420622 Bruksanvisning

gkwebonline.no

420622 Bruksanvisning

Jig saw pendelum

Sticksåg pendel

Stikksag pendel

Instruction manual Bruksanvisning Bruksanvisning

JSP570A Varenr. 420622


Stikksag JSP570A

ELEKTRISK TILKOBLING

Før du setter støpselet inn i kontakten, kontroller at

spenningen på nettet tilsvarer den verdien som er angitt

på informasjonsplaten på maskinen.

Tekniske data:

Typebetegnelse: JSP570A

Effekt: 570W

Spenning: 230V/50Hz

Hastighet: Trinnregulering 500–3000 o/min.

Art.no: 420622

ALLMENNE SIKKERHETSFORSKRIFTER

Les bruksanvisningen nøye, og ta vare på denne, før

de begynner å bruke produktet.

Ved bruk av elektrisk verktøy, så bør alltid følgende

forholdsregler følges for å redusere brannrisikoen,

elektrisk støt og personlig skade.

For driftsikkerhet og lengre levetid

1. Hold arbeidsplassen ren - Rot og dårlig oversikt

innbyr til skader.

2. Tenk på arbeidsmiljøet - Utsett ikke maskinen for

regn. Bruk ikke maskinen i fuktige eller våte

omgivelser. Hold arbeidsområdet stengt. Bruk ikke

maskinen i nærheten av brennbare væsker eller

gasser.

3. Forebygg elektrisk sjokk - Unngå kroppskontakt

med jordede overflater (f eks rør, radiatorer,

komfyrer, kjøleskap).

4. Hold barn borte - La ikke besøkende ta på maskinen

eller forlengelsesledning. Alle besøkende bør holdes

borte fra arbeidsplassen.

5. Lagring av maskin - Maskine som ikke er i bruk bør

lagres på en tørr plass, høyt oppe eller innelåst,

utenfor rekkevidde for barn.

6. Press ikke maskinen - Det vil gjøre arbeidet bedre og

sikrere i den utstrekning det var tiltenkt.

7. Bruk korrekt maskin - Press ikke små maskiner

eller tilbehør til å gjøre et arbeid tiltenkt tungarbeidsmaskiner.

Bruk ikke maskiner til formål som de

ikke er beregnet for; f eks bruk ikke sirkelsag til

kutting av tregrener eller stokker.

8. Kle dem korrekt - Bruk ikke løst hengende tøy eller

smykker. Disse kan sette seg fast i bevegelige

deler. Gummihansker og sklisikkert fottøy anbefales

for utendørs arbeide. Bær hårnett eller lignende for

å holde langt hår på plass.

9. Bruk vernebriller - Bruk også støvmaske om arbeidet

utvikler mye støv.

Norsk

10. Ødelegg ikke ledningen - Bær aldri maskinen etter

ledningen eller rykk aldri i den for å løsne den fra

vegguttaket. Hold ledningen vekk fra varme, olje

eller skarpe kanter.

11. Fest arbeidsstykket - Bruk skrutvinger eller skrustikke

for å holde fast arbeidsstykket. Dette er

sikrere enn å holde fast arbeidsstykket med hånden,

og begge hendene frigis til betjening av maskinen.

12. Forstrekk deg ikke - Hold balansen og stå stødig

hele tiden.

13. Vedlikehold maskinen godt - Hold redskapene

skarpe og rene for bedre og sikrere ytelse. Følg

instruksjonene for smøring og bytte av reservedeler.

Kontroller ledninger med jevne mellomrom, hvis

disse er skadet, få disse reparert av autorisert

serviceverksted. Kontroller forlengelsesledninger

og skift disse ved skade. Hold håndtak tørre og

fri fra olje.

14. Koble fra maskinen - Koble fra maskinen når

maskinen ikke er i bruk, innen tilsyn eller ved

bytte av reservedeler/tilbehør.

15. Fjern justerings-/skrunøkler - Gjør det til en vane å

kontrollere at justerings-/skrunøkler er fjernet fra

maskinen ved innkobling.

16. Unngå unødig oppstart - Bær ikke tilkoblet maskin

med fingeren på bryteren. Pass på at bryteren er av

ved tilkobling.

17. Bruk av forlengelsesledninger utendørs - Når

maskinen brukes utendørs, benytt kun forlengelsesledninger

fremstilt og merket for utendørs bruk.

18. Vær årvåken - Se hva du gjør! Bruk sunn fornuft!

Bruk ikke maskinen når de er trett.

19. Kontroller skadede deler - Innen ytterligere bruk av

maskinen, bør skjerm eller andre deler som er

ødelagt, omhyggelig kontrolleres for å avgjøre om

maskinen kommer til å fungere korrekt. Kontroller

oppretting av bevegelige deler, utstyr og alle andre

forhold som kan ha innflytelse på maskinens drift.

Ødelagte komponenter bør repareres skikkelig eller

byttes ut av et autorisert serviceverksted. Bruk

ikke maskinen om bryteren ikke kan slås av eller på.

20. Advarsel - Bruk av ethvert annet tilbehør eller

anordning annet enn anbefalt i denne bruksanvisning

eller i katalogen, kan innebære risiko

for personskade.

21. Påse at maskinen kun repareres av autorisert

personell - Maskinen er i overensstemmelse med

gjeldende sikkerhetsbestemmelser. Reparasjon av

elektrisk verktøy/maskiner må kun utføres av

autorisert personell, annet kan forårsake skade for

brukeren.


Stikksag JSP570A

BRUK

Av/på-bryter (se fig.): Pass på at sagbladet ikke er i kontakt

med noe når maskinen starter.

Slå på maskinen: Trykk inn Av/på-bryteren

Slå av maskinen: Slepp opp av/på-bryteren.

HASTIGHETSREGULERING

Hastigheten kan reguleres med hastighetsbryteren.

(Se fig.). Kan reguleres fra 1–6.

Gnistdannelse som oppstår i motoren under bruk er normal

og ikke skadelig for motoren. Hastigheten man bør

velge er avhengig av material og tykkelse (se tabell).

Hvis maskinen er kjørt på lav hastighet i en lengere periode,

avkjøl maskinen ved å kjøre den på max hastighet

uten belastning i 3 minutter.

PENDELBRYTER

Pendelbryteren kan innstilles

fra nivå 0–3.

Pendelfunksjonen man bør

velge er avhengig av matrialet

og tykkelsen. (Se tabell for å

finne rett nivå).

Hastighetsbryter

Norsk

SAGING

- Justér sagblad, hastighet og pendel til det materialet

du skal sage i.

- Sjekk at det ikke er noen uønskede elementer i det

materialet du skal sage i (spiker etc).

- Fest materialet godt.

- Start maskinen.

-Sett støtteplaten ned på arbeidsstykket og sag igjenom.

- Hvis sagbladet setter seg fast , stopp maskinen med

en gang, og ta ut sagblad.

- Når du er ferdig å sage slå av maskinen, og vent til

maskinen står helt stille med å sette den ned.

BYTTE AV SAGBLAD (se fig.)

NB! Koble fra strømmen før bytte av sagblad. Løsne

festeskruene for sagblad med nøkkelen som følger med.

Stikk inn sagbladet, og skru fast skruene. Sjekk at sagbladet

er godt festet.

Når du bytter sagblad pass på at du rengjør skikkelig før

du setter inn nytt blad.

BRUK – VEDLIKEHOLD

Motoren krever god ventilasjon når den er i bruk. Hold

ventilasjonsåpningene på maskinen frie for støv og

skitt. Unormal gnistdannelse kan skyldes at kollektoren

er skitten eller at børstene er utslitte. Dette ordnes ved

å rengjøre eller skifte børster. Når du sager i metaller,

bør sagbladet settes inn med olje med jevne

mellomrom.

TILBEHØR SAGBLAD

Art.no Filtype Formål Max. skjæredybde

260885 Grov tre 55 mm

260886 Medium tre 55 mm

260887 Fin tre 55 mm

260880 Grov metall/plast 6 mm

260881 Medium metall/plast 6 mm

260882 Fin metall/plast 6 mm

Av/på-bryter

Pendelbryter

Fästeskruvar för sågblad


Stikksag JSP570A

ELEKTRISK ANSLUTNING

Innan ni sticker in stickkontakten i vägguttaget, försäkra

er om att nätspänningen motsvarar den som är angiven

på märkplåten/typskylten.

Teknisk data:

Typ: JSP570A

Effekt: 570W

Spänning: 230V/50Hz

Hastighet: Stegreglering 500–3000 v/min.

Art.no: 420622

ALLMÄNNA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Läs hela denna instruktion innan du försöker sätta i gång

den här apparaten och spara instruktionerna.

När man använder elektriska verktyg ska alltid

grundläggande säkerhetsföreskrifter följas för att minska

risken för brand, elstöt eller personskada.

För säker drift

1. Håll arbetsområdet rent - Nedskräpade ytor och

arbetsbänkar är upphov til skador.

2. Tänk på arbetsmiljön - Utsätt inte elverktyg för regn.

Använd dem inte i fuktiga eller våta utrymmen eller

i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

Ha bra belysning över arbetsytan.

3. Skydd mot stötar - Undvik kroppskontakt med

jordade ytor (t ex rör, radiatorer, spisar, kylskåp).

4. Håll barnen borta - Låt inte besökare komma i

kontakt med maskinen eller förlängningssladd. Alla

besökare ska hållas borta från arbetsområdet.

5. Förvaring av maskin - När maskinen inte används

ska den förvaras inlåsta på ett torrt, högt placerat

ställe, utom räckhåll för barn.

6. Överansträng inte maskinen - De arbetar bättre och

säkrare vid den hastighet de är avsedda för.

7. Använd rätt maskin - Tvinga inte små maskiner att

göra arbeten som är avsedda för kraftigare

maskiner. Använd inte maskinen för ändamål de

inte är avsedda för, t ex använd inte cirkelsåg för

att såga av kvistar eller träd.

8. Klä dig ordentligt - Bär inte löst hängande kläder

eller smycken. De kan fastna i rörliga delar.

Gummihandskar och halkfria skor rekommenderas

vid utomhusarbeten. Använd hårnät om du har

långt hår.

9. Använd skyddsglasögon - Använd även ansiktsmask

om arbetet är dammigt.

10. Skada inte sladden - Bär aldrig maskinen i sladden

och ryck ej ur sladden från uttaget. Utsätt inte

sladden för värme, olja eller skarpa kanter.

Svensk

11. Sätt fast arbetsstycket - Använd skruvtving eller

skruvstycke för att hålla fast arbetsstycket. Det är

säkrare än att använda handen och du får båda

händerna fria för arbetet.

12. Sträck dig inte för mycket - Se till att du har säkert

fotfäste och balans hela tiden.

13. Sköt maskinen med omsorg - Håll verktygen skarpa

och rena. Följ instruktionerna beträffande smörjning

och byte av tillbehör. Kontrollera sladden/kabelen

med jämna mellanrum och reparera dem hos en

auktoriserad verkstad om de är skadade.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellan

rum och byt om de är skadade. Håll hantagen torra,

rena och fria från olja och fett.

14. Koppla från maskinen - Maskinen ska vara urkopplade

när de inte är i bruk, vid service och vid byte

av tillbehör, t ex sågblad, skär och knivar.

15. Tag bort justernycklar och skruvnycklar - Gör det

till en vana att kontrollera att nycklar/skruvnycklar

har tagits bort från verktyget innan det startas.

16. Undvik oavsiktlig tillslagning - Bär inte inkopplade

maskiner med fingret på strömbrytaren. Se till att

strömbrytaren är frånslagen när du sätter i

stickkontakten.

17. Användning av förlängningssladdar utomhus - När

maskinen används utomhus, använd endast förlängningssladdar

som är avsedda märkta för utomhus

bruk.

18. Var uppmärksam - Titta på det du gör. Använd sunt

förnuft. Använd inte verktyget när du är trött.

19. Kontrollera skadade delar - Innan fortsatt användning

av maskiner ska skyddsanordning eller annan

skadad del kontrolleras noggrant för att fastställa

att maskinen kommer att fungera riktigt och utföra

den avsedda funktionen. Kontrollera inriktningen

av de rörliga delarna, kärvning, sprickbildning, fastsättning

och andra förhållanden som kan påverka

driften. En skyddsanordning eller annan del som är

skadad ska repareras riktigt eller bytas ut av en

auktoriserad serviceverkstad, om ej annat anges i

denna instuktionsbok. Byt ut felaktig strömbrytare

hos en auktoriserad serviceverkstad. Använd inte

maskinen om strömbrytaren inte kan slås till/från.

20. Varning - Användning av något annat tillbehör eller

anordning än vad som rekommenderas i denna

instruktion eller i katalog kan innebära risk för

personskada.

21. Reparation får endast utföras av behörig elektromontör

- Maskinen uppfyller de gällande

säkerhetsbestämmelserna. Reparation får endast

utföras av en behörig elektromontör, i annat fall kan

användaren råka ut för olycksfall.


Stikksag JSP570A

HANDHAVANDE

Av/på-bryter (se fig.): Kontrollera att sågbladet ej är i

kontakt med något när maskinen startas.

Slå på maskinen: Tryck in Av/på-brytaren

Slå av maskinen: Släpp upp av/på-brytaren.

HASTIGHETSREGLERING

Hastigheten regleras med hastighetsregleringsbrytaren

(se fig.). Kan regleras från 1–6.

Gnistbildning som uppstår i motor under bruk är normalt

och ej skadlig för motorn. Lämplig hastighet regleras

efter material och dess tjocklek (se tabell). Om maskinen

körs på låg hastighet i en längre period, kyl av

maskinen genom att köra på max hastighet utan belastning

i 3 minuter.

PENDELBRYTARE

Pendelbrytaren kan ställas

från nivå 0–3.

Pendelfunktionen ställs

beroende av materialet och

tjocklek. (Se tabell för rätt

nivå).

Hastighetsbryter

Svensk

SÅGNING

- Justera sågblad, hastighet och pendel till det materialet

du skal såga i.

- Kontrollera att det inte är några oönskade element i

materialet du skal såg i (spik, etc.)

- Fest materialet ordentligt.

- Starta maskinen.

- Sätt stödplattan mot arbetsstycket och såga igenom.

- Om sågbladet fastnar, stoppa maskinen omedelbart,

och ta ut sågbladet.

- När du er färdig, slå av maskinen och vänta till den

stannat helt stilla innan ni lägger ifrån den.

BYTE AV SÅGBLAD (se fig.)

NB! Koppla från strömmen vid byte av sågblad. Lossa

de två skruvarna med nyckeln som följer med. Stick in

sågbladet, och skruva fast skruvane. Kontrollera att

sågbladet sitter ordentligt fast. När du bytar sågblad,

rengör ordentligt innan du setter in nytt blad.

ANVÄNDNING – UNDERHÅLL

Motorn kräver god ventilation när den arbetar. Håll

ventilationsöppningarna fria från smuts. Onormal gnistbildning

kan bero på att kollektorn är smutsig, eller att

kolborsterna är utslitna. Detta åtgärdas med rengöring

eller byte av kolborstar.

När man sågar i metall måste sågbladet smörjas med

jämna mellanrum.

TILLBEHÖR SÅGBLAD

Art.no Typ Material Max. sågdjup

260885 Grov trä 55 mm

260886 Medium trä 55 mm

260887 Fin trä 55 mm

260880 Grov metall/plast 6 mm

260881 Medium metall/plast 6 mm

260882 Fin metall/plast 6 mm

Av/på-bryter

Pendelbryter

Festeskruer for sagblad


Svensk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gällande från av köparen

styrkt innköpsdatum. Garanti gäller endast för materialeller

fabrikationsfel. Garanti upphör att gälla om

bruksanvisningen ej följts eller om maskinen utsatts för

onormal belatning eller drift. Alla transportkostnader

eller demonteringskostnader är för köparens räkning.

Vid eventuella tvister gäller Allmänna reklamationsnämdens

rekommendationer.

TILLVERKAR DEKLARATION

Undertecnad firma

Gisle Krigsvoll AB

B Jönssons v 4

S-302 41 Halmstad

försäkrar under eget ansvar att maskinen

Produkt ..............Sticksåg

Märke ................Best Tools

Modell typ............JSP570A

Norsk

GARANTI

Maskinen har 2 års garanti gjeldende fra innkjøpsdato.

Garantien gjelder kun for material- eller fabrikasjonsfeil.

Garantien opphører å gjelde dersom bruksanvisningen

ikke er fulgt, eller om maskinen har blitt utsatt for

unormal belastning eller drift. Alle transport- og

demonteringskostnader er for kjøpers regning. Ved

eventuelle tvister gjelder Kjøpsloven.

SAMSVARSERKLÆRING

Undertegnede firma

Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Industrivn. 61

N-7005 Trondheim

forsikrer under eget ansvar at maskinen

Produkt ..............Stikksag

Merke ................Best Tools

Modell ................JSP570A

överensstämmer med följande norm

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

enl. bestämmelser och riktlinjerna i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

er i overensstennelse med normene

EN50144, EN55014, EN55104, EN61000

samt bestemmelser gitt i direktiv

89/392/EW, 73/23/EWG, 89/336/EWG

Halmstad, 2003-11-17

Trondheim, 17.11.2003

VD, Gisle Krigsvoll AB

Daglig leder, Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Ändringar

Text, bilder och uppgifter gäller vid tryckning av denna

bruksanvisning. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera

bruksanvisningen, om maskinen skulle ändras väsentligt.

2003 © Gisle Krigsvoll AB

Endringer

Tekst, bilder og data er gjeldende når denne bruksanvisningen

går i trykken. Om maskinen skulle endres

vesentlig, forbeholder vi oss retten til å oppdatere

bruksanvisningen.

2003 © Sivilingeniør Gisle Krigsvoll AS

Art no 420622

More magazines by this user
Similar magazines