17.09.2013 Views

kandidatur till fum 2013/14 - Juridiska Föreningen

kandidatur till fum 2013/14 - Juridiska Föreningen

kandidatur till fum 2013/14 - Juridiska Föreningen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Linn Alfredsson<br />

Termin: T6<br />

Telefon: 0739-59 86 85<br />

E-post: linn.alfredsson@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Under mina tre år i Lund har jag varit engagerad i JF från första stund. Först som aktiv i utskott och<br />

senare även som pubmästare. Senaste året har jag suttit i JF:s styrelse vilket har varit väldigt kul och<br />

intressant. Jag arbetade även som föredragsansvarig i JiA-kommittén under hösten 2012. Jag även varit<br />

en del av LUS valberedning verksamhetsåret 2012/<strong>2013</strong>.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> ska bli öppnade och få ökad insyn. JF ska vara <strong>till</strong> för alla och alla ska känna sig<br />

välkomna oavsett om det är för att värma en matlåda över lunchen eller att besöka after school en<br />

fredagskväll. Öka utbildningsbevakningen från föreningens sida där bl.a. schemaläggning kan anpassas<br />

ytterligare efter terminerna så färre krockar sker, JF ska kunna vara med och påverka med studenternas<br />

perspektiv.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Då jag varit aktiv både inom och utanför JF tror jag att jag har bra erfarenheter som kan komma väl <strong>till</strong><br />

pass inom fullmäktige. Jag tror att det är mycket lärorikt att under ett år sitta som ledamot i FUM och<br />

något som kan ge mig ytterligare kunskaper från lunds studentliv.<br />

4. Övrigt


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Martin Andersén<br />

Termin: Ska påbörja termin 7<br />

Telefon: 0707-666084<br />

E-post: martin.ea.andersen@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit engagerad inom JF sedan 2010. För <strong>till</strong>fället är jag Ordförande för <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>,<br />

dessförinnan satt jag 2011/2012 i styrelsen, 2010/2011 var jag Clubmästare och VT 2010 var jag<br />

Novischförman. Jag har därutöver suttit i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s fullmäktige verksamhetsåren<br />

2010/2011, 2011/2012 samt 2012/<strong>2013</strong>.<br />

Inom ramen för min roll som Ordförande sitter jag även med i fakultetsstyrelsen för <strong>Juridiska</strong><br />

fakulteten, nämnden för utbildning på grund- och avancerad nivå på <strong>Juridiska</strong> fakulteten, samt är<br />

styrelseledamot i Akademiska <strong>Föreningen</strong>s Överstyrelse, Sällskapet Lundajurister och Stiftelsen<br />

Juristförlaget. Som ordförande för föreningen arbetar jag också aktivt med frågor som rör universitet<br />

som helhet, detta inom ramen för LUS (Lunds Universitets Studentkårer).<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Det är min förhoppning att fullmäktige under nästa verksamhetsår kommer att fokusera än mer på<br />

utbildningsfrågor. Genom att lyfta utbildningsrelaterade frågor i fullmäktige hoppas jag att vi kan bidra<br />

<strong>till</strong> bättre förankring bland våra medlemmar samt skapa förutsättningar för en mer öppen debatt kring<br />

dessa frågor. På ett mer övergripande plan tycker jag att det är viktigt att JF fortsätter sträva efter att<br />

vara en bred förening där olika verksamheter och intressen ryms. Bredden är JF:s främsta styrka och det<br />

är något vi måste värna. Jag är även intresserad av att följa upp arbetet med JF:s externa samarbeten<br />

såsom t ex. Studentlund.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Då jag har varit engagerad i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> i snart fyra år ligger föreningen mig, minst sagt, varmt<br />

om hjärtat och jag har fortfarande ett brinnande intresse för att få vara med och driva föreningen<br />

framåt. Vidare hoppas jag kunna bidra med kontinuitet och bistå med vissa erfarenheter från tidigare.<br />

4. Övrigt<br />

Snart är det dags för Lundakarneval, det är bra grejer det!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Martina Borgström<br />

Termin: 3<br />

Telefon: 0733 44 28 44<br />

E-post: martina_956@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag var Novischförman under T2 och är nu Clubmästare i Festmästeriet. Har även varit engagerad en<br />

del i näringslivsutskottet.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Öppenheten. Jag tycker att man kan börja från början med att på T1 ha fler möjligheter att umgås med<br />

utskotten, få mer information om hur man kan engagera sig utifrån vad man har för intressen och vad<br />

man vill påverka. Mischaminglet är en bra kanal, men precis i början så får man så mycket information<br />

om utbildningen, Lund, allt! Just då kanske det inte får plats så mycket tankar om vilket utskott man vill<br />

engagera sig i. Så fler <strong>till</strong>fällen!<br />

Jag tror även många personer går omkring med idéer som skulle göra sig jättebra inom JF bara att de<br />

inte kommer fram, kanske det kan finnas en förslagsbrevlåda eller liknande där alla kan få fram sina<br />

tankar.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Såklart man vill vara med och ha en möjlighet att påverka i en förening man är aktiv i. Alla kommer<br />

med olika erfarenheter och jag vill vara med och påverka utifrån mina.<br />

4. Övrigt


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Ulrika Nilsson Bromander<br />

Termin: Sju<br />

Telefon: 0703.982374<br />

E-post: ulrikanilssonbromander@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Ja, för närvarande sitter jag i JF:s styrelse och förra året var jag clubmästare. Innan dess har jag<br />

engagerat mig som aktiv både inom JF och inom nation.<br />

Under detta verksamhetsår är jag även ledamot i fullmäktige.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Även om jag tycker det är viktigt att se <strong>till</strong> JF:s löpande verksamhet är det av största vikt att vi blickar<br />

framåt och funderar på hur vi ska hantera de nya utmaningarna som väntar oss, exempelvis effekten av<br />

att kårobligatoriet tagits bort.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag brinner för JF och vet att jag har mycket att erbjuda föreningen, kunskapsmässigt, men framförallt<br />

för att gärna ställer upp och hjälper <strong>till</strong> med föreningens olika projekt.<br />

4. Övrigt<br />

Det här kommer bli ett kul år!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Sara Carlsson<br />

Termin: 5<br />

Telefon: 0736-218048<br />

E-post: sara.carlsson@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har sedan min första termin i Lund varit aktiv både på nationer och inom ett flertal utskott i<br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>. För närvarande är jag <strong>till</strong>sammans med Philip Gunnarsson JF:s köksmästare och<br />

jag har varit fullmäktigeledamot verksamhetsåret 12/13.<br />

Mitt största engagemang i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> är att jag satt i förra årets JiA-kommitté där var jag<br />

ansvarig för kontaktsamtalen. Jag planerade och organiserade ca 200 kontaktsamtal under JiA-mässan.<br />

Mitt ansvar innebar en daglig kontakt med studenter och representanter från olika företag och<br />

advokatbyråer.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

JF ska stå för mångfald. För mig är det viktigt att JF är en förening där alla känner sig välkomna oavsett<br />

vem man är eller vad man är intresserad av. Det är viktigt att föreningen fortsätter att hålla den bredd<br />

som den innehar, både vad det gäller antalet utskott och de verksamheter som dessa driver. Det är<br />

också viktigt att utbildningsbevakningen prioriteras och värdesätts så att juriststudenternas<br />

utbildningsmiljö kan bli ännu bättre. Med god sammanhållning och engagemang från medlemmar,<br />

aktiva, tjänstemän, styrelse och presidium ska JF växa och fortsätta att vara den bästa kåren i Lund!<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag är en tjej med mycket positiv energi och kommer med min framåtanda och ambitioner driva de<br />

frågor som jag tycker utvecklar JF, kortsiktigt som långsiktigt. Jag tror att jag kan representera en stor<br />

grupp studenter i många frågor eftersom jag har spridda intressen och åsikter i olika typer av frågor. Jag<br />

har många vänner på olika terminer och vill med min plats i FUM se <strong>till</strong> att så många röster som möjligt<br />

blir hörda. Eftersom jag har suttit med i FUM tidigare har jag erfarenhet av sammanhanget och<br />

kommer att utnyttja min plats väl om jag får chansen igen!<br />

4. Övrigt<br />

Parallellt med mina studier och engagemang inom JF har jag också jobbat på företaget Allakando som<br />

hjälper grundskoleelever och gymnasieelever med deras skolarbete. Inom organisationen har jag jobbat<br />

både som privatlärare och rekryterare, och är för närvarande en av de utbildningsansvariga för<br />

företagets rekryterare på huvudkontoret här i Lund.<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Fem av fem möten, upptagen som ledamot <strong>till</strong> första mötet för höstterminen.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Calle Dahlbom<br />

Termin: 4<br />

Telefon: 0766347282<br />

E-post: Dahlbom.calle@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit redaktör för <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s kårtidning Dissidenten i snart två terminer och haft den<br />

tjänstemannapost som därmed följer. Utöver det har jag engagerat mig på lite olika platser inom<br />

föreningen men jag har inte haft några engagemang i andra föreningar eller nationer.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Som representant och redaktör för kårtidningen tänker jag självklart driva de frågor som är intressanta<br />

ur det perspektivet. Vidare så har föreningens image varit något som diskuterats den senaste tiden och<br />

det är en fråga som jag tror är oerhört viktig för föreningens framtid. Vi behöver alltid fler medlemmar<br />

och jag tror en förbättrad image är ett bra steg på vägen. Utbildningsbevakningen är enligt mig en av de<br />

viktigaste funktionerna hos <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> och är en fråga som ständigt måste bedrivas och<br />

övervakas.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag tror att jag har en hel del att <strong>till</strong>föra fullmäktige i form av insikt i den faktiska verksamheten. Som<br />

aktiv och engagerad i föreningen vill jag även vara med och påverka så mycket som möjligt samtidigt<br />

som jag ser det som en stor möjlighet för att lära och utvecklas på ett personligt plan.<br />

4. Övrigt<br />

#Allaskamed


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Adam Davidsson<br />

Termin: 2<br />

Telefon: 0760470683<br />

E-post: adam.davidsson@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Kursombud för T2, JF. Musikarrangör/bandmedlem, Dolu§pexet, JF. Styrelseledamot i<br />

studentföreningen Ateneum. Fd ledamot av Kulturnämnden och Kommunala Handikapprådet<br />

Karlskrona kommun, m.m.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Främst utbildningsrelaterade frågor. T ex verka för att JF får mer inflytande i frågor rörande<br />

examinationsmetoder, pedagogiska metoder, kursutformning m.m.<br />

De kritiska perspektiven i utbildningen, ett område som kan breddas och utvecklas med t ex politiska<br />

perspektiv från höger och vänster, etiska perspektiv, sociala perspektiv etc.<br />

Verka för ett än mer inkluderande JF vad gäller människor ”utanför normen”. Är själv nykterist,<br />

vegetarian och religiös vilket väl alla tre måste sägas utgöra minoriteter på juristutbildningen.<br />

Jobba för att JF:s alla utskott får coaching och stöd att utvecklas och nå sin fulla potential. Vi måste ju<br />

leva upp <strong>till</strong> epitetet ”Sveriges främsta studentkår<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag vill vidareutveckla utbildningen genom JF:s utbildningsbevakningsmandat.<br />

Jag vill verka för ett inkluderande och agerande JF.<br />

Jag vill verka för ett effektivt, positivt och välorganiserat JF.<br />

Dessutom är jag en sådan där nördig formalia-, årsredovisnings/budget- och stadgeälskande<br />

människa…<br />

4. Övrigt


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Philip Dunard Reuter<br />

Termin: T2<br />

Telefon: 0723635526<br />

E-post: philip.d.reuter@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jajamen, under denna termin har jag varit novischförman och även gjort ett bejublat inhopp i after<br />

school-baren. I övrigt har jag jobbat för festmästeriet och kommer agera marskalk under vårbalen.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

I dagsläget är det tyvärr många juriststudenter som missar JF:s olika aktiviteter och events. Dels för att<br />

kommunikationen ibland är bristfällig gentemot medlemmarna men även för att vissa helt enkelt inte<br />

vill engagera sig inom föreningen. Jag vill verka för att JF ska vara en attraktiv förening för samtliga<br />

juriststudenter där nya idéer välkomnas och ges plats, en förening där en känsla av öppenhet ska<br />

genomsyra föreningen ifrån presidie <strong>till</strong> JiA-jobbare.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

JF är en förening som jag trivs otroligt bra i, en förening med otroligt stor potential som jag vill<br />

fortsätta utveckla och vara en del av. Som ledamot i fullmäktige ska jag jobba för att föreningen når ut<br />

<strong>till</strong> passiva medlemmar som idag inte är engagerade i verksamheten. Med ett öppet sinne och en busig<br />

uppsyn lovar jag att lattja <strong>till</strong> föreningen likt en underbetald trollkarl.<br />

4. Övrigt<br />

Namn: Philip Ålder: Snart 21 år<br />

Hårfärg: Mörk. Ögonfärg: Mystiskt grön-bruna.<br />

Kroppsform: Fd hunk. Civilstatus: Singel och sökande.<br />

Intressen: Laga mat, se en bra film och bara myyysa.<br />

Preferenser: Helst tjejer. Det viktiga är insidan.<br />

Om mig: Glad, omtänksam och snäll. Kan busa <strong>till</strong> det ibland, men bara med den rätta…


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Astrid Ehlersson<br />

Termin: 6<br />

Telefon: 0705529677<br />

E-post: astridehlersson@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit engagerad i JF som aktiv för JIPPO, Vice ordförande med ansvar för Jurifaxen i<br />

Informationsutskottet, Ordförande för JIPPO, Debattansvarig i JiA-kommittén 2012 och nu JiAgeneral<br />

för JiA <strong>2013</strong>.<br />

Jag har även på Kålles, Kajplats och lunchen på Göteborgs Nation.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Frågor som rör JiA-dagarna ligger mig givetvis varmt om hjärtat då de så uppenbart påverkar vårt<br />

arbete i JiA-kommittén. I stort tycker jag att den viktigaste frågan att lyfta är hur föreningen kan<br />

erbjuda alla medlemmar något. Alla medlemmar ska kunna känna att de får ut något av sitt<br />

medlemskap. Jag tror också att det kan vara meningsfullt att arbeta med frågor om hur JF kan bli en<br />

öppnare förening.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

För att jag tycker att det känns viktigt göra min röst hörd. Jag har nu hunnit vara engagerad <strong>till</strong>räckligt<br />

länge i JF för att ha en god bild av verksamheten. Jag tror därför att jag kan bidra med värdefulla åsikter<br />

för beslutsfattandet i FUM. Det känns också viktigt för mig att kunna vara med och styra hur JF:s<br />

verksamhet ska utvecklas då detta såklart påverkar JiA och vårt arbete i kommittén.<br />

4. Övrigt


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Jesper Förster<br />

Termin: 7/8<br />

Telefon: 0704-950805<br />

E-post: Jesperforster@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Javisst!<br />

JF:<br />

HT09 Fadder<br />

VT10 – VT12 Aktiv inom pub- och festmästeriet<br />

HT11 – HT12 Aktiv inom köksmästeriet<br />

Göteborgs nation:<br />

HT11 Jobbare på Kålles<br />

VT12 Barchef<br />

Karnevalen:<br />

VT10 Barchef för Dansen<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag vill främst driva frågor angående utformningen av fördjupningskurser. Då jag är en gammal räv<br />

anser jag att jag kommer <strong>till</strong>föra något inom FUM som representant för de äldre terminerna, då<br />

merparten vanligtvis är i tidigare terminer. Vidare vill jag driva frågan om vad som händer efter examen.<br />

Mer interaktion mellan juristprogrammet och de praktiska juristerna är något jag förespråkar ska ha mer<br />

utrymme.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

JF bör vara en studentorganisation där man vill vara medlem för att det är kult 1 . Om det inte är kult,<br />

What’s the point?<br />

4. Övrigt<br />

1 Läs: att ha kul (med en roligare benämning)


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Philip Gunnarsson<br />

Termin: T8<br />

Telefon: 076-3073211<br />

E-post: philip.gunnarsson.jur@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Mitt engagemang i <strong>Juridiska</strong> föreningen började, som för många andra, med att jag var fadder på termin<br />

två och sedermera mässvärd på JiA-mässan. Det fortsatte med engagemang i Dolu§pexet, JIPPO,<br />

Idrottsutskottet, Näringslivsutskottet samt Festmästeriet; som jag sedermera blev tjänsteman i. Jag har<br />

innehaft följande förtroendeposter inom <strong>Juridiska</strong> föreningen:<br />

Vice JiA-General VT <strong>2013</strong> – HT <strong>2013</strong><br />

Köksmästare HT 2012– VT <strong>2013</strong><br />

Pubmästare HT 2010 – VT 2011<br />

Fullmäktigeledamot HT 2010 – VT 2011<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

De frågor som främst väcker mitt engagemang är de frågor som rör den sociala verksamheten. Jag<br />

tycker det är viktigt att JF är en förening som speglar medlemmarnas intressen och fortsätter att<br />

utvecklas. Det är viktigt att JF bibehåller sitt rykte av att vara en attraktiv förening. Min målsättning är<br />

att alla ska känna sig välkomna och att JF ska vara ett alternativ, likvärdigt vilken nation som helst. Som<br />

ett led i att uppnå nämnda målsättning är det viktigt att ge <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> medlemmarna; det ska vara värt<br />

att engagera sig i <strong>Juridiska</strong> föreningen.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Eftersom att jag vill vara med och påverka den fortsatta utvecklingen av <strong>Juridiska</strong> föreningens<br />

verksamhet och ser framemot att långa möteskvällar under våren. Jag tror att jag kan bidra med<br />

värdefull erfarenhet från flera grenar av JF:s verksamhet.<br />

4. Övrigt<br />

Nej


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Oscar Hillmann<br />

Termin: 6<br />

Telefon: 070 481 05 09<br />

E-post: oscar.hillmann@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Inom JF har jag suttit som ledamot i JiA-kommittén 2012 med ansvar för annons och layout, varit<br />

marknadsföringschef och skådespelare i Dolu§pexet samt skribent för Dissidenten. Nu är jag<br />

ordförande för Informationsutskottet.<br />

Utanför JF är jag engagerad i Studentlunds kommunikationsgrupp där jag skrivit samarbetsavtal och<br />

jobbar med att öka Studentlunds medlemstal.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Medlemmarnas engagemang i JF har under åren vuxit mycket och våra aktiviteter har blivit både<br />

avancerade och proffsiga. Det är nu viktigt att se <strong>till</strong> att medlemmarnas intresse för JF inte svalnar och<br />

aktiviteterna fortsätter att bli bättre och bättre. Ett sätt är att JF måste ger något <strong>till</strong>baka för att<br />

stimulera ett fortsatt engagemang.<br />

Jag vill även verka för JF:s öppenhet och se <strong>till</strong> att JF ska vara en så platt organisation som möjligt där<br />

alla känner sig välkomna.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har den motivation som krävs för att påverka JF <strong>till</strong> det bättre. Det finns fortfarande mycket som<br />

kan göras för att förbättra vår kår och jag vill vara med och bidra i det arbetet. Tack vare mitt<br />

engagemang i Studentlund har god inblick i hur Akademiska <strong>Föreningen</strong> och andra kårer och nationer<br />

arbetar, denna erfarenhet kommer jag använda för att förbättra JF:s verksamhet.<br />

4. Övrigt<br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> är en kår som erbjuder allt från utbildningsbevakning <strong>till</strong> spex och det så ska det<br />

fortsätta vara!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Mårten Ihd<br />

Termin: 6<br />

Telefon: 0730315838<br />

E-post: marten.ihd@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

För närvarande är jag JF:s husförman och studentskyddsombud. Utöver det representerar jag samtliga<br />

studenter i universitets centrala skyddskommitté. Vidare har jag engagerat mig i Utbildningsutskottet,<br />

främst den nuvarande studiemiljögruppen. Jag har lagat mat i After school-köket, jobbat på alla möjliga<br />

fester och vid <strong>till</strong>fälle skött baren uppe på JF. Stundtals är jag aktiv i Kulturutskottet. En gång för länge<br />

sedan var jag dessutom fadder.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

JF har i princip två skiljda verksamheter, den sociala och den utbildningsbevakande. Båda är viktiga (Jag<br />

har deltagit i bägge), men jag tror att det är centralt att den ena inte hamnar i skymundan i en<br />

postkårobligatorievärld där vi måste attrahera medlemmar. JF har fantastiskt engagerade medlemmar,<br />

och det ska inte vara några svårigheter att driva båda grenarna galant Vad gäller utbildningsfrågorna<br />

måste återkopplingsuppdraget bli tydligare. Vi som studenter måste få veta vad som händer med<br />

utbildningen. Arbetet med varierade examinationsformer har överlag varit bra, och det bör vi fortsätta<br />

jobba med.<br />

Samtidigt ska vi inte glömma JF som social knytpunkt, det är bara att räkna antalet lediga stolar klockan<br />

halv ett en tisdag för att inse att folk trivs där. Fullmäktige bör göra vad man kan för att fortsätta den<br />

utvecklingen, och även vara lyhörda för vad medlemmarna vill ha och om det är något som bör ändras.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har erfarenhet av vitt skilda verksamheter inom JF, vilket är något jag tror kan komma <strong>till</strong><br />

användning i fullmäktige, där jag är övertygad om att jag kan göra mycket nytta för föreningen och dess<br />

medlemmar. JF är viktigt för både mig och många andra, och jag tror vi kan göra det ännu bättre.<br />

4. Övrigt<br />

För övrigt anser jag att JF behöver en bättre diskmaskin.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Omar Khalil<br />

Termin: 7<br />

Telefon: 0704937374<br />

E-post: omar.ib.khalil@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Ordförande för Idrottsutskottet i JF verksamhetsåret 2011/12, Ledamot i JiA-kommittén 2012,<br />

Kursombud termin 1-6 och Styrelseledamot i JF:s styrelse verksamhetsåret 2012/13.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Det är viktigt att föreningen förblir en aktiv medlemskår. JF ska fortsätta sträva efter att ha en så bred<br />

verksamhet som möjligt som riktar sig <strong>till</strong> alla dess medlemmar och ständig jobba för att skapa en bra<br />

gemenskap mellan alla som engagerar sig och framstå som en välkomnande organisation.<br />

JF:s styrka ligger i det stora engagemanget som föreningen får från sina medlemmar och det är därför<br />

viktigt att föreningen ger <strong>till</strong>baka <strong>till</strong> de som engagerar sig på ett <strong>till</strong>fredsställande sätt.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag tycker det har varit fantastiskt roligt att föregående år varit del av detta forum och jag vill gärna vara<br />

med i arbetet att driva kåren framåt även nästa år och se <strong>till</strong> så att kårens och medlemmarnas intresse<br />

<strong>till</strong>godoses i bästa möjliga mån.<br />

4. Övrigt<br />

JF ska alltid vara en förening där alla kan känna sig hemma!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten, varav kommit sent/avvikit tidigt från ett möte.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Simon Kjellstrand<br />

Termin: T1<br />

Telefon: 0705511931<br />

E-post: simon_kjellstrand_92@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Då jag läser första terminen har jag av förklarliga skäl inte hunnit engagera mig särskilt mycket i JF<br />

ännu, men planer för framtiden är redan igång! Exempelvis har jag i nuläget hunnit ta initiativ <strong>till</strong><br />

anordnandet av en sportbar på JF, vars premiär går av stapeln den tredje april.<br />

Utöver detta har jag inom JF börjat engagera mig lite smått i diverse utskott och skall exempelvis agera<br />

jobbare under JF:s kommande vårbal.<br />

Utanför JF har jag tidigare bl.a. varit aktiv styrelsemedlem i en båtklubb utanför Göteborg.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Till att börja med skall man inte sticka under stol med att JF idag är en mycket trevlig och välkomnande<br />

förening, anpassad för att kunna <strong>till</strong>fredsställa en stor mängd juriststudenter oavsett intresse. Detta är<br />

någonting som jag i allra högsta grad fick uppleva som ny student, vilket gett mig en flygande start på<br />

min tid här. Ett sådant förhållande <strong>till</strong> JF förutsätter emellertid ett ömsesidigt intresse, vilket jag<br />

upplever att många studenter går miste om mitt i all betygsiver.<br />

Således anser jag att det är viktigt att man inom JF arbetar extra hårt med att på ett smidigt sätt fånga in<br />

en större studentskara, inte bara under lunchtid, för att på så sätt få dem att få upp ögonen för JF:s<br />

verksamhet. När man väl fångat studenternas uppmärksamhet är det därefter essentiellt att lyckas<br />

förmedla sanningen, att ett engagemang i JF, oavsett storlek, snarare är ett omväxlande komplement <strong>till</strong><br />

studierna än ett hinder.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag vill vara med och bidra med nya idéer och perspektiv kring JF:s verksamhet, vilket jag tror inte<br />

minst kan komma att gynnas av det faktum att jag är förhållandevis ny i JF. Med det menas att jag inte<br />

riktigt hunnit vänja mig med saker och ting och därmed inte heller alltid accepterar att det är som det är,<br />

just för att det alltid varit så.<br />

Som tidigare nämnts uppskattar jag att JF idag riktar sig <strong>till</strong> en stor variation av studenter, givetvis kan<br />

man dock alltid bli bättre. Därför vill jag bl.a. vara ”ett öra utåt” för JF som är mottaglig för önskemål<br />

och tankar av alla slag, från samtliga studenter, vilket jag tror kan möjliggöras av den öppenhet och<br />

sociala driftighet som jag menar mig besitta.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Mathias Kågell<br />

Termin: 4<br />

Telefon: 0704-193010<br />

E-post: mathias.kagell@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit engagerad i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> sedan termin ett då jag inledde med köksmästarposten<br />

och kämpade hårt under ett år att föra det juridiska köket framåt. Jag sökte därefter FUM för första<br />

gången och valdes in för verksamhetsåret 2011/12. Under samma period valdes jag även <strong>till</strong> ordförande<br />

i JIPPO, en post som jag innehar fram <strong>till</strong> verksamhetsårets slut. Jag har även varit aktiv i JiA där jag<br />

bistått med allehanda nyttigheter såsom bärhjälp, bilkörning, matlagning etc.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag vill fortsätta verka för ett öppet och välkomnande klimat. Det finns ingen juriststudent som ska<br />

känna sig ovälkommen på JF, vare sig det gäller matlådevärmning, barhäng, plugg, stöttning eller vad<br />

det nu än må vara.<br />

Jag vill också verka för ett JF som omfamnar festligheter, roligheter, upptåg och andra verksamheter i<br />

den riktningen. Vi studerar hårt på dagarna, därför anser jag att JF ska bidra, så långt det är möjligt, att<br />

ha roligt under de timmar vi inte sliter över böckerna.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Som erfaren JF:are tror jag att jag kan bidra med en del klokskap <strong>till</strong> fullmäktige. Vidare tror jag också<br />

att jag som äldre student kan bidra med ett annat perspektiv än det strikt akademiska.<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Sex av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Max Lidgard<br />

Termin: 5<br />

Telefon: 0706-653027<br />

E-post: lidgard86@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Inom JF sitter jag för <strong>till</strong>fället som tjänsteman i Festmästeriet, som även har varit det utskott som jag<br />

har engagerat mig mest inom under min studietid. Jag har även varit aktiv inom Malmös, Helsingkronas<br />

och Wermlands nationer, främst inom deras nattklubbs- och eventverksamhet. Utöver detta har jag<br />

suttit ett år som producent för Jesperspexet.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Mina intressen ligger främst inom JF:s eventverksamhet och självklart Festmästeriet. Jag vill därför<br />

kunna vara med och påverka vilka personer som blir ansvariga för att fortsätta skapa de fester och<br />

evenemang som är en sådan stor del av JF och – i mina ögon – det bästa med studentlivet i Lund. Dock<br />

anser jag att gemenskap är något av de viktigaste inom en förening som JF och jag kommer verka för<br />

starkare sammanhållning mellan de olika utskotten och alla deras aktiva.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Med den erfarenhet som jag har, både inom och utanför JF, så tror jag att jag kan vara någon som kan<br />

sätta föreningens intressen främst och se på problem med objektiva ögon. Jag håller föreningen mycket<br />

högt och vill därför att den positiva stämning och anda som råder ska föras vidare <strong>till</strong> framtida<br />

generationer.<br />

4. Övrigt<br />

Jag är mycket intresserad av att se vad som händer på JF under en karneval, och då mycket och stort<br />

alltid är bäst så tänker jag – om jag blir vald – se <strong>till</strong> att det blir en sjujäkla vår!


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Oskar Lindbom<br />

Termin: 4<br />

Telefon: 0703410601<br />

E-post: oskar.lj.lindbom@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

I JF har jag främst varit aktiv i Utbildningsutskottet, Culpakören, Dissidenten och Dolu§pexarna. Jag är<br />

för <strong>till</strong>fället vice ordf. i UU med ansvar för kursombuden och även fullmäktigeledamot.<br />

Utöver JF har jag i Lund sysslat med studentteater. Jag har tidigare i livet varit aktiv i Liberala<br />

Ungdomsförbundet.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Det är fortsatt viktigt att arbeta för att JF ska vara så öppet som möjligt. Nya aktiva behövs ständigt. I<br />

arbetet i FUM innebär detta främst att ge möjligheter för nya förmågor att ta tjänstemannaposter samt<br />

att välja in tjänstemän och styrelser som kan bidra <strong>till</strong> en öppen och positiv förening.<br />

JF måste även ha en god balans mellan det ”seriösa” och det ”roliga” (även om det seriösa ofta är roligt<br />

och vice versa). Jag har så att säga både spexat och arbetat med utbildningsbevakning och sett hur<br />

föreningens alla olika sidor bygger på och bygger upp varandra. Utan det ena har vi inte det andra och<br />

detta måste även speglas i prioriteringarna i budget och tjänstemannaval.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har efter ett år i FUM fått mersmak. Att arbeta med den grund som tjänstemän och aktiva sedan<br />

jobbar utifrån är fantastiskt. Framförallt vill jag få ytterligare en möjlighet att vara med om det viktigaste<br />

man gör i fullmäktige: valet av presidium, styrelse och tjänstemän. Det är dessa människor som ger JF<br />

sitt ansikte utåt och aktiviteten och engagemanget i föreningen bygger på dem och det arbete de utför.<br />

4. Övrigt<br />

Min frånvaro från två av FUM:s möten detta verksamhetsår kan förklaras med ett ord: spex. Dolus var<br />

inne i sin mest aktiva fas över FUM-mötena i februari och mars, och prioriteringen fick då bli Dolus.<br />

Att välja JF framför JF torde utgöra laga förfall.<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Sex av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Marcus Lindström<br />

Termin: 6<br />

Telefon: 0705-881218<br />

E-post: marcus-lindstrom@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag sitter för närvarande i styrelsen. Jag har tidigare varit fadder under novischperioden VT 2011 samt<br />

varit pubmästare under verksamhetsåret 2011/12.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag anser att man måste lägga mer fokus på att kommunicera den utbildningsbevakande verksamheten<br />

<strong>till</strong> studenterna. Det skulle skapa ett större intresse för just denna del av JF och är något som dessutom<br />

leder <strong>till</strong> ett större intresse för föreningen i stort.<br />

Den sociala verksamheten har skötts bra de senaste åren. Samtidigt är detta något man kontinuerligt<br />

måste arbeta med för att upprätthålla och vidareutveckla. Jag anser att föreningen måste vara öppen för<br />

nya koncept och idéer och framförallt uppmuntra detta för att få ett ännu bredare utbud.<br />

Slutligen tycker jag det är viktigt att föreningens verksamhet är öppen och att information om de<br />

diskussioner som förs samt beslut som fattas är lät<strong>till</strong>gängliga för alla.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

JF är en viktig organisation för alla juriststudenter i Lund. Genom mitt engagemang i föreningen under<br />

mina tre år i Lund har jag fått en väldigt bra inblick i verksamheten och en god uppfattning om vad<br />

som behöver förändras. Jag har klara åsikter om vad jag vill förbättra med JF och jag vet att jag skulle<br />

göra det bra om jag fick chansen.<br />

4. Övrigt<br />

Jag kommer att söka <strong>till</strong> posten som vice ordförande för verksamhetsåret <strong>2013</strong>/<strong>14</strong>.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Jonatan Macznik<br />

Termin: T3<br />

Telefon: 0701-487808<br />

E-post: jonatan.macznik@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Del i ”Genusinventering” inom JFs likabehandlingsgrupp. Fadder. Har bred erfarenhet av politiskt<br />

påverkansarbete från ex. Amnesty, Liberala Ungdomsförbundet, FP och Flyktingfonden. Är sedan 2010<br />

Migrationspolitisk talesperson, LUF. Sitter i utbildningsnämnden i Göteborgs kommun, som styr<br />

gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Sänder Nybryggt i RadioAF.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

JF är i första hand juriststudenternas främsta företrädare gentemot fakultet, universitet och övriga<br />

Studentlund. Genom den position som JF innehar finns stor möjlighet <strong>till</strong> såväl utbildningsbevakning<br />

som faktiskt förändring av utbildningens utformning. Jag tror att JF skulle kunna bygga effektivare<br />

system för att fånga upp studenters åsikter och sedan <strong>till</strong>sammans med studenter och fakultet verka för<br />

förändring. JF måste alltid ta sitt utbildningspolitiska uppdrag på allvar. Alla som kommer <strong>till</strong> JF och<br />

Juridicum som studenter ska känna sig välkomna, oavsett bakgrund och förutsättningar, därför är de<br />

sociala aktiviteter och engagemang JF genomför viktiga. Som FUM:are skulle jag därför vilja verka för<br />

att de alltid genomförs med ett inkluderande arbetssätt. Vill även driva på för bättre lunchlokal.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag tror att jag med mina erfarenheter och mitt engagemang kan bidra <strong>till</strong> JFs arbete. Jag vill vara en del<br />

av den organisation som såväl skapar förutsättningar för Sveriges bästa, mest akademiska, mest kritiska<br />

och mest tänkande juristutbildning såväl som den med bäst möjlighet <strong>till</strong> ett brett och aktivt studentliv.<br />

JF ska alltid vara en grundbult det juridiska studentlivet. JF ska kännas relevant, nyttigt och kul - det vill<br />

jag sträva mot om jag får ert förtroende.<br />

4. Övrigt<br />

Jag tror att kåren mår som bäst när intresset och engagemanget för att driva kåren framåt är spritt på<br />

många delar av studentkollektivet. Därför vill jag verka för ett JF som är transparent, demokratiskt och<br />

öppet i sitt arbetssätt.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Anna Nord<br />

Termin: 3<br />

Telefon: 073-752 86 08<br />

E-post: nord.anna@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Är i år JF:s tandemgeneral. Är även aktiv inom Röda Korsets Ungdomsförbund här i Lund samt har<br />

jobbat sporadiskt på ÖG:s och Göteborgs nation.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag tycker att JF bland annat borde arbeta för att befrämja den studiesociala situationen på Juridicum<br />

och inom föreningen. Det är viktigt att främja samarbeten utöver terminsgränserna och på så sätt<br />

åstadkomma en mer harmonisk och trevlig förenings- och studietid för alla studenter. För mig ska JF<br />

vara en öppen och lät<strong>till</strong>gänglig förening där alla känner sig välkomna.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Som fullmäktige skulle jag arbeta för att förminska den s.k. terminssegregationen. Jag hoppas och tror<br />

att jag i egenskap av fullmäktige representerar många studenter. Vidare kommer jag att arbeta aktivt<br />

med de studiesociala frågorna och föra diskussioner för att JF ska kunna utvecklas <strong>till</strong> en ännu bättre<br />

förening.<br />

4. Övrigt<br />

Häng med på årets tandem!!!!!!


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Marie Nygren<br />

Termin: 4<br />

Telefon: 073-700 56 63<br />

E-post: marienygren89@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Ja! Jag har varit kursombud (11/12), fadder (VT-12), vice ordförande studiesocial Utbildningsutskottet<br />

(12/13), ledamot i Fullmäktige (12/13) samt skribent och fotograf för Dissidenten (12/13).<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

- JF ska vara en öppen förening där alla är välkomna både som lunchgäster, aktiva och tjänstemän.<br />

Detta bör JF också jobba med att förmedla ännu mer utåt.<br />

- Utbildningsbevakningen! Det är en av JF:s viktigaste funktioner och här ska vi fortsätta att vara med<br />

och påverka utbildningen.<br />

- En större variation bland examinationsformerna. Skriftliga tentamen bör i större utsträckning blandas<br />

upp med andra examinationsformer för att ge alla studenter chansen att visa sina kunskaper i sin<br />

optimala examinationsform.<br />

- Mer verklighetsanknytning i undervisningen. Vi ska få se ett riktigt avtal under termin två!<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag vill få chansen att belysa de frågor som jag tycker är viktiga. Det är också kul att få representera JF:s<br />

medlemmar och vara med och påverka hur JF driver sin verksamhet. Att sitta med i fullmäktige är<br />

dessutom väldigt givande då man får värdefull erfarenhet av argumentation<br />

och mötesformen<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Christopher Ogesjö<br />

Termin: T4 <strong>till</strong> hösten<br />

Telefon: 0735-998937<br />

E-post: christopherogesjo@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

På JF har jag jobbat de tre senaste stora festerna med festmästeriet (bal och höstfest) och givetvis varit<br />

fadder. Nu är jag en del av JiAs kommitté där mitt ansvarsområde kommer vara mässa/logistik.<br />

Vid sidan av detta har jag varit aktiv på Östgöta Nation där jag gjort det mesta som går att göra. Just nu<br />

är jag sittande valberedningsordförande och festmästare.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

En viktig fråga som jag skulle vilja driva är att göra JF mer transparent för alla jurister samt att<br />

verksamhetens organisation alltid måste ses över och effiktiviseras, stort som smått.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har lagt mycket energi på nationslivet under min tid i Lund och känner att jag försummat mycket av<br />

det som kåren har att erbjuda vilket jag nu vill åtgärda. JF är en härlig kår som jag nu vill bli en större<br />

del av.<br />

Jag tror mig ha mycket att erbjuda FUM då JF kan ha mycket att lära (och givetvis tvärtom) från<br />

nationerna. Vid sidan av juridikstudierna pluggar jag även civilekonomprogrammet, något som också<br />

det är en ganska unik kompetens.<br />

Givetvis kommer det förhoppningsvis också vara sanslöst roligt.<br />

4. Övrigt<br />

Våga och vinn.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Maria Petersén<br />

Termin: 5<br />

Telefon: 0706-853232<br />

E-post: nek09mp1@student.lu.se<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

För <strong>till</strong>fället är jag inne på andra termin som Vice Ordförande för Idrottsutskottet.<br />

På termin 2 fick jag nöjet att få vara fadder.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Vår förening fungerar anmärkningsvärt bra i nuläget, men det finns alltid något man förbättra. Jag tror<br />

på ökat samarbete utskotten emellan. Dels för att det hade berikat och underlättat arbetet i sig, dels för<br />

att det helt enkelt hade blivit roligare för samtliga aktiva. Uppdelningar inom föreningen kan givetvis<br />

vara bra och rentav nödvändiga i viss mån, men när JF har så otroligt många resurser bör dessa<br />

självfallet utnyttjas fullt ut <strong>till</strong> medlemmarnas fördel.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Engagemanget i form av tjänstemannaskapet har gett mig en djupare inblick i föreningens vida<br />

verksamhet. Nu vill jag ta steget och vara med bakom kulisserna och påverka på riktigt.<br />

4. Övrigt


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Adam Påhlsson<br />

Termin: 8<br />

Telefon: 0702224446<br />

E-post: adam.pahlsson@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit aktiv i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> sedan termin 2. Jag började i Näringslivsutskottet som aktiv<br />

och har även hjälpte <strong>till</strong> på diverse fester inom Festmästeriet. På senare tid har jag var ansvarig för<br />

sponsring och loungerna under JiA-dagarna. Just nu är jag Ordförande i Programutskottet som håller<br />

ibland annat Mitterminspuben på T2.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag vill driva frågor angående vad våra aktiva får ut av sitt engagemang och hur vi aktiverar fler <strong>till</strong><br />

<strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>. <strong>Föreningen</strong> har gett mig mycket glädje som jag vill visa för andra!<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har tidigare inte suttit i Fullmäktige och detta känner jag är mitt nästa naturliga steg inom <strong>Juridiska</strong><br />

<strong>Föreningen</strong>s organisation. Jag vill gärna bidra med mina idéer och känna att vi för föreningen framåt<br />

och vilja rätt man på rätt plats.<br />

4. Övrigt<br />

Rösta på mig så kommer jag göra förändring för er aktiva som känner att ni vill få ut mer av <strong>Juridiska</strong><br />

<strong>Föreningen</strong>!


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Anna Redin<br />

Termin: 5<br />

Telefon: 0730527528<br />

E-post: anna.redin@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Ja, jag har sedan novischperiodens glansdagar varit en aktiv medlem i föreningen. Under tidens gång<br />

har jag haft det stora nöjet att få vara köksmästare. Jag har även varit terminsrepresentant i<br />

utbildningsutskottet, skrivit för dissidenten och i största allmänhet varit en hygglig JF-hustomte. För<br />

närvarande är jag en del av <strong>2013</strong> års JIA-kommitté.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag vill verka för ett fortsatt öppet klimat inom föreningen. Jag anser dessutom att JF bör driva ett mer<br />

omfattande samarbete med fakulteten angående studiesociala frågor.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Eftersom att JF ligger mig varmt om hjärtat och då jag anser att kåren fyller en väldigt viktig funktion<br />

för oss juriststudenter, känns det självklart för mig att ställa upp i fullmäktigevalet.<br />

4. Övrigt<br />

Jag är snäll också


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Rasmus Ringström<br />

Termin: T2<br />

Telefon: 072-7202790<br />

E-post: rasmus_ringstr0m@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Ja, under föregående termin var jag engagerad i Festmästeriet och nu under vårterminen fick jag äran att<br />

i form av Novischförman vägleda en ny termin av jurister in i Lunds häpnadsväckande värld. Jag är för<br />

<strong>till</strong>fället med i Marshalkeriet <strong>till</strong> Vårbalen och jag har för avsikt att fortsätta engagera mig i JF.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Framförallt anser jag det vara av yttersta vikt att värna om JF:s öppenhet, att alla ska känna sig<br />

välkomna och att JF ska ha något att erbjuda oavsett vad man söker efter. Den kombination av<br />

utbildningsbevakning, kontakt med näringslivet och social aktiviteter som JF redan erbjuder går inte<br />

nog att understryka och även om den är otroligt bra som den är så finns det alltid rum för utveckling.<br />

Det är, i mitt tycke, denna bredd och balans som är nyckeln <strong>till</strong> JF:s framgång och därför är det viktigt<br />

att det läggs fokus på alla dessa tre delar. Personligen vill jag framförallt lägga stor vikt på den sociala<br />

biten då jag tror att en bra plattform för social verksamhet bidrar <strong>till</strong> att stärka gemenskapen bland alla<br />

juriststudenter och därmed stärka JF, både internt men även utåt och på sätt göra <strong>Föreningen</strong> mer<br />

attraktiv för passiva medlemmar. Även kommunikationen med JF:s medlemmar är otroligt viktig, det är<br />

delvis med hjälp av den som JF:s öppenhet förstärks, vi kan nå ut <strong>till</strong> fler medlemmar och på så sätt<br />

förhoppningsvis bidra <strong>till</strong> att fler väljer att engagera sig i JF.<br />

Sammanfattningsvis vill jag slå ett stort slag för balansen på JF, och då framförallt den sociala delen.<br />

Personligen ser jag den sociala verksamheten som det verktyg som har potentialen att skapa en oslagbar<br />

sammansvetsning och gemenskap bland oss juriststudenter, ett verktyg som tåls att satsa på!<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

JF ger oss som studenter en unik möjlighet att vara med och påverka, utforma och utveckla vår<br />

studietid, oavsett om det gäller utbildning eller rena nöjen, och självklart vill jag vara en del av detta. Jag<br />

har sedan dag ett känt mig väldigt välkommen av JF och denna känsla är något jag gärna vill arbeta för<br />

att sprida vidare. Då jag är relativt ny i Lund hoppas jag även kunna bidra med en del nya infallsvinklar<br />

och idéer och överlag arbeta för att befästa JF:s position som landets främsta studentkår.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Jacob Rosell Svensson<br />

Termin: Påbörjar T7<br />

Telefon: 0705-575758<br />

E-post: jacobsvensson113@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har varit engagerad i JF sedan HT 2009 då jag valdes <strong>till</strong> Novischförman för VT 2010. Därefter har<br />

jag varit Pubmästare, Styrelseledamot och är för närvarande <strong>Föreningen</strong>s Vice ordförande. Jag har suttit<br />

i Fullmäktige verksamhetsåren 2011/2012 och sitter i Fullmäktige verksamhetsåret 2012/<strong>2013</strong>.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

JF:s främsta styrka är verksamhetens bredd och variation. Genom att ta <strong>till</strong>vara olika intressen inom<br />

olika områden skapar vi en dynamisk och öppen förening som är en naturlig samlingsplats för<br />

juriststudenter. Jag vill fortsätta att arbeta för att föreningen ska vara ett naturligt val för nya studenter<br />

och för att sänka trösklarna in i föreningen. En annan viktig fråga för föreningen handlar om att ta<br />

<strong>till</strong>vara kunskap som finns i föreningen. Eftersom föreningens förtroendevalda ständigt byts ut är det<br />

viktigt att samla tidigare års kunskap när föreningen ska besluta om viktiga frågor. Slutligen anser jag att<br />

JF bör fortsätta att vara en viktig del i Lunds samlade studentliv och aktivt arbeta för ett brett och<br />

varierat utbud för juriststudenterna i Lund.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har varit verksam i föreningen i 4 år och kan därför bidra med erfarenhet och kunskap om hur man<br />

har diskuterat tidigare. Arbetet som vice ordförande ger en god insikt i föreningen, i Fullmäktige kan<br />

jag bidra med insikt i föreningens angelägna frågor och vara ett bra stöd i diskussioner. Dessutom<br />

brinner jag för JF och dess verksamhet och vill vara med och fortsätta utveckla föreningen på ett<br />

ansvarsfullt sätt.<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Carl-Johan Storsten<br />

Termin: T3<br />

Telefon: 070-790 67 07<br />

E-post: carl-johan.storsten@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

På bilden <strong>till</strong>delas jag förstapris i en prestigefull juristtävling i Setterwalls regi ( årets juriststudent eller<br />

något) (vann en juicepress) (tack <strong>till</strong> Vice Ordf. J. Rosell för ovärderlig handledning).<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

*Inglasad gångbro mellan JF och den tysta salen<br />

*Socialt utbyte med JF Uppsala (tänk weekendresor)<br />

*Skrota det nyinförda passerkortssystemet i tryckeriet<br />

*Ett JF fritt från svågerpolitik<br />

*Ett Juridicum fritt från ekonomer. Jag har utvecklat ett utsållningskoncept benämnt S.N.A.I.L.Smodellen<br />

(students not actually in law school)<br />

*Kaffe för fem kronor i repan efter kafeterians stängning.<br />

*Förlängd mandatperiod för Vice Ordf. J. Rosell (jmf. fråga 1)<br />

HJÄRTEfråga:<br />

*Anna Tuvesson<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

….. jag ska genomdriva punkterna i fråga 2 (med viss reservation för hjärtefrågan)…………<br />

4. Övrigt<br />

Cidi condimentum fames. Cum grano salis.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Elin Svensson<br />

Termin: 3<br />

Telefon: 070438<strong>14</strong>90<br />

E-post: elinsvensson_91@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Under läsåret 12/13 har jag varit med i FUM. Just nu är jag vice tandemgeneral och är mitt uppe i<br />

förberedelserna inför vårens tandemstafett. Jag är även aktiv inom festmästeriet och har jobbat en del<br />

på After School, utöver det ska jag vara marsalk på vårbalen. Under andra terminen var jag fadder.<br />

Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

<strong>Juridiska</strong> föreningen är en fantastisk organisation, men som alltid finns det möjligheter <strong>till</strong> utveckling.<br />

En av de viktigaste frågorna för mig är att <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong> erbjuder något för alla medlemmar. Vi<br />

har ett rikt utskottsliv med många aktiva, detta ska självklart betalas <strong>till</strong>baka i form av roliga aktiviteter.<br />

Förutom detta ska dem som inte är aktiva i föreningen kunna glädjas av att ha ett medlemsskap i<br />

<strong>Juridiska</strong> föreningen. Fler events som <strong>till</strong> exempel sittningar för alla medlemmar skulle gynna det<br />

studiesociala klimatet på Juridicum och få studierna att kännas lite lättare.<br />

Något som jag också tycker är mycket viktigt är att samtiga medlemmar lätt kan få insikt i hur vår<br />

förening är uppbyggd och hur beslutsfattandet och organisationen i övrigt ser ut. Detta för att skapa en<br />

större möjlighet för den enskilde medlemmen att påverka.<br />

Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Under det gångna året i FUM har jag lärt mig väldigt mycket om JF och dess organisation, denna<br />

kunskap vill jag fortsätta att vidareutveckla. Att kunna påverka och utveckla föreningens verksamhet<br />

värdesätter jag högt. Sist men inte minst tycker jag att det är otroligt roligt och vill gärna få chansen att<br />

vara med ett år <strong>till</strong>!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Fem av fem möten, upptagen som ledamot <strong>till</strong> första mötet för höstterminen.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Alexandra Tham Johansson<br />

Termin: 7<br />

Telefon: 0738059311<br />

E-post: alexandra.kv.tham@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

HT 10, Novischförman<br />

HT11, JiA-kommittén<br />

HT11/VT12, Clubmästare i festmästeriet<br />

HT12/VT13, Styrelseledamot<br />

HT12/VT13, Ledamot i Fakultetens Biblioteksnämnd<br />

HT12/VT13, Ledamot i <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s Fullmäktige.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag tycker att JF bedriver ett mycket viktigt arbete genom utbildningsbevakningen. Vi ska fortsätta<br />

påverka utbildningen både praktiskt och visionärt och vara den starka röst för studenterna som vi är<br />

idag.<br />

Engagemang och social gemenskap är grunden i JF:s verksamhet och vi måste fortsätta sträva efter att<br />

involvera fler studenter genom den breda verksamhet vi har idag. JF ska utgöra ett komplement <strong>till</strong><br />

utbildningen och ha som målsättning att göra studietiden så rolig, intressant och stimulerade som<br />

möjligt samt fungera som en brygga <strong>till</strong><br />

arbetslivet. Vårbal, JiA-dagarna, spex och utbildningsbevakning är bara några exempel på det JF gör för<br />

att berika studieåren i Lund, men det finns alltid mer att göra och sätt att utvecklas. Vi ska alltid sträva<br />

efter att bli bättre.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag har stor erfarenhet från JF som organisation och även varit aktiv inom olika delar av studentlund.<br />

Erfarenheten anser jag är en nyckel för ett bredare perspektiv i många av de frågorna som fullmäktige<br />

behandlar.<br />

Jag har ett stort JF-hjärta och brinner för föreningen vilket jag tror är viktigt för driva oss framåt.<br />

4. Övrigt<br />

Jag kommer söka posten som <strong>Juridiska</strong> <strong>Föreningen</strong>s ordförande.<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Tora Törnquist<br />

Termin: T5<br />

Telefon: 0704-240183<br />

E-post: tora.tornquist (a) hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Under mitt första år i Lund blev jag aktiv i JF:s jämställdhet- och likabehandlingsgrupp. Detta ledde <strong>till</strong><br />

ett bredare engagemang i utbildningsutskottet där jag efter ett år blev ordförande. Jag satt också i FUM<br />

under ett år och blev invald för ett andra år med blev tyvärr tvungen att avsäga mig uppdraget då jag<br />

det senaste året varit ordförande för Lunds universitets studentkårer (LUS) som är en<br />

samarbetsorganisation för alla kårer i Lund. Där har jag arbetat med alla kårers gemensamma<br />

utbildningsfrågor på universitetsgemensam nivå i bland annat universitetsstyrelsen.<br />

Utöver mitt engagemang i Lunds studentliv har jag sedan flera år varit aktiv i Amnesty på både lokal<br />

och nationell nivå. Idag sitter jag i Amnestys nationella styrelse.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag vill att JF ska vara inkluderande och välkomnande för alla studenter vid fakulteten. Det ska vara en<br />

självklar plats dit alla kan gå och äta sin matlåda, få hjälp om de har problem med sin lärare, träffa<br />

vänner eller få kontakt med framtida arbetsgivare. Att JF har en så bred verksamhet har ett stort värde<br />

och det måste vi bevara.<br />

Min hjärtefråga är utbildningsbevakningen där JF är en viktig del för att göra juristutbildningen i Lund<br />

<strong>till</strong> den bästa i Sverige. Jag tycker att JF ska vara en stark röst gentemot fakulteten och driva frågor som<br />

ett bredare utbud av fördjupningskurser och bättre karriärvägledning, men också gentemot universitet i<br />

stort och på det nationella planet där vi kan driva frågor som uppdatering av studenternas rättighetslista<br />

och förenklat antagningssystem <strong>till</strong> notarietjänstgöring.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag brinner för utbildningsfrågor och har stor erfarenhet av arbetet både på fakultets- och<br />

universitetsnivå. På en kår som har fantastiskt mycket bra social verksamhet tror jag att min röst behövs<br />

i FUM där jag kan driva frågor som är fokuserade på kärnverksamheten, utbildningsbevakningen. Efter<br />

att ha suttit ett år i FUM vet jag också att det är roligt och inspirerande, så därför hoppas jag nu att jag<br />

får vara med och påverka ett år <strong>till</strong>!<br />

4. Övrigt<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Tre av tre möten, varav kommit sent/avvikit tidigare från ett möte, hoppat av som ledamot <strong>till</strong><br />

höstterminens första möte.


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Oscar Wennerström<br />

Termin: 3<br />

Telefon: 0730498128<br />

E-post: oscar.wennerstrom@hotmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Jag har under mitt första år som Lundabo engagerat mig inom såväl JF som nationslivet, främst inom<br />

Göteborgs nation. Jag har bl.a. varit med i novischeriet för både JF och Göteborgs nation samt jobbat<br />

för JF:s festmästeri vid större <strong>till</strong>ställningar såsom novischfest, höstfest och vårbal.<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

När jag frågar runt bland kurskamrater på Juridicum tycker jag mig allt för ofta få höra att folk inte vet<br />

vad JF erbjuder eller hur föreningen styrs. Många känner sig kanske inte helt hemma i<br />

föreningslokalerna och har kanske heller aldrig blivit uppmuntrade <strong>till</strong> att aktivt delta i föreningen. Jag<br />

tycker detta är synd eftersom jag själv vet att JF är ett otroligt bra forum för att träffa nya människor, en<br />

möjlighet att skapa integration mellan terminerna, och framförallt en plats att ha riktigt kul. Jag tror att<br />

en förening fungerar bäst då alla medlemmar har möjlighet att påverka och känner sig delaktiga. Om jag<br />

blir invald i FUM kommer jag därför förespråka en utökning av gemensamma evenemang, bättre<br />

sammanhållning och en större möjlighet för den enskilda att komma med förslag och påverka. Detta<br />

tror jag är mycket bättre än om det bara är en liten krets av människor som styr föreningen.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Jag ser det som en både viktig och ansvarsfull uppgift att få möjlighet <strong>till</strong> att få vara med och bestämma<br />

hur JF skall styras, självklart också fantastiskt roligt! Jag är övertygad om att jag kan bidra med ett brett<br />

engagemang och göra många olika röster hörda.<br />

Tycker det hade varit intressent att få mer inblick i hur föreningen fungerar och sköts då jag anser att<br />

information om detta många gånger är begränsad för de medlemmar som är mindre engagerade.<br />

4. Övrigt<br />

Jag tycker att JF är en fantastiskt bra och väl fungerande förening som erbjuder många trevligheter och<br />

möjligheter för oss studenter. Så skall det även fortsättningsvis vara. Allting kan ju dock alltid göras<br />

bättre. För en större öppenhet och fler aktiviteter för alla medlemmar,<br />

VOTE OSCAR W


KANDIDATUR TILL FUM <strong>2013</strong>/<strong>14</strong><br />

Namn: Sara Öwall<br />

Termin: T6<br />

Telefon: 0709-795133<br />

E-post: owallsara@gmail.com<br />

1. Har Du tidigare engagerat Dig i JF eller någon annan förening, nation eller liknande?<br />

Under min första tid på juristprogrammet engagerade jag mig i flera av JF:s utskott, bl.a.<br />

Utbildningsutskottet, Festmästeriet och Novischutskottet. Jag fastnade för Utbildningsutskottet och har<br />

varit aktiv där sedan termin 1. Jag har innehaft olika tjänstemannaposter inom utskottet och har under<br />

det senaste verksamhetsåret kombinerat ordförandeskapet i Utbildningsutskottet med att vara ledamot i<br />

JF:s styrelse. Det senaste året har jag även varit ledamot i FUM och hoppas nu på ett år <strong>till</strong>!<br />

2. Vilka frågor vill Du driva/anser Du bör prioriteras i JF?<br />

Jag tycker att utbildningsbevakningen bör få större fokus inom föreningen och diskuteras på fler nivåer<br />

inom organisationen. I det resonemanget är det viktigt att inte glömma bort den sociala verksamheten<br />

och det engagemang som den genererar. Jag vill se ett öppnare JF som är välkomnande för alla typer av<br />

engagemang men som samtidigt blir bättre på att värna om det som redan finns. Inom föreningen<br />

måste ansvariga bli bättre på att värna om traditionen men för den skull inte vara rädda för att utveckla<br />

JF.<br />

För att varje enskild student ska kunna läsa önskad fördjupningskurs, åka <strong>till</strong> önskad studieort för<br />

utbytesstudier och så småningom möta arbetslivet och eventuell notarietjänstgöring måste JF arbeta<br />

mer med examinationsformer, rätt information om studietiden och möjliga karriärvägar efter examen.<br />

Därmed tycker jag att det är viktigast att JF driver frågor om varierad examination, god studie- och<br />

karriärvägledning och möjliga vägar för att underlätta vid ansökning <strong>till</strong> notarietjänstgöring.<br />

3. Varför är Du intresserad av att ställa upp i fullmäktigevalet?<br />

Efter erfarenhet från många olika nivåer inom JF, och därigenom också på <strong>Juridiska</strong> fakulteten, är FUM<br />

ett av de organ jag tycker är absolut roligast att få vara del av och därför hoppas jag få förtroendet att<br />

sitta en mandatperiod <strong>till</strong>!<br />

Närvaro Fullmäktige 2012/<strong>2013</strong><br />

Åtta av åtta möten.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!