1 protokoll fra ekstraoridinær generalforsamling i north bridge nordic ...

otc.nfmf.no

1 protokoll fra ekstraoridinær generalforsamling i north bridge nordic ...

PROTOKOLL FRAEKSTRAORIDINÆR GENERALFORSAMLING INORTH BRIDGE NORDIC PROPERTY ASDen 17. desember 2012 klokken 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i North Bridge Nordic Property AS,org. nr. 990 029 032 (heretter ”Selskapet”) i Oslo.Styreleder Kjetil Grønskag åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere.1 015 953 aksjer var representert, hvorav 154 287 ved personlig fremmøte og 861 666 ved fullmakt. Totalt er det3 271 416 aksjer i Selskapet.Til behandling forelå:1. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederDitlef Thaulow ble enstemmig valgt til å lede møtet. Svein Erik Nordang ble enstemmig valgt til å underskriveprotokollen sammen med møteleder.2. Godkjennelse av innkallingen og dagsordenDet fremkom ikke bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og disse ble således enstemmig godkjent.Svein Erik Nordang ga uttrykk for at Selskapet etter hans vurdering med fordel kunne ha avventet med å selge treav Selskapets eiendommer til generalforsamlingen hadde utpekt et avviklingsstyre. Tilsvarende mente han atspørsmålet om å forlenge avtalen med forvalter også kunne vært utsatt til avviklingsstyret var på plass.3. Oppløsning av SelskapetVedtektenes § 10 regulerer en oppløsning av Selskapet den 31. desember 2012. Beslutning om oppløsning avSelskapet fattes av generalforsamlingen, jfr. aksjeloven §16-1.Med henvisning til vedtektenes § 12, legger styret til grunn at dette vedtaket krever tilslutning fra minimum 85 %av de avgitte stemmer så vel som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.Vedtak"Generalforsamlingen vedtok enstemmig at North Bridge Nordic Property AS skal oppløses."4. Valg av avviklingsstyreNår selskapet er besluttet oppløst, skal generalforsamlingen velge et avviklingsstyre, jfr. aksjeloven § 16-2. Detforeslås valg av følgende avviklingsstyre:Kjetil Grønskag, styreleder (utnevnt av Manager iht. vedtektene)Jon Gausen, styremedlem (utnevnt av Manager iht. vedtektene)Jon Guste-Pedersen, styremedlemSvein Erik Nordang, styremedlemMats Clarhäll, styremedlemJørgen Salomonsen, varamedlemSelskapet skal ha en investeringskomité bestående av fire medlemmer, iht. vedtektenes § 8. To av medlemmeneutpekes av aksjonærene. Dersom det foreslåtte avviklingsstyret velges, foreslås det at Mats Clarhäll velges inn iInvesteringskomiteen som John Lians etterfølger.Vedtak"Generalforsamlingen vedtok enstemmig det foreslåtte avviklingsstyret, og velger Mats Clarhäll inn iinvesteringskomiteen som John Lians etterfølger."1


5. Avregistrering OTCStyret har foreslått at Selskapet ikke lenger skal være registrert på Norges Fondsmeglerforbunds OTC-liste, som etledd i å spare kostnader og fordi registreringen har mindre relevans da Selskapet er i en avviklingsfase.Vedtak"Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapet ikke lenger skal være registrert på NorgesFondsmeglerforbunds OTC-liste."* * * * *Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.Generalforsamlingen ble hevet og protokollen undertegnet.Oslo, den 17. desember 2012(Sign.)_____________________________Ditlef ThaulowMøteleder(Sign.)______________________________Svein Erik NordangValgt til å medundertegne protokollen2

More magazines by this user
Similar magazines