ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

sparbankengoinge.se

ÅRsRedoVisninG 2009 - Sparbanken Göinge

Resultaträkning

1 januari - 31 december 2009 2008 2008

tkr Not 24/11-31/12

Ränteintäkter

65 047 13 037 113 321

Räntekostnader

-13 393 -5 618 -58 823

Räntenetto

4 51 654 7 419 54 498

Erhållna utdelningar

5 6 427 0 2 808

Provisionsintäkter

6 18 329 2 973 17 684

Provisionskostnader

7 -3 960 -899 -4 107

Nettoresultat av finansiella transaktioner

8 11 917 -8 196 -18 571

Övriga rörelseintäkter

9 1 205 89 783

Summa rörelseintäkter

85 572 1 386 53 095

Allmänna administrationskostnader

Avskrivningar på materiella anläggningstillgångar

Övriga rörelsekostnader

Summa kostnader före kreditförluster

Resultat före kreditförluster

Kreditförluster, netto

Rörelseresultat

Bokslutsdispositioner

Skatt på årets resultat

Årets resultat

Obeskattade reserver

Eget kapital

Bundet eget kapital

Aktiekapital (2500 aktier med kvotvärde 100 tkr)

Fritt eget kapital

Överkursfond

Fond för verkligt värde

Balanserad förlust

Årets resultat

Summa eget kapital

Summa skulder, avsättningar och eget kapital

Poster inom linjen

Ansvarsförbindelser

- Garantier

- Övriga ansvarsförbindelser

Åtaganden

- Övriga åtaganden

10 -32 464 -6 427 -32 503

19 -694 -144 -726

11 -5 688 -1 153 -4 528

-38 846 -7 724 -37 757

46 726 -6 338 15 338

12 -2 508 -3 898 -5 314

44 218 -10 236 10 024

13 64 14 67

14 -10 631 619 -5 019

33 651 -9 603 5 072

Balansräkning

Per den 31 december

tkr

Tillgångar

Not 2009 2008

Kassa och tillgodohavanden hos centralbanker

10 437 12 261

Utlåning till kreditinstitut

15 255 494 460 413

Utlåning till allmänheten

16 1 840 749 1 530 249

Obligationer och andra räntebärande värdepapper

17 134 546 144 225

Aktier och andelar

18 51 679 32 023

Materiella tillgångar

19

- Inventarier

618 760

- Byggnader och mark

8 951 9 332

Aktuell skattefordran 0 5 795

Övriga tillgångar

20 114 892

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

21 10 817 9 639

Summa tillgångar

2 313 405 2 205 589

Skulder, avsättningar och eget kapital

Skulder till kreditinstitut

22 586 2 035

Inlåning från allmänheten

23 1 930 801 1 870 453

Aktuell skatteskuld 12 095 0

Övriga skulder

24 3 062 15 718

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Avsättningar

25 8 169 7 490

- Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 26 3 321 2 907

- Uppskjuten skatteskuld

14 937 975

Summa skulder och avsättningar

1 958 971 1 899 578

27 1 740 1 804

7

250 000 250 000

63 810 63 810

14 836 0

-9 603 0

33 651 -9 603

28 352 694 304 207

2 313 405 2 205 589

29 69 660 63 578

39 154 38 622

30 506 24 956

30 157 721 142 868

157 721 142 868

7

Similar magazines