Last ned bruksanvisning - Mekk

gkwebonline.no

Last ned bruksanvisning - Mekk

VANNPUMPE NEDSENKBAR

DRÄNKBAR PUMP

Manual

Art LP-36A no 510111 • 510117 • 510120 • 510121 • 510123 • 510124


Nedsenkbar vannpumpe

Viktig informasjon før bruk!

Elektrisk tilkobling skjer med en jordingskontakt med nettspenning

230 V – 50 Hz, sikringer minst 6 Ampere.

OBS!

Innenfor sikker avstand fra svømmebasseng og hagedammer er

pumpen bare tillatt å benyttes med jordingskontakt med utløsende

nominell strøm inntil 30 mA (ifølge VDE 0100 del 702,738). Dersom

personer oppholder seg i svømmebassenget eller hagedammen må

ikke pumpen være i drift. Spør autorisert elektriker om råd!

Norsk

Nettilkopling

Den nye nedsenkbare vannpumpen har allerede et jordingskontaktstøpsel.

Pumpen er bestemt for tilkopling til en

jordingsstikkontakt 230V-50 Hz. Vær sikker på at stikkontakten

er sterk nok (minst 6A), og i perfekt stand. Før pumpestøpselet i

stikkontakten og pumpen er klar til start.

Råd!

Dersom nettledningen eller støpselet er kommet til skade pga. ytre

påvirkning, kan kabelen ikke repareres! Kabelen må skiftes ut.

Forsiktig!

(For din egen sikkerhet). Før den nedsenkbare vannpumpen settes i

drift bør en elektriker sjekke:

• Jordingen

• Nullinnstillingen

• At jordingskontakten fungerer som den skal og er i

overensstemmelse med sikkerhets-forskriftene til energiverket

på stedet

• At elektriske stikkforbindelser er beskyttet mot fuktighet

• At stikk-forbindelsene er på et sikkert sted i tilfelle

oversvømmelse

• At aggressive væsker holdes fjernt så vel som slipende stoff

(smergelvirkende)

• At den nedsenkbare vannpumpen beskyttes mot kulde

• At pumpen er beskyttet mot tørrgang

• At barn ikke har adgang ved hjelp av egnede

sikkerhetstiltak

Advarsel!

Dette arbeidet kan bare utføres av autorisert elektriker.

Bruksområder

Denne pumpen brukes fortrinnsvis som kjellerpumpe. Innebygget

i en sjakt er pumpen i sikkerhet for oversvømmelser. Men den kan

også brukes overalt hvor vann skal transporteres, for eksempel i

husholdningen, i jordbruket, i hagedyrkingen, i sanitærnæringen og

på mange andre områder.

Montering

Skru medfølgende tilkoblingsenhet til pumpen. Denne universale

tilkoblingsenheten tillater tilkobling av 32 mm (5/4”), 25 mm (1”),

19 mm (3/4”) og 13 mm (1/2”) slanger. 32 mm (5/4”) slanger tres

på direkte på den universale tilkoblingsenheten, 19 mm (3/4”) og

13 mm (1/2”) kobles på via en hurtigkobling. (se fig. D og E). Beste

kapasitet oppnås ved bruk av 32 mm (5/4”).

Bestandighet

Den nedsenkbare vannpumpen De nettopp har kjøpt er bestemt

for transport av vann med maksimal temperatur 35OC. Pumpen

kan ikke brukes til andre væsker, spesielt ikke motordrivstoff,

rengjøringsmiddel eller andre kjemiske produkt!

Installasjon

Installasjon av den nedsenkbare vannpumpen skje enten:

stasjonært med fast rørledning eller stasjonært med fleksibel

slangeledning.

Pass på!

Under installasjonen må det sørges for at pumpen aldri henger

fritt fra trykkledningen eller monteres på strømkabelen. Den

nedsenkbare vannpumpen må henges etter bærehåndtaket som

følger med, eller legges i bunnen av sjakten. For at pumpen skal

sikres en god funksjon må sjaktbunnen holdes fri for slam og andre

forurensninger. Ved for lav vannstand kan slammet i sjaktbunnen

tørke inn og pumpen må hindres fra å starte. Derfor er det

nødvendig at den nedsenkbare vannpumpen sjekkes regelmessig

(foreta startforsøk). Flottørbryteren må stilles inn slik at en

igangkjøring til enhver tid er mulig.

Råd

Pumpesjakten bør minst ha dimensjoner 40x40x50 cm, slik at

flottørbryteren kan bevege seg fritt.

Igangkjøring

Etter å ha lest installasjons- og bruksanvisning nøye, kan pumpen

settes i drift under følgende betingelser:

Sjekk at pumpen ligger på bunnen av sjakten. Sjekk at

trykkledningen ligger slik den skal. Vær sikker på at den elektriske

tilkoplingen er 230V-50Hz. Sjekk at den elektriske stikkontakten er

i orden. Vær sikker på at det ikke kan trenge inn fuktighet eller vann

til nett-tilkoplingen. Unngå at pumpen går tørr.

Innstilling av flottørbryteren

Inn- og utkobling (ON/OFF) i flottørbryteren justeres ved å flytte på

flottørbryteren i flottørrastreringen.

Pass på følgende punkter før pumpen tas i bruk:

Flottørbryteren skal være plassert slik at koblingspunktet for

innkobling (ON) og koblingspunktet for utkobling (OFF) nås lett og

med lite bruk av kraft. Kontroller dette ved å stille pumpen i et fat

med vann og løfte flottørbryteren forsiktig for hånd og derpå senke

den igjen. Du kan da observere om pumpen starter og stopper. Pass

2


Nedsenkbar vannpumpe

også på at avstanden mellom flottørkroppen og flottørrastreringen

er minst 10cm.. Er avstanden for liten, kan virkemåten bli hindret.

Og pumpen kan ødelegges. Pass på når du innstiller flottørbryteren

at denne ikke berører bunnen før pumpen kobles ut.

OBS: Risiko for at pumpen går tørr.

Automatisk start

Flottørbryteren vil starte pumpen automatisk ved vannhøyde på

ca 50 cm og slå av automatisk ved høyde på ca 5 cm. Inn- og

utkobling (ON/OFF) kan justeres ved hvor du fester flottørbryteren i

ledningsholderen.

Manuell start

For å benytte en manuell start, koble til strømkontakt og løft

flottørbryteren høyere. Vær forsiktig slik at ikke pumpen suger seg

tørr.

Driftsinstruksjoner

1. Tørrkjøring forkorter pumpen levetid og bør derfor unngås. Slå

derfor av pumpen hvis den slutter å pumpe vann.

2. Pumpen slår seg automatisk av ved overoppheting. Etter den

har kjølt seg ned vil den starte automatiskt.

3. Hvis du pumper ut vann med klorinnhold eller andre vesker

som etterlater avfall, bør pumpen skylles i rent vann.

4. Prøv å unngå å kjøre pumpen lengre enn 10 minutter.

Rengjøring av pumpehjulet

Hvis for mye skitt har samlet seg i pumpen er det nødvendig å

rense pumpehjulet. Dette gjøres på følgende måte:

1. Løsne 4 skruer i bunnen på pumpen.

2. Fjern bunnen på pumpen.

3. Rengjør pumpehjulet med rent vann.

4. Skru sammen delene

Norsk

Vedlikeholdsanvisninger!

Pumpen er et vedlikeholdsfritt og gjennomprøvet produkt, som

er utsatt for streng sluttkontroll. For at den skal få lang levetid og

ubrutt drift anbefales likevel en regelmessig kontroll og vedlikehold.

Advarsel! Viktig!

Før ethvert vedlikeholdsarbeid påbegynnes må stikk-kontakten

dras ut. Når pumpen transporteres bør den etter hver bruk vaskes

med rent vann. Ved stasjonær installasjon anbefales det å sjekke

flottørbryteren hver 3. måned.

Lo- og trådaktige partikler som eventuelt har festet seg i

pumpehuset fjernes med vannstråle. Hver 3. måned

sjaktbunnen fjernes for slam og sjaktveggene rengjøres

Flottørbryteren rengjøres for belegg med klart vann.

Dette er ikke innbefattet i garantien:

Pakningen på glideringen er ødelagt under tørrgang eller

iblanding av fremmedlegemer i vannet. Løpehjulet er tett pga.

fremmedlegemer. Transportskader. Skader forårsaket av fremmede.

Reservedelsbestilling

Ved behov for eventuelle reservedeler skal følgende oppgis:

• Pumpetype

• Pumpe artikkelnr.

• Pumpe identifikasjonsnr.

• Reservedelsnr. til den ønskede reservedelen

feilretting

Problem Årsaker Løsninger

Pumpen starter ikke Ingen nettspenning Sjekk nettspenningen

Flottørbryteren kobler ikke

Juster flottørbryteren til en høyere posisjon

Ikke trykk Innsugningshullet er tett Rens innsugningshullet med rent vann

Trykkslangen har en sprekk eller er bøyd

Reparer sprekken eller rett ut slangen

Pumpen stopper ikke Flottørbryteren synker ikke Sett pumpen i riktig posisjon og stilling på

sjaktbunnen slik at flottørbryteren har god plass

Ikke tilstrekkelig trykk Innsugningshullet er delvis tett. Rengjør innsugningsstykket.

Pumpeeffekten er svakere, pga

sterk forurensing eller slitte deler.

Rengjør pumpehjulet og skift ut slitte deler

Pumpen slukker etter en kort periode Vannet er for varmt Vannet kan ikke ha en temperatur over 35 grader.

3


teknisk data

Modell 510111

(PC350B)

Nedsenkbar vannpumpe

510117

(PC600B inox)

510120

(PC400B)

510121

(PC1000B)

510123

(PC750B inox)

Norsk

510124

(PC1100Binox)

Nettspenning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz

Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W

Maks kapasitet 6500 l/h 10000 l/h 8000 l/h 13500 l/h 13500 l/h 18500 l/h

Maks trykk 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar

Maks høyde (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter

Maks dybde (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter

Partikkel størrelse 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm

Strømledning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter

Min. vannivå for drift 7 cm 7cm 7cm 7cm 7cm 7cm

Vekt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg

Innkoblingshøyde ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Utkoblingshøyde OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Beskyttelsesklasse IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

4


Dränkbar pump

Observera följande innan pumpen tages i drift!

Den elektriska ansluntningen skall göras till ett jordat skyddsuttag

med nätspänningen 230V/50Hz. Minst 6 amperes säkring.

Obs!

Invid bassänger och trädgårdsdammar och innom dessas

säkerhetsavstånd, får pumpen endast användas med

felströmsskyddbrytare som har en utlösande märkström upp

till 30mA (enl. VDE 0100 avsnitt 702,738). Pumpen får inte alls

användas om personer befinner sig i bassängen eller dammen.

Rådgör med Din elektriker!

Observera!

(För Din säkerhet). Innan Du tar sänkvattenpumpen i drift skall Du

fackmannamässig kontrollera:

• Jordningen

• Nollanslutningen

• Felströmsfrånkoppling motsvararande gällande

säkerhetsbestämmelser samt att de(n) fungerar problemfritt

• Skydda de elektriska stickkontakterna mot fukt

• Föreligger fara för översvämning skall kontaktarna

förläggas högra upp där de är säkra mot översvämningen

• Pumpning av aggresiva våtskor samt pumpning av

abrasiva ämnen (med slipande egneskap) skall under alle

omständigheter undvikas

• Skydda sänkvattenpumpen mot frost.

• Skydda pumpen mot tørrgång.

• Vidtag lämpliga åtgärder så barn inte får tillgång till

anläggningen

Svenska

Nätanslutning

Den sänkmotorpump som Du har köpt är försedd med en jordad

skyddsstickkontakt. Pumpen är avsedd för anslutning till ett jordat

skyddsuttag med 230/50Hz. Kontrollera att uttaget är tillräckligt

säkrat (minst 6A) och att det är i felfritt skick. Stick stickproppen i

nätuttaget. Därmed er pumpen färdig att användas.

Observera

Skulle nätkabeln eller stickkontakten bli skadad av yttre påverkan,

är det inte tillåtet att reparere kabeln.

Varning!

Detta arbete får endast utföras av en elektriker.

Användningsområden

Denna pump anvends fremför alt som källarpump. Om den

där monteras i en brunn fungerar den som säkerhet mot

översvämningar. Pumpen kan dock användas överallt der vatten

måste pumpas om, tex inom hushållet, innom lantbruket. I

trädgården, innom sanitärsektorn och innom ett flertal andra

användningsområden.

Montering

Skruva inkluderad anslutningsenhet till pumpen. Denna universala

anslutningsenheten tillåter anslutning av 32 mm (5/4”), 25 mm

(1”), 19 mm (3/4”) och 13 mm (1/2”) slangar. 32 mm (5/4”) slangar

träs på direkt på den universala anslutningsenheten, 19 mm (3/4”)

och 13 mm (1/2”) kopplas på via en snabbkoppling. (se fig. D og E).

Bästa kapacitet uppnås vid användning av (5/4”).

Tålighet

Sänkvattenpumpen som Du har köpt avsedd för pumpning av

vatten med maximal temperatur på 35OC. Pumpen får inte

användas för andra ämnen, spesielt inte för motorbränslen,

rengöringsmedel och andra kemiska produkter.

Installation

Installationen av sänkvattenpumpen görs antigen: Stationärt med

fast rörledning eller stationärt med flexibel stang.

Att beakta!

Vid installationen är att beakta, att pumpen aldrig får monteras

fritt hängande i tryckledningen eller i nätkabeln. Den dränkbara

länspumpen måste hängas upp i det därtill avsedda bärhandtaget

eller ställas på schaktets botten. För att behålla en problemfri

funktion hos pumpen måste schaktbotten alltid vara fri från

slamm eller andra föroreningar. Vid för liten vattenspegel kan det

i schaktet befintliga slammet snabbt torka in och hindra pumpen

att starta. Därfor är det nödvändigt att den dränkbara länspumpen

regelbundet testas (genomföra startförsök) Flytbrytaren är redan

inställd på sådant sätt att pumpen kan tagas i drift direkt.

Påpekande!

Pumpschaktet/bunnen som skall pumpas, skall ha minst mått om

40x40x50 cm så att flytbrytaren kan röra seg fritt.

Idriftstagande

Efter att Du läst denna installations och bruksanvisnig noggrant,

kan Du ta pumpen i drift efter att ha beaktat följande punkter:

Kontrollera att pumpen ligger på

botten av pumpschaktet. Kontrollera att tryckledningen är riktig

ansluten. Kontrollera att den elektriska anslutningen går till

230V/50Hz. Kontrollera att nätuttaget är i ordning. Säkerställ att

fukt eller vatten aldrig kan komma in i nätanslutningen. Undvik att

låta pumpen gå i törrång.

Inställning av PÅ/AV brytpunkten

Flottörställarens ON- resp OFF- brytpunkt kan ställas in genom

ändring av flottörställaren i flottörställarrastreringen.

Kontrollera före driftstart följande punkter:

Flottörställaren måste vara så placerad att brytpunktshöjden:

ON och brytpunktshöjden: OFF kan nås lätt och med ringa

kraftförbrukning. Kontrollera detta genom att ställa pumpen

5


Dränkbar pump

i ett kärl fyllt med vatten och försiktigt höja flottörställaren

för hand och därefter sänka den igen. Då går det att se om

pumpen kopplas till resp. från. Se till att avståndet mellan

flottörställarhuvud och flottörställarrastrering inte är för litet. Vid för

litet avstånd garanteras inte en felfri funktion. Se till vid inställning

av flottörställaren att flottöställaren inte rör vid botten före

urkopplingen av pumpen. OBS! Risk för torrkörning.

Automatisk start

Flottörställaren startar pumpen automatiskt vid vattenhöjd på

ca 50cm och slås av automatiskt vid en höjd på ca 5cm. In- och

utkoppling (ON/OFF) kan justeras vid var du fäster flottörbryteren i

ledningshållaren.

Manuell start

För använding av en manuell start, koppla till strömkontakten och

lyft flottörbryteren högre. Var försiktig så att inte pumpen suger

sig torr.

Driftsinstruktioner

1. Torrkörning förkortar pumpens livstid och bör därför undgås.

Slå därför av pumpen om den slutar att pumpa vatten.

2. Pumpen slår automatiskt av vid överupphettning. Efter den har

kylt ned sig kommer den starta automatisk igen.

3. Om du pumpar ut vatten med klorin eller andra frätande

vätskor som efterlämnar avfall, bör pumpen sköljas i rent

vatten.

4. Prova att undå att köra pumpen längre än 10 minuter.

Rengöring av skovelhjulet

Vid alltför starka avlagringar i pumphuset måste pumpens undre

del demonteras på följande sätt:

1. Ta bort de fyra skruvarna på insugningslådans undersida.

2. Lossa på insugningslådan från pumphuset.

3. Rengör skovelhjulet med klart vatten.

4. Montera i omvänd ordningsföljd.

Svenska

Underhållspåpekande

Pumpen är en underhållsfri och beprövad kvalitetsprodukt,

som underkastats stränga slutkontroller. För at erhäll lång

livslängd och okntinuerlig drift rekommenderar vi regelbunden

kontroll och vård.

Observera! Viktig!

Drag ut nätkontakten före varje underhållsarbete. Om pumpen

används på olika platser och transporteras skall den rengöras med

rent vatten mellan varje användningstillfälle. Vi rekommenderar

kontroll av flytbrytaren var tredje månad vid stationär installation.

Avlägsna ludd och trådartiga partiklar som eventuelt fastnat i

pumphuset med en vattenstråle. Var tredje månad skall slamm på

botten i pumpschaktet avlägsnas och väggarna i pumpschaktet

rengöras. Rengör flytbrytaren från avlagringar med rent vatten.

Garantipåpekanden:

Följande omfattas inte av garantin: Förstörd glidtätningsring

pga törrpumpning eller främmande partiklar blandade i vattnet.

Löphjulet tillstoppat pga främmande partiklar. Transportskador.

Obehörigs inngrepp.

Resevedelsbeställning

Vid en ev. reservedelsbeställning skall följande uppgifter anges:

• Typ av pump

• Pumpens artikelnummer

• Pumpens ident-nummer

• Reservdelsnummer på erforderlig reservedel

Felretting

Problem Orsak Åtgärd

Pumpen startar inte Nätspänningen saknas Kontrollera nätspänning

Flybrytaren kopplar inte om

6

Justera flottörbrytaren till en högre position.

Pumpen pumpar inte Inloppssilen tillstoppad Rensa insugningshålet med rent vatten

Tryckslangen ihopböjd

Repärera sprecken eller räta slangen

Pumpen stängs inte av Flytbrytaren kan inte sjunka ned Placera pumpen riktigt på pumpschaktets botten

Pumpmängden för liten Inloppssilen tillstoppad Rengör inloppssilen

Pumpen stängs av efter kort

sångtid

Pumpkapaciteten minskad pga starkt

nedsmutsat vatten med smörjiga

substanser

Motorskyddet stänger av pumpen pga.

för starkt försmutsat vatten. För hög

vattentemperatur

Rengör pumpen och byt tätningsdelar

Drag ut nätstickproppen och rengör pump

schaktet och pumpen. Se till at den maximala

vattentemperaturen inte överstiger 35OC!


tekniskA data

Dränkbar pump

Svenska

Modell 510111

(PC350B)

510117

(PC600B inox)

510120

(PC400B)

510121

(PC1000B)

510123

(PC750B inox)

510124

(PC1100Binox)

Nätanslutning 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz 230V ~ 50Hz

Effekt: 350W 600W 400W 1000W 750W 1100W

Transportmängd max 6500 l/h 10000 l/h 8000 l/h 13500 l/h 13500 l/h 18500 l/h

Max. tryck 0,7 bar 0,85 bar 0,5 bar 0,85 bar 0,75 bar 0,8 bar

Transporthöjd max (*) 7 meter 8,5 meter 5 meter 8,5 meter 7,5 meter 8 meter

Doppningsdjup max (**) 5 meter 8 meter 5 meter 5 meter 6 meter 5 meter

Främmande partiklar 5 mm 5mm 35mm 35mm 15mm 20mm

El. anslutning 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter 10 meter

Min. vattennivå för drift 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm 7 cm

Vikt 4,7 kg 5,1 kg 4,9 kg 5 kg 5,2 kg 5,6 kg

Omkopplingshöjd: ON 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm 53 cm

Omkopplingshöjd: OFF 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm 10 cm

Beskyttelsesklass IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8 IPX8

7


Norsk

GARANTI

Vannpumpen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil. Garantien

opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er fulgt, eller om

vannpumpen har blitt utsatt for unormal belastning eller drift. Alle

transport- og demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

Samsvarserklæring

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt.........Nedsenkbar vannpumpe

Merke...........PowerPump

Modell...........PC350B, PC600B inox, PC400B, PC1000B,

PC750B inox, PC1100B inox

Svenska

GARANTI

Vattenpumpen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för material- eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen

ej följts eller om vattenpumpen utsatts för onormal belatning

eller drift. Alla transportkostnader eller demonteringskostnader

är för köparens räkning. Vid eventuella tvister gäller Allmänna

reklamationsnämdens rekommendationer.

Tillverkar deklaration

Undertecnad firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt.........Dränkbar vattenpump

Märke...........PowerPump

Modell typ.....PC350B, PC600B inox, PC400B, PC1000B,

PC750B inox, PC1100B inox

er i overensstemmelse med normene

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13

EN60335-2-41:2003+A1, EN62233:2008

samt bestemmelser gitt i direktiv

2006/95/EC

Kasserte elektriske produkter skal ikke kastes sammen med

husholdningsavfall. Lever vannpumpen ved nærmeste avfallsmottak

for sikker behandling. Dette i henhold til WEEE (Waste from Electrical

and Electronic Equipment) direktiv gjeldende fra August 2005.

överensstämmer med följande norm

EN60335-1:2002+A1+A11+A12+A2+A13

EN60335-2-41:2003+A1, EN62233:2008

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

2006/95/EC

Kasserade elektriska produkter skall inte kastas tillsammans med

hushållsavfall. För säker hantering, lämna vatenpumpen vid

närmaste avfallsanläggning. Detta enligt WEEE (Waste from Electrical

and Electronic Equipment) direktiv, gällande från augusti 2005.

Trondheim, 01.04.2010

Trondheim, 2010-04-01

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen går

i trykken. Om vannpumpen skulle endres vesentlig, forbeholder vi

oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2010 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 510111 • 510117 • 510120 • 510121 • 510123 • 510124

VD, Gisle Krigsvoll AB

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om vattenpumpen skulle ändras väsentligt.

2010 © Gisle Krigsvoll AB

Art no 510111 • 510117 • 510120 • 510121 • 510123 • 510124

More magazines by this user
Similar magazines