02.08.2013 Views

Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2000 KB) - Åbo Akademi

Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2000 KB) - Åbo Akademi

Hela den tryckta tidningen som en pdf-fil (ca 2000 KB) - Åbo Akademi

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

från <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> Nr 5 18.3.2005<br />

Analyserar<br />

argum<strong>en</strong>tation<br />

i biblisk text<br />

Mika Hietan<strong>en</strong> disputerar i exegetik


EN FRÅGA FÅR SVAR<br />

Casa Vasa<strong>en</strong>sis<br />

■ Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkåravdelning<strong>en</strong> i<br />

Vasa, KAV, har sedan fl yttning<strong>en</strong><br />

till Kvarn<strong>en</strong> saknat<br />

egna utrymm<strong>en</strong> att ordna<br />

olika ev<strong>en</strong>emang och fester i.<br />

Nu försöker KAV med hjälp av<br />

utvecklingschef Bo Riska hitta<br />

<strong>en</strong> eg<strong>en</strong> lokal, <strong>en</strong> Casa Vasa<strong>en</strong>sis,<br />

i närhet<strong>en</strong> av Kvarn<strong>en</strong>.<br />

Utan egna utrymm<strong>en</strong> hotar i<br />

synnerhet specialför<strong>en</strong>ingarnas<br />

verksamhet att ytterligare<br />

minska och <strong>en</strong> del fi na festtraditioner<br />

att upphöra helt.<br />

KAV-ordförande Lotta<br />

Karlsson, hur går jakt<strong>en</strong> på<br />

ett eget kårhus för nästan<br />

<strong>2000</strong> ÅA-studerande i Vasa?<br />

– Just nu förhandlar vi om<br />

att få köpa <strong>en</strong> fastighet i närhet<strong>en</strong><br />

av Kvarn<strong>en</strong>. I det här<br />

skedet vill vi hellre köpa än<br />

hyra egna utrymm<strong>en</strong>. M<strong>en</strong><br />

det lyckas <strong>en</strong>dast om Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong>s<br />

ekonomidirektion<br />

och gärna äv<strong>en</strong> någon annan<br />

hjälpande hand är med<br />

på noterna. Det är viktigt att<br />

fastighet<strong>en</strong> fi nns i närhet<strong>en</strong> av<br />

Kvarn<strong>en</strong> för att alla praktiska<br />

arrangemang och KAV-medlemmarnas<br />

möjligheter att<br />

utnyttja utrymm<strong>en</strong> äv<strong>en</strong> på<br />

dagtid ska vara så <strong>en</strong>kla och<br />

bra <strong>som</strong> möjligt.<br />

– Redan nu har vi sett <strong>en</strong><br />

nedgång i stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkårsaktivitet<strong>en</strong><br />

här i Vasa. För<strong>en</strong>ingslivet<br />

var mycket aktivare förr och<br />

<strong>en</strong> del traditionella ev<strong>en</strong>emang<br />

har inte kunnat arrangeras<br />

sedan vi fl yttade till Kvarn<strong>en</strong>.<br />

Så länge vi inte har <strong>en</strong> eg<strong>en</strong><br />

lokal vi själva helt bestämmer<br />

över och där vi själva kan stå<br />

för alla arrangemang och t.ex.<br />

servering, lider alltså hela stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkårsaktivitet<strong>en</strong><br />

i Vasa.<br />

– Jag hoppas att vi under<br />

vår<strong>en</strong> ska kunna hitta ett eget<br />

kårhus och nu när vi har hjälp<br />

av Bo Riska med alla hans kontakter<br />

och erfar<strong>en</strong>heter, borde<br />

det kunna gå väg<strong>en</strong>. –AN<br />

2 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

Tio psykologer<br />

via undantag<br />

Engångssatsning gav planerat resultat<br />

■ D<strong>en</strong> undantagsutbildning för<br />

psykologer <strong>som</strong> gavs vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

2003–2004 har gett resultat<br />

<strong>en</strong>ligt förväntningarna. Samtliga<br />

tio <strong>som</strong> deltog i utbildning<strong>en</strong> har<br />

beviljats legitimering <strong>som</strong> psykologer,<br />

och alla har dessutom fått<br />

anställning.<br />

– Tack vare <strong>d<strong>en</strong></strong> här satsning<strong>en</strong><br />

har tillgång<strong>en</strong> på sv<strong>en</strong>skspråkiga<br />

psykologer i Finland förbättrats,<br />

konstaterar prof. K<strong>en</strong>neth Sandnabba,<br />

<strong>som</strong> är föreståndare för<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s psykologiska institution.<br />

Målet med undantagsutbildning<strong>en</strong><br />

var att avhjälpa brist<strong>en</strong> på<br />

psykologer i Sv<strong>en</strong>skfi nland, och<br />

utbildning<strong>en</strong> riktade sig till politices<br />

magistrar med utvecklingspsykologi<br />

<strong>som</strong> huvudämne.<br />

De tio <strong>som</strong> antogs till utbildning<strong>en</strong><br />

– av sammanlagt 48 sökande<br />

– fi ck möjlighet att under<br />

två års tid läsa fördjupade kurser<br />

i psykologi, så att de sedan skulle<br />

ha möjlighet att söka legitimering<br />

<strong>som</strong> psykologer från Rättsskyddsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong><br />

för Hälsovår<strong>d<strong>en</strong></strong>.<br />

– Som helhet var utbildning<strong>en</strong><br />

givande, konstaterar Jhonina<br />

Öhman, <strong>en</strong> av de tio nya psykologerna.<br />

Öhman har fått jobb <strong>som</strong> vikarierande<br />

psykolog på Grelsby<br />

sjukhus, <strong>en</strong> psykiatrisk <strong>en</strong>het i<br />

Godby på Åland. Hon tycker att<br />

utbildning<strong>en</strong> har gett h<strong>en</strong>ne <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

kompet<strong>en</strong>s hon behövde.<br />

– Lite fl era kliniskt inriktade<br />

kurser kunde vi förstås ha haft,<br />

och fl era kurser om olika slags<br />

test skulle ha suttit bra. M<strong>en</strong> på<br />

det hela taget är jag nöjd med utbildning<strong>en</strong>s<br />

resultat för min eg<strong>en</strong><br />

del, säger Jhonina Öhman.<br />

Också Frida Erickson-Grahn<br />

är nöjd med utbildning<strong>en</strong>.<br />

– Utan <strong>d<strong>en</strong></strong> hade jag inte kunnat<br />

få det jobb <strong>som</strong> jag har idag,<br />

säger hon.<br />

Erickson-Grahn har fått anställning<br />

<strong>som</strong> psykolog vid Folkhälsans<br />

barn- och tonårspolikli-<br />

Fortums stiftelses pris till Mikko Hupa<br />

■ Mikko Hupa, professor i oorganisk kemi, tilldelades <strong>d<strong>en</strong></strong> 7 mars Fortums<br />

stiftelses pris om 10 000 euro, <strong>som</strong> erkänsla för sitt förtjänstfulla och långsiktiga<br />

arbete med grundforskning och tillämpad forskning samt för befrämjande<br />

av undervisning inom <strong>en</strong>ergiområdet.<br />

Professor Hupa är internationellt erkänd <strong>som</strong> <strong>en</strong> av förgrundsgestalterna<br />

inom förbränningsforskning<strong>som</strong>rådet. Han har skrivit över 150 originalartiklar<br />

i internationella tidskrifter om förbränningsteknik och förbränning<strong>en</strong>s miljökonsekv<strong>en</strong>ser<br />

och har därutöver skrivit över 300 artiklar och rapporter. Hupa<br />

har handlett ett tjugotal doktorsarbet<strong>en</strong> och åtskilliga lic<strong>en</strong>tiat- och grundexam<strong>en</strong>sarbet<strong>en</strong><br />

inom förbränningsteknik och processkemi. Han har ett omfattande<br />

nationellt och internationellt kontaktnät till högskolor och universitet<br />

samt till industrin.<br />

Professor Hupa leder <strong>d<strong>en</strong></strong> av Finlands <strong>Akademi</strong> utnämnda spetsforsknings<strong>en</strong>het<strong>en</strong><br />

Processkemiska c<strong>en</strong>tret vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> (ÅA-PCC). Han leder<br />

också <strong>d<strong>en</strong></strong> nationella processkemiska forskarskolan, Graduate School in<br />

Chemi<strong>ca</strong>l Engineering, <strong>som</strong> är ett samarbete mellan Tekniska högskolan,<br />

Uleåborgs universitet, Villmanstrands tekniska universitet och <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>.


– Tack vare <strong>d<strong>en</strong></strong> här satsning<strong>en</strong> har<br />

tillgång<strong>en</strong> på sv<strong>en</strong>skspråkiga psykologer<br />

i Finland förbättrats, konstaterar<br />

prof. K<strong>en</strong>neth Sandnabba, <strong>som</strong> är<br />

föreståndare för <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s<br />

psykologiska institution.<br />

nik i Jakobstad, och hon är också<br />

knut<strong>en</strong> till barn- och ungdomsavdelning<strong>en</strong><br />

vid m<strong>en</strong>talvårdsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong><br />

i samma stad.<br />

– Utvecklingspsykologin i Vasa<br />

gav <strong>en</strong> bra grund för undantagsutbildning<strong>en</strong><br />

i <strong>Åbo</strong>, tycker Frida<br />

Erickson-Grahn, <strong>som</strong> för tillfället<br />

är moderskapsledig.<br />

Hon tycker att undantagsutbildning<strong>en</strong><br />

kunde ha satsat mera<br />

på specialisering inom olika terapiformer.<br />

– Nu blev vi introducerade till<br />

väldigt många terapiformer utan<br />

klart val av inriktning. M<strong>en</strong> på<br />

det hela taget ser jag positivt på<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> utbildning <strong>som</strong> vi fi ck i <strong>Åbo</strong>,<br />

säger Frida Erickson-Grahn.<br />

Engångsföreteelse<br />

Undantagsutbildning<strong>en</strong> var <strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>gångsföreteelse, och psykologiska<br />

institution<strong>en</strong> har nu ökat<br />

sin normala antagning för att<br />

tillgodose efterfrågan på sv<strong>en</strong>skspråkiga<br />

psykologer.<br />

INNEHÅLL NR 5/2005<br />

Psykologer via undantag<br />

Engångssatsning gav resultat.............................<br />

Brister i Paulus argum<strong>en</strong>tation<br />

Mika Hietan<strong>en</strong> har analyserat Galaterbrevet.......<br />

Behövs <strong>en</strong> skild IT-fakultet?<br />

Arbetsgrupp utreder...........................................<br />

Bokbehovet ökar konstant<br />

Branders forskningsfond möjliggör nya inköp....<br />

ÅA skall bli tillgängligare<br />

M<strong>en</strong> arbetet framskrider långsamt..................<br />

Disputationer................................................<br />

Rekreation & motion..................................<br />

K<strong>en</strong>neth Sandnabba konstaterar<br />

att undantagsutbildning<strong>en</strong><br />

gick mycket bra med tanke på<br />

att <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>da personella tilläggsresurs<br />

institution<strong>en</strong> fi ck var <strong>en</strong><br />

koordinator på halvtid, <strong>en</strong> tjänst<br />

<strong>som</strong> sköttes av PM, psykoterapeut<br />

Margaretha Hupa.<br />

– Med god vilja och positiv inställning<br />

hos såväl personal <strong>som</strong><br />

studerande förlöpte allting väl,<br />

säger Sandnabba.<br />

De tio psykologer <strong>som</strong> gick un-<br />

2<br />

4<br />

6<br />

8<br />

10<br />

18<br />

20<br />

dantagsutbildning<strong>en</strong> är utöver<br />

Frida Erickson-Grahn och Jhonina<br />

Öhman följande: Birgitta<br />

Berg, Sabina Brunou, Harriet<br />

Huhtamäki, Sonja Malm, Rita<br />

Pihlgr<strong>en</strong>-Haaparanta, Camilla<br />

Rintala, J<strong>en</strong>ny Södergran och<br />

Susanna Åman-Back.<br />

Åtta av dem har fått jobb i Österbott<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong> på Åland och <strong>en</strong> i<br />

Helsingfors.<br />

PETER SANDSTRÖM<br />

Mångskiftande folklivsskildringar<br />

Roger Holmström lyfter fram bortglömd era....<br />

Veckans skrib<strong>en</strong>t: Ulla Achrén<br />

Ritualtörst.......................................................<br />

Satsning på grafi sk form<br />

Samarbetsmöjligheter i fokus på mässa..........<br />

Personalspalt<strong>en</strong><br />

Projektet DNL.................................................<br />

Baksidan<br />

Konst piggar upp Hank<strong>en</strong>..............................<br />

Examina.........................................................<br />

Annonser och kungörelser........................<br />

12<br />

14<br />

16<br />

21<br />

28<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

22<br />

24<br />

3


AKTUELL FORSKNING<br />

Brister i Paulus argum<strong>en</strong>tation<br />

Analys av Galaterbrevet i Mika Hietan<strong>en</strong>s doktorsavhandling<br />

■ – Paulus argum<strong>en</strong>tation beskrivs<br />

ofta <strong>som</strong> nyckfull och svår<br />

att förstå. Detta noteras redan i<br />

det andra Petrusbrevet och har<br />

alltså diskuterats ända sedan<br />

Paulus eg<strong>en</strong> tid. M<strong>en</strong> fi nns det<br />

kanske ändå under ytan <strong>en</strong> välg<strong>en</strong>omtänkt<br />

teologi, <strong>som</strong> är svår att<br />

förstå för att man inte känner till<br />

sammanhanget och situation<strong>en</strong>?<br />

Teologer sinsemellan är av olika<br />

m<strong>en</strong>ing, säger Mika Hietan<strong>en</strong>,<br />

<strong>som</strong> disputerar i nytestam<strong>en</strong>tlig<br />

exegetik <strong>d<strong>en</strong></strong> 8 april.<br />

I doktorsavhandling<strong>en</strong> Paul’s<br />

Argum<strong>en</strong>tation in Galatians: A<br />

Pragma-dialecti<strong>ca</strong>l Analysis of<br />

Gal. 3.1–5.12 gör Hietan<strong>en</strong> <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>tationsanalys<br />

av <strong>en</strong> del av<br />

Paulus brev till galaterna.<br />

– Galaterbrevet är intressant<br />

efter<strong>som</strong> det är <strong>en</strong> av de viktigaste<br />

texterna i Nya testam<strong>en</strong>tet. Brevet<br />

är dessutom <strong>en</strong>hetligt och äkthet<strong>en</strong><br />

betvivlas inte. Då det gäller<br />

andra brev i Bibeln, till exempel<br />

Korintierbrev<strong>en</strong>, fi nns det frågor<br />

bland annat om hur många olika<br />

brev de eg<strong>en</strong>tlig<strong>en</strong> består av och<br />

exegeterna diskuterar också om<br />

Paulus själv verklig<strong>en</strong> är författar<strong>en</strong><br />

till alla s.k. Paulusbrev. M<strong>en</strong><br />

Galaterbrevet är <strong>en</strong> klar helhet<br />

och inte för långt för att överblicka<br />

i <strong>en</strong> analys, säger Hietan<strong>en</strong>.<br />

Paulus hade <strong>en</strong> bestämd uppfattning<br />

om vad evangeliet innebär<br />

och vad kristet liv bör vara.<br />

Han försökte hitta så tunga argum<strong>en</strong>t<br />

<strong>som</strong> möjligt för att få alla<br />

samtida att hålla med honom.<br />

Medelhavskultur<strong>en</strong> byggde, då<br />

lik<strong>som</strong> nu, betydligt mera på<br />

muntliga diskussioner än <strong>d<strong>en</strong></strong> fi nländska<br />

kultur<strong>en</strong>.<br />

– Därför använde Paulus mycket<br />

retorik. Hans texter är inga<br />

torra avhandlingar, utan färggranna<br />

brev där det är mycket<br />

känslor med. I stället för att säga<br />

att galaterna nog kunde ha handlat<br />

på annat sätt, utbrister han:<br />

4 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

– Paulus trodde säkert själv på det han sade, m<strong>en</strong> hans argum<strong>en</strong>tation leder<br />

inte alltid till slutsatserna på ett klart sätt. Det här har man nog kunnat ana<br />

sig till tidigare, m<strong>en</strong> med <strong>d<strong>en</strong></strong> pragmadialektiska meto<strong>d<strong>en</strong></strong> kan man beskriva<br />

exakt var det brister, säger Mika Hietan<strong>en</strong>.<br />

”Ni oförståndiga galater! Vem har<br />

förtrollat er?”, berättar Hietan<strong>en</strong>.<br />

Som sig bör då det gäller exegetik<br />

läste Hietan<strong>en</strong> Galaterbrevet<br />

på originalspråket grekiska.<br />

– Jag tycker att grekiska är ett<br />

mera levande språk än latin, vilket<br />

passade Paulus väl. När man<br />

dessutom tänker sig text<strong>en</strong> i dess<br />

ursprungliga kontext, i vilk<strong>en</strong><br />

miljö <strong>d<strong>en</strong></strong> ursprunglig<strong>en</strong> lästes<br />

upp, och kommer bort från det<br />

kyrkligt liturgiska, så blir <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

också mera levande.<br />

”Följ inte lag<strong>en</strong>!”<br />

D<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trala frågan i Galaterbrevet<br />

är vilk<strong>en</strong> roll <strong>d<strong>en</strong></strong> judiska lag<strong>en</strong><br />

skall spela i kristnas liv. Det<br />

låg <strong>en</strong> konfl ikt bakom situation<strong>en</strong>


och Paulus var tvung<strong>en</strong> att skriva<br />

ett brev för att övertyga galaterna<br />

om att de inte behöver följa lag<strong>en</strong>.<br />

– Paulus ansåg att lag<strong>en</strong> hade<br />

mist sin betydelse <strong>som</strong> frälsningsväg<br />

och att det inte fanns någon<br />

orsak för kristna att följa <strong>d<strong>en</strong></strong> då<br />

det gällde till exempel heliga dagar<br />

och månader, och annat <strong>som</strong><br />

hör ihop med det rituella. Paulus<br />

betonade att det är tron <strong>som</strong> gör<br />

människor rättfärdiga,<br />

inte att de följer lag<strong>en</strong>,<br />

säger Hietan<strong>en</strong>.<br />

En fråga <strong>som</strong> alltid<br />

har sysselsatt exegeter<br />

är vilk<strong>en</strong> kvalitet<strong>en</strong><br />

eg<strong>en</strong>tlig<strong>en</strong> är på Paulus<br />

argum<strong>en</strong>tation. En del<br />

av det han sade är svårt att förstå<br />

och det råder delade m<strong>en</strong>ingar<br />

bland annat om hur koher<strong>en</strong>t han<br />

var.<br />

– Vissa försöker se positivt på<br />

de svåra partierna, andra hoppar<br />

bara över dem eller säger att de<br />

är oklara efter<strong>som</strong> Paulus var så<br />

upprörd då han skrev dem, säger<br />

Hietan<strong>en</strong>.<br />

Mika Hietan<strong>en</strong> har analyserat<br />

Paulus argum<strong>en</strong>tation med <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

pragmadialektiska meto<strong>d<strong>en</strong></strong>.<br />

– Meto<strong>d<strong>en</strong></strong> är modern och anses<br />

vara <strong>en</strong> av de bästa. D<strong>en</strong> erbjuder<br />

mera precision än traditionella<br />

metoder. Tidigare har <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

använts för att analysera allmän<br />

argum<strong>en</strong>tation, bland annat vardaglig,<br />

juridisk och politisk sådan,<br />

m<strong>en</strong> såvitt jag vet aldrig för<br />

analys av bibliska texter.<br />

D<strong>en</strong> pragmadialektiska meto<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

för argum<strong>en</strong>tationsanalys<br />

började utvecklas för 20 år sedan<br />

av Frans van Eemer<strong>en</strong>, professor<br />

vid Amsterdam Universitet.<br />

– Han var <strong>en</strong> av förgranskarna<br />

för min avhandling. Jag har också<br />

pres<strong>en</strong>terat mitt arbete på ett<br />

forskarseminarium i Amsterdam<br />

och där tyckte man att det var intressant<br />

att jag hade använt meto<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

på <strong>en</strong> religiös text, det är<br />

någonting nytt.<br />

Att det är nytt har också gjort<br />

arbetet till <strong>en</strong> större utmaning.<br />

– För mig har det varit <strong>en</strong> svårighet<br />

att man kan studera vark<strong>en</strong><br />

retorik eller argum<strong>en</strong>tationsana-<br />

lys i Finland. Det fi nns <strong>en</strong>staka<br />

kurser, m<strong>en</strong> inget på fördjupad<br />

nivå. Därför har jag varit tvung<strong>en</strong><br />

att läsa in mig på eg<strong>en</strong> hand.<br />

Deskriptiv och normativ<br />

Det <strong>som</strong> gör <strong>d<strong>en</strong></strong> pragmadialektiska<br />

meto<strong>d<strong>en</strong></strong> unik är att <strong>d<strong>en</strong></strong> är<br />

både deskriptiv och normativ.<br />

Med hjälp av <strong>d<strong>en</strong></strong> kan man i detalj<br />

beskriva argum<strong>en</strong>t, premisser<br />

och slutsatser, samt äv<strong>en</strong> bedöma<br />

”Paulus använde mycket retorik. Hans<br />

texter är inga torra avhandlingar, utan<br />

färggranna brev där det är mycket<br />

känslor med.”<br />

kvalitet<strong>en</strong> på dem <strong>en</strong>ligt g<strong>en</strong>erella<br />

regler för god argum<strong>en</strong>tation.<br />

– Jag har alltså analyserat argum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong><br />

i detalj och i vissa<br />

fall har det visat sig att Paulus<br />

hade dåliga argum<strong>en</strong>t. Han<br />

kunde föra <strong>en</strong> lång, komplicerad<br />

argum<strong>en</strong>tation och sedan dra till<br />

exempel slutsats<strong>en</strong> ”därför är det<br />

upp<strong>en</strong>bart att de rättfärdiga skall<br />

leva av tro”. Normalt när man läser<br />

det i Bibeln så tror man att<br />

Paulus därmed har bevisat det<br />

– det har jag själv också trott tidigare<br />

när jag har läst det i kyrkan<br />

– m<strong>en</strong> när man analyserar det<br />

närmare märker man att det inte<br />

är så upp<strong>en</strong>bart trots allt, säger<br />

Hietan<strong>en</strong>.<br />

– Paulus trodde säkert själv på<br />

det han sade – jag tror inte att han<br />

var oärlig – m<strong>en</strong> hans argum<strong>en</strong>tation<br />

leder inte alltid till slutsatserna<br />

på ett klart sätt. Det här har<br />

man nog kunnat ana sig till tidigare,<br />

m<strong>en</strong> med <strong>d<strong>en</strong></strong> här nya meto<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

kan man beskriva exakt var<br />

det brister.<br />

Vissa av Paulus slutsatser följde<br />

inte premisserna, och ibland använde<br />

han sig av retorik <strong>som</strong> inte<br />

passar för god argum<strong>en</strong>tation.<br />

Han använde sig av hot, svartmålade<br />

sina motståndare och betonade<br />

starkt sin eg<strong>en</strong> auktoritet.<br />

– Han använde sig på fl era ställ<strong>en</strong><br />

av hotelser, till exempel att de<br />

<strong>som</strong> tänker annorlunda skall förbannas.<br />

Han kunde också förlöjliga<br />

andra, till exempel kritisera-<br />

de han judarnas omskärelse och<br />

sade att han hoppades att deras<br />

knivar slinter när de gör det.<br />

Trots att argum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> i<br />

Galaterbrevet kritiskt sett inte<br />

riktigt håller, fi nns det många<br />

starka passager i det.<br />

– Paulus behandlade andliga<br />

frågor, m<strong>en</strong> var ändå rationell.<br />

Han ville verklig<strong>en</strong> hålla hög nivå<br />

på argum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> och därför<br />

innehåller Galaterbrevet ett brett<br />

spektrum av olika argu-<br />

m<strong>en</strong>t. Det är många citat<br />

från Gamla testam<strong>en</strong>tet<br />

och exempel från juridik<strong>en</strong>s<br />

område, traditioner<br />

och galaternas egna erfar<strong>en</strong>heter.<br />

I avhandling<strong>en</strong> konstaterar<br />

Hietan<strong>en</strong> att Paulus var<br />

pragmatisk.<br />

– Han formade argum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong><br />

efter situation<strong>en</strong>. Ibland<br />

ledde det till att det uppstod spänningar<br />

mellan olika argum<strong>en</strong>t,<br />

också inom samma text. Ställvis<br />

är det falska slutledningar. Ungefär<br />

<strong>en</strong> tredjedel av dem <strong>som</strong> fi nns<br />

i hans argum<strong>en</strong>tationsschema är<br />

problematiska eller osunda.<br />

Fortsätter forska<br />

Hietan<strong>en</strong> har gjort sin avhandling<br />

inom Finlands akademis<br />

spetsforsknings<strong>en</strong>het Formation<br />

of Early Jewish and Christian Ideology,<br />

<strong>som</strong> är gem<strong>en</strong>sam för <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong> och Helsingfors universitet.<br />

Spets<strong>en</strong>het<strong>en</strong> har fi nansiering<br />

för år<strong>en</strong> <strong>2000</strong>–2005, och hur<br />

det blir i fortsättning<strong>en</strong> återstår<br />

att se.<br />

– Själv fortsätter jag gärna med<br />

forskning. Forskartjänsterna är<br />

få, m<strong>en</strong> ibland fi nns det möjligheter.<br />

Eller så kanske jag får fortsätta<br />

i <strong>en</strong> forskargrupp – mycket<br />

beror på hur avhandling<strong>en</strong> tas<br />

emot, säger Hietan<strong>en</strong>.<br />

– Avhandling<strong>en</strong> är ju bara inträdet<br />

till forskarvärl<strong>d<strong>en</strong></strong>, efteråt<br />

skall man visa att man faktiskt<br />

kan fungera <strong>som</strong> forskare. Då gäller<br />

det att publicera. Retorik och<br />

argum<strong>en</strong>tationsanalys tycker jag<br />

att är så intressant att jag gärna<br />

skulle dela med mig av det äv<strong>en</strong><br />

på föreläsningar och seminarier.<br />

MICHAEL KARLSSON<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

5


Behövs <strong>en</strong> skild IT-fakultet?<br />

■ Informationsteknologin (IT) vid<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> är utspridd över tre<br />

fakulteter. Informationsbehandling<br />

är vid matematisk-naturvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong> (MNF),<br />

datateknik vid kemisk-tekniska<br />

fakultet<strong>en</strong> (KTF) samt informationssystem<br />

och informationsförvaltning<br />

vid ekonomisk-statsvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong> (ESF). ITområdet<br />

har expanderat kraftigt<br />

sedan mitt<strong>en</strong> av 1990-talet, och<br />

alla är <strong>en</strong>se om att det inte längre<br />

är ändamåls<strong>en</strong>ligt att ha ämn<strong>en</strong>a<br />

splittrade på det här viset.<br />

En arbetsgrupp började fundera<br />

på sak<strong>en</strong> i februari 2005 och<br />

siktar på att hitta ett förslag till <strong>en</strong><br />

lösning redan inom mars månad.<br />

Ett alternativ <strong>som</strong> diskuteras<br />

är att grunda <strong>en</strong> ny IT-fakultet,<br />

till vilk<strong>en</strong> ämn<strong>en</strong>a informationsbehandling,<br />

datateknik och informationssystem<br />

skulle fl yttas.<br />

Att ta med informationsförvaltning<br />

har också diskuterats, m<strong>en</strong><br />

just nu lutar det mot att det ämnet<br />

blir kvar vid ESF.<br />

Ett annat alternativ är att konc<strong>en</strong>trerainformationsbehandling<strong>en</strong><br />

och datateknik<strong>en</strong> till KTF.<br />

Ämnet informationssystem verkar<br />

svårare att fl ytta dit <strong>som</strong> sådant,<br />

för det producerar ekonomer,<br />

vilket man vid KTF tycker<br />

att inte skulle passa in.<br />

Ralph-Johan Back, professor<br />

i informationsbehandling och<br />

medlem i arbetsgrupp<strong>en</strong>, ser <strong>en</strong><br />

skild IT-fakultet med informationsbehandling,<br />

datateknik och<br />

informationssystem <strong>som</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> bästa<br />

lösning<strong>en</strong>.<br />

– Vi inom IT-bransch<strong>en</strong> vid<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> är <strong>en</strong>iga om det. Informationsteknologin<br />

har under<br />

de s<strong>en</strong>aste 20–30 år<strong>en</strong> blivit ett<br />

eget vet<strong>en</strong>skap<strong>som</strong>råde. Informationssystem<br />

har sin tyngdpunkt<br />

på tillämpad forskning, informationsbehandling<br />

på teoretisk<br />

grundforskning och datateknik<br />

på <strong>d<strong>en</strong></strong> tekniska inriktning<strong>en</strong>.<br />

Ämn<strong>en</strong>a hör ihop, säger Back.<br />

– Informationsteknologin är<br />

ett stort område, m<strong>en</strong> de här tre<br />

6 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

Det utreds <strong>som</strong> bäst huruvida<br />

det behövs <strong>en</strong> skild IT-fakultet<br />

vid ÅA. Rachel-Nygård Taxell är<br />

sekreterare i arbetsgrupp<strong>en</strong>.<br />

ämn<strong>en</strong>a är nu alla i lit<strong>en</strong> minoritet<br />

vid fakulteterna. Vi upplever<br />

därför att vi har mycket lit<strong>en</strong><br />

möjlighet att påverka vår eg<strong>en</strong> utveckling<br />

och profi lera oss. M<strong>en</strong> vi<br />

har <strong>en</strong> bra och naturlig sammanhållning.<br />

Därför tycker vi att det<br />

skulle vara bättre med <strong>en</strong> eg<strong>en</strong><br />

fakultet, <strong>som</strong> är fri att välja sina<br />

egna profi leringar och kan skapa<br />

nya tvärvet<strong>en</strong>skapliga forsknings-<br />

och utbildning<strong>som</strong>rå<strong>d<strong>en</strong></strong>,<br />

än att fl yttas till <strong>en</strong> annan fakultet<br />

där vi ev<strong>en</strong>tuellt också skulle<br />

vara i minoritet.<br />

Informationssystem, datateknik<br />

och informationsbehandling<br />

fi nns redan nu i samma hus, DataCity.<br />

Alla kommer också att<br />

fl ytta till ICT-huset, <strong>som</strong> byggs<br />

<strong>som</strong> bäst och beräknas bli klart i<br />

augusti 2006.<br />

– Vi har mera direkt umgänge<br />

med varandra än med de övriga<br />

ämn<strong>en</strong>a vid våra fakulteter, konstaterar<br />

Back.<br />

Verksamhet<strong>en</strong> normaliseras<br />

Frågan är hur <strong>en</strong> IT-fakultet skulle<br />

fi nansieras. Finlands regering<br />

startade år 1998 ett datateknikutvecklingsprogram,<br />

tack vare<br />

vilket IT har utvidgats kraftigt<br />

vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>. M<strong>en</strong> expansionsfas<strong>en</strong><br />

är snart över. I ett par<br />

år till får informationsteknologin<br />

öronmärkta p<strong>en</strong>gar från stat<strong>en</strong>,<br />

m<strong>en</strong> efter det skall verksamhet<strong>en</strong><br />

normaliseras och bli <strong>en</strong> vanlig del<br />

av ÅA, det vill säga IT-ämn<strong>en</strong>a<br />

skall tjäna in sina p<strong>en</strong>gar g<strong>en</strong>om<br />

att vara produktiva då det gäller<br />

examina, studieveckor och publikationsverksamhet.<br />

– Institutionerna har satsat på<br />

sina grundutbildningar, och har<br />

numera tyngdpunkt<strong>en</strong> i examina<br />

på sina egna områ<strong>d<strong>en</strong></strong>. De behöver<br />

alltså inte så många kurser<br />

hos andra. För att klara av <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

utvidgade utbildning<strong>en</strong> har <strong>en</strong><br />

hel del nya människor anställts.<br />

Sammanlagt har vi cirka 30 personer<br />

på IT-området, plus sekreterare<br />

och laboratoriepersonal.<br />

Av dem är hälft<strong>en</strong> fast anställda,<br />

säger Rachel Nygård-Taxell, fakultetsdirektör<br />

vid MNF och sekreterare<br />

i arbetsgrupp<strong>en</strong>.<br />

De nyanställda vid MNF och<br />

KTF har hittills fi nansierats med<br />

öronmärkta p<strong>en</strong>gar från undervisningsministeriet.<br />

– Efter<strong>som</strong> IT-ämn<strong>en</strong>a inte<br />

ännu har hunnit utveckla doktorsnivån,<br />

räcker produktion<strong>en</strong><br />

de nu har inte till för att de själva<br />

skall kunna fi nansiera alla tjänster,<br />

säger Nygård-Taxell.<br />

Informationsbehandling<strong>en</strong> och


datateknik<strong>en</strong> står för <strong>en</strong> mycket<br />

lit<strong>en</strong> del av sina fakulteters sammanlagda<br />

antal doktorsexamina.<br />

Informationssystem vid ESF har<br />

dock hunnit längre och står för<br />

<strong>en</strong> betydande andel av ESF:s doktorsexamina.<br />

Då det gäller grundexamina är<br />

det lite annorlunda. Informationsbehandling<br />

står för 20–25 proc<strong>en</strong>t<br />

av fi losofi e magisterexamina vid<br />

MNF (i g<strong>en</strong>omsnitt 17/år), datateknik<strong>en</strong><br />

för 13–17 proc<strong>en</strong>t av diploming<strong>en</strong>jörsexamina<br />

vid KTF<br />

(10/år) och informationssystem<br />

för mindre än<br />

10 proc<strong>en</strong>t av<br />

samtliga examina<br />

vid ESF, m<strong>en</strong><br />

10–15 proc<strong>en</strong>t<br />

av ekonomexamina<br />

(10/år).<br />

– Expansion<strong>en</strong><br />

sattes igång<br />

år 1998, och det<br />

tar ganska lång tid innan stu<strong>d<strong>en</strong></strong>ter<br />

blir utexaminerade. Man måste<br />

normalt räkna med 8–10 år för<br />

att köra in ett nytt utbildningsprogram.<br />

Om de första började studera<br />

1998 så var vi i full fart först<br />

<strong>2000</strong> och man vet ju att det tar 6–7<br />

år att ta exam<strong>en</strong>. 2007 börjar de<br />

alltså utexamineras i normal takt,<br />

säger Ralph-Johan Back.<br />

– Om man tänker sig att <strong>en</strong> ITfakultet<br />

skulle starta 1.1.2006, så<br />

räknar vi med att gå på minus det<br />

första året, m<strong>en</strong> 2007 skulle vi redan<br />

vara närmare målet. De två<br />

första år<strong>en</strong> skulle vi alltså ännu<br />

behöva öronmärkta p<strong>en</strong>gar från<br />

Undervisningsministeriet, m<strong>en</strong><br />

från och med 2008 skulle vi <strong>en</strong>ligt<br />

våra uträkningar kunna stå<br />

på egna b<strong>en</strong> och klara oss <strong>som</strong> <strong>en</strong><br />

normal fakultet.<br />

Om det grundas <strong>en</strong> IT-fakultet<br />

måste ÅA:s förvaltning göra<br />

ändringar i basfi nansieringssystemet,<br />

för att få det att svara mot<br />

dag<strong>en</strong>s anställningsläg<strong>en</strong> och<br />

exam<strong>en</strong>smålsättningar, påpekar<br />

Nygård-Taxell.<br />

– Personlig<strong>en</strong> tycker jag att det<br />

borde göras om helt och hållet, för<br />

det har skett så mycket utveckling<br />

och ändringar sedan det togs<br />

i bruk år 1999. Idéerna i det är nog<br />

bra, m<strong>en</strong> det borde uppdateras.<br />

Vill höja profi l<strong>en</strong><br />

En annan viktig fråga är hur<br />

många <strong>som</strong> är intresserade av att<br />

studera ämn<strong>en</strong>a inom informationsteknologi.<br />

– Kort sagt har det gått så att i<br />

början var intresset större än det<br />

har varit de s<strong>en</strong>aste år<strong>en</strong>. M<strong>en</strong> det<br />

är inte något ovanligt för <strong>d<strong>en</strong></strong> här<br />

utbildning<strong>en</strong>. Det är <strong>en</strong> ökande<br />

konkurr<strong>en</strong>s om studerande överhuvudtaget<br />

till universitet<strong>en</strong>, säger<br />

Nygård-Taxell.<br />

Både Nygård-Taxell och Back<br />

tror att intresset för studier blir<br />

Så här kunde IT-fakultet<strong>en</strong> tänkas se ut:<br />

Ämne Antagn./år Utex. mag./år Prof. Utex. dok./år<br />

Datateknik 40<br />

Informationsbehandling 20<br />

25<br />

15<br />

}7<br />

2<br />

2<br />

Informationssystem 20 10 3 3<br />

Totalt 80 50–60 10 7 (6–8)<br />

Överassist<strong>en</strong>ter 10, lektorer cirka 7<br />

större om IT-ämn<strong>en</strong>a höjer sin<br />

profi l g<strong>en</strong>om att grunda <strong>en</strong> eg<strong>en</strong><br />

fakultet.<br />

– Vi skulle också ge <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

<strong>en</strong> ny stark profi l inom IT,<br />

säger Back.<br />

– Vår fakultet skulle ha <strong>en</strong> god<br />

samarbetsyta mot industrin, för<br />

det har till exempel IAMSR (Institute<br />

for Advanced Managem<strong>en</strong>t<br />

Systems Research) redan nu,<br />

och också ha bra fi nansiärer för<br />

grundforskning. Informationsbehandling<strong>en</strong><br />

har i många år varit<br />

<strong>en</strong> av Finlands <strong>Akademi</strong>s spetsforsknings<strong>en</strong>heter,<br />

med fi nansiering<br />

äv<strong>en</strong> från TEKES.<br />

IT-ämn<strong>en</strong>a har ett starkt samarbete<br />

äv<strong>en</strong> med <strong>Åbo</strong> universitet<br />

och <strong>Åbo</strong> handelshögskola i <strong>Åbo</strong><br />

datatekniska forskningsc<strong>en</strong>trum<br />

TUCS.<br />

– Det här samarbetet är administrativt<br />

mycket besvärligt, efter<strong>som</strong><br />

det vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> rör<br />

tre olika fakulteter. Med <strong>en</strong> <strong>en</strong>da<br />

IT-fakultet skulle det vara lättare,<br />

säger Back.<br />

– Som exempel kan jag också<br />

berätta att vi på informationsbehandling<br />

har största del<strong>en</strong> av<br />

antagning<strong>en</strong> vid KTF, trots att<br />

institution<strong>en</strong> fi nns vid MNF. Vi<br />

har nästan inga tjänster på KTF,<br />

så <strong>en</strong>a fakultet<strong>en</strong> tycker att <strong>d<strong>en</strong></strong> i<br />

princip betalar för <strong>d<strong>en</strong></strong> andras resultat.<br />

Nya forskningstraditioner<br />

Ralph-Johan Back poängterar att<br />

<strong>en</strong> kritisk massa inom IT-området<br />

driver upp nya forskningstraditioner<br />

och att man i gränssnitt<strong>en</strong><br />

mellan DI-, EM- och FM-utbildningarna<br />

kan skapa nya fl exibla<br />

yrkesprofi ler, <strong>som</strong> dynamiskt kan<br />

anpassas till <strong>en</strong> föränderlig arbetsmarknads<br />

växlande behov.<br />

– Förutom att detta bidrar till<br />

att stärka <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s profi lering<br />

<strong>som</strong> ett modernt<br />

och forsk-<br />

ningsinriktatuniversitet skulle det<br />

också bidra till<br />

<strong>en</strong> utveckling av<br />

verksamhet<strong>en</strong> vid<br />

de ”gamla fakulteterna”,<br />

g<strong>en</strong>om<br />

att nya konstellationer<br />

leder till nya former för<br />

samarbete.<br />

Blir det <strong>en</strong> IT-fakultet så skulle<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> struktureras på ungefär samma<br />

sätt <strong>som</strong> KTF.<br />

– Det skulle inte fi nnas institutioner<br />

i <strong>d<strong>en</strong></strong>, utan vi skulle ha<br />

forskningslaboratorier och försöka<br />

ha <strong>en</strong> relativt lätt administration.<br />

Vi räknar med att fakultet<strong>en</strong><br />

skulle klara sig ganska bra med<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> administrativa personal<strong>en</strong><br />

<strong>som</strong> nu fi nns på informationsbehandling<br />

och informationssystem,<br />

säger Back.<br />

– M<strong>en</strong> det krävs <strong>en</strong> viss administrativ<br />

struktur i ett eget fakultetssystem.<br />

Det måste fi nnas någon<br />

<strong>som</strong> leder fakultet<strong>en</strong> och ansvarar<br />

för administration<strong>en</strong>. Till<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> del<strong>en</strong> kommer det nog att bli<br />

<strong>en</strong> viss kostnadsökning i <strong>d<strong>en</strong></strong> c<strong>en</strong>trala<br />

budget<strong>en</strong>, äv<strong>en</strong> om man kan<br />

fl ytta om <strong>en</strong> del av de tjänster <strong>som</strong><br />

nu fi nns, påpekar Nygård-Taxell.<br />

– Jag tycker ändå att <strong>en</strong> rimlig<br />

slutsats för arbetsgrupp<strong>en</strong> skulle<br />

vara att vi bör förespråka att ITämn<strong>en</strong>a<br />

ges möjlighet att sy ihop<br />

<strong>en</strong> eg<strong>en</strong> fakultet. Jag har <strong>en</strong> allmän<br />

tro på att om man ger folk<br />

lite mera ansvar för det de gör så<br />

skapar det mera <strong>en</strong>ergi och man<br />

kan få ut mera av sina insatser.<br />

MICHAEL KARLSSON<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

7


– På grund av Bolognaprocess<strong>en</strong> har institutionerna sett över sin kurslitteratur och därför kommer det nu att behövas<br />

mycket mer p<strong>en</strong>gar än tidigare för nya kursböcker, säger Christina Flemming och Isabel Johansson på vet<strong>en</strong>skapsbiblioteket<br />

Tritonia i Vasa.<br />

Bokbehovet ökar konstant<br />

Branders forskningsfond möjliggör nya litteraturinköp<br />

■ En av de fonder <strong>som</strong> varje år<br />

gör livet lättare för både forskare,<br />

lärare och studerande på ÅA, är<br />

Gösta Branders forskningsfond.<br />

I år delar Branderska fon<strong>d<strong>en</strong></strong> ut<br />

hela 1,2 miljoner euro för inköp<br />

av forsknings- och kurslitteratur,<br />

tidskrifter, nättidskrifter och databaslic<strong>en</strong>ser.<br />

Medl<strong>en</strong> till fon<strong>d<strong>en</strong></strong>, cirka 200<br />

miljoner mark, donerades år 1998<br />

till ÅA:s bibliotek av Else Branders,<br />

dotter till Gösta Branders<br />

<strong>som</strong> 1935 donerade medl<strong>en</strong> för<br />

boktornets byggande i <strong>Åbo</strong> och<br />

1956 för tillbyggna<strong>d<strong>en</strong></strong>. Äv<strong>en</strong> i<br />

Vasa har de Branderska medl<strong>en</strong><br />

8 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

haft <strong>en</strong> stor betydelse och i år kan<br />

ÅA i Vasa hoppas på drygt 120 000<br />

euro i sammanlagd utdelning.<br />

– I synnerhet efter det att vet<strong>en</strong>skapsbiblioteket<br />

Tritonia kom<br />

igång för drygt tre år sedan har vi<br />

kunnat möta snart sagt alla behov<br />

av nya böcker, tidskrifter och digitalt<br />

material <strong>som</strong> ÅA Vasas lärare<br />

och forskare har haft. I fjol kunde<br />

biblioteket för t.ex. lärarutbildning<strong>en</strong>s<br />

behov köpa böcker för<br />

23 000 euro, konstaterar Christina<br />

Flemming, byråchef på<br />

universitet<strong>en</strong>s gem<strong>en</strong>samma bibliotek<br />

Tritonia i Vasa. Kursböcker<br />

fi nns det aldrig tilläckligt av <strong>en</strong>ligt<br />

stu<strong>d<strong>en</strong></strong>terna, m<strong>en</strong> nationellt sett<br />

är ÅA:s studerande ändå relativt<br />

välförsedda med kursböcker.<br />

Många nya kursböcker i år<br />

Det är <strong>en</strong> skild nämnd <strong>som</strong> fördelar<br />

de Branderska medl<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligt<br />

ämne och institution. P<strong>en</strong>garna<br />

fi nns i <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s biblioteks<br />

budget. Dessutom beviljar Stiftels<strong>en</strong>s<br />

för ÅA forskningsinstitut<br />

varje höst ett antal personliga stip<strong>en</strong>dier<br />

åt forskare <strong>som</strong> behöver<br />

ny forskningslitteratur. Fon<strong>d<strong>en</strong></strong>s<br />

utdelning har år för år ökat och är<br />

i år alltså 1,2 miljoner euro. M<strong>en</strong><br />

Stiftels<strong>en</strong> för <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> anser


dock att andel<strong>en</strong> statliga medel<br />

<strong>som</strong> används till litteraturinköp<br />

har sjunkit väl lågt. Enligt stiftels<strong>en</strong><br />

var avsikt<strong>en</strong> med de Branderska<br />

medl<strong>en</strong> att de skulle användas<br />

till anskaffning av böcker<br />

utöver de <strong>som</strong> köps in med statliga<br />

medel. Och ÅA:s ledning påpekar<br />

att man bör eftersträva <strong>en</strong><br />

bra balans mellan fondmedel och<br />

statliga medel äv<strong>en</strong> då det gäller<br />

inköp av litteratur.<br />

En del ämn<strong>en</strong> har något år behövt<br />

rätt låga anslag för bokinköp<br />

efter<strong>som</strong> det har funnits <strong>en</strong> del<br />

p<strong>en</strong>gar kvar från fjolårets tilldelning.<br />

M<strong>en</strong> i år är läget ett annat.<br />

– På grund av Bolognaprocess<strong>en</strong><br />

har institutionerna sett över<br />

sin kurslitteratur och därför kommer<br />

det nu att behövas mycket<br />

mer p<strong>en</strong>gar än tidigare bara för<br />

nya kursböcker. I fjol kunde vi<br />

köpa drygt 1 300 böcker med hjälp<br />

av de Branderska medl<strong>en</strong>. I år blir<br />

det hoppelig<strong>en</strong> ännu mer.<br />

Två av de många ÅA-forskare<br />

<strong>som</strong> haft direkt och konkret nytta<br />

av fon<strong>d<strong>en</strong></strong>s utdelning är Kim<br />

Strandberg och Peter Söderlund<br />

på samhällsvet<strong>en</strong>skapliga<br />

institution<strong>en</strong> i Vasa.<br />

– Jag fi ck i höst ett stip<strong>en</strong>dium<br />

av Branderska nämn<strong>d<strong>en</strong></strong> på 230<br />

euro och kunde köpa fem böcker.<br />

Böcker <strong>som</strong> inte gick att få tag på<br />

<strong>en</strong>s via fjärrlån och <strong>som</strong> är viktiga<br />

för min forskning, säger Peter<br />

Söderlund <strong>som</strong> arbetar på <strong>en</strong> doktorsavhandling<br />

i statskunskap om<br />

federala relationer i Ryssland.<br />

– Tack vare de Branderska medl<strong>en</strong><br />

kunde jag i fjol få hela 15<br />

böcker inköpta till Tritonia och<br />

<strong>som</strong> jag direkt har stor nytta av<br />

MfÅA NOTERAR<br />

i min forskning. Bra böcker <strong>som</strong><br />

jag själv aldrig skulle ha haft råd<br />

att köpa och <strong>som</strong> jag nu får ha<br />

lånade på mitt rum tills någon<br />

annan behöver dem. Det tog visserlig<strong>en</strong><br />

rätt länge innan jag efter<br />

beställning<strong>en</strong> fi ck böckerna, m<strong>en</strong><br />

annars är jag mycket tacksam för<br />

hjälp<strong>en</strong>, säger Kim Strandberg<br />

vars doktorsavhandling handlar<br />

om politik på och via Internet.<br />

Bokbeställning via nätet<br />

Både Kim och Peter är nöjda med<br />

de nya möjligheter Gösta Branders<br />

forskningsfond har gett forskare<br />

<strong>som</strong> vill få tillgång till s<strong>en</strong>aste<br />

forskningsrön och de kommer<br />

också i fortsättning<strong>en</strong> att utnyttja<br />

de möjligheterna.<br />

I Vasa kan både kurs- och<br />

forskningslitteratur samt böcker<br />

för personligt Branderskt stip<strong>en</strong>dium<br />

<strong>en</strong>kelt beställas med hjälp<br />

av <strong>en</strong> blankett på Tritonias hemsidor<br />

och <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>som</strong> har beställt<br />

bok<strong>en</strong> och fått <strong>d<strong>en</strong></strong> godkänd för<br />

inköp får sedan förtur till bok<strong>en</strong>.<br />

D<strong>en</strong> <strong>som</strong> fått ett personligt Branderskt<br />

stip<strong>en</strong>dium får sina böcker<br />

på långlån så länge <strong>som</strong> forskar<strong>en</strong><br />

behöver dem, varefter de överförs<br />

till allmän utlåning vid Tritonia.<br />

Systemet är samma <strong>som</strong> i <strong>Åbo</strong>.<br />

– Systemet med online-beställning<br />

av böcker <strong>som</strong> via oss fi nansieras<br />

med de Branderska medl<strong>en</strong>,<br />

har fungerat bra. Numera får<br />

dessutom lärar<strong>en</strong> ett eget lärarexemplar<br />

då man beställer nya<br />

kursböcker på det här sättet. Ett<br />

exemplar <strong>som</strong> alltså sedan kan<br />

bli kvar på institution<strong>en</strong>, säger<br />

Christina Flemming på Tritonia.<br />

Under de s<strong>en</strong>aste år<strong>en</strong> har<br />

Seminarium om öppna universitetets roll<br />

■ Öppna universitetet inbjuder sina samarbetsparter till seminariet:<br />

”<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s öppna universitet – i dag och i morgon” 6–7 april 2005 i <strong>Åbo</strong>.<br />

Seminariet behandlar öppna universitetet och dess roll i det nya exam<strong>en</strong>ssystemet<br />

och kommer att konc<strong>en</strong>trera sig kring tre frågeställningar:<br />

– Hur påverkar <strong>d<strong>en</strong></strong> s.k. Bolognaprocess<strong>en</strong> <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s öppna universitet?<br />

– Hur kan vi tillsammans utveckla samarbetet inom det öppna universitetet?<br />

– Hur kan <strong>d<strong>en</strong></strong> regionala samplanering<strong>en</strong> förverkligas?<br />

För närmare information se http://www.abo.fi /fc/opu/seminarium2005.htm<br />

behovet och bruket av olika nättidskrifter<br />

och databaser kraftigt<br />

ökat äv<strong>en</strong> på ÅA. De databaslic<strong>en</strong>ser<br />

<strong>som</strong> köps in för t.ex. Vasas<br />

behov kan sedan utnyttjas av alla<br />

på ÅA. Så har nu s<strong>en</strong>ast bl.a. det<br />

stora sv<strong>en</strong>ska Mediearkivet tagits<br />

med; <strong>en</strong> informationsdatabas med<br />

miljontals artiklar <strong>som</strong> dagstidningar<br />

och <strong>en</strong> lång rad tidskrifter<br />

publicerat i Sverige sedan 1987.<br />

– I år satsar ÅA rätt mycket på<br />

det nya refer<strong>en</strong>sdatabasprogrammet<br />

RefWorks. Ett sätt att organisera<br />

det man hittar till exempel<br />

i olika databaser och <strong>som</strong> man<br />

s<strong>en</strong>are vill använda sig av. Ett effektivt<br />

program för bland annat<br />

forskare och längre hunna studerande<br />

<strong>som</strong> effektivt vill kunna<br />

hantera sina litteraturrefer<strong>en</strong>ser.<br />

Redan i vår blir det kortkurser i<br />

RefWorks både i Vasa och i <strong>Åbo</strong>.<br />

– Efter<strong>som</strong> databaser och nättidskrifter<br />

har blivit allt viktigare<br />

både i undervisning och forskning<br />

kommer vi gärna till institutionerna<br />

och visar lärare och forskare<br />

hur man kan hitta och använda<br />

digitalt material och samtidigt<br />

visa hur många fi na, och ofta<br />

äv<strong>en</strong> dyra, artikel- och andra databaser<br />

man <strong>som</strong> ÅA-anställd och<br />

studerande numera har tillgång<br />

till i ÅA-nätet, påpekar Christina<br />

Flemming <strong>som</strong> gärna ser att fl er<br />

forskare än hittills från ÅA i Vasa<br />

modigt kunde söka de personliga<br />

stip<strong>en</strong>dierna för bokinköp <strong>som</strong> i<br />

höst ig<strong>en</strong> beviljas av Stiftels<strong>en</strong> för<br />

ÅA:s forskningsinstitut ur Gösta<br />

Branders forskningsfond.<br />

ARI NYKVIST<br />

Två nya doc<strong>en</strong>ter<br />

■ Kansler Christoffer Taxell har utnämnt<br />

två nya doc<strong>en</strong>ter.<br />

Rainer Fagerlund är doc<strong>en</strong>t i<br />

nordisk historia vid humanistiska<br />

fakultet<strong>en</strong>, och Karin Taube doc<strong>en</strong>t<br />

i specialpedagogik, företrädesvis<br />

läsinlärning och läs- och skrivsvårigheter<br />

vid pedagogiska fakultet<strong>en</strong>.<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

9


ÅA ska bli tillgängligare<br />

De praktiska åtgärderna framskrider – m<strong>en</strong> långsamt<br />

■ För knappt ett år sedan off<strong>en</strong>tliggjordes<br />

<strong>en</strong> kartläggning<br />

av funktionshindrade personers<br />

möjlighet att ta sig in i och röra<br />

sig i olika byggnader vid <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong>. Arbetsgrupp<strong>en</strong> bakom<br />

rapport<strong>en</strong> listade <strong>en</strong> räcka åtgärdsförslag.<br />

Hur har arbetet<br />

avancerat?<br />

– Vi har kommit igång, m<strong>en</strong> det<br />

handlar om ett långtidsprojekt,<br />

konstaterar ÅA:s arbetarskyddschef<br />

John Lassus, <strong>som</strong> fungerade<br />

<strong>som</strong> sekreterare i arbetsgrupp<strong>en</strong><br />

för åtgärdsprogram gällande fysisk<br />

tillgänglighet för funktionshindrade.<br />

Det är ett välkänt faktum att<br />

många av ÅA:s byggnader är<br />

mycket svåra för handikappade<br />

att röra sig i, och det handlar<br />

ofta om de äldsta hus<strong>en</strong> <strong>som</strong><br />

Reuterska huset, Domvillan,<br />

Donnerska institutet, Teologicum<br />

och det teologiska annexet,<br />

Geologicum etc. Andra byggnader<br />

erbjuder bättre möjligheter,<br />

t.ex. Axelia, Grip<strong>en</strong>, BioCity och<br />

DataCity.<br />

– M<strong>en</strong> målet måste vara att<br />

hela ÅA skall vara så tillgängligt<br />

<strong>som</strong> möjligt, säger John Lassus.<br />

Det s<strong>en</strong>aste året har inte bjudit<br />

på några större åtgärder i<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> väg<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> nu är åtminstone<br />

Ark<strong>en</strong>s huvudingång på<br />

väg att få knappar med hjälp av<br />

vilka dörrarna kan öppnas.<br />

– Trots att Ark<strong>en</strong> är <strong>en</strong> ny<br />

byggnad är dörrarna väldigt<br />

tungöppnade, konstaterar John<br />

Lassus.<br />

Också FC:s dörr skall förses<br />

med öppningsknapp.<br />

En annan konkret åtgärd är<br />

att funktionshindrade nu erbjuds<br />

fjärrkontroller till portar<br />

och garagedörrar vid ÅA, vilket<br />

innebär att de kan röra sig med<br />

bil eller andra fordon mera obehindrat.<br />

En ny arbetsgrupp håller nu i<br />

10 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

trådarna för uppföljning<strong>en</strong> av <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

ursprungliga kartläggning. Mindre<br />

åtgärder kan göras snabbare,<br />

medan diskussion<strong>en</strong> kring större<br />

arbet<strong>en</strong> kopplas samman med andra<br />

byggnads- och r<strong>en</strong>overingsarbet<strong>en</strong>.<br />

Här är Stiftels<strong>en</strong> för <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong> med i diskussion<strong>en</strong>.<br />

– M<strong>en</strong> många av de äldre byggnaderna<br />

har så branta trappor och<br />

smala dörrar att det inte hjälper<br />

med t.ex. ramper och räck<strong>en</strong>. De<br />

borde förses med trappstegshissar,<br />

konstaterar John Lassus.<br />

– Ett kortsiktigt mål är att det<br />

skulle fi nnas <strong>en</strong> kontaktperson i<br />

– Teologicums trappor<br />

är ett exempel<br />

på ställ<strong>en</strong> <strong>som</strong><br />

är mycket svårforcerade<br />

för funktionshindradepersoner,<br />

konstaterar<br />

arbetarskyddschef<br />

John Lassus.<br />

varje byggnad <strong>som</strong> vid behov kan<br />

hjälpa <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>som</strong> inte själv kan ta<br />

sig in, säger han.<br />

Kontaktuppgifter kunde sättas<br />

på <strong>en</strong> skylt vid varje byggnad,<br />

m<strong>en</strong> hur kontakt<strong>en</strong> ska ske i<br />

praktik<strong>en</strong> är ännu oklart, ev<strong>en</strong>tuellt<br />

via telefonväxeln, <strong>som</strong> skulle<br />

ha <strong>en</strong> lista på kontaktpersonerna.<br />

– Tills vidare är det byråsekreterare<br />

Regina Shariatmadari vid<br />

studieär<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>som</strong> är kontaktperson<br />

för praktiska frågor gällande<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> fysiska tillgänglighet<strong>en</strong><br />

vid hela ÅA, berättar Lassus.<br />

En föregångare<br />

De praktiska åtgärderna framskrider,<br />

om än långsamt, och<br />

detta är ändå mera än vad<br />

många andra universitet i Finland<br />

hittills har kunnat visa<br />

upp. I undervisningsministeriets<br />

färska rapport Esteetön<br />

opiskelu yliopistoissa nämns ÅA<br />

tillsammans med <strong>Åbo</strong> universitet<br />

och Jyväskylä universitet<br />

<strong>som</strong> ett föregångsuniversitet på<br />

området.<br />

– Det är naturligtvis hedrande<br />

att vårt arbete noteras, nu är<br />

det bara att försöka gå vidare,<br />

säger John Lassus.<br />

Målet måste vara att skapa <strong>en</strong><br />

miljö <strong>som</strong> kan locka fl er funktionshindrade<br />

till akademin.<br />

D<strong>en</strong> fysiska miljön får i sig inte<br />

vara ett hinder.<br />

– Förutom tillgänglighet<strong>en</strong><br />

handlar det då på sikt också om<br />

att skapa <strong>en</strong> bättre miljö <strong>som</strong><br />

helhet med tekniska hjälpmedel<br />

för personer med olika specialbehov,<br />

t.ex. nedsatt hörsel eller<br />

syn. Vi borde satsa mera på att<br />

röja alla tänkbara hinder ur väg<strong>en</strong>,<br />

säger John Lassus.<br />

PETER SANDSTRÖM<br />

Fotnot: UVM:s rapport fi nns<br />

också på webb<strong>en</strong>, www.minedu.fi /<br />

julkaisut/koulutus/2005/opm06/


opm06.<strong>pdf</strong><br />

”Det går trögt framåt”<br />

■ – Det är bra att situation<strong>en</strong> har<br />

kartlagts, m<strong>en</strong> annars går det<br />

ganska trögt framåt.<br />

Det säger studerande Tiina<br />

Lahton<strong>en</strong>, <strong>som</strong> har deltagit i<br />

kartläggning<strong>en</strong> av ÅA:s fysiska<br />

tillgänglighet. Lahton<strong>en</strong>, <strong>som</strong><br />

själv är funktionshindrad p.g.a.<br />

CP-skada, tycker att de praktiska<br />

åtgärderna kunde vidtas snabbare<br />

vid ÅA.<br />

– <strong>Akademi</strong>n kunde agera effektivare<br />

för att få <strong>en</strong> förändring<br />

till stånd. Viljan är god, m<strong>en</strong> det<br />

borde fi nnas mera resurser, säger<br />

Lahton<strong>en</strong>.<br />

Hon studerar etnologi och sociologi<br />

vid ÅA, och har dessutom<br />

socialpolitik <strong>som</strong> biämne vid <strong>Åbo</strong><br />

universitet. Vid akademin är det<br />

lätt för h<strong>en</strong>ne att lista svårtillgängliga<br />

byggnader: Reuterska<br />

huset, Domvillan, Åhuset o.s.v.<br />

Förutom åtgärder beträffande <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

fysiska tillgänglighet<strong>en</strong> efterlyser<br />

Tiina Lahton<strong>en</strong> också satsningar<br />

på det administrativa planet.<br />

– <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> behöver <strong>en</strong><br />

handikappombudsman, <strong>som</strong> kunde<br />

sköta om också andra frågor<br />

än <strong>d<strong>en</strong></strong> fysiska tillgänglighet<strong>en</strong>.<br />

Det skulle vara ett stort steg i rätt<br />

riktning, säger hon.<br />

Vid <strong>Åbo</strong> universitet, <strong>som</strong> sedan<br />

februari har <strong>en</strong> halvtidsanställd<br />

handikappombudsman, har hon<br />

upplevt miljön <strong>som</strong> betydligt positivare<br />

och mera möjlig för personer<br />

med handikapp.<br />

– Det handlar ju inte bara om<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> fysiska tillgänglighet<strong>en</strong>, utan<br />

det borde också satsas på innehållet<br />

i <strong>d<strong>en</strong></strong> dagliga tillvaron för<br />

alla oss <strong>som</strong> studerar. Personer<br />

med nedsatt syn eller hörsel eller<br />

andra funktionshinder kan<br />

behöva olika hjälpmedel vid föreläsningar<br />

och t<strong>en</strong>ter.<br />

– Detta borde fungera utan att<br />

man ständigt behöver be om det,<br />

säger Tiina Lahton<strong>en</strong>, <strong>som</strong> själv<br />

är bero<strong>en</strong>de av dator och mera tid<br />

vid t<strong>en</strong>tam<strong>en</strong>.<br />

Hon tycker att det långt hand-<br />

– Det fi nns många svårtillgängliga<br />

byggnader vid ÅA. Donnerska institutet<br />

är <strong>en</strong> av dem, säger Tiina<br />

Lahton<strong>en</strong><br />

lar om attityder och vilja, m<strong>en</strong><br />

också kunskap.<br />

– De anställda borde få utbildning<br />

i hur de kan hjälpa personer<br />

med handikapp, säger Lahton<strong>en</strong>.<br />

Vitsord: 6<br />

Hon ger dag<strong>en</strong>s ÅA vitsordet 6 när<br />

det gäller beredskap<strong>en</strong> och viljan<br />

att ta emot handikappade.<br />

– Det sägs ibland att ändringar<br />

kan göras om det kommer fl er<br />

handikappade hit för att studera.<br />

Jag vill vända på resonemanget:<br />

kanske det kommer fl era handikappade<br />

ifall miljön fungerar, säger<br />

Lahton<strong>en</strong>.<br />

Hon tycker att de åtgärder <strong>som</strong><br />

gjorts hittills på basis av kartläggning<strong>en</strong><br />

är bra, m<strong>en</strong> det får inte bli<br />

vid detta.<br />

– Inte minst i sin roll <strong>som</strong> det<br />

fi nlandssv<strong>en</strong>ska universitetet<br />

borde ÅA se det <strong>som</strong> viktigt att<br />

profi lera sig <strong>som</strong> handikappvänligt,<br />

fastslår Tiina Lahton<strong>en</strong>.<br />

PETER SANDSTRÖM<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

11


■ Folklivsberättelser är betydligt<br />

mera mångfasetterade än vad <strong>som</strong><br />

ofta har ansetts. Här fi nns varierade<br />

miljöbeskrivningar, olika<br />

uttryck för i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet samt många<br />

exempel på samhällsanalytiska<br />

och samhällskritiska grepp.<br />

Detta säger Roger Holmström,<br />

professor i litteraturvet<strong>en</strong>skap vid<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>. Holmström är i vår<br />

aktuell med bok<strong>en</strong> Att ge röst. Omvärld<br />

och i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet i några nyländska<br />

folklivsberättelser. Bok<strong>en</strong> är<br />

resultatet av fl era års utforskning<br />

av sex författares skildringar av<br />

livet bland folket i nyländska miljöer<br />

med inriktning på hur omvärl<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

och i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet<strong>en</strong> beskrivs.<br />

12 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

En lika övergripande analys av<br />

folklivsskildringar inom <strong>d<strong>en</strong></strong> fi nlandssv<strong>en</strong>ska<br />

litteratur<strong>en</strong> har inte<br />

tidigare pres<strong>en</strong>terats i bokform.<br />

Inom <strong>d<strong>en</strong></strong> fi nska och rikssv<strong>en</strong>ska<br />

litteratur<strong>en</strong> har intresset för området<br />

varit större.<br />

– D<strong>en</strong> fi nlandssv<strong>en</strong>ska folklivsskildring<strong>en</strong><br />

har i viss mån fallit i<br />

glömska. Jag tycker att <strong>d<strong>en</strong></strong> förtjänar<br />

att lyftas fram, säger Roger<br />

Holmström.<br />

Det har ibland ansetts att ti<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

mellan Runebergs död och<br />

modernism<strong>en</strong>s födelse skulle<br />

vara rätt tom och fattig inom <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

fi nlandssv<strong>en</strong>ska litteratur<strong>en</strong>. Roger<br />

Holmström vill med sin bok,<br />

– D<strong>en</strong> fi nlandssv<strong>en</strong>ska folklivsskildring<strong>en</strong><br />

har i viss mån fallit i glömska. Jag tycker<br />

att <strong>d<strong>en</strong></strong> förtjänar att lyftas fram, säger<br />

Roger Holmström.<br />

Mångskiftande folklivsskildringar<br />

Roger Holmström lyfter fram <strong>en</strong> ofta bortglömd era<br />

<strong>som</strong> omspänner år<strong>en</strong> 1880–1930,<br />

peka på att så inte har varit fallet.<br />

Under <strong>d<strong>en</strong></strong>na period var folklivsskildring<strong>en</strong><br />

starkt repres<strong>en</strong>terad.<br />

– Folklivsskildring<strong>en</strong> har<br />

ibland ansetts <strong>som</strong> det <strong>en</strong>klaste<br />

sättet att berätta, <strong>en</strong> stil <strong>som</strong> saknar<br />

”kinesiska askar” och andra<br />

berättartekniska fi nesser, något<br />

<strong>som</strong> lett till att <strong>d<strong>en</strong></strong> kanske uppfattas<br />

<strong>som</strong> torftig – visserlig<strong>en</strong><br />

läsvärd, m<strong>en</strong> inte tolkningsbar,<br />

konstaterar Roger Holmström.<br />

I sin analys av sex nyländska<br />

författare vill han ändra på syn<strong>en</strong><br />

på folklivsskildring<strong>en</strong> <strong>som</strong> <strong>en</strong>kel<br />

och förutsägbar.<br />

– I de skildringar <strong>som</strong> jag be-


kantat mig med fi nns tvärtom<br />

rikligt med tolkningsbara nyanser,<br />

något <strong>som</strong> ger texterna ett<br />

djup utöver det r<strong>en</strong>t folkliga. Berättelserna<br />

kan förefalla <strong>en</strong>kla på<br />

ytan, m<strong>en</strong> sk<strong>en</strong>et bedrar, konstaterar<br />

han.<br />

Allmog<strong>en</strong>s röst<br />

D<strong>en</strong> typ av <strong>en</strong>kelt, folkligt berättande<br />

<strong>som</strong> folklivsskildringar ofta<br />

är brukar sägas vara väldigt <strong>en</strong>ahanda,<br />

d.v.s. att olika författare på<br />

området i hög grad påminner om<br />

varandra. Roger Holmström håller<br />

inte med.<br />

– Det fi nns <strong>en</strong> betydande bredd,<br />

och samtliga författare <strong>som</strong> jag<br />

har studerat närmare har <strong>en</strong> individuell<br />

berättarton.<br />

Författarna <strong>som</strong> Roger Holmström<br />

tar upp i sin kommande<br />

bok är Anders Allardt, Sigrid<br />

Backman, Os<strong>ca</strong>r Behm, Josefi na<br />

B<strong>en</strong>gts, H<strong>en</strong>rik Hildén och Ina<br />

Lange. I dessa författares verk får<br />

olika allmogetyper <strong>som</strong> Weitikka,<br />

Ödas Stina och Vik-Johannes med<br />

fl era gestalta konfl ikter knutna<br />

till rikedom och fattigdom, manligt<br />

och kvinnligt, ”vi” och ”dom”<br />

i ett samhälle <strong>som</strong> hotas av växande<br />

sociala spänningar.<br />

– Det handlar ofta om bysamhället,<br />

m<strong>en</strong> här fi nns också intressanta<br />

skildringar av det folkliga<br />

livet bland sta<strong>d<strong>en</strong></strong>s hantverkare,<br />

konstaterar Roger Holmström.<br />

Som exempel på det s<strong>en</strong>ar<strong>en</strong>ämnda<br />

lyfter han fram Sigrid<br />

Backmans bok Familj<strong>en</strong> Brinks<br />

ö<strong>d<strong>en</strong></strong> (1922), <strong>som</strong> gestaltar drag i<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> moderna urbanitet<strong>en</strong> med<br />

Helsingfors <strong>som</strong> sc<strong>en</strong>. Skomakare<br />

Brink och hans familj repres<strong>en</strong>terar<br />

<strong>en</strong> sv<strong>en</strong>skspråkig arbetar- och<br />

hantverkarkår i huvudsta<strong>d<strong>en</strong></strong>, något<br />

<strong>som</strong> tål att lyftas fram också<br />

ur socialhistorisk synvinkel.<br />

– I<strong>d<strong>en</strong></strong>titetsmässigt handlar<br />

folklivsskildringarna om att ge<br />

röst. Här skapas allmogegestalter<br />

<strong>som</strong> repres<strong>en</strong>terar personer<br />

<strong>som</strong> lever och verkar i ofta <strong>en</strong>kla<br />

förhållan<strong>d<strong>en</strong></strong>, konstaterar Roger<br />

Holmström.<br />

Huvudpersonerna i skildringarna<br />

blir därmed språkrör för<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> grupp de repres<strong>en</strong>terar. Ett<br />

intressant exempel fi nns i Anders<br />

Allardts debutverk Byberättelser 1<br />

(1885), nämlig<strong>en</strong> huvudperson<strong>en</strong><br />

i berättels<strong>en</strong> ”Jordtorpar<strong>en</strong>”, <strong>som</strong><br />

vägrar underkasta sig storgodsägar<strong>en</strong>s<br />

villkor, m<strong>en</strong> <strong>som</strong> får betala<br />

ett högt pris för sin sturskhet.<br />

– Berättels<strong>en</strong> har <strong>en</strong> s<strong>en</strong>smoral<br />

<strong>som</strong> manar till besinning i <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

utvecklingsprocess g<strong>en</strong>om vilk<strong>en</strong><br />

klassamhället småningom skulle<br />

komma att lösas upp. Om det hade<br />

funnits <strong>en</strong> större beredskap till<br />

dialog mellan besuttna och obesuttna<br />

skulle vårt land kanske ha<br />

kunnat undvika s<strong>en</strong>are dramatiska<br />

urladdningar <strong>som</strong> inbördeskriget,<br />

säger Roger Holmström.<br />

Rik miljöbeskrivning<br />

I sin analys av folklivsskildringarna<br />

konstaterar Roger Holmström<br />

att också miljöbeskrivningarna<br />

är långt mera mångfasetterade<br />

än man ansett.<br />

– Miljön är rikt varierad, m<strong>en</strong><br />

blir aldrig ett eg<strong>en</strong>värde i sig utan<br />

underordnas själva berättels<strong>en</strong>.<br />

Det är ofta små markörer <strong>som</strong><br />

ramar in miljön i helhet<strong>en</strong>, säger<br />

han.<br />

I skildringarna fi nns också<br />

problematiseringar av jämställdhet<strong>en</strong>.<br />

Josefi na B<strong>en</strong>gts’ berättelser<br />

skildrar ofta kvinnors sysslor<br />

mycket ingå<strong>en</strong>de, t.ex. tygfärgning,<br />

och kan också ses <strong>som</strong> <strong>en</strong><br />

betoning av kvinnans roll i bondesamhället.<br />

– I B<strong>en</strong>gts’ texter fi nns fl era<br />

dim<strong>en</strong>sioner r<strong>en</strong>t samhälleligt.<br />

Berättels<strong>en</strong> ”Läsförhörsstök” i<br />

samling<strong>en</strong> I Nyländska stugor<br />

(1906) bjuder på <strong>en</strong> rakryggad<br />

och frimodig huvudgestalt i Ödas<br />

Stina, <strong>som</strong> fungerar <strong>som</strong> värdinna<br />

för ett läsförhör. Via humor<br />

och skarpsinne lyckas B<strong>en</strong>gts här<br />

skissa upp <strong>en</strong> samhällskritik <strong>som</strong><br />

ifrågasätter prästernas maktfullkomlighet.<br />

– Det är <strong>en</strong> mycket välgjord<br />

kritik av prästerskapet, berättar<br />

Roger Holmström.<br />

Kvinnligt, manligt<br />

I bok<strong>en</strong> har Roger Holmström valt<br />

att analysera två berättelser per<br />

författare mot bakgrund av begrepp<strong>en</strong><br />

omvärld och i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet.<br />

– G<strong>en</strong>om att välja tre kvinnliga<br />

författare och tre manliga har jag<br />

velat skapa balans, säger han.<br />

Roger Holmström gör också<br />

jämförelser med <strong>d<strong>en</strong></strong> fi nskspråkiga<br />

litteraturhistori<strong>en</strong>, <strong>som</strong> vid<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong>na tid upplevde något av <strong>en</strong><br />

guldålder inom folklivsskildring<strong>en</strong><br />

med stora namn <strong>som</strong> Juhani<br />

Aho och Minna Canth.<br />

– Det är tydligt att <strong>d<strong>en</strong></strong> sv<strong>en</strong>ska<br />

litteratur<strong>en</strong> i Finland hade liknande<br />

mönster i folklivsskildring<strong>en</strong>,<br />

parallellt kan vi se samma<br />

typ av berättelser <strong>som</strong> på fi nskt<br />

håll.<br />

– Jag hoppas att min bok kan<br />

väcka nyfi k<strong>en</strong>het<strong>en</strong> för <strong>d<strong>en</strong></strong> fi nlandssv<strong>en</strong>ska<br />

folklivsberättels<strong>en</strong>s<br />

historia och utveckling, säger Roger<br />

Holmström.<br />

Han var av praktiska orsaker<br />

tvung<strong>en</strong> att begränsa <strong>d<strong>en</strong></strong> aktuella<br />

studi<strong>en</strong> och valde att göra<br />

detta regionalt med Nyland <strong>som</strong><br />

område.<br />

– En rik folklivsskildring fi nns<br />

också i Österbott<strong>en</strong>, <strong>Åbo</strong>land och<br />

på Åland, och i synnerhet 1970talet<br />

bjöd på ett uppsving för <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

mera folkliga berättarkonst<strong>en</strong><br />

med kända namn <strong>som</strong> Elin Herrgård,<br />

Levi Sjöstrand, Elis Selin<br />

och Anni Blomqvist, för att<br />

nämna några, säger Roger Holmström.<br />

I arbetet med <strong>d<strong>en</strong></strong> aktuella bok<strong>en</strong><br />

har Holmström låtit sig inspireras<br />

också av <strong>en</strong> etnologisk<br />

forskningstradition.<br />

– Jag har intresserat mig för<br />

verklighet<strong>en</strong> i dikt<strong>en</strong> – för att tala<br />

med <strong>d<strong>en</strong></strong> sv<strong>en</strong>ska etnolog<strong>en</strong> Tordis<br />

Dahllöf.<br />

– Det är fascinerande att bekanta<br />

sig med författare <strong>som</strong> i<br />

många avse<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong> fungerar <strong>som</strong><br />

forskare i sin eg<strong>en</strong> kulturmiljö,<br />

konstaterar Roger Holmström.<br />

Bok<strong>en</strong> Att ge röst. Omvärld och<br />

i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet i några nyländska folklivsberättelser<br />

utges av Sv<strong>en</strong>ska litteratursällskapet<br />

i Finland, och <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

planerade utgivningstidpunkt<strong>en</strong><br />

är april.<br />

PETER SANDSTRÖM<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

13


VECKANS SKRIBENT<br />

Ritualtörst<br />

DET HÖGTIDLIGASTE AKADEMISKA ev<strong>en</strong>emanget<br />

är utan tvivel promotion<strong>en</strong>. Vid promotion<strong>en</strong><br />

förlänas de <strong>som</strong> avlagt exam<strong>en</strong> doktors- eller<br />

magistersvärdighet. Till skillnad från fl era andra<br />

universitet i Finland anordnar <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> inte<br />

magisterspromotioner. För några årtion<strong>d<strong>en</strong></strong> sedan<br />

hade promotionerna också <strong>en</strong> juridisk innebörd efter<strong>som</strong><br />

det var då man verklig<strong>en</strong> blev exempelvis<br />

teologie doktor. Idag har promotion<strong>en</strong> dock <strong>en</strong> mera<br />

symbolisk betydelse och var och <strong>en</strong> väljer själv om<br />

hon deltar eller väljer att bära doktorsvärdighet<strong>en</strong><br />

utan sol<strong>en</strong>n promotion.<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> anordnar följande doktorspromotion<br />

inkommande maj. D<strong>en</strong> 20 maj promoveras 109<br />

personer <strong>som</strong> avlagt doktorsexam<strong>en</strong> vid någon av<br />

akademins sju fakulteter. Obero<strong>en</strong>de av att deltagandet<br />

är frivilligt och tär på <strong>d<strong>en</strong></strong> utexaminerades<br />

ekonomi är intresset stort. Över 70 proc<strong>en</strong>t av dem<br />

<strong>som</strong> disputerat under de s<strong>en</strong>aste tre år<strong>en</strong>, d.v.s. efter<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> förra promotion<strong>en</strong> 2002, har anmält sig.<br />

ORSAKERNA TILL ATT AVSTÅ från att delta i<br />

<strong>en</strong> promotion varierar. Till de naturliga hör utlandsvistelse,<br />

barnafödande eller ekonomiska orsaker.<br />

De fl esta doktorer är unga personer <strong>som</strong> nylig<strong>en</strong> bekostat<br />

sin disputation med tillhörande karonka och<br />

anser att kostnaderna för hatt, ev<strong>en</strong>tuell värja, supé<br />

och kanske ännu utgifter för barnvakt, logi och<br />

resor för två personer blir alltför betungande. Vi<br />

skall dock inte blunda för de åsikter <strong>som</strong> gäller att<br />

av principiella orsaker avstå från att delta i <strong>en</strong> promotion.<br />

Det fi nns personer <strong>som</strong> anser att de p<strong>en</strong>gar<br />

akademin satsar på promotion<strong>en</strong> kunde kanaliseras<br />

till forskning. Vissa personer anser att promotioner<br />

är gamla dammiga riter <strong>som</strong> kan avskaffas.<br />

Kritik är nyttig, m<strong>en</strong> om man avskaffar akademiska<br />

traditioner, lämnar bort alla symboler, yttre<br />

teck<strong>en</strong> eller insignier och glömmer alla normer gällande<br />

klädsel vid olika tillfäll<strong>en</strong> försvinner skillna<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

mellan vardag och fest och <strong>d<strong>en</strong></strong> akademiska<br />

i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet<strong>en</strong> suddas ut.<br />

Alltjämt har ett fl ertal doktorer inte <strong>en</strong>dast lamt<br />

accepterat att delta i promotion<strong>en</strong> utan attraherats<br />

av ceremonin. I Sverige talar man om ”ritualtörst”,<br />

vilket på ett slå<strong>en</strong>de sätt betecknar mina refl ektioner<br />

i samtal med promov<strong>en</strong>der och akademianställda.<br />

Det är skillna<strong>d<strong>en</strong></strong> mellan vardag och fest <strong>som</strong><br />

skapar ritualtörst. Därför måste promotion<strong>en</strong> vara<br />

exotisk. Man skall var klädd i frack och <strong>d<strong>en</strong></strong> veckade<br />

hatt<strong>en</strong>, man skall följa ritualer med pedeller och<br />

spiror, det skall talas ett språk <strong>som</strong> inte används till<br />

vardags, d.v.s. latinet, man skall få ett betyg, d.v.s.<br />

diplomet med sigill <strong>som</strong> befi nner sig så långt från de<br />

vanliga datapappersutskrifterna <strong>som</strong> möjligt.<br />

14 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

Bologna och Paris<br />

brukar anges<br />

<strong>som</strong> de tidigaste<br />

universitetsstäderna.<br />

Från dessa<br />

medeltida universitet<br />

härstammar naturligt<br />

också största<br />

del<strong>en</strong> av de traditioner,<br />

seder och symboler<br />

<strong>som</strong> moderna<br />

universitet anammat.<br />

Redan i slutet<br />

av 1480-talet lär <strong>en</strong><br />

högtidlig universitetsfest,<br />

<strong>som</strong> kallades<br />

promotion, ha<br />

fi rats vid Uppsala<br />

universitet, grundat<br />

1477. Tydligare dokum<strong>en</strong>t<br />

fi nns dock<br />

från 1600-talet från<br />

det återuppståndna<br />

universitetet. <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong> har å sin<br />

sida bevarat fl era<br />

promotionstraditioner<br />

från Kungliga<br />

<strong>Akademi</strong><strong>en</strong>s<br />

tid (1640) <strong>som</strong> tog<br />

exempel från Uppsala.<br />

Utöver <strong>d<strong>en</strong></strong> s.k.<br />

Ulla Achrén är <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s<br />

informationschef.<br />

promotionsterminologin hör hit exempelvis latinet,<br />

spirorna och hedersdoktorerna.<br />

ORDET PROMOVERA KOMMER från latinets<br />

promovere <strong>som</strong> betyder skjuta fram eller befordra.<br />

Promotor är person<strong>en</strong> <strong>som</strong> befordrar eller inviger<br />

personer till deras nya värdighet. Promotor överlåter<br />

också de yttre teck<strong>en</strong> eller insignier <strong>som</strong> promov<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong><br />

får. Hatt<strong>en</strong>, värjan och diplomet är exempel<br />

på insignier.<br />

Manliga teknologie doktorer vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

har därutöver <strong>en</strong> broderad sammetskrage <strong>som</strong> de<br />

beklär frack<strong>en</strong>s krage med. I år används för första<br />

gång<strong>en</strong> <strong>en</strong> brosch <strong>som</strong> de kvinnliga teknologie doktorerna<br />

fäster på vänstra sidan av bröstet. D<strong>en</strong>na<br />

brosch är ett ypperligt exempel på hur fakulteterna,<br />

<strong>som</strong> beslutar om insignierna, lever i nuet; <strong>d<strong>en</strong></strong> manliga<br />

dominans<strong>en</strong> var markant bland tidigare promov<strong>en</strong>der.<br />

Av dem <strong>som</strong> promoveras i maj är närmare hälft<strong>en</strong><br />

kvinnor. Det största antalet promov<strong>en</strong>der har kemisk-tekniska<br />

fakultet<strong>en</strong> <strong>som</strong> också har det största


antalet utländska doktorer. Närmare <strong>en</strong> femtedel av<br />

teknologie doktorerna är kvinnor. Humanistiska fakultet<strong>en</strong><br />

och matematisk-naturvet<strong>en</strong>skapliga fakultet<strong>en</strong>,<br />

<strong>som</strong> vid <strong>d<strong>en</strong></strong> Kungliga <strong>Akademi</strong><strong>en</strong> bildade <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

fi losofi ska fakulte-<br />

”Det är skillna<strong>d<strong>en</strong></strong> mellan vardag och fest<br />

<strong>som</strong> skapar ritualtörst”<br />

t<strong>en</strong>, har gem<strong>en</strong>sam<br />

promotor. Från<br />

Uppsala och Kungliga<br />

<strong>Akademi</strong><strong>en</strong>s<br />

tider härstammar också latinet. Med undantag av<br />

kemisk-tekniska fakultet<strong>en</strong> sker själva promotionsakt<strong>en</strong><br />

på latin. Också diplomet, exam<strong>en</strong>sbeviset, är<br />

skrivet på latin.<br />

JUBELDOKTORER KALLAS DE personer <strong>som</strong><br />

promoverades för femtio år sedan. <strong>Akademi</strong>n promoverar<br />

i maj två jubeldoktorer, båda vid kemisktekniska<br />

fakultet<strong>en</strong>. Bruket med jubelår upptogs<br />

under medelti<strong>d<strong>en</strong></strong> och på 1600- och 1700-talet började<br />

man i Tyskland och Holland fi ra femtioåriga<br />

äkt<strong>en</strong>skap <strong>som</strong> guldbröllop. Sedermera uttryckte<br />

bl.a. Linné klart syn<strong>en</strong> på promotion<strong>en</strong> <strong>som</strong> ett äkt<strong>en</strong>skap<br />

mellan två kontrah<strong>en</strong>ter, nämlig<strong>en</strong> vet<strong>en</strong>skap<strong>en</strong><br />

och promov<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong>.<br />

Hedersdoktorerna utses av fakulteterna. <strong>Akademi</strong>n<br />

förlänar 14 personer värdighet<strong>en</strong> av hedersdoktor<br />

i maj. Det fi nns inte eg<strong>en</strong>tlig<strong>en</strong> några regler<br />

för vilka <strong>som</strong> får utses till hedersdoktorer. Fakulteterna<br />

beslutar välja till hedersdoktor <strong>en</strong> person <strong>som</strong><br />

anting<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om sin verksamhet arbetat akademin<br />

eller samhället till fromma eller på grund av vet<strong>en</strong>skapliga<br />

meriter.<br />

HATTEN SYMBOLISERAR vet<strong>en</strong>skaplig frihet.<br />

Redan för de forna romarna var hatt<strong>en</strong> <strong>en</strong> symbol<br />

för <strong>en</strong> fri och självständig man och bl.a. <strong>en</strong> frikänd<br />

slav fi ck <strong>en</strong> röd hatt för sin nya ställning <strong>som</strong> <strong>en</strong> fri<br />

man. Åtminstone vid doktorspromotion<strong>en</strong> 1643 vid<br />

Kungliga <strong>Akademi</strong><strong>en</strong> bar fi losofi e magistrarna purpurröda<br />

baretter så<strong>som</strong> man gjort i Uppsala.<br />

Doktorshattar av idag torde ha tagits i bruk först<br />

efter att Kungliga <strong>Akademi</strong><strong>en</strong> fl yttades till Helsingfors.<br />

Förmodlig<strong>en</strong> användes de första gång<strong>en</strong> vid<br />

promotion<strong>en</strong> i Helsingfors år 1840. Utöver modell<strong>en</strong><br />

har också doktorshatt<strong>en</strong>s färg varierat.<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s samtliga sju fakulteter har <strong>en</strong><br />

svart doktorshatt, <strong>d<strong>en</strong></strong> traditionella veckade höga<br />

hatt<strong>en</strong>. Teknologernas hatt har uppåtvikta brätt<strong>en</strong>,<br />

m<strong>en</strong> i övrigt är <strong>d<strong>en</strong></strong> lik de andra hattarna.<br />

Hattarna är styva och anpassade <strong>en</strong>ligt huvudformatet.<br />

För att garantera att hatt<strong>en</strong> passar, måste<br />

huvudform<strong>en</strong> ritas av med <strong>en</strong> special ”hattmaskin”.<br />

Efter<strong>som</strong> dylika apparater inte – med undantag<br />

av Sverige – fi nns utomlands, har man för de idag<br />

många utländska promov<strong>en</strong>derna utarbetat direktiv<br />

för mätandet av huvudets diameter på olika ställ<strong>en</strong>.<br />

Det är ett ständigt spänningsmom<strong>en</strong>t huruvida<br />

hatt<strong>en</strong> faller ner över öron<strong>en</strong> eller blir gungande lätt<br />

på hjässan. Oftast sitter <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>som</strong> på beställning.<br />

Teologie doktorshatt<strong>en</strong> har i stället för ett spänne<br />

eller lyra ett band. <strong>Akademi</strong>ns teknologer och ekonomer<br />

har låtit designa<br />

egna lyror. På teknologernas<br />

lyra omringas<br />

<strong>en</strong> b<strong>en</strong>z<strong>en</strong>ring av <strong>en</strong><br />

lagerkrans. På ekonomie<br />

doktorernas lyra omfamnas Merkuriusstav<strong>en</strong><br />

med två ormar av lagerblad jämte liljor. De övriga<br />

fakulteterna har valt att använda Helsingfors universitets<br />

lyra där <strong>d<strong>en</strong></strong> akademiska lyran omringas<br />

av <strong>en</strong> lagerkrans.<br />

Doktorsvärjan är <strong>en</strong> sed <strong>som</strong> härstammar från<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> medicinska fakultet<strong>en</strong>. Med ti<strong>d<strong>en</strong></strong> har bruket<br />

brett ut sig till fl era andra fakulteter. Vid akademin<br />

bär fi losofi e och pedagogie doktorerna värja och<br />

likaså doktorerna från Samhälls- och vårdvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong>. Värjan är med undantag av <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

s.k. parerplåt<strong>en</strong> likadan vid alla universitet. Brahevingarna<br />

symboliserar <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s parerplåt.<br />

SPIRORNA HÖR TILL universitetets allmänt ceremoniella<br />

rekvisita. I akademiska sammanhang<br />

symboliserar spirorna lärosätets juridiska frihet,<br />

för att inte säga särställning. Vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> används<br />

de numera <strong>en</strong>dast vid promotionerna och<br />

bärs till promotionssal<strong>en</strong> i spets<strong>en</strong> för procession<strong>en</strong>,<br />

d.v.s. det akademiska intåget med samtliga promov<strong>en</strong>der,<br />

gästande kanslerer och rektorer samt akademistat<strong>en</strong>.<br />

Spirorna bärs in av två personer <strong>som</strong><br />

kallas pedeller. B<strong>en</strong>ämning<strong>en</strong> kommer från Uppsala<br />

där dessa personer ursprunglig<strong>en</strong> var kungliga<br />

vaktmästare. På akademin fungerar två manliga<br />

studerande <strong>som</strong> pedeller.<br />

FÖR FLERA DOKTORANDER fungerar <strong>en</strong> stundande<br />

promotion <strong>som</strong> morot att skynda på med<br />

avhandling<strong>en</strong>. För fl era redan utexaminerade är<br />

doktorspromotion<strong>en</strong> ett bevis på avslutad akademisk<br />

karriär. För dem <strong>som</strong> fortsätter forska har<br />

promotion<strong>en</strong> betydels<strong>en</strong> av inkörsport i <strong>d<strong>en</strong></strong> akademiska<br />

gem<strong>en</strong>skap<strong>en</strong> där doktorspromotion<strong>en</strong> är <strong>en</strong><br />

sed bland många traditioner. Det fi nns <strong>en</strong> förväntan<br />

bland alla dessa promov<strong>en</strong>der att <strong>en</strong> promotion<br />

skall kunna bjuda på något speciellt och annorlunda<br />

– något <strong>som</strong> motvikt till vardag och trivialiteter.<br />

Därför känns det för mig både motiverande och utmanande<br />

att vara spindeln i nätet i arrangemang<strong>en</strong>,<br />

att dela på ritualtörst<strong>en</strong>. Samtidigt känner jag <strong>en</strong> oro<br />

för att de allt tätare förekommande promotionerna<br />

skall bli rutin. Deltagarna, både promov<strong>en</strong>derna<br />

och gästerna, bör kunna känna stämning<strong>en</strong> av <strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>astå<strong>en</strong>de händelse och ett akademiskt ev<strong>en</strong>emang<br />

där varje <strong>en</strong>skild promov<strong>en</strong>d är huvudgäst.<br />

ULLA ACHRÉN<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

15


Bättre grafi sk form betonas<br />

Samarbetsmöjligheter i fokus på print- och mediamässa på FC<br />

■ I ett kommunikationssamhälle<br />

där universitet<strong>en</strong> konkurrerar<br />

med många andra om utrymmet,<br />

krävs <strong>en</strong> g<strong>en</strong>omtänkt kommunikationsstrategi.<br />

D<strong>en</strong> visuella utformning<strong>en</strong><br />

av budskap<strong>en</strong> spelar<br />

här <strong>en</strong> allt större roll.<br />

Vux<strong>en</strong>utbildning<strong>en</strong> är <strong>en</strong> del<br />

av universitetets verksamhet, där<br />

allt hårdare ekonomiska villkor<br />

har framtvingat speciella krav på<br />

synlighet och visuell profi lering.<br />

Fortbildningsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong><br />

vid ÅA har<br />

därför medvetet<br />

gått in för <strong>en</strong> strävan<br />

mot <strong>en</strong> tydligare<br />

grafi sk i<strong>d<strong>en</strong></strong>titet.<br />

Trots <strong>en</strong> mångsidig<br />

och bred verksamhet<br />

är ett möjligast<br />

<strong>en</strong>at ansikte i kontakterna<br />

utåt <strong>en</strong><br />

viktig del av detta<br />

i<strong>d<strong>en</strong></strong>titetsskapande.<br />

Ti<strong>d<strong>en</strong></strong> för suddigt<br />

kopierade A4:<br />

or är defi nitivt förbi i marknadsföringssammanhang.<br />

M<strong>en</strong> samma villkor gäller i allt<br />

högre grad äv<strong>en</strong> universitet<strong>en</strong><br />

<strong>som</strong> helhet. Informationsfl ödet är<br />

idag <strong>en</strong>ormt och det handlar helt<br />

<strong>en</strong>kelt om att höja sig ur mäng<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

och synas. En bra produkt borde<br />

inte få spolieras eller förbises på<br />

grund av <strong>en</strong> tråkig ”förpackning”.<br />

En tydlig grafi sk profi l<br />

En attraktiv och tydlig grafi sk<br />

profi l hjälper alltså till att positionera<br />

avsändar<strong>en</strong> g<strong>en</strong>temot andra<br />

informationslämnare. <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

har, i likhet med de fl esta<br />

andra universitet, sedan fl era år<br />

tillbaka egna grafi ska rekomm<strong>en</strong>dationer<br />

utarbetade av Informations-<br />

och PR-avdelning<strong>en</strong><br />

tillsammans med <strong>en</strong> reklambyrå.<br />

Dessa ger viktiga riktlinjer när det<br />

gäller sådant <strong>som</strong> användning<strong>en</strong><br />

av färger, typsnitt och <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s<br />

logo.<br />

16 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

M<strong>en</strong> ute på institutionerna och<br />

i andra sammanhang görs fortfarande<br />

<strong>en</strong> mängd marknadsförings-<br />

och informationsmaterial<br />

där man inte har tid, kunskap<br />

eller <strong>en</strong>s intresse för visuella aspekter.<br />

Också vet<strong>en</strong>skapliga publikationer,<br />

<strong>som</strong> ofta föregås av<br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm arbetsinsats, skulle förtjäna<br />

ett bättre öde när det gäller<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> grafi ska utformning<strong>en</strong> än<br />

man ibland ser exempel på.<br />

Ett strålande exempel på <strong>en</strong><br />

ÅA-publikation <strong>som</strong> inte anonymt<br />

försvinner i bokhyllan är satsning<strong>en</strong><br />

på Allt av jern <strong>som</strong> utgavs<br />

i samband med humanistc<strong>en</strong>tret<br />

Ark<strong>en</strong>s invigning. Här har man<br />

förstått att ge ett välskrivet innehåll<br />

<strong>en</strong> värdig inramning, <strong>som</strong><br />

faktiskt också får text<strong>en</strong> att lyfta<br />

till högre höjder. Bok<strong>en</strong> är designad<br />

av grafi ker Mikael Syrjälä<br />

på Abografi .<br />

Samarbete ger synergi<br />

Man kan naturligtvis inte kräva<br />

att alla <strong>som</strong> är i behov av marknadsföringsmaterial<br />

själva ska<br />

kunna framställa grafi ska mästerverk.<br />

Sällan är väl marknadsföringsbudget<strong>en</strong><br />

heller sådan för<br />

t.ex. ett seminarium, att man kan<br />

anlita <strong>en</strong> reklambyrå för att vara<br />

säker på att få fram sitt budskap.<br />

För att hjälpa upp <strong>d<strong>en</strong></strong> här situation<strong>en</strong><br />

går <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s tryckeri<br />

in för att i samarbete med In-<br />

formations- och PR-avdelning<strong>en</strong><br />

och Fortbildningsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong>s PRansvariga<br />

bättre utnyttja <strong>d<strong>en</strong></strong> erfar<strong>en</strong>het<br />

och kompet<strong>en</strong>s <strong>som</strong> redan<br />

fi nns internt inom ÅA. Med<br />

and ra ord ska man kunna vända<br />

sig till tryckeriet och få offert på<br />

helhetslösningar från grafi sk design<br />

till tryckning.<br />

Medan <strong>d<strong>en</strong></strong> tekniska sidan av<br />

tryckeriet redan tidigare utvecklats<br />

långt under direktör Christer<br />

Bergmans ledning,<br />

har beredskap<strong>en</strong><br />

för<br />

mer krävande<br />

grafi sk formgivning<br />

hittills<br />

inte funnits.<br />

Man kan<br />

också vända sig<br />

direkt till FC<br />

om behovet av<br />

hjälp uttrycklig<strong>en</strong><br />

gäller <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

visuella bit<strong>en</strong>.<br />

Beställningar<br />

tas emot i <strong>d<strong>en</strong></strong> mån de FC-interna<br />

behov<strong>en</strong> medger. In get hindrar<br />

heller att ÅA-externa uppdrag<br />

kan komma ifråga under samma<br />

premisser.<br />

Det kan också på sikt bli aktuellt<br />

med skräddarsydd kursverksamhet<br />

i anslutning till detta, bero<strong>en</strong>de<br />

på vilka önskemål<strong>en</strong> är.<br />

Mässa kring print & media<br />

För att markera de nyetablerade<br />

samarbetssträvan<strong>d<strong>en</strong></strong>a planerar<br />

Fortbildningsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong> vid <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong> i samarbete med <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong>s tryckeri och Informations-<br />

och PR-avdelning<strong>en</strong>, <strong>en</strong><br />

minimässa kring visuell kommunikation<br />

och print & media.<br />

Mässan arrangeras fredag<strong>en</strong><br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> 1 april 2005, kl. 13–16 och<br />

äger rum i Fortbildningsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong>s<br />

utrymm<strong>en</strong> vid Fabriksgatan<br />

2. Där kan <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>som</strong> är intresserad<br />

bekanta sig med trycksaker och<br />

trycksaksdesign inom ÅA och få


svar på frågor om vilka möjligheter<br />

<strong>som</strong> står till buds när det gäller<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> trycktekniska framställning<strong>en</strong>.<br />

Informationschef Ulla<br />

Achrén från Informations- och<br />

PR-avdelning<strong>en</strong> öppnar mässan<br />

med ett anförande i anslutning<br />

MfÅA NOTERAR<br />

Några<br />

exempel på<br />

utse<strong>en</strong>det<br />

hos publikationer<br />

<strong>som</strong><br />

ges ut vid<br />

ÅA.<br />

<strong>Åbo</strong>forskare pres<strong>en</strong>terar<br />

framgångsrik hjärnforskning<br />

■ Forskare vid <strong>Åbo</strong> PET C<strong>en</strong>trum och psykologiska institution<strong>en</strong><br />

vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> har <strong>som</strong> de första kunnat<br />

mäta utsöndring av ett viktigt neurotransmittorämne,<br />

dopamin, i hjärnbark<strong>en</strong> då friska försökspersoner utförde<br />

<strong>en</strong> uppgift <strong>som</strong> kräver uppmärksamhet och minnesförmåga.<br />

Under testprestation<strong>en</strong> observerades ökad dopaminutsöndring<br />

i pannlob<strong>en</strong> samt i de inre delarna av<br />

vänstra tinninglob<strong>en</strong>.<br />

Mätning<strong>en</strong> utfördes med PET-kamera och ett spårämne<br />

<strong>som</strong> binder sig vid dopaminreceptorerna i hjärnbark<strong>en</strong>s<br />

nervceller. D<strong>en</strong>na nya metod förbättrar radikalt<br />

till ÅA:s grafi ska rekomm<strong>en</strong>dationer.<br />

När det gäller seminarie- och<br />

konfer<strong>en</strong>sarrangemang har FC<br />

för övrigt lång erfar<strong>en</strong>het och<br />

kan erbjuda helhetslösningar<br />

från marknadsföring till prak-<br />

tiskt g<strong>en</strong>omförande. Äv<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong>na<br />

bit kommer att fi nnas med på ett<br />

hörn under mässan. Välkomm<strong>en</strong>!<br />

PETER SIEGFRIDS<br />

Fotnot: Artikeln har tidigare publicerats<br />

i Lärlust 1/2005<br />

möjligheterna att forska i kognition<strong>en</strong>s och emotion<strong>en</strong>s<br />

neurokemi hos människor.<br />

Neurotransmittorämn<strong>en</strong> <strong>som</strong> dopamin reglerar kommunikation<strong>en</strong><br />

mellan nervceller, m<strong>en</strong> tidigare har man<br />

inte haft metoder för att forska i dopaminets roll för<br />

hjärnbark<strong>en</strong>s funktioner hos friska människor. Dopamin<br />

är ett speciellt viktigt neurotransmittorämne, efter<strong>som</strong><br />

hjärnans dopaminsystem drabbas t.ex. vid Parkinsons<br />

sjuka och schizofr<strong>en</strong>i. Dessutom antas avvikelser i dopaminsystemet<br />

ha <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tral betydelse för ett fl ertal problem<br />

<strong>som</strong> depression, autism och rusmedelsproblem.<br />

<strong>Åbo</strong>forskarnas resultat visar att PET-meto<strong>d<strong>en</strong></strong> kan ha<br />

vida tillämpningsmöjligheter vid utredningar av hjärnbark<strong>en</strong>s<br />

dopaminsystem hos människor.<br />

Resultat<strong>en</strong> har publicerats i det s<strong>en</strong>aste numret av<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> ansedda neurovet<strong>en</strong>skapliga tidskrift<strong>en</strong> The Journal<br />

of Neurosci<strong>en</strong>ce.<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

17


DISPUTATIONER<br />

VÅRDVETENSKAP<br />

HVL Oili Kärkkäin<strong>en</strong> disputerar i<br />

vårdvet<strong>en</strong>skap fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 18 mars<br />

på avhandling<strong>en</strong> ”Docum<strong>en</strong>tation of<br />

pati<strong>en</strong>t <strong>ca</strong>re as evi<strong>d<strong>en</strong></strong>ce of <strong>ca</strong>ring<br />

substance”.<br />

● Disputation<strong>en</strong> äger rum kl.<br />

12 i <strong>Akademi</strong>sal<strong>en</strong>, Kvarn<strong>en</strong>.<br />

Oppon<strong>en</strong>t är prof. Margareta<br />

Ehnfors, Örebro universitet, och<br />

<strong>som</strong> kustos fungerar prof. Katie<br />

Eriksson.<br />

Så här sammanfattar Oili<br />

Kärkkäin<strong>en</strong> själv sin avhandling:<br />

”Hälso- och sjukvår<strong>d<strong>en</strong></strong> står<br />

idag inför stora förändringar,<br />

<strong>som</strong> baserar sig på det nationella<br />

hälsoprogrammet, <strong>som</strong> utgavs<br />

av Social- och hälsovårdsministeriet<br />

år 2002. I programmet<br />

förutsätts att hela hälso- och<br />

sjukvår<strong>d<strong>en</strong></strong> i Finland övergår<br />

till elektronisk dokum<strong>en</strong>tation<br />

fram till slutet av år 2007. En av<br />

dag<strong>en</strong>s stora frågor för vårdandet<br />

är därför hur man skall dokum<strong>en</strong>tera<br />

pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s vård, vilk<strong>en</strong><br />

struktur och vilka begrepp <strong>som</strong><br />

skall användas.<br />

Inför <strong>d<strong>en</strong></strong>na utmaning är det<br />

viktigt att också vårdvet<strong>en</strong>skap<strong>en</strong><br />

deltar i diskussion<strong>en</strong> och tar<br />

fram frågor <strong>som</strong> berör vårdandets<br />

dokum<strong>en</strong>tation. Efter<strong>som</strong><br />

vård och dess dokum<strong>en</strong>tation alltid<br />

avspeglar <strong>d<strong>en</strong></strong> världsbild och<br />

de attityder <strong>som</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>skilda<br />

vårdar<strong>en</strong> och organisation<strong>en</strong> har,<br />

blir grundfrågan för forskarna<br />

18 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

vilk<strong>en</strong> världsbild och människosyn<br />

vårdandets dokum<strong>en</strong>tation<br />

skall grundas på. Ett ställningstagande<br />

till dessa frågor utgör<br />

<strong>en</strong> av de grundläggande värdeetiska<br />

frågorna kring dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong>.<br />

Avsikt<strong>en</strong> med <strong>d<strong>en</strong></strong>na forskning<br />

är att nå <strong>en</strong> ny vet<strong>en</strong>skaplig syn<br />

på vilk<strong>en</strong> man skulle kunna basera<br />

vårdandets dokum<strong>en</strong>tation,<br />

samt att nå <strong>en</strong> ökad förståelse för<br />

dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> <strong>som</strong> <strong>en</strong> refl ektion<br />

av vårdpraktik. Avsikt<strong>en</strong> är<br />

också att skapa <strong>en</strong> struktur för<br />

vårddokum<strong>en</strong>tation <strong>som</strong> baserar<br />

sig på <strong>en</strong> vårdvet<strong>en</strong>skaplig teori.<br />

Syftet är att lyfta fram pati<strong>en</strong>ternas<br />

syn på vår<strong>d<strong>en</strong></strong> samt att<br />

synliggöra vårdandet så mångsidigt<br />

<strong>som</strong> möjligt. D<strong>en</strong> teoretiska<br />

utgångspunkt<strong>en</strong> är Erikssons<br />

(2001) teori om hälsa, lidande<br />

och vårdande.<br />

Som metod för att applicera<br />

det teoretiska tankesättet på <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

kliniska verklighet<strong>en</strong> tillämpades<br />

Gadamers (1988) teori om<br />

herm<strong>en</strong>eutisk erfar<strong>en</strong>het. D<strong>en</strong> är<br />

indelad i fyra faser: explicit analys<br />

av förförståelse, herm<strong>en</strong>eutisk<br />

dialog, sammansmältning av<br />

horisonter och aktiv applikation.<br />

I forskning<strong>en</strong>s första fas fördjupades<br />

kunskap<strong>en</strong> om <strong>d<strong>en</strong></strong> processmodell,<br />

<strong>som</strong> ingår i <strong>d<strong>en</strong></strong> valda<br />

teorin för att explicitgöra vårdprocess<strong>en</strong>s<br />

teoretiska utgångspunkter<br />

i relation till vårdandets<br />

dokum<strong>en</strong>tation.<br />

I <strong>d<strong>en</strong></strong> andra fas<strong>en</strong> g<strong>en</strong>omfördes<br />

tre herm<strong>en</strong>eutiska dialoger<br />

mellan teori och praktik. Som<br />

resultat av dessa dialoger skapades<br />

<strong>en</strong> struktur för vårdandets<br />

dokum<strong>en</strong>tation.<br />

För att nå <strong>en</strong> bredare syn på<br />

vårddokum<strong>en</strong>tation utfördes<br />

ännu <strong>en</strong> kvalitativ metasyntes<br />

av 14 kvalitativa forskningsrapporter<br />

om vårddokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong>s<br />

substans. Metasyntes<strong>en</strong>s resultat<br />

visade att <strong>d<strong>en</strong></strong> individuella pati<strong>en</strong>tvår<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

inte är synlig i vårddokum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

och att de problem<br />

<strong>som</strong> defi nieras för pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong> inte<br />

nödvändigtvis sammanfaller<br />

med pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s behov av vård.<br />

Etiska frågor rörande vårddokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong>s<br />

substans diskuterades<br />

sällan i forskningsrapporterna.<br />

D<strong>en</strong> skapade struktur<strong>en</strong> applicerades<br />

på klinisk verklighet<br />

i <strong>en</strong> interv<strong>en</strong>tionsstudie på sju<br />

vårdavdelningar. Studi<strong>en</strong> pågick<br />

under åtta veckor. Avsikt<strong>en</strong> var<br />

att nå kunskap om huruvida <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

pres<strong>en</strong>terade struktur<strong>en</strong> beskriver<br />

det <strong>som</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong>ligt teorin<br />

skulle beskriva.<br />

De medverkande avdelningarnas<br />

dokum<strong>en</strong>tation av vård<br />

evaluerades före och efter interv<strong>en</strong>tion<strong>en</strong>.<br />

Därefter insamlades<br />

vårdarnas erfar<strong>en</strong>heter av dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>ligt <strong>d<strong>en</strong></strong> applicerade<br />

struktur<strong>en</strong> med hjälp av ett<br />

frågeformulär.<br />

Resultat<strong>en</strong> av interv<strong>en</strong>tion<strong>en</strong><br />

visade att kännedom om struktur<strong>en</strong>s<br />

teoretiska perspektiv gjorde<br />

det lättare att dokum<strong>en</strong>tera <strong>en</strong>ligt<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> applicerade struktur<strong>en</strong> och<br />

de teoribaserade begrepp <strong>som</strong><br />

struktur<strong>en</strong> innehöll.<br />

D<strong>en</strong> g<strong>en</strong>omförda evaluering<strong>en</strong><br />

visade att innehåll<strong>en</strong> i de evaluerade<br />

vårddokum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> för det<br />

mesta behandlade pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s<br />

livsfunktioner och konkreta åtgärder,<br />

samt att pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s eller<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> anhörigas erfar<strong>en</strong>heter och<br />

syn på vår<strong>d<strong>en</strong></strong> var sparsamt dokum<strong>en</strong>terade.<br />

Som resultat av <strong>d<strong>en</strong></strong> herm<strong>en</strong>eutiska<br />

förståelseprocess<strong>en</strong><br />

omarbetades <strong>d<strong>en</strong></strong> i forskning<strong>en</strong><br />

tidigare framställda struktur<strong>en</strong>.<br />

I <strong>d<strong>en</strong></strong> nya version<strong>en</strong> fokuseras<br />

vårddokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong> på vårdandets<br />

kärninnehåll och på det<br />

<strong>som</strong> är gem<strong>en</strong>samt i vårdandet<br />

inom alla områ<strong>d<strong>en</strong></strong> av vård.<br />

En slutsats av forskning<strong>en</strong> kan<br />

konstateras vara att det är möjligt<br />

att skapa <strong>en</strong> teoribaserad konsekv<strong>en</strong>t<br />

struktur för vårdandets<br />

dokum<strong>en</strong>tation.<br />

G<strong>en</strong>om att fokusera dokum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong><br />

på pati<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s hälsa och<br />

lidande är det möjligt att få <strong>en</strong><br />

mångsidig syn och helhetsbild av<br />

vårdandet.”


NYTESTAMENTLIG<br />

EXEGETIK<br />

TM Mika Hietan<strong>en</strong> disputerar i<br />

nytestam<strong>en</strong>tlig exegetik fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

8 april på avhandling<strong>en</strong> ”Paul’s Argum<strong>en</strong>tation<br />

in Galatians: A Pragmadialecti<strong>ca</strong>l<br />

Analysis of Gal. 3.1–5.12”.<br />

● Disputation<strong>en</strong> äger rum kl. 12 i<br />

aud. Brahe, Biskopsgatan 17. Som<br />

oppon<strong>en</strong>t fungerar TD Dieter<br />

Mitternacht, Lunds universitet,<br />

och <strong>som</strong> kustos prof. Sixt<strong>en</strong> Ekstrand.<br />

Så här sammanfattar Mika<br />

Hietan<strong>en</strong> själv sin avhandling:<br />

”Galaterbrevet är ett av Nya<br />

testam<strong>en</strong>tets viktigaste brev och<br />

erbjuder <strong>en</strong> god startpunkt för <strong>en</strong><br />

granskning av Paulus argum<strong>en</strong>tation.<br />

Brevet är polemiskt och<br />

innehåller många argum<strong>en</strong>tativa<br />

avsnitt. Paulus ville upp<strong>en</strong>barlig<strong>en</strong><br />

argum<strong>en</strong>tera så skickligt och<br />

väl <strong>som</strong> möjligt för att övertyga<br />

sina adressater. Trots att Paulus<br />

argum<strong>en</strong>tation ofta är ett tema<br />

inom nytestam<strong>en</strong>tlig exegetik<br />

har <strong>en</strong>dast få g<strong>en</strong>omfört <strong>en</strong> regelrätt<br />

argum<strong>en</strong>tationsanalys av <strong>en</strong><br />

paulinsk text.<br />

Som vet<strong>en</strong>skaplig disciplin är<br />

argum<strong>en</strong>tationsanalys <strong>en</strong>dast<br />

tjugo år gammal. Med hjälp av<br />

<strong>en</strong> sofi stikerad metod kan Paulus<br />

argum<strong>en</strong>tation nu analyseras<br />

med <strong>en</strong> precision <strong>som</strong> inte varit<br />

möjlig inom ramarna för <strong>en</strong> sedvanlig<br />

exeges. D<strong>en</strong> pragmadia-<br />

lektiska meto<strong>d<strong>en</strong></strong>, <strong>som</strong> utvecklats<br />

i Amsterdam, möjliggör <strong>en</strong> argum<strong>en</strong>tationsanalys<br />

<strong>som</strong> är både<br />

deskriptiv och normativ. Å <strong>en</strong>a<br />

sidan kan Paulus argum<strong>en</strong>tation<br />

beskrivas, så<strong>som</strong> sambandet<br />

mellan premisser och slutledningar,<br />

argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>s struktur,<br />

samt drag i argum<strong>en</strong>tation<strong>en</strong><br />

<strong>som</strong> hänför sig till logos, ethos<br />

och pathos. Å andra sidan erbjuder<br />

meto<strong>d<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> bedömning mot<br />

bakgrun<strong>d<strong>en</strong></strong> av <strong>en</strong> uppsättning<br />

g<strong>en</strong>erella regler för god argum<strong>en</strong>tation.<br />

D<strong>en</strong> andliga karaktär<strong>en</strong><br />

hos Paulus budskap befriar<br />

honom inte från rationalitet och<br />

hans sätt att argum<strong>en</strong>tera visar<br />

att han inte heller själv ansåg att<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> skulle ha gjort det.<br />

I analys<strong>en</strong> isoleras och beskrivs<br />

de <strong>en</strong>skilda argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

på ett nytt sätt och i fl era fall erbjuds<br />

nya tolkningar. Resultat<strong>en</strong><br />

visar att Paulus argum<strong>en</strong>tation<br />

i fl era avse<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong> är bristfällig.<br />

Mest iögon<strong>en</strong>fallande är att<br />

viktiga grundförutsättningar<br />

för <strong>en</strong> god argum<strong>en</strong>tation är i<br />

obalans: Paulus pres<strong>en</strong>terar sina<br />

argum<strong>en</strong>t med auktoritet och<br />

hotelser. Detta skapar <strong>en</strong> spänning<br />

i text<strong>en</strong>. Paulus bemödar sig<br />

att lägga fram ett brett spektrum<br />

av argum<strong>en</strong>t för sina påstå<strong>en</strong><strong>d<strong>en</strong></strong><br />

samtidigt <strong>som</strong> han ger intrycket<br />

av att <strong>en</strong>dast vilja deklarera vissa<br />

konklusioner utan att föra <strong>en</strong><br />

kritisk argum<strong>en</strong>tation över huvudtaget.<br />

Många slutsatser pres<strong>en</strong>teras<br />

<strong>som</strong> självklara äv<strong>en</strong> då<br />

de inte är det.<br />

Paulus stil ligger långt från<br />

<strong>en</strong> idealisk modell för hur man<br />

bör föra <strong>en</strong> diskussion och tycks<br />

bäst ägnad dem för vilka Paulus<br />

auktoritet i sig är ett gott skäl<br />

att acceptera hans argum<strong>en</strong>t.<br />

Analys<strong>en</strong> påvisar bruket av <strong>en</strong><br />

argum<strong>en</strong>tationsstrategi i vilk<strong>en</strong><br />

retorik är <strong>en</strong> integrerad del. Avhandling<strong>en</strong><br />

visar att <strong>en</strong> modern<br />

metod för argum<strong>en</strong>tationsanalys<br />

erbjuder värdefulla verktyg<br />

för <strong>en</strong> fullvärdig exeges av <strong>en</strong><br />

argum<strong>en</strong>tativ text. D<strong>en</strong> pragmadialektiska<br />

meto<strong>d<strong>en</strong></strong> hjälper<br />

oss förstå och att med precision<br />

beskriva såväl individuella argum<strong>en</strong>t<br />

<strong>som</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> övergripande<br />

argum<strong>en</strong>tationsstrategin.”<br />

Avhandling<strong>en</strong> är <strong>en</strong> del av<br />

Finlands akademis spetsforsknings<strong>en</strong>het<br />

”Framväxt<strong>en</strong> av tidig<br />

judisk och krist<strong>en</strong> ideologi”.<br />

VÅRDVETENSKAP<br />

HVM Åsa Roxberg disputerar i<br />

vårdvet<strong>en</strong>skap fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 8 april<br />

på avhandling<strong>en</strong> ”Vårdande och ickevårdande<br />

tröst”.<br />

● Disputation<strong>en</strong> äger rum kl. 15<br />

i <strong>Akademi</strong>sal<strong>en</strong>, Kvarn<strong>en</strong>. Som<br />

oppon<strong>en</strong>t fungerar prof. Astrid<br />

Norberg, Umeå universitet, och<br />

<strong>som</strong> kustos prof. Katie Eriksson.<br />

Så här sammanfattar Åsa Roxberg<br />

själv sin avhandling:<br />

”Syftet med avhandling<strong>en</strong> är<br />

att, ur ett vårdvet<strong>en</strong>skapligt och<br />

ett i detta inkluderat vårdteologiskt<br />

perspektiv, belysa innebör<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

av f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>et tröst och hur<br />

tröst förhåller sig till lidande och<br />

vård. Det görs i två empiriska<br />

intervjustudier med vårdare och<br />

äldre vårdtagare samt <strong>en</strong> tredje<br />

delstudie <strong>som</strong> analyserar tröst<br />

så<strong>som</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> framstår i Jobs bok i<br />

Gamla testam<strong>en</strong>tet. Dessa delstudier<br />

behandlar vårdares upplevelse<br />

av tröst och att trösta, äldre<br />

vårdtagares upplevelse av tröst<br />

samt Jobs upplevelse av tröst.<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

19


DISPUTATIONER, forts.<br />

Metodologiskt har forskning<strong>en</strong><br />

sin utgångspunkt i f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologi<br />

och herm<strong>en</strong>eutik. En f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>ologisk-herm<strong>en</strong>eutisk<br />

metod,<br />

inspirerad av Paul Ricoeur, har<br />

använts för textanalyserna.<br />

I avhandling<strong>en</strong> behandlas<br />

också det <strong>som</strong> är signifi kant för<br />

poetisk och religiös text. De metaforer<br />

<strong>som</strong> förekommer i de empiriska<br />

delstudierna med vårdare<br />

och äldre analyseras för att ta<br />

tillvara det överskott av m<strong>en</strong>ing<br />

<strong>som</strong> metaforer, <strong>en</strong>ligt Ricoeur,<br />

kan uttrycka.<br />

Resultatet visar fem övergripande<br />

innebörder: D<strong>en</strong> motsägelsefulla<br />

tröst<strong>en</strong>, D<strong>en</strong> sammanbindande<br />

tröst<strong>en</strong>, D<strong>en</strong> stumma tröst<strong>en</strong>,<br />

D<strong>en</strong> okontrollerade tröst<strong>en</strong><br />

och D<strong>en</strong> vilsamma tröst<strong>en</strong>.<br />

En vårdande tröst är motsägelsefull<br />

såtillvida att <strong>d<strong>en</strong></strong> innebär<br />

dels att <strong>d<strong>en</strong></strong> lidande överläm-<br />

● MOTIONSKAMPANJEN MARS–APRIL 2005<br />

Hoppas ni hunnit motionera fl itigt! Om inte, så är<br />

det inte så farligt då <strong>en</strong>dast <strong>en</strong> fjärdedel av kampanjti<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

har gått. Man hinner m.a.o. skrapa ihop<br />

massor av poäng ännu. Hittills har man inte kunnat<br />

skylla på vädret heller och fortsätter det så här<br />

kallt så kan vi skida länge ännu i vår.<br />

BEACHVOLLEY INOMHUS Arrangeras i Peltola<br />

2–3.4. Klasser: damer, herrar motion, herrar tävling,<br />

mixed motion, mixed tävling. Anmälningar<br />

till idrottskansliet s<strong>en</strong>ast 22.3 kl. 15.00.<br />

HANDBOLL (Isaskar) Arrangeras i Peltola lördag<br />

16.4 från kl. 12.00 framåt. Klasser: damer, herrar.<br />

Anmälningar till idrottskansliet s<strong>en</strong>ast 6.4 kl.<br />

15.00.<br />

RINKFOTBOLL (Isaskar) Arrangeras i Impivaara<br />

22–23.4. Både dam- och herrturnering. Anmälningar<br />

till idrottskansliet s<strong>en</strong>ast 13.4 kl. 15.00.<br />

ORIENTERING/ÅA-MÄSTERSKAP Arrangeras<br />

onsdag 13.4 i Impivaara. Start kl. 17.00, samling<br />

vid simhall<strong>en</strong> kl. 16.30. Klasser: damer, herrar.<br />

Tävlingssträckan är <strong>ca</strong> 4 km lång och lätt. Anmälningar<br />

till idrottskansliet s<strong>en</strong>ast 6.4 kl. 15.00.<br />

20 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

nar sitt lidande till någon annan,<br />

dels att lidandet kan ges tillbaka<br />

för att lidas. Tröst kan således<br />

vara att lida. En sammanbindande<br />

tröst är närvarande, d.v.s.<br />

är hos <strong>d<strong>en</strong></strong> lidande och utgår från<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong>nes lidande. D<strong>en</strong>na tröst kännetecknas<br />

av djup gem<strong>en</strong>skap, <strong>en</strong><br />

upplevelse av att vara förstådd<br />

på ett djupare sätt. Resultatet<br />

visar också <strong>en</strong> tröst <strong>som</strong> är stum.<br />

D<strong>en</strong>na tröst svarar inte an på<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> lidandes upplevelse av sitt<br />

lidande, är oformlig och saknar<br />

följsamhet för lidandet.<br />

Ett exempel på <strong>en</strong> stum och<br />

icke-vårdande tröst är vännernas<br />

tröst i Jobs bok. D<strong>en</strong>na tröst<br />

förmår inte trösta därför att <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

inte är där Job är, d.v.s. i hans<br />

upplevelse av sitt lidande. Vidare<br />

framstår <strong>en</strong> vårdande tröst <strong>som</strong><br />

okontrollerad därför att <strong>d<strong>en</strong></strong> dels<br />

är spontan, dels bistår <strong>d<strong>en</strong></strong> li-<br />

dande att släppa kontroll<strong>en</strong> över<br />

lidandet. Att släppa kontroll<strong>en</strong><br />

innebär bl.a. att <strong>d<strong>en</strong></strong> lidande ger<br />

upp försök<strong>en</strong> att förstå lidandet<br />

för att istället låta det oförståeliga<br />

vara oförståeligt. G<strong>en</strong>om att ge<br />

upp det <strong>som</strong> på olika sätt binder<br />

lidandet infi nner sig <strong>en</strong> tröstande<br />

och hälsobringande vila i eller<br />

från lidandekamp<strong>en</strong>.<br />

Resultatet <strong>som</strong> helhet tolkas ur<br />

ett vårdvet<strong>en</strong>skapligt perspektiv<br />

<strong>som</strong> vårdgem<strong>en</strong>skap, tro, hälsa<br />

och offer. Tröst <strong>som</strong> hälsa förstås<br />

utifrån <strong>en</strong> teoretisk modell,<br />

inspirerad av Katie Erikssons<br />

ontologiska häl<strong>som</strong>odell. Filosofi<br />

skt-etiskt belyses forskning<strong>en</strong><br />

utifrån företrädesvis Emmanuel<br />

Levinas.<br />

Resultatet diskuteras i förhållande<br />

till tidigare forskning och<br />

i förhållande till vårdvet<strong>en</strong>skap,<br />

samhälle och vård.”<br />

Gäst <strong>som</strong> daterar murbruk<br />

● Som gäst hos projektet International Mortar Dating<br />

besöker professor Robert Hohlfelder, Boulder<br />

University, Colorado, <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 22 mars.<br />

Han håller följande gästföreläsningar vid geologi<br />

och vid konstvet<strong>en</strong>skap:<br />

Klockan 10–12 ”The Roman maritime Concrete<br />

Study: New Insights into harbor construction” i<br />

Auditorium A, Geologicum, Domkyrkotorget 1.<br />

Klockan 14–16 ”Building a Roma Pila in Brindisi:<br />

Experim<strong>en</strong>tal Archaeology and Roman Maritime<br />

Technology”, i Camera Obscura, Ark<strong>en</strong>, Fabriksgatan<br />

2.<br />

Information om<br />

det nya lönesystemet<br />

OBS! Vid utvärdering av <strong>d<strong>en</strong></strong> undervisande personal<strong>en</strong>s<br />

individuella prestationer skall blankett 7 och 8 användas.<br />

Sammanlagt efterfrågas 4 vär<strong>d<strong>en</strong></strong> för <strong>d<strong>en</strong></strong> individuella prestation<strong>en</strong>:<br />

3 för de olika kriterierna plus <strong>en</strong> helhetsutvärdering,<br />

vilk<strong>en</strong> kan avvika från medeltalet av de tre kriterierna.<br />

OBS! De arbetsbeskrivningar <strong>som</strong> legat till grund för bestämning<br />

av kravnivå vid utvecklingssamtalet skall sändas<br />

till arbetsbeskrivning@abo.fi . D<strong>en</strong> elektroniska behandling<strong>en</strong><br />

av arbetsbeskrivningarna underlättar utvärderingsgruppernas<br />

arbete.


PERSONALSPALTEN<br />

Projektet DNL<br />

● Tidtabell<strong>en</strong> för införande av det nya lönesystemet<br />

(DNL) följer <strong>d<strong>en</strong></strong> planerade. Startskottet för<br />

hela process<strong>en</strong> gick i november 2004 då undervisningsministeriet<br />

informerade universitet<strong>en</strong> om det<br />

nya lönesystemets c<strong>en</strong>trala innehåll och g<strong>en</strong>omförande.<br />

Efter <strong>en</strong> int<strong>en</strong>siv planering och strukturering<br />

av det förestå<strong>en</strong>de arbetet hölls i december de första<br />

informationsmöt<strong>en</strong>a och utbildningarna.<br />

Januari och februari 2005 var i alla fall de huvudsakliga<br />

månaderna för informationsspridning<strong>en</strong>.<br />

Jag hoppas ing<strong>en</strong> anställd vid ÅA kan påstå att<br />

hon/han inte hört om det nya lönesystemet. I olika<br />

informationsmöt<strong>en</strong> har närmare 700 personer<br />

deltagit och möt<strong>en</strong> har hållits i <strong>Åbo</strong>, Vasa och i Jakobstad.<br />

Mäng<strong>d<strong>en</strong></strong> har överträffat åtminstone mina<br />

förväntningar och dessutom har atmosfär<strong>en</strong> <strong>en</strong>ligt<br />

min uppfattning varit förvånansvärt positiv.<br />

Givetvis fi nns det också kritiska röster. DNL är<br />

säkert inte det bästa av lönesystem m<strong>en</strong> det är i<br />

alla fall det bästa <strong>som</strong> förhandlingsparterna åstadkommit<br />

och de fl esta inser att möjligheterna att<br />

stanna vid det gamla är rätt obefi ntliga vid det här<br />

laget. M<strong>en</strong> ännu har vi inte sett slutet. Mörka moln<br />

tornar upp sig på sina håll. Upp<strong>en</strong>bart är i alla fall<br />

att det fi nns många <strong>som</strong> gärna byter ut det gamla<br />

lönesystemet mot ett nytt.<br />

Parallellt med <strong>d<strong>en</strong></strong> muntliga information<strong>en</strong><br />

har www-sidorna kontinuerligt uppdaterats och<br />

för närvarande fi nns det <strong>en</strong> imponerande mängd<br />

information utsatt på www.abo.fi /personalinformation/dnl.<br />

Att hålla www-sidorna à jour är ing<strong>en</strong> lätt<br />

uppgift efter<strong>som</strong> information<strong>en</strong> droppat in med<br />

ojämna mellanrum. Dessutom har UVM:s sv<strong>en</strong>ska<br />

service och blankettöversättningarna lämnat<br />

mycket övrigt att önska. Anna-Stina Nyby skall<br />

ha ett stort tack för ett stort tålamod och ett utomor<strong>d<strong>en</strong></strong>tligt<br />

gott arbete.<br />

Nämnas kan också att det i refer<strong>en</strong>sgrupp<strong>en</strong> för<br />

det nya lönesystemet förekommit ett livligt informationsutbyte.<br />

En ytterligare glädjande sak har varit samtalsledarnas<br />

stora uppslutning kring de utbildningar i<br />

utvecklingssamtal <strong>som</strong> hållits. Av de 130 anställda<br />

<strong>som</strong> har till uppgift att föra utvecklingssamtal med<br />

sina medarbetare har 110 g<strong>en</strong>omgått utbildning<strong>en</strong>.<br />

Vid många universitet har man anlitat konsulter<br />

<strong>som</strong> har haft ett par timmars introduktion i<br />

utvecklingssamtal. ÅA gick in för <strong>en</strong> modell med<br />

<strong>en</strong>dagsutbildningar <strong>som</strong> inkluderade frågor kring<br />

ledarskap, utvecklingssamtal och det nya lönesystemet.<br />

Till sak<strong>en</strong>s natur hör att utbildningarna blev allt<br />

mer fokuserade på själva lönesystemet i takt med<br />

att information<strong>en</strong> från UVM blev mera heltäckande<br />

och konkret.<br />

Under februari månad har det kanske mest<br />

omfattande och det mest grundläggande arbetet<br />

gjorts. Jag tänker då på alla <strong>som</strong> funderat, analyserat<br />

och beskrivit sina arbetsuppgifter. Det här har<br />

nödvändigtvis inte alltid varit <strong>en</strong> lätt uppgift m<strong>en</strong><br />

kanske ändå lärande och m<strong>en</strong>ingsfull på sitt sätt.<br />

Forskarnas tillhörighet har länge varit föremål<br />

för underhandlingar på c<strong>en</strong>tral nivå. För <strong>en</strong>dast <strong>en</strong><br />

vecka sedan meddelade stat<strong>en</strong>s arbetsmarknadsverk<br />

via undervisningsministeriet att forskarna i<br />

princip skall höra till <strong>d<strong>en</strong></strong> undervisande personal<strong>en</strong>s<br />

lönesystem. Utan detta beslut skulle det ha<br />

varit omöjligt att komma vidare. Beslutet tillfredsställer<br />

inte alla m<strong>en</strong> ger åtminstone möjligheter att<br />

förhandla på lokal nivå.<br />

Under <strong>d<strong>en</strong></strong> här måna<strong>d<strong>en</strong></strong> skall alla utvecklingssamtal<br />

föras. Vi är mitt inne i ett dynamiskt skede<br />

av process<strong>en</strong> och mycket kan hända. Förhoppningsvis<br />

förs nu många givande samtal och jag<br />

tänker då inte <strong>en</strong>bart på diskussioner kring arbetsuppgifternas<br />

placering i kravnivåer utan framförallt<br />

på gem<strong>en</strong>samma utforskningar av arbetssituation<strong>en</strong><br />

<strong>som</strong> helhet.<br />

De signaler <strong>som</strong> nått mig hittills har för det<br />

mesta varit positiva m<strong>en</strong> jag ser fram emot <strong>en</strong> mera<br />

heltäckande utvärdering av utvecklingssamtal<strong>en</strong><br />

s<strong>en</strong>are. Enligt min m<strong>en</strong>ing är utvecklingssamtal<strong>en</strong><br />

måhända <strong>d<strong>en</strong></strong> bästa bit<strong>en</strong> i hela det nya lönesystemet.<br />

I kulisserna har det spekulerats mycket kring<br />

placering<strong>en</strong> av olika typer av tjänster/tjänsteb<strong>en</strong>ämningar<br />

i olika kravnivåer. Det är viktigt att<br />

”kalibrering<strong>en</strong>” inte sker på förhand hur rationell<br />

och lockande <strong>en</strong> sådan tanke än är.<br />

I projektets följande skede spelar utvärderingsgrupperna<br />

huvudroll<strong>en</strong>. Under april månad skall<br />

utvärderingsgrupperna gå ig<strong>en</strong>om alla blanketter<br />

med arbetsbeskrivningar och kravnivåer; koordinera<br />

kravnivåerna så att arbetsuppgifterna bedöms<br />

på <strong>en</strong>ahanda grunder vid ÅA:s olika <strong>en</strong>heter<br />

och skapa förutsättningar för ett så rättvist och<br />

sporrande lönesystem <strong>som</strong> möjligt.<br />

Utvärderingsgrupperna står inför ett krävande<br />

arbete. S<strong>en</strong>ast på valborgsmässoafton skall ÅA:s<br />

förhandlingsresultat sändas till UVM och jag önskar<br />

innerligt att vi då kunde höja <strong>en</strong> skål för ett<br />

gott samarbete.<br />

MARGITA VAINIO<br />

personalchef<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

21


Examina avlagda under ti<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

1.1.2005–11.3.2005.<br />

HF<br />

● Filosofi e doktorsexam<strong>en</strong><br />

har inom humanistiska fakultet<strong>en</strong><br />

avlagts av Adrian Thomasson,<br />

Sverige (utländsk skola).<br />

Filosofi e magisterexam<strong>en</strong><br />

har avlagts av Linda-Sofi e<br />

Lundgr<strong>en</strong>, <strong>Åbo</strong> (Vörå samgymnasium),<br />

Minna Nunez-Graces,<br />

Mariehamn (Ålands lyceum).<br />

Psykologie magisterexam<strong>en</strong><br />

har avlagts av Tove Blomqvist,<br />

Sverige (Brändö gymnasium),<br />

Anna Collander, Helsingfors<br />

(Gymnasiet Grankulla samskola),<br />

Malin Westeråker, <strong>Åbo</strong><br />

(Korsholms gymnasium).<br />

MNF<br />

● Filosofi e magisterexam<strong>en</strong><br />

har inom matematisk-naturvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong> avlagts av<br />

Sonja Alanko, <strong>Åbo</strong> (Katedralskolan<br />

i <strong>Åbo</strong>), Susanne Bäck, <strong>Åbo</strong><br />

(Närpes gymnasium), Hel<strong>en</strong>a<br />

Ilvon<strong>en</strong>, <strong>Åbo</strong> (Katedralskolan i<br />

<strong>Åbo</strong>), Merja Mä<strong>en</strong>sivu, <strong>Åbo</strong> (Vaasan<br />

lyseon lukio), Mats Neovius,<br />

<strong>Åbo</strong> (Turun iltalukio), H<strong>en</strong>rik<br />

Nygård, Kronoby (Kronoby gymnasium).<br />

Kandidatexam<strong>en</strong> i naturvet<strong>en</strong>skaper<br />

har avlagts av Sofi a<br />

St<strong>en</strong>vall, Nykarleby (Topeliusgymnasiet<br />

i Nykarleby).<br />

ESF<br />

EXAMINA<br />

● Politices magisterexam<strong>en</strong><br />

har inom ekonomisk-statsvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong> avlagts av<br />

Tomas Estlander, Helsingfors<br />

(Gymnasiet Grankulla samskola),<br />

Katja Leppän<strong>en</strong>, <strong>Åbo</strong><br />

(Sv<strong>en</strong>ska samskolan i Tammerfors<br />

gymnasiet).<br />

Rättsnotarieexam<strong>en</strong> har<br />

avlagts av Kristina Lönnfors,<br />

Lilj<strong>en</strong>dal (Björneborgs sv<strong>en</strong>ska<br />

samskola gymnasiet).<br />

Ekonomie magisterexam<strong>en</strong><br />

22 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

har avlagts av John Eriksson,<br />

Mariehamn (Ålands Lyceum),<br />

Tom-Eric Lindberg, Helsingfors<br />

(Mattli<strong>d<strong>en</strong></strong>s gymnasium), Jixi<br />

Tan, <strong>Åbo</strong> (utländsk skola).<br />

Ekonomie kandidatexam<strong>en</strong><br />

har avlagts av Marianne Luojola,<br />

<strong>Åbo</strong> (Katedralskolan i <strong>Åbo</strong>),<br />

Ir<strong>en</strong>e Sundqvist, Dragsfjärd<br />

(Kimitoöns gymnasium), Kim<br />

Wasström, Mariehamn (Ålands<br />

Lyceum).<br />

SVF<br />

● Politices kandidatexam<strong>en</strong><br />

har inom samhälls- och vårdvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong> avlagts av<br />

Jari Karjalain<strong>en</strong>, Vörå (Vaasan<br />

lyseon lukio).<br />

KTF<br />

● Diploming<strong>en</strong>jörsexam<strong>en</strong> har<br />

inom kemisk-tekniska fakultet<strong>en</strong><br />

avlagts av Linus Bernas, Vörå<br />

(Vörå samgymnasium), Sini-<br />

Päivikki Ervelä, Sagu (Paimion<br />

lukio), Ville H<strong>en</strong>riksson, <strong>Åbo</strong><br />

(Turun suomalain<strong>en</strong> yhteiskoulun<br />

lukio), Carl Lockmer, <strong>Åbo</strong><br />

HÄLSA PÅ MEDIVIRE<br />

(Lyseonmä<strong>en</strong> lukio), Sanna-<br />

Tuulia Sainio, Borgå (Linnankosk<strong>en</strong><br />

lukio), Sebastian Sjöblom,<br />

Jakobstad (Jakobstads<br />

gymnasium), Marjo Ylihärsilä,<br />

Jakobstad (Pietarsaar<strong>en</strong> lukio).<br />

PF<br />

● Pedagogie magisterexam<strong>en</strong><br />

har inom pedagogiska fakultet<strong>en</strong><br />

avlagts av Anette Byskata, Vasa<br />

(Karleby sv<strong>en</strong>ska gymnasium),<br />

Regina Koschinski, Ek<strong>en</strong>äs<br />

(Hangö gymnasium), Åsa Löf,<br />

Vasa (Karleby sv<strong>en</strong>ska gymnasium),<br />

Katarina Sommardahl,<br />

Grankulla (Hangö gymnasium).<br />

Fristå<strong>en</strong>de pedagogiska studier<br />

för studiehandledare har<br />

fullgjorts av Mona Eriksson, Ek<strong>en</strong>äs<br />

(Ek<strong>en</strong>äs gymnasium), Gerd<br />

Johansson, Vasa (Vasa övningsskola),<br />

Tor Lindholm, Borgå (Lovisa<br />

gymnasium), Annika Sahi,<br />

Salo, Eva Wickholm-Ekman,<br />

Karis (Virkby gymnasium).<br />

Fristå<strong>en</strong>de pedagogiska studier<br />

för lärare vid yrkesläroanstalter<br />

har fullgjorts av Caroline<br />

Holm, Korsholm, Anne Karlsson,<br />

Jakobstad.<br />

Kronisk värk i ansiktet<br />

kan bero på tänderna<br />

● Prof. Matti Närhi från Kuopio universitet skriver i nr 24 av Medi-<br />

Uutiset (24.9.2004), att 30–40 proc<strong>en</strong>t av smärttillstån<strong>d<strong>en</strong></strong> i ansiktet<br />

beror på problem med tänderna.<br />

Diagnos<strong>en</strong> är inte lätt att ställa, orsakerna kan vara mångahanda;<br />

t.ex. <strong>en</strong> otät plomb, infl ammation i tandköttet, felaktigt bett, infl ammation<br />

i <strong>en</strong> tandrot.<br />

Det hela försvåras av att de nerver, <strong>som</strong> förmedlar smärta konvergerar,<br />

d.v.s. nerverna från tänderna, tuggmusklerna och andra vävnader<br />

i ansiktet går samman i det c<strong>en</strong>trala nervsystemets nervbanor.<br />

Därför kan många förändringar eller störningar, <strong>som</strong> inte <strong>en</strong>samma<br />

skulle ge upphov till besvär, förorsaka smärta när de förekommer<br />

samtidigt. Dessutom leder nervernas konverg<strong>en</strong>s till att det blir svårt<br />

att lokalisera varifrån smärtan härrör.<br />

MARGIT FORSSELL<br />

företagsläkare, Medivire DataCity


Kirst<strong>en</strong> Lars<strong>en</strong><br />

besöker ÅA<br />

● Det har hänt att jag i Meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

läst <strong>en</strong> intervju med <strong>en</strong><br />

intressant gästförläsare, m<strong>en</strong> för<br />

s<strong>en</strong>t – för föreläsning<strong>en</strong> har då<br />

redan varit. D<strong>en</strong> korta förhandsinformation<strong>en</strong><br />

tidigare hade jag<br />

inte reagerat för i <strong>d<strong>en</strong></strong> ständiga<br />

strömm<strong>en</strong> av information <strong>som</strong><br />

man lever i.<br />

När det gäller <strong>d<strong>en</strong></strong> förhandsinformation<br />

om gästföreläsning<br />

<strong>som</strong> ingick i s<strong>en</strong>aste Meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

(MfÅA 4/2005, sid 22), där det står<br />

att Kirst<strong>en</strong> Lars<strong>en</strong> kommer till<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> för att <strong>d<strong>en</strong></strong> 15 april<br />

hålla seminarium kring praktisk<br />

pedagogik, vill jag följa upp med<br />

<strong>en</strong> närmare pres<strong>en</strong>tation av Kirst<strong>en</strong><br />

Lars<strong>en</strong> och det speciella hon<br />

har att komma med.<br />

Jag fi ck möjlighet att delta i<br />

FOLK & FÄ<br />

● EM, FM Tuija-Liisa Pohja<br />

(företagsekonomiska institution<strong>en</strong>)<br />

deltog i <strong>en</strong> doktorandkurs,<br />

”Creativity and Innovation Managem<strong>en</strong>t”<br />

vid Kungliga Tekniska<br />

Högskolan, Stockholm<br />

20.10–22.10.2004. Reseunderstöd<br />

hade beviljats från <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s<br />

Jubileumsfond.<br />

● Inom kurs<strong>en</strong> ”Geokemisk prospektering”<br />

besökte prof. Alf<br />

Björklund Sveriges Lantbruksuniversitet<br />

(SLU) i Ultuna och<br />

Sveriges Geologiska Undersökning<br />

(SGU) i Uppsala med 8 stu<strong>d<strong>en</strong></strong>ter<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> 3 februari 2005.<br />

Värdarna vid SLU, dr Per<br />

Arne Mekerud och prof. Jan Eriksson<br />

redogjorde under förmiddag<strong>en</strong><br />

för de omfattande skogsmarksinv<strong>en</strong>teringar<br />

och undersökningar<br />

<strong>som</strong> olika institutioner<br />

utför. Anföran<strong>d<strong>en</strong></strong>a och diskussionerna<br />

kretsade mycket runt<br />

geokemiska processer i mark<strong>en</strong><br />

och deras inverkan på skogsekologin.<br />

Dr Melkerud ledsagade oss<br />

till SGU där vi blev bjudna på<br />

lunch. FM Kaj Lax, utexaminerad<br />

NORDINFOlits <strong>som</strong>marskola om<br />

informationskompet<strong>en</strong>s s<strong>en</strong>aste<br />

<strong>som</strong>mar på Färöarna då <strong>som</strong>marskolan<br />

var inriktad på pedagogisk<br />

förmåga att förmedla information.<br />

Tre av de fem dagarna föreläste<br />

Kirst<strong>en</strong> Lars<strong>en</strong>.<br />

Det visade sig att hon är suverän!<br />

Vid utvärdering<strong>en</strong> efteråt<br />

fi ck hon fulla poäng av alla oss 20<br />

deltagare, <strong>en</strong> verklig prestation!<br />

Nu efteråt får jag mail från de andra<br />

nordiska deltagarna om hur<br />

deras undervisning fungerar på<br />

ett lik<strong>som</strong> effektivare, lättare och<br />

dessutom roligare sätt!<br />

Jag tänker inte här gå närmare<br />

in på de teman Kirst<strong>en</strong> kommer<br />

att behandla i april i <strong>Åbo</strong>, det<br />

fi nns under webblänk<strong>en</strong> nedan.<br />

Det <strong>som</strong> vi på <strong>som</strong>marskolan<br />

tyckte var speciellt med Kirst<strong>en</strong><br />

var helhet<strong>en</strong>.<br />

H<strong>en</strong>nes föreläsningsmaterial<br />

var tydligt och klart och ”gick<br />

hem” och var god information.<br />

från ÅA, redogjorde under eftermiddag<strong>en</strong><br />

för deras geokemiska<br />

karteringsprogram.<br />

Diskussionerna kretsade<br />

mycket runt frågor <strong>som</strong> berör datapålitlighet<br />

och skillnader i metodik<br />

tillämpade vid SGU och vid<br />

Geologiska forskningsc<strong>en</strong>tral<strong>en</strong><br />

i Finland. Som avslutning gjorde<br />

vi <strong>en</strong> rundvandring till olika avdelningar<br />

vid SGU.<br />

● EL Lise-Lotte Lindfelt deltog<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> 17 februari i Etikakademins<br />

forskardag i Stockholm.<br />

Syftet var att diskutera sv<strong>en</strong>sk<br />

företagsetisk forskning med nu<br />

verksamma forskare ur ett tvärvet<strong>en</strong>skapligt<br />

perspektiv. Resan<br />

fi nansierades av <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s<br />

Jubileumsfond 1968.<br />

● <strong>Akademi</strong>lektor Anders Kjellman<br />

(företagsekonomiska insti-<br />

Hon var mycket medvet<strong>en</strong> om att<br />

vi i varje sekund iakttog hur hon<br />

själv tillämpade det hon föreläste.<br />

Det <strong>som</strong> hade att göra med framföringssättet,<br />

<strong>som</strong> ju är väldigt<br />

viktigt i undervisningssituationer<br />

fi ck vi demonstrerat framför<br />

auditoriet, det gjorde hon med<br />

sin eg<strong>en</strong> kropp, sina rörelser, sin<br />

röstbehandling medan hon förklarade:<br />

”dethär fungerar”, ”dethär<br />

fungerar inte”, ”såhär gör man<br />

för att hålla sin publik fängslad”.<br />

Kirst<strong>en</strong> Lars<strong>en</strong> är dansk, m<strong>en</strong><br />

talar <strong>en</strong> fl ytande och lättförståelig<br />

skandinaviska. Vi behövde<br />

<strong>en</strong>dast några gånger under de tre<br />

dagarna fråga upp något bero<strong>en</strong>de<br />

på språksvårigheter.<br />

Närmare information om de<br />

två seminarierna med Kirst<strong>en</strong><br />

Lars<strong>en</strong> fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 15 april 2005<br />

fi nns på www.abo.fi /fc/utb/aa-utb/<br />

pedagogik.htm<br />

MARGARETA JORPES-FRIMAN<br />

tution<strong>en</strong>) har deltagit i <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>örskapskonfer<strong>en</strong>s<strong>en</strong>(Interdisciplinary<br />

European Confer<strong>en</strong>ce<br />

on Entrepr<strong>en</strong>eurship Research)<br />

2–4.2.2005 vid universitet i Amsterdam.<br />

Anders Kjellmans och Mikael<br />

Ehrsténs bidrag, A Theory of<br />

Homo Entrepr<strong>en</strong>aurus prisbelönades<br />

med motivering<strong>en</strong> att det<br />

ansågs vara banbrytande i.o.m.<br />

att det kombinerade modern inlärningspsykologi<br />

med <strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>örskapsteori<br />

och ett konstruktivistiskt<br />

synsätt, vilket ökar vår<br />

förståelse beträffande varför<br />

individer blir företagare.<br />

● Professor Dmitry Murzin från<br />

Processkemiska c<strong>en</strong>tret, Laboratoriet<br />

för teknisk kemi besökte<br />

Universidad de Cantabria, Santander<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> 7–11 februari 2005.<br />

Professor Murzin höll <strong>en</strong> doktorandkurs<br />

i heterog<strong>en</strong> katalys<br />

och reaktorer för katalytiska<br />

processer. Kurs<strong>en</strong>s titel var<br />

”Reactores para reacciones heterog<strong>en</strong>eas:<br />

dis<strong>en</strong>o, operacion y<br />

appli<strong>ca</strong>ciones industriales”.<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

23


AVHANDLINGAR<br />

Humanistiska fakultet<strong>en</strong><br />

Avhandlingar pro gradu:<br />

● Andrea Moliis-Mellberg och<br />

Anna Soveri (sv<strong>en</strong>ska): Flickors<br />

och pojkars språk i klassrummet<br />

– <strong>en</strong> <strong>en</strong>kätundersökning bland<br />

lärarna i två fi nlandssv<strong>en</strong>ska lågstadieskolor.<br />

Karin Erlandsson (litteraturvet<strong>en</strong>skap):<br />

“D<strong>en</strong> oavlåtliga spänning<strong>en</strong>”.<br />

Bilder av omhändertagande<br />

kvinnor i Astra 1919–1992.<br />

Mia Häggblom (nordisk historia):<br />

En dvalapredikant i 1700-talets<br />

samhälle. Anna Rågels kommunikation,<br />

g<strong>en</strong>omslagskraft och<br />

strategi.<br />

Karin Lindqvist (sv<strong>en</strong>ska):<br />

Särskrivningar och särskrivare.<br />

Linda-Sofi e Lundgr<strong>en</strong> (<strong>en</strong>gelska):<br />

“and so away home, <strong>ca</strong>lling<br />

at the Exchange and nuying several<br />

little things”. The Developm<strong>en</strong>t<br />

of a Commercial Society in<br />

Sev<strong>en</strong>te<strong>en</strong>th C<strong>en</strong>tury London.<br />

J<strong>en</strong>ny Lönnblad (<strong>en</strong>gelska):<br />

Os<strong>ca</strong>r Wilde and The Picture of<br />

Dorian Gray: A Biographi<strong>ca</strong>l Interpretation.<br />

Malin Westeråker (psykologi):<br />

The quality of for<strong>en</strong>sic interviews<br />

in a repres<strong>en</strong>tative sample of alleged<br />

victims of child sexual abuse.<br />

Matematisk-naturvet<strong>en</strong>skapliga<br />

fakultet<strong>en</strong><br />

Avhandlingar pro gradu:<br />

● Sonja Alanko (biokemi): Effekt<strong>en</strong><br />

av blockerad sfi ngolipidbiosyntes<br />

på lipidhomeostas<strong>en</strong> i<br />

CHO celler.<br />

Thomas Byholm (informationsbehandling):<br />

Bildanalys av<br />

3-dim<strong>en</strong>sionella porstrukturer.<br />

Satu Jääskeläin<strong>en</strong> (informationsbehandling):<br />

Accuracy of<br />

Protein Hydropathy Predictions.<br />

Merja Mä<strong>en</strong>sivu (miljöbiologi):<br />

Drivande algmattornas effekt på<br />

det b<strong>en</strong>tiska meiofaunasamhället<br />

– <strong>en</strong> experim<strong>en</strong>tell studie.<br />

Mats Neovius (informationsbehandling):<br />

Managing trust in<br />

Peer-to-Peer networks and collaborative<br />

computing.<br />

H<strong>en</strong>rik Nygårdas (cellbiologi):<br />

Kopplingar mellan bott<strong>en</strong>- och<br />

24 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

PISA-seminarium<br />

D<strong>en</strong> finlandssv<strong>en</strong>ska skolan i globalt perspektiv<br />

30-31.3.2005<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>,Vasa<br />

Finländska 15-åringar uppvisade internationella toppprestationer<br />

i c<strong>en</strong>trala kunskap<strong>som</strong>rå<strong>d<strong>en</strong></strong> i de s<strong>en</strong>aste<br />

PISA undersökningarna.<br />

- Hur ser man på resultat<strong>en</strong> i andra länder?<br />

- Hur skall vi förklara variation<strong>en</strong> inom landet och mellan<br />

finska och sv<strong>en</strong>ska barn?<br />

Medverkande bl.a.:<br />

Erik Jörg Hans<strong>en</strong>, Danmarks Pedagogiska Universitet<br />

Anne Birgitte Fyhn, Universitetet i Tromsø<br />

Daniel Petterson, Uppsala Universitet<br />

Sara Frontini, Milano & <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

Birgit Schaffar, Marburg & <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

Viking Brunell, Pedagogiska forskningsinstitutet<br />

H<strong>en</strong>rik Laurén, Utbildningsstyrels<strong>en</strong><br />

Seminariet riktar sig till alla <strong>som</strong> är intresserade av <strong>d<strong>en</strong></strong><br />

finlandssv<strong>en</strong>ska skolan. Kostnadsfritt.<br />

Anmäl Dig till Elsbeth Träskelin,<br />

e-post: elsbeth.traskelin@abo.fi, tfn 06-324 7402<br />

www.vasa.abo.fi/pf/pisa<br />

STUDENTKÅRENS STIPENDIUM<br />

För dig <strong>som</strong> gjort <strong>en</strong> undersökning, uppsats eller annat skriftligt<br />

arbete om stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong> eller dess medlemmar.<br />

Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong>s forskarstip<strong>en</strong>dium (ett stip<strong>en</strong>dium om 200 €) lediganslås<br />

att sökas. Stip<strong>en</strong>dium beviljas <strong>en</strong> person/personer med<br />

anknytning till <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>, vilka utfört undersökningar, utredningar<br />

eller andra skriftliga arbet<strong>en</strong> rörande stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong>, dess<br />

specialför<strong>en</strong>ingar eller medlemmar i avsikt att främja stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong>s intress<strong>en</strong>.<br />

Till <strong>d<strong>en</strong></strong> fritt formulerade ansökan, <strong>som</strong> riktas till <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår,<br />

Tavastgatan 22, 20500 <strong>Åbo</strong>, bifogas uppsats<strong>en</strong> eller forskningsplan för mer omfattande<br />

arbete. Ansökningshandlingarna bör vara stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong> tillhanda s<strong>en</strong>ast<br />

8.4.2005 klockan 15. Frågor besvaras av stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong>s g<strong>en</strong>eralsekreterare Fia<br />

Valton<strong>en</strong> på numret (02) 215 4652 eller gs-kar<strong>en</strong>@abo.fi<br />

isfauna på ett grunt område på<br />

Svalbard, Norge.<br />

Annika Strang (matematik,<br />

lärarlinje): Visuella repres<strong>en</strong>tationer<br />

i undervisning<strong>en</strong> i statistik<br />

– <strong>en</strong> undersökning av fi nländska<br />

elevers förmåga att tolka och<br />

kommunicera via statistiska diagram.<br />

Camilla Boucht (biovet<strong>en</strong>-<br />

skap): Homologimodellering av<br />

det polymorfa cytokrom P450 2D6<br />

<strong>en</strong>zymet.<br />

Johanna Hedlund (biokemi):<br />

Produktion av ekotropa l<strong>en</strong>tivirus<br />

och retrovirus för transduktion<br />

av T-celler från mus.<br />

Hel<strong>en</strong>a Ilvon<strong>en</strong> (biokemi): Tolllike<br />

receptorer och Herpes simplex<br />

virus.


Arkivnämn<strong>d<strong>en</strong></strong>s<br />

anslag för år 2005<br />

Arkivnämn<strong>d<strong>en</strong></strong> har i år ett anslag på 7 000 €<br />

att fördela till <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s vet<strong>en</strong>skapliga<br />

arkiv och samlingar för deras förkovran och<br />

skötsel, dock inte för löner eller apparatur.<br />

Av ansökning<strong>en</strong> bör framgå ändamålet<br />

för vilket p<strong>en</strong>garna söks och <strong>d<strong>en</strong></strong> bör vara<br />

arkivnämn<strong>d<strong>en</strong></strong>s sekreterare Anne Gustafsson<br />

tillhanda s<strong>en</strong>ast <strong>d<strong>en</strong></strong> 31 mars.<br />

Närmare uppgifter ges av Anne Gustafsson,<br />

c<strong>en</strong>tralarkivet, FÄ, tfn (02) 215<br />

4114 el. 215 4185, postadress Tavastgatan<br />

13, 20500 <strong>Åbo</strong>, e-post: anne.<br />

gustafsson@abo.fi<br />

Språkexam<strong>en</strong> för visande<br />

av utmärkt förmåga att<br />

använda fi nska i tal<br />

och skrift<br />

(”stora språkprovet”)<br />

Stat<strong>en</strong>s språkexam<strong>en</strong>snämnd för fi nska<br />

språket anordnar <strong>en</strong> exam<strong>en</strong> för visande<br />

av utmärkt förmåga att använda fi nska<br />

i tal och skrift (”stora språkprovet”) vid<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> i vår, förutsatt att tillräckligt<br />

många anmäler sig.<br />

Tid<br />

Skriftliga del<strong>en</strong>: fredag 15.4.2005 kl. 9.00–<br />

12.00 i Ark<strong>en</strong> B 302.<br />

Muntliga del<strong>en</strong>: onsdag 27.4.2005 från kl.<br />

12.30 framåt. Plats<strong>en</strong> meddelas s<strong>en</strong>are.<br />

Anmälan<br />

Anmälan bör göras till Språktjänsts kansli<br />

s<strong>en</strong>ast 1.4.2005 med <strong>en</strong> anmälningsblankett<br />

<strong>som</strong> kan hämtas från Utbildningsstyrels<strong>en</strong>s<br />

webbsida:<br />

www.oph.fi (Tutkintopalvelut > Valtionhallinnon<br />

kielitutkinnot > Erinomaista taitoa<br />

osoittavat kielitutkinnot > Ilmoittautumislomake)<br />

eller utanför Språktjänsts kansli.<br />

Exam<strong>en</strong>savgift<strong>en</strong> är 60 € per delexam<strong>en</strong><br />

(120 € totalt) och betalas före exam<strong>en</strong> till<br />

det konto <strong>som</strong> anges på anmälningsblankett<strong>en</strong>.<br />

Obs! Blankett<strong>en</strong> sänds inte till Utbildningsstyrels<strong>en</strong><br />

utan lämnas till Språktjänsts<br />

kansli, Ark<strong>en</strong> B 202.<br />

Deltagarna bör vid exam<strong>en</strong>stillfäll<strong>en</strong>a<br />

förete i<strong>d<strong>en</strong></strong>titetsbevis och kvitto över erlagd<br />

exam<strong>en</strong>savgift.<br />

Inbjudan till <strong>Akademi</strong>ska dag<strong>en</strong><br />

<strong>Akademi</strong>ska dag<strong>en</strong>, <strong>som</strong> traditionellt fi ras till åminnelse av <strong>d<strong>en</strong></strong> gamla<br />

<strong>Akademi</strong><strong>en</strong>s grundande år 1640 och för att manifestera det goda samarbetet<br />

mellan de nuvarande universitet<strong>en</strong> i <strong>Åbo</strong>, äger rum torsdag<strong>en</strong><br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> 7 april i Ark<strong>en</strong>. <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> står <strong>d<strong>en</strong></strong>na gång för värdskapet.<br />

Tillställning<strong>en</strong> börjar kl. 18 i Ark<strong>en</strong>, Fabriksgatan 2, <strong>Åbo</strong>.<br />

Professor Lauri Ojala håller föredraget med rubrik<strong>en</strong> ”Itämeri logistis<strong>en</strong>a<br />

toimintaympäristönä laaj<strong>en</strong>tuneessa EU:ssa”. Därefter pres<strong>en</strong>terar<br />

professor Nils Erik Villstrand och amanu<strong>en</strong>s Ulrika Grägg Ark<strong>en</strong>s<br />

utrymm<strong>en</strong>.<br />

Kväll<strong>en</strong> avslutas med <strong>en</strong> kvällsbit och vinservering för vilket uppbärs<br />

<strong>en</strong> avgift om 10 € vid själva tillställning<strong>en</strong>.<br />

Rektor Gustav Björkstrand önskar alla lärare och tjänstemän hjärtligt<br />

välkomna för att fi ra universitet<strong>en</strong>s gem<strong>en</strong>samma <strong>Akademi</strong>ska dag.<br />

Dag<strong>en</strong> erbjuder utomor<strong>d<strong>en</strong></strong>tligt bra möjligheter att träffa kolleger och<br />

att stifta bekantskap med nya.<br />

Anmälan om deltagande görs till Ann-Marie Ringwall-Moberg, tfn 215<br />

4105, e-post: aringwal@abo.fi s<strong>en</strong>ast 31.3.2005.<br />

Hjärtligt välkomm<strong>en</strong>!<br />

FORSKARSTIPENDIUM<br />

GUSTAV BJÖRKSTRAND<br />

Rektor<br />

Ur makarna Agneta och Carl-Erik Olins fond lediganslås ett<br />

stip<strong>en</strong>dium för person <strong>som</strong> varit ordinarie medlem eller s<strong>en</strong>iormedlem<br />

vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår och <strong>som</strong> vid <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong> eftersträvar lic<strong>en</strong>tiat- eller doktorsgrad.<br />

Stip<strong>en</strong>diet delas ut åt <strong>en</strong> eller fl era personer för <strong>en</strong> sammanlagd<br />

tid om 15–16 månader, så att stip<strong>en</strong>diet utgår med<br />

1 300 euro per månad för person <strong>som</strong> avlagt lic<strong>en</strong>tiatgrad och med 1 200 euro<br />

per månad för person <strong>som</strong> avlagt magistersgrad. Av stip<strong>en</strong>diaterna förutsätts<br />

forskningsarbete på heltid samt forskningsrapport.<br />

Ansökan är fritt formulerad. Till <strong>d<strong>en</strong></strong> bifogas av sökan<strong>d<strong>en</strong></strong> uppgjord forskningsplan<br />

ur vilk<strong>en</strong> framgår undersökning<strong>en</strong>s syfte, material, teoretiska avstamp<br />

och arbetshypotes, metodiska uppläggning samt ev<strong>en</strong>tuellt behov av laboratoriefaciliteter.<br />

Forskningsplan<strong>en</strong> skall därutöver sammanställas på <strong>en</strong> sida. Till<br />

ansökan bifogas äv<strong>en</strong> handledar<strong>en</strong>s utlåtande i slutet kuvert samt CV, ur vilk<strong>en</strong><br />

framgår uppgifter om sökandes verksamhet inom stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<strong>en</strong> och dess<br />

specialför<strong>en</strong>ingar, samt om övrig ansökt eller beviljad fi nansiering för samma<br />

ändamål.<br />

Ansökningarna bör vara S<strong>en</strong>iorernas Råd vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkår<br />

tillhanda s<strong>en</strong>ast <strong>d<strong>en</strong></strong> 31 mars 2005 klockan 15. Adress<strong>en</strong> är Tavastgatan 22,<br />

20500 <strong>Åbo</strong>. Beslut om stip<strong>en</strong>dieutdelning<strong>en</strong> meddelas i slutet av april.<br />

Närmare uppgifter om forskarstip<strong>en</strong>diet ges av medlemmarna i S<strong>en</strong>iorernas<br />

Råd, Dag Anckar, tfn (02) 215 4316 (dag.anckar@abo.fi ), Olav Eklund,<br />

tfn (02) 333 5484 (olav.eklund@utu.fi ), Ulrika Wolf-Knuts, tfn (02) 215 4342<br />

(uwolf@abo.fi ) och <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s Stu<strong>d<strong>en</strong></strong>tkårs g<strong>en</strong>eralsekreterare Fia Valton<strong>en</strong>,<br />

tfn (02) 215 4652 (gs-kar<strong>en</strong>@abo.fi ).<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

25


Ålands självstyrelses<br />

75-årsjubileumsfond<br />

instiftades av Ålands lagting <strong>d<strong>en</strong></strong> 9 juni<br />

1997 till åminnelse av självstyrels<strong>en</strong>s<br />

75-årsjubileum. Fon<strong>d<strong>en</strong></strong> förvaltas av<br />

Ålands lagtings kanslikommission och<br />

dess syfte är att stöda utbildning och<br />

forskning på postgradual nivå.<br />

Stip<strong>en</strong>dier ur fon<strong>d<strong>en</strong></strong> utdelas för<br />

studier eller forskning på postgradual<br />

nivå till personer<br />

1) <strong>som</strong> är hemmahörande i landskapet<br />

Åland eller<br />

2) vars studier eller forskning är av<br />

särskilt intresse för landskapet.<br />

Kanslikommission<strong>en</strong> utlyser härmed<br />

stip<strong>en</strong>dier ur fon<strong>d<strong>en</strong></strong> att sökas s<strong>en</strong>ast<br />

<strong>d<strong>en</strong></strong> fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 22 april 2005.<br />

Av <strong>d<strong>en</strong></strong> fritt formulerade ansökan skall<br />

framgå åtminstone<br />

* personuppgifter, adress, telefon<br />

och e-postadress,<br />

* <strong>en</strong> kortfattad beskrivning av studierna<br />

eller forskningsprojektet och dess<br />

specifi ka syfte,<br />

* ansökt belopp, vid behov specifi -<br />

cerat <strong>en</strong>ligt ändamål,<br />

* uppgift om hur forskningsresultatet<br />

kommer att redovisas,<br />

* handledare och övriga refer<strong>en</strong>ser<br />

sökan<strong>d<strong>en</strong></strong> önskar åberopa.<br />

Till fördelning föreligger ett belopp<br />

om <strong>ca</strong> 35 000 euro.<br />

Ansökan ställs till Ålands lagtings<br />

kanslikommission och sänds jämte<br />

bilagor per adress PB 69, 22101<br />

Mariehamn. Närmare upplysningar<br />

lämnas vid behov av lagtingets sekreterare<br />

Lars Ingmar Johansson,<br />

tfn (018) 25331, e-post larsingmar.<br />

johansson@lagtinget.aland.fi .<br />

Uthyres<br />

● Två rum + kök, 43 m 2 , i gammalt hus<br />

på Fredsgatan i <strong>Åbo</strong>. I gott skick. Uthyres<br />

fr.o.m. 1.5. Kontakta 050-523 5466.<br />

MfÅA<br />

Utgivning vår<strong>en</strong> 2005<br />

Nr Utkommer Deadline<br />

6 8.4 (1.4)<br />

7 22.4 (15.4)<br />

8 9.5 (29.4)<br />

9 20.5 (13.5)<br />

10 3.6 (27.5)<br />

26 MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

Kemisk-tekniska fakultet<strong>en</strong><br />

vid <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> 85 år<br />

Jubileumsseminarium och<br />

Alumnidag fredag 22.4.2005<br />

D<strong>en</strong> traditionsrika fakultet<strong>en</strong> inbjuder alla <strong>som</strong> har blivit utexaminerade från KTF<br />

under årtion<strong>d<strong>en</strong></strong>as gång. Kom till fakultet<strong>en</strong> fredag<strong>en</strong> <strong>d<strong>en</strong></strong> 22 april 2004, träffa studiekompisar<br />

och gamla bekanta. Programmet består av föredrag och rundvandring<br />

i Axelia-byggna<strong>d<strong>en</strong></strong>, Biskopsgatan 8, <strong>Åbo</strong> och <strong>en</strong> festmottagning på kväll<strong>en</strong> kl.19. Vi<br />

inleder med <strong>en</strong> kaffebjudning kl. 9.30 och själva programmet börjar kl. 10.15.<br />

● Fakultet<strong>en</strong>s verksamhet pres<strong>en</strong>teras (dekanus Tapio Salmi och prodekanus<br />

Jan Westerholm).<br />

● Festföredraget hålls av <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>s kansler, minister Christoffer Taxell:<br />

Finland i förändring<strong>en</strong>s värld<br />

● Professor B<strong>en</strong>gt St<strong>en</strong>lund berättar om Mill<strong>en</strong>iumpriset och Per Brahe-pristagar<strong>en</strong><br />

doc<strong>en</strong>t Päivi Mäki-Arvela håller ett föredrag om asymmetrisk katalys.<br />

● Fakultet<strong>en</strong> fi ck stor publicitet i höstas i samband med Tunhamn-projektet<br />

– <strong>en</strong>ergi till skärgår<strong>d<strong>en</strong></strong>. Jonas Nylund, <strong>som</strong> gjorde sitt diplomarbete i projektet<br />

rapporterar om händelsernas lopp.<br />

● Namnet på årets Alumni kungörs.<br />

Anmälning s<strong>en</strong>ast 18.4 till KTF:s kansli, Maria Hertell-Jalava, KTF-kansli, Biskopsgatan<br />

10, 20500 <strong>Åbo</strong>, tfn (02) 215 4550, fax (02) 215 4967, e-post mhertell@abo.fi<br />

Hjärtligt välkomm<strong>en</strong> till Alma Mater Studiorum,<br />

TAPIO SALMI<br />

Dekanus<br />

Fulbright C<strong>en</strong>ter utlyser följande stip<strong>en</strong>dier till USA<br />

FÖR LÄSÅRET 2005–2006:<br />

1. Stip<strong>en</strong>dium för ett läsårs grundexam<strong>en</strong>sstudier i USA (högst 10 000<br />

USD) för <strong>en</strong> person <strong>som</strong> redan har <strong>en</strong> studieplats i USA och <strong>som</strong> kan inleda sina<br />

studier där höst<strong>en</strong> 2005. Till ansökan bifogas antagningsbrev till amerikansk högskola.<br />

Ansökningsti<strong>d<strong>en</strong></strong> utgår 20.4.2005.<br />

FÖR LÄSÅRET 2006–2007:<br />

2. ASLA-Fulbright Graduate Grant (15 000 eller 28 000 USD). Stip<strong>en</strong>dier<br />

för forskarstudier i USA (ej i medicin eller odontologi). Studierna i USA måste inledas<br />

i och med detta stip<strong>en</strong>dium. Ansökningsti<strong>d<strong>en</strong></strong> utgår 1.8.2005. Till ansökan bör<br />

bifogas resultat från TOEFL-språktest (minst 250 poäng i det datorbaserade testet).<br />

Testet kan avläggas vid Fulbright C<strong>en</strong>ter i Helsingfors och det tar <strong>ca</strong>. tre veckor att<br />

få testresultatet. Se www.fulbright.fi för mera information.<br />

3. Mid-Career Professional Developm<strong>en</strong>t-stip<strong>en</strong>dier (högst 13 500 USD).<br />

Dessa stip<strong>en</strong>dier är avsedda för personer <strong>som</strong> är halvvägs i sin karriär, experter<br />

inom sitt eget område, <strong>som</strong> önskar utveckla och utvidga sin expertis i USA (ej för<br />

akademisk forskning). Stip<strong>en</strong>dieti<strong>d<strong>en</strong></strong> är fyra till sex månader. Till ansökan bör bifogas<br />

<strong>en</strong> noggrann projekt- eller studieplan samt <strong>en</strong> inbjudan av mottagande institution.<br />

Ansökningsti<strong>d<strong>en</strong></strong> utgår 2.12.2005.<br />

4. ASLA-Fulbright Research Grants for Junior Scholars (10 200 till 15 300<br />

USD). Stip<strong>en</strong>dier för unga forskare <strong>som</strong> redan avlagt doktorsexam<strong>en</strong> eller har <strong>en</strong><br />

motsvarande nivå av professionell expertis. Forskningsarbetet i USA måste inledas<br />

i och med detta stip<strong>en</strong>dium. Stip<strong>en</strong>dieti<strong>d<strong>en</strong></strong> är fyra till sex månader. Till ansökan bör<br />

bifogas inbjudan från mottagande institution. Ansökningsti<strong>d<strong>en</strong></strong> utgår 9.12.2005.<br />

Ansökningsinstruktioner och -blanketter fås från Fulbright C<strong>en</strong>ter, Kajsaniemigatan<br />

3 B, 00100 Helsingfors, tfn (09) 5494 7400 (må–fre 9–15) och på internet:<br />

www.fulbright.fi


Nordic Research Board<br />

Top position at the Nordic Research Board<br />

The Nordic Research Board is recruiting a<br />

Director<br />

The Nordic Research Board (NordForsk) is a new organisation which is part of the<br />

Nordic Council of Ministers. The overriding objective for the Nordic Research Board is<br />

to str<strong>en</strong>gth<strong>en</strong> the Nordic Region as one of the most dynamic regions in the world for<br />

research and innovation. The Nordic Research Board also aims to <strong>en</strong>hance the international<br />

competitiv<strong>en</strong>ess of the Nordic countries and thereby the living conditions of<br />

the populations in the region. It also establishes collaboration networks worldwide,<br />

especially in Europe. The Nordic Research Board has three main functions: coordination,<br />

funding and as an advisory body for policy-making (see www.nordforsk.org).<br />

The Director shall lead the work of the Nordic Research Board. He/she shall work in<br />

close contact with the national research councils and be responsible for developing<br />

Nordic and international research contacts and collaboration.<br />

At pres<strong>en</strong>t, the Nordic Research Board is already an interesting international working<br />

place with a team of 12 persons. It is expected to grow according to the needs of the<br />

activities. It is expected that the position of the Director is going to be one of the<br />

most visible in the Nordic research and sci<strong>en</strong>ce field.<br />

The new Director is expected to have a high a<strong>ca</strong>demic status, e.g. Professorial.<br />

He/she must have excell<strong>en</strong>t leadership skills. English is the working language of the<br />

Nordic Research Board, but the Director must also be able to communi<strong>ca</strong>te in one of<br />

the S<strong>ca</strong>ndinavian languages (Danish, Norwegian or Swedish). Previous experi<strong>en</strong>ce of<br />

working with sci<strong>en</strong>ce policy and researcher training is an advantage.<br />

The Director is expected to be active in developing new instrum<strong>en</strong>ts for the advancem<strong>en</strong>t<br />

of research and innovation. He/she should <strong>en</strong>joy working in a team and connect<br />

differ<strong>en</strong>t research <strong>en</strong>vironm<strong>en</strong>ts in fruitful collaboration. The successful Director<br />

makes a creative and dynamic organisation, which is producing new ideas and processes.<br />

The Director will be employed on a four year contract by the Nordic Council of<br />

Ministers (NCM), with the possibility of ext<strong>en</strong>ding the contract with up to four more<br />

years. Salary and conditions of employm<strong>en</strong>t will be decided by Nordic Council of<br />

Ministers.<br />

For further information, please contact the Constituted Director of the Nordic<br />

Research Board, Anne Ullmann, phone: +47 23 35 45 40, direct line +47 23 35 45 48,<br />

or<br />

Chairperson L<strong>en</strong>e Lange, phone: +45 44 42 37 17 and<br />

Vice Chairperson Anneli Pauli, phone: +358 9 77 48 82 20.<br />

Appli<strong>ca</strong>tions should be s<strong>en</strong>t by mail or e-mail no later than April 8, 2005 to the<br />

Nordic Research Board, Holbergsgate 1, 0166 Oslo, Norway, Att<strong>en</strong>tion Anne Ullmann,<br />

or by e-mail to anne.ullmann@nordforsk.org. For any questions concerning the<br />

employm<strong>en</strong>t contract/salary, please <strong>ca</strong>ll Human Resource Director Anna Nisses at the<br />

Nordic Council of Ministers +45 33 96 02 52<br />

www.abo.fi/meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

Meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong> från <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong><br />

ges ut av <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>. Tidning<strong>en</strong><br />

utkommer under terminerna<br />

varannan fredag och<br />

sänds till huvuddel<strong>en</strong> av akademins<br />

anställda samt bl.a. till<br />

massmedia, till universitet och<br />

högskolor i Nor<strong>d<strong>en</strong></strong>, till kommuner,<br />

bibliotek och gymnasier i<br />

Sv<strong>en</strong>skfi nland, till medlemmar<br />

i <strong>Akademi</strong>för<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>ker<br />

r.f. och till vissa personer<br />

verksamma inom politik,<br />

förvaltning och näringsliv.<br />

REDAKTION<br />

Peter Sandström, chefredaktör<br />

tfn (02) 215 4693<br />

e-post: peter.sandstrom@abo.fi<br />

Michael Karlsson, redaktör<br />

tfn (02) 215 4715<br />

e-post: michael.karlsson@abo.fi<br />

REDAKTÖR I VASA<br />

Ari Nykvist<br />

tfn (06) 324 7452<br />

e-post: ari.nykvist@abo.fi<br />

ADRESS<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong>,<br />

Domkyrkotorget 3,<br />

20500 <strong>Åbo</strong>.<br />

Telefax: (02) 251 7553<br />

E-POST<br />

meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong>@abo.fi<br />

WWW<br />

www.abo.fi /meddelan<strong>d<strong>en</strong></strong><br />

ANSVARIG UTGIVARE<br />

Informationschef<br />

Ulla Achrén<br />

tfn (02) 215 4124<br />

e-post: ulla.achr<strong>en</strong>@abo.fi<br />

Tidning<strong>en</strong> trycks av <strong>Åbo</strong><br />

<strong>Akademi</strong>s tryckeri och<br />

upplagan är 4 800 ex.<br />

ISSN 0359-8632 <strong>Åbo</strong> 2005<br />

MEDDELANDEN FRÅN ÅBO AKADEMI<br />

27


Konst piggar upp Hank<strong>en</strong><br />

■ D<strong>en</strong> 4 april instiftas <strong>en</strong> ny tradition vid<br />

<strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> – Hank<strong>en</strong>s kulturdag. Huvudorsak<strong>en</strong><br />

till att ev<strong>en</strong>emanget ordnas<br />

är att stiftels<strong>en</strong> Pro Artibus deponerar ett<br />

nytt stort konstverk till Hank<strong>en</strong>.<br />

– Vi hade nylig<strong>en</strong> forskardag i Ek<strong>en</strong>äs<br />

och <strong>som</strong> <strong>en</strong> del av vårt program där besökte<br />

vi det fi nlandssv<strong>en</strong>ska konstc<strong>en</strong>tret,<br />

<strong>som</strong> upprätthålls av Pro Artibus. Stiftels<strong>en</strong><br />

förvaltar Sv<strong>en</strong>ska Kulturfon<strong>d<strong>en</strong></strong>s konstsamling<br />

och vi fi ck veta att <strong>en</strong> viktig del<br />

av Pro Artibus verksamhet är att deponera<br />

tavlor. Vi kom g<strong>en</strong>ast att tänka på att vi ju<br />

inte har så många tavlor på Hank<strong>en</strong> och att<br />

det skulle vara trevligt att få <strong>en</strong> till Auditorium<br />

I, berättar akademilektor Barbro<br />

Schauman.<br />

Pro Artibus verksamhetsledare Magdal<strong>en</strong>a<br />

Holm kom på besök till Hank<strong>en</strong><br />

för att titta på utrymmet och fundera på<br />

vad <strong>som</strong> skulle vara lämpligt. Tavlan <strong>som</strong><br />

valdes är målad av Helsingforskonstnär<strong>en</strong><br />

Thomas Nyqvist (f. 1955) och heter ”Galler”.<br />

D<strong>en</strong> är <strong>en</strong> färgstark oljemålning på<br />

duk i storlek<strong>en</strong> 200 x 245 cm.<br />

– Vi hoppas att konstverket skall bli <strong>en</strong><br />

källa till <strong>en</strong>ergi för både publik och föreläsare.<br />

Det stora auditoriet behöver piffas<br />

upp och det är mycket trevligt att vi nu kan<br />

ta ett första steg, säger Schauman.<br />

Programmet på kulturdag<strong>en</strong> räcker <strong>en</strong><br />

eftermiddag och <strong>en</strong> kväll. Det börjar med<br />

guidade turer på Sibeliusmuseum och museet<br />

Ett Hem, där vicekonsul Alfred Jacobsson<br />

och hans fru Hel<strong>en</strong>e bodde i början<br />

på 1900-talet.<br />

Efter det skall B<strong>en</strong>gt Krist<strong>en</strong>sson Uggla,<br />

<strong>som</strong> är Hank<strong>en</strong>s nya professor i kultur, fi losofi<br />

och företagsledning, hålla ett anförande om konst<br />

och vet<strong>en</strong>skap i Hank<strong>en</strong>s Auditorium I. Därefter<br />

avtäcks Nyqvists stora konstverk i sal<strong>en</strong>.<br />

När <strong>d<strong>en</strong></strong> offi ciella del<strong>en</strong> av programmet är slut<br />

går de <strong>som</strong> vill ut och äter tillsammans.<br />

– Vi hoppas att konstverket <strong>som</strong> Pro Artibus deponerar till oss<br />

skall bli <strong>en</strong> källa till <strong>en</strong>ergi för både publik och föreläsare. Det<br />

stora auditoriet behöver piffas upp och det är mycket trevligt att<br />

vi nu kan ta ett första steg, säger Barbro Schauman om Thomas<br />

Nyqvists tavla, <strong>som</strong> avtäcks <strong>d<strong>en</strong></strong> 4 april.<br />

Inbjudan till Hank<strong>en</strong>s kulturdag går till alla på<br />

Hank<strong>en</strong>, m<strong>en</strong> också till ÅA:s ledning, Stiftels<strong>en</strong>s<br />

för <strong>Åbo</strong> <strong>Akademi</strong> ledning, Pro Artibus, Ekonomför<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

Merkur, Merkantila Klubb<strong>en</strong> samt till<br />

press<strong>en</strong>. Anmälningar görs till Barbro Schauman,<br />

e-post bschauma@abo.fi . –MK

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!