560210 Bruksanvisning

gkwebonline.no

560210 Bruksanvisning

Bruksanvisning

Bruksanvisning

Spikerpistol FN2190

Spikpistol FN2190

Art.no. 120404


SIKKERHETSFORESKRIFTER:

– Les og forstå denne

bruksanvisningen før pistolen

taes i bruk.

NB! FØLG ALLE SIKKERHETSFORESKRIFTER

– Bruk aldri bensin eller annet brennbart

materiale til å rengjøre

pistolen. Damp vil antenne ved gnist

og forårsake eksplosjon.

– Bruk aldri oksygen eller annen

brennbar gass som trykkluftskilde.

Bruk kun trykkluft som er filtrert og

smurt.

– Stå alltid på et stødig underlag ved

bruk av pistolen.

– Bær pistolen kun i håndtaket

og avtrekkeren må ikke være

inntrykt. Løft aldri verktøyet etter

slangen.

– Koble alltid fra trykkluft før

rengjøring, justering eller vedlikehold

av pistolen.

– Bruk alltid beskyttelsesbriller,

hørselvern og hjelm.

– Bruk aldri tilbakeslagsventil eller

annen kobling som gjør at det er

trykkluft i verktøyet.

– Ikke plasser hånden eller noen

annen kroppsdel der hvor stiften/

spikeren skytes ut (utskyternese) når

du kobler til eller fra trykkluften.

– Sikt aldri på deg selv eller noen

andre med pistolen.

– Hold arbeidsområdet rent

– Hold barn unna arbeidsområdet

– Ikke bruk pistolen i harde materialer som,

stål, teglstein eller betong.

– Sjekk før bruk om det er noen defekte deler.

Hvis det er det må disse skiftes før bruk.

– Bruk rett luftkobling.

Spikerpistol FN2190

TEKNISKE DATA:

Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FN2190

Vekt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5 kg

Min arb trykk: . . . . . . . . . . . . . . .4,7 Bar

Max arb trykk: . . . . . . . . . . . . . . .8 Bar

Lengde spiker: . . . . . . . . . . . . . . .50–90 mm

Anslagsvinkel: . . . . . . . . . . . . . . .21°

Magasin kapasitet spiker: . . . . . .60 stk.

Norsk

BRUKSANVISNING:

1. Fyll på noen dråper med lettflytende

olje i luftinntaket.

2. Tøm magasinet.

3. Koble på trykkluftslangen.

4. Koble slangen på kompressoren og

reguler trykket slik at trykket inn på

pistolen er 4,8 bar.

5. Koble fra trykkluftslangen fra pistolen.

6. Fyll magasinet med spiker/stifter.

Slik fyller du magasinet:

– Koble fra trykkluft.

– Trekk mateskoen helt bakover,

til den går i lås.

– Sett spikrene ned i magasinet.

NB! Sjekk at de er uskadet og rene.

– Trykk inn utløserspaken bak på magasinet samtidig som

man tar tak i mateskoen, for å slippe frem materen. Juster

luftretteren slik at eksosluften peker bort fra brukeren.

7. Koble til slangen med trykkluft.

8. Test pistolen på et prøvemateriale og

sjekk om spikrene/stiftene går langt nok

inn. Hvis de ikke gjør det juster trykket

til at spikeren går langt nok inn i materialet.

9. Pistolen er nå klar til bruk.

10. Spiker kan skytes på følgende to måter:

NB! Spikerpistolen må brukes vinkelrett på arbeidstykket

1. Enkelskudd: Press utskyternesen på spikerpistolen ned

mot arbeidstykket, og trykk inn avtrekkeren. Slipp avtrekkeren

og flytt pistolen til neste plass.

2. Serieskudd: Trykk inn avtrekkeren og ”kakk” deretter utskyternesen

på spikerpistolen ned på arbeidstykket. Flytt så

til neste plass uten å slippe avtrekkeren.

OBS! Hvis arbeidstykket er ekstra hardt og/eller man ikke er

konsekvent nok i bruken, kan man i enkelte tilfeller risikere

dobbelskudd. Dette er helt ufarlig, men kan gjøre skade på

arbeidstykket.

Bruk plastbeskytteren på dybdeanslaget for å unngå skader

på arbeidstykket.

JUSTERING AV ANSLAG (FIG. 3):

Anslaget er justert på maks. fra fabrikken. Løsne skrue (B) for å

justere anslagsdybden. Ved å skyve braketten (A) oppover, øker

man dybdeanslaget. Skyves den nedover, minsker

dybdeanslaget.

Fig. 3


Spikerpistol FN2190

Norsk

VEDLIKEHOLD

Koble alltid fra trykkluft før du utfører noen som helst form

for vedlikehold.

Sjekk og erstatt alle defekte og

utslitte deler. NB! Bruk kun orginale deler.

Smør pistolen med olje før den brukes for

første gang. Bruk kun lettflytende oljer.

Det anbefales å bruke FRL apparat

(filter/regulator/smører). Dette vil øke

effekten og forlenge levetiden på pistolen.

Hvis spikeren setter seg fast i utskyternesen:

– Koble fra trykkluft.

– Ta ut gjenværende spiker fra magasinet.

– Bruk en smal nebbtang og/eller en flat

skrutrekker for å fjerne bøyde

spiker fra baksiden av munnstykket

(fig. 4)

– I tilfeller hvor spikeren ikke lar

seg fjerne på denne måten, kan

det være nødvendig å demontere Fig. 4

magasinet.

– Skru ut skruene (A) fig. 5.

– Skru ut de to muttrene (B) fig. 5.

– Dra magasinet bakover, fra

munnstykket.

– Etter å ha fjernet bøyd spiker, Fig. 5

sett sammen i motsatt

rekkefølge.

Rengjøring av pistolen:

Bruk aldri bensin eller annet brennbart materiale til å rengjøre

pistolen.

– Koble fra trykkluft.

– Rengjør pistolen.

– Pass på at veske ikke kommer inn i

sylinderen, det kan føre til at den blir

ødelagt.

– Tørk pistolen godt før du skal bruke

den igjen.


SÄKERHETSFÖRESKRIFTER:

– Läs och förstå denna bruksanvisning

innan pistolen användes.

OBS! FÖLJ ALLTID SÄKERHETS ANVISNINGARNA

– Använd aldrig bensin eller andra

brandfarliga vätskor och material vid

rengöring av pistolen. Ångorna kan

antändas vid gnistbildning och orsaka

explosion.

– Använd aldrig oxygen eller annan

brännbar gas som tryckluftskälla.

Använd bara tryckluftkälla med vattenavskiljare

och dimmsmörjare.

– Stå alltid på ett stadigt underlag vid

användning av pistolen.

– Bär pistolen endast i handtaget.

Avtryckaren får inte vara intryckt.

Lyft aldrig pistolen med hjälp av slangen.

– Koppla alltid från tryckluften vid

rengöring, justering eller underhåll av

pistolen.

– Använd alltid skyddsglasögon,

hörselskydd och hjälm.

– Använd aldrig backventil eller annan

koppling som gör att det är tryckluft

kvar i verktyget när den kopplats bort

från slangen.

– Placera inte handen eller någon annan

kroppsdel där stift/spik skjuts ut

(utskjutsnosen) när du kopplar till eller

från tryckluften.

– Sikta aldrig på dig själv eller andra

med pistolen.

– Håll arbetsområdet rent och fritt från

störande föremål.

– Håll barn och djur och obehöriga utanför arbetsområdet.

– Använd inte pistolen i hårda material som stål, tegel

eller betong.

– Kontrollera före användning om det är några defekter eller

trasiga delar. Om så är fallet måste dessa bytas före

användningen.

– Använd rätt kopplingar.

Spikpistol FN2190

TEKNISKA DATA:

Modell: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FN2190

Vikt: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,5 kg

Min. arb. tryck: . . . . . . . . . . . . . .4,7 Bar

Max. arb. tryck: . . . . . . . . . . . . . .8 Bar

Längd spik: . . . . . . . . . . . . . . . . .50–90 mm

Anslagsvinkel: . . . . . . . . . . . . . . .21°

Magasin kapacitet spik: . . . . . . .60 st.

Svensk

BRUKSANVISNING:

1. Fyll några droppar med lättflytande olja i

luftingången.

2. Töm magasinet

3. Koppla på tryckluftsslangen

4. Koppla slangen till kompressorn och

justera lufttrycket så att trycket till

pistolen är på 4,8 bar.

5. Koppla loss tryckluftsslangen från

pistolen.

6. Fyll magasinet med spik.

Såhär fyller du på magasinet:

– Koppla bort tryckluftsslangen

– Trekk mateskoen helt bakover, till den går i lås.

– Tryck ner spärrhaken bak på pistolen och drag ut

magasinet.

– Sätt i spiken i magasinet.

OBS! Spiken skall vara oskadade och rena.

– Skjut tillbaka magasinet tills det låser sig i spärrhaken.

– Trykk inn utlöserspaken bak på magasinet samtidig som

man tar tak i mateskoen, for at slippe frem materen. Juster

luftretteren slik at eksosluften peker bort fra brukeren.

7. Koppla tillbaka slangen med tryckluft.

8. Testa pistolen mot ett provmaterial och

kontrollera om spiken går tillräckligt

långt in i materialet.

9. Pistolen är nu klar att använda.

10. Spiken kan skjutas på följande två sätt:

OBS! Spikpistolen skall användas vinkelrätt mot arbetstycket

1. Enkelskott: Pressa nosen på spikpistolen ned mot arbetstycket

och tryck in avtryckaren. Släpp avtryckaren och flytta

pistolen till nästa plats.

2. Serieskott: Tryck in avtryckaren och ”stöter” därefter

nosen på spikpistolen ned mot arbetsstycket. Flytta pistolen

vidare till nästa plats utan att släppa avtryckaren.

OBS! Om arbetsstycket är extra hårt och/eller man inte är

konsekvent nog i användandet, finns risken för dubbelskott.

Detta är helt ofarligt, men kan göra skada på arbetsstycket.

Använd plastskyddet på djupanslaget för att undgå skador

på arbetsstycket.

JUSTERING AV ANSLAG (FIG. 3):

Anslaget er justerad på maks. fra fabrikken. Lösne skrue (B) for

at justere omslagsdybden. Ved å skyve braketten (A) oppover,

øker man dybdeanslaget.

Skyves den

nedover, minsker

dybdeanslaget.

Fig. 3


Spikpistol FN2190

UNDERHÅLL

Koppla alltid från tryckluften innan du gör någon som helst

form av underhåll.

Svensk

Kontrollera och ersätt alla defekta

och utslitna delar. OBS! Använd bara original

delar.

Smörj pistolen med olja innan den

används första gången. Använd bara

lättflytande oljor.

Det rekommenderas att alltid använda vattenavskiljare och

dimmsmörjare. Detta ökar kapaciteten och förlänger livslängden

på pistolen.

Gör så här om spik fastnar i utskjutsnosen:

– Koppla bort tryckluften.

– Ta ut gjenvarande spik från magasinet.

– Bruk en smal nebbtang og/eller en flat

skrutrekker for at fjerne böyde

spik fra baksiden av munnstykket

(fig. 4)

– I tilfeller hvor spik inte lar

seg fjerne på denne måten, kan

Fig. 4

det vara nödvendig at demontere

magasinet.

– Skru ut skruene (A) fig. 5.

– Skru ut de to muttrene (B) fig. 5.

– Dra magasinet bakover, från

munnstykket.

– Etter å ha fjernet böyd spik, Fig. 5

sett sammen i motsatt

rekkefölge.

Rengöring av pistolen:

Använd aldrig bensin eller andra brandfarliga vätskor och

material vid rengöring av pistolen.

– Koppla bort tryckluften.

– Rengör pistolen.

– Se till att vätska inte kommer in i

cylindern, det kan medföra att den

fördärvas.

– Torka pistolen ordentligt innan den

användes igen.


FN2190

Deletegning/sprängskiss


FN2190

Deleliste/reservedelslista


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen styrkt innköpsdatum.

Garanti gäller endast för material- eller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om bruksanvisningen ej

följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ....................Spikpistol

Märke ......................Gebe

Modell typ ................FN2190

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen ikke er

fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og demonteringskostnader

er for kjøpers regning. Ved eventuelle tvister gjelder

Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ....................Spikerpistol

Merke ......................Gebe

Modell ......................FN2190

överensstämmer med följande norm

EN60335-1, EN61000-3-11, EN61000-3-2,

EN55014-1, EN55014-2

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC,

73/23/EEC

er i overensstennelse med normene

EN60335-1, EN61000-3-11, EN61000-3-2,

EN55014-1, EN55014-2

samt bestemmelser gitt i direktiv

98/37/EC, 89/336/EEC, 93/68/EEC,

73/23/EEC

Halmstad, 2005-05-16

Trondheim, 16.05.2005

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna bruksanvisning.

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera bruksanvisningen,

om maskinen skulle ändras väsentligt.

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres vesentlig, forbeholder

vi oss retten til å oppdatere bruksanvisningen.

2005 © Gisle Krigsvoll AB

2005 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art.no 120404

More magazines by this user
Similar magazines