Årsrapport 2012 - Eqology

eqology.com

Årsrapport 2012 - Eqology

ÅrsRapport 2012


Innhold

Eqology ASA er et norsk allmennaksjeselskap

som markedsfører og

selger egne merkevarer med fokus

på naturlige, norske helsekostog

hudpleieprodukter. Selskapets

forretningsmodell er basert på

nettverksmarkedsføring med direktesalg

via nettbutikk og levering

i det Nordiske markedet.

Eqology 1

Årsrapport 2012 1

Viktige hendelser i 2012 4

Our Products 6

Our Business 8

Årsberetning for 2012 13

Eierstyring og selskapsledelse 16

Styret i Eqology 21

Resultatdisponering 22

Årsregnskap 2012 24

Konsolidert resultatregnskap 24

Konsolidert oppstilling over totalresultat 24

Konsolidert oppstilling over finansiell stilling 25

Konsolidert oppstilling over kontantstrømstrømmer 26

Konsolidert oppstilling av endringer i egenkapital 27

Noter 28

Note 1 Generell informasjon 29

Note 2 Sammendrag av viktigste

regnskapsprinsipper 29

Note 3 Segmenter 36

Note 4 Lønnskostnader 36

Note 5 Andre driftskostnader 37

Note 6 Skatt 37

Note 7 Resultat per aksje 38

Note 8 Varige driftsmidler 39

Note 9 Goodwill 40

Note 10 Andre immaterielle eiendeler 41

Note 11 Kundefordringer og andre fordringer 41

Note 12 Varelager 41

Note 13 Kontanter og kontantekvivalenter 42

Note 14 Aksjekapital 42

Note 15 Lån 42

Note 16 Leverandører og annen kortsiktig gjeld 43

Note 17 Kassakreditt 43

Note 18 Finansielle instrumenter 43

Note 19 Operasjonelle leieforpliktelser 45

Note 20 Aksjonærer 46

Note 21 Datterselskaper 48

Note 22 Avlønning av ledende ansatte

og transaksjoner med nærstående parter 48

Note 23 Hendelser etter balansedagen 51

Eqology ASA 52

Resultatregnskap 52

Balanse 53

Kontantstrømoppstilling 54

Note 1 Regnskapsprinsipper 54

Note 2 Informasjon om ledende ansatte

og styremedlemmer 55

Note 3 Andre driftskostnader 56

Note 4 Skattekostnad 56

Note 5 Datterselskaper 57

Note 6 Fordring på konsernselskaper 57

Note 7 Aksjekapital 57

Note 8 Lånegjeld 57

Note 9 Leverandør og annen gjeld 58

Note 10 Gjeld til konsernselskaper 58

Note 11 Aksjonærinformasjon 58

Note 12 Hendelser etter balansedagen 58

Erklæring fra styret og daglig leder 60

3


Viktige hendelser 2012

1. kvartal

• Incentiv tur til Sør-Afrika med 56 gjester etter

kampanje gjennom 2011

• Lokale event i flere storbyer i Norge

og Danmark

• Odd Weidel begynner som ny finansdirektør

i februar

• Nye produkter lansert – Multichi Energy GEL

og Promix

2. kvartal

• Lansering av EQ Skin i København og vår

egen naturlighetsskala

• EQ Skin Tour i Norden

• Tone Aune blir ansatt som ny leder for

kundeservice

Naturen er vår inspirasjonskilde.

Naturen er en stor kraft. Den er nøkkelen

til våre ambisjoner og våre utfordringer.

I Eqology er vi inspirert av naturen

og dens enorme potensial.

3. kvartal

• Toppledersamling Bergen august ved

Robert Heldal

• EQ kick-off med Eric Worre

• Lanserer første produkt i den nye EQ Body

serien – Hand Refreshing Soap

Finansiell kalender 2013

Årsregnskap

mandag 29-apr-13

1. kvartal tirsdag 21-mai-13

2. kvartal tirsdag 20-aug-13

3. kvartal torsdag 14-nov-13

4. kvartal

• Evolution Tour i Norge og Danmark med iPad

og MacBook kampanje

• Get Ready 2013 Holmenkollen Park med

Eric Worre

• Ansettelse av Hogne Vik som ny produktsjef

• Ny klinisk studie på K2 Plus offentliggjøres

• Ny og forbedret nettbutikk lanseres

Kontaktpersoner

Frank Bjordal

Adm. direktør

Telefon: 67 10 21 97

frank@eqology.no

Odd Weidel

Finansdirektør

Telefon: 67 11 12 54

odd@eqology.no

ir.eqology.com

Drivkraften vår er naturlig.

Vi er fast bestemt på å utnytte naturen

til fulle for å utvikle en sunn og vital

virksomhet som gir en fremgangsrik

fremtid for oss selv og kundene våre.

Det ligger i vår natur.

I Eqology har vi en naturlig drivkraft.

It’s in our nature

4


OUR PRODUCTS

Eqologys produktfilosofi er basert på balanse og det å være

i harmoni - med seg selv, sin kropp og med omgivelsene.

I Eqology tenker vi at denne helheten må komme fra naturen.

Det samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter.

VÅR PRODUKTFILOSOFI

Produktene våre innen helsekost, nutricosmetics

(kollagen) og hudpleie er utviklet i

samarbeid med ledende naturmedisinere,

homeopater og biokjemikere. Utvikling og

produksjon foregår i Norge og EU, og følger

GMP-standard (Good Manufacturing Practice).

Vi er kompromissløse i produktutviklingen

og har unike kvalitetsprodukter innen

økt energi og overskudd, trening og prestasjon,

rensing, balanse og velvære, samt en

egen hudpleieserie, EQ SKIN, som vi lanserte

5. mai 2012 i København.

Eqologys produktfilosofi er basert på balanse

og det å være i harmoni - med seg selv, sin

kropp og med omgivelsene. I Eqology tenker vi

at denne helheten må komme fra naturen. Det

samme gjør vi når vi fremstiller våre produkter.

Alle våre helsekostprodukter er basert på

naturlige, høyeffektive ingredienser, som ikke

finnes på WADAs dopingliste.

Våre leverandører garanterer at ingen av

Eqologys produkter er testet på dyr.

6

7


OUR BUSINESS

Vår fremgangsmåte gjør at våre distributører lykkes. Jobber du

fokusert etter metodene som beskrives i brosjyren vår Start Smart,

vil du raskt få godt betalte resultater. Fremgangsmåten som

presenteres her, er den samme som våre toppledere har brukt.

Brosjyren Start Smart og vårt online e-læringsprogram EQ Academy

Training, i kombinasjon med våre produkter og øvrig materiell, vil

hjelpe deg som distributør til å starte og lykkes med din forretning

på en enkel måte.

MULIGHETENE

Som distributør i Eqology disponerer du din

egen tid og du er din egen sjef. Du kan skape en

ekstrainntekt eller en solid gjentagende inntekt

du kan leve av. Inntektspotensialet er ubegrenset.

Du er en del av et sosialt nettverk og får

mulighet til å delta på kurs, arrangementer og

reiser sammen med dine kollegaer.

Eqology Business Kit OG MATERIELL

Eqology har utviklet mange gode hjelpemidler

som bidrar til at du når målene dine.

EQ Business Kit inneholder det du trenger av

materiell for å komme i gang. Jobber du fokusert

etter metodene som beskrives i brosjyren Start

Smart og vårt online e-læringsprogram

EQ Academy Training, vil du raskt få godt betalte

resultater.

Fremgangsmåten som presenteres her, er den

samme som våre toppledere har brukt. Dette

heftet, i kombinasjon med våre produkter og øvrig

materiell, vil hjelpe deg til å starte og lykkes med

din forretning på en enkel måte.

KOMPENSASJON

Eqology har en av de beste og mest rett-ferdige

kompensasjonsplanene i vår bransje. Bonusmodellen

er laget slik at du har like muligheter

til å oppnå god inntekt som de som kom inn i

nettverket før deg. Din fortjeneste avhenger

kun av deg og ditt nettverk.

All provisjon er basert på dine resultater når

det gjelder omsetning og organisasjonsutvikling

i Eqology.

EQ life car program

Vi vet at biler er noe av det som kan gi størst glede

og størst bekymring for folk flest. Vårt bilprogram

gir våre distributører rabatter på eksklusive, sikre

og miljøvennlige biler.

EQ life tour

Hvert år arrangerer Eqology en tur til et eksotisk

reisemål. Her kan du være sammen med positive

kollegaer og utveksle ideer og tanker. Dette skal

være en fem-stjerners opplevelse som du aldri

skal glemme.

8

9


Topp-distributører i Eqology:

Camilla Stene Helsem

Tore Aakre

Eli Johanne Birkeland

Robert Heldal 10 11

Tony Nilson

Rannveig Wahll

Nicolai Rud


Årsberetning

for 2012

Eqology markedsfører og selger helsekost og hudpleieprodukter

i det nordiske markedet direkte til forbruker gjennom nettverkssalg.

Selskapets forretningside er å selge naturlige helsekost- og

hudpleieprodukter via uavhengige distributører direkte til kunden

gjennom abonnements konsepter.

Virksomheten

Eqology er et norsk børsnotert selskap, etablert

i 1998 med virksomhet i hele Norden.

Selskapet markedsfører og selger egne

merkevarer med fokus på naturlige, norske

helsekost- og hudpleieprodukter. Selskapets

forretningsmodell er basert på nettverksmarkedsføring

med direktesalg via

nettbutikk og levering i det nordiske markedet.

Konsernet har legale selskaper kun i Norge og

er lokalisert på Høvik i Bærum. Norge er konsernets

største marked med 78 % av omsetningen,

men selskapet bedriver også salg til Sverige,

Danmark og Finland. Konsernet har ingen

egen produksjonsfasilitet, men produserer sine

produkter hos eksterne produksjonspartnere.

Nye produkter utvikles av konsernet i samarbeid

med eksterne aktører og produksjonsselskapene.

Konsernet har i 2012 hatt forskning

og utviklingskostnader relatert til internutviklede

web-prosjekter på 5,2 mill. kroner. Prosjektet

faller inn under Skattefunn ordningen.

Eqology ASA er Notert på Oslo Axess.

Hovedtrekk for 2012

Eqology ASA ble børsnotert i 2010 og selskapets

nye profil ble lansert i 2011. Gjennom reprofileringen

har selskapet etablert en profil

som gjenspeiler våre verdier og høye kvalitet.

Dette har i tillegg bevisstgjort organisasjonen,

produktene og lagt til rette for den positive

utvikling vi har sett i 2012 og som vi forventer

skal fortsette også i årene som kommer.

I juni 2012 ble Eqologys nye hudpleieserie – EQ

Skin – lansert, og en ny klinisk studie på vitamin

K2 ble offentliggjort. Mot slutten av året ble den

nye og forbedrede nettbutikken lansert. IT-avdelingen

ble besluttet outsourcet i fjerde kvartal

med effekt fra og med 31.desember 2012.

Hendelser etter balansedagen

På ekstraordinær generalforsamling 12. mars

2013 ble det valgt inn nytt styre i Eqology. Se

note 22 for mer utfyllende informasjon. Det er

ikke registrert andre vesentlige hendelser etter

balansedagens slutt som påvirker konsernets

regnskap.

12

13


Nærmere om

konsernets resultat

Konsernet har ikke sammenligningstall fra tilsvarende periode i

2010 før etablering av konsernet, men er basert på perioden fra

stiftelsen av Eqology ASA den 1. august 2010 til 31. desember 2010.

Salgsinntektene for konsernet i 2012 var på 91,5

mill. kroner. Det er en økning på 7 % sammenlignet

med 2011. Inntektene fra det norske markedet

var på 70,2 mill. kroner, mens inntekter

fra de øvrige nordiske landene var på 21,3 mill.

kroner. Driftsresultatet i 2012 var på -0,15 mill.

kroner: Det er en forbedring på 11 mill. kroner

sammenlignet med 2011.

Morselskapets driftsresultat viser ett underskudd

på 2,01 mill. kroner. Regnskapet er også

belastet med 0,5 mill. kroner i internkostnader

fra datterselskap.

Nøkkeltall

(Beløp i NOK tusen) 2012 2011

Totale inntekter 91 491 85 266

EBITDA 3 418 (2 861)

EBITDA-margin 3,7 % -3,4 %

Resultat før skatt (1 670) (12 099)

EBITDA for konsernet endte på 3,42 mill. kroner.

Det er en forbedring på 6,2 mill. kroner sammenlignet

med i fjor. Resultat før skatt var i 2012

på -1,67 mill. kroner.

31.12.2011 var hhv. 32,2 mill. kroner og 53,3 %.

Morselskapets bokførte egenkapital pr 31. desember

2012 var 43,17 mill. kroner, tilsvarende

en egenkapitalandel på 57,8 %. Tilsvarende tall

pr 31.12.2011 var hhv. 45,1 mill. kroner og 61 %.

Kontantstrøm

Konsernet hadde for året en netto endring i

kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt

på -0,8 mill. kroner. Kontantstrøm fra driften var

1,0 mill. kroner for perioden. Kontantstrøm benyttet

til investeringsaktiviteter var på -0,1 mill.

kroner mot -4,0 mill. kroner i 2011. Fjorårets store

investeringer var primært knyttet til investeringer

i et nytt web-handelssystem og tilknyttet IT

plattform. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

var på -1,7 mill. kroner i 2012. Det skyldes

nedbetaling av langsiktig banklån på 2,2 mill.

kroner og utstedelse av obligasjonslån på 0,50

mill. kroner.

Konsernet hadde kontanter, kontantekvivalenter

og kassekredittrekk på -5,2 mill. kroner pr.

31. desember 2012 sammenlignet med -4,44

mill. kroner pr. 31. desember 2011. Selskapet har

tilgjengelig ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill.

kroner.

Finansiering

Selskapet utstedte i 2011 et konvertibelt lån på

5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.

Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mainovember

2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet

betaler 10 % nominell rente. Selskapet har

en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i

november 2013 før utøvelse av konverteringsretten.

4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i

2011. Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner

ble innbetalt i januar 2012.

Kredittrammen på selskapets kassekredittgjeld

ble 11. april 2013 økt til 9 mill. kroner (fra 7 mill. kroner).

Fortsatt drift

I samsvar med regnskapsloven § 3-3a bekreftes

det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede

ved avleggelsen av årsregnskapet. Konsernet

er i en sunn økonomisk og finansiell stilling.

Fremtidig utvikling

Eqology har gjennomført mange kampanjer

og hatt gjennomgående høy aktivitet i 2012,

noe som har medført ny omsetningsrekord. Selskapets

nye nettbutikk ble lansert i 4. kvartal

2011 og det forventes at den omsetningsøkning

vi har sett i 2012 forsetter også i 2013.

Resultatene i fjor ble preget av et høyt kostnadsnivå

knyttet til lansering av nytt merkenavn,

logo, og design- og profilering. Det forventes

et lavere kostnadsnivå i 2013 blant annet

som en følge av lavere transaksjons- og IT-kostnader.

IT-avdelingen ble outsourcet fra og med

31. desember 2012.

Finansiell Risiko

Selskapet er utsatt for finansiell risiko gjennom

konsernets finansielle instrumenter, i første omgang

knyttet til markedsrisiko gjennom endring

i rentebetingelser og endring i valutakurser.

Konsernet administrer risikoen gjennom identifisering

og evaluering av potensielle risikoer.

Konsernet har ikke inngått derivater for å redusere

finansiell risiko.

om langsiktig lån (for ytterligere info se note 15

i konsernregnskapet), og er utsatt for kontantstrømsrisiko

relatert til rentebetingelsene.

Kredittrisiko

Konsernet er ikke utsatt for kredittrisiko knyttet

til kundefordringer da alt salg skjer med forskuddsbetaling.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisikoen består av risikoen for at konsernet

ikke vil være i stand til å møte sine gjeldsforpliktelser.

Konsernets likviditet er pr 31.12.2012

på 0,87 mill. kroner. Selskapets likviditet tilgjengelig

består primært av tilgjengelig kassekreditt

da bankinnskudd, i alle vesentligheter, er

bundet pr. 31.12.12. I tillegg har konsernet en

ubenyttet kassekreditt på 0,9 mill. kroner. Konsernet

forventer å møte operasjonelle og finansielle

forpliktelser gjennom positiv kontantstrøm

fra drift framover.

Konsernets langsiktige lån er underlagt betingelser

(covenants) som er knyttet til Eqology.no

AS sin EBITDA og egenkapitalandel, som beskrevet

i note 15.

Eqology.no AS har pr. 31.12 2012 fått avkall (waiver)

fra lånebetingelsene fra DNB knyttet til

EBITDA krav og egenkapitalgrad (EBITDA skal

på 12 mnd basis være 5 mill. kroner og egenkapital

skal utgjøre minimum 20 % av totalkapital).

Selskapet skal ha en ny vurdering av lånebetingelsene

med banken i juni 2013. For ytterligere

informasjon om finansiell risiko vises til note 18 i

konsernregnskapet.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet i konsernet anses som godt. Konsernet

hadde ingen personskader i 2012, og det er ikke

iverksatt tiltak gjennom året vedrørende arbeidsmiljøet.

Sykefraværet i konsernet var i 2012 på 8 %.

Likestilling

Selskapet har som målsetting å være en arbeidsplass

med full likestilling mellom kvinner

og menn. Ved utgangen av 2012 var 50 % av

konsernets ansatte menn.

Balansen

Konsernets bokførte egenkapital pr. 31. desember

2012 var 31 mill. kroner, tilsvarende en

egenkapitalandel på 56 %. Tilsvarende tall pr

Morselskapet hadde en netto endring i kontanter

og kontantekvivalenter på 2 tusen kroner.

Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter

pr 31.12.2012 var 5 tusen.

Markedsrisiko

Konsernet er eksponert for endringer i valutakurser,

spesielt EUR, SEK og DKK, da ca. 22 % av

konsernets salgsinntekter skjer i disse valutaene.

Konsernets drift er delvis finansiert gjenn-

Ytre miljø

Konsernet driver ikke virksomhet som forurenser

det ytre miljøet av vesentlig betydning.

14 15


Eierstyring

og selskapsledelse

Styret i Eqology ASA tilstreber å etterleve norsk anbefaling for

eierstyring og selskapsledelse, revidert 23. oktober 2012 samt

regnskapslovens bestemmelser § 3-3b. Etterlevelse av anbefalingen

og regnskapsloven skjer på bakgrunn av «følg eller forklar».

Selskapets prinsipper for god eierstyring og selskapsledelse

skal legge grunnlag for langsiktig

verdiskapning til beste for aksjonærer, ansatte

og samfunnet for øvrig. Prinsippene skal klargjøre

rolledeling mellom aksjeeiere, styret og daglig

ledelse utover det som fremgår av lovgivningen.

Prinsippene skal bidra til å styrke tilliten til

selskapet blant aksjeeiere, i kapitalmarkedet

og hos andre interessenter.

Styret i Eqology ASA vil til enhver tid påse at selskapet

har god eierstyring og selskapsledelse,

og er gjenstand for årlig vurdering og diskusjon i

styret, der også teksten til dette kapitlet i årsrapporten

blir behandlet.

Den videre gjennomgang av Eqologys prinsipper

for eierstyring og selskapsledelse følger

systematikken i siste reviderte versjon av anbefalingen

fra 2012. Redegjørelsen omfatter hvert

enkelt punkt i anbefalingen og gir en beskrivelse

av Eqologys etterlevelse.

Eqology har utarbeidet egne etiske retningslinjer

som er tilgjengelig på selskapets nettsider

http://ir.Eqology.no under «Eqology Shares

Corporate Governance».

Virksomheten

Selskapets vedtekter har under paragrafen

for selskapets virksomhet følgende ordlyd:

«Selskapets virksomhet er å drive handel innen

helsekostmarkedet og andre markeder som

står i naturlig forbindelse med helsekostmarkedet,

samt alt som hermed er forbundet, herunder

å delta i andre selskap.».

Eqology driver i tråd med sin formålsparagraf,

med virksomhet innen handel av helsekost og

hudpleie. Virksomheten er langsiktig, og det

vurderes løpende potensielle forretningsmessige

utvidelser i tråd med formålsparagrafen.

Selskapskapital og utbytte

Konsernets egenkapital pr 31.12.2012 var på 31

mill. kroner, tilsvarende en egenkapitalandel

på 56 %. Eqology har en målsetting å følge en

utbyttepolitikk som er til beste for aksjonærene.

Utbyttets størrelse vil være avhengig av selskapets

investeringsbehov, vekstrate og økonomisk

utvikling, finansieringsbehovet i selskapet, samt

utbyttebegrensning i form av fri egenkapital og

datterselskapet Eqology.no AS begrensning i

forhold til låneforutsetninger. Eqology har ikke

utbetalt utbytte siden selskapets oppstart.

Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt

lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i

perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5

per aksje. Lånet betaler 10 % nominell rente.

Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale

lånet i november 2013 før utøvelse av

konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble

innbetalt i 2011. Det resterende beløpet på 0,5

mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

I sammenheng med konverteringsretten på

lånet ble utstedelse av 2 130 887 aksjer autorisert

på ekstraordinær generalforsamling

14-november 2011.

Likebehandling av aksjeeiere

og transaksjoner med nærstående

Eqology har en aksjeklasse og hver aksje gir en

stemme. Eqology følger anbefalingens prinsipper

for likebehandling av aksjonærer. Transaksjoner

med nærstående parter analyseres

løpende, og er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet.

Transaksjoner mellom nærstående parter gjøres

til markedsbetingelser og vurderes opp mot

alternative uavhengige parter. Samtlige av

styrets medlemmer og den daglige ledelse er

informert om deres meldeplikt hvis de direkte

eller indirekte har en vesentlig interesse i en avtale

som inngås av selskapet.

Fri omsettelighet

Alle Eqology aksjene har like rettigheter og er

fritt omsettelige. Aksjen er ikke underlagt noen

form for vedtektsfestet omsetningsbegrensninger.

Generalforsamlingen

Eqology søker å legge til rette for at flest mulig

aksjeeiere kan utøve sine rettigheter ved å

delta i generalforsamlingen, og at generalforsamlingen

blir en effektiv møteplass for aksjeeiere

og styret.

Generalforsamlingen avholdes hvert år innen

utgangen av juni måned. Innkalling og saksdokumenter

til generalforsamlingen sendes

aksjeeierne senest 21 før generalforsamlingen

avholdes, og er tilgjengelig på selskapets hjemmeside

senest 21 dager før avholdelse. Påmelding

skjer via skriftlig tilbakemelding senest tre

virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke selv kan delta, kan avgi

stemme ved bruk av skriftlig fullmakt. Det gis

nærmere informasjon om bruk av fullmakt og

aksjeeieres rett til å få behandlet saker på generalforsamlingen

i innkallingen. Selskapet tilstreber

at saksdokumentene er utførlige slik at

aksjeeierne kan ta stilling til alle saker som skal

behandles. Selskapet har for generalforsamlingen

2012 av tidsmessig årsaker ikke lagt til rette

for elektronisk deltakelse eller fullmaktsgivning.

Det følger av anbefalingen at styret, valgkomiteen

og revisor skal være til stede i generalforsamlingen.

Anbefalingen avvikes og til stede vil

være styrets leder, selskapets administrerende

direktør og finansdirektør. Generalforsamlingen

åpnes av styrets leder.

Generalforsamlingen velger møteleder. Informasjon

om saksdokumenter og innkallingen vil

finnes på selskapets hjemmeside.

Valgkomité

Eqology har vedtektsfestet at selskapet skal ha

en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av til

sammen 3 medlemmer som skal være aksjeeiere

eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens

medlemmer, herunder valgkomiteens

leder, velges av generalforsamlingen for to år

av gangen. Ny valgkomite ble valgt ved ekstraordinær

generalforsamling 12. mars 2013.

Valgkomiteen avgir innstilling til valg av aksjonærvalgte

medlemmer til styret og godtgjørelse

til styrets medlemmer. Godtgjørelse til

medlemmene av valgkomiteen fastsettes av

generalforsamlingen.

Bedriftsforsamling og styre,

sammensetning og uavhengighet

Av anbefalingen fremgår det at selskap med

mer enn 200 ansatte som hovedregel skal ha en

bedriftsforsamling. På bakgrunn av Eqology’s

størrelse (21 ansatte pr. 31. desember 2012), er

det besluttet å fravike denne anbefalingen.

Selskapet har således ingen bedriftsforsamling.

Generalforsamlingen velger styrets leder og

medlemmer til styret. Styret velges for to år av

gangen, og ble valgt inn på generalforsamlingen

i 2010. QV Private Equity AB ble ny hovedaksjonær

i Eqology 21. desember da fondet

kjøpte 26,5 % av aksjene til Karstein Gjersvik.

Som en følge av at selskapet fikk ny hovedaksjonær

ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling

den 12. mars 2013. Der ble det valgt

nytt styre.

Ny styreformann er Frode Bohan, og styrets øvrige

medlemmer er Anette Askvig og Kjell Hetland.

Det er tilstrebet at styrets sammensetning

er slik at den kan ivareta aksjonærfellesskapets

interesser og selskapets behov for kompetanse,

kapasitet og mangfold. Styresammensetnin-

16

17


gen fyller anbefalingens krav til medlemmenes

uavhengighet av selskapets ledelse, hovedaksjeeiere

og vesentlige forretningsforbindelser.

Representanter for den daglige ledelse er ikke

medlemmer av selskapets styre. Samtlige av

styremedlemmene er uavhengig av selskapets

daglige ledelse og vesentlige forretningsforbindelser

med unntak av styreformann Frode

Bohan som beskrevet i note 22 i konsernregnskapet.

Frode Bohan eide 965 441 av aksjene i

selskapet pr. 31.12.2012 tilsvarende 4,5 %.

Styreformann igjennom 2012, Karstein Gjersvik,

er involvert i den daglige ledelse i datterselskapet

Eqology.no AS ved sitt verv som styreformann

der. Fire av fem av styremedlemmene er

videre uavhengig av selskapets større aksjeeiere.

Styreformann Karstein Gjersvik eide 828 099

av aksjene i selskapet pr. 31.12.2012 tilsvarende

3,9 %.

Styremedlemmers oppmøte og deltakelse i avholdte

styremøter har i perioden vært bra. Det

er to styremedlemmer som har ett fravær hver.

Styrets arbeid

Styret har det overordnede ansvar for ledelsen

av selskapet. Dette inkluderer et ansvar for å

overvåke og utføre kontroll med selskapets aktiviteter.

Styret har fastsatt instruks for styret og

den daglige ledelse. Instruksen er tilgjengelig

Eqology’s hjemmeside under «Eqology Shares

Corporate Governance».

Styret vedtar to ganger i året plan for avholdelse

av styremøter for det påfølgende halvår.

Det har i perioden ikke vært etablert egne styreutvalg.

Disse oppgavene er ivaretatt av styret

som helhet. Dette gjelder også revisjonsutvalg,

hvor det basert på selskapets størrelse er benyttet

adgangen loven gir til å bestemme at det

samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg.

Det er i perioden avholdt 4 styremøter og det er

behandlet 16 saker.

Risikostyring og intern kontroll

Selskapet er opptatt av å sikre en systematisk

og bevisst håndtering av risiko i alle deler av

virksomheten, og anser dette som en forutsetning

for langsiktig verdiskapning for aksjonærer,

ansatte og samfunnet.

Eqology’s risikobilde blir gjennomgått i ledelsen

på månedlig basis. Dette omfatter blant annet

risikoer relatert til lønnsomhet, HMS, sikkerhet,

informasjonssikkerhet, finansiell rapportering,

omdømme, samfunnsansvar og compliance.

Dersom ikke-akseptable forhold identifiseres,

blir det iverksatt risikoreduserende tiltak. Målsetningen

er at organisasjonen over tid skal

øke kompetansen til å vurdere risiko i forhold

til forventet avkastning, og at dette skal bidra

ytterligere til forbedring av konsernets beslutningsprosesser.

Vekstmuligheter skal alltid vurderes mot tilhørende

risikobilde. Eqology’s diversifiserte

produktportefølje, segmentene helsekost og

hudpleie, reduserer risikoen og virker konjunkturavdempende.

Samtidig medfører den geografiske

bredden i konsernets virksomhet at eksponeringen

mot makroforhold reduseres. Det

henvises for øvrig til Eqologys webside – investor

relations – corporate governance (www.eqology.no),

samt note 3 og note 18 for nærmere

beskrivelse av konsernets risikofaktorer.

Intern kontroll og risikostyring

av finansiell rapportering

Eqology ASA utgir fire delårsregnskap i tillegg til

det ordinære årsregnskapet. Regnskapet skal

tilfredsstille juridiske og regulatoriske krav og

utarbeides i samsvar med de vedtatte regnskapsprinsipper,

og skal publiseres i henhold til

timeplanen fastsatt av styret.

På månedlig basis avlegges det en rapport til

styret hvor finansiell rapportering sammenlignes

med budsjett og hvor sentrale risikoer analyseres.

Eqology ASA har etablert en rekke risikovurdering

og kontrolltiltak i forbindelse med utarbeidelse

av regnskapet både på månedlig,

kvartalsvis og årlig basis. I forbindelse med

gruppens regnskapsavslutning foretas det avstemninger

av alle vesentlige regnskapsposter

samt kvalitetskontroll for å sikre samsvar med

rapporteringskrav.

I tillegg avholdes det separate ledelses møter

holdes for å identifisere gruppens sentrale risikofaktorer.

Styret har også separate møter med

ekstern revisor til å gjennomgå overnevnte tiltak,

og gjennomfører forberedende vurderinger

av delårsregnskap og årsregnskap.

Godtgjørelse til styret

Styrehonorarene er ikke resultatavhengige og

det er heller ikke tildelt opsjoner i Eqology ASA.

Styret skal godkjenne eventuell annen godtgjørelse

enn styrehonorar, revisjonsutvalgshonorar

og kompensasjonsutvalgshonorar fra selskapet

til medlemmer av styret. Note 22 i årsregnskapet

viser godtgjørelser til styret i Eqology ASA.

Godtgjørelse til ledende ansatte

I styrets erklæring om fastsettelse av lønn og

annen godtgjørelse til ledende ansatte, jfr. note

22 i konsernregnskapet, er det redegjort for

godtgjørelse til ledende ansatte og konsernets

betingelsespolitikk, herunder omfang og innretning

av bonus- og aksjerelaterte ordninger.

Resultatavhengig godtgjørelse er knyttet til verdiskapning

for aksjonærene og resultatutvikling

for selskapet. Styrets erklæring behandles på

ordinær generalforsamling. Note 22 i årsregnskapet

viser godtgjørelser til ledende ansatte i

Eqology ASA.

Informasjon og kommunikasjon

Styret har fastsatt retningslinjer for selskapets

rapportering av finansiell og annen informasjon

basert på åpenhet og under hensyn til kravet

om likebehandling av aktørene i verdipapirmarkedet.

Selskapet publiserer årlig en oversikt

over datoer for viktige hendelser. Informasjon

til selskapets aksjeeiere legges ut på selskapets

hjemmeside samtidig som den publiseres til

markedet. Alle aksjonærer likebehandles når

det gjelder tilgang til finansiell informasjon.

Finansiell kalender for 2012 ligger på selskapets

hjemmeside under «Financial Reports Financial

Calendar». Hendelser av betydning for selskapet

rapporteres til markedet umiddelbart.

Overtakelse

Styret vil ikke uten særlige grunner søke å forhindre

eller vanskeliggjøre at noen fremsetter

tilbud på selskapets virksomhet eller aksjer. Dersom

en overtakelsessituasjon skulle oppstå, vil

styret, i tillegg til å følge relevant lovgivning og

regelverk, søke å følge de anbefaling som er

gitt i punkt 14 – Selskapsovertakelse, fra Norsk

anbefaling revidert 23. oktober 2012. Det foreligger

ingen ytterligere skriftlige retningslinjer for

fremgangsmåte ved eventuelle overtakelsestilbud.

Revisor

Styret har utarbeidet retningslinjer vedrørende

annet arbeid enn revisjon utført av revisor eller

personer tilknyttet revisor. Retningslinjene

er tilgjengelig på Eqologys hjemmeside under

«Eqology Shares Corporate Governance».

Revisor fremlegger årlig hovedtrekkene for

gjennomføring av revisjonsarbeidet. Her gir revisor

en redegjørelse for eventuelle vesentlige

forhold rundt endringer av regnskapsprinsipper,

vurdering av regnskapsestimater og eventuelle

uenigheter mellom revisor og administrasjonen.

Det gis også en gjennomgang av selskapets internkontroll,

herunder identifisering av svakheter

og forslag til forbedringer. Revisor redegjør

også for eventuelle forhold som har betydning

for revisors uavhengighet. Ved revisors redegjørelse

påser styret at aktuelle spørsmål kan drøftes

med ekstern revisor uten at administrasjonen

er til stede. Det er i note 5 i konsernregnskapet

og note 3 i morselskapsregnskapet redegjort for

honorar til revisor.

Lønn og annen godtgjørelse til

ledende ansatte

I henhold til norsk aksjelovgivning har styret

også utarbeidet en egen erklæring om lønn

og annen godtgjørelse til ledende ansatte som

vil bli lagt frem for behandling på årets generalforsamling.

Erklæring med en oversikt over

godtgjørelser er gjengitt i note 22 i konsernregnskapet.

International Financial Reporting Standards

(IFRS)

Regnskapet for 2012 er avlagt etter IFRS. Morselskapets

regnskap er utarbeidet i samsvar med

regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk

i Norge.

Ytterligere orientering om regnskapsprinsipper

er gjengitt i note 2 i konsernregnskapet og note

1 i morselskapsregnskapet.

18 19


Styret I EQOLOGY

Frode Bohan

Styreformann

Bohan har studert markedsføring og informatikk. Bohan startet

sin karriere i bransjen i 1991 og basert på erfaring fra bygging av

MenaQ7 merkevare, grunnla han NoLabel og NutriCon, som er

en av verdens ledende nutraceutical og farmasøytiske

kommunikasjonsselskaper. I 2004 var han med på å grunnlegge

NattoPharma Ltd, som senere ble NattoPharma ASA. Han har

vært en betydelig aksjonær i både NattoPharma ASA og

Eqology ASA i en årrekke.

Med over 20 års erfaring grundererfaring jobber Bohan nå som

arbeidende styreformann i både Eqology og NattoPharma.

Videre er Bohan leder av styret ved ImmunoPharma AS.

Bohan eier 965 441 aksjer i Eqology.

Anette Askvig

styremedlem

Askvig har i mange år jobbet som konsulent innen HR og rekruttering

hos Manpower i Oslo. Arbeidet har primært vært rettet mot key

account kunder innen bank, finans og forsikring. Hun har tidligere

jobbet i rekrutteringsselskapet, Jobline Norge (Monster) som key

account manager med salg, prosjektstyring, research og som

kurs- og foredragsholder.

Askvig har jobbet i Zürich Forsikring som rådgiver innen

skadeforsikring hvor hun også her var involvert i markedsføringen

av selskapet. Hun har omfattende ledelseserfaring og har også

jobbet med salg, rådgivning og markedskommunikasjon innen

helsekostbransjen. Askvig eier ingen aksjer i Eqology.

Askvig eier ingen aksjer i Eqology.

Kjell Hetland

styremedlem

Kjell Hetland begynte i Morten Werrings Rederi AS («MWR») i 1981,

hvor han i dag er administrerende direktør. Han har også tidligere

vært ansatt som partner/direktør i Hjalmar Bjørge Shipbrokers og

som styremedlem i Eidsiva Rederi ASA. Hetlands har i tillegg bred

og lang erfaring fra aktiviteter innen corporate finance, salg og

kjøp, partnerskap, fusjoner og oppkjøp.

Hetland er for tiden også direktør eller styreleder i en rekke selskaper

i og utenfor MWR konsernet samt privat investor. Han holder en

Master of Business and Marketing grad.

Hetland eier 1 751 856 aksjer i Eqology.

21


Eqology ASA hadde i 2012 et underskudd på 1,91 mill. kroner som

styret foreslår overført fra annen egenkapital. Selskapet har ingen

fri egenkapital til utdeling av utbytte ved utgangen av 2012.

Høvik, 29. april 2013

Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Frank Erikstad Bjordal

Administrerende direktør

Resultatdisponering

22


Årsregnskap

2012

Konsolidert oppstilling over finansiell stilling

pr.

pr.

Beløp i NOK tusen noter 31.12.2012 31.12.2011

Varige driftsmidler 2, 8 247 494

Goodwill 2, 9 32 537 32 537

Andre immaterielle eiendeler 2, 10 7 858 11 102

Utsatt skattefordel 6 5 437 5 652

Sum anleggsmidler 46 080 49 786

Kundefordringer og andre fordringer 2, 11 1 938 1 085

Varelager 2, 12 6 387 7 917

Kontanter og kontantekvivalenter 2, 13, 17 866 1 652

Konsolidert resultatregnskap

Beløp i NOK tusen noter 2012 2011

Salgsinntekt 2,3 91 491 85 266

Andre inntekter - -

Sum inntekter 91 491 85 266

Varekostnad (25 302) (26 176)

Lønns- og personalkostnader 2,4,22 (13 888) (12 049)

Avskrivning og amortisering 2,8,10 (3 565) (8 468)

Andre driftskostnader 5 (48 883) (49 900)

Driftsresultat (148) (11 329)

Finansinntekter 83 62

Finanskostnader 15,18 (1 605) (832)

Resultat før skatt (1 670) (12 099)

Skattekostnad 2,6 421 3 315

Resultat i perioden (1 249) (8 784)

Tilordnet til:

Aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784)

Resultat per aksje 7 (0,06) (0,41)

Sum omløpsmidler 9 191 10 654

Sum eiendeler 55 271 60 440

Aksjekapital 14, 20 1 065 1 065

Annen innskutt kapital 45 918 45 918

Annen egenkapital (16 019) (14 770)

Sum egenkapital 30 964 32 213

Lånegjeld 2, 15, 18 5 145 4 575

Utsatt skattegjeld 2, 6 1 234 1 870

Langsiktig gjeld 6 379 6 445

Kortsiktig del av lånegjeld 1 115 3 345

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 2, 16, 18 10 705 12 343

Kassekredittgjeld 2, 17, 18 6 108 6 094

Sum kortsiktig gjeld 17 928 21 782

Sum gjeld 24 307 28 227

Sum egenkapital og gjeld 55 271 60 440

Høvik, 29. april 2013

Konsolidert oppstilling over totalresultat

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Resultat for perioden (1 249) (8 784)

Andre inntekter og kostnader -

Totalresultat for perioden (1 249) (8 784)

Tilordnet aksjonærene i morselskapet (1 249) (8 784)

Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Frank Erikstad Bjordal

Administrerende direktør

24 25


Konsolidert oppstilling

over kontantstrømstrømmer

Konsolidert oppstilling

av endringer i egenkapital

Beløp i NOK tusen noter 2012 2011

Kontantstrøm fra driften:

Resultat før skattekostnad (underskudd) (1 670) (12 099)

Avskrivninger og amortiseringer 8, 10 3 565 8 468

Annen amortisering 70 9

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer, andre fordringer og varelager 11, 12 677 (4 166)

Leverandører og annen gjeld (1 638) 3 980

Netto kontantstrøm fra drift 1 004 (3 807)

Investeringer i immaterielle eiendeler 10 (74) (3 452)

Investeringer i varige driftsmidler 8 - (530)

Lån til andre selskaper -

Tilbakebetaling på lån til andre selskaper -

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (74) (3 982)

annen

Aksje innskutt Annen sum

Beløp i NOK tusen kapital egenkapital egenkapital egenkapital

Egenkapital pr. 01.01.2011 1 065 45 815 (5 986) 40 894

Totalresultat for perioden - - (8 784) (8 784)

Egenkapitalkomponent fra obligasjoner - 103 - 103

Egenkapital pr 31.12.2011 1 065 45 918 (14 770) 32 213

Egenkapital pr 01.01.2012 1 065 45 918 (14 770) 32 213

Totalresultat for perioden - - (1 249) (1 249)

Egenkapital pr 31.12.2012 1 065 45 918 (16 019) 30 964

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviter:

Nedbetaling av lån 15 (2 230) (2 230)

Utstedelse av obligasjonslån 500 4 669

Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (1 730) 2 439

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter (800) (5 350)

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt (4 442) 908

Kontanter, kontantekvivalenter og kassekreditt 13 (5 242) (4 442)

Klassifisering i balansen:

Kontanter og kontantekvivalenter 866 1 652

Kassekredittgjeld (6 108) (6 094)

Sum (5 242) (4 442)

Annen kontantstrøm informasjon:

Betalte renter 1 213 636

26 27


Noter til de

finansielle resultatene

NOTE 1 Generell informasjon

Konsernregnskapet til Eqology ASA og datterselskaper (samlet konsern) ble vedtatt av styret den

29. april 2013. Eqology ASA er et allment aksjeselskap stiftet den 26. august 2010 og er hjemmehørende

i Norge. Konsernet utvikler, markedsfører og selger produkter innen helsekost og velvære

i Norge, Sverige, Finland og Danmark.

Konsernets forretningsadresse er Kirkeveien 59b, 1322 Høvik, Norge.

NOTE 2 Sammendrag av viktigste regnskapsprinsipper

2.1 Rammeverk for regnskapsavleggelse

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards

(IFRS) og tolkninger utgitt av International Accounting Standards Board og er som fastsatt av EU.

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet basert på historisk kost prinsippet. Konsernregnskapet

er presentert i og alle tall er avrundet til nærmeste tusen med mindre annet er opplyst.

2.2 Bruk av estimater og regnskapsmessige vurderinger ved utarbeidelse av konsernregnskapet

Konsernregnskapet har blitt utarbeidet i henhold til IFRS. Det innebærer at ledelsen har benyttet

estimater og forutsetninger som påvirker eiendeler, gjeld, inntekter og kostnader. Dette gjelder

spesielt for vurderinger knyttet til immaterielle eiendeler som goodwill og kundeforhold samt utsatt

skattefordel. Fremtidige hendelser kan føre til at estimatene endres og faktiske beløp kan avvike

fra estimerte beløp.

Goodwill

Konsernet vurderer nedskrivningsbehov for goodwill på en årlig basis. I tillegg blir goodwill testet

for nedskrivning dersom det foreligger indikatorer på nedskrivning. Dette innebærer at

bruksverdi av den kontantstrømgenererende enhet som goodwill er fordelt til må estimeres.

Når bruksverdi skal estimeres må ledelsen estimere fremtidige kontantstrømmer fra den kontantstrømgenererende

enhet og velge en diskonteringsrate for å beregne en nåverdi av disse kontantstrømmene.

Endringer av nåværende estimater kan føre til nedskrivninger i fremtidige perioder.

Andre immaterielle eiendeler

Anskaffelseskost til immaterielle eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp er virkelig verdi på oppkjøpstidspunkt.

Fastsettelse av brukstid krever at ledelsen anvender skjønn. På hver rapporteringsdato

vurderer ledelsen om det finnes indikasjoner på nedskrivning. Dersom det er indikatorer på

nedskrivning, må gjenvinnbart beløp beregnes.

Utsatt skattefordel

Utsatt skattefordel blir balanseført for ubenyttede skattemessige tap i den grad det er sannsynlig

at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å benytte fremførbare underskudd. Ledelsen

må benytte skjønn ved utarbeidelse av beløpet som kan balanseføres, basert på beregnet

tidspunkt og beløp for fremtidige skattemessig inntekt samt ved bruk av skatteplanlegging.

Inntektsføring

Konsernet selger varer med begrenset returrett. Konsernet estimerer prosentandelen returer basert

på en omfattende salgsstatistikk. Ledelsen har vurdert at estimerte returer kan måles pålitelig og

salg med returrett resultatføres ved levering.

28

29


2.3 Konsolidering

Konsernregnskapet omfatter Eqology ASA og selskaper som kontrolleres av konsernet (datterselskaper).

Kontroll foreligger normalt når konsernet eier, direkte eller indirekte, mer en 50 % av aksjene

i selskapet og kontroll kan utøves. Ikke-kontrollerende eierinteresser blir inkludert i egenkapitalen.

Konserninterne transaksjoner, balanseposter, inntekter og kostnader er eliminert i konsolideringen.

Datterselskaper blir konsolidert fra oppkjøpstidspunkt, tidspunkt hvor konsernet får kontroll, og blir

konsolidert fram til kontroll opphører.

2.4 Omregning av utenlandsk valuta

a) Funksjonell valuta og presentasjonsvaluta

Konsernet presenterer regnskapet i norske kroner. Dette er også funksjonell valuta for alle

enhetene i konsernet.

b) Transaksjoner og balanseposter

Transaksjoner i utenlandsk valuta regnes om til den funksjonelle valutaen ved å bruke kursen

på transaksjonsdagen. Valutagevinster og -tap som oppstår ved betaling av slike transaksjoner,

samt omregning av eiendeler og gjeld i utenlandsk valuta på balansedagen, blir innregnet i

resultatregnskapet.

2.5 Virksomhetsoppkjøp

Oppkjøpsmetoden benyttes for regnskapsføring ved kjøp av datterselskaper og virksomheter. Anskaffelseskost

ved oppkjøp måles til virkelig verdi av: eiendeler som ytes som vederlag ved kjøpet,

egenkapitalinstrumenter som utstedes og pådratte forpliktelser ved overføring av kontroll. Identifiserbare

oppkjøpte eiendeler, overtatt gjeld og betingede forpliktelser overtatt eller pådratt er

regnskapsført til virkelig verdi på oppkjøpstidspunktet, uavhengig av eventuelle ikke-kontrollerende

eierinteresser.

Anskaffelseskost som overstiger virkelig verdi av identifiserbare netto eiendeler i datterselskapet

balanseføres som goodwill. Transaksjonskostnader ved virksomhetsoppkjøp resultatføres.

2.6 Varige driftsmidler

Varige driftsmidler vurderes til anskaffelseskost fratrukket akkumulerte avskrivninger og akkumulerte

nedskrivinger. Anskaffelseskost inkluderer kostnader som er direkte henførbare til anskaffelsen

av eiendelen.

Når det er sannsynlig at framtidige økonomiske fordeler knyttet til kostnaden vil tilflyte konsernet,

og kostnaden kan måles pålitelig, legges etterfølgende kostnader til driftsmidlenes balanseførte

verdi eller balanseføres separat. Alle andre reparasjons- og vedlikeholdskostnader resultatføres i

den perioden de oppstår.

Varige driftsmidler avskrives etter lineær metode slik at driftsmiddelets anskaffelseskost avskrives

til restverdi over forventet utnyttbar levetid. Eiendelens restverdi og brukstid vurderes, og justeres

dersom nødvendig, ved hver balansedato. Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over

estimert utnyttbar levetid som utgjør 3- 5 år.

Gevinst og tap ved avhendelse blir beregnet ved å trekke bokført verdi fra eventuell salgssum og

blir presentert netto i resultatregnskapet.

2.7 Immaterielle eiendeler

Immaterielle eiendeler som blir kjøpt eksternt blir målt til anskaffelseskost. Anskaffelseskost til immaterielle

eiendeler anskaffet i virksomhetsoppkjøp blir målt til virkelig verdi på overtakelsestidspunktet.

I etterfølgende måling blir immaterielle eiendeler målt til anskaffelseskost fratrukket akkumulert

amortisering og akkumulerte nedskrivninger.

Utgifter til vedlikehold av programvare kostnadsføres etter hvert som de påløper. Utviklingsutgifter

som er direkte henførbare til design og testing av en identifiserbar og unik programvare som kontrolleres

av konsernet, blir balanseført som en immateriell eiendel når følgende kriterier er oppfylt:

• det er teknisk mulig å ferdigstille programvaren slik at den vil være tilgjengelig for bruk;

• ledelsen har til hensikt å ferdigstille programvaren og bruke den;

• det er mulig å bruke programvaren;

• det kan påvises hvordan programvaren vil generere sannsynlige fremtidige økonomiske fordeler

• tilstrekkelige tekniske, finansielle eller andre ressurser er tilgjengelige for å ferdigstille og ta i bruk

programvaren; og

• utgiftene kan måles pålitelig

Andre utviklingsutgifter som ikke oppfyller disse kriteriene blir kostnadsført etter hvert som de påløper.

Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende

estimert brukstid:

• internetthandel og IT plattform 5 år

• kundeforhold (virksomhetsoppkjøp) 5-6 år

2.8 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

Konsernet vurderer balanseførte beløp av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler for å vurdere

om det finnes indikatorer på verdifall. Når det foreligger indikatorer på verdifall, beregnes

eiendelens gjenvinnbart beløp for å bestemme hvorvidt eiendelen skal nedskrives. Når det ikke er

mulig å beregne gjenvinnbart beløp av en eiendel, så estimerer konsernet gjenvinnbart beløp til

den kontantstrømgenererende enhet eiendeler tilhører.

2.9 Goodwill

Goodwill som oppstår ved virksomhetsoppkjøp representerer forskjellen mellom anskaffelseskost

og virkelig verdi av konsernets andel av netto identifiserbare eiendeler i virksomheten på overtakelsestidspunkt.

Goodwill blir initialt balanseført til anskaffelseskost og blir deretter målt til anskaffelseskost

fratrukket akkumulerte nedskrivninger. For testing av verdifall, blir goodwill fordelt til hver

av konsernets kontantstrøms genererende enheter som forventes å oppnå synergier fra oppkjøpet.

Kontantstrømgenererende enheter som inkluderer goodwill blir testet for nedskrivningsbehov

årlig eller oftere dersom det foreligger indikatorer på verdifall.

Dersom gjenvinnbart beløp til den kontantstrømgenererende enhet er mindre enn bokført verdi

til enheten, blir nedskrivningen først fordelt til goodwill og eventuell videre nedskrivning fordeles

til de andre eiendelene i enheten på en pro rata basis. Goodwill nedskrivninger reverseres ikke i

senere perioder.

2.10 Varelager

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi

er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av

først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet.

30 31


2.11 Fordringer

Fordringer måles ved første gangs balanseføring til virkelig verdi. Ved senere måling vurderes kundefordringer

til amortisert kost fastsatt ved bruk av effektiv rente metoden, fratrukket avsetning

for inntruffet tap. Avsetning for tap regnskapsføres når det foreligger objektive indikatorer for at

konsernet ikke vil motta oppgjør i samsvar med opprinnelige betingelser. Objektive indikatorer på

verdifall er normalt basert på antall dager kundefordringene er over forfallsdato.

Konsernets selskaper benytter en kombinasjon av direkte avskrivninger og avsetningskonto for å

balanseføre tapsavsetninger.

2.12 Kontanter og kontantekvivalenter

Kontanter og kontantekvivalenter består av kontanter, bankinnskudd, og andre kortsiktige, lett

omsettelige investeringer med maksimum tre måneders opprinnelig løpetid.

2.13 Egenkapital

1. Egenkapital og gjeld

Finansielle instrumenter blir klassifisert som henholdsvis gjeld eller egenkapital i henhold til kontraktens

underliggende substans.

2. Egne aksjer

Ved kjøp av egne aksjer blir disse vist som en egen linje i egenkapitalen til anskaffelseskost. Tap

eller gevinster vedrørende transaksjoner med egne aksjer blir ikke resultatført men føres direkte

mot egenkapitalen.

3. Utgifter ved egenkapitaltransaksjoner

Transaksjonskostnader knyttet til egenkapitaltransaksjoner blir ført direkte mot egenkapitalen fratrukket

skatt. Kun kostnader som er direkte henførbart til egenkapitaltransaksjonen blir ført direkte

mot egenkapitalen.

Balanseført verdi av utsatt skattefordel blir vurdert ved hver balansedato og redusert i den grad

det ikke lenger er sannsynlig at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattbar inntekt til å utnytte skattefordelen.

2.16 Pensjoner

Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene

til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste

innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått

plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper.

2.17 Betingede forpliktelser

Betingede forpliktelser er definert som:

en mulig plikt som har oppstått som følge av tidligere hendelser og hvis eksistens vil bli bekreftet av

fremtidige hendelser en plikt som ikke er regnskapsført fordi det ikke er sannsynlig at den vil føre til

en strøm av ressurser fra foretaket en plikt som ikke kan måles pålitelig.

Betingede forpliktelser blir ikke balanseført i regnskapet bortsett fra betingede forpliktelser som

har oppstått gjennom et kjøp av virksomhet. Vesentlige betingede forpliktelser blir gjenstand for

noteopplysninger med unntak av betingede forpliktelser hvor det er usannsynlig at en forpliktelse

vil oppstå.

2.18 Leieavtaler

Leieavtaler der en vesentlig del av risiko og avkastning knyttet til eierskap fortsatt ligger hos utleier,

klassifiseres som operasjonelle leieavtaler. Leiebetaling ved operasjonelle avtaler (med fradrag

for eventuelle økonomiske insentiver fra utleier) kostnadsføres lineært over leieperioden. Konsernet

leier noen varige driftsmidler. Leieavtaler knyttet til varige driftsmidler hvor konsernet i hovedsak

innehar all risiko og avkastning knyttet til eierskapet, skal klassifiseres som finansielle leieavtaler.

2.14 Lån

Lån blir regnskapsført til kost ved initial måling som er virkelig verdi av lånet med fradrag

av direkte henførbare transaksjonskostnader. I etterfølgende perioder regnskapsføres lånet

til amortisert kost beregnet ved bruk av effektiv rente. Forskjellen mellom det utbetalte

lånebeløpet (fratrukket transaksjonskostnader) og innløsningsverdien resultatføres over

lånets løpetid. Amortisert kost inkluderer transaksjonskostnader og eventuell over- eller underkurs.

2.15 Skatt

Årets skattekostnad er summen av betalbar skatt og utsatt skatt. Det er beregnet utsatt skatt på

alle midlertidige forskjeller mellom balanseførte verdier på eiendeler og gjeld og relaterte skattemessige

verdier benyttet for å beregne skattemessig resultat. Utsatt skatteforpliktelse blir normalt

balanseført for alle midlertidige forskjeller.

Utsatt skattefordel balanseføres i den grad det er sannsynlig at fremtidig skattbar inntekt vil foreligge,

og at de midlertidige forskjellene kan fratrekkes i denne inntekten. Dersom utsatt skatt oppstår

ved en førstegangs balanseføring av gjeld eller eiendel i en transaksjon som ikke er en foretaksintegrasjon,

og som på transaksjonstidspunktet verken påvirker regnskapsmessig eller skattemessig

resultat, blir den ikke balanseført.

2.19 Inntektsføring

Salgsinntekter resultatføres når varene er levert til kunden, det er sannsynlig at transaksjonen vil

generere fremtidige økonomiske fordeler som vil tilflyte konsernet og inntekten kan måles pålitelig.

Salgsinntekter måles til virkelig verdi av salget av varer, netto merverdiavgift og rabatter og etter

elimineringer av internsalg.

2.20 Hendelser etter balansedagen

Ny informasjon om forhold vedrørende konsernets balanse som forelå på balansedato skal tas

hensyn til i konsernregnskapet. Hendelser som vedrører forhold som oppstod etter balansedato

skal opplyses om dersom vesentlig.

2.21 Segmentrapportering

Driftssegmenter rapporteres på samme måte som ved intern rapportering til konsernets øverste

beslutningstaker. Konsernets øverste beslutningstaker, som er ansvarlig for allokering av ressurser til

og vurdering av inntjening i driftssegmentene, er definert som konsernledelsen.

32 33


2.23 Endringer i regnskapsprinsipper og opplysninger

a) Nye og endrede standarder og fortolkninger

Endringer i standarder og fortolkinger gjeldende for regnskapsår som starter 1. januar 2012 har

ikke hatt noen innvirkning på konsernets regnskap.

b) Standarder og fortolkninger som ennå ikke har blitt tatt i bruk av konsernet

Følgende nye standarder og endring i standarder er vedtatt av IASB og er pliktig anvendt for

konsernet for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere. Konsernet har ikke valgt tidlig

anvendelse av disse. (IASBs engelske benevnelse er benyttet der offisiell norsk oversettelse ikke

foreligger.)

Basert på de vurderinger som er gjort så langt, forventes disse standardene og fortolkningsuttalelsene

ikke å få vesentlig effekt for rapporterte tall.

IAS 1 Presentasjon av finansregnskap – Presentasjon av poster under andre inntekter og kostnader

(Other Comprehensive Income) (Endring)

Endringen i IAS 1 medfører krav om å gruppere postene under andre inntekter og kostnader (Other

Comprehensive Income (OCI)) basert på om postene i senere perioder kan reklassifiseres over

resultatet eller ikke. Endringen vil bare ha effekt på presentasjon. Endringen trår i kraft for regnskapsår

som starter 1. juli 2012 eller senere.

IAS 27 Separate Financial Statements (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10 og 12 (se nedenfor) har IASB måttet foreta endringer i IAS

27. IAS 27 omfatter nå kun selskapsregnskapet. Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1.

januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013).

IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (som revidert i 2011)

Som en følge av utgivelsen av IFRS 10 og 12 har IASB måttet foreta endringer i IAS 28. Regnskapsføring

av investering i «joint ventures» skal regnskapsføres ved bruk av egenkapitalmetoden, og IAS

28 omfatter nå både regnskapsføring av investering i tilknyttet selskap og «joint ventures» (felles

virksomhet). Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv

dato er 1. januar 2013).

IFRS 9 Financial Instruments: Classification and Measurement

IFRS 9 slik den foreligger nå reflekterer første fase i IASB sitt arbeid med å lage en standard med

formål å erstatte dagens IAS 39. Den del av IFRS 9 som er ferdigstilt omhandler klassifikasjon og

måling av finansielle eiendeler og gjeld slik de er definert i IAS 39.

I henhold til IASB er standarden effektiv for regnskapsår som starter 1. januar 2015 eller senere, men

EU har på nåværende tidspunkt ikke fastsatt ikrafttredelsesdato. Anvendelse av første fase av IFRS

9 kan gi effekt på klassifikasjon og måling av konsernets finansielle eiendeler og gjeld.

IFRS 10 Consolidated Financial Statements

IFRS 10 erstatter den delen av IAS 27 som omhandler konsoliderte regnskaper, i tillegg til å ta opp

forholdene som diskuteres i SIC-12. IFRS 10 legger til grunn at én enkelt kontrollmodell som skal anvendes

for alle enheter, inkludert foretak med særskilt formål (Special Purpose Entities). Endringer

som følger av IFRS 10 vil kreve at ledelsen anvender betydelig grad av skjønn for å avgjøre hvilke

selskaper en kontrollerer, og som følge av det, skal konsolideres av morselskapet. Standarden trår

i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013).

IFRS 11 Joint Arrangements

IFRS 11 erstatter IAS 31 Andeler i felleskontrollert virksomhet og SIC-13 Felleskontrollert foretak –ikke

monetære overføringer fra deltakere. IFRS 11 fjerner muligheten til å kunne benytte proporsjonal

konsolidering for felleskontrollerte foretak (jointly controlled entities), og egenkapitalmetoden må

således anvendes. Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere

(IASB effektiv dato er 1. januar 2013).

IFRS 12 Disclosure of Involvement with Other Entities

IFRS 12 inneholder alle opplysningskrav som tidligere lå i IAS 27 relatert til konsoliderte regnskaper,

i tillegg til tilleggsopplysningskrav som tidligere var inkludert i IAS 28 og IAS 31. Disse pplysningskravene

relaterer seg til en enhets investering i datterselskaper, «joint arrangements», tilknyttede selskaper

og «structured entities» I tillegg innføres det nye krav til tilleggsopplysninger. Standarden trår

i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er 1. januar 2013).

IFRS 13 Fair Value Measurement

IFRS 13 etablerer en kilde til og klargjør veiledningen for hvordan man skal måle virkelig verdi. IFRS

13 endrer ikke når en enhet må anvende virkelig verdi, men gir veiledning om hvordan virkelig

verdi skal måles i henhold til IFRS når det er krav om virkelig verdi måling. Standarden trår i kraft for

regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IAS 19 Ytelser til ansatte (Endring)

Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2013 eller senere.

IFRS 11 Joint Arrangements

Standarden trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere (IASB effektiv dato er

1. januar 2013).

IAS 32 - Amendment: Offsetting Financial Assets and Financial Liabilities.

Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. januar 2014 eller senere.

IFRS 7 Financial Instruments: Amendment, New disclosure requirements

- Offsetting of Financial Assets and Financial Liabilities.

Endringen trår i kraft for regnskapsår som starter 1. juli 2013 eller senere.

34 35


NOTE 3 SEGMENTER

Driftssegmentene skal identifiseres basert på den rapportering

konsernledelsen (øverste beslutningstaker) bruker når

de utfører vurderinger av prestasjoner og lønnsomhet på et

strategisk nivå. Basert på virksomhetens art har ikke ledelsen

i Eqology vurdert det som nødvendig å dele virksomheten

inn i ulike segmenter, og mottar således ikke rapporter fordelt

på segmenter. På dette grunnlag er det ikke rapportert

segmentinformasjon.

Informasjonen under er således avgrenset til den informasjon

om hele virksomheten som kreves av IFRS 8 Driftssegmenter.

Informasjon om omsetning per produktgruppe:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Helsekost 70 289 65 722

Hudpleie 8 807 9 548

Reklamemateriell, frakt etc. 12 395 9 996

Sum 91 491 85 266

Omsetning per produktgruppe:

(Beløp i NOK tusen) 2012

Helsekost 70 289 77 %

Hudpleie 8 807 11 %

Reklame etc. 12 395 12 %

Sum 91 491 100 %

Geografisk informasjon relatert

til konsernets aktiviteter:

Pensjoner

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og

har pensjonsordning som oppfyller kravene etter denne loven.

Antall ansatte

Det er 21 ansatte i konsernet pr. 31. desember 2012, og for regnskapsperioden har det vært ansatt

21 årsverk.

NOTE 5 ANDRE DRIFTSKOSTNADER

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Provisjons- og markedsføringskostnader 35 536 39 194

Revisjons-, konsulent-, og advokathonorarer 2 650 1 795

Operasjonelle leieavtaler inkl. felleskostnader 2 518 2 099

Andre driftskostnader 8 179 6 812

Sum 48 883 49 900

Spesifikasjon av honorarer til revisor:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Lovpålagt revisjon 332 395

Skatterådgivning 49 46

Sum 381 441

Geografisk informasjon relatert til konsernets aktiviteter er vist

i tabellen under:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Norge 70 286 66 786

Danmark 15 568 11 532

Sverige 4 156 4 891

Finland 1 481 2 057

Sum 91 491 85 266

Informasjon om salgsinntekter i tabellen over er basert på

kundenes bosted. Konsernets varige driftsmidler og andre

driftsmidler er lokalisert i Norge. Ingen salg til enkeltkunder

overstiger 10 % av totale salgsinntekter

NOTE 4 LØNNSKOSTNADER

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Lønn og godtgjørelse 11 178 9 712

Arbeidsgiveravgift 1 716 1 481

Pensjonskostnader 186 117

Styrehonorar 600 600

Andre lønnskostnader 208 139

Sum 13 888 12 049

Beløp i NOK tusen 2012

Norge 70 289 78 %

Danmark 15 568 14 %

Sverige 4 156 6 %

Finland 1 481 2 %

Sum 91 491 100 %

Lønnskostnader:

Beløp i NOK tusen 2012

Lønn og godtgjørelse 11 178 81 %

Arbeidsgiveravgift 1 716 12 %

Pensjonskostnader 186 1 %

Styrehonorar 600 5 %

Andre lønnskostnader 208 1 %

Sum 13 888 100 %

NOTE 6 SKATT

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Betalbar skatt - -

Endring i utsatt skatt 421 3 315

Skatte(kostnad)/inntekt 421 3 315

Endringer i balanseført utsatt skattefordel og utsatt skattegjeld relatert til midlertidige forskjeller var:

Ført mot

Beløp i NOK tusen 01.01.2012 Resultatført egenkapital 31.12.2012

Varige driftsmidler 132 28 - 160

Varelager - 56 - 56

Immaterielle eiendeler -1 870 636 - -1 234

Fremførbare underskudd 5 520 -299 - 5 221

Sum 3 782 421 - 4 203

Ført mot

Beløp i NOK tusen 01.01.2011 Resultatført egenkapital 2011

Varige driftsmidler 132 0 - 132

Varelager 286 -286 - -

Immaterielle eiendeler -3 473 1 603 - -1 870

Fremførbare underskudd 3 522 1 998 - 5 520

Sum 467 3 315 - 3 782

36 37


I balansen er utsatt skatt presentert brutto, der utsatt skatt på merverdier fremkommer som utsatt

skatteforpliktelse på 1,23 mill. kroner, og utsatt skattefordel utgjør 5,4 mill. kroner. Det er ikke noe

tidsbegrensning på anvendelse av skattemessig underskudd. Det fremførbare underskuddet relaterer

seg i eShop Holding, og utfisjonert underskudd fra Nordic Health ASA.Avstemming av effektiv

skattesats for perioden:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Resultat før skatt (1 670) (12 099)

Nominell skatterate 28 % 28 %

Forventet skattekostnad/(skatteinntekt) (468) (3 388)

Skatteffekt av følgende poster:

Ikke fradragsberettigede kostnader 47 73

Annet

Sum skatteinntekt (421) (3 315)

Effektiv skattesats i prosent 25,2 % 27,4 %

NOTE 7 RESULTAT PER AKSJE

Beregning av resultat per aksje tilordnet ordinære aksjonærer og utvannet resultat per aksje er

basert på følgende data:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Ordinært og utvannet resultat per aksje (0,06) (0,41)

Resultat

Overskudd (tap) for året tilordnet selskapets aksjonærer (1 249) (8 784)

NOTE 8 VARIGE DRIFTSMIDLER

Beløp i NOK tusen inventar, maskiner og utstyr totalt

Anskaffelseskost:

1. januar 2011 500 500

Tilgang 530 530

Avgang - -

31 desember 2011 1 030 1 030

Tilgang - -

Avgang - -

31. desember 2012 1 030 1 030

Akkumulerte avskrivninger:

1. januar 2011 175 175

Avskrivninger 361 361

31. desember 2010 536 536

Avskrivninger 247 247

31. desember 2012 783 783

Balanseført verdi:

1. januar 2011 325 325

31. desember 2011 494 494

31. desember 2012 247 247

Inventar, maskiner og utstyr blir avskrevet lineært over estimert utnyttbar levetid som utgjør 3- 5 år.

Antall aksjer (i tusen)

Veid gjennomsnitt av antall utstedte aksjer 21 309 21 309

Selskapet har utestående 2 120 000 potensielt utvannende aksjer i sammenheng med det konvertible

lånet. På grunn av at selskapet har et negativt resultat og fordi de ikke har utvannende effekt

pr. 31.12.12 er ikke disse tatt med i beregningen.

38 39


NOTE 9 GOODWILL

Beløp i NOK tusen

Anskaffelseskost:

1. januar 2011 32 537

Tilgang ved virksomhetskjøp -

31. desember 2011 32 537

Tilgang ved virksomhetskjøp -

31. desember 2012 32 537

Akkumulerte nedskrivninger:

1. januar 2011 -

Nedskrivning -

31. desember 2011 -

Nedskrivning -

31. desember 2012 -

Balanseført verdi:

1. januar 2011 32 537

31. desember 2011 32 537

31. desember 2012 32 537

Goodwill oppstod ved utfisjonering fra Nordic Health ASA og etablering av Eqology ASA slik det

er beskrevet i note 23. Konsernet opererer bare med ett segment, og goodwill relateres således i

sin helhet til Eqology’s eksisterende virksomhet og er således det nivået hvor goodwill vil bli testet

for verdifall.

Årlig nedskrivningstest

Goodwill har blitt testet for nedskrivning i løpet av året. Gjenvinnbart beløp for den kontantgenererende

enheten er estimert basert på beregning av bruksverdi. Bruksverdi er beregnet basert på

estimerte før-skatt kontantstrømmer fra driften (EBITDA) som er utarbeidet av konsernets ledelse,

korrigert for investeringer og endring i arbeidskapital. Kontantstrømestimatene dekker en femårsperiode

i tillegg til en terminalverdi der en har lagt til grunn en vekstrate på null.

De viktigste forutsetningene ledelsen har lagt til grunn ved fastsettelse av estimater:

Kontantstrømmer som er lagt til grunn er basert på 2013 budsjetter, med unntak av salgsinntekter

og varekost som er risikojustert ned ca. 5 %. For de neste fire årene er medtatt en salgsvekst som

avtar fra 6 % til 4 %. Det er i den samme periode medtatt tilsvarende høye markedsførings-kostnader

som forsvarer salgsveksten. Terminalverdi er fastsatt med basis i en vekstrate på 0 %. Kostnader

for solgte varer er estimert til å utgjøre samme prosentvise andel gjennom hele budsjettperioden.

Diskonteringsrente som er anvendt er 10,15 % før skatt. Med disse forutsetninger er gjenvinnbart

beløp 13 % høyere enn de bokførte verdier.

Ledelsen legger til grunn at rimelige endringer i viktige forutsetninger som ligger til grunn for beregningene

av gjenvinnbart beløp ikke ville ha medført at bokført verdi overstiger gjenvinnbart

beløp. En sensitivitetsanalyse viser at segmentet må ha en diskonteringsrente på 13 % før bokført

verdi overstiger gjenvinnbart beløp. Sensitivitetsanalyse på kontantstrømmen viser at dersom årlig

vekst i omsetning for hvert av de neste 5 årene reduseres med 10 %, så vil bokført verdi være lik

gjenvinnbart beløp.

NOTE 10 ANDRE IMMATERIELLE EIENDELER

Beløp i NOK tusen S software Kundeforhold Totalt

Anskaffelseskost:

1. januar 2011 5 860 14 999 20 859

Tilgang 3 452 - 3 452

Avgang - - -

31. desember 2011 9 312 14 999 24 311

Tilgang 74 - 74

Avgang - - -

31. desember 2012 9 386 14 999 24 385

Akkumulerte amortiseringer:

1. januar 2011 2 508 2 593 5 101

Avskrivninger 2 380 5 727 8 108

31. desember 2011 4 888 8 320 13 209

Avskrivninger 1 047 2 271 3 318

31. desember 2012 5 935 10 591 16 527

Balanseført verdi:

1. januar 2011 3 352 12 406 15 758

31. desember 2011 4 424 6 679 11 102

31. desember 2012 3 451 4 408 7 858

Alle konsernets immaterielle eiendeler har begrenset levetid og blir amortisert over følgende

estimert brukstid:

• software: 3-5 år

• kundeforhold: 5-6 år

Software blir amortisert over estimert brukstid. Kundeforhold blir amortisert ved bruk av forventet

avgang av kundemassen som estimert på oppkjøpstidspunktet. .

NOTE 11 KUNDEFORDRINGER OG ANDRE FORDRINGER

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Kundefordringer 209 352

Forskuddsbetalinger, moms og andre fordringer 1 729 733

Sum 1 938 1 085

Det er ikke resultatført tap på kundefordringer i perioden 2011 eller 2012. Det er ikke oppstått forhold

i perioden som tilsier at det er behov for avsetninger per balansedato. Kundefordringer er fordringer

på kredittkortselskaper, og ingen av disse fordringene anses som forfalt på balansetidspunktet.

NOTE 12 VARELAGER

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Ferdigvare lager 6 387 7 917

Varelager til laveste av kost og netto realisasjonsverdi 6 387 7 917

Varer vurderes til det laveste av anskaffelseskost og netto realisasjonsverdi. Netto realisasjonsverdi

er estimert salgspris fratrukket nødvendige salgskostnader. Anskaffelseskost beregnes ved bruk av

først-inn, først-ut metoden (FIFO). Utdatert varelager har blitt fullt nedskrevet. Varelager er stilt som

sikkerhet for lån, ref. note 15.

40 41


NOTE 13 KONTANTER OG KONTANTEKVIVALENTER

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Bankinnskudd 866 1 652

Kontanter og kontantekvivalenter 866 1 652

Inkludert i kontanter og kontantekvivalenter pr 31. desember 2012 var skattetrekksmidler på 555

tusen.

NOTE 16 LEVERANDØRER OG ANNEN KORTSIKTIG GJELD

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Leverandørgjeld 3 163 6 167

Skattetrekk, arbeidsgiveravgift, mva, feriepenger o.l 3 347 2 395

Avsatte kostnader 4 195 3 750

Annen kortsiktig gjeld - 31

Sum 10 705 12 343

NOTE 14 AKSJEKAPITAL

Det er utstedt 21 308 874 aksjer pr. 31. desember 2012, hver pålydende 0,05. Det er bare en klasse

aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte.

Ekstraordinær generalforsamling avholdt 14. november 2011 autoriserte utgivelse av ytterliggere

2,1 millioner aksjer i sammenheng med utstedelse av konvertibelt lån i 2011.

NOTE 15 LÅN

Beløp i NOK tuse rentebetingelser Forfall 2012 2011

Konvertibelt lån Fastrente på 10 % 2014 5 145 4 575

Pantesikret bank lån 3 MND NIBOR + 2,2 % 2009 - 2013 1 115 3 345

Kortsiktig del (1 115) (3 345)

Lån - langsiktig 5 145 4 575

Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje.

Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i

november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det

resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

For forfallsstruktur av lån, se note 18 Finansielle Instrumenter. Konsernet har pantsatt følgende eiendeler

som sikkerhet for banklånene og kassekreditten. Beløpene er balanseført verdi pr 31. desember:

Tabell over pantsatte eiendeler:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Varige driftsmidler 247 494

Kundefordringer 209 352

Varelager 6 387 7 917

Bokført verdi av pantsatte eiendeler 6 843 8 763

Det er videre stilt en del finansielle låneforutsetninger (covenants) knyttet til lån og kassakreditt.

Det er spesifikke krav knyttet til EBITDA, bokført egenkapital samt begrensninger på utdeling av

utbytte/konsernbidrag. EBITDA skal på 12 mnd basis være 5 millioner. Egenkapital skal utgjøre fra

20 % til 25 % av totalkapital. Lånet og låneforutsetningene er knyttet til Eqology AS.

Selskapet har fått en avkall (waiver) fra lånebetingelsene pr. 31.12.2012. Neste vurdering av lånebetingelser

er i juni 2013. Hele det resterende banklånet på 1,1 mill. kroner har derfor blitt klassifisert

som kortsiktig. Selskapet forventer derimot å nedbetale lånet iht. opprinnelige betingelser.

NOTE 17 KASSAKREDITT

Konsernet har benyttet 6,1 mill. kroner av tilgjengelig kassekreditt opp til 7 mill. kroner. Kassakredittrammen

er økt fra 7 mill. kroner til 9 mill. kroner pr. 12. april 2013. Sikkerhet og finansielle låneforutsetninger

er de samme som for langsiktig lån, og informasjon om dette fremkommer av note 15 Lån.

NOTE 18 FINANSIELLE INSTRUMENTER

Finansiell risiko

Eqology har relativt begrenset eksponering for finansiell risiko relatert til konsernets finansielle instrumenter.

Den risiko som er identifisert relaterer seg primært til kreditt risiko på kundefordringer,

markedsrisiko relatert til variabel rente på kontanter og kontantekvivalenter og rentebærende

gjeld, valutarisiko og likviditetsrisiko. Konsernet styrer risiko primært med å identifisere og vurdere

finansiell risiko løpende. Konsernet har ikke benyttet derivater til å styre finansiell risiko.

Markedsrisiko

Variabel rente risiko: Konsernet har noe eksponering for kontantstrømrisiko relatert til rentebærende

gjeld med flytende rente (se note 15 Lån). Konsernet er også eksponert for kontantstrømrisiko

relatert til flytende rente på bankinnskudd. Selskapet har virkelig verdirisiko på det konvertible

fastrentelånet.

Valutarisiko

Gruppen har salgsinntekter nominert i utenlandsk valuta med tilhørende kundefordringer (se geografisk

informasjon i note 3 Segmenter). Valutarisiko er primært knyttet til Euro (kundefordringer fra

Finland) men også svenske kroner (SEK).

Kredittrisiko

Kredittrisiko representerer risiko for at en kunde eller annen motpart til et finansielt instrument ikke

oppfyller sine forpliktelser i henhold til kontrakt. Konsernet maksimale eksponering for kredittrisiko

relatert til fordringer, og pr. 31. desember 2012 utgjør dette 209 tusen, tilsvarende tall for 2011 var

458 tusen. Konsernet er i veldig liten grad eksponert for kredittrisiko da alt salg er forskuddsbetalt

av kunden.

Likviditetsrisiko

Likviditetsrisiko består av risikoen for at selskapet ikke vil klare å betale finansielle forpliktelser ved

forfall. I henhold til konsernets budsjetter forventer ledelsen at kontantstrømmer fra operasjonelle

aktiviteter vil være tilstrekkelig til å finansiere løpende drift og inngåtte finansielle forpliktelser. For

å styre likviditeten har selskapets banklån blitt inngått med en betalingsperiode over 3 år slik at

rente- og avdragsbetalinger kan finansieres basert på kontantstrømmer fra løpende drift. Videre

så har konsernet tilgang på en kassekreditt opp til 7 mill. kroner pr. årsslutt 2012. Pr. 29. april 2013

er denne kassakreditten økt til 9 mill. kroner (fra og med 11. april 2013). Følgende tabell viser forfall

av finansielle forpliktelser. Forventede rentebetalinger basert på markedsrenten pr. 31. desember

2012 er inkludert i kontraktsmessige forpliktelser.

42 43


Balanseført verdi av kontanter og kontantekvivalenter, kundefordringer, leverandørgjeld og andre

kortsiktige finansielle instrumenter er tilnærmet lik virkelig verdi på grunn av kort tid til forfall.

Konsernets rentebærende gjeld har variabel rente pluss en fast kredittmargin. Låneavtale ble

inngått i mai 2010, og det er lagt til grunn at det ikke er endring i konsernets kredittrisiko etter den

tid som har vesentlig innflytelse på virkelig verdi av lånet. Virkelig verdi av rentebærende lån er

således vurdert til å være lik bokført verdi.

2012

Andre

Bank lån/

finansielle

Lån - langsiktig konvertibelt lån Kassakreditt forpliktelser sum

0 - 6 måneder 1 133 6 246 8 562 9 443

6 - 12 måneder 530 - - 1 210

1 - 2 år 5 830 - - 2 344

2 - 5 år - - - 1 134

Sum 7 493 6 246 8 562 14 131

Selskapet har fått avkall (waiver) fra lånebetingelsene pr. 31.12.2012. Selskapets kassakreditt er

også omfattet av lånebetingelsene, og derfor er begge lagt inn som kontantstrøm i 0-6 måneders

kategorien. Selskapet forventer derimot at lånet betales iht. til opprinnelige betingelser og

at kassakreditten videreføres. Tallene ovenfor inkluderer estimerte renter.

2011

Andre

Bank lån/

finansielle

Beløp i NOK tusen konvertibelt lån Kassakreditt forpliktelser sum

0 - 6 måneder 3 433 6 094 8 562 18 089

6 - 12 måneder 480 - - 480

1 - 2 år 480 - - 480

2 - 5 år 5 280 - - 5 280

Sum 9 673 6 094 8 562 24 329

Sensitivitetsanalyse for finansielle instrumenter med flytende rente

En endring i renten på 1 % på balansedagen ville ha økt eller redusert resultat før skatt med følgende

beløp:

Beløp i NOK tusen 1 % økning 1 % reduksjon

Kontanter og kontantekvivalenter 9 (9)

Rentebærende lån (63) 63

Sum (54) 54

Sensitivitetsanalysen ble gjennomført på balanser pr. 31. desember. Faktisk endring av rente ville

være basert på gjennomsnittlige balanser av finansielle instrumenter og eventuelle utslag av renteperioder,

for eksempel 3 mnd. NIBOR. Tallene kan derfor avvike fra faktiske resultatutslag av

renteendringer.

Kategorier og virkelig verdi av finansielle instrumenter (tabell nedenfor):

2012

Beløp i NOK tusen Balanseført verdi Virkelig verdi

Fordringer målt til amortisert kost:

Kundefordringer og andre fordringer 215 215

Kontanter og kontantekvivalenter 866 866

Sum 1 081 1 081

Finansiell gjeld målt til amortisert kost:

Rentebærende lån, inkludert korsiktig del 6 260 6 525

Levarandørgjeld og andre finansielle forpliktelser 8 562 8 562

Kassakredittgjeld 6 108 6 094

Sum 20 930 21 181

2011

Beløp i NOK tusen Balanseført verdi Virkelig verdi

Fordringer målt til amortisert kost:

Kundefordringer 458 458

Kontanter og kontantekvivalenter 1 652 1 652

Sum 2 110 2 110

Finansiell gjeld målt til amortisert kost:

Rentebærende lån 7 920 8 381

Levarandørgjeld og andre finansielle forpliktelser 11 704 11 704

Kassakreditt 6 094 6 094

Sum 25 718 26 179

Kapitalstyring

Formålet med konsernets kapitalstyring er å opprettholde en god kredittverdighet og at gjeld/

egenkapital ratio blir holdt på et nivå som hjelper å opprettholde en god kredittverdighet. Konsernet

har ekstern finansiering. Konsernets eksternfinansiering har flytende rente. Ledelsen benytter

netto gjeldsgrad for å styre kapital. Konsernets ratio av netto gjeld (gjeld fratrukket kontanter

og kontantekvivalenter) delt på egenkapital og netto gjeld er 42 % pr 31. desember 2012 (45 % i

31.12.2011).

NOTE 19 OPERASJONELLE LEIEFORPLIKTELSER

Operasjonelle leieavtaler består primært av to leiekontrakter for kontorer og lagerlokaler for konsernets

aktiviteter i Bærum. Avtalene ble inngått i begynnelsen av 2012 utløper i 2016. Leieprisen

blir oppjustert med konsumprisindeksen årlig. Konsernet har også operasjonelle leieavtaler for diverse

data- og kontorutstyr. Konsernet resultatførte 2,1 mill. kroner i 2011 (390 tusen for 26.08-31.12 2010).

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Mindre enn 1 år 3 250 2 902

1- 5 år 9 004 7 542

Mer enn 5 år - -

Sum 12 254 10 444

44 45


NOTE 20

AKSJONÆRER

De 20 største aksjonærene i Eqology ASA pr. 31.12 var:

Aksjonær Statsborger Antall Aksjer Andel %

Qv Private Equity AB SWE 5 650 000 26,51 %

Universal Exports AS 2 NOR 1 972 000 9,25 %

Pictet & Cie Banquie Cat. 15 % Tax CHE 1 959 417 9,20 %

Frank Erikstad Bjordal 2 NOR 1 350 000 6,34 %

Bohan & Co AS 6 NOR 965 441 4,53 %

Gjersvik Karstein 1 NOR 828 099 3,89 %

Brødr. Hetland AS 5 NOR 791 086 3,71 %

Aakre Marketing AS v/Tore Aakre NOR 703 778 3,30 %

Hetlands Gecco Manag 5 NOR 655 415 3,08 %

Krefting AS 3 NOR 600 000 2,82 %

Momentum Consult & Invest NOR 500 000 2,35 %

Pictet & Cie Banquie CHE 424 278 1,99 %

Gunstensen Roy Steen NOR 392 922 1,84 %

Youmans John Andrew NOR 322 024 1,51 %

Hetland Kjell 5 NOR 305 355 1,43 %

Hovind Kai Guy NOR 298 616 1,40 %

Six Sis Ag 25Pct Account CHE 260 897 1,22 %

Weidel Odd 4 NOR 250 000 1,17 %

Stavland Bernt NOR 200 000 0,94 %

Stavland Anders NOR 200 000 0,94 %

Sum 20 største aksjonærer 18 629 328 87,43 %

Andre 2 679 546 12,57 %

Totalt antall aksjer 21 308 874 100,00 %

(1) Karstein Gjersvik – styrets leder pr. 31. desember 2012

(2) Frank Bjordal – administrerende direktør

(3) Christian Krefting – styremedlem pr. 31. desember 2012

(4) Odd Weidel – finansdirektør

(5) Kjell Hetland - styremedlem pr. 29. april 2013

(6) Frode Bohan - styrets leder pr. 29. april 2013

46

47


NOTE 21 DATTERSELSKAPER

Beløp i NOK tusen

Eierandel/

Selskap kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1)

Eqology.no AS Bærum 100 % 2 333 5 072

eShop AS Bærum 95,8 % (46) 2 297

Total 2 287 7 369

1)

Resultat og egenkapital er i henhold til sist avlagte årsregnskap, 31.12.2012.

NOTE 22 AVLØNNING AV LEDENDE ANSATTE OG TRANSAKSJONER MED

NÆRSTÅENDE PARTER

(i) Transaksjoner med nærstående parter:

Selskapet utstedte i 4. kvartal et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november 2014.

Motpart er hovedaksjonær og styreformann pr. 31. desember 2012 Karstein Gjersvik. Lånet kan

konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje. Lånet betaler 10 %

nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet i november 2013 før

utøvelse av konverteringsretten.

4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011. Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt

i januar 2012. I sammenheng med konverteringsretten på lånet ble utstedelse av 2 130 887 aksjer

autorisert på ekstraordinær generalforsamling 14-november 2011. På ekstraordinær generalforsamling

12. mars 2013 ble Frode Bohan valgt til ny styreformann i Eqology.

It-avdelingen ble besluttet outsourcet til TAPE international i fjerde kvartal med virkning fra og

med 01. januar 2013. Avtalen innebærer månedlige IT-kostnader for Eqology framover på 0,21 mill.

kroner. TAPE er 40 % deleid av påtroppende styreformann Frode Bohan som pr. 31. desember 2012

også eier direkte 4,53 % av aksjene i Eqology. Skattefunn inngår som en integrert del av kompensasjonen

til ny it-leverandør TAPE international.

Hogne Vik begynte som produktsjef i Eqology i fjerde kvartal 2012. Han er innleid konsulent fra selskapet

ImmunoPharma som er eid av blant annet Frode Bohan (30%), Frank Bjordal (5,4%) og QV

Private Equity AB med 5%. Som en følge av avtalen resultatførte Eqology 325 tusen kroner i 2012.

(ii) Godtgjørelse til styret og ledelse:

2012

lønn og

Navn tittel godtgjørelse Pensjoner sum

Frank Bjordal CEO 1 498 18 1 516

Odd Weidel CFO 1 755 17 772

Karstein Gjersvik Styreformann 200 - 200

Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 - 100

Christian Krefting Styremedlem 100 - 100

Erik Langaker Styremedlem 100 - 100

Marit Lambrechts Styremedlem 100 - 100

Totalt 2 853 35 2 888

1) 27. februar 2012 – 31. desember 2012

Godtgjørelse til ledelse og nytt styre (valgt på ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2012)

pr 31. desember.

Beløp i NOK tusen 2012

lønn og

Navn tittel godtgjørelse Pensjoner sum

Frank Bjordal CEO 1 498 18 1 516

Odd Weidel CFO 1 755 17 772

Frode Bohan Styreformann - - -

Anette Askvig Styremedlem - - -

Kjell Hetland Styremedlem - - -

Totalt 2 253 35 2 288

(iiI) Aksjer eid av styremedlemmer og ledelsen pr 31. desember:

Navn tittel antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %

Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %

Karstein Gjersvik Styreleder 828 099 3,9 %

Christian Krefting Styremedlem 600 000 2,8 %

Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 000 0,5 %

Marit Lambrechts Styremedlem 75 000 0,4 %

Totalt 5 175 099 24,3 %

Aksjer eid av styremedlemmer (valgt på ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2012) og ledelsen

pr 31. desember:

Navn tittel antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %

Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %

Frode Bohan Styreleder 965 441 4,5 %

Anette Askvig Styremedlem - 0,0 %

Kjell Hetland Styremedlem 1 751 856 8,2 %

Totalt 6 289 297 29,5 %

(iv) Opsjoner holdt av styremedlemmer og ledelsen i regnskapsperioden:

Det er ikke utstedt opsjoner pr. balansedato.

Om styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Innledning

Etter allmennaksjeloven § 6-16a skal styret utarbeide en særskilt erklæring om fastsettelse av lønn

og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Det følger videre av allmennaksjeloven § 5-6 (3) at

det på generalforsamlingen skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer

for lederlønnsfastsettelsen for det kommende regnskapsår. Så langt retningslinjene er knyttet til

aksjebaserte incentivordninger skal disse også godkjennes av generalforsamlingen. Lønn og annen

godtgjørelse til ledende ansatte for foregående regnskapsår er det redegjort for i avsnittet

ovenfor.

Når det gjelder retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte

for det kommende regnskapsår, vil styret legge frem følgende retningslinjer for rådgivende avstemming

i generalforsamlingen 2012.

48 49


Beslutningsmyndighet

Styret skal vedta lønn og annen godtgjørelse for daglig leder, finansdirektør og salg/markedsdirektør.

Daglig leder skal bestemme lønn og annen godtgjørelse for øvrige ledende ansatte.

Styret skal ha det overordnede tilsynet med godtgjørelsen av øvrige ledende ansatte og kan

fastsette presiserende retningslinjer utover det som følger nedenfor for godtgjørelse av øvrige

ledende ansatte. Dersom daglig leder ønsker å tilby godtgjørelse til ledende ansatte som går

utover slike presiserende retningslinjer skal dette fremlegges for styret til godkjenning.

Retningslinjer

Formålet med Eqologys betingelsespolicy er å trekke til seg medarbeidere med den kompetansen

konsernet trenger, videreutvikle og beholde nøkkelkompetanse og motivere til langsiktighet og

kontinuerlig fremgang, for å nå konsernets forretningsmessige mål. Som overordnet innfallsvinkel

skal konsernets policy være innrettet mot markedets median når det gjelder lønn og annen godtgjørelse.

Basislønn

Basislønn skal fastsettes basert på stillingsinnhold, ansvarsnivå og kompetanse. Lønnen skal være

konkurransedyktig.

Årlig bonus

Styret kan tildele bonus til ansatte. Bonus skal ikke utgjøre mer en maks 30 % av brutto årslønn, og

skal være resultatavhengig.

Aksjebaserte incentivordninger

Det er for perioden 2012 ikke tildelt opsjonsordning, og det foreligger ingen planer om å tildele

opsjoner i 2013.

Konsernet skal ikke ha noen form for bilordning for ansatte utover kompensasjon etter statens satser

for bruk av egen bil i tjeneste. Pensjonsordningen skal minimum følge den lovpålagte ordningen

(OTP).

Utover det som fremgår ovenfor skal konsernet ikke tilby ledende ansatte variable elementer i

godtgjørelsen eller særskilte ytelser som kommer i tillegg til basislønnen.

Etterlønnsordning

Oppsigelsestiden er 3 måneder for fastansatte stillinger. Det er for ledende ansatte etablert

et konkurranseforbud som tilsier at en arbeidstaker ikke kan etablere, drive eller ta ansettelse i

virksomhet som beskjeftiger seg med oppgaver innenfor områder konsernet er beskjeftiget og er

i direkte konkurranse med på en periode på inntil 1 år. Styret avgjør om en slik klausul trer i kraft. I

så fall har den ansatte rett til lønn i perioden.

Utover dette skal det ikke finnes noen form for etterlønn.

Lederlønnspolitikken foregående regnskapsår

Ovennevnte retningslinjer har også vært retningsgivende for lederlønnsfastsettelsen i 2012.

NOTE 23 Hendelser etter balansedagen

På ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013 ble det valgt inn nytt styre i Eqology. Se note 22

for mer utfyllende informasjon. Det er ikke registrert andre vesentlige hendelser etter balansedagens

slutt som påvirker konsernets regnskap.

Andre godtgjørelser

Ledende ansatte kan få dekket følgende:

• fri mobiltelefon

• en fri avis

• tilskudd på treningsabonnement på inntil kr. 2.500,- pr år

50 51


Eqology ASA

BALANSE

Beløp i NOK tusen N noter 2012 2011

Eiendeler

Varige driftsmidler

Immaterielle eiendeler

Utsatt skattefordel 4 3 739 2 995

Investering i datterselskap 5 56 483 56 483

Sum anleggsmidler 60 222 59 478

Kundefordringer og andre fordringe - -

Fordringer på konsernselskaper 6 14 524 14 524

Kontanter og andre kontantekvivalenter 5 3

Sum omløpsmidler 14 529 14 527

Sum eiendeler 74 751 74 005

Resultatregnskap

Beløp i NOK tusen N noter 2012 2011

Annen driftsinntekt - -

Sum driftsinntekter - -

Lønns- og personalkostnader 2 - (684)

Andre driftskostnader 2,3 (2 019) (1 507)

Driftsresultat (2 019) (2 191)

Inntekt på investering i datter - 1 251

Finansinntekter (39) 1

Finanskostnader (601) (40)

Resultat før skatt (2 659) (979)

Skattekostnad 4 744 274

Årsresultat (1 915) (705)

Overføringer:

Overført til annen egenkapital (1 915) (705)

Egenkapital og gjeld

Aksjekapital 7 1 065 1 065

Overkursfond 7 45 917 45 917

Annen egenkapital 7 (3 817) (1 902)

Sum egenkapital 43 165 45 080

Lånegjeld 8 5 145 4 575

Sum langsiktig gjeld 5 145 4 575

Leverandører og annen kortsiktig gjeld 9 119 31

Gjeld til konsernselskaper 10 26 322 24 319

Sum kortsiktig gjeld 26 441 24 350

Sum gjeld 31 586 28 925

Sum egenkapital og gjeld 74 751 74 005

Høvik, 29. april 2013

Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Frank Erikstad Bjordal

Administrerende direktør

52

53


Kontantstrømoppstilling

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Resultat før skattekostnad (underskudd) (2 659) (979)

Renteamortisering 70 9

Endringer i eiendeler og gjeld:

Kundefordringer og andre fordringer - 4 350

Fordringer på konsernselskape - -

Leverandører og annen gjeld 88 (48)

Gjeld til konsernselskaper 2 003 (8 120)

Netto kontantstrøm fra drift (498) (4 788)

Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter

Mottak av kontanter fra lån - -

Utbetaling av kontanter ved lån - -

Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter -

Ustedelse av konvertibelt lån 500 4 669

Netto fra finansieringsaktiviteter 500 4 669

Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter 2 (119)

Kontanter og kontantekvivalenter (1.1 og 26.08) 3 122

Kontanter og kontantekvivalenter pr. 31.12 5 3

Annen kontantstrøm informasjon:

Betalte renter 493 -

Betalt skatt 0 -

NOTE 1 Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk i Norge.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld

Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert

som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er klassifisert som omløpsmidler.

Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er tilsvarende kriterier lagt til grunn.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til gjenvinnbart beløp dersom dette er

lavere enn bokført verdi, og verdifallet forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med

begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.

Andre aksjer og andeler klassifisert som anleggsmidler

Aksjer og investeringer i ansvarlige selskaper og kommandittselskaper hvor selskapet ikke har betydelig

innflytelse, er vurdert etter kostmetoden. Investeringene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall

som forventes ikke å være forbigående. Mottatt utbytte fra selskapene inntektsføres som

annen finansinntekt.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet

tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringer.

Bankinnskudd, kontanter og lignende

Bankinnskudd, kontanter ol. inkluderer kontanter, bankinnskudd og andre betalingsmidler med

forfallsdato som er kortere enn tre måneder fra anskaffelse.

Inntekter

Inntekt regnskapsføres når den er opptjent, altså når både risiko og kontroll i hovedsak er overført

til kunden. Dette vil normalt være tilfellet når varen er levert til kunden. Inntektene regnskapsføres

med verdien av vederlaget på transaksjonstidspunktet. Morselskapet har ikke driftsaktivitet og

selskapets andre inntekter består av utfakturering av konsernkostnader til datterselskaper.

Kostnader

Kostnader regnskapsføres som hovedregel i samme periode som tilhørende inntekt. I de tilfeller det

ikke er en klar sammenheng mellom utgifter og inntekter fastsettes fordelingen etter skjønnsmessige

kriterier. Øvrige unntak fra sammenstillingsprinsippet er angitt der det er aktuelt.

Skatter

Skattekostnaden sammenstilles med regnskapsmessig resultat før skatt. Skatt knyttet til egenkapitaltransaksjoner,

for eksempel konsernbidrag, føres mot egenkapitalen. Skattekostnaden består av

betalbar skatt (skatt på årets direkte skattepliktige inntekt) og endring i netto utsatt skatt. Skattekostnaden

fordeles på ordinært resultat og resultat av ekstraordinære poster i henhold til skattegrunnlaget.

Utsatt skatt og utsatt skattefordel er presentert netto i balansen.

Pensjoner

Gruppen har en innskuddsbasert pensjonsordning for sine ansatte som oppfyller de norske lovkravene

til tjenestepensjon. En innskuddsbasert pensjonsordning er en ordning hvor det betales faste

innskudd til et fond eller en pensjonskasse, og hvor selskapet ikke har noen juridisk eller underforstått

plikt til å betale ytterligere innskudd. Pliktige innskudd resultatføres når de påløper.

NOTE 2 Informasjon om ledende ansatte og styremedlemmer

Navn tittel A antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %

Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %

Karstein Gjersvik Styreleder 828 099 3,9 %

Christian Krefting Styremedlem 600 000 2,8 %

Anne Margrete Børjesson Styremedlem 100 000 0,5 %

Marit Lambrechts Styremedlem 75 000 0,4 %

Totalt 5 175 099 24,3 %

All godtgjørelse til ledende ansatte er utbetalt fra datterselskapet Eqology.no AS. Eqology ASA

har således ingen direkte personalkostnader, men er derimot belastet for konsernkostnader relatert

til drift av selskapet.

Konsernkostnader belastet Eqology ASA er i sin helhet overført fra datterselskapet Eqology.no

AS og utgjør for perioden NOK 487 tusen. Av dette er NOK 405 relatert til personalkostnader på

følgende måte:

Frank Bjordal, administrerende direktør

Odd Weidel, finansdirektør

Andre ansatte

Det ble utbetalt i styrehonorar i 2012

NOK 167 tusen

NOK 86 tusen

NOK 152 tusen

NOK 600 tusen

54 55


Det ble valgt nytt styre i Eqology ASA på ekstraordinær generalforsamling 12. mars 2013. Tilsvarende

informasjon om ledende ansatte og styremedlemmer etter styremøtet er:

Navn tittel antall aksjer % eierandel

Frank Bjordal Administrerende direktør 3 322 000 15,6 %

Odd Weidel Finansdirektør 250 000 1,2 %

Frode Bohan Styreleder 965 441 4,5 %

Anette Askvig Styremedlem - 0,0 %

Kjell Hetland Styremedlem 1 751 856 8,2 %

Totalt 6 289 297 29,5 %

For øvrig informasjon om godtgjørelse til ledende ansatte og transaksjoner med nærstående

parter vises det til note 22 i konsernregnskapet.

NOTE 3 Andre driftskostnader

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Management fee fra Eqology.no AS 487 594

Styrehonorar 600 600

Annet 932 913

Sum 2 019 1 507

Revisjonshonorarer:

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Lovpålagt revisjon 180 220

Skattebistand 12 27

Sum 180 247

NOTE 4 Skattekostnad

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Betalbar skattekostnad - -

Endring i utsatt skatt 744 274

Skattekostnad 744 274

Avstemming fra nominell til faktisk skattesats: 2 012 2011

Resultat før skatt (2 659) (979)

Nominell skattesats 28 % 28 %

Forventet skattekostnade/(skatteinntekt) (744) (274)

Skatteeffekt av følgende poster:

Andre ikke fradragsberettigede kostnader 0 0

Skattekostnad/(skatteinntekt) (744) (274)

Effektiv skattesats 28 % 28 %

Følgende tabell viser midlertidige forskjeller: 2 012 2011

Underskudd til fremføring 13 355 10 696

Netto midlertidige forskjeller 13 355 10 696

Balanseført:

Eiendeler ved utsatt skatt 3 739 2 995

Selskapet balansefører utsatt skattefordel knyttet til framførbare underskudd fordi selskapet kan

sannsynliggjøre at det vil være tilstrekkelig fremtidig skattemessig inntekt i datterselskapene til å

realisere fremførbare underskudd. Datterselskapene kan utligne betalbar skatt gjennom konsernbidrag

til Eqology ASA. Selskapet har resultatført NOK 1 250 tusen i konsernbidrag fra datterselskap

i 2011.

NOTE 5 Datterselskaper

Beløp i NOK tusen

Eierandel/

Selskap kommune Stemmerett Resultat 1) Egenkapital 1)

Eqology.no AS Bærum 100 % 2 333 5 072

eShop AS Bærum 95,8 % (46) 2 297

Total 2 287 7 369

1)

Resultat og egenkapital er i henhold til sist avlagte årsregnskap, 31.12.2012.

NOTE 6 Fordring på konsernselskaper

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Fordring på e-Shop AS 14 524 14 524

Sum 14 524 14 524

NOTE 7 Aksjekapital

Det er utstedt 21.308.874 aksjer pr. 31.desember 2012, hver pålydende NOK 0,05. Det er bare en

klasse aksjer, med like stemmerettigheter og lik rett til utbytte. Endring i egenkapital:

O overkurs- Annen Sum

A aksjekapital fond egenkapital egenkapital

Egenkapital 01.01.11 1 065 45 814 (1 197) 45 682

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat - - (705) (705)

Konverteringsrett 103 103

Egenkapital 31.12.11 1 065 45 917 (1 902) 45 080

Årets endring i egenkapital:

Årets resultat (1 915) (1 915)

Egenkapital 31.12.12 1 065 45 917 (3 817) 43 165

NOTE 8 Lånegjeld

Beløp i NOK tusen rentebetingelser Forfall 2012 2011

Konvertibelt lån Fastrente på 10% 2 014 5 145 4 575

Sum 5 145 4 575

Selskapet utstedte i 4. kvartal 2011 et konvertibelt lån på 5,3 mill. kroner som forfaller i november

2014. Lånet kan konverteres til aksjer i perioden mai-november 2014 til en kurs på 2,5 per aksje.

Lånet betaler 10 % nominell rente. Selskapet har en opsjon (call opsjon) til å tilbakebetale lånet

i november 2013 før utøvelse av konverteringsretten. 4,8 mill. kroner av lånet ble innbetalt i 2011.

Det resterende beløpet på 0,5 mill. kroner ble innbetalt i januar 2012.

56 57


NOTE 9 Leverandør og annen gjeld

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Leverandørgjeld 119 31

Sum 119 31

NOTE 10 Gjeld til konsernselskaper

Beløp i NOK tusen 2012 2011

Gjeld til Eqology.no AS 26 322 24 319

Sum 26 322 24 319

NOTE 11 Aksjonærinformasjon

For ytterliggere informasjon, se Eqology ASA konsernregnskap, note 20.

NOTE 12 Hendelser etter balansedagen

Det er ikke identifisert hendelser etter balansedagen som anses å ha vesentlig innvirkning på regnskapsførte

beløper.

58 59


Erklæring fra styret

og daglig leder

Vi erklærer etter beste overbevisning at konsernregnskapet for perioden 01. januar til 31. desember

2012 er utarbeidet i samsvar med IFRS som fastsatt av EU, med krav til tilleggsopplysninger som følger

av regnskapsloven, samt at årsregnskapet for morselskapet for 2012 er avlagt i samsvar med regnskapsloven

og god regnskapsskikk i Norge, samt at opp-lysningene i regnskapet gir et rettvisende

bilde av selskapets og konsernets eiendeler, gjeld, finansielle stilling og resultatet som helhet.

Vi erklærer også at årsberetningen gir en rettvisende oversikt over utviklingen, resultatet og stillingen

til selskapet og konsernet, sammen med en beskrivelse av de mest sentrale risiko- og usikkerhetsfaktorer

selskapet og konsernet står ovenfor.

Høvik, 29. april 2013

Frode Bohan Kjell Hetland Anette Askvig

Styreleder Styremedlem Styremedlem

Frank Erikstad Bjordal

Administrerende direktør

60

61


We call it Naturally Driven

Vi i Eqology mener at naturen

er en kraft i og rundt oss som

holder oss gående, og som inspirerer

oss til å utrette store ting.

Alt liv strever naturlig

etter å oppfylle sin skjebne.

Vi omfavner denne kraftfulle ideen

og kaller den Naturally Driven.

62


norge

sverige

finland

Kirkeveien 59 B

Pb. 23, 1322 Høvik

Norway

eqology.com

ir.eqology.com

T: 67 49 22 22

F: 67 10 21 99

kundeservice@eqology.no

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0524-50900

F: 0524-50352

kundservice@eqology.se

eqology.com

ir.eqology.com

T: 0800 11 56 77

F: 0800 11 56 78

asiakaspalvelu@eqology.com

eqology.com

ir.eqology.com

More magazines by this user
Similar magazines