Pagina 1 cmyk.qxp

realitateavalceana.ro

Pagina 1 cmyk.qxp

Pagina 4

.

Social

Realitatea V@lcean`

8 - 14 noiembrie 2012

Rectificarea de buget a

reanimat administra\iile locale

Rectificarea de la sf@r]itul

lunii trecute a bugetului de stat

pe anul 2012 a [nl`turat toate

[ndoielile celor care n-au crezut

c` jude\ul V@lcea va beneficia

de aloca\ii suplimentare consistente

menite s` acopere arieratele

acumulate la plata obliga\iilor

fa\` de furnizorii de bunuri,

servicii ]i lucr`ri de c`tre autorit`\ile

administrativ teritoriale

]i institu\iile publice locale pe

structura programelor proprii

aprobate prin O.G. nr.7/2006 ]i

H.G. nr.577/1997, inclusiv e-

chilibrarea bugetelor locale [n

vederea asigur`rii pentru cadrele

didactice a fondului de salarii,

sporuri, [ndemniza\ii etc.

{n urma acestei rectific`ri

bugetare, jude\ul V@lcea s-a situat

pe un loc de frunte [ntre celelalte

jude\e prin nivelul ridicat

al sumelor ce i-au fost alocate:

21.107.000 lei pentru achitarea

arieratelor acumulate la lucr`rile

]i serviciile de c`tre autorit`-

\ile publice locale care au beneficiat

de fonduri pe seama OG

nr.7 ]i HG nr.577; 19.151.000

lei pentru finan\area cheltuielilor

descentralizate la nivelul comunelor,

ora]elor, municipiilor

.

Bani pentru tomograf

{n ultimele dou` luni, pre]edintele

Consiliului Jude\ean

V@lcea, dr.ing. Ion Cîlea, a organizat

o serie de negocieri cu

firme din \ar` ]i de peste hotare

pentru achizi\ionarea unor importante

piese de schimb [n

vederea repar`rii ]i punerii [n

func\iune a unicului computer

tomograf din dotarea Spitalului

Jude\ean de Urgen\`. Aceste

negocieri nu s-au putut finaliza

deoarece nici Spitalul ]i nici

Consiliul Jude\ean, [n calitatea

sa de ordonator de credite, nu

au dispus de fondurile necesare

[n vederea procur`rii pieselor.

Pentru rezolvarea acestei

probleme, pre]edintele Ion C[lea

a elaborat un proiect de Hot`r@-

re de Guvern prin care a solicitat

suplimentarea cu 380.000 lei

a sumelor defalcate din taxa pe

valoarea ad`ugat`, prin apelarea

la Fondul de rezerv` bugetar`

aflat la dispozi\ia Guvernului,

suplimentare care s` fie pus`

la dispozi\ia bugetului propriu

al jude\ului V@lcea cu destina\ia

expres` de a achizi\iona

un stabilizator de c`ldur` ]i tub

de raze X pentru investiga\ii

tomografice.

Proiectul de Hot`r@re ]i [ntreaga

documenta\ie justificativ`

au fost [nm@nate direct primului

ministru Victor Ponta

care l-a asigurat pe pre]edintele

Ion C[lea c` va analiza cu aten-

\ie ]i celeritate solicitarea autorit`\ilor

din V@lcea ]i va dispune

solu\ii favorabile [n rezolvarea

acestor probleme.

]i jude\ului av@nd ca destina\ie

expres` finan\area unit`\ilor de

[nv`\`m@nt preuniversitar de

stat, a salariilor pentru profesori

]i a drepturilor b`ne]ti ce li se

cuvin asisten\ilor personali ai

persoanelor cu handicap grav,

inclusiv a [ndemniza\iilor lunare

ale persoanelor cu dificult`\i.

Beneficiar al ultimei rectific`ri

de buget a fost ]i Consiliul

Jude\ean V@lcea c`ruia i-au fost

alocate importante sume defalcate

din taxa pe valoarea ad`ugat`

pentru finan\area unor

cheltuieli descentralizate [ntre

care 152.000 lei pentru suplimentarea

fondurilor destinate

Programului „Lapte ]i corn [n

]coli” ]i 169.000 lei pentru [nv`\`m@ntul

special ]i centrul jude\ean

de resurse ]i asisten\`

educa\ional`.

- Aloca\iile suplimentare la

nivelul consiliilor jude\ene – a

precizat pre]edintele Ion C[lea

– sunt rezultatul propunerilor pe

care le-am f`cut la modificarea

Ordonan\ei de Urgen\`

nr.61/2012 privind rectificarea

bugetului de stat, [n proiectul

c`reia fuseser` omise autorit`\ile

jude\ene din r@ndul ordonatorilor

principali de credite ai bugetelor

locale. Emiten\ii Ordonan\ei

respective ]i-au [nsu]it

propunerea mea, fapt care ne-a

favorizat nu numai pe noi, ci

.

toate consiliile jude\ene din \ar`.

La ora actual`, se poart` o

intens` coresponden\` [ntre

Consiliul Jude\ean ]i au-torit`-

\ile publice locale c`rora le-au

fost [naintate formulare tipizate

pentru a finaliza [n timp c@t mai

scurt procedurile de reparti\ie,

aprobare ]i virare a aloca\iilor

suplimentare provenite din

ultima rectificare bugetar`.

Anemona T~NASE

Rectificarea bugetar`, o binevenit`

perfuzie pentru spitalele din V@lcea

Ultima rectificare bugetar`

a perfuzat sistemul na\ional

de s`n`tate prin alocarea

a 150 milioane lei la care se

vor mai ad`uga, [n func\ie de

necesit`\i, ]i alte suplimente

financiare din rezerva de stat.

Se a]teapt`, de asemenea, ca

din taxa de clawback s` se

mai str@ng` [n jur de 350 –

400 milioane lei care, la r@ndul

lor, vor fi direc\ionate

spre alimentarea Fondu-lui

Unic de Asigur`ri de S`n`tate

cu destina\ia acoperirii datoriilor

restante ]i func\ion`rii

spitalelor. Peste toate

aceste aloc`ri exprese, va

mai fi transferat` de la un capitol

bugetar la altul suma de

4 milioane lei care se va

folosi exclusiv la asigurarea

finan\`rii programelor na-

\ionale de s`n`tate ]i la completarea

stocurilor de medicamente

]i materiale sanitare

din spitale.

Aceste fonduri sunt [n m`sur`

s` asaneze terenul gol

sec`tuit de guvernarea care a

[ntocmit bugetul de stat

pentru 2012 l`s@nd S`n`tatea

f`r` bani ]i cu riscul de a intra

[n colaps la sf@r]it de an.

{n cazul unit`\ilor spitalice]ti

din jude\ul V@lcea, perfuziile

financiare se suprapun

peste alte m`suri luate de

Consiliul Jude\ean care au [n

vedere laturile organizatorice

]i func\ionale ale acestora.

- Pentru Spitalul Jude\ean

de Urgen\`, bun`oar`, - a

declarat pre]edintele ION

C{LEA – am alocat fonduri

pentru achizi\ionarea unui

compresor care va sosi din

Germania [n urm`toarele 10

zile ]i va fi montat [n sta\ia

de aer comprimat. Prin achizi\ionarea

]i punerea imediat`

[n func\iune a acestui utilaj

se va asigura permanen\a aerului

comprimat la debitul ]i

presiunea cerute de func\ionarea

diverselor aparate medicale.

Suntem, de asemenea,

[n tratative avansate pentru

achizi\ionarea unui grup

electrogen cu o putere de 110

KWA. O alt` lucrare important`

a constat [n cre]terea

puterii celor trei unit`\i din

postul trafo care asigur` alimentarea

cu energie electric`

a Spitalului Jude\ean de

Urgen\` de la 400 la 630

KWA. Tot la Spitalul Jude-

\ean am [nlocuit conductele,

vanele, hidran\ii ]i celelalte

echipamente [nvechite din

re\eaua de alimentare cu ap`.

Prin urmare, infuzia cu fonduri

financiare ]i [nl`turarea

riscurilor tehnice de perturbare

a activit`\ii medicale

ne dau garan\ia c` Spitalul

Jude\ean ]i celelalte unit`\i

ale noastre din sistemul de

s`n`tate vor traversa sf@r]itul

de an f`r` probleme.

Compartimentul de

rela\ii cu mass media

al C.J. V@lcea

More magazines by this user
Similar magazines