Bruksanvisning för vinkelslip 230 mm Bruksanvisning for ... - Jula

jula.se

Bruksanvisning för vinkelslip 230 mm Bruksanvisning for ... - Jula

Bruksanvisning för vinkelslip 230 mm

Bruksanvisning for vinkelsliper 230 mm

Instrukcja obsługi szlifierki kątowej 230 mm

Operating instructions for Angle Grinder 230 mm

010-309

SV

NO

PL

EN

Bruksanvisning i original

Bruksanvisning i original

Instrukcja obsługi w oryginale

Operating instructions in original

30.11.2010 © Jula Postorder AB


SVENSKA 3

SÄKERHETSANVISNINGAR ....................................................................................................................... 3

Brandskydd .......................................................................................................................................... 4

Särskilda säkerhetsanvisningar ........................................................................................................... 4

Övrigt (fig. 8 och 9) .............................................................................................................................. 4

TEKNISKA DATA ......................................................................................................................................... 5

BESKRIVNING ............................................................................................................................................. 5

ILLUSTRATIONER ....................................................................................................................................... 6

HANDHAVANDE .......................................................................................................................................... 8

Delar (fig. 1 och 2) ............................................................................................................................... 8

Montering av skivskydd (fig. 2) ............................................................................................................ 8

Montering av kap- och slipskivor (fig. 3 och 4) .................................................................................... 8

Montering av ny skiva (fig. 5, 6 och 7) ................................................................................................. 8

Byte av kolborste (fig. 10-11) ............................................................................................................... 8

NORSK 9

SIKKERHETSANVISNINGER ...................................................................................................................... 9

Brannvern .......................................................................................................................................... 10

Særlige sikkerhetsinstrukser for vinkelsliperen ................................................................................. 10

Følg disse instruksene for din egen sikkerhet (fig. 8-9) ..................................................................... 11

TEKNISKE DATA ....................................................................................................................................... 11

BESKRIVELSE ........................................................................................................................................... 11

ILLUSTRASJONER .................................................................................................................................... 12

BRUK .......................................................................................................................................................... 14

Styreinnretningene på vinkelsliperen (fig. 1 & 2) ............................................................................... 14

Montere skivevernet (fig. 2) ............................................................................................................... 14

Installere kutte-/slipeskiver (fig. 3 & 4) ............................................................................................... 14

Installere en ny skive (fig. 5-6 & 7) .................................................................................................... 14

Erstatte kullbørsten (fig. 10-11) ......................................................................................................... 14

POLSKI 16

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA ........................................................................................................... 16

Ochrona przeciwpożarowa ................................................................................................................ 17

Szczególne instrukcje bezpieczeństwa ............................................................................................. 17

Inne (rys. 8 i 9) ................................................................................................................................... 18

DANE TECHNICZNE ................................................................................................................................. 18

OPIS ........................................................................................................................................................... 18

ILUSTRACJE .............................................................................................................................................. 19

OBSŁUGA .................................................................................................................................................. 21

Części (rys. 1 i 2) ............................................................................................................................... 21

Zakładanie osłony tarczy (rys. 2) ....................................................................................................... 21

Zakładanie tarcz tnących i ściernych (rys. 3 i 4) ................................................................................ 21

Zakładanie nowej tarczy (rys. 5, 6 i 7) ............................................................................................... 21

Wymiana szczotki węglowej (rys. 10-11) ........................................................................................... 21

ENGLISH 23

SAFETY INSTRUCTIONS .......................................................................................................................... 23

Fire protection .................................................................................................................................... 24

Special safety instructions ................................................................................................................. 24

Miscellaneous (fig. 8 and 9) ............................................................................................................... 24

TECHNICAL DATA ..................................................................................................................................... 25

DESCRIPTION ........................................................................................................................................... 25

ILLUSTRATIONS ....................................................................................................................................... 26

OPERATION .............................................................................................................................................. 28

Parts (fig. 1 and 2) ............................................................................................................................. 28

Installation of disc cover (fig. 2) ......................................................................................................... 28

Installing cutting and grinding discs (fig. 3 and 4) .............................................................................. 28

Installation of new disc (fig. 5, 6 and 7) ............................................................................................. 28

Replacement of carbon brush (fig. 10-11) ......................................................................................... 28


SVENSKA

SVENSKA

SÄKERHETSANVISNINGAR

Läs bruksanvisningen noggrant innan användning!

Vidta alltid grundläggande säkerhetsåtgärder, inklusive nedanstående, när du använder elektriska

verktyg, för att minska risken för brand, elolycksfall och personskada. Det är viktigt att läsa

bruksanvisningen för elverktyget för att förstå dess användningsområde, dess begränsningar och möjliga

risker. Läs dessa anvisningar noga före användning. De är skrivna för din egen och andras säkerhet samt

för att ge verktyget lång och problemfri livslängd.

Det är viktigt att läsa bruksanvisningen och eventuella klistermärken på elverktyget för att förstå

dess användningsområde, dess begränsningar och möjliga risker.

Belamrade arbetsbänkar och utrymmen ökar risken för skador. Håll arbetsbänken ren och

välordnad. Håll golvet rent och fritt. Var särskilt försiktig när golvet är halt av sågspån eller olja.

Använd inte elverktyg i fuktiga eller våta utrymmen. Utsätt inte elverktyg för regn. Arbetsområdet

ska hållas väl upplyst. Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av

lättantändliga vätskor, gaser eller damm. Av säkerhetsskäl bör skaffa brandsläckare och lära dig

använda den.

Undvik kroppskontakt med jordade ytor som rör, radiatorer, spisar och kylskåp.

Barn och husdjur ska hållas borta från arbetsområdet. Låt inte barn röra vid eller använda elverktyg

eller förlängningssladdar. Elverktyg som inte används ska förvaras utom räckhåll för barn.Verktyget fungerar bättre och säkrare med den belastning det är avsett för.

Använd rätt verktyg för det planerade arbetet. Använd inte verktyg för något annat ändamål än det

avsedda. Tvinga inte små verktyg att utföra arbeten som kräver ett kraftigt verktyg. Använd inte

verktyg för ändamål de inte är avsedda för (använd till exempel inte en cirkelsåg för att kapa

trädgrenar).

Använd inte löst sittande kläder, smycken eller annat som kan fastna i rörliga delar.

Använd hårskydd om du har långt hår.

Använd alltid skyddsglasögon. Vanliga glasögon ger inte tillräckligt skydd för ögonen.

Använd hörselskydd under längre arbetspass.

Använd halkfria skyddsskor om det finns risk att få tunga föremål på fötterna, eller om det finns risk

att halka på våta eller hala golv.

Använd hjälm om det finns risk att få fallande föremål i huvudet eller att slå i huvudet.

Använd dammfiltermask vid dammigt arbete. Vid arbete med betong eller fiberplattor kan harts från

material utgöra en hälsorisk. Använd godkänd ansiktsmask med utbytbart filter.

Om det finns utrustning för dammutsug och -uppsamling ska denna anslutas och användas korrekt.

Dra eller ryck aldrig i sladden för att dra ut stickproppen. Bär aldrig verktyget i sladden. Skydda

sladden från värme, olja, lösningsmedel och skarpa kanter. Om sladden är skadad ska den bytas

ut av godkänd servicerepresentant.

Säkra om möjligt arbetsstycket med klämmor eller skruvstycke. Det är säkrare än att använda

händerna och gör att du får båda händerna fria för att sköta verktyget.

Sträck dig inte – ha hela tiden säkert fotfäste och god balans.

Håll verktyg skarpa och rena för bättre och säkrare arbete.

Kontrollera sladden regelbundet. Om den blivit skadad måste den bytas ut av behörig

servicerepresentant.

Kontrollera förlängningssladdar med jämna mellanrum och byt dem om de är skadade.

Håll handtagen rena, torra och fria från olja och fett.

Håll ventilationsöppningarna rena och fria från damm. Blockerade ventilationsöppningar kan orsaka

överhettning och skada motorn.

Dra ut sladden när elverktyget inte används, före service, smörjning eller justering samt före byte

av tillbehör som blad, bits eller skiva.

Kontrollera alltid att ställnycklar och liknande avlägsnats från verktyget innan du slår på det.

Kontrollera att strömbrytaren är i frånslaget läge innan du sätter i kontakten.

Använd inte förlängningssladd utan jordledare till elverktyg med jordning. Använd alltid jordad

förlängningssladd eller sladdvinda.

Om verktyget används utomhus ska du endast använda förlängningssladd som är godkänd för

utomhusbruk.

För förlängningssladdar upp till 15 meter är minsta tvärsnittsarea 1,5 mm².

För förlängningssladdar mellan 15 och 40 meter är minsta tvärsnittsarea 2,5 mm².

Byt alltid ut skadad förlängningssladd.

3


SVENSKA

Skydda sladden från värme, skarpa kanter och fukt.

Var hela tiden uppmärksam och tillämpa sunt förnuft. Använd aldrig elverktyg när du är trött eller

påverkad av droger, alkohol eller läkemedel.

Kontrollera före användning att elverktyget inte är skadat, och att det fungerar korrekt och på avsett

sätt.

Kontrollera att rörliga delar är korrekt justerade och rör sig fritt och att inga delar saknas eller är

trasiga. Eventuella brister ska avhjälpas av behörig servicerepresentant. Om elverktyget måste

monteras ska det sättas fast ordentligt i lämplig arbetsbänk. Kontrollera att inga andra faktorer

föreligger som kan påverka funktionen.

Skydd eller andra delar av elverktyget som är skadade ska repareras eller bytas ut av godkänd

servicerepresentant, om inget annat anges i dessa anvisningar.

Om strömbrytaren inte fungerar korrekt ska den bytas av behörig servicerepresentant.

Använd inte verktyget om det inte går att slå av och på det med strömbrytaren.

Gör inga ändringar på elverktyget. Användning av andra tillbehör än dem som rekommenderas i

den här bruksanvisningen kan leda till person- eller egendomsskada.

Låt endast kvalificerad personal reparera elverktyget.

Verktyget uppfyller nationella och internationella standarder och säkerhetskrav. Elverktyget får

endast repareras av kvalificerad personal som använder standardreservdelar. I annat fall kan

följden bli allvarliga personskador.

Skydda möbler och golv med lämpligt dammskydd om verktyget används inomhus.

Brandskydd


Brandskyddsåtgärder måste vidtas vid användning av vissa elverktyg inomhus. Skaffa och lär dig

använda en lämplig brandsläckare.

Särskilda säkerhetsanvisningar


Håll vinkelslipen med båda händerna för säker hantering. Använd inte verktyget på stege eller

trappstege.

Om verktyget ska användas vid arbete på hög höjd bör lämplig plattform eller ställning med räcken

och skyddsplankor användas.

Använd godkända skyddsglasögon, ansiktsmask, hörselskydd och hjälm.

Vinkelslipen bör inte användas ovanför huvudhöjd.

Dra ut sladden före smörjning eller justering av verktyget och före byte av tillbehör, till exempel

kap- och slipskivor.

Använd alltid rätt typ av skiva för den aktuella uppgiften. Försök inte kapa med slipskivor.

Använd endast kap- och slipskivor som är i gott skick. Det ger bättre resultat och minskar

belastningen på verktyget så att både verktyg och skivor håller längre.

Använd aldrig skadade kap- eller slipskivor. Skivor som är spräckta, har hack eller är slitna kan

sprängas och orsaka person- eller egendomsskada.

Använd inte skivor för andra uppgifter än de är avsedda för. Använd endast skivor avsedda för den

här vinkelslipen. Det varvtal som anges på skivan ska alltid vara högre än vinkelslipens

maximivarvtal.

Använd endast kap- och slipskivor som rekommenderas av tillverkaren.

Gör inga ändringar på verktyg, skydd eller tillbehör.

Belasta inte verktyget för hårt. Använd måttligt tryck, så minskar slitaget på verktyg och skivor,

arbetet går fortare och livslängden ökar.

Arbeta aldrig i riktning mot dig själv, eftersom skivan kan slinta på arbetsstycket och orsaka

personskador. Arbeta alltid i riktning bort från kroppen.

Använd inte elverktyg i explosiv miljö, exempelvis i närheten av lättantändliga vätskor, gaser eller

damm. Av säkerhetsskäl bör skaffa brandsläckare och lära dig använda den.

Vid slipning/kapning av stål bildas heta metallpartiklar (gnistor) som kan antända brandfarligt

material.

Stå stadigt och använd godkända skyddsskor vid kapning av golvplattor o.d.

Vid eventuell kapning ska ett av försäljningsstället rekommenderat skydd användas.

Övrigt (fig. 8 och 9)


Av säkerhetsskäl bör arbete med vinkelslip utföras i ett speciellt, lämpligt utrymme. Heta gnistor

bildas vid kapning och slipning, vilka kan antända material i närheten. Läs alla

säkerhetsanvisningar före användning.

4


SVENSKA

För att förhindra olyckor är vinkelslipen försedd med säkerhetsbrytare. För säkerhetsbrytaren

framåt och tryck ned den för att starta verktyget. Verktyget stannar när du släpper knappen.

OBS! Använd skyddshandskar vid kapning. Skyddet ska placeras så att heta gnistor styrs bort från

användaren.

Om möjligt ska arbetsstycket säkras med tving eller skruvstycke.

OBS! Skyddet ska placeras så att heta gnistor styrs bort från användaren. Slipning bör göras med skivan

mellan 10° och 100° vinkel mot arbetsstycket (fig. 9).

Under arbetets gång bör du kontrollera att skivmuttern, sidohandtaget och skivskyddet sitter

ordentligt.

Observera att dammpartiklar som skadar andningssystemet kan frigöras vid slipning av metall.

Sänk aldrig ned kap- eller slipskivan i något slags smörjmedel eller i vatten. Verktyget får endast

användas utan vätska. Användning av vätska kan leda till livsfarligt elolycksfall.

Skyddet kan anpassas till olika typer av arbete för att styra bort gnistor från användarens ögon.

Ytterligare skyddsutrustning beskrivs i säkerhetsanvisningarna.Se till att sladden alltid hålls bakom materialet som kapas eller slipas.

Eftersom ljudnivån för användaren kan överstiga 85 dB(A), måste användaren bära lämpligt

hörselskydd.

Märkspänning

Effekt

Varvtal, obelastad

Skivstorlek

Ljudtrycksnivå, LpA

Ljudeffektsnivå, LwA

Vibration, ah

TEKNISKA DATA

230 V ~ 50 Hz

2200 W

6300 v/min

230 mm

95 dB(A), K=3 dB(A)

106 dB(A), K=3 dB(A)

2,45 m/s², K=1,5 m/s²

Använd alltid hörselskydd!

Det deklarerade värdet för vibration, som har uppmätts i enlighet med standardiserad testmetod, kan

användas för att jämföra olika verktyg med varandra och för en preliminär bedömning av exponering.

VARNING!

Läs Den faktiska vibrationsnivån under användning av elverktyg kan skilja sig från det angivna totalvärdet

beroende på hur verktyget används. Identifiera därför de säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda

användaren baserat på en uppskattning av exponering i verkliga driftförhållanden (som tar hänsyn till alla

delar av arbetscykeln såsom tiden när verktyget är avstängt och när den körs på tomgång, utöver

igångsättningstiden).

5


SVENSKA

BESKRIVNING

1. Motor

2. Spindellås

3. Skivstödsplatta

4. Skivmutter

5. Skydd

6. Strömbrytare PÅ/AV

7. Handtag

8. Haknyckel

9. Nätsladd

10. Insexnyckel

ILLUSTRATIONER

6


SVENSKA

7


Delar (fig. 1 och 2)

SVENSKA

HANDHAVANDE

Sett ovanifrån sitter spindellåset mitt på framsidan av växelhuset (fig. 1). Fästena för handtaget (för

vänster- eller högerhänta användare) sitter på ömse sidor om växelhuset framtill på verktyget. Längst

fram på det grå växelhuset finns en pil som visar skivans rotationsriktning. Strömbrytaren sitter under det

bakre handtaget. Vänd vinkelslipen upp och ned och lokalisera det justerbara skivskyddet (fig. 2).

Spindeln syns tillsammans med skivmuttern och skivstödplattan (se montering av kapskivor).

Montering av skivskydd (fig. 2)

OBS! Skivskyddet måste alltid vara monterat vid användning.

Placera skivskyddet på fästtappen och dra åt insexskruven (fig. 2).

Montering av kap- och slipskivor (fig. 3 och 4)

1. Dra ut sladden.

2. Vänd vinkelslipen upp och ned (fig. 3). Lokalisera spindellåsknappen och tryck på den.

3. För in stiften på den medföljande skruvnyckeln i hålen på skivmuttern.

4. Lossa skivmuttern genom att vrida skruvnyckeln moturs.

5. Om skivstödplattan har tagits bort måste den sättas tillbaka vänd åt rätt håll. Hur brickan ska sitta

på axeln framgår av fig. 4.

OBS!

Olika sorters skivor används för olika arbetsuppgifter. Välj rätt skiva för det aktuella arbetet.

Kontrollera att de plana ytorna på skivstödplattan passar mot de plana ytorna på axeln. Kap- eller

slipskivan ska placeras i verktyget med textsidan uppåt.

Vid eventuell kapning ska ett av försäljningsstället rekommenderat skydd användas.

Montering av ny skiva (fig. 5, 6 och 7)

1. För skivan över axeln och placera den på skivstödplattan. Skivstödplattan har en upphöjd kant.

Hålet i skivan ska passa den upphöjda kantens diameter, så att skivan centreras (fig. 5).

2. Sätt tillbaka skivmuttern (fig. 5). Dra åt med fingrarna tills skivan sitter fast.

3. Tryck ned spindellåset och dra åt låsbrickan medurs med den medföljande skruvnyckeln (fig. 6) tills

skivan sitter ordentligt. Dra inte åt för hårt.

4. Släpp spindellåset och vänd på vinkelslipen.

Sidohandtaget kan monteras på valfri sida efter användarens önskemål (fig. 7). Dra åt sidohandtaget så

att det sitter stadigt, men dra inte åt för hårt.

Byte av kolborste (fig. 10-11)

Kolborstarna slits under användning. Utslitna kolborstar visas som effektförlust och kraftig gnistbildning

som syns genom ventilationsöppningarna. Byt ut borstarna när de slitits ned till cirka 4–5 mm.

1. Ta bort de två fyrkantiga skyddsplåtarna på ömse sidor av motorhuset (fig. 10).

2. Lossa försiktigt fästskruven för kontaktdonet (se till att inte tappa skruven i motorn) och lyft uppåt.

3. Ta bort den slitna kolborsten och sätt dit den nya, sätt tillbaka den hoprullade låsfjädern, anslut

kontaktdonet och dra åt låsskruven. Gör likadant med den andra kolborsten.

4. Sätt tillbaka den fyrkantiga luckan och dra åt skruven.

OBS! Kolborstarna ska alltid bytas parvis.

Med reservation för tryckfel och konstruktionsändringar som vi inte kan råda över. Vid eventuella

problem, kontakta vår serviceavdelning på telefon: 0200-88 55 88.

Jula Postorder AB, Box 363, 532 24 SKARA

www.jula.se

8


NORSK

NORSK

Les bruksanvisningen nøye før bruk!

SIKKERHETSANVISNINGER

Før dette elektroverktøyet tas i bruk, skal de forebyggende sikkerhetstiltakene som er angitt nedenfor,

alltid iverksettes for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskade. Les bruksanvisningen nøye

for å gjøre deg kjent med verktøyets virkemåte, begrensninger og potensielle faremomenter. Før du

begynner å bruke maskinen, er det viktig at du leser, forstår og følger disse instruksjonene. De er

utformet med tanke på din og andres sikkerhet, og at maskinen skal kunne brukes problemfritt lenge.

Det er viktig at du leser og forstår bruksanvisningen og alle merkene som sitter på elektroverktøyet.

Lær deg både bruksområdene og begrensningene i tillegg til de mulige farene ved å bruke

verktøyet.

Overfylte arbeidsbenker og arbeidssteder kan føre til ulykker. Arbeidsbenken bør holdes ryddig.

Gulvet bør holdes rent og fritt for avfall. Hvis gulvet er glatt på grunn av sagflis eller voks, må man

være særlig varsom.

Ikke utsett elektroverktøyet for regn, eller bruk det på fuktige eller våte steder. Sørg for god

belysning på arbeidsplassen. Ikke bruk elektroverktøy der det er risiko for brann- eller

eksplosjonsfare pga. brennbart materiale, brennbare væsker, maling, lakk, bensin, brennbare

gasser eller eksplosjonsfarlig støv. Som en forholdsregel anbefaler vi at du rådfører deg med en

ekspert vedrørende et passende brannslukningsapparat og bruken av det.


Unngå kroppskontakt med jordede overflater som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap.

Barn og kjæledyr bør holdes utenfor arbeidsområdet. Barn må ikke berøre eller bruke maskinen

eller ta på skjøteledninger. Alle elektroverktøy skal oppbevares utilgjengelig for barn, og helst

oppbevares eller låses inne i et sikkert skap eller rom når det ikke er i bruk.

Elektroverktøyet fungerer bedre og tryggere hvis det brukes til det tiltenkte formålet.

Bruk det riktige verktøyet for jobben. Ikke bruk et verktøy til en jobb som det ikke er laget for. Ikke

bruk mindre verktøy til jobber som krever tyngre verktøy. Verktøy skal ikke brukes til arbeid det ikke

er beregnet for. Bruk for eksempel ikke en sirkelsag til å kappe greiner eller tømmerstokker.

Ikke bruk løstsittende klær, smykker eller andre ting som kan hekte seg fast i bevegelige deler.

Langt hår bør settes opp bak eller dekkes til.

Bruken av vernebriller er et obligatorisk krav (vanlige briller gir ikke god nok beskyttelse).

Hørselsvern anbefales ved bruk over lengre tid.

Hvis det er fare for at tunge gjenstander skader føttene eller hvis det er en fare for å skli på vått

gulv, skal egnede sklisikre sko benyttes.

Hvis det er fare for at gjenstander faller ned eller at du slår hodet i noe, må du bruke hjelm.

Hvis det dannes støv ved bruk av maskinen, må du bruke åndedrettsvern. Når du behandler

betong, fiberplater, særlig finerplater, kan partikler i disse materialene være helseskadelige. Bruk

godkjent åndedrettsvern med utskiftbart filter.

Hvis maskinen utstyres med støvavsugutstyr og oppsamlingsmulighet, må disse innretningene

tilkobles og brukes riktig.

Du må aldri rykke eller dra i strømledningen for å koble den fra strømuttaket. Du må aldri bære

elektroverktøyet i ledningen. Hold ledningen unna varme, olje, løsemidler og skarpe kanter. Hvis

strømledningen skades, må den erstattes på et autorisert verksted.

Fest arbeidsstykket med klemmer eller i en skrustikke når det er mulig. Det er tryggere enn å bruke

hendene, og gjør at du kan bruke begge hender til å styre elektroverktøyet.

Ikke strekk deg for langt, og stå alltid stødig og balansert.

Hold kutteverktøyene skarpe og rene. Det gir bedre og tryggere ytelse.

Kontroller strømledningen med jevne mellomrom. Hvis den er skadet, må den skiftes av et

autorisert serviceverksted.

Inspiser skjøteledningene med jevne mellomrom, og skift dem ut hvis de er skadet.

Sørg for at håndtak er tørre, rene og frie for olje og smørefett.

Sørg for at luftehullene alltid er frie for støv. Blokkerte luftehull kan føre at motoren skades.

Sørg for at elektroverktøyet er koblet fra strømuttaket når det ikke er i bruk, før det utføres service,

smøring og justeringer og ved skifte av tilbehør som blader, bits og fresehoder.

Kontrollere at justeringsnøkler og skiftenøkler er fjernet fra elektroverktøyet før det slås på.

Sørg for at bryteren står på OFF før du kobler verktøyet til strømuttaket.

IKKE bruk skjøteledninger eller spoler med 2 poler på elektroverktøy med jording. Bruk alltid en 3-

polet skjøteledning eller spole med jording.

Når elektroverktøyet skal brukes utendørs, må du bare bruke skjøteledninger som er beregnet på

utendørsbruk og som er riktig merket.

9


NORSK

For skjøteledninger på opptil 15 meter bruker du en ledning med et tverrsnitt på 1,5 mm².

For skjøteledninger på 15-40 meterbruker du en ledning med et tverrsnitt på 2,5 mm²

Du må alltid erstatte en ødelagt skjøteledning før du bruker den.

Beskytt skjøteledningen mot skarpe gjenstander, sterk varme og fuktighet.

Følg med på det du driver med, bruk sunn fornuft, og ikke bruk elektroverktøyet når du er trøtt, hvis

du tar medisiner som gjør deg søvnig, eller hvis du er påvirket av alkohol eller rusmidler.

Kontroller med tanke på ødelagte deler. Før du bruker elektroverktøyet, må det kontrolleres nøye

for å sørge for at det fungerer ordentlig og at det utfører den funksjonen det er tiltenkt.

Kontroller at de bevegelige delene sitter riktig, og at de ikke henger sammen. Kontroller med tanke

på ødelagte eller manglende deler, og erstatt eller reparer dem eventuelt på et autorisert verksted.

Hvis elektroverktøyet krever montering, må det festes på en egnet arbeidsbenk. Kontroller

eventuelle andre forhold som kan påvirke bruken av elektroverktøyet.

Et vernedeksel eller andre deler av elektroverktøyet som er ødelagt, skal repareres eller byttes av

autorisert reparatør med mindre noe annet er angitt i denne bruksanvisningen.

Brytere som ikke fungerer, må erstattes på riktig måte hos et autorisert verksted.

Ikke bruk verktøyet hvis ON/OFF-bryteren ikke slår det PÅ og AV.

Du må ikke prøve å modifisere verktøyet på noen måte. Hvis du bruker annet tilbehør eller

ekstrautstyr enn de som anbefales i denne bruksanvisningen, kan det føre til at elektroverktøyet

skades og at brukeren blir skadet. Få verktøyet reparert av en kvalifisert person.

Dette elektroverktøyet samsvarer med nasjonale og internasjonale standarder og

sikkerhetsbestemmelser. Reparasjoner skal utføres bare av kvalifiserte personer og med originale

reservedeler. Brukeren kan bli skadet hvis denne bestemmelsen ikke følges.


Hvis du skal bruke elektroverktøyet innendørs, må du beskytte gulv og inventar med et egnet

støvdekke.

Brannvern


Når du bruker visse elektroverktøy inne i huset eller i verkstedet, må brannvernforskriftene alltid

følges. Som en forholdsregel anbefaler vi at du tar kontakt med en fagperson for å skaffe og bruke

et egnet brannslukningsapparat.

Særlige sikkerhetsinstrukser for vinkelsliperen


Denne vinkelsliperen krever at du bruker begge hendene av sikkerhetshensyn. Den skal ikke

brukes mens du står i en stige eller en gardintrapp.

Hvis denne vinkelsliperen skal brukes til arbeid i høyden, må du bruke en egnet arbeidsplattform

eller et stillas med rekkverk og gulv.

Bruk godkjente vernebriller, ansiktsmaske, hørselsvern og hjelm.

Vi anbefaler ikke å bruke vinkelsliperen over hodehøyde.

Sørg for at vinkelsliperen er koblet fra under smøring eller justering, og når du skifter tilbehør som

kutte- og slipeskiver.

Bruk alltid riktig type skive i forhold til bruksområdet. Ikke bruk en slipeskive som kutteskive.

Ved eventuell kapping skal det brukes en beskyttelsesanordning som anbefales av salgsstedet.

Bruk bare kutte- og slipeskiver som er i god stand. Det vil bedre kuttingen og redusere

belastningen på maskinen slik at både kutteverktøyene og vinkelsliperen varer lenger.

Du må aldri bruke ødelagte slipe- eller kutteskiver. Skiver med sprekker, avskallinger eller slitasje

kan dele seg opp og skade brukeren og andre i nærheten i tillegg til maskinen.

Ikke bruk skiver som ikke passer til vinkelsliperen. Omdreiningshastigheten (RPM) som står på

skiven, skal alltid være HØYERE enn vinkelsliperens omdreiningshastighet.

Bruk bare skjære- og slipeskiver som produsenten anbefaler.

Ikke prøv å modifisere vinkelsliperen, vernedekselet eller tilbehøret på noen måte.

Ikke bruk makt på vinkelsliperen. Bruk bare gradvis belastning. Det reduserer slitasjen på

vinkelsliperen og skivene og øker effektiviteten og levetiden.

Du må aldri kutte eller slipe mot deg. Skiven kan kaste opp deler av arbeidsstykket og skade deg.

Kutt eller slip alltid bort fra kroppen.

Advarsel! Ikke bruk vinkelsliperen der det er brann- eller eksplosjonsfare pga. brennbart materiale,

brennbare væsker, maling, lakk, bensin, brennbare gasser eller eksplosjonsfarlig støv. Som en

forholdsregel anbefaler vi at du rådfører deg med en ekspert vedrørende et passende

brannslukningsapparat og bruken av det.

Metallpartiklene (gnistene) som dannes når du sliper eller kutter metall, er varme og kan antenne

brennbart materiale i nærheten.

Når du kutter fliser, må du stå stødig og bruke vernesko eller støvler.

10


NORSK

Følg disse instruksene for din egen sikkerhet (fig. 8-9)Arbeid med vinkelsliperen skal alltid gjøres på et egnet arbeidssted med tanke på sikkerheten. Det

dannes varme gnister under sliping og kutting. Gjenstander i nærheten kan ta fyr og begynne å

brenne. Les alle sikkerhetsinstruksene før du tar vinkelsliperen i bruk.

Vinkelsliperen er utstyrt med en sikkerhetsbryter for å hindre ulykker. For å slå på apparatet må du

skyve bryteren fremover og deretter klemme for å slå det på. Slipp bryteren for å stoppe.

En typisk kutting blir utført i (fig. 8)

MERK: Du må alltid bruke hansker når du utfører denne typen kutting. Merk deg vernetdekselets stilling.

Det sender varme gnister bort fra brukeren.

Arbeidsstykket skal så vidt mulig festes med en klemme eller i en skrustikke.

Fig. 9 viser en typisk sliping.

MERK: Vernedekselet er plassert slik at det sender varme gnister bort fra brukeren. Sliping skal gjøres

med skiven i en vinkel på 10–15 ° mot arbeidsstykket (fig. 9).

Under bruk anbefaler vi at du regelmessig kontrollerer at skivefestemutteren, sidehåndtaket og

skivevernet sitter godt fast.

Vær oppmerksom på at metallsliping kan skape skadelige støvpartikler som skader

åndedrettssystemet. Vi anbefaler at du skaffer deg åndedrettsvern fra en anerkjent forhandler.

Du må ALDRI senke slipe-/kutteskiven i væske, inkludert vann. Vinkelsliperen er en tørr

sliper/kutter. Det vil føre til elektrisk støt hvis den ikke holdes tørr.

Vernedekselet kan justeres etter forskjellige typer arbeid.

Figurene 8 og 9 viser to typer arbeid som utføres, dvs. sliping og kutting. Det viser hvordan

vernedekselet er justert for å hindre gnistene i å treffe brukerens øyne. Du finner mer om ekstra

verneutstyr i sikkerhetsinstruksen.Sørg for at strømledningen alltid befinner seg bak arbeidsstykket som kuttes eller slipes.

Støynivået for brukeren kan overstige 85 dB(A), slik at hørselsvern må brukes.

Merkespenning

Effekt

Turtall, ubelastet

Skivestørrelse

Lydtrykksnivå, LpA

Lydeffektsnivå, LwA

Vibrasjon, ah

TEKNISKE DATA

230 V ~ 50 Hz

2200 W

6300 o/min

230 mm

95 dB(A), K=3 dB(A)

106 dB(A), K=3 dB(A)

2,45 m/s², K=1,5 m/s²

Bruk alltid hørselsvern!

Den angitte verdien for vibrasjon, som er målt i henhold til standardiserte testmetoder, kan brukes til å

sammenlikne ulike verktøy med hverandre og til en preliminær vurdering av eksponering.

ADVARSEL!

Det faktiske vibrasjonsnivået under bruk av el-verktøy kan skille seg fra den angitte totalverdien, avhengig

av hvordan verktøyet brukes. Finn derfor ut hvilke sikkerhetstiltak som er nødvendig for å beskytte

brukeren, på grunnlag av en vurdering av eksponering under reelle driftsforhold (som tar hensyn til alle

delene av arbeidsprosessen, som tiden når verktøyet er avslått, og når det kjøres på tomgang, utover

igangsettingstiden).

11


NORSK

BESKRIVELSE

1. Motor

2. Spindellås

3. Låseskive

4. Mutter for å feste skiver

5. Vernedeksel

6. PÅ/AV-bryter

7. Håndtak

8. Nøkkel

9. Strømledning

10. Unbrakonøkkel

ILLUSTRASJONER

12


NORSK

13


NORSK

BRUK

Styreinnretningene på vinkelsliperen (fig. 1 & 2)

Ser vi på vinkelsliperen ovenfra, ser vi spindellåsen foran og midt på girkassen (fig. 1).

Monteringspunktene for håndtaket (det kan tilpasses både venstre- og høyrehendte) sitter på hver side av

den grå girkassen foran på vinkelsliperen. Det sitter en retningspil som viser hvilken vei skiven dreier

foran på den grå girkassen. Av/på-bryteren sitter under håndtaket bak. Legg vinkelsliperen opp-ned, og

finn det justerbare skivevernet (fig. 2). Spindelen vises sammen med skivelåsemutteren og låseskiven (se

installering av kutteskiver).

Montere skivevernet (fig. 2)

OBS! Skivevernet skal alltid være montert på vinkelsliperen mens sliperen er i bruk.

Legg skivevernet oppå tappen for montering av vernet, og fest det ved å stramme til sekskantskruen

(fig. 2).

Installere kutte-/slipeskiver (fig. 3 & 4)

1. Sørg for at vinkelsliperen er koblet fra strømuttaket.

2. Legg vinkelsliperen opp-ned (fig. 3). Finn og trykk ned spindellåsen.

3. Bruk nøkkelen som følger med til å sette pinnene på plass i hullene på skiveklemmutteren.

4. Vri nøkkelen mot klokken for å løsne skiveklemmutteren.

5. Hvis skivelåseskiven fjernes, må den erstattes på riktig måte. Den riktige måten å feste den til

akselen på, vises i (fig. 4).

OBS!
Forskjellige skiver skal brukes til forskjellige formål. Velg den riktige skiven i henhold til arbeidet

som skal utføres.

Sørg for at låseskiven er riktig plassert med den flate delen mot motoren. Kutte-/slipeskiven skal

plasseres på vinkelsliperen med skriften vendt opp.

Ved eventuell kapping skal det brukes en beskyttelsesanordning som anbefales av salgsstedet.

Installere en ny skive (fig. 5-6 & 7)

1. Plasser skiven oppå akselen slik at den havner på låseskiven. Låseskiven har en opphøyd kant.

Hullet i skiven skal passe med diameteren på den opphøyde kanten, slik at skiven monteres midt

på (fig. 5).

2. Sett skivefestemutteren på plass igjen (fig. 5). Stram til med fingrene til skiven sitter fast.

3. Finn og trykk ned spindellåsen, og med den medfølgende nøkkelen (fig. 6) strammer du låseskiven

med klokken til skiven sitter godt fast. Du må imidlertid ikke stramme for hardt.

4. Løsne spindellåsen, og snu vinkelsliperen rundt.

Sidehåndtaket kan monteres på begge sider av maskinen etter brukerens ønske (fig. 7) sørg for at

sidehåndtaket er godt, men ikke for hardt, festet.

Erstatte kullbørsten (fig. 10-11)

Kullbørstene vil med tiden bli slitt. Du vil merke dette gjennom tap av effekt og gjennom unormalt kraftig

gnistdannelse som kan ses gjennom ventilasjonsåpningene. Når børstene er slitt ned til omtrent 4–5 mm,

skal de skiftes ut.

1. Fjern de to rektangulære dekslene, ett på hver side av motorhuset (fig. 10).

2. Skru løs festeskruen forsiktig (ikke slipp skruen ned i motorhuset), og løft opp

3. Fjern den slitte kullbørsten, og erstatt den med en ny. Sett fjæren på plass igjen, og sett koblingen

på plass igjen. Fest med festeskruen. Gjenta for den andre kullbørsten.

4. Sett det rektangulære dekselet på plass igjen, og feste det med skruen.

OBS! Kullbørster må alltid skiftes parvis.

14


NORSK

Med forbehold om trykkfeil og konstruksjonsendringer utenfor vår kontroll. Ved eventuelle problemer,

kontakt vår serviceavdeling på telefon: 67 90 01 34.

Jula Norge AS, Solheimsveien 6-8, 1471 LØRENSKOG

www.jula.no

15


POLSKI

POLSKI

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem uważnie przeczytaj instrukcję obsługi!

Przestrzegaj zawsze podstawowych zasad bezpieczeństwa oraz niżej podanych podczas pracy z

elektronarzędziami w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, wypadku z udziałem prądu oraz obrażeń ciała.

Ważne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi elektronarzędzia, aby zrozumieć jego zastosowanie,

ograniczenia i możliwe zagrożenia. Przed użyciem dokładnie przeczytaj niniejsze wskazówki. Podano je

dla twojego i innych bezpieczeństwa oraz aby zapewnić urządzeniu długą i bezproblemową żywotność.

Ważne jest zapoznanie się z instrukcją obsługi elektronarzędzia i ewentualnymi informacjami na

naklejkach, aby zrozumieć jego zastosowanie, ograniczenia i możliwe zagrożenia.

Przeładowane miejsce pracy zwiększa ryzyko wypadków. Zachowaj czystość i porządek w miejscu

pracy. Utrzymuj podłogę w czystości i porządku. Zachowaj szczególną ostrożność, gdy podłoga

pokryta jest trocinami lub smarem.

Nie używaj elektronarzędzia w pomieszczeniach wilgotnych ani mokrych. Nie narażaj

elektronarzędzia na działanie deszczu. Miejsce pracy powinno być dobrze oświetlone. Nie używaj

elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych płynów, gazów

lub pyłów. Ze względów bezpieczeństwa należy zaopatrzyć się w gaśnicę i nauczyć się ją

obsługiwać.

Unikaj bezpośredniego kontaktu z uziemionymi powierzchniami, takimi jak: rury, grzejniki, kuchenki

i lodówki.

Dzieci i zwierzęta nie powinny znajdować się w pobliżu miejsca pracy. Nie pozwalaj dzieciom

dotykać ani używać elektronarzędzi ani przedłużaczy. Przechowuj urządzenia, z których nie

korzystasz, w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
Narzędzie działa lepiej i bezpieczniej przy obciążeniu, które jest dla niego przewidziane.

Używaj urządzeń odpowiednich do zaplanowanych prac. Nie używaj urządzeń do innych celów niż

zgodne z przeznaczeniem. Nie używaj małych urządzeń do prac wymagających mocniejszych

urządzeń. Nie używaj urządzeń do celów, do których nie są przeznaczone (nie używaj na przykład

piły tarczowej do przycinania gałęzi drzew).

Nie noś luźnych ubrań, ozdób i innych rzeczy, które mogą zostać wciągnięte przez ruchome części

urządzenia.

Jeśli masz dłuższe włosy, używaj siatki ochronnej na włosy.

Zawsze używaj okularów ochronnych. Zwykłe okulary nie stanowią dostatecznej ochrony.

Podczas dłuższych prac używaj środków ochrony słuchu.

Używaj obuwia antypoślizgowego, jeśli istnieje ryzyko poślizgu na mokrej lub śliskiej podłodze albo

jeśli ciężki przedmiot może spaść na nogi.

Używaj kasku, jeśli istnieje ryzyko uderzenia się w głowę lub trafienia przez spadający przedmiot.

Podczas prac wytwarzających pył używaj maski z filtrem przeciwpyłowym. Podczas prac z

betonem lub płytami pilśniowymi zagrożenie dla zdrowia może stanowić żywica. Używaj

zatwierdzonej maski ochronnej z wymiennym filtrem.

Jeżeli na wyposażeniu jest sprzęt do odsysania i zbierania pyłu, należy sprzęt ten podłączyć i w

należyty sposób z niego korzystać.

Nigdy nie ciągnij ani nie szarp za kabel, aby wyciągnąć wtyczkę. Nie przenoś narzędzia, trzymając

za kabel. Chroń kabel przed wysokimi temperaturami, olejami, rozpuszczalnikiem i ostrymi

krawędziami. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez

autoryzowanego serwisanta.

Jeśli to możliwe, przymocuj obrabiany przedmiot za pomocą zacisków lub imadła. To jest

bezpieczniejsze niż używanie rąk i umożliwia obsługę narzędzia w obiema rękami.

Nie pochylaj się – utrzymuj przez cały czas stabilną postawę, aby nie stracić równowagi w jakiejś

pozycji robocze.

Dla lepszej i bezpieczniejszej pracy dbaj o ostrość i czystość.

Regularnie sprawdzaj kabel zasilający. Jeśli kabel zasilający jest uszkodzony, powinien zostać

wymieniony przez autoryzowanego serwisanta.

Regularnie sprawdzaj przedłużacze i wymień je, jeśli są uszkodzone.

Utrzymuj uchwyty w czystości, suche i wolne od smaru i tłuszczu.

Dopilnuj, aby otwory wentylacyjne nie zawierały kurzu ani innych zanieczyszczeń. Zablokowane

otwory wentylacyjne mogą prowadzić do przegrzania i uszkodzenia silnika.

Odłączaj kabel od zasilania, kiedy urządzenie nie jest używane, przed przystąpieniem do naprawy,

smarowania czy regulacji, a także przed wymianą akcesoriów, takich jak: ostrza, drobne elementy

czy tarcza.

16


POLSKI

Przed włączeniem urządzenia zawsze sprawdzaj, czy usunięto z niego klucze nastawcze i

podobne elementy.

Przed podłączeniem kabla zasilającego do gniazdka upewnij się, czy przełącznik jest ustawiony w

pozycji wyłączonej.

Nie używaj przedłużacza bez przewodów uziemionych do urządzeń z uziemieniem. Zawsze używaj

uziemionych przedłużaczy.

Jeżeli korzystasz z narzędzia na wolnym powietrzu, musisz posługiwać się przedłużaczami, które

są przeznaczone do użytku zewnętrznego.

Dla przedłużacza o długości do 15 metrów minimalny przekrój poprzeczny przewodu wynosi 1,5

mm².

Dla przedłużacza o długości od 15 do 40 metrów minimalny przekrój poprzeczny przewodu wynosi

2,5 mm².

Zawsze wymieniaj uszkodzony przedłużacz.

Chroń kabel zasilający przed wysoką temperaturą, ostrymi krawędziami i wilgocią.

Przez cały czas zachowuj ostrożność i kieruj się zdrowym rozsądkiem. Nigdy nie używaj

elektronarzędzia w przypadku zmęczenia ani pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków.

Przed użyciem urządzenia sprawdź, czy nie jest ono uszkodzone i czy pracuje prawidłowo.

Sprawdź, czy elementy ruchome są właściwie wyregulowane, poruszają się swobodnie, czy nie są

uszkodzone i czy czegoś nie brakuje. Ewentualne braki powinny być naprawione przez

autoryzowanego serwisanta. Jeśli elektronarzędzie musi zostać zmontowane, należy je

odpowiednio unieruchomić na stole warsztatowym. Sprawdź, czy nie zachodzą inne czynniki

mogące wpłynąć na funkcjonowanie urządzenia.

Osłona lub inne uszkodzone elementy urządzenia powinny zostać naprawione lub wymienione

przez autoryzowanego serwisanta, chyba, że w niniejszych wskazówkach podano inaczej.

Jeśli przełącznik jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez autoryzowanego serwisanta.

Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przełącznikiem.

Nie dokonuj żadnych zmian w urządzeniu. Korzystanie z innych akcesoriów niż zalecane w

niniejszej instrukcji może prowadzić do obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Naprawy elektronarzędzia zlecaj wyłącznie autoryzowanemu serwisowi.

Urządzenie spełnia krajowe i międzynarodowe standardy i wymogi bezpieczeństwa. Napraw

elektronarzędzia może dokonywać wyłącznie wykwalifikowany personel serwisowy, stosujący

standardowe części zamienne. W przeciwnym razie urządzenie może spowodować poważne

obrażenia.

Chroń meble i podłogi przed pyłem, jeśli prace odbywają się w pomieszczeniu.

Ochrona przeciwpożarowa

Podczas używania elektronarzędzi wewnątrz pomieszczeń należy przedsięwziąć środki

bezpieczeństwa. Kup i naucz się obsługiwać odpowiednią gaśnicę.

Szczególne instrukcje bezpieczeństwa
Trzymaj szlifierkę kątową obiema rękami dla lepszej kontroli. Nie używaj urządzenia, stojąc na

drabinie ani na schodach.

Jeżeli urządzenie będzie używane do prac na dużej wysokości, należy korzystać z odpowiedniej

platformy albo rusztowania z poręczami i deskami ochronnymi.

Używaj zatwierdzonych okularów ochronnych, środków ochrony słuchu i kasku.

Szlifierki kątowej nie należy używać powyżej głowy.

Wyciągnij wtyczkę z gniazdka przed przystąpieniem do smarowania lub regulacji urządzenia, przed

wymianą akcesoriów, np. tarcz ściernych lub tnących.

Zawsze używaj odpowiedniego rodzaju tarczy do danego zadania. Nie próbuj ciąć tarczami

ściernymi.

Używaj wyłącznie tarcz ściernych i tnących w dobrym stanie. Dzięki temu lepsze są efekty pracy i

mniejsze obciążenie urządzenia, a w efekcie dłuższa żywotność tarcz i urządzenia.

Nigdy nie używaj uszkodzonych tarcz ściernych ani tnących. Tarcze pęknięte, wyszczerbione lub

zużyte mogą się złamać i spowodować obrażenia ciała lub mienia.

Nie korzystaj z tarcz do innych celów niż te, do których są przeznaczone. Używaj wyłącznie tarcz

przeznaczonych do szlifierki kątowej. Prędkość obrotowa podana na tarczy musi przewyższać

maksymalną liczbę obrotów szlifierki kątowej.

Korzystaj wyłącznie z tarcz ściernych i tnących zalecanych przez producenta.

Nie dokonuj żadnych zmian w urządzeniu, osłonie ani akcesoriach.

17


POLSKI

Nie obciążaj narzędzia zbyt mocno. Stosuj umiarkowany nacisk, w ten sposób urządzenie i tarcze

mniej się zużywają, szybciej się pracuje i wzrasta żywotność urządzenia.

Nigdy nie pracuj w kierunku do siebie, ponieważ tarcza może się ześliznąć i spowodować

obrażenia. Zawsze pracuj w kierunku od siebie.

Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, np. w pobliżu łatwopalnych

płynów, gazów lub pyłów. Ze względów bezpieczeństwa należy zaopatrzyć się w gaśnicę i nauczyć

się ją obsługiwać.

Podczas szlifowania/cięcia stali powstają cząsteczki metalu (iskry), które mogą spowodować

zapłon materiałów łatwopalnych.

Podczas cięcia płyt podłogowych itp. przyjmij stabilną pozycję i używaj zatwierdzonego obuwia

ochronnego.

Podczas ewentualnego cięcia należy używać zalecanego przez sprzedawcę sprzętu ochronnego.

Inne (rys. 8 i 9)

Ze względów bezpieczeństwa prace szlifierką kątową można wykonywać tylko w specjalnych,

stosownych pomieszczeniach. Podczas szlifowania i cięcia powstają gorące iskry mogące podpalić

materiały znajdujące się w pobliżu. Przed użyciem przeczytaj wszystkie wskazówki

bezpieczeństwa.

W celu zapobiegania wypadkom szlifierka kątowa jest zaopatrzona w wyłącznik bezpieczeństwa.

Przesuń wyłącznik bezpieczeństwa do przodu i wciśnij go, aby włączyć urządzenie. Urządzenie

zatrzyma się, kiedy zwolnisz przycisk.

UWAGA! Podczas cięcia używaj rękawic. Osłonę należy umieścić tak, aby gorące iskry były

odprowadzane z dala od operatora.

Jeśli to możliwe, zabezpiecz obrabiany przedmiot zaciskami lub imadłem.

UWAGA! Osłonę należy umieścić tak, aby gorące iskry były odprowadzane z dala od operatora.

Szlifować należy tarczą pod kątem między 10° a 100° w stosunku do przedmiotu obróbki (rys. 9).

Podczas pracy pilnuj, czy nakrętka tarczy, uchwyt boczny i osłona tarczy są dobrze zamocowane.

Pamiętaj, że podczas szlifowania metalu uwalniane są cząsteczki, które mogą uszkodzić układ

oddechowy.

Nigdy nie zanurzaj tarczy ściernej ani tnącej w jakimkolwiek smarze czy wodzie. Urządzenie

można wykorzystywać tylko bez użycia cieczy. Korzystanie z cieczy może prowadzić do

zagrażającemu życiu wypadku z udziałem elektryczności.

Osłonę można dostosować do różnych prac tak, aby odprowadzała iskry z dala od oczu operatora.

Pozostałe wyposażenie ochronne opisano we wskazówkach bezpieczeństwa.Dopilnuj, aby kabel zasilający zawsze znajdował się za przedmiotem szlifowanym lub ciętym.

Ponieważ poziom hałasu może przekroczyć 85 dB(A), operator urządzenia powinien korzystać ze

środków ochrony słuchu.

Napięcie znamionowe

Moc

Prędkość obrotowa bez obciążenia

Rozmiar tarczy

Poziom ciśnienia akustycznego,

LpA

Poziom mocy akustycznej, LwA

Drgania ah

DANE TECHNICZNE

230 V ~ 50 Hz

2200 W

6300 obr./min

230 mm

95 dB(A), K = 3 dB(A)

106 dB(A), K = 3 dB(A)

2,45 m/s², K = 1,5 m/s²

Używaj okularów ochronnych!

Deklarowana wartość drgań, która została zmierzona zgodnie ze standardową metodą testową, może

zostać wykorzystana do porównania różnych narzędzi ze sobą oraz w celu dokonania wstępnej oceny

narażenia się na działanie drgań.

OSTRZEŻENIE!

Rzeczywisty poziom drgań podczas korzystania z elektronarzędzia, w zależności od sposobu

posługiwania się nim, może różnić się od podanej wartości całkowitej. Dlatego należy zidentyfikować te

środki zabezpieczające, które w oparciu o ocenę narażenia na oddziaływanie szkodliwych czynników w

warunkach rzeczywistych (przy wzięciu pod uwagę wszystkich części cyklu roboczego, jak również

czasu, w którym narzędzie jest wyłączone lub pracuje na biegu jałowym, poza czasem rozruchowym)

wymagane są, aby chronić użytkownika.

18


POLSKI

OPIS

1. Silnik

2. Blokada wrzeciona

3. Płyta bazowa

4. Nakrętka tarczy

5. Osłona

6. Przełącznik WŁ/WYŁ

7. Uchwyt

8. Klucz hakowy

9. Kabel sieciowy

10. Klucz imbusowy

ILUSTRACJE

19


POLSKI

20


Części (rys. 1 i 2)

POLSKI

OBSŁUGA

Widok z góry – blokada wrzeciona jest z przodu obudowy przekładni (rys. 1). Miejsca na mocowanie

uchwytu (dla prawo- i leworęcznych) są po obu stronach obudowy z przodu urządzenia. Na samym

przodzie szarej obudowy znajduje się strzałka wskazująca kierunek obrotu tarczy. Przełącznik znajduje

się pod tylnym uchwytem. Obróć szlifierkę kątową spodem do góry i znajdź regulowaną osłonę tarczy

(rys. 2). Wrzeciono widoczne jest wraz z nakrętką tarczy i płytą bazową (patrz: zakładanie tarcz tnących).

Zakładanie osłony tarczy (rys. 2)

UWAGA! Osłona tarczy powinna być zawsze zamontowana podczas używania urządzenia.

Umieść osłonę tarczy na trzpieniu i dokręć śrubę z łbem imbusowym (rys. 2).

Zakładanie tarcz tnących i ściernych (rys. 3 i 4)

1. Wyciągnij kabel zasilający z gniazdka.

2. Obróć szlifierkę kątową spodem do góry (rys. 3). Znajdź przycisk blokady wrzeciona i wciśnij go.

3. Bolce na dołączonym kluczu wprowadź w otwory nakrętki tarczy.

4. Poluzuj nakrętkę, obracając klucz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

5. Jeśli płyta bazowa została zdjęta, należy ją założyć z powrotem odwróconą w dobrym kierunku.

Rysunek 4 pokazuje, jak umieścić podkładkę na osi.

UWAGA!

Do różnych prac używa się różnego rodzaju tarcz. Wybierz odpowiednią tarczę do planowanego

zadania.

Upewnij się, czy płaskie powierzchnie płyty bazowej pokrywają się z płaskimi powierzchniami na

osi. Tarczę tnącą lub ścierną umieszcza się w urządzeniu stroną z tekstem ku górze.

Podczas ewentualnego cięcia należy używać zalecanego przez sprzedawcę sprzętu ochronnego.

Zakładanie nowej tarczy (rys. 5, 6 i 7)

1. Nasuń tarczę na oś i umieść na płycie bazowej. Płyta bazowa ma nieco wystającą krawędź. Otwór

w tarczy powinien pokrywać się ze średnicą podwyższonej krawędzi tak, aby tarcza była dokładnie

na środku (rys. 5).

2. Ponownie dokręć nakrętkę (rys. 5). Dokręć palcami, aż tarcza zostanie unieruchomiona.

3. Wciśnij blokadę wrzeciona i dokręć do końca dołączonym kluczem, w kierunku zgodnym z ruchem

wskazówek zegara (rys. 6). Nie dokręcaj zbyt mocno.

4. Zwolnij przycisk blokady i obróć szlifierkę kątową.

Uchwyt boczny można zamontować z dowolnej strony w zależności od preferencji użytkownika (rys. 7).

Dobrze dokręć uchwyt boczny, aby był stabilnie zamocowany, ale nie dokręcaj nadmiernie mocno.

Wymiana szczotki węglowej (rys. 10-11)

Szczotki zużywają się podczas pracy. Zużyte szczotki powodują utratę mocy i powstawanie dużej ilości

iskier widocznych przez otwory wentylacyjne. Wymień szczotki, kiedy zużyją się do ok. 4–5 mm.

1. Zdejmij obie czworokątne płytki po obu stronach obudowy (rys. 10).

2. Ostrożnie odkręć wkręty mocujące złączki (uważaj, aby nie upuścić ich do komory silnika) i zdejmij

je.

3. Usuń zużytą szczotkę i wstaw nową, wstaw ponownie zwiniętą sprężynę zamka, zamocuj złączkę i

dokręć wkręty. Z drugą szczotką postępuj podobnie.

4. Nałóż z powrotem i dokręć czworokątną pokrywkę.

UWAGA! Szczotki węglowe należy zawsze wymieniać parami.

21


POLSKI

Z zastrzeżeniem prawa do błędów w druku i zmian konstrukcyjnych, które są od nas niezależne. W razie

ewentualnych problemów skontaktuj się telefonicznie z naszym działem obsługi klienta pod numerem:

801 600 500.

Jula Poland Sp. z o.o., ul. Malborska 49, 03-286 Warszawa, Poland

www.jula.pl

22


ENGLISH

ENGLISH

SAFETY INSTRUCTIONS

Read the Operating Instructions carefully before use!

Always take basic safety precautions (including the following) when using power tools to safeguard

against the risk of fire, electric shock and personal injury. It is important to read the operating instructions

for the power tool to understand how it may be used, its limitations and possible risks. Read these

instructions carefully before use. They are intended for your safety and the safety of others and to

promote a long service life and problem-free operation of the tool.

It is important to read the operating instructions and any stickers on the power tool to understand

how it may be used, its limitations and possible risks.

Cluttered workbenches increase the risk of accidents and injuries. Keep workbenches clean and

tidy. Keep the floor clean and uncluttered. Take particular care when the floor is slippery due to

sawdust or oil.

Do not use power tools in damp or wet areas. Do not expose power tools to rain. Make sure the

work area is well lit. Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of

flammable liquids, gases or dust. For safety reasons, you should have a fire extinguisher and know

how to use it.

Avoid body contact with earthed or grounded surfaces such as pipes, radiators, cookers and

refrigerators.

Children and pets should be kept away from the work area. Do not allow children to touch or use

power tools or extension cords. Keep power tools out of the reach of children when not in use.The tool does the job better and safer when used at the rate for which it was designed.

Always use the correct tool for the job. Use the tool only for its intended purpose. Do not try to use

small tools for work that requires heavy-duty tools. Use tools only for their intended purpose (e.g.

do not use a circular saw to cut tree branches).

Loose-fitting clothing and jewellery can get caught in moving parts.

Wear a hair net if you have long hair.

Always wear eye protection. Normal glasses do not provide sufficient protection for your eyes.

Use ear protection during extended work sessions.

Wear non-slip safety shoes if there is a risk of heavy objects falling onto your feet or a risk of

slipping on wet or slippery floors.

Wear a helmet if there is a risk of objects falling onto your head or of knocking your head.

Wear a dust filter mask when carrying out dusty work. Resin from concrete or fibre panels can pose

a health hazard. Wear an approved face mask with a replaceable filter.

If dust extraction and dust collection equipment is provided, this should be connected and used

correctly.

Never pull or jerk the cord to remove the plug from the mains socket. Never carry the tool by the

cord. Keep the cord away from heat, oil, solvents and sharp edges. A damaged cord must be

replaced by an authorised service centre.

Secure the workpiece with clamps or a vice if possible. This is safer than using your hands and

means you have both hands free to operate the tool.

Do not overreach – always maintain a firm footing and good balance.

Keep tools sharp and clean for better and safer work.

Check the cord regularly. A damaged cord must be replaced by an authorised service centre.

Extension cords must be checked regularly and replaced if damaged.

Keep the handles clean, dry and free from oil and grease.

Keep the ventilation openings clean and free from dust. Blocked ventilation openings can cause

overheating and damage the motor.

Unplug from the mains supply when the power tool is not in use, before carrying out service work,

lubrication or adjustments, or before changing accessories, such as blades, bits or discs.

Remove adjuster keys/spanners and other assembling tools before starting the power tool.

Make sure the power switch is in the OFF position before plugging in to the mains supply.

Do not use an extension cord without an earth conductor to power tools with an earth connection.

Always used an earthed extension cord or cable-winder.

If using the tool outdoors, only use an extension cord approved for outdoor use.

The minimum cross-section area for extension cords of up to 15 metres is 1.5 mm².

The minimum cross-section area for extension cords of between 15 and 40 metres is 2.5 mm².

Always replace damaged extension cords.

23


ENGLISH

Keep the cord away from heat, sharp edges and moisture.

Remember to use all necessary safety precautions and common sense. Never use power tools if

you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication.

Before using the power tool, make sure it is not damaged and that it operates correctly and in the

intended manner.

Make sure that moving parts are properly adjusted and do not jam and that no parts are damaged

or missing. Any defects must be rectified by an authorised service centre. If the power tool has to

be assembled, it must be secured properly on a suitable workbench. Check for other factors that

could affect the operation of the power tool.

Guards or other parts of the power tool that are damaged must be repaired or replaced by an

authorised service centre, unless otherwise specified in these instructions.

If the switch does not work correctly, it must be replaced by an authorised service centre.

Do not use the tool if it cannot be switched on and off using the power switch.

Do not make any modifications to the power tool. The use of accessories other than those

recommended in these Operating Instructions can lead to personal injury or damage to property.

The tool must only be repaired by qualified personnel.

The tool conforms to national and international standards and safety requirements. The power tool

may only be repaired by qualified personnel using standard spare parts. Otherwise, this could

result in serious personal injury.

Protect furniture and floors with suitable dust protection if the tool is being used indoors.

Fire protection


Fire protection measures must be taken when using certain power tools indoors. You should have

a suitable fire extinguisher and know how to use it.

Special safety instructions


Hold the angle grinder with both hands for safe operation. Do not use the tool when standing on a

ladder or stepladder.

Use a suitable platform or scaffolding with railings and safety planks when carrying out work at a

height.

Wear approved eye and ear protection, a breathing mask and helmet.

Do not use the angle grinder above head height.

Unplug before lubricating or adjusting the tool and before replacing accessories, such as cutting

and grinding discs.

Always use the right type of disc for the work being done. Do not attempt to cut using grinding

discs.

Only use cutting and grinding discs that are in good condition. These produce better results and

reduce the load on the tool, so that both tool and discs last longer.

Never use damaged cutting or grinding discs. Discs that are cracked, worn or have notches can

shatter and cause personal injury or damage to property.

Do not use discs for purposes for which they are not intended. Only use discs intended for this

angle grinder. The speed specified on the disc must always be higher than the angle grinder's

maximum speed.

Only use cutting and grinding discs recommended by the manufacturer.

Do not make any modifications to tools, guards or accessories.

Do not press too hard. Using moderate pressure reduces wear on the tool and discs, increases

their service life and speeds up the work.

Never work towards yourself, as the disc can slip on the workpiece and cause personal injury.

Always work away from your body.

Do not use power tools in explosive environments, such as in the vicinity of flammable liquids,

gases or dust. For safety reasons, you should have a fire extinguisher and know how to use it.

When grinding/cutting steel, hot metal particles (sparks) are formed that can ignite flammable

material.

Stand securely and wear approved safety shoes when cutting floor panels, etc.

For cutting work, always use a guard recommended by the sales outlet.

Miscellaneous (fig. 8 and 9)


For safety reasons, work using an angle grinder should be carried out in a specific, suitable area.

Hot sparks are formed during cutting and grinding. These can ignite materials in the vicinity. Read

all the safety instructions prior to use.

24


ENGLISH

The angle grinder is fitted with a safety switch to prevent accidents. Move the safety switch

forwards and press it down to start the tool. The tool stops when you release the button.

Note: Wear protective gloves when cutting. The guard must be positioned such that hot sparks are

directed away from the user.

Secure the workpiece with a clamp or vice, if possible.

Note: The guard must be positioned such that hot sparks are directed away from the user. Grinding

should be carried out with the disc at an angle of between 10° and 100° in relation to the workpiece (fig.

9).

While working, regularly check that the disc nut, side handle and disc cover are securely in place.

Note that dust particles that can be harmful to the respiratory system may be released when

grinding metal.

Never immerse the cutting or grinding disc into any kind of lubricant or into water. The tool may

only be used without liquid. The use of liquid can result in a potentially fatal electric shock.

The cover can be adapted for various types of work in order to direct sparks away from the user's

eyes. Additional protective equipment is described in the safety instructions.

Make sure the cord is always kept behind the material being cut or ground.

As the sound level can exceed 85 dB(A), the user must wear appropriate ear protection.

Rated voltage

Output power

Speed (no load)

Disc size

Sound pressure level, LpA

Sound power level, LwA

Vibration, ah

TECHNICAL DATA

230 V ~ 50 Hz

2200 W

6300 rpm

230 mm

95 dB(A), K=3 dB(A)

106 dB(A), K=3 dB(A)

2.45 m/s², K=1.5 m/s²

Wear hearing protection!

The declared vibration value, which has been measured by a standardised test method, can be used to

compare different tools with each other and for a preliminary assessment of exposure.

WARNING!

The actual vibration level when using power tools may differ from the specified maximum value,

depending on how the tool is used. It is therefore necessary to determine which safety precautions are

required to protect the user, based on an estimate of exposure in actual operating conditions (taking into

account all stages of the work cycle, e.g. the time when the tool is switched off and when it is idling, in

addition to the start-up time).

25


ENGLISH

DESCRIPTION

1. Motor

2. Spindle lock

3. Disc support plate

4. Disc nut

5. Cover

6. Power switch ON/OFF

7. Handle

8. Hook spanner

9. Power cord

10. Hex key

ILLUSTRATIONS

26


ENGLISH

27


Parts (fig. 1 and 2)

ENGLISH

OPERATION

Viewed from above, the spindle lock is located in the middle of the front of the gear housing (fig. 1). The

mounts for the handle (for left or right-handed users) are located on either side of the gear housing at the

front of the tool. The arrow at the very front of the grey gear housing indicates the disc's direction of

rotation. The switch is located under the rear handle. Turn the angle grinder upside-down and locate the

adjustable disc cover (fig. 2). The spindle can be seen along with the disc nut and the disc support plate

(see installation of cutting discs).

Installation of disc cover (fig. 2)

Note: The disc cover must always be in position during use.

Position the disc cover on the mounting pin and tighten the hex head screw (fig. 2).

Installing cutting and grinding discs (fig. 3 and 4)

1. Unplug the cord.

2. Turn the angle grinder upside-down (fig. 3). Locate the spindle lock button and press it.

3. Insert the pins on the enclosed spanner into the holes on the disc nut.

4. Undo the disc nut by turning the spanner anti-clockwise.

5. If the disc support plate has been removed, this must be reinstalled, facing the right direction. The

location of the washer on the shaft can be seen from fig. 4.

Note:
Different types of disc are used for different work duties. Select the right disc for the work being

done.

Check that the flat surfaces on the disc support plate are aligned with the flat surfaces on the shaft.

The cutting or grinding disc must be placed in the tool with the text side facing up.

For cutting work, always use a guard recommended by the sales outlet.

Installation of new disc (fig. 5, 6 and 7)

1. Place the disc over the shaft and locate it on the disc support place. The disc support plate has a

raised edge. The hole in the disc must match the diameter of the raised edge in order for the disc

to be centred (fig. 5).

2. Reinstall the disc nut (fig. 5). Finger-tighten until the disc is secured.

3. Press down the spindle lock and tighten the locking washer clockwise using the spanner provided

(fig. 6) until the disc is properly secured. Do not tighten too hard.

4. Release the spindle lock and turn the angle grinder.

The side handle can be installed on either side to suit user requirements (fig. 7). Tighten the side handle

securely in place, but do not tighten too hard.

Replacement of carbon brush (fig. 10-11)

The carbon brushes become worn during use. Indications of worn-out carbon brushes are loss of power

and significant spark formation, which can be seen through the ventilation openings. Replace the brushes

when they are worn down to approximately 4–5 mm.

1. Remove the two square protective plates on either side of the motor housing (fig. 10).

2. Carefully loosen the connector mounting screw (take care not to drop the screw in the motor) and

lift up.

3. Remove the worn carbon brush and install the new one. Reinstall the rolled-up locking spring,

connect the connector and tighten the locking screw. Repeat this procedure with the other carbon

brush.

4. Reinstall the square cover and tighten the screw.

Note: The carbon brushes must always be replaced in pairs.

28


ENGLISH

Subject to printing errors and design changes over which we have no control. In the event of problems,

please contact our service department.

Jula Postorder AB, Box 363, SE-532 24 SKARA, SWEDEN

www.jula.com

29

More magazines by this user
Similar magazines