26.02.2020 Views

SMALL-123

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

№ 123 / 2020 / 10 манат

www.sportsman.az

Журнал 2004-ъц илдян няшр олунур

«ЗЯФЯР-2019»

Бейнялхалг Идман Мцкафаты

ñÿù.4

«ЗЯФЯР-2019»

Бейнялхалг Идман

Мцкафаты

Azərbaycan

karateçisi Tokio 2020

Olimpiadasına

vəsiqə qazanıb

ÁÓ ÑÀÉÛÌÛÇÄÀ

XANLAR

QURBANOV

Yunan-Roma

güləşçilərimizin

Avropa zəfəri

ñÿù.20

ñÿù.24

ñÿù.31

Milli Qəhrəman

Mübariz İbrahimovun

xatirəsinə həsr olunmuş

şahmat turniri

İlin ilk Dünya

Kuboku

ñÿù.36

ñÿù.38

ñÿù.40

ñÿù.44

Yalçın Qaralı:

“2020-ci ildə

daha çox medal

qazanacağıq”

“CityAirbus” aero

taksisi ilk sərbəst

uçuşunu həyata

keçirdi

Azərbaycan ilk dəfə polo

üzrə Avropa

çempionatına ev

sahibliyi edəcək

Suprim

Qrand Master -

SÜLEYMAN

MƏMMƏDLİ

Basketbol üzrə NBA

Azərbaycan

Yeniyetmələr Liqası

təşkil olunacaq

Qobuda yeni

cüdo zalının

açılışı olub

ñÿù.42

ñÿù.46

ñÿù.50

ñÿù.53

ñïîðòñìàí

Áàø ðåäàêòîð:

Ðÿøàä Ãÿìÿðøàùîüëó

Öíâàí: Áàêû, Фятяли Хан Хойски 10,

Тофиг Бящрамов адына

Республика Стадиону

Òåëåôîí: 012 511 15 32

å-ìàèë: sportsmagazine@mail.ru

www.sportsman.az

Æóðíàë Àçÿðáàéúàí Ðåñïóáëèêàñûíûí

ßäëèééÿ Íàçèðëèéèíäÿ ãåéäèééàòäàí

êå÷ìèøäèð. ¹1164

Ìöÿëëèôëÿðëÿ ðåäàêñèéàíûí ìþâãåéè

óéüóí ýÿëìÿéÿ áèëÿð.

Ðåêëàìëàðäà ýåäÿí ìÿòíëÿðÿ ýþðÿ

æóðíàë ìÿñóëèééÿò äàøûìûð.

Æóðíàë Àçÿðáàéúàíäà “Òèìå Ïðèíò”

ìÿòáÿÿñèíäÿ ÷àï åäèëèá.

Öç ñÿùèôÿäÿ:

«ЗЯФЯР-2019»

Бейнялхалг Идман

Мцкафатынын галибляри


«ЗЯФЯР-2019»

Бейнялхалг Идман Мцкафаты

31 yanvar 2020-ci il. Bakı şəhəri, JW Marriott hoteli.

“Zəfər 2019” Beynəlxalq İdman Mükafatının təqdimat mərasimi.

Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyi və “Sportsman”

jurnalının birgə layihəsi olan “Zəfər” BİM, növbəti dəfə idmançıları,

məşqçiləri, idman mütəxəssislərini, federasiya nümayəndələrini,

idman ictimaiyyətini, KİV nümayəndələrini,

Azərbaycan idmanına daim dəstək olan iş adamlarını və sadəcə

dostları “Marriott” hotelin “Şərq” zalına topladı. “Zəfər”

BİM-in daimi aparıcısı olan tanınmış jurnalist və teleaparıcı

Sənan Şəfizadə, 2019-cu ilin uğurlu olduğunu, nominantlar

arasında isə gərgin rəqabətin olduğunu bildirdi.

Sonra, Azərbaycan Gənclər və İdman Nazirliyinin “İdman”

şöbəsinin müdiri, Olimpiya və dünya çempionu Fərid

Mansurov qonaqları salamlayaraq, 2019-cu ildə Azərbaycan

idmançılarının hünərlərindən danışdı: “Mötəbər yarışlarda

ümumi hesabda 775 medal qazanmış idmançılarımız, ölkəmizi

layiqincə təmsil ediblər. Medalların 271-i qızıl, 238-i gümüş,

141-i isə bürünc medaldı. Olimpiya idman növlərində 90 qızıl,

96 gümüş, 141 bürünc medal əldə edilib. Qeyri-olimpiya idman

növlərində isə 181 qızıl, 142 gümüş və 125 bürünc medal

qazanılıb. Bundan əlavə, bilirsiz ki, ölkəmiz irimiqyaslı yarışların

keçirilməsində böyük təcrübəyə malikdir. Belə yarışların

Azərbaycanda keçirilməsi artıq ənənəyə çevrilib. 2019-cu ildə

10-dan artıq beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etmişik. 2020-ci

ildə də bu say azalmayacaq. Lakin, xatırladım ki, bu il həm də

olimpiya ilidir. İdmançılarımızı Tokio Olimpiadasında çətin sınaq

gözləyir. Əminəm ki, idmançılarımız bu mübarizədə əsl əzmkarlıq

nümayiş etdirəcəklər. Mən, “Zəfər 2019” Beynəlxalq

İdman Mükafatının qaliblərini təbrik edir, 2020-ci ildə bütün

idmançılarımıza uğurlar arzulayıram”.

Daha sonra nominantları təbrik etmək üçün “Sportsman”

jurnalının baş redaktoru Rəşad Qəmərşahoğlu səhnəyə dəvət

olundu: “2019-cu ildə qazanılan Azərbaycan idmanının uğurlarını

bizlərlə bölüşdüyünə görə Fərid müəllimə təşəkkür

edirəm. Ümidvaram ki, 2020-ci ili də möhtəşəm qələbələrlə

başa vurub, xüsusi fərqlənənləri yenə birlikdə mükafatlandıracağıq.

Mən başqa bir məqamı diqqətinizə çatdırmaq istərdim.

Beləki, 2004-cü ilin məhz bu günü, yəni 31 yanvar 2004-cü

il tarixində “Sportsman” jurnalının ilk nömrəsinin təqdimat

mərasimini keçirmişik. Əlbəttə ki, burada iştirak edən qonaqlar

sırasında bu mərasimdə iştirak edənlər də var. Sadəcə mən

kiçik bir xatırlama etmək istədim. Bəli, bu gün “Sportsman”in

16 yaşı tamam olur. 16 yaş isə həddi-buluğa çatmaq deməkdir

və artıq pasport almaq vaxtıdır. Çox şadam ki, bu hadisə

Azərbaycan idmanının qayğıkeşi, hörmətli Prezidentimiz İlham

Əliyevin də diqqətindən kənar qalmayıb. Dekabr ayının

sonu ilin yekunları ilə bağlı idmançılar və idman ictimaiyyəti

ilə görüşdə mən də iştirak edirdim. Cənab Prezident il ərzində

xüsusi fərqlənmiş idmançıları və idman mütəxəssislərini mükafatlandırdı.

Mənə isə Respublikanın “Əməkdar Jurnalist”i

fəxri adını təqdim etdi. Fürsətdən istifadə edib, Azərbaycan

idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə Hörmətli Prezidentimiz

İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımı bildirirəm.

Mən, qalib nominantları təbrik edir, Tokio Olimpiadası da

daxil olmaqla 2020-ci ildə bütün idmançılarımıza uğurlar arzulayıram”.

Tanınmış müğənni Elxan Qaraxanoğlunun “Azərbaycan”

mahnısının ifasından sonra “Zəfər 2019” Beynəlxalq İdman

Mükafatının təqdimetmə mərasimi başladı. Qaliblərə “Zəfər”

BİM-in xüsusi diplomu və hədiyyələr təqdim olundu. Lotoreya

oyunları, furşet və estrada ulduzlarının çıxışı ilə davam edən

tədbirdən fotoreportajı diqqətinizə təqdim edirik.

P.S. “Sportsman”, tədbirin keçirilməsində göstərdikləri

dəstəyə görə “Volvo Azərbaycan”a, “Offissa

Dizayn”a, “Russkiy Xolod”a, “Hyatt Regency Baku”-

ya, “Vita1000” şirələrinə, “Azqranata” şərablarına,

“NOVCO Group”a, “Sirab” təbii mineral sularına,

“Nati” şirniyyata, “King Pong” tennis klubuna, dünyanı

yaşıllaşdıran “Aris”ə, “İz” kulinariyaya, “Kazbegi”

limonadlarına, Fəxriyyə Xələfovanın ətriyyat

kolleksiyasına və “Marriott” hotelin kollektivinə dərin

təşəkkürlərini bildirir.

6 спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

ЗЯФЯР - 2019

QALİB NOMİNANTLAR

* İlin İdmançısı

* İlin Qadın İdmançısı

* İlin Veteran İdmançısı

* İlin Əzmkar İdmançısı

* İlin Məşqçisi

* İlin İdman Hakimi

* İlin Kəşfi

* İlin Federasiyası

* İlin İdman yarışı

* İlin İdman Portalı

* İlin İdman Kompleksi

* İlin İdman Jurnalisti

* İlin İdman Verilişi

* İlin İdman Avtomobili

* İlin Ədalətli Personası

* Azərbaycan idmanının təbliğindəki xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

* Azərbaycan idmanının inkişafındakı xidmətlərinə görə

- Ruslan Lunyov

- Mariya Stadnik

- Süleyman Məmmədli

- Kənan Pənahov

- Aslan Ağayev

- Cahangir Babayev

- Aydın Süleymanlı

- Azərbaycan Cüdo Federasiyası

- XV Avropa Gənclər Yay Olimpiya Festivalı

- www.allsport.az

- Milli Gimnastika Arenası

- Ceyhun Əliyev

- "İmza" CBC Sport

- Volvo XC90 Plug-In Hybrid R-Design

- Xəzər İsayev

- İlqar Paşazadə

- Mikayıl Cabbarov

- Qulu İskəndərov

- Babək "Sirab" ASC

спортсман № 123 / 2020

7


QALИBLЯR

S P O R T S M A N

8

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QALИBLЯR

спортсман № 123 / 2020

9


QALИBLЯR

S P O R T S M A N

10

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

qonaqlar

QONAQLAR

спортсман № 123 116 / 2020 2019

11


QONAQLAR

S P O R T S M A N

12

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QONAQLAR

спортсман № 123 / 2020

13


QONAQLAR

S P O R T S M A N

14

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QONAQLAR

спортсман № 123 / 2020

15


QONAQLAR

S P O R T S M A N

16

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QONAQLAR

спортсман № 123 / 2020

17


QONAQLAR

S P O R T S M A N

18

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QONAQLAR

спортсман № 123 / 2020

19


QONAQLAR

S P O R T S M A N

20

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

QONAQLAR

спортсман № 123 / 2020

21


YUBİLEY

S P O R T S M A N

XANLAR

QURBANOV

Dosye: 1950-ci il yanvarın 20-də Bakı şəhərində

anadan olub. 1968-ci ildə Azərbaycan Dövlət Bədən

Tərbiyəsi İnstitutuna daxil olub. 1970-ci ildə sərbəst

güləş üzrə idman ustası adını qazanıb. 1972-ci ildə

Az. DBTİ- ni bitirib, həmin ildən Güləşmə kafedrasında

müəllim kimi fəaliyyətə başlayıb. 1977-ci ildə

“Güləşmə və onun metodikası” kafedrasının baş

müəllimi, 1982-ci ildə Ümumittifaq dərəcəli hakim,

1986-cı ildə Ümümittifaq Bədən Tərbiyəsi Elmi Tədqiqat

İnstitutunun məqsədli aspiranturasını bitirib

(ÜBTETİ). Moskvada dissertasiya müdafiə edərək,

Pedaqojı elmlər nazmizədi, 1988-ci ildə dosent,

Məşqçilik fakültəsində dekan müavini, 1989-cu ildə

“Güləşmə və onun metodikası” kafedrasının müdiri

vəzifəsinə seçilib. 1990-cı ildə Azərbaycan Milli İdman

Növləri Assosiasiyasının prezidenti, Milli Olimpiya

Komitəsinin və Azərbaycan Güləş Federasiyasının

(AGF) üzvüdür. 1990-1995-ci ildə Bakı şəhər

Sovetinin deputatı seçilib. 1991-ci ildə Azərbaycan

Respublikasının Əməkdar məşqçisi adına layiq görülüb.

1993-cü ildə Beynəlxalq Güləş Federasiyasının

(FİLA) elmi komissiyasına üzv, 1994-cü ildə isə professor

adını alıb.

1994-2007-ci illərdə AGİF-nin İcraiyyə Komitəsinin

üzvü olub. 1995-ci ildə İstanbul Tibb Universitetinin

fəxri professoru, 1995-2003-cü illərdə Sərbəst

güləş üzrə Qadınlardan ibarət Azərbaycan yığma

komandasının baş məqçisi, 1996-cı ildən Olimpiya

Akademiyasının vitse-prezidentidir.

2001-ci ildə “Tərəqqi” medalı ilə təltif edilib, Yeni

Azərbaycan Partiyasının (YAP) üzvüdür. 2003-cü

ildə XXI əsr Azərbaycan ziyalısı, 2006-cı ildə Fİ-

LA-nın Beynəlxalq dərəcəli hakimi, 2006-cı ildə

Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi, 2007-

ci ildə Azərbaycan Zorxana və Pəhləvan güləşi İdman

Federasiyasının (AZİF) prezidenti, Beynəlxalq

Zorxana İdman Federasiyasının (BZİF) beynəlxalq

dərəcəli hakimi, 2008-ci ildən Texniki Komissiyasının

üzvü (BZİF), 2008-ci ildə Avropa Zorxana İdman

Konfederasiyasının (BZİF) I vitse-prezidenti və Texniki

Komissiyanın sədridir.

250-yə qədər elmi məqalənin, dərsliyin, dərs vəsaitlərinin,

metodiki vəsaitlərin müəllifidir.

ADBTİA-nın “İdmanın təkmübarizlik növləri” kafedrasının

müdiridir.

2019-cu ildən Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin

üzvüdür.

50 ildir ki, ADBTİA-da çalışır.

Evlidir, üç övladı, yeddi nəvəsi var.

Pəhləvanlar nəsli kimi tanınmış Xanmuradlılar

tayfasında Kazım kişinin

ailəsində həyata göz açmış Xanlar, elə

uşaqlığından liderlik keyfiyyətlərinə malik

olmaqla yanaşı qoçaq, cəsarətli, bəxtiyeyinliyi

ilə seçilib. Ailədə Əlipənah, Cavanşir

Qurbanov qardaşlarından kiçik olmasına

baxmayaraq, ailənin mühüm məişət

və həyati məsələlərinin müzakirəsində,

həllində öncüllük edib.

İyirmi yaşından bu günədək, 50 il ADBTİA-da sıravi

müəllimdən kafedra müdirinə qədər sərasər, fasiləsiz

zəngin həyat yolu keçib.

40 yaşından xalqımız üçün qara gələn doğum

günü 20 yanvarı qeyd etməsə də, bu il 70 illik yubileyi

şərəfinə adına layiq oğlu Kazım,yanvar ayının 31-də

atasının şərəfinə yubiley məclisi düzənlədi.

Yubiley ərəfəsində öz yetirmələri ilə yüksək nailiyyətlər

əldə etdikləri iki beynəlxalq səfərdən yenicə

qayıtmış görkəmli elm və idman xadimi Xanlar Qurbanovla

görüşüb söhbətləşdik.

- Gərək ki səfərə Səudiyyə Ərəbistanı krallığından

başladız.

- Bəli, hər il ənənəvi olaraq Səudiyyə Ərəbistanı

kralının şərəfinə Beynəlxalq Dəvə festivalı keçirilir.

Tədbirdə ağ, qara, sarı, qəhvəyi, boz kimi müxtəlif

rəngli dəvələrin keçidindən sonra, dəvət olunmuş

təmsilçilərin müxtəlif xalqlara məxsus yarışları keçirilir.

22 спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N YUBİLEY

Ümumdünya Köçəri Oyunları

çərçivəsində 14-20 yanvar 2020-ci

il tarixlərində keçirilən Konqresdə

bir çox ölkələrin nümayəndələri ilə

yanaşı mən də ölkəmizi təmsil edirdim.

Azərbaycan nümayəndə heyəti

bu tədbirdə ikinci dəfə idi ki, çıxış

edirdi. Köçəri Oyunlarında əsasən

müxtəlif dünya xalqlarının oyunları,

ənənəvi idman növləri üzrə yarışlar

keçirilir. Mənim təşəbbüsüm ilə

keçən il güləş ənənələri olan İran,

İraq, Monqolustan, Özbəkistan,

Türkmənistan kimi ölkələrin pəhləvanlarının

iştirakı ilə qurşaq güləşi

yarışları keçirildi. Bizim milli güləşimizi

təmsil edən idmançımız Cəlal

Süleymanov bu yarışlarda 62 kq

çəki dərəcəsində Dünya çempionu

adına layiq görüldü.

- Bəs bu il necə?

- Builki Konqresdə bizim ənənəvi

milli oyunumuz olan çövkənin atla

deyil, dəvə üzərində oynanılmasını

təklif etdim. Çox bəyəndilər. Bu yarışın

adı beynəlxalq termin olan polo

kimi qəbul edildi. Eləcə də, Azərbaycanın

stolüstü milli idman növü

olan nərdin və milli güləşin də Kralın

şərəfinə keçirilən festival çərçivəsində

Dünya Köçəri Oyunlarının

proqramına salınmasını təklif etdim.

Növbəti Konqresdə digər təklifimlə

zorxana və pəhləvan güləşində bu

oyunların proqramına salınması

nəzərdə tutulub. Onu da qeyd etməyi

özümə borc bilirəm ki, başda kral

Səlman Bin Əbdül Əziz olmaqla,

onun komandası biz də daxil olmaqla,

müxtəlif ölkələrdən gəlmiş, fərqli

inancılara mənsub bütün qonaqları

mehribancasına, yüksək qonaqpərvərliklə

qarşılayıb yola saldılar. Bu

səfərdən qazancımız o oldu ki, mənim

təklifimlə Azərbaycana məxsus

dörd milli idmanımız Dünya Köçəri

Xalqların Oyunları proqramına daxil

edildi.

Yanvarın 20-si, yəni anadan olduğum

gün Ər-Riyaddan təyyarəylə

Bakıya, elə həmin gün də professor

Ağayusif Qurbanovun rəhbərliyi ilə

zorxana üzrə milli yığma komanda-

спортсман № 123 / 2020

23


YUBİLEY

S P O R T S M A N

İran İslam Respublikasının

Bojnord şəhərində 19-22 yanvar

2020-ci il tarixlərində Zorxana və

Pəhləvan güləşi üzrə keçirilən III

Dünya çempionatında 20 komanda

arasında Azərbaycan Dövlət Bədən

Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının

tələbə və müəllim heyətindən ibarət

Azərbaycan milli yığma komandası

ölkəmizi təmsil edərək, ümumi komanda

hesabında II yeri tutduq. Komandanın

tərkibində fərdi hərəkətlərdə

pəhləvanlarımız - Məmmədi

Salamov (70 kq), Rüfət Güləliyev

(80), Vüsal Cavadov (+90) 3 qızıl,

- Xəyyam Orucov milsəngin,

Rüfət Güləliyev - səng alətlərində 2

mızın heyətində İran İslam Respublikasının

Bojnord şəhərinə uçduq.

- Yəqin bu dəfə də Zorxana və

Pəhləvan güləşi üzrə keçirilən III

Dünya çempionatında Azərbaycan

milli yığma komandası mükafata

layiq yerlər əldə etdi.

- Bizim səfərimiz İran-Amerika

münasibətlərinin gərginləşdiyi bir

dövrə təsadüf etdiyindən, bu ölkədə

general Qasım Süleymaninin qətli ilə

əlaqədar baş qaldıran iğtişaşların

kəskinləşdiyi vaxta təsadüf etməsinə

baxmayaraq, orda sakitçilik, dinc

həyat hökm sürürdü. Çox fərəhləndirici

haldır ki, burada da doğma, əziz

insanlar kimi qarşılandıq. Hər yerdə

diqqət və qayğı ilə əhatə olunduq.

gümüş, eləcə də, Xəyyam Orucov,

Məmmədi Salamov, Rüfət Güləliyev,

Vüsal Cavadov, Orxan Xanlarov

və Rəsul Səfərov zorxana idman

növünün fərdi hərəkətlərində

9 bürünc medal qazandılar.

- Yarışa hazırlığınız necə keçdi?

- Bu Dünya çempionatına hazırlıq

dövründə professorlar Xanlar

və Ağayusif Qurbanovların rəhbərliyi

ilə yığma komandamız təlim-məşq

toplanışını Azərbaycan

Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman

Akadamiyasının Güləş zalında keçib.

Təlim-məşq prosesi müddətində

Azərbaycan Dövlət Bədən

24 спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N YUBİLEY

Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının

rəhbərliyi tərəfindən Zorxana

və Pəhləvan güləşi üzrə ölkə yığma

komandasına lazım olan şəraiti

yaratdığına görə şəxsən rektor

Fuad Hacıyevə və prorektorlar Təhminə

Tağı-zadəyə, Rizvan Əliyevə

təşəkkür edirik. Eləcə də, bir çox

beynəlxalq tədbirlərdə iştirakımızı

təmin etdiklərinə, idmanımıza, idmançılarımıza

göstərdikləri diqqət

və qayğıya görə ölkə rəhbərliyinə

- hörmətli Prezidentimiz İlham Əliyev

cənablarına, I vitse-prezident

Mehriban xanım Əliyevaya, Gənclər

və İdman naziri Azad Rəhimova

minnətdarlığımızı bildirirəm.

Qeyd: Xanlar müəllim barəsində

2004-cü ildən bəri “Sportsman”ın

müxtəlif saylarında aktual yazılar

dərc olunmasına baxmayaraq 70

illik yubileyi münasibətilə SSRİ İdman

Ustası, Respublikanın Əməkdar

Məşqçisi, Beynəlxalq dərəcəli

hakim, Azərbaycan Milli İdman

Növləri Assosiasiyasının prezidenti,

Olimpiya Akademiyasının vitse-prezidenti,

Avropa Beynəlxalq Zorxana

Konfederasiyasının I vitse-prezidenti,

“Tərəqqi” medalının sahibi,

Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman

Xadimi, pedaqoji elmlər üzrə fəlsəfə

doktoru, ömrünün 50 ilini həsr etdiyi

Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi

və İdman Akademiyasının üç adekvat

qurumun birləşməsindən yaranmış

İdmanın təkmübarizlik növləri

kafedrasının müdiri, professor Xanlar

Qurbanovun həyat və fəaliyyətini

əks etdirən tarixçəni diqqətinizə

yetiririk.

P.S. “Sportsman”, görkəmli

pedaqoq, elm və idman

xadimi, professor Xanlar

Qurbanovu 70 illik yubileyi

münasibətilə təbrik edir, möhkəm

can sağlığı, yeni-yeni

uğurlar arzulayır!

Saleh Salahzadə

спортсман № 123 / 2020

25


KARATE

S P O R T S M A N

Azərbaycan karateçisi Tokio 2020

Olimpiadasına vəsiqə qazanıb

Azərbaycan karateçisi İrina Zaretska (67 kq)

Dubayda Karate1 Premyer Liqa turnirinin bürünc

medalını qazanmaqla həm də Tokio 2020 Olimpiadasına

lisenziyanı vaxtından əvvəl təmin edib.

Azərbaycan Milli Karate Federasiyasının məlumatına

görə, karateçimiz Tokio Yay Olimpiya Oyunlarında

61 kiloqramdan yuxarı çəki dərəcəsində yarışacaq.

Qeyd edək ki, o, Dünya Karate Federasiyasının

(WKF) reytinq cədvəlinin və Olimpiya reytinq cədvəlinin

lideridir. Bu nəticəyə baxmayaraq, İ.Zaretska hər

iki reytinq cədvəlində mövqeyini qorumaq üçün qarşıdakı

yarışlara da qatılacaq. İdmançımızın bundan əvvəl

Parisdə keçirilən Karate 1 Premyer Liqa turnirində

qızıl medal qazandığını da xatırladaq.

Rafael Ağayevə isə Olimpiya lisenziyası almaq

üçün 3 qələbənin reytinq xalları bəs edir. O, Dubayda

Karate 1 Premyer Liqa turnirində uğurla çıxış edib. 75

26 спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

KARATE

kq çəki dərəcəsində yarışan karateçimiz 1-ci yer uğrunda

Luici Busa (İtaliya) ilə döyüşünü qalib başa vuraraq

qızıl medal qazanıb. Qeyd edək ki, bu nüfuzlu

yarışda 85 ölkədən 571 karateçi mübarizə aparıb.

Azərbaycan karateçilərini fevralın 28-dən martın

1-dək Avstriyanın Zalsburq şəhərində mövsümün

üçüncü Karate1 Premyer Liqa turniri gözləyir.

Yeniyetmə və gənc karateçilərimiz

Macarıstanda 8 medal qazanıblar

Azərbaycan karateçiləri Macarıstanda yeniyetmə

və gənclərin növbəti Avropa çempionatında 8 medal

qazanıblar.

Mötəbər yarışın son günü daha 2 bürünc mükafata

sahib olan milli komandamız, ötən illərki statistik göstəricilərini

yeniləyərək rekord nəticə qazanıb. 18-21 yaşlı

спортсман № 123 / 2020

27


KARATE

S P O R T S M A N

gənclər arasında üçüncü yeri tutan

Fidan Teymurova (-50 kq) və Mədinə

Sadıqova (-55 kq, hər ikisinin

məşqçisi Seymur Xudaverdiyev)

bürünc medalların sayını üçə çatdırıblar.

Qeyd edək ki, çempionatın əvvəlki

günlərində 16-17 yaşlı gənclər

arasında Sultan Hüseynov (-55 kq,

məşqçisi Rəşad Hüseynov), Fərid

Ağayev (-76 kq, məşqçisi Namiq

Priverdiyev) və Osman Osmanlı

(+76 kq, məşqçisi Rövşən Allahverdiyev)

Avropa çempionu, Ayla

Rzazadə (-59 kq, məşqçisi Seymur

Xudaverdiyev) gümüş medala,

Əminağa Quliyev (-61 kq, məşqçisi

Elnur Həsənov) isə bürünc mükafata

sahib olub, həmçinin bir gün

əvvəl 14-15 yaşlı yeniyetmələrdə

Fərid Savadov (-57 kq) birinci yerə

çıxıb.

Tale Yaqubov (-68 kq, məşqçisi

Cahangir Babayev), Hümmət

Baxşəliyev (-67 kq, məşqçisi Vüqar

Hüseynov), Arina Bezrebra (+54

kq) və Həsənəli Həsənəliyev (kata)

bürünc medal uğrunda həlledici

görüşdə məğlub olublar. Murad

Hacızadənin (+84 kq) təsəlliverici

döyüşdə hakim qərəzliyi idmançımızın

məğlubiyyətinə səbəb olub.

Yeniyetmə və gənclər seçmə

komandasının baş məşqçisi Anar

Allahverdiyev və kişilərdən ibarət

milli komandanın böyük məşqçisi

Şahin Xudaverdiyevin rəhbərliyi ilə

Avropa çempionatında çıxış edən

Azərbaycan karateçiləri 4 qızıl, 1

gümüş və 3 bürünc medalla 52 ölkə

arasında 3-cü pilləni tutaraq, bu

yaş qruplarının tarixində ən yüksək

nəticə göstərib. A.Allahverdiyevin

qeyd etdiyinə görə, yeniyetmələrin

heyətində 2022-ci il gənclərin olimpiadasına

lisenziya qazana biləcək

perspektivli idmançılar da var.

Əlli iki ölkədən 1155 idmançının

qatıldığı Yeniyetmə və Gənclərin

47-ci, 21 yaşadək karateçilərin isə

12-ci Avropa çempionatını idarə

edən hakimlər arasında beynəlxalq

referilər Cahangir Babayev və

Vüqar Kərimov da yer alıb. Azərbaycan

Milli Karate Federasiyasının

prezidenti və Avropa Karate

Federasiyası (EKF) idarə heyətinin

üzvü Yaşar Bəşirov fərqlənən

idmançıları mükafatlandırma mərasimində

iştirak edib. Beynəlxalq

karate mütəxəssisləri və EKF rəsmiləri

Azərbaycan karateçilərinin

çıxışlarını yüksək dəyərləndiriblər.

Yeniyetmə və gənclərin növbəti

Avropa çempionatı Polşada keçiriləcək.

Bakıda keçiriləcək Avropa

çempionatına hazırlıq işləri

müzakirə edilib

Macarıstanın paytaxtı Budapeştdə

Avropa Karate Federasiyası

(EKF) idarə heyətinin iclası

keçirilib. Azərbaycan Milli Karate

Federasiyasının prezidenti, EKF-in

idarə heyətinin üzvü Yaşar Bəşirov

yığıncaqda iştirak edib.

Bu il martın ikinci yarısında Bakıda

keçiriləcək böyüklərin 55-ci

Avropa çempionatına hazırlıq işləri

də müzakirə olunub. Y.Bəşirov nüfuzlu

tədbirə hazırlıqla bağlı məlumat

verib.

EKF rəsmiləri kütləvi beynəlxalq

yarışlar keçirməkdə böyük təcrübəsi

olan Azərbaycanın bu tədbiri də

uğurla təşkil edəcəyinə inandıqlarını

bildiriblər.

11-ci beynəlxalq “Baku

Open” turniri keçiriləcək

Martın 5-8-də Boks Mərkəzində

11-ci beynəlxalq “Baku Open” karate

turniri keçiriləcək.

Yarışda 6-13 yaşlı uşaqlar, 14-

15 yaşlı yeniyetmələr, 16-17 və 18-

20 yaşlı gənclər, böyüklər və veteran

karateçilər iştirak edəcəklər.

Fərdi və komanda yarışlarında

10-dan artıq ölkədən 1000-dək idmançının

iştirakı gözlənilir.

Azərbaycanlı karate

hakimi kumite üzrə beynəlxalq

dərəcəyə layiq görülüb

Azərbaycanlı karate hakimi kumite

üzrə beynəlxalq dərəcə alıb.

Mais Mədətov kumite üzrə B

dərəcəsinə layiq görülüb.

Avropa Karate Federasiyası

(EKF) hakimlər komitəsinin Budapeştdə

təşkil etdiyi nəzəri və praktiki

imtahanlara qatılan M.Mədətov

hər iki sınaqdan uğurla keçib.

28 спортсман № 123 / 2020İdmançı üçün göz sağlamlığı əsasdır

Kim idmanla məşğul olarkən göz sağlamlığının təhlükə

altında ola biləcəyini düşünə bilər ki? Halbuki sağlam

həyat tərzini seçmiş hər bir kəs idmanı həyatından əskik

etmir; idmanı peşə seçmiş insanlar üçün isə idman

həyatlarının tam mərkəzindədir. Lakin idmanın, bədən

və zehin sağlamlığı üçün bu qədər faydalı olmasına

baxmayaraq, həyata açılan pəncərələrimiz olan gözlərimiz

üçün risk amili də ola bilər. Çoxlarına məlum olmayan,

idmançıların sağlamlıq problemlərindən birinin də gözlə

bağlı olduğunu bildirən Dünyagöz Bakı xəstəxanasından

Prof. Həkim Dilavər Erşanlı “Başda boks olmaqla, hər bir

idman növü ilə məşğul olarkən gözlərin zədələnməsi riski

yaranır. Xüsusilə də tor qişası təbəqəsində yarana biləcək

problemlər üçün fərdi və ya komanda oyunçusu, uşaq və

ya yetkin, lisenziyalı və ya lisenziyasız bütün idmançılar

mütləq göz dibi müayinəsindən keçməlidirlər” dedi.

"Ağ Canavar" ləqəbli Azərbaycanlı

peşəkar kikboksçu, 25 qat dünya çempionu,

7 qat Avropa çempionu, 7 qat dünya

kubokunun sahibi, 15 qat Azərbaycan

çempionu, Asiya və Avrasiya çempionu,

peşəkarlar arasında dünya çempionu,

peşəkarlar arasında WAKO versiya üzrə

interkontinental kəmərin sahibi, peşəkarlar

arasında IKBO versiya üzrə dünya kəmərinin

sahibi, əməkdar idman ustası, əməkdar

məşqçi, Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti Cənab İlham Əliyev tərəfindən

layiq görülən "Vətən uğrunda" medalının

sahibi, Eduard Məmmədov Dünyagöz Bakı

xəstəxanasında müayinə oldu.

Hər-hansı bir travmaya səbəb olmasa da, idmanın

bütün növlərinin tor qişasına dolayı yolla mexaniki təsiri

olduğunu bildirən Dünyagöz Bakı xəstəxənasının prof.

həkimi Dilavər Erşanlı “İdmanla məşğul olarkən göz

sağlamlığının təhlükə altında ola biləcəyi ağılagələn bir

vəziyyət deyildir. Əsasən də yumruq və ayaq kimi travmaya

səbəb olan hərəkətlər edildiyi üçün idmançıların

gözlərinə xəsarətin yetirilməsi ilə bağlı ilk ağıla gələn idman

növü boksdur. Əslində bu risk hər idman növü üçün

keçərlidir. Bir futbol topuna kəllə vuran, basketbolda səbətin

altında dirsək zərbəsinə tuş gələn, karatedə ayağa

hədəf olan, voleybolda blok üçün tora qalxıb yerə düşən,

tennisdə üzünə top dəyən idmançılar və ya davamlı olaraq

ağırlıq qaldıran ağır atletikaçılar da risk altındadır.


Tor qişa xəstəlikləri ilə bağlı məlumat verən Dünyagöz

Bakıdan prof. həkim Dilavər Erşanlı “Gözün

daxilində yerləşən vitreus geli, tor qişasının insanın

hər cür hərəkətlərindən təsirə məruz qalmasına səbəb

olur. Ancaq xəsarət almaqla nəticələnməyən

toqquşma, atlanma, ağır qaldırma kimi hər cür gündəlik

və idman fəaliyyəti tor qişasına dolayı mexaniki

təsir edərək, tor qişasının degenerasiyasını və tor qişasının

yırtığı riskini yaradır. Yırtıq yaranarsa, xəstədə

qığılcım və ya dağınıq görmə şikayətləri yaranır və

müalicə olunmazsa, tor qişasının təbəqələrə ayrılması

və görmənin zəifləməsi baş verir” deyərək, xəbərdarlıq

etdi.

Damcılı göz dibi müayinəsi ilə bütün tor qişa təbəqəsinin

ətraflı yoxlanmasının mümkün olduğunu

deyən prof. həkim Dilavər Erşanlı “Mütəmadi olaraq

ağır fiziki hərəkətlər edən idmançıları göz sağlamlığı

mövzusunda məlumatlandırmaq və ictimai xəbərdarlığı

artırmaq tor qişasının sağlamlığının əhəmiyyətini

anlatmaq üçün ilk addımdır. Fərdi və ya komanda

oyunçusu, uşaq və ya yeniyetmə, bütün oyunçular

üçün dövrü olaraq tor qişasının müayinəsi, kardioloji

müayinə qədər vacibdir” dedi.

Kataraktadan uşaq göz sağlamlığına, lazer müalicələrindən

qlokomaya, okuplastikadan tor qişası

xəstəliklərinə qədər bütün müayinə, diaqnostika və

müalicə xidmətlərini bir dam altında həyata keçirən

və müasir texnologiyaya sahib cihazları ilə Azərbaycanda

göz sağlamlığı xidmətlərini təklif edən Dünyagöz

Bakının tibb heyətində prof. Həkim Dilavər

Erşanlı, prof. Həkim Ahmet Maden, prof. Həkim Anıl

Kubaloğlu, op. Həkim Abdulhakim Tekçe, op. həkim

Halit Özhisar, op. Həkim Haluk Talu, Op.həkim Levent

Güllü, Op. Həkim Mehmet Şeref vardır.

Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu haqqında:

1996-cı ildə Türkiyədə xidmət göstərməyə başlayan

Dünyagöz Xəstəxanalar Qrupu, gözün bütün

sahələrində göz və göz ətrafının sağlamlığına dair

problemlər üçün 500 fərqli müalicə üsulu ilə göz

sağlamlığı xidmətini göstərir. Filial xəstəxanaçılığı

ilə yeni bir dövrə başlayan Dünyagöz Xəstəxanalar

Qrupu gündə 8000 poliklinika və 1000 əməliyyat

gücü ilə daxildə və xaricdə ümumilikdə 28 ayrı

nöqtədə sağlamlıq xidmətlərini həyata keçirir.

Dünyagöz, öz texnologiyası, təlim üsulu və professional

həkimlərdən ibarət 250 nəfərlik tibbi heyəti,

2000 işçi heyəti ilə qısa zamanda dünyanın tibb referans

mərkəzinə çevrildi.

Türkiyə daxilində İstanbul, Ankara, Antalya, İzmit,

Adana, Samsun, Tekirdağ, Bursa, Konya, Sakarya

və Qazientepe də olmaqla 11 ayrı ərazidə 20 şöbə,

xaricdə isə Almaniyanın Frankfurt və Köln, Gürcüstanın

Tiflis, Azərbaycanın Bakı, Hollandiyanın Amsterdam

və Nijmegen şəhərlərində, Qırğızıstanın Bişkek,

Bosnya-Herseqovinya və Kosovanın Priştine şəhərləri

olmaqla, ayrı nöqtədə xidmət göstərməkdədir.

Dünyagöz xarici dövlətlərə yatırımlarına eyni sürətlə

davam etməklə 2019-cu ildə İzmirdəki yeni mərkəzi

ilə birlikdə daha geniş bir coğrafiyaya sahiblənməyi

hədəfə almışdır. Türkiyədə səhiyyə turizmində liderliyi

ələ alaraq, 147 fərqli xarici ölkədən ildə təxminən

80 min xəstəyə xidmət göstərərək, Türkiyənin 500

Böyük Xidmət ixracatçısı Nailiyyət Sertifikatı ilə təltif

olunan Dünyagöz, 2019-cu ildə xaricdə həyata keçirəcəyi

yeni uğurları ilə səhiyyə turizminin həcmini

genişləndirməyi hədəfə alır.

DÜNYA

GÖRMƏYƏ

DƏYƏRS P O R T S M A N

ЭЦЛЯШ

Yunan-Roma güləşçilərimizin Avropa zəfəri

İtaliyanın paytaxtı Romada

güləş üzrə Avropa çempionatı

keçirilib.

Sənan və Rafiq Avropa çempionu oldu

Yunan-Roma güləşi üzrə millimiz

baş məşqçi Aleksandr Tarakanov,

böyük məşqçi Rövşən Bayramov və

məşqçi Akif Əliyevin rəhbərliyi altında

tarixi uğura imza atıb. Belə ki, komandamız

tarixində ilk dəfə Avropa

çempionatında rekord sayda - 6 medal

qazanıb. Sənan Süleymanov (77

kq) və Rafiq Hüseynov (82 kq) bütün

rəqiblərinə qalib gələrək fəxri kürsünün

ən yüksək pilləsinə qalxıblar. Eldəniz

Əzizli (55 kq), Murad Bazarov

(60 kq), Ülvü Qənizadə (72 kq) və

İslam Abbasov (87 kq) isə 3-cü yeri

tutublar. Beləliklə, 2 qızıl və 4 bürünc

medal qazanan millimiz 116 xal toplayaraq,

komanda hesabında Rusiyadan

(128) sonra 2-ci olub. Türkiyə isə

90 xalla 3-cü pillədə qərarlaşıb.

“Möhtəşəm qələbə”

Yunan-Roma güləşi üzrə millimizin

2020-ci ilin Avropa çempionatında

tarixi uğura imza atması ölkə rəhbərliyi

tərəfindən yüksək qiymətləndirilib.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

İlham Əliyev yunan-Roma

güləşi üzrə milli komandamızın 2020-

ci ilin Avropa çempionatında böyük

uğur qazanması münasibətilə özünün

“Twitter” səhifəsində paylaşım edib.

Dövlət başçısının paylaşımında

deyilir: “Avropa çempionatında yunan-Roma

güləşi üzrə tarixdə ilk dəfə

6 medal qazanan milli komandamızın

möhtəşəm qələbəsi münasibətilə idmançılarımızı,

məşqçilərimizi və bütün

Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik

edirəm”.

Ölkənin 1-ci vitse-prezidenti

Mehriban Əliyeva isə "Instagram"

səhifəsindən təbriklərini çatdırıb:

“İdman sahəsində növbəti böyük

uğurumuz! İtaliyanın paytaxtı Romada

keçirilən Avropa çempionatında

yunan-Roma güləşi üzrə Azərbaycan

millisi tarixində ilk dəfə 6 medal qazanaraq

komanda hesabında ikinci

yerdə qərarlaşıb. Bu möhtəşəm qələbə

sevincini Azərbaycan xalqına yaşadan

idmançılarımızı - qızıl medal

sahibləri Sənan Süleymanovu və Rafiq

Hüseynovu, bürünc medal sahibləri

Eldəniz Əzizlini, Murad Bazarovu,

Ülvi Qənizadəni və İslam Abbasovu

və onların məşqçilərini səmimi-qəlbdən

təbrik edir, onlara yeni-yeni nailiyyət

və qələbələr arzulayıram!”

спортсман № 123 / 2020

33


ЭЦЛЯШ

S P O R T S M A N

Eldəniz Əzizli

Avropa çempionatının ilk yarış

günündə 55, 63, 77, 87 və 130 kq-da

çıxış edən yunan-Roma güləşçiləri

mübarizə aparıb.

Mübarizəyə 1/4 finaldan qoşulan

Eldəniz Əzizli (55 kq) Ermənistan idmançısını

çətinlik çəkmədən məğlub

edərək adını yarımfinala yazdırıb.

Finalın bir addımlığında Bolqarıstan

güləşçisiylə qarşılaşan Eldəniz

ilk hissəni 5:0 öndə tamamlasa da,

yekunda məğlubiyyətdən xilas ola

bilməyib. İkinci yarış günündə İtaliya

güləşçisini sınağa çəkən Əzizli elə ilk

hissədə tam üstünlüklə qələbə qazanaraq

karyerasında 3-cü dəfə qitə

birinciliyinin bürünc medalına sahib

çıxıb.

Taleh Məmmədov (63 kq) ilk

görüşdə Rusiya güləşçisiylə bacarmayıb.

Rəqib finala yüksəldiyi üçün

Məmmədov ikinci yarış günündə

təsəlliverici görüşə çıxmaq hüququ

qazanıb və macar həmkarına da

məğlub olub.

Sənan Süleymanov

Sənan Süleymanov (77 kq) debütdə

Bolqarıstanı təmsil edən erməni

güləşçiyə qalib gəlib. Daha

sonra İtaliya idmançısına şans verməyən

güləşçimiz 1/4 finala vəsiqə

qazanıb. Bu mərhələdə Yunanıstan

idmançısıyla görüş dramatik alınıb.

Yüksək əzmkarlıq nümayiş etdirən

Sənan son saniyələrdə uğurlu fənd

işlədərək rəqibinin kürəyini yerə sıxıb

və yarımfinala yüksəlib. Yarımfinalda

təcrübəli Ermənistan güləşçisiylə

prinsipial görüşdən də üzüağ çıxan

Süleymanov debüt etdiyi qitə birinciliyinin

finalına vəsiqə qazanıb. Fevralın

11-də macar güləşçiylə həlledici

görüşə çıxan gənc pəhləvanımız

ikinci hissədə qazandığı xallarla Avropa

çempionatının qalibi olub.

Sənan Süleymanov qələbə

təəssüratlarını və yarışla bağlı fikirlərini

Azərbaycan Güləş Federasiyasının

rəsmi saytı ilə bölüşüb:

“Çempion olmaq çox gözəl hissdir.

Gözləmədiyim halda çempion

oldum. İlk dəfə bu yarışda 77 kq-da

çıxış etdim. Çəkim hazırda 75 kq-dır.

Ona görə də heç kim məndən medal

gözləmirdi. Özüm də fəxri kürsüyə

qalxacağıma inanmırdım. Bu da rahat

və heç bir təzyiq hiss etmədən

güləşməyə imkan verirdi. Görüşdən-görüşə

inamım artdı. İlk qarşılaşmada

Bolqarıstan ermənisinə

qalib gəldim. Yarımfinalda qarşılaşdığım

erməni həm fiziki cəhətdən, həm

də təcrübəsinə görə məndən üstün

idi. Ancaq onu da məğlub etməyi

bacardım. Finalda zərrəcə həyəcan

keçirmirdim. Şükürlər olsun, xalçada

bacardığımı ortaya qoyub, bayrağımızı

dalğalandırdım.

Çəkim az olduğu üçün parterdə

xal qazanmaq şansımın yüksək

olmadığını bilirdim. Ona görə də

çalışırdım ki, ayaqüstə xallar alım.

Məşqçilərə mənə bu yarışda etimad

göstərdikləri üçün minnətdarlığımı

bildirirəm. Məsləhət olsa, bundan

sonra da 77 kq-da güləşmək istərdim.

Gələcəkdə dünya çempionatında

və Olimpiadada da uğurumun

davamını gətirməyə çalışacağam.

Qələbəmi buna sevinən hər kəsə, ən

başda da ailəmə həsr edirəm”.

İslam Abbasov

İslam Abbasov (87 kq) ilk mərhələdə

yanvarda Fransa "Qran-pri"-

sində məğlub olduğu Kiril Maskeviçlə

qarşılaşıb. Gərgin mübarizə şəraitində

keçən görüşdə həmyerlimiz belaruslu

rəqibindən revanş alıb. İslam

1/8 finalda polşalı həmkarından güclü

olub. Abbasov 1/4 finalda Bolqarıstan

təmsilçisini "tuşe" ilə üstələyərək

yarımfinala adlayıb. Ancaq finalın bir

addımlığında son dünya çempionatının

gümüş medalçısı olmuş macar

həmkarına uduzduğundan ikinci

yarış günündə bürünc medal üçün

güləşib. Litva təmsilçisinə qalib gələn

Abbasov Avropa 3-cüsü olub.

Yunan-Roma güləşi üzrə millimizin

əsas simalarından biri olan

İslam Abbasov Azərbaycan Güləş

Federasiyasının rəsmi saytına

açıqlama verib:

“Yarış yaxşı keçdi. Rəqiblər güclü

idi. Çətin qrupa düşmüşdüm. Ona

34

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

ЭЦЛЯШ

görə də sona kimi mübarizə aparmalıydım. Yarımfinala

qədər çox güc sərf etməli oldum. Yorğunluq və yol verdiyim

səhv sözünü dedi. Bundan sonra görüşü lehimə çevirmək

mümkün olmadı. İndi lisenziya turnirinə tam güclə

hazırlaşmaq lazımdır. Çalışacağam ki, növbəti yarışları

səhvsiz keçirim”.

Sabah Şəriəti (130 kq) startda Ermənistan təmsilçisiylə

üz-üzə gəlib. Prinsipial qarşılaşmadan millimizin üzvü

qalib ayrılıb. Ancaq 1/4 finalda o, rumıniyalı rəqibinə uduzub.

Rəqibi finala yüksəldiyi üçün Sabah təsəlliverici görüşdə

qüvvəsini sınamaq şansı qazansa da, zədələndiyi

üçün xalçaya çıxmadan mübarizəni dayandırıb.

Murad Bazarov

İkinci yarış günündə 60, 67, 72, 82 və 97 kq-da çıxış

edən yunan-Roma güləşçiləri mübarizə aparıb.

Murad Bazarov (60 kq) debütdə çətinliklə də olsa, İtaliya

güləşçisinə qalib gəlib. Ancaq 1/4 finalda məğlubiyyətdən

qaça bilməyib. Ermənistan güləşçisi finala yüksəldiyi

üçün Murad fevralın 12-də təsəlliverici görüşdə iştirak

edib və bolqar güləşçiyə vaxtından əvvəl qalib gəlib. Estoniya

təmsilçisinə də eyni aqibəti yaşadan yeniyetmələrin

olimpiya çempionu Avropa çempionatının bürünc medalını

qazanıb.

İslambek Dadov (67 kq) təsnifat mərhələsində macar

həmkarı ilə görüşdə ilk hissəni 7:0 öndə tamamlasa da,

fasilədən sonra zəif çıxış edərək məğlub olub.

Ülvü Qənizadə

Ülvü Qənizadə (72 kq) Avropa çempionatına bolqarıstanlı

rəqibi üzərində inamlı qələbəylə start verib. Lakin

1/4 finalda 3 qat dünya çempionu, alman Frank Şteblerə

batmaq mümkün olmayıb. Titullu rəqib finala kimi irəlilədiyindən

Ülvü üçüncü yarış günündə təsəlliverici görüşə

çıxıb. Qənizadə cəmi 2 dəqiqə ərzində Moldovadan olan

həmkarına qalib gəlib və bürünc medal uğrunda mübarizə

aparmaq şansı əldə edib. Həlledici qarşılaşmada ikiqat

Avropa çempionu və dünya üçüncüsü Adam Kurakla qarşılaşan

gənc güləşçimiz əzmkar qələbə qazanaraq millimizin

hesabına 4-cü bürünc medalı yazıb.

Rafiq Hüseynov

Rafiq Hüseynov (82 kq) əvvəlcə hollandiyalı güləşçiyə

çətinlik çəkmədən qalib gəlib. İsveç təmsilçisiylə

görüşdən də üstün ayrılan təcrübəli pəhləvanımız yarımfinala

yüksəlib. Finalın bir addımlığında yerli güləşçiylə

qarşılaşan həmyerlimiz italyan rəqibinə çətinlik

çəkmədən qalib gələrək 9 illik fasilədən sonra Avropa

çempionatının finalına vəsiqə qazanıb. Həlledici qarşılaşmada

Bolqarıstan idmançısıyla üz-üzə gələn təcrübəli

pəhləvanımız əzmkarlıq nümayiş etdirərək qələbə

qazanıb və ikinci dəfə Avropa çempionu olub.

Doqquz illik fasilədən sonra yenidən qitənin ən

güclüsü olan Rafiq Hüseynovun fikirləri isə belə olub:

“Həm ikinci dəfə Avropa çempionu olduğum üçün,

həm də komanda yoldaşlarımın uğuruna görə çox sevinirəm.

Artıq millimizdə güclü gənc güləşçilər var. Hər

idmançı yarışa çempion olmaq üçün gedir. Böyüklərdə

ilk nəticəm olduğu üçün birinci çempionluq daha şirin

idi. Amma eyni nəticəni 9 ildən sonra təkrarlamağın da

dəyəri başqadır. Hər titulun öz yeri var. Bundan sonra

lisenziya xarakterli yarışlara hazırlaşacağıq. Məşqçilərin

qoyduğu plan üzrə hərəkət edəcəyik. Ondan sonra da

hədəfimiz Olimpiadadır”.

Orxan Nuriyev (97 kq) isə ilk görüşdə polşalı rəqibiylə

bacarmayıb.

“Güləşçilərimizin

çıxışından çox razıyam”

AGF-nin yunan-Roma güləşi üzrə vitse-prezidenti

Elçin Cəfərov komandanın çıxışını belə şərh edib:

“Güləşçilərimizin çıxışından çox razıyam. Xüsusən

də gənc Sənan Süleymanovla tanınmış güləşçimiz Rafiq

Hüseynovu qeyd etmək istərdim. Ölkə Prezidenti İlham

Əliyevə və 1-ci vitse-prezident Mehriban Əliyevaya təbriklərinə

görə təşəkkür edirəm. Bu, hamımızı çox sevindirdi.

Hesab edirəm ki, bu, idmançılarımızın qələbəsinə

verilən ən yüksək qiymətdir. Güləşçiləri qarşıladığınıza və

verdiyiniz dəstəyə görə hamınıza federasiyamızın rəhbəri

Namiq Əliyev adından minnətdarlığımı bildirirəm.

Bundan sonra yığmamızı iki lisenziya turniri gözləyir.

Bu yarışlara hazırlığımızı davam etdirəcəyik. Təbii ki, medalsız

qalan güləşçilər səhvlərindən nəticə çıxaracaqlar.

Çalışacağıq ki, Tokio Olimpiadasına nəzərdə tutulan lisenziyaları

əldə edək”.

“2 qızıl və 4 bürünc

medal çox yaxşı nəticədir”

Millimizin baş məşqçisi Aleksandr Tarakanov

bunları deyib:

спортсман № 123 / 2020

35


ЭЦЛЯШ

S P O R T S M A N

“Komandanın çıxışından çox razı

qaldım. Fikrimcə, Avropa çempionatında

2 qızıl, 4 bürünc medal qazanmaq

çox yaxşı nəticədir. Nəzərə alaq

ki, bizim üçün əsas lisenziya turnirləri

sayılır. Çünki Olimpiadaya bacardığımız

qədər çox vəsiqə əldə etməliyik.

Bunun üçün əlimizdən gələni

edəcəyik. Fürsətdən istifadə edib

AGF-nin rəhbəri Namiq Əliyevə dərin

minnətdarlığımı bildirirəm. Çünki

o komandanın bütün ehtiyaclarının

qarşılanması və yüksək səviyyədə

təlim-məşq toplanışlarının təşkili

üçün əlindən gələni əsirgəmir. Biz də

çalışacağıq ki, bizə yaradılan bu şərait

fonunda etimadı tam doğruldaq”.

Tatyana Omelçenko

Qadın güləşçilərimizdən Tatyana

Varansova (53 kq) ilk görüşdə İspaniya

təmsilçisiylə üz-üzə gəlib. Mingəçevir

güləş məktəbinin yetirməsi hesabda

2:5 geridə olsa da, əzmkarlıq

nümayiş etdirərək yekunda qələbə

qazanıb. Ancaq 1/8 finalda Hollandiya

güləşçisi qarşısında aciz qalıb.

Rəqibin finala çıxması həmyerlimizə

təsəlliverici görüşə çıxmaq şansı verib.

Ancaq beşinci yarış günündə Rumıniya

idmançısıyla baş tutan qarşılaşma

da uğursuzluqla nəticələnib.

Varansova hesabda 3:2 öndə olsa

da, sonuncu dəqiqədə təşəbbüsü

əəldən verərək məğlub olub.

Alyona Kolesnik (57 kq) ilk mərhələdə

Norveç təmsilçisinə vaxtından

əvvəl uduzub. Ancaq rəqib finala

yüksəldiyi üçün yığmamızın üzvü

3-cü yer uğrunda güləşib. Kolesnik

belaruslu həmkarına da məğlub olub.

Tatyana Omelçenko (62 kq) təsnifat

mərhələsində italyan güləşçiyə

qalib gəlib. Yığma üzvü daha sonra

Macarıstan təmsilçisini üstələyərək

adını yarımfinala yazdırıb. Ancaq

finalın bir addımlığında dünya və

ikiqat Avropa çempionu Yuliya Tkaça

məğlub olub. Omelçenko fevralın 14-

də bürünc medal uğrunda güləşib və

Belarus idmançısını üstələyərək 3-cü

yerin sahibi olub.

Elis Manolova

Mübarizəyə 1/4 finaldan qoşulan

Elis Manolova (65 kq) startda dünya

və 2 qat Avropa çempionu Petra

Olliylə qarşılaşıb. Təmsilçimiz ötən il

Buxarestdə olduğu analoji yarışda olduğu

kimi, yenə titullu rəqibinə qalib

gəlib və yarımfinala yüksəlib. Rusiya

güləşçisinə də gücünü göstərən Manolova

ardıcıl 3-cü dəfə Avropa çempionatının

finalına adlayıb. Ancaq

təmsilçimiz titulunu qoruya bilməyib.

Bolqar rəqibinə uduzan Elis bu dəfə

gümüş medalla kifayətlənib.

Beləliklə, qadın millimiz Avropa

çempionatını bir gümüş və bir bürünc

medalla başa vurub.

Sərbəst güləş yığmamız

Avropa ikincisi oldu

Yarışın son günlərində sərbəst

güləşçilər mübarizə aparıb. Millimiz

qitə birinciliyində 5 medal qazanıb.

Ağahüseyn Mustafayev (70 kq) gümüş,

Əli Rəhimzadə (65 kq), Cəbrayıl

Həsənov (79 kq), Aslanbek Alborov

(92 kq) və Camaləddin Məhəmmədov

(125 kq) bürünc medal əldə edib.

Bu nəticəylə millimiz 116 xal toplayıb

və komanda hesabında Avropa ikincisi

olub. Rusiya 186 xalla çempionluğu

təmin edib. İlk "3-lüy"ü 95 xal

yığan Gürcüstan tamamlayıb.

Əli Rəhimzadə

Beşinci yarış günündə sərbəst

güləşçilərin mübarizəsinə start verilib.

Əfqan Xaşalov (57 kq) startda

Fransa idmançısına vaxtından əvvəl

qalib gəlsə də, alman rəqibinə 1/4 finalda

uduzub.

Püşk Əli Rəhimzadəni (65 kq)

startda olimpiya, dünya və 3 qat Avopa

çempionu Vladimir Xinceqaşviliylə

üz-üzə qoyub. Ancaq gənc güləşçimiz

titullu rəqibiylə görüşü çəkinmədən

və yüksək səviyyədə keçirərək

böyükhesablı qələbəyə sevinib.

Rəhimzadənin rumıniyalı həmkarıyla

dueli ağır keçib. Son saniyələrdə

aldığı xal Əlini yarımfinala yüksəldib.

Rəhimzadə finalın bir addımlığında

Belarus güləşçisinə məğlub olub və

fevralın 15-də bürünc medal üçün

Macarıstanın güclü güləşçisi İsmayıl

Musukayevlə mübarizə aparıb. Gərgin

keçən qarşılaşmada əzmkarlıq

göstərən həmyerlimiz son saniyələrdə

aldığı xalla Avropa çempionatının

bürünc medalını qazanıb.

Ağahüseyn Mustafayev

Ağahüseyn Mustafayev (70 kq) ilk

mərhələdə Ermənistan idmançısıyla

üz-üzə gəlib. Dramatik görüş olduqca

gərgin və maraqlı alınıb. Prinsipial

qarşılaşmaya rəqib daha yaxşı başlayıb

və 8:0 önə keçib. Ancaq özünü itirməyən

həmyerlimiz inanılmaz əzmkarlıq

nümayiş etdirərək fantastik

geridönüş edib. İkinci hissədə rəqibə

göz açmağa imkan verməyən Avropa

çempionatının gümüş medalçısı

yarışa inamlı qələbəylə start verib.

Həmyerlimiz daha sonra Belarus

təmsilçisindən güclü olub. Ukrayna

güləşçisini də sıradan çıxaran Ağahüseyn

yarımfinala adlayıb. Mustafayev

Moldovadan olan həmkarına da

qalib gələrək ikinci dəfə Avropa çempionatının

finalına yüksəlib. Həlledici

görüşdə Polşanı təmsil edən dağıstanlı

həmkarına yenilən Ağahüseyn

ikinci dəfə Avropa çempionatının gümüş

medalı ilə kifayətlənib.

Cəbrayıl Həsənov

Cəbrayıl Həsənov (79 kq) ötən

analoji yarışda olduğu kimi, yenə ilk

görüşdə Nika Kentçadzeni sınağa

36

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

ЭЦЛЯШ

çəkib. Buxarestdə olduğu kimi, Romada

da millimizin kapitanı ilə 23 yaşadək

güləşçilərin dünya çempionu

arasında qarşılaşma gərgin mübarizə

şəraitində keçib. Son dəqiqəyə

kimi 3 qat Avropa çempionumuz

hesabda 0:3 geridə olsa da, xarakter

göstərərək qələbəni təmin edib.

Həsənovun növbəti görüşü də asan

keçməyib. Cəbrayıl Rumıniya güləşçisiylə

mübarizədə xalların keyfiyyətinə

görə mərhələ adlayan tərəf olub.

Daha sonra Ermənistan güləşçisinə

gücünü göstərən Həsənov yarımfinala

vəsiqə qazanıb. Ancaq təcrübəli

güləşçimiz Rusiya güləşçisinə yenilərək

finala çıxa bilməyib. Cəbrayıl

3-cü yer üçün türk güləşçini sınağa

çəkib və minimalhesablı qələbəylə

8-ci dəfə qitə birinciliyində fəxri kürsüyə

qalxıb.

Nurməhəmməd Hacıyev (97 kq)

startda Macarıstan pəhləvanını yolundan

kənarlaşdırıb. Ancaq 1/4 finalda

olimpiya, 4 qat dünya və 3 qat

Avropa çempionu Abdulrəşid Sadullayevlə

bacarmayıb. Rəqib finala

yüksəldiyi üçün Hacıyev fevralın

15-də təsəlliverici görüşə çıxıb və

makedoniyalı həmkarını üstələyib.

Bürünc medal uğrunda qarşılaşmada

Gürcüstan təmsilçisinə minimal fərqlə

uduzan Nurməhəmməd bu dəfə fəxri

kürsüdən kənarda qalıb.

Aslanbek Alborov

Yarışa 1/4 finaldan start verən

İntiqam Vəlizadə (61 kq) Türkiyə

güləşçisinə qalib gələrək yarımfinala

yüksəlib. Finalın bir addımlığında son

dünya çempionu Beka Lomtadzeyə

məğlub olan həmyerlimiz fevralın 16-

da bürünc medal görüşünə çıxıb və

rumıniyalı idmançıya uduzub.

Hacımurad Hacıyev (74 kq) startda

Polşa güləşçisini vaxtından əvvəl

üstələsə də, 2 qat dünya və 3 qat Avropa

çempionu Frank Çamizoya uduzub.

Üstəlik, qolu sındığı üçün təsəlliverici

görüşə də çıxa bilməyib.

Abubakr Abakarov (86 kq) debüt

görüşündə Latviya idmançısını erkən

sıradan çıxarıb. Ancaq Avropa çempionu

və dünya üçüncüsü Artur Nayfonov

keçilməz olub. Rəqibin finala yüksəlməsi

Abubakr üçün bürünc medala

cığır açsa da, Abakarov təsəlliverici

görüşdə 4:0 üstünlüyü əldən verərək

fəxri kürsüdən kənarda qalıb.

Aslanbek Alborov (92 kq) təsnifat

mərhələsində macar həmkarına

aman verməyib. Ancaq 1/4 finalda

Türkiyə pəhləvanına məğlub olub.

Rəqib finala yüksəldiyi üçün son yarış

günündə yenidən xalça üzərinə

çıxan Alborov təsəlliverici qarşılaşmada

yerli pəhləvanı vaxtından əvvəl

üstələyib. Gürcüstan güləşçisiylə

gərgin mübarizə şəraitində keçən

dueldən də qalib ayrılan təmsilçimiz

karyerasında ilk dəfə Avropa çempionatında

fəxri kürsüyə qalxıb.

Camaləddin Məhəmmədov

Camaləddin Məhəmmədov (125

kq) əvvəlcə bosniyalı, daha sonra

türk rəqibini vaxtından əvvəl məğlub

edib. Lakin 1/4 finalda Polşa

güləşçisinə yenilib. Rəqib finala kimi

irəliləyib. Belədə Məhəmmədov mübarizəni

son yarış günündə davam

etdirib. Təcrübəli güləşçimiz təsəlliverici

görüşdə avstriyalı həmkarından

güclü olub. Həlledici qarşılaşmada

Ermənistan güləşçisiylə üz-üzə gələn

yığma üzvü sona 4 saniyə qalmış aldığı

xalla 4-cü dəfə Avropa üçüncüsü

olub.

Beləliklə, yığmamız AÇ-də ümumilikdə

5 medal (1 gümüş, 4 bürünc)

medal qazanıb.

Vüsal M.

спортсман № 123 / 2020

37


Breyn-Rиnq

S P O R T S M A N

Milli Qəhrəman Mübariz İbrahimovun

xatirəsinə həsr olunmuş şahmat turniri

Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı

Mübariz İbrahimovun

xatirəsinə həsr olunan şahmat

turniri keçirilib.

Şahmatın rapid növü üzrə təşkil

olunan yarışda 16 yaşadək uşaqlar

və yeniyetmələr mübarizə aparıblar.

Paşam Əlizadə 6 xalla turniri

birinci yerdə başa vurub. İkinci və

üçüncü yerlərə Amin Qurbanov (5,5

xal) və İsmayıl Qurbanov (5 xal) sahib

olublar.

Bakı Şəhər Gənclər İdman Baş

İdarəsinin, “Grandmaster” şahmat

klubunun təşkilatçılığı ilə keçirilən yarışda

65 şahmatçı qüvvəsini sınayıb.

Biləsuvar rayonunda

“Mübariz kuboku” uğrunda

breyn-rinq yarışı

Biləsuvar Gənclər evində Azərbaycanın

Milli Qəhrəmanı Mübariz

İbrahimovun xatirəsinə həsr edilən

“Mübariz kuboku” uğrunda breyn-

38

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

Breyn-Rиnq

rinq yarışı keçirilib.

Gənclər və İdman Nazirliyi xəbər

verir ki, ümumrayon birinciliyinin

həlledici mərhələsində 24 məktəb

komandası arasından finala vəsiqə

qazanan 6 kollektiv iştirak edib.

Əvvəlcə Azərbaycan Respublikasının

dövlət himni səsləndirilib və

Milli Qəhrəmanın xatirəsi bir dəqiqəlik

sükutla yad edilib.

Biləsuvar Rayon Gənclər və İdman

İdarəsinin rəisi Azad Quliyev

Mübariz İbrahimovun həyatından

və torpaqlarımızın müdafiəsi zamanı

göstərdiyi şücaətdən danışaraq

qeyd edib ki, Mübariz Ağakərim oğlu

İbrahimov 1988-ci il fevralın 7-də

Biləsuvar rayonunun Əliabad kəndində

doğulub. Doğma kəndində təhsil

aldıqdan sonra hərbi xidmətə yollanıb.

Sonradan könüllü olaraq hərbi

hissələrin birində gizir kimi xidmətə

başlayıb. Mübariz 2010-cu il iyunun

18-dən 19-na keçən gecə təkbaşına

təmas xəttindəki bir kilometrlik minalanmış

sahəni keçərək 5 saat ərzində

Ermənistan silahlı qüvvələrinin çox

sayda əsgər və zabitini məhv edib.

Səhər saatlarında qeyri-bərabər döyüşdə

qəhrəmancasına şəhid olan

Mübariz bir gecədə xalqının qəhrəmanına

çevrilib. Onun adı Azərbaycanın

qəhrəmanlıq tarixinə qızıl hərflərlə

yazılıb.

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin

2010-cu il 22 iyul tarixli

Sərəncamına əsasən, Mübariz

Ağakərim oğlu İbrahimova

Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün

və müstəqilliyinin qorunmasında

müstəsna xidmətlərinə görə Azərbaycanın

Milli Qəhrəmanı (ölümündən

sonra) adı verilib.

Yarışda Nizami Gəncəvi adına

Biləsuvar şəhər 1 nömrəli tam orta

məktəbin komandası 1-ci yerə layiq

görülərək “Mübariz kuboku”na sahib

olub. Zəhmətabad kənd tam orta

məktəbin komandası 2-ci, Amankənd

kənd tam orta məktəbin şagirdləri isə

3-cü yeri tutublar.

Sonda iştirakçılar Mübariz İbrahimovun

xatirəsinə ucaldılmış abidəni

ziyarət edib, önünə tər çiçək dəstələri

düzüblər.

Kamal Rza

спортсман № 123 / 2020

39


эимнастика

S P O R T S M A N

İlin ilk Dünya kuboku

Azərbaycan Gimnastika

Federasiyası (AGF) tərəfindən

2020-ci ildə təşkil ediləcək

beynəlxalq yarışların cədvəlində

ilk olan batut gimnastikası və

tamblinq üzrə Dünya Kuboku

turniri başa çatıb.

Olimpiya Oyunlarına təsnifat xarakterli

2 günlük yarışda dünyanın

30 ölkəsinin 150-yə yaxın idmançısı

birincilik uğrunda mübarizə aparıb.

Olimpiya çempionları Vladislav

Qonçarov (Belarus), Rozanna Maklennan

(Kanada), Donq Donq (Çin),

Olimpiya medalçısı Brioni Peyc (Böyük

Britaniya), dünya çempionları

Qao Ley və Liu Linqlinq (Çin), eləcə

də Yana Lebedeva, Aleksandr Lisitinin

(Rusiya) də çıxış etdiyi bu Dünya

kubokunda Azərbaycan idmançıları

da öz qüvvələrini sınayıblar.

Tamblinq yarışlarında ölkəmizi

Fərid Mustafayev, fərdi batut yarışlarında

isə Selcan Mahsudova təmsil

edib. Hər iki gimnast ilk dəfə Dünya

kubokunda böyüklər proqramında

çıxış edib. Fərid yarışların final mərhələsində

8-ci, Selcan isə Olimpiya

növü olan fərdi batut proqramında

32-ci yerdə qərarlaşıb.

AGF-nin təşkil edəcəyi növbəti

yarış isə 7-8 martda keçiriləcək kişi

idman gimnastikası üzrə “1-ci AGF

Junior Trophy” adlı beynəlxalq turnir

olacaq. Turnirdə gənclər yaş qrupuna

daxil olan 2003-2006-cı il təvəllüdlü

gimnastlar öz bacarıqlarını nümayiş

etdirəcəklər.

İlkin qeydiyyat siyahısına əsasən,

yarışda 13 ölkədən 84 gimnast birincilik

uğrunda mübarizə aparacaq.

Qeyd edək ki, “AGF Junior Trophy”

mayın 27-31-də Milli Gimnastika

Arenasında təşkil ediləcək kişi idman

gimnastikası üzrə Avropa çempionatından

öncə gənc gimnastlar

üçün bir növ sınaq turniri rolunu oynayacaq.

40

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

эимнастика

“Biz Azərbaycanın dünya

idmanında vacib rol

oynadığını görürük”

“Azərbaycanda müntəzəm olaraq

müxtəlif idman tədbirləri keçirilir. Biz

ölkənin dünya idmanında vacib rol

oynadığını görürük”.

AZƏRTAC xəbər verir ki, bu sözləri

Bakıda keçirilən batut gimnastikası

və tamblinq üzrə dünya kuboku

yarışlarını izləyən Fransanın Azərbaycandakı

səfiri Zacharie Gross

deyib.

Səfir bildirib ki, Milli Gimnastika

Arenasında əla mühit hökm sürür. Bakıda

keçirilən dünya kuboku idmançılar

üçün vacib əhəmiyyət daşıyır.

Çünki bu yarış 2020-ci ildə Tokioda

keçiriləcək Yay Olimpiya Oyunlarına

lisenziya xarakteri daşıyır.

Azərbaycanda gimnastikanın inkişafından

danışan Z.Gross qeyd

edib ki, bu idman növü ölkədə hamı

üçün əlçatandır. “Bu, çox demokratik

idman növüdür. Daha çox insanın,

xüsusilə də uşaq və yeniyetmələrin

gimnastika ilə məşğul olması vacibdir”

- deyə o qeyd edib.

“Bakıdakı gimnastika arenası

geniş və gözəldir, onun

imkanları heyrətamizdir”

Bakıda keçirilən batut gimnastikası

və tamblinq üzrə dünya kuboku

yarışlarını izləyən Kolumbiyanın

Azərbaycandakı səfiri Luís Antonio

Dimaté Cárdenas Azərbaycanda idmana

böyük diqqət göstərildiyini vurğulayıb.

Səfir batut gimnastikası və tamblinq

üzrə dünya kubokunda iştirak

edən Kolumbiya nümayəndə heyətinin

nümayəndələri ilə görüş keçirdiyini

bildirib: "İdmançılarımız Azərbaycanda

yaradılan şəraitdən məmnun

qalıblar. Yarışların gözəl şəkildə təşkili

ilə əlaqədar Azərbaycanı təbrik

edirəm”.

Luís Antonio Dimaté Cárdenas

deyib ki, Bakıdakı gimnastika arenası

geniş və gözəldir, onun imkanları

heyrətamizdir: “İstəyirəm, hər ölkənin

oxşar meydançaları olsun”.

Etibar Hüseynov

спортсман № 123 / 2020

41


KARATE

S P O R T S M A N

Məlum olduğu kimi, hər il Milli

Olimpiya Komitəsində ilin idman

yekunlarına həsr olunan tədbir

keçirilir. 2019-cu il dekabrın

25-də keçirilən mərasimdə Milli

Olimpiya Komitəsi Prezidentinin

fəxri fərmanları ilə təltif edilənlər

arasında Yalçın Qaralı da var idi.

Yalçın Qüdrət oğlu Qaralı 1979-cu ildə

Goranboy rayonu Tapqaraqoyunlu kəndində

anadan olub. 1990-cı ildən idmanın karate

növü ilə məşğul olub, 2000-ci ildənsə

məşqçi kimi fəaliyyət göstərir.

Y. Qaralı öz təəssüratlarını “Sportsman”

jurnalı ilə bölüşüb:

“Azərbaycan Respublikası Prezidenti,

Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti

cənab İlham Əliyevin Azərbaycanda qeyri-olimpiya

idman növlərinin (karate-do)

inkişafında xüsusi xidmətlərimə görə məni

Yalçın Qaralı:

“2020-ci ildə daha çox medal qazanacağıq”

fəxri fərmanla təltif etməsi karyeram ərzində aldığım

mükafatlardan ən dəyərlisidir. Bu mənim üçün böyük

etimaddır. Eyni zamanda Azərbaycan idmanı qarşısında

məsuliyyətimi daha da artırır.

Mən karatedə dəfələrlə Respublika çempionu, Avropa

və dünya çempionu, Avropa kubokunun sahibi,

müxtəlif beynəlxalq turnirlərin qalibi, həmçinin peşəkarlar

arasında bir çox seminarların iştirakçısı olmuşam.

42

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N KARATE

və idmançılara göstərdiyi yüksək

diqqətə görə həm öz adımdan, həm

də federasiyamızın prezidenti Nurəddin

Quliyev başda olmaqla bütün karateçilər

adından minnətdarlığımızı

bildiririk. Söz veririk ki, 2020-ci ildə

dünya və Avropa çempionatlarından

ölkəmizə daha çox medal gətirəcəyik.

Eyni zamanda, fürsətdən istifadə

edib Gənclər və İdman naziri cənab

Azad Rəhimova da bizim idmançılara,

şəxsən mənə göstərdiyi diqqətə

görə öz təşəkkürümü bildirirəm.

Bir də həmişə idmançılardan

dəstəyini əsirgəməyən bizim nazirliyin

aparat rəhbəri Rüfət Həsənova

da minnətdarlığımı bildirirəm”.

WKC karate-do idman növü üzrə

idman ustası və 2018-ci ildə Fəxri

Bədən Tərbiyəsi və İdman İşçisi adlarına

layiq görülmüşəm.

Məşqçi kimi də uğurlara imza atmışam.

10-a yaxın tələbəm dünya və

Avropa çempionu olub. 16 tələbəm

isə hüquq-mühafizə orqanlarında

çalışır. Bunun nəticəsində 2014-cü

ildə Azərbaycan Respublikasının

əməkdar məşqçisi adına layiq görülmüşəm.

Hazırda Göranboy Üzğüçülük

Hovuzunun direktoru vəzifəsində çalışıram.

Həmçinin WKC növləri üzrə

Azərbaycan Karate Federasiyasının

1-ci vitse-prezidentiyəm.

Fürsətdən istifadə edib Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti möhtərəm

cənab İlham Əliyevə mənə

спортсман № 123 / 2020

43


ДЮЙЦШ СЯНЯТИ

S P O R T S M A N

Suprim Qrand Master - SÜLEYMAN MƏMMƏDLİ

Döyüş sənətləri fəlsəfəsi üzrə doktor, professor

Beynəlxalq dərəcəli təlimatçı və hakim (İTF. WTF,

Çun Khun Do) Azərbaycanda bütün Koreya və bəzi

Çin, Yapon, Tailand və s. ölkələrin Döyüş Sənətlərinin

yaradıcısı (Kik Boksinq, Turan Do və s.)

Əməkdar Bədən Tərbiyəsi və İdman Xadimi

Döyüş sənətlərindən ən yüksək adlar sahibi - Sifu,

Soke, 10 növdən Qrand Master, 2 növdən Qreat Qrand

Master, 3 növdən Suprim Qrand Master

1. WUCAA (Dünya Universal Döyüş Sənətləri Assosiasiyası)

10-cu dan

2. WTA (Dünya Turan Do Assosiasiyası) 10-cu dan

3. MMA (Qarışıq Döyüş Sənətləri) 10-cu dan

4. Xüsusi təyinat 10-cu dan

5. Tae Kuk Musul 10-cu dan

6. AIKI-Ju-Jitsu 10-cu dan

7. Combat MMA (Kombat Qarışıq Döyüş Sənətləri) 10-

cu dan

8. Kombat Karate Do 10-cu dan

9. Military Close Combat (Kombat yaxın məsafə döyüşü)

10-cu dan

1. Kombat Hap Ki Do 9-cu dan

2. Dong Ku Yudo Kwan 9-cu dan

3. Kombat Kick Boxing 9-cu dan

4. Kempo 9-cu dan

5. Vuşu 9-cu dan

6. Bu Jitsu 9-cu dan

7. Bu Do 9-cu dan

8. Karate 9-cu dan

9. Martial Arts (Döyüş sənətləri) 9-cu dan

1. Kombat Taekwon Do 8-ci dan

2. Kombat Soo Bhak Do 8-ci dan

3. Çun Khun Do 8-ci dan

4. Taekvon Do (Dünya Mudo Akademiyası) 8-ci dan

5. Full Contact (Tam kontakt) 8-ci dan

6. Taekvon Do (Mu Sul Taekvon Do) 8-ci dan və s.

müəllimi təbrik edib, yaxından-uzaqdan söhbət açdıq.

- Süleyman San, ilk olaraq Sizi 2019-cu ilin veteran

idmançısı seçilməyiniz münasibətilə təbrik edir

və yeni-yeni uğurlar arzulayırıq...

- Təbrikə görə sağ olun. Ancaq, çıxış etdiyim yarışlardakı

idmançıların heç də hamısı veteran olmayıb. Qalib

gəldiyim idmançılar məndən xeyli cavan və ən azı 5-ci

Dan sahibləri olublar (gülür).

- Süleyman San, biz gözümüzü açandan Sizi

Qrand Master görmüşük. Tələbələrinizin sayı-hesabı

yoxdur. Sadəcə maraqlıdır, neçə ildir ki, döyüş sənətləri

ilə məşğulsunuz?

- Sırf döyüş sənəti ilə 50 ildən yuxarıdı. Ancaq, Tovuz

rayonunda hələ orta məktəbdə oxuyarkən ağırlıqqaldırma

ilə məşğul olurdum. Yadımdadı ki, 7-ci sinifdə oxuyanda

bir əllə 57 kq qaldırmışdım. Baxmayaraq ki, öz

çəkim heç 57 kq deyildi.

- 50 il bir igidin ömrüdü. Bu müddət ərzində qazanmadığınız

ad, titul qalmayıb. Əsas sirr nədədir?

- Heç bir sirr yoxdur. Döyüşkənlik Türk millətinin qanındadı.

Sadəcə, böyük həvəslə edilən gündəlik məşqlərlə

yanaşı bu döyüş növünün fəlsəfəsini də mənimsəmək

lazımdı. Uzun və mütəmadi məşqlərdən sonra hər hansı

Ümumi danlarının cəmi 240-dan yuxarı

Qırx dəfədən çox Dünya, Avropa Çempionu və

Beynəlxalq yarışların qalibi

Yaşı 70-i keçşə də hərəkətlərinə, çevikliyinə, bədən

quruluşuna görə “30” yaşlı müəllimlər müəllimi, Ustad

sənətkar, el arasında San Sanıç kimi tanınmış canlı

əfsanə olan Süleyman Məmmədlini oxucularımıza təqdim

etməyə ehtiyac yoxdur. Qazandığı medalların sayını-hesabını

itirən Süleyman San, bu günümüzə qədər

Azərbaycanı müxtəlif beynəlxalq yarışlarda layiqincə

təmsil edir. Yanvarın 31-i “Marriot” hoteldə keçirilən

“Zəfər” Beynəlxalq İdman Mükafatının təqdimat mərasimində

“İlin Veteran İdmançısı” seçilən Süleyman

44

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

ДЮЙЦШ СЯНЯТИ

çəkilişlərində iştirak etmişdim. Digər

ölkələrdən də təkliflər olub. Sadəcə

mən qəbul etməmişəm. Çünki filmə

çəkilmək üçün gərək bütün iş-gücünü

atasan. Qusman isə bilirsiz ki, bizim

yerlimizdir və bu çəkilişlərin əksər hissəsi

Azərbaycanda olub.

- Süleyman Məmmədlini biz döyüş

ustadı olmaqla yanaşı, həm də

bir şair kimi tanıyırıq. Bir neçə şerlər

kitabının müəllifisiniz. Gəlin bir

qədər də şair Süleyman Məmmədli

ilə danışaq...

- Bilirsiz, bu daxildən gələn bir

hisdir. Hər hansı bir məsələ ilə bağlı

düşünürəm, birdən özümdən asılı

olmayaraq, elə bir vəh gəlir ki, sözlər

özü-özünə su kimi axır. İmkan olanda

tez qələmə alıram ki, ona da həyat

verim. Şerin xüsusi qüdrəti, xüsusi

bir səviyyəyə qalxmaq olar. Lakin, bu

səviyyəni yalnız məşqlərlə keçmək

mümkün deyil. Bunun üçün bu döyüş

sənətinin fəlsəfəsini də bilmək lazımdır.

- Bir çox əlbəyaxa döyüş ustaları

bədii filmlərə çəkilməklə məşhur

olublar. Siz də Yuli Qusmanın

1981-ci ildə çəkdiyi “Qorxma mən

səninləyəm” filminə çəkilmisiniz.

Dünyanın 80-nə yaxın ölkəsində

olmuş Süleyman Sana başqa

dəvətlər də olubmu?

- “Qorxma mən səninləyəm” filmində

bütün döyüş səhnələrini mən

qurmuşam. Karate hərəkətlərinin hamısını

mən edirdim, sifət göstərəndə

isə Lev Durovu göstərirdilər. Bir neçə

il əvvəl bu filmin 2-ci seriyasının da

hikməti var. Əsasən yazdığım şerlər

vətənə, torpağa, fədakarlığa, saflığa,

məhəbbətə, vətənpərvərliyə həsr olunur.

Əlbəttə ki, mən də ata olaraq, övladlarımızı

sağlam, dünyagörüşlü və

ən əsası isə vətənini sevən, uğrunda

canından belə keçməyə hazır olan

gənclərimizi görəndə çox sevinirəm.

Belə oğullarla fəxr etməyə dəyər.

Hər ilin sonunda isə hörmətli Prezidentimiz

İlham Əliyevin idmançı və

idman mütəxəssisləri ilə görüşərək

onları mükafatlandırmasına görə,

ümumiyyətlə Azərbaycan idmanına

göstərdiyi diqqət və qayğıya görə

bütün idmançılar adından ona dərin

təşəkkürlərimi bildirirəm.

Emil Hüseyn

спортсман № 123 / 2020

45


AVTOBAN

S P O R T S M A N

“CityAirbus” aero taksisi ilk

sərbəst uçuşunu həyata keçirdi

“Airbus” şirkətinin “Airbus

Helicopters” bölməsi

tərəfindən yaradılan uçan

taksi ilk sərbəst uçuşunu

həyata keçirib.

Bu barədə TASS “Le Parisien”

qəzetinə istinadla informasiya yayıb.

Bu layihə şirkət tərəfindən Paris

Nəqliyyatı Muxtar İdarəsi (RATP) ilə

birlikdə həyata keçirilir.

Əslində bu uçuş “CityAirbus”ın

ikinci uçuşu olub. Lakin 2019-cu ilin

mayında keçirilən ilk uçuşda maşına

qoruyucu kanatlar bərkidilib. Həmin

vaxt sadəcə mühərrik və uçuşa nəzarət

sistemləri sınaqdan keçirilib.

İndi isə söhbət praktiki cəhətdən

tamamlanmış, havada 120 kilometr/

saat sürətlə dörd nəfəri daşımaq iqtidarında

olan maşından gedir. Uçan

taksinin mühərriki elektrik enerjisi ilə

çalışır, uçuş və eniş şaquli icra olunur.

Hazırda proqram iştirakçıları

proqramın Paris-İl-de-Frans regionunda

icrası imkanlarını nəzərdən

keçirir. Burada söhbət 2024-cü il

Olimpiya oyunlarına qədər Parislə

Disneylend arasındakı yolu uçan

taksilərlə təmin etmək, həmçinin

Ruassi və Sen-Deni şəhərləri arasında

sərnişin daşınması marşrutu

yaradılmasından gedir.

Yerüstü nəqliyyatının yükünün

bir hissəsinin azaldılmasına imkan

verəcək uçan taksilərin kommersiya

məqsədilə istifadəsi 2030-cu ildə

mümkün olacaq. O zaman Paris və

Versal arasında marşrutlar xidmətə

46 спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

başlayacaq, həmçinin Defans biznes-kvartalına

daşınmalar icra olunacaq.

“Le Parisien”in məlumatına

görə, hazırda uçan taksilər sərnişinlərlə

birlikdə uçmaq üçün texniki

cəhətdən tamamilə hazırdır. Qarşıda

isə bu cür nəqliyyat sisteminin

yaradılması və idarəsi ilə bağlı

problemlərin tənzimlənməsi dayanır.

Bununla bağlı müvafiq qanunların

və normativ aktların qəbulu,

həmçinin uçuşların idarə edilməsi

sisteminin yaradılması gözlənilir.

Həmçinin uçan taksilərin yaratdığı

səs-küylə bağlı da sakinlərin narazılıqlarının

yaranması problemə

çevrilə bilər.

Bütün bunlarla yanaşı, sözügedən

aparatların eniş etməsi üçün

meydançalara yer tapılması, həmçinin

onların enerji ilə doldurulması

üçün cihazların təmin edilməsi

məsələsi də diqqət mərkəzində olacaq.

AVTOBAN

Uçan taksilərin elit deyil, bütün

vətəndaşlar üçün əlçatan olması

planlaşdırılır. Belə ki, RATP qiymətlərin

hər kilometr üçün 1-2 avro təşkil

edəcəyini qeyd edir.

Kamal Rza


BASKETBOL

S P O R T S M A N

Basketbol üzrə NBA Azərbaycan

Yeniyetmələr Liqası təşkil olunacaq

Azərbaycan Basketbol Federasiyası (ABF)

və Amerika Milli Basketbol Assosiasiyasının

(NBA) və təşkilatçılığı ilə Azərbaycanda 12-14

yaşlı məktəbli oğlanlar və qızların mübarizə

aparacağı NBA Azərbaycan Yeniyetmələr

Liqasının təqdimatı olub.

Tədbirdə əvvəlcə əfsanəvi basketbolçu Kobe Brayantın

xatirəsi bir dəqiqəlik sükutla yad edilib.

Mərasimdə çıxış edən Gənclər və İdman naziri

Azad Rəhimov vurğulayıb: “Dünyada böyük populyarlıq

qazanan, milyonlarla insanın azarkeşi olduğu NBA

Azərbaycan Basketbol Federasiyası ilə əməkdaşlıq

müqaviləsi imzalayıb. Bu müqavilə Azərbaycan idmanı

üçün önəmli hadisələrdən biridir. Artıq bu yarış Azərbaycandadır.

Bu, bizi çox sevindirir. Bu ad altında bizim

də oğlan və qızlarımız çıxış edəcəklər. Ölkəmizdə dövlətimizin

idmana diqqət və qayğısı nəticəsində Azərbaycan

idmanı gündən-günə inkişaf edir. Bir çox idman

növlərində uğurlar əldə etmişik. Təkcə Olimpiya növlərində

deyil, ötən il ərzində idmançılarımız qeyri-olimpiya

növlərində də bir çox nailiyyətlər əldə edib. Bu gün

Azərbaycanda idmanın mövcud maddi-texniki bazası

bizə imkan verir ki, ölkəmizdə basketbolu da inkişaf etdirək.

Bu mənada, ölkədə bütün idman komplekslərinin

qapıları basketbola açıq olacaq. Azərbaycan Basketbol

Federasiyasına uğurlar arzulayıram”.

Təhsil nazirinin müavini Firudin Qurbanov bildirib

ki, bu addım gələcəkdə Azərbaycan məktəblərinin hər

birində basketbol komandalarının yaranmasına səbəb

olacaq. Nazir müavini qeyd edib ki, hazırda şagirdlər

arasında basketbola maraq əsasən paytaxt məktəblərindədir.

Amma yeniyetmələr liqasının yaradılması

sayəsində yaxın il ərzində regionlarda da bu idman növünün

kütləviləşməsinin artacağını deyən F.Qurbanov

bir daha bu işdə əməyi keçən hər bir şəxsə öz təşəkkürünü

bildirib.

Milli Olimpiya Komitəsinin vitse-prezidenti Çingiz

Hüseynzadə isə futbol, atletika, tennis və basketbol

kimi dünyaca məşhur idman növlərinin Azərbaycanda

da inkişafının vacibliyini söyləyib: “Hazırda ölkəmizdə

basketbolun inkişafına fürsət yaranıb. Hər birimiz öz

bacardığımız qədər bu işə dəstək verməliyik ki, Azərbaycanda

ən azı 30 yaxşı basketbolçu yetişsin. Milli

Olimpiya Komitəsi də bu layihəni həyata keçirmək

üçün dəstək olacaq. İnanıram ki, ən qısa zamanda bu

layihənin müsbət nəticələrinin şahidi olacağıq”.

Tədbirin fəxri qonağı - NBA-nın Avropa, Afrika və

Yaxın Şərq ölkələri üzrə vitse-prezidenti Xesus Bueno

Paskual Azərbaycanda basketbolun inkişafı üçün

lazımi maddi-texniki bazanın olduğunu deyib. Qonaq

səfərdə məqsədin basketbolu inkişaf etdirməkdən

ibarət olduğunu bildirib: “Bu liqa NBA liqasının təqlidini

nəzərdə tutur. Əsas məqsəd basketbol oyunlarına

aşılanan münasibətdir. İstərdik ki, uşaqlar bir-biri ilə

sağlam rəqabət aparsınlar. Onların vaxtında istirahət

etmələrinə, yarışmalarına və sağlam həyat keçirmələrinə

çalışacağıq. Artıq Azərbaycanda layihənin təməlini

qoymuşuq. Gələcəkdə daha yüksək səviyyədə layihələr

həyata keçirməyi planlaşdırırıq. Bu il oğlanlar

və qızlar qarışıq komandalarda oynayacaqlar. Növbəti

ildən isə ola bilsin, qızlar və oğlanlar ayrı-ayrı komandalarda

çıxış etsinlər. Bu, təbii ki, Azərbaycan Basketbol

Federasiyasının qərarından asılı olacaq”.

Azərbaycan Basketbol Federasiyasının prezidenti

Nadir Nəsibov isə bildirib ki, NBA Azərbaycan Yeniyetmələr

Liqasına seçim Azərbaycan birinciliklərinə

qatılan məktəblərdən başlayacaq. Orada ən güclülər

müəyyənləşəcək və yarışda iştirak hüququ qazanacaqlar.

Federasiya prezidenti vurğulayıb: “Üç il əvvəl

Gürcüstanda bu liqa yarananda cəmi 37 komanda var

idi. Bu gün isə say 300-ə çatır. Azərbaycanda da belə

olacağına ümid edirik. Proqramın fəlsəfəsinə əsasən,

ilk ildə oğlan və qız komandaları ayrı da, hər ikisi eyni

kollektivdə də ola bilər. Maliyyə məsələlərində Gənclər

və İdman Nazirliyi ilə Milli Olimpiya Komitəsi hər zaman

dəstək olurlar. Yarış təşkilatçıları da bu dəfə bəzi

kömək edəcəklərinə söz veriblər. Layihənin qalibi Avropa

və dünya çempionatlarında Azərbaycanı təmsil edə

bilər. Bu layihə ilkin olaraq, 4 il davam edəcək”.

Qeyd edək ki, belə bir qlobal layihənin əsas məqsədi

yeniyetmələrin basketbola cəlb edilməsinin daha

peşəkar səviyyəyə çatdırılmasıdır. Layihə çərçivəsində

75 ölkədə 51,5 milyondan çox yeniyetmə liqa oyunları,

məktəbdaxili planlaşdırma, seminarlar, bacarıq müsabiqələri

və digər təbliğat xarakterli tədbirlər həyata keçi-

48

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N

BASKETBOL

rilir. Liqa ölkə üzrə məktəb şagirdlərinin

bu liqada iştirak edən oğlan və

qızlardan təşkil edilmiş komandalar,

NBA-da çıxış edən 30 komandanı

təmsil edərək, NBA klublarının adlarını

daşıyacaq və həmin klubların

formasında çıxış edəcəklər. Onlar 2

konfrans və 6 divizionda mübarizə

aparacaqlar.

Tədbirdə həmçinin ABŞ-ın Azərbaycan

Respublikasındakı səfiri Li

Litzenberger və digər şəxslər iştirak

ediblər.

Əlil arabasında basketbol

idmanının inkişaf

etdirilməsinə başlanılıb

Azərbaycan Milli Paralimpiya

Komitəsi (AMPK) əlil arabasında

basketbol idman növünün inkişaf

etdirilməsi istiqamətində müvafiq

tədbirlərə başlayıb.

AMPK-dan AZƏRTAC-a bildiriblər

ki, bununla əlaqədar milli komandaya

idmançıların seçiminə

start verilib. İdmanın bu növü üzrə

milli komandaya əzələ gücünün

və hərəkət diapazonunun zəifliyi,

minimum bir ayağın atetozu və ya

ataksiyası, aşağı ətrafların hər hansı

hissəsinin amputasiyası və ayaqların

uzunluğunda fərq olan şəxslər

müraciət edə bilərlər.

Tahir Baxşıyev 16 yaşadək

basketbolçulardan ibarət

Azərbaycan millisinin yeni

baş məşqçisidir

Yeri gəlmişkən, Azərbaycan

Basketbol Federasiyasında Rəyasət

Heyətinin iclası keçirilib.

Toplantıda Azərbaycan Basketbol

Federasiyasının 2020-ci il üçün

iş planı, işçi komissiyaların təsdiq

edilməsi, Jr.NBA Liqasına hazırlıq

prosesi və digər təşkilati məsələlər

müzakirə edilib.

Məşqçilər Şurasının təklifi ilə

Tahir Baxşıyev 16 yaşadək basketbolçulardan

ibarət Azərbaycan milli

komandasının baş məşqçisi təyin

edilib.

Vidadi Baxşiyev

спортсман № 123 / 2020

49
POLO

S P O R T S M A N

Azərbaycan ilk dəfə polo üzrə Avropa

çempionatına ev sahibliyi edəcək

Sentyabrın 10-dan 20-dək

Bakıda keçiriləcək 13-cü Avropa

çempionatında iştirak edəcək

komandalar müəyyənləşib.

Prezident İlham Əliyevin atçılıq

idmanının inkişafına ali diqqət və

qayğısı sayəsində qədim tarixə malik

atçılıq mədəniyyətimizin dünya

miqyasında təbliği sahəsində son

illərdə önəmli nəticələr əldə olunub

və idmançılarımız beynəlxalq səviyyədə

böyük nüfuz qazanıblar.

2018-ci ilin sentyabrında İtaliyanın

Florensiya şəhərində keçirilən

sonuncu Avropa çempionatında milli

komandamızın yalnız final qarşılaşmasında

ev sahiblərinə uduzaraq

turnirin gümüş medallarına sahib

olması atçılıq idmanı mütəxəssisləri

tərəfindən mühüm nailiyyət kimi

qiymətləndirilib. Üç il əvvəl Dünya

Polo Federasiyasının Baş Assambleyasında

2020-ci ildə çempionatın

məhz Bakıda keçirilməsi barədə

qərarın qəbul edilməsi Azərbaycanın

idmanın bu növü üzrə qazandığı

böyük nüfuzun daha bir ifadəsi olub.

Sentyabrın 10-dan 20-ə kimi Bakıda

təşkil olunacaq polo üzrə növbəti

- 13-cü Avropa çempionatında

iştirak edəcək komandalar reytinq

xallarına əsasən artıq müəyyənləşib.

Avropanın ən mötəbər tədbirlərindən

sayılan bu çempionatda 8 ən yaxşı

komanda iştirak edəcək. Çempionata

ev sahibliyi edəcək Azərbaycan

və hazırkı Avropa çempionu İtaliya

turnirdə birbaşa iştirak hüququ qazanıblar.

Qitə birinciliyinin digər iştirakçıları

isə Fransa, İngiltərə, İspaniya,

İsveçrə, Niderland və Avstriya

komandaları olacaqlar. Bu koman-

52

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N POLO

dalar Avropanın ən titullu yığmalarıdır.

Belə ki, İngiltərə 6, Fransa və

İtaliya 2 dəfə Avropa çempionu titulunu

qazanıblar. İspaniya və İrlandiya

yığmaları isə hərəyə bir dəfə Avropa

birincisi olublar.

ARAF-ın təşkilatçılığı ilə Bakıda

keçiriləcək 13-cü Avropa çempionatında

iştirak edəcək milli komandamızın

heyəti də müəyyənləşib. Komandamız

çempionatdan qabaq ilk məşq

toplanışını keçirdiyi Argentinadan

yanvarda qayıdıb. Martda yenidən

Argentinada start götürəcək növbəti

məşq toplanışı 90 gün davam edəcək.

Polo üzrə 13-cü Avropa çempionatının

keçiriləcəyi Binə Atçılıq

Mərkəzinin ərazisində hazırda ümumi

sahəsi 7 hektardan çox olan təxminən

8 futbol stadionu böyüklüyündə

meydançanın inşasına başlanılıb.

Bu istiqamətdə işlər sürətlə davam

etdirilir.

“Odlar Yurdu” komandası

İsveçrədə qar polosu üzrə

dünya kubokunda

İsveçrənin Sankt-Moritz şəhərində

keçirilən ənənəvi qar polosu üzrə dünya

kuboku turnirinə yekun vurulub.

Ölkəmizi təmsil edən “Land of

Fire” komandası avropalı tamaşaçılara

polonun vətəni Azərbaycanın

atçılıq ənənələrini, Odlar Yurdunun

füsunkar təbiətə, qədim mədəniyyətə

malik olmaqla yanaşı, güclü idmançılar

diyarı olmasını nümayiş etdirib.

“Land of Fire” final görüşündə turnirin

ən güclü komandası sayılan “St.

Moritz” ilə qarşılaşıb. Maraqlı idman

mübarizəsinin yaşandığı qarşılaşma

rəqibin qələbəsi ilə yekunlaşıb. Beləliklə,

təmsilçimiz turnirdə 2-ci yeri tutub.

3-cü yer uğrunda “Mazerati” və

“Badrutt’s Palace Hotel” komandaları

qarşılaşıblar. Görüşdə “Mazerati” komandası

rəqibindən üstün olub.

спортсман № 123 / 2020

53


эцлмяъя

S P O R T S M A N

54

спортсман № 123 / 2020


S P O R T S M A N ХƏBƏR VAR

Qobuda yeni cüdo zalının açılışı olub

Qobu yaşayış kompleksinin ərazisində yeni

cüdo zalının açılışı olub.

Tədbirdə çıxış edən federasiyanın rəsmiləri dövlətimizin

idmana göstərdiyi diqqət və qayğıdan danışıblar.

Onlar qeyd ediblər ki, düzgün və məqsədyönlü

dövlət siyasəti sayəsində Azərbaycan idmanı

yüksək sürətlə inkişaf edir. Federasiya rəsmiləri ölkə

idmanında qazanılan uğurlarda cüdoçularımızın böyük

rol oynadığını xüsusi vurğulayıblar.

Sonra Əməkdar məşqçi Hacıağa Hacıəhmədov,

Paralimpiya Oyunlarının ikiqat çempionu İlham Zəkiyev,

cüdo üzrə milli komandamızın üzvləri Rüstəm Orucov,

Orxan Səfərov, Məmmədəli Mehdiyev və Hidayət

Heydərov çıxış edərək öz fikirlərini bölüşüblər. Ölkəmizdə

daim adlı-sanlı idmançıların yetişdiyini diqqətə çatdıran

çıxışçılar bu ənənənin bundan sonra da yüksələn

xətt üzrə davam edəcəyinə inandıqlarını söyləyiblər. Onlar

yeni zalın açılışına, eləcə də yaradılan yüksək şəraitə

görə Azərbaycan Cüdo Federasiyasının rəhbərliyinə

minnətdarlıqlarını bildiriblər.

Sonda yeniyetmə cüdoçulara federasiya tərəfindən

cüdoqilər təqdim olunub.

Teymur Rəcəbov amerikalı Fabiano Karuana ilə qarşılaşacaq

Dünya şahmat tacı uğrunda

çempion Maqnus Karlsen ilə

qarşılaşacaq idmançının müəyyənləşdirilməsi

üçün keçiriləcək

iddiaçılar turnirinin püşkü atılıb.

Püşkatma mərasimində FIDE

prezidenti Arkadi Dvorkoviç, Rusiyanın

İdman naziri Oleq Matıtsin,

məşhur tennisçi Anastasiya Mıskina,

tanınmış şahmat məşqçisi

Vladimir Buxovski və digər şəxslər

iştirak ediblər.

Püşkün nəticələrinə əsasən,

turnirin birinci turunda Azərbaycan

şahmatçısı Teymur Rəcəbovun

rəqibi amerikalı Fabiano Karuana

olacaq. Çinin hər iki təmsilçisi

- Liren Dinq və Hao Yanq bu turda

qarşılaşacaqlar. Rusiyalı Yan

Nepomnyaşinin rəqibi Niderland

təmsilçisi Aniş Giri olacaq. Rusiyalı

Aleksandr Qrişuk isə həmyerlisi Kiril

Alekseyenko ilə üz-üzə gələcək.

İddiaçılar turniri martın 15-dən

aprelin 5-dək Yekaterinburq şəhərində

keçiriləcək.

Həmyerlimiz Finlandiya çempionatında gümüş medal qazanıb

Finlandiyanın paytaxtı Helsinkidə

yaşayan 20 yaşlı azərbaycanlı Məhəmməd

Məcidli cüdo üzrə Finlandiya çempionatında

+81 kiloqram çəki dərəcəsində

dörd qarşılaşmadan üçündə qalib gələrək

gümüş medal qazanıb.

Həmyerlimiz cüdo ilə məşğul olduğu illər

ərzində müxtəlif yarışlarda iki qızıl, iki gümüş

və üç bürünc medal qazanıb.

Qeyd edək ki, Məhəmməd Məcidli 10 yaşından

ailəsi ilə birgə Finlandiyada yaşayır və

orada təhsil alıb. Hazırda o, “Finlandiya Azərbaycan

Gənclər Birliyi” diaspor təşkilatının

idarə heyətinin üzvüdür.

спортсман № 123 / 2020

55


ХƏBƏR VAR

S P O R T S M A N

XXV Balkan çempionatı

Azərbaycanın atletləri İstanbulda

qapalı məkanda keçirilən

XXV Balkan çempionatında iştirak

ediblər.

Üç təkanla tullanma yarışında iştirak

edən Nazim Babayev 16,92 metr

nəticə göstərərək çempion olub. O ən

yaxın izləyicisi - ermənistanlı rəqibini

0,48 m qabaqlayaraq 1-ci yeri tutub.

Azərbaycanın digər təmsilçisi Yekaterina

Sarıyeva isə qadınların yarışında

üç təkanla 13,50 metr məsafəyə

tullanaraq bürünc medala sahib olub.

Sarıyeva həm də yeni Azərbaycan rekordu

müəyyənləşdirib.

Qeyd edək ki, turnirdə ölkəmizi İlham

Abışov, Anna Yusupova, Rahim

Məmmədov, Yelena Pextireva, Yekaterina

Sarıyeva, Nazim Babayev və

Rüstəm Məmmədov təmsil ediblər.

Atletlərimiz federasiyanın baş katibi

Məhərrəm Sultanzadənin rəhbərliyi

altında mübarizə aparırlar.

Azərbaycan atletləri həmçinin Türkiyədə

keçirilən İstanbul kuboku turnirində

iştirak ediblər.

Üç təkanla tullanma yarışında iştirak

edən Yekaterina Sarıyeva 13,26

metr nəticə göstərərək bürünc medal

qazanıb.

…Fransada isə gümüş mükafatçı oldu

Avropa çempionu Nazim Babayev

sonar Fransanın Lievin şəhərində keçirilən

atletika üzrə “Meeting Hauts de France pas

de Calais” beynəlxalq turnirində iştirak

edib.

Üç təkanla tullanma növündə mübarizə

aparan idmançımız 17,15 metr nəticə ilə ikinci

olub. Yarış cari ildə Tokioda keçiriləcək Yay

Olimpiya Oyunlarına lisenziya xarakteri daşıdığı

üçün N.Babayev bu nəticə ilə Tokio 2020-yə lisenziya

qazanıb.

Turnirdə Burkina Fasonu təmsil edən Huques

Fabrike Zanqo 17,51 nəticə ilə bütün rəqiblərini

qabağlayaraq fəxri kürsünün ən yüksək

pilləsinə qalxıb.

Azərbaycan voleybolçusu Macarıstan

kubokunun qalibi olub

Qadın voleybolçulardan ibarət

Azərbaycan millisinin üzvü Ayşən

Abduləzimova Macarıstan kubokunun

qalibi olub.

Voleybolçumuzun çıxış etdiyi “Vasas

Obuda” komandası Macarıstan kubokunun

finalında “Fatum Nyiregyhaza”nı

3:1 hesabı ilə məğlub edib.

Yığmamızın kapitanı oyunda 21 xal

toplayıb. Voleybolçumuz ötən il “Vasas

Obuda” ilə Macarıstan çempionatında

bürünc medal qazanıb.

56 спортсман № 123 / 2020

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!