Årsrapport 2012 - yA Bank

otc.nfmf.no

Årsrapport 2012 - yA Bank

NØKKELTALLKonsernetAlle beløp i NOK 1 000Resultatutvikling 2012 2011Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877Driftskostnader 85 103 85 100Tap på utlån, garantier m.v. 23 532 24 935Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsmidler 1 681 -3 671Driftsresultat før skatt 58 450 33 099Skatt på ordinært resultat -17 015 -10 643Resultat av ordinær drift etter skatt 41 434 22 457Balanseutvikling 2012 2011Brutto utlån til og fordringer på kunder 1 623 650 1 338 859- Individuelle nedskrivninger på utlån -47 561 -42 994- Gruppevise nedskrivninger på utlån -3 718 -2 918Netto utlån til og fordringer på kunder 1 572 370 1 292 947Innskudd fra og gjeld til kunder 1 906 415 1 654 146Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Egenkapital 304 897 265 631Forvaltningskapital 2 241 830 1 938 239Gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 090 034 1 679 255Rentabilitet og drift 2012 2011Rentenetto 1) 7,1 % 7,0 %Netto andre driftsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,0 % 1,3 %Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4,1 % 5,1 %Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 50,4 % 61,0 %Tapsprosent utlån 3) 1,4 % 1,9 %Konstaterte tap utlån 4) 1,1 % 1,3 %Total rentabilitet 5) 2,0 % 1,3 %Egenkapitalrentabilitet 6) 14,5 % 8,9 %Finansiering og likviditet 2012 2011Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 82% 78%Innskuddsdekning 7) 121% 128%Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 22% 26%Soliditet 2012 2011Netto ansvarlig kapital 270 079 211 145Beregningsgrunnlag 1 579 156 1 263 500Kjernekapitaldekning i % 17,1 % 16,7 %Kapitaldekning i % 17,1 % 16,7 %Egenkapital mv 2012 2011Antall utstedte aksjer 27 940 27 940Pålydende pr. aksje 0,00358 0,00358Aksjekapital 100 025 100 025Overkursfond 199 714 199 714Bokført egenkapital 304 897 265 631Fortjeneste pr. aksje 1,48 0,80Antall årsverk 8) 45 48yA Holding ASA og konsernet


NØKKELTALL1) Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital2) Sum driftskostnader i prosent av netto renteinntekter og netto andre driftsinntekter3) Tap på utlån (konstaterte tap og tapsavsetninger) og garantier i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder4) Konstaterte tap utlån i prosent av brutto utlån til og fordringer på kunder5) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital6) Resultat etter skatt i prosent av gjennomsnittlig egenkapital7) Innskudd fra og gjeld til kunder i prosent av netto utlån til og fordringer på kunder8) Ikke oppgitt i hele tusenKonsernetAlle beløp i NOK 1 000Resultat pr. selskap i konsernet 2012 Konsern yA Bank yA Holding MetaTech ElimineringerNetto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 148 006 13 166 0Netto andre driftsinntekter 20 580 13 206 14 204 16 367 -23 197Driftskostnader 85 103 76 737 371 15 138 -7 144Tap på utlån, garantier m.v. 23 532 23 532 0 0 0Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler 1 681 0 -34 209 0 35 889Driftsresultat før skatt 58 450 60 943 48 055 1 395 -51 943Skatt på ordinært resultat -17 015 -17 237 -3 332 -393 3 946Resultat av ordinær drift etter skatt 41 434 43 706 44 723 1 002 -47 996yA Holding ASA og konsernet


Årsberetning 2012 foryA Holding ASA og konsernetKonsernet påvirker det ytre miljøet. Påvirkningen skjer gjennom forbrukav papir og energi, reiseaktivitet, og kjøp av andre varer og tjenester, menikke utover det som er vanlig for lignende virksomhet.RisikoforholdKonsernets risiko er først og fremst knyttet til driften i yA Bank.yA Bank begrenser sin likviditetsrisiko (dvs. risikoen for mangel pålikviditet) ved å sikre seg god tilgang på kapital gjennom å tilby enav de beste innskuddsrentene i markedet. Banken har til enhver tiden stor andel av sine innskudd i en likviditetsreserve, noe som gjørbanken robust overfor normale endringer i innskuddene. Bankenslikviditetsreserve er plassert som bankinnskudd i andre banker og i NorgesBank. Likviditetsrisikoen vurderes således å være lav. Det foretas dagliglikviditetsovervåkning og det gjennomføres stresstesting av likviditetenmånedlig.yA Bank arbeider primært i markedet for usikrede lån, det vil siforbrukslån og kreditter uten pantesikkerhet. Banken har gjennom åretøkt risikoeksponeringen i utlånsporteføljen som følge av at andelenlån med pantesikkerhet er redusert. yA Bank arbeider kontinuerligmed å videreutvikle og forbedre bankens kredittvurderingsarbeid ogscoremodeller og det har bidratt til bankens relativt sett lave tap i 2012.Banken benytter egenutviklede scoremodeller i kredittvurderingsprosessen.Alle kunder klassifiseres i risikoklasser, og kunder med forhøy risiko avslås. Akseptgrensene i scoremodellene er satt ut fra måletom resultatmaksimering. yA Banks utlånsportefølje er godt diversifisertgeografisk og beløpsmessig. Banken har intet garantiansvar.yA Bank AS følger Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriftens reglerfor bokføring og avsetning av tap i resultatregnskapet og balansen.Konstaterte tap var i 2012 på 18 MNOK, det vil si 1,1 % av gjennomsnittligutlånsvolum i 2012. Avsetninger til tap oppført i balansen var høyere enn i2011, men på et normalt nivå i forhold til utlånsvolm. Totalt hadde bankentap og tapsavsetninger tilsvarende 1,4 % av gjennomsnittlig utlån.Avdelingslederne innenfor de ulike operative områder er ansvarlig forå identifisere, begrense og kontrollere de operative risiki innenfor sinerespektive områder. Operative risiki identifiseres og kommuniseres viabankens rutiner for internkontroll. Styret har jevnlig gjennomgang avselskapets internkontroll. Banken har en kompleks IT infrastruktur sommå fungere til enhver tid. Det er derfor ekstra fokus på risiki knyttet tilIT-området.Konsernet publiserer årlig på internett et eget notat som grundig drøfterbankens risikostyring, risikoeksponering og soliditetsforhold.FremtidsutsikterKonsernet vil i 2013 satse videre på å øke yA Banks utlånsporteføljeinnenfor segmentene kredittkort og forbrukslån. yA Bank AS har hatt godtilgang på nye lånekunder, og styret forventer at tilgangen på nye kundervil være sterk også i 2013.2012 var et godt år for yA Konsernet, og styret forventer at 2013 vil viseytterligere fremgang.TvisterKonsernet foretar avsetninger på basis av individuelle vurderinger i detilfeller hvor det foreligger tvister med underleverandører eller kunder omøkonomiske forhold. Konsernet hadde ved utgangen av desember 2012ingen kjente rettstvister.Oslo, 7. mars 2013Styret i yA Holding ASAyA Holding ASA og konsernet


ResultatregnskapyA Holding ASA KonsernetAlle beløp i NOK 1 000 Noter 2012 2011 2012 2011RENTEINNTEKTER OG LIGNENDE INNTEKTERRenter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusj. 1, 9 13 42 17 376 10 958Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder 1 190 833 149 222Renter og lignende inntekter av sertifikater, obl. og andre rentebærende verdipapirer 0 965Sum renteinntekter og lignende inntekter 13 42 208 209 161 145RENTEKOSTNADER OG LIGNENDE KOSTNADERRenter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder 1 60 024 43 559Andre rentekostnader og lignende kostnader 0 0Sum rentekostnader og lignende kostnader 0 0 60 024 43 559Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 13 42 148 185 117 586UTBYTTE OG ANDRE INNTEKTER AV VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGInntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 1Inntekter av eierinteresser i konsernselskaper 3 14 204 0Sum utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning 14 204 0 1 0PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTERAndre gebyrer og provisjonsinntekter 3 16 841 15 183Sum provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0 0 16 841 15 183PROVISJONSKOSTNADER OG KOSTNADER VED BANKTJENESTERAndre gebyrer og provisjonskostnader 2 4 025 4 005Sum provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0 0 4 025 4 005NETTO VERDIENDRING OG GEVINST/TAP PÅ VALUTA OG VERDIPAPIRER SOM ER OMLØPSMIDLERNetto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning 46Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler 46 0ANDRE DRIFTSINNTEKTERDriftsinntekter faste eiendommer 16 326 111Andre driftsinntekter 7 392 10 589Sum andre driftsinntekter 0 0 7 717 10 700LØNN OG GENERELLE ADMINISTRASJONSKOSTNADERLønn mv. 4, 5, 24 288 36 38 096 33 973- Lønn 4, 24 57 36 32 445 28 600- Pensjoner 4, 5 203 1 383 1 126- Sosiale kostnader 4 29 4 268 4 247Administrasjonskostnader 84 23 565 23 578Sum lønn og generelle administrasjonskostnader 371 36 61 661 57 552AVSKRIVNINGER MV. AV VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELEROrdinære avskrivninger 1, 6 9 586 8 434Sum avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 0 0 9 586 8 434ANDRE DRIFTSKOSTNADERAndre driftskostnader 7, 8 1 347 13 857 19 114Sum andre driftskostnader 0 1 347 13 857 19 114TAP PÅ UTLÅN, GARANTIER MV.Tap på utlån 1, 9, 15 23 532 24 935Tap på garantier 0 0Sum tap på utlån, garantier mv. 0 0 23 532 24 935NEDSKRIVNING/REV. AV NEDSKRIVNING OG GEVINST/TAP PÅ ANLEGGSMIDLERNedskrivning på obligasjoner 0 -330Nedskrivning/reversering av nedskrivning på investering i datterselskaper 10 -34 209 -23 743 0 1 230Nedskrivning på goodwill 6 1 681 0Gevinst / tap (-) 0 -4 571Sum nedskrivning/rev. av nedskrivning og gevinst/tap på anleggsmidler -34 209 -23 743 1 681 -3 671RESULTAT FØR SKATT 48 055 22 402 58 450 33 099SKATT PÅ ORDINÆRT RESULTAT 11 -3 332 376 -17 015 -10 643RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 22 44 723 22 778 41 434 22 457Minoritetsinteresser 0 0Resultat uten minoritetsinteresser 41 434 22 457Resultat pr. aksje 1,48 0,80OVERFØRINGER OG DISPONERINGER:Overført til/fra(-) annen egenkapital 22 41 929 22 778Utbytte 22 2 794yA Holding ASA og konsernet


BalanseyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1 000 Noter 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11EiendelerKONTANTER OG FORDRINGER PÅ SENTRALBANKEN 51 342 50 657UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONERUtlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 650 955 468 112 431,837Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 1, 12 110 819 100 000Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner 650 955 578 932 531 837UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KUNDERKasse-/drifts- og brukskreditter 1, 13, 14, 15 4 885 5 340Kredittkort 1, 13, 14, 15 402 541 378 422Nedbetalingslån 1, 13, 14, 15 1 216 223 955 097- Nedskrivning på individuelle utlån 1, 15 -47 561 -42 994- Nedskrivning på grupper av utlån 1, 15 -3 718 -2 918Sum netto utlån og fordringer på kunder 0 0 1 572 370 1 292 947OVERTATTE EIENDELER 16 0 2 590Overtatte eiendeler 0 0 0 2 590SERTIFIKATER, OBLIGASJONER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNINGUtstedt av andre- Sertifikater og obligasjoner 17 0 0Sum sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 0 0 0 0AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNINGAksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 18 178 132Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning 0 0 178 132EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPEREierinteresser i andre konsernselskaper 10 292 958 258 123 0 0Sum eierinteresser i konsernselskaper 292 958 258 123 0 0IMMATERIELLE EIENDELERGoodwill 6 6 626 9 692Utsatt skattefordel 11 3 366 6 698 4 842 19 546Andre immaterielle eiendeler 1, 6 23 350 25 249Sum immaterielle eiendeler 3 366 6 698 34 819 54 486VARIGE DRIFTSMIDLERMaskiner, inventar og transportmidler 1, 6 1 713 2 029Sum varige driftsmidler 0 0 1 713 2 029Utbytte og konsernbidrag 19 14 204Andre eiendeler 19 1 307 2 514ANDRE EIENDELER 14 204 0 1 307 2 514FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKTEROpptjente ikke mottatte inntekter 19 273 331- Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 19 897 716Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 0 1 170 1 047SUM EIENDELER 311 178 265 777 2 241 830 1 938 239yA Holding ASA og konsernet


BalanseyA Holding ASAKonsernetAlle beløp i NOK 1 000 Noter 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11Gjeld og egenkapitalINNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDERInnskudd fra og gjeld til kunder u/avtalt løpetid 1, 20 1 906 415 1 654 146Sum innskudd fra og gjeld til kunder 0 0 1 906 415 1 654 146ANNEN GJELDKonsernbidrag og utbytte 21 2 794 2 794 0Betalbar skatt 2 312 0Annen gjeld 1, 21 53 17 777 15 547Sum annen gjeld 2 847 0 22 883 15 547AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKTELSERUtsatt skatt 1, 11 0 0Andre påløpte kostnader og forpliktelser 21 7 635 2 916Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 7 635 2 916SUM GJELD 2 847 0 1 936 933 1 672 608EGENKAPITALINNSKUTT EGENKAPITALSelskapskapital- aksjekapital 22, 23 100 025 100 025 100 025 100 025- overkursfond 22, 23 199 714 199 714 199 714 199 714- opsjonsprogram 22, 23, 24 4 751 4 125 4 751 4 125Sum innskutt egenkapital 304 490 303 864 304 490 303 864OPPTJENT EGENKAPITALAnnen egenkapital 22, 23 3 841 -38 088 407 -38 234Sum opptjent egenkapital 3 841 -38 088 407 -38 234Minoritetsinteresser 22 0 0SUM EGENKAPITAL 22 308 331 265 777 304 897 265 631SUM GJELD OG EGENKAPITAL 311 178 265 777 2 241 830 1 938 239POSTER UTENOM BALANSEN:Betingede forpliktelser 25 0 0Forpliktelser 25 0 0Oslo, 7. mars 2013Styret i yA Holding ASAyA Holding ASA og konsernet


KontantstrømoppstillingyA Holding ASA KonsernetAlle beløp i NOK 1 000 31.12.12 31.12.11 31.12.12 31.12.11Kontantstrøm vedrørende driftenRenteinnbetalinger, provisjonsinnbetalinger og gebyrer fra kunder 13 42 224 884 185 882Renteutbetalinger, provisjonsutbetalinger og gebyrer til kunder 0 0 -64 049 -57 118Netto ut-/innbetalinger av utlån til kunder -302 955 -291 958Netto inn-/utbetalinger av innskudd fra kunder 252 269 492 581Utbetalinger til andre leverandører for varer og tjenester -31 -1 384 -27 702 -36 509Utbetalinger til ansatte, pensjonsinnretninger, arbeidsgiveravgift, skattetrekk mv. -288 -30 278 -33 937Netto kontantstrøm vedrørende driften -305 -1 342 52 169 258 941Kontantstrømmer vedrørende investeringsaktivitetUtbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av aksjer og andeler i andre foretak 0 0 0 0Utbetalinger/innbetalinger ved kjøp/salg av andre verdipapirer 0 0 995 151 564Utbetalinger ved kjøp av immaterielle og varige driftsmidler -6 009 -3 228Netto kontantstrøm vedrørende investeringsaktiviteter 0 0 -5 014 148 337Kontantstrøm vedrørende finansieringsaktiviteterUtstedelse av aksjeopsjoner 626 3 535EmisjonskostnaderKonsernbidrag/utbytte 0 0Netto kontantstrømmer vedrørende finansieringsaktiviteter 0 0 626 3 535Netto kontantstrøm for perioden -305 -1 342 47 781 410 812Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter -305 -1 342 47 781 410 812Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens begynnelse 955 2 297 582 493 171 681Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter ved periodens slutt 650 955 630 274 582 493Bundne midler på skattetrekkskonto utgjør 1 160 TNOK for yA Bank AS og 480 TNOK for MetaTech AS pr. 31.12.2012.yA Holding ASA og konsernet


NOTER1. GENERELLE REGNSKAPSPRINSIPPER yA HOLDING ASA OG KONSERNETÅrsregnskapet er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende krav som stilles ilover og forskrifter for bank i tillegg til god regnskapsskikk.Bruk av estimaterUtarbeidelsen av årsregnskapet forutsetter at ledelsen benytter beste estimat ogforutsetninger som påvirker resultatregnskapet og verdsettelsen av eiendeler oggjeld, samt opplysninger om usikre eiendeler og forpliktelser på balansedagen.Faktiske resultater kan avvike fra disse estimatene. Betingede tap som ersannsynlige og kvantifiserbare kostnadsføres løpende.KonsolideringKonsernregnskapet omfatter Holding selskapet og datterselskaper hvor Holdingselskapet direkte eller indirekte alene eller sammen med datterselskaper eier merenn 50 prosent og/eller har bestemmende innflytelse på det aktuelle selskapetsløpende drift. Det er også satt som vilkår at eierskapet betraktes av varig art. Vedkjøp av datterselskap i løpet av året konsolideres en forholdsmessig andel avresultatet fra det tidspunktet bestemmende innflytelse oppsto. Ved avhendelseav datterselskap medtas dette i konsolideringen frem til tidspunkt for avhendelse.Datterselskaper hvor aksjene utelukkende eies med sikte på senere avhendelse,konsolideres ikke.Interne transaksjoner og mellomværende mellom selskapene i konsernetblir eliminert i konsernregnskapet. Konsernregnskapet utarbeides etteroppkjøpsmetoden, og det anvendes like regnskapsprinsipper for de selskaper sominngår i konsernet, så fremt ikke annet er oppgitt og tilbørlig begrunnet, jfr RL §4-4. Alle identifiserbare eiendeler og forpliktelser tas opp i balansen til verdien påoppkjøpstidspunktet. Den delen av kostpris som ikke kan henføres til spesifikkeeiendeler eller merverdier på eiendeler blir ført som goodwill.Minoritetsinteresser beregnes av resultat etter skatt. Eiendeler og gjeld, samt alleresultatposter, er således vist inklusive minoritetens andel i konsernregnskapet.Oversikt over datterselskaper som inngår i konsernet finnes i egen note.GoodwillAlle virksomhetssammenslutninger innregnes etter oppkjøpsmetoden. Goodwill påinvestering i datterselskaper fremkommer som differansen mellom kostnaden vedoppkjøpet og virkelig verdi av identifiserte netto verdier i overtatte datterselskap.Goodwill regnskapsføres i balansen til anskaffelseskost fratrukket eventuelleakkumulerte tap ved verdifall. Goodwill testes årlig for verdifall.Datterselskap i selskapsregnskap100 % eide datterselskaper regnskapsføres etter egenkapitalmetoden, mensøvrige datterselskap vurderes til virkelig verdi i selskapsregnskapet. Investeringener vurdert til anskaffelseskost for aksjene med mindre nedskrivning har værtnødvendig. Det er foretatt nedskrivning til virkelig verdi når verdifall skyldes årsakersom ikke kan antas å være forbigående og det må anses nødvendig etter godregnskapsskikk. Nedskrivninger er reversert når grunnlaget for nedskrivning ikkelenger er til stede.Utbytte og andre utdelinger fra datterselskap er inntektsført samme år som deter avsatt i givers regnskap. Overstiger utbyttet andel av opptjent resultat etteranskaffelsestidspunktet, representerer den overskytende del tilbakebetaling avinvestert kapital, og utdelingene er fratrukket investeringens verdi i balansen tilmorselskapet.UtlånUtlån bokføres til amortisert kost på etableringstidspunktet. I amortisert kost inngårutlånets hovedstol, etableringsgebyr og transaksjonsutgifter som provisjoner tillåneagenter. Sammenligningstall for 2011 er omarbeidet i balanse og noter i henholdtil endret prinsipp vedrørende balanseføring av provisjoner til låneagenter somen del av utlån til kunder i balansen. Prinsippendringen har ingen resultat- elleregenkapitaleffekt for årsregnskapet 2011.Renteinntekter inntektsføres etter effektiv rentes metode. Den effektive rentesatsener den renten som neddiskonterer lånets kontantstrømmer over forventet løpetid tillånets amortiserte kost på etableringstidspunktet. Effektiv rentes metode innebærerogså at det foretas inntektsføring av renter av engasjement som er nedskrevet.For slike lån inntektsføres internrenten på etableringstidspunktet korrigert forrenteendringer frem til tidspunktet for nedskrivning. Det inntektsføres renterbasert på lånets nedskrevne verdi. Sammenligningstall for 2011 er omarbeideti resultat og noter i henhold til endret prinsipp vedrørende kostnadsføring avprovisjoner til låneagenter som en reduksjon av renteinntekter og endret prinsippvedrørende inntektsføring av etableringsgebyrer som en del av renteinntekter.Prinsippendringen har ingen resultat- eller egenkapitaleffekt for årsregnskapet 2011.Nedskrivning for tap foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlåneller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellenmellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmerneddiskontert med effektiv rente.I resultatregnskapet består posten tap på utlån av endringer på konstaterte tap ogendringer i nedskrivninger på lån.Tap på utlån er basert på en gjennomgang av konsernets utlånsporteføljeetter Finanstilsynets anbefaling samt utlånsforskriften regler for verdsettelseav engasjementer. Konsernet foretar ved utgangen av hvert kvartal en konkretfastsettelse av tap på utlån. Misligholdte og tapsutsatte engasjementer følges oppmed løpende vurderinger.Misligholdte lånLån eller kontokreditter der en låntaker er mer enn 75 dager forsinket med betalingav avdrag vurderes som misligholdt.Konstaterte tapVed konkurs, akkord som er stadfestet, utleggsforretning ikke har ført frem eller vedrettskraftig dom bokfører konsernet engasjementer som er rammet av slike forholdsom konstaterte tap. Dette gjelder også i de tilfeller konsernet på annen måte harinnstilt inndrivelse eller gitt avkall på deler av eller hele engasjementer.Overtatte eiendelerOvertatte eiendeler føres i balansen under egen post i tråd medårsregnskapsforskriften for bank. Slike eiendeler er verdsatt til det laveste avanskaffelseskost og realisasjonsverdi. Løpende verdiendringer bokføres som endring itap over resultatregnskapet.Immaterielle eiendelerKonsernet har utviklet egen programvare for deler av bankdriften.Utviklingskostnader balanseføres og klassifiseres som immateriell eiendel i detilfeller verdien vurderes som vesentlig og forventes å ha en varig verdi. Den anslåttelevetiden for programvaren er utgangspunkt for den avskrivningstiden man benytter.Restverdien er beregnet og hensyntas i avskrivbart beløp. Løpende gjennom åretsamt ved årsslutt vurderes et eventuelt behov for nedskrivning som en konsekvensav at verdi på forventede økonomiske fordeler er lavere enn den balanseførteverdien.Varige driftsmidlerOrdinære varige driftsmidler er oppført i regnskapet til anskaffelseskost fratrukketakkumulerte avskrivninger. Avskrivningene for året belaster årets driftskostnader ogfremkommer på egen linje i resultatregnskapet. Ordinære avskrivninger er basertpå anskaffelseskost fratrukket forventet restverdi og fordeles lineært utover denforventede økonomiske levetid som driftsmiddelet har.I de tilfeller den virkelige verdi av ett varig driftsmiddel er vesentlig lavere enn denbokførte verdien samt at denne verdiforringelsen ikke forventes å være forbigående,foretar konsernet nedskrivning til virkelig verdi på dette driftsmiddelet. Slikenedskrivninger fremkommer i resultatregnskapet under linje for Nedskrivningerog tap/gevinst på verdipapirer som er anleggsmidler. Nedskrivningen reverseresi de tilfeller kriteriene for nedskrivning ikke lenger er tilstede. I ingen tilfeller kanreverseringen medføre at driftsmiddelets verdi overgår den opprinnelige kostprisObligasjonerFinansielle eiendeler med faste eller bestembare kontantstrømmer og bestemtinnløsningsdato hvor selskapet har intensjon om og evne til å holde investeringentil forfall, er klassifisert som investeringer holdt til forfall. Obligasjoner er klassifisertsom investeringer holdt til forfall. Investeringer holdt til forfall regnskapsføres tilamortisert kost.yA Holding ASA og konsernet


NOTERSertifikater og aksjerSertifikater og aksjer klassifiseres som omløpsmidler, og bokførtes til laveste verdi avkostpris og virkelig verdi. Virkelig verdi er basert på observerbare markedsverdier.Utsatt skatt og utsatt skattefordelUtsatt skatt og utsatt skattefordel regnskapsføres i tråd med god regnskapsskikk,NRSF om resultatskatt. Utsatt skatt/utsatt skattefordel er beregnet med 28 prosent pågrunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom de regnskapsmessigeog skattemessige verdiene som finnes ved utgang av regnskapsåret. Skatteøkendeog skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reverseres isamme periode er utlignet og nettoført i balansen.SkattekostnadI resultatregnskapet omfattes både endring i utsatt skatt samt periodens betalbareskatt i posten skattekostnad. Ytterligere detaljer om skatt, se egen note.Pensjonskostnad og - forpliktelserÅrets pensjonskostnad føres netto i resultatregnskapet. Konsernet har enpensjonsforpliktelse i forbindelse med en førtidspensjonsavtale med administrerendedirektør. Banken har også pensjonsforpliktelser overfør bankens ledergruppe som haren avtale om toppensjon. Forøvrig har konsernet ingen pensjonsforpliktelser da alleansatte har pensjonsprogram basert på innskudd.Opsjoner og aksjeprogram for ansatteyA Holding ASA, morselskapet til yA Bank AS, har utstedet opsjoner på aksjer i yAHolding ASA for ledere og ansatte i yA Bank AS. Opsjonene er målt til virkelig verdipå utstedingsdato. Virkelig verdi på utstedingsdato blir kostnadsført på lineær basisover opsjonens løpetid. Virkelig verdi er målt ved bruk av Black-Scholes prismodell.Antatt løpetid brukt i modellen er justert basert på ledelsens beste estimat justert utfra at opsjonen ikke kan omsettes, utøvelsesrestriksjoner og andre restriksjoner sompålegger opsjonen. Arbeidsgiveravgift på opsjoner kostnadsføres i resultatet overforventet opptjeningsperiode og er avsatt som gjeld i balansen.Periodisering - inntektsføring/kostnadsføringProvisjoner, renteinntekter og gebyrer tas inn i resultatregnskapet etter hvertsom disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader, i tråd med degenerelle regnskapsprinsipper i regnskapsloven. Forskuddsbetalte inntekter ogpåløpte ikke betalte kostnader periodiseres og føres som gjeld i konsernets balanse.Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavendei balansen. Utbytte fra aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år det mottas.Etableringsgebyret overstiger ikke kostnadene forbundet med etablering av lån ogtas derfor til inntekt i etableringsåret.Betalinger av operasjonelle leasingavtalerLeiebetaling under operasjonelle leieavtaler kostnadsføres i resultatet lineært overleieperioden.ValutaKostnader og inntekter i utenlandsk valuta blir omregnet til norske kroner iregnskapet basert på faktisk oppnådd vekslingskurs på transaksjonstidspunket.Leverandørgjeld og andre forpliktelserLeverandørgjeld og andre forpliktelser regnskapsføres til kost.KontantstrømoppstillingKontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den direkte metode. Kontanter ogkontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvideplasseringer med opprinnelig forfall på tre måneder eller kortere.Kontantstrømmer fra driften er definert som løpende netto inn- og utbetalinger frabankdriften, samt utbetalinger generert fra omkostninger knyttet til den ordinæreoperasjonelle virksomheten som konsernet driver.Investeringsaktiviteter er definert som kontantstrømmer fra verdipapirtransaksjoner.I tillegg inngår kontantstrømmer knyttet til investeringer i driftsmidler i denne delenav oppstillingen.Finansieringsaktiviteter inneholder kontantstrømmer fra øvrigeverdipapirtransaksjoner, opptak og nedbetaling av ansvarlige lån og obligasjonsgjeldsamt egenkapital.Kontantstrømoppstilling finnes i egen oppstilling i årsregnskapet.2. SPESIFIKASJON AV NETTO PROVISJONSINNTEKTER OG INNTEKTER FRA BANKTJENESTERyA Holding ASA Konsernet2012 2011 2012 2011INNTEKTERProvisjonsinntekt fra betalingsformidlingAndre provisjonsinntekter fra banktjenester 6 013 6 007Sum 0 0 10 828 9 17616 841 15 183KOSTNADERProvisjonskostnad fra betalingsformidlingAndre provisjonskostnader fra banktjenester 1 751 1 994Sum 0 0 2 274 2 0124 025 4 0053. SPESIFIKASJON AV INNTEKTER FRA EIERINTERESSER I KONSERNSELSKAPeryA Holding ASA Konsernet2012 2011 2012 2011Utbytte fra MetaTech AS 1 947Konsernbidrag fra yA Bank AS 12 257Sum 14 204yA Holding eier 64,9 % av MetaTech AS og yA Bank eier de resterende 35,1 % av MetaTech AS.yA Holding eier 100 % av yA Bank ASyA Holding ASA og konsernet


NOTER4. LØNN, LÅN/SIKKERHETSSTILLELSER OG YTELSER TIL LEDENDE PERSONER M.M.Lønnskostnader 2012 2011Lønninger 32 445 28 600Pensjonskostnader 1 383 1 126Sosiale kostnader 4 268 4 247Sum 38 096 33 973Det var ved utgangen av 2012 sysselsatt 45,3 årsverk i konsernet. Boliglån til ansatte i yA Bank er gitt på ansattevilkår. Renten på ansattelån er lik Finansdepartementetsnormrente..Variabel godtgjørelseVariabel godtgjørelse for ansatte i yA Bank er inndelt i overskuddsdeling og bonus. Overskuddsdelingen er generell for alle ansatte og kan utgjøre inntil 1,5månedslønn. Grunnlaget for overskuddsdelingen i 2012 er det resultat banken oppnår utover et resultat før skatt på 40 MNOK. Bonus er fastsatt utfra oppnåelseav forhåndsdefinerte nøkkeltall og kan utgjøre maksimalt 3 månedslønner for medlemmer av bankens ledergruppe og inntil 1 månedslønn for bankens øvrigeansatte. Det er i 2012 avsatt 3,3 MNOK til overskuddsdeling og bonus for ansatte i yA Bank.Det foreligger ingen andre avtaler om variabel godtgjørelse.Styret i yA Bank har vedtatt retningslinjer for godtgjørelser i banken i tråd med forskrift om godtgjørelsesordninger i finansinstitusjoner. De ansatte som inngår i ledergruppenfår utbetalt sin bonus i henhold til bestemmelsene i forskriftens § 4. Dette innebærer at halvparten av bonusen gis i form av betinget kapital som avspeilerbankens verdiutvikling, og utbetales jevnt fordelt over tre år. Styret benytter egnekapitalavkastningen til å avspeile bankens verdiutvikling.OpsjonsprogramDet er i 2011 kostnadsført 626 TNOK til opsjonsprogram i yA Holding for ansatte i yA Bank. Opsjonsordningen er redegjort for i note 24.Ytelser til ledende ansatteAdministrerende direktør i yA Bank er styreleder i MetaTech AS og har i 2012 mottatt 150 TNOK i honorar for vervet som styreleder.Pensjonsforpliktelser overfor bankens ledergruppe og administrerende direktør er omtalt i pensjonsnoten.VariabelgodtgjørelseAnnengodtgjørelseSamletgodtgjørelseLån ogsikkerhetsstillelserHonorar LønnPensjonLedende ansatteAdministrerende direktør - Svein Lindbak 150 1 418 188 16 57 1 828 1 926Banksjef / COO - Rune Strande 931 113 19 55 1 117IT Direktør - Marit Solem 5 1 233 149 14 58 1 459CFO - Per Kristain Haug 1 093 132 34 58 1 316Markedsdirektør - Oddbjørn Berentsen tom. 01.03 393 175 4 23 596Markedsdirektør - Narve Hansen fom. 15.08 345 3 20 368Juridisk sjef / Advokat - Eivind Sverdrup 805 97 12 45 960 2 997Daglig leder MetaTech - Gert Ove Sagvang 932 6 47 984Sum 155 7 148 853 108 364 8 628 4 922HonorarSamlet godtgjørelseHonorar til styrende organerStyret 859 859Kontrollkomite 162 162Representantskap 263 263Valgkomite Generalforsamling 15 15Sum 1 299 1 2995. PENSJONyA Bank har en innskuddspensjonsavtale for alle ansatte hos DNB Livsforsikring ASA. Innskuddspensjonen har investeringsvalg og risikodekningene uførepensjonog innskuddsfritak ved uførhet. Risikodekningene tilknyttet innskuddspensjonen sikrer ansatte og deres etterlatte i tilfelle uførhet og død.Bedriften betaler hvert år et fastsatt innskudd for medlemmer av pensjonsordningen. Det faste innskuddet utgjør 5 % av lønn mellom 1 og 6 G, og 8 % av lønnmellom 6 og 12 G. Innskuddet plasseres på den ansattes pensjonskonto. Den ansatte forvalter selv sine midler. Ved pensjonsalder blir den oppsparte kapitalenutbetalt som alderspensjon. Pensjonsalder er 67 år, og utbetalingstiden er minimum ti år. Ansatte som har minst 20 % stilling og som har fylt 20 år er medlemmerav ordningen. Selskapet er pålagt å ha en obligatorisk tjenestepensjon etter lov, og denne ordningen oppfyller kravene i loven.Medlemmer av selskapets ledergruppe har avtale om en toppensjon fra fyllte 67 år og ti år fremover tilsvarende en månedlig utbetaling på 20 % av den månedslønnensom lederen hadde på pensjoneringstidspunktet. Det er i 2012 avsatt 537 TNOK til dekning av denne pensjonsforpliktelsen.Administrerende direktør, Svein Lindbak, har avtale om førtidspensjon som gjelder f.o.m. 01.04.2014 t.o.m. 01.04.2021. Årlig utbetaling av førtidspensjon skalutgjøre 50 % av lønn på fratredelsestidspunkt. Det er avsatt 1 384 TNOK i 2012 til dekning av denne pensjonsforpliktelsen.yA Holding ASA og konsernet


NOTER6. VARIGE DRIFTSMIDLER OG IMMATERIELLE EIENDELERImmaterielle eiendeler: yA Holding ASA KonsernetAnskaffelseskost 01.01 0 54 854+ Tilgang 0 5 302- Avgang 0 0Anskaffelseskost pr. 31.12 0 60 156Akk. av- og nedskrivning pr. 01.01 0 -29 383Årets av- og nedskrivning i resultatet 0 -7 423Akk. av- og nedskrivning pr. 31.12 0 -36 806Balanseført verdi pr. 31.12 0 23 350Gevinst/tap ved salgVarige driftsmidler:Anskaffelseskost 01.01 0 9 364+ Tilgang 0 462- Avgang 0 0Anskaffelseskost pr. 31.12 0 9 827Akk. av- og nedskrivning pr. 01.01 0 -7 335Årets av- og nedskrivning i resultatet 0 -778Akk. av- og nedskrivning pr. 31.12 0 -8 113Balanseført verdi pr. 31.12 0 1 713Gevinst/tap ved salgGoodwill:Konsernets goodwill relaterer seg til investering i MetaTechAnskaffelseskost 01.01 0 17 222+ Tilgang 0- Avgang 0Anskaffelseskost pr. 31.12 0 17 222Akk. av- og nedskrivning pr. 01.01 0 -7 530Årets av- og nedskrivning i resultatet 0 -3 065Akk. av- og nedskrivning pr. 31.12 0 -10 596Balanseført verdi pr. 31.12 0 6 626Gevinst/tap ved salg 0Konsernet benytter følgende avskrivningssatser:Egenutviklet software og bankinfrastruktursoftware 12,50 %Fast inventar/innredninger 20,00 %Annet kjøpt EDB utstyr og innredning 33,33 %Goodwill 12,50 %7. ANDRE DRIFTSKOSTNADERyA Holding ASAKonsernet2012 2011 2012 2011Husleie og kostnader leide lokaler 2 676 2 049Medlemskontingent bankorg. 677 394Kredittopplysninger 1 143 835Driftskostnader i MetaTech 1) 0 8 018Andre kostnader 0 1 347 9 361 7 817Sum andre driftskostnader 0 1 347 13 857 19 114Banken utbetalte 379 TNOK til revisor KPMG i 2012 inklusiv mva fordelt på 312 TNOK for lovpålagt revisjon og 67 TNOK for attestasjonstjenester.I 2011 var utbetaling til revisor 375 TNOK inklusiv mva fordelt på 313 TNOK for lovpålagt revisjon og 62 TNOK for attestasjonstjenester.1)MetaTechs driftskostnader er i 2012 fordelt på konsernregnskapets øvrige kostnadsposter.Store enkelttransaksjoner:Det var ingen store enkelttransaksjoner i 2012.yA Holding ASA og konsernet


NOTER8. LEIEAVTALERKonsernet har ingen leasingavtaler vedrørende driftsmidler. Konsernet har leieavtaler tilknyttet bankens og MetaTechs lokaler:HusleieLeieavtalens utløpFridtjof Nansens vei 19, 0309 Oslo 1 919 30.09.16Vestre Rosten 81, 7075 Tiller 268 6 mnd. oppsigelseVestre Kanalkai 24, 7010 Trondheim 489 6 mnd. oppsigelseFor begge lokalene i Trondheim har banken en løpende avtale med 6 måneders gjensidig oppsigelse.9. TAP PÅ UTLÅN OG GARANTIER I RESULTATREGNSKAPETUtlånGarantier2012 2011 2012 2011Kostnadsførte konstaterte tap 23 040 19 982Nye individuelle nedskrivninger 14 064 14 445Sum nye individuelle nedskrivninger 37 104 34 427 0 0Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger 9 497 6 947Sum individuelle nedskrivinger 27 607 27 481 0 0Tilbakeføring av tidligere konstaterte tap 4 875 2 946Endring i gruppenedskrivninger på utlån 800 400Sum tap på utlån, garantier 23 532 24 935 0 02012 2011Inntektsførte renter fra misligholdte engasjementer 15 248 12 47010. DatterselskaperDatterselskaper Organisasjonsnummer Forretningskontor Stemme-/eierandel Selskapets egenkapital Selskapets resultat Bokført verdiyA Bank AS 989932667 Fridtjof Nansens vei 19 100,0 % 284 178 43 706 284 160MetaTech AS 857807812 Vestre Kanalkai 24 64,9 % 2 786 1 002 8 798292 958Ingen av datterselskapene er børsnotert.yA Holding eier 64,9 % av MetaTech og yA Bank eier de resterende 35,1 % av MetaTech.11. SkattyA Holding ASAKonsernet2012 2011 2012 2011Resultat før skattekostnad 48 055 22 402 58 450 33 099Permanente forskjeller: 0 0- ikke fradragsberettigede kostnader 1 742 3 681- andre forskjeller -36 156 -23 743 577 1 230Endring midlertidige forskjeller 0 0 1 891 -9 501Endring fremførbart underskudd -11 899 -1 342 -54 403 -29 918Grunnlag for betalbar skatt 0 0 8 257 1 348Betalbar skatt 0 0 2 312 382SkattekostnadEndring utsatt skatt 3 332 -376 14 703 10 260Årets skattekostnad 3 332 -376 17 015 10 643Sammenheng mellom skattekostnad og skatt beregnet som gjennomsnittlig nominell skattesats på resultatet før skatt28 % skatt av resultat før skatt 13 455 6 273 16 366 9 26828 % av permanente forskjeller -10 124 -6 648 649 1 375Beregnet skattekostnad 3 332 -376 17 015 10 643Utsatt skattAnleggsmidler -5 272 -340Kurstap obligasjoner 0 0Fremførbart underskudd -12 022 -23 921 -12 022 -69 466Netto forskjeller etter utligning -12 022 -23 921 -17 295 -69 807Balanseført utsatt skattefordel 3 366 6 698 4 842 19 546yA Holding ASA og konsernet


NOTER12. UTLÅN TIL OG FORDRINGER PÅ KREDITTINSTITUSJONERyA Holding ASAKonsernet2012 2011 2012 2011Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner u/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist 650 955 468 112 431 837Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist:- Pareto Bank 100 719 40 000- BN Bank 10 100- Sandnes Sparebank 40 000- Danske Bank 20 000Sum utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner m/avtalt løpetid/oppsigelsesfrist: 110 819 100 000Det er 1 160 TNOK i bundne midler på skattetrekkskonto i DNB.Samtlige engasjementer med avtalt løpetid har en løpetid på inntil 12 mnd.13 . NÆRINGSFORDELTE UTLÅN OG GARANTIER, TAP, MISLIGHOLD OG TAPSAVSETNINGERPotensiell eksponering ved Misligholdte Øvrige tapsutsatte Nedskrivninger påUtlånGarantier f.eks. trekkfasiliteter engasjementer engasjementer utlån/garantier2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011Personmarked 1 614 730 1 329 687 0 0 1 587 393 1 409 858 148 394 134 714 19 777 31 085 51 238 45 853Øvrige 8 919 9 172 0 0 80 673 74 559 279 195 214 366 41 59Sum 1 623 650 1 338 859 0 0 1 668 066 1 484 417 148 673 134 909 19 991 31 452 51 279 45 91214. UTLÅN fordelt på risikoAlle søknader om kreditt blir vurdert på basis av gitte kriterier i en egenutviklet scoremodell. Kunder som har for høy kredittrisiko blir avslått, og øvrige blir plasserti risikoklasser på basis av scoreverdi. Bankens prising av utlån gjenspeiler risikoen knyttet til engasjementet.Pantelån klassifiseres som lav risiko, mens kredittkortlån, kontokreditt og forbrukslån klassifiseres som høy risiko.For pantelån benytter banken sikkerhet for å redusere risiko. Sikkerheten kan f.eks. være i form av fysisk sikkerhet eller garantier. Fysisk sikkerhet kan f.eks. værebolig. Det tas hensyn til forhold som kan påvirke sikkerhetens verdi. Øvrige lån er usikrede.Fordeling på risikoklasse 2012Risikoklasse Brutto utlån Friske lån*Ubenyttetkreditt Totalt Fordeling i %IndividuellenedskrivningerGruppenedskrivningForventetårlig tapLav risiko 80 082 75 890 80 082 2 % 2 299 320Middels risiko 0 %Høy risiko 1 543 568 1 379 096 1 668 066 3 211 634 98 % 45 262 3 718 35 502Totalt 1 623 650 1 454 986 1 668 066 3 291 716 100 % 47 561 3 718 35 822Fordeling på risikoklasse 2011Risikoklasse Brutto utlån Friske lån*Lav risiko 95 970 90 634 95 970 3 % 1 941 288Middels risikoHøy risiko 1 333 519 1 172 494 1 484 417 2 817 936 97 % 41 053 2 918 30 645Totalt 1 429 489 1 263 128 1 484 417 2 913 906 100 % 42 994 2 918 30 933*) Friske lån er lån som verken er klassifisert som misligholdt eller tapsutsatt.Ubenyttetkreditt Totalt Fordeling i %IndividuellenedskrivningerGruppenedskrivningForventetårlig tapyA Holding ASA og konsernet


NOTER15. UTLÅN - MISLIGHOLD MV.Misligholdte engasjementer 2012 2011 2010Misligholdte engasjement 148 673 134 909 111 220Tapsavsetninger 47 561 42 994 35 496Netto misligholdte engasjement 101 112 91 916 75 724Øvrige tapsutsatte engasjementerTapsutsatte engasjementer 19 991 31 452 16 798Tapsavsetninger 3 718 2 918 2 518Netto tapsutsatte engasjementer 16 273 28 534 14 280Konstaterte tapKonstaterte tap utlån 18 164 17 037 16 844Konstaterte tap garantierIndividuelle nedskrivninger på utlånIndividuelle nedskrivninger 01.01 42 994 35 496 33 975- Periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskrivninger 6 430 5 111 5 053+ Økte individuelle nedskrivninger i perioden 0 4 249 5 358+ Nye individuelle nedskrivninger i perioden 14 064 10 195 7 881- Tilbakeføring av individuelle nedskrivninger i perioden 3 067 1 836 6 665Individuelle nedskrivninger 31.12 47 561 42 994 35 496Nedskrivning på grupper av utlånGruppevise nedskrivninger 01.01 2 918 2 518 4 518+/- Periodens endring 800 400 -2 000Nedskrivning på grupper 31.12 3 718 2 918 2 518Sum individuell nedskrivning og gruppe nedskrivning på utlån 51 279 45 912 38 014Brutto utlån fordelt etter geografiske områderNordland, Troms og Finnmark 149 592 128 434 93 894Oslo og Akershus 487 297 403 817 345 480Norge for øvrig 986 761 806 608 620 183Sum Norge 1 623 650 1 338 859 1 059 558Utland 0 0 0Konsernet klassifiserer lån som er 45 dager i restanse som misligholdte engasjement.Konsernet klassifiserer lån som er i restanse over 30 som tapsutsatt.16. OVERTATTE EIENDELERKonsernet har i 2012 avhendet inngående portefølje av overtatte eiendeler til en verdi av 2 590 TNOK.17. OBLIGASJONER, SERTIFIKATER OG ANDRE RENTEBÆRENDE VERDIPAPIRER MED FAST AVKASTNINGKonsernet avhendet obligasjonsporteføljen i løpet av 2011 og eier pr. 31.12.2012 ingen obligasjoner, sertifikater eller andre rentebærende papirer.Beholdningsendring gjennom året: 2012 2011Inngående balanse 0 152 500Tilgang og avgang -152 170Reklassifisering 0Reversering av tidligere års nedskrivning 330Utgående balanse 0 0yA Holding ASA og konsernet


NOTER18. AKSJER, ANDELER OG ANDRE VERDIPAPIRER MED VARIABEL AVKASTNING31.12.2012: Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi MarkedsverdiAksjer:Visa Inc. - C 100 % 86 163 163Andre 20 % 15 15 15SUM 101 178 178Aksjene er inndelt i risikogrupper etter retningslinjene som følger av kapitaldekningsforskriften.Aksjer utgjør 0,008 % av total balanseført verdi, og Visa Inc. er børsnotert. Antall aksjer i Visa Inc. er 192 stk. og antall andre aksjer er 15 stk.31.12.2011: Risikovekt i % Anskaffelseskost Balanseført verdi MarkedsverdiAksjer:Visa Inc. - C 100 % 86 117 117Andre 20 % 15 15 15SUM 101 132 13219. ANDRE EIENDELER OG FORSKUDDSBETALTE IKKE PÅLØPTE KOSTNADER OG OPPTJENTE IKKE MOTTATTE INNTEKteryA Holding ASAKonsernet2012 2011 2012 2011Utbytte og konsernbidrag:- Utbytte fra MetaTech 1 947- Konsernbidrag fra yA Bank 12 257Sum utbytte og konsernbidrag 14 204Øvrige eiendeler 1 307 2 514Sum andre eiendeler 14 204 0 1 307 2 514Opptjente ikke forfalte renter 273 331Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader 897 17 803Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke mottatte inntekter 0 0 1 170 18 13420. RENTESATSER GJELDSPOSTERTabellen under viser gjennomsnittlig rentesats for 2012 utregnet basert på rentekostnader dividert på gjennomsnittlig innskuddsvolum.GjeldspostGjennomsnittligrentesatsINNSKUDD FRA OG GJELD TIL KUNDER 2012 2011Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid 3,4 % 3,2 %21. ANNEN GJELD OG AVSETNINGER FOR PÅLØPTE KOSTNADER OG FORPLIKtelseryA Holding ASAKonsernet2012 2011 2012 2011Konsernbidrag og utbytte 2 794 0Betalbar skatt 2 312 0Annen gjeld 2 847 0 17 777 15 547Sum annen gjeld 2 847 0 22 883 15 547Påløpte ikke forfalte rentekostnader 60 60Andre avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 7 575 2 855Sum avsetninger for påløpte kostnader og forpliktelser 0 0 7 635 2 916yA Holding ASA og konsernet


NOTER22. EGENKAPITALDisponering av årsresultat:Årsresultat 44 723Annen egenkapital 41 929Utbytte (10 øre pr. aksje) 2 794yA Holding ASA Aksjekapital OverkursfondEgenkapitalopsjonerAnnen EKMinoritetsinteresserSumEgenkapital pr. 01.01 100 025 199 714 4 125 -38 088 265 777Andre egenkapitalendringer 0Opsjonsprogram 626 626Årets resultat 44 723 44 723Minoritetsinteresser 0Avsatt utbytte -2 794 -2 794Egenkapital pr 31.12 100 025 199 714 4 751 3 841 0 308 331Konsernet Aksjekapital OverkursfondEgenkapitalopsjonerAnnen EKMinoritetsinteresserSumEgenkapital pr. 01.01. 100 025 199 714 4 125 -38 233 265 631Andre egenkapitalendringer 0Opsjonsprogram 626 626Årets resultat 41 434 41 434Minoritetsinteresser 0Avsatt utbytte -2 794 -2 794Egenkapital pr 31.12. 100 025 199 714 4 751 407 0 304 897Antall aksjer i yA Holding er 27 940 000 og antall aksjonærer er 124. De 20 største aksjonærene pr 31.12.2012 er følgende:Navn Antall aksjer ProsentandelKISTEFOS AS 6 819 157 24,4 %LADEGAARD AS 1 479 973 5,3 %OBOS FORRETNINGSBYGG 1 411 000 5,1 %PACTUM AS 1 380 000 4,9 %VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG 1 187 000 4,2 %PURE CAPITAL AS 1 000 000 3,6 %KROGSRUD INVEST AS 989 000 3,5 %VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG 850 000 3,0 %LINDBANK AS 760 000 2,7 %SHELTER AS 758 750 2,7 %HODNE HOLDING AS 714 000 2,6 %EGD HOLDING AS 707 999 2,5 %VELCON AS 627 000 2,2 %BJELLAND TRADING AS 614 000 2,2 %CINUS A/S 512 000 1,8 %SIX SIS AG 460 000 1,6 %LINDBAK GRUPPEN AS 418 334 1,5 %HANASAND EINAR MIKAL 389 000 1,4 %BELVEDERE AS 376 000 1,3 %GEMSCO AS 370 620 1,3 %Følgende poster eies av ledende ansatte og styremedlemmer pr. 31.12.2012:Navn Posisjon Antall aksjerSvein Lindbak (via Ladegaard AS) Adm. direktør 1 479 973Marit Lambrechts Styremedlem 65 010Jørgen Randers (via Lønnhaugen AS) Styreleder 65 000Petter Ek Jacobsen Styremedlem 13 480Tonje Solvang Styremedlem 5 800yA Holding ASA og konsernet


NOTER23. KAPITALDEKNINGFinanstilsynets krav til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital minst skal utgjøre 10 % av et nærmere definert beregningsgrunnlag for yA Bank, og 8 % for yAHolding.Beregningen viser at konsernet har en kapitaldekning som tilfredsstiller myndighetenes krav.31.12.12 31.12.11KjernekapitalInnbetalt aksjekapital 100 025 100 025Overkursfond 199 714 199 714Innskutt egenkapital - opsjonsprogram 4 751 4 125Annen egenkapital 407 -38 233- Goodwill og andre immaterielle eiendeler -34 819 -54 486Sum kjernekapital 270 079 211 145TilleggskapitalHybridkapitalAnsvarlig lånekapitalFondsobligasjonerSum tilleggskapital 0 0Ansvarlig kapital i andre finansinstitusjonerTellende ansvarlig kapital 270 079 211 145KredittrisikoInstitusjoner 115 789 107 052Massemarkedsengasjementer 1 021 952 818 927Engasjementer med pantsikkerhet i boligeiendom 12 360 14 362Forfalte engasjementer 156 372 145 332Øvrige engasjementer 26 726 24 874MarkedsrisikoOperasjonell risiko 245 957 154 896Beregningsgrunnlag 1 579 156 1 265 443Kjernekapitaldekning (%) 17,1 % 16,7 %Kapitaldekning (%) 17,1 % 16,7 %yA Holding ASA og konsernet


NOTER24. OPSJONSPROGRAMAksjebasert avlønningyA Bank, som er 100 % eid av yA Holding AS, har i 2012 hatt en ordning for aksjebasert avlønning for alle ansatte. Opsjonsprogrammene, fra henholdsvis 2008og 2011, innebærer en rettighet til å kjøpe en aksje i yA Holding til en forhåndsavtalt pris. Opsjoner er tildelt alle medarbeidere som er fast ansatt i minst 50 %stilling. Opsjonene er fordelt blant medarbeiderne etter følgende brøk: ledelsen 60 % og øvrige ansatte 40 %. Samlet kursgevinst fra opsjonsprogrammet kanikke overstige fire ganger annen godtgjørelse i opsjonsperioden. Det ble tildelt 124 246 opsjoner til nyansatte i 2012 under opsjonsprogrammet fra 2011.Tildeling i 2008 Tildeling i 2011Type planEgenkapitalbasertTildelingsdato 24.04.08 27.04.11Antall opsjoner tildelt 499 980 1 199 991Kontraktstid på opsjonene 5 år 5 årOpptjeningskriterierOpsjoner opptjenes ni måneder etter tildelingUtløpsdato 24.04.13 27.01.16Virkelig verdi av tildelte opsjoner er kalkulert ved bruk av Black-Scholes-Merton opsjonsprisingsmodell.Input for modellen er følgende (vektet gjennomsnitt):Tildeling i 2008 Tildeling i 2011Underliggende aksjer 499 980 1 199 991Utøvelsespris pr. aksje ved tildeling 12,00 12,00Markedskurs pr. aksje ved tildeling 9,00 10,00Forventet levetid utover opptjeningsdato 2,5 år 3 år/4 årVolatilitet 40 % 50 %Risikofri rente 4,87 % 2,9 % / 3,1 %Dividende -Estimert virkelig verdi per opsjon 1,18 3,38Forventet volatilitet er bestemt på bakgrunn av historisk volatilitet for sammenlignbare selskap notert på Oslo Børs. Ettersom yA Holding har kort kurshistorikker det benyttet retningslinjene i IFRS 2, B26, og som sammenlignbare selskap er det benyttet DNB og Storebrand. Det er kostnadsført 626 TNOK relatert tilaksjebasert avlønning i 2012. Total aksjebasert lønnskostnad pr. 31.12.2012 er 4 160 TNOK.Aksjer01.01.2012 - 31.12.2012 01.01.2011 - 31.12.2011Veid gjennomsnittliginnløsningskursAksjerVeid gjennomsnittliginnløsningskursUtestående ved begynnelsen av perioden 1 400 217 13,32 265 440 16,20Tildelt 124 246 12,48 1 199 991 12,00Innløst 0 0Terminert 0 65 214 15,28Forkastet 266 596 12,98 0Utgått 0 0Utestående ved utgangen av perioden 1 257 867 13,30 1 400 217 12,71Innløsningsbare opsjoner 1 149 115 13,38 238 170 16,20Veid gjennomsnittlig virkelig verdi av opsjoner tildelt i perioden 124 246 2,47 0Det har ikke vært innløst opsjoner i perioden, og detaljer vedrørende utestående opsjoner per 31.12.2012 er gitt i tabellen under:Utestående opsjonerInnløsbare opsjonerUtestående Veid gjennomsnittligInnløsbareInnløsningskursopsjoner pr.31.12.2012gjenståendelevetid (år)Veid gjennomsnittliginnløsningskursopsjonerpr. 31.12.2012Veid gjennomsnittliginnløsningskurs10,00-15,00 1 046 967 3,21 12,48 938 215 12,4815,00-20,00 210 900 0,31 17,40 210 900 17,40yA Holding ASA og konsernet


NOTER25. BETINGEDE FORPLIKTELSER og TVISTESAKERBetingede forpliktelser 2012 2011Garantier 0 0Bokført verdi av eiendeler som er stilt som sikkerhet for D-lån Norges Bank 0 0Sertifikater og obligasjoner 0 0TvistesakerKonsernet har ingen rettstvister.26. BANKENES SIKRINGSFONDSikringsfondsavgiftLov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv. av finansinstitusjoner pålegger alle norske banker å være medlem av Bankenes sikringsfond.Fondet plikter å dekke tap inntil 2 MNOK som en innskyter har som innskudd i en bank. Med innskudd menes enhver kredittsaldo i banken i henhold til konto somlyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner.2012 2011Innbetalt avgift til sikringsfond 0 027. LIKVIDITETSRISIKOLikviditetsrisiko/restløpetidLikviditetsrisiko innebærer risikoen for at konsernet ikke er i stand til å kunne innfri forpliktelser ved forfall. Likviditetsrisiko oppstår som en følge av ulik restløpetid påfordringer og gjeld. Konsernet søker bevisst å redusere risikoen ved å søke balanse mellom innskudd og utlån, samt å ha tilstrekkelig med frie likvide midler tilgjengelig.Tabellen under viser restløpetidene på konsernets balanse pr. 31.12.2012 og når de enkelte postene tidligst kan innfris.31.12.2012:Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 årUten restløpetidTotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 51 342 51 342Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 468 112 50 000 60 819 578 932Utlån til og fordringer på kunder 400 265 704 6 283 222 782 942 336 1 572 370Obligasjoner og sertifikater 0Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0Eiendeler uten restløpetid 39 186 39 186Sum eiendelsposter 919 720 50 704 67 103 222 782 942 336 39 186 2 241 830Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 906 415 1 906 415Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Øvrig gjeld med restløpetid 0Ansvarlig lånekapital 0Egenkapital 304 897 304 897Øvrig gjeld uten restløpetid 30 518 30 518Sum gjeld og egenkapital 1 906 415 0 0 0 0 335 415 2 241 830Netto likviditets- eksponering balanse -986 695 50 704 67 103 222 782 942 336 -296 229 0I tillegg til eiendelene over har banken innvilget kreditter på 1 668 MNOKBanken har ikke inngått noen valutaterminforretninger i 2012.31.12.2011:Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 årUten restløpetidTotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 50 657 50 657Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 431 837 100 000 531 837Utlån til og fordringer på kunder 396 516 806 4 786 31 119 859 720 1 292 947Obligasjoner og sertifikater 0Øvrige eiendelsposter med restløpetid 0Eiendeler uten restløpetid 62 798 62 798Sum eiendelsposter 879 010 806 104 786 31 119 859 720 62 798 1 938 239Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 654 146 1 654 146Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Øvrig gjeld med restløpetid 0Ansvarlig lånekapital 0Egenkapital 265 631 265 631Øvrig gjeld uten restløpetid 18 462 18 462Sum gjeld og egenkapital 1 654 146 0 0 0 0 284 093 1 938 239Netto likviditets- eksponering balanse -775 136 806 104 786 31 119 859 720 -221 295 0yA Holding ASA og konsernet


NOTER28. RENTERISIKORenterisiko/gjenstående tid til avtalt/sannsynlig renteendringRenterisiko oppstår når det er forskjeller i rentebindingstid mellom aktiva og passivaposter. Banken vil da ikke kunne gjennomføre renteendringer parallelt for allebalanseposter. Banken skal ha en moderat risiko og risikoen har gjennom hele året ligget innenfor de rammer styret har vedtatt.Av bankens utlån til kredittinstitusjoner er 111 MNOK fastrenteprodukter og 461 MNOK flytende rente.Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for bankens balanse pr. 31.12.2012Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 årPoster utenrenteeksponering TotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 51 342 51 342Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 468 112 50 000 60 819 578 932Utlån til og fordringer på kunder 1 572 370 1 572 370Obligasjoner og sertifikater 0Ikke rentebærende eiendeler 39 186 39 186Sum eiendelsposter 468 112 1 673 713 60 819 0 0 39 186 2 241 830Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 906 415 1 906 415Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Ansvarlig lånekapital 0Øvrig gjeld 30 518 30 518Egenkapital/minoritetsinteresser 304 897 304 897Sum gjeld og egenkapital 1 906 415 0 0 0 0 335 415 2 241 830Ikke balanseførteNetto inkl. ikke balanseførte -1 438 303 1 673 713 60 819 0 0 -296 229 0ValutarisikoBanken har ingen eiendeler eller gjeld i utenlandsk valuta pr. 31.12.2012.SensitivitetsanalyseSensitivitetsanalysen måler effekten på resultat og egenkapital av +/- 1 prosentpoeng endring i rentebærende eiendeler og gjeld for 2012 og 2011.Endring på +/-1 prosentpoeng ansees som en hensiktsmessig utslagsstørrelse.Resultateffekt Egenkapitaleffekt2012 2011 2012 2011Effekt av 1 % økning i rentenivå 2 886 2 443 2 078 1 759Effekt av 1 % reduksjon i rentenivå -2 886 -2 443 -2 078 -1 759Tabellen under viser gjenstående tid til renteregulering for bankens balanse pr. 31.12.2011:Eiendeler Inntil 1 mnd. 1-3 mnd. 3-12 mnd. 1-5 år Over 5 årPoster utenrenteeksponering TotaltKontanter og fordringer på sentralbanker 50 657 50 657Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 431 837 100 000 531 837Utlån til og fordringer på kunder 1 321 772 1 321 772Obligasjoner og sertifikater 0Ikke rentebærende eiendeler 33 973 33 973Sum eiendelsposter 431 837 1 372 429 100 000 0 0 33 973 1 938 239Gjeld og egenkapitalGjeld til kredittinstitusjoner 0Innskudd fra og gjeld til kunder 1 654 146 1 654 146Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0Ansvarlig lånekapital 0Øvrig gjeld 18 462 18 462Egenkapital/minoritetsinteresser 265 631 265 631Sum gjeld og egenkapital 1 654 146 0 0 0 0 284 093 1 938 239Ikke balanseførteNetto inkl. ikke balanseførte -1 222 309 1 372 429 100 000 0 0 -250 120 0yA Holding ASA og konsernet


NOTER29. KLASSIFISERING AV FINANSIELLE EIENDELER OG FORPLIKTELSERFinansielle eiendelerholdt til forfallFinansielle eiendelerutlån og fordringerFinansielle forpliktelsermålt til amortisert kostTotal31.12.12EiendelerKontanter og fordringer på sentralbanker 51 342 51 342Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 578 932 578 932Utlån til og fordringer på kunder 1 572 370 1 572 370Obligasjoner og sertifikater 0SUM FINANSIELLE EIENDELER 2 202 644 2 202 644ForpliktelserInnskudd fra og gjeld til kunder 1 906 415 1 906 415SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 1 906 415 1 906 41531.12.11EiendelerKontanter og fordringer på sentralbanker 50 657 50 657Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner 531 837 531 837Utlån til og fordringer på kunder 1 292 947 1 292 947Obligasjoner og sertifikater 0SUM FINANSIELLE EIENDELER 1 875 441 1 875 441ForpliktelserInnskudd fra og gjeld til kunder 1 654 146 1 654 146SUM FINANSIELLE FORPLIKTELSER 1 654 146 1 654 146yA Holding ASA og konsernet


yA Holding ASAPostboks 7104 Majorstuen 0306 OsloTelefon 23 20 46 00OKPrintShop/OKDesign

More magazines by this user
Similar magazines