17.09.2013 Views

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

Årsredovisning 2005 - Höganäs kommun

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Fem år i sammandrag

Kommun

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2001 2002 2003 2004 2005

Antal invånare 31/12 22 733 22 790 23 003 23 135 23 482

Utdebitering, kr 19,73 19,73 19,73 19,73 19,73

Nettokostnader, Mkr 646,9 690,2 717,5 745,4 780,9

Finansnetto, Mkr 1,5 -0,3 0,8 2,4 2,6

Skatteintäkter inkl statsbidrag, Mkr 660,4 699,3 720,0 743,7 782,9

Nettokostnader i % av skatteintäkter 98,0 98,7 99,7 100,2 99,8

Nettokostnader och finansnetto i % av

skatteintäkter 97,7 98,7 99,5 99,9 99,4

Förändring av eget kapital, Mkr 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6

Nettoinvesteringar, Mkr 48,1 66,0 51,3 47,8 39,0

Totala tillgångar 947,1 933,4 1107,1 1132,5 1197,2

Eget kapital, Mkr 659,9 668,7 672,1 672,8 677,3

Ansvarsförbindelse pensioner enl PA-KL,

inkl löneskatt 346,8 352,7 358,9 341,9 315,5

Soliditet, %, exkl ansvarsförbindelse 69,7 71,6 60,7 59,4 56,6

Soliditet, %, inkl ansvarsförbindelse 33,1 33,9 28,3 29,2 30,2

Produktion: Höganäs kommun

Höganäs kommun Besöksadress: Stadshuset, Centralgatan 20

Kommunledningskontoret Postadress: Stadshuset 263 82 Höganäs

Ekonomiavdelningen Telefon: 042-33 71 00

Fax: 042-33 77 62

E-post: kommunen@hoganas.se


Innehåll

Kommunstyrelsens ordförande 4

Förvaltningsberättelse

Omvärlden 6

Höganäs kommun 6

Kommunens ekonomi 8

Koncernens ekonomi 12

Personal och humankapital 13

Några viktiga händelser 15

Framtiden 15

Verksamhetsberättelser

Kommunfullmäktige 17

Revision 18

Överförmyndarnämnd 19

Kommunstyrelse

Kommunstyrelse, egen verksamhet 20

Kommunledningskontor 21

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät 29

Teknisk förvaltning, gata och park 35

Teknisk förvaltning, vatten och avlopp 42

Teknisk förvaltning, renhållning 45

Räddningstjänst 47

Byggnadsnämnd

Teknisk förvaltning, bygglov 50

Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning 52

Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning 57

Socialnämnd

Socialförvaltning 64

Miljönämnd

Miljökontor 78

Ekonomisk översikt 80

Resultaträkning 81

Finansieringsanalys 81

Balansräkning 82

Noter 83

Resultatbudgetavräkning 86

Investeringsbudgetavräkning 87

Redovisningsprinciper, ord & begrepp 88

Revisionsberättelse 90

Telefon: 042-33 71 00


Kommunstyrelsens ordförande

En ansvarsfull ekonomisk

politik har gett resultat

Så lämnar vi 2005 bakom oss genom detta fina

bokslut. Det har varit ett framgångsrikt år, inte

bara ur ekonomisk synvinkel. Kommunen

växer befolkningsmässigt, infrastruktur och

bostadsbyggande utvecklas i en takt vi aldrig

sett tidigare. Nybyggnation sker i alla delar av

kommunen med en koncentration på Viken

och Höganäs. Vår attraktionskraft och förtroendet

för kommunen som boende-, etablerings

och besöksort tror jag är bland de högsta

i landet.

År 2005 blev vi 347 fler invånare, vilket betyder

drygt 10 miljoner kronor mer i skatteintäkter.

Många väljer alltså att flytta till Höganäs

kommun vilket ställer krav på oss att möta den

ökade efterfrågan på service och tjänster. Det

har vi klarat av och ligger i stort sett i fas med

de ökade behoven. En stor utbyggnad av skolor

och förskolor är också initierad och på

allvar tar fart under 2006.

En av årets viktigaste och långsiktigt mest

betydande tilldragelse var starten av fjärrvärmeutbyggnaden

i Höganäs. En stor del av den

värme som länge varit helt outnyttjad kommer

nu till användning vid uppvärmning av flerfamiljsfastigheter,

kommunala fastigheter och på

sikt även villor. Fjärrvärmeutbyggnaden innebär

betydligt lägre uppvärmningskostnader

och sparar också miljön genom en betydande

minskning av koldioxidutsläppen i luften.

En annan viktig händelse är det kommunala

energibolagets arbete med bredbandsutbyggnad.

Vid utgången av år 2006 ska alla verksamheter

och hushåll i kommunen ha tillgång

till bredband vilket betyder att möjligheterna

till etablering för kommunikationskrävande

företag förbättras ytterligare. Naturligtvis är

utbyggnaden även till gagn för alla kommuninvånare.

Arbetet med verkställandet av den nya vård-

och omsorgsplanen har tagit fart under 2005. I

kvarteret Sälgen i centrala Höganäs kommer

ett nytt, efterfrågat äldreboende att uppföras

4

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

och planeringen är i full gång. Vår äldreomsorg

fungerar väl och bedöms ofta som både

god och generös.

Kostnaderna för LSS-insatser är bland det som

ökar mest i den kommunala ekonomin och

naturligtvis måste vi möta dessa behov på ett

bra sätt. Här vill jag påstå att vi är både duktiga

och kostnadseffektiva vilket också visar sig i

det ekonomiska resultatet för året.

Annat som kan nämnas är stormen Gudrun

som drabbade Sverige i början av januari 2005.

Här i Höganäs blev skadorna betydligt mindre

än i många andra delar av landet men kostnaderna

för kommunens del kommer ändå att

hamna på omkring en miljon kronor.

Under den första delen av 2006 kom den första

utgåvan av Kommunpraktikan. Boken

beskriver vilken service och vilka tjänster som

kommunen erbjuder och delades ut till alla

hushåll. Kommunpraktikan blev mycket uppskattad

och efterfrågad. En ny utgåva planeras

till våren 2007.

Projektet Kultur i vården drogs igång under

2005 och har inneburit att även kommunens

äldre nu fått tillgång till vårt fina kulturutbud

på ett lättare sätt.

Vi hade budgeterat med ett bokslut på plus 2,9

miljoner kronor. Resultatet blev 37,5 miljoner

kronor. En förklaring till det positiva utfallet

är att de flesta av våra verksamheter har producerat

mer service till lägre kostnader. Samtliga

nämnder visar ett positivt resultat, något

som vittnar om gott samarbete och stor lojalitet

med verksamheten. Fortfarande fungerar

begreppen koncerntanke och kommunikation

som grundpelare i vårt arbete. Personalen mår

bättre vilket visar sig i att antalet sjukskrivningar

har minskat under 2005, något som

också är en del av årets goda resultat.

En del investeringar har av olika anledningar

skjutits på framtiden, där en stor post är planerade

markförvärv som inte genomförts. Med

den expansion vi nu upplever i kommunen är

dessa förvärv av stor betydelse för framtiden.

Årets goda resultat skapar förutsättningar att i

snabbare tempo rusta upp våra lekplatser och

asfaltera kommunens gator. Vidare kan vi nu


Kommunstyrelsens ordförande

lägga stor kraft på att betala in på den återstående

pensionsskulden. Höganäs kommun har,

som alla andra kommuner, en betydande pensionsskuld

som inte är finansierad. Men till

skillnad från andra kommuner har vi under

denna mandatperiod lyckats avsätta närmare

70 miljoner kronor till avbetalning på vårt

pensionsåtagande, som totalt sett uppgår till

385 miljoner kronor. Aldrig tidigare har detta

genomförts utan skulden har flyttats framåt i

tiden. Men min åsikt är att vi ska betala vad vi

förbrukar och inte lägga en sådan börda på

kommande generationer.

Kort sagt, en ansvarsfull ekonomisk politik har

gett resultat! År 2005 gick det bra för Höganäs!

Péter Kovács

KS ordförande

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

5


Förvaltningsberättelse

Omvärlden

Den samhällsekonomiska utvecklingen är viktig

för kommunerna. Den avgör skatteintäkternas

nivå, men också kostnadsnivåerna för t

ex löner, tjänster, varor och kapital. Den påverkar

också kommunernas kostnader inom t

ex individ- och familjeomsorgen.

Den internationella konjunkturen har varit

god. Fortsatt låga räntor, goda företagsvinster

och en successivt förbättrad arbetsmarknad

gynnar investeringarna och driver på den globala

tillväxten. Det finns emellertid en risk att

ett fortsatt högt oljepris och negativa effekter

av det växande amerikanska bytesbalansunderskottet

begränsar den internationella tillväxten

framöver.

Motorn i den svenska ekonomin växlade under

2005 över från export till inhemsk efterfrågan.

En stark ökning av hushållens reala

disponibla inkomster har lett till stigande privat

konsumtion samtidigt som investeringsklimatet

varit gott.

Arbetsmarknadsläget var däremot inte fullt

lika positivt. Den öppna arbetslösheten minskade,

främst på grund av att antalet personer i

sysselsättningsåtgärder ökade. Den totala arbetslösheten

ökade och ligger fortfarande på

en hög nivå. Efterfrågan på arbetskraft var låg.

Stora delar av det privata näringslivet avvaktade

med att anställa personal.

År 2005 väntas det ekonomiska resultatet i

kommunerna bli omkring 6 miljarder kronor.

Minst 85 % av kommunerna bedömer att de

kommer att klara en ekonomi i balans 2005.

Förklaringen är att kostnadsutvecklingen varit

fortsatt återhållsam efter ett bra resultat år

2004. Kommunerna har allt mer kommit att

koncentrera sina resurser till skola, vård och

omsorg. Detta hänger till stor del samman

med befolkningsutvecklingen och statliga reformer.

En förskjutning har dessutom skett

mot mer resurser till brukare med särskilt stora

behov.

Kraven på verksamheten fortsätter att växa

kontinuerligt, vilket innebär att kommunerna

måste arbete med att få ut mer och bättre

verksamhet av befintliga resurser.

6

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Höganäs kommun

Befolkning och bostadsbyggande

Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv

under 2005. Invånareantalet har ökat med

347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen

beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto

och totalt är inflyttningsöverskottet hela

367 personer, samtidigt som födelsenettot är

ovanligt lågt.

Befolkningsutveckling 1980-2005

24000

23500

23000

22500

22000

21500

21000

Årlig befolkningsförändring 1980-2005

400

300

200

100

0

-100

-200

1980

1983

1986

1989

1992

1995

1998

2001

2004

1980 1985 1990 1995 2000

Den stora ökningen hänger samman med ett

stort bostadsbyggande under 2005, framför allt

i Viken och Höganäs där befolkningen ökar

med 131 resp 100 personer. Av tabellen framgår

också att befolkningstillskottet är positivt

för flertalet av orterna i kommunen. Även

områdena utanför tätorterna har fått en ökad

befolkning.


Förvaltningsberättelse

HÖGANÄS KOMMUN

Befolkningen i kommunens

orter 2004 och 2005

Ort 2004 2005 Diff

Höganäs 8035 8135 100

Viken 3559 3690 131

Lerberget 2586 2614 28

Nyhamnsläge 1799 1826 27

Jonstorp 1727 1765 38

Mölle 730 726 -4

Väsby 445 431 -14

Strandbaden 408 412 4

Arild 314 302 -12

Mjöhult 249 259 10

Farhult 231 239 8

Skäret 204 211 7

Ingelsträde 189 201 12

Lerhamn 117 117 0

Övr omr 2542 2554 12

Kommunen 23135 23482 347

Enligt handlingsprogrammet för bostadsproduktion

2006-2008 förväntas bostadsbyggandet

de kommande åren ligga fortsatt högt.

Under 2006 beräknas det produceras kring 180

lägenheter och under 2007 drygt 200 lägenheter,

ca 165 lägenheter under 2008.

Kommunen har en befolkningsmålsättning på

24 000 invånare år 2008 som enligt den senaste

befolkningsframskrivningen kan förväntas

uppnås.

Arbetsmarknaden

Andelen av arbetskraften i Höganäs som varit

arbetslösa eller deltagit i arbetsmarknadspolitiska

program har varit lägre än både genomsnittet

i Skåne som genomsnittet i Sverige

under 2005. I åldersgruppen 18-24 år har dock

andelen som varit arbetslösa i Höganäs varit

högre, speciellt i början av året. En åtgärd för

att underlätta för arbetslösa ungdomar att

komma in på arbetsmarknaden har varit projektet

"Ett fräschare Höganäs" där ca 10 ungdomar

fått stöd och hjälpt till med ordningen

bl a vid våra stränder.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Näringsliv

Under 2005 har investeringsviljan varit stor

bland höganäsföretagen, flera har köpt mark

av kommunen för att investera i nybyggnader.

Av kommunens totala befolkning på 23 482

står ca 47 % till arbetsmarknadens förfogande,

övriga är äldre eller yngre. 10 000 har arbete

(av nattbefolkningen). Det finns 7 000 arbetsplatser

inom Höganäs kommun. Cirka 5 000

höganäsbor arbetspendlar till intilliggande

kommuner, företrädesvis till arbetsplatser

inom Helsingborgs kommun. Arbetsinpendlingen

är närmare 2 000. Höganäs kommun

har således en stor arbetsplatsutpendling till

Helsingborg. Kommunikationer till och från

Helsingborg är därför viktiga för att Höganäs

skall utvecklas i framtiden.

I Höganäs kommun finns drygt 1 450 företag,

varav 10 företag har fler än 30 anställda, 50

företag är i storleksordningen 10-30 anställda,

650 företag har 2-9 anställda och 750 företag

är enmansföretag. Ca 100 nya företag tillkom

under 2005 genom nystart eller hitflyttning.

Nytillskottet av företag sker framförallt inom

sektorn privata tjänster och turism. Största

arbetsgivaren är Höganäs kommun

7


Förvaltningsberättelse

Kommunens ekonomi

Balanskrav

Höganäs kommun redovisar ett överskott på

4,6 Mkr och klarar därmed av balanskravet

2005, vilket innebär att kommunens intäkter

överstiger dess kostnader.

I resultatet ingår inlösen av ansvarsförbindelse

avseende pensioner med 32,8 Mkr (26,6 Mkr).

Den finansiella målsättningen är att nettokostnaderna

skall motsvara 95 % av skatteintäkterna.

Om man exkluderar inlösen av ansvarsförbindelsen

kommer Höganäs kommun väldigt

nära sin finansiella målsättning 95,2 %. Budgeterat

resultat för 2005 är 2,9 Mkr. Engångsinkomster

har erhållits såsom realisationsvinster

på cirka 4,6 Mkr (0,7 Mkr).

Pensionsåtagande

Enligt kommunal redovisningslag ska pensionsåtaganden

uppkomna före 1998 inte redovisas

som skuld i balansräkningen. Kommunens

pensionsåtagande till anställda (ansvarsförbindelsen)

som uppkommit fram till 1998 har

således inte bokförts som en kostnad. Ansvarsförbindelsen

avser de åtagande som

kommunen har till de anställda som har arbetat

i kommunen fram till 1997-12-31. Fr o m

1998 infördes i huvudsak nya pensionsvillkor

som innebär att kommunen betalar pensionspremie

till anställda som själva ansvarar för

förvaltningen. Detta innebär att Höganäs

kommun har pensionsåtagande till personalen

på totalt 384,7 Mkr som inte finns med i balansräkningen.

Av denna summa utgör 309,6

Mkr själva ansvarsförbindelsen och 75,1 Mkr

löneskatt.

För att delvis finansiera detta pensionsåtagande

har kommunen avsatt totalt 69,2 Mkr för

förtidsinlösning. Sammanfattningsvis finns en

pensionsskuld på 315,5 Mkr till de anställda

som inte är upptagen i balansräkningen.

8

2004 Förändring

2005

Ansvarsförbindelse 378,2 6,5 384,7

Förtidsinlösning -36,3 -32,9 -69,2

Ej bokförd kostnad 341,9 -26,4 315,5

Utöver detta pensionsåtagande (ansvarsförbindelse)

har de anställda, som har en årslön

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

som överstiger 7,5 basbelopp, enligt avtal rätt

till kompletterande ålderspension. Denna kostnad

finns upptagen i balansräkningen som en

avsättning. Årets avsättning uppgår till 3,4 Mkr

(7,1 Mkr). Denna kostnad förväntas öka kraftigt

de närmaste åren.

Pensionsåtagande inkl. löneskatt (Mkr)

69,2

14,1

10,5

315,5

2005 2004

Inlösen av ansvarsförbindelse, pensioner enl PA-KL

Avsatt till pensioner övrigt

Avsatt till kompletterande ålderspension KÅP

Ansvarsförbindelse exkl inlösen

36,3

13,0

7,1

341,9

Under 2005 har kommunen genomfört en

utredning hur pensionsavsättningen skall förvaltas.

Hur den ekonomiska förvaltningen

skall hanteras kommer att beslutas av kommunfullmäktige

under 2006.

Kommunens ekonomi

Skatteintäkterna utgör den största intäktsposten

och utgör 72 % av kommunens totala intäkter.

Kommunens möjlighet att påverka

skatteinkomsterna är begränsat till att förändra

skattesatsen. En ökad befolkning ökar förvisso

kommunernas skatteinkomster men ökar samtidigt

även kommunens kostnader för de olika

verksamheterna. Förändrat antal invånare

medför i genomsnitt en inkomstförändring på

cirka 31 000 kronor per invånare. Därtill

kommer att en förändrad befolkningsstruktur i

åldern 1 till 18 år och 65- medför ökade/minskade

bidrag från skatteutjämningssystemet.

Antalet elever i grundskolan har ökat med 31

elever och i gymnasieåldrarna var eleverna åtta

fler än under föregående år. Antalet barn i

åldern 1-6 år har ökat med 24 barn. Inom

äldreomsorgen har antalet personer 85 år och

äldre ökat med 46 personer. Under kommande

10-årsperiod väntas dock denna grupp antalsmässigt

stabiliseras. Däremot kan en kraftig

ökning väntas i de yngre pensionsåldrarna när


Förvaltningsberättelse

de stora årskullarna från 1940-talet når pensionsåldern.

Avgörande för att kommunen ska kunna upprätthålla

servicen till invånarna är att befolkningsmålsättningen

uppnås.

Finansiell redovisning

Intäkter 1 004,1 Mkr

Övrigt

7%

Räntor

1%

Kostnader 999,5 Mkr

Övrigt

13%

Räntor

1%

Entrep o

köp av

verksamh

15%

Avgifter/

ersättn

11%

Bruttokostnader 1 167,3 Mkr

Övriga

1,0%

Social

- nämnd

28%

Kommun-

styrelse

30%

Övriga

statsbidrag

3%

Bidrag och

transf

3%

Kommunal-

skatt

72%

Generella

statsbidrag

och

utjämning

6%

Personal

63%

Avskrivn på

anläggn

5%

Kultur- och

fritidsnämnd

3%

Utbildningsnämnd

38%

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Bruttokostnader per nämnd

Mkr kr/inv

Kommunfullmäktige 1,2 49

Revision 0,5 23

Överförmyndarnämnd 0,5 22

Kommunstyrelse 349,4 14 878

- Kommunstyrelse egen verksamhet 3,3 139

- Kommunledningskontor 54,5 2 322

- Tf, bygg och förvaltn/städ / kart o mät 116,3 4 953

- Tf, gata och park 92,9 3 957

- Tf, vatten och avlopp 45,5 1 937

- Tf, renhållning 21,2 902

- Räddningstjänst 15,7 670

Byggnadsnämnd 4,6 196

Kultur- och fritidsnämnd 34,1 1 451

Utbildningsnämnd 440,3 18 749

Socialnämnd 332,2 14 147

Miljönämnd 4,5 194

SUMMA 1 167,3 49 710

Finansiella mål - måluppfyllelse

Målet om oförändrad kommunalskatt, 19,73

per skattekrona, och positivt eget kapital,

677,3 Mkr, har uppnåtts.

Nettokostnadernas andel inkl inlösen av ansvarsförbindelsen

av skatteintäkterna uppgår

till 99,8 % år 2005. Motsvarande tal för 2004

är 100,2 %.

Soliditeten ligger på oförändrad nivå. För år

2005 uppgår soliditeten till 56,6 %. För 2004

uppgick soliditeten till 59,4 %.

Likviditeten har åter ökat jämfört med föregående

år och uppgick vid årsskiftet till

171,1 Mkr. Målet om tillfredsställande handlingsfrihet

har därmed uppfyllts.

Investeringarna har skattefinansierats, vilket

innebär att målet om att undvika lånefinansiering

av investeringar har uppnåtts.

Årets resultat

Enligt balanskravet i kommunallagen måste

kommunens resultat överstiga noll. För Höganäs

kommun blev 2005 års resultat 4,6 Mkr.

Ökningen av eget kapital med 4,6 Mkr motsvarar

0,12 kr per skattekrona.

Precis som föregående år har medel avsatts för

inlösen av pensionsåtagande, denna gång på

totalt 32,9 Mkr (pensionsåtagande 26,4 Mkr

och löneskatt 6,4 Mkr ). Det faktiska resultatet

ligger därför på 37,5 Mkr.

Årets resultat 4,6 Mkr är 1,7 Mkr bättre än

budget. Inom årets resultat kan följande avvikelser

noteras.

9


Förvaltningsberättelse

10

Mkr

Resultat enligt budget 2,9

Förändring av redovisningsprinciper

Operativsystem 1,6

Asfalt -5,5

Realisationsvinster 4,6

Återstår av oförutsett

KF oförutsedda 1,1

KS oförutsedda 0,7

Övriga avvikelser på nämnder o styrelser 19,7

Summa ansvarsområden 22,2

Lägre skatteintäkter -3,2

Avsättning till inlösen av

ansvarsförbindelsen utöver budget (Totalt

32,9 Mkr och i budgeten 5,0 Mkr)

Lägre arbetsgivaravgifter än budget

-27,9

5,5

Ej använda reserver o potter

Äldreomsorgsfond 3,0

Räntekostnad för väg 111 1,6

Intern ränta -2,0

Övriga finansiella kostnader o intäkter 2,5

Summa finansförvaltningen -20,5

Årets resultat 4,6

Förändring av eget kapital per skattekrona

År 2001 2002 2003 2004 2005

Res 30,9 8,8 3,3 0,7 4,6

0,98

0,27

0,10

0,02

0,12

Utdebitering, kr

År 2001 2002 2003 2004 2005

19,73 19,73 19,73 19,73 19,73

Verksamhetens nettokostnader och

skatteintäkter inkl generella statsbidrag

och utjämning

Verksamhetens nettokostnader är skillnaden

mellan kostnader och intäkter för den löpande

verksamheten, vilken ska betalas med kommunalskatt

om det står rätt till i kommunens

ekonomi. Förhållandet mellan verksamhetens

nettokostnader och skatteintäkter inklusive

generella statsbidrag och utjämning är därför

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

ett av de viktigaste måtten för att bedöma vart

ekonomin är på väg. Avskrivning av investeringsutgifter

ingår i verksamhetens kostnader.

Därigenom blir det ännu tydligare att

verksamheten kan förändras i den takt som

skatteintäkterna medger.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella

statsbidrag och utjämning och inlösen av ansvarsförbindelsen

Nettokostnader i % av skatteintäkter

År 2001 2002 2003 2004 2005

98,0 98,7 99,7 100,2 99,8

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter

inklusive statsbidrag och utjämning har förbättrats

med 0,4 % jämfört med 2004. För

2005 understiger nettokostnaderna skatteintäkterna

(inkl generella statsbidrag och utjämning

föregående åren). I nettokostnaderna ingår

medel för inlösen av pensionsåtagande på

32,9 Mkr. Nettokostnadernas andel av skatteintäkterna

hade annars utgjort 95,2 %.

Nettokostnadernas andel av skatteintäkter inkl. generella

statsbidrag och utjämning och exkl. inlösen av ansvarsförbindelsen

Nettokostnader i % av skatteintäkter

År 2001 2002 2003 2004 2005

97,7 98,7 99,5 96,3 95,2

Jämfört med 2004 har verksamhetens nettokostnader

ökat med 35,5 Mkr (27,9 Mkr). Nettokostnaderna

är 1,8 Mkr lägre än budgeten

för 2005. Samtidigt hamnar skatteintäkterna

inklusive generella statsbidrag och utjämning

3,2 Mkr under budgeten för 2005.

Ökningen av skatteintäkter inklusive generella

statsbidrag och utjämning uppgår till 39,1 Mkr.

Detta kan jämföras med föregående års ökning

på 23,8 Mkr.

Finansnettot, skillnaden mellan finansiella

intäkter och finansiella kostnader, blev positivt

2,6 Mkr. De långfristiga skulderna har ökat

sedan föregående år. Totalt uppgår de till

253,2 Mkr och ökningen noteras till 43,5 Mkr.

Skuldökningen hänför sig till de lån som Höganäs

kommun tagit upp och som sedan lånats

ut till AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme

AB.


Förvaltningsberättelse

Nettoinvesteringarnas självfinansieringsgrad

Ett mått på hur stort utrymme som finns för

nettoinvesteringarna är resultatet exkl avskrivningar

jämfört med nettoinvesteringarna. Om

nettoinvesteringarna är lägre än resultatet exkl

avskrivningar är investeringarna tillfullo självfinansierade.

Det saknas då behov att finansiera

investeringarna med upplåning. Årets resultat

exkl avskrivningar blev 56,0 Mkr och nettoinvesteringarna

uppgick till 39,0 Mkr.

Skillnaden mellan nettoinvesteringar och resultat exkl avskrivningar, Mkr

År 2001 2002 2003 2004 2005

Resultat exkl

avskrivningar

57,8 61,0 77,0 47,8 56,0

Nettoinvesteringar 48,1 66,0 51,3 52,7 39,0

Skillnad 9,7 -5,1 25,7 -4,9 17,0

Annorlunda uttryckt självfinansierades investeringarna

år 2005 till 143 %.

Resultat exkl avskrivningar i förhållande till nettoinvesteringar,

%

År 2001 2002 2003 2004 2005

120%

92%

150%

91%

143%

Finansiell ställning

Soliditet är det mått man brukar använda för

att beskriva den långsiktiga finansiella styrkan.

Den anger andelen eget kapital av de totala

tillgångarna. Ju högre soliditet desto större är

andelen av tillgångarna som finansieras av eget

kapital och desto mindre blir utgiften för räntor

och amorteringar. De faktorer som påverkar

soliditeten är resultatutvecklingen och

tillgångarnas förändring.

Två soliditetsmått redovisas, exkl och inkl

inlösen av ansvarsförbindelsen. Soliditeten

exkl ansvarsförbindelsen uppgår till 56,6 % vid

årsskiftet, vilket är en minskning jämfört med

2004. Sedan 2002 har soliditeten exkl. ansvarsförbindelsen

minskat med 15,0 %. Det beror

på att den långfristiga utlåningen ökat till de

kommunala bolagen, främst AB Höganäshem.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Den uppgår vid 2005 års slut till 222,6 Mkr.

Utan denna utlåning hade soliditeten varit

69,5 %. Kommunens eget kapital uppgår till

677,3 Mkr, vilket är en ökning med 4,6 Mkr.

Soliditet, %, exkl inlösen av ansvarsförbindelsen

År 2001 2002 2003 2004 2005

69,7 71,6

60,7 59,4

56,6

Soliditet, %, inkl inlösen av ansvarsförbindelsen

År 2001 2002 2003 2004 2005

33,1 33,9

28,3 29,2 30,2

11


Förvaltningsberättelse

Koncernens ekonomi

12

Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut Bokslut

2001 2002 2003 2004 2005

Totala tillgångar, Mkr 1 262,2 1 264,6 1 263,4 1 298,2 1 397,9

Eget kapital, Mkr 752,9 754,3 766,3 780,7 792,3

Soliditet, % 59,7 59,6 60,6 60,1 56,7

AB Höganäshem

AB Höganäshem bygger och förvaltar bostäder i

Höganäs kommun. De flesta bostäderna finns i

Höganäs centralort. Bolaget äger även fastigheter i

Viken och Jonstorp. Under året påbörjade AB Höganäshem

bostadsproduktion i kv Eros (Öresundsskolans

tomt). I området byggs 69 bostäder,

varav 35 blir hyresrätter som kommer

att ägas och förvaltas av AB Höganäshem.

Övriga bostäder säljs som parhus eller bostadsrätter.

Flera projekt planeras, varvid kan

nämnas Östra Lerberget med 30 hyreslägenheter,

kv. Balder och påbyggnation av kv Polaris.

Bolaget planerar förse flera fastigheter med

hiss. Bolagets bostadsbestånd kommer därmed

att successivt bli en vital del i kommunens

äldreomsorg. Vidare planeras bebyggelse i kv

Sälgen med 30 lägenheter för äldre. Fastighetsbeståndet

består av 99 577 m 2 bostäder fördelat på

1 495 bostadslägenheter därav 19 lägenheter för

gruppboende .. Därutöver finns 181 lokaler och ett

hundratal garage. Totala taxeringsvärdet är

392,7 Mkr (392,7 Mkr) medan låneskulden är

187,6 Mkr (177,6 Mkr).

Bolaget har under året haft tio anställda. Från och

med 2005 har tre bovärdar anställts. Av förvaltningsberättelsen

framgår att efterfrågan på

lägenheter var på samma höga nivå som under

föregående år. Vid årets slut uppgick antalet

outhyrda lägenheter till 16 (11). Bostadskön

har varit stor och vid årsskiftet stod 518 (602)

personer i kö inkl önskemål om intern omflyttning.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt

är 4,2 Mkr (16,5 Mkr). Soliditeten har ökat till

13,5 % (13,0 %).

Höganäs Energi AB

Höganäs Energi AB bedriver eldistribution på ett

lokalt elnät i Höganäs kommun. Företaget har två

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

huvudsakliga verksamhetsgrenar vilka är, eldistribution

och bredbandstjänster. Investeringar i bredbandsverksamheten

har fortsatt under året. Stormen

Gudrun medförde kraftiga störningar i nätet. Nytt

system för fjärravläsning av elmätare är under installation.

Under 2005 levererades 261 Gwh (256 Gwh). Bolaget

har under året haft 33 anställda.

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt är

7,4 Mkr (0,4 Mkr).

Höganäs Fjärrvärme AB

Kommunen har tillsammans med Öresundskraft

AB under året bildat Höganäs Fjärrvärme

AB. Bolaget ska tillhandahålla miljövänligt

producerad fjärrvärme till kunder i Höganäs

centralort. Avtal om leverans av spillvärme har

tecknats med Höganäs AB, som utvinner

spillvärme från rökgaser i bolagets produktionsanläggning.

Naturvårdsverket har beviljat

bidrag till bolaget med 17,7 Mkr.

Koncernens ekonomi

Koncernens ekonomiska resultat blev 11,6 Mkr

(14,4 Mkr). Soliditeten har minskat till 56,7 %

(60,1 %). Eget kapital uppgår till 792,3 Mkr

(780,7 Mkr).


Förvaltningsberättelse

Personal och humankapital

Personalförsörjning

Under året arbetades en kompetensanalys fram

för åren 2005-2015. Bakgrunden är att kommunen

har en tämligen hög medelålder och

med det kan vi vänta oss en växande andel

pensionsavgångar. I kompetensanalysen konstaterades

bl a att omkring 500 anställda kommer

att gå i pension de närmaste tio åren vilket

kommer att märkas tydligt inom vissa verksamheter.

Tittar man på de två största förvaltningarna

kan man generellt säga att utbildningsförvaltningen

har en äldre yrkeskår än

socialförvaltningen. Kategorier där rekryteringsbehovet

kommer att vara stort inom utbildningsförvaltningen

är förskollärare, speciallärare,

specialpedagoger, 1-7-lärare och skolledare.

Tekniska förvaltningen spår att det kan

bli svårt att rekrytera till hantverksyrkena. Socialförvaltningen,

där pensionsavgångarna inte

kommer att märkas lika tydligt, kommer istället

att göra stora utbildningssatsningar för att

möta framtidens ökade kompetenskrav.

Höganäs kommun hade vid slutet av år 2005

sammanlagt 1 813 tillsvidare- och visstidsanställda,

varav 1 535 var tillsvidareanställda och 278

visstidsanställda. År 2003 var förhållandet mellan

samma kategorier 1462/392, vilket betyder att

kommunen ökat andelen tillsvidareanställda

under 2004 och 2005.

Andelen män bland kommunens anställda var

19,4 %. Året innan var andelen 19,6 %, vilket

bl a kan härledas till att ambulansverksamheten

inom räddningstjänstens övergick till Region

350

300

250

200

150

100

50

0

16-

20

Åldersfördelning på tillsvidare- och

visstidsanställda

Visstid

Tillsvidare

21-

25

26-

30

31-

35

36-

40

41-

45

46-

50

51-

55

56-

60

61-

65

66-

Skåne och att man inom tekniska förvaltningen

har haft ett aktivt jämställdhetsarbete vilket resulterat

i att andelen kvinnor ökat något. Inom

de stora förvaltningarna låg könsfördelningen på

i princip samma nivå som tidigare år. Socialförvaltningen

hade 92,2% kvinnor (92,3%). Motsvarande

fördelning inom utbildningsförvaltningen

var 79,8% kvinnor och 20,2% män

(samma fördelning 2004).

350

300

250

200

150

100

50

0

16-

20

Åldersfördelning 2005

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 13

21-

25

26-

30

31-

35

36-

40

41-

45

46-

50

51-

55

56-

60

61-

65

(Diagrammet visar tillsvidareanställda och

visstidsanställda med vikariat längre än 3 månader.)

Medelåldern 2005 låg på 47,7 år jämfört med

2004 års nivå på 46,2 år. Medelåldern på de nyrekryterade

under året ligger på 43 år.

Andelen heltidsanställda var totalt 55 % (54%)

bland kommunens tillsvidare- och visstidsanställda;

47 % för kvinnor och 88 % för män Av

de tillsvidareanställda arbetar 59 % heltid medan

endast 37 % av de visstidsanställda arbetar heltid.

80 % av de visstidsanställda är kvinnor.

Sjuka och friska

Kommunens tillsvidare- och visstidsanställda

längre än 3 månader har varit sjuka 8,2 % av

antalet arbetade timmar. Under första halvåret

var den siffran 8,6 % och under andra halvåret

7,9 %. Inkluderar man även timanställda och

feriearbetare ligger det totala sjuktalet på 7,59

%.

Den kategori som har störst andel sjukdagar är

kvinnor över 60 år, där sjuktalet ligger på 10,9

%. Andelen sjukskrivna män i samma ålders-

66-

män

kvinnor


Förvaltningsberättelse

grupp är väsentligt mindre, endast 5,9 %. Den

ålderskategori som har högst sjuktal hos männen

är de mellan 40 och 49 år. Då denna kategori

endast består av drygt 60 personer märks ett

fåtal långa sjukskrivningar tydligt i statistiken.

Antalet sjukdagar i genomsnitt per tillsvidare-

och visstidsanställd var 27,5 dagar, ett mått

som i fjol låg på 29,6 dagar och 32,2 dagar

2003 vilket ger en neråtgående trend.

Antalet långtidssjukskrivningar på heltid har

minskat något under året, från att ha legat på

en nivå kring 90 personer i början av året var

det i slutet av året en stabilisering kring 75

personer. 214 personer har någon gång under

året varit sjukskrivna mer än 90 dagar, i omfattning

mellan 25 % och 100 %. Av dessa var

47 % sjukskrivna på deltid och resterande 53

% på heltid. Fördelningen mellan deltids- och

heltidssjukskrivna låg på samma nivå 2004.

Höga sjuktal till trots har ca 900 personer inte

tagit ut någon sjukdag under 2005.

Väsentliga personalförhållanden

• Total sjukfrånvarotid i förhållande till den

sammanlagda ordinarie arbetstiden 7,6 %

(8,6 %). Tillgänglig ordinarie arbetstid var

3 269 151 timmar (3 011 128).

• Tid med långtidssjukfrånvaro (längre än 60

dagar) i förhållande till den totala sjukfrånvarotiden

var 78,8 % (81,6%)

• Sjukfrånvarotid för kvinnor i förhållande

till den sammanlagda ordinarie arbetstiden

för kvinnor var 8,4 % (9,9 %).

• Sjukfrånvarotid för män i förhållande till

sammanlagd ordinarie arbetstid för män

var 4,5 % (2,6 %).

• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 29 år eller

yngre i förhållande till sammanlagd ordinarie

arbetstid i åldersgruppen 29 år eller var

2,1 % (3,8 %)

• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 30-49 år i

förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid

i åldersgruppen 30-49 år var 6,9 %

(7,1 %)

14

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

• Sjukfrånvarotid i åldersgruppen 50- år i

förhållande till sammanlagd ordinarie arbetstid

i åldersgruppen 50- år var 9,4 %

(10,6 %)

Pensioneringar

Pensionsavgångarna ökar något även i år. Under

2005 gick totalt 43 personer i pension; 29 i

ålderspension, 12 fick sjukersättning (f d sjukpension)

och två fick särskild ålderspension

(brandmän). 2004 var motsvarande totalsiffra

34 personer och 2003 var det 29 personer.

Samtidigt har nio personer valt att arbeta vidare

efter 65 års ålder, främst lärare.

Friskvård

Friskvårdsutbudet har fortsatt att locka många

intresserade. Nya aktiviteter för året var linedance

och niaträning. Syftet med aktiviteterna är att

bidra och inspirera till en rik och rörlig fritid och

bidra till en bättre hälsa både på arbetet och

fritiden. Cirka 500 personer deltar varje termin.

Dessutom kan man som anställd få bidrag till

egen friskvårdsaktivitet om 500 kr per termin, ca

200 personer utnyttjar detta.

Aktiviteterna kompletterades som tidigare år

också med en förebyggande hälsokontroll, en s

k hälsoprofil. Drygt 120 personer fick tillfälle

att gå, fler får möjlighet under våren 2006.

Kompetensutveckling

Ledarforum, heldagskonferensen för kommunens

samtliga chefer och arbetsledare, genomfördes

som planerat två gånger under året. Vid

vårens ledarforum uppmärksammades bl a designåret,

kommunens EU-arbete och byggandet i

kommunen. Vid höstens ledarforum var det etik

i ledarskapet och årets jämställdhetsenkät som

diskuterades.

Under hösten anordnade personalavdelningen

en rekryteringsutbildning som ett 40-tal chefer

och specialister deltog i och samarbetet med de

övriga NOSAM-kommunerna gjorde att en ledarutveckling

för yngre chefer genomfördes

gemensamt under året.


Förvaltningsberättelse

Några viktiga händelser

Befolkningsutvecklingen har varit mycket positiv

under 2005. Invånareantalet har ökat med

347 personer till totalt 23 482. Befolkningsökningen

beror på ett ovanligt stort flyttningsnetto

och totalt är inflyttningsöverskottet hela

367 personer, samtidigt som födelsenettot är

ovanligt lågt. Den stora ökningen hänger

samman med ett stort bostadsbyggande under

2005 framför allt i Viken och Höganäs.

Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag

till investering i en fjärrvärmeanläggning i

samverkan med Höganäs AB. I början av året

bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs

kommun i samarbete med Öresundskraft AB,

som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs

kommun är majoritetsägare med 61 % av aktierna

och Öresundskraft 39 %. Utbyggnaden

av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs kommer

att genomföras i två etapper varav den första

beräknas vara klar i mitten maj 2006 och etapp

två i slutet av år 2007.

Förhandlingarna med SkåNet om regionalt

bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi

AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar

på det skånska nätet. Under senare delen av

2006 beräknas samtliga kommuninvånare och

företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.

Framtiden

Årets resultat har lagt grunden för att klara

2006 års verksamhet. Även om de ekonomiska

prognoserna för de kommande åren inte är

lika glädjande som 2005.

Många människor vill flytta till Höganäs. Även

inför 2006 kommer det att finns ett stort tryck

att få fram färdiga tomter för villabebyggelse.

Det kommer dessutom att finnas många i Höganäshems

lägenhetskö. Även om räntorna

kommer att stiga något kommer detta bara att

dämpa efterfrågan marginellt. En viktig uppgift

för 2006 är att färdigställa så många exploateringsområden

som möjligt.

Förutom inflyttningen, är Höganäs inne i en

befolkningsmässig mellanperiod. Där kommunens

resurskrävande grupper, äldre över 85 år

samt barn och ungdomar, antalsmässigt ligger

på en ganska stabil nivå. Även det framtida

behovet inom förskole- och grundskoleverksamheten

samt gymnasiet är väl tillgodosett

efter den planerade tillutbyggnaden av Viken-

skolan och utökningen av lokalerna för förskoleverksamheten

i Viken under 2006.

Den planerade utbyggnaden av servicelägenheterna

inom kvarteret Sälgen är i första hand en

ersättning för den nedläggning som sker i andra

delar inom äldreomsorgen.

Att Vägverket genomför den nya sträckningen

av väg 111 förbi Viken är av vital betydelse för

den framtida utvecklingen av Höganäs kommun.

Många av våra kommuninvånare arbetspendlar

till Helsingborg.

Resultatutvecklingen har varit bra under ett

antal år och de ekonomiska förutsättningarna

bedöms bli bra även på några års sikt. Vi befinner

oss i en tydlig demografisk mellanperiod

där förändringen av befolkningens ålderssammansättning

mildrar behovsökningen. När de

stora årskullarna födda på 40-talet går i pension

kommer pensionsutbetalningarna att mer

än fördubblas jämfört med idag. För att undvika

att växande pensionsutbetalningar tränger

undan annan kommunal verksamhet är det

viktigt att kommunen omfördelar pensionskostnaderna

över tiden genom årliga avsättningar.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 15


Förvaltningsberättelse

Höganäs 2006-03-21

Kommunstyrelsen

16

Årsredovisning 2005Höganäs kommun


Kommunfullmäktige

Ordförande Lars-Olof Strufve

Förvaltningschef Per Selldén

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avikelse

2004 2005 2005

Resultat 1 462 2 650 1 157 1 493

Oförutsedda behov – ursprungligt 4 100

- disponerat -3 000 1 100

Nämnds- och styrelseverksamhet 497 887 507 380

Övrig politisk verksamhet 965 663 650 13

Verksamhetsbeskrivning

Nämnds- och styrelseverksamhet m m

Kommunfullmäktige har 41 ledamöter och

sammanträder 10 gånger per år. Ersättningarna

till förtroendevalda regleras på sätt och omfattning

som motsvarar den genomsnittliga

lokala utvecklingen inom kommunen för medlemmarna

inom Kommunal, SKTF och SACO

för närmast föregående år. Kommunstyrelsens

arbetsutskott fastställer inför varje kalenderår,

efter redovisning av personalchefen, det regleringstal

som ska gälla.

Övrig politisk verksamhet

De gällande reglerna för partistöd innebär en

bidragsdel per parti och en per mandat i fullmäktige.

För närvarande utgår 20 000 kr per

parti och 11 440 kr per mandat. Budgeten

utgår från oförändrade regler och belopp.

Årets verksamhet

Resultatmål – måluppfyllelse

Ekonomiskt resultat

Kommunfullmäktiges och valnämndens verksamhet

har gått med sammanlagt 380 tkr i

överskott. Av kommunfullmäktiges anslag för

oförutsett återstår 1 100 tkr.

Framtiden

År 2006 är det allmänna val. Kommunfullmäktige

har tillsatt en parlamentarisk grupp som

ska se över demokratifrågor och kommunens

nämnds- och förvaltningsorganisation inför

nästa mandatperiod. Gruppen ska ge förslag

senast i mars 2006.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 17


Revision

Ordförande Bonny Fridlund

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 597 850 548 302

Övriga politisk verksamhet 597 850 548 302

Verksamhetsbeskrivning

Kommunrevisionen består av fem revisorer

och fem ersättare. Revisionen har under året

haft åtta sammanträden. De förtroendevalda

revisorerna har biträtts i granskningsarbetet av

personal från Ernst & Young AB.

Revisorerna ska enligt kommunallagen granska

kommunens verksamheter och pröva om dessa

bedrivits ändamålsenligt, miljömässigt och

ekonomiskt tillfredsställande. De ska även

granska om kommunens räkenskaper är rättvisande

och om kontroll som utövas av styrelsen

och nämnder är tillräcklig.

Revisorerna granskar årligen i den omfattning

som följer av god revisionssed, all verksamhet

som bedrivs inom nämnderna och i verksamhet

som bedrivs i annan juridisk enhet genom

lekmannarevisorer. Styrelsen och nämnderna

blir således granskade årligen i den omfattning

som är motiverad med hänsyn till väsentlighet

och risk. Revisorerna har under året haft överläggningar

med representanter för nämnder

och förvaltningar för att diskutera ekonomi

och verksamhet.

Årets verksamhet

Resultatmål – måluppfyllelse

Granskningsarbetet har bedrivits i enlighet

med antagen revisionsplan. Följande skriftliga

granskningsrapporter har avlämnats:

• Budgetprocessen

• Räddningstjänsten

• Betygssättning inom grundskolan

• Delårsbokslut

• Årsbokslut

Vidare har uppföljning av föregående års

granskningar skett.

18

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Ekonomiskt resultat

Revisionens resultaträkning visar ett överskott

på 302 tkr för år 2005.


Överförmyndarnämnd

Ordförande Inga-Maj Hult

Förvaltningschef Per Selldén

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 466 470 520 -50

Övriga politisk verksamhet 466 470 520 -50

Inriktningsmål

• Bistå invånarna i frågor som berör

verksamheten.

Årets verksamhet

Resultatmål – måluppfyllelse

Överförmyndarnämnden har uppfyllt ställda

krav.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Övrig Politisk verksamhet

Antal ej entledigade förordnande vid året

slut

Ekonomiskt resultat

Nämndens verksamhet har gått med underskott

om 50 tkr.

Framtiden

Nämnden har beslutat om höjd ersättningsnivå

för sina duktiga gode män och förvaltare.

Det finns behov av flera gode män, bland

annat mer flerspråkiga.

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

231 240 240

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 19


Kommunstyrelse

Kommunstyrelse egen verksamhet

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Per Selldén

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 4 508 4 246 3 248 998

Oförutsett – ursprungligt 1 500

- disponerat -786 714

Nämnds- och styrelseverksamhet 3 233 3 532 3 248 284

Infrastruktur, skydd 705

Skolv barn /ungdom, grundskola 85

Kommunal vuxenutbildning -157

Kommunikationer 642

Nettoinvesteringar 0 2 000 0 2 000

Inriktningsmål

Kommunstyrelsen har ett samlat ansvar för

Höganäs kommuns utveckling och välfärd.

Vid hantering av ärenden iakttas en strikt ansvarsfördelning

mellan den politiska ledningen

och berörd förvaltning

Boende

• Marknadsföra Kullabygden för att

stimulera inflyttning till kommunen.

• Driva planfrågor för att kunna erbjuda

tomtmark i takt med efterfrågan.

• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik

i hela kommunen.

• Verka för god framkomlighet på vägarna.

• Skapa förutsättningar för kommersiell

service i bostadsorterna.

Miljö

• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk

grundsyn i ett kretsloppssamhälle som

tillvaratar naturens resurser.

• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med

länsstyrelsen under planarbetet.

• Fördjupa och bredda medvetandet om

folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.

Energi

• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen

i kommunen.

20

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Verksamhetsbeskrivning

I samband med att budgeten för år 2003 fastställdes

gav kommunfullmäktige kommunstyrelsen

i uppdrag att se över förtroendemannaorganisationen

och förvaltningsorganisationen.

Under hösten 2003 återkallades

uppdraget och beslut fattades om att

förtroendemannaorganisationen ska bibehållas

oförändrad innevarande mandatperiod.

Kommunfullmäktige beslutade i juni 2004 att

tillsätta en parlamentarisk grupp med uppgift

att bl a genomföra en översyn av nämnds- och

förvaltningsorganisationen inför nästa mandatperiod.

Gruppens arbete ska vara färdigställt

senast i mars månad år 2006.

Årets verksamhet

Ekonomiskt resultat

Kommunstyrelsens egen verksamhet (exkl

oförutsett) lämnar ett överskott om ca

0,3 Mkr. Vid jämförelse med 2004 kan noteras

att miljö-, kollektivtrafik- och turismfrågor har

överförts till kommunledningskontoret. Av

kommunstyrelsens anslag för oförutsett återstår

714 tkr.


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Per Selldén

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 32 722 38 841 31 830 7 011

Övrig politisk verksamhet 1 142 1 120 1 122 -2

Infrastruktur, skydd m.m. 5 760 8 057 6 808 1 249

Särskilda riktade insatser 3 481 3 056 2 840 216

Kommunikationer 0 765 876 -111

Gemensamma funktioner 21 227 24 128 21 751 2 377

IT-verksamhet 1 112 1 715 -1 567 3 282

Nettoinvesteringar - 4 795 8 580 -8 436 17 016

Inriktningsmål

Om kommunen ska kunna bibehålla och utveckla

sina verksamheter på längre sikt är det

viktigt att antalet invånare förblir oförändrat

eller ökar. Efterfrågan på bostäder har varit

stor de senaste åren och bostadsmarknaden

kännetecknas bland annat av brist på hyresrätter

och bostadsrätter. För att möjliggöra ökad

in- och omflyttning i kommunen har kommunstyrelsens

styrgrupp för bostadsutveckling

tagit fram ett program för bostadsutbyggnaden.

Under år 2005 planerades att uppföra 140

lägenheter och under år 2006 ytterligare 160

lägenheter.

kommunens markinnehav för fortsatt bostads-

och verksamhetsutbyggnad inte stämmer

överens med den förväntade efterfrågan

på lång sikt tillförs därför kommunstyrelsen

mer resurser för strategiska markförvärv.

Kommunstyrelsen beslutar sedan hur detaljplanerna

ska prioriteras i förhållande till de

anslagna resurserna i syfte att underlätta bostadsproduktionen.

Boende

• Marknadsföra Kullabygden för att stimulera

inflyttning till kommunen.

• Driva planfrågor för att kunna erbjuda

tomtmark i takt med efterfrågan.

• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i

hela kommunen.

• Verka för god framkomlighet på vägarna.

• Skapa förutsättningar för kommersiell

service i bostadsorterna.

Miljö

• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk

grundsyn i ett kretsloppssamhälle

som tillvaratar naturens resurser.

• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med

länsstyrelsen under planarbetet.

• Fördjupa och bredda medvetandet om

folkhälsa och miljö i det lokala Agenda

21-arbetet.

Energi

• Följa och utreda förslag om den framtida

värme- och energiförsörjningen i kommunen.

Näringsliv

• Stimulera företagande.

• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.

• Skapa förutsättningar för väl fungerande

IT-kommunikation och övrig infrastruktur.

Turism

• Utveckla infrastruktur för turism.

• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar

för turism i Kullabygden.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 21


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Planfrågor

• Genom detaljplanläggning medverka till

att planerad bostadsutbyggnad kan


genomföras.

Modernisera äldre planer för att underlätta

bygglovshanteringen.

• Skapa förutsättningar för etablering och

utveckling av arbetsplatser och allsidig

service.

• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i

planarbetet.

• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk

grundsyn i ett kretsloppssamhälle.

Ekonomi

• Fungera som serviceorgan i ekonomiska

frågor för nämndernas förvaltningar.

• Utveckla rapportsystem för uppföljning

av medelsanvändningen.

• Svara för drift och utveckling av de

gemensamma IT-resurserna enligt antagen

IT-policy.

Personal

• Stödja kommunledningen i dess arbete

med att ha en ändamåls- och tidsenlig

arbetsgivarpolitik.

Verksamhetsbeskrivning

Övrig politisk verksamhet

Övrig politisk verksamhet omfattar bidrag till

Sveriges Kommuner och Landsting samt

Kommunförbundet Skåne.

Infrastruktur, skydd m m

Planavdelningen arbetar med fysisk planering

både på översiktlig och på detaljerad nivå. Det

innebär utarbetande av översiktliga planer och

detaljplaner samt information om dessa till

medborgare, företagare m fl. Avdelningen

deltar i det samlade utvecklingsarbetet för

kommunen och regionen. Kommunstyrelsen

och byggnadsnämnden är uppdragsgivare åt

planavdelningen. Planerings-, miljö- och antikvarisk

kompetens finns inom avdelningen.

22

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Exploateringsfunktionen utgör kommunstyrelsens

instrument för att samordna genomförandet

av detaljplaner, markförsörjning och

exploateringsprojekt för huvudsakligen bostadsproduktion.

Inriktningen styrs främst

genom övergripande beslut om planprioritering

samt mark- och bostadsprogram.

Turistbyråverksamheten integrerades i informationsavdelningen

år 2005. Övergripande

riktlinjer för kommunens arbete med turistfrågor

har tagits fram och resulterat i att en samverkansgrupp

bestående av representanter från

kommun och näringsliv skapats. Kommunen

representeras av informationschefen, näringslivssekreteraren,

kultur- och fritidschefen och

tekniske chefen, som tillsammans även utgör

intern styrgrupp för turistfrågorna.

Näringslivsverksamheten har under 2005 genomfört

ett EU-projekt med syftet att öka

företagens kompetensutveckling.

Under 2005 beviljades kommunen statsbidrag

till investering i en fjärrvärmeanläggning i samverkan

med Höganäs AB. I början av året

bildades Höganäs Fjärrvärme AB av Höganäs

kommun i samarbete med Öresundskraft AB,

som ett gemensamt fjärrvärmebolag. Höganäs

kommun är majoritetsägare med 61 procent av

aktierna och Öresundskraft 39 procent. Utbyggnaden

av fjärrvärmenätet i centrala Höganäs

kommer att genomföras i två etapper varav

den första beräknas vara klar i mitten maj

2006 och etapp två i slutet av år 2007.

Särskilt riktade insatser

Höganäs Utvecklingscentrum svarar för

kommunens sysselsättningsåtgärder för arbetslösa

och driver verksamheter som Datortek,

DDSS (Demografisk Databas Södra Sverige),

naturvårdslag, trä- och textilverkstad m m.

Platser på Utvecklingscentrum köps in av Arbetsförmedlingen,

Försäkringskassan och Socialförvaltningen.


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Kommunikationer

Den handikappanpassade Flexlinjen trafikerar

Höganäs och utgör färdtjänst för de personer i

Höganäs och Lerberget som är färdtjänstlegitimerade

och bor i anslutning till bussens körsträcka.

Flexlinjen startade år 2002 och antalet

resor har ökat kontinuerligt sedan starten.

Närtrafiken innebär möjligheter för boende

långt från linjetrafiknätet att resa till och från

centralorten.

Gemensamma funktioner

Kommunledningskontoret är kommunens

centrala förvaltning och ansvarar för övergripande

ekonomi-, personal-, informations-

och samhällsbyggnadsfrågor samt

kommunstyrelsens och kommunfullmäktiges

administration. Kontorets avdelningar står för

information, stöd och service till

kommunstyrelsen, nämnderna och deras

förvaltningar i frågor som rör verksamheternas

ansvarsområden.

Kommunkansliet tillhandahåller sekretariats-

och expeditionsresurser för kommunfullmäktige,

kommunstyrelsen och dess olika organ

samt för valnämnden, överförmyndarnämnden,

Notarius Publicus, borgerliga vigselförrättare

m fl. Inom kommunkansliet finns också

juridisk konsultstöd.

Informationsavdelningen ansvarar för kommunens

centrala växel/reception i Stadshuset,

konsument- och energirådgivning, kommunens

interna och externa webbplatser samt

övergripande information och marknadsföring.

Ekonomiavdelningen svarar för att upprätta

budget och flerårsplan, löpande ekonomiska

uppföljningar och årsredovisning samt hanterar

finansiell planering och finansförvaltning. I

ekonomiavdelningen ingår upphandlingssamordning

och vaktmästeri i stadshuset. ITverksamheten

ingår också i avdelningens ansvarsområde.

Personalavdelningen ansvarar för kommunövergripande

frågor kring personalförsörjning,

lönebildning, kompetensutveckling, jämställdhet

och mångfald och företräder kommunen

som arbetsgivare vid förhandlingar och central

samverkan med de fackliga organisationerna.

Avdelningen ansvarar även för lönefunktion,

pensionsfrågor och företagshälsovård.

IT-verksamheten

IT-verksamheten svarar för utveckling, anpassning

och drift av kommunens övergripande

IT-system, driften av centrala servrar och

datorer i det administrativa nätet samt kommunikationsnätet.

Årets verksamhet

Resultatmål – måluppfyllelse

Kommunkansli inkl planavdelning

• Genom detaljplanläggning medverka till

att planerad bostadsutbyggnad kan

genomföras.

• Modernisera äldre planer för att underlätta

bygglovshanteringen.

• Skapa förutsättningar för etablering och

utveckling av arbetsplatser och allsidig

service.

• Integrera natur- och kulturmiljöfrågor i

planarbetet.

• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk

grundsyn i ett kretsloppssamhälle.

• Utveckla infrastruktur för turism.

• Stödja besöksnäringen för att skapa förutsättningar

för turism i Kullabygden.

• Driva planfrågor för att kunna erbjuda

tomtmark i takt med efterfrågan.

• Arbeta för en väl utbyggd kollektivtrafik i

hela kommunen.

• Verka för god framkomlighet på vägarna.

• Skapa förutsättningar för kommersiell

service i bostadsorterna.

• Verka för en god miljö utifrån en ekologisk

grundsyn i ett kretsloppssamhälle som

tillvaratar naturens resurser.

• Beakta naturvårdsfrågor i samråd med

länsstyrelsen under planarbetet.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 23


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

• Fördjupa och bredda medvetandet om

folkhälsa och miljö i det lokala Agenda 21arbetet.

• Utreda den framtida värme- och energiförsörjningen

i kommunen.

• Utforma ett långsiktigt näringslivsprogram.

• Stimulera företagande.

• Marknadsföra mark och lokaler för näringsverksamhet.

• Skapa förutsättningar för väl fungerande

IT-kommunikation och övrig infrastruktur.

Den stora efterfrågan på möjligheten till att

investera i hus och bebyggelse i kommunen

avspeglas i kommunkansliets resultat för året.

Intäkterna för planverksamheten översteg

budget kraftigt samtidigt som verksamhetens

externa kostnader understeg budget. Organisationen

måste tillföras mer personalresurser för

att klara efterfrågenivån på nya och förändrade

detaljplaner. Intäktsnivån för verksamheten

kan täcka kostnaderna för en sådan resursförstärkning.

Informationsavdelning

• Förbättra service till uppringande och

besökande via samordning av växel/reception

i stadshusets entré.

• Vidareutveckla information, service och

tjänster på kommunens övergripande interna

och externa webbplatser.

• Genomföra intern utbildning i syfte att

stärka personalens kommunikationskompetens.

• Medverka i regionalt samverkansarbete

gällande utvecklingen av den s k 24timmarsmyndigheten.

• Fastställa marknadsplan 2005-2007 för

Höganäs kommun.

Under året producerade informationsavdelningen

boken Kommunpraktikan, som delades

ut till samtliga hushåll i kommunen. Boken

beskriver de kommunala verksamheterna och

24

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

den service och tjänster som kommuninvånaren

erbjuds. Inom varje förvaltning har ett

antal åtaganden tagits fram där servicenivån

inom en eller flera tjänster formuleras. Kommunpraktikan

fick ett mycket positivt bemötande

inom och utanför kommunen. Inför

kommande produktion, år 2006, bör upplagan

därför utökas ytterligare.

Det webbpubliceringsverktyg som administrerar

kommunens hemsida uppgraderades och

samtidigt fick hemsidan en ny layout. Ytterligare

information och funktioner har lagts till

och antalet personer som administrerar hemsidan,

d v s lägger ut information, har vuxit i

antal. I genomsnitt har hemsidan ca 40 000

besök varje månad.

En krisinformationsplan togs fram under året

där kommunens agerande i informationshänseende

beskrivs i detalj.

Konsumentrådgivningen utökades till totalt en

heltidstjänst under senare delen av 2005

Landskrona kommun skrev på att ettårigt avtal

om att köpa in 60 % av en heltidstjänst. Samarbetet

ska utvärderas i slutet av 2006 innan

beslut tas om ett eventuellt fortsatt samarbete.

Avdelningen har genomfört ett antal interna

utbildningar i syfte att stärka kompetensen

inom verksamhetsområdet.

Ekonomiavdelning

• Fortsätta med interna ekonomiutbildningar

för kommunens personal.

• Undersöka förutsättningarna för elektroniska

fakturor, EDI.

• Utveckla interna inköpsprocesser.

• Fortsätta utbildningen i upphandling i

första hand för personal inom skola och

teknik.

• Öka tillgängligheten till kommunens ramavtal

med leverantörer.

• Fortsätta utbildningen i det europeiska

datakörkortet (ECDL).

• 80 % av alla felanmälningar till IT-service

ska åtgärdas samma dag de anmäls.


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

• Medverka tillsammans med Region Skåne

(SkåNet AB) och övriga kommuner i regionen

i förverkligandet av ett regionalt

bredbandsnät.

• Fortsätta upprustningen av skolornas datanät.

• Genomföra ett pilotprojekt avseende IPtelefoni.

Året har präglats av rekrytering, tillsättning

och introduktion av tre nya chefer – ekonomichef,

inköpschef, budget- och redovisningschef

samt en ekonom. Arbetet med att införa

digitalisering av leverantörsfakturor har fortsatt

och systemet har uppgraderats till en senare

version. Förutsättningarna för elektroniska

fakturor kommer att undersökas under 2006.

Inköpskommittén har återuppstått. Avtalsdatabasen

har utökats med fler ramavtal. Kommittén

har informerats om lagändringar och

aktuella rättsfall har analyserats. Upphandlings-

och avtalsmallar har utvecklats. Inom ITverksamheten

har 16 utbildningar till datakörkort

( 122 elever ) genomförts på kvällstid.

66,5 % av alla felanmälningar har åtgärdats

samma dag de anmälts. 98 % har fått hjälp

inom två veckor.

Förhandlingarna med SkåNet om regionalt

bredbandsnät har avslutats. Höganäs Energi

AB bygger nätet på Kullahalvön och kopplar

på det skånska nätet. Under senare delen av

2006 beräknas samtliga kommuninvånare och

företag ha möjlighet att få bredbandsanslutning.

Samtliga skolors datornät har uppdaterats med

ny elektronik. Ett pilotprojekt avseende IPtelefoni

kommer att genomföras under första

kvartalet 2006.

Personalavdelning

• Med Höganäs utvecklingscentrum som

bas vara attraktiv partner i arbetsmarknadsfrågor.

• Genomföra de åtgärder som anges i personalpolicyn.

Personalavdelningen har under året tagit fram

förslag till handlingsplan för integration och

mångfald, förslag till jämställdhetsplan samt

analyserat personalbehoven fram till 2015 och

presenterat en rapport om kompetens- och

personalförsörjning. Företagshälsovården har

utökat arbetet med uppföljning av sjukskrivningar

och genomfört program för långtidssjuka.

Kommunen har arrangerat friskvårdsaktiviteter

med ca 500 deltagare.

Under året har ett utbildningsprogram för

chefer tillsammans med andra kommuner

slutförts och ett annat påbörjats. Elva chefer

från kommunen har deltagit. Införandet av

självservice – rapportering och godkännande

elektroniskt – i lönesystemet har fortsatt, men

tekniska hinder har satt stopp för ytterligare

utökning av självservicen.

Ekonomiskt resultat

Kommunledningskontorets verksamhet visar

ett överskott på 7,0 Mkr. Överskottet förklaras

av:

• lägre kostnader för personal, IT, lokaler,

kapital mm inom en mängd delverksamheter

inom kommunkansliet, 1,1 Mkr.

• högre externa intäkter och lägre kostnader

inom planverksamheten, 1 Mkr

• lägre kapitalkostnader, 1,1 Mkr, med anledning

att IT-investeringar bl a pilotprojektet

kring IP-telefoni och investeringar i

brandsäkerhet blir verklighet först under

2006

• lägre personalkostnader på grund av vakanta

tjänster i avvaktan på tillsättningar

inom ekonomiavdelningen, lägre kostnader

för televäxeln samt att uppgraderingen

av ekonomisystemet genomförs först under

2006, 1,4 Mkr.

• ändrad redovisningsprincip för framtida

uppgraderingar av datorer, 1,6 Mkr.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 25


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

• lägre kostnader för personaladministration

och arbetsmarknadsåtgärder än beräknat

samt senare start av gemensamma chefsutbildningar

inom NOSAM, 1 Mkr.

26

Årsredovisning 2005Höganäs kommun


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Markförvärv 8 400 8 400

Markförsäljningar 150 400 102 290 -62

Östra Lerberget etapp 5 145 1 406 1 265 -286

Vikens Ry 800 4 200 3 400

Eros 1 661 4 230 1 773 -4 342

Nyhamnsläge 1 200 1 000 200

Ekdungen 1 900 2 250 1 344 3 844 2 150

Vesta 33 2 530 2 497

Höganäs Viken 135:1 2 200 2 200

Pålstorp 111 111

Steglinge 150 149 -1

Stubbarp Viken -3 3

Svalan industrimark 110 110

Viken Karlfältsvägen 1 093 200 52 945

Tjörröd utvidgning 150 1 047 897

Inventarier 400 364 36

Centrala datorinköp 1 000 1 324 -44 -368

Gemensamma it-investeringar 1 880 644 1 236

Summa ansvarsområde 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016

Investeringar

Strategiska markförvärv har inte genomförts,

vilket innebär att 8,4 Mkr är orörda i budgeten.

Strategiska markförvärv är mycket långsiktiga

och bör genomföras när goda förutsättningar

för förvärv föreligger. Sådan förutsättning har

ej förelegat under 2005.

Kommunen har debiterat exploateringsavgifter

av bostadsexploatörer i Viken som enligt tecknade

exploateringsavtal skall användas för

kommande generalplaneinvesteringar. I investeringsredovisningen

anges avgifter som en

positiv avvikelse med 3,4 Mkr.

Markförsäljning i Viken har medfört en reavinst

om 2,2 Mkr.

Kommunens tomtförsäljning i området Ekdungen

har genomförts i större antal än budgeterat

varför budgetöverskottet i redovisningen

uppgår till 2,1 Mkr.

Framtiden

Höganäs kommun har under 2005 haft en

stark attraktionskraft. Utflyttningen från

kommunen har varit väsentligt mindre än genomsnittet

under senare år och utflyttningen

har varit väsentligen större än genomsnittet

under senare år. Summa sumarum en befolkningsökning

på närmare 350 personer år 2005.

I tider med starkt inflyttningstryck ökar anspänningen

kommunledningskontoret.

Planavdelningen utgör självfallet en nyckelfunktion

för att kommunen skall kunna möta

efterfrågan på byggbar mark. Kontorets övriga

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 27


Kommunstyrelse

Kommunledningskontor

delar med information, exploatering, ekonomi

och personaladministration påverkas också av

den positiva utvecklingen.

I det korta perspektivet i tider med expansion

är personalomsättningen besvärligare än eljest

att hantera. Kommunledningskontoret har

under år 2005 haft en del personalomsättning

som också kommer att påverka arbetssituationen

under 2006. Fortsätter den positiva utvecklingen

för kommunen måste självfallet

även kommunledningskontorets resurser ses

över så att resurser står i paritet med kontorets

uppdrag. Mycket fungerar väl inom kontorets

verksamhetsområde vilket också ställer krav på

fortsatt förnyelse och utveckling. Under de

närmaste kommande åren skall kontoret fortsätta

att arbeta med utveckling av budgetprocessen,

arbeta med nya och förbättrade meto-

28

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

der för dialog mellan kommunen och dess

invånare, utveckla och förnya ärendehanteringssystem

och mycket mera.

Frågor kring personal- och kompetensförsörjning

kommer att fortsätta att vara i fokus. Det är

väsentligt att bibehålla verksamheter med god

kvalitet och gott rykte, marknadsföra detta, att

utveckla kontakter med utbildningar, anpassa

lönerna till marknaden, utveckla ledarskap och

attityder och att fortsätta arbetet med att minska

sjukfrånvaron. Arbetet med att införa självservice

för löner fortsätter. Inom ekonomiavdelningens

verksamhet prioriteras fortsatt utveckling av

budgetprocessen och system för uppföljning av

budget. Kommunens samlade dokumenthantering

kommer att ses över i ett tvåårigt projekt

med start våren 2006, där slutmålet är att tekniska

system och rutiner samordnas.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Antal inkassokrav 4 619 10 000 4 292

Obetalda fordringar mer än ett år gamla tkr 1 532 3 200 196

IT-VERKSAMHET

Antal anslutna PC i administrativa nätet 482 440 503

Antal genomförda ECDL-kurser med tentamen 26 80 16


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Göran Werner

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat -42 3 325 -2 692 6 017

Infrastruktur, skydd mm 574 3 050 1 331 1 719

Näringsliv och bostäder 559 1 289 -3 803 5 092

Gemensamma funktioner -1 175 -1 014 -220 -794

Nettoinvesteringar 31 036 16 370 7 173 9 197

Inriktningsmål

Bygg och förvaltning

• Förse verksamheterna med ändamålsenliga

lokaler.

• Avyttra övertaliga lokaler och fastigheter.

• Bistå verksamheterna i alternativ regi

med anskaffning av lokaler.

Kart och mät

• Förse kommunens verksamheter med

digitalt kartmaterial.

• Anpassa och utveckla Geografiska Informationssystem

till rådande behov.

Verksamhetsbeskrivning

Infrastruktur, skydd m m

Kart och Mät förvaltar kommunens geografiska

information i digitala databaser, upprätthåller

informationssystem på kommunens intranät,

utför fastighetsförberedelser åt Lantmäteriverket,

upprättar nybyggnadskartor och sköter

utsättningar och lägeskontroller åt byggnadsnämnden.

Kart o Mät är registermyndighet

för all adressättning i kommunen och avdelningens

verksamheter är till cirka 50 %

taxefinansierade.

Mark har införskaffats för att i framtiden användas

till bostads- och industriområde, vägar

och allmänna byggnader. En del av marken

sköts av arrendatorer. Ansvar för kommunens

hamnar samt upplåtelse av kommunal mark.

Fastighet

Fastighet förvaltar kommunens lokaler där

hyrorna är baserade på den genomsnittliga

självkostnaden för alla fastigheter. Verksamhet

som inte finansieras av hyror ska skattefinansieras.

Städ

Kommunen driver städningen i egen regi för

huvuddelen av sina lokaler. Städavdelningen

ansvarar för en städyta av 69 000 kvm, varav

64 900 kvm i egen regi. Städavdelningens

åtagande är en totalentreprenad för objektets

rengöring, där det åligger avdelningen att ta

initiativ till förändring av städningen. Anser

städavdelningen att det finns ytterligare behov

av periodiskt underhåll för att underlätta

den regelmässiga städningen, tar avdelningen

initiativ till samråd med kund om genomförandet

och de ekonomiska villkoren. Städavdelningen

åtar sig att hålla kundernas lokaler

städade på den nivå som överenskommits

och som framgår av de kontrakt som skrivits.

I städavdelningens åtagande ingår:

• Att utföra städningen med miljö- och

hälsoanpassade städmetoder.

• Att tillhandahålla allt material, redskap

och maskiner som krävs för städarbetet.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 29


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

30

• Att märka lokaler med etiketter omtalande

städnivå och veckostädningsdag.

• Att kontrollera den tekniska städkvalitén

genom egenkontroll via stickprov.

• Att regelmässigt utföra golvvård och

underhållspolering av golv

• Att tillhandahålla periodiskt städunderhåll

Näringsliv och bostäder

Förädla mark avsatt för exploatering och förädling

av råmark för framtida bebyggelse.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

• Förvalta och underhålla fastigheter

och lokaler på ett kostnadseffektivt

sätt.

• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.

• Genom utbildning och personalutveckling

öka personalens kompetens

och flexibilitet för att bättre möta

framtida krav.

• Sälja fastigheter som inte behövs i den

kommunala verksamheten.

• Stimulera verksamheterna till energieffektivisering.

• Verka för miljömedvetenhet i organisationen.

• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt

sätt med bästa ekonomiska resultat.

• Den erbjudna servicen ska ha en standard

så att kommuninvånarna blir

nöjda.

• Bibehålla en god standard på skötsel

av allmän mark.

• Utveckla torghandeln i kommunen, så

samtliga platser blir belagda.

• Verksamheten ska bedrivas på ett effektivt

sätt med bästa ekonomiska resultat.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

• Vid ansökan om markupplåtelse ska

handläggning av ärendet ske inom 14

dagar.

• Utveckla det tekniska försörjningssystemets

informationsdatabaser för att

möta morgondagens krav på ett positivt

sätt.

• Sprida information om och utbilda övriga

kommunala verksamheter i GIS.

Fastighet

Verksamheten har en hög grad av kundnöjdhet

med en kundorienterad förvaltning som

utgå från våra hyresgästers behov för att tillse

att verksamheterna har så ändamålsenliga lokaler

som möjligt. Lokalerna förvaltas på det

totalekonomiskt mest effektiva sättet för

kommunen som helhet, ur ett långsiktigt perspektiv

med en stark fokus på energioptimering

och miljö. Fastighetsbestånd är anpassat

till verksamheten, vakanta fastigheter avyttras.

Fokusområden har varit att öka den egna personalens

kompetens och förändra och effektivisera

organisationen.

På följande objekt har gjorts större underhållsarbeten:

• Utvändiga målningsarbeten på Bruksskolan,

Gulla Villan, Erik Ruuth, Museet,

f.d. posten i Arild, Jonstorpsskolan.

• Fönsterbyte Kullagymnasiet, byggnad

A

• Byte av värmepumpar på nio förskolor.

• Nya balkonger på Vikhaga till 20 lägenheter.

• Installation av ventilation i Hälsans

krypgrund.

• Renovering invändigt Siöcrona förskola,

Stinsängen.

• Byggnadsarbeten på Brandstationen,

Nyhamnsläge IP och Nyhamnsskolan.


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

• Renovering av toaletter på Kullagymnasiet

• Ombyggnad i Stadshuset samt Sagabiografen.

Inga förändringar har skett i fastighetsbeståndet

under året.

Städ

Avdelningen städar vid årets slut i egen regi 64

900 kvm dessutom tillkommer 6100 kvm som

genom förvaltningen är upphandlade på entreprenad.

Den omfattande omorganisation av

verksamheten i egen regi, som genomfördes

2004 är nu etablerad och fungerar bra. Nya

arbetsredskap och maskiner har kontinuerligt

anskaffats under året, för att förbättra arbetsmiljön.

Som remissinstans har städavdelningen

fortsatt fått gehör för en del sypunkter i samband

med ny- och ombyggnation.

Kart och Mät

Utsättningar av beviljade bygglov och upprättandet

av nybyggnadskartor har haft ett

enormt uppsving under året. Produktionen av

nybyggnadskartor och utsättningar har tidigare

aldrig varit så stor, vilket har medfört att de

resurser som varit avsatta för GIS-verksamhet

har gått på sparlåga. Samverkan och utbildning

har dock skett med olika förvaltningar inom

kommunen.

Allmän mark

Under året har skötseln av allmän platsmark

innefattat bl a trädröjning efter stormen Gudrun,

slaghackning av diverse tomter, samt fällning

av döda almar vid koloniområdet och i

Mjöhult.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 31


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

Investeringsredovisning

32

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Flygfotografering, ortofoto

Utemiljö Tornlycke-, Bruks-,Kulla- och

290 24 266

Vikenskolan 68

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

95 -27

Vågskydd Mölle hamn 500 51 449

Tillbyggnad Lerbergsskolan 1 000 662 338

Service/ålderdomshem centralorten 350 837 -487

Utbyggnad bef. idrottshall Jonstorp 28 -28

Ny sporthall Bruksskolan -253 481 -734

Förbättring ventilation o kyla stadshuset 637 637

Förvaltningslokaler 3 069 142 2 927

Förskola Vikens Ry 200 23 177

Tillbyggnad Revalyckan 5 038 794 4 245

Förprojektering Sagabiografen 191 191

Vikens förskola tillbyggnad 3 300 3 816 -516

Utbyggnad kranarr Höganäs hamn 180 180

Kullagymnasiet , lokalbehov 200 37 163

Ombyggnad Vikenskolan 700 42 658

Höganäs mäss- och sportcenter 500 108 392

Tillbyggnad Sagabiografen

Utemiljö skolidrott Kulla- o Tornlyckesko-

100 100

lan 300

300

Tillbyggnad matsal Bruksskolan 34 -34

Summa ansvarsområde 16 370 7 173 9 197

Investeringar

Färdigställda investeringar

• Tillbyggnad av Svanebäcks förskola.

Pågående investeringar

• Projektering tillbyggnad Vikenskolan.

• Projektering tillbyggnad av matsal Bruksskolan.

• Projektering ny matsal till restaurangskolan,

Kullagymnasiet.

• Projektering ny förskola, Vikens Ry.

• Projektering tillbyggnad, Saga biografen.

• Projektering vårdboende Höganäs centrum,

kv Sälgen.

• Förstudier Höganäs Sportcentrum.

• Projektering ombyggnad hamntoaletten,

Höganäs.

Ekonomiskt resultat

Fastighet och städ

Fastighet och städs driftverksamhet visar ett

överskott i ordinarie verksamhet på 554 tkr.

Kart och Mät

På grund av den kraftiga ökningen i byggnation

visar Kart och Mäts verksamhet på ett

överskott i driftbudgeten på 1 200 tkr.


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

Allmän markreserv

Kostnaderna för drift och underhåll av mark

har i år varit större på grund av stormen Gudrun,

vilken inneburit merkostnader med 200

tkr. Taxa för upplåtelse av allmän plats samt

taxa för torgplatser i Höganäs kommun har

räknats upp med 3 %.

Exploateringsverksamheten

Ett antal fastigheter har under året exploaterats

och försålts varav de största har gällt tomter

i Viken, vilket totalt gett en realisationsvinst

om

4 015 tkr för exploateringsverksamheten.

Exploateringsverksamhet och Allmän markreserv

visar ett överskott i ordinarie verksamhet

på 4,6 Mkr

Framtiden

Byggkonjunkturen förväntas bestå då det finns

ett uppdämt behov av nybyggnation av bostä-

der i regionen. Risken finns att man bygger

upp gällande detaljplaner. Det är viktigt att

resurser satsas för att kunna uppfylla framtida

behov.

• Genomföra byggnationer enligt investeringsplan.

• Avveckla alla fastigheter, som inte är

av strategisk betydelse och där kommunen

inte driver egen verksamhet.

• Utveckla torghandeln för att uppnå ett

levande centrum.

• Inmätning av arealerna avseende Allmän

mark för bättre planering och

kostnadsuppfattning.

• Avtal om leveranser av topografisk information.

ABT-avtal med Lantmäteriet

genererar ökade intäkter.

• Fastighet: Ökad användning av ITstöd

i verksamheten.

• Fastighet: Ändra organisationen med

fokus på hyresgästerna, fastigheterna,

energioptimering och effektivitet.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

INFRASTRUKTUR, SKYDD MM

Kart o mät

Antalet mätningsförrättningar 101 30 85

Antalet nybyggnadskartor 85 55 107

Antalet utstakningar/lägeskontroller 215 210 230

Kostnadstäckningsgrad % 62,0 48,9 67,5

GEMENSAMMA FUNKTIONER

Fastighetsförvaltning

Bruttokostnad (kr) för egen o inhyrda fastigheter per

kvm/år exkl. städ

Egna fastigheter

638

650

662

Totala antal förvaltade kvm 127 800 128 000 128 000

Totala kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ. 587 600 614

Tomma lokaler % 1,0 1,5 1,0

Intern uthyrningsgrad % 82,0 81 82,5

Extern uthyrningsgrad %

Inhyrda fastigheter

17,0 17,5 16,5

Totala antal förvaltade kvm 13 616 13 800 9 811

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 33


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, bygg/förvaltning/städ/kart/mät

Total kostnad (kr) per kvm/år exkl. städ 1 109 1 100 1 288

Lokalvård

Total städyta kvm 72 600 68 850 69 000

Total städkostnad (kr) per kvm/år 166 175 166

Antalet städarbetare 51 48 48

34

Årsredovisning 2005Höganäs kommun


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Göran Werner

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 24 433 25 980 32 623 -6 643

Infrastruktur, skydd mm 24 051 25 590 31 727 -6 137

Gemensamma funktioner 382 390 896 -506

Nettoinvesteringar 7 158 12 328 8 133 4 195

Inriktningsmål

Väghållning

• Erbjuda trafikanterna en god tillgänglighet

och standard på gator, vägar

samt gång- och cykelvägar (gc-vägar).

• Upprätthålla god belysningsstandard

för såväl invånarnas trygghet som trafiksäkerhetsskäl

kommunens gator,

vägar och gc-leder.

• Bistå och neutralisera negativa effekter

vid ombildningen av vägföreningsinstitutet.

• Ge bidrag till kvarvarande vägföreningar

för att utjämna kostnadsskillnaderna

för boende i områden med

kommunal väghållning och dem vars

väghållning sköts i en vägföreningsregi.

• Betrakta vägföreningar som bärare av

lokal demokrati.

Parker och badplatser

• Upprätthålla en god standard på skötseln

av parker och badplatser.

• Låta skötsel och underhåll av parker,

badplatser och fritidsområden präglas

av en ekologisk grundsyn.

Verksamhetsbeskrivning

Infrastruktur, skydd m.m.

Förvaltningen ser till att trafiken fungerar säkert

och smidigt, att kommunens gator, gång

och cykelvägar, belysning, parker och grönytor

underhålls och utvecklas och att de kommunala

badplatserna hålls fina och tillgängliga för

invånare och gäster.

Gemensamma funktioner

Förvaltningsledning och administration svarar

för personaladministration, ekonomifrågor, utredningar,

verksamhetsplanering och förändringsarbete,

samordning och uppföljning av

förvaltningens totala verksamhet samt ger service

åt kommunstyrelsens verksamheter och

kommuninvånare.

Markbyggnad utför uppdrag åt gatu-, park-, vatten-

och avloppsverksamheterna samt åt andra

förvaltningar och externa kunder.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

• Beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder

prioriteras.

• Att arbeta och utveckla den antagna

handikappsplanen tillsammans med

handikappsorganisationerna.

• Att medverka och utveckla kollektivtrafikstråket

Höganäs-Helsingborg till

ett högklassigt stråk.

• Avdelningen ska upprätthålla en bra

och betryggande belysning ur trafiksäkerhetssynpunkt

med satsning på det

egna gatu- och gc-nätet.

• Förvaltningen ska arbeta för att lämna

över ansvaret för gatubelysningen på

de statliga vägarna till Vägverket.

• Samarbetet med vägföreningarna ska

utvecklas med bland annat kommunikation.

Genom årliga informationsmöten

ska informationen bli ännu bättre.

• Minst 70 % av kommuninvånarna ska

vara nöjda med skötseln av de kommunala

parkerna.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 35


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

36

• Höja kvaliteten på gröna och trivsamma

miljöer i Höganäs centrum.

• Uppfylla de säkerhetskrav på våra lekplatser

som ställs på nya lekplatser.

• Miljöarbete ska ha hög prioritet.

• Under badsäsongen kontinuerligt sköta

de kommunala badplatserna så att

en hög standard och tillgänglighet

uppnås.

Förvaltningen ska bidra till att öka kommunens

konkurrenskraft och öka utbytet med

andra kommunala verksamheter. Kommunstyrelsen

respektive verksamheterna och kommuninvånarna

ska uppleva att den administrativa

servicegraden ökar. Förvaltningens service

ska ha en standard och ett kostnadsläge så att

kunderna blir nöjda. Förvaltningens verksamheter

ska hålla samma höga kvalitet i alla utförda

arbeten.

Förvaltningen ska ständigt bedriva förändringsarbete.

Personalen ska ha erforderlig utbildning och ges

möjlighet att delta i den utbildning som erfordras

för att kunna utföra arbete enligt de krav och

regler som finns i samhället. Personalen ska ges

möjlighet till kompetensutveckling och målinriktad

utveckling.

Förvaltningsledning/Administration

Följande projekt/förändringsarbete har påbörjats

eller genomförts under 2005.

• Fullföljande av nytt system för insamling

av avfall och förpackningar.

• Förändrad organisation inom Renhållningen

med tydligare chefskap.

• Sammanslagning av gata/parkavdelning

till en avdelning samt påbörjat

rekryteringen av en parkansvarig.

• Förändrat chefskapet inom Markbyggnad

samt aktiverat förändringsarbetet.

• Varit drivande i utredningen av gemensam

VA-organisation i NV-Skåne.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

• Rekryterat ny chef och förändrat fastighetsorganisationen

med fokus på

ökad kundfokus.

• Påbörjat Bygglovs förändringsarbete.

• Startat upp IiP-arbetet för Städ med

mål om certifiering 2006.

• Införande av nytt debiteringssystem

har medför en besparing på 500 tkr.

Gata

Vår bedömning är att inriktningsmålen på

gatusidan även i år har uppfyllts och när det

gäller resultatmålen anser vi att beträffande

beläggningsunderhåll och trafiksäkerhetsåtgärder,

arbete med antagen handikapp-plan, utveckling

av kollektivtrafikstråket, upprättande

av bra belysning på gator och gång- och cykelnät

samt samarbete med vägföreningarna är

helt uppfyllda. Däremot har inte målet med att

lämna över gatubelysningen på de statliga vägarna

till Vägverket lyckats. Förhandlingar

utförs centralt mellan Kommunförbundet och

Vägverket.

Positivt är att den totala asfaltsbeläggningsytan

även i år har ökat något gentemot tidigare år,

men eftersläpningen på beläggningsunderhållet

kvarstår dock.

• Ny belysning utfördes på del av Storgatan,

Månstorpsvägen, vid hamnen i

Höganäs, Strandgårdsallén, Nabbavägen,

Stora Görslöv, Bräcke och på

Gamla Södåkravägen och Ebbas väg i

Fjälastorp.

• Ombyggnader utfördes på del av Storgatan

i Torg till torg-projektet. Parkeringsplatserna

vid badet i Farhult, Lerbergets

Byaväg, Bärnstensgatan, Falsterbogatan

och på Hövägen byggdes.

Fler p-platser och p-plats m m byggdes

om vid kv Eken i Viken.

• Nya gång- och cykelvägar byggdes

längs väg 112 norr om AG: s, norr om

Steglingeområdet, mellan Svanshall

och Rekekroken och vid f d ”Bertas

kiosk” där även p-platser iordning-

ställdes.


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

• Nya angöringsfickor utfördes vid skolorna

i Lerberget och Jonstorp.

• Fyra nya busskurer placerades ut under

året längs väg 111, av vilka två

hade blivit nerkörda.

• Busshållplatser på Storgatan byggdes

om och handikappanpassades, vilket

också utfördes på gc-vägar i bl a Östra

Lerberget och på de gator och gcvägar

där vi gjorde ombyggnader eller

asfalterade om.

• Utbyggnad av nya bostadsområden

och gator har skett främst i Viken,

men nya bostäder byggs även inne i

Höganäs t ex Eros och Ekdungen.

• Ny asfaltupphandling för tre år framåt

är gjord och det blev samma entreprenör

som tidigare (PEAB) som fick arbetet.

• Omskyltning till flyttat ”CENTRUM”

utfördes och turistvägvisning till Kullaberg

genomfördes.

• I enlighet med revisorernas synpunkter

har avskrivningstiden för toppbeläggningar

sänkts från 33 år till 20 år.

Minskningen av avskrivningstiden innebär

en extra avskrivning med 5 600

tkr. Denna extra avskrivning utgör den

största delen av avvikelsen gentemot

budgeten.

Park

Parkverksamhetens mål har till största delen

uppfyllts på ett tillfredsställande sätt även under

2005.

Trots en ganska dålig badsäsong har standarden

på våra prioriterade badplatser hållits hög.

Arrangemangen med sommarblommor på

frekventerade platser har uppskattats av turister

och kommuninvånare.

En del nya träd har planterats på olika platser.

Arbetet med förnyelse och modernisering av

de kommunala lekplatserna, enligt tidigare

utförd utredning, har pågått under 2005 och är

planerat att fortsätta under 2006.

• 8 januari drabbades vi av stormen

Gudrun som åstadkom stora och

kostsamma skador på många av våra

trädbestånd på parkmark och fritidsområden

som t ex Lerbergsskogen

och Strandbadsskogen. Även den nya

badbryggan i Viken blev mycket hårt

åtgången.

• Almsjukan har även i år gått hårt åt de

kommunala trädbestånden.

• Nya träd har planterats på Polhemsgatan

utanför Höganäs museum.

• Bekämpning av vresrosor i strandnära

områden har utförts under året.

• Gräsklippningen på kullarna mot väg

111, Östra Lerberget, återupptogs under

våren.

• Tre ”konstnärskrukor” har placerats

på Kyrkplatsen där olika lokala konstnärer

skall arrangera blomsterplanteringar

vår, sommar och höst.

• Samarbetet med Beach Cubus i Sverige

AB har utökats och utplacering av

ombytesbås på badstränderna har under

badsäsongen omfattat Vikens

havsbad, Kvickbadet, Margreteberg

och Farhultsbaden.

• Lekplatserna i anslutning till Axgränd,

Sommarvindsgränd, Bergsgatan och

Villagatan har fått nya lekredskap.

Även på Norra Hage förskola har barnen

fått en ny klätterställning.

• En skötselplan med tidplan för parkunderhållet

i centralorten har tagits

fram.

• Ett stort antal vårlökar planterades

under hösten, bl a i Lerbergsrondellen

och utmed kullarna mot väg 111, Östra

Lerberget.

• De naturlika planteringarna norr om

Lagårdsvägen har fått en välbehövlig

gallring.

• Ny julbelysning till träden i centrumrondellen

har införskaffats, samt även

till de nya träden på Storgatan och

Gruvtorget.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 37


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

38

• Parkavdelningen har också varit delaktig

i trädplanteringen på Storgatan

mellan Idrottsgatan och Föreningsgatan.

• Buskage smittade med päronpest i Viken

har även under 2005 fått skäras

ned.

Markbyggnad

Markbyggnad har under året utvecklat sin utförarverksamhet.

Detta innebär ett antal nya

uppdrag b la internt inom kommunen, AB

Höganäshem, företag och till allmänheten.

Markbyggnad håller en god beredskap och ger

kommuninvånarna god service.

Skötsel av gator och gc-vägar samt parker och

badplatser har utförts enligt beställarens önskemål.

En mängd personal- och verksamhetsförbättringsåtgärder

har genomförts under året.

Markbyggnad har under året tagit över all hantering

och ansvar för kommunens alla leasingbilar.

Ekonomiskt resultat

Resultatet för Gata och Park blev ca -6 643

tkr. Markbyggnad har förändrats, en del nödvändiga

engångsåtgärder har genomförts och

vi har också haft kostsamma personalärenden

som vi delvis övertagit från andra förvaltningar

i kommunen.

Gata

Det totala driftresultatet ser bra ut och visar

ett överskott på ca 343 tkr vilket till största

delen är en följd av att kapitalkostnaderna och

lönekostnaderna har hållits nere under året.

Investeringsbudgeten visar ett överskott på 3

132 tkr av vilket 967 tkr avser ökade intäkter. 1

100 tkr är nettoinvesteringskostnad för gång-

och cykel-vägen mellan Jonstorp och Farhult

vilken ej är påbörjad och resterande är ej utförda

och framtida investeringar.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Park

Det negativa ekonomiska resultatet för parkverksamheten

beror största delen på stormen

Gudrun, ca 1 000 tkr. Bidrag för dessa har

sökts från Räddningsverket men vi vet i dagsläget

inte resultatet av denna begäran. Skötsel

av gräsytor har blivit dyrare än beräknat då bl a

klippsäsongen varit osedvanligt lång, 180 tkr.

Höstens satsning på plantering av vårlökarna,

139 tkr samt extra utgifter med anledning av

almsjukan, 119 tkr bidrar också till underskottet.

Markbyggnad

Resultat för Markbyggnad visar på ett underskott

som till största delen beror på vikarie-

och sjuklönekostnader för personal. Differenser

på förrådet för inventerat värde har belastat

driften med ett större belopp än beräknat.

Omorientering för Markbyggnad har medfört

vissa extra kostnader. Dessa kostnader har

legat på förbättringar och kostnader för åsidosatta

underhåll. När det gäller traktorgrävaren

har denna bara utnyttjats till 65 % under året

på grund av att personal slutat. En reducering

av en man i vinterberedskapen har inneburit

en besparing på ca 80 tkr för Gata/parkverksamheten.


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Asfaltering av gator och vägar 4 270 4 261 604 613

Handikappbrygga Kvickbadet 85 85

GIS-utrustning mm 100 78 22

Maskiner och fordon 1 000 306 694

Ombyggnad gator o vägar 1 727 1 160 310 877

Gatubelysning 288 288

Utb cykelvägar/"gröna stråk" 491 329 162

Utbyte busskurer 75 75 53 53

Parkobjekt 345 60 285

Upprustning lekplatser 501 394 106

Inventarier badplatser 339 144 195

Kollektivtrafikstråk Höganäs-Helsingborg 225 225 0

Ombyggnad enl. handikapplan 250 250 0

Nytt förrådssystem 18 28 -11

Från torg till torg, omb. Storgatan 500 500

Gruvtorget, miljöförbättring -33 1 510 1 230 -314

Ombyggnad Centralgatan 462 462

Gc-väg Jonstorp – Farhult 2 200 1 100 1 100

Trafiksäkerhetsåtgärder 100 100

Farhult utbyggnad p-plats 287 287 0

Omb. Böösa backe, plangenomför 200 200

Ombyggnad Lerbergets byaväg 335 -335

Summa ansvarsområde 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195

Investeringar

Gata och park

Projektet ”Asfaltering av gator och vägar” och

”Ombyggnad av gator och vägar” utnyttjades

inte fullt ut p g a att vissa gatu- och ledningsarbeten

inte utfördes. Detta beror framför allt

på fjärrvärmeutbyggnaden, utan avvaktas med

att utföras till år 2006.

Gator som fick ny beläggning under året var

bl a del av Långarödsvägen, Prästavägen, Äsperödsvägen,

Korgatan, Ringaregatan, Stubbarpsvägen,

Rälsvägen, en hel del gator i gamla

Viken och en första etapp av gc-vägarna i Svanebäck.

Färdigställda investeringar

Projektet ”Farhult utbyggnad av p-platser vid

badet” färdigställdes i samarbete med Vägförening

och Byaföreningen vilka också hjälpte

till med att iordningställa gångväg från badet

till Årnackevägen med frivilliga insatser. En

stor, välbehövlig och mycket uppskattad upprustning

av Gruvtorget genomfördes under

hösten, med trädplantering, stenarbeten och

belysning. Ombyggnad av Gruvtorget projekterades

klart i början av året och de praktiska

arbetena påbörjades efter sommarsemestrarna.

Gruvtorget återinvigdes lördagen den 22 oktober.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 39


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

Framtiden

Gata

Det pågående utökade samarbetet med Vägverket

och närliggande kommuner öppnar för

nya och intressanta arbetsprojekt, vilket ger

mycket ur utvecklingssynpunkt och förhoppningsvis

leder till effektivare utnyttjande av

resurser och även kostnadsbesparingar inom

förvaltningen.

En annan förestående stor förändring är utbyggnaden

av den nya sträckningen av väg 111

runt Viken med de följdverkningar detta får

för kommunen, som då troligen får överta och

bygga om gamla väg 111 genom Viken till en

gata med mera utpräglad stads- eller bykaraktär.

Byggnationen i kv Vesta är igång och dialog är

inledd med fastighetsägare, affärsinnehavare,

bostadsföreningar m fl om hur Köpmansgatan

skall se ut framledes.

Efter sommaren 2005 startade det nybildade

fjärrvärmebolaget med att börja gräva upp våra

gator i centralorten och detta är ett arbete som

kommer att pågå i några år framåt, vilket innebär

att ombyggnad och förnyelse av våra gator aktualiseras.

Park

Med tanke på de ökande kraven från både

allmänhet och politiker beträffande skötsel,

40

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

underhåll, nyinvesteringar och förnyelse på

park- och grönytor, liksom underhållet på

tillkommande och redan övertagna parkytor

kommer det att krävas mer resurser för att

bibehålla och utveckla dagens skötselnivå.

Skadeinsekter, almsjukan och andra växtsjukdomar

kommer med största sannolikhet att i

framtiden utgöra ett ökande hot mot våra

stadsträd, liksom följderna av de nästan årligen

återkommande vinterstormarna. Parkytor som

exempelvis Kaptenens trädgård, Ruuthsparken

och Stadsparken har stora behov av att omdaningar

och nyplanteringar genomförs på ett

genomtänkt sätt, inte minst med tanke på att

kommande generationer skall få tillgång till

lummiga och uppväxta parker. En offensiv

parkverksamhet erfordrar mer resurser som

medför att vi får fler nöjda kommuninnevånare

och turister.

Markbyggnad

Markbyggnad skall utvecklas som internentreprenör

och kännas som det självklara valet när

det gäller priser och kvalitet. Samarbetet med

beställarna skall utvecklas. En utmaning för

Markbyggnad är den eventuellt kommande

VA-organisationen. Under 2006 skall en bilpool

för hela kommunen sättas igång.


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, gata och park

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.

Väghållning

Bruttokostnad skötselyta (kr/kvm)*

Kostnad beläggningsunderhåll

4,31 4,13 4,45

- gator (kr/kvm) 2,82 1,15 2,28

- gång och cykelvägar (kr/kvm) 1,34 1,29 1,21

Kostnad snöröjning (kr/kvm) 0,67 0,62 0,47

Kostnad barmarksunderhåll (kr/kvm) 0,61 0,62 0,62

Trafikbelysning ljuspunkter (kr/år) 466,54 475,53 535,22

Park

Bruttokostnad parkytor (kr/kvm) 1,73 1,49 1,93

Kostnad parkyta (kr/kvm) 0,58 0,55 0,69

Kostnad buskage och häckar (kr/kvm) 6,94 5,68 6,26

Kostnad hårdgjorda ytor (kr/kvm) 1,57 1,56 0,95

Kostnad gräsytor (kr/kvm) 0,73 0,74 1,56

Kostnad sommarrabatter (kr/kvm) 104,38 108,89 139,84

Kostnad lekplatser (kr/kvm) 4,07 4,87 4,42

Kostnad badplatser (kr/kvm) 1,39 1,44 1,46

* inkl kapitalkostnader

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 41


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, vatten och avlopp

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Göran Werner

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat -2 255 -1 000 -2 414 1 414

Energi, vatten och avfall -2 255 -1 000 -2 414 1 414

Nettoinvesteringar 4 871 6 961 5 724 1 237

Inriktningsmål

• Driva verksamheten med full kostnadstäckning.

• Upprätthålla hög driftsäkerhet för distribution

av dricksvatten och omhändertagande

av dag- och spillvatten.

Verksamhetsbeskrivning

Ansvara för dricksvattnet i kommunen och att

spillvattnet omhändertas och renas enligt gällande

föreskrifter.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

VA-verksamhetens mål är att tillgodose abonnenternas

behov av dricksvatten enligt av

Livsmedelsverket uppställda krav och rena

spillvattnet enligt gällande miljötillstånd.

• VA-verksamhetens mål är att inte

brädda orenat eller delvis renat spillvatten

samt att minska föroreningsgraden

av utsläppen till Öresund till

70 % av gällande gränsvärden.

• Personalens tekniska utvecklingspotential

ska utnyttjas för att undvika inköp

av externa tjänster i större omfattning.

• Kostnadsökningen ska vara lägre än

konsumentprisindex under oförändrade

villkor. För att få bättre balans mel-

42

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

lan kostnader och intäkter är målet en

ökad vattenförsäljning och öka antalet

kunder kontinuerligt.

• I stort sett levereras allt dricksvatten

från Sydvatten och vid ett bortfall därifrån

ska egna vattentäkter kunna användas

som reservvatten.

• Utvärdering av flöden i de olika

pumpstationerna och reningsverket så

att hela spillvattenanläggningens kapacitet

bättre utnyttjas varvid bräddningarna

och utsläpp kan minskas.

Av 269 vattenprover har samtliga godkänts

utom två, 16 av de godkända har bedömdes

som ”tjänligt med anmärkning” i huvudsak

beroende på för hög järnhalt.

Slutliga villkor för reningsverket är fastställda

av Länsstyrelsen under året. Reningsverkets

analyser avseende reningseffekten av spillvattnet

har inneburit att gällande krav uppfyllts.

Parametrar Reduktion Krav Uppmätt

BOD 99,0 % 10 mg 1,5 mg

COD 97,0% - -

P-tot 96,0 % 0,5 mg 0,32 mg

N-tot 84,0 % 12 mg 6,5 mg

NH ¼N 98,0 % -


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, vatten och avlopp

Av detta framgår också att föroreningsgraden i

miljöarbetsmålet är helt uppnått. Bräddad

mängd avloppsvatten har uppgått till 2 %,

vilket är normalt.

Antalet larm på fasta anläggningar och beredskapsutryckningar

på ledningsnätet blev 281

stycken under året vilket är normalt. Slammet

från reningsverket har transporterats till NSR:

s återvinningsanläggning, för att inarbetas i

växtbäddar.

Investeringsredovisning

Ekonomiskt resultat

Taxan har varit oförändrad under de senaste

två åren. Beroende på att antalet abonnenter

stadigt ökat och att kostnadsökningarna kunnat

begränsas har årets resultat blivit 1,4 Mkr

bättre än budgeterat. I en framtid bör överskotten

tillföras eget kapital så att ca 10 % av

årsomsättningen samlas till detta.

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Utbyggnad va-nät, va-översiktsplan 1 160 700 -234 2 196 2 890

Exploatering Hagalyckan2 Viken 6 6

Översyn pumpstationer 640 900 -260

Utbyte gasmotor 843 843

Serviser vatten o avlopp 550 1 100 1 413 2 350 387

Reinvestering av vattennät 523 800 -277

Utbyte centrifug 1 400 1 758 -358

Va-utbyggnad Eros 1 442 2 400 1 782 824

Exploatering Vikens Ry -47 247 -294

Blåsmaskin o gummiduk,reningsv 700 178 522

V-nät Ornakärr - Görslöv 250 250

Exploatering Ekdungen 3 043 2 912 -131

Utbyggnad avloppsnät öster 182 182

Reinvestering avloppsnät 1 300 1 751 -451

Södåkra Hässlebo 1 195 -1 195

Va-översikt, Våtamåsavägen 9 9

Va-översikt Hässlebo etapp III 1 710 -1 710

Summa ansvarsområde 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237

Investeringar

Färdigställda investeringar

Delprojekt utbyggnad VA-nät Hässlebo etapp

III har avslutats och ett antal delprojekt inom

huvudprojekten och reinvestering vatten och

reinvestering avlopp har slutförts. Under året

har även utbyte av centrifugen på reningsverket

slutförts.

Pågående investeringar

Utbyggnad av VA-nätet fortskrider med Måarpsvägen,

Farhultsvägen och Lilla vägen under

2006. Upphandling av nya blåsmaskiner

kommer att utföras under 2006.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 43


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, vatten och avlopp

Framtiden

En organisationsutredning pågår om gemensam

VA-verksamhet i nordvästra Skåne med

sju deltagande kommuner. Tiden för denna

igångsättning är planerad till 1 januari 2007.

För att effektivisera verksamheten kommer

fortsatta satsningar på kompetensutvecklingen

av personalen att göras. En ökad information

till allmänheten via räkningsutskick och Internet

kommer att genoföras. En taxa i nivå med

likvärdiga kommuner eftersträvas. Kvalitet och

säkerhet är dock honnörsord inom verksamhe-

44

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

ten. Av de framtida utbyggnaderna av VAnätet

återstår landsbygden efter år 2006 enligt

gällande VA-översiktsplan. Överläggningar

med Sydvatten pågår för att säkra inmatningen

av vatten, vilket på sikt minskar risk för vattenbrist

och innebär lägre kostnader för den

egen vattenproduktion. Även skydd av de egna

vattentäkterna är en mycket viktig fråga. Arbete

med detta pågår kontinuerligt och är avhängigt

beslut om dubblering av vattenledning

från Helsingborg.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

Vatten och avlopp (inkl kapitalkostnader)

Producerad vattenmängd (tkbm) 2 147 2 350 2 259

Varav egen produktion

Va-taxan

11 11 8

Debiterad vattenförbrukning (tkbm) 1 664 1 700 1 652

Antalet abonnenter 9 142 9 150 9 056

Vattenförlust samt egen förbrukning (tkbm) 472 650 607

Totalkostand debiterad förbrukning (kr/kbm) 27,05 26,82 27,53

Varav skattefinansiering (kr/kbm) -1,36 -0,59 -1,15

Kostnadstäckningsgrad % 105,0 102,2 104,2

Ledningsnät (km)

Vattenledningar 295 295 300

Spillvattenledningar 261 260 264

Dagvattenledningar 138 137 139

Vattenledning bruttokostnad (kr/m) 46,43 45,99 46,70

Avloppsledningar bruttokostnad (kr/m) 32,90 29,00 28,91

Mottaget och renat spill- och dagvatten (tkbm) 3 650 2 850 3 640


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, renhållning

Ordförande: Péter Kovács

Förvaltningschef Göran Werner

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 534 0 -511 511

Energi, vatten och avfall 534 0 -511 511

Nettoinvesteringar 3 000 1 600 0 1 600

Inriktningsmål

Driva renhållningsverksamheten med full källsortering

och kostnadstäckning

Verksamhetsbeskrivning

Renhållningsverksamheten ansvarar för att

omhändertagandet av avfall och förpackningsmaterial

sker på ett miljövänligt sätt.

Hämtningen av rest- och organiskt avfall utförs

av kommunens renhållningspersonal och

renhållningsentreprenör. Hämtning av förpackningsmaterial

och tömning av tankar och

latrinhämtning utförs av renhållningsentreprenör.

Totalt utförs cirka 50 % av tjänsterna på

entreprenad. Kommunen ansvarar för helheten.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

• Avfallshanteringen ska ske enligt gällande

lagstiftning och renhållningsordning.

Investeringsredovisning

• Hushållsavfallsmängden ska minskas

genom ökad källsortering.

• Kostnaderna för renhållningen ska

vara lägre än jämförbara kommuner.

• Renhållningsverksamheten ska ske

utan subventioner av skattemedel.

Mängden restavfall har minskat kraftigt och

mängden organiskt avfall ökat. Även insamling

av förpackningsmaterial har ökat. Renhållningens

resultatmål har uppfyllts för 2005.

Ekonomiskt resultat

Renhållningen visar ett positivt resultat för året.

Detta beror på att avfallsmängden för restavfall

har minskat och mängden organiskt avfall och

förpackningsmaterial har ökat, vilket är ekonomiskt

gynnsamt för verksamheten.

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Inköp renhållningsbil 1 600 1 600

Summa ansvarsområde 1 600 1 600

Investeringar

Investeringen i ny renhållningsbil under året

har inte genomförts pga. att endast en tillver-

kare av chassi för närvarande finns på marknaden

vilket kommer att förändras 2006.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 45


Kommunstyrelse

Teknisk förvaltning, renhållning

Framtiden

Under 2006 kommer information att gå ut till

skolor, förskolor, villor, hyresfastigheter m fl

inför införande av källsortering. Utvecklingen

för trädgårdskärl har en fortsatt uppåtgående

trend.

Utredningen om avfallsskatten för förbränning

av avfall pågår vilket troligen kommer att infö-

46

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

ras 2006. Deponiskatten för restavfall höjdes

från 370 kr till 435 kr från den 1 januari 2006

och denna skatt kommer även i fortsättningen

att ytterligare höjas. Nordvästra Skånes Renhållnings

AB (NSR) kommer att se över drift

och underhåll av återvinningsgården och justera

så att full kostnadstäckning uppnås. Tendensen

för kommunen är att den fastighetsnära

hämtningen ökar.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

Renhållning

Antal hushåll 9 820 9 830 9 830

Varav entreprenör 1 950 1 960 1 960

Insamlad mängd ton

4 605

- restavfall 5 821 5 500

- organiskt avfall 279 600 979

- tidningar 1 115 1 100 1 062

- färgat glas 163 160 171

- ofärgat glas 120 130 143

- metall 13 20 36

- plast 33 90 113

- papper 67 130 165

- förpackningsmaterial 1 511 1 630 1 690

- trädgårdsavfall 2 261 2 000 2 337

Insamlad mängd restavfall per invånare (kg)* 252 238 199

Insamlad mängd organiskt avfall per invånare (kg)* 12 26 42

Insamlad mängd källsorterat per invånare (kg)

Bruttokostnad per kg totalt insamlad mängd material

65 70 73

och avfall (kr)* 1,99 2,02 2,07

Kostnadstäckningsgrad %

*Ingår allt insamlat material och avfall, både egen

regi och entreprenör

97,1 100,0 102,4


Kommunstyrelse

Räddningstjänst

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Lars Scotte

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 14 016 14 477 14 422 55

Infrastruktur, skydd m.m. 14 016 14 477 14 422 55

Nettoinvesteringar 31 3 076 785 2 291

Inriktningsmål

• Begränsa skador på liv, egendom och

miljö vid brand eller olyckshändelse

genom en effektiv räddningstjänst.

• Fungera som serviceorgan för invånarna

och lämna råd och upplysningar

i frågor som rör räddningstjänstens

verksamhetsområde.

• Planera och förbereda skydd för befolkningen

vid katastrof, beredskap

och krig.

Verksamhetsbeskrivning

Räddningstjänsten ska utföra de uppgifter som

ingår i lagen om skydd mot olyckor. Det innebär

bland annat att Räddningstjänsten har en beredskap

för att ingripa vid olika typer av nödlägen

inom kommunen och genom gränslös räddningstjänst

vid behov även utanför kommunen.

Räddningstjänsten skall också bedriva ett förebyggande

arbete mot brand och även andra typer

av olyckor och utreda orsakerna för att kunna

förebygga dessa i framtiden. Förvaltningen skall

även erbjuda olika tjänster som restvärdes- och

serviceuppdrag, utbildning samt information och

rådgivning i frågor med anknytning till verksamheten.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

• Genom personalutveckling, utbildning

och övning säkerställa en hög kvalitet på

Räddningstjänstens uppdrag.

• Fortsatt satsning på utbildning och information

externt för att öka kunskaperna

om risker och samhällets sårbarhet.

• Fortsatt utbildning för kommunens

skolungdom i brandskydd i årskullarna

två, fem och åtta.

• Fortsatt utbildning av kommunens personal

i grundläggande brand- och sjukvårdskunskap.

• Fortsatt arbete med samordning av

kommunens risker och förebyggandearbete.

Utveckla säkerhetsarbetet i kommunen.

• Fortsätta regionsamverkan inom NO-

SAM-Räddning.

• Utveckla samarbetet med näringslivet i

kommunen avseende utbildning och

andra tjänster.

Den 1 januari 2005 övergick ambulansverksamheten

till Region Skåne, vilket innebar att hälften

av personalen inte tillhörde räddningstjänsten

längre. Samarbetet med ambulansverksamheten

fungerar mycket bra, men de arbetsuppgifter

som tidigare sköttes av 22 personer skall i dag

skötas av 12. Detta har gjort att de extra åtagande

som Räddningstjänsten har tagit på sig genom

åren har blivit en övermäktig roll och något område

kommer troligtvis att behöva lämnas. Sårbarheten

är dessutom mycket högre vid sjukdom,

övningar och utryckning då ambulanspersonalen

inte längre kan utnyttjas. Genom lag om

skydd mot olyckor har fokus flyttats från räddningstjänsten

till den enskilde att systematiskt

arbeta med sitt brand- och olycksskydd och

Räddningstjänsten har fått en mycket större

tillsyns-, rådgivande och utbildande roll för kommunen,

företagen och den enskilde.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 47


Kommunstyrelse

Räddningstjänst

Investeringsredovisning

48

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Renovering stegbil 715 785 -70

Radiokommunikationsutrustning 700 700

Reservkraft, stadshuset 1 600 800 800

Inventarier utrustning, 10 års avskrivning 300 300

Inventarier utrustning 5 års avskrivning 561 561

Summa ansvarsområde 3 876 800 785 2 291

Investeringar

Stegbilen är nu renoverad för 785 tkr och beräknas

kunna användas ytterligare åtta till tio

år. 785 tkr i reparationskostnader på karosseriarbete

och lackering har därför varit nödvändiga.

För Rakel (nytt nationellt radiokommunikationssystem)

hade tagits upp med 700 tkr i

investering, men Rakelprojektet är framflyttat

till tidigast 2007-01-01 och kommer att tas upp

på nytt i 2007 års budget. Dessa anslag kommer

därför inte att föras över till 2006 års investeringsbudget.

800 tkr för reservkraft till stadshuset kommer

att föras över till 2006 års investeringar. De

gamla investeringspengarna på 861 tkr för fem

och tio års avskrivningar till diverse inventarier

och utrustning kommer inte att föras över till

2006 års investeringsbudget. Personsökningsutrustningen

är inte ersatt under 2005 utan

kommer att ersättas under 2006 (ca 150 tkr).

Under året har en del mindre investeringar

gjorts såsom ny UPS (batteribackup) till ledningscentralen

för att säkerställa säker ledning

vid elbortfall, ny gasmätningsutrustning till

brandfarliga och hälsofarliga miljöer, överlevnadsdräkter

för vattenlivräddning, diverse

brand- och räddningsutrustning och en del IT-

och mediautrustning för utbildningsverksamheten.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Framtiden

Det gamla statsbidragssystemet, som byggt på

kommunens risker under krig, kommer att

ersättas med ett nytt statsbidrag, anpassat efter

kommunens fredsrisker, den 1 januari 2006.

Bidragsystemet och KBM (Krisberedskapsmyndigheten)

kommer också att ställa krav på

kommunens säkerhetstänkande. Den förväntade

ökningen av bidraget med ca 320 tkr (totalt

ca 620 tkr/år) för Höganäs kommun är till

för att riskinventera och riskanalysera och göra

handlingsplaner för de olika verksamheterna i

kommunen. Detta är ett treårsprojekt och

pengarna är bara garanterade under denna

period. Ambitionen är att samarbeta med

Ängelholms kommun och köpa in oss på deras

projektanställda persons kompetens och

låta räddningstjänstens vicechef jobba halvtid

med dessa frågor tillsammans med vår kommuns

verksamheter i riskhanteringsgruppen.

Detta projekt kommer att påbörjas under våren

2006. Rakel för blåljusorganisationer

kommer tidigast att implementeras 2007.

KBM undersöker också möjligheten att utöka

användarkretsen för Rakel för att få ner kostnaderna.

2007 ligger det i planen att byta ut tre fordon.

En översyn av fordonsparken genomförs där

syftet är att eventuellt minska parken genom

inköp av en annan typ av fordon.


Kommunstyrelse

Räddningstjänst

Verksamhetsmått/nyckeltal

INFRASTRUKTUR, SKYDD M M

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

Utryckningar för brand/räddning/teknisk service

varav

365 380 373

*brand 70 70 50

*räddning 118 150 107

*service 60 80 67

*aut.larm, ej brand

Genomsnittligt antal utryckningar per årsarbetare

89 80 97

och år 61

Nettokostnad per invånare 609 628 613

Antal tillsyner (enl. Lagen om skydd mot olyckor) 17 21

Antal tillsyner (enl. förordningen om brandfarlig och

explosiva varor) 0

15 8

Akuta sjukvårdslarm (I Väntan På Ambulans) 39 40 52

Granskning av skiftliga brandskyddsdokumentationer

0

120 30

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 49

21

22


Byggnadsnämnd

Teknisk förvaltning, bygglov

Ordförande Ros-Marie Paulsson

Förvaltningschef Göran Werner

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 1 725 2 400 1 874 526

Nämnds- och styrelseverksamhet 526 558 585 -27

Infrastruktur, skydd m.m. 1 199 1 842 1 289 553

Nettoinvesteringar 0 453 0 453

Inriktningsmål

• Skapa förutsättningar för en förenklad

bygglovshantering.

• Fungera som serviceorgan till invånarna

och lämna råd och anvisningar i

frågor som rör nämndens verksamhetsområde.

• Värna och förvalta kulturarvet i form

av byggnader och byggnadsmiljöer

samt föra arvet vidare in i 2000-talets

nybyggnationer.

Verksamhetsbeskrivning

De senaste årens trend med en ökande byggnadsverksamhet

har fortsatt med en stark utveckling

under år 2005. En tydlig tendens är

att större objekt har ökat. Antal mindre ändringar

i befintligt byggnadsbestånd ligger kvar

på en hög nivå.

Viss personalförstärkning har anlitats under

året. Kontoret har i början av året initierat

diskussion om en förstärkning på den admi-

Investeringsredovisning

50

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

nistrativa sidan i syfte att kunna driva fram

utveckling av inre rutiner mm. Frågan har

ännu inte fått sin lösning. Under hösten har

kommunledningen framlagt förslag om organisationsändring

så att bygglov lämnar Tekniska

förvaltningen och bildar ny enhet inom

Kommunledningskontoret tillsammans med

miljökontoret. Beslut avvaktas.

Årets verksamhet

Resultatmål – måluppfyllelse

Inriktningsmål om förenklad bygglovshantering

har inte kunnat uppfyllas. Inriktningsmål

om service till kommuninvånarna och att värna

kulturarvet bedöms vara uppfyllt.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Antal beslut i bygglovsärenden har ökat med

18 % från 598 till 705. Kostnadstäckningsgraden

har ökat marginellt.

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Scanning mikrofilm 378 378

Digital informationshantering 75 75

Summa ansvarsområde 453 453


Byggnadsnämnd

Teknisk förvaltning, bygglov

Ordförande Ros-Marie Paulsson

Förvaltningschef Göran Werner

Investeringar

Budgeterade investeringar har inte kunnat

genomföras till följd av tidsbrist.

Fortsatt digitalisering av verksamheten är högt

prioriterat. Viktigast är att läsa in all äldre mikrofilm

för att underlätta arkivverksamheten

och för att kunna avveckla äldre kostnadskrävande

utrustning. Fortsatt uppföljning av det

nya ärendehanteringsprogrammet är också

viktigt. Budgeterade medel föreslås medflyttas

till år 2006.

Ekonomiskt resultat

Överskottet utgjordes i allt väsentligt av bygglovsavgifter.

Framtiden

Byggverksamheten har alltid utsatts för stora

konjunktursvängningar och är svår att förutspå

långsiktigt. För år 2006 kan sannolikt antas en

fortsatt hög byggnadsverksamhet även om

räntehöjning har aviserats. Frågor om effektivisering

och även förenkling av verksamheten

kommer att bli allt viktigare för att kunna tillgodose

kommuninvånarnas krav på god service

och kvalitet.

I september 2005 lade en statlig utredning

fram förslag till en reformerad plan- och bygglag.

Även om vissa förslag syftar till effektivisering

pekar helheten ändå mot en tydligt ökad

arbetsvolym i bygglovshanteringen. Om förslaget

blir verklighet kommer det att gälla först

från år 2008.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

INFRASTRUKTUR, SKYDD M.M.

Bygglovsverksamhet

Antal bygglov 598 545 705

Kostnadstäckningsgrad 66,7 54,3 67,8

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 51


Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Ordförande Håkan Göthe

Förvaltningschef Anneli Sjöborg

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 27 544 28 861 28 780 81

Nämnds- o styrelseverksamhet 147 212 155 57

Kulturverksamhet 13 075 13 746 13 411 335

Fritidsverksamhet 14 322 14 903 15 214 -311

Nettoinvesteringar 1 200 1 451 595 856

Inriktningsmål

• Kultur- och fritidsverksamheten ska

präglas av kvalitet och mångfald.

• Stödja föreningar och organisationer

med ekonomiska bidrag och tillgång till

lokaler, varvid verksamheter för barn och

ungdom prioriteras

Verksamhetsbeskrivning

Nämnds- och styrelseverksamhet

Kultur- och fritidsnämnden har nio ledamöter

och har sammanträtt åtta gånger under året.

Budgeten baserades på oförändrad omfattning

av nämndsarbetet. Årets kulturpris tilldelade

kultur- och fritidsnämnden Henric Norrthon,

ungdomsledarstipendiet tilldelades Lisa Anderberg

och hedersdiplom erhöll Rolf Janson,

John Oltin och Leif Svensson. Kultur- och

fritidsnämnden har under året beslutat om 93

tkr i bidrag ur nämndens förfogande till föreningar

och andra arrangörer av idrotts- eller

kulturevenemang enligt antagna bidragsregler.

Kulturverksamhet

I kulturverksamheten ingår kulturverksamhet

samt biblioteksverksamhet. Biblioteksverksamheten

består av drift av huvudbibliotek i

Höganäs samt fyra filialer i Jonstorp, Lerberget,

Nyhamnsläge och Viken. För äldre och

handikappade finns uppsökande verksamhet,

bl.a. i form av Boken kommer.

Samtliga bibliotek erbjuder gratis användning

av datorer. Biblioteken samverkar med skola,

barnomsorg, socialförvaltning, näringsliv, öv-

52

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

riga förvaltningar samt ingår i NOSAM, Skåne

nordväst-samarbete för biblioteken.

Kulturverksamheten omfattar utöver kommunens

bibliotek även kulturarrangemang av

olika slag, stöd till Sagabiografen, Höganäs

museum och föreningar. Med kulturverksamhet

menas musik, dans, teater, konst, litteratur,

film och bevarande av kulturarv. Det lokala

kulturlivets utbud kompletteras med arrangemang

och projekt för olika åldrar av hög kvalitet.

Kultursamordnaren samarbetar med Barnkulturgruppen

och Unga kulturgruppen för att ge

varje barn/elev årliga kulturupplevelser av hög

klass.

Förvaltningen sköter uthyrningen och driften

av Tivolihusets stora sal som i första hand

används vid kulturarrangemang.

I förvaltningens arbetsuppgifter ingår att sköta

konstregister samt ingå i den grupp som ansvarar

för utsmyckning av offentliga platser

samt styrgrupp för turism.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten består av sim- och sporthallsanläggning

i Lerberget; rackethall och

bowlinghall finns i anslutning till anläggningen.

Kommunen äger sex fotbollsanläggningar;

Julivallen, Vikvalla, Jonstorp, Nyhamnsläge,

Lerberget samt Väsby som drivs genom skötselavtal

av fotbollsföreningar. Vidare finns en

ishall i Jonstorp, utomhustennisbanor i Viken,


Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Lerberget och centrala Höganäs (Kaptenens

Trädgård) samt utomhusbassänger i Mölle och

Arild. Inom ramen för fritidsverksamheten

arbetar även fritidssekreteraren som bistår

föreningar (ca 205 i Höganäs) samt handlägger

bidragsärenden. Bidrag ges till Jonstorp Tigers

för drift av ishallen samt Samlingsplats Jonstorp

som har utvecklats till en mötesplats för

ungdomar i Jonstorp.

Övriga sport- och idrottshallar i kommunen är

Brukshallen i Höganäs samt skolgymnastiksalarna

i Viken, Nyhamnsläge, Jonstorp, Kullagymnasiet

och Lerberget. Sedan 2004 sköter

kultur- och fritidsförvaltningen uthyrningen av

dessa lokaler till föreningslivet.

Under dagtid nyttjas sim- och sporthallen företrädesvis

av skolan. Föreningarna får aktivitetsbidrag

för sin ungdomsverksamhet, 7-20

år.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

Biblioteksverksamhetens mål är att ge läsupplevelse,

informationssökning, bidra till ett livslångt

lärande samt vara en kulturell mötesplats.

Biblioteksverksamheten har genomfört planerad

verksamhet. Bibliotekskatalogen har utvecklats

och den webbaserade servicen utökats.

Biblioteket har förbättrat studiemöjligheter

för studerande genom ett speciellt anslag

för studielitteratur, studiebibliotekarie och

studiedatorer. Den speciella satsningen på

läsfrämjande åtgärder för barn och ungdomar,

resulterade i att Höganäs kommun erhöll 100

tkr från Statens Kulturråd. Bibliotekssamordnare

anställdes i juni 2005.

Det utåtriktade arbetet har resulterat i studiebesök,

visningar, bokprat, kurser i informationssökning,

bokcirklar, ungdomsgruppen

Ordyngel, föredrag och författarbesök. Tillsammans

med kultursamordnaren har arrangemang

uppmärksammat HC Andersenjubileet.

Satsning på bättre exponering av CDskivor

har resulterat i en nästan 50 % ökning

av musikutlånen. Av kvalitativt värde har be-

söksstatistik tagits med; många besökare lånar

inte media utan informationssöker, arbetar vid

datorer, läser tidningar, studerar eller lyssnar

på musik. Under vinterhalvåret t o m mars höll

biblioteket söndagsöppet.

• Antalet boklån på biblioteken har

uppgått till 12 per person år 2005

(rikssnitt 8,4 %)

• Under 2005 har biblioteket introducerat

tjänsten studiebibliotekarie för att

förbättra studiemöjligheter för vuxenstuderande

på huvudbiblioteket.

• Bibliotekskatalogen har utvecklats och

tillhandahåller 24-timmarsservice. Pinkod

har införts för omlån och reservationer

på egen hand via katalogen på

nätet.

• Plan och aktiviteter för barn har tagits

fram tillsammans med skolbibliotekarierna

i syfte att stimulera läsintresset .

• Tio författarbesök har skett under

året.

• Världsbokdagen har uppmärksammats

med aktiviteter och föredrag.

• Totalt har biblioteksverksamheten tagit

emot 158 studiebesök och själva

genomfört ca 40 föredrag.

Utfall 2004 2005

Utlåning 281 666 273 328

Antal besökare 147 423 145 060

Kulturverksamheten har uppfyllt målen enligt

plan. Arbetet med att främja kulturell mångfald

och konstnärlig förnyelse med speciell

inriktning under år 2005 inom film, musik,

keramik och Designåret 2005 har resulterat i

uppskattade arrangemang för både barn och

vuxna. Kultur i vården –startade 2005 och pågår

på samtliga vårdboenden. Projektet fortsätter

under 2006. Kultursamordnaren har samarbetat

med Barnkulturgruppen och Unga kulturgruppen

för att ge varje barn/elev årliga kulturupplevelser

av hög klass och har också

ingått i juryn för tilldelning av Helsingsborgs

Dagblads Kulturpris.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 53


Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Aktiviteter för alla åldersgrupper har genomförts

som t ex dansuppvisningar för hela familjen,

föreläsningar – trädgård, design och författarskap

och barnteater. Kulturnatten och aktiviteter

som årets tema Design har genomförts som

planerat.

54

• Arbete med aktiviteter under Designåret

2005.

• Barnteater har erbjudits vid 21 tillfällen.

• Lovverksamhet, kurser och cirkusskola

har erbjudit under året.

• Ca 30 kulturarrangemang för vuxna

har bedrivits i egen regi.

Fritidsverksamhet

Fritidsverksamheten har uppfyllt målen enligt

plan. Information/utbildning om Riksidrottsförbundets

satsning Handslaget genomfördes

för föreningslivet i mars. Personalen har utbildats

i säkerhet under maj månad. Arbetet med

att aktivt arbeta kring frågor om folkhälsa och

fritidsvanor pågår och har resulterat i samarbete

om utbildning tillsammans med SISU Idrottsutbildarna.

Målstyrningsdokument för

fritidsverksamheten håller på att tas fram för

att implementeras i organisationen under hösten

2005. Höganäs Kommuns skolor har haft

tillgång till sim- och sporthallen på vardagar

mellan klockan 08.00-16.00.

• Arbetet kring folkhälsa och fritidsvanor.

• Under året har sim-sporthallen haft

öppet 85 timmar per vecka för skolor,

allmänhet och föreningsliv.

• Gym, solarium, spinn och föreningsaktiviteter

i de olika hallarna har varit

tillgängligt för kommunens innevånare.

• Simhallens öppettider för allmänheten

har för vuxenbad varit 11,5 tim per

vecka och familjebad 26,5 tim per

vecka.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Arbetet för att barn och ungdomar ska erbjudas

en meningsfull fritid i enlighet med

FN: s barnkonvention, artiklarna 12-15,23 och

31 har skett genom att grupperna är prioriterade

och föreningsliv och övriga verksamheter

har uppfyllt dessa mål. En barn- och ungdomsplan

med utgångspunkt från FN: s barnkonvention,

nationella ungdomsstyrelsen och

nämndens mål arbetades fram under 2004.

Arbete med frågor kring kompetensutveckling,

jämställdhet, arbetstid och ohälsa bedrivs aktivt

och har bl.a. resulterat i att förvaltningens

personal har erbjudits individuella utvecklingsplaner,

sysselsättningsgrad på heltid och utbildning

i brandskydd. Arbete med anpassning

för funktionshindrade sker kontinuerligt. Under

året har bl.a. hörselslinga installerats i hörsalen.

Därmed har de i budgeten angivna resultatmålen

uppfyllts genom utåtriktat arbete, god

marknadsföring av verksamheten och bearbetning

av nya målgrupper.


Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Konstinköp disp. ur Nymbergs fond 336 336

Inventarier Rackethallen -34 -34

Utsmyckning gatumiljö, Nymbergs fond 45 45

Byte server bibliotekssystem 180 -180

Konstinköp, Nymbergs fond 100 100 110 110

Upprustning idrottsanläggning 328 328

Utrustning för egentillverkning av klor 77 77

Byte kakel duschar sim- o sporthall 150 81 69

Passersystem sim- o sporthall 150 150

Upprustning gym 100 125 -25

Upprustn. Tennisbanor Kaptenens trädg. 200 132 68

Byte bibliotekskatalogserver

Belysning på idrottsplatserna i Jonstorp

180 180

och Viken 300

300

Summa ansvarsområde 1 551 100 1 086 491 856

Investeringar

• Bibliotekskatalogsserver 180 tkr.

• Utrustning gym, sim- och sporthallen

125 tkr.

• Upprustning av utomhustennisbanor i

Lerberget, Viken och Höganäs

132 tkr.

• Byte av kakel i sim- och sporthallen,

81 tkr.

• Installation klorlarm i sim- och sporthallen

77 tkr.

Ekonomiskt resultat

Perioden visar ett utfall om 28 780 tkr, vilket

ger ett överskott om 81 tkr. Kostnadssidan

visar balans trots att förvaltningen inte har

blivit kompenserad fullt ut för hyra av Brukshallen.

Kostnaden för el och gas har blivit

betydligt dyrare än budgeterat. Intäkterna har

blivit något lägre än budgeterat bl.a. för att vi

från 2005 delar intäkterna från uthyrning av

skolgymnastiksalar med skolan samt att Rackethallens

intäkter har varit lägre.

Framtiden

Översiktligt kan följande noteras beträffande

de kommande åren.

En projektering av rekreationsområdet i Lerberget

– Sportcenter Höganäs – leds av tekniska

förvaltningen med syfte att vara klar i mars

2006. Denna projektering avser att undersöka

behov för tillbyggnad av sim- och sporthallen

samt en utveckling av utomhusområdet för

fotboll och friidrott.

Nuvarande hall har en uthyrningsgrad på 100

% under attraktiv tid och nära 100 % även på

resterande tid. Trots att förvaltningen från

september 2004 kan boka tider i den nya

Brukshallen i Höganäs, kan inte efterfrågan

tillgodoses då föreningslivet är stort och aktivt.

Utbildningsförvaltningens högstadium och

gymnasium samt framförallt föreningslivet har

åtskilliga gånger framfört önskemål om fler

tider i en fullmåttshall. Föreningar i kommunen

får varje år säga nej till medlemskap för

barn och ungdomar för att de inte har tillgång

till önskat antal träningstider.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 55


Kultur- och fritidsnämnd

Kultur- och fritidsförvaltning

Fortsatt arbete för att nå nya och ovana grupper

till våra verksamheter pågår ständigt. Inför

2006 kommer biblioteken att intensifiera arbe-

56

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

tet med att stimulera barn och ungdomar till

läsande.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

KULTURVERKSAMHET

Biblioteken bruttokostnad/inv 399 421 403

Utlåning/år 281 666 300 000 273 328

Utlåning/invånare

Besöksstatistik, antal besökare på huvudbibliotek

12

147 423

145 060

Bidrag Kulturförening kostnad/invånare kr 41 43 41

Bidrag Studieförbund 33 31 31

FRITIDSVERKSAMHET

Sim- och sporthall, nettokostnad per invånare 182 192 178

Aktiva besök/år 160 000 151 000 207 000

Bowling/nettokostnad per invånare kr 29 22 24

Tennis, Rackethall/nettokostnad per invånare 29 35 20

Ishall/nettokostnad per invånare 81 81 91


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

Ordförande Per-Staffan Johansson

Förvaltningschef Jan Olofsson

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 366 734 388 958 382 042 6 916

Nämnds- och styrelseverksamhet 377 544 341 203

Kulturverksamhet 5 933 5 726 5 501 225

Fritidsverksamhet 2 975 3 149 2 981 168

Förskoleverks o skolbarnomsorg 85 993 89 916 86 416 3 500

Skolv barn/ungd, grundskola 195 833 210 383 209 047 1 336

Skolv barn/ungd, gymnasieskola 68 924 73 244 72 512 732

Kommunal vuxenutbildning 5 675 4 648 3 410 1 238

Övrig utbildning 771 953 1 560 -607

Gemensamma funktioner 253 395 274 121

Nettoinvesteringar 1 210 1 722 993 729

Inriktningsmål

• Skolan ska ge eleverna kunskaper, färdigheter

och etisk fostran. Var och en ska

kunna utveckla sina personliga anlag som

förberedelse för fortsatta studier eller yrkesliv.

• Kommunens barnomsorg ska i kommunal

och enskild regi vara ett komplement till

föräldrarnas ansvar.

• Kommunen ska erbjuda utbildning och

barnomsorg av hög kvalitet och mångfald.

• Värdegrundsarbetet ska utvecklas genom

att skolan förmedlar normer och etik som

främjar människovärde, respekt och omtanke

och motverkar missbruk, mobbning

och våld.

• Valfriheten ska stärkas i barnomsorgen

genom föräldrars möjligheter att etablera

enskilda familjedaghem för vårdnad av eget

barn.

• I skola och förskola ska valfrihet främjas.

Nämnden ska därför stödja etableringen av

fristående skolor och enskilda förskolor.

• Elever med särskilda behov ska stödjas och

stimuleras.

• Studiemotiverade elever ska få stöd och

uppmuntran.

• All utbildning i kommunala och fristående

skolor ska utvärderas.

• Skolornas kvalitetsredovisningar ska publiceras.

• Samverkan mellan näringsliv och skola ska

utvecklas.

• Möjligheten till ett livslångt lärande ska

byggas ut genom etablering av lärcentrum

och högre yrkesutbildning.

• Tillgängligheten till utbildning ska ökas

genom samordning av kunskapsforum, arbetsförmedling

och näringslivsservice.

• Ungdomars fritidsverksamhet inom nämndens

ansvarsområde ska stimuleras.

• Beslutad utbyggnad av gymnastikhallar ska

fullföljas i syfte att främja elevernas hälsa.

• Prioritering ska ske av obligatorisk kärnverksamhet.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 57


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

Verksamhetsbeskrivning

Nämnds- och styrelseverksamhet

Utbildningsnämnden har elva ledamöter och

sammanträder åtta gånger per år.

Kulturverksamhet

Kulturverksamheten ges samma förutsättningar

som under 2005. Förutom det etablerade

”interna” goda samarbetet mellan musikskola

och fritidsgård samverkar man med föreningsliv,

gymnasieskola och Kultur- och fritidsförvaltningen.

Fritidsverksamhet

Nämndens verksamhet bedrivs i samma omfattning

som under 2005. Den fritidsverksamhet

som föräldraföreningen driver på Viken-

skolan kommer att ges utökat stöd under 2006

(från hösten 2005).

Förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.

Inom Vikenområdet förväntas kraftiga volymökningar

inom förskolan p.g.a. inflyttningen.

En ny avdelning tas i bruk vid Svanebäck vid

årsskiftet och inför hösten tyder prognoserna

på att ytterligare avdelningar måste etableras.

Vid övriga enheter är utbud och efterfrågan i

huvudsak i balans.

Med undantag för Viken fortsätter volymminskningen

vid fritidshemmen i takt med att

de stora årskullarna födda i början på 90-talet

lämnar verksamheten.

Skolväsende barn/ungdom, grundskola

Byggnationen i Viken medför att det från hösten

2006 finns minst 150 elever fler än vid

tidpunkten för skolprojektet. Ökningen kommer

att fortsätta under några år. Det är viktigt

att den planerade tillbyggnaden av skolan snarast

genomförs eftersom de paviljonglösningar

som etablerats hösten 2005 framöver kommer

att vara otillräckliga.

Övriga enheter har ett något vikande elevunderlag.

Detta beror, förutom att stora elevkul-

58

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

lar lämnar grundskolan, på att de fristående

skolorna har en volymökning (främst Tellus).

På grund av att flyktingmottagningen minskat

och att direktinvandringen, främst från EU,

ökat etableras en introduktionsklass.

Skolväsende barn/ungdom, gymnasieskola.

Rekryteringen till Kullagymnasiet verkar ha

stabiliserats på ca 60 % av årskullen. Hösten

2006 lämnar 60 elever fler än i år grundskolan

och Kullagymnasiet planerar att stärka sina

internationaliseringsinslag för att hävda sig i

konkurrensen om eleverna. På grund av att

antalet elever på Kullagymnasiet förväntas öka

har en smärre justering av personaltätheten

gjorts.

Kommunal vuxenutbildning.

Samlokaliseringen med arbetsförmedlingen har

givit enbart positiva effekter. Även samarbetet

med biblioteket har funnit sina former. Kullagymnasiets

uppbyggnad av distanskurser är i

huvudsak genomförd. Sammantaget upplevs

den nya strukturen som väl etablerad vilket

innebär att verksamheten är väl rustad att

möta förändringar i efterfrågan och uppdrag

från allmänhet och samhälle inför framtiden.

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

Brukarundersökningar för förskola, år 4 och år

8 har slutförts under året. I huvudsak har både

barnomsorgen och grundskolan givits mycket

goda omdömen. Kullagymnasiet ges fortsatt

goda betyg i den utvärdering som årligen görs

med åk 3-eleverna. Utvärderingar riktade till

elever inom vuxenutbildningen som ”flex”studerar

visar att eleverna är nöjda både med

Kunskapsforum och Kullagymnasiet. Kullagymnasiet

erbjuder i dag samtliga behörighetsgivande

kurser för flex-studier.

Meritvärdet för kommunens samtliga år 9elever

var 211,2 poäng vårterminen 2005.

Motsvarande resultat för Skåne var 204,8 och

för Sverige 206,3. Andelen elever som var


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

behöriga för gymnasiestudier var 92 % jämfört

med 89,2 % för riket. Resultaten ligger något

lägre än för 2004 men är fortfarande bättre än

modellvärdena. (Modellvärdet = Kommunens

förväntade resultat med hänsyn till befolkningsstruktur).

Standarden på läromedel vid

grundskolan har under året kunnat höjas genom

tilläggsanslag på 560 tkr. Satsningen fortsätter

under åren 2006 och 2007.

Kullagymnasiets betygsmedelvärde var 14,3

poäng mot 13,9 för Skåne och 14,0 för riket.

Av antalet elever som började Kullagymnasiet

för 4 år sedan är andelen som fått slutbetyg

inom 4 år 91,3 %. Motsvarande siffra för Skåne

är 80,4 % och för riket 81,6 %. För elever

som gått IV-programmet är det en förhållandevis

hög andel (32 %) som klarar nationellt

program inom 4 år.

Under hösten har utbildningsnämnden av

kommunfullmäktige givits uppdrag att utreda

möjligheter till utveckling av samverkan mellan

utbildnings- och socialförvaltningen i syfte att

förbättra stödet åt barn och familjer. Bland de

fristående enheterna inom barnomsorgen erbjuder

ett flertal Montessoripedagogik. Inom

både kommunala och fristående förskolor

erbjuds Ur och Skur-verksamhet.

Under året har Bäckatrollets förskola etablerats

som fristående enhet i Viken och Tellus

fullföljer sin planerade expansion i Höganäs.

I Jonstorp har en volymökning från våren

2005 klarats genom att förskolan utökats med

en avdelning i form av inhyrd paviljong. Inför

våren 2006 planeras för en ökning med 1-2

dagbarnvårdare.

Nybyggnationen i Viken har lett till utökad

efterfrågan inom både barnomsorg och skola.

Skolans behov har tillgodosetts genom viss

ombyggnad och att 3 paviljongklassrum hyrts

in. Projektering för en tillbyggnad av Vikenskolan

har inletts. Barnomsorgsbehovet har

kunnat mötas genom att Vikens Montessori

beviljats fler platser (tillfälligt bygglov för 3 år)

och att en extra avdelning hyrts in på Bäcka i

väntan på att Svanebäck byggs ut. För att klara

volymökningarna under 2006 kommer en viss

omdisponering av Norra Hage att genomföras

och projektering av nybyggnation av två nya

avdelningar har inletts (klara hösten 2006).

I brukarundersökningen redovisade 88 % att

man erbjudits den barnomsorg man önskat i

första hand.

Kullagymnasiets elevrekrytering verkar ha

planat ut på en nivå strax över 60 % av årskullen.

Antalet sökande till inriktning Keramik

var även i år för lågt för att påbörjas en ny

årskurs.

Genom tillkomsten av Brukshallen har skolorna

i dag tillfredsställande förutsättningar för att

bedriva undervisning i Idrott och Hälsa under

inomhussäsongen.

Vid alla skolor finns väl utarbetade rutiner och

organisation för värdegrundsarbetet med resurspersoner

bland både personal och elever. Utbildningskontoret

ansvarar för samordning av

kompetensutveckling och uppföljning. Organisationen

Friends har under ht 2005 anlitats vid

samtliga skolor.

I de brukarundersökningar som genomförts

framgår att elevernas upplevelser av trygghet

och respekt minskar med stigande åldrar. Under

2006 kommer skolorna att ges uppdrag att

i sitt kvalitetsarbete fokusera ytterligare på

arbetet med att motverka kränkningar och

främja elevernas upplevda trygghet och arbetsglädje.

De verksamheter som utbildningsnämnden

ansvarar för har fungerat väl under året och vi

upplever att det råder god balans mellan efterfrågan

och utbud. Föräldraföreningen har

engagerat sig mycket i Vikens fritidsgård. Antalet

besökare har ökat markant, även från

andra delar av kommunen och föräldrarna

som ställer upp har känt sig osäkra och otillräckliga.

Utbildningsnämnden har därför från

hösten tillskjutit ytterligare medel för att finansiera

en personal under all öppettid. Kulturhuset

Eric Ruuth är ett välbesökt allaktivitetshus

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 59


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

för fritid och kultur. Samarbetet med kulturförvaltningen

fungerar väl och alltmer av Kullagymnasiets

estetiska verksamhet har förlagts

till Eric Ruuth.

Inom vuxenutbildningen fortsätter utvecklingen

mot att möta studerandes individuella

önskemål om utbildning. Från våren 2005 är

den dominerande studieformen individuellt

sammansatta kurspaket som man läser med

stöd av digitaliserad studiehandledning. Studieformen

kommer även att utnyttjas av

gymnasieelever som behöver repetera enskilda

kurser och av grundskoleelever som

vill ha utmaningar utöver grundskolans mål.

P.g.a. för få ansökningar startades inte KY –

”Mekatronik”. Detta innebär att KYutbildning

för närvarande inte bedrivs i kommunen.

Kommuninvånarna hänvisas till Helsingborg,

som breddat sitt utbud, eller andra

anordnare i regionen.

Sedan etableringen av Kullagymnasiet har vi fått

en ökad fokusering på samverkan kring gymnasieutbildning.

Förutom APU får många elever

stöd från företag i arbetet med sina projektarbeten.

För grundskolornas arbetslivsorientering får vi

söka samarbete i en allt vidare region med en

stor del av arbetsplatserna förlagda till Helsingborg.

Under 2005 har vår satsning på

stärkt samverkan med företagen givit resultat i

form av ökat utbud av prao-platser.

60

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Brukarundersökningar riktade till föräldrar i

förskola/familjedaghem respektive skola har

slutförts. Alla tre visar på högt förtroende för

våra verksamheter. För de yngre åldrarna redovisas

även föräldrarnas oro för den ökade

arbetsbelastning som man upplever att personalen

fått under senare år. Dialogprojektet

slutfördes 2004. Malmö Högskola utvärderade

projektet under våren 2005. Granskningen

bekräftade vår uppfattning att personalens

medvetenhet och kompetens att driva förbättringsarbete

har utvecklats väsentligt. Man påpekade

också att vi behöver fortsätta satsningar

inom området för att bibehålla och stärka

det vi uppnått. Samtliga grundskoleenheter har

erhållit EU-medel för att analysera personalens

kompetens och utvecklingsbehov. Sannolikt

blir ett viktigt område att utveckla kompetens

kring arbetet med individuella utvecklingsplaner

och ett digitalt stödverktyg för att förbättra

den kontinuerliga kommunikationen med

hemmen. Förutom det förvaltningsgemensamma

kvalitetsarbetet görs omfattande insatser

vid de enskilda enheterna för att mäta och

analysera resultat samt kartlägga brukarnas

attityder till verksamheten. Allt i syftet att kontinuerligt

finna förbättringsmöjligheter. Skolornas

och kommunens kvalitetsredovisningar

finner man via kommunens hemsida. Redovisningarna

för 2005 kommer att finnas tillgängliga

från maj månad.


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

Investeringsredovisning

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Inventarier 5 års avskrivning 1 000 302 698

Inventarier 10 års avskrivning 700 704 -4

Konstutsmyckning 22 -12 34

Summa ansvarsområde 1 722 993 729

Investeringar

Färdigställda investeringar

2005 har inte inneburit några större investeringsprojekt

inom utbildningsnämndens verksamhetsområde.

I avvaktan på permanent

tillbyggnad av Vikenskolan har paviljonger för

tre klassrum hyrts in.

För smärre lokalanpassningar, samt ny- och

reinvesteringar av inventarier, kan noteras

följande större poster:

• Köksutrustning vid Kullagymnasiet

och Tornlyckeskolan 292 tkr

• Tre kopiatorer 153 tkr

• Inredning förskoleavdelning Jonstorp

130 tkr

• Program för administration av vuxenutbildning

100 tkr

• Smärre lokalanpassningar, arbetsmiljö

60 tkr

• Utemiljö Bruksskolan och dragskåp

m.m. 435 tkr

• Smärre reinvesteringar vid resp. enheter

370 tkr

Pågående investeringar

I Viken pågår en omfattande nyproduktion av

bostäder. Underlag för beräknad volymökning

inom både barnomsorg och grundskola har redovisats

för kommunstyrelsen som givit tekniska

kontoret i uppdrag att skapa lokalberedskap. För

Bruksskolan och Kullagymnasiet har anslagits

medel för sedan länge önskade kvalitetsförbättringar.

För 2006 har beslut fattats, och projektering

påbörjats, angående

- lokaler i Viken för att klara volymökning

inom barnomsorg och grundskola 33 000 tkr

- förbättring av utemiljö och matsalsfunktion

vid Bruksskolan 1 600 tkr

- ny restauranglokal för HoR-programmet vid

Kullagymnasiet 2 000 tkr

Ekonomiskt resultat

Nämndens ekonomiska nettokostnad för 2005

blev 6 916 tkr lägre än anvisade anslag vilket

motsvarade 98,2 % av anvisade medel. Årets

utfall av förändrad semesterlöneskuld blev ca

450 tkr, vilket är ca 2 000 tkr bättre än budget.

Resultatet innefattade under året av fullmäktige

anvisade tilläggsanslag för volymökningar

enligt följande:

• Nyhamn, förskola 565 tkr

• Jonstorp 380 tkr

• Bruksskolan, förskola 180 tkr

• Lerberget, förskola 180 tkr

• Fristående barnomsorg 670 tkr

• Tornlyckeskolan 38 tkr

• Viken, ökade lokal kostnader 425 tkr

• Läromedelssatsningar 562 tkr

Tilläggsanslaget omfattar till största delen personalkostnader

för ökat antal barn inom barnomsorgen.

Utfallet för de totala personalkostnaderna

blev 99,2% av budgeterade medel.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 61


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

De största avvikelserna i det samlade resultatet

härrör från:

• Barnomsorgsintäkter, varav 660tkr

från efterkontroll 2003 +900 tkr.

• Övriga avgifter, ersättningar och intäkter

+ 800 tkr.

• Förändring semesterskuld + 2 000 tkr.

• Personalkostnader + 2 100 tkr.

• Interkommunala ersättningar +2 400

tkr.

• Fristående barnomsorg i kommunen

–1 400 tkr.

• Skolskjutskostnader – 900 tkr.

• Kapitalkostnader +500 tkr.

Framtiden

Gymnasieskolans elevkullar kommer att öka

kraftigt under åren 2006-2008. Hösten 2008

finns det 180 fler gymnasieelever än hösten

2005, för att därefter successivt återgå till dagens

nivåer. Dagens programstruktur kommer

att leva vidare men från hösten 2007 ökar

elevens möjligheter att välja annan kommuns

gymnasieskola. Detta i kombination med fortsatt

ökning av antalet fristående gymnasieskolor

i Helsingborg kommer att, för Kullagymnasiets

del, markant öka konkurrensen om

62

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

eleverna. Under 2006 kommer följande två

lokalåtgärder att genomföras vilket bidrar till

väsentligt förbättrade förutsättningar.

• Ombyggnation av korridorer för att ge

fler grupparbetsplatser och högre kvalité

på toaletterna.

• Ny matsalsdel för Hotell- och Restaurangprogrammet.

Dels för att skapa

bättre förutsättningar för programmet,

dels för att förbättra lokalsituationen

som helhet.

Bruksskolans matsal har ända sedan ombyggnaden

haft för liten kapacitet. Behovet av tillbyggnad

understryks ytterligare i samband med

satsningen på ”Hälsofrämjande skolor”.

En tillbyggnad på ca 40 m 2 ut mot Centralgatan

genomförs under 2006 och ger en väsentligt

förbättrad måltidssituation.

Vikenenheten får även under 2006 klara de

snabba volymökningarna med hjälp av lokalmässiga

provisorier. Under året görs permanenta

till-/nybyggnader för både skola och

förskola vilka bör ge goda förutsättningar att

klara behovet på längre sikt.


Utbildningsnämnd

Utbildningsförvaltning

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

FÖRSKOLEVERKS O SKOLBARNOMSORG

Förskola 1-5 år

Antal barn förskola (kommunal regi) 663 690 683

Antal barn förskola (enskild regi)

Familjedaghem 1-12 år

276 258 284

Antal barn familjedaghem (kommunal regi)

Antal barn familjedaghem (enskild regi)

Fritidshem/Fritidsklubb 6-12 år

183 174 160

Antal barn fritidshem (kommunal regi) 805 794 826

Antalet barn fritidshem (enskild regi) 165 177 149

Antalet barn fritidsklubb (kommunal regi)

SKOLV BARN/UNGDOM, GRUNDSKOLA

Förskoleklass

31 44 -

Antalet elever förskoleklass (kommunal regi) 234 237 237

Antalet elever förskoleklass (enskild regi)

Grundskola

13 13

Antalet elever grundskola (kommunal regi) 2 406 2 397 2 364

Antalet elever grundskola (enskild regi)

Antalet elever grundskola (interkommunalt)

SKOLV BARN/UNGDOM, GYMNASIE-

SKOLA

Gymnasieskola

319

65

326

65

335

65

Antalet elever gymnasieskola (kommunal regi)

Antalet elever gymnasieskola (annan kom-

566 560 560

mun/landsting) 306 324 322

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 63


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Ordförande Anita Söderlind

Förvaltningschef Göran Jönsson

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 269 860 280 726 277 144 3 582

Nämnds- och styrelseverksamhet 463 613 453 160

Infrastruktur, skydd mm -22 86 2 84

Social omsorg gemensamt -106 6 002 5 413 589

Vård o omsorg gemensamt 15 365 13 681 13 656 25

Ordinärt boende 59 394 59 441 57 692 1 749

Särkilt boende 113 430 115 137 112 772 2 365

Färdtjänst 4 646 5 209 5 213 -4

Förebyggande verksamhet 1 524 1 719 1 677 42

Individ o familjeomsorg gemensamt 3 530 2 669 2 888 -219

Insatser enl. LSS o LASS 42 130 44 185 46 771 -2 586

Missbrukarvård för vuxna 4 849 5 128 4 994 134

Barn-, ungdoms- o familjevård 13 259 14 270 14 150 120

Vuxenvård 3 352 3 454 3 441 13

Ekonomiskt bistånd 8 104 9 190 8 086 1 104

Särskilt riktade insatser -58 -58 -64 6

Nettoinvesteringar 2 704 2 975 1 479 1 496

Inriktningsmål

Ge förutsättningar för äldre och personer

med funktionshinder att bo kvar i egen

bostad.

Stödja frivilliga vårdinsatser och anhörigvård.

Utveckla kvaliteten i vården med hänsyn

till vårdtagarens önskemål och värdighetsgarantins

intentioner.

64

Värdighetsgarantin:

− Det ska finnas läkare knuten till varje

vårdboende och till varje hemsjukvårdspatient.

En läkare som känner till

åldrandets sjukdomar och problem och

som regelbundet besöker sina patienter.

− Det ska finnas skilda boendeenheter

för senildementa och psykiskt friska.

− Det ska finnas eget rum till alla som så

önskar.

− En vårdtagare ska inte behöva ligga

och vänta innan en blöja med avföring

och/eller urin byts.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

− Alla vårdtagare som orkar ska få hjälp

till toaletten i stället för att ha blöja.

− Det ska finnas tillräckligt med personal

för att mata och att ge hjälp med att

dricka.

− Varje vårdtagare ska känna sig ompysslad,

observerad och personligt tilltalad

några minuter varje förmiddag och varje

eftermiddag.

− Alla vårdtagare som så orkar, ska hjälpas

ur sina bäddar i rimlig tid och ska

dessutom få komma ut till andra miljöer

än det egna rummet.

− Det ska vara självklart att inom vård

och omsorg tillvarata ideella insatser

som erbjuds.

− Ingen ska behöva dö ensam.

Frigöra och utveckla utsatta individers

egna resurser genom förebyggande åtgärder.

Uppmuntra kontaktfamiljers verksamhet i

det sociala nätverket.


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Utveckla lokala alternativ till institutionsvård

för missburkare.

Arbeta med drog- och brottsförebyggande

åtgärder bland barn och ungdomar i samarbete

med föreningar, organisationer och

berörda myndigheter.

Ge personer med psykiska och andra

funktionshinder möjlighet till valfrihet i

boendet och en meningsfull tillvaro.

Verksamhetsbeskrivning

Nämnds- och styrelseverksamhet

Socialnämnden svarar för den politiska ledningen

av kommunens sociala verksamhet.

Nämnden har elva ledamöter. Nämndens arbetsutskott

bereder ärenden till nämnden och

har delegationsrätt att besluta i vissa ärenden.

Social omsorg gemensamt

Verksamheten omfattar planering, ledning, information

och planering av fortbildning, budgetering,

redovisning, upphandling, personaladministration,

personalsociala åtgärder, avgiftsdebitering

och fakturahantering samt strategiska

frågor för hela förvaltningen.

Vård och omsorg gemensamt

Verksamheten omfattar planering, ledning,

information och planering av fortbildning.

I verksamheten ingår Biståndsenheten och

Personal Direkt. Biståndsenheten beviljar insatser

inom hemvården eller plats på särskilt

boende och Personal Direkt förmedlar vikarier

till enheterna samt rekryterar ny personal.

Dessutom ingår tillsyn av enskilda vårdinrättningar

inom kommunen.

Ordinärt boende

Verksamheten ger stöd och service i eget boende

till äldre, handikappade och personer

med psykiska problem vilket ger möjlighet att

bo kvar i den invanda miljön under trygga

former och leva ett meningsfullt liv. Verksamheten

omfattar hemvård, hemsjukvård, hemrehabilitering,

arbetsterapiinsatser, matdistri-

bution, trygghetslarm, dagverksamhet samt

korttidsvård som bedrivs på några av vårdboendena.

Verksamheten omfattar också hemvårdsbidrag,

uppsökande verksamhet, tekniska

hjälpmedel och bostadsanpassning samt betalningsansvar

för utskrivningsklara från sjukvården.

Kommunens hemvård är indelad i tre

distrikt. Därutöver finns gemensamma kvälls-

och nattpatruller för hela kommunen.

Särskilt boende

Plats på vårdboende erbjuds till äldre personer

med stort behov av vård och omsorg och ger

stöd trygghet, stimulans, gemenskap med bibehållen

integritet. Verksamheten bedrivs i

boendeformer som ger dygnet-runt-service till

äldre, handikappade och personer med demenstillstånd

och omfattar bl.a. personlig omvårdnad,

sysselsättning, erforderlig sjukvård av

hemsjukvårdskaraktär. Följande vårdboende

finns i kommunen: Ljunghaga, Väsbyhemmet,

Kastanjegården, Stallgården, Nyhamnsgården,

Vikhaga, Brorsbacke samt Revalyckan som

drivs i entreprenadform.

Färdtjänst

Färdtjänst är ett komplement till den allmänna

trafikförsörjningen. Med taxi eller specialfordon

möjliggörs resor för personer som har

svårt att förflytta sig på egen hand eller anlita

allmänna kommunikationer på grund av handikapp.

Förebyggande verksamhet

Verksamheten omfattar anhörigstöd, fixartjänst,

telefonservice och friskvårdsaktiviteter för pensionärer,

bidrag till fotvård, bidrag till pensionärs-

respektive handikapporganisationer. Dessutom

finns pensionärs- och handikappråd som

samverkans- och referensorgan. Pensionärer i

kommunen har även tillgång till matservering,

sysselsättningsverksamhet m m som bedrivs på

vissa vårdboenden.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 65


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Individ- och familjeomsorg gemensamt

Verksamheten omfattar planering, ledning, information

samt strategiska frågor för hela avdelningen.

Dessutom administreras reception och

registerföring för hela avdelningen.

Alkoholtillstånd m m

Verksamheten omfattar tillståndsprövning och

tillsyn avseende servering av alkohol.

Insatser enligt LSS och LASS

Att ge stöd och service till de funktionshindrade

som omfattas av LSS (Lag om stöd och

service till vissa funktionshindrade). Verksamheten

omfattar familjehem, personlig assistans,

avlösarservice, ledsagarservice, kontaktperson,

korttidsvistelse, korttidstillsyn, gruppboende

för vuxna, särskilt boende för barn och ungdomar

samt daglig verksamhet.

Missbrukarvård för vuxna

Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning

utifrån gällande sociallagstiftning.

Vuxenenheten arbetar med utrednings-, stöd-

och behandlingsarbete avseende missbrukare

och vuxna med olika former av psykosocial

problematik.

Förebyggande insatser i samverkan med bl.a.

kriminalvård och psykiatri samt öppen verksamhet

och rådgivning i alkoholfrågor är en

viktig arbetsuppgift. Därutöver anlitas olika

former av externa resurser som kontaktpersoner/familjer,

familjehem, hem för vård eller

boende samt övriga konsultativa vård- och

stödinsatser. I verksamheten ingår även att ge

information och rådgivning till kommuninvånare,

organisationer och myndigheter.

Barn-, ungdoms- och familjevård

Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning

utifrån gällande sociallagstiftning.

Barn- och familjeenheten, Familjepunkten och

Ungdomspunkten arbetar med utrednings-,

stöd- och behandlingsarbete avseende barn

och ungdomar. Förebyggande insatser i sam-

66

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

verkan med bland annat barnomsorg, skola

och polis är ytterligare en viktig arbetsuppgift.

Därutöver anlitas olika former av externa resurser

som kontaktpersoner/familjer, familjehem,

hem för vård eller boende samt konsultativa

stöd- och vårdinsatser. I verksamheten

ingår även att ge information och rådgivning

till kommuninvånarna, organisationer och

myndigheter, t ex Ungdomsmottagningen.

Familjerätten arbetar med vårdnads- och umgängesrättsfrågor,

samarbetssamtal samt adoptions-

och namnfrågor samt fastställande av

faderskap.

Vuxenvård

Verksamheten riktar sig till vuxna med psykiska

problem som inte är relaterade till missbruk

av alkohol, narkotika etc. Verksamheten omfattar

kommunens öppenvårdspsykiatri samt

Träffpunkten som vänder sig till människor

med lättare psykiatriska problem. I verksamheten

ingår även hushållsekonomisk rådgivning.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten utgörs till stor del av myndighetsutövning.

Ekonomienheten arbetar med

handläggning av försörjningsstöd, egna medel

samt information till kommuninvånarna. Ett

nära samarbete sker med bl.a. arbetsförmedling,

försäkringskassa, Utvecklingscentrum

m.fl. med målsättningen att sökanden, utifrån

individuella handlingsplaner, skall bli självförsörjande.

Särskilt riktade insatser

Flyktingmottagningen planerar och samordnar

mottagandet inom olika förvaltningar, sektioner,

t ex bostadsberedskap, svenskundervisning,

hälso- och sjukvård, tolkservice, barnomsorg

och arbetsförmedling.


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

Vård och omsorg

• Ingen ska behöva flytta till vårdboende

p g a otillgänglig bostad.

• Så få betalningsdagar som möjligt för utskrivningsklara

från sjukvården och uppföljning

ska ske i varje enskilt fall.

• All vårdpersonal utbildas i rehabilitering

med individuell inriktning.

• Varje enhet bryter ner god vård, bra bemötande

och trygghet i enkla mätbara mål.

• Klagomålshantering, avvikelserna och

vårdtyngdsmätningar redovisas och analyseras

på varje enhet.

• Öka tillgängligheten för funktionshindrade

i kollektivtrafiken och därmed minska antalet

resor och kostnader inom färdtjänsten.

Under året har inte någon behövt flytta till

vårdboende pga. otillgänglig bostad.

Tillgängligheten i ordinärt boende förbättras

efter hand bl. a. genom installation av hissar i

befintliga hyreshus samt nyproduktion av lägenheter

med hög tillgänglighet.

Kommunen har inte haft någon kostnad för

utskrivningsklara från sjukvården under 2005.

Utbildning i ett rehabiliterande arbetssätt har

pågått under året.

Verksamheten har bedrivits i enlighet med inriktningsmålen

för vård och omsorg, intentionerna

enligt den antagna värdighetsgarantin samt

av socialnämnden antagna mål.

Inom verksamheterna har man arbetat med att

ta fram mål utifrån ledorden trygghet, bra bemötande

och god vård.

Klagomål och avvikelser har redovisats och

analyseras. Översyn av klagomålshanteringen

har påbörjats. En enkel modell för vård-

tyngdsmätning har arbetats fram och prövas

på två enheter.

Intresset för Flexlinjen har ökat vilket resulterat

i något lägre efterfrågan på färdtjänst.

Arbetet med genomförande av vård- och omsorgsplanens

intentioner har i hög grad präglat

prioriteringarna inom årets verksamhet inom

vård och omsorg.

Under året har 109 personer avlidit på vårdboendena.

I nästan samtliga fall har personal eller

någon anhörig varit närvarande med undantag

för ett fall där personen avled oväntat.

Barn och ungdomar

• Nya öppenvårdsformer ska arbetas

fram för att motverka placeringar av

barn och ungdomar.

• Uppföljningsansvar under två år efter

avslutande av placeringar som gäller

barn och ungdomar.

Ekonomigruppen

• Väntetiden för nybesök får inte överstiga

två veckor.

• Individer som är arbetsföra och uppbär

försörjningsstöd ska senast inom

fyra månader från första ansökningstillfället

vara i arbete/praktik, annan

kompetenshöjande verksamhet, utbildning

eller rehabiliterande insatser

utifrån en individuell handlingsplan.

Flyktingmottagningen

• Flyktingar som är arbetsföra ska senast

en månad efter ankomst till kommunen

vara sysselsatta i SFI (svenska för

invandrare) i kombination med arbete/praktik

åtta timmar per dag. Förutsättningen

är dock att barnomsorg kan

erhållas.

• Flyktingar som är arbetsföra ska i genomsnitt

högst vara beroende av för-

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 67


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

68

sörjningsstöd i 24 månader efter ankomst

till kommunen.

Vuxna och missbrukare

• Medverka till att gästerna i den öppna

verksamheten får en bra livskvalitet

genom att de upplever att verksamheten

är meningsfull.

• Kostnaderna för institutionsplaceringar

för missbrukare ska vara under genomsnittet

för kommunerna i Nordvästra

Skåne.

• Brukarna inom den psykiatriska vården

ska uppleva sig vara nöjda med

sin livskvalitet.

LSS

• Från ansökan om insats enligt LSS till

dess att beslut fattas ska det ta högst

två månader.

• En gång vartannat år med början 2003

ska utvärdering ske av omsorgstagarnas/anhörigas

upplevelser av kvaliteten

i boende, daglig verksamhet och

personlig assistans.

Verksamheterna har bedrivits enligt de fastställda

inriktningsmålen genom att med förebyggande

åtgärder och öppenvårdsstrategi

minimera biståndsbehov. Måluppfyllelsen är

därmed god för verksamheterna som avser

barn- och ungdom, vuxna samt försörjningsstöd.

Arbetet med drog- och brottsförebyggande

åtgärder bland barn och ungdomar utvecklades

ytterligare genom inrättande av fältassistenttjänst

respektive deltagande i medlingsprojekt

och beslut om ett drogpolitiskt handlingsprogram.

Efter inrättande av ytterligare ett LSS-boende i

kommunen finns större möjligheter till valfrihet

i boendet för funktionshindrade personer.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Personalrelaterade resultatmål för socialförvaltningen

• Sjukfrånvaron ska minska med minst

en procent/år.

• Personalen ska känna arbetsglädje,

uppleva att man kan utföra ett bra arbete

samt påverka sin arbetssituation.

Med detta avses att:

• alla anställda ska ha ett individuellt

utvecklingssamtal och lönesamtal

minst en gång om året

• alla anställda ska ha tillgång till friskvård

• alla anställda inom vård och omsorg

har rätt till önskad tjänstgöringsgrad,

dock kan ett och samma arbetsställe

inte garanteras.

• alla chefer med personalansvar ska

vara utbildade i att hålla utvecklingssamtal

• alla anställda ska i snitt få fem dagars

kompetensutveckling om året

Under 2004 var antalet frånvarodagar per anställd

inom socialförvaltningen 40,8. Under

2005 var motsvarande siffra 34,4 per anställd

d v s en minskning med 15,7 %.

Under 2004 var sjukfrånvarotimmar av total

arbetstid 10,94 %. Under 2005 var motsvarande

siffra 9,67 % dvs. en minskning med 1,27

% .

Det stora flertalet anställda har haft individuella

utvecklings-/lönesamtal under 2005.

Alla anställda erbjuds olika friskvårdsaktiviteter

genom personalkontoret.

All personal kan inte erbjudas önskad tjänstgöringsgrad

men aktiva insatser görs bl.a. genom

att erbjuda s k flytande tid.


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Nuvarande målstruktur upplevs som otydlig.

För att målen skall fungera som relevanta,

mätbara styrinstrument erfordras en översyn

på alla nivåer.

Verksamhetsförändringar

Social omsorg gemensamt

Socialkontoret har under året flyttat till nya

lokaler i stadshuset.

Vård och omsorg gemensamt

Genomförandet av vård- och omsorgsplanen

har präglat årets verksamhet vilket har medfört

stora förändringar såsom avveckling av boenden,

förändrad verksamhet inom befintliga

boenden och en gemensam hemvårdsorganisation

samt personalförflyttningar.

Omställningsprocessen, med bl.a. skapandet

av nya personalgrupper har i stort fungerat

bra, men ställt stora krav på flexibilitet samt

tagit mycket tid i anspråk. Personal Direkt har

tagit över ansvaret för samordning av timanställda

inom vård- och omsorgsverksamheten.

Planering för nytt vårdboende i kvarteret Sälgen

i Höganäs centralort samt äldres bostadsförsörjning

i övrigt har pågått under hela året.

Riktlinjer för bistånd avseende vård- och omsorgsverksamheten

har antagits.

Under andra halvåret har planering avseende

kompetensutveckling pågått. Staten har beviljat

2.9 Mkr för kompetensutveckling inom

ramen för Kompetensstegen. Därtill har EUmedel,

1.2 Mkr beviljats för en kompetensanalys

gällande all personal. Länsstyrelsen har

beviljat medel för utveckling av anhörigstöd.

Särskilda boendeformer

Stubbarps gruppboende med åtta platser i

Viken avvecklades i februari 2005. Tio nya

vårdplatser togs i bruk vid årsskiftet på Revalyckans

vårdboende i Jonstorp. På Väsbyhemmet

har fjorton demensplatser omvandlats till vanliga

platser respektive korttidsplatser. Ljunghaga

vårdboende har under året successivt omvandlats

till demenscentrum. I slutet av året hade tre

av sex avdelningar inriktning mot dementa vårdtagare.

Köken på Nyhamnsgården, Stallgården,

Brorsbacke och Väsbyhemmet har samlats till en

enhet och en kostchef har anställts.

Beslut om nytt vårdboende med 50 platser i

centralorten, kvarteret Sälgen, har tagits liksom

att Brorsbacke och Stallgården vårdboende

avvecklas som vårdboende under de närmaste

åren.

Stöd i ordinärt boende

All hemvård är från årsskiftet samlad i en gemensam

organisation indelad i tre distrikt.

Distrikt Norr omfattar Väsby, Övre I, Nyhamnsläge,

Mölle, Jonstorp och Arild. Distrikt

Söder omfattar Viken, Övre II, Lerberget samt

Hälsan. Distrikt Väster omfattar Nedre. Därutöver

finns gemensamma kvälls- och nattpatruller

samt en larmcentral för hela kommunen.

Hemvården i Jonstorp som tidigare drevs

av Revalyckan AB har från årsskiftet återgått i

kommunal regi. Ett nytt trygghetslarmsystem

har tagits i bruk.

Ruuthsgårdens vårdboende (elva korttidsplatser)

i Höganäs avvecklades vid årsskiftet

2004/05.

I samband att Ruuthsgården avvecklades inrättades

sju korttidsplatser på Väsbyhemmet och

sex platser på Nyhamnsgården. På Ljunghaga

har inrättandet av fem korttidsplatser med

inriktning på demensvård pågått under året. På

Stallgården finns sedan tidigare åtta korttidsplatser.

Rehabenheten har flyttat till Väsbyhemmet

och hemrehabverksamheten, vilken tidigare

bedrevs som projekt, har blivit permanent.

Två sjukgymnaster har anställts i verksamheten,

vilket skapar goda förutsättningar att fort-

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 69


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

sätta utvecklingen av det rehabiliterande arbetet

i kommunen.

Behovet av bostadsanpassning har ökat.

Samordnad vårdplanering handläggs från februari

2005 av ett ”team”, bestående av en biståndshandläggare,

en sjuksköterska samt i

förekommande fall en arbetsterapeut, för

samtliga ärenden.

Antalet dagar på hospice har minskat från 317

dagar 2004 till 68 dagar 2005.

Samarbetsavtal har tecknats med sjukvårdsdistriktet

avseende den palliativa hemvården.

Avtalet med kommunalförbundet Medelpunkten

har sagts upp fr o m 1 januari 2007

Färdtjänst

Socialnämnden har tecknat nytt avtal för färdtjänsten.

Kommunfullmäktige har fastställt en

ny taxa för färdtjänstresor. Antalet färdtjänstresenärer

har minskat något medan antalet

resande med Flexlinjen har ökat.

Förebyggande verksamhet

Fixartjänst för äldre, Fixar-Malte, är en uppskattad

service. Verksamheten har fortfarande

stort fokus i media och många kommuner hör

av sig för att få information. Arbete med information

till äldre och stöd till anhöriga har

pågått, bl.a. Café Brorsbacke i Höganäs samt

Café Ida i Viken för anhöriga m fl.

Individ- och familjeomsorg gemensamt

Kommunen organiserade snabbt ett kristeam

med anledning av Tsunamikatastrofen i Sydostasien.

Arbetet i POSOM-gruppen fungerade

bra och personal från individ- och familjeomsorgen

deltog i ledningsarbetet och i arbetet

med stödinsatser.

Kommunfullmäktige uppdrog hösten 2005 till

utbildningsnämnden att utreda organisatorisk

70

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

samverkan mellan socialnämnd och utbildningsnämnd

angående barn- och ungdomsverksamheten.

Utredningen har påbörjats och

intervjuer har genomförts med barn- och ungdomsenheten

inom IFO samt elevvårds- och

ledningspersonal inom utbildningsförvaltningen.

Beredskapen inom socialtjänsten utanför kontorstid

har övergått från ordföranden till tjänstemän

i samband med helger och veckoslut.

Upphandling av familjerådgivningen är

genomförd och IOF Psykoterapi kommer att

fortsätta att ta hand om familjerådgivningen

under kommande avtalsperiod.

Alkoholtillstånd m m

Höganäs fortsätter sälja del av tjänst avseende

kontroll och handläggning av alkohol- och

serveringstillstånd till Bjuvs kommun.

Vård för barn och ungdomar

Fältassistenttjänst har inrättats fr o m maj 2005.

Familjepunkten har flyttat till Familjens hus,

vilket ger bättre möjligheter till ett förebyggande

arbete i samverkan med öppen förskola

samt mödra- och barnavård.

Ungdomsmottagningen är flyttad till större

och mer ändamålsenliga lokaler och verksamheten

bedrivs tillsammans med Region Skåne.

Socialnämnden har beslutat om förstärkning

inom familjerätten med 0,75 tjänst.

Ett samordningsprojekt, mellan NOSAM, Brå

och kommunerna i nordvästra Skåne, angående

medling pågår. Projektet syftar till att förebygga

ungdomskriminalitet.

Antalet familjehemsplaceringar ökade under

2005 medan antalet institutionsplaceringar var

på samma nivå som föregående år.


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Missbrukarvård för vuxna

Länsstyrelsen har beviljat projektmedel till

särskilda insatser för kvinnor med barn som

lever eller har levt i relationsvåld.

Bostadssituationen för missbrukare är komplicerad

och diskussioner pågår om lämpliga

åtgärder för att förhindra hemlöshet.

Övrig vuxenvård

En särskild satsning på projekt som rör psykiatrin

med statligt stöd, ”Milton-pengar” har

initierats under året. Socialtjänsten i Höganäs

ingår i den styrgrupp som ska arbeta med

samverkan och kompetensutveckling.

Trygghetsfonden har beviljat medel till projekt

angående samsyn rörande psykiskt funktionshindrade.

Psykiatrienheten arbetar med inriktning på förebyggande

insatser vilket medför att kommunen

har låga kostnader för externa placeringar avseende

personer med psykisk ohälsa.

Antalet ärenden inom budget- och skuldrådgivning

har ökat under året

Ekonomiskt stöd

Antalet nybesök och nyansökningar om ekonomiskt

bistånd har inte ökat under året men

de sökande har oftare än tidigare en annan och

tyngre problematik än arbetslöshet. Arbetet

bedrivs med inriktning på hjälp till självförsörjning

bl.a. genom samverkan med arbetsförmedling

och försäkringskassan.

Flyktingmottagningen

Höganäs har från och med 2004 inget flyktingavtal

med Integrationssverket och endast

ett mindre antal flyktingar har bosatt sig i Höganäs.

Insatser enligt LSS

Gruppboende för vuxna funktionshindrade

har utökats med sex platser efter beslut av

socialnämnden att inrätta LSS-boendet Prästkragen

på f d vårdboendet Stubbarp.

Långarödsboendet har personal som stödjer

och hjälper brukare inom LSS vilka bor i egna

lägenheter. Möjligheterna till gemenskap och

fritidsaktiviteter förbättrades under året genom

att verksamheten fick en större grupplokal.

Behov av specialundervisning för elever med

Aspberger-diagnos kan inte tillgodoses inom

gymnasieskolan i Höganäs. Detta har medfört

behov av köp av platser i andra kommuner.

Under 2005 tillkom tre nya ärenden med beslut

om personlig assistans och antalet barn

med behov av fritidstillsyn inom LSS ökade

från fem till tio personer.

Höganäs kommun deltar i projektet Handikappnycklar

som syftar till att ta fram jämförelsetal

mellan kommunerna för insatser inom

handikappområdet.

Socialnämnden har beslutat om riktlinjer för

personlig assistans.

Höganäs framhålls av länsstyrelsen som ett

gott exempel avseende arbetet med individuella

planer för brukare inom LSS.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 71


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Investeringsredovisning

72

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Inventarier gemensamt 400 58 342

Inventarier IFO/LSS 300 210 90

Inventarier vård och omsorg 2 275 1 211 1 064

Summa ansvarsområde 2 975 1 479 1 496

Investeringar

Färdigställda investeringar

Årets investeringsanslag inklusive överförda

medel från 2004 uppgår till 2 975 tkr. Under

året har 1 479 tkr förbrukats. Genomförda

investeringar är inköp av vårdsängar och tekniska

hjälpmedel för ca 400 tkr och trygghetstelefoner

för ca 400 tkr. Övriga utgifter ca 680

tkr avser främst utbyte och komplettering av

inventarier i verksamheterna.

Ekonomiskt resultat

Socialnämndens verksamheter redovisar sammantaget

ett överskott med ca 3 600 tkr.

Vård och omsorg redovisar överskott med ca

4 200 tkr, främst beroende på lägre kostnader

för avvecklingen av Stubbarp samt lägre kostnader

för utbildning, IT, kapital och vakanta

tjänster.

Inom individ- och familjeomsorg redovisas

överskott med ca 1 200 tkr främst beroende på

lägre kostnader för ekonomiskt bistånd och

institutionsplaceringar.

LSS-verksamheterna redovisar underskott med

ca 2 600 tkr främst beroende på ökat behov av

boendeplatser, gymnasieplatser samt ökat antal

personer med assistans.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

För socialnämnden och gemensam verksamhet

redovisas överskott med drygt 700 tkr.

Nämnd och styrelseverksamhet

Socialnämnden redovisar överskott med ca

150 tkr pga. lägre omkostnader.

Social omsorg gemensamt

Gemensam verksamhet redovisar överskott

med ca 600 tkr främst beroende på en vakant

tjänst. Kostnader för omplaceringar blev högre

än budgeterat medan kostnaderna för IT, kapital

och övriga omkostnader blev lägre.

Vård och omsorg gemensamt

Gemensam verksamhet visar resultat i nivå

med budget. Personal Direkt redovisar underskott

med ca 500 tkr, vilket beror på lägre

intäkter än budgeterat. Biståndsenheten redovisar

överskott med ca 75 tkr pga. lägre omkostnader.

I övrigt redovisas överskott för

utbildning, IT, kapital och övriga omkostnader

med ca 500 tkr.

Ordinärt boende

För stöd i ordinärt boende redovisas ett överskott

med ca 1 700 tkr.

Antalet betalningsdagar för utskrivningsklara

patienter på lasarettet samt hospicevården har


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

varit få under 2005 och medför överskott med

ca 370 tkr. Fördröjning beträffande anställning

av sjukgymnaster har medfört extra kostnader

med 60 tkr avseende köp av motsvarande

tjänst.

Hemvården redovisar överskott med ca 2 100

tkr, främst pga. lägre personalkostnaderna med

ca 1 700 tkr. Vakanta tjänster och lägre ökning

av semesterlöneskulden än förväntat har medfört

överskott. Kostnader för bostadsanpassning

blev 170 tkr över budget medan kapital-

och övriga kostnader blev ca 150 tkr lägre än

budgeterat. Ersättning avseende palliativa

hemvårdsinsatser, enl. nytt avtal, har medfört

extra intäkter med 190 tkr. Ersättning för semesterlöneskuld,

avseende övertagen personal

för hemvården i Jonstorp som tidigare drevs

på entreprenad, medför en extra intäkt under

2005 med 230 tkr.

Kostnaderna för korttidsvården är ca 700 tkr

över budget beroende på att budget för korttidsvården

på Ljunghaga ingår i Ljunghagas

budget för särskilt boende.

Resultatet för dagverksamheten är ca 70 tkr

under budget.

Särskilt boende

Vårdboendena uppvisar överskott med ca 2

400 tkr.

Överskottet beror delvis på att budget för

korttidsvården på Ljunghaga ingår i Ljunghagas

budget för särskilt boende, vilket medför

överskott för verksamhetsområdet med 700

tkr.

Avvecklingen av Stubbarp gick snabbare än

förväntat vilket medför att kostnaderna för

Stubbarp blir ca 500 tkr lägre än budgeterat.

Köp av platser för personer med särskilda

behov har ökat och medför underskott med

drygt 400 tkr. Kostchefstjänsten var vakant

under del av året och medför överskott med

350 tkr. Bidrag från AMS har medfört extra

intäkter under året med 120 tkr. I övrigt har

personalkostnaderna medfört överskott med

ca 1 100 tkr avseende ofördelat tilläggsanslag

för löneökningar samt lägre kostnader för

semesterlöneskuldsförändringar.

Färdtjänst

Färdtjänsten redovisar resultat i nivå med budget.

Förebyggande verksamhet

Den förebyggande verksamheten redovisar

resultat i nivå med budget.

Individ- och familjeomsorg gemensamt

Verksamheten redovisar underskott med ca

200 tkr främst beroende på högre ITkostnader

vilka budgeterats på resp. verksamhetsområde

men bokförts på gemensam verksamhet.

Alkoholtillstånd

Verksamheten redovisar överskott med ca 80

tkr främst pga. högre intäkter för tillstånds-

och tillsynsavgifter.

Barn- ungdoms- och familjevård

Barn- och ungdomsvården samt familjerätten

redovisar överskott med 120 tkr. Kostnaderna

för institutionsplaceringar blev ca 190 tkr under

budget medan kostnaderna för familjehemplaceringarna

blev ca 200 tkr över budget.

Kostnaderna för kontaktpersoner är i nivå

med budget. Kostnaderna för den öppna verksamheten

redovisar överskott med ca 140 tkr.

Personalförstärkning inom familjerätten, pga.

ökat antal ärenden, medför kostnader över

budget med ca 190 tkr. Familjerådgivningen

visar överskott med 60 tkr pga. lägre efterfrågan.

Budgeterade IT-kostnader har bokförts

på gemensam verksamhet vilket medför över-

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 73


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

skott inom barn- och ungdomsvården med

110 tkr.

Missbrukarvård för vuxna

Verksamheten redovisar överskott med drygt

100 tkr. Placeringskostnaderna blev ca 300 tkr

under budget medan boendestödet har medfört

kostnader över budget med ca 100 tkr.

Öppna insatser redovisar underskott med ca

100 tkr pga. personalförstärkning på Sveamottagningen.

Övrig vuxenvård

Träffpunkten, psykiatriverksamheten och budgetrådgivningen

redovisar resultat i nivå med

budget.

Ekonomiskt bistånd

Verksamheten redovisar överskott med ca

1100 tkr varav ca 800 tkr avser kostnaderna

för försörjningsstöd som blivit lägre än budgeterat.

Återbetalningar av bidrag från enskilda

och från staten, avseende flyktingar, överstiger

budget med 130 tkr. Personalkostnaderna är ca

150 tkr lägre än budget medan kostnader för

jourlägenheter är något över budget.

Insatser enligt LSS och LASS

Verksamheten redovisar sammantaget ett underskott

på 2 600 tkr.

LSS-boende

LSS-boendena visar underskott med ca 2 100

tkr. Fler personer har fått rätt till särskilt boende

enligt LSS. Socialnämnden beslutade att

från och med juni 2005 inrätta ett nytt gruppboende

i Viken vilket, medfört underskott

med ca 1 000 tkr. Kommunen har inte kunnat

erbjuda gymnasieutbildning för ungdomar

med neuropsykiatriska funktionshinder. Under

2005 har köp av externa gymnasieplatser medfört

kostnader över budget med ca 600 tkr.

Köp av övriga externa platser har ökat och är

drygt 300 tkr över budget. Övriga boendeenheter

redovisar sammantaget underskott med

74

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

ca 200 tkr, främst avseende ökade kostnader

för nattpersonal vid Hälsan.

Daglig verksamhet

Daglig verksamhet redovisar överskott med ca

150 tkr främst beroende på vakant tjänst del

av året.

Personlig assistans

Verksamheten visar underskott med ca 600

tkr. Antal personer som beviljats assistans har

ökat under 2005, vilket medfört ökade kostnader.

Ärenden med komplex problematik medför

ökade personalkostnader för kommunen

som inte täcks av timersättningen från staten.

Övrigt inom LSS

Övriga insatser inom LSS visar resultat i nivå

med budget. Fler barn har beviljats fritidstillsyn

för skolungdom vilket medfört ökade

kostnader för denna insats med ca 240 tkr

över budget. Underskottet uppvägs av att

kostnaderna för ledsagarservice, kontaktpersoner,

avlösareservice och köp av korttidsplatser

blev ca 240 tkr under budgeterad nivå.

Särskilt riktade insatser

Med särskilt riktade insatser avses flyktingmottagningen.

Det ekonomiska utfallet för 2005 är

i nivå med budget. Verksamheten finansieras

med statsbidrag som delvis avser kommande

år. Bidrag som överstiger årets nettokostnader

överförs till balanskonto för att täcka kostnader

under kommande år.

Framtiden

Översiktligt kan följande synpunkter noteras

beträffande de kommande åren.

Socialnämndens nettokostnader bedöms öka

de närmaste åren. En successiv överföring av

kostnadsansvar från staten och regionen pågår.

Projektet Skånsk livskraft inom Region Skåne

som syftar till att sjukvården i framtiden övergripande

skall organiseras utifrån patientens


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

situation i närmiljön kan förhoppningsvis bidra

till ett klargörande avseende ansvarsgränserna

mellan kommunen och Region Skåne.

Särskilt inom LSS-området tenderar behoven

att öka såväl beträffande antal ärenden som

kostnaderna per person. Utvecklingen pekar

på ökande kostnader för LSS-insatser såväl i

Höganäs som i resten av landet. Beträffande

personlig assistans bör framhållas att den ersättning

som försäkringskassan lämnar inte

täcker de kostnader som kommunen har.

Det utjämningssystem avseende LSS som riksdagen

fattade beslut om 2003 kan innebära att

kostnadsökningarna inom området delvis täcks

av minskade betalningar till ”utjämningen”, d

v s till andra kommuners LSS-kostnader.

Missbruksproblematiken såväl avseende alkohol

som narkotika tenderar att öka, inte minst

bland ungdomar. Ändrade införselregler och

ökad tillgänglighet påverkar utvecklingen. Det

är angeläget att prioritera öppenvårdsinsatser

och att hitta lösningar avseende bostadssituationen

för missbrukare.

Fortsatt låga socialbidragskostnader förutsätter

fortsatt samverkan med arbetsförmedling och

utvecklingscentrum. En betydande del av de

personer som fortsätter uppbära socialbidrag

har annan problematik än arbetslöshet. Personer

med missbruks- och psykiska problem är

en grupp där det framöver kommer att behövas

andra insatser och ett utökat samarbete

med sjukvården.

Inom barn- och ungdomsområdet har antalet

ärenden med komplicerad problematik ökat,

vilket medfört fler familjehemsplaceringar

under 2005 och ett trendbrott befaras. Socialtjänsten

bedömer att arbetet med tidig upptäckt

och tidiga insatser måste utvecklas ytterligare.

En utökad samverkan med personal

inom utbildningsförvaltningen är därför ett

prioriterat område

Ett nytt vårdboende med 50 platser planeras i

centralorten med inflyttning i början under

2007. I samband med detta planeras att avveckla

Brorsbacke och hälften av lägenheterna

på Stallgården samt åtta lägenheter vid Nyhamnsgården.

Resterande lägenheter på Stallgården

bör avvecklas i samband med att hyreskontraktet

upphör 2008. I samband med

detta planeras tillskott av nya platser i vårdboende.

Hur många platser som ska byggas får

utredas utifrån utvecklingen och nya prognoser.

Möjligheten att tillgodose behovet av trygghet

och sociala kontakter i ordinarie boenden bör

utvecklas för att vårdplatser i särskilda boenden

inte skall efterfrågas av äldre som i övrigt

inte har stora vårdbehov. Så kallade ”trygghetsboenden”

vilka erbjuder de äldre en viss

basservice och sociala aktiviteter bör inrättas.

Dessa kan med fördel drivas av bostadsföretag,

ideella organisationer eller andra utförare.

Ett nära samarbete med frivilligorganisationer

för att bryta isolering och skapa meningsfullhet

i tillvaron, utvecklat stöd till anhöriga samt

tillvaratagandet av teknik bedöms också angelägna

områden.

Behovet av omfattande omvårdnadsinsatser

ökar, vilket medför behov av personalförstärkning.

Rekryteringen av personal är svårbedömd.

Verksamhetsneddragningar inom Regionen

och i andra kommuner bedöms påverka tillgången

på personal positivt de närmsta åren.

På sikt, med bl a stora pensionsavgångar finns

ett stort behov av att nyrekrytera personal.

Insatser behöver också göras för att öka intresset

för och vårdyrkenas status, inte minst

för att kunna rekrytera ungdomar och manlig

personal. Socialnämnden har beslutat att i

princip erbjuda personal sysselsättning på önskad

tjänstgöringsgrad.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 75


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Det ställs allt högre krav på utveckling av

kompetensen bland personalen inom främst

vård och omsorg och LSS. Lämpligen bör

”baskompetensen” inom vård och omsorg

vara ”undersköterska” (omvårdnadsprogrammet).

Utbildning anpassad till ”specialisering”

inom ramen för vård- och omsorgsplanen bör

prioriteras.

Kommunen har beviljats statsbidrag med 2

910 tkr för utbildningsinsatser under tre år

inom ramen för ”kompetensstegen” riktat till

äldrevården. Som komplement till kompetensstegen

har staten beslutat satsa på utbildningsvikariat

under 2006-07. Vidare erbjuds vissa

arbetslösa s k plusjobb, kvalitetshöjande arbetsuppgifter,

under 2006-07.

Kommunen har även beviljats EU-bidrag med

1 200 tkr för en kompetensutvecklingsanalys

under 2006 avseende samtlig personal inom

socialförvaltningen.

Kvalitets- och utvecklingsfrågor betonas i allt

högre grad, bland annat i socialtjänstlagen, och

måste integreras i framtida planering.

Under de närmaste åren kommer utvecklingen

inom vård och omsorg att präglas av intentionerna

i vård- och omsorgsplanen. I denna

behandlas bland annat framtida behov av

vårdboende, samlat boende för dementa och

ökad satsning på vård i hemmet, hemrehabilitering

samt alternativa insatser.

76

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Senaste befolkningsprognosen visar att antalet

personer över 85 år i kommunen inte kommer

att öka nämnvärt de kommande 10-15 åren,

men kommer därefter åter att öka. Det bedöms

mycket angeläget att kommunen arbetar

med att skapa förutsättningar för att möta den

kraftiga ökningen av antalet äldre som därefter

sannolikt kommer att ske.

Brukare och deras anhöriga hävdar väsentligt

ökande krav på socialtjänsten - ofta med anspråk

på individualiserade insatser. Bevakning

av utvecklingen genom lokala handikapp- och

äldreombudsmän har i olika sammanhang

aktualiserats.

Sjukfrånvaron har minskat under 2005, men

ligger fortfarande på en hög nivå. Det är angeläget

att prioritera åtgärder för att förebygga

och reducera sjukfrånvaron. Även arbetsmiljökrav

måste beaktas i framtida planering.

I allt väsentligt är insatserna inom socialtjänsten

lagreglerade och överklagbara rättigheter

för kommuninvånarna. Kommunen är tvungen

att erbjuda de insatser som erfordras och

har inte möjlighet att avstå från detta med

hänvisning till bristande resurser.

Verksamhetsmått/nyckeltal

Bokslut Budget Bokslut

2004 2005 2005

VÅRD OCH OMSORG

Bruttokostnad (tkr) 213 827 211 757 210 052

Bruttokostnad per invånare (kr) 9 243 9 161 8 945

antal invånare 23 135 23 116 23 482

Antal pensionärer över 65 år 4 801 4 814 4 890

- varav över 85 år 666 718 712

ORDINÄRT BOENDE


Socialnämnd

Socialförvaltning, individ- och familjeomsorg

vård och omsorg

Antal personer med hemvård och hemsjukvård 630 630 632

Korttidsvård, antal platser 25 26 25

Dagverksamhet, antal personer i snitt under året 23 20 18

SÄRSKILT BOENDE (antal platser/lgh)

Vårdboende 277 247 247

Demensboende 37 56 57

Psykiatriboende 7 7 7

FÄRDTJÄNST

Antal färdtjänstberättigade i snitt under året 850 850 830

Bruttokostnader(kr) per färdtjänstberättigad 5 336 5 918 6 210

(exkl. personal och övriga omkostnader)

BARN-, UNGDOMS- O FAMILJEVÅRD

Antal institutionsplaceringar 3 4 1

Bruttokostnad (tkr) 909 1 371 1 154

Antal familjehemsplaceringar 20 22 25

Bruttokostnad (kr) 3 526 4 081 4 203

MISSBRUKSVÅRD FÖR VUXNA

Antal personer placerade på institution 6 9 3

Antal placeringsdygn 581 1 100 550

Bruttokostnad (tkr) 1 070 1 458 1 115

EKONOMISKT BISTÅND

Antal hushåll med bidrag 279 350 257

Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 5 283 5 939 5 036

FLYKTINGMOTTAGNING

Antal hushåll med bidrag 32 25 26

Bruttokostnad försörjningsstöd (tkr) 1 973 2 000 1 554

INSATSER ENL. LSS OCH LASS

Nettokostnad (tkr) 42 130 44 581 46 771

Nettokostnad per invånare (kr) 1 821 1 929 1992

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 77


Miljönämnd

Miljökontor

Ordförande Claes Pettersson

Förvaltningschef Richard Åkesson

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat 3 433 3 900 3 875 25

Nämnds- och styrelseverksamhet 143 182 161 21

Infrastruktur, skydd m.m. 3 290 3 718 3 714 4

Verksamhetsbeskrivning

Miljönämnden är en myndighetsnämnd och

tillsynen är främst reglerad inom miljöbalkens,

djurskydds- och livsmedelslagens områden. Av

annan lagstiftning som berör nämndens verksamhet

kan nämnas tobaks-, smittskydds- och

strålskyddslagen. För att vara effektiv som

organisation är en stor del av beslutanderätten

delegerad till förvaltningschefen. Normalt tas

nio av tio beslut på delegation och mestadels

tas endast vägledande, principiella och styrande

beslut av nämnden. Nämnden sammanträder

vid åtta - nio tillfällen förutom årliga studiebesök

vid verksamheter som berör kommunens

invånare.

Årligen genomförs en behovsutredning, utifrån

de nationella miljökvalitetsmålen, där så

är möjligt, samt en tillsynsplan. Behovsutredningen

omfattar alla aspekter inom verksamheten

som externa projekt, fasta tillsynsobjekt,

handläggningsärenden (innefattar anmälningar,

ansökningar, klagomål, remisser, information

och rådgivning etc.), löpande tillsyn, samverkan

och interna projekt, personal och administration

(under ett år diarieförs ca 4000

ärenden och handlingar).

Tillsynsplanen, som bygger på behovsutredningen,

redovisar det kommande året. Tillsynsplanen

följs upp vid två tillfällen, vid delårsrapporten

och verksamhetsberättelsen.

Kommunerna och länsstyrelsen i Skåne har

under året 2005 ingått en överenskommelse

om en arbetsgrupp ”Miljösamverkan i Skåne”

för gemensamma tillsynsprojekt och för att

harmoniera lagtolkning och bedömningar.

Även checklistor ska tas fram. Den fortsatta

tillsynsplaneringen kommer därför att bli mer

projektinriktad.

78

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Årets verksamhet

Resultatmål - måluppfyllelse

Miljökontoret lämnar råd och information

både per telefon, vid tillsynsbesök och i skriftlig

form. Under år 2005 har policy för hygienlokaler

uppdaterats och tryckts upp som informationsfolder.

Kontorets målsättning att

svara på frågor, klagomål m m inom fem arbetsdagar

och att påbörja handläggning av

klagomål inom fem arbetsdagar (i normalfallet)

och omgående vid akuta ärenden bedöms ha

uppfyllts.

Målet att minst 90 % av livsmedelslokalerna

ska inspekteras årligen har uppnåtts då den

genomförts vid 93 % av livsmedelslokalerna.

Målet att minst 50 % av verksamheterna ska

ha uppnått godkänt inspektionsresultat under

år 2005 har inte nåtts till fullo då 39 % av

verksamheterna efter en eller flera inspektioner

fått ett godkänt inspektionsresultat.

Revidering av egenkontrollen har skett vid

samtliga verksamheter som fått besök under

året i samband med den årliga inspektionen.

Resultatet är att 96 % av verksamheterna nu

har ett godkänt egenkontrollprogram (målsättning

90 %).

Provtagning för analys av livsmedel har skett

vid 67 % av alla livsmedelslokaler (målsättning

minst 70 % av alla livsmedelslokaler årligen).

Utbildning av verksamhetsutövare på storhushållen

avseende egenkontroll har genomförts

under året.

Under år 2005 har 6 av 28 förskolor omfattats

av tillsyn, där förutom egenkontrollen även

buller och ventilationsfrågor uppmärksammas.

Målet att samtliga skolor och förskolor ska ha

inspekterats under perioden 2004-2008 har


Miljönämnd

Miljökontor

reviderats då skolorna inte längre omfattas

eftersom Arbetsmiljöverket här genomför en

liknande tillsyn.

Samtliga hygienlokaler ska ha inspekterats

under perioden 2004-2008 där hanteringen av

stickande och skärande material ska uppmärksammas

särskilt. Under året har 28 av 71 hygienlokaler

omfattats av tillsyn med gott resultat.

Samtliga vård- och servicehem, bad-, idrotts-

och campinganläggningar ska inspekteras under

perioden 2004-2007. 3 av 12 vård- och

servicehem har omfattats av tillsyn under året

och egenkontrollen fungerade dåligt. Badanläggningarna

kontrolleras fortlöpande under

året vid badvattenprovtagning.

Minst 90 % av miljökontoret kända drivmedels-

och oljecisterner ska vara besiktigade

respektive godkända senast den 31 december

2009 och samtliga år 2011. Projektanställd

finns under 2005 – 2006 för kontroll.

Genom medlemskap i Öresunds Vattenvårdsförbund

och i Skäldervikens Kustvattenkommitté

verkar miljönämnden för kontroll av

havsmiljön i Öresund och Skälderviken.

Undersökningar sker kontinuerligt utifrån

ett kontrollprogram.

Under året har 46 djurbesättningar inom livsmedelsproduktion

fått ett tillsynsbesök. Totalt

har 69 inspektioner genomförts inklusive klagomålsinitierade

besök. Under året har en

inventering av hästhållning genomförts i

kommunen. Resultatet blev 734 hästar på 147

gårdar. Omkring en tredjedel saknade godkänd

gödselvårdsanläggning och kommer att följas

upp år 2006.

Verksamhetsförändringar

Från den 1 juni 2005 skulle alla restauranger vara

fria från tobaksrökning. Miljönämnden har här

tillsynen vilket sker samtidigt med livsmedelstillsynen.

Framtiden

Parlamentariska gruppen har diskuterat någon

form av administrativ samordning mellan miljökontoret

och bygglovsavdelningen inom tekniska

förvaltningen. Det är ännu inte beslutat hur

samordningen ska ske.

År 2006 är tillsynsplanen upplagd utifrån de

nationella miljökvalitetsmålen och Livsmedelsverkets

och Djurskyddsmyndighetens generella

mål. Den behovsutredning som genomfördes år

2004 visade på ett extra behov av personal åren

2006-2007. Som det nu ser ut bedöms detta

klaras inom budget genom en projektanställning,

åtminstone år 2006, medan viss osäkerhet finns

för 2007.

Från den 1 januari 2006 började en del nya lagar

och lagändringar att gälla som innebär utökad

tillsyn:

• Förordning om retursystem för plastflaskor

och metallburkar, SFS

2005:220. Miljönämnden får tillsynsansvaret.

• Två EG förordningar (nr 882/2004

och nr 854/2004) om foder och livsmedelskontroll

samt särskilda kontrollregler

för livsmedel av animaliskt

ursprung. De nya reglerna delar upp

ansvaret mellan livsmedelsföretagarna

och myndigheterna. Under 2006 ska

tillstånden för nuvarande verksamheter

omprövas och registrering ske av

enklare verksamheter.

• Bilagan i förordningen om miljöfarlig

verksamhet och hälsoskydd förväntas

bli reviderad vilket medför att miljönämnden

övertar tillsynsansvaret för

ett flertal tillståndspliktiga verksamheter.

• Fler mindre objekt kommer att omfattas

av miljösanktionsavgifter, ex

drivmedelscisterner, enskilda avlopp

etc. genom ändring i förordningen om

miljösanktionsavgifter

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 79


Kommunstyrelse

Finansförvaltning

Ordförande Péter Kovács

Förvaltningschef Per Selldén

Tkr Bokslut Budget Bokslut Avvikelse

2004 2005 2005

Resultat -746 474 -797 613 -777 014 -20 599

Skatteintäkter och statsbidrag -743 718 -786 100 -782 898 -3 202

Pensionsutbetalningar, avsättningar m.m. 39 205 23 773 46 218 -22 445

Äldreomsorgsfond 0 3 000 0 3 000

Intern ränta -37 735 -39 250 -37 272 -1 978

Ränteintäkter och räntekostnader -1 941 964 -2 257 3 221

Övriga intäkter och kostnader -2 285 0 -805 805

Nettoinvesteringar 17 080 -17 080

Verksamhetsbeskrivning

Här redovisas gemensamma kostnader och

intäkter som inte är verksamhetsanknutna. De

viktigaste posterna är:

80

• Kommunalskatt och kommunalekonomisk

utjämning.

• Pensionsutbetalningar, pensionsavsättningar

och inlösen av ansvarsförbindelsen

inkl löneskatt.

• Äldreomsorgsfond.

• Intern ränta.

• Ränteintäkter.

• Räntekostnader.

• Övriga finansiella kostnader och intäkter.

Årets verksamhet

Investeringar

Förvärv av aktier i Höganäs Fjärrvärme AB

för 17,1 Mkr.

Ekonomiskt resultat

De viktigaste förklaringarna till avvikelserna är

följande:

• Skatteintäkterna blev något lägre än

budgeten.

• Inlösning av ansvarsförbindelsen blev

27,9 Mkr över budgeten. Arbetsgivaravgifterna

blev något lägre än budgeterat.

• Medel för framtida ökade driftskostnader

när planerat äldreboende i kv

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

sälgen tas i bruk, sk äldreomsorgsfond

3,0 Mkr.

• Efterhand som investeringarna tas i

bruk påförs respektive förvaltning intern

ränta och avskrivning. Den interna

räntan bokförs som en kostnad på

respektive förvaltningen och som en

intäkt på finansförvaltningen. Eftersom

investeringarna inte har genomförts

i samma takt som planerat blir

den interna räntan och avskrivningarna

lägre än vad som planeras när budgeten

upprättades. Årets underskott

mot budget blev 2,0 Mkr.

• I budget finns beräknat 1,6 Mkr i ökade

räntekostnader för att förskottera

anslag för Statens Vägverk så att

byggnationen av väg 111 kan tidigareläggas.

• Räntekostnaderna i övrigt blev lägre

än budgeterat emedan ränteintäkterna

har översteg budgeten.


Resultaträkning

Finansieringsanalys

Resultaträkning Kommun Koncern

Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2004 2005 2005 2004 2005

Verksamhetens intäkter 1 206,8 188,8 209,6 334,2 345,1

Verksamhetens kostnader 2 -905,2 -921,6 -939,1 -994,4 -1 043,6

Avskrivningar 3 -47,1 -49,9 -51,4 -64,2 -68,4

VERKSAMHETENS NETTOKOSTNADER -745,4 -782,7 -780,9 -724,3 -766,9

Skatteintäkter 4 697,3 722,8 719,3 697,3 719,3

Generella statsbidrag och utjämning 5 46,5 63,3 63,6 46,5 63,6

Finansiella intäkter 6 12,3 10,5 11,6 5,5 11,8

Finansiella kostnader 7 -9,8 -11,0 -9,0 -10,4 -16,2

ÅRETS RESULTAT 8 0,7 2,9 4,6 14,4 11,6

Finansieringsanalys Kommun Koncern

Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2004 2005 2005 2004 2005

TILLFÖRDA MEDEL

Resultat exkl avskrivningar 47,8 52,8 56,0 78,6 80,0

Försäljning av anläggningstillgångar 0,9 5,0 5,5 7,4 5,7

Minskning av finansiella anläggningstillgångar 33,0

Ökning av långfristiga skulder 59,1 20,0 43,6 12,1 79,9

Ökning av avsättningar 2,8 2,1 4,9 3,7 4,9

Övriga rörelsekapitalpåverkande intäkter 8,9 26,0

SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 110,6 112,9 118,9 101,8 196,5

ANVÄNDA MEDEL

Nettoinvesteringar 9 48,0 42,3 39,0 87,6 105,6

Ökning av finansiella anläggningstillgångar 52,4 61,9 0,5 62,3

Minskning av långfristiga skulder 73,0

Minskning av avsättningar 0,6

Övriga rörelsekapitalpåverkande kostnader 6,3 9,7

SUMMA ANVÄNDA MEDEL 106,7 115,3 100,9 97,8 168,5

FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPITAL 3,8 -2,4 18,0 4,0 28,0

RÖRELSEKAPITAL PER 31/12 -21,4 -36,3 -3,5 -10,4 17,6

SPECIFIKATION AV FÖRÄNDRING AV RÖRELSEKAPI-

TAL

Ökning av likvida medel och kortfristiga placeringar 7,5 30,6 16,1 62,1

Minskning av kortfristiga fordringar -40,9 -0,8 -7,8 19,3

Minskning av förråd 0,0 -0,1 0,3 0,2

Ökning av kortfristiga skulder 37,2 -11,7 -4,6 -53,6

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 81


Balansräkning

Balansräkning Kommun Koncern

82

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Not Bokslut Budget Bokslut Bokslut Bokslut

2004 2005 2005 2004 2005

IMMATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 11,7

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Mark, byggnader och tekniska anläggningar 10 672,8 649,7 984,9 1 000,3

Maskiner och inventarier 11 43,3 39,6 45,8 41,5

SUMMA MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 716,1 688,7 689,3 1 030,6 1 041,8

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 12 207,9 206,6 269,8 28,2 23,4

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 924,0 895,3 959,1 1 058,8 1 076,9

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Förråd 1,6 1,4 3,2 3,4

Kortfristiga fordringar 13 66,4 65,6 65,8 85,1

Kortfristiga placeringar 14 130,4 156,6 64,8 130,4 64,8

Kassa och bank 14 10,0 63,8 106,3 40,0 167,7

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 208,4 220,4 238,1 239,5 321,0

SUMMA TILLGÅNGAR 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

EGET KAPITAL 15 672,8 681,2 677,4 780,7 792,3

AVSÄTTNINGAR

AVSÄTTNINGAR FÖR PENSIONER OCH LIKN FÖRPLIKTELSER 16 20,1 21,9 25,0 48,1 52,6

SKULDER

LÅNGFRISTIGA SKULDER 17 209,7 202,6 253,2 219,7 249,6

KORTFRISTIGA SKULDER 18 229,8 210,0 241,6 249,8 303,4

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 1 132,5 1 115,7 1 197,2 1 298,3 1 397,9

PANTER OCH DÄRMED JÄMFÖRLIGA SÄKERHETER

ANSVARSFÖRBINDELSER

Pensionsförpliktelser som inte har upptagits

bland skulderna eller avsättningarna 275,2 254,0 275,2 254,0

Löneskatt 24,26% för pensionsförpliktelser 66,8 61,6 66,8 61,6

Övriga ansvarsförbindelser 19 68,5 67,8 68,5 67,8

Fastighetsinteckningar 10,0 12,0


Noter

Not 1 Kommun Koncern

Verksamhetens intäkter 2004 2005 2004 2005

Intäkter enligt driftredovisning

206,8 209,6 343,1 354,9

Interna poster mellan bolag -8,9 -9,8

Summa Mkr 206,8 209,6 334,2 345,1

Not 2 Kommun Koncern

Verksamhetens kostnader 2004 2005 2004 2005

Kostnader enligt driftredovisning

-910,3 -944,8 -1000,6 -1050,4

Internt utförda arbete på

investeringar

5,1 5,7

Interna poster mellan bolag 6,2 6,8

Summa Mkr -905,2 -939,1 -994,4 -1043,6

Not 3

Avskrivningar

Innefattar avskrivningar t.o.m. investeringar 2005. Följer

Kommunförbundets rekommendation om avskrivningstider.

Not 4 Kommun Koncern

Skatteintäkter 2004 2005 2004 2005

Kommunalskatt 702,2 727,8 702,2 727,8

Slutavräkning -9,7 -8,5 -9,7 -8,5

Mellankommunal utjämning 4,8 0 4,8 0

Summa Mkr 697,3 719,3 697,3 719,3

Not 5 Kommun Koncern

Generella statsbidrag och

utjämning

2004 2005 2004 2005

Generellt statsbidrag 88,8 78,4 88,8 78,4

Utjämningsavgift för

inkomstutjämning

-20,5 -20,5

Utjämningsavgift för

kostnadsutjämning

-19,8 -8,6 -19,8 -8,6

Utjämningsavgift för LSS -5,7 -12,7 -5,7 -12,7

Nivåjustering -4,3 -4,3

Regleringsavgift -5,1 -5,1

Generellt sysselsättningsstöd

8,0 11,6 8,0 11,6

Summa Mkr 46,5 63,6 46,5 63,6

Not 6 Kommun Koncern

Finansiella intäkter 2004 2005 2004 2005

Ränta medelsplacering 2,7 2,3

Ränta utlämnade lån koncernföretag

6,9 7,0

Räntebidrag 0,9 0,9

Utdelning på aktier och 0,5 0,4

andelar

Interna poster mellan bolag -7,4 -0,4

Övriga finansiella intäkter 1,3 1,0 12,9 12,2

Summa Mkr 12,3 11,6 5,5 11,8

Not 7 Kommun Koncern

Finansiella kostnader 2004 2005 2004 2005

Ränta lån -8,6 -7,9

Ränta pensionsavsättning -0,8 -0,7

Interna poster mellan bolag 6,9 0

Övriga finansiella kostnader

-0,4 -0,4 -17,4 -16,2

Summa Mkr -9,8 -9,0 -10,4 -16,2

Not 8 Kommun Koncern

Årets resultat 2004 2005 2004 2005

Årets resultat enligt resultaträkningen

0,7 4,6 14,4 11,6

Avgår: samtliga realisationsvinster

Tillägg: realisationsvinster

enligt undantagsmöjlighet

Tillägg: ianspråktagande av

sparande

Tillägg: realisationsförluster

enligt undantagsmöjlighet

-0,6 -4,6 -3,8 -4,6

Justerat resultat Mkr 0,1 0,0 10,6 7,0

Not 9 Kommun Koncern

Nettoinvesteringar 2004 2005 2004 2005

Utgift 61,0 61,2 100,6

Inkomst exkl försäljn

anl.tillg

-13,0 -22,2 -13,0

Summa Mkr 48,0 39,0 87,6 105,6

Not 10

Mark, byggnader och tekniska

anläggningar

Anskaffn

värde

Ack

avskr

Bokfört

värde

Lantegendomar 0,3 0,0 0,3

Övrig markreserv 1,0 -0,3 0,7

Skolfastigheter 327,8 -110,8 217,0

Barnomsorgsfastigheter 35,0 -18,7 16,3

Ålderdomshem och servicehus 185,9 -53,4 132,5

Övriga förvaltn.fastigheter 101,1 -41,8 59,3

Idrottsplatser 12,3 -8,2 4,1

Idrottshall 36,6 -23,4 13,2

Friluftsanläggningar 0,1 -0,1 0,0

Badanläggningar 0,4 -0,2 0,2

Tennisbanor 0,3 -0,2 0,1

Bekvämlighetsinrättningar 1,0 -0,9 0,1

Anl för hamnar, kommunikationer 13,8 -6,7 7,1

Vattenverkets anläggningar 59,1 -38,3 20,8

Avloppsverkets anläggningar

188,3 -99,9 88,4

Renhållningsverkets anläggningar

10,4 -1,3 9,1

Statsbidragsber gator och

vägar

7,1 -4,0 3,1

Icke statsbidragsber gator

76,9 -38,9 38,0

o vägar

Offentlig belysning 15,8 -10,8 5,0

Parkanläggningar 0,3 -0,0 0,3

Natur- och kulturreservat 15,7 -7,3 8,4

Bostads- och affärshus 23,3 -16,0 7,3

Reglerings- och saneringsfast 4,6 -0,4 4,2

Exploateringsfastigheter 9,3 -0,3 9,0

Civilförsvarsanläggningar 3,2 -1,9 1,3

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 83


Noter

Räddningstjänstens anläggn

0,3 -0,1 0,2

Samlingslokaler 5,8 -2,1 3,7

Summa kommunen Mkr 1 135,7 -486,0 649,7

Mark, byggn o tekn anläggn

bolag

546,9 -196,3 350,6

Summa totalt Mkr 1 682,6 -682,3 1 000,3

Not 11

Maskiner och inventarier Anskaffn

värde

84

Ack

avskr

Bokfört

värde

Maskiner 32,7 -26,1 6,6

Inventarier 115,5 -88,6 26,9

Bilar och andra transportmedel 15,1 -9,1 6,0

Konst 0,1 0,0 0,1

Summa kommunen Mkr 163,4 -123,8 39,6

Maskiner o inventarier

bolag

10,2 -8,3 1,9

Summa totalt Mkr 173,6 -132,1 41,5

Not 12 Kommun Koncern

Finansiella anläggningstillgångar

Aktier

2004 2005 2004 2005

AB Höganäshem 2,2 2,2

Höganäs Energi AB 5,0 5,5

Höganäs Fjärrvärme AB 17,1

AB Sydvatten 0,8 13,0

Övriga aktier 1,2 0,2 2,0 2,0

Summa Mkr 9,2 38,0 2,0 2,0

Andelar

Kommuninvest i Sverige

AB

Kommunalförbundet Me-

delpunkten

0,7 0,7 0,7 0,7

0,4 0,4 0,4 0,4

Övriga andelar 0,1 0,1 0,1 0,1

Summa Mkr 1,2 1,2 1,2 1,2

Långfristig utlåning

AB Höganäshem 167,6 177,6

Höganäs Energi AB 5,0 10,0

Höganäs Fjärrvärme AB 35,0

AB Sydvatten 20,0 5,2 20,0 20,0

Vägverket 2,4 2,4

Övrig utlåning 2,5 2,8 2,6 0,2

Summa Mkr 197,5 230,6 25,0 20,2

Summa totalt Mkr 207,9 269,8 28,2 23,4

Not 13 Kommun Koncern

Kortfristiga fordringar 2004 2005 2004 2005

Kundfordringar 28,1 22,7

Förutbetalda kostnader och 31,1 33,5

upplupna intäkter

Kortfristig fordran lån

koncern

Momsfordran, Ludvika 4,6 5,1

Kortfristig fordran staten 2,4 3,6

Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8

Övriga kortfristiga fordringar

0,2 0,7 96,6 94,9

Summa Mkr 66,4 65,6 65,8 85,1

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Not 14 Kommun Koncern

Kassa och bank samt

kortfristig placering

2004 2005 2004 2005

Kortfristiga placeringar 130,4 64,8 130,4 64,8

Kassa, bank, postgiro 10,0 106,3 40,0 167,7

Summa Mkr 140,4 171,1 170,4 232,5

Not 15 Kommun Koncern

Eget kapital 2004 2005 2004 2005

Ingående eget kapital 672,1 672,8 766,3 780,7

Årets resultat 0,7 4,6 14,4 11,6

Summa Mkr 672,8 677,4 780,7 792,3

Not 16 Kommun Koncern

Avsättningar 2004 2005 2004 2005

Avsättning pensioner 16,2 20,1 26,6 30,9

Avsättning särskild löneskatt

3,9 4,9 21,5 21,7

Summa Mkr 20,1 25,0 48,1 52,6

Not 17 Kommun Koncern

Långfristiga skulder 2004 2005 2004 2005

Låneskuld

Ingående låneskuld 150,6 202,6

Nya lån under året 52,0 40,0

Årets amorteringar

Långfristiga lån till kortfristig

skuld

Framtida åtagande 7,1 10,6

Summa Mkr 209,7 253,2

Kreditgivare

Kommuninvest 176,6 216,6

Dexia Kommunbank 10,0 10,0

Handelsbanken 16,0 16,0

Framtida åtagande 7,1 10,6

Summa Mkr 209,7 253,2 219,7 249,6

Not 18 Kommun Koncern

Kortfristiga skulder 2004 2005 2004 2005

Leverantörsskulder 30,7 33,8

Kortfristig skuld lån 0,4

Upplupen pensionskostnad 16,4 16,7

Upplupen semesterlön 43,9 43,2

Upplupen särskild löneskatt

pension

4,0 4,1

Upplupna löner 7,5 7,3

Upplupna pensionsutbetalningar

29,2 55,6

Upplupna räntekostnader 6,6 5,8

Förutbetalda intäkter och 34,2 38,5

upplupna kostnader

Interna poster mellan bolag -30,8 -9,8

Övriga kortfristiga skulder 57,0 36,6 280,6 313,2

Summa Mkr 229,9 241,6 249,8 303,4


Noter

Not 19 Kommun Koncern

Borgensförbindelser

Reverslån AB Sydvatten

2004 2005 2004 2005

Dexia Kommunbank 8,6 8,6 8,6 8,6

Europeiska Investerings- 13,8 13,8 13,8 13,8

banken

FöreningsSparbanken 5,8 5,8 5,8 5,8

Summa Mkr 28,2 28,2 28,2 28,2

Övriga borgensåtaganden

Nordvästra Skånes Ren-

hållning AB konsortialavtal

35,9 36,2 35,9 36,2

11,48 % av 315.448 tkr

(utnyttjat 12.711 tkr)

Summa Mkr 35,9 36,2 35,9 36,2

Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade före

920101

SBAB 3,8 2,9 3,8 2,9

AB Balken Finans Sweden 0,2 0,2 0,2 0,2

Summa Mkr 4,0 3,1 4,0 3,1

Kommunalt förlustansvar egnahem, lån lämnade efter

920101

Statens Bostadskreditnämnd

0,4 0,3 0,4 0,3

Summa Mkr 0,4 0,3 0,4 0,3

Summa totalt Mkr 68,5 67,8 68,5 67,8

Höganäs kommun har 1995-04-06, KF § 25, ingått en

solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest

i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Detta borgensåtagande

är i ett underavtal begränsat till den låneskuld som

kommunkoncernen har i Kommuninvest. Vid årsskiftet

2005 uppgick detta lånebelopp till 216,6 Mkr.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 85


Resultatbudgetavräkning

86

Resultatbudgetavräkning per ansvarsområde

Budget Bokslut Avvi-

Kostnad Intäkt Kostnad Intäkt kelse

Kommunfullmäktige 2 650 1 160 3 1 493

Revision 850 548 302

Överförmyndarnämnd 470 520 -50

Kommunstyrelse 333 828 247 959 349 374 272 868 9 363

Kommunstyrelse egen verksamhet 4 246 3 253 5 998

Kommunledningskontor

Tekniska förvaltningen

58 220 19 379 54 514 22 684 7 011

- bygg o förv/städ/kart o mät 115 866 112 541 116 296 118 988 6 017

- gata o park 73 040 47 060 92 916 60 293 -6 643

- vatten o avlopp 45 603 46 603 45 475 47 889 1 414

- renhållning 20 949 20 949 21 181 21 692 511

Räddningstjänst 15 904 1 427 15 739 1 317 55

Byggnadsnämnd 4 587 2 187 4 593 2 719 526

Kultur- och fritidsnämnd 33 868 5 007 34 076 5 296 81

Utbildningsnämnd 439 150 50 192 440 270 58 228 6 916

Socialnämnd 337 179 56 453 332 191 55 047 3 582

Miljönämnd 4 434 534 4 549 674 25

SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 1 157 016 362 332 1 167 281 394 835 22 238

Finansförvaltning 25 273 822 886 43 395 820 409 -20 599

RESULTATBUDGET TOTALT 1 182 289 1 185 218 1 210 676 1 215 244 1 639

NETTO 2 929 4 568

Årsredovisning 2005Höganäs kommun


Investeringsbudgetavräkning

Investeringsbudgetavräkning per ansvarsområde

Budget Bokslut Avvi-

Utgift Inkomst Utgift Inkomst kelse

Kommunstyrelse 63 940 13 025 40 546 27 167 37 536

Kommunstyrelse egen verksamhet 2 000 2 000

Kommunledningskontor 17 905 9 325 7 097 15 533 17 016

Tekniska förvaltningen

- bygg o förv/städ/kart o mät 16 370 7 173 9 197

- gata o park 13 428 1 100 10 330 2 197 4 195

- vatten o avlopp 8 761 1 800 15 161 9 437 1 237

- renhållning 1 600 1 600

Räddningstjänst 3 876 800 785 2 291

Byggnadsnämnd 453 453

Kultur- och fritidsnämnd 1 551 100 1 086 491 856

Utbildningsnämnd 1 722 993 729

Socialnämnd 2 975 1 479 1 496

Miljönämnd

SUMMA ANSVARSOMRÅDEN 70 641 13 125 44 104 27 658 41 070

Finansförvaltning 17 080 -17 080

INVESTERINGSBUDGET TOTALT 70 641 13 125 61 184 27 658 23 990

NETTO 57 516 33 526

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 87


Redovisningsprinciper

Ord & begrepp

Redovisningsprinciper

Höganäs kommun följer den kommunala redovisningslagen

och god redovisningssed.

Amortering

Amorteringar som förfaller inom ett år räknas

som kortfristiga skulder.

Anläggningsavgifter

Anläggningsavgifter redovisas som inkomster i

investeringsredovisningen.

Exploateringsfastigheter

Exploateringsfastigheter avsedda för försäljning

redovisas som anläggningstillgångar.

Personalomkostnader

Personalomkostnadspålägget var under 2005

41,94 %. Pålägget inkluderar även kalkylmässiga

kostnader för framtida pensionsåtagande

(KP) och löneskatt på pensionsavsättningar

med 5,3 % resp. 1,29 %.

Periodisering

Principen är att kostnader och intäkter som

gäller för perioden januari-december ska redovisas

på ett och samma år. Genom ändrad

redovisningsprincip för framtida uppgraderingar

av datorer överföres 1,6 Mkr till resultaträkningen.

Sammanställd redovisning

Koncernen omfattar kommunen och de företag

som kommunen på grund av andelsinnehav eller

annan anledning har ett bestämmande eller väsentligt

inflytande över (dotterföretag). Med

denna definition betraktas Höganäs Energi AB,

AB Höganäshem och Höganäs Fjärrvärme AB

som dotterföretag till Höganäs kommun i årsredovisningen

2005. Höganäs Fjärrvärme AB ägs

tillsammans med Öresundskraft, där Höganäs

kommuns andel är 61% och de båda andra företagen

ägs till 100 %. Den sammanställda redovisningen

har upprättats enligt förvärvsmetoden,

vilken innebär att det egna kapitalet som förvärvats

vid anskaffningstillfället har eliminerats.

Ord & begrepp

Avsättning

Förpliktelse som är hänförlig till räkenskapsåret

eller tidigare räkenskapsår och som på

88

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

balansdagen är säker eller sannolik till sin förekomst

men oviss till belopp eller till den

tidpunkt då den ska infrias.

Balansräkning

Redovisar i sammandrag kommunens samtliga

tillgångar, avsättningar och skulder samt eget

kapital på dagen för räkenskapsårets utgång

(balansdagen). Ställda panter och ansvarsförbindelser

ska tas upp inom linjen.

Eget kapital

Kommunens eget kapital består av summan av

anläggningskapital och rörelsekapital.

Finansieringsanalys

Redovisar kommunens finansiering och investeringar

under räkenskapsåret.

Kapitalkostnader

Avskrivning och intern ränta är beräknade på

bokfört värde enligt Kommunförbundets rekommendationer.

Den interna räntan var 2004

5,0 % och redovisas som en kostnad för verksamheterna

och en intäkt under finansiering.

Syftet med intern ränta är att visa kostnaden

för kapitalanvändningen för gjorda investeringar

på de olika verksamheterna. Intern ränta

är inte medräknad i kommunens resultaträkning

och finansieringsanalys eftersom det är en

intern post. I enlighet med revisorernas synpunkter

har avskrivningstiden för asfaltbeläggningar

(toppbeläggningar) sänkts från 33 år

till 20 år. Minskningen av avskrivningstiden

innebär en extra avskrivning med 5 600 tkr.

Tkr

Tusentals kronor (kilokronor).

Tkbm

Tusentals kubikmeter.

Kortfristiga fordringar/skulder

Fordringar/skulder som har en löptid understigande

ett år.

Likviditet

Betalningsberedskap på kort sikt.

Långfristiga fordringar/skulder

Fordringar/skulder som har en löptid överstigande

ett år.

Mkr

Miljoner kronor.


Redovisningsprinciper

Ord & begrepp

Nettoram

Med nettoram avses det belopp som ska täcka

förvaltningarnas nettokostnader enligt redovisningen,

vilket även inkluderar interna kostnader

och intäkter såsom interna kostnader för

hyra, städning, ränta m.m.

Resultaträkning

Redovisar samtliga intäkter och kostnader och

hur det egna kapitalet har förändrats under

räkenskapsåret.

Soliditet

Mått man använder för att beskriva den långsiktiga

finansiella styrkan. Den anger eget kapital

i förhållande till de totala tillgångarna.

Årsredovisning 2005Höganäs kommun 89


Revisionsberättelse för år 2004

90

Årsredovisning 2005Höganäs kommun

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully !

Ooh no, something went wrong !