Årsrapport 2012 - yA Bank

otc.nfmf.no

Årsrapport 2012 - yA Bank

NØKKELTALLKonsernetAlle beløp i NOK 1 000Resultatutvikling 2012 2011Netto rente- og kredittprovisjonsinntekter 148 185 117 586Netto andre driftsinntekter 20 580 21 877Driftskostnader 85 103 85 100Tap på utlån, garantier m.v. 23 532 24 935Nedskr./reversering av nedskr. og gev./tap på verdip. som er anleggsmidler 1 681 -3 671Driftsresultat før skatt 58 450 33 099Skatt på ordinært resultat -17 015 -10 643Resultat av ordinær drift etter skatt 41 434 22 457Balanseutvikling 2012 2011Brutto utlån til og fordringer på kunder 1 623 650 1 338 859- Individuelle nedskrivninger på utlån -47 561 -42 994- Gruppevise nedskrivninger på utlån -3 718 -2 918Netto utlån til og fordringer på kunder 1 572 370 1 292 947Innskudd fra og gjeld til kunder 1 906 415 1 654 146Gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer 0 0Ansvarlig lånekapital 0 0Fondsobligasjoner 0 0Egenkapital 304 897 265 631Forvaltningskapital 2 241 830 1 938 239Gjennomsnittlig forvaltningskapital 2 090 034 1 679 255Rentabilitet og drift 2012 2011Rentenetto 1) 7,1 % 7,0 %Netto andre driftsinntekter i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 1,0 % 1,3 %Driftskostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital 4,1 % 5,1 %Kostnad-/inntektsforhold (%) 2) 50,4 % 61,0 %Tapsprosent utlån 3) 1,4 % 1,9 %Konstaterte tap utlån 4) 1,1 % 1,3 %Total rentabilitet 5) 2,0 % 1,3 %Egenkapitalrentabilitet 6) 14,5 % 8,9 %Finansiering og likviditet 2012 2011Netto utlån til kunder i % av innskudd fra kunder 82% 78%Innskuddsdekning 7) 121% 128%Endring i netto utlån til kunder siste 12 måneder i % 22% 26%Soliditet 2012 2011Netto ansvarlig kapital 270 079 211 145Beregningsgrunnlag 1 579 156 1 263 500Kjernekapitaldekning i % 17,1 % 16,7 %Kapitaldekning i % 17,1 % 16,7 %Egenkapital mv 2012 2011Antall utstedte aksjer 27 940 27 940Pålydende pr. aksje 0,00358 0,00358Aksjekapital 100 025 100 025Overkursfond 199 714 199 714Bokført egenkapital 304 897 265 631Fortjeneste pr. aksje 1,48 0,80Antall årsverk 8) 45 48yA Holding ASA og konsernet

More magazines by this user
Similar magazines