 289 129 177

1929 7 430 20 49 161 365 1 075 2 762 1 440 588 373 264 169 164

1930 7 120 14 77 136 314 1 034 2 726 1 306 623 376 270 158 86

1931 6 582 15 59 104 221 910 1 375 1 122 1 295 566 354 266 179 116

1932 6 418 25 41 127 257 845 1 283 1 093 1 277 541 362 273 152 142

1933 5 752 7 56 90 229 766 1 157 952 1 192 495 286 226 152 144

1934 5 521 6 46 105 213 710 1 156 930 1 092 474 299 204 125 161

1935 5 261 14 46 113 210 704 1 054 793 1 028 496 274 226 125 178

1936 5 187 15 33 84 217 689 1 007 907 1 016 491 252 218 123 135

1937 4 938 13 50 75 193 '657 948 779 961 497 261 203 150 151

1938 4 991 9 50 107 185 596 926 826 987 484 279 183 112 247

1939 4 536 5 36 86 154 558 853 738 910 461 254 290 191

1940 3 877 7 39 65 118 436 663 629 786 446 241 261 186

1941 4 182 5 44 67 123 527 780 649 839 474 236 272 166

1942 3 946 7 26 48 95 403 708 554 776 441 255 291 342

1943 3 946 5 18 31 82 377 725 649 793 571 279 337 79

1944 3 835 7 15 23 54 356 718 598 805 526 322 354 57

1945 3 814 6 21 27 60 342 707 662 793 528 324 275 69

Meldte tilfelle pr. 10 000 levende. - Notified cases per 10,000 population

1900 - - - - - - - - - - - - - -

1905 29,2 - - - - - - - - - - -

1910 27,8 _ _ _ _ - - - - - - - - -

1915 25,s - - - - - - - - - - - _ -

1920 26,o - - - - - - - - - - .- _ -

1921 26,7 - - - - - - - - - - - _ -

1922 27,6 - - - - - - - - - - - -

1923 27,7 - - - - - - - - - - - - -

1924 30,6 - - - - - - - - - - - - -

1925 28,5 - - - - - - - - - - - - -

192b26,0 - - - - - - - - - - - - -

1927 25,8 4,2 2,2 4,7 10,4 37,4 62,o 34,1 20,9 15,4 16,1 10,3 -

1928 25,6 3,3 2,2 4,6 10,5 34,9 58,4 33,6 21,7 16,1 16,6 8,9 -

1929 26,6 4,3 2,5 5,6 13,o 39,4 57,8 37,4 20,2 15,9 15,2 11,6 -

1930 25,4 3,o 4,o 4,9 11,o 38,3 57,5 32,5 20,9 15,6 15,4 10,4 -

1931 23,3 3,3 3,1 3,8 7,7 33,5 55,3' 49,o 31,9 18,7 14,6 15,1 11,9 -

1932 22,6 5,7 2,2 4,8 8,9 31,o 50,7 47,6 30,9 17,5 14,7 15,3 10,o -

1933 20,2 1,7 3,1 3,5 7,9 27,8 44,9 41,1 28,4 15,6 11,5 12,5 9,8 -

1934 19,3 1,5 2,6 4,3 7,4 25,8 44,1 39,6 25,6 14,6 11,8 11,2 8,o -

1935 18,3 3,5 2,7 4,8 7,4 25,2 39,9 33,2 23,6 14,9 10,7 12,2 7,8 -

1936 18,o 3,7 2,o 3,6 8,o 24,1 37,9 37,3 23,4 14,3 9,7 11,6 7,6 -

1937 17,o 3,1 3,1 3,3 7,3 22,9 35,3 31,4 21,9 14,2 9,9 10,6 9,2 -

1938 17,1 2,1 3,1 4,9 7,3 20,8 34,2 32,6 22,3 13,4 10,5 9,3 6,9 -

1939 15,s 1,1 2,2 4,1 6,3 19,5 31,5 28,7 20,3 12,5 9, ^7,9 -

1940 13,2 1,5 2,3 3,1 5,o 15,6 24,1 24,2 17,4 11,8 8,8 7,1 -

1941 14,1 1,1 2,6 3,a 5,4 19,6 27,8 24,9 18,3 12,3 8,4 7,3 -

1942 12,2 1,5 1,5 2,4 4,3 15,5 25,1 21,o 16,7 11,2 8,9 7,7 -

1943 13,1 0,9 1,o 1,5 3,8 15,o 25,7 24,4 16,8 14,3 9,5 8,7 -

1944 12,6 1,2 0,8 1,1 2,6 14,7 25,5 22,5 16,8 12,9 10,6 9,o -

1945 12,5 1,o 1,o 1,3 2,9 14,6 25,7 24,6 16,4 12,9 10,4 6,9 -

1 Ingen aldersfordelmg før 1926. No distribution by age before 1926.


54 Statistiske oversikter 1948

Tabell 25. Sinnssyke. - Mentally diseased.

Ved utgangen

av året

End of year.

Behandlet på

sinnssykehus

In hospitals for

mental desease

Forpleid med statsbidrag

utenfor sinnssykehus

In family care, state

supported

Sinnssyke

i alt

Total of mentally

diseased

Pr. 10 000 innb.

Rate per 10,000

population

I alt I alt I alt I alt

M M K F

Total

M M K F Total

M M K F

Total

M M K F

Total

-

1933 3 868 3 002 6 870 2 271 2 803 5 074 6 139 5 805 11 944 44,o 39,7 41,8

1934 3 864 3 094 6 958 2 395 2 933 5 328 6 259 6 027 12 286 44,6 41,1 42,s

1935 3 943 3 210 7 153 2 541 3 010 5 551 6 484 6 220 12 704 46,o 42,3 44,1

1936 4 042 3 315 7 357 2 680 3 127 5 807 6 722 6 442 13 164 47,4 43,6 45,s

1937 4 102 3 395 7 497 2 806 3 260 6 066 6 908 6 655 13 563 48,s 44,9 46,7

1938 4 190 3 484 7 674 2 930 3 425 6 355 7 120 6 909 14 029 49,7 46,4 48,6

1939 4 213 3 486 7 699 3 126 3 556 6 682 7 339 7 042 14 381 51,1 47,2 49,1

1940 4 236 3 582 7 818 3 083 3 492 6 575 7 319 7 074 14 393 50,6 47,2 48,9

1941 4 233 3 571 7 804 3 008 3 399 6 407 7 241 6 970 14 211 49,8 46,2 48,0

1942 4 116 3 457 7 573 2 967 3 397 6 364 7 083 6 854 13 937 48,5 45,2 46,8

1943 3 991 3 523 7 514 2 835 3 314 6 149 6 826 6 837 13 663 46,3 44,7 45,5

1944 4 011 3 532 7 543 2 730 3 166 5 896 6 741 6 698 13 439 45,8 43,4 44,3

1945 4 062 3 483 7 545 2 530 3 053 5 583 6 592 6 536 13 128 43,7 42,1 42,7

Tabell 26. Pasienter lagt inn for første gang på norsk sinnssykehus.

Etter sykdommens form.

First admissions of patients to Norwegian hospitals for mental disease by mental disorder.

.

O 6

y; ° O N

A

i

m cd kø 5

År a m o

Ø .2. p d å

-41.,,i Y n O 4 o c

Year

c

o

å

U >>4

U U

m

y0 ^å> .5 A EE A A:.

U ,G

.>,'

S. a,8 å a ce å^ a, å ^ a,m

cd

e 1U c~dn

d d v

qg a •a •^ y

„ cd F

p, a) N U 3 -4 '0.

1935 55 132 158 669 46 18 16 66 121 24 19 13 1 337

1936 81 156 143 643 40 22 20 80 146 24 10 16 1 381

1937 82 152 100 662 39 28 25 61 121 22 8 27 1 327

1938 101 192 125 677 35 21 21 50 131 23 23 40 1439

1939 113 232 142 683 70 25 18 60 109 26 12 65 1555

1940 103 308 156 601 59 25 16 65 137 36 12 71 1 589

1941 120 230 130 527 54 25 10 63 150 28 12 50 1399

1942 102 263 145 494 47 35 10 49 148 25 6 52 1 376

1943 109 299 164 406 67 20 14 54 148 28 12 93 1414

1944 118 304 150 396 92 37 17 49 177 47 29 82 1498

1945 114 377 163 385 93 25 14 45 136 26 21 104 1 503

M. M. 246 393 281 1707 79 67 82 230 242 72 29 142 3 570

K. F.

1936-40

234 647 385 1559 164 54 18 86 402 59 36 77 3 721

I alt Total 480 1040 666 3266 243 121 100 316 644 131 65 219 7 291

Pst. Pct. 6,6 14,3 9,1 44,8 3,8 1,7 1,4 4,3 8,8 1,s 0,9 3,o 100,o

M. M. 287 573 264 1201 178 83 63 177 328 94 33 202 3 483

K. F. 276 900 488 1007 175 59 2 83 431 60 47 179 3 707

1941-45 I alt Total 563 1473 752 2208 353 142 65 260 759 154 80 381 7 190

1

Pst. Pct. 7,8 20,5 10,5 30,7 4,9 2,o 0,9 3,6 10,6 2,1 1,1 5,3 100,o

^. 5

a,

U

eb

a,o

U d

m0

a,5

o

Z

., 5

cå°

aa,


Statistiske oversikter 1948 55

a

en

+ òa o i

alt

"7) :,'c'5' Total

y

D aW

Tabell 27. Antall kjente spedalske forpleid i de enkelte fylker.

Reported cases of leprosy cared for in the various »fylker«.*

b °

F 1

o

m

Ø

,^

a' o Z

Fylker

'd 4 ạ

ro b

.0 ro å

Ø oo ca

o

o b

1

a 1

5

'a

5

75t

P.

åa ia p

o W F -

åj o o

g Z

ti

a1

,21

en a c å ø ro

To g

ø

'a

ro m

`'-', ro

o, m o

on "

N o F°, o

pi m F zE+ z F

1856 2858 - 3 - 15 33 - - 1 6 225 466 194 842 339 187 201 272 57 17

1860 2068 - 2 - 4 17 - - - 1 4 150 277 449 419 257 133 131 180 44

L865 2136 - - - 12 7 2 - - - 3 152 269 437 363 288 315 102 157 29

1870 2055 - - - 4 11 1 - - - 3 144 245 408 296 317 325 114 159 19 I 9

1875 1752 - 1 - 4 5 - - - - 3 110 206 350 260 278 270 94 146 20 4

L880 1606 - 1 - 6 5 - 1 - - 5 89 164 358 217 220 298 86 129 27 I -

L885 1195 1 1 - 5 6 - - - - 2 56 117 307 139 160 229 51 104 17

L890 960 1 1 - 7 4 - - - - 1 32 67 249 94 147 230 44 71 12

[895 688 - 1 - 4 5 - - - - 1 21 48 212 65 53 191 27 50 10

L900 577 - 1 - 4 7 - - - - 1 13 46 162 61 29 170 30 42 11

L910 323 - 1 2 3 1 7 20 104 28 14 113 9 18 2 1

L920 160 - 1 2 - - - 1 - - 1 4 7 386 11 7 324 5 10 - -

L930 69 - 1 1 - - - 1 - - - 1 5 45 4 2 1 3 5 - -

1940 28 1 1 21 3 1 - 1 - - -

1945 22 1 19 1 - - - 1 - -

1 Rikshospitalet tatt med 2 Stiftelsene tatt med. 3 30 pasienter overført fra Reitgjerdet til Bergen.

1 Rikshospitalet (State hospital) incl. 2 The Leprosy hospitals incl. 3 30 patients transferred from Reitgjerdet to Bergen.

* For administrative purposes, Norway is divided into 20 districts, called »fylker«. (Sing. »fylkes).

Tabell 28. De viktigste dødsårsaker. Alle aldre.

Mortality by principal causes. All ages.

.x

S

åy

Dødsårsak

(Etter nomenklaturen av 1941)

Causes of death

Antall dødsfall

Number of deaths

Dødsfall pr.

100 000 levende

Death rates per

100,000

population

1941 1942 1943 1944 1945 1936-40 1941-45

Tuberkulose. Tuberculosis 2 373 2 169 2 079 2 240 1 980 91,0 72,2

Andre infeksjonssykdommer. Other infectious and

parasitic diseases 1 503 1 232 1 670 1 556 1 291 30,9 48,3

Karcinom og sarkom. Carcinoma and sarcoma 3 996 3 915 3 865 3 978 3 945 132,9 131,1

Andre svulster. Other neoplasms 455 397 393 350 413 10,0 13,4

Sukkersyke. Diabetes 394 335 278 253 246 11,3 10,o

Andre ernærings- og indresekresjonssykdommer, reumatiske

sykdommer, avitaminoser. Other allergic,

endocrine system, metabolic and nutritional diseases 231 199 221 232 180 5,3 7,1

Blodsykdommer. Diseases of the blood 244 221 232 249 249 7, 2 8,o

Apopleksi. Apoplexy cerebral 2 779 2 778 2 531 2 667 2 706 98,1 89,6

Hjerneemboli og andre intrakranielle skader. Embolism

cerebral and other intracranial injuries 99 154 91 77 133 3,7

Andre nervekykdommer og sanseorganssykdommer.

Other diseases of the nervous system and sense organs 560 576 508 545 515 20,1 18,o

Endocarditt. Endocarditis chronic 1 074 771 860 890 884 52,7 29,8

Myocarditt. Myocarditis chronic 1 572 1 490 1 495 1 432 1 366 47,3 49,0

Arteriosclerose. Arteriosclerosis 1 349 1 138 984 916 888 54, 9 35,1

Andre sykdommer i sirkulasjonsorganene.

Other diseases of the circulatory system 649 955 1 045 999 1 199 20,6 32,3

Bronkitt. Bronchitis 328 272 288 298 230 11,9 9,4

Lungebetennelse. Pneumonia 2 846 2 666 2 662 2 781 2 124 95,5 87,1

Andre sykdommer i åndedrettsorganene.

Other diseases of the respiratory system 294 440. 407 475 345 10,3 13,1

Sykdommer i fordøyelsesorganene. Diseases of the

digestive system 1 558 1 746 1 684 1 728 1 580 44,8 55,2

Nefritt. Nephritis 725 522 578 596 518 26,3 19,5

Andre sykdommer i urin- og kjønnsorganene. Other

diseases of the genito - urinark system 732 682 655 613 658 19,6 22,2

Andre sykdommer. Other diseases 1 045 1 170 1 179 1 265 1 173 34,7 38,s

Ulykker, drap og selvmord. Violent deaths 3 095 3 930 3 560 3 805 2 807 61,5 114,5

Alderdomssvakhet. Senility 2 178 2 209 2 124 2 189 2 217 100,8 72,6

Uoppgitt eller ubestemt angitt dødsårsak. Unknown

and ill-defined causes of death 2 130 2 095 2 234 2 518 2-383 51,3 75,6

Døde i alt. Total 32 209 32 062 31 623 32 652 30 030 1039,o 1055,6


56

Statistiske oversikter 1948

Year

Tabell 29. Dødeligheten av de viktigste årsaker i alderen 0-1 år.

Mortality of infants

under one year of age, by principal causes.

q G t E w

å i

N

1

yy

.7

'

4

.^

! y.j Fo'UC

O A

, ^ • R7 .

ø w R.

;;

m•."s y '^:^

,C S

ar e

O y

e^ .su,.

°^

° tio Y ^ • .1 o e til ..,m

to' M 12 :11 ø

«, d 1 e) O P E a^i li ° ^ z. ^+

^+ .S r, ^ :n ^ R•.., C.

^ å

m

2:,5

1

td .^ F p o FO . 1 ^, x 4, .N q +'Co 'J'

'd U O O &'

O O

W

G. m t L1 0

d

a d ..2 '4 1:1: Wti y'AO E.F^ 6•00 ty Ria'i 2''d a1,c44 H«,A .6- V å ,1 e

Antall dødsfall - Number of deaths

1931 898 61 120 6 130 442 83 151 15 224 2130

1932 927 50 149 11 116 365 93 159 13 245 2128

1933 883 46 136 6 102 351 98 157 14 210 2003

1934 829 26 95 3 64 251 76 117 6 178 1645

1935 783 36 82 6 100 379 73 130 12 226 1827

1936 844 40 98 2 70 299 83 149 16 174 1775

1937 912 36 120 5 54 319 70 145 11 167 1839

1938 838 31 91 7 51 316 64 148 17 129 1692

1939 760 21 98 9 41 293 93 212 8 200 1735

1940 817 18 121 5 42 314 77 180 14 267 1855

1941 359 320 66 79 17 133 6 45 437 99 121 18 266 1966

1942 366 289 67 132 18 146 3 34 384 70 130 19 254 1912

1943 417 271 61 101 23 136 4 25 376 85 159 24 345 2027

1944 419 297 81 103 20 173 1 22 427 122 182 21 416 2284

1945 438 328 81 83 17 177 2 21 438 83 155 16 410 2249

Døde pr. 1 000 levendefødte - Death rates per 1,000 live births

1921--25 - 17,4 1,6 3,9 0,4 4,2 9,2 2,s 2,7 0,4 9,1 51,7

1926--30 20,9 1,4 3,3 0,3 2,9 8,8 2,3 2,7 0,4 6,5 49,5

1931--35 10,9 1,o 2,7 0,1 2,4 8,2 2,0' 3,3 0,3 5,0 44,9

1936--40 - 18,5 0,7 2,3 0,1 1,1 6,s 1,7 3,7 0,3 4,2 39,4

1941--45 7,1 5,4 1,8 1,8 0,3 • 2,7 0,1 0,5 7,4 1,6 2,7 0,3 6,0 37,2

1 For årene 1921-1940 har en ikke særskilt oppgave for fødselstrauma. Disse tilfelle ble da ført under »Andre

sykdommer.« 2 »Pemfigus hos nyfødtea, som etter nomenklaturen av 1941 er tatt under »Andre sykdommer hos

nyfødtea ble tidligere registrert under »Andre infeksjonssykdommer«.

1 Before 1941, no specification for injuries at birth. These cases were classified under the group »Other diseases«.

2 Pemphigus neonatorum, which has been included under »Other diseases of new-borna after 1941, was previously

included in the group »Other infectious and parasitic diseases«.

Tabell 30. Dødeligheten av kreft etter kjønn og alder. Pr. 10 000 levende.

Cancer mortality by sex and age. Per 10,000 population.

År

Year

I alt

Total

A. Menn - Males B. Kvinner - Females

Alder - Age

Under

0 30--40 40-50 50-60 60-70 70-80

80 og

over

I alt

Total

Alder - Age

Under

80 og

30 30-40 40-50 50-60 60-70 70-80 over

1911-15.... 10,2 0,3 2,5 9,o 27,o 56,2 81,6 71,2 9,6 0,3 3,1 11,3 23,8 44,7 59,3 54,e

1916-20.... 10,o 0,3 2,0 8,0 25,3 56,7 84,1 79,9 10,1 0,3 2,9 12,1 25,4 44,! 64,1 58,4

1921-25.... 10,9 0,4 2,2 7,9 25,2 60,s 97,4 95,9 11,3 0,4 3,2 12,1 26,3 49,1 73,s 74,2

1926-30.... 11,5 0,3 2,o 7,1 23,0 59,2 104,5 116,1 12,3 0,4 3,2 12,2 25,6 48,9 83,5 92,1

1931-35.... 12,4 0,4 1,7 7,2 23,7 58,3 110,4 142,5 13,3 0,4 3,o 11,3 25,7 49,1 85,8 118,E

1936-40.... 12,9 0,4 1,7 6,4 21,5 56,1 116,4 157,0 13,7 0,3 2,8 10,4 24,5 45,6 90,1 121,2

1941-45.... 12,6 0,4 1,6 6,o 18,6 50,s 114,1 150,6 13,6 0,3 2,6 9,5 22,6 44,3 84,4 125,s

1931 12,5 0,6 2,1 7,0 25,5 60,2 110,5 131,1 12,9 0,4 2,8 12,1 26,8 48,8 83,5 102,s

1932 12,5 0,2 1,9 7,0 24,2 60,3 111,6 148,5 13,3 0,3 3,1 11,4 27,5 49,4 85,6 121,5

1933 12,2 0,4 1,4 7,3 22,8 54,9 116,2 142,o 13,3 0,4 2,8 11,0 24,1 49,0 86,9 129,1

1934 12,4 0,4 1,8 7,2 25,o 56,6 106,6 146,2 13,8 0,4 3,1 11,4 26,8 50,2 89,6 118,4

1935 12,3 0,3 1,4 7,3 21,2 59,5 107,3 144,5 13,1 0,4 3,2 10,6 23,6 48,1 81,1 121,6

1936 12,7 0,4 1,6 6,7 21,8 55,s 112,6 160,9 13,3 0,2 2,7 12,1 21,6 45,6 89,7 124,2

1937 12,7 0,5 1,9 7,4 20,1 57,4 110,8 147,5 13,5 0,5 2,7 9,s 26,3 43,3 92,3 115,4

1938 12,6 0,4 1,9 5,5 23,6 53,3 108,4 156,0 13,5 0,3 2,9 10,6 23,5 47,0 84,5 124,8

1939 13,4 0,3 1,3 6,2 21,5 57,o 124,2 166,1 14,o 0,4 3,o 9,4 24,6 44,8 93,8 129,s

1940 13,3 0,3 1,6 6,4 20,8 56,8 126,0 154,7 13,9 0,3 2,4 10,2 26,3 47,0 90,2 111,E

1941 12,9 0,4 1,8 6,9 20,2 53,7 118,4 144,5 14,1 0,3 2,8 10,1 23,4 47,9 88,8 131,2

1942 12,4 0,4 1,8 7,1 17,o 50,2 112,8 151,5 13,9 0,3 2,6 9,8 24,7 47,3 85,2 120,1

1943 12,6 0,5 1,7 5,5 20,o 51,0 107,5 160,9 13,2 0,4 2,6 9,2 21,5 43,3 82,1 117,7

1944 12,7 0,4 1,a 5,3 18,2 49,6 121,2 148,4 13,6 0,3 2,7 9,5 20,6 42,5 86,2 128,s

1945 12,3 0,4 1,2 5,2 17,8 49,9 110,5 146,9 13,4 0,3 2,5 9,2 23,0 41,0 79,8 128,2


Statistiske oversikter 1948

57

Tabell 31. Tuberkulosedødeligheten etter kjønn og alder. Pr. 10000 levende.

Tuberculosis mortality by age and sex. Per 10,000 population.

År

Year

I alt

Total 0-4 5-9

1871-75 23,3 35,6 12,9

1876-80 25,o 38,o 11,5

1881-85 26,5 38,9 13,4

1886-90 24,3 33,8 12,8

1891-95 27,2 32,o 12,5

1896-,00 29,9 34,5 15,o

1901-05 26,8 26,5 11,9

1906-10 24,4 21,9 10,3

1911-15 23,o 18,o 8,6

1916-20 22,2 14,o 7,7

1921-25 19,8 11,8 5,9

1926-30 15,9 9,4 4,5

1931-35 12,5 5,6 2,o

1936-40 9,6 3,8 1,8

1941-45 8,4 2,6 1,7

1931 14,5 7,2 1,7

1932 13,7 5,s 2,8

1933 11,s 4,6 1,8

1934 11,7 5,5 1,8

1935 10,9 4,9 1,9

1936 10,5 4,9 1,8

1937 10,3 4,3 2,5

1938 9,4 3,1 -1,3

1939 8,9 3,1 1,5

1940 9,o 3,4 1,8

1941 9,o 3,3 1,4

1942 8,7 3,o 2,2

1943 7,9 2,7 1,8

1944 8,8 2,6 1,8

1945 7,4 1,6 1,3

1871-75 25,6 134,6 15,5

1876-80 27,o 34,3 16,6

1881-85 29,2 36,5 15,4

1886-90 27,2 31,9 14,4

1891-95 29,8 31,1 14,6

1896-00 31,9 33,9 19,2

1901-05 29,5 25,6 14,3

1906-10 27,4 18,8 12,9

1911-15 24,2 15,6 10,4

1916-20 22,9 13,8 8,5

1921-25 20,9 10,5 7,1

1926-30 16,3 8,8 4,5

1931-35 12,4 5,9 2,3

1936-40 8,6 4,4 2,o

1941-45 6,1 2,7 1,3

1931 15,o 7,5 3,4

1932 13,5 5,8 2,2

1933 12,3 5,5 2,4

1934 10,8 4,5 1,7

1935 10,2 5,9 1,6

1936 9,8 4,4 2,4

1937 9,3 4,6 2,1

1938 8,2 3,2 1,s

1939 8,2 3,8 2,3

1940 7,5 2,4 1,3

1941 7,1 2,4 1,7

1942 5,9 2,4 1,4

1943 6,o 3,o 1,3

1944 6,o 3,1 1,3

1945 5,6 2,7 0,6

Alder - Age

110-14115-1920-24125-29 30-39140-4950-59 60-6970-79!

A. Menn - Males

80 og

over

8,6 15,4 32,s 27,7 21,7 24,o 26,3 22,8 7,9

9,1 22,o 37,6 28,4 28,9 22,9 24,8 16,2 3,2

10,6 22,7 41,2 30,6 23,9 22,2 22,1 25,1 8,7

10,5 21,1 40,o 28,9 23,4 21,6 21,8 17,5 8,2

11,9 25,2 46,5 33,5 26,5 27,8 29,8 21,1 9,2

14,5 31,9 50,4 36,o 27,o 28,1 29,6 22,8 10,2

13,o 30,9 49,5 32,4 26,o 23,7 26,4 17,4 9,1

11,6 28,9 45,8 31,2 23,2 23,4 24,o 19,o 7,5

8,7 27,2 48,8 43,6 29,o 22,o 21,9 21,7 18,1 8,4

8,6 26,6 49,3 41,2 28,4 21,1 18,6 19,6 15,4 5,8

7,3 23,2 43,6 36,7 25,4 17,9 15,9 18,5 14,6 6,3

4,7 15,o 32,1 31,8 22,1 615,6 13,7 15,o 13,3 10,5

3,o 10,1 21,5 23,3 19,1 13,5 11,6 13,9 13,4 8,3

2,o 7,2 13,7 16,o 14,7 11,6 9,4 10,5 10,2 7,o

1,5 5,1 10,9 11,5 11,8 10,7 9,8 10,1 11,7 8,3

3,6 13,3 24,6 28,2 21,9 15,8 13,8 15,1 16,3 10,7

3,4 12,6 23,8 27,7 20,o 13,8 11,8 16,1 15,7 8,2

3,o 8,8 21,6 22,3 18,5 12,7 8,s 14,6 11,7 8,7

2,5 9,o 19,3 20,7 18,3 13,2 13,1 11,3 12,2 5,6

2,6 7,1 18,8 18,3 17,1 12,2 10,5 12,3 11,1 8,2

2,2 8,3 17,8 20,4 14,9 12,1 8,9 11,3 9,8 4,3

1,9 9,1 15,5 16,2 15,4 12,2 10,5 11,3 9,5 5,4

1,6 6,6 12,6 13,9 16,2 12,5 9,3 10,8 7,5 8,6

2,o 5,9 11,3 14,6 13,7 10,9 9,4 10,1 11,5 5,9

2,2 6,3 11,4 15,o 13,3 10,4 8,7 9,3 12,5 10,7

1,s 6,6 11,7 13,o 12,7 11,o 10,o 10,7 11,6 11,8

1,9 6,o 11,o 12,6 11,6 11,2 9,6 10,1 11,4 8,6

1,2 3,5 10,5 11,1 11,o 10,2 9,3 10,4 11,4 6,3

0,8 5,5 10,9 10,8 12,7 12,5 11,2 9,4 12,2 6,1

1,9 3,5 10,3 9,8 10,7 8,3 8,9 10,o 12,2 9,0

B. Kvinner - Females

13,1 22,s 27,5 30,3 29,7 27,4 31,7 18,6 9,6

16,5 27,5 32,1 34,o 28,7 25,8 23,8 16,8 9,4

17,1 26,9 34,o 37,9 31,6 27,4 31,o 24,3 6,6

17,9 28,5 35,7 37,3 28,3 24,7 23,o 18,8 5,1

19,1 32,1 38,3 39,2 32,4 26,4 27,6 25,4 11,9

22,3 37,5 41,9 41,1 31,8 28,9 29,3 24,8 9,2

20,8 39,o 43,8 40,4 30,4 25,3 24,4 18,3 8,1

19,1 35,5 43,9 38,5 27,9 23,8 22,4 19,9 8,1

15,4 33,8 40,6 39,5 33,6 25,4 19,3 19,5 16,7 9,2

13,3 32,8 40,7 37,5 31,8 22,9 18,9 16,9 14,4 6,8

12,o 32,2 42,2 36,8 25,8 18,2 15,7 15,3 14,5 8,2

6,8 21,6 30,7 31,4 21,6 14,5 12,6 13,5 13,4 9,4

4,1 14,6 21,6 23,4 17,7 11,6 9,6 10,5 11,3 9,8

2,7 8,1 14,6 15,4 12,5 7,6 6,s 7,6 8,7 8,1

1,5 4,9 8,8 10,o 8,2 6,6 5,1 7,o 7,3 6,4

4,2 20,o 27,6 27,s 20,4 15,1 11,7 12,1 13,0 12,3

3,9 16,9 23,9 27,2 18,8 12,5 11,o 12,3 11,2 10,5

4,3 14,4 21,8 24,2 18,s 11,5 8,2 9,6 9,8 11,6

3,6 11,1 19,o 20,1 16,2 9,9 9,3 8,8 10,7 8,8

4,4 10,5 16,2 18,3 14,7 9,2 8,1 9,7 12,o 5,9

3,5 10,1 18,3 18,3 13,5 7,9 7,3 7,9 10,1 11,2

3,2 8,7 15,5 18,1 14,o 7,7 7,0 7,5 8,0 8,5

1,8 7,5 12,7 16,1 12,8 7,5 6,o 8;1 8,7 4,6

2,o 7,5 14,1 12,9 11,3 7,7 7,6 8,0 8,6 8,4

2,8 6,7 12,6 11,7 11,o 7,0 6,2 6,8 8,2 7,9

1,2 6,2 10,3 12,2 9,4 7,2 6,2 7,4 8,1 12,1

2,o 4,8 9,6 10,4 8,o 6,1 4,5 6,5 6,6 3,7

0,8 4,5 8,1 9,6 8,8 6,2 5,3 7,1 7,5 3,6

1,8 4,6 8,6 8,8 8,1 6,3 4,9 7,5 8,6 6,4

1,6 4,3 7,4 9,a 7,o 7,2 4,5 6,3 5,7 6,6


58 Statistiske oversikter 1948

Tabell 32. Voldsomme dødsfall.

Violent deaths.

Ar

Year

Menn

Men

Ulykker.

Accidents

Kvinner

Women

Tils.

Total

Menn

Men

Drap

Homicide

Kvinner

Women

Tils. Menn

Total Men

Selvmord

Suicide

Kvinner

Women

Tils.

Total

Voldsomme dødsfall

i alt

Total number of

Violent deaths

Menn

Men

Kvinner

Women

Tils.

Total

Antall dødsfall - Number of deaths

1891--1895

1896--1900

1901--1905

1906--1910

1911--1915

1916--1920

1921--1925

1926-1930

1931--1935

1936--1940

1941--1945

5 310

5 249

5 077

4 836

4 981

5 026

4 417

4 625

4 043

6 460

11921

772

743

764

701

733

727

791

918

960

1 637

2 804

6 082

5 992

5 841

5 537

5 714

5 753

5 208

5 543

5 003

8 097

14 725

61

71

68

68

87

55

63

84

63

42

1 228

29

37

31

26

° 32

30

34

40

43

31

335

90

108

99

94

119

85

97

124

106

73

1 563

512

499

607

548

603

466

679

746

748

772

696

150

119'

135

134

119

136

164

160

192

221

213

662

618

742

682

722

602

843

906

940

993

909

5 883

5 819

5 752

5 452

5 671

5 547

5 159

5 455

4 854

7274

13845

951

899

930

861

884

893

989

1 118

1 195

1 889

3 352

6 834

6 718

6 682

6 313

6 555

6 440

6 148

6 573

6 049

9 163

17 197

1931

1932

1933

1934

1935

1936

1937

1938

1939

1940

1941

1942

1943

1944

1945

795

786

828

854

780

809

855

949

934

2 723

2 128

2 843

2 482

2 531

1 670

194

183

186

214

183

249

184

261

381

561

530

472

505

744

551

989

969

1 014

1 068

963

1 058

1 039

1 210

1 315

3 284

2 658

3 315

2 987

3 275

2 221

15

15

11

11

11

7

5

17

3

9

19

1228

1348

1335

1276

16

13

4

4

6

9

8

5

2

7

11

2235

242

222

225

31

28

15

15

17

16

13

22,

5

16

30

463

390

357

301

157

149

149

153

140

137

148

154

161

166

102

116

129

123

224

38

36

28

44

46

45

51

50

37

38

25

34

45

48

61

195

185

177

197

186

182

199

204

198

204

127

150

174

171

285

967

950

988

1 018

931

953

1 008

1 120

1 098

2 898

2 249

3 187

2 959

2 989

2 170

248

232

218

262

235

303

243

316

420

606

566

741

592

814

637

1 215

1 182

1 206

1 280

1 166

1 256

1 251

1 436

1 518

3 504

2 815

3 928

3 551

3 803

2 807

Dødsfall pr. million innbygger - Death rates per million population

1891-1895 1077,7 146,0 595,3 12,4 5,5 8,8 103,9 28,a 64,8 1194,0 179,8 668,c

1896-1900 998,4 132,6 551,7 13,5 6,6 9,9 94,9 21,2 56,9 1106,8 160,4 618,

1901-1905 919,6 129,4 511,3 12,3 5,2 8,7 109,9 22,9 64,9 1041,8 157,5 584,a

1906-1910 854,5 115,2 471,4 12,0 4,3 8,o 96,8 22,0 58,1 963,3 141,5 537,5

1911-1915 843,6 115,7 466,8 14,7 5,0 9,7 102,1 18,8 59,0 960,4 139,5 535,i

1916-1920 803,5 109,6 446,4 8,8 4,5 6,6 74,5 20,5 46,7 886,s 134,6 499,7

1921-1925 669,1 113,8 384,3 9,5 4,9 7,2 102,9 23,6 62,2 781,5 142,3 453,7

1926-1930 681,9 128,5 398,1 12,4 5,6 8,9 110,0 22,4 65,0 804,3 156,5 472,(

1931-1935 580,8 131,7 351,1 9,0 5,9 7,4 107,5 26,3 66,0 697,3 163,9 424,

1936-1940 901,8 219,8 554,2 5,9 4,2 5,o 107,s 29,7 68,o 1 015,4 253,6 627,1

1941-1945 1616,9 366,5 980,1 166,6 43,s 104,o 94,4 27,8 60,5 1877,8 438,1 1144,1

1931 577,5 134,2 350,4 10,9 11,o 11,0 114,1 26,3 69,1 702,5 171,5 430,t

1932 567,6 126,o 341,5 10,8 9,o 9,9 107,6 24,8 65,2 686,o 159,8 416,1

1933 594,5 127,6 355,7 7,9 2,7 5,a 107,o 19,2 62,1 709,4 149,5 423,i

1934 609,9 146,2 372,9 7,9 2,7 5,2 109,3 30,1 68,8 727,1 179,o 446,1

1935 554,4 124,6 334,8 7,8 4,1 5,9 99,5 31,3 64,7 661,7 160,o 405,,

1936 572,3 169,o 366,5 5,0 6,1 5,5 96,9 30,5 63,o 674,2 205,6 435,(

1937 602,o 124,4 358,3 3,5 5,4 4,5 104,2 34,5 68,6 709,7 164,3 431,,

1938 "664,5 175;7 415,3 11,9 3,4 7,5 107,8 33,6 70,o 784,2 212,7 492,E

1939 650,1 255,3 448,9 2,1 1,3 1,7 112,o 24,8 67,6 764,2 281,4 518,:

1940 1884,3 374,o 1118,o 6,2 4,7 5,4 114,9 25,3 69,3 2 005,4 404,0 1189, s

1941 1465,o 351,6 898,0 13,1 7,3 10,1 70,2 16,6 42,9 1548,3 375,5 951,(

1942 1945,6 311,a 1113,4 156,o 155,o 155,5 79,4 22,4 50,4 2181,1 488,7 1319,t

1943 1685,3 330,5 995,4 236,3 27,5 130,o 87,6 29,4 58,o 2 009,2 387,4 1183,1

1944 1699,8 481,8 1079,7 225,o 14,2 117,7 82,6 31,1 56,4 2 007,4 527,1 1253,,

1945 1112,o 353,9 726,1 183.8 16,1 98,4 149,2 39,2 93,2 1 445,0 409,2 917,,

1 Herav var i 1942-201, i 1943-310, i 1944-250 og i 1945-205 politiske mord og dødsfall i tysk

fangenskap , uten oppgitt dødsårsak. 2 Herav var i 1942-224, i 1943-22, i 1944-2 og i 1945-2 politiske mord

og dødsfall i tysk fangenskap uten oppgitt dødsårsak.

1 Includes the following number of political murders and deaths from unknown causes in German concentration

camps: 1942, 201; 1943, 310; 1944, 250 and 1945, 205. 2 Includes the following number of political murders and

deaths from unknown causes in German concentration camps: 1942, 224; 1943, 22; 1944, 2 and 1945, 2.


Statistiske oversikter 1948

59

Tabell 33. Dødsfall ved ulykke under transport til sjøs og ved drukning ellers.

Deaths from water transport accidents and other deaths by drowning.

Ulykker under

Accidents occurred in

Ulykker under

Accidents occurred in

, o

E å

Drukningsulykker

Skipsfart

ti

`n

Drukningsulykker

3

Skipsfart

(også i havn) (unnt. under ,g,,= (også i havn) (unnt. under '^ I

Water transport fiske og skips- Til- A' Water transport fiske og Til- ven 0

Ar fart) sammen ro a o År skipsfart) sammen "d .b= 3

Year Fiske ?„)2,&= Drowning Tota ,-, •41 o Year Fiske d 3 øa Drowning Total ,, o

Fishing ro ra

ti

G ° (Excluding

w l

I a t d' '5 a accidents in oo,am

Fishing

a (Fxcluding

ro ra

o

I alt .c accidents in

g a

o

Total ^.N

N

å

t fishing and

o d b

water transport) o"0 0. > o. `t fishing and

Total y

o d å

o water transport) ° q ø

xxo1

a2x

L89 -1895 147 427 - 282 856 41,9 1931 84 116 - 251 451 16,c

189 -1900 133 398 - 280 811 37,4 1932 110 78 - 280 468 16,3

190 -1905 124 384 - 274 782 34,2 1933 109 90 - 265 464 16,3

190 -1910 126 337 - 250 713 30,4 1934 114 106 - 271 491 17,1

191 -1915 79 1322 - 283 684 27,9 1935 67 101 - 241 409 14,

191 -1920 90 1326 - 257 673 26,1 1936 81 104 - 235 420 14,3

L92 -1925 87 185 - 280 552 20,4 1937 97 72 - 280 449 15,3

192 -1930 106 171 - 261 538 19,3 1938 137 115 - 227 479 16,4

193 -1935 97 98 - 262 457 16,0 1939 74 155 90 225 454 15,3

193 -1940 89 281 2469 235 605 20,7 1940 55 766 699 209 1 030 35,0

194 -1945 77 765 656 298 1 140 37,9 1941 479 977 889 273 1 329 44,s

1942 4111 1244 1167 227 1582 53,1

1943 498 693 564 332 1123 37,4

1944 460 469 340 304 833 27,5

1945 35 230 138 352 617 20,2

1 Ikke mulig å skille krigsulykkene fra samtliue ulykker under skinsfart_ (Bare i 379 tilfelle ble det ormlvst

at ulykken skyldtes torpedering eller minesprengning). 2 Gjennomsnitt for 1939-40. 3 Inntil 1940 gjelder

oppgavene bare drukning, fra 1941 alle ulykker under transport til sjøs. 4 Herav omkom ved krigshandlinger

under fiske i 1941-4 1942-19, 1943-32 og 1944-47.

1 Accidents due to war operations can not be specified. 2 Average 1939-40. 3 Through 1940 only deaths by

drowning, beginning 1941 all accidents in water transport. 4 Of which accidents due to war operations, in 1941, 4;

1942, 19; 1943, 32 and 1944, 17.

Tabell 34. Antall leger, tannleger, jordmødre, dyrleger, apotek og sykehus.

Number of physicians, dentists, midwives, veterinary surgeons, pharmacies and hospitals.

Anstalter til kur

Alm. sykehus, og pleie av

klinikker og tuberkulose Sinnssykehus

sykestuer Sanatoriums. Hospitals for

General hospitals and mental disease

År

hospitals, cl nursing homes

Year for tuberculosis

w i

t ,^ m S å ,,, å Syke- Syke- Syke-

d ' y

.Gd 3 f; d Y s- Antall plasser Antall plasser Antall plasser

. c ro Ø °p,.N Number Number Number Number Number Number

^l Is F Q h A i Is of beds of beds of beds

1860 334 - 484 - 53 35 - - - 7 -

1870 415 21 591 76 67 43 - - - 9 783

1880 565 29 720 78 81 45 - - - 10 1045

1890 696 . 96 887 117 100 49 - - - 11 1299

1900 980 201 1 144 148 130 54 - 4 292 11 1 615

1910 1 266 469 1364 234 139 64 - 28 696 17 2 858

1920 1 346 595 1466 246 219 96 - 97 2 439 21 3 976

1930 1 826 1 133 1 590 325 260 190 11493 133 4 718 23 5 625

1931 1 887 1 187 1609 341 261 190 11 599 137 4 898 23 5 707

1932 1 954 1 245 1 598 353 262 196 12 373 141 5 098 23 5 726

1933 1 995 1 281 1595 367 262 193 12 397 141 5 115 23 5 726

1934 2 061 1 324 1571 370 263 192 12 602 143 5 223 23 5 832

1935 2 139 1386 1569 376 263 194 12 780 143 5 432 23 5 862

1936 2 214 1399 1558 381 264 197 13 101 144 5 640 23 5 952

1937 2 276 1 444 1 520 386 266 197 13 332 144 5 728 23 5 946

1938 2 347 1481 1 521 392 273 199 13 817 144 5 781 23 6 153

1939 2 418 1 511 1 521 399 274 204 14 209 144 5 708 23 6155

1940 2 472 1 545 1496 403 272 197 13 219 139 5 494 23 6 279

1941 2 528 1 566 1 515 424 273 208 13 876 138 5 439 23 6 354

1942 2 589 1 597 1 523 433 274 210 14 262 135 5 253 22 6 351

1943 2 652 1 629 1 526 444 274 211 14 813 133 5 229 22 5 925

L944 2 626 1617 1448 451 274 208 14 944 127 5 120 22 5 915

L945 2 634 1 593 1 458 434 274 211 15 657 128 5 129 22 6 073


Nasjonalinntekten

National Income

Fra tid til annen er det gjort flere forsøk på

å beregne nasjonalinntekten i Norge. Opplysninger

om disse beregninger finnes i en •spesialartikkel

om nasjonalregnskapet i Statistiske

Meddelelser 1947, is. 35.

Nasjonalinntekten for perioden 1935-43 ble

beregnet av Byrået under krigen. Resultatet

av disse beregningene er trykt i publikasjonen

»Nasjonalinntekten i Norge 1935-43


Statistiske oversikter 1948 61

Tabell 35. Nettorealinntekten i løpende kroneverdi 1935-1947. Mill. kr.

Net real income in current crown value: 1935-1947. Mill. kr.

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 19462 19472

I. Jordbruk og hagebruk, Agriculture

and horticulture.. 288 310 326 341 364 464 598 562 576 614 531

II. Skogbruk, Forestry 97 115 160 138 101 153 232 232 234 305 362

III. Fiske, Fishing 54 56 62 61 60 70 131 132 114 146 227

IV. Hvalfangst, Whaling 41 54 76 53 36 — — — — 92 209

V. Industri, Industry 1 138 1 290 1 493 1 569 1 760 2 077 2 857 2 751 2 668 2 698 3 309

Herav: Of which:

1. Industri ekskl. bygge- og anleggsvirksomhet,

Industry excluding

building and construction 973 1 086 1 273 1 321 1464 1 545 1 796 1 772 1 938 2 075 2 508

2. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Building and construction 165 204 220 248 296 532 1 061 979 730 623 801

VI. Transport, Transport. and commun. 287 349 543 517 626 344 335 395 468 763 904

Herav: Of which:

1. Skipsfart, Shipping. 157 290 385 350 449 156 101 96 89 440 554

2. Annen transport Other 130 140 158 167 177 188 234 299 379 323 350

VII. Handel, Commerce . 385 452 503 521 571 678 910 835 830 1 050 1 243

VIII. Finansvirksomhet Financial intermediaries

97 98 104 112 117 116 116 113 114 125 125

IX. Losji- og bevertningsvirksomhet,

Lodging and entertainment 54 66 68 74 77 82 98 95 95 105 120

X. Tjenester av varig forbrukskapital

(boliger) Services of durable consumers

capital (housing) 199 218 242 256 268 268 265 264 264 264 269

XI. Husarbeid, Domestic work 512 540 588 624 655 718 851 982 1 085 1 155 1 165

XII. Offentlige administrasjon, Public

administration . 70 72 83 100 107 112 112 127 145 230 230

XIII. Ymse tjenester, Various services 224 234 255 277 288 305 328 354 362 420 475

I alt, Total 3 446 3 854 4 503 4 643 5 030 5 387 6 833 6 842 6 955 7 967 9 169

Fradrag', Deductions'. 189 195 209 224 230 249 270 275 278 305 402

Nettorealinntekter, Net real income 3 257 3 659 4 294 4 419 4 800 5 138 6 563 6 567 6 677 7 662 8 767

1 Omfatter fradrag som ikke har latt seg fordele på næringer. 2 Foreløpige tall.

' Includes deductions which cannot be distributed among industrial groups. 2 Preliminary figures.

• Tabell 36. Nettorealinntekten i løpende kroneverdi, 1935-1947. Relative tall. 1939 = 100.

Net real income in current crown value: 1935-1947. Relative figures. 1939 = 100.

L

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1946 1947

I. Jordbruk og hagebruk, Agriculture

and horticulture.. 79 85 89 94 100 128 165 155 158 169 146

II. Skogbruk, Forestry 96 114 158 137 100 151 230 230 232 302 358

III. Fiske, Fishing 90 93 103 102 100 117 218 220 190 243 378

IV. Hvalfangst, Whaling 114 150 211 147 100 — — — — 256 581

V. Industri, Industry 65 73 85 89 100 118 162 156 152 153 188

Herav: Of which:

1. Industri ekskl. bygge- og anleggsvirksomhet,

Industry excluding

building and construction 66 74 87 90 100 106 123 121 132 142 171

2. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Building and construction 56 69 74 84 100 180 358 331 247 210 271

VI. Transport, Transport. and commun. 46 56 87 83 100 55 54 63 75 122 144

Herav: Of which:

1. Skipsfart, Shipping. 35 47 86 78 100 35 22 21 20 98 123

2. Annen transport Other 73 79 89 94 100 106 132 169 214 172 198

VII. Handel, Commerce . 67 79 88 91 100 119 159 146 145 184 218

VIII. Finansvirksomhet Financial intermediaries

83 84 89 96 100 99 99 97 97 107 107

IX. Losji- og bevertningsvirksomhet,

Lodging and entertainment 70 86 88 96 100 106 127 123 123 136 156

X. Tjenester av varig forbrukskapital

(boliger) Services of durable consumers

capital (housing) 74 81 90 96 100 100 99 99 99 99 100

XI. Husarbeid, Domestic work 78 82 90 95 100 110 130 150 166 176 178

XII. Offentlige administrasjon, Public

administration . 65 67 78 93 100 105 105 119 136 215 215

XIII. Ymse tjenester, Various services 78 81 89 96 100 106 114 123 126 146 165

Nettorealinntekten, Net real income 68 76 90 92 100 107 137 137 139 160 183


62

Statistiske oversikter 1948

Tabell 37. Nettorealinntekten i 1939- kroner. 1935-1947. Mill. kr.

Net real income in 1939 crowns: 1935-1947. Mill. kr.

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 19462 19472

I. Jordbruk og hagebruk, Agriculture

and horticulture.. 351 352 344 340 364 338 326 290 282 255 269

II. Skogbruk, Forestry 137 130 138 162 101 137 165 156 147 130 153

III. Fiske, Fishing 37 43 43 54 60 54 38 37 31 48 60

IV. Hvalfangst, Whaling 53 51 61 56 36 — — — — 21 40

V. Industri, Industry 1 375 1 526 1644 1 637 1 760 1 686 1 786 1 668 1 562 1 727 1936

Herav: Of which:

1. Industri ekskl. bygge- og anleggsvirksomhet,

Industry excluding

building and construction 1 142 1 255 1 375 1 370 1464 1 267 1 232 1 120 1 063 1 330 1 476

2. Bygge- og anleggsvirksomhet,

Building and construction 233 271 269 267 296 419 554 548 499 397 460

VI. Transport, Transport. and commun. 328 393 555 540 626 290 270 285 302 435 480

Herav: Of which:

1. Skipsfart, Shipping. 192 245 389 366 449 112 64 58 54 220 263

2. Annen transport Other 136 148 166 174 177 178 206 227 248 215 217

VII. Handel, Commerce . 462 522 518 534 571 536 602 543 506 671 737

VIII. Finansvirksomhet, Financial intermediaries

112 110 109 113 117 99 85 78 77 80 80

IX. Losji- og bevertningsvirksomhet,

Lodging and entertainment 62 74 71 75 77 70 68 65 64 67 70

X. Tjenester av varig forbrukskapital

(boliger) Services of durable consumers

capital (housing) 246 251 257 262 268 273 275 275 275 275 275

XI. Husarbeid, Domestic work 624 633 640 648 655 662 665 669 673 680 682

XII. Offentlig administrasjon, Public

administration . 79 81 90 101 107 109 113 129 147 150 150

XIII. Ymse tjenester, Various services 258 262 267 281 288 262 240 244 244 268 300

I alt, Total 4124 4 428 4 737 4 803 5 030 4 516 4 633 4 439 4 310 4 807 5 232

Fradrag,' Deductions'. 217 219 219 227 230 214 198 190 188 196 51

Nettorealinntekten. Net real income 3 907 4 209 4 518 4 576 4 800 4 302 4 435 4 249 4122 4 611 5 181

1 Omfatter fradrag som ikke har latt seg fordele pa nærmger. 2 Foreløpige tall.

1 Includes deductions which cannot be distributed among industrial groups. 2 Preliminary figures.

Tabell 38. Nettorealinntekten i 1939- kroner. 1935-1947. Relative tall. 1939 = 100.

Net real income in 1939 crowns: 1935-1947. Relative figures. 1939 = 100.

1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1946 1947

I. Jordbruk og hagebruk, Agriculture

and horticulture.. 96 97 94 93 100 93 89 79 77 70 74

II. Skogbruk, Forestry 136 129 137 160 100 136 163 154 146 129 151

III. Fiske, Fishing 62 72 72 90 100 90 63 62 52 80 100

IV. Hvalfangst, Whaling 147 142 169 156 100 — — — — 58 111

V. Industri, Industry 78 87 93 93 100 96 101 95 89 98 110

Herav: Of which:

1. Industri ekskl. bygge- og anleggsvirksomhet,

Industry excluding

building and construction 78 86 94 94 100 87 84 76 73 91 101

2. Bygge- og anleggsvirksomhet

Building and construction 79 92 91 90 100 142 187 185 169 134 155

VI. Transport, Transport. and commun. 52 63 89 86 100 46 43 46 48 69 77

Herav: Of which:

1. Skipsfart, Shipping. 43 55 87 82 100 25 14 13 12 49 59

2. Annen transport Other 77 84 94 98 100 101 116 128 140 121 123

VII. Handel, Commerce . 81 91 91 94 100 94 105 95 89 118 129

VIII. Finansvirksomhet, Financial intermediaries

96 94 93 97 100 85 73 67 66 68 68

IX. Losji- og bevertningsvirksomhet,

Lodging and entertainment 81 96 92 97 100 91 88 84 83 87 91

X. Tjenester av varig forbrukskapital

(boliger) Services of durable consumers

capital (housing) 92 94 96 98 100 102 103 103 103 103 103

XI. Husarbeid, Domestic work 95 97 98 99 100 101 102 102 103 104 104

XII. Offentlig administrasjon, Public

administration . 74 76 84 94 100 102 106 121 137 140 140

XIII. Ymse tjenester, Various services 90 91 93 98 100 91 83 85 85 93 104

Nettorealinntekten, Net real income 81 88 94 96 100 89 92 r 89 86 96 108


Statistiske oversikter 1948 63

Tabell 39. Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen 1939-1945

fordelt på offentlig og privat eie. Absolutte og relative tall.

Real capital summer 1939 and reduction in capital 1939-1945, by public and private.

Absolute and relative figures.

Offentlig Privat I alt "'

a>

Public Private Total 8,

ez CL o

gl C

Relative Relative Relative

r- 2 R

tall

tall

tall fi g, F

Mill. kr Relative Mill. e kr. Relativ Mill. kr.

x Relative ,å .b , g w

figures figures figure

s ,d ,n

- 4

Jordbruk. Agriculture . - - 4016 15,3 4016 12,s 175 4,5

Skog. Forestry 150 2,9 1 350 5,2 1 500 4,s 100 6,7

Fiske. Fishing . - - 305 1,2 305 1,0 130 42,6

Hvalfangst. Whaling - - 81 0,3 81 0,2 55 67,9

Industri. Industry 800 15,5 3 700 14,1 4 500 14,3 1 430 31,8

Transport. Transport. and commun. 2 757 53,5 1986 7,5 4743 15,1 1 070 22,6

Herav: Of which:

Skipsfart. Shipping . - - 1 500 - 1 500 - - -

Annen transport. Other transport. and commun 2 757 - 486 - 3 243 - - -

Handel. Commerce - - 1850 7,1 1830 5,9 790 42,7

Boliger, offentlige administrasjonsbygninger, hoteller

og restauranter og andre bygninger. Private dwellings,

public buildings, hotels, restaurants and other buildings 1 327 25,8 9 010 34,4 10 337 33,o 800 7,8

Diverse yrkesløsøre. Miscellaneous producers' equipment

120 2,3 120 0,4 240 0,8 50 20,8

Personlig innbo og løsøre. Durable consumer goods - - 3 800 14, 5 3 800 12,1 1 200 31,6

I alt. Total 5 154 100,0 26 218 100,0 31372 100,0 5 800 18,5

Tabell 40. Realkapitalen sommeren 1939 og kapitalreduksjonen 1939-1945

fordelt etter art. Absolutte og relative tall.

Real capital summer 1939 and reduction in capital 1939-1945, by kinds of capital.

Absolute and relative figures.

Offentlig

Public

Privat

Private

I alt

Tota

, ø I

y "

P. c

a

R

c "

am

Relative Relative Relative

o "

Mill. kr. Relative Mill. kr. tall

Relative Mill. kr. Relative ka,^

figures figures figures

å

`

^^ d b ,r 4

Grunn. Land. 1 343 26,1 2 710 10,3 4 053 12,9 110 2,7

Bygninger. Buildings . 3 300 64,0 12 812 48,9 16 112 51,3 1 030 6,4

Maskiner og redskaper. Tools and machinery 150 2,9 1 605 6,1 1 755 5,e 625 35,6

Båter. Boats . - 1 846 7,1 1 846 5,9 1 025 55,5

Andre transportmidler. Other means of transport 144 2,8 4Q4 1,5 548 1,7 280 51,1

Dyr (jordbruk). Animals (farm) - - 531 2,o 531 1,7 50 9,4

Lager. Stock 97 1,9 2 240 8,6 2 337 7,5 1 400 59,9

Løsøre og innbo. Durable consumer goods 120 2,3 4070 15,5 4 190 13,4 1 280 30,5

I alt. Total 5 154 100,0 26 218 100,0 31372 100,0 5 800 18,5


Jordbruk, meierier, skogbruk

Agricutture, Dairies, Forestry

De fØrste jordbrukstellingene i Norge ble

holdt sammen med folketellingene. Det gjelder

årene 1835, 1845, 1855, 1865, 1875, 1890 og 1900.

Den fØrste offisielle jordbruksstatistiske publikasjon

»Tabeller over Utsæd og Avl samt

Kreaturhold i Norge den 29. November 1835«,

ble trykt i 1839.

Den fØrste særskilte jordbrukstelling ble

holdt i 1907. Da hentet man inn for fØrste

gang oppgaver over arealet og bruken av det.

Disse særskilte jordbrukstellinger som er fullstendige,

er siden holdt med omlag 10 års

mellomrom, nemlig i 1918, 1929 og 1939.

Rasjoneringsdirektoratet holdt en særskilt

telling pr. 20. juni 1918 i forbindelse med

tvangsdyrkingen og forsyningsvanskene den

gang. Under den siste krig har Forsyningsdepartementet

hvert år, bortsett fra 1940, innhentet

oppgaver over buskapen. For de samme

årene har Landbruksdepartementet foretatt

arealtellinger. På grunn av de særlige forhold

under krigen, kan en ikke uten videre

sammenlikne tallene med tidligere år.

De jordbrukstellinger som ble holdt i forbindelse

med folketellingene inneholdt svært få

opplysninger. De fØrste tellingene, i 1835-55,

omfattet vesentlig oppgaver over utsæd og husdyrhold.

Samtidig ble det hentet inn skjønnsmessige

oppgaver over foldigheten for å få

grunnlag til beregning av avlingene. Etter

hvert ble tellingene utvidd til å omfatte flere

og flere oppgaver og en videre spesifikasjon.

Fra og med 1907, da jordbrukstellingene ble

holdt som særskilte tellinger, ble det anledning

til en ytterligere forbedring av statistikken.

11929 fikk en oppgaver over arbeidshjelpen

i jordbruket, avgrØftingen, gjødselstellet, kjøp

av for og kunstgjødsel m. m.

Utenom hovedtellingene er det fra 1923 innhentet

årlige oppgaver over bruken av are-

The first censuses of agriculture in Norway

were taken in connection with the censuses of

population. This was the case for the years

1835, 1845, 1855, 1865, 1875, 1890 and 1900.

The first official statistical publication on

agriculture, »Tabeller over Utsæd og Avl samt

Kreaturforhold i Norge den 29. November

1835e, (Tables on seed, production and number

of domestic animals in Norway as of November

29, 1835) was published in 1839.

The first separate census on agriculture was

taken in 1907. In this census figures were

collected on the land area and its use. Agricultural

censuses have since been taken in

1918, 1929 and 1939.

The Directorate for Rationing took a special

census on June 20, 1918, in connection with

the compulsory cultivation of grain at that

time. During the last war the Department of

Supply has collected, except for the year 1940,

annual statistics on the number of domestic

animals. The Department of Agriculture has

for the same years collected data on the land

area and its use. Because of the special circumstances

under which these data were collected

they can not be compared directly with figures

for earlier years.

The first censuses of agriculture which were

undertaken in connection with the census of

population contained comparatively few data.

Thus the censuses of 1835, 1845 and 1855

comprised mainly data on seed sown and

domestic animals. At the same time data on

the yield were collected, as a basis for the calculation

of the total crop. Gradually the censuses

were enlarged so as to take in more and

more data and a wider specification. Beginning

1907 when the first special census was

taken, the agricultural statistics have been

further improved.

In 1929 data were collected on hired farm

hands, on ditching, on the use of natural

fertilizer, purchase of fodder and commercial

fertilizer etc.

In addition to the censuses statistics based


Statistiske oversikter 1948 65

akt og husdyrholdet. Disse oppgaver bygger

på representative tellinger. I 1923-årgangen

(N. O. S. VII 117) er de metodene som er

brukt nærmere beskrevet. Ved tellingen i 1946

gikk man over til en ny metode. Denne er

det gjort nærmere rede for i 46-årgangen.

Fra og med 1924 til 1937 bærer publikasjonene

navnet »Landbruksareal og husdyrhokk

og senere »Jordbruksstatistikk..

Siden januar 1936 har en innhentet oppgaver

til en særlig bedekningsstatistikk for

svina. For pelsdyravlen ble det fØrste gang

innhentet oppgaver ved jordbrukstellingen i

1929. Særskilte pelsdyrtellinger er holdt i

1934, 1936 og 1946.

Statistisk Sentralbyrå har siden 1925 beregnet

oppgaver over avlingene hvert år. For

årene 1900-1924 er slike beregninger foretatt

hos Landbruksdirektøren. Byråets oppgaver

blir trykt i Statistiske Meddelelser og i den årlige

jordbruksstatistikk. Oppgavene bygger på

opplysninger fra jordstyrene som igjen senker

opplysninger hos 5 brukere innen sitt distrikt.

HØststatistikken omfatter også LandbruksdirektØrens

foreløpige meldinger om høstutsiktene

ved utgangen av vekstmånedene, med foreløpig

beregning av høstutbyttet ved utgangen

av september. Fra 1933 har en også beregninger

av hagebrukets avkasting etter oppgaver

hentet inn fra hagebruksfunksjonærene.

Far å få et grunnlag for beregningen av

den samlete produksjon av kjøtt, flesk, egg,

mjølk og ull ble det for året 1927/28 holdt

en særskilt representativ undersØkelse. En tilsvarende

undersØkelse ble foretatt i 1946/47,

men er ikke ferdig bearbeidd.

I forbindelse med gjeldskrisen i jordbruket

i 1930-årene Me det foretatt en undersøkelse

av formue og gjeld blant gårdbrukere og småbrukere,

bygd på likningsoppgavene pr. 1. januar

1932. Tilsvarende undersøkelser ble foretatt

i 1940, 1944 og 1946. •

Av prisoppgaver innsamles det månedlig

oppgaver over priser på diverse produkter og

produksjonsmidler til prisindeksene. For hjemmeavlede

kornvarer og poteter ble det i lang

tid hentet inn kvartalsvise prisoppgaver gjennon!

lensmennene. Etter at Statens Kornforretning

ble eneste kjøper av matkorn, tapte

disse oppgavene i verdi, og en har sluttet å

innhente dem. Priser på husdyr og stråfor

er blitt innhentet i samband med de femårlige

oppgaver over mjølkemengde m. v.

a

on sampling have been collected annually since

1923 on the use of the cultivated farm land

and on the number of domestic animals. In

the 1923 issue (N. O. S. VII, 117) the method

used was described. Beginning 1946 a new

method was used. It has been described in

the 1946 issue.

Beginning 1924 and until 1937 the publications

were called »Landbruksareal og husdyrhold•

(Land Area and Domestic Animals)

and later »Jordbruksstatistikk•. (Agricultural

Statistics).

Beginning January 1936 data on the mating

of swines have been collected. In the census of

agriculture in 1929 figures on fur-bearing

animals were collected for the first time.

Since then statistics on fur bearing animals

have been collected in 1934, 1936 and 1946.

Beginning 1925 the Central Bureau of Statistics

has estimated the annual farm production.

For the years 1900 to 1924 these estimates

were made by the Director of Agriculture.

The results are published in »Statistiske

Meddelelser« and in the annual Agricultural

Statistics. The data are based on information

from the local agricultural boards.

These boards again get their data from five

farmers within their district. The annual

production statistics also include the preliminary

reports of the Director of Agriculture on

the prospects at the end of each month, with

a preliminary report on the total crop at the

end of September. Beginning 1933 estimates

have also been made on the horticultural production

based on information from official

horticultural consultants (hagebruksfunksjonærer)

.

In order to get a basis for an estimate of

the total production of meat, pork, eggs, milk

and wool, a special sample survey was made

in 1927/28. A similar survey was undertaken

in 1946/47, but has not yet been published.

In connection with the indebtedness crisis

in agriculture in ' the 1930's an investigation

was made into the assets and liabilities of

farmers as of January 1, 1932, based on declarations

given to the fiscal authorities. Similar

investigations were undertaken in 1940, 1944

and 1946.

Monthly data on prices are collected for

various products and means of production. For

home-grown grain and grain products and

potatoes quarterly price figures were collected

through the sheriffs. When »Statens Kornforretning«

(State Grain Monopoly) became the

only buyer, these data lost their value and

their collection was discontinued. Prices of

domestic animals, hay etc. have been collected

in connection with the 5-yearly data on milk

produced etc.


66 Statistiske oversikter 1948

Priser på faste eiendommer (skyldmarksverdien)

blir beregnet årlig etter oppgavene

over registrerte eiendomssalg. Oppgaver over

arbeidslønnen i jordbruk og skogbruk har

vært innhentet årlig siden 1915/16, først av

Selskapet for Norges Vel, senere av Byrået.

En undersøkelse over resultatene av bureisingen

med statsstøtte i årene 1921-36 ble

holdt i 1938. Over arbeidstiden i jordbruk og

gartneri ble det gjort en ny undersøkelse i

1939. Tidligere forelå det oppgaver for 1915

og 1919.

Siden 1915/16 har Selskapet for Norges Vel

foretatt undersøkelser over driftsresultatene

ved en del gårdsbruk og småbruk. Landbrukets

prissentral utarbeider prisstatistikk og

Instituttet for driftslære og landbruksøkonomi

ved Norges Landbrukshøgskole foretar en del

indeksberegninger.

Meieristatistikk.

Siden 1875 ble det i forbindelse med Amtmennenes

femårs-beretninger innhentet opplysninger

om meieribrukets driftsforhold og

driftsresultater. Oppgavene ble publisert i de

femårlige oversikter over jordbruk og fedrift.

Fra 1912 ble det etter initiativ fra Den norske

meieriforening innhentet mer omfattende oppgaver,

•særlig over meierienes driftsforhold,

men det var for få meierier som ga oppgaver.

Samme år begynte også Statens meierifunksjonærer

å samle inn statistisk materiale med

det formål å kunne gi en årlig og mer fullstendig

oversikt over bevegelsen i innveid

mjØlkemengde og utbetalte priser ved alle

meierier.

Siden 1925 har Statistisk Sentralbyrå med

hjemmel i stortingsbeslutning av 29. februar

1924 innhentet og publisert månedlige oppgaver

over mjØlkemengde, produksjon m. v.

samt utgitt er mer utførlig årsstatistikk. De

månedlige oppgaver blir trykt i Statistiske

Meddelelser. Årsstatistikken utgis som egen

publikasjon under navnet »Meieribruket i

Norge.. Denne gir opplysning om driftsforholdene

og driftsresultatene fylkesvis og for

riket.

Skogstatistikk.

Vedstortingsbeslutning av 13. juni 1917

fikk man grunnlaget for de fØrste offisielle

undersøkelser over avvirking og tilvekst i landets

skoger. Undersøkelsene som ble satt i

Average real estate prices for farms (skyldmarksverdien)

are computed annually based

on actual figures from registered real estate

sales. Data on wages in agriculture and forestry

have been collected annually since 1915/16,

originally by »Selskapet for Norges Veie

(Royal Society for Promoting the Welfare• of

Norway), later by the Central Bureau of

Statistics.

A survey of the results of the creation of

new • homesteads during the years 1921-36

was made in 1938. In 1939 statistics on hours

worked in agriculture and horticulture were

collected. Earlier similar data were collected

for the years 1915 and 1919.

Beginning 1915/16 »Selskapet for Norges

Veie has undertaken annual surveys of the economic

results for a number of large and small

farms. »Landbrukets prissentral« (The Agricultural

Price Board) prepares price statistics

and »Instituttet for driftslære og landbruks-

Økonomi ved Norges Landbrukshøgskole. (Institute

for Agricultural Economy of the Agricultural

College of Norway.) undertakes certain

other index calculations.

Dairy Statistics.

Beginning 1875 statistics have been collected

in connection with. the »Amtmennenes femårsberetningere

on the operation of the dairies

and on their economic results. The results

were published in the 5-yearly surveys on

agriculture and domestic animals.

Beginning 1912 more detailed data, particuiary

on operating conditions, were collected

on a volontary basis on the initiative of »Den

norske meieriforening« (The Society of Norwegian

Dairies). Few dairies, however, participated.

The same year the state's dairy officials

began collecting statistical material in

order to give annually a more complete survey

of the changes in the quantity of milk delivered

and prices paid at all dairies.

Beginning 1925 the Central Bureau of Statistics

has collected and published montly data

on the qantity of milk received, production of

butter etc. It also publishes annual dairy statistics.

Monthly figures are published in »Statistiske

Meddelelser.e The annual data are

published in a separate publication »Meieribruket

i Norge. (Norway's Dairy Industry),

which also gives information on the operational

results for each »fylkee and totals.

Forestry statistics.

On June 13, 1917 the Storting voted to undertake

an appraisal of Norway's forest resources.

The survey was begun in 1919 and comprised

complete information on forest areas,,


Statistiske oversikter 1948 67

gang i 1919 omfattet fullstendige opplysninger

om skogenes arealer, eierforhold, årlig hogst,

tilvekst m. m. Beretningen om areal, eierforhold

og årlig hogst ble trykt i beretningen:

»Skogbrukstelling for Norge« (N. O. S. VIII

34.) .

Taksasjonsarbeidet med undersØkelser over

skogenes tilstand, treforrådet, tilvekst m. v.

ble utført av et nyopprettet organ som bearbeidde

og sendte ut beretning for hvert fylke

etter hvert som arbeidet ble ferdig. Den fØrste

av disse beretninger kom i 1920. I 1933 kom

det et sammendrag for hele landet, trykt i

publikasjonen: »Taksering av Norges skoger«.

Disse fØrste undersØkelser var engangsundersØkelser.

Oppgavene over salg og bruk av

trevirke til industriell produksjon ble tatt opp

igjen fra driftsåret 1936/37. Det har siden

vært innhentet årlige oppgaver. Forbruket av

trevirke på gårdene ble undersøkt særskilt for

året 1936 /37 og sendt ut som egen publikasjon

(N. O. S. IX 169) . En ny taksering av

landets skoger ble påbegynt i 1937 og pågår

fremdeles.

FlØtingsstatistikk. Sammendragene for alle

vassdrag går tilbake til 1886, men for de fleste

større vassdrag foreligger det offisielle data

fra 1861. Oppgavene til statistikken blir vesentlig

innhentet fra de enkelte flØtingsforefinger.

Siden 1922 bygger flØtingsstatistikken på

oppgavene over tØmmer innmeldt (merkt) til

fløting i vassdragene, mens det tidligere ble

brukt oppgaver over framfløtt tØmmer. Fra

1943 er stokketallet for vedtømmer tatt med

i oppgavene over antall stokker.

Gjennomsnittspriser for tØmmer, ved og

gjerdefang. Skogfunksjonærene har gitt gjennomsnittsprisene

for hver gruppe innen sitt

distrikt. Disse oppgaver er så tillagt vekt i

forhold til skogarealet i distriktet. Fra 1927

ble den samlede avvirking henholdsvis for

bar- og lauvtrevirke brukt som veiingsgrunnlag.

Sammenliknende beregninger har vist

omtrent samme resultater for begge framgangsmåter.

Oppgavene over den private skogskjØtsel er

samlet sammen fra Skogdirektørens og Det

norske skogselskaps beretninger.

Skogbrann. Oppgavene innhentes fra ordførerne

som får opplysningene fra særskilt

oppnevnte kommunale utvalg. Før 1924 ble

oppgavene innhentet og bearbeidd av SkogdirektØren.

Jaktstatistikk. Oppgavene over feite elg, villrein,

hjort, rådyr •og bever blir innhentet fra

ownership, production, annual growth etc. Data

on area, ownership and production were published

in »Skogbrukstelling for Norge. (Census

of Forests in Norway) (N. O. S. VIII 34) .

The appraisal of the Norwegian forests including

a study of the condition of the forests,

cubic mass, annual growth, etc. was undertaken

by a new organization which prepared

and published reports for each »fylke« as the

work proceeded. The first of these reports

came in 1920. In 1933 a summary was published

for the entire country in the publication

»Taksering av Norges skoger« (Appraisal of

Norway's Forests) .

Beginning 1936/37 data have been collected

annually on sale and use of timber for industrial

purposes. A special survey on the use of timber

on the farms was made in 1936/37 and

published in »Forbruket av trevirke på gårdene

1936/37e (Wood used on the farms 1936/37) .

N. O. S. IX 169. A new Appraisal of the country's

forests was started in 1937 and is still in

progress.

Statistics on timber floated. Summaries for

all water-ways date back to 1886, but for the

large water-ways official data are available beginning

1861. Material for these series is collected

mainly from the various floating associations.

Beginning 1922 the statistics have been

based on timber reported for floating in the

water-ways whereas previously data for timber

already floated were used. Beginning 1943

timber used as firewood have been included

in the number of logs.

Average prices for timber, fuel wood and

fence posts. The forest officials give average

prices for each group within their district.

These data are weighted according to the forest

area in the district. Beginning 1927 the total

wood cut of conifers and deciduous trees was

used as weights. Comparisons between the two

methods have shown that the results are almost

identical.

Data on cultivation of private forests are

collected from the reports of the Director of

Forests and »Det norske skogselskap. (Norwegian

Forest Association) .

Forest Fires. Data are collected from the

municipal authorities which receive their information

from a specially elected municipal

board. Prior to 1924 the data were collected

and prepared by the Director of Forests.

Hunting statistics. Data on elks, wild reindeer,

red-deer, roe-deer and beavers are col-


68 Statistiske oversikter 1948

lensmennene. Inntil 1924 ble statistikken bearbeidd

av Skogdirektøren. Rådyr var totalfredet

til 1927. Bever var totalfredet til 1918,

men det foreligger ikke oppgaver for denne

dyreart før 1925.

Statistikken over utbetalte premier for rovdyr

og rovfugler innhentes gjennom fylkeskontorene.

For noen dyrearter ble premiering

gjennomført i enkelte distrikter før den var

gjeldende for hele landet. Det er tilfelle for

rev hvor premiering ble gjeldende for hele

landet i 1880 og for mår, oter, hubro, falk,

spurvehauk og lom fra 1. juli 1900. Oppgavene

for disse dyrearter omfatter før denne

tid bare enkelte distrikter.

Jaktlovens bestemmelser om premiering ble

opphevd fra 1. juli 1932. De enkelte distrikter

har fra den tid selv avgjort om premier

skulle betales og hvilke dyrearter premieringen

skulle omfatte.

lected from the sheriffs. Prior to 1924 the

returns were worked out by the Director of

Forests. Roe-deer have been protected against

all hunting since 1927. Beavers were protected

until 1918, but no data are available for this

animal prior to 1925.

Statistics on premiums paid out for killing

animals of prey are collected from the »fylkee

governors. For certain animals premiums were

paid in some districts prior to the introduction

of a system of premiums for the whole

country. This was the case with foxes for

which premiums have been paid for the entire

country since 1880 and for marten, otter,

eagle, eagle-owl, falcon, sparrow hawk and loon

for which premiums have been paid since July

1, 1900. Earlier data for these animals include

only certain districts.

The paragraph on premiums in the hunting

law was repealed as of mid-year 1932. Since

then each district has decided whether premiums

should be paid and for which animals.


Statistiske oversikter 1948 69

Tabell 41. Tallet .på jordbruk delt etter arealet av dyrket jord.

Rikets bygder.

Number of farms by area of cultivated land. Rural.

Inntil

5 dekar

5,1-10

dekar

10,1-20

dekar

20,1-50

dekar

50,1-100

dekar

100,1-200

dekar

200,1-500

dekar

500,1-1000

dekar

Over

1000 dekar

Bruk i alt

Total

Ar

Year Up to 5.1-10 10.1-20 20.1-50 50.1-100 100.1-200 200.1-500 500.1-1000 Over number of

5 decares decares decares decares decares decares decares decares 1,000 decares farms

1907.. 83 616 37 009 43 144. 44 410 21 494 11 829 4 761 336 35 246 634

1917.. 99 115 38 547 42 239 43 151 20 783 11 143 3 952 242 26 259 198

1929.. 113 857 36 141 49 772 58 282 24 780 11 441 3 836 230 21 298 360

1939.. 134 123 31 855 51 354 67 097 27 686 11 932 3 883 228 23 328 181

Tabell 42. Arealet av dyrket jord i rikets bygder. Dekar.'

Area of cultivated farm land. Rural. Decare.1

År

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

Blandkorn

erter i alt åpen åker åker og dyrket dyrket jord

Korn og

Annen I alt åpen Eng på I alt

Erter

Poteter

Marley

og g hageg

hageg

jord Total

(barley Peas grains gzains Potatoes Other Total Cultivated cultivated

and oats) and peas cropland cropland meadow land

1835 .. 7 350 61 450 328 844 698 453 160 826 29 600 1 286 523 146 638 — — —

1865 .. 50 459 124 127 509 445 931 987 195 062 40 364 1 851 444 323 710 — — —

1875 .. 46 299 151 376 570 356 924 788 210 912 47 412 1951 143 355 906 — — —

1890 .. 43 438 136 507 515 847 974 007 141 772 36 249 1 847 820 388 221 — — -

1900 .. 50 362 129 949 394 601 969 995 75 839 29 071 1 649 817 364 692 310 491 2 325 000 4 475 000 6 800 000

1907.. 49 939 149 798 358 599 1 060 263 61 500 41 591 1 721 690 409 153 426 511 2 557 354 4 316 256 6 873 610

1910 .. 49 970 150 880 361 250 1 068 520 61 240 41 480 1 733 340 418 120 398 540 2 550 000 4 350 000 6 900 000

1917 .. 86 644 107 912 473 971 1 028 769 83 530 21 250 1 802 076 457 978 300 696 2 560 750 4 436 934 6 997 684

1918 .. 164 584 147 652 630 434 1 383 508 118 941 36 929 2 482 048 527 755 306 725 3.316 528 3 717 241 7 033 769

1920 .. 97 570 117 260 521 120 1 186 820 86 660 20 000 2 029 430 497 830 360 000 2 887 260 4 347 740 7 235 000

1923 .. 101 197 109 232 500 903 1 033 393 80 733 16 118 1 841 576 462 992 406 128 2 710 696 4 652 031 7 362 727

1924 .. 86 464 102 724 551 329 930 886 79 348 12 497 1 763 248 472 549 439 699 2 675 496 4 755 198 7 430 694

1925 .. 89 136 89 560 562 110 973 475 75 974 12 454 1 802 709 471 995 405 904 2 680 608 4 817 174 7 497 782

1926 .. 89 276 94 606 579 261 976 008 72 741 12 332 1 824 224 481 798 400 272 2 706 294 4 848 084 7 554 378

1927 .. 99 394 93 200 606 425 970 368 68 161 11 773 1 849 321 499 136 402 827 2 751 284 4 867 293 7 618 577

1928 .. 114 832 74 236 601 565 995 272 68 344 11 610 1 865 859 504 503 408 566 2 778 928 4 907 024 7 685 952

1929 .. 119 524 74 129 534 577 966 084 55 313 11 288 1 760 915 463 073 502 772 2 726 760 5 027 619 7 754 379

1930 .. 123 297 77 289 544 279 967 968 55 422 11 236 1 779 491 472 218 512 577 2 764 286 5 059 317 7 823 603

1931 .. 116 095 61 723 559 789 958 338 54 659 10 536 1 761 140 471 101 525 242 2 757 483 5 141 087 7 898 570

1932 .. 112 628 66 015 553 648 949 704 55 732 10 741 1 748 468 498 685 525 317 2 772 470 5 202 511 7 974 981

1933 .. 113 751 63 516 573 780 980 575 58 148 10 753 1 800 523 485 311 521 602 2 807 436 5 253 383 8 060 819

1934 .. 187 762 58 717 594 813 915 039 50 368 10 047 1 816 746 486 157 536 174 2 839 077 5 306 254 8 145 331

1935 .. 237 814 62 156 620 299 871 836 45 129 10 087 1 847 321 495 900 533 907 2 877 128 5 360 475 8 237 603

1936 .. 301 725 59 261 604:67 851 679 43 884 9 885 1 870 801 515 916 528 374 2 915 091 5 415 075 8 330 166

1937 .. 320 346 59 239 602 583 854 322 44 835 9 642 1 890 967 519 093 529 023 2 939 083 5 474 232 8 413 315

1938 .. 349 513 53 924 598 117 852 033 44 843 9 977 1 908 407 535 459 526 125 2 969 991 5 522 643 8 492 634

1939 .. 412 131 31 761 467 742 870 243 48 943 5 921 1 836 741 506 927 602 000 2 945 668 5 296 360 8 242 028

1940 .. 405 588 30 944 484 397 890 869 48 889 6 080 1 866 767 572 394 594 839 3 034 000 ? ?

1941 .. 462 000 37 300 555 400 928 000 74 100 10 400 2 067 200 631 800 591 700 3 290 700 4 583 500 7 874 200

1942 .. 492 116 42 815 526 372 911 314 77 529 11 401 2 061 547 789 896 536 313 3 387 756 4 362 939 7 750 695

1943 .. 475 503 38 642 509 492 921 450 68 464 11 934 2 025 485 808 065 503 021 3 336 571 4 359 347 7 695 918

1944 .. 474 469 37 317 465 058 884 430 66 565 13 352 1 941 191 734 269 599 782 3 275 242 4 378 504 7 653 746

1945 .. 480 293 26 680 414 643 855 772 54 369 11 819 1 843 576 646 333 615 459 3 105 368 4 619 026 7 724 394

1946 .. 382 851 25 015 405 325 835 653 47 089 8 594 1 704 527 623 853 600 714 2 929 094 5 047 569 7 976 663

1947 .. 291 569 13 431 391 109 757 207 38 292 9 428 1 501 036 568 589 600 271 2 669 896 5 354 591 8 024 487

1 Arealoppgavene for 1907 er beregnet etter oppgaver over utsæden m. v. For 1835, 1865 og 1875 omfatter

de også byene. For 1907, 1918 og 1923-28 er oppgavene over engarealene korrigert. For 1941-47 er oppgavene

over engarealene antakelig for lave.

The figures for area before 1907 were estimated on the basis of data relating to the quantity of seed sown, etc.

The figures for 1835, 1865 and 1875 include the towns also. The figures for meadowland have been corrected for 1907,

1918 and 1923-28. For 1941-1947 the figures for meadowland are probably too low.


1

70 Statistiske oversikter 1948

Consumption of commercial fertilizers.

Omregnet til

In terms of:

Kvelstoff Fosfors yre

År ^^r3 P, O^ Kali K, 0

Year Nitrogen Phosphoric Potash Fosfor P Kalium

(N) acid Ks O phon_ K

P. 0,

phorus Potassium

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

1900.... 150 1 500 250 654 208

1907.... 238 4 957 1 590 2 161 1 320

1917.... 2 924 6 833 5 080 2 979 4 216

1929.... 4 325 9 636 9 :170 4 201 7 611

1930.... 5 167 11 036 10503 4 812 8 717

1931.... 5 062 9 850 9 438 4 295 7 834

1932.... 5 125 9 780 6 950 4 264 5 769

1933.... 5 613 9 800 7 377 4 273 6 123

1934.... 6 006 11 521 8 834 5 023 7 332

1;35.... 7 200 12 849 14 200 5 602 11 786

1936.... 8 370 14 770 13 629 6 440 11 312

1937.... 9 000 15 300 14 500 6 671 12 035

1938.... 9 444 15 900 15 235 6 932 12 645

1939.... 10 270 14 825 14 825 6 464 12 305

1940.... 11 652 14 067 14 466 6 133 12 007

1941.... 20 098 10 521 21 995 4 587 18 256

1942.... 16 270 5 170 29 679 2 254 24 634

1943.... 21 458 800 20 400 349 16 932

1944.... 17 187 1 199 22 000 523 18 260

1945.... 21 500 1 300 18 032 567 14 967

1946.... 18 988 16 805 15 487 7 327 12 854

1947.... 20 905 22 683 28 979 9 890 24 053

Tabell 44. Tallet på redskap og

maskiner.

Implements and machinery.

År

Year

Tabell 43. Forbruket av kunstgjødsel.

Radsåmaskiner'

Grain

drills'

S1å- og

meiemaskiner

Mowers and

reapers

Arbeidsvogner

Farm

wagons

Arbeidskjerrer

Farm carts

1875 — 1 299 —

1890 2 349 12 110 —

1900 5 570 31 552 42 416 183 564

1907 6 983 49 227 45 296 173 025

1917 19 651 87 862 48 544 167 202

1929 27 012 97 690 57 297 193 468

1939 30 847 106 742 53 974 170 703

1944 32 730 107 142 — —

1 For 1900 omfatter tallet såmaskiner i alt, ikke

bare radsåmaskiner.

1 In 1900, the figures include all sowing machines,

not just drills.

Tabell 45. Innførsel av kraftfôrstoffer.

År

Year

Imports of feeding stuffs.

Mais

Corn

Kli

Bra

S4

.5

° y

1

d r: 'ro',1

`v ^,°

" °' 5

c å

d P Ø o

0z .8

Andre

kraftfôrstoffer'

Other

feeding

stuffs,

Tils.

Total

Tonn Tonn Tonn Tonn Tonn

I

1901.... 18 913 415 8 175 172 27 675

1902.... 16 238 328 11 892 1 290 29 748

1903.... 19 520 828 15 354 2 413 38 115

1904.... 14 216 911 16 749 2 015 33 891

1905.... 13 817 3 138 20 274 3 136 40 365

1906.... 18 230 1 944 17 380 3 112 40 666

1907.... 49 189 3 816 18 708 4 699 76 412

1908.... 20 537 2 901 20 583 4 181 48 202

1909.... 24 497 3 219 17 423 4 922 50 061

1910.... 19 988 2 464 19 000 3 060 44 512

1911.... 25 845 3 003 28 782 7 576 65 206

1912.... 37 336 3 952 29 665 6 857 77 810

1913.... 29 135 2 036 30 122 7 669 68 962

1914.... 42 385 5 621 37 973 10 094 96 073

1915.... 48 354 1 659 32 278 7 247 89 538

1916.... 47 907 1 981 34 004 5 063 88 955

1917.... 32 944 — 31 534 65 64 543

1918.... 61 788 3 21 968 127 83 886

1919.... 71 256 19 20 566 1 074 92 915

1920.... 66 582 — 13 602 2 035 82 219

1921.... 90 286 10 626 31 010 4 161 136 083

1922.... 90 825 3 869 19 872 6 663 121 229

1923.... 98 905 21 889 38 464 9 247 168 505

1924.... 78 131 43 059 53 695 6 351 181 236

1925.... 97 466 31 194 45 186 11 795 185 641

1926.... 108 110 29 841 39 423 7 165 184 539

1927.... 152 421 22 1324 48 269 13 576 236 290

1928.... 115 221 22 423 48 570 63 575 249 789

1929.... 81 943 22 711 33 834 41 500 179 988

1930.... 136 562 33 332 43 164 18 950 232 008

1931.... 201 702 40 540 67 486 33 008 342 736

1932.... 154 074 28 322 36 362 27 525 246 283

1933.... 177 077 62 103 35 819 16 984 291 983

1934.... 132 086 122 474 38 151 15 801 308 512

1935.... 125 620 88 130 52 014 10 901 276 665

1936.... 131 002 74 346 46 676 13 004 265 028

1937.... 159 179 38 705 70 497 42 882 311 263

1938.... 153 991 54 797 77 883 50 942 337 613

1939.... 148 129 59 269 88 287 33 508 329 193

1940.... 47 751 30 360 57 064 14 555 149 730

1941.... 5 22 706 . 118 21 044 43 873

1942.... 1 — 94 2 871 2 966

1943.... — — 15 056 7 279 22 335

1944.... — 3 690 13 751 2 493 19 934

1945.... 37 815 — 20 987 23 58 825

1946.... 68 178 1 646 9 091 6 013 84 928

1947.... 101 131 33 257 59 562 10 790 204 740

1 Oppgavene over »andre kraftforstofferu er ufullstendige

før 1911.

1 Data for »other feeding stuffs« are incomplete

before 1911..


Statistiske oversikter 1948 71

Tabell 46. Tallet på frukttrær og bærbusker.

Number of fruit trees and berry bushes.

1929 1939

Endring

i pst.

Per cent

increase

or decrease

Epletrær, sommer og høst. Apple trees, summer and autumn

Epletrær, vinter. Apple trees, winter

I

1181 398

846 85

1 035 802

} + 59,4

Pæretrær. Pear trees 278 943 402 486 + 44,8

Plommetrær. Plum trees . 533 939 939 106 + 75,9

Kirsebær- og morelltrær. Cherry trees . 519 011 543 854 • + 4,8

Frukttrær i alts. Total' 2 513 291 3 768 107 + 49,9

Rips. Red currant 1 992 240 1 890 151 — 5,1

Stikkelsbær. Gooseberry 1 283 185 1 221 928 — 4,8

Solbær. Black currant . 1 393 587 1 317 159 ± 5,5

Bærbusker i alt. Total 4 669 012 4 429 238 — 5,i

1 I 1900 var tallet på frukttrær i alt 1 682 526, i 1907 1 839 703 og i 1917 1 924 177.

' In 1900 the total number of fruit trees was 1,682,526, in 1907 1,839,703, and in 1917 1,924,177.

Tabell 47. Avl i kg pr. dekar. — Yield in kg per decare.

.År

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

(barley and

oats)

Blandkorn

Høy fra Hay from

Forneper

Kålrot

Poteter

g påEng

Natureng på

Potatoes Fodder Kohlrabi dyrket jord innmark

Cultivated

turnips

Natural

meadows meadows

1925.. 150 174 201 180 208 1 989 4 174 3 804 442 242

1926.. 179 174 193 198 210 1 857 4 002 3 761 432 212

1927.. 166 165 168 189 182 1 212 3 488 3 210 457 232

1928.. 189 170 186 185 192 1 885 3 921 3 170 379 193

1929.. 171 184 185 183 194 1 944 4 341 3 602 400 231

1930.. 159 183 197 204 209 1 622 3 898 3 635 461 251

1931.. 139 156 164 144 148 1 644 3 497 3 396 431 242

1932.. 181 201 214 204 213 2 076 4 465 3 922 411 240

1933.. 181 175 174 184 195 2 013 3 846 3 701 347 180

1934.. 175 171 194 193 188 1 647 3 894 3 606 436 236

1935.. 214 198 198 209 217 1 848 3 823 3 545 442 231

1936.. 189 182 190 201 208 1 833 3 961 3 621 388 196

1937.. 212 190 214 221 215 1 658 4 064 3 536 488 235

1938.. 205 204 208 231 238 1 751 4 175 3 847 504 236

1939.. 189 194 221 231 243 1 592 3 576 3 255 475 234

1940.. 170 176 193 178 212 2 284 4 336 4 111 360 198

1941.. 165 176 190 177 207 1 783 4 157 3 769 397 226

1942.. 169 176 181 171 194 1496 3 312 2 517 393 199

1943.. 167 175 181 186 200 1 706 3 663 2 950 408 228

1944.. 163 166 166 175 180 1 277 3 327 3 064 433 232

1945.. 179 170 195 193 203 1 721 3 396 2 884 488 256

1946.. 209 200 232 222 247 1 931 3 523 2 681 470 252

1947.. 158 149 207 174 193 1 616 3 383 2 500 432 281


72 Statistiske oversikter 1948

Tabell 48. Høstutbyttet av korn, poteter, rotvekster og høy .1

Production of grains, potatoes,root crops, ,and_hay.1

Korn og

Bland-

Forerter.

Rot- enheter

År Hvete Rug Bygg Havre korn Erter i alt Poteter vekster Høy i alt

Year Wheat Rye Barley Oats Maslin Peas Total Potatoes Root Hay

(Bar'ey Total

grains

and oats) crops

and peas

in e r-

enheten'

Tonn.,

1 ^ 335 1 056 7 571 44 246 85 575 24 297 3 564 166 309 261 199 — —

1: 345 1 495 10 247 62 177 112 239 33 292 5-315 224 765 394 072 — —

1 355 5 713 17 950 82 966 141 979 40 117 6 553 295 278 483 292 — —

1 365 7 608 17 064 80 782 137 655 34 214 5 228 282 551 528 817 — —

1 371-75 7 470 24 871 103 634 154 767 38 846 6 927 336 515 587 23 — —

1111 386-90... 7 160 24 043 96 738 166 026 27 428 6 187 327 582 590 898 — —

900 8 766 22 998 67 847 158 707 13 778 4 610 276 706 553 815 60 541 1 735 175 1 178 922

901 8 345 22 947 59 165 136 900 10 982 4 872 243 211 591 539 94 992 2 186 838 1 372 916

)02 6 791 20 761 43 917 110 400 7 840 3 358 193 067 464 116 82 326 1 633 254 1 036 001

1 903 7 889 23 587 65 713 152 380 11 904 5 650 267 123 608 714 167 615 2 114 295 1367 332

1 904 5 453 20 260 49 338 116 343 8 993 4 367 204 754 461 085 159 515 1 859 256 1 148 197

1 905 8 406 28 046 68 074 170 541 12 179 6 679 293 925 709 238 229 954 2 150 925 1 426 170

1 906 7 823 28 231 67 006 169 534 11 746 6 504 290 844 604 223 249 055 2044 826 1359 009

1 907 7 526 24 661 51 961 124 794 7 598 2 764 219 304 483 323 233 839. 2 342 892 1391 964

1 908 9 027 22 182 73 471 199 021 12 963 5 774 322 438 689 390 325 095 2 514 613 1619 429

1111111 909 8 588 25 602 63 060 156 198 10 363 5 426 269 237 564 979 291 472 2 191 630 1 399 528

910 8 074 22 767 70 450 186 569 12 571 6 993 307 424 570 303 307 377 2 061 339 1388 964

911 8 493 23 250 66 872 156 175 9 788 4 922 269 500 606 328 239 702 1 956 594 1292 916

912 11 234 24 578 79 289 201 304 13 732 5 670 335 807 809 353 349 813 2 467 595 1 643 771

913 12 048 21 899 85 036 192 479 14 742 5 549 331 753 750 199 326 682 2 377 398 1 589 671

914 10 910 22 424 68 544 133 289 10 335 3 613 249 115 753 271 246 694 2 280 514 1 428 286

915 12 287 17 170 76 398 172 427 13 247 3 044 294 573 549 306 220 135 2 023 103 1 360 803

1916 13 034 14 986 96 063 216 910 17 446 3 980 362 419 787 849 276 739 2 403 023 1 624 103

1 917 13 643 14 566 93 672 193 667 16 433 3 535 335 516 846 142 270 270 1 964 840 1 428 734

918 29 518 26 582 127 874 274 435 24 139 6 068 488 616 779 894 332 977 1 935 971 1 610 228

1 919 23 143 23 116 110 008 232 887 20 326 4 600 414 080 991 364 375 738 2 012 812 1 596 106

920 16 251 20 499 102 408 214 106 16 671 2 842 372 777 805 233 355 282 2 306 242 1 617 532

921 15 908 22 461 79 359 178 592 14 392 2 476 313 188 701 264 386 918 2 249 708 1 490 832

922 17 452 21 944 96 597 198 979 15 976 2 604 353 552 897 290 400 873 2 252 446 1 593 993

923 15 536 20 086 73 913 133 010 11 404 1 982 255 931 720 941 421 579 2 008 605 1 342 148

924 13 195 16 640 101 131 154 447 14 200 1 755 301 368 626 897 388 170 2 376 680 1518 647

925 13 345 15 588 112 773 174 878 15 810 2 212 334 606 938 952 532 428 2 428 391 1 652 366

926 15 961 16 433 111 584 193 514 15 242 2 212 354 946 894 585 526 901 2 325 566 1 622 366

927 16 479 15 390 101 728 183 830 12 411 1 829 331 667 605 061 479 002 2 485 503 1598 304

928 21 728 12 627 111 770 184 048 13 109 1 912 345 194 950 724 555 619 2 081 133 1545 307

929 20 422 13 660 98 686 176 296 10 710 1 890 321 664 900 020 713 458 2 347 452 1 616 475

930 19 596 14 111.107 160 197 705 11 570 2 045 352 187 765 952 685 557 2 680 581 1 753 202

931 16 106 9 607 91 587 137 807 8 101 1 409 264 617 774 321 625 300 2 540 479 1 598 594

932 20 390 13 257 118 298 193 452 11 854 2 011 359 262 1 035 007 807 774 2 453 161 1 i 38 942

933 20 542 11 130 100 080 180 223 11 307 1 796 325 078 976 776 701 600 2 037 921 1501 456

934 32 765 10 028 115 548 176 293 9 482 1 624 345 740 800 543 722 290 2 592 509 1 751 991

.935 50 871 12 277 123 392 181 898 9 807 1 924 380 169 916 458 706 507 2 621 220 1 830 030

.936 57 003 10 790 114 800 171 234 9 118 1 760 364 705 945 847 717 633 2 301 681 1694 042

.937 67 957 11 247 129 172 188 471 9 634 1 880 408 361 860' 551 719 985 2 901 428 1968 264

.938 71 777 10 987 124 343 196 744 10 686 1 990 416 527 937 635 732 733 2 999 719 2 036 526

1939 77 844 6 158 103 476 200 788 11 912 1 182 401 360 806 949 828 646 2 863 198 1936 179

.940 68 851 5 454 93 408 158 878 10 381 1 127 338 099 1 30'4542 944 115 2 223 009 1 732 295

.941 76 241 6 572 105 526 164 256 15 339 1 674 369 608 1 067 689 1071254 2 293 803 1 741 025

.942 83 250 7 544 95 273 155 835 15 041 1 790 358 733 1 181 684 713 760 1 920 789 1 589 815

.943 79 536 6 753 92 218 171 390 13 693 1 874 365 464 1 378 358 599 512 2 012 221 1658 384

.944 77 522 6 211 77 200 154 775 11 982 1 896 329 586 937 662 809 060 2 113 921 1 587 683

1945 . 85 795 4 536 80 667 165 093 11 040 1 870 349 001 1 112 187 776 166 2 466 233 1773 551

1946 79 885 5 003 93 917 185 813 11 611 1 599 377 828 1 204 434 616 924 2 528 727 1 852 097

1947 46 199 2 001 80 940 131 539 7 401 1 364 269 444 918 546 524 612 2 488 579 1 619 648

1 Halm medregnet, fra 1934 også grønnfor, fra 1939 forbete, formargkål og høy fra seterløkker og utslåtter.

1 Straw is included, from 1934 green fodder is also included, from 1939 mangelwurzels, fodder cabbage, and hay

from mountain and outlying meadows.

2 1 »forenhet« is equal to the nutritive value of 1 kg of barley.


Statistiske oversikter 1948 73

Tabell 49. Høstutbyttet i forhold til middelsåret.1

Crops in per cent of mean annual yield.'

Middelsår = 100. Mean annual yield = 100.

År

Year

Hvete

wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

Blandkorn

Maslin

(barley

and oats)

Korn og

erteri alt

Total

grains

and peas

Poteter

potatoes

Fornepe

Fodder

turnips

Høy

i alt

Hay

Høstutbyttet

i alt

Total

crops

1900.. 99 99 93 97 101 91 96 90 83 87

1901.. 98 98 85 84 83 8o 102 95 105 101

L902.. 79 87 64 68 61 68 78 67 77 76

L903.. 92 96 97 92 96 94 101 98 102 100

1904.. 63 80 74 70 76 72 76 85 88 84

1905.. 98 110 103 100 105 102 114 100 102 104

1906.. 90 108 97 94 98 96 93 89 95 95

L907.. 87 92 77 70 66 72 75 82 112 98

L908.. 104 83 108 110 111 106 104 100 118 113

L909.. 99 95 92 86 89 88 84 91 103 98

[910.. 93 85 103 102 108 101 85 88 98 97

1911.. 85 89 90 84 80 86 83 77 89 86

1912.. 104 98 103 108 106 106 111 106 111 109

1913.. 101 92 106 106 109 104 101 102 107 105

1914.. 84 98 82 73 74 77 101 78 102 94

1915.. 89 78 89 94 90 91 73 71 91 89

1916.. 87 68 101 104 105 101 98 92 104 102

1917.. 85 70 95 93 96 93 105 93 85 90

1918.. 96 95 98 98 99 98 84 88 94 95

1919.. 95 92 92 90 96 92 110 96 94 96

1920.. 91 92 95 90 96 92 91 88 104 99

1921.. 88 99 75 77 82 79 76 85 101 91

1922.. 96 101 93 91 94 93 99 87 101 98

1923.. 85 94 72 64 69 69 82 88 90 84

1924.. 84 83 90 82 87 85 70 76 106 95

1925.. 83 89 99 89 101 93 105 100 107 102

1926.. 98 89 95 99 102 97 97 94 101 98

1927.. 90 84 83 94 88 89 64 82 107 96

1928.. 103 88 91 92 93 92 99 92 89 92

1929.. 93 94 91 91 94 91 102 102 96 96

193).. 85 93 96 101 100 98 84 92 108 102

1931.. 74 79 80 71 71 74 86 82 102 93

1932.. 97 102 105 100 102 102 108 105 98 100

1933.. 97 89 85 91 93 89 105 90 80 85

1934.. 94 87 95 95 91 ' 95 86 91 101 97

1935.. 106 98 96 99 103 99 91 85 101 98

1936.. 88 84 87 93 96 90 90 88 87 89

1937.. 98 88 98 101 99 99 81 90 109 102

1938.. 97 96 94 102 103 98 87 92 110 103

1939.. 88 95 96 99 100 96 77 77 99 94

1940.. 82 87 88 78 89 82 115 95 75 84

1941.. 83 89 88 82 92 84 88 89 84 84

1942.. 85 89 84 79 86 82 78 73 82 82

1943.. 84 88 84 86 89 85 89 79 88 87

1944.. 82 83 77 81 80 80 66 76 92 84

1945.. 88 87 88 89 88 88 84 77 98 92

1946.. 98 94 101 98 102 99 92 78 93 94

1947.. 74 75 89 75 79 78 76 74 88 83

1 Høstutbyttet i pst. av middelsår gjelder utbyttet pr. arealenhet og blir således ikke påvirket av endringer i

arealet. Som middelsårsavl betegner en den avlingsmengde en regner med å få i jevnt gode år, når ikke noe

uforutsett støter til.

1 Crops in per cent of mean annual yield refer to output per unit of area and, therefore, are not affected

by changes in total area. iMean annual yield is reckoned as a harvest taken in a medium good year when there are no

abnormal conditions.


74 Statistiske oversikter 1948

Tabell 50. Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellige

kornsorter og av poteter? Tonn.

Seed, production, imports, exports, and estimated consumption of grains and potatoes. l M. tons.

Hvete — Wheat

o

Rug — Rye

År Avl Inn- Ut- u • c Annet

! Avl Inn- Ut- 5 a d

Annet

Utsæd pro_ førsel førsel

Year

2 Utsæd pro_

i bruk

førsel førsel b i bruk

Seed duc- Im- Ex- Seed

å

due- Im- Ex- 21

tinn ports

Other

ports

tion ports ports

Other

"0„ . uses

R .4. y uses

^ro

r=1, to'

W ^?6'

1890 .. 957 7 160 44 510 137 — 50 577 1 969 24 043 212 166 1 610 — 232 630

1901-05 1 131 7 377 80 298 870 — 85 675 1 923 23 120 287 993 4 185 — 305 005

1911-15 1 113 10 994 146 639 560 — 155 960 2 578 21 864 221 348 1 396 1 239 237

1921-25 2 088 15 087 164 632 410 — 177 221 1 806 19 344 190 545 1 096 15 206 972

1926 .. 1 955 15 961 179 902 218 — 193 690 1 608 16 433 167 860 717 102 181 866

1927 .... 2 177 16 479 185 959 176 — 200 085 1 584 15 390 179 866 1027 88 192 557

1928 .... 2 515 21 728 236 420 831 — 254 802 1 262 12 627 172 341 1054 — 182 652

1929 .... 2 618 20 422 196 749 136 — 214 417 1 260 13 660 159 667 414 3 171 650

1930 .... 2 700 19 596 212 578 317 — 229 157 1 314 14 111 139 707 535 6 151 963

1931 .... 2 542 16 106 263 975 747 — 276 792 1 049 9 607 146 325 835 — 154 048

1932 .... 2 467 20 390 238 938 292 — 256 569 1 122 13 258 141 515 621 16 153 014

1933 .... 2 491 20 542 237 515 579 — 254 987 1 080 11 130 137 751 1 023 — 146 778

1934 .... 4 112 32 765 228 704 488 — 256 869 998 10 028 137 245 835 — 145 440

1935 .... 5 208 50 871 205 587 933 — 250 317 1 057 12 277 136 670 725 23 147 142

1936 .... 6 608 57 003 236 526 283 — 286 638 1 007 10 790 119 839 421 26 129 175

1937 .... 7 016 67 957 194 238 223 — 254 956 1 007 11 247 133 398 329 28 143 281

1938 .... 7 654 71 777 261 234 305 — 325 052 917 10 987 120 729 335 38 130 426

1939 .... 9 026 77 843 262 929 16 — 331 730 540 6 158 79 973 73 — 85 518

1940 .... 8 882 68 851 5 060 1 — 65 028 526 5 454 117 884 60 — 122 752

1941 .... 10 067 76 241 33 319 — — 99 493 633 6 572 126 973 — — 132 912

1942 .... 10 777 83 250 5 007 — — 77 480 728 7 544 214 677 — — 221 493

1943 .... 10 414 79 536 370 — — 69 492 657 6 753 180 837 — — 186 933

1944 .... 10 391 77 522 238 541 14 — 305 658 634 6 211 146 848 12 — 152 413

1945 .... 10 518 85 795 178 868 200 — 254 945 454 4 536 84 664 17 091 — 71 655

1946 .... 8 384 79 885 270 012 66 — 341 447 425 5 003 90 048 87 — 94 53g

Bygg — Barley

Havre — Oats

Å

Year

Utsæd

Seed

pro_

duction

Innførsel

Imports

Utførsel

Exports

ATu

.> å

p 1,

Annet

Avl

pro_

duction

Innførsel

Imports

Utførsel

Exports

S c

g d "

.. N = .

1A N:

Utsæd

2 1 bruk

Seed

2a : Other

° g

Å 0 ro

uses

^'+^

Np 0 o p% 5

y

W enho

Annet

bruk

2 °

Won o

1890 .. . 12,280 107 743 63 097 1 078 14 613 142 869 26 362 182 280 3 148 4 114 — 154 952

1901-05 9 133 60 701 124 181 1 084 9 714 164 951 22 961 144 233 17 494 3 816 — 134 950

1911-15 8 081 79 351 75 591 245 12 101 134 515 24 386 179 381 15 981 670 35 170 271

1921-25 10 967 97 540 49 810 138 18 571 117 674 24 546 177 552 21 019 390 — 173 635

1926 .... 11 875 116 665 28 854 82 15 044 118 518 22 906 203 675 10 468 1 169 — 190 068

1927 .... 12 374 105 865 31 728 116 13 454 111 649 22 713 192 104 4 078 442 — 173 027

1928 .... 12 281 116 140 36 085 138 12 436 127 370 23 273 192 787 5 168 686 — 173 996

1929 .... 10 874 102 256 42 888 104 13 428 120 738 22 433 183 436 6 096 400 — 166 699

1930 .... 11 065 111 017 54 418 185 11 664 142 521 22 477 205 418 3 070 433 — 185 578

1931 .... 11 364 94 287 39 114 105 11 184 110 748 22 250 143 208 10 158 248 — 130 868

1932 .... 11 251 122 249 25 631 55 10 360 126 214 22 072 201 354 60 343 — 178 999

1933 .... 11 663 103 849 14 656 67 9 782 96 993 22 798 187 761 138 458 — 164 643

1934 .... 12 019 118 710 9 722 86 9 291 107 036 21 219 182 613 2 958 261 — 164 091

1935 .... 12 481 126 661 17 929 37 10 693 121 379 20 176 188 436 260 188 8 168 329

1936 .... 12 160 117 839 25 634 22 11 795 119 496 19 707 177 313 6 009 366 2 163 247

1937 .... 12 132 132 383 13 994 16 12 788 121 441 19 780 194 894 434 164 2 175 382

1938 .... 12 044 127 905 18 255 , 16 12 618 121 482 19 729 203 868 120 92 — 184 161

1939 .... 9 519 107 447 19 216 1 12 206 104 937 20 194 208 729 2 974 11 — 191 491

1940 .... 9 844 96 868 10 255 — 12 823 84 456 20 656 165 799 8 464 17 — 153 59C

1941 .... 11 380 110 639 12 799 — 4 137 107 921 21 785 174 482 526 — — 153 223

1942 .... 10 873 100 287 62 201 — 3 477 148 138 21 524 165 862 29 341 — 446 173 233

1943 .... 10 477 96 782 2 085 — 3 873 84 517 21 621 180 519 15 891 — — 174 785

1944 .... 9 592 81 194 6 125 — 3 761 73 966 20 765 162 763 3 911 5 235 145 665

1945 .... 8 517 84 347 16 376 — 8 641 83 565 19 948 172 453 17 676 7 — 170 179

1946 .... 8 281 97 787 33 887 14 9 942 113 437 19 394 193 554 23 986 15 — 198 131

1 Beregningen gjelder forbruksår: fra 1 /lo i det anførte år til 30/ 9 i det påfølgende. Avlingstallene for 1901/05,

1911/15 og 1921/25 er korrigert. — 1 Calculations regarding consumption year cover the period from 1/lo in the

specified year to 80/9 in the following year. Production figures for 1901/05, 1911/15, and 1921/25 have been corrected.

Other

uses


Statistiske oversikter 1948 75

Tabell 50. (Forts.). Utsæd, avl, innførsel, utførsel og beregnet forbruk av de forskjellige

kornsorter og av poteter.' Tonn.

(Cont.). Seed, production, imports, exports and estimated consumption of grains and potatoes.' M.tons

Erter, banner Linser — Peas, beans, lentils

Alle kornsorter og belgfrukter

Total grains and legumes

4 g 11

A7,t,i

5 e 1

21, Annet

Ar Avl Inn- Ut-

for

Avl Inn- Utr-

,,^„ or-

Year Utsæd pro_ førsel førsel

7, a„ '.1 bruk Utsæd pro _ førsel førsel w bruk

Seed duc- Im- Ex- .P w a ° 5 Other

Seed duc- Im- Ex- R

1 ^,

tion ports ports

Other

g > ,, gyses

tinn ports ports

F ø o uses

A a y y

R

p a tC t

W OU^ O W tz' S'a .D

.

1890.... 857 6 187 3 899 18 — 9 211 42 424 327 413 326 820 6 958 18 613 586 239

1901-05 688 4 985 4 028 34 — 8 291 35 837 240 416 513 994 9 989 15 009 693 576

1911-15 977 4 560 3 440 25 — 6 998 37 136 296 150 462 999 2 896 16 137 702 981

1921-25 498 2 206 6 012 27 — 7 693 39 905 311 729 432 018 2 061 20 411 681 370

1926.... 260 2 212 5 146 91 — 7 007 38 604 354 946 392 230 2 277 15 146 691 149

1927.... 248 1 829 5 716 63 — 7 234 39 096 331 667 407 347 1 824 13 542 684 552

1928.... 245 1 912 5 644 13 — 7 298 39 576 345 194 455 658 2 722 12 436 746 118

1929.... 238 1 890 6 300 5 — 7 947 37 423 321 664 411 700 1 059 13 431 681 451

1930.... 237 2 045 5 377 14 — 7 171 37 793 352 187 415 150 1 484 11 670 716 390

1931.... 222 1 409 5 289 7 — 6 469 37 427 264 617 464 861 1 942 11 184 678 925

1932.... 227 2 011 6 924 23 — 8 685 37 139 359 262 413 068 1 334 10 376 723 481

1933.... 227 1 796 6 042 19 — 7 592 38 259 325 078 396 102 2 146 9 782 670 993

1934.... 212 1 624 6 253 20 — 7 645 38 560 345 740 384 882 1 690 9 291 681 081

1935.... 213 1 924 6 172 17 — 7 866 39 135 380 169 366 618 1 900 10 724 695 028

1936.... 209 1 760 6 072 61 — 7 562 39 691 364 705 394 080 1 153 11 823 706 118

1937.... 203 1 880 6 012 16 — 7 673 40 138 408 361 348 076 748 12 818 702 733

1938.... 211 1 990 5 847 23 — 7 603 40 555 416 527 406 185 771 12 656 768 730

1939.... 125 1 182 6 944 18 — 7 983 39 404 401 359 372 036 119 12 206 721 666

1940.... 128 1 127 5 194 3 — 6 190 40 036 338 099 146 857 81 12 823 432 016

1941.... 218 1 674 2 018 — — 3 474 44 083 369 608 175 635 — 4 137 497 023

1942.... 241 1 790 2 897 — — 4 446 44 143 358 733 314 123 — 3 923 624 790

1943.... 252 1 874 1 469 — — 3 091 43 421 365 464 200652 — 3 873 518 822

1944.... 282 1 896 7 119 3 — 8 730 41 664 329 586 402 544 34 3 996 686 436

1945.... 249 1 870 6 049 5 — 7 665 39 686 349 001 304 633 17 303 8 641 588 004

1946.... 181 1 599 2 966 6 — 4 378 36:665 377 828 420 899 188 9 942 751 932

Poteter P — Potatoes

On ii h C

Korn og poteter m. m. i forenheter

Grains, potatoes, etc. converted to »forenheter«

N

F 61


76

Statistiske oversikter 1948

Tabell 51. Hagebrukets avkasting i tonn.

Horticultural production, in m. tons.

Epler — Apples

.jordbær

Strawberries

Kirsebær

År Sommer Rips Solbær Stikkelsbær

Pærer Plommer og

og g bøst Vinter

Year

Pears Plums moreller Red Black

Summer

currants currants Gooseand

Winter Cherries

berries

autumn

Bringebær

Raspberries

KM

Cabbage

1933 32 195 3 509 7 340 4 681 8 813 1 597 2 831 1 296 1 576 35 872

1934 12 154 2 386 6 197 3 899 8 606 1 933 3 068 2 392 1 495 51691

1935 29 945 5 410 7 773 6 033 9 721 2 567 3 494 2 383 2 027 36 384

1936 15 475 2 114 8 912 • 6 073 9 110 2 473 3 296 2 338 2 185 48 271

1937 24 062 3 671 6 350 3 951 9 291 2 410 3 411 3 001 2 503 49 107

1938 11 211 2 985 7 601 4 611 8 847 2 326 3 340 2 449 2 143 52 968

1939 17 007 19 863 5 583 13 751 5 766 8 842 2 964 3 249 2 730 1 891 38184

1940 8 899 8 851 2 536 9 953 4 781 9 109 2 656 2 869 2 066 1 763 52 056

1941 13 866 14 452 3 322 7 781 4 473 9 067 2 534 2 988 2 370 2 016 72 898

1942 7 883 6 897 3 272 7 128 3 259 8 882 2 201 3 004 2 241 1 563 64 879

1943 8 094 7 594 3 419 2 890 2 941 9 331 3 219 3 177 2 309 2 176 87 652

1944 5 293 4 888 2 980 7 924 3 536 9 161 3 101 2 891 2 359 1 638 74 998

1945 3 251 3 521 3 357 6 624 2 806 9 608 3 296 3 240 2 290 1 659 61 972

1946 15 128 17 439 6 770 11 649 5 048 9 721 3 682 3 556 2 292 1 909 39 291

1947 12 259 13 604 2 744 9 273 4161 9 465 1 914 3 216 2 108 1 698 50 409

Agurker

Agurker Tomater under Tomater

Hage- Selleri Persille Pa på glass under

År Gulrot Bønner erter Purre Rabarbra friland friland glass

Root Root Cucum-

Year Carrots Beans Gardenpeabers,field

field green- green-

Leeks Celery Parsley Rhubarb Cucum-

Tomatoes, bQ1 Tomatoes,

grown grown house house

1933 17 202 501 237 382 374 224 754 261 111 574 1401

1934 16 073 552 275 518 441 243 889 259 80 750 1 680

1935 13 720 376 189 407 298 200 785 167 87 658 1 708

1936 16 780 425 236 455 331 227 809 205 90 679 1 728

1937 17 604 395 340 475 361 214 829 177 90 717 1 891

1938 15 973 388 272 498 357 215 825 149 74 711 1 774

1939 24 589 914 1 056 1 112 843 529 2 719 302 345 776 2 435

1940 24 039 740 1 302 1 299 826 581 2 707 293 466 792 2 680

1941 39 846 1 164 1 262 1 490 1 105 593 2 592 368 527 936 3 100

1942 29 590 679 1 588 1 398 951 501 2 559 159 214 894 3 048

1943 30 669 1 540 2 083 1 715 1 128 274 2 865 507 592 1 054 3 301

1944 34 771 1 271 1 902 2 275 1 060 513 2 806 347 317 909 3 121

1945 43 890 1 778 1 836 2 341 1 204 528 2 721 408 920 1 201 3 547

1946 21633 1 299 1 658 1 933 1 167 572 2 847 374 572 1 062 3 418

1947 27 071 982 1 557 1 277 817 462 2 653 401 659 1 070 3 583

Tabell 52. Pelsdyr.

Fur-bearing animals.

Tallet på pelsdyrgårder

Number of fur-animal farms }

120/61929 1/9 1934 1/9 1936 20/61939 1/9 1946

ca. 2 500 10 125 16 852 20 738 13 009

Dyreslag. Fur-bearing animals:

Sølvrev. Silver foxes . 29 857 214 063 390 912 493 190 217 034

Platinarev. Platinum foxes — — 26 4 837 12 866

Blårev. Blue foxes 1 687 8 246 8 604 29 345 107 349

Hvitrev. White foxes 125 77 75 49

Korsrev. Cross foxes

1 170 2 817 1

Rødrev. Red foxes

550 1 756 1 508 473

714

559 629

Andre rever. Other foxes — — — 79

Mink. Minks . 308 4 177 6 716 26 209 39 302

Ilder. Fitches — 2 276 780 373 —

Mår. Martens 35 90 85 75 1

Nutria. Nutrias — 453 162 177 22

Chinchilla. Chinchillas — — 31 35 —

Vaskebjørn. Racoons 49 54 4 11 —


Statistiske oversikter 1948

77

Tabell 53. De alminnelige husdyr.

Domestic animals.,

Tabell 54. Kontrollerte slakt.'

Number of controlled slaughter.1

År

og dato

Year

and

month

Hester

Horses

Storfe

Cattle

Sauer

Sheep

Geiter

Goats

Svin

Hogs

and

pigs

Fjorfel

(Voksne)

Poultry'

(adult)

År Hester

Year Horses

Storfe

Cattle

Sauer og

Svin

geiter

Hogs and

Sheep

pigs

and goats

Kalver

Calves

a) Vinterfodd besetning. Total.

Winter-fed stock. Total.

1835 29/11 113 163 644 414 1 028 945 184 518 79 87411

1845 31/32 131 894 842 568 1 447 274 290 950 88 637

1855 31/12 154 447 949 935 1 596 199 357 102 113 320

1865 31/12 149 167 953 036 1 705 394 290 985 96 166

1875 31/12 151 903 1 016 617 1 686 306 322 861 101 020

1891 1/1 150 898 1 006 499 1 417 524 272 458 121 057 808 365

1900 3/12 172 999 950 201 998 819 214 594 165 348 1 659 037

1907 31/32 170 325 1 027 520 991 211 222 717 163 467 1 482 439

1918 1/1 208 219 1 085 707 939 940 185 800 127 230 1 680 889

1929 1/1 177 530 1 121 959 838 390 206 925 154 637

1900

1907

1917

1918

1923

1924

30/9

3°/9

30/9

20/s

»

»

b) Besetning i sommertiden. Rikets bygder.

Stock in summer. Rural.

166

163

202

210

193

185

152

621

365

778

157

935

1 006 554

1 087 918

1 149 526

1 045 938

1 131 120

1 397 883

1 390 421

1 294 906

1 400 034

1 525 281

1 506 850

283 367

295 767

238 641

235 291

241 753

258 767

236

307

237

207

237

249

386

165

921

119

302

1 586

1 411

1 883

1 676

2 638

3 017

277

101

718

320

418

1 114 433

022 635

1925 » 183 887 1 150 617 1 528 819 275 783 252 959 3 173 411

1926 » 183 342 1 200 279 1 595 237 290 275 303 412 3 053 087

1927 » 183 365 1 209 450 1 608 222 290 099 299 669 2 993 541

1928 » 182 401 1 220 875 1 654 448 293 258 282 709 3 091 859

1929 » 177 169 1 224 182 1 533 015 323 677 289 039 2 929 440

1930 » 176 898 1 250 672 1 588 186 333 141 338 859 3 098 184

1931 » 176 823 1 309 656 1 692 406 344 352 317 343 3 323 991

1932 » 179 068 1 341 787 1 735 932 342 525 303 966 3 503 001

1933 » 180 183 1 339 833 1 764 050 343 042 420 000 3 543 658

1934 » 181 325 1 294 497 1 697 698 337 697 550 000 3 512 716

1935 » 182 614 1 328 239 1 736 687 334 015 410 000 3 436 544

1936 » 185 468 1 348 446 1 748 600 331350 410 000 3 471933

1937 » 189 583 1 343 245 1 739 029 321 655 445 000 3 481 373

1938 » 193 383 1 398 714 1 778 395 307 599 429 000 3 525 529

1939 » 203 931 1 455 016 1 743 802 248 916 361 953 3 437 858

1940 » 2 206 000 1 400 000 1 700 000 240 000 400 000 3 000 000

1941 » 2 207 000 1 280 000 1 660000 228 000 270 000 2 340 000

1942 » 2 208 000 1 250 000 1 695 000 220 000 220 000 1 500 000

1943 » 2 218 000 1 220 000 1 715 000 212 000 145 000 1 200 000

1944 » 2 227 000 1 255 000 1 795 000 216 000 220 000 1 200 000

1945 » 2 231 000 1 220 000 1 760 000 204 000 195 000 1 200 000

1946 » 237 974 1 266 980 1 706 801 177 666 256 660 1 432 690

1947 » 224 545 1 225 024 1 698 026 154 956 258 635 !2 046 575

1 For 1940-47 bare hens.

2 Beregnede tall.

1 For 1940-47 hens only.

2 Estimated figures.

1900 4 554 137 145 135 619 49 710 129 031

1901 5 421 113 716 182 310 41 354 130 510

1902 5 957 119 525 201 483 52 680 131 428

1903 5 340 111 245 183 124 63 303 122 447

1904 5 994 120 928 196 196 62 246 128 697

1905 4 909 116 564 198 846 58 241 119 749

1906 4 836 124 111 211 781 59 734 122 184

1907 4 321 119 391 212 097 76 324 122 887

1908 3 866 124 935 212 151 83 197 130 321

1909 3 637 139 261 230 899 73 877 150 204

1910 4 645 156 892 217 321 68 300 159 282

1911 6161 169 194 235 347 80 042 172 855

1912 6 453 152 798 247 213 96 552 159 390

1913 6 377 146 189 247 846 82 296 157 908

1914 5 477 164 798 211 883 94 417 162 288

1915 6 384 190 698 226 721 76 860 183 327

1916 7 027 144 206 212 162 51 181 154 552

1917 4 992 189 076 185 201 66 553 159 933

1918 8 853 167 158 207 006 38 635 158 710

1919 6 480 139 289 224 724 57 563 149 542

1920 7 353 179 931 272 533 91 176 173 051

1921. 9 775 172 122 306 182 102 220 214 493

1922 9 424 188 565 302 848 99 339 211 473

1923 9 625 196 371 327 341 135 135 228 181

1924 11 520 180 804 303 303 139 126 236 063

1925 8 950 154 967 286 779 121 666 208 431

1926 5 349 170 571 318 295 165 465 205 315

1927 5 243 174 588 313 055 220 055 213 492

1928 5 894 188 819 356 913 191 736 234 031

1929 6 434 184 340 335 634 201 263 225 009

1930 5 605 171 277 312 998 258 960 206 037

1931 3 725 168 488 364 082 315 304 201 635

1932 3 358 189 483 384 234 281 591 221 787

1933 4 188 197 972 403 218 318 954 233 392

1934 4 622 172 466 354 189 362 524 218 372

1935 4 781 176 631 358 170 328 354 228 810

1936 4 681 195 305 367 384 307 611 229 199

1937 4 837 180 925 343 225 330 530 228 560

1938 4 782 173 684 357 605 337 317 230 993

1939 5 779 197 045 370 539 320 164 261 155

1940 9 657 225 578 262 581 211 103 234 865

1941 5 149 71 574 52 024 48 181 64 867

1942 5 757 77 794 54 927 18 782 92 794

1943 5 224 64 453 46 806 5 087 111 530

1944 4 910 47 752 69 249 7 736 118 709

1945 13 564 54 656 107 626 11 068 108 296

1946 16 986 126 747 237 166 28 421 178 313

1947 12 991 164 844 294 248 86 449 203 191

1 Oppgavene omfatter et økende tall kontrollstasj

oner. Tallene er tatt fra Veterinærvesenets årsoppgaver

og stemmer ikke helt med Byråets sammendrag

av månedsrapportene.

1 The figures were reported by an increasing

number of control stations. The figures were taken

from the yearly report of the »veterincervesenet« and

do not entirely agree with the Bureau's figures which

were derived from totalling monthly reports.


78 Statistiske oversikter 1948

Tabell 55. Mjølkeutbytte, priser på husdyr og beregnet verdi av buskapen.

Gjennomsnittlig slaktevekt.

Milk production, average prices for domestic animals and estimated value of livestock. Average carcass weight.

`fir

Year

Mjølkeutbytte

Milk production

I alt

tonn

Total, tons

Pr. ku,

kg

Per cow,

kg

Beregnet

verbala-av

ska Pen'

Estimatedr

value of

livestock'

A-

hester

Draft

horses

Gjennomsnittspriser på husdyr, kr.

Average prices for domestic animals, in kr.

Okser

Bulls

Kyr

Cows

andd

heifers

Kalver

Calves

Voksne

saue

Mature

sheep

Voksne

geiter

Mature

goats

Voksne

svin

Mature

hogs

Gj.snittlig slaktevekt. Kg.

Average carcass weight. Kg.

Kyr

Cows

Voksne

sauer

Mature

sheep

Voksne

geiter

Mature

goats

Voksne

svin

Mature

hogs

1000 kr.

1835.. - - 47 193 120 - 40 - - 4 4 30 - - - -

1865.. 682 000 981 104 886 -- - - - - - - - - - - -

1870.. - - - 156 54 66 - - 8 9 44 96,o 15,o 15,o 96,o

1875.. 837 000 1 126 151 300 371 86 83 - - 10 10 66 108,o 16,8 15,6 108,e

1880.. - 1 152 - 275 71 73 41 12 10 9 - - - - -

1885.. - 1 169 - 250 68 70 38 11 9 9 56 - - - -

1890.. 865 000 1 210 135 900 258 91 88 49 14 12 11 62 - - - -

1895.. - 1 275 - 267 89 87 45 13 11 10 61 - - - -

1900.. 885 000 1 320 156 000 356 103 94 52 15 13 11 81 - - - -

1905.. - 1 430 - 346 121 112 61 17 15 13 92 - - - -

1907.. 1038 000 1 503 191 941 388 132 120 66 19 17 13 96 117,a 20,6 15,4 115,2

1914.. - - - 590 187 141 84 24 22 16 106 - - - -

1917.. 1137 000 1 530 - 1 681 642 536 277 77 82 59 411 - - - -

1918.. - - 1 020 587 2 050 764 669 348 95 102 74 502 - - - -

1919.. - - - 1 932 734 638 328 91 96 71 458 - - - -

1920.. 1 100 000 1 502 - 1 623 675 633 324 70 83 61 442 - - - -

1925.. 1 186 000 1 534 - 798 398 387 195 46 53 41 231 - - - -

1930.. 1236 000 1 620 367 771 2618 291 248 136 38 34 25 112 3133,6 323,2 316,2 388,6

1935.. 1 352 000 1 698 - 628 210 197 109 34 27 20 114 - - - -

1939.. 1 522 000 1 761 500 658 876 309 251 166 - 35 25 111 - - - -

1945.. 1069 000 1 414 - - - - - - - - - - - - -

' Omfatter hest, storfe, sau geit, svin og rein. For årene 1835-1929 gjelder tallene den vinterfødde besetning,

for 1939 besetningen pr. 20. juni. Det tilsvarende tall for 1929 var 398 216 000 kr. Inklusive verdien av fjørfe, kaniner,

bier og pelsdyr var verdien pr. 20. juni 1929 409 007 000 kr., pr. 20. juni 1939 531 177 000 kr. 2 Gjelder 1929. 3 Gjelder

1927-28.

1 Includes horses, cattle, sheep, goats, swine and reindeer. For 1835-1929 the figures refer to winter fed stock, for 1939

stock on June 20. The corresponding figure for 1929 was 398,216,000 kr. Including poultry, rabbits, bees and fur-bearing animals,

the value was 409,007,000 kr. June 20, 1929 and 531,177,000 kr. June 20, 1939. 2 Refers to 1929. 3 Refers to 1927-28.

År

Year

Kjøtt

Meat

Flesk

Pork

ungnaut

Kumjølk

Cow

milk

Tabell 56. Husdyrbrukets produksjon.

Livestock products.

Geitmjølk

Goat

milk

Egg

Eggs

^m N a

le

øeA

ø °o

År

Year

Kjøtt

Meat

Flesk

Pork

Kumjølk

Cow

milk

Geitmjølk

Goat

milk

Egg

Eggs

T

„3.4

°: m 3

Er4F4d

Tonn M. tons Relative tall, 1900.=100 - Relative figures.

1900 .... 36 500 23 500 885 000 25 800 7 138 380 731 2 139 1900 .... 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o 100,o

1907 .... 38 698 31 000 1 038 448 26 930 6 756 445 616 2 127 1907 .... 106,o 131,9 117,3 104,4 94,6 117,o

1917 .. 44 120 24 000 1 137 040 23 676 9 240 473 410 1 981 1917 .... 120,9 102,1 128,5 91,8 129,4 124,3

1927-28 55 275 30 904 1 189 500 28 660 16 925 521 100 2 459 1927-28 151,4 131,5 134,4 111,1 237,1 136,9

1929-30 54 388 32 509 1 222 578 31 165 16 333 534 020 2 346 1929-30 149,o 138,3 138,2 120,8 228,8 140,a

1931-32 58 486 35 725 1 258 076 33 903 18 787 557 968 2 589 1931-32 160,2 152,o 142,2 131,4 263,2 146,6

1933-34 60 338 38 000 1 312 000 33 954 21751 583 791 2 699 1933-34 165,3 161,7 148,2 131,6 304,7 153,3

1934-35 59 049 45 041 1 301 490 33 218 21 561 589 900 2 601 1934-35 161,8 191,6 147,1 128,8 302,1 154,9

1935-36 60 445 38 000 1 352 000 32 850 21 100 596 181 2 660 1935-36 165,6 161,7 152,8 127,3 295,6 156,6

1936-37 61 032 38 721 1 364 242 32 587 21 311 602 053 2 680 1936-37 167,2 164,8 154,2 126,3 298,6 158,1

1937-38 60 694 41 000 1 372 572 31 619 21 369 607 841 2 661 1937-38 166,3 174,5 155,1 122,6 299,4 159,7

1938-39 62 750 40 000 1 412 698 30 237 21 640 621 312 2 721 1938-39 171,9 170,2 159,6 117,2 303,2 163,2

1939-40 64 226 37 674 1 522 363 32 132 21 007 655 342 2 677 1939-40 176,o 160,3 172,o 124,5 294,3 172,1

1940-41 53 600 30 000 1 360 000 28 000 14 000 571 540 2 600 1940-41 146,s 127,7 153,7 108,5 196,1 150,1

1941-42 45 700 23 500 1 210 000 26 000 9 000 498 830 2 540 1941-42 125,2 100,o 136,7 100,8 126,1 131,o

1942-43 45 450 18 500 1 130 000 24 000 6 000 460 970 2 600 1942-43 124,5 78,7 127,7 93,o 84,1 121,1

1943-44 45 720 14 500 1 080 000 23 000 6 000 438 010 2 600 1943-44 125,3 61,7 122,o 89,o 84,1 115,o

1944-45 47 750 16 500 1 040 000 23 000 6 000 430 040 2 750 1944-45 130,8 70,2 117,5 89,0 84,1 113,o

1945-46 48 810 17 000 1 220 000 23 000 7 500 492 575 2 700 1945-46 133,7 72,3 137,9 89,o 105,1 129,4

1946-47 49 053 26 589 1 333 851 19 870 9 816 546 667 2 618 1946-47 134,4 113,1 150,7 77.o 137,5 143,6

I

x m

100,o

99,4

92,6

115,o

109,7

121,o

126,2

121,6

124,4

125,3

124,4

127,2

125,

121,6

118,7

121,6

121,6

128,6

126,2

122,4


Statistiske oversikter 1948

79

Tabell 57. Markedspriser på korn og poteter. Kr. pr. 100 kg.

Market prices for grains and potatoes. Kr. per 100 kg.

År

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

Poteter

Potatoes

Ar

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

Poteter

Potatoes

1836 15,00 13,08 11,54 9,69 3,68 1891 17,94 15,65 14,78 13,31 5,41

1837 16,88 13,85 12,78 11,94 3,80 1892 18,28 17,78 15,62 14,79 6,17

1838 17,69 14,82 13,49 12,65 4,84 1893 16,12 14,11 13,25 13,38 5,s4

1839 20,84 15,06 14,23 12,58 3,61 1894 15,12 12,18 11,49 12,42 4,11

1840 21,44 14,51 13,26 12,10 3,78 1895 14,65 11,88 10,86 11,54 4,54

1841 19,32 14,50 12,05 9,83 3,29 1896 14,57 11,50 11,39 11,58 5,24

1842 20,19 15,92 11,82 8,98 3,39 1897 15,39 11,88 11,51 12,40 4,74

1843 18,14 14,72 12,08 9,88 3,89 1898 16,84 13,14 12,15 13,60 5,26

1844 17,66 13,88 12,57 10,18 3,64 1899 16,48 13,45 12,58 13,92 5,64

1845 17,49 13,63 11,89 9,27 3,64 1900 15,61 13,63 13,15 14,81 6,18.

1846 21,44 18,04 13,95 10,75 4,19 1901 14,85 12,88 12,85 14,08 5,34.

1847 26,80 21,71 18,92 15,08 5,54 1902 14,14 12,67 12,83 14,50 5,16.

1848 20,29 16,29 14,88 11,73 4,79 1903 14,47 12,71 13,14 15,08 5,46

1849 17,70 13,71 12,78 10,21 4,37 1904 14,62 12,39 12,54 14,78 5,36

1850 17,66 13,13 12,83 10,42 4,74 1905 15,36 12,85 12,77 15,17 5,61

1851 18,32 14,08 13,78 10,98 4,37 1906 15,22 13,50 12,72 14,96 4,88

1852 18,86 16,25 14,14 11,71 4,46 1907 15,99 14,72 13,80 16,27 5,94

1853 20,62 16,75 14,52 11,71 4,19 1908 17,95 16,21 15,28 17,40 6,87

1854 25,74 20,14 16,05 12,68 3,60 1909 17,17 15,28 14,82 16,81 5,37

1855 25,10 20,46 16,65 13,21 5,17 1910 17,78 14,58 14,08 16,19 6,8o

1856 27,05 22,72 19,40 15,31 6,16 1911 17,82 14,54 13,95 16,85 6,74

1857 24,74 19,44 18,55 15,90 5,56 1912 18,38 15,89 15,45 17,52 6,63

1858 21,25 16,56 16,08 12,68 4,73 1913 17,81 14,68 15,14 16,60 5,36

1859 20,16 16,08 15,22 12,54 4,58 1914 19,10 16,49 16,18 18,02 6,01

1860 21,92 16,94 16,52 13,78 5,06 1915 28,77 26,90 25,29 29,44 9,04

1861 24,18 18,46 17,75 14,52 6,04 1916 29,38 27,12 24,44 22,49 9,84

1862 24,18 1908 16,80 13,4o 4,90 1917 46,97 43,15 37,20 34,18 11,75

1863 20,77 17,75 15,48 1208 4,86 1918 60,47 59,60 49,84 44,17 13,89

1864 19,48 16,4o 14,77 12,29 4,86 1919 59,00 58,75 48,00 44,00 15,00

1865 18,89 14,86 13,94 11,00 4,56 1920 58,75 58,75 48,25 46,00 15,00

1866 21,08 17,07 16,46 1308 5,43 1921 58,98 53,47 44,80 38,83 16,97

1867 23,89 19,42 18,25 13,96 5,98 1922 44,04 39,78 34,85 30,85 15,59

1868 25,95 23,56 20,99 16,21 6,91 1923 36,48 32,27 30,00 26,89 12,49

1869 22,95 20,25 19,37 15,69 5,24 1924 40,21 35,88 35,os 33,66 17,5s

1870 20,58 17,44 16,65 13,88 5,24 1925 44,72 38,30 36,o8 33,os 22,22

1871 21,22 17,21 16,51 13,52 4,56 1926 34,18 28,14 25,52 23,16 9,64

872 20,64 16,76 16,11 13,15 4,61 1927 28,81 24,90 22,18 19,79 10,4o

1873 21,85 17,25 17,28 13,69 5,07 1928 26,62 23,75 22,48 20,29 14,62

1874 22,84 19,28 19,2o 14,58 5,89 1929 24,75 2201 20,96 18,71 7,76

1875 21,09 17,68 18,92 14,94 6,61 1930 21,82 16,49 15,02 13,96 7,12

1876 21,01 17,39 17,80 14,23 5,79 1931 16,3o 12,66 12,46 11,98 7,65

1877 22,22 17,93 17,88 15,25 6,01 1932 16,54 14,84 13,88 13,48 6.90

1878 22,17 16,64 17,53 14,78 5,88 1933 16,61 14,30 14,88 13,29 5,62

1879 19,64 15,03 15,75 12,81 4,64 1934 18,08 15,07 14,44 12,54 5,92

1880 21,25 17,75 17,26 13,54 5,97 1935 22,16 18,89 16,87 14,28 7,78

1881 21,70 20,01 18,00 14,87 5,89

1882 20,91 18,19 16,97 13,85 5,37

1883 19,75 16,17 15,71 13,06 6,20

1884 18,79 15,71 15,38 12,60 5,07

1885 17,09 14,96 14,80 12,54 5,17

1886 16,95 13,92 14,02 11,79 5,03

1887 15,75 12,86 12,88 10,94 4,10

1888 15,53 12,24 12,20 10,90 4,61

1889 15,94° 13,17 13,02 12,08 4,54

1890 16,30 13,88 13,88 13,44 4,00


i

80 Statistiske oversikter 1948

Tabell 58. Gjennomsnittspriser på en del viktigere landbruksvarer.

Average prices for important agricultural products.

Partisalg fra produsent, prima vare levert avsetningsstedet'

Sale by producer, first class goods delivered to place of sale'

Oppnådd gjennomsnittspris ved engrossalg fra

meieriene

Average whole sale prices obtained by dairies

Year

Havre

Oats

Høy

Hay

Poteter

Potatoes

Egg

Eggs

Oksekjøtt

Beef

Flesk

Pork

Ferske

huder

Hides,

fresh

Smør

Butter

Helfeit

gaudaost

Gauda

cheese,

whole fat

Halvfeit

nøkkelost

Dutch

cheese,

spiced,

half fat

Bl. geitmysost

Mixed

goat

cheese

Mysost

Whey

cheese

Kr. pr. 100 kg

Kr. pr. kg

19212 38,74 18,58 19,98 5,21 3,75 3,42 1,12 -

1922 28,83 14,79 14,92 3,88 2,76 2,79 1,33 - -

1923 27,87 16,90 12,33 3,36 2,77 2,37 1,67 -

1924 34,87 19,74 18,75 3,52 3,43 2,85 2,41 - -

1925 32,6o 12,5o 21,57 3,os 3,48 3,18 1,98. 5,25 3,14 2,60 2,86 0,79

1926 22,71 8,94 9,23 2,34 2,29 1,92 1,07 3,83 1,98 1,39 2,02 0,52

1927 20,41 8,98 11,90 2,05 1,8o 1,38 1,20 3,45 1,95 1,26 1,91 0,47

1928 20,83 9,01 14,64 1,98 1,74 1,62 1,51 3,39 1,89 1,38 1,66 0,45

1929 18,65 10,01 7,46 1,81 1,70 1,53 0,95 3,12 1,57 1,07 1,44 0,41

1930 13,04 7,76 7,24 1,54 1,80 1,21 0,83 2,72 1,56 1,05 1,42 0,40

1931 11,82 5,76 8,48 1,35 1,38 0,97 0,57 2,31 1,17 0,77 1,10 0,32

1932 14,35 5,97 6,80 1,18 1,01 1,02 0,40 2,25 1,11 0,73 1,14 0,31

1933 13,39 8,36 5,43 1,10 1,01 0,96 0,49 2,17 1,09 0,76 1,12 0,32

1934 11,86 8,30 5,95 1,io 1,30 0,89 0,62 2,40 1,23 0,83 1,16 0,32

1935 14,35 7,85 8,71 1,25 1,34 1,11 0,71 2,48 1,31 1,03 1,28 0,35

1936 15,18 8,15 7,51 1,41 1,35 1,23 0,78 2,54 1,29 1,01 1,21 0,37

1937 17,41 8,71 8,84 1,51 1,66 1,32 0,92 2,76 1,53 1,26 1,42 0,47

1938 18,00 6,64 10,59 1,55 1,60 1,39 0,69 3,02 1,65 1,36 1,55 0,54

1939 17,83 7,42 9,21 1,44 1,44 1,50 0,78 3,16 1,68 1,39 1,76 0,64

1940 20,33 13,04 13,89 1,85 1,65 1,78 0,96 3,52 2,01 1,71 2,16 0,86

1941 25,51 15,44 14,64 2,61 2,25 2,4o 1,03 4,10 2,35 2,os 2,50 1,10

1942 30,56 16,25 17,89 2,73 2,31 2,55 1,04 4,10 2,35 2,05 2,5o 1,10

1943 32,56 16,86 19,45 2,73 2,31 2,55 1,05 4,10 2,35 2,o5 2,50 1,10

1944 32,56 16,85 19,62 2,73 2,31 2,55 1,05 4,10 2,35 2,os 2,5o 1,10

1945 32,56 16,76 20,37 3,20 2,64 2,78 1,05 4,10 2,35 2,os 2,50 1,10

1946 34,os 17,33 18,94 4,00 3,37 3,41 1,05 4,48 2,56 2,13 2,62 1,10

1947 35,56 20,1s 22,03 4,00 3,67 3,78 1,17 5,35 2,90 2,3o 2,90 1,10

1 Oppgaver fra Landbrukets Prissentral.

For 1921-1937 gjennomsnitt for ca. 20 byer. Fra 1938 gjennomsnitt for de 6 største byer.

1 Reported by Landbrukets Priscentral.

2 For 1921-1937 average for about 20 cities. From 1938, average for the 6 largest cities.

Tabell 59. Statens innkjøpspriser på norsk korn. Kr. pr. 100 kg.

State's purchasing prices for Norwegian grains. Kr. per 100 kg.

År

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

År

Year

Hvete

Wheat

Rug

Rye

Bygg

Barley

Havre

Oats

1917 60,00 60,00 50,00 45,00 1933 17,25 14,88 14,88 13,50

1918 60,00 60,00 50,00 45,00 1934 19,88 16,00 15,78 13,4o

1919 58,11 58,11 48,11 43,11 1935 24,00 20,00 17,53 14,42

1920 59,72 57,23 46,46 40,o0 1936 24,05 20,74 17,92 15,29

1921 54,53 50,os 39,67 - 1937 26,83 22,00 21,75 17,45

1922 35,09 30,78 29,29 - 1938 25,25 22,00 20,88 18,00

1923 32,43 27,06 25,83 - 1939 24,00 22,00 20,00 18,19

1924 41,61 32,69 36,13 - 1940 26,4o 24,4o 23,51 20,6o

1925 45,78 36,71 34,57 - 1941 32,00 30,8o 28,00 25,00

1926 34,35 25,91 23,84 - 1942 35,4o 35,00 32,2o 29,6o

1927 27,74 24,20 22,4o - 1943 36,so 36,20 34,4o 32,00

1928 25,4s 23,94 22,54 20,47 1944 38,00 38,00 35,00 32,00

1929 24,79 21,71 20,29 18,35 1945 39,6o 38,00 35,00 32,00

1930 21,39 15,51 14,29 13,22 1946 44,00 41,6o 37,00 33,20

1931 16,10 12,48 12,3o 12,10 1947 47,00 47,00 40,00 35,00

1932 16,49 14,46 14,72 14,31


Statistiske oversikter 1948 81

Tabell 60. Torgpriser i Oslo1 for en del landbruksprodukter.

Market prices in Oslo' for agricultural products.

År

ÅTimo

Year

teih

øy

Hag,

timothy

Vollkø y

m Hay,

Havrehalm

Straw,

oat

Poteter

Potatoes

Havre

Oats

Smør

Butter

Flesk

Pork

.Oksekjøtt

Beef

Spekalykløtt'

Gjøkalvkjøtt

Veal

Sauekjøtt

Mutton

and

lamb

Bjørkeved

Birch

fuelwood

Granved

fuf wood

.

-

Kr pr. 100 kg Kr. pr kg. Kr. pr. favn

835.. 6,70 - 4,66 8,00 1,10 0,44 0,30 - 0,34 11,80 6,40

845.. 5,05 3,75 1,74 3,8o 6,90 1,18 0,58 0,35 - 0,43 12,67 8,93

855.. 6,33 5,31 2,24 6,o5 12,90 1,61 0,77 0,52 -- 0,54 14,17 9,73

865.. 5,79 4,62 1,87 3,73 8,65 1,62 0,62 0,39 - 0,50 12,37 7,47

875.. 8,68 7,29 5,08 8,00 13,06 2,12 0,98. 0,73 0,88 0,91 18,70 12,93

876.. 9,77 8,11 6,14 6,07 12,74 2,04 0,97 0,72 0,86 0,87 - -

877.. 9,70 7,98 6,11 6,22 12,41 2,19 0,93 0,77 0,87 0,84 - -

878.. 4,90 3,94 2,74 4,50 10,27 1,76 0,68 0,69. 0,80 0,80 - -

879.. 4,39 3,54 2,43 4,27 9,37 1,53 0,65 0,55 0,63 0,70 - -

880.. 5,75 4,56 2,39 7,44 11,00 1,86 0,76 0,51 0,62 0,66 - -

881.. 8,66 6,84 3,57 5,08 12,54 1,88 0,76 0,51 0,59 0,69 - -

882.. 6,48 4,94 3,04 5,o1 10,18 1,88 0,82 0,6o 0,71 0,78 - -

883.. 4,74 3,66 1.98 6,86 9,81 1,83 0,8o 0,61 0,68 0,8o - -

884.. 5,57 4,25 2,13 4,88 10,51 1,85 0,70 0,52 - 0,72 14,00 11,00

885.. 5,86 4,53 2,55 4,23 9,99 1,71 0,64 0,47 - 0,67 14,00 11,00

886.. 5,64 4,47 2,57 3,67 8,67 1,59 0,66 0,49 0,56 0,66 13,10 10,64

887.. 6,02 4,69 2,86 3,42 7,45 1,60 0,63 0,44 0,55 0,61 12,55 10,50

888.. 6,72 5,33 4,13 4,35 7,86 1,67 0,63 0,50 0,56 0,64 12,35 10,12

889.. 7,26 5,86 3,94 4,12 9,51 1,71 0,63 0,52 0,61 0,68 13,49 9,87

890.. 6,41 4,86 3,59 4,04 10,63 1,69 0,65 0,60 0,64 0,76 15,19 10,19

891.. 4,99 3,90 2,07 5,83 10,66 1,71 0,69 0,62 0,64 0,75 14,98 10,78

892.. 6,43 5,07 2,47 5,87 11,55 1,76 0,75 0,59 0,62 0,73 14,00 10,75

893.. 7,23 5,63 3,01 3,76 9,44 1,70 0,78 0,56 0,61 0,70 13,48 10,46

894.. 6,67 5,07 2,97 3,33 8,78 1,68 0,72 0,61 0,63 0,75 13,54 10,12

895.. 5,72 4,35 2,33 4,47 7,73 1,61 0,60 0,58 0,60 0,71 13,16 9,97

896.. . 5,91 4,48 2,46 4,84 8,22 ;1,67 0,57 0,51 0,55 0,69 13,00 10,40

897.. 7,20 5,78 3,48 4,19 10,12 1,61 0,72 0,54 0,60 0,72 13,50 10,40

898.. 7,12 5,71 3,94 5,46 10,80 1,73 0,84 0,66 0,48 0,86 0,79 14,00 10,40

899.. 6,62 5,25 3,07 5,95 10,26 1,75 0,77 0,67 0,47 0,87 0,81 14,65 10,55

900.. 7,70 6,14 3,47 5,46 10,82 1,77 0,85 0,69 0,51 0,89 0,85 15,75 11,75

901.. 6,27 5,11 2,50 4,68 9,63 1,80 0,90 0,73 0,52 0,91 0,91 15,63 11,96

902.. 6,78 5,42 3,27 4,71 11,62 1,75 0,85 0,70 0,47 0,88 0,86 15,00 11,50

903.. 7,10 5,98 4,05 4,48 9,24 1,77 0,79 0,74 0,49 0,90 0,85 14,33 11,28

904.. 8,00 6,97 4,75 5,33 10,48 1,77 0,75 0,67 0,42 0,87 0,81 13,50 11,00

905.. 7,89 6,86 5,00 4,61 10,31 1,78 0,86 0,69 0,49 0,89 0,86 13.02 10,28

906.. 7,68 6,48 3,64 3,69 10,91 1,85 0,94 0,72 0,51 0,92 0,87 11,52 9,51

907.. 6,79 5,70 3,88 6,16 12,35 1,77 0,84 0,82 0,50 0,96 0,87 13,08 10,92

908.. 5,53 4,31 2,87 5,61 9,57 1,80 0,78 0,74. 0,48 0,95 0,85 17,03 15,03

909.. 5,44 4,29 2,55 5,74 12,29 1,76 0,91 0,68 0,44 0,88 0,84 15,80 14,15

910.. 6,75 5,59 2,87 5,21 10,42 1,83 1,05 0,70 0,48 0,89 0,83 14,85 14,45

911.. 9,03 7,47 4,23 6,72 12,14 1,81 0,89 0,73 0,46 0,87 0,80 15,91 14,50

912.. 9,01 7,49 5,06 5,07 13,94 1,95 0,92 0,91 0,59 1,02 0,92 17,71 15,93

913.. 6,21 4,92 2,66 4,13 10,39 2,0o 1,14 0,98 0,67 1,06 1,06 19,03 17,13

914.. 6,67 5,28 2,90 6,39 14,18 2,04 1,04 0,8s 0,60 1,05 1,04 21,00 19,00

915.. 14,04 11,05 5,00 8,35 23,31 2,47 1,43 1,11 0,72 1,29 1,21 21,00 19,00

916.. 13,58 11,00 5,51 9,86 20,91 2,78 2,27 2,08 1,49 2,46 2,13 - 3-

917.. 18,87 16,59 - 11,73 39,52 3,60 2,99 1,97 1,62 2,85 2,73 - -

918.. 25,00 25,0o - - - - 4,34 3,83 2,85 4,59 4,3o - -

919.. 27,37 27,37 - 14,73 38,68 6,00 4,41 3,94 2,67 4,43 4,23 - -

920.. 29,os 25,76 - 17,4o 43,55 - 3,66 3,21 2,36 5,04 4,07 - -

921.. 18,98 15,62 - 21,93 39,25 - 3,24 3,02 2,23 4,22 3,65 - -

922.. 15,75 14,00 7,32 14,54 28,31 - 2,60 2,30 1,79 3,07 2,64 - -

923.. 22,30 20,39 6,33 12,50 28,45 3,75. 2,19 2,34 1,74 3,02 2,59 - -

924.. 21,39 19,79 8,76 21,44 33,52 - 2,78 2,94 2,19 3,52 2,96 - -

925.. 12,74 11,29 8,13 22,82 31,56 - 3,05 2,98 2,31 3,43 3,18 - -

926.. 8,18 5,29 8,86 22,55 - 1,87 2,o1 1,46 2,54 2,31 - -

927.. 8,25 3,10 13,28 19,07 - 1,30 1,60 1,20 2,16 1,86 - -

928.. 9,27 3,34 15,09 19,98 - 1,56 1,50 1,11 1,90 1,74 - -

929.. 9,85 4,58 6,44 16,40 - 1,46 1,53 1,24 1,85 1,78 - -

930.. 7,28 3,93 7,15 12,63 - 1,11 1,63 1,35 1,82 1,78 - -

931.. 5,81 3,05 8,35 12,52 2,00 0,84 1,21 1,03 1,52 1,37 - -

932.. 6,57 3,25 6,43 13,72 - 0,92 0,86 0,75 1,24 1,13 - -

1 Meddelt av byveieren. 3 Noteres ikke.

1 Reported by the weight controller. 2 Very young unfastened calf. 3 Not quoted.


82

Statistiske oversikter 1948

Tabell 61. Priser på kraftfor, kunstgjødsel, maskiner og redskap.

Prices for feeding stuffs, commercial fertilizers, tools, and machinery.

Kraftforl ,2 - Feeding stuffsi,2

Kunstgjødsel'

Commercial fertilizers'

Maskiner og redskap

Machinery and implements

Ruggris

Rye bran

Sildmjøl

Herring

meal

År

Year Maisgrep Jordnøttmjøl

Cracked

corn Peanut

meal

SIå-

Plog" Harver maskin Arbeids-

(Norskll") (9 t)

kjerre Høyvogn"

(2 h)

Ploughs° Harrows Mower Farm Hayracks'

(9 t) (2 h) carts'

Kr pr. 100 kg.

Kr. pr. stk.

1913 12,1p 15,33 11,29 15,28 16,60 6,30 12,so 70,00 42,00 210,00 88,00 122,00

1914 13,07 10,6s 17,38 16,60 6,30 12,so 70,00 42,00 210,00 88,00 122,00

1915 20,12 18,56 16,91 20,93 18,00 6,87 13,80 80,00 230,00 90,00 125,00

1916 21,84 18,50 19,09 21,91 14,00 16,15 80,00 50,00 100,00 145 00

1917 24,75 21,00 26,77 24,50 15,4o 18,10 140,00 80,00 355,00 155,00 210,00

1918 40,00 24,00 17,00 140,00 80,00 600,00 280,00 370,00

1919 37,59 25,48 36,20 24,00 20,00 34,05 160,00 130,00 600,00 280,00 370,00

1920 42,07 59,00 20,64 45,34 25,50 31,00 34,05 175,00 135,00 600,00 350,00 580,00

1921 34,78 41,17 25,81 42,14 41,00 30,00 34,05 175,00 155,00 730,00 385,00 590,00

1922 26,77 36,16 21,61 37,32 32,00 18,00 20,60 175,00 140,00 650,00 330,00 460,00

1923 27,89 36,11 20,96 37,10 29,50 11,60 21,10 165,00 115,00 635,00 275,00 415,00

1924 35,25 43,60 24,27 49,19 35,4o 13,40 21,05 165,00 1.35,00 600,00 275,00 390,00

1925 32,30 34,so 23,66 43,63 36,35 13,so 21,05 145,00 115,00 600,00 290,00 410,00

1926 20,04 26,65 16,53 34,47 25,50 10,20 20,10 145,00 80,00 420,00 235,00 322,00

1927 17,31 24,04 14,22 32,53 18,95 17,40 16,20 130,00 71,00 350,00 185,50 283,00

1928 19,95 25,33 16,23 30,91 17,65 6,so 15,4o 130,00 71,00 350,00 185,50 278,00

1929 19,58 24,65 13,56 26,14 16,00 6,60 13,70 125,4o 65,00 350,00 180,00 270,00

1930 13,86 17,40 9,65 29,10 417,70 7,60 13,70 125,4o 60,00 320,00 180,00 250,00

1931 10,01 15,65 8,43 25,52 17,55 6,40 13,15 125,4o 54,00 300,00 160,00 235,00

1932 10,97 18,50 9,47 20,73 13,40 6,00 15,50 132,00 57,00 295,00 135,00 210,00

1933 10,39 15,39 9,01 19,39 14,65 6,22 15,00 132,00 57,00 290,00 135,00 210,00

1934 11,70 14,46 8,50 22,25 13,4o 6,16 13,20 132,00 63,00 6350,00 135,00 210,00

1935 13,66 17,82 10,70 22,91 13,20 6,10 8,15 140,00 74,00 375,00 145042 220,00

1936 15,64 19,46 12,16 20,so 13,so 6,12 13,60 151,00 79,00 385,00 155,00 240,00

1937 17,63 20,27 14,55 26,32 14,20 6,34 13,40 160,00 84,00 395,00 170,00 265,00

1938 19,26 21,73 15,80 27,72 15,10 8,16 13,75 176,00 92,00 430,00 175,00 270,00

1939 19,86 23,2s 14,28 29,05 15,10 6,78 13,75 176,00 92,00 420,00 175,00 280,00

1940 36,55 14,so 11,12 13,50 194,00 108,00 497, 00 215,00 330,00

1941 39,05 14,31 10,92 14,67 233,14 140,4o 253,00 385,00

1942 35,15 13,so 11,26 15,00 233,14 140,4o 253,00 385,00

1943 35,15 13,so 15,00 233,14 140,4o 253,00 385,00

1944 35,15 13,so 15,00 240,13 148,12 815,00 253,00 385,00

1945 32,00 39,00 22,50 35,72 13,so 12,00 15,00 240,13 148,12 912,71 253,00 385,00

1946 32,00 39,00 22,50 36,00 13,90 12,00 15,00 256,94 155,53 912,71 253,00 385,00

1947 31,92 38,92 22,50 35,92 14,60 12,so 15,90 244,00 148,00 1033,00 350,00 550,00

Årsprisen er for kraftfôr gjennomsnittspris av noteringene i »Samvirke«, for kunstgjødsel prisen om våren

vedkommende år. ' Fra 1. juli 1935 er kratforavgift inkludert i prisen. 3 Nettopriser fra og med 1932. 4 Gjelder

til og med 1929 Norgesalpeter. 6 Ny forbedret modell. 6 Gjelder til og med 1928 Ontario plog.

The annual prices for feeding stuffs are the average of quotations in »Samvirke«, for the commercial fertilizers

it is the price in the spring of the year. ' Beginning July 1, 1935 the fee on feeding stuff is included in the price.

3 Net prices beginning 1932. 4 Up to and including 1929 refers to Norwegian salpetre. 5 New improved model.

6 Up to and including 1928 refers to Ontario ploughs.

År

Year

Sommer

Summer

Pr. m3

Tabell 62. Hogstpris. - Prices for felling timber.

Vinter ! Sommer

Wintery Summer

Pr. favn ved'

Per cord'

Vinter

Winter

Sommer

Summer

Pr. reis

Vinter

Winter

År

Year

Sommer

Summer

Pr. m3

Vinter Sommer

Winter Summer

Pr. favn ved'

Per cord'

Pr. reis

Vinter Sommer

Winter Summer

Vinter

Winter

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

1926-27..:. 2,04 2,01 6,26 6,10 - - 1937-38.. 2,56 2,56 6,27 6,24 - -

1927-28.... 1,76 1,73 5,50 5,43 - - 1938-39.. 2,34 2,31 6,06 6,os - -

1928-29.... 1,76 1,74 5,16 5,05 - - 1939-40.. 2,53 2,53 6,92 6,so - -

1929-30.... 1,82 1,62 5,12 5,01 - - 1940-41.. 2,76 2,79 8,06. 8,2o - --

1,77 1,76 4,81 4,76 - - 1941-42.. 3,25 3,26 10,24 10,40 - -

1931-32.... 1,64 1,65 4,65 . 4,60 - - 1942-43.. 3,48 3,4s 12,91 12,95 0,96 1,00

1932-33.... 1,56 1,56 4,33 4,27 - - 1943-44.. 3,93 4,01 13,31 13,54 1,04 1,05

1933-34.... 1,55 1,55 4,34 4,25 - - 1944-45.. 4,26 4,23 13,95 13,76 1,12 1,13

1934-35.... 1,62 1,62 4,59 4,32 - - 1945-46.. 5,67 5,82 16,86 17,12 1,39 1,4o

1935-36.... 1,65 1,66 4,47 4,41 - - 1946-47.. 7,06 7,02 18,82 18,84 1,46 1,46

1936-37.... .1,61 1,81 4,79 4,78 - - 1947-48.. 7,9s 8,11 21,11 21,41 1,64 1,65

1 ' 2,4 m3.


Statistiske oversikter 1948 83

Tabell 63. Gjennomsnittsverdi pr. skyldmark. Salg av faste eiendommer.

Average value per »skyldnøarkt. Sale of real estate.

i b

å;

Ei ȧ 04...

I

Solgte eiendommer - Real estate sold

Antall - Number

Salgsbeløp i 1000 kr.

Amount in 1,000 kr.

y

4 1

y 1

E'0' t 1

Solgte eiendommer - Real estate sold

Antall - Number

Salgsbeløp i 1000 kr.

Amount in 1,000 kr.

E -'N

I . Byer Bygder I alt Byer Bygder I alt I Y kl Byer Bygder I alt Byer Bygder I alt

5 å C

ti •,, H Urban Rural Total Urban Rural Total ;, i^ c F3 H Urban Rural Total Urban Rural Total

°4w^W

°å rv^W

c.D

1836 1- 1 006 6 156 7 162 4 860 15 112 19 972 1892 1 699 2 458 7 691 10149 27 076 31 526 58 602

[837 - 790 5 693 6 483 2 340 9 912 12 252 1893 1 729 2 647 8 198 10 845 28 593 31 828 60 421

[838 - 1 256 6 713 7 969 6 256 15 152 21 408 1894 1 705 3 012 10 257 13 269 31 991 38 009 70 000

[839 - 1 026 6 181 7 207 3 984 12 000 15 984 1895 1 672 3 078 8 913 11 991 34 465 38 867 73 332

[840 - 1 050 6 677 7 727 3 508 12 224 15 732 1896 1 676 p3 961 8 748 12 709 51 667 37 145 88 812

1841 - 1 128 6 276 7 404 4 028 13 708 17 736 1897 1 695 3 645 10 155 13 800 58 645 42 849 101 494

1842 - 1 025 6168 7 193 3 188 12 144 15 332 1898 1 733 5 176 10 530 15 706 84 872 51 062 135 934

1843 - 1 030 6 483 7 513 3 372 12 756 16 128 1899 1 719 4 474 10 275 14 749 84 540 57 548 142 088

[844 - 994 6 645 7 639 3 328 14 548 17 876 1900 1 707 2 751 9 425 12 176 38 233 47 167 85 400

1845 - 1 102 6 780 7 882 4108 18 732 22 840 1901 1 812 2 737 9 971 12 708 29 798 52 742 82 540

[846 - 1 087 8 264 9 351 4 808 17 172 21 980 1902 1 804 3 185 10 452 13 637 32 516 53 576 86 092

-847 - 1 172 8 257 9 429 4 264 18 944 23 208 1903 1 818 2 639 10 268 12 907 25 199 45 454 70 653

1848 - 1 005 7 089 8 094 3 876 16 836 20 712 1904 1 872 2 508 11 607 14115 22 811 48 987 71 798

.849 - 1 107 7 085 8 192 4 028 16 612 20 640 1905 1 944 2 280 11 754 14 034 19 055 45 533 64 588

.850 - 1 157 6 834 7 991 3 980 16 352 20 332 1906 2 027 2 326 12 466 14 792 19 753 58 609 78 362

.851 - 1 120 6 606 7 726 3 796 15 760 19 556 1907 2 030 2 631 13 253 15 884 25 479 65 720 91 199

.852 831 1 118 6 914 8 032 4 564 16 452 21 016 1908 2 187 2 885 13 478 16 363 27 661 65 322 92 983

.853 830 1 238 7 432 8 670 5 212 20 564 25 776 1909 2 114 3 188 13 409 16 597 34 083 72 858 106 941

.854 863 1 440 8 427 9 867 7 056 28 768 35 824 1910 2 308 3 602 14 012 17 614 44 464 71 498 115 962

.855 972 1 530 8 398 9 928 8 236 25 588 33 824 1911 2 372 4 068 15 274 19 342 52 847 79 008 131 855

.856 1 120 1 549 7 838 9 387 8 760 26 236 34 996 1912 2 488 4 267 14 849 19 116 70 370 78 847 149 217

.857 1 184 1 384 7 397 8 781 8 460 26 380 34 840 1913 2 664 4 251 15 209 19 460 65 125 86 842 151 967

.858 1 184 1 169 6 745 7 914 5 532 21 148 26 680 1914 2 782 3 755 13 044 16 799 65 980 72 068 138 048

.859 1 207 1 224 6 960 8 184 6 328 22 376 28 704 1915 2 982 4 384 14 283 18 667 76 348 97 736 174 084

.860 1 193 1 369 6 448 7 817 7 860 19 840 27 700 1916 3 388 8 135 18 019 26 154 218 608 153 825 372 433

.861 1 211 1 215 7 116 8 331 7 020 22072 29 092 1917 5 068 7 750 23 850 31 600 244 883 251 015 495 898

.862 1 221 1 270 7 424 8 694 6 280 22 444 28 724 1918 7 182 6 690 24 830 31 520 240 9'08 305 465 546 373

863 1 210 1 230 7 369 8 599 6 360 22 400 28 760 1919 7 707 5 992 23 055 29 047 201 228 293 628 494 856

.864 1 210 1 160 6 844 8 004 5 428 22 132 27 560 1920 7 763 5 294 22 342 27 636 174 633 269 081 443 714

.865 1 156 1 275 7 375 8 650 7 044 21 872 28 916 1921 7 124 3 715 21 731 25 446 114 404 224 729 339133

.866 1 167 1 490 7 402 8 892 8 184 22 460 30 644 1922 6 551 4 237 21 990 26 227 124 738 214 130 338 868

.867 1 149 1 527 6 823 8 350 7 116 20 052 27 168 1923 6 341 4 768 23 810 28 578 127 559 229 340 356 899

868 1 105 1 593 7 225 8 818 7 940 23 836 31 776 1924 6 536 4 290 21 038 25 328 138 031 215 311 353 342

869 1 143 1 453 6 874 8 327 7 280 21 856 29 136 1925 6 470 3 871 20 293 24 164 112 068 200 340 312 408

.870 1 106 1 448 6 936 8 384 7 924 19 944 27 868 1926 5 621 3 212 18 084 21 296 88 404 151 789 240193

871 1.052 1 866 7 050 8 916 10 005 21 945 31 950 1927 5 141 3 663 17 643 21 306 97 696 181 800 279 496

.872 1092 2 170 8 419 10 589 13 790 26 844 40 634 1928 5 100 3 676 16 758 20 434 88 547 138 574 227 121

873 1 319 2 341 8 885 11 226 18 836 37 864 56 700 1929 4 930 3 648 17 214 20 862 88 346 151 115 239 461

874 1 457 2 894 8 906 11 800 34 693 36 632 71 325 1930 4 543 3 776 17 306 21 082 91 593 133 201 224 794

875 1481 2 554 8 377 10 931 25 804 33 984 59 788 1931 4 239 3 667 17 371 21 038 81461 125 022 206 483

876 1 516 2 111 7 739 9 850 17 198 28 838 46 036 1932 3 936 3 901 18 243 22 144 87 930 122 049 209 979

.877 1 583 2 163 7 720 9 883 21308 30 091 51 399 1933 3 971 3 631 18 920 22551 71 764 139 227 210 991

.878 1 566 1 893 6 971 8 864 15 840 26 696 42 536 1934 4 247 4 060 20 132 24192 81 866 129 761 211 627

.879 1 519 1 814 7 116 8 930 13 526 24 976 38 502 1935 4 683 4143 20 986 25 129 89 945 144 890 234 835

.880 1 527 1 831 7 358 9 189 14 200 31 207 45 407 1936 5 099 4 626 23 698 28 324 118 341 164 115 282 456

.881 1 539 763 7 467 9 230 13 472 29 062 42 534 1937 5 318 4 453 26 847 31 300 120 388 179 656 300 044

.882 1 541 1 907 8 626 10 533 14 089 32 536 46 625 1938 5 617 5 165 28 195 33 360 144 259 182 425 326 684

.883 1 525 1 677 7 251 8 928 13 092 28 578 41 670 1939 5 879 5 383 29 147 34 530 151 928 201 683 353 611

.884 1 591 1 975 7 883 9 858 14 024 35 204 49 228 1940 6 304 3 455 19 502 22 957 113 902 171 159 285 061

.885 1616 1 941 8 019 9 960 14 685 32 072 46 757 1941 6 865 4 010 24 545 28 555 141487 222 146 363 633

886 1 524 1 920 8 104 10 024 12 579 36 178 48 757 1942 7 418 3 355 24 506 27 861 96 287 201 707 297 994

.887 1 628 1 982 7 909 9 891 15 629 28 912 44 541 1943 8 245 2 394 20 984 23 378 63 902 136 846 200 748

888 1 563 2 012 8 353 10 365 16 009 30 372 46 381 1944 8 161 2 179 18 434 20 613 50 392 122 347 172 739

889 1 619 2 261 8 543 10 804 19 898 34 116 54 014 1945 8 524 1 632 13 680 15 312 36 275 84 662 120 937

.890 1 705 2 815 8 772 11 587 26 114 34 188 60 302 1946 8 178 4 138 29 972 34 110 89 228 220 894 310 122

.891 1 699 2 688 8 678 11 366 29 048 29 740 58 788 1947 9 184 5 503 35 840 41 343 150 634 365 724 516 358

1 De tidligere offentliggjorte priser for perioden 1822-1852 er beregnet på en annen måte og derfor ikke

direkte sammenliknbare med oppgavene fra 1852. - 1 The formerly published prices for the period 1822-1852

were calculated in a different manner and, therefore, are not directly comparable with the data following 1852.


84 Statistiske oversikter 1948

Tabell 64. Jordbrukets prisindeks.

Agricultural price indexes.

I. Jordbruksprodukter. — Index numbers of prices received by farmers.

Ar

Year

a a Planteprodukter — Vegetable products Husdyrprodukter — Livestock products

-no

gaZg

boo

I alt

Total

Korn

Grains

Poteter

Potatoes

Høy

Hay

L za

q 4.'.'h

Soa'o

I alt

Total

Mjølk

Milk

Kjøtt

Meat

Flesk

Pork

Egg

Eggs

Ull

Wool

1909/14 = 100

1914--15.... 114 126 146 128 110 109 110 107 115

1915--16.... 158 181 193 168 149 144 159 159 143

1916--17.... 210 193 213 191 217 194 292 247 216

1917--18.... 296 308 392 249 292 280 292 337 271

1918--19.... 389 388 419 316 389 339 547 447 405

1919--20.... 379 367 405 271 383 363 536 407 456

1920--21.... 400 390 393 367 — 404 407 431 361 444

1921--22.... 342 347 342 419 341 346 347 309 398

1922--23.... 250 242 233 224 — 254 249 277 251 279

1923--24.... 275 283 260 274 273 279 297 223 276

1924-25. . . 339 370 310 492 328 325 375 306 273

1925-26' .. 280 282 259 381 169 280 270 348 276 229

1926-27' .. 189 167 195 161 116 195 199 228 158 195

1927-28 1 . . 187 216 185 312 126 177 183 196 138 162

1928-29' .. 178 193 181 231 154 174 177 182 159 151

1929-30' .. 154 138 155 117 137 159 156 201 140 134

1930-31' .. 138 125 116 153 99 142 144 197 96 118

1931-32' .. 123 120 112 149 88 123 132 137 89 96

1932-33' .. 113 112 119 108 104 114 122 107 93 91

1933-34' .. 112 113 111 102 135 112 122 107 85 80

1934-35' 121 130 136 132 125 119 125 137 87 89

1935-36 1 . . 138 154 146 174 138 134 140 145 110 98

1936-37' .. 142 147 155 133 155 140 147 154 113 .108

1937-38' .. 162 167 174 189 116 — 160 167 195 121 118

1938-39' .. 161 156 168 174 100 162 169 185 133 119

1939-40' .. 166 168 169 186 135 166 173 175 144 122

1940-41' .. 211 229 196 283 207 — 206 215 225 172 161

1938/39 = 100

1939-401 .. 103 107 100 115 111 105 102 102 96 109 102 114

1940-41 1 .. 132 150 121 147 175 218 127 130 118 131 120 202

1941-42 1 .. 153 156 146 165 189 154 153 146 145 172 186 241

1942-43 1 .. 172 178 162 199 201. 173 170 171 152 174 186 333

1943-44 1 .. 175 188 168 208 202 194 173 175 152 174 186 333

1944-45' .. 185 196 171 206 202 235 183 193 152 174 186 333

1945-46' .. 196 195 174 215 205 206 197 196 185 195 225 333

1946-47' .. 224 215 194 216 218 259 227 225 214 221 271 333

' Tallene for disse år er korrigert. — ' The figures for these years are corrected.

II. Varer som bonden kjøper. Arbeidslønn. — Index numbers of prices paid by farmers.

År

Year

d . 1 h

N 0

P

l 000

I alt

Total

Diverse

Miscellaneous

Kunstgjødsel

Commercial

fertilizers

Produksjonsmidler — Means of production

Herav: — Of which.

b

ti

ao 0

Kvelstoff.

gjødsel

Nitrogen

fertilizer

Fosfatgjødsel

Phosphate

fertilizer

Kali

gjødsel

Potash

fertilizer

^

xØ w å

o y F

Ala N A n U

Bygninger

Buildings

o ro

4,6%.,:

U F a

g '

Ø

å ^

Arbeidslønn

Cash

wages

1909/14=10

1914--15.... 112 101 — 120 106 115

1915--16.... 136 148 152 131 194 125

1916--17....

174 181

175 198 364

168

1917--18....

256 200 — 230 278 427

234

1918--19.... 327 202 316 290 414 326

1919--2).... 308 249 — 272 332 487 390

1920--21....

365 336

— 319 366 397

439

1921--22....

305 260

251 304 301

362

1922--23.... 249 202 217 277 295 291


Statistiske oversikter 1948 85

Tabell 64. (Forts.). Jordbrukets prisindeks. - Agricultural price indexes. (Cont.).

II. Varer som bonden kjøper. Arbeidslønn. - Index numbers of prices paid by farmers.

Ar

Year

m^^n 0 0

Produksjonsmidler - Means of production

^ o

Herav: - Of which:

Ø 4°

N . 0

Kunst-

I alt gjødsel Kvelstoff. Fosfat- Kali-

Byg- Diverse

N M • ninger

Total ° gjødsel gjødsel gjødsel

Miscellaneous

a^yØ

Commer-

Ø a.0

Buildings

cd o^ cial Nitrogen Phosphate Potash

^ a^•o fertilizers fertilizer fertilizer fertilizer

Arbeidslønn

Cash

wages

1909/ 14 = 100

1923-24. • • 245 186 - 224 310 323 274

1924-25. .. 285 207 275 270 296 294

1925-261 • • 241 235 192 225 267 259 249 272

1926-27 1 • • 186 171 134 162 215 167 207 228

1927-281 171 162 111 163 184 168 184 199

1928-291 • • 167 161 104 - 168 176 168 174 185

1929-301 159 151 104 149 172 164 168 183

1930-31 1 • • 143 130 101 106 169 155 160 174

1931-321 134 123 93 - 101 163 147 149 161

1932-33 1 • • 138 127 92 106 165 155 154 152

1933-341 133 119 90 - 91 167 149 152 146

1934-35 1 • • 135 121 84 99 173 148 154 147

1935-361 • • 143 133 85 120 173 157 156 152

1936-37 1 . . 151 144 90 - 131 189 167 161 162

1937-381 • • 164 156 98 144 204 178 175 189

1938-391 • • 167 162 100 155 207 176 174 200

1939-401 • • 177 172 109 - 167 219 183 184 215

1940-41 1 • • 222 214 133 227 250 210 232 238

1938/39 = 100

1939-401 .. 106 106 104 100 117 100 111 101 104 99 107 108

1940-41 1 .. 136 136 114 103 147 108 159 121 119 117 137 119

1941-42 1 , 154 150 111 101 137 108 173 141 133 151 162 155

1942-43 1 .. 158 150 110 99 139 109 166 144 143 156 173 183

1943-44' .. 162 155 110 99 139 109 166 150 154 164 176 203

1944-45 1 .. 163 157 102 99 109 166 155 157 167 176 225

1945-46 1 .. 169 166 118 99 162 111 183 161 164 160 174 251

1946-47 1 , 173 172 123 101 162 112 194 179 169 146 173 307

1 Tallene for disse år er korrigert. 1 The figures for these years are corrected.

Tabell 65. Regnskapsresultater for norske gårdsbruk. - Farm account records.

a

;

m

Ar Å `ti m a 4 d d Rti m m' A Ar

Year å z 2'

,E 2

Year

h ft g, , R y fl dl^

N2 hw w Åd z2 w 2

m

7

Kr. pr. dek. - Kr. per decare

O ro

ø

0'

R

a,',

1111

E+2

se

?

,1 .

y

pl,...

^ N

a R

å°

RfN

° k,a

?a

y ø

m ^

Th -

T.'

^"

>fl

z2

Kr. pr. dek. - Kr. per decar

24 -tt

4,2

[914-15..

1915-16..

1916-17..

L917-18..

[918-19..

80

110

101

97

101

250,05

259,08

287,09

315,59

386,91

45,4o

55,84

83,24

114,67

153,12

37,44

39,94

47,78

61,31

95,so

7,96

15,90

35,46

53,36

57,52

3,2

6,1

12,4

16,0

14,9

1929-30..

1930-31..

1931-32..

1932-33..

1933-34..

L919-20.. 95 417,18 133,58 106,88 26,7o 6,4 1934-35.. 196 326,75 60,84 51,41 9,43 2,9

L920-21.. 111 405,65 123,39 101,60 21,79 5,4 1935-36.. 202 309,63 64,2o 53,74 10,46 3,4

L921-22.. 124 443,04 95,24 99,55 = 4,31 _ 1,o 1936-37.. 206 306,4o 68,35 56,53 11,82 3,9

1922-23.. 118 433,48 83,28 78,90 4,38 1,o 1937-38.. 205 304,25 78,26 63,22 15,04 4,9

1923-24.. 149 431,23 95,97 79,34 16,63 3,9 1938-39.. 188 305,44 79,4o 68,47 10,93 3,6

191

183

197

202

200

373,47

367,16

359,6o

329,24

330,82

64,7o

61,64

55,24

52,02

51,90

57,17

56,66

53,90

48,36

48,53

L924-25.. 150 434,03 107,99 86,21 21,7s 5,o 1939-40.. 215 316,0s 86,04 72,69 13,35 4,2

1925-26.. 166 440,38 88,os 83,34 4,72 1,1 1940-41.. 238 334,62 90,62 73,29 17,33 5,2

[926-27.. 189 425,13 70,02 69,83 0,19 0,o 1941-42.. 225 333,28 100,91 80,86 20,05 6,o

L927-28.. 190 398,64 69,so 63,19 6,61 1,7 1942-43.. 244 350,07 108,63 88,96''•=19,67 5,6

L928-29.. 200 391,32 67,21 60,48 6,73 1,7 1943-44.. 236 345,04 120,41 96,65 23,76 6,s

7,53

4,98

1,34

3,66

3,37

2,0

1,4

0,4

1,1

1,o

1944-45.. 181 355,os 117,9 8 101,18Y16,8o 4,7

1945-46.. 211 346,00 109,53 100,86 8,67 2,5


86

Statistiske oversikter 1948

Tabell 66. Landbruksproduksjonens verdi.

Value of agricultural products.

1929 1932 1934 1935 1936 1937 1938 1939

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

A. Avlingens verdi 1

Vegetable products f

316 306 278 568 309 105 338 141 314 051 384 991 384 207 429 765

Herav: Of which:

Hvete. Wheat 4 493 3 161 6 553 11 191 12 541 16 989 15 791 17 125

Rug. Rr e . 2 595 1 790 1 755 2 210 2 158 2 249 2 197 1 232

Bygg. Barley 16 776 15 379 17 910 18 509 20 664 25 189 22 382 18 626

Havre. Oats 26 445 24 181 21 155 23 647 22 260 30 155 31 479 34 134

Blandkorn. Marlin (barley 1 1 714 1 422 1 280 1 373 1 368 1 686 1 816 2 085

and oats) f

Erter. Peas . 435 402 357 404 387 414 438 260

Korn og erter i alt . 1

Grains and peas j

52 458 46 335 49 010 57 334 59 378 76 682 74 103 73 462

Poteter. Potatoes 54 001 46 575 36 025 45 823 42 563 55 936 51 570 56 486

Høy. Hay 140 847 122 658 155 550 157 273 138 101 174 086 179 983 200 424

Korn, erter, poteter og høy 1

Grains, peas, potatoes and hay f

247 306 215 568 240 585 260 430 240 042 306 704 305 656 330 372

Halm. Straw 15 000 13 000 15 680 16 802 16 467 18 158 18 380 19 958

Fornepe og kålrot. l 10 835 10 598 10 764 10 800 10 991 12 430

Fodder turnips and kohlrabis t 14 000 15 000

Grønnfor. Green fodder J 4 368 4 249 4 270 4 023 4 285 4 112

Tilsammen. Total 276 306 243 568 271 468 292 079 271 543 339 685 339 312 366 872

Frukt. Fruits — — 11 254 18 113 14 398 13 771 11 815 21 930

Bær. Berries — — 6 757 7 269 7 215 8 454 9 158 9 683

Grunnsaker. Vegetables — — 7 626 7 680 6 895 8 081 8 922 14 280

Blomster, potteplanter m. v.

og planteskoleartikler ..

Cut flowers, potted plants, etc.

— — 12 000 13 000 14 000 15 000 15 000 17 000

and nursery products ...

Tilsammen. Total 40 000 35 000 37 637 46 062 42 508 45 306 44 895 62 893

B. Husdyrbruket.

} Mill. kr. Mill. kr. ° Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

Livestock products . f 360 274, 295 320 342 391 428 440

Herav: Of which:

Kjøtt: Meat 85 55 63 65 65 82 87 83

Flesk. Pork . ,. 45 35 40 40 44 51 54 55

Egg. Eggs 30 20 23 25 28 30 32 30

Mjølk. Milk 190 156 160 180 195 218 245 262

Ull etc. Wool, etc. 10 8 9 10 10 10 10 10

C. Pelsdyravlen. Fur pelts 15 10 20 25 33 30 30 20

D. Landbruksproduksjonens)

totale verdis

Agricultural products, total

( 462 355 387 434 460 516 548 573

value'

J

Uten dobbeltføring. ' Value of feeding stuffs deducted from figures for total value.

Tabell 67. Bøndenes formue og gjeld.

Farmers' assets and debt.

Nettoformue

Assets

minus debt

Bruttoformue

Ar

Gjeld

Yea Total assets Debt

Gjeidsprosent

Debt pct.

of assets

Pantegjeld —. Mortgage debt

Mill. kr.

Pst. — Pct.

Annen gjeld

Other debt

j

Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr. Mill. kr.

1890 1 270 474 796 37,3 327 69 147

1914 2 088 791 1 297 37,a 585 74 206

1932 3 078 1 391 1 687 45,2 1 105 79 286

1940 3 261 1 314 1 947 40,3 1 130 86 184

1944 3 905 1 044 2 861 26,7 912 87 132

1946 4 548 925 3 623 20,3 805 87 120


Statistiske oversikter 1948

87

Tabell 68. Meierier og kondenseringsfabrikker. Innveid mjølkemengde og

produksjon av smør og ost.

Milk receipts at dairies and production of butter and cheese.

Tallet

an-

Årr

Year

legg-

Number

o

dairies

Innveid mjølk

tonn.

Milk receipts

at dairies

- tons

Smør

Butter

Produsert i alt tonn - Total production, tons

Magerost

Skimmed

milk cheese

Feitost

Fat cheese

Kasein

og reveost

Casein and

cheese for

foxes

Geit- og

fløte-mysost

Goat, and cream

whey cheese

Mager mysost

og prim

Skimmed milk

whey cheese

and whey

1875.... 106 16 739 298 370 158 - - -

1890.... 307 77 278 1 440 1 569 515 - - -

1900.... 845 184 024 3 580 ' 1 341 1 256 - - 1 716

1910.... 742 277 765 3 707 3 044 1 772 - - 2 981

1915.... 698 304 807 3 070 1 818 2 541 - - 2 640

1920.... 552 281 434 1 157 2 427 4 465 - - 4 201

1925.... 602 351 869 2 668 2 645 5 097 679 2 502 3 867

1926.... 619 368 323 3 355 2 894 4 293 822 2 526 2 895

1927.... 614 380 765 3 246 2 683 4 737 1 393 3 409 2 919

1928.... 645 393 457 3 299 2 720 5 092 1 076 3 337 2 946

1929.... 650 408 900 3 768 2 666 4 930 1 420 3 718 2 575

1930.... 643 427 676 3 945 2 524 5 964 1 271 3 734 2 408

1931.... 638 460 552 6 020 2 732 7 138 842 3 764 2 132

1932.... 639 483 169 7 882 2 311 6 782 891 3 918 2 001

1933.... 632 500 526 8 778 2 402 7 014 1 084 4 023 2 049

1934.... 633 522 931 9 238 1 966 7 646 1 413 4 421 1 963

1935.... 621 1536 145 9 285 2 695 7 853 1 308 4 585 2 307

1936.... 634 602 904 11 379 2 388 8 135 3 158 5 262 2 338

1937.... 642 636 306 12 118 2 519 8 061 3 206 5 379 2°279

1938.... 618 710217 14521 2044 8792 3506 5716 2089

1939.... 602 792 621 17 589 1 926 8 678 2 598 5 965 1 834

1940.... 573 653 052 13 435 1 936 6 781 1 829 4 828 1 548

1941.... 595 524 757 8 424 6 190 972 910 4 826 1 660

1942.... 581 424 989 11 252 4 498 367 364 3 660 1 254

1943.... 570 375 509 8 959 2 808 174 591 2 101 1 077

1944.... 562 337 772 7 072 1 756 167 251 1 068 837

1945.... 551 341 892 4 107 750 1 167 310 1 432 505

1946.... 539 567 610 6 393 954 3 608 1 243 4 387 634

1947.... 522 647 352 7 949 1 168 4 629 1 483 4 879 1 013

1 Fra 1935 er innveid fløte omregnet til helmjølk.

From 1935 cream receipts were estimated on the basis of whole milk equivalent.

Tabell 69.

Brutto- og nettoutbyttet

av mjølka.

Gross and net income

from milk.

1 Kondenseringsfabrikkenes

bruttoinntekter og

driftsutgifter er ikke medregnet.

1 Gross income and

current operating expenses

of factories for condensing

milk are not included.

Ar

Year

Brutto- i Drifts- Netto

utbytte av utgiften utbytte av

mjølka

Gross in-

Current mjølka

operating Net income

cometfrom expenses, from milk

Øre pr. kg mjølk - Ore per kg milk


Driftsutgift

Bruttopris Current Nettopris

Gross prices operating Net

p

1000 kr. 1000 kr. 1000 kr.

1925 124 949 17 334 107 615 35.6 4.9 30.7

1926 86 869 15 677 71 192 25.9 4.7 21.2

1927 81 201 15 418 65 783 23.o 4.4 18.6

1928 81 669 14 798 66 871 22.s 4.1 18.4

1929 79 779 15 111 64 668 20.9 4.o 16.9

1930 81 097 15 233 65 864 20.2 3.8 16.4

1931 78 282 15 357 62 925 17.7 3.s 14.2

1932 .

77 956 15 439 62 516 16.6 3.3 13.3

1933

77 928 15 800 62 128 15.9 3.2 12.7

1934 84 807 15 970 68 837 16.5 3.1 13.4

1935 94 147 16 639 77 508 17.9 3.2 14.7

1936 111 803 18 293 93 510 18.8 3.1 15.8

1937 130 955 20 434 110 520 21.o 3.3 17.7

1938 151 415 23 095 128 320 21.7 3.3 18.4

1939 171 886 25 038 146 848 22.o 3.2 18.s

1940 174 622 26 516 148 106 27.2 4.1 23.0

1941 175 895 27 363 148 532 34.1 5.3 28.8

1942 164 656 24 207 140 449 39.4 5.8 33.6

1943 153 718 22 777 130 941 41.7 6.2 35.5

1944 141 548 22 901 118 647 42.6 6.9 35.7

1945 149 793 24 730 125 063 44.4 7.3 37.1

1946 269 782 34 109 235 673 48.3 6.1 42.2

1947 332 379 41 384 290 995 52.3 6.5 45.8


88

Statistiske oversikter 1948

Tabell 70. Mjølkemengden fordelt etter bruken.

Milk: quantity and utilization.

Absolutte tall - Absolute figures

Relative tall - Relative figures

Innveid

År Innveid Av dette brukt til - Utilized in i alt Av dette brukt til - Utilized in

ialt

Year

helmjølk

Direkte

heia

Total Smør Ost Direkte salg' Annet' Svinn Total Smør Ost salg Annet Svinn

whole milk Butter Cheese Direct sale' Other' Loss whit Butter Cheese Direct

Loss

sale

tonn tonn tonn - tonn tonn tonn

1875.. 16 739 11 081 1 473 4 185 - - 100.0 66.2 8.8 25.0 - -

1890.. 77 278 49 149 4 946 23 183 - - 100.o 63.6 6.4 30.o - -

1900.. 184 024 89 436 12 514 64 040 18 034 - 100.o 48.6 6.s 34.s 9.8 -

1910.. 277 765 92 496 16 944 129 438 38 887 - 100.0 33.a 6.1 46.6 14.0 -

1915.. 304 807 74 982 25 604 163 072 41 149 - 100.o 24.6 8.4 53.5 13.5 -

1920.. 281 434 30 113 44 467 171 956 34 898 - 100.c 10.7 15.8 61.1 12.4 -

1925.. 351 869 66 700 71 271 160 656 35 713 17 529 100.o 19.o 20.2 45.7 10.1 5.o

1926.. 368 323 83 875 63 942 168 082 35 264 17 160 100.o 22.8 17.4 45.6 9.6 4.6

1927.. 380 775 81 150 74 152 185 429 29 175 10 869 100.o 21.3 19.5 48.7 7.7 2.s

1928.. 393 457 82 475 75 928 184 323 32 294 18 437 100.o 21.o 19.3 46.8 8.2 4.7

1929.. 408 900 94 200 77 797 194 392 30 711 11 800 100.o 23.o 19.o 47.5 7.5 3.o

1930.. 427 676 98 625 86 577 194 409 28 516 19 549 100.o 23.1 20.2 45.5 6.7 4.5

1931.. 460 552 150 500 97 633 172 702 21 360 18 357 100.o 32.7 21.2 37.5 4.6 4.o

1932.. 483 169 197 050 93 213 163 593 18 649 10 664 100.o 40.8 19.3 33.9 3.9 2.1

1933.. 500 526 216 815 98 371 155 605 15 550 14 185 100.o 43.3 19.7 31.1 3.1 2.8

1934.. 522 931 227 243 108 458 161 205 15 455 10 570 100.o 43.5 20.s 30.8 2.9 2.o

1935.. 536 145 228 406 111 250 176 895 16 090 3 504 100.o 42.6 20.7 33.o 3.o 0.7

1936.. 602 904 276 519 118 038 189 161 18 590 596 100.o 45.8 19.6 31.4 3.1 0.1

1937.. 636 306 293 259 119 000 200 018 23 310 719 100.o 46.1 18.7 31.4 3.7 0.1

1938.. 710 217 349 950 124 865 210 801 23 890 711 100.o 49.3 17.6 29.7 3.3 0.1

1939.. 792 621 422 136 125 015 220 726 24 040 704 100.0 53.3 15.8 27.8 3.o 0.1

1940.. 653 052 322 434 95 541 208 512 24 350 2 215 100.o 49.t 14.6 31.9 3.7 0.4

1941.. 524 757 192 979 51 386 263 423 15 759 1 210 100.o 36.8 9.8 50.2 3.o 0.2

1942.. 424 989 256 549 27 959 124 572 9 366 6543 100.o 60.4 6.6 29.3 2.2 1.5

1943.. 375 509 209 097 16 209 137 068 38 750 34 385 100.o 55.7 4.3 36.5 1.3 2.2

1944.. 337 772 167 604 9 948 148 603 8 756 2 861 100.o 49.6 2.9 44.o 2.6 0.9

1945.. 4341 892 97 498 15 477 225 215 9 454 - 5 752 100.o 28.5 4.5 65.9 2.8 = 1.7

1946.. 567 610 149 694 47 070 359 792 13 775 ± 2 721 100.o 26.4 8.3 63.4 2.4 - 0.5

1947.. 647 352 187 666 59 416 388 457 16 923 - 5 120 100.o 29.o 9.2 60.o 2.6 +0.8

Utenom salg til husholdningsbruk omfatter oppgaven også levering til bakerier og konditorier, margarinog

hermetikkfabrikker o. a. næringsmiddelindustrier. 2 Omfatter mj ølk til kondensering, sterilisering, is og iskrem

og mj olkepulver. 3 Rettet oppgave. 4 Hertil 3107.8 tonn mjølk fra Sverige.

1 In addition to sales for household consumption, the figures include deliveries to bakeries and confectioneries,

margarine factories, canning factories, and other food processing establishments. 2 Includes milk for condensing and

sterilizing and milk for the production of ice, ice-cream, and powdered milk. 3 Corrected figures. 4 In addition to

this 3107.8 m. tons from Sweden.

Tabell 71. Avvirket trevirke i alt. - Total wood cut.

År

Year

Bartre- Lauvtre- Husbehovs-

Barved Lauvved I alt

tømmer tømmer til

virke fra

til salg til salg trevirke

til salg salg

egen skog'

Conifer Deciduous til salg Wood used

Conifer Deciduous

fuelwood fuelwood Total wood by farmers

timber timber for sale for sale for sale from own

for t i sale for sale

forest'

Avvirket

trevirke

i alt.

Total

wood cut

1000 m 3 1000 m3 1000 m3 1000 m3 1000 m3 1000 m3 1000 m3

1936/37 6 373 36 131 92 6 632 2 181 8 813

1937/38 7 716 38 187 131 8 072 2 181 10 253

1938/39 3 885 18 260 146 4 309 2 181 6 490

1939/40 5 430 16 605 503 6 553 2 181 8 734

1940/41 5 823 16 1 897 569 8 305 2 181 10 486

1941/42 4 998 45 2 032 726 7 803 2 181 9 984

1942/43 3 971 51 2 180 699 7 536 2 181 9 717

1943/44 3 683 55 1 801 552 6 091 2 181 8 272

Etter en undersøkelse i 1936/37.

According to the survey of 1936/37.


Statistiske oversikter 1948 89

Tabell 72. Taksering av Norges skoger utført av Landsskogtakseringen.

Appraisal of Norwegian forests made by »Landsskogtakseringene.

a. Areal og kubikkmasse. - Area and cubic mass.

Produktiv skogmark

Productive forest land

Kubikkmasse

Cubic mass

Kubikkmassens2 prosentvise

fordeling på:

Cubic mass .2 Per cent:

F ylker

Pr. ha.'s

I pst. av I alte

mrark,' m -

Lauv

Hektar landarealet 1 000 m' Per ha_°' Gran Furu Deciduous

Hectares Pct. of Total' productive Spruce Pine trees

land area 1 000 m' forest land' f

m3

Østfold 244 214 62.67 12 129 47.3 49.4 37.9 12.7

Akershus 319 978 63.8o 22 648 67.3 72.o 19.8 8.2

Hedmark 31 524 067 58.01 66 717 46.4 56.6 34.1 9.3

Opland 4678 877 28.63 36 569 55,6 72.7 17.9 9.4

Buskerud 5568 970 40.67 32 975 57.9 61.6 26.8 11.6

Vestfold . 125 628 55.64 8 225 61.7 67.8 10.6 21.6

Telemark 6530 889 37.74 28 051 51.6 50.4 33.9 15.7

Aust-Agder 7309 349 35.33 12 986 39.7 26.1 51.3 22.6

Vest-Agder 8170 375 24.89 6 427 36.2 2.3 59.8 37.9

Rogaland 43 659 5.01 1 704 33.9 0.3 66.5 33.2

Hordaland . 118 487 7.84 4 667 35.o 1.5 63.3 35.2

Sogn og Fjordane 180 188 10.11 5 483 28.o 0.6 54.1 45.3

Møre og Romsdal 194 159 13.25 5 403 25.6 1.2 62.4 36.4

Sør-Trøndelag 9450 554 25.10 17 926 42.7 54.8 25.5 19.7

Nord-Trøndelag 10699 748 33.27 33 632 49.5 73.8 10.1 16.1

Nordland "584 078 16.16 16 514 1229.3 34.1 6.3 59.6

Troms . 454 800 17.95 6 041 1319.6 - 11.3 88.7

Finnmark . 430 860 9.19 4 538 1322.3 - 43.3 56.7

Riket. Kingdom. 7 628 880 24.73 322 635 16- 52.7 28.o 19.3

b. Tilvekst. - Increase.

Årlig tilvekstmasse14 - Annual increasel4

Fylker

I alts 1 000 m3 - Totad 1 1,000 m3

'

Bartrer

Conifers

Lauvtrær

Sum Bartrær

Deciduous

trees Total Conifersf

Pr. ha. 15 prod. skogmark,2 m3

Per ha. 15 produc. forest land, 2 m3 $ligløpende

massetilvekst,

pst.

Annual

Lauvtrær:

Deciduous

trees

Sum

Total

increase in

the quantity

of conifers,

pct.

Østfold 410.s 62.o 472.8 1.62 0.22 1.84 3.87

Akershus 808.9 84.7 893.6 2.42 0.20 2.62 3.89

Hedmark 1958.1 237.7 2195.8 1.37 0.13 1.5o 3.24

Opland 1 055.4 119.3 1 174.7 1.65 0.12 1.77 3.18

Buskerud 927.2 138.1 1 065.3 1.67 0.21 1.88 3.18

Vestfold . 275.o 74.1 349.1 2.o9 0.52 2.61 4.26

Telemark 834.7 175.5 1 010.2 1.56 0.29 1.85 3.53

Aust-Agder 415.o 111.o 526.o 1.3o 0.34 1.64 4.12

Vest-Agder 146.1 102.6 248.7 0.83 0.55 1.38 3.66

Rogaland 35.8 26.7 62.5 0.74 0.47 1.21 3.15

Hordaland . 81.3 65.3 146.6 0.63 0.42 1.05 2.69

Sogn og Fjordane 79.3 101.7 181.0 0.42 0.50 0.92 2.64

More og Romsdal 91.2 90.3 181.5 0.44 0.40 0.84 2.65

Sør-Trøndelag 336.8 91.7 428.5 0.87 0.16 1.o3 2.34

Nord-Trøndelag 730.6 155.5 886.1 1.11 0.20 1.31 2.59

Nordland 155.7 255.7 411.4 0.33 0.39 0.72 2.32

Troms . 13.0 136.1 149.1 - - - 1.90

Finnmark . 15.7 49.o 64.7 - - - 0.80

Riket. Kingdom. 8 370.6 2 077.0 10 447.6 16 - 16- 16- 3.21

1 Gjelder bartrær ned til 0 cm og lauvtrær ned til 5 cm i brysthøyde. 2 Gjelder kubikkmassen over 5 em både for bar- og lauvtrær.

5 Herav 134 200 ha. lauvskog over barskoggrensen. 4 Herav 72 160 ha. lauvskog over barskoggrensen. 6 Herav 33 950 ha. lauvskog over barskoggrensen.

6 Herav 21 320 ha. lauvskog over barskoggrensen. ' Herav 3 490 ha. lauvskog over barskoggrensen. 6 Herav 2 900 ha. lauvskog

over barskoggrensen i de takserte herreder. ° Herav 82 470 ha. lauvskog over barskoggrensen. 15 Herav 59 720 ha. lauvskog over barskoggrensen.

11 Herav 123 490 ha. lauvskog over barskoggrensen i de takserte herreder; for de ikke takserte herreder mangler slike oppgaver.

1' Her er regnet med lauvskog over barskoggrensen for de ikke takserte herreder. 19 Pr. ha. produktiv barskog. 31 Tillegg for formhøydetilvekst

er regnet med. 16 Kubikkmasse og tilvekstmasse pr. ha. gjelder bare skog under barskoggrensen. 16 For hele riket er beregnet følgende gjennomsnittstall

for kubikk- og tilvekstmasse i m3 pr. ha. barskog: Kubikkmasse: gran 30.48, furu 15.48, lauvtrær 4.32, sum 50.28. Tilvekstmasse:

gran 1.038, furu 0.437, lauvtrær 0.155, sum 1.630.

1 Refers to conifers down to 0 cm and deciduous trees down to 5 cm in diameter at breast height. ' Refers to cubic mass over 5 cm for both

conifers and deciduous trees. ' Includes .134,200 ha. deciduous forest above conifer timber line. Includes 72,160 ha. deciduous forest above conifer

timber line. 6 Includes 33,950 ha. deciduous forest above conifer timber line. 6 Includes 21,320 ha. deciduous forest above conifer timber line. ' Includes

3,490 ha. deciduous forest above conifer timber line. 'Includes 2,900 ha. deciduous forest above conifer timber line in the appraised districts..

° Includes 82,470 ha. deciduous forest above conifer timber line. 10 Includes 59,720 ha. deciduous forest above conifer timber line 11 Includes 123,490

ha. deciduous forest above conifer timber line in the appraised districts, similar data are lacking for the unappraised districts. 12 Here is included

deciduous forest above the conifer timber line in the unappraised districts. 13 Per ha. productive conifer forest. ,3 Includes addition for the form

class growth. 16 Cubic mass and increase per ha. refer only to forest below the conifer timber line. 16 For the whole kingdom the following averages

are estimated for cubic mass and increase in m° per ha. conifer forest. Cubic mass: spruce 30,48, pine 15.48, deciduous trees 4.32, total 50.28. Increase:

spruce 1.038, pine 0.437, deciduous trees 0.155, total 1.630.


Tabell 73. Gjennomsnittspriser for tømmer, ved og gjerdefang.

Average prices for timber, fuelwood, and fence posts.

Bartrevirke - Conifer

Pr. m' - Per m'

Pr favn

År Skurtømmer Slipe-eel uloselast

løst Pr. m'.

Sawn timber Pulpwood Sevjebarket

Gjerd -

mål Per '.

Year Per cord Bjørke-

grankubb.

Spruce logs

Gran Furu Gran Furu

Spruce Pine Spruce Pine barked while

in sap

Lauvtrevirke - Deciduous

fang

Fence

of IA ma tømmer

Birch

Bjørk,

eik, bøk.

posts Ved timber Birch,

Fuelwood

oak, beech

Pr. favn å 2,4m' løst

mål - Per cord of 2.4m'

Ved. - Fuelwood

Annen

lauvved

Other

L920.. 47.59 47.01 - - 21.68 47.97 39.35 53.11 -

L921.. 24.73 20.5o - - 17.o6 35.84 29.87 42.89

1922.. 22.31 18.40 - - 14.60 29.06 25.15 34.07 -

1923.. 28.52 25.07 19.58 - 14.18 29.67 28.4o 36.43 28.24

1924.. 28.86 26.3o 19.22 - 13.01 32.46 33.28 38.80 33.10

L925.. 23.38 20.84 16.99 - 13.35 27.67 35.88 36.37 28.61

1926.. 17.97 17.67 13.96 - 18.15 22.29 28.31 31.69 24.05

1927.. 15.59 14.37 11.45 - 11.33 20.37 26.10 29.17 20.08

1928.. 15.78 15.04 12.42 - 8.25 18.69 23.07 24.69 19.07

1929.. 16.23 15.38 11.97 - 12.79 15.48 21.61 22.7o 16.89

1930.. 14.26 13.76 9.75 - 11.00 14.80 22.00 21.74 16.10

1931.. 12.44 11.78 8.15 - 8.14 14.96 20.16 20.17 15.36

1932.. 11.61 10.55 7.70 9.5o 4.09 13.60 20.86 19.15 14.16

1933.. 11.77 11.18 8.01 9.50 4.35 13.15 23.47 17.84 14.45

1934.. 12.30 11.64 7.81 11.00 7.64 11.66 21.71 17.32 13.26

1935.. 12.36 11.54 7.74 9.5o 6.99 13.81 22.25 18.45 13.88

1936.. 15.66 14.11 9.58 11.00 8.97 15.8o 23.32 20.90 16.4o

1937.. 19.41 20.17 12.69 17.85 10.95 20.11 26.52 25.61 19.80

1938.. 15.73 15.04 13.19 8.45 10.65 9.79 18.11 26.48 23.94 18.82

1939.. 18.41 17.27 15.60 10.77 10.75 8.46 20.24 27.98 26.7o 19.93

1940.. 19.98 19.11 16.04 11.67 12.58 7.24 25.37 32.43 35.55 26.72

1941.. 22.28 22.52 18.55 15.64 17.17 16.65 34.66 45.43 45.14 33.70

1942.. 22.92 23.43 19.87 17.22 19.21 16.03 34.3o 43.75 47.12 34.18

Tabell 74. Enkelte oppgaver over den private skogskjøtsel.

Data regarding cultivation of private forests.

År

Year

Skogkulturarbeider i private skoger utført

på skogselskapenes foranstaltning

Statens utgifterg

ved den private

Det Norske

Skogselskaps

skogskjøtsel

Cultivation of private forests performed

utgifter under direction of the Forestry Society

Government

Expenditures

expenditures

of Norwegian

on private

Sådd ø fr Opptatt greft Plantet

forests

Forestry Society

Kul

tivert

o g

grøftet

Area

cu1-

Seed Seedlings tivated

sown Ditches dug planted

Kr. Kr. Kg. M. Stkr. Ha.

1901-05 116 795 85 019 346 246 270 5 872 153 -

1906-10 129 911 145 514 355 478 549 9196 408 3 648

1911 .... 157 515 136 056 108 807 477 10 436 640 4 757

1912 .... 187 862 158 714 63 444 701 7 716 093 3 025

1913 .... 206 587 163 119 106 534 755 8 470 590 3 576

1914 .... 220 129 172 177 260 569 681 8 428 728 3 720

1915 .... 224 634 163 158 254 458 514 9 194 251 3 686

1916 .... 182 720 162 090 220 206 552 10 026 090 2 952

1917 .... 122 572 196 304 155 87 667 7 924 724 2 018

1918 .... 194 170 309 971 83 114 168 6 361 955 1 750

1919 .... 546 315 367 881 170 88 957 7 123 274 1 941

1920 .... 519 285 421 063 66 55 097 6 117 597 1 495

1921 .... 617 353 424 334 182 191 499 6 245 324 2 197

1922 .... 1 091 858 420 754 144 228 798 5 703 400 2 124

1923 .. 864 618 425 071 156 208 373 4 886 324 1 936

1924 .... 868 208 462 328 240 152 053 5 747 496 2 025

1925 .... 749 019 441 134 354 552 421 7 716 737 3 523

1926 .... 604 928 436 646 204 648 113 9 397 000 4 027

1927 .... 662 743 408 412 242 625 795 10 773 720 4 499

1928 .... 611 741 492 927 354 837 439 10 622 675 4 886

1929 .... 535 147 626 173 439 2 246 407 10 508 589 9 762

1930 .... 505 919 835 724 640 2 838 804 10 850 822 11 280

1931 .... 545 936 824 928 502 2 635 835 12 442 851 10 157

1932 .... 483 020 908 282 213 3 417 603 13 197 226 12 885

1933 .... 476 450 483 657 432 6 276 758 13 379 043 20 780

1934 .... 423 544 517 053 662 6 566 237 14 492 625 21 902

1935 .... 1 949 004 746 488 536 6 930 564 15 235 454 22 823

1936 .... 2 114 391 755 869 261 5 604 381 15 230 015 18 807

1937 .... 2 635 399 750 787 329 3 838 189 15 206 653 14 122

1938 .... 2 417 050 733 352 293 4 626 187 15 751 481 16 626

1939 .... 2 506 088 713 891 342 2 830 041 15 798 241 12 549

1940 .... 2 919 906 547 661 131 1 604 685 8 326 160 4 667

1941 .... 2 225 812 330 651 178 526 004 19 607 563 5 749

1942 .... 1 641 065 201 585 221 744 672 14 135 986 3 706

1 1857-74 : kr. 10 104, 1875-80 : kr. 22 810, 1880-85 : kr. 42 023,

1885-90 : kr. 59 416, 1890-95: kr. 64 866, 1895-1900: kr. 110 103.


Statistiske oversikter 1948 91

Tabell 75. Tømmerfløtingen i norske

vassdrag.

Timber floated in Norwegian waterways.

År

Year

Tømmer — Timber

Stokker

Logs

m3

Ved

Fuelwood

1 000 stk. m'

I alt

Total

1886-1890 13 572 3 260 000

1891-1895 14 316 3 472 000

1896-1900 20 059 4 463 000

1901-1905 23 152 4 865 830

1906-1910 27 317 4 955 269

1911-1915 26 300 4 515 037

1916-1920 29 521 4 954 814

1921 35 521 6 057 226

1922 8 893 1 464 302 43 205 1 507 507

1923 17 771 2 757 432 22 331 2 779 763

1924 29 275 4 814 539 26 396 4 840 935

1925 28 300 4 635 530 47 336 4 682 866

1926 24 986 3 992 491 55 031 4 047 522

1927 26 403 4 216 779 39 822 4 256 601

1928 25 637 4 162 216 40 032 4 202 248

1929 31 889 5 212 739 49 276 5 262 015

1930 33 360 5 274 291 46 525 5 320 816

1931 18 098 2 707 323 28 681 2 736 004

1932 13 314 2 009 460 6 962 2 016 422

1933 21 179 3 324 600 7 556 3 332 156

1934 26 118 4 128 083 16 671 4 144 754

1935 25 755 4 015 373 6 928 4 022 301

1936 21 692 3 361 100 11 137 3 372 237

1937 27 906 4 169 061 14 899 4 183 960

1938 37 336 5 608 716 21 643 5 630 359

1939 16 625 2 219 187 3 524 2 222 711

1940 25 104 3 348 597 8 367 3 356 964

1941 22 753 2 980 064 18 847 2 998 913

1942 18 736 2 517 623 54 336 2 571 959

1943 16 176 2 205 139 171 013 2 376 157

1944 16 680 2 269 829 181 583 2 451 412

1945 10 344 1 440 424 291 631 1 732 055

1946 17 382 2 492 090 165 895 2 657 985

1947 24 557 3 366 133 101 377 3 467 510

Tabell 76. Oppgaver over skogbrann

i Norge.

Data regarding forest fires in Norway.

År

Year

Skogbranner

Number of

fires

Brannskadd

areal

Area

burned

Skaden

i verdi

Damage

Slokkingsomkostn.

Cost of

extinguishing

Dekar Kr. Kr.

1913 69 1 489 13 963 1 783

1914 133 6 096 27 847 17 926

1915 71 3 965 14 208 4 978

1916 53 15 461 12 247 4 824

1917 66 3 201 17 893 7 804

1918 129 14 804 140 210 22 006

1919 108 2 001 51 255 21 447

1920 60 18 790 402 755 51 671

1921 178 7 268 227 846 136 992

1922 83 3 462 32 227 19 630

1923 83 2 282 38 535 24 390

1924 13 700 1 500 1 200

1925 157 4 536 52 590 31 806

1926 78 6 641 18 000 10 096

1927 78 9 409 10 645 6 364

1928 95 2 926 21 468 11 977

1929 132 3 945 36 257 16 441

1930 136 11 230 31 085 19 139

1931 69 601 6 756 6 039

1932 141 6 953 29 318 15 872

1933 390 19 051 88 182 56 908

1934 212 7 174 56 062 36 459

1935 303 3 591 30 925 44 385

1936 211 12 519 36 080 22 156

1937 234 46 859 34 958 29 024

1938 214 5 385 26 088 23 521

1939 191 6 641 42 670 26 526

1940 298 17 748 95 064 50 930

1941 415 20 948 142 762 99 566

1942 332 42 469 112 350 35 091

1943 304 15 410 119 965 82 359

1944 170 3 617 37 766 23 179

1945 291 4 001 - 63 556 67 234

1946 237 12 610 136 685 58 641

1947 667 49 688 212 827 322 709

Tabell 77. Felte elg, villrein, hjort, rådyr og bever.

Number of elk, wild reindeer, red deer, roe deer, and beaver killed.

År

Year

nnx

WW

'

^^

i",

o^.

x 4^

øoo>

G^i4'cz

,,n

CQW

År

Year

bo,.

WW

d

'2'

F'n

o'^,„,

H^ro øot

Z r4'ct

d

d o

tgcq

År

Year

to-.

WW

5

--".

D^

o 'rots

'r4 ,:'1'

b åt

(r;^ .4

N^

0.1W

1889.. 862 471 — — — 1909.. 1337 1148 327 — — 1929.. 1 118 320 537 31 243

1890.. 1142 655 — — — 1910.. 1362 1057 366 — — 1930.. 1108 75 378 203 164

1891.. 1046 469 — — — 1911.. 1422 988 320 — — 1931.. 1200 104 387 37 152

1892.. 1295 666 213 — — 1912.. 1287 860 371 — — 1932.. 1212 90 424 67 54

1893.. 1248 696 143 — — 1913.. 1280 1170 303 — — 1933.. 1108 101 460 128 82

1894.. 1252 760 84 — — 1914.. 1199 1 350 260 — — 1934.. 1190 174 488 289 126

1895.. 975 865 146 — — 1915.. 939 1322 284 — — 1935.. 1 232 164 599 366 70

1896.. 991 942 138 — — 1916.. 1170 1760 322 — — 1936.. 1481 153 597 499 80

1897.. 880 832 147 — — 1917.. 1246 1318 321 — — 1937.. 1 185 248 593 267 84

1898.. 902 951 180 — — 1918.. 1040 1139 314 — — 1938.. 1728 258 478 322 93

1899.. 843 804 198 — — 1919.. 652 984 271 — — 1939.. 1669 287 531 426 67

1900.. 653 368 214 — — 1920.. 193 963 240 — — 1940.. 210 — 60 55 47

1901.. 783 485 180 — — 1921.. 57 825 274 — — 1941.. 1643 247 74 148 2

1902.. 973 — 295 — — 1922.. 307 672 230 — — 1942.. 1561 340 85 513 18

1903.. 944 — 297 — — 1923.. 732 494 197 — — 1943.. 1531 408 71 524 9

1904.. 1 147 — 256 — — 1924.. 870 347 191 — — 1944.. 1404 345 54 521 8

1905.. 1 134 — 272 — — 1925.. 1 186 444 185 — 143 1945 .. 3 246 372 545 312 10

1906.. 1352 — 265 — — 1926.. 1165 389 189 — 445 1946.. 3140 637 602 693 8

1907.. 1356 1131 275 — — 1927.. 1145 267 174 59 316 1947.. 4 188 695 573 878 2

1908.. 1286 1151 254 — — 1928.. 1165 338 184 58 258


92

Statistiske oversikter 1948

Tabell 78. Antall premier utbetalt årlig for drepte rovdyr og rovfugler.

Number of rewards paid annually for killing animals of prey.

Rovdyr — Beasts of prey

Rovfugler — Birds of prey

År

Year

Bjørn

Bear

Ulv

Wolf

Gaupe

Lynx

Jery

Rev Mår

vene

Fox Mart

Oter

Otter

Ørn

Eagle

Hubro

Eowll

Falk

Falcon

Househøk

Goshawk

Spurve•

hok

Sparrow

hawk

Lom

Loon

1846.. 219 238 104 81 — — — 1 055 154 — 249 —

1847.. 270 259 116 88 — — — 2 594 481 — 483 —

1848.. 264 247 144 51 — — — 2 498 369 — 527 —

1849.. 325 197 110 76 — — — 2 142 343 — 485 —

1850.. 246 191 118 43 — — — 2 426 268 — 407 —

1851.. 276 281 101 50 — — — 4 620 910 591 —

1852.. 202" 236 118 45 — — — 3 415 542 — 765 —

1853.. 162 191 116 51 — — — 4 603 620 — 806 —

1854.. 197 169 94 35 — — — 3 379 636 — 592 —

1855.. 212 245 134 73 — — — 2 674 441 — 730 —

1856.. 234 210 95 45 — — — 4 146 564 — 693 —

1857.. 259 193 161 23 — — — 3 960 358 — 843 —

1858.. 215 232 133 42 — — — 3 411 275 — 763 —

1859.. 169 159 101 63 — — — 3 869 316 — 638 —

1860..

1861..

235

176

273

109

157

92

43

333 637

2 734

1862.. 158 106 82 39 — — — 3 182 274 — 782 —

1863.. 235 208 96 36 — — — 3 425 589 — 1 161 —

1864.. 217 98 145 90 — — — 1 414 19 — 2 886 —

1865.. 195 59 132 44 — — — 2 049 — — 4 536 — —

1866 1 — — — — — — -- — —

1867I— — — — — — -- — —

1868 t 713 195 874 274 — — — — — — — —

1869 ( — — — — — — — —

1870 379 — — — — — — —

1871.. 133 34 152 82 301 — — 972 — — 2 957 —

1872.. 84 36 107 43 248 — — 1 344 — — 3 360 —

1873.. 84 49 94 49 339 — — 920 — — 3 051 —

1874.. 101 29 150 73 236 — — 907 — — 3 35 " — —

1875.. 99 72 188 68 286 — — 1 197 — — 3 486 —

1876.. 159 68 151 51 458 — — 1 170 — — 4 633 —

1877.. 176 50 166 116 523 — — 776 — — 2 428 —

1878.. 134 31 110 147 615 — — 838 — — 3 164 —

1879.. 117 61 127 93 1567 — — 980 — — 3 295 —

1880.. 152 29 50 45 10 584 — — 1 200 — — 4 333 —

1881.. 85 20 85 63 13 383 — — 894 — — 3 190 —

1882.. 101 26 55 75 7 933 — — 707 — — 3 248 —

1883.. 85 32 84 39 5 509 — — 1 304 — — 4 126 —

1884.. 98 65 81 49 7 851 — — 955 — — 4 255 —

1885.. 126 18 130 92 11 718 — — 1 017 — — 3 370 —

1886.. 114 37 68 40 5 618 — — 950 — — 5 101 —

1887.. 97 15 77 51 6 512 — — 989 — — 4 748 —

1888.. 76 35 93 54 9 116 — — 1 040 — — 4 467 —

1889.. 62 11 64 25 8 529 — — 747 — — 4 473 —

1890.. 61 30 49 47 6 016 — — 739 — — 4 339 —

1891.. 77 53 50 42 8 461 — — 1 063 — — 5 583 — —

1892.. 63 72 69 37 10 758 — — 828 — — 3 954 —

1893.. 72 50 56 40 11 400 — — 969 — — 4 846 —

1894.. 57 37 44 46 8 646 — — 1 081 — — 4 727 —

1895.. 44 61 80 50 10 362 120 — 854 - — 4 486 —

1896.. 44 90 30 64 13 605 208 — 770 — — 3 999 —

1897.. 39 112 53 48 13 642 155 — 678 — — 3 295 —

1898.. 51 57 22 57 9 163 341 — 792 — — 4 146 —

1899.. 37 53 22 40 10 206 529 — 638 163 55 4 453 —

1900.. 23 55 38 38 10 312 828 639 585 231 290 3 338 2 752 4 215

1901.. 29 34 29 28 9 872 3 157 2 495 646 523 704 4 146 7 347 8 481

1902.. 57 36 22 25 8 949 3 065 2 647 839 658 1 379 4 280 10 192 8 010

1903.. 50 50 18 31 8 745 2 422 2 629 885 843 2 198 4 430 10 192 7 469

1904.. 44 49 31 46 13 503 2 388 2 832 952 678 1 336 4 112 8 465 6 141

1905.. 23 43 35 85 11 514 2 364 2 665 792 636 903 4 932 9 941 5 718

1906.. 19 23 22 28 8 300 2 038 2 652 748 638 1 204 4 571 12 242 7 670

1907.. 19 46 17 36 10 587 1 705 2 512 655 921 1 032 4 171 12 035 6 659

1908.. 34 26 28 33 15 281 1 788 2 187 575 957 811 3 698 7 878 6 041

1909.. 24 47 29 53 11 943 1 831 2 234 886 1 115 1 104 4 304 8 369 6 640

346

264483

609Statistiske oversikter 1948

93

Tabell 78. (Forts.). Antall premier utbetalt årlig for drepte rovdyr og rovfugler.

(Cont.). Number of rewards paid annually for killing animals of prey.

Rovdyr — Beasts of prey

Rovfugler — Birds of prey

Ar

Year

Bjørn

Bear

Ulv

Wolf

Gaupe

Lynx

Jerv

Wolveren

Rev

Fox

Mår

Marten

Oter

Otter

Ørn

Eagle

Falk

Falcon

Hubro

Eagleowl

Househøk

Goshawk

Spurvehok

Sparrow

hawk

Lom

Loon

1910.. 26 35 31 20 10 983 1 374 1 508 739 1 359 1 768 4 712 9 431 5 072

1911.. 16 45 35 36 11 922 1 644 1 454 564 1 016 1 545 5 346 9 121 5 022

1912.. 27 31 38 37 10 325 1 510 1 266 623 1 120 1 931 5 201 10 531 5 387

1913.. 8 35 20 52 8 566 980 1 194 498 1 025 1 316 5 227 10 719 4 587

1914.. 10 35 15 37 9 636 888 1 155 546 1 200 1 222 5 054 11 602 4 728

1915.. 15 56 28 45 10 997 930 841 445 1 100 1 321 5 527 14 374 7 128

1916.. 8 38 14 53 12 661 870 856 457 690 1 258 4 534 11 849 5 706

1917.. 10 36 20 32 10 825 759 833 405 502 758 2 991 6 565 4 393

1918.. 3 14 8 19 8 503 629 854 380 497 738 3 186 5 267 3 417

1919.. 3 46 33 26 10 570 1 217 866 327 576 875 3 512 4 854 2 591

1920.. 6 26 20 27 8 411 943 959 377 466 737 3 408 4 111 2 706

1921.. 1 17 26 37 9 912 1 079 989 352 519 904 3 657 5 174 3 182

1922.. 1 7 21 56 9 436 1 079 1 090 410 502 876 3 776 5 666 4 351

1923.. 6 19 7 39 8 385 803 1 136 500 645 875 3 799 6 296 5 497

1924.. 4 11 11 31 8 271 676 968 429 446 814 3 214 4 432 3 420

1925.. 1 9 15 32 8 259 623 808 330 319 690 2 936 4 211 3 348

1926.. 4 10 12 23 6 955 554 692 373 581 1 083 3 106 5 777 3 219

1927.. 5 5 6 10 9 177 381 687 511 548 896 3 285 5 457 4 267

1928.. 3 3 14 27 8 279 402 566 446 429 896 3 148 5 590 4 369

1929.. 1 4 1 20 5 365 216 670 483 433 1 156 3 702 7 266 4 544

1930.. 4 1 5 17 6 046 124 547 513 1 397 1 483 5 052 7 981 4 490

1931.. 5 9 2 8 9 174 — 462 523 750 1 454 4 580 6 865 5 127

1932.. 1 8 2 10 6 022 — 428 438 350 597 2 864 2 978 3 080

1933.. 2 — — — — — — — — — — — —

1934.. — — — — — — — — — — — —

1935.. — — — — — — — — — — — — —

1936.. 1 — 1 — — — — — — — — —

1937.. — — 1 — — — — — — — — —

1938.. 2 — 3 — — — — — — — — —

1939.. — — 2 — — — — — — — — —

1940.. — — — 6 — — — — — — — —

1941.. — — — — — — — — — — — —

1942.. — 4 1 7 — — — — — — — —

1943.. 2 4 1 6 — — — — — — — —

1944.. 1 3 2 13 — — — — — — — — —

1945.. 4 1 5 24 — — — — — — — —

1946.. 4 6 5 70 — — — — — — — — —


Fiske og hvalfangst

Fisheries and Whaling

Statistikken over fiskeriene er publisert i

»Norges fiskerier«. Den er utkommet som

egen publikasjon årlig fra 1868. Opprinnelig

ble den utgitt av Statistisk Sentralbyrå, men

fra og med 1900 av Fiskeridirektøren i Bergen.

Oppgaver over fiskerinæringen fØr 1868 finner

en bl. a. i Amtmennenes femårs-beretninger.

Fiskeristatistikken bygger i fØrste rekke på

årlige oppgaver sendt inn av lensmennene i

bygdene og politimestrene eller spesielle tellingsmenn

i byene. I de fØrste årene hadde

disse oppgaver et noe vilkårlig innhold, da

det var overlatt til amtmennene hvilke oppgaver

som skulle gis: Dette ble det imidlertid

rettet på i 1876. Fra dette år ble oppgavene

sendt inn på skjemaer som Byrået hadde utarbeidd.

Fra 1908 bygger oppgavene over fangstmengde

på den til distriktene ilandbrakte

fangst, og ikke som fØr på det innen hvert

distrikt oppfiskede kvantum. Samtidig ble

statistikken utvidd slik at en fikk spesifiserte

oppgaver for mange fiskesorter som fØr var

samlet under benevnelsen »Andre fiskerier«.

Dessuten er utbyttet av bankefisket, NordsjØmakrellfisket

og den til Norge ilandbrakte

fangst fra Island tatt med i tabellverket i

fiskeristatistikken. Disse fiskerier var tidligere

bare behandlet i innledningene. Oppgavene

over fiskefartøyer og båter skriver seg også

fra utvidelsen i 1908. I de senere år er fiskeristatistikken

supplert med oppgaver fra en

rekke salgslag av fiskere.

Når det gjelder fiskeristatistikkens pålitelighet

må en være oppmerksom på at en god del

av materialet er skjønnsmessig. Dette gjelder

særlig lensmennenes oppgaver. Fra og med

1929 blir oppgavene sendt til fiskeriinspektørene

til kritisk gjennomgåelse.

Til oppgavene over antall fiskere har oppgavegiverne

god ,støtte i fiskertrygden (fisker-

The statistics on fisheries are published in

»Norges fiskerier.. This has appeared annually

as a separate publication since 1868. Originally

it was issued by the Central Bureau of

Statistics, but beginning 1900 by the Director

of Fisheries in Bergen. Data on the fishing

industry prior to 1868 are found in e.g. »Amtmennenes

femårs-beretninger«.

The statistics on fisheries are based principally

on annual data sent in by sheriffs (lensmenn)

in the rural districts and by chiefs of

police or special census takers yin cities. In

the first years, these data were to some extent

arbitrary as it was left up to the sheriffs to

decide what data were to be given. This was

corrected, however, in 1876. Beginning that

year the data have been submitted on forms

prepared by the Central Bureau of Statistics.

Since 1908 the data on the quantity of fish

caught have been based on the catch brought

ashore in the various districts and not, as previously,

on the quantity caught within each

district. At the same time, the statistics

were expanded to supply specific data regarding

'several types of fish which formerly had

been reported together under the heading

»Other fisheries«. In addition, the catch from

bank fishing and North Sea mackerel fishing

together with the catch from Iceland brought

ashore in Norway are included in the tables

of statistics on fisheries. These fisheries were

previously dealt with only in the introduction.

Information relating to fishing vessels and

boats also dates back to the expansion in 1908.

During recent years statistics on fisheries have

been supplemented by data from 'several :sales

organizations operated by the fishermen.

As regards the reliability of the statistic's

on fisheries it is necessary to bear in mind

that a good part of the data are estimates.

This its particularly true of the information

supplied by the sheriffs. Since 1929 the data

have been sent to the Inspectors of Fisheries

for critical examination.

The collection [of data on the number of

fishermen is facilitated by information sup-


Statistiske oversikter 1948 95

manntallet) . Men en kan ikke uten videre legge

dette manntall til grunn. Fiskertrygden grupperer

nemlig fiskerne etter »havfiskere« og

»fjordfiskere«, mens fiskeristatistikken grupperer

dem etter »eneste erverv«, »hovederverv«

og »bierverv«.

Neppe i noen annen næring finner en så

mangearterte ervervs-kombinasjoner som net.

topp i fiskeriene. Det må derfor ofte hero på

et 'skjønn i hvilken av de tre grupper en fisker

hØrer hjemme. Det er mye som taler for at

sta.tistikkens tall ligger i overkant av de faktiske.

Særlig gjelder dette i gruppen »bierverv«.

Opplysninger om antall dekkede fiskefarkoster

hentes fra Fiskeridirektørens fortegnelse

over merkepliktige norske fiskefarkoster. Oppgavene

over åpne båter bygger på oppgaver

i det vanlige skjema for fiskeristatistikken og

er ofte skjØnnsmessige.

En må være oppmerksom på at oppgavene

over fangstutbyttet vanligvis ikke innbefatter

det daglige fiske til eget forbruk (hjemmefisket)

. Ferskvannsfiskeriene er holdt utenfor

fiskeristatistikken.

Hvalfangst. angst.

Hvalfangststatistikken publiseres i »International

Whaling Statistics.. Utarbeidelsen av

denne ble overdratt Norge på en internasjonal

konferanse i London i 1929. Publikasjonen utgis

av en komite 'oppnevnt av den norske

regjering.

I Statistiske oversikter 1948 har en bare tatt

med tall fra og med sesongen 1905-06, da

de oppgaver som foreligger for tidligere år

er svært ufullstendige.

plied by the fishermen's insurance (census of

fishermen). But this census cannot be used

'directly as a basis. The fishermen's insurance

groups the fishermen as »ocean fishermen«

and »fjord fishermen« while the statistics on

fisheries group them according to »sole occupation.,

»principal 'occupation« and »auxiliary

occupation«.

There is hardly any other industry where

there are so many different occupation-combinations

as in the fishing industry. It is, therefore,

often a matter of judgement to decide in

which of the groups a fisherman belongs. It

is quite possible that the estimates are slightly

above the actual figures. This applies especially

to the group »auxiliary occupation«.

Data on the number of 'decked fishing vessels

are obtained from the register of the

Director of Fisheries of all licensed Norwegian

fishing vessels. Data covering open boats are

based on information given on the usual form

for 'statistics on fisheries and are often estimates.

Attention is called to the fact that data on

the qantity of fish caught ordinarily do not

include daily fishing for own consumption

(home fishing) . Fresh water fisheries are not

included in the statistics on fisheries.

Whaling.

Whaling statistics are published in »International

Whaling Statiistics«. The preparation

of this publication was delegated to Norway

at an international conference in London, 1929.

The publication is edited by a committee

appointed by the Norwegian government.

Statistical Survey 1948 includes figures beginning

the season 1905-06. The returns for

earlier years are very incomplete.


96

Statistiske oversikter 1948

Tabell 79. Fiskere og fiskebåter.

Fishermen and fishing vessels.

År

Year


Fiskere — Fishermen

Fiskebåter — Fishing vessels

Dekkede — Deck

Åpne — Open

Seilere Seilere

Eneste Hoved- Biyrke

over under

yrke yrke Supplementarsammen

sip k båter

motor Doryen motor

Til-

Damp-

Motor-

18 tonn 18 tonn Med

Uten

Sole Principal

Sailing Sailing

occupa- occupa- occupa- Total Steam- Motor vessels vessels With Dories Without

Lion tion Lion

ships boats over under motor motor-

18 tons 18 tons

L906 — — — — 176 647 1 398 2 355 — — —

L908 — — — — 195 1483 919 2 942 153 5 484 —

L909 — — — - 180 1 736 1 043 3 212 238 5 883 44 399

L910 — — — — 183 2 407 883 2 896 505 7066 45 158

1911 — — — — 182 3 296 766 2 267 872 7 711 50 082

1912 — — — — 184 3 925 768 1 844 1451 7 339 49 195

L913 24151 39 483 36 413 100 047 205 4 405 711 1 706 2 092 7 390 51 981

1914 24 497 38123 38 466 101 086 210 4 937 696 1290 2 472 8 238 54 683

1915 21 349 34 370 32 579 88 298 206 5 475 498 730 2 871 8116 41 328

1916 24 101 42 704 37 117 103 922 218 6 762 520 640 3 651 8 560 42 726

1917 23 338 42 567 35 031 100 936 267 7 151 424 615 3 917 7 614 38 291.

1918 27 422 44 804 36 879 109 105 289 7 710 305 453 4 459 7 072 41 222

1919 27 124 44 564 38 076 109 764 287 7 995 250 402 4 912 7 180 43 339

1920 27 948 42 599 36 491 107 038 309 8 799 104 223 6 066 6 037 43 993

1921 26 517 43 208 38 450 108175 330 8 937 263 6 708 6 670 43 721

1922 23 423 38 783 35 176 97 382 343 9 464 289 6 426 — 34 823

1923 25 349 39 478 37 505 102 332 344 9 214 304 7 411 6 337 41 104

1924 25 918 38 210 36 911 101039 — — — 7 547 4 840 40 444

1925 — — — — 366 9 505 300 8 391 5 226 40 479

1926 26 081 39 892 32 776 98 749 — — — 8 630 5 675 41475

1927 27 464 39 933 33 473 100 870 370 9 860 290 9 010 6 122 .43 072

1928 28 395 37 648 35 600 101 643 — — — 9 008 6 485 44 081

1929 27 776 38 235 35 139 101 150 365 10 271 271 9 432 6 667 44 745

1930 28 595 38 519 35 009 102123 — — — 9 855 6 604 45 011

1931 29 393 38 192 35 823 103 408 364 10 869 269 10 527 6 001 44 692

1932 31 344 39 299 35 048 105 691 353 11064 251 11 280 5 863 45 614

1933 31 748 39 467 35 877 107 092 353 11 155 224 11 780 5 491 45 831

1934 33 344 40 732 36 729 110 805 348 11259 208 12 846 5 987 47 793

1935 35 683 40 531 38 167 114 381 343 11360 194 13 519 5 494 49164

1936 37 644 42 532 39 787 119 963 353 11623 196 13 671 5 109 49 965

1937 37 960 44 905 40 562 123 427 318 11 729 141 14 177 4 860 54 639

1938 37 351 45 564 41 740 124 655 285 12 209 127 14 524 4 881 55 445

1939 36 670 46 359 41 031 124 060 286 12 200 127 15 035 4 221 56 314

1940 34 422 45 965 41 574 121961 286 12 207 127 15 371 3 812 54 445

1941 34 587 40 261 40 247 115 095 181 11705 79 16 592 2 804 53 735

1942 33 129 39 059 40 190 112 378 181 11 705 79 16 774 3 458 54185

19431 35 431 40 169 38 465 114 065 176 11935 67 18 238 3 343 56 033

1944 37 233 39 910 39 755 116 898 168 12 021 63 19 786 2 988 52 057

1945 34 830 38 843 38 731 112 404 — — — 18 477 3 008 52 741

1946 36 786 42 390 39 202 118 378 — — — 18 711 2 881 53 992

Økingen i tallet på fiskefarkoster fra 1942-1943 er ikke reell.

The increase in the number of fishing vessels is only apparent.


Statistiske oversikter 1948

97

Tabell 80. Deltakelsen i de større

fiskeriene.

Participation in the larger fisheries.

Tabell 81. Gjennomsnittlige fiskepriser på

første hånd.

Average prices received for fish by the fishermen.

Feitsild- Vårsild- Storsild-

Ar Torske- fisket fisket fisket Makrellfiskeriene

fisket

Fat Sp ring Large

Year rod herring herrin herring Mackerel

fisheries fisheries fisheries fisheries fisheries

1866 4. - - - - -

1867 .. - - - - -

1868 .. - - - - -

1869 .. - - - - -

1870 .. - - - - -

1871 .. - - - - -

1872 .. - - - - -

1873 .. - - - - -

1874 .. - - - - -

1875 .. - - - - -

1876 .. 62 757 48 831 - - 3 436

1877 .. 66 386 48 028 - - 3 264

1878 .. 73 740 31459 - - 3 083

1879 .. 83 559 32 476 - - 3 374

1880 .. 80 441 35 130 - - 3 719

1881 .. 69 266 32 334 - - 3 903

1882 .. 75 839 20 048 - - 3 841

1883 .. 77 858 31 298 - - 3 761

1884 .. 76 742 23 824 - - 4 006

1885 .. 76 504 33 008 - - 4 147

1886 .. 78 952 46 965 - - 3 907

1887 .. 84 703 35 007 - - 4133

1888 .. 81 394 48 201 - - 3 991

1889 .. 83 092 43 002 - - 3 860

1890 .. 89 283 29 804 - - 3 335

1891 .. 94 836 30180 - - 3 294

1892 .. 101 659 28 437 3117

1893 .. 93 743 20 316 - - 2 813

1894 .. 96 385 26 759 - - 2 799

1895 .. 86 087 47 658 - - 2 738

1896 .. 93 277 17 606 - - 2 344

1897 .. 92 693 28 352 - - 2 566

1898 .. 89 292 21 203 - - 2 654

1899 .. 77 139 13 828 20 000 - 2 605

1900 .. 82 098 20 705 21 000 - 2 741

1901 .. 75 866 19 537 30 000 - 7 055

1902 .. 75 999 27 782 21 000 - 3 420

1903 .. 73 471 32 750 21 300 - 3 740

1904 .. 77 460 11 226 19 500 - 4 483

1905 .. 83 286 8 492 25 750 - 9 516

1906 .. 87 976 14 150 25 100 - 4 608

1907 .. 85 187 15 186 25 100 - 5 268

1908 .. 90 615 16 565 22 500 - 5 664

1909 .. 93 638 25 060 19 250 8 100 4 958

1910 .. 88 144 27 024 22 560 13 500 5 400

1911 .. 86 301 23 149 15 400 10 350 5 375

1912 .. 94 281 14 677 15 360 5 500 6 395

1913 .. 99 659 17 693 17 015 4 340 3 703

1914 .. 94 239 18 443 10 868 8 108 3 898

1915 .. 92 865 20 870 11 955 8 425 4 489

1916 .. 82 492 22 384 18 937 11 035 3 503

1917 .. 67 888 12 989 18 907 15 382 5 517

1918 .. 64 253 18 388 22 591 13 027 6 016

1919 .. 58 318 21 840 22 822 16 453 5 249

1920 .. 63 681 13 257 17 735 13 278 4 406

1921 .. 60 579 25 326 12 082 13 536 5 865

1922 ,. 72594 20530 14390 10816 7481

Skrei - Cod

Sild - Herring

Pris pr. 100 Pris pr. hi Pris pr. hl

Price per 100 Price per hl Price per hl Makrell

pr. 100 kg'

Sløyd

Mackerel

Vårsild Feitsild Storsild

Rund Without Rogn Lever per 100 kg.

Spring Fat Large

Whole head and Roe Liver herring herring herring

viscera

.

Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr, Kr. Kr.

24,80 - - - 7,24 5,86 4,14 8,80

22,40 - - - 8,62 8,28 4,48 9,20

18,40 - - - 9,65 5,86 3,79 9,60

20,00 - - - 4,83 7,24 2,76 9,60

28,40 - - - 8,62 5,17 6,21 10,80

32,80 - - - 11,72 5,52 5,52 10,40

31,60 - - - 5,52 6,21 6,90. 9,20

30,40 - - - 12,07 8,96 6,55 11,60

30,80 - - - 14,48 5,52 6,21 11,60

26,70 - - - 14,31 6,38 - 13,70

27,10 19,30 27,93 16,98 - 10,43 - 14,80

29,06 21,30 21,90 19,83 9,42 7,12 - 15,46

25,44 19,10 13,88 16,64 11,27 5,99 - 11,69

21,55 15,60 16,64 13,71 8,82 8,74 - 11,20

18,37 12,60 16,5o 13,00 14,11 7,95 - 12,12

19,81 14,70 15,30 13,10 10,40 6,22 - 12,47

25,28 21,20 11,80 18,00 7,53 8,08 - 13,81

29,76 24,01 30,96 18,97 12,56 8,01 - 14,5o

30,80 22,89 34,45 20,75 5,52 7,43 - 13,75

18,73 14,28 12,98 15,12 3,62 4,83 - 12,79

19,95 15,36 12,46 13,61 4,35 4,22 - 12,29

15,39 1].,89 14,22 10,80 1,98 2,54 - 11,70

22,80 17,69 12,97 11,00 2,56 4,10 - 8,95

26,16 21,62 14,69 10,91 2,67 3,21 - 13,14

22,23 18,58 7,22 8,59 2,56 6,54 - 13,61

28,44 24,01 11,54 11,48 4,46 5,24 - 12,21

23,46 19,20 12,56 10,82 3,14 2,09 - 14,87

20,73 16,90 11,87 9,22 2,82 1,96 - 13,64

21,50 17,97 18,37 11,56 4,33 8,82 - 13,12

18,01 14,66 14,11 14,33 4,43 4,26 - 16,38

27,69 21,64 21,78 26,83 2,78 4,28 - 16,51

20,18 15,72 15,07 13,92 4,31 3,61 - 16,21

21,45 16,53 15,34 13,32 4,21 5,98 - 13,50

29,59 24,40 10,84 12,40 4,47 6,25 17,29 16,33

34,37 28,45 16,38 13,67 7,31 7,95 9,51 14,19

31,09 24,92 23,10 13,07 5,32 10,41 9,60 15,91

28,52 23,83 20,22 16,28 5,5o 6,52 14,00 12,06

25,50 22,72 23,44 22,89 5,28 4,50 10,42 15,00

28,50 23,00 29,73 28,66 3,98 9,56 8,19 13,96

36,57 29,76 33,00 17,33 4,44 13,53 8,72 11,57

35,os 29,60 22,88 12,36 5,75 11,24 9,58 11,88

41,99 36,60 17,52 14,26 4,68 3,66 9,48 9,46

43,10 36,75 11,30 13,40 2,65 2,85 5,42 10,45

38,73 32,04 20,09 14,03 3,02 2,99 6,82 9,34

42,89 34,17 26,36 18,30 3,07 5,43 7,63 10,90

49,67 39,86 23,99 33,51 2,45 5,76 6,35 9,48

31,96 27,76 10,18 13,93 3,61 5,36 5,96 9,19

37,20 31,95 16,65 17,10 2,28 9,81 8,95 8,14

41,41 36,18 14,08 13,62 2,52 10,58 10,58 9,26

47,12 37,65 12,00 35,22 6,34 25,02 9,67 11,55

137,77 97,22 32,16 126,37 28,26 22,20 27,03 19,64

147,34 113,31 36,65 94,97 12,61 21,44 26,74 23,71

133,26 102,59 36,28 92,59 12,98 17,76 22,61 26,54

168,72 131,43 50,24 100,23 13,08 23,77 23,44 31,87

124,34 88,38 59,05 93,86 5,89 9,77 13,43 25,04

61,79 49,14 27,35 25,95 3,23 9,89 8,28 19,03

119,59 70,70 26,22 29,79 5,01 8,44 6,76 13,76

1923 .. 65 447 19 638 18 437 7 852 6 529 63,68 47,98 20,70 26,84 3,95 11,93 6,09 140,49

1924 .. 73 285 29 845 17 317 9 607 4 822 120,43 90,57 26,27 54,81 7,65 31,90 10,07 59,90

1925 .. 81 246 20 488 17 255 9 818 6 851 130,07 102,72 31,51 50,77 6,95 22,32 11,201 53.31

1 Før 1923: pr. 100 stk. 1 Before 1923, per 100 fish.

7


98

Statistiske oversikter 1948

Tabell 80. (Forts.). Deltakelsen i de

større fiskeriene.

(Cont.). Participation in the larger

fisheries.

Torske- Feitsild- Vårsild- Storsild- Makrell-

År _ fiskeriene fisket fisket fisket fisket

Year Cod Fat Spring Large Mackerel

fisheries herring herring herring fisheries

fisheries fisheries fisheries

1926 .. 77 965 30 564 14 234 7 275 7 526

1927 .. 66 426 30 818 16 962 8 848 4 787

1928 .. 77 951 30 791 16 488 8 995 4 962

1929 .. 74180 26 315 1 24 423 4 938

1930 .. 73 831 30 960 27 199 5 451

1931 .. 74 348 24 974 29 038 5 782

1932 .. 67 763 26 653 22 931 6 131

1933 .. 77 828 36 198 24 058 6 764

1934 .. 72 877 45 327 24 813 8 051

1935 .. 69 035 39 849 24 395 7 335

1936 .. 62 901 32 110 28 301 6 755

1937 .. 61 322 30 808 31 535 6 951

1938 .. 56 821 28 295 31776 6 659

1939 .. 58 839 27 065 31 574 7 016

1940 .. 49 815 36 255 16 769 4 308

1941 .. 41 196 28 974 11 247 4 555

1942 .. 38 930 - 15 864 5 442

1943 .. 38 850 - 15 617 6 234

1944 .. 37 991 - 15 902 4 508

1945 .. 32 144 - 12 287 2 492

1946 .. 39 145 - 15 001 2 808

Tabell 81. (Forts.). Gjennomsnittlige

fiskepriser på første hånd.

(Cont.). Average prices received for fish by the

fishermen.

Skrei - Cod

Sild - Herring

Pris pr. 100 Pris pr. hl Pris pr. hl

Price per 100 Price per hi. Price per hl Makrell

pr. 100 kg'

Sløyd

Mackerel

Rund Without Vårsild Feitsild Storsild

Rogn Lever

per p 100 kgl

head

Spring Fat Large

Whole and Roe Liver herring herring herring

viscera

K,. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr. Kr.

65,so 47,37 32,59 36,os 3,66 18,03 5,80 33,32

31,63 19,69 20,31 28,79 3,20 10,24 4,48 30,73

47,87 36,09 12,38 36,89 3,96 4,74 4,13 28,71

40,31 31,94 7,61 20,99 13,94 5,39 - 31,99

50,07 38,89 13,34 23,63 4,33 8,42 - 30,81

49,86 37,48 13,27 23,67 4,10 8,49 - 21,52

40,47 27,13 12,68 21,83 2,52 5,85 - 27,00

48,36 35,19 8,13 21,62 3,29 3,46 . - 24,04

61,58 42,51 11,30 29,66 5,20 4,98 - 20,69

63,70 45,95 13,19 26,24 3,66 8,19 - 22,x9

56,38 42,60 16,55 22,69 3,24 8,03 - 22,15

54,53 41,48 17,62 23,63 5,19 11,77 - 21,12

58,68 45,57 17,34 26,68 3,76 11,67 - 23,82

51,48 44,21 10,61 15,63 3,72 10,65 - 28,58

59,72 46,54 14,15 29,53 6,23 21,04 - 32,49

107,28 83,33 34,76 50,24 15,47 23,2o - 66,11

130,38 102,49 37,42 58,83 15,65 21,02 - 79,73

- - 38,43 59,20 15,85 18,00 - 78,56

- - 38,66 59,69 16,08 28,73 - 79,97

- - 39,03 59,96 16,08 24,73 - 80,91

- - 36,35 49,95 15,79 16,07 - 72,os

1 Fra 1929 vintersild (vårsild og stolsild). - 1 From 1929, winter herring (spring herring and large herring),

2 Før 1923: pr. 100 stk. - 2 Before 1923, per 100 fish.

Tabell 82. Bruken av vintersilda.

Utilization of winter herring.

Tabell 83. Bruken av småsilda.

Utilization of small herring.

År

Year

O

w O ^ a

'L"o

^ N ^ f•

H w ti^

Saftet

Salted

Til olje

og mjøl

Oil and

meal

Til hermetikk

Canned

Agn

Bai t

Fersk Til olje

År eksport Saltet og mjøl Til hermetikk

Year Fresh, Salted Oil and

export

meal Canned

Agn

Bait

^ro ^

g

43'14 g^

1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl 1000 hl

1000 hl

1000 hl

000 hl

1000 hl

1000 hl

1000 hl

1000 hl

1930 1 073 1 177 2 247 96 60 77 1930....

1931 751 797 1 224 48 51 71 1931....'

1932 535 554 2 083 61 48 71 1932....

1933 811 798 1 322 86 58 76 1933....

1934 401 434 95 69 35 58 1934....

1935

747 380 2 789 107 48 127 1935.... 45 60 974 197 119,

1936

737 522 3 428 150 59 150 1936....

1937 837 628 1 583 159 75 139 1937....

1938 880 283 3 820 116 85 132 1938....

1939 1 022 332 2 657 99 94 153 1939....

1940 638 387 3 108 93 70 88 1940....

1941 454 600 1 039 86 36 92 1941.... 219 48 1 778 206 27 56.

1942 560 639 1 208 140 47 131 1942.... 167 18 1 222 55 26 77

1943 526 538 1 033 154 41 164 1943.... 329 47 567 88 32 82

1944

652 874 1 172 210 81 238 1944.... 272 48 157 95 24 150

1945

467 742 2 030 168 51 301 1945.... 1 10 1 112 114 32 67

1946 571 811 2 101 186 81 95 1946.... 76 31 500 35 45 8

1947 1 021 1 108 2 832 184 104 66 1947.... 20 22 266 155 35 9


Statistiske oversikter 1948 99

Tabell 84. Bruken av torsken samt utbyttet

av lever og rogn.

Utilization of cod and the production of liver

and roe.

Fersk

Rogn — Roe

År Saltet,- Hengt' herm oge- Lever

tikk

I alt Herav

Year Salted" Dried' Fresh Liver

saltet

Total

and

Salted

canned

1000 stk. 1000 stk. 1000 stk. hl hl hl

1902.. 31 979 12 994 80 73 755 32 881

1903.. 28 196 16 226 96 21 681 24 386

1904.. 32 326 16 449 135 61 722 25 296 —

1905.. 28 764 15 043 200 96 076 36 266

1906.. 29182 16 939 268 107 013 46 580

1907.. 30 845 16 727 293 119 917 38 217

1908.. 31 515 16 395 420 148 535 43 725

1909.. 28 133 27 629 445 138 985 46 321

1910.. 33 412 21 535 389 120 911 46 900

1911.. 38 305 26 353 392 127 874 40 461

1912.. 60 777 38 023 504 215 267 55 198

1913.. 54 912 18 926 1 094 144 459 35 608

1914.. 60 678 18 480 1 160 144 527 65 481

1915.. 46 196 15 100 1 960 134 838 55 380

1916.. 43 940 3 098 3 875 133 963 67 031

1917.. 26 110 1 890 1 060 80 582 33 321

1918.. 15 696 7 722 1 700 55 945 18 026

1919.. 22 462 6 274 1 601 84 096 23 156

1920.. 22 958 14103 1 873 113 084 34 328 34 508

1921.. 18 440 18 743 1 525 123 687 40 820 38 728

1922.. 22 207 24 692 1 344 173 844 42 076 41 590

1923.. 26 935 23 731 1 393 197 652 53 836 51 852

1924.. 34 998 32 255 2 599 261 611 55 871 53 042

1925.. 33 991 23 477 1411 192 763 59 467 57 627

1926.. 43 592 44 065 1 847 276 555 69 903 67 577

1927.. 36 123 28 632 1 642 163 455 70 904 67 904

1928.. 36 016 27 874 2 169 138 384 68 391 65 649

1000 kg 1000 kg 1000 kg

1929.. 135 007 89 900 5 354 208 292 72 064 68 477

1930.. 137 199 50 525 5 744 176 501 73 755 61 845

1931.. 62 285 58 738 6 214 124 876 57 003 44 877

1932.. 78 516 82 065 6 829 188 981 67 823 56 023

1933.. 78 670 55 582 6 907 158 778 58 924 37 574

1934.. 68 949 65 692 7 316 161 116 57 034 46 640

1935.. 61 553 46 085 6 548 136 829 39 255 29 384

1936.. 55 976 68 299 7 816 137 710 42 974 29 521

1937.. 79 543 72 114 8 527 157 576 63 455 48 492

1938.. 86 399 68 160 7 242 144 977 66 886 53 571

1939.. 117 618 86 282 7 347 189 620 80 245 59 605

1940.. 72 756 46 694 32 667 149 654 58 430 43 945

1941.. 51 794 43 213 44 470 115 707 68 379 33 380

1942.. 38 475 22 878 55 343 98 717 61 265 29 545

1943.. 12 836 9 495 69 398 64 260 47 070 22 374

1944.. 29 066 13 711 76 032 105 600 66 561 27 230

1945.. 24 558 18 982 53 357 103 230 53 407 25 367

1946.. 3104 700 51 148 28 512 207 854 88 169 62 252

Klippfisk, russefisk og saltet fisk. 2 Rundfisk og

rotskjær. 3 Hertil kommer 335 tonn anvendt til guano.

Klip fish, »russefisk« and salted fish. 2 Round fish

and half-split fish. 3 In addition hereto 335 tons used for

guano.

Tabell 85. Mengdefiskeriene

.1 Norske og fremmede farvann.

og verdiutbytte av

Quantity of fish brought to land and value to the

fisherman. 1 Norwegian and foreign waters.

År

Norske farvann'

Norwegian waters'

Fremmede farvann

Foreign waters

I alt

Total

Year Mengde Verdi Mengde Verdi Mengde Verdi

Quantity Value Quantity Value Quantity Value

1000 kg 1000 kr. 1000 kg 1000 kr. 1000 kg 1000 kr.

1905 .. 308 115 32 555 17 260 2 341 325 377 34 896

1906 .. 328 550 34 872 24 919 2 663 353 466 37 535

1907 .. 404 960 40 761 35 520 2 777 440 480 43 538

1908 .. 380 751 34 343 20 862 2 534 401 613 36 877

1909 .. 482 741 37 477 20 702 2 296 503 443 39 773

1910 .. 496 750 43 577 18 771 2 172 515 521 45 749

1911 .. 557 464 50 979 8 641 1 572 566 105 52 551

1912 .. 618 204 50 536 11 008 1 521 629 212 52 057

1913 .. 562 757 50 959 19 472 2 809 582 229 53 768

1914 .. 577 124 59 272 21 208 2 577 598 588 61 849

1915 .. 544 720 84 878 12 774 2 416 557 494 87 294

1916 .. 573 747 185 538 6 466 2 108 580 213 187646

1917 .. 555 061 138 375 2 035 523 557 096.138898

1918 .. 601 150 134 435 2 850 740 604 000 135175

1919 .. 649 003 155 092 . 7 706 3 946 656 709 159038

1920 .. 479 838 95 273 3 980 1448 483 818 96 721

1921 .. 429 057 62 685 8 671 3 036 437 728 65 721

1922 .. 548 138 83 769 14 399 2 820 562 537 86 589

1923 .. 561 516 75 169 9 436 2 338 570 952 77 507

1924 .. 607 431 127 481 9 684 4 617 617 115 132098

1925 .. 604 971 124 361 17 018 5 162 621 989 129487

1926 .. 789 291 91 272 9 308 3 673 798 599 94 945

1927 .. 772 948 67 304 18 852 2 214 791 800 69 518

1928 .. 879 503 78 932 14 831 2 643 894 334 81 575

1929 .. 965 271 86 762 11070 2 144 976 341 88 906

1930 .. 979 484 86 954 15 013 2 961 994 497 89 915

1931 .. 712 506 60 819 27 882 3 111 740 388 63 930

1932 .. 888 516 59 695 21 898, 1 504 910 414 61 199

1933 .. 1 032 846 65 223 22178 4 310 1055024 69 533

1934 .. 660 097 62 475 23 196 4 739 683 293 67 214

1935 .. 909 036 72 197 14 812 4 950 923 848 77 147

1936 .. 1 000 301 76 968 30 635 4 339 1030936 81 307

1937 .. 874 415 87 926 29 231 4 346 903 646 92 272

1938 .. 1 037 159 89 972 27 521 4 979 1064680 94 951

19393 ja

lb

1 012 863

990 267

19403 {a b

1 080 879

1 079 776

94 255

90 455

30 316

52 912

6 647

10 447

106 040 212 41

105 850 1 315 231

1043179 100902

11081091 106081

J

1941 .. 810 896 171 565 — — 810 896 171565

1942 .. 754 883 174 554 — — 754 883 174554

1943 .. 642 681 160 836 — — 642 681 160836

1944 .. 648 402 168 918 — — 648 402 168918

19453 I a

lb

751 129

749 704

194631 a b

837 083

830 572

182 899

181 243

205 080

201 924

4 586

6 011

13 326

19 837

6 315

1 755 715 189214

7 971

10 759

850 409 215839

13 915 1

Fiskernes forbruk av egen fangst er ikke tatt med. For å unngå

dobbeltregninger er det i oppgavene for det samlede utbytte fratrukket

en del kvanta og verdier som er tilført Oslo, Bergen og Stavanger. Denne

reduksjon er i tabell 87 ikke foretatt før 1913. Tallene for det samlede

utbytte for årene før 1913 vil derfor ikke stemme helt overens i disse to

tabeller. 2 Etter den eldre beregningsmåte ble Island, Nordsjøen, Færøyane

og Grønland regnet som fjerne farvann. Etter den nye beregningsmåte

fra 1939 er alt havfiske utenom kysten og de nærmeste kystbankene

regnet som fjerne farvann. 3 a = gammel beregningsmåte, b = ny beregningsmåte.

Fishermen's consumption of own catch not included. In order to

avoid double calculations, a part of the quantity and value of fish brought to

Oslo, Bergen and Stavanger has been deducted from the figures for total output.

In table 87 no such reduction was made prior to 1913. Therefore, figures for

total output before 1913 will not entirely agree in the two tables. ' According