26.09.2013 Views

Page 1 '^ "^^^^^'"' -^ '^ ""^ '' .' / '.

Page 1 '^ "^^^^^'"' -^ '^ ""^ '' .' / '.

Page 1 '^ "^^^^^'"' -^ '^ ""^ '' .' / '.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>'^</strong> "^^^^^ '"' -^ <strong>'^</strong> ""^ <strong>''</strong><br />

.' / '. .—,.',<br />

', /,^^- .^ ,^


P.<br />

>?, X


wii.llNi.ivi coxL3<br />

Resa<br />

Genom<br />

Pälen och Rystland,<br />

Aren 1778 och följande.<br />

I Sammandrag frän Engelskan.<br />

«»-«"«-^-^- Tryckeriet 1739'


Företal.<br />

H^err cox«s I^a^el: ,«lo po/anei, lluFia ,<br />

an6. Han war redan<br />

berömligtkänd fördest utgifne Resa genomSchmeil,<br />

författad uti angenäma och lärorika Bref, dem Herr<br />

«.2mon6 öfwersatt pH Fransyska, och tilökt med egna<br />

anmärkningar.<br />

Ide mal, som röra Swerige, är Herr c«xe<br />

ansedd för en af de trowärdigaste utländste Författare,<br />

och denna hans noggranhet är en god borgen for de<br />

upgifters pälitelighet, hwilka han meddelat om de öfriga<br />

Länder. Man har för det närwarande endast inskränkt<br />

sig innom pälen och Rystland, pH det man icke<br />

med allmänt kända föremal mätte inledas i en onyttig<br />

widlöftighet.<br />

Gräntsorne och egenskapen af detta Arbete, har<br />

icke tillätit at anföra alla de Källor, dem Herr cox«<br />

nyttjat wid sina Historista undersökningar. Man wägar<br />

dock tryggt försäkra, det han begagnat sig af de<br />

mast godkända Skrifter, hwilke af nu warandeHäfdanteknare<br />

hällasihögsta wärde, samt genom deras järfl-


Företal.<br />

sbrelse bemödat sig utleta farmingen, sä längt etsundt<br />

omdöme och en fördoms-fri owäldighet kunnat tilläta.<br />

Han har icke blott stadnat wid inhemstaHäfdateknare,<br />

utan därjämte nyttjat utländska Ministrars utgifne Memoirer.<br />

Skulle han, detta oaktadt, rakatinägot misttag,<br />

sä är sädant en lott, frän hwilkcn knapt nägon<br />

enda Författare har den lyckan at aldeles frikännas,<br />

»ch hwilken är snart sagt oundwikelig pä det slippriga<br />

Historista fältet, hälft dä sä nye händelser förekomma^<br />

som de, hwilka Herr cox- sökt utreda.<br />

Herr cox? plägar wanligt afbryta sin Dagbok<br />

med fiere helt widlöftiga Historista mellanstott. Förmodeligenihopp,<br />

at med denna förändring af ämnen<br />

mera behaga sina Landsmän.Idetta Sammandrag<br />

har lnan dock trodt sig snarare winnabifall,idet man<br />

meddelat sjelfwa Resanien oafbruten följd, och fe,<br />

hermera, under särffildta Artiklar samlat de Historista<br />

stycken, för at kunna pä en gäng, med mindre stingring<br />

öfwerses. For öfrigt är intet utelämnat, som<br />

man trodt förtjäna upmärksamhet. Isynnerhet har<br />

man sorgfälligt anfdrdt det, som rörer polens och<br />

Xystlando Slatjtista kännedom.<br />

De förändringar, som i pälen under närwarande<br />

Riksdag föregätt, hafwa icke kunnat här intagas, emedan<br />

en del af detta Sammandrag redan lämnat<br />

Prästen, innan sädane hwälfningar sig tildrogo. De<br />

fiäste Läsare hafwa dem förmodeligen uti fristt minne,<br />

och lära, dä dc jämföra demmed detta Sammandrag,<br />

icke sakna ämnen til rcsierioner. At innom fä weckor<br />

se Rvsia inflytandet sä förminskat,genom nya förbinbilser<br />

med preussiska Monarken, en tal-rik Armee besiUs


Företal.<br />

Mad, en aflagd Nationel Drägt Htertage», det siän«<br />

biga Rädet uphäfwit. At se alt sädant wärkstäldt<br />

hos en Nation, där stridige interesten äga sä utmärkt<br />

styrka at göra sig wärksamme, pch det utan andra<br />

följder, än nägra högljudande öfwcrläggningar, 5r<br />

nägot, som knapt stulle synas möjeligt at utföra, dä<br />

man betraktar pälens läge och tänkesätt. Dethar dock<br />

stedt, och kunde til äfwentyrs blott wara en Fbrbere-<br />

-delse til wigtigare Upträden. Dc Läsare, som ästunda<br />

pälitelig underrättelse om pälens Nyaste och ännu<br />

pästäende Stats- hwälfningar, behaga söka dem utt'<br />

Herr Kongl. Bibliothekariens c. c. Höl-weiK utgifne<br />

och fortsatte politista Nlercurius.<br />

- Rystlands inwärtes Stats Författning har wäl<br />

«ke undergalt nägra sä beskaffade stakningar, sedan<br />

Herr coxe lämnade detta Land. Men det af honom<br />

förutsagdeKrig med Curken för ätkomsten af Crim,<br />

har gattifullbordan, och redan gjutit strömmar af<br />

Mennisto-blod.<br />

Hwad Herr coxe med egna ögon sedt, förtjänar<br />

ten fullkomligaste trowärdighet. Närt tidehwarfsResande<br />

stöiden belägenhet, at icke en gäng kunna mistbruka<br />

sina Läsares lättrogenhet, om de än wille. Det<br />

obetydeligaste misttag kan näppeligen dölja sig för de<br />

grannsynta ögon, med hwilka hela Skårar af Lärda<br />

Recensenter, nn för tiden, granska hwarje utkommande<br />

Skrift, och uti sina Litteraire Journaler liksom Controllera<br />

hwarandra, hälst dä man räknar et updagadl<br />

fel äfwen sä hedrande, som en okänd upgift.<br />

Istället at mera orda til Herr coxe,fördel,ät«<br />

»djer sig Författaren af detta Sammandrag, at utbe.


Företal.<br />

bedja fig, för egen räkning, Läsarens ynnest och df-<br />

»erseende. Han har bemödat sig, at förenaSanning<br />

med Korthet, under dnstan atitwänne hänseenden<br />

ftrndja. Han har nödgats göra afseende pH Swensta<br />

Nokhandelens läge, som icke tilläter stora Wärk förläggas.<br />

Han anser sjelf detta Arbete endast säsom en<br />

emständelig Recension af Herr coxes 7>a>l)ell.<br />

Til Läsarens beqwämlighet äro Mynt,Mil-tal,<br />

samt alle öfrige förekommandeMätt bragte til Swenstt<br />

beräknings-sätt. För jämnheten är et Pund Stirling<br />

nptagit til 4 Riksdaler spene, utan afseende pä den<br />

lilla förändring,som uti Cursen nägongäng förefaller.


Resan genom Pälen.


Innehall.<br />

Resan genom palett<br />

Til Cracau, sid.i, 2.<br />

Cracaus befkrifning, 3.<br />

Kläddrägt, 6.<br />

tvielitsta Salt-Grufwor,7.<br />

U3arsau hcstrifwes, 12.<br />

palsta Hofwet, 13.<br />

Lustbarheter, 16.<br />

palsta Criminal-saker, 25.<br />

Resan til Grodno, 23.<br />

Grodno, 32.<br />

L.ithauens Natural-Historia, 34.<br />

Grodnos Manufacturer, 35.<br />

Resan til Rysta Gräntsen, 38.<br />

l^ithuanste Allmogen, 41.<br />

Ditzidenternas Historia, 43.<br />

Tilämnadt Konunga-mord ipålen, 49.<br />

—<br />

—<br />

Riksdagar, 67.<br />

Armee, 79.<br />

Znwänare, 31.<br />

pälens delning, 6o<br />

>— Regerings-sätt, 64.<br />

-w Kammarwärk, 75.<br />

Handel, 77.<br />

Rättelser,iResan genom pälen.<br />

Sid. 62, rad. 12, stär: at hon; läs: och hon.<br />

"- b), rad. 2, at widare; läs: alt rvidare.


Resan genom Pälen.<br />

H^3err


2<br />

Cracau, Julius 1773.<br />

wid detta anspräk, en Österrikisk Armee,<br />

em 2


Cracau, Julius 1773. 3<br />

ssrifwa 10,000). Stadens Gator äro brede<br />

och wackrc. Hufen witna til större delen om<br />

Stadens fordna, men nu mera förfallnepraqt.<br />

Mänqe wäl bygdePalatser sta antingen öd^,<br />

eller ock färdige at nedfalla. Kyrkorne äro<br />

de ende byggnader, som nägorlunda bibehållit<br />

sitt anseende. Cracaus första steg til en sädan<br />

belägenhet härledes frän Swenlka Krigsmagtens<br />

besök i början af detta Är-hundradet,<br />

likwäl är detz närwarande ställning egenteligen<br />

en fölgd af Landets inbördes mitzhälligheter,<br />

under hwilka Staden ömse innehades<br />

af Rytzar och Confedererade. Man ser<br />

öfwer alt, i Hus och päMallar, märken efter<br />

Canonktllor. Mcd et ord: Cracau liknar<br />

öfwcrlefworne af en mägtig Hufwudstad,<br />

den en fiende nytz plundrat.<br />

Stadens befästning bestar af höga Tegelstens-murar,<br />

förstärkte dels med runda,<br />

dels med fyrkantiga Torn, ester forntidens<br />

smak. En Garnizon af 600 Rytzar innehade<br />

Citadellet. Pä alla Gator stodo Rysta<br />

och Palsta Utposter.<br />

Universitetet har ungefär 600 Studenter.<br />

Bibliotheket är icke synnerligen märkwärdigt.<br />

Detz Böcker äro hwarken mänge eller sällsynte.<br />

Man ansäg fordom denna Academie sä-<br />

som en moder för Pälffa Litteraturen, men<br />

detz anseende har mycket aftagit, sedan Warsau<br />

blef RiketS Hufwudstad.<br />

A 2 Den


Cracau, Julws 1778.<br />

4<br />

Den äldsta Bok, som blifwit tryckt i<br />

pålen, är en Samling, af Rikets Stadgar<br />

och Författningar. Man wet för witzo, at<br />

den är tryckt före är 1496. Bokstäfwerne<br />

äro Gothiste (Munk-stil), och rum är lämnade<br />

för Initial-bokstäfwerne, som den tiden<br />

mäladcS.<br />

Lärdomen hade här sittmast lysande Tidehwarf<br />

under Bi'ZjBmun6 dä ftere<br />

Lärde,i anseende til Religions -stridigheterne<br />

iTyskland, flyktade til pålen och nedsatte<br />

sig iCracau.<br />

Slottet är bygdt pä en liten klippai<br />

södra delen af Staden, befästadt med Tegelwallar<br />

och gamla Torn. Denne bygnad led<br />

mycket, när Konung cZrl den Tolfte, efter<br />

Segern wid Clitzow, hölt et triumpherande<br />

Intag i Cracau, men blef sedermera satti<br />

nytt ständ. Rummen äro wäl inrättade och<br />

witna om Slottets fordna pragt, men de sta<br />

uv mera öde. Ifrän är 1320, äro allepalste<br />

Konungar, utom den nu Regerande, krönte<br />

iCracau. Rikets Regalier förwaras pä<br />

Slottet, men innom sä mänga Nycklar, at<br />

Herr Oxe ej fick tilfälle se dem.<br />

Under de sist förslutne oroligheter innehade<br />

de Confedererade en Fästning, L>andskrone,<br />

icke längt ifrän Cracau, och ofredade<br />

därifrän, med sina ströfwerier och utfall,<br />

sä wäl Rysta Kejsarinnans, som Konungens<br />

Troppar. Men isynnerhet utmärkte de sin<br />

dri-


Cracau, Julius 1773. 5<br />

dristighet wid et tilfälle, dä de öfwerrumplade<br />

sjelfwa Slottet i Cracau. Den 2 lulii<br />

1772, kl. 4 om morgonen insmögo sig 76<br />

Confedererare, anförde af en Lieutenant, genom<br />

en underjordisk gäng, som war inrättad<br />

at afföra orenligheter i N)eixel-strömmen. De<br />

anföllo Rysta Högwakten med sädan häftighet,<br />

at den straxt gaf sig sängen. Twä eller<br />

tre Rytzar nedergjordes och de öfrige sattesi<br />

säkert förwar. En af fängarne fann dock utwäg,<br />

at utför muren undkomma, och utbredde<br />

allarm bland de Rytzar, som lago iStaden.<br />

Detze grepo straxt til wapen och gjorde<br />

et häftigl anfall pä Slottet, men dä -Hem<br />

mötte et lika warmt motständ, sörestälde de<br />

sig de Confedererades styrka, säsom mycket större<br />

än den war och afstodo frän sitt försök.<br />

Herr Officerareide Confedererades<br />

tjenst i s_.andskrone, underrättad om denna<br />

framgäng, antägade samma dag emot afto-<br />

nen med 800 Man, slog et Rystt Detachement<br />

och inträngde sig i Citadellet. Dc Confedererade<br />

förswarade sig sedan tappert under<br />

en tre mänaders Belägring, til detz de nödgades<br />

dagtinga, hwilket dock skedde pä gansta<br />

hedrande wilkor. Herr (^oxs befäg denna<br />

underjordiffa gäng, och fann den sä smal,<br />

at de angripande, icke utan största möda,<br />

blott krypande pä händer och fötter, den ene<br />

efter den andre, kunnat där framtränga.<br />

A 3 Uti


6 Cracau, Julius 1773.<br />

Uti Cachedral-Kyrkan, som är belägen<br />

innom Citadesset, säg Herr (.'oxe Pälsta Konungarnas<br />

Grifter, hwilke icke utmärka sig<br />

med nägon synnerlig pragt. Flcre af dem<br />

hafwa ej en gäng nägon påskrift. Enligt<br />

Pälsta Lagarnc, bör den nytz walde Konungen<br />

kort före sin Kröning följa sin Företrädare<br />

til grafwcn.<br />

Cracaus Innewänare, sä wäl som Pälackarne<br />

i allmänhet, äro mycket lifllge och<br />

beledsaga sitt tal med mänga kropps-rörelser.<br />

Deras sätt at hälsa bestar däruti, at de<br />

nägot nedböja hufwudet, under det de lägga<br />

ena handen pä bröstet och sträcka den andra<br />

ät jorden; men dä nägon ringa Person möter<br />

en förnäm,böjer han sitt hufwud nästan<br />

ned til marken, och lägger tillika sin hand<br />

nära den Personens häl, för hwilken han betygar<br />

sin wördnad.<br />

Mankönet bär gemenligen moustacher och<br />

lämnar blott en rund fläck orakad midt öfwer<br />

hjetzan. Landtmannens Sommar -drägt<br />

bestar af en rund Hatt eller Mötza, en grof<br />

Linnestjorta, samt Langbyxor af samma siags<br />

tyg, utan Strumpor och Skor. Qwinkönet<br />

pä Landsbygden bär et hwitt Linnekläde swept<br />

om hufwudet, och flätar häret i 2:ne pistor.<br />

Herr c^xe säg ock nägra, som buro hwita<br />

Linnekäpor, hwilka ej allenast täckte hufwudet,<br />

utan ock hela kroppen nedom knän.<br />

Ständs-


Cracau, Julius 1773. 7<br />

Ständspersonernas drägt ärutmärkt wacker.<br />

Adelsmänncrnc bära en Jacka och ofwanpä<br />

densamma en Utan-räck afannan sarg,<br />

som räcker t,l knän och fastbindes med en<br />

Gördel. Iwackert wäder fästas armarna<br />

af denna Öfwer, räck tilsammans bakom axlarna.<br />

En SaM är äfwen nödwändig til<br />

denna drägt, säsom den beteknar Adeliga »värdigheten.<br />

Om Sommaren bäres denna kläd-<br />

nad af Sidentyg,- men om Wintren af Sam-<br />

met eller Kläde, fodrad med pälswärf. Dä<br />

brukas äfwen fodrade Mötzor och gulaHalfstöftor<br />

af Saffian med järnstodde klackar.<br />

Fruntimrens drägt bestar af en?olonoile, el-<br />

ler sid Räck med fodcrwärk.<br />

Til cmsigtes drag, seder och kläder, likna<br />

Pälackarne mera et Asiatiskt än et Europeiskt<br />

folkstag. De härstamma äfwen frän<br />

Cartarista Förfäder. (32rm2ter.)<br />

Herr (^oxo kunde ej underlata at besöka<br />

de ryktbare Salt-Grufworne wid Byn Wielitsta.<br />

Man kallar dem äfwen de Cracauste<br />

Salt-Grufworne, för deras belägenhet<br />

nära sistnämde Stad. Dctze Grufwor äro<br />

arbetade i en Bergsträcka, och wid Norra<br />

ändan af en arm, som stöter til Carpachista<br />

Fjällen. Wid den grofwa Linan, mcd hwilken<br />

Saltet upfordras, fastades 3:ne Hängmattor,<br />

i hwilka Hr. (^oxemed detz twäFöl-<br />

jeslagare nedhitzades ungefär 30 famnar under<br />

första Salt-laget. Sällstapet lämnade<br />

A 4<br />

där


8<br />

Salt-Grufworne, Julius 1773.<br />

dar mattorne och nedsteg widare genom en<br />

läng och smäningom stuttande gäng, som här<br />

och där hade sä stora Gallerier, at flere Vagnar<br />

beqwämligt kunde framköra i bredd. Pä<br />

nägra ställen woro trappsteg huggnei fasta Saltet.<br />

Nägre wägwisarc gingo förut med Lampor,<br />

och Herrarne buro sjelfwe hwar sinFalla.<br />

Äterssjenet af detza Faklor emot de glimmande<br />

wäggarne, war öfwermätton wackert,<br />

dock icke sä starkt, at det, såsom andre före,<br />

gifwit, stulle kunna jämföras mcd glantscn<br />

of Adla stenar. Saltet, som upgräfwes,<br />

kallas Ziebna, eller grönt Salt, men är dock<br />

jerngrätt. Sedan det blifwit sönderstött, är<br />

detz färg smutsig och ast-grä. Ju djupare ned<br />

Saltet hämtas, desto bättre är detz egenskap.<br />

Det, som fäs nära ytan eller wid sidorna,<br />

är blandadt med främmande ämnen, jordoch<br />

lsten-arter. Längt ned pä djupet, stall det fin,<br />

nas sä rent, at man endast behöfwer stöta<br />

det. Det finaste gra Saltet är dock mycket<br />

swagare än Hafs-Salt. Det är stenhärdt,<br />

sa at Arbetarne, icke utan möda, lotza det<br />

med yxor och hackor. Stundom huggcs det<br />

istora klumpar om 35 litzpunds wigt, hwilke<br />

upfordraS med windspel; men de smärre stycken<br />

upköras medHästar genom et til den andan<br />

uthuggit Galleri. Nägon enda gäng träffa<br />

Arbetarne rent och Chrystall-klart Salt i<br />

sma fyrkantiga stycken. Kol och förstenade<br />

Trädbitar finnas ock någon gäng begrafnei<br />

Salt-matzan. Bruft


Salt-Gl-ufworne, Julius 1773. 9<br />

Grufwan synes wara outtömelig. Detz<br />

bekanta bredd gar til 1115, detz längd til<br />

6691 och detz djup til 743 fot. Man för,<br />

modar med fullkomlig anledning, at denna<br />

omätcliga Salt-matza delar sig i flera armar,<br />

men huru långt den sträcker stg ät djupet,<br />

tiltror sig ingen, ej en gäng med sannolikhet,<br />

utstaka. Här och där far man se<br />

Capeller, ut-<br />

huggne i härda Saltberget, uti hwilka, pä<br />

sina witza dagar, ordentelig Mätza hälles.<br />

Et af dctza war 15 alnar längt, samt 12 z<br />

aln bredt. Altare, Crucifix, Prydnader och<br />

ätstillige Helgons Bilder woro uthuggne i<br />

sjelfwa Saltet. Nägre Grufwor eller Kamrar,<br />

frän hwilka Saltet blifwit borthämtadt,<br />

woro gansta store, och understöddes dels af<br />

Bjelkar, dels af Salt-pelare, dem man lämnat.<br />

Andre äter hade intet sädant understöd.<br />

Herr Oxe destrifwer en sädan Grotta,som<br />

hade 40 alnars högd, samt war sä läng och<br />

bred, at den uäftan tycktes wara gräntslös.<br />

Taken äro icke hwälfde, utan flate. Detzc<br />

Capeller, Kamrar samt nagrc Lider, utihwilke<br />

Hästarne fodras, hafwa gifwit ftere Resande<br />

anledning at försäkra, det uti Salt-<br />

Grufwan hela Byar finnas, hwilkas Inbyggare<br />

aldrig se dagens ljus. Men sädant är<br />

ogrundade, ty Arbetarne aflösas och uphitzas<br />

hwar åttonde timme. Herr Oxe fann luften<br />

gansta torr, utan minsta tecken til fuktighet.<br />

Under hela wandringen idetza underst<br />

5 zor.


10<br />

Salt-Grufworne, Julius i7?8»<br />

jordiska boningar säg han blott en enda liten<br />

Källa, hwilkens watten blifwit salt, dä det<br />

sökt sig fram genom Grufwan.<br />

En sä ofantelig Salt-matza är et gansta<br />

märkwärdigt ?lienomon, och kan wärkeligen<br />

systosätta de Lärda, som hafwa wär<br />

Jords naturliga undersökning til föremal. Hr.<br />

(3uett,r6, som med mycken upmärksamhet undersökt<br />

dennaGrufma, berättar, at den jordstorpa<br />

som finnes afwan pä Salt-lagret, närmast<br />

dagen bestar af Sand, därnäst af Lera<br />

här och där blandad med Sand, Grus<br />

och inbäddade Hafsdjurs förstenade kroppar,<br />

samt omsider af et kalk-artadt Stenlager.<br />

Däraf slutar han at Hafswatnet fordom intagit<br />

det ställe, som nu fylles af Salt, och<br />

at Saltet är en lämning efter det afdunstade<br />

watnet.<br />

Detze Salt-Minor omtalas i Pälsta Historien<br />

redan är 1237; men man wet icke huru<br />

länge de warit uptagne före den tiden.<br />

Deras afkastning har länge warit anstagen til<br />

Konungens Hofhällning, och utgjorde, innan<br />

pälens ststa delning, den nu Regerande Konungens<br />

förnämsta inkomst, emedan de gofws<br />

en ren ärlig behällning af 389,000 Riksdaler.<br />

De tilhöra nu Kejsaren, men äro pä<br />

längt när icke sä indrägtige. Ty säsom de<br />

Österrikiske Committerade gjorde sig den tanka,<br />

at p


N)ägen tilwarsau,Julius 1778.<br />

denne nödwändightts-wara sä omättligt, at<br />

Konungen af prcusen kunde ännu lindrigare<br />

sälja Spanstt Salt til folkets bchof. Där-<br />

före ärhaller nu mera större delen af pålen<br />

denna Wara frän DnntziZ, Memeln<br />

och Rönigsberg, och N)iclitsta Saltet köpeS<br />

cndajt af et obetydligt Landstycke närmast<br />

Grufwan.<br />

Frän Cracau fortsattes Resan tilN)arsau<br />

genom mörka Skogar och et til större<br />

delen ödeslikt Land. Skogarne bestä of Gran<br />

och Tall, mcd nägra ströddaBokar, Björkar<br />

och sma Ekar. Här och där sägos nägra rödningar,<br />

Betesplatser och magre Åkerlappar. Utan<br />

at sjelf se en sä bcdröfiig syn, stulle man<br />

knapt föreställa sig sädan tomhet iet Land,<br />

som stall heta bebodt. Pä stora landswägen<br />

emellan Cracau och Warfau, under en resa<br />

af 43 mil, mötte man endast 2 Wagnar<br />

och ungefär 12 Kärror. Orten war gansta<br />

tunt bebodd. Några fa strödde Bondbyar,<br />

bygde af Träd, sägos lanqt frän hwarandra<br />

belägne. Dctzas ömkanswärda utseende swarade<br />

fullkomligt emot den usla nägd, som omgaf<br />

dem. En Resande har dar intet annat<br />

härbcrge at wänta, än nägra eländiga Hyttor,<br />

utan husgeräd och minsta beqwämlighet.<br />

Detza tilhöra gemenligen Judar. Man nöd-<br />

gas där nästan altid nyttja samma Rum med<br />

det,öfriga Husfolket. Ägg och Mjölk öro<br />

ev Sppighet, som icke allestädes fan ärhällas.<br />

I<br />

11


12<br />

N?ägentil warftu,Julius 1778.<br />

Istället för Säng mäste man atnöja sig med<br />

en pä golfwet utbredd Halmkärfwe, och statta<br />

för en särdeles lycka a: fä den ren. Herr<br />

och detz Sällstap,som länge wandt sig<br />

ut utan saknad umbära de flästa lifwets beqwämlighetcr,<br />

fann sig dock uti wärkelig förlägenhet.<br />

Man reste därföre om nätterna,i<br />

den öfwertygelse, at intet föremal, som kunyat<br />

förtjena upmärksamhet, stulle därigenom<br />

gä förloradt.<br />

Under alla sina Resor hade Herr Ox


warsau, Julius 13<br />

der Sommartiden mycket grund. Warsau,<br />

med detz widlöftiga Förstäder tros hysa emellan<br />

60 och 70 tusende Inwänare, af hwilke<br />

dock et stort antal utgöres af Främmande och<br />

Utlänningar. Staden har et bedröftigt utseende<br />

och wisar de starkaste afbrott af den rikedom<br />

och fattigdom, den yppighet och usel,<br />

het, som öfweralt afwäxlari detta olyckliga<br />

Rike. Gatorne äro brede, men illa stenlag,<br />

de. Kyrkor och Aumännc Byggnader äro dock<br />

store och prägtige. Adelens Palatser tal-rike<br />

och lysande; men de öfrige Husen bestä, til<br />

största delen endast af illa bygde Trädkojor,<br />

särdelesiFörstäderna.<br />

Sällstapet blef af Stor-Marstalken presenterade<br />

för Konungen wid Detz Lever pä<br />

en Söndag. Uti Audiencc,Salen, hwarest<br />

Rikets förnämste Herrar afbidade Konungen,<br />

säg Herr coxs fyra nyligen upsatte Bröstbilder,<br />

nemligen Drottning KlzkbetKz, Kon.<br />

ttsnriQ den Fjerdes, Kon. 8objell^«<br />

och nu Regerande Rysta Kejsarinnans.<br />

Konungen af pålen, st3m_l_l2Uß HuZu><br />

Nuß, född Grefwe ?oni2towlki) är en Herre<br />

of gansta behaglig wäxt. Han har ennägot<br />

mörk hy, Romersk näsa, genomträngande ögon<br />

och Detz anletsdrag äro starkt utmärkte.<br />

Hans sätt at emottaga och omgäs är utmärkt<br />

intagande, och Han nedläter Sig pä et wärdigt<br />

sätt, som aldeles ickl minskar den wördnad<br />

man bär för Hans Höghet. Han är<br />

den


xvarsau, Augustus 1773.<br />

14<br />

den försteKonung ipälen,som ickebär Landets<br />

urgamla Drägt. Han rakar ej heller<br />

Sitt hufwud efter Pälsta sättet. Detta exempel<br />

följes af mänga höga Herrar i Hans<br />

Hos. Nationen är dock sä kär uti stna förfäders<br />

Klädedrägt, at man pä den Riksdag,<br />

som föregick Konungens utwäljande, föreslog,<br />

det äfwen et wilkor stulle införas uti l^Ks<br />

Onventa, som älade den tilkommande Regenten<br />

at bära Pälsta Kläder. Men denna<br />

föreställning blef öfwerröstad. Wid Kröningen<br />

wisade Sig ock Bt2niBlau3 uti en mera<br />

nymodig Drägt, med lösa, utför axlama<br />

hängande här, och nyttjade aldeles icke den<br />

manliga Ceremonie-klädnaden.<br />

Slottet är bygdt af Bi§>Bmclncl 111, pä<br />

en högd icke längt frän Weixcln. Nära Audiencc-Rummet<br />

säg Hr. Oxe en mcd Marmor<br />

klädd Sal, hwilkcn Konungen inwigt til<br />

Sina Företrädares minne med följande pä-<br />

strift: KeZum<br />

memvliX c^eciicZvit Btlnjs>3Uß<br />

HuZuNuz Kocce mnnumentum 1771. Man ser<br />

där Palsta Konungarnas Portraiter ifrän<br />

Voleß>2r>B til närwarande tid. De äro alle<br />

mälade af Laccigrelli, de äldste efter Mästarens<br />

egen upfinning, men 1^,812U5 11. och<br />

de ftäste följande, efter wärkeliga mönster.<br />

Idetta Rum gifwer Konungen hwarje Torsdag<br />

en middag ät Lärde och förtjente Män.<br />

Han presiderar sjelf wid Bordet, och ehuru<br />

Konung, är Han dock där den angenämaste<br />

Um-


warsau, Augustus 1773. 15<br />

Umgängesman. Där upläsas, wid sädane tilfällen,<br />

Afhandlingar iHistorien, Naturkunnigheten<br />

och andra ämnen; och säsom man<br />

sr 1773 sytzclsatte sig at iordning bringa en<br />

Lagbok, som stulle föredragas pä nästa Riksdag,<br />

sä gaf Landets Lagstiftning oftast ämnen<br />

för samtal i detta lysande Sällskap. Konungen<br />

anwänder all möjelig flit at höfsa<br />

Pälsta Spräket, som mycket blifwit wanhäfdadt<br />

under Rikets twä siste Konungar. Han<br />

älskar ock Skaldekonsten, hwarföre den äfwen<br />

ofta är föremålet wid detza Sammankomster.<br />

Uti Rummet, näst intil sjelfwa Salen,<br />

ses de förnämsta Ledamöterna aftagne.<br />

Enligt Hof-Etiquetten blefwo de Engelste<br />

Herrarne befalte til Aftonmaltid pä et<br />

Konungens Lust-Slott, belägit i en wacker<br />

Skogspark, z mil utom Staden. Slottet är<br />

gansta litet och harihwardera Wäningen endast<br />

en stor Sal, fyra smärre Rum och en<br />

Bad-Kammare, hwart.f detta ställe kallas<br />

mailon 6s d2m. Men däremot är det prydt<br />

med utmärkt smak och pragt. Konungen hade<br />

där et litet waldt Sällstap af bägge Könen.<br />

Spelbord woro framsatte, men Konungen<br />

Sjelf spelar sällan. Klockan half 11<br />

war maltiden anrättad wid et rundt Bord<br />

med 8 CouocrtS. Konungen satt Sjelf med,<br />

ät intet, men talade mcd mycken munterhet.<br />

Sedan maltiden war ändad,ätergick det spelande<br />

Sällstapet til sitt VMKz men Konungen


16 warsau, Augustus 1773.<br />

gen lät framsätta et annat Bord, befalte de<br />

Engelske Herrarne sitta, och talade med dem<br />

iätstilliga ämnen intil midnatten.<br />

Följande dagen woro de äter kallade til<br />

Middag pä samma<br />

Lust,Slott. Konungen<br />

talade dä Engelska med Herr Oxe och om<br />

Engelska saker, med en utmärkt färdighet och<br />

insigt. Sedan befägos ftere Lust-Slott, dem<br />

Konungen äger i samma Skog. De äro bygde<br />

i olika siyl, dock med utmald smak. Konungen<br />

är älskare af Vyggnings-konsten, och<br />

gifwer Sjelf utkast til dylika bygnader, sä<br />

wäl som til deras inmättes prydnader.<br />

Om aftonen gaf Konungens Broder,<br />

Prints ?oni2tonll


warsau , Augustus 1773. 17<br />

frihet, at, under samtal, fräga om pålen<br />

frambragt nägra goda Skaldestycken? "Wi<br />

"hafwc," swarade Konungen, "nägra smär-<br />

"re Stycken, som icke äro at förakta, och<br />

"en skälig god Hjeltcdikt. Men Mästerstyc-<br />

ket af Pälsta Skaldekonsten är en lyckligt<br />

"träffad öfwcrsättning af<br />

OeruKlcms<br />

"_l_.it)es3tg, som wida öfwerträffar alla de öf-<br />

"wersättningar af detta Skaldestycke, hwilke<br />

"pä andra Spräk utkommit. NägreItalienare<br />

"af smak och omdöme, hafwa pröfwat den<br />

"nästan jämngod med urskriften." Konungen<br />

tillade widare, pä Herr Oxeß wördnadsfulla<br />

eftcrfrägcm, "at palcn icke hade nägon du-<br />

"gelig Historia pä Modersmälet, men at<br />

"man snart både et sädant Werk at wänta<br />

"frän en ffickeliq hand; likwäl saknades icke<br />

"rätt goda Häfdateknare, fast de strifwit pä<br />

"2.atin; et Spräk, som är allmänt iLan-<br />

"det, sä at alla Lagar intil BiZißmun6 >^u.<br />

"zuNl tid, ja ock psKa


18 tvarsau, Augustus 1773.<br />

wet war af den täckaste B^mmeilie. Sjelf,<br />

wa Salen hade fyra öpna Sido-Rum, förscddc<br />

med Soffor och prydde mcd Mätningar<br />

in kresco, hwilke jämte nägra stycken af Mytologien,<br />

såsom L2cclu och Bilem Segertag,<br />

äfwcn förestäldtc Rysta Kejsarinnans Segrar<br />

öfwer Curkarne. lllidcr det Hr. Oxe förundrade<br />

sig öfwcr den pragt och smak, som<br />

härskade i denna Kown


Warsau,Augustus 177g. 19<br />

povonsti, PrmS TaltolitKie<br />

Landt-Slott, ligger midt i en Skog, 5 mi^<br />

frän Warsau. Det liknar aldeles eu Bond,<br />

by med timrade Hus och Halmtak. Utom<br />

huswudbygnaden, den Prinsen och Prinses-<br />

san bebo, äro särstildte Hus för deras Baru<br />

och Betjäning, hwilke sido-bygnader hafwa<br />

sina egna Staket och Gärdttomter. Detzutom<br />

ligga här och där, liksom utan ordning, flere<br />

Bygnader, Sommar-Rum, Pcwillons, Lider<br />

samt Stallrum, i stannad af en 1.l hälften<br />

förfallen Amphitheater. Med et ord: alt<br />

är med högstti konst och smak gjordt Landtlikt.<br />

Prinsctzan emottog sina Gäster ihufwud-byggnmgen,<br />

hwilke, dä de förmodade<br />

innom träffa samma enfald, i detz ställe<br />

ftl^ i förundran öfwer den största yppighet<br />

och mcd finaste smak inrättade pragt. Alle<br />

Rummen woro pä det dyrbaraste sätt prydde<br />

och förstddc. Men det fa kallade Bad-rumm.'l<br />

öoll.'g sig en synnerlig upmärksamhet.<br />

W^ggarne woro, frän taket til golfwet, beklä.l.,'<br />

smä fyrkantiga Taftor af Saxistt<br />

Pl^lvc^ ne, af hvilka hwm och en war mälad<br />

med nägon Blomma. Kanterne och fogningcn<br />

woro sirade med de täckaste Löfwerk.<br />

Man kan sörcMa sig kostnaden af denna<br />

tapetsering, dä Kwarje fyrkant i Dresden kostat<br />

3 Ducater och flere än 3000 stycken fordrad<br />

at kläda detta Rum. Utanför Bygnaden<br />

war en Gårdstomt, instängd med stora<br />

B 2 bul-


20 tvarsau, Augustus 1773.<br />

lerstenar af Granit, samt här och där, lik-<br />

som af sig siels, kullblasta Träd; men i en<br />

sä naturlig och lekande ställning, at man tyckte<br />

sig för ingen del igenkänna männilkohandens<br />

åtgärd. Pä detta stället drack man Thee.<br />

Sedan besöktes de öfriga Bygnader. All ting<br />

utom Hus utmärkte en lycklig Vondeby, men<br />

inwärtcs rädde den högsta rikedom och pragt.<br />

Man spatscrade widarei den närliggande<br />

Parken, som är lagd efter Engelska Trä-<br />

gärdä-smaken, och fann jämte Stalls-bygnaden,<br />

den man ej kunde undgä at anse för<br />

nägon förfallen Amphitheatcr, et rikt och konstigt<br />

wirkadt Turkiskt Tält, som tilhört Turkista<br />

Stor-Viziren och blifwit äröfradt under<br />

sista Kriget emellan Rys;land och porten.<br />

Där stod en Soffa och en Tapet lag utbredd<br />

pä marken. Man dröjde där til mörkret, dä<br />

Prinsetzan päminte Sällstapet at gä tilbaka.<br />

Hon förde sina Gäster til en liten Kulle, där<br />

i et ögnablick en täck Illumination framlyste.<br />

En Brygga bestående af en Hwalfbäge öfwer<br />

et brcdt watten, uplysies med flere tusende<br />

Lampor. Äterstenct i watnet af detze<br />

Lampor war sä starkt, at man tyckte sig se<br />

en brinnande Cirkel, hängande i fria luften.<br />

Denna syn war obestrifligt stön, och förhöjdes<br />

än mer af den bakom belägna mörka Skogen.<br />

Under det man med förtjusning bestädade<br />

et sa intagande föremal, lät en wacker<br />

Conccrt höra sig pä nägot afständ. Man gick<br />

se-


N)arsau, Augustus 1773.<br />

21<br />

sedan öfwer denna illuminerade Bryggan och<br />

kom til en öppen Pavillon, som hwilade pä<br />

blomsterprydde Pelare. Där träffades en kall<br />

anrättning af alla dc läckerheter Natur och<br />

Konst kunna frambringa. Da man steg ifrän<br />

Bordet och förmodade s^n wara bragt til<br />

slut, fick man i det stället se alla Trägärderna<br />

däromkring hastigt illuminerade, och under<br />

det man ätergick, hördes Vläs-Instrumcntcr<br />

frän flere hall. Sedan man atergädt til sjelfwa<br />

hufwud-bygnaden, wisade sig Prinsctzans<br />

twänne Döttrarklädde i Grckist drägt, mcd<br />

den täckaste enfald, och dantsade, den äldre<br />

en Pälss, och den yngre en Cotzakist DantS.<br />

Den förre war längsam och behagclig,^den<br />

sednare qwick och Comist. Den äldste Sonen,<br />

om 8 ars älder, bläste därefter Walthorn<br />

mcd utmärkt färdighet och roade stuteligen<br />

de främmande Herrar med en munter Pälst<br />

Bond-dants. Klockan war redan 2 innan<br />

dctze nöjen afbrötos.<br />

Hr.Oxe war äfwen buden til Vistopcn af<br />

plotsto,Konungens Broder,pä detz Slottlablonista,<br />

5. mil frän N)arsau. Bygnadenär<br />

wacker och utförd efter Konungens utkast, samt<br />

pä detz bekostnad. Den sa kallade Turkista Sa,<br />

len förtjänar i synnerhet at nämnas. Den<br />

är bygd i österländsk smak, aftang och gansta<br />

hög. Midt uti denna Sal ser man en<br />

Vattenkonst, omgifwen af en Blomster -parterre,<br />

emellan hwilkcn och wäggarne Soffor<br />

V 3 es-


22<br />

U)arsau, Augustus 1773.<br />

efter Turklsta maneret äro lagde. Blommornas<br />

stiftande färg och angenäma lukt, watnets<br />

klarhet och kylande dunster, göra detta<br />

Rum ni den behagcligaste förfrissnings-platS<br />

under Sommarhettan.<br />

Wid sista upwaktningen hos Konungen,<br />

dä Herrarne äfwen befaldcs til aftonen pä<br />

Detz Landt-Slott, behagade Konungen säga<br />

til Herr Oxe:Ihafwen sedt fängelserna<br />

här i Staden. Jag fruktarIhafwen<br />

funnit demiet ömkeligt tilständ. Herr<br />

Oxe, som wäl wistc, huru litet det stodi<br />

Konungens magt at afhjclpa mitzbruk, bemödade<br />

sig at möjeligast förmildra sitt swar, och<br />

sade bland annat, at äfwen i3ng!ands häckten<br />

woro i eu oä) annan del sämre inrättade.<br />

Det faller mig otroligt, inföll<br />

Konungen, at en tTlation, som med stal<br />

görsig en heder af sin omtanka,stulle underlata<br />

en sa betydelig del af god ordning.<br />

Hr. Oxe widrörde sedan en omständighet,<br />

den han trodde Konungen kunna afhjelpa,<br />

och anmärkte, huru illa det wore tilstäldt,<br />

dä man ej beförjde, at de sjuke sängar<br />

kund? rymmas i et särstildt Rum; och<br />

dä han tillika ursäktade den frihet, hwarmed<br />

han yrkade denna angelägenhet, swarade Konungen:<br />

Aho, som talar för olycklige,<br />

blir altid af mig hörd med nöje. En utlätelse,<br />

ssrifwer Herr Oxe, den jag aldrig<br />

stall förgäta, hälst det rörande sätt, hwarmed<br />

den


tvarsau, Augustus 1773. 23<br />

den uttrycktes, försäkrade mig, at den warkeligen<br />

gick frän denne mildc Konungens hjerta.<br />

Konungen talade sedan om de nya Lagar,<br />

som woro under arbete. Jag lyckonstår<br />

Eder, sade han, Edert Hus är färdigt,<br />

mitt endast tiltomtadt. Efter maltiden<br />

förcstäldes Herrarne til afstcdstagande,<br />

dä Konungen täcktes fräga, hwilken wäg de<br />

ärnade taga, samt upgaf Sjelf et och annat,<br />

det Han trodde förtjena deras upmärksamhet,<br />

Herr (!oxe erinrade därwid, at Konungen behagade<br />

förgäta de af Honom Sjelf i Grodno<br />

anlagde Manufacturer, den af Honom<br />

uprattade Academien i TVilna, med detz Botaniska<br />

Trägärd, 0. s. w.Iläten Eder,<br />

swarade Konungen, förwillas af namnens<br />

likhet. Detze inrättningar äro endast et<br />

utkast af mitt upsat och tunna ännu icke<br />

ädraga sigResandes upmärksamhet. Därefter<br />

yttrade sig Konungen, det Han med nöje<br />

stulle sedt sä wälkomne främlingar längre<br />

dröja i N)arsau, och önskade dem stuteligen<br />

en lycklig resa.<br />

Den 6 Augusti tilbragtes pä villanow<br />

hos Furst ?2rtolilKj. Denne ättatio ärige<br />

Herre höllsitt eget Lif-Garde. En rättighet,<br />

som tilkommer hwarje Pälst Adelsman. Man<br />

fann hos honom den ägta gammaldags gästfriheten.<br />

Han höll et dageligt Bord för 20<br />

til 30 Personer. Hans inkomster stiga til<br />

400,000 Riksdaler om aret, och hans utgif-<br />

B 4<br />

ter


24<br />

warsau, Augustus 1773.<br />

ter äro därefter afpatzade. Slottet villanow<br />

bygdcs af som wgldc detta<br />

ställe til stn käraste hwiloplats fränRegeringsbekymret.<br />

Hu^uNull 11. anwände mycken kojinad<br />

pä detz förbättring. Utan pä murarne<br />

ses en myckenhet arbeten uti 1)38 le,!^, som<br />

föreställa bemalte zo^i^^^z förnämsta Hjeltebedllfter.<br />

Detze minnesmärken efter en af pålens<br />

störste Konungar, äro upsatte pä 6ugull»<br />

den Andres befallning.<br />

Under mistandet i A)arsau besåg Herr<br />

Oxe äfwcn Konungens Mynt-Cabinet. Det<br />

äldsta Mynt war af LoleB>2uz l. af är 991<br />

och förcstäldte, pä den ena sidan, Palsta Örnen,<br />

samt pä den andra en Krona. Ifrän<br />

BiZiBmuncl I. war Samlingen fullkomlig. Under<br />

den korta tid tteni-ic af valois Regerade,<br />

stogs intet Mynt. Herr Oxe nämner i<br />

synnerhet 2 Medailler; den förre stogs öfwer<br />

)oli2n Bot)iesK^, dä han räddade Wien, mcd<br />

pästrift: Orbem lelV2i!iB et orkem; den andre<br />

är stagen af nu Regerande Konungen.<br />

Pa ena sidan föreställes Konungens wäl träffade<br />

Bröstbild, samt pä andra stdan , et<br />

Sccpp i stormen, såsom sinnebild af Rikets<br />

inwärtcs oroligheter, med öfwerstrist: Ne cc»<br />

de M2


Warsau, Augustus 1773. 25<br />

tuo illu^re clic2vit 1714.<br />

Det är ganska rikt pä Böcker och Handskrifter<br />

i Palsta Historien.<br />

pålen har 2 Universiteter. Et uti Cracau,<br />

såsom redan ar anfördt; det andra uti<br />

TVilna. Detta sistnämde stod för detta under<br />

Jesuiternas styrsel, och där idkades i<br />

synnerhet Theologie; men sedan denna Orden<br />

uphäfdes, förordnade Konungen en UpfostringS-Commitzion<br />

mcd oinskränkt magt at tiljätta<br />

Profetzorer, utstaka deraSLöner, stadga<br />

de Lärdoms-grenar, som böra odlas, m. m.<br />

Herr Coxe besökte Fängelserna iWarsau.<br />

Han hade fattat det bestut, at, under<br />

alla sina Resor, underrätta sig om de Nordiska<br />

Rikens författningar rörande Mitzgernings-Valken,<br />

straff 0. s. w.I pålenstraffas<br />

mord til lifwet; mindre brott mcd spöslitning,<br />

arbete och fängelser. En Adelsman<br />

är icke sörfallen til nägot stags nesligt kroppsstraff,<br />

för hwad brott som hälft. Han kan<br />

endast straffas til lifwet eller ock mcd fängelse.<br />

Pinliga förhör asstaffadcs 1776 genom<br />

Konungens kraftiga bidragande. Herr Oxe<br />

fägnar stg, at menstlighetcnS rätt sålunda gör<br />

framsteg i de Länder, dar den warit sa föga<br />

känd, men betygar sin förundran, at , i<br />

det uplysta Frankrike, et sä orimligt och kränkande<br />

förfarande kunnat ännu bibehålla stg.<br />

(Därmed lärcr i synnerhet I^ttreB 6e cscKet<br />

och Bastillen päsyftas.)<br />

B 5 Po-


26 Warsau, Augustus 1773.<br />

Policen är i pålen pä swaga fötter, och<br />

de swära,ie brott blifwa ofta ostraffade. Därtil<br />

bioraga flere orsaker. DelS kan denbrottslige<br />

lätt änMa nägon förnäm Adelsmans<br />

beskydd och därmed trotsa alla efterspaningar.<br />

Detta sjelsswald gar sä långt, at den nye<br />

Skyddsherren stundom med wäpnad hand drifwer<br />

Krono-betjänten frän sitt Län, när han<br />

infinner sig at upsöka en förrymd mitzdädare.<br />

— Dels har Adelen den rättighet, at ingen<br />

af detz Ständ kan inmanas i häkte, förr än<br />

han blifwit fullkomligt öfwcrtygad, ehuru bin,<br />

dande stal än äro för handen. En Adelsman<br />

kan ej en gäng gripas för Mord och<br />

Strätröfweri, sä framt han icke träffas i<br />

sjelfwa gcrmngen, och när sädant händer,<br />

tan hans brott likwäl icke afdömas, förr än<br />

pä nästa Riksdag. Säledes finner han nog utrymme<br />

at rädda stg med flykten. — Dels har<br />

hwarje Stad en egen Domstol, som öfwer<br />

alla Brottmäl dömer utan at nägot wad äger<br />

rum. Ledamöterne wäljas af Stadens<br />

medel, och mitzbruka ofta sin magt, än af<br />

wäld, än af oförstand. — Dels finnes ingen<br />

Embetsman, som a det Allmännas wägnar<br />

beifrar brott. Äfwen i händelse af mord,<br />

måste Mälsäganden sjelf besörjaRättegängen,<br />

som ofta nedlägges i anseende til de dryga<br />

kostnader, hwilke därmed äro förknippade och<br />

drabba den Kärande.Ide twänne sistnämde<br />

delar har dock det undantag rum, at Stor-<br />

Mar-


U)arsau, Augustus 1773. 27<br />

Marstalken, pä de orter, där Konungen up,<br />

pehäller stg, kan inmana witza Personer och<br />

cfdöma witza brott, samt at, wid fråga om<br />

Hög'förräderi, witzc Fiscalcr, eller sä kallade<br />

InlliZl2toreß äro tilförordnade, hwilke föra talan<br />

emot de mitztänkle Personer inför Riks-<br />

Församlingen. — Dels kan hwar och en Sakägare<br />

opätalt nedlägga sitt Käromäl och taga<br />

lösen eller förlikning, hwarigcnom den förmögne<br />

finner cll ny utwäg at undwika La-<br />

gens rättwisa. Detta sträcker<br />

sig ända til<br />

mord och dc grofwastc mitzgernlngar. Et bewis<br />

däraf säg Herr Oxe med egna ögon uti<br />

Stadens fängelse, hwarest twänne Personer<br />

sulo i förwar för et föröfwadtmord pä en<br />

Jude. Änkan hade bifallit deras frihet emot<br />

en witz summa penningar. De brottslige hade<br />

i12 mänader warit häktade såsom oförmögne,<br />

men dä nytz funnit tilgäng at utlö-<br />

sa stg, och woro färdige at ställas pä fri fot.<br />

Uti utkastet til nya Lagboken hade Gref<br />

TamoilK^ grundeligcn a daga lagt följderna<br />

af en sä bristfällig Rättegäng och föreslagit<br />

ätstillige högst nödiga förbättringar. Men säsom<br />

den minsta ändring stulle rubba Adelens<br />

Privilegier och strida emot Folkets en gäng<br />

antagna och genom wanan helgade plägseder,<br />

war intet hopp, at den förcstäendeRiksdagen<br />

stulle inga uti Grefwens hälsosamma plan.<br />

En Borgenär söker, pä egen kostnad stn<br />

Gäldenär och bysätter honom, dock emot et<br />

da-


28 xvarsau<br />

, Augustus 1778.<br />

dageligt underhall af 8 groschcn tils Dom fal-<br />

ler. Ifrän den dagen mäste Gäldenären pa<br />

egen kost sitta i fängelse, sä länge Fordringsägaren<br />

behagar, eller til detz betalning ster.<br />

Har den bysatte aldeles intet til lifsuppehälle,<br />

sä tillätes honom förtjäna det med arbete,<br />

Wcdhuggning, Stensagning, Gatnsopnmg,<br />

och sa widare.<br />

Dä en Adelsman häftar för skuld, lagsökcs<br />

icke hans person, utan HanS egendom,<br />

sä framt han icke, genom en särskild förstrifning,<br />

afsagt sig sitt Privilegium at icke bysättas.<br />

Men aswen i sädan händelse, kan<br />

han trotsa Gillstugan, särdeles om han är af<br />

nägot anseende.<br />

Den 10 Augusti lämnades Marsån, och<br />

Resan fortsattes genom en Skog af tre mils<br />

längd, som widtagcr helt nära Staden. Mi<br />

TVengrow lag en Ryst Tropp. Flerc gansta<br />

ömkclige Byar genomrestes, hwilke hade<br />

sina egna Domstolar. Bog-strömmen, som<br />

öfwcrfors wid Gran, war bred och grund.<br />

lordmanen, som,emellan Warsau och Gran,<br />

marit sandig, började blifwa mera bördig.<br />

Man fick ock se nägra Kullar här och där,<br />

samt Äkrar besådde med Korn, Hampa och<br />

Lin. Pä flera ställen upwäxta telningar pH<br />

Älerfält, som blifwit ödclagde. Äfwen ipålens<br />

Skogar träffas märken af fordna nyodlingar,<br />

stengator, m. m. som witna, at Landet<br />

warit mera bebodt.<br />

Bi-


Bielst, Augustus 17784 29<br />

Bielst, Hufwudstaden ipodalachien,<br />

den störste Stad Hr. Oxe träffat efter Res'i,<br />

utur Wnrsau, är dock föga bättre än<br />

en dålig Vonddy, ehuru den af Gcographerna<br />

kallas en stor Stad. Emellan Bielst och<br />

vo^tszi ingick Herr Oxe uti nägra Bondkojor,<br />

och fann där omständighetcrne wida usiare,<br />

än i dc sä kallade Städerna, hwilkaS<br />

Inwanare njuta nägon större frihet. Hos<br />

detze hade man ätminstone funnit något, fast<br />

ringa, husgeräd famt nägon beqwämlighet,<br />

men pä Landsbygden hade Vondkojorne endast<br />

torna wäggar. Vönderne äro helt och<br />

hällit stafwar. Herr Oxe försäkrar det han<br />

aldrig kunnat föreställa stg et sådant armod<br />

och elände säsom möjeligt i en Europist<br />

Stat. Hrswäxten war pä de bördigasteplatser<br />

föga mer än mättelig.<br />

Sent emot aftonen ankom Sällstapet til<br />

Biallistok, en wacker och wäl bygd Stad,<br />

som har at tacka Ätten L^nilKi för detz upkomst.<br />

Grcfwinnan Kl2niiKj, Syster tilRegerande<br />

Konungen och Änka efter Stor-Generalen<br />

Kram/K,) som, Swägerlaget oaktadt,<br />

häftigt satte sig emot Konungens Wal, har<br />

sitt Palats nära Staden. Följande dagen<br />

lät bemalte Grefwinna, med sin egen Wagn,<br />

hämta de Resande Herrar til middagen. De<br />

träffade där et stort Sällstap. Bland andre<br />

ämnen wid Bordet, föll äfwen talet pä de<br />

Resande Gästernas sätt at färdas ipålen.—


Biallistok, Augustus 30<br />

1778.<br />

Ifören förmodeligen, sade en Adelsman,<br />

Sängar mcd Eder? — Nej. — Huru liggenIdä?<br />

— Pä Halm, när den kan fts,<br />

och, dä lyckan ej är sä bcwägen, pä et Golf,<br />

en Bänk, et Bord. — Än mat? — Wi sp>se<br />

sällan. — Hwad ätenIdä? — Hw-d,<br />

som wankar. En Dräng reser förut och tillagar<br />

sä mycket, at hungrcn<br />

las, ätminstonc stil-<br />

om icke mättas. — Än Knifwar,<br />

lar,Gaff- Skedar? Sädane fäs wist icke pä bngdcn?<br />

—Wi mcdföre hwar sinFällknif. Gafflar<br />

hafwc wi wänt otz umbära; stundom träffas<br />

ock en Trästcd. — Grefwinnan, som hörde<br />

detta Samtal, ärböd strart de Resande<br />

Knifwar, Gafflar, Skedar, Mat, Win, m.<br />

m. Men dc undanbödo sig denna höflighet.<br />

"Kanste," inföll hon med nägon häftighet,<br />

"I hallen Eder för goda at cmottaga nägot<br />

"säsom en gäfwa. Jag känner EngelSmän-<br />

"ner. De äro wanligt nägot storsinte. Jag<br />

"will dä rent af sälja Eder sa oumbärlige<br />

"förnödenheter." "De swarade, det dc icke<br />

"drogo i betänkande, at sätta sig i förbindelse<br />

hos en sä ädel Wärdinna; likwäl stulle<br />

"de, genom et sädant anbuds emottagandc,<br />

"förlora mänga tilfällen at känna Landets och<br />

"Landtmannens inre hushälls-sätt." De kunde<br />

dock icke undgä at emottaga nägra Win-<br />

Bouteiller.<br />

Slottet är bygdt utiItaliensk smak och<br />

kallas pålens Versailles. Det war fordom<br />

et


Grodno, Augustus 1778. 31<br />

et Kongligt Jagt-Slott; men >K2N dglimir<br />

stänkte det ät General OZlmclKl, som utmärkte<br />

stg mcd framgäng emot de<br />

l^är pålen war pä brädden af detz undergäng.<br />

Där förwaraS ännu en Guld-Bägare, den<br />

bemalte General, efter den tidens sed, bar<br />

wid stn Gördel, samt et broderadt Echarpe,<br />

som tros hafwa tilhördlKon.Orl ONIf, och<br />

ärhölls bland bytet wid en Seger öfwer Detz<br />

Troppar. Nägden däromkring är förwandlad<br />

til täcka Trägärdar i Engelsk smak.<br />

Den 13 fortsattes Resan genom Skogar<br />

och Åkerfält. Nägre länge Byar genomrestes,<br />

hwilkas Kyrkor woro bygde af Träd. Hopar<br />

af Tiggare omringade Wagnen. Judar wimlade<br />

öfwer alt. Om aftonen ankommo de<br />

Res nde til Grodno, som anses för den störsia<br />

Stad uti 2_.ichauen, ehuru tvilna bär<br />

namn af Hufwudstad.<br />

hade stna egna Stor-Furstar<br />

til är Da Stor-Fursten I


32<br />

L.ichauen, Augustus 1773<<br />

ne hämd uteblcf, föllo de i sädan myckenhet<br />

til Christna bekännelsen, at Prästerne icke hunno<br />

riktigt döpa alla. Detta Sacramcnt bestods<br />

blott ät StändSpcrsonerna särstildt. Menigheten<br />

däremot upstäldes i rader, och bestänktes<br />

pä en gäng med Dop-watnct. Man<br />

hann ej heller at gifwa särstildta namn ät<br />

alla, utan hwarje rad nödgades ätnöja sig<br />

mcd et namn tilhopa utan ätstilnad pä Kön.<br />

Emedlertid uphörde icke 2.ithauens inhemsse<br />

oroligheter, ty en Vitala stälde sig i srttsen<br />

för de mitziiögde Hedningar och upbragte stg ar<br />

1392 til Storflirste-wärdigheten och I^^czizlZu?<br />

behöll blotta titclcn. Men ifrän är 15^ hafwa<br />

Pälackar ochLithuancr utgjordt en gcmcllsam<br />

Nation.<br />

Grodno är en stor, men glest bebodd<br />

Stad, och har, utom dem som sysselsättas<br />

med Fabrikerna, blott 3000 Christna Inbyggare<br />

samt 1000 Judar. Detz fordna pragt<br />

framlyser ännu i en myckenhet förfallnaHus<br />

och Palatser samt detz breda och wackra Gator.<br />

Nagrc Hus , som ännu hällas wid magt,<br />

göra et starkt afbrott emot de öfrige uste Kojor.<br />

Enligt en förening af är 1673 bör hwar<br />

tredje Riksdag hällas iGrodno. När<br />

li2n BodieNvi en gäng bröt denna Lag, samlade<br />

stg Lithuanerne likwäl i Grodno och<br />

höllo en särskild Riksdag. Et inhemskt Krig<br />

hade nära blifwit en oundwikclig följdaf denna<br />

kränkning. NuRegerandeKonungen samman-


Grodno, Augustus 177g. 33<br />

mankallar alla Riksmöten til warsau, och<br />

Lithuanerne gilla sädant mcd et tyst bifall.<br />

Uti Grodno har Konungen stiftat et<br />

Medecinfft Collegium, hwarest tio Lithuaniste<br />

ynglingar, pä Konungens bekostnad, njuta<br />

fritt underhäll och husrum , under det dc handledas<br />

i Läkare-wetenstapcn. Därjämte är en<br />

Medecinst Trägärd anlagd, hwilken, sä wäl<br />

som sjelfwa Collegium stod under en stickelig<br />

FrantsmanS, Herr (_3i!liKestB npsyn. Idenne<br />

Trägärd säg man redan 1500 utländska<br />

wäxter, samt ibland dem nägra nog ömtåliga<br />

Amerikanska, sädde pä kall jord, hwilke hade<br />

god trefnad i detta luftstrck. Denne början<br />

war ansenlig, hälst Trägården blott räknade<br />

andra aret frän stn grundläggning. Hr.<br />

(3il!ibert berättade, det han i 2.ithauen samlat<br />

980 särstildta wätter, och utom sädcme<br />

som anses för allmänne i det öfriga Europa,<br />

200 arter, dem man hällit för Siberiens,<br />

Cartariets och Sweriges enstildta infödingar.<br />

Denne flitige Naturforskare arbetade<br />

med all drift pä en l-ilNorw I^turZiie<br />

I.itllU2NiX.<br />

IGrodno säg Herr Oxe en )lvild-<br />

Ro. Den war aldeles fullwäxt och liknade<br />

til storlek en Engelsk Ko, men til stapnad<br />

och ställning en Buffel-Ko, dock utan knöl.<br />

Halsen war tjock och längharig, eller rättare,<br />

försedd med en hängeman, som utför strupen<br />

sträckte sig til bröstet, och war sä djup, at<br />

C den


Grodno, Augustus 1778.<br />

34<br />

den nästan räckte til jorden. Pannan war<br />

smal, hornen inböjde och tungan blaaktig.<br />

Wild-s_?t,eo, som upnär tre alnars högd, är<br />

mera arym och langhärig än Kon. Hr. Oxe<br />

häller detta Djur för de gamles Lapsus,<br />

l_^mß eller Kilon,dem han menar blifwit oratt<br />

fördelade och gjorde til särstilda arter. Herr<br />

P2H25 har anmärkt, at detta Oxe-stag, som<br />

fordom war sä allmänt öfwer hela Europa,<br />

nu mera blott finnes i L.itliauens Skogar,<br />

pä nägra ställen i Carpachiske Bergens gran-<br />

stap och kan hända pa Caucafus.<br />

För öfrigt har L.ichauen, Björnar,<br />

U?argar, Älgar, 6.oar, Filfrasar, Bäfrar,<br />

N)ild-kattor, m. m. samt ar i synnerhet<br />

rikt pä Fogcl-arter. Ibland detza bcstrifwer<br />

Hr. Oxe endast von I^inneß ?2sUB ?en»<br />

clulinuß) bekant af dess konstiga bo, hwilket<br />

af dun och fina trädar pä det förundranswärdaste<br />

sätt ihopwäfwes i stapnad af en<br />

pung, och, för desto större säkerhet, fästes<br />

wid de swagaste Wideqwistar öfwer watten,<br />

pä det ungarne icke ma blottställas för pähälsning<br />

af fiender. Foglen lägger 4 til 5 ägg.<br />

Herr l3il!jbert berättade äfwen, atBernsten<br />

ofta upgräfwes i L_.ithauens Skogar i<br />

stycken af en knytnäfwes storlek. Han tror<br />

detta ämne härleda sig frän en liten art Gran,<br />

som är mycket rik pa Kåda. L.ichauen har<br />

M^r-malmer, som gifwa 40 proCentlarn.<br />

Bland de öfrige Stor-FurstendömewMineralier


Grodno, Augustus 1773. 35<br />

licr nämner Herr Oxe et -stags Agacher,<br />

som tilstapnadcn mycket likna förstenade Granrötter.<br />

De hafwa swarta ringar omkring stn<br />

oxel och beklädas af en gra skorpa. För öfrigt<br />

äro alle 3.itl)auens Hafs-Petrificacer<br />

wanligt agathiserade. Det är ock märkwärdt,<br />

at de därstides upgräfne Stcn-förwandlingar<br />

til större delen bestå, as sadane Djur, som egcnteliaen<br />

filuias i (!>^elsiön, såsom doralli'<br />

num (-otkl2ncjicum (en sä kallad lvlzcllepal2)<br />

m. fl. Idetta Land är äfwen en förundranSwärd<br />

myäenh.'t o.igta Sten-arter, Amethyster,<br />

Topazer, Jästider, Chalccdonicr,<br />

Kattögon, hwita Agnher, m. m. uptäckte.<br />

Föllande dagen besäg Herr Oxe dei<br />

Grodno, endast twä är tilförcne, pä Konungens<br />

enjkildta kostnad anlagde Manufacturwärk.<br />

De sysseismc redan 3000 Perft" r,<br />

som, under 70 Utlänningars anförande, tilwärkade<br />

Kläden, C'mlotter, Linne-wäfna,<br />

der, Bomullstyger, Silkestyger, Hattar,Silkesstrumpor,<br />

Spetsar, Gewär, Nälar, Kort,<br />

hwitt War, m. m. Ehuru Sille, Bomull,<br />

Järn, Färg-ämnen och fin Träd, iil dessa ar,<br />

beten insörstrifwas, sä föräolaS dock en an,<br />

senlig del inhemsie ra ämnen wid denna In,<br />

rättning. M.m tager Palsta Bondbarn til<br />

dessa arbeten och gifwer dem, j^mte kläder och<br />

föda, en liten handpenning. Man ser dock<br />

uppenbarligen, at ingen täftan, ingen hag<br />

hwätzar dessas flit, hwilket är sä mycket na-<br />

C 2 tur-


36 Grodno, Augustus 1773.<br />

turligarc, som den stickeligastc Arbetaren, oaktadt<br />

alt beniödande, är och förblifwer staf<br />

och icke k.ul förbättra stna wilkor. Det lilla<br />

Barnen förtjäna, afdrages ofta pä föräldrarnas<br />

räote- skulder, hwarföre ock en Flicka,<br />

som af Directeurcn upmuntrades til större flit,<br />

swarade helt behjertadt: Hwad winncr jag<br />

d^i:lned, at jag förkofrar mig? Jag blir<br />

ju likafullt min Herres lifegen. Arbetet<br />

blir mitt och sortjensten hans. Alle bearbetande<br />

hade et sä sorgcligt utseende, at Hr.<br />

Oxe ej kunde ästäda dem utan hjcrtats rörelse.<br />

Man hade wäl förestagit, at, efter<br />

witza är, gifwa de Arbetare friheten, hwilke<br />

förwärfwat stgnägon särdeles stickelighet. Men<br />

detta hälsosamma och billiga förstag förkastades<br />

utur det stal, at den frigjorde, i sädan<br />

händelse, icke stulle mera arbeta, och följaktligen<br />

Wcrket sakna Ve förfarnastehänderna.<br />

Emedlertid uphöja desse Inrättningar en Uplyst<br />

Konungs omtanka, och det sä mycket mera,<br />

som Han wärkstäldt dem midt under de<br />

waldsamme rörelser, hwilke stakade HanS<br />

Thron.<br />

Sällstapet blef med sädan öpcnhjertighet<br />

och höfiighttbjudit til Aftonmåltid af en Pälst<br />

Adelsman, at det mcd största nöje emottog<br />

hans kallelse. Wid ankomsten til hans HuS,<br />

förde Värden stna Gäster til Frän, gick sin<br />

wäg och wisade sig icke mera.Iet annat<br />

Land stulle man anse et sådant upförande för<br />

ohöf-


Grodno, Augustus 1773. 37<br />

ohöstigt. Här äter war det et prof af utmärkt<br />

aktning. Wärden hade et annat Sällstap<br />

af nägra Herrar, som icke taladeFransyska,<br />

men drucko sa mycket flitigare, och siledes<br />

sörestälde han sig, det hans Utländste<br />

G^ter stulle bättre finna stn räkning i sällstap<br />

med Fruntimren, hwaruti han si mycket<br />

mindre missräknade stg, som de Palste<br />

Fruntimren äro öfwmnätton muntre och wäl<br />

upfostradc.<br />

Följande dagen biwistades en Collation<br />

hos Vice-Cantzleren, hwarest 30 Adelsmän<br />

woro församlade at öfwerlägga om nägra angelägenheter<br />

til det förestäende RiksdagSmans-<br />

Walet. De buro alle Pälst Drägt och rakade<br />

hufwud, nägre fä uudantagne. Dc betygade<br />

djup wördnad för Wärdcn. Somlige<br />

kyste fallen af hans Päls, andre nedföllo och<br />

fattade hans knä. Säsom det särdeleS hörer<br />

til Pälsta gästfriheten, at icke spara Winet,<br />

si gingo ock flere Skalar omkring under maltiden.<br />

Wärdcn upgaf sjelf Skalen, lät fylla<br />

et stort Glas med Champagne- Win, drack<br />

det rent i botten och wände det sedan up<br />

och ned, at wisa , det han gjordt fullkomligt<br />

besked. Därefter gick Glaset pä<br />

samma sätt i ordning kring hela Vordet,<br />

och med samma Ccremonie. Men sedan<br />

man fullgjordt dryckes-pligten wid den första<br />

Skalen, hwilken icke tal nägon afprutning,<br />

äger hwar och en efter behag, päfylla<br />

C 3<br />

mer


38<br />

Grodno, Augustus 177F.<br />

mer eller mindre för de öfriga. Om aftonen<br />

gafs en munter Bal, hwarest Pälsse och Engelske<br />

dantsar omwärlade. Pälackarne äro<br />

gansta käre i sina egna dantsar, och ehuru<br />

desse hafwa fä förändringar, sig man dem<br />

dock fortsättas i halsannan timmas tid utan<br />

hwila eller ombyte.<br />

Sällstapet nödgades smyga stg bort frän<br />

Grodno, för at undwika den höftiga gästfrihet,<br />

hwarmed siere af Adelen sökte behälla<br />

si längwäga Gäster, längre än deras föresätta<br />

tid medgaf. Under fortsättningen af<br />

Resan, kunde Hr. Oxe ej undgä at anmärka<br />

det oräkneliga antal Judar, som öfwer alt<br />

wimlar i 2.ithauen. De äro tal-rike i pålen,<br />

men ststnämde Stor-Fnrstendömc är deras<br />

Hufwud- qwarter. Man cfterfrägar en<br />

Tolk; straxr anstaffas en Jude. Man kominer<br />

til en Gästgifwaregärd, och en Jude är<br />

Gästgifware, en Jude staffar Hästar, en<br />

de äger dem, en Indc kör dem, och detta<br />

Land är förmodeligen det enda i werlden, där<br />

man far se Judar befatta sig med Åkerbruk.<br />

Ingenstädes kunna wägar wara sämre<br />

än i 2.ithauen. De äro lagde genom Skogarne<br />

ikrokar, utan minsta plan eller uträkning,<br />

ofta si tränge, at en Wagn mcd möda<br />

kan framköras; än oftare tilsparradc af träd,<br />

stackar och rötter; stundom äter si sandigc,<br />

at 8 Hästar knapt förmådde framdraga dc<br />

Resandes Wagn. Skjutsgässarne woro gemenli-


L.ithauen, Augustus 1778. 39<br />

ligen af 10 eller 12 ars äldcr, men tillika<br />

nog raste, at utan Sadel rida hela 5 milen<br />

i stäckte, endast klädde i en Skjorta och et<br />

par Linnebyror. Broarne woro äldrige, förfallne,knakade<br />

och hotade brista hwart ögneblick.<br />

Andre Resande hafwa anmärkt, at detze<br />

Skogar ofta af ästeld sattas i en brand, som<br />

räcker hela länga tiden. Man ärfor dock, at<br />

sadane Skogs-eldar oftast i hemlighet antändas<br />

af Böndcrne, som äro förbundne at til<br />

sine Herrar ärligen aflämna et wist mätt Terpentin.<br />

Det war gansta sällsynt at fä st nägot<br />

Träd, som icke pa nägot sätt blifwit stadadt<br />

af eld.<br />

Den 17 ankom Herr Oxe til Minst,<br />

hwarest et nyss sturadt Rum. tilräcklig ren<br />

Halm och skäligt goda anstalter för Bordet,<br />

idel beqwämligheter, dem man wanligt nödgats<br />

umbära, gaf dc Resande nägon wedcrqwickelsc<br />

efter en högst bcswärlig färd ifrän<br />

Grodno.<br />

Följande morgon infunno sig de Resande<br />

uti Jesuiter-Klostret, hwarest dagen förut<br />

et Riksdagsmans- Wal warit cmstäldt. De<br />

blefwo där icke utan swärighet emotlagne. En<br />

Person af anseende utkom, efter längt omswep,<br />

och frägade Främlingarnc pä Tysta om<br />

deras ärende. De swarade stg wara Engelske<br />

Adelsmän som reste, at bese Landets märkwärdigheter.<br />

Han betygade strart stn förundran<br />

däröfwer, at deras Drägt war si stat<br />

C 4 och


Minst, Augustus 1773.<br />

40<br />

och enfaldig, särdeles at de icke buro Sablar,<br />

och rädde dem at icke underlata Landets<br />

plägsed, särdeles i anseende til Sido-gewäret,<br />

si framt de wille blifwa ansedde för Adelsmän.<br />

De ingingo därpä utiKlostret och funno<br />

de ftäste af Adelen ännu församlade, at<br />

dricka pä saken. Man drack där ätstilliga<br />

Skalar med alla formaliteter. Dessc Adelsmän<br />


Augustus 1778. 41<br />

Furusticka fastades i en wäggspringa och tjcntc<br />

för Ljus. Allmogen handtera detta stags<br />

lyseld si wärdslöst, at Herr Oxe ofta nödgades<br />

släcka dc eldgnistor, som fäldes eller<br />

genom sprakning kastades i den Halmkärfwen,<br />

pä hwilken han lag. Lithuanste Bonden är<br />

en mästare at hjelpa stg med litet. Hans<br />

Kör-rcdstap har ej en enda spik, mindre nägot<br />

annat Järn. HanS Betsel och Remtyg<br />

göras af Bast; HanS Skor af Näfwer. Hans<br />

hela Drägt bcstär af en gros Skjorta, et par<br />

Blaggarns-byxor, en Walmars-tröjaeller Far,<br />

stinns-päls och en rund swart Mössa. Hans<br />

Koja liknar en hop pä hwarandra wräkte stackar,<br />

med et stuttande tak. En syn, somi<br />

Herr Ox« ögongjorde et starkt afbrott, när<br />

han jämförde 2.itl)auens belägenhet, med<br />

Schweiziska LandtmanncnS Bygnader ochlefnadssatt.<br />

Schweizaren är öpenhjertig, fri,<br />

nägot ohöfsad, men tjenstfärdig. Han lyftar<br />

pä Hatten och hälsar mcd en nick, men<br />

ästar samma höfiighet tilbaka. Han retas<br />

af minsta pack och lätcr icke ofreda stg onäpst.<br />

Pälste Bonden däremot är krypande och stafwist.<br />

Han bugar stg ned til jorden, dä han<br />

möter en Resande, och sätter icke Mössan pä<br />

hufwudet, förr än denna är utur stgte. Sä<br />

snart han hörer ljudet af en Wagn, stadnar<br />

han mcd stn Kärra. Bäde Schweiy och pålen<br />

skryta dock af sin frihet. Men stilnaden<br />

är den, at friheten uti Schweitz finnes jämt<br />

C 5<br />

spriddi


42<br />

Z.ithaucn, Augustus 1778.<br />

spridd, da den däremot i pålen endast tilhör<br />

fä Personer och följakteligen utgör det wärsta<br />

siags dcspotisme.<br />

Herr (^oxe märkte icke sällan Personer,<br />

som woro dcswärade af Martofwor. En<br />

ryktbar sjukdom, känd under namn af plica<br />

Po_onic2, fast den äfwen är gängse i llngern.<br />

Den tros härröra af en starp och seg wätsta,<br />

som intränger i härens rör. Stundom<br />

angriper den hela hufwudet, stundom endast<br />

witza lackar. Symptomcrne äro olike, efter<br />

hwars och ens kropps beskaffenhet ,- sisom kläda,<br />

swullnad, utfiag, febrar, matthet, hufwudwärk,<br />

yrsel, m. m. Detzeplägor aftaga<br />

i den män häret tofwas, men om hufwudet<br />

rakas, äterkomma dc med witzhet, til dess nytt<br />

här hinner wäxa och emottaga det onda, som<br />

lroS wara ärftcligt och, i detz wärsta grad,<br />

äfwen smittar. Doctor VicZc, som länge<br />

tvistats i pålen och undersökt denna sjukdom,<br />

härleder den dels frän luften, som,<br />

i anseende til Kärr och Skogar, är osund,<br />

och, i anseende til de Carpathiste Bergens<br />

granskap, kännes starp midt under<br />

Sommaren; — dels frän elakt watten, det<br />

Allmogen nyttjar utan wal, mera af lättja<br />

än brist pä bättre; — dels af folkets ringa<br />

omsorg' at bibehälla snygghet. Ståndspersoner,<br />

som i ststnämde omständighet äro mera<br />

omtänkte, äro siledes mindre blottstälde för<br />

Mar-


s.ithauen, Augustus 1773. 43<br />

Martofwor, än det sämre folket, och Stadsboen<br />

mindre än Landtmannen.<br />

Den 20 Augusti lämnades Pälsta Gräntscn<br />

w>d Byn Tolotziu, som före delningen<br />

tilhörde pålen, men nu mera lyder under<br />

Rysta Spiran.<br />

Vihang.<br />

Första Capitlet.<br />


44<br />

Ditzidenterne.<br />

iHarnesk genom förtryck och kränkte rättigheter,<br />

woro de, som spelade en märkclig role<br />

under dessa rörelser, och man w,!l därföre<br />

meddela en kort underrättelse om deras uphof,<br />

klagopu'ikter och öden.<br />

Under 3i^ismuncl hade ej allenast<br />

de infödde Pälackar, som bekände sig til<br />

Grekiska Kyrkan, utan ock alla öfrige frän<br />

Catholsta Bekännelsen skiljaktig? Sccter ärhällit<br />

en fri ReligionS-öfning, jämte Säte och<br />

Stämma pä Landets Riksdagar. Desse Ocatholste<br />

ui.l)crsätare, antogo gemensamt namn<br />

af Oistidcnter, emedan de sins emellan, i<br />

anseende til Religionen woro af delade tänkesätt.<br />

Man hade försäkrat dem om alla Medborgerliga<br />

rättigheter, lika med Catholikerne.<br />

Til deras desto större säkerhet, war en Artikel<br />

i denna del införd uti Grund-Lagarna, eller<br />

?2


Disiidenterne. 45<br />

möten sända Landtdud (Fullmägtige), bcröfwade<br />

dem deras Kyrkor och dref dem stuteligen<br />

utur pålen, icke sisom Distideuter, utan<br />

sisom Arianer.<br />

Catholikerne wunno därigenom en ny öfwerwigt,<br />

och började smäningom bringa Dissidentcrne<br />

i trängmäl. Man framsökte en<br />

gammal Lag ifrän I


46 Distidenterne.<br />

ställningar, men utan at winna något tilDissld.-nt.rnas<br />

fördel. Catholikerne yrkade beständigt<br />

och häftigt, at Distldentcrnas rättigheter<br />

w^ro redan genom flera RlkSdags,bestut<br />

asstastadc, samt at dem nu mera hwarken<br />

tilkom Borgerlig förmän eller Religionsfrihet.<br />

Ibland motstandarne utmärkte stg Bist<br />

af Cracau. Dä Rysta och Prcuslsta<br />

HofwenS Mcmoirer uplästcs, upstod sidant<br />

buller, at man fruktade et upror. Konunaen<br />

lämnade s^,fö-Salen, utan at, efter<br />

manligheten, urstjuta sammanträdet til följande<br />

daaen. l^im3B, Bistopen af Gnescn,<br />

wägrade äfwen at sitta. Radsherrarne at!ildes'.<br />

Följande dagen war hettan lika häftig<br />

och de til Disiidenternas fördel gjorde förställningar<br />

asstogoS helt och hällit. At icke<br />

aldeles stöta dc medlande Magter, befalteS<br />

wäl Vistoparne upsitta nio Artiklar rörande<br />

Disiidenternas Religions -frihet, dock utan<br />

at äterkalla de redan widtagne kränkande be-<br />

stut. Disiidenterne började därföre, under<br />

de nämde HofwenS bestydd, inga i Confederationcr,^af<br />

hwilka den första grundlades i<br />

Thorn. Ätstilllgc missnöjde Catholikcr dcltogo<br />

i dessa sammansättningar, som snart fingo<br />

Politiska förcmäl, sä at den Catholsta Adelen,<br />

under sten at förfara lindrigare med<br />

Ditzidenterne, började anlägga planer at utföra<br />

egna klagomal. Furst N,2^ivil, som redan<br />

wid Walet, mast arbetat emot Konungen/


Ditzidenterne. 47<br />

gen, satte sig i spitsen för en wäldig tropp<br />

P^ackar, hwilke offentcligen antogo namn af<br />

Malcontrnter. Detze sammansmälte snart<br />

mcd Ditzidenterua. Konungen lät da sammankalla<br />

en Urtima Riksdag, sisom enda med,<br />

let at förekomma et inbördesKrigoch tilfrids,<br />

ställa Nysta Kejsarinnan, hwilkens Troppar<br />

redan stodoi nägden af UDarsau. Men faran<br />

oaktadt furmos Ständerne si uphetsade,<br />

at intet syntes kunna uträttas. Bistoparne<br />

af Cracau och Riow talade i synnerhetmcd<br />

den största bitterhet, si at et Rystt partie<br />

den is:de October 1767 öfwcrrassade och til<br />

Rytzland bortförde detze Prelater, där de suto<br />

i fangstigt och härdt förwar til liörjan af<br />

1773. Pä dc öfrige Ständerne gjorde detta<br />

owäntade steg et särdeles intryck. En Commission<br />

tilsattes med fullmagt at afgöra Ditzidenternas<br />

twist och anspräk, hwilket omsider skedde<br />

til HofwenS nöje,idet et förstag, cttuphäfwa<br />

alla nyare emot dem widtagneFörfattningar,<br />

bifölls pä Riksdagen 1769. Dock ärat märka,<br />

det Rysta Troppar dä lago i Warsau<br />

och kan hända hade mera inflytande pä omröstningen<br />

än Ständernas egit tänl-esttt, ty<br />

man fann snart, at bitterheten emot Ditzidenterne<br />

förblifwit llka häftig, fe»st utbrottet<br />

afböjdes. pålen ätnjöt emedlertid nägra<br />

ögneblicks lugn.<br />

Under dessa hwälfningar nödgades Konungen<br />

än foga sig efter de medlande Magiers


48<br />

Ditzidenterne.<br />

ters förestrift,än efter Ständernas omröstning,<br />

Sjelf betagen til och med all skymt af Egen<br />

magt. Men Honom förestod en ännubekymmerfullare<br />

belägenhet. Han nödgades snart se Sitt<br />

Land sönderstitaS af et Religions-krig, Sig<br />

Sjelf bcröfwad de oumgängcligaste behofwer<br />

och nödsakad at lefwa af Sina wänncrS friwilliga<br />

sammanstött, föga bättre ansedd än<br />

en Statsfänge i Sin Egen Hufwudstad, i<br />

yttersta fara at mördas och omstdcr i nödwändighct,<br />

at ej allenast afträda Sina bästa<br />

Provincer at Sina Graiiliar, utan ock at,<br />

emot Sina Egna undersatare, söka beskydd<br />

hoö de Magter, som styckat Hans Rike.<br />

De Pälste Malcontenter hade wäl sina<br />

stal at ogilla det, som blifwit beslutat pä<br />

Riksmötet. De widtagne mätt liknade mera<br />

en owilkorlig förestrist af en Ryst Vice-Konung,<br />

än et besiut af fria Ständer. Det<br />

wäld, som föröfwadespä de bortfördeBistoparne,<br />

hade lagt et odrägcligt twäng pä de<br />

qwarblefnaS omröstningar. Därtil kom, at<br />

Konungens mot-parti fortfor i stn<br />

owilja e-<br />

mot HanS person. De Catholstas hat emot<br />

Ditzidcnterna utbrast därföre snart i et allmänt<br />

upstäud. De gjorde Confederationer til<br />

förswar af stn Tro. At si mycket kraftigare<br />

förmå stna Religions- förwanter til deltagande,<br />

satte de Frälsarens och Jungfru l^2ri«<br />

Bilder ra Fanorna. Pä andra sidan sigs<br />

Palsta örnen med öfwcrstrift: Segra eller<br />

dö.


Ditzidenterne. 49<br />

d3. För Religion och Frihet. Pä andra,<br />

et rödt Kors med pästrift:Idetta<br />

tecken stall du segra. Soldaterne tecknade<br />

sina kläder med Kors, sissm wid dc fordne<br />

Korsfärderna. De uproriste intogo Cracau<br />

och Fästningen Bar i podolien. Konungens<br />

Troppar, som sändes emot dessa Coufcdercrade,<br />

blefwo dels slagne, dels öfwertalade at<br />

med dem göra gemensam sak. Rådet fann<br />

sig i nödwändighct at sjelft anhälla, det de<br />

Ryste Troppar mätte awarblifwa til Rege-<br />

ringens säkerhet, hwilket<br />

utan swärighet be-<br />

wiljades. Wid de träffningar, som sedan föreföllo,<br />

hade gemenligen Ryssarne öfwerhanden.<br />

De Confedercrade, som upmuntrades<br />

of Österrike, samt understöddes frän Frankrike<br />

med penningar och Officerare, woro dock<br />

l ständ, at fortsätta inbördesKriget frän 1763<br />

til 1773, dä den ryklbara delningen gjorde<br />

slag i saken. Blodsutgjutelser och wäldsamheter<br />

göra denna Del af Pälsta Historien<br />

full af skuggor;men det försök atmördaKonungen,<br />

som därunder föreföll, förtjänar ati<br />

synnerhet och omständeligen anföras.<br />

ru>2wlki, General i de Confedererades<br />

Armee, grundlade denna nedriga anläggning,<br />

som stulle utföras af 40 sammanswurna, för<br />

hwilka I^uligvvlKi, Bts2vvenlKi och KolmlKi woro<br />

Hufwudmän. Detze tre hade gifwit ?u.<br />

l2vvlki den heligaste ed, at antingen lämna<br />

Konungen lcfwande uti hans händer, eller<br />

D ock


Ditzidenterne.<br />

50<br />

ock at mörda honom. De sammanswurne<br />

förklädde stg til Bönder, gömde sina Wapen<br />

och Sadlar i Hö-latz, och insmögo sig siledes<br />

i Warsau, utan at ädraga sig minsta<br />

misstanka. En Söndags afton, den 3 Scpt.<br />

1771, samlades en dcl af Mördarne pä den<br />

si kallade Capucms -gatan, hwarest Konungen,<br />

klockan emellan 9 och 10 wäntades frän<br />

et besök, det Han aftagt hos PrinS<br />

tl


Dls;id.'nterne. 51<br />

clden; cmann^n gaf Honom et Sabelhugg,<br />

som gick in til hufwudstalen. Dc fattad<br />

sedan Konungen i halsduken och satte sig til<br />

samt siäpade Honom, i sädant tilst.lnd,<br />

ungefär steg genom g.'t^rna. Det mar<br />

en synnerlig sörsyn, at, cduru flere Kulor<br />

gingo gei^oin KoiiungcnS Päls och Kläder,<br />

hwilke ännu f^lwa!v,s til minne af denna grym-ma<br />

händelse, lifm_'! Konungens Person ,cs.'<br />

as dem : och anmi desnnnerligare ,<br />

l^'.,l!(r, al, m,?t uti en Hlifmudst.id, et sädant<br />

buller icke stulle samla ftlk ul efterfrågan<br />

om anledningen därtil. Men Warsau<br />

har inga Lyktor pa gatorna, och natten war<br />

owanligt mörk. En Ryst Skildtwakt anropade<br />

Mördarnc, när de släpade Koinlngen förbi;<br />

men såsom en af de sammangaddade snv.,<br />

rade pä Palsta, gjordes ej widarc hinder.<br />

De, som östvergifwit Konungeli, spridde snart<br />

försträckelsen tit Slottet, dwarest alt kom i<br />

största hapcnhet och willcrwalla. Fot-Gardet<br />

styndade til stället, där anfallet ssedt, men<br />

man fann där endast Konungens Hatt blodig<br />

och HanS Härpung, hwilket styrkte den fruktan,<br />

at Konungen blifwit mördad. De sammanswurne<br />

kommo emedlertid undan; och säsom<br />

de snart funno, at Konungen icke förmådde<br />

följa dem til fots, emedan Han redan<br />

war si godt som liftös af den wäldsamma<br />

medfartm under släpandet, satte de Honom<br />

til Häst, pä det deras flygt mätte sa<br />

D 2 myc-


52<br />

Ditzidenterne.<br />

mycket mera kunna pastyndas. När de kommo<br />

ti! graswcn s^m omgiswer Staden, nöd-<br />

. de Konungen at ferccra Hästen, ftin<br />

twä gängor och afbröt benet, hwarföre<br />

ingen sattes pa en annan. Sa snart de<br />

hunnit öfwer graswcn, började dc plundra<br />

Konungen, l^ulc^vlki siet af Honom det Preu-<br />

(lwarta Örns Bandet, med det wid-<br />

/ndc Diamant-Korset, för at i förwäg<br />

iunna försäkra pul^vvlki, det Konungen wär-<br />

I.!';en war gripen och i wäntan. Pa KoiiungenS<br />

begäran lämnade man Honom dock<br />

HanS NaSduk. HanS Tastbok undgick äfwen<br />

deras rof-lystnad. Därpä reste n^gre i för-<br />

!v/:i, at, til behörig ort, frambära tidningen<br />

om denna framgäng, och<br />

Konungen bcwaka-<br />

des endast af 7 Personer, dem KolmlKi ans,<br />

/de. war öfwermätton mörk, och<br />

högst okunnige om wägen. Hästarne<br />

tröttnade, sä at Konungen nödgades en stund<br />

följa partiet til fots, ehuru Han blott hade<br />

en Sto, sedan den andra blifwit förlorad i<br />

vrcnlighetcn. Dc fortsatte flykten, dock utan<br />

at ftlja nägon wäg, hwarföre dc ej heller<br />

hunno långt ifrän N)arsau. Men säsom tiden<br />

war dem dyrbar, sattes Konungen äter<br />

til Häst. Twä Personer höllo Honom wid<br />

handen en pä hwardera stdan, och den tredje<br />

förde Hästen wid tygelen. Konungenmärkte<br />

snarc, at de togo kosan ät Byn Butakow,<br />

hwarest en Ryst Tropp lag. Han underrättacc


Ditzidenterne. 53<br />

tade dem du om den fårade lupoat därblifma<br />

crtappade, samt at Ryssarne wisserl.^cn<br />

stulle ötaga sig Hanä befrielse. Ehuru besynnerlig<br />

d,'nna Konungens förtrolighet synes,<br />

si är den likwäl et bewis af Hans skicklig-<br />

het och öfwerläggning, äfwen under en si hi-<br />

ffclig belägenhet. Han sörestälde<br />

Sig med<br />

skal, at Hans ledare skulle, widäsyn af Rysta<br />

Troppar, fullborda mordet a Sin Person<br />

och taga flygten. Däremot förmildrade Han<br />

deras grymhet med en sa n,'.Umcnt warning,<br />

och bragce dem pä den tankan, at Han icke<br />

war sinnad rymma. Emedlertid, sisom Han<br />

fann Sig icke kunna uthärda i den ställning,<br />

de nödgat Honom antaga, bad Han dem ätminstone<br />

lämna Sig en annan Häst och en<br />

Stöfwel. Detta bifölls. Konungen Sjclf<br />

betygade sedermera i Sitt Tal inför Ständerna,<br />

at en af dc sammangaddade, wid namn<br />

Kallna, som af de öfriga ofta tilfrägades,<br />

om man icke skulle snart dräpa KouZmgen,<br />

ej allenast afstyrde et si blodigt upsit,<br />

utan ock wärden förste, som öfwertalade<br />

dem at hlmdtera HanS person mcd mera<br />

menstlighct. Det war äfwcn Kutlma, som<br />

bemedlade, at Konungen bekom en Mössa och<br />

den nämde Stöfwclen, af hwilka persedlar<br />

Konungen befann Sig i högsta behof, dels<br />

för kölden, som mycket angrep Hans sirade<br />

hufwud, dels för den pläga, som siundcligen<br />

tiltogiHans blodiga fot. Sedan de wan-<br />

D 3 kat


54<br />

Ditzidenterne.<br />

kat af och an, funno de sig omsider pa wägen<br />

til Bielany, och hade ej hunnit mer än<br />

en half mil frän Warsau. M>m förnyade<br />

äter som oftast den frågan til lvolmiki, om<br />

det ej war tid at mörda Konungen, och det<br />

desto trägnare, ju mera swarigheterne tiltogo<br />

at komma undan.<br />

Bäde Gardet och flere Adelsmän tilHäst<br />

hade begifwit stg til wägs at följa de ftm-<br />

manswurne pä spären. När de kommo til<br />

den omtalade grafwen, funno de där Konungens<br />

Päls, genomdärad af Kulor och slöto<br />

däraf,at Konungen ej mera kunde wara widlif.<br />

De sju sammangaddade, som ännu hade<br />

Konungenisitt wald, fortsatte kosan til Skogen<br />

wid Bielany, men dlcfwo där hastigt<br />

skrämde af en Ryst Patroull, siat fyra togo<br />

flykten. Kort därefter blefwo de tre, som<br />

nu mera woro omkring Konungen, anropade<br />

af en Ryst Utpost, hwilket hade den wärkan,<br />

at ännu twä af dem förskingrades. Konungen<br />

war siledes ensam mcd KolinlKi; bägqc<br />

til fots. Konungen utbad Sig at fä hwila<br />

et ögneblick, hwilket KolmlKi wägrade med<br />

blottad Sabel öfwer Konungens hufwud, men<br />

tillade, at bakom Skogen war en Wagn stämd<br />

til mötes. De kommo omsider til Porten af<br />

Bielany Kloster, och sisom Konungen märkte,<br />

at KolinlKi bäde war okunnig om wägen<br />

och därjämte tycktes blifwa willrädig och tankespridd,<br />

sade Han til honom: "Du str ju,<br />

"At<br />

!


Ditzidenterne. 55<br />

"At du ej wet hwilken wäg du stall gä. Lät<br />

"mig gä in uti Klostret och rädda du dig<br />

"bäst du kan." "Nej," swarade KollnlKi,<br />

"Jag är cdsworen." Dc gingo widare och<br />

kommo til Mariemont, et Lust-Slott som<br />

ligger mil frän warsau- Dä först<br />

igenkände KolinlK, hwar han war, och tilstadde<br />

omsider Konungen sitta. Under dessa ögneblick<br />

bemödade Sig Konungen at winna KoliniKi,<br />

genom de ömastc föreställningar om bestaffenheten<br />

af HanS gerning och hans answar, i<br />

fall han stulle underlata sitta stn Konungi<br />

frihet och frälsa Hans lif, dä det nu ensamt<br />

berodde af honom. Hon utlade äfwen med<br />

Sin manliga wältalighet och styrka, huru föga<br />

en ed af sidan egenskap kunde förbinda.<br />

KolmtKi tycktes känna nägot sammets -agg,<br />

men sade, efter nägon öfwerläggning: "Om<br />

" jag lösgifwer Eder och förerEder tiltvar-<br />

"sau, hwad blir följden? Mangriper och af-<br />

"rättar mig." "Nej," swarade Konungen,<br />

" jag giswer dig mitt hedersord,at intet ondt<br />

"stall hända dig. Dock, om du twiflar därpä,<br />

"si sitt dig nn strart i säkerhet. Jag tror<br />

"mig finna wäg til nägon ort där jag är<br />

"trygg, och om nägre stulle wilja upfpära<br />

"dig, si lofwar jag at wisi dem en helt an-<br />

"nan kosa än den du tager." Kol!nlkikunde<br />

ej längre sta emot den rörelse, som redan<br />

war upwäckt i hans bröst, utan kastade sig<br />

til Konungens fötter, bönföllom tilgift, för,<br />

D 4 band


566 Ditzidenterne.<br />

band sig med ed at beskydda Konungens Person<br />

och lämnade sitt öde ät KonungensNäd.<br />

Konungen förnyade dä det löfte Han redan<br />

gifwit och skyndade Sig, ätföljd af Kolin/Ki,<br />

til en i granstapet belägen Owarn. KolinKi<br />

klappade pä Porten och föregås, det en<br />

of Röfware plundrad Adelsman begärte hus.<br />

Men dä ingen swarade, sönderslog han en<br />

ruta pä fenstret, med päyrkan at dörrenmätte<br />

öpnas. Mölnaren, som sörestälde sig at<br />

Kolln/Ki och dess Följeslagare til äfwentyrs<br />

sjelfwa woro Röfware, wägrade z timmas<br />

tid at insläppa dem, til dess Konungen yttrade<br />

Sig: "Om wi wore Röfware, si kunde<br />

"wi ju äfwen si lätt sta in hela fenstret,<br />

"som bräcka en ruta." Detta stal hade stn<br />

wärkan och dörren öpnades. Konungen nedsatte<br />

Sig och strcf följande Billet til General<br />

Öfwcrste för Hans Lif-Garde:<br />

f^r une elpecs lie miracls je lviz lsuve c^es<br />

rnmns 6e_s 2_ll2illins. lvis ici 2u petit<br />

woulin cle Venex gu plutot ds<br />

me tirer 6'ici. lvis bleile, M2iß z>2B kort.<br />

Med största möda kunde nägon förmas at<br />

fortskaffa denna Billet til Marsau, af fruktan<br />

at falla i de cmgifne Mfwares händer.<br />

KolinlKi ärböd sig ock nu at återställa hwad<br />

han röfwat frän Konungen wid plundringen;<br />

men Konungen lämnade honom i besittning<br />

af alt, utom det blä Bandet, som tilhörde<br />

Hwita Örns Orden. När Budbäraren aflam-


Ditzidenterne. 57<br />

lämnat Billettenirvarsau, blef glädjen obestriflig.<br />

Occe^i styndade sig tilOwarnen,<br />

Åtföljd af en Gardes-Tropp. Idörrenmötte<br />

honom KoliniKl med dragen Sabel, men<br />

lämnade honom inträdet, si snart han igen-<br />

kände Generalens Person. Konungen hade<br />

emedlertid insomnat af matthet, pa golfwet,<br />

höljd mcd Mölnarens Kappa. Generalen kastade<br />

sig straxt för Konungens fötter, kyste<br />

Hans hand och kallade Honom Hans Majestät.<br />

Mölnaren och hans Husfolk blefwo<br />

icke litet bestörte öfweren sidan syn, och föllo<br />

äfwen pä stna knä. Konungens första fräga<br />

war, om nägre af Hans Sällstap blifwit<br />

mördade wid anfallet; och da (^occe^i swarade,<br />

at en war dödad och en illa sirad,<br />

tycktes Konungens glädje öfwer Sin Egen<br />

räddning mycket förminskad. Konungen sit-'<br />

te Sig därpå i Generalens Wagn och äterkom<br />

til Warsau emot kl. 5 om morgonen.<br />

Alle gator, där Han framfor, woro uplyste<br />

af Faktor och upfylde af Folk, som ropade<br />

of glädje: Ronungen lcftver ännu. Pä<br />

Slottet lämnades dörrarne öpne, pä det alle<br />

Personer af Ständ mätte äga tilträde betyga<br />

stn glädje öfwer Konungens lyckliga äterkomst.<br />

Alle trängdes omkring Konungens<br />

Person, at kyssa hans handcr eller ätminstone<br />

widröra HanS kläder. Til och med Koimlki<br />

blef öfwerhopad med höfligheteroch hälsad<br />

för Konungens Befriare. Konungen Sjelf<br />

D 5 war


58 Ditzidenterne.<br />

war si rörd af alla detze betyg af liit och<br />

kärlek, at Han sedermera förklarat, det Han<br />

aldrig haft nägon gladare stund i hela Sin<br />

lifstid. Han förgät faran af Sina sir och<br />

tilfredsstälde de närwarande med berättelsen<br />

om Sin fara och de swärigheter som mött<br />

wid HanS räddning. Därefter undersöktes<br />

siret, och man fann, det äfwen hufwudstälcn<br />

war städad, dock icke äfwentyrligt. Likwäl<br />

aflopp icke förbindningen utan största<br />

smärta, i anseende därtil, at blodcn stelnat<br />

och klibbat häret fast wid städan, hwittcn<br />

därjämte, för säkerhetens skull, wid undersökningen,<br />

fordrade at huden med knif lossades.<br />

l.uli2xvlki och Bts2vvenlKi, med flera af<br />

detta band, blefwo sedermera grepne. Pä Konungens<br />

förbönblefwo alle de, som lätit bruka<br />

stg til denna ogerning, friade frän dödsstraffet<br />

och dömde til Fästnings-arbete, utom<br />

oesse 2 Hufwudmän. Konungen utwärkade<br />

äfwen hos Ständerna, at de grufweliga pläaor<br />

och det faseliga straff-fttt, som i Pälsta<br />

Lagen stadgas fr Konunga-mord, icke wid<br />

detta tilfälle wärkstäldes. KolinlKi nyttjades<br />

sisom witne wjd ransakningen. I^uKgvvsKioch<br />

Btl2wenlKi undergingo sit straff mcd frimodighet,<br />

utan at lata märka den minsta anger öfwer<br />

sin gerning, den de fast mera ansigo för et<br />

Patriotistt och förtjcnande wärk. Det bör ej<br />

he^er förtigas, atPäfwiste Nunticn, som war<br />

förbittrad bäde emot Ditzidenterua och emot<br />

Ko-


Ditzidenterne. 59<br />

Konungen Sjclf, den han ansig för dessas<br />

beskyddare, ej allenast upmumrat dc sammansmurna<br />

och gifwit deras företagande sitt bisall,<br />

utan ock wälsignat dcwapcn, med hwilka<br />

en sa ohyggclig gerning skulle wärkställas.<br />

?ul3nlki, hade si stor skicklighet, at han icke,<br />

under hela Kriget, föll i stna fienders hän-<br />

der. Man arkande honom för en Officer af<br />

utmärkta egenskaper. Han lefde nägon tid<br />

landsflyktig, gick omstder i Amcricanst tjenst<br />

och söll wid stormen för Snvauha 1779.<br />

En wccka ester dc nämde HufwudmänS af,<br />

rättande, sändes lxolmlki utom Riket, och wistadcs<br />

da (1778) i Semigallien, där han ätnjöt<br />

en ärlig Pension af Konlingcn. Han<br />

war född i Cracauste Palatinatct, af ringa<br />

härkomst, men antogs til Officer af I>n!^vsKi.<br />

Han tycktes hafwa "fattat det beslut at frälsa<br />

Konungen, isran det ögneblick, dä I.uli2n><br />

lki och stl3venlKi skildes frän troppen. Äfwen<br />

sedan han öccrsördt Konungen til N)arst.u,<br />

syntes han dock stundom twahogse om han<br />

gjordt rätt, i det han bcswikct sina Kamrater.<br />

Konungeli lät rikcligen försörjaden i händelen<br />

skjutne Hcjdukcns Änka och Barn. Detz<br />

kropp blef med mycken högtidclighet begrafwen,<br />

och en Pyramid upsattcs pä Griften<br />

med följande pästrift: lllc jZcet (3ec>sZM3<br />

Lul/.Zu, c^ui I^e^em Bt2niBl2um /^u<<br />

Zullum, nekclliiz pZlsjciclorum te!iB impeti»<br />

tum,


60 Ditzidenterne.<br />

chpeo 6elen6ens, Zemin2tiB citibnB conloz.<br />

luB Zloriose occuduit. kicjeliz Bu!)cliti nscem<br />

luZen3 I^ex Kocce poluit monumentum, illius<br />

in l^uc^iem, 2!iis exein^lc». Denna päffrjft<br />

läses där ock pä Pälsta.<br />

De tre Magterne nödgades stuteligen eftergifwa<br />

det huswudsakligaste af Ditzidenter,<br />

nas pästäende, för at winna mera wigtiga<br />

fördelar, ncmligcn pålens styckning och en<br />

ny RegeringS-forms införande. Ditzidenterne<br />

äro ännu utestutne frän Säte pä Riksmöten<br />

och i Rädct. De mäste ätnöjasig med<br />

Religions-frihet och Kyrkor utan Klockor. De<br />

kunna dock antagas til Bisittarc i lägre Rätter<br />

och biträda deDomstolar, som afgöra deras<br />

Rcligions-mäl. hafwa nu<br />

en Kyrka i U)arsau.<br />

Andra Capitlet.<br />

pålens delning.<br />

Il^ven de Magtcr, som styckade pålen,<br />


pälens delning. 61<br />

sin Hufwudstad intagen af en Palst Konung,<br />

dsterritista Huset hade en Halst Konung<br />

ot lacka för Wiens räddning. Och justdessc<br />

tre Magter, hwilkas stridiga fördelar ansägos<br />

säsom en grundwal förpålens trygghet, samraddes<br />

til dess stickande.<br />

Konungen af preutzen utkastade Planen,<br />

palsta preutzen hade länge ej allenast<br />

for dess folkstyrka och fruktbarhet, utan ock<br />

för dess belägenhet, warit begärligt för den-<br />

ne Monarchcn. Han hade<br />

under Krig<br />

l^ft flere ölägenheter däraf, at Hans Tyste<br />

Länder, genom denna Pälsta Province, afsturos<br />

frän Östra preutzen. pålens ställning<br />

war gynnande för detta forstag. Han<br />

hade ej en gäng tagit nägot wärksamt steg<br />

emot de Confedererade. Men da all ting war<br />

i höasta oreda, och därjämte Pest härjade det<br />

olyckliga Riket, lät Han, genom Sina Troppar,<br />

taga bestttningaf palsta preusten, under<br />

förcgifwande, at Han endast sökte hälla<br />

Pch-smittan frän Sina egnaLänder. Tryggheten<br />

af denna intagning berodde dock ännu pa<br />

Österrikiska och Rysta HofwenS biträde;och dä<br />

Konungen föreslog Kejsaren at äfwen göra sina<br />

cmspräk gällande pä den sidan, sigs snart<br />

en Österrikisk Armce sammandraga sig pä Pälsta<br />

Gräntsen, hwilken, för at äfwen afböja<br />

Pest-smittan, intog hela den landsträcka, som<br />

nu mera blifwit en Österrikisk Province. Pälackarne<br />

sjelfwe woro i den fulla<br />

tankan, at<br />

dche


62 pålens delning.<br />

desse Troppar nalkades til deras hjelo, emc,<br />

dan det icke kunde falla dem in, at Berlin.'<br />

ste och Wieuste Hofwen i denna del, kunnat<br />

inbördes öfwerenskomma. Caxe<br />

har därjäinle blifwit underrättad, at Nysta<br />

Kejsarinnan, som da war inwcklad ined Krig<br />

emot porten, och således utur ständ satt at<br />

förekomina en sidon plan af dc twänne öfrige<br />

Magter, sa mycket häldre biträdde Dell:!!^>'-uttastet,<br />

som Hon därigenom l!cf försurad,<br />

at Kejsaren stulle afbryta all förbindelse<br />

med Tutten, at Hon Sjelf kunde tilagna<br />

Sig et betydcligt utan dlodsulgjutelse.<br />

Osmcrenckon-mciscn understrefs därföre<br />

uti Petersburg i början af Februari!<br />

1772. Detta alt gick si tyst, at man i<br />

N?arsnu ej därom hade någon aning, och<br />

Engclste Ministern i Perersburg försporde<br />

ej däraf det minsta, förr än 2 månader efter<br />

Ratisicationcn af Plenipotentiairernos underskrift.<br />

Iseptember, samma ar ingaf<br />

Kejserliga Amlv.ssadeuren til Senaten i U3arsall,<br />

sörsta Mcmoiren om dess HofS anspråk,<br />

hwarefter det Rysta och Prcusista Hofwets<br />

fordringar icke länge uteblcfwo. Protestatio,<br />

ner si af Senaten som flera EuropeiskaHof<br />

hwilke guaranterat palcu:- besittningar, saknades<br />

icke; men här war en fråga, som icke<br />

lät ufgöra sig mcd penna och bläck. De fordrings,ägande<br />

Hofwen yrkade Ständernas<br />

sammankallande, hwilket af Konungen wärk,<br />

stäl-


pälens delning. 63<br />

stäldes i följandeordasätt: "Säsom frän in,<br />

"gendera sidan nägot hopp misär sig, och at<br />

"widare upstof endast stulle ådraga de Land-<br />

" staper, hwilka man behagat lämna utan an-<br />

"spräk, de bedröftigaste följder, sä aret Riks,<br />

"möte, efter de tre HofwenS pästäende, be-<br />

"rammadt til den 19 April 177^, emcdlcr-<br />

"tid, tror Konungen och Senaten sig än en<br />

"gäng böra, til undwikande af förebråelse,<br />

"åberopa Guarantierna af Friden i Oliva."<br />

Ständerne samlades, och Rikets bedröfliga<br />

ställning oaktadt, gick Delnings-författningen<br />

icke igenom utan största swärighct. Landtbädcrne<br />

tycktes, med fast upsit, sitta sig emot<br />

delningen, hwilken tanka Konungen oryggligt<br />

biträdde, ehuru Han hotades bäde med assittning<br />

och frihetens förlust. Et rykte utspriddes,<br />

at, i händelse af motstånd, Warsau<br />

stulle plundras, hwilket satte Stadens<br />

Inwänarei yttersta bestörtning. Genom alla<br />

möjeliga mätt och steg, kom man omsider si<br />

w!da, at delningen blef samtyckt, i Senaten<br />

med blotta sex, och ibland Landtbäderna med<br />

en enda rösts öfwcrwigt. Bestulet blef man<br />

upstof wärkstäldt och Provincerne aflräddes.<br />

Nägre Adelsmän dristade wal med öpnaManifester<br />

ogilla Ständernas förhällande, men<br />

utan at ådraga stg nägon upmärksamhet. Pålen<br />

förlorade 5 Millioner undcrsitare,af bwilka<br />

1,500,000 lades under Rytzland, 2,500,000<br />

under Rejsaren och de öfrige under Preussen.


64<br />

pålens delning.<br />

sen. wästra pälen war den känbaraste förlusten,<br />

ty därigenom förlorades alla RiketS<br />

förmäncr af Handelen pä Weixeln, emedan<br />

Konungen i preutzen belade alla til Danyig<br />

gäcnde Waror med den drygaste Tull.<br />

Gräntsorne woro wäl utstakade i Dclnings-afhandlingen;<br />

men Österrike ochPreussen<br />

utsträckte dock än widare stna fordringar.<br />

Kejsaren tog bort Casimir och yttrade Sin<br />

ästundcm at äfwen bcmägtiga Sig Cracau<br />

och Raminick. Konungen af preutzen förklarade,<br />

det HanS Egen säkerhet icke tillät<br />

Honom bifalla sidant, utan at Sjelf tilägna<br />

Sig något motswarande, och utwidgade Sig<br />

ur detta stal, äfwen pä Sin sida. Rysta<br />

Kejsarinnan, som emedlertid sätt frid med<br />

porten och blifwit ledig frän ?uZatleKewsta<br />

oroligheterna, bragte omsider de nämde Magier<br />

därhän, at de nöjdes ät första Delningsutkastet.<br />

Tredje Capitlet.<br />

Pålens Regerings -ftitt.<br />

frågan om de nämde Landstapers<br />

aftradande war afgjord, äterstod at stadga<br />

en ny Regerings-Form för Riket. De tre<br />

Mmistrarne ingofwo däröfwer stna Hofs betänkcMe,<br />

med förklaring, at all motsäjelse<br />

wore fruktlös och stulle illa uptagas. Likwäl<br />

fllN-


Legerings-Form. 65<br />

furmos nägre Adelsmän sä ständaktige, at de<br />

med styrka lade sig emot alla förändringar i<br />

en sa laggran omständighet. Ryste Ministern<br />

blej flera resor hindrad, under det han upläste<br />

sin En Adelsman talade i<br />

synnerhet med sidan häftiqhct, at alle de närwarande<br />

daröfwer föllo i häpenhet. Ministrame,<br />

so,n icke förstodo Pälsta Spräket^<br />

och hörde en Landtbäd uttrycka sig med sidan<br />

hetta, anmodade en Castellan at pä Fransyska<br />

tolkainnehället af detta Tal. Men denne<br />

Ursäktade sig, och förebar, det han icke<br />

ägde noa färdighet i detta Spräk, för at mata<br />

sin Landsmans tolk wid detta tilfälle. En<br />

annan Adelsman, som war af Ministrames<br />

tänkesätt, utlade därpä den nämde Talarens<br />

inkast iall deras widd. Den, för sitt Lands<br />

Stats-författning, nitiske Pälacken hade ock<br />

nog dristighet, at ej allenast offenteligcn tacka<br />

nämde Adelsman för dess nit, at sä kraftigt<br />

frambära hans tankar för Ministrame, utan<br />

ock at kläda denne Compliment uti en fin och<br />

stickande Zronie, som mycket roade en del<br />

af den församlade Adelen. Motstöndet war<br />

si häftigt, at et helt är gick förbi,innan den<br />

nye Regerings-Formen blef gillad.<br />

Den bestar af följande Hufwubstycken:<br />

1:0, pålen stall ewärdcligen förbllfwu<br />

tt Wal-Rlke. Ehö, som dätuti söker ändring,<br />

stall anses såsom fiende af sitt Fädernesland,<br />

.6 2io,


66 Regerings-Form.<br />

2:0, Ingen Utländning skall kunna wäljas<br />

til Konung, utan en infödd Adelsman,<br />

som äger Gods i Landet. En Son af en<br />

Konung stall icke kunna wäljas efter sin Fader,<br />

icke heller efter sin Farfader, utan mäste<br />

twa Konungar regerat,, innan han kan<br />

komma i fräga wid Thronens besättande.<br />

3:0, pålen stall ewärdeligen förblifwa<br />

et fritt Rike och Regeringen Republicanst.<br />

4:0, Regeringens handhafwande stall besiä<br />

däruti, at Rckets Lagar hällas ihclgd,<br />

och at en jämnwigt bibehälles emellan Konungen,<br />

Rådet och Adelen. Därföre stall et<br />

Ständigt Rad uprättas, hos hwilket Lagssipningen<br />

hwilar.Idetta Rad stall Adelen,<br />

som emellan Riksdagarne warit utestulen<br />

frän Riksstyrelsen, deltaga.<br />

Herr doxe häller före, at denna Regerings-Form<br />

mera bidrager tilRikets wanmagt<br />

än dess upkomst. den första punkten<br />

ulestänges Saxista Hofwet och alla främmande<br />

Prinsar, hwilke, med sina egna Arftändcrs<br />

biträde, stulle kunna gifwa pålen nägon<br />

wigt. Genom den andra förswinner alt<br />

hopp at undgä de ffakningar och olyckor, som<br />

ätfölja Wal-Riken. Genom den tredje är<br />

det Riks-förderfweliga l^iberum Veto bragt<br />

til bestand, si at den, som will äsiadkomma<br />

oredor, blott behöfwerköpa en enda röst,- och<br />

igenom den fjerde är Konunga-magten, som<br />

strut


Rikedagar. 67<br />

förut war för mycket kringskuren, sä godt<br />

som aldeles gjord til intet.<br />

Lagstiftande Magten hwilar hoS Ständerna<br />

pä fria Riksdagar, där äfwen de mast<br />

RikS-wärdande ärender, sisom Krig, Fridsförbund,<br />

Beskattning, m.m. ensamt afgöraS.<br />

Zfrän den Tredjes tid hafwa<br />

Riksdagarne warit bragte pä ordemetig fot.<br />

Fordom berodde det af Konungen at utsätta<br />

Mötesplatsen; men sedan s_.ichauen förknippades<br />

med pålen, borde hwar tredje Riksdag<br />

hällas iGrodno. Nu Regerande Konungen<br />

kallar dock Ständerne ständigt til warsau.<br />

Tiden til Riksmöten utsattes emellan<br />

Michaclisdagen och Jul. Deordentelige Riksdagar<br />

sammankallas hwartannat är af Konungen<br />

med Senatens biträde. Med Kallelse-brefwet<br />

til Palatinerna följer et kärt utkast<br />

af de ärender, som skola företagas.<br />

Riks-Ständcrne bestä af Konungen, Rädet<br />

och Adelens Fullmägtige eller Landtbäderne.<br />

Konungen presiderar, understriswer och<br />

utfärdar bestulen, men har ingen röstiRiksförsamlingen,<br />

sä framt icke Parterne äro lika<br />

delade, dä Konungen äger at afgöra frägan.<br />

Däremot kan han hälla Tal för Ständerna<br />

och föreställa sin mening; hwilket nu<br />

Regerande Konungen med Sin förträffliga<br />

tale-gäfwa, oftast med framgäng wärkställer.<br />

Dä Konungen ärnar tala, teser Han Sigup<br />

E s af


68<br />

Riksdagar.<br />

af Throncn, nalkas nägra steg och utropar?<br />

Jag kallar Stats-Ministrame til Thronen.<br />

Detze framgä dä och ställa sig nära<br />

Konungens Person. De fyra Stor-Marstalkarne<br />

sia därpä i golfwct med stna Stafwar<br />

och den främste ropar: Ronungen är redo<br />

at tala, hwarefter Konungen börjarSitt Tal.<br />

Rädet bestar dels af Andeliga dels af<br />

weridsliga Ledamöter. De förre, ellerBistoparne,<br />

taga företrädet för de sednare.<br />

Dche äter äro dels<br />

palatiner, en art Landshöfdingar, tilsatte<br />

för lifstid, som i Krigstider äro förbundne<br />

at gifwa Riket et wist antal Troppar<br />

och dem anföra, samt i Fridstider döma öfwer<br />

förefallande Mal, efter gamla Feudal-<br />

Systemet. — Dels<br />

Castellaner, som äro et stags Vice-Palatiner,<br />

hwilka dels anföraTroppar, dels utföra<br />

andra Mal i PalatinenS ställe och under<br />

hans befäl. — Dels<br />

Rronans Höge ämbetsmän. Detze<br />

äro 10; twä Stor-Marstalkar, en af pålen<br />

och en af L^ithauen, 2 Stor-Cantzlerer, 2<br />

Vice-Cantzlerer, 2 Stor- Skattmästare och 2<br />

Under -Marskalkar. — Deste Radsherrar tilsattes<br />

fordom af Konungen, men nu mera<br />

nämner Konungen en af de tre, somdärtil föresiäS<br />

af Ständiga Rådet.<br />

Landtbäderne wäljas säsom wid wäreRiksdagsmans-Wal,<br />

ihwart Palatinat. Sä snart<br />

man


Riksdagar. 69<br />

man är Adelsman och fyllt 23 är, är man<br />

skicklig at utföra detta förtroende, utan widare<br />

granskning.<br />

Wid Riksdagarne tilgar silunda:<br />

Konungen med Ständerna afhör Riksdags-Predikan<br />

i Warsaus Domkyrka. Därefter<br />

wälja Landtdaderne sin Marskalk, hwilket<br />

bör stc innom tre dagar. Twa dagar därefter<br />

hålles ?lenum, dä Landtbädcrnc kytza<br />

Konungens hand och Ledamötcrne intaga sina<br />

rum pä Riks-Salen. Wid främsta ändan af<br />

Rummet sitter Konungen pä en Thron, under<br />

en Himmel. Midt emot Honom, wid<br />

andra ändan, ses de tio Höge Embetsmännerne<br />

pä Landstolar. Pä bägge sidor intaga<br />

Vistopar, Palatiner och Castellancr sina platser<br />

i tre rader, äfwen pä Landstolar; och bakom<br />

dem sitta Landtbadcrne pä Vänkar, som<br />

äro hölgde med rödt Kläde. Detze infinna<br />

sig med blottade hufwud, men Radsherrarne<br />

bära sina Mötzor. Därefter upläsas P3N2<br />

l^onv^n^, hwarunder Marstalken, eller ock<br />

hwarje särstildt Landtbad, har rättighet at afbryta<br />

upläSningen medelst föreställningaf mi§l.ruk<br />

som inritat sig, wid hwilkcn Artikel som<br />

hälst, samt at däri begära ändring. Stor-<br />

Cantzleren föredrager klagomälet, Konungen<br />

nämner tre Radsherrar och Marstalken sex<br />

Landlbädar, at bringa det i form. Omsider<br />

wäljcs et Utstött at granska Kammar-wcrket.<br />

Lcdamöterne af Ständiga Rädet wäljas efter<br />

E 3 nya


70<br />

Riksdagar.<br />

nya Regerings-formen, med mänga omstän,<br />

digheter. Detta alt stall wara afgjordt in,<br />

nom tre weckor. Därefter föredrages Riksdags-mälen<br />

särstildt för Konungen och Rädet,<br />

och särstildt för «andtbäderna. Det som<br />

angär Kammar- märket, afgöres efter masta<br />

rösterna, men alle Rikswardande ärender mäste<br />

afstutas med Landtdädernes enhälliga bifall.<br />

Innom 6 weckor mäste Riksdagen slutas.<br />

Pä första dagen af sjette weckan haltes<br />

därföre plenum, De afgjorde Mälen upläsas<br />

och införas uti Handlingarna. Medan<br />

Landthäderne rädgöra, afdömcr Konungen,<br />

biträdd af Rädet och 13 Landtbäder, de til<br />

Riksmötet wädjade Mal, samt lifssaker som<br />

röra Adelsmän, m. m. Sluteligen underssrifwes<br />

Riksdags.bestutet af Landt-Marstalken<br />

och Landtbaderne.<br />

Urtima Riksdagar hällas pä samma sitt,<br />

endast at frägorne straxt föreläggas och alt<br />

afgöres innom fjorton dagar.<br />

I^ibemm Vew är en rättighet, den hwarje<br />

Landtbäd äger at, med et nej, göra alla<br />

de öfrigas enhälliga bifall til intet och uphäfwa<br />

hela Riksmötet. En si orimmelig rättighet<br />

har intet exempel i nägot annat Rike. Ar<br />

1652 pä en Riksdag i tvarsau, dar nägre<br />

wigtige ärender förehades, upsteg en Lithuf,nst<br />

Landtbäd, BjcjnlKi och ropade: Jag<br />

wägrar. Gick sedan sin wäg, men kom ättr,<br />

protesterade hos Stor-Cantzleren emot<br />

det.


Riksdagar. 71<br />

det, som hades för händer, och betygade, at<br />

om et Riksmöte, som si mitzwärdade Landets<br />

Lagar, widare fortsattes, skulle han anse det<br />

för et inbrott i p^a. Detta gaf första anledningen<br />

til I


72 Riksdagar.<br />

Pälffe Konungarne waljas pä volasiätten,<br />

en half mil utom warsau. Midi<br />

pä detta fält ses twännc in,tängningar, den<br />

ena för Rädet, den andra för Landtbäden.<br />

Den förra är affäng och omgifwcn mcd et<br />

slags Wall eller Dlkc. Kärt för Walct upsättes<br />

där en Trädbygnad, som har tak men<br />

vpna stdor, och kallas S^opa. Denna ned^<br />

rifwcs si snart Walet ssedl. Den andra instängningen<br />

är rund och fallas Rola. Där<br />

samlas Landtbäden under bar Himmel. Radet<br />

intager först sin plats uti Szopa och afgör<br />

gemensamt med Landtbäden nägre ärender,<br />

som höra til ändamälet af detta Möte.<br />

Därefter sammanträder Rädet med Landtbäden<br />

uti Rola, hwarest Stolar och Bänkar<br />

äro stälde i samma ordning, som uti Riks-<br />

Salen wid Ständernas plenum.<br />

Dä en Konung dör, börjas Interregnum,<br />

och Ärke-Bistoren af Gncsen emottagcr Sty<<br />

relsen, utfärdar Kungörelsen om Thron-lcdigheten<br />

samt påbjuder Ständernas sammankomst.<br />

Först hälles en Sammankallclses - Riksdag<br />

(Oiet ol c^onvoc^tion) uti Warsau, med lika<br />

myndighet, som et manligt Riksmöte. Primatenär<br />

där ordförande och företräderKonungens<br />

ställe, dock med den stillnad, at han icke<br />

jntager Throncn, utan sitter pa en Landstol<br />

mM uti Riks-Salen. De närwarande utfärda<br />

Päbud och Mrfattningar, ändra och<br />

Mka Rcgenngs-sättct, stadga P26?. t3


Riksdagar. 73<br />

t 2och utsätta dag för Wal-Riksdagcn. Ingen<br />

miss tid är i Lagen utstakad för Walet.<br />

Upstof och hinder bero af de a dane marande<br />

stämplingar. Detta mellanssifte är ganska<br />

bullersamt. Lagstipningcn uphörer och Adelcn<br />

begär stundom opätaldt hwarjehanda oredor<br />

och sjelfswäld.<br />

Sä snart man kommit öfwerens om de<br />

hufwudsakclige punkter wid det förestäendeKonunga-Walet,<br />

ingär man uti en Gcneral-Confederation<br />

med förbindelse at gemensamt understödja<br />

det bestut, som kommer at tagas.<br />

Wal-Riksdagsmännerne samla sig pä be,<br />

stämd dag. Warsau och nägden däromkring<br />

är dä ofta en städeplats af oordning ochstundom<br />

af blods-utgjutelse. De förnämste af<br />

Adelen infinna sig i spitsen för sina egna talrika<br />

Troppar, samt ätföljde af Vasaller och<br />

Vetjenter til et stort antal. Hwar och en liten<br />

Landtknes, som kan underhälla nägon flock,<br />

förer den dä med sig til Hufwudstaden.<br />

Wal-Riksdagen öpnas med en Mässa och<br />

Predikan, som af Primas, Senaten och A^<br />

delen afhöresiCatdedral-Kyrkan, hwarefter<br />

alle taga i behörig ordning til vola. Räds,<br />

herrarne intaga Szopa, Landtbäderne Rola<br />

och den öfrige Adelen det kringliggande fältet.<br />

Bägae de i Walet deltagande Ständen samlas<br />

sedan i Rola. Primas tager sin plats<br />

midt uti Församlingen och förelägger dem de<br />

Handlingar, som blifwit bragte i ordning wid<br />

E 5 den


Riksdagar.<br />

74<br />

den föregående Sammankallelses-Riksdagen.<br />

Därefter lämnas främmande Ministrar tilträde<br />

och frihet at tala tilThron-Ccmdidaternas<br />

förmän. Detta räcker mänga dagar och<br />

skulle kanske aldrig taga ända, hälft enhällighet<br />

är nödwändig til alla beslut. Men gemcnligen<br />

äro främmande Troppar i granstapet,<br />

som pästynda utstaget. När ändteligen<br />

Maldagen är utsatt, samlas Senaten och<br />

Landtbäden, sisom förut, i Rola, och den<br />

öfriga Adelen upstässersig tropp-wis efter si-<br />

na särskilda Län, med sina Standarer, jämte<br />

de förnämsta frän hwart Stäthällaredöme<br />

til Häst. Primaten uprepar CandidatcrnaS<br />

namn, faller pä knä och sjunger en Psalm.<br />

Räd'herrarne och Landtbäderne förena sig därpä<br />

hwar och en med sit Läns Troppar. Primas<br />

kringfar, antingen tilHäst, eller i Wagn,<br />

tll hwarje Tropp, insamlar Rösterna och utropar<br />

sedan den, som fatt de ftästa. AdelsmHnnerne<br />

rösta icke särstildt för hwar Person,<br />

utan hela Corpsen af et Palatinat ropar<br />

til Primas dens namn, pä hwilkcn de§<br />

förtroende fallit. Därefter upbryter hela Församlingen.<br />

Följande dagen samlas de alla<br />

äter pä vola. Den nye Konungen utropas<br />

6 nyo, och bud affärdas til honom med tidning<br />

om dch Wal, ty ingen af Candidaterne<br />

är närwarande. Därpä utsattes Krönings-<br />

Riksdagen ochStändcrne stingras. Gemenligen<br />

bestrides Walet, men de främmande Tropparne<br />

styra


Rammarwärtet te. 75<br />

styra alt til rätta. Aro de mitznögde nog<br />

manstarke, si upkomnm et inbördes Krig.<br />

Fjerde CapMet.<br />

Gm pålens Rammarwärk, Handel,<br />

.Rrigs-wäsende, m. m.<br />

Iflid den undersökning, älften af sina<br />

manliga tilgängar. Man nödgadessiledes äf-<br />

wen taga mätt at afhjelpa en si ansenlig til-<br />

kommen Ballance. De Inkomster, som wid<br />

nämdeDelning förlorades,inflöto dels af missa<br />

Starosticrs förläning, hwilka nu höra under<br />

andra Magter, dels af Tullen pä sveixeln,<br />

som nu upbäres af Konungenipreusen,<br />

dels af Salt-Grufwornes afkastning,<br />

hwilken endast för wielitsta steg öfwer 20<br />

Tunnor Guld.<br />

Det blef siledes nödwändigt at ätaga sig<br />

strängare Beskattning, och sedan den blifwit<br />

bragtiordning,harKronan följandetilgängar:<br />

1:0


76<br />

Rammarwärket le.<br />

1.0, ludarnes Mantals-Skatt, som är<br />

päökad til tre Floreger för hwarje Person.<br />

2:0, Fjerdedelen af Starostiernas aftastning.<br />

Detze äro et stags Lifttids-Förläningar,<br />

dem Konungen fordom bortge, men<br />

hwllka nu til Kronan indragas si fort de bllfwa<br />

lediga.<br />

3:0, Acciscn pä starka drycker.<br />

4:0, Tobacs-handeln, som är Regal.<br />

5:o, Tu!l-inkoi^sten < frän hwilken nu meisa<br />

Adelen icke är befriad säsom förr.<br />

6:0, Rök-afgift. Förr war den endast<br />

lagd pä 2.itl)auen, men erlägges nu ocksi i<br />

paien, och ehuru den utgör Allmogens enda<br />

Skatt, är den dock wida öfwer dch krafter,<br />

hälst för den sämsta Koja stattaS omkring 40<br />

Skilling.<br />

FörEgen Person upbar Konungen 778,000<br />

Riksdaler af Kron-Godscn och Talt-Wärkcn.<br />

At fylla den brist, som upkom wid Salt-<br />

Grufwornas afträdandc til Österrike, drager<br />

nu Konungen utur Skattkammaren 286,000<br />

Riksdaler, hwilka, jämte några förbättringar,<br />

hälla Honom stadeslös, sa at Han ungefär<br />

njuter af Staten samma Summa, som Hans<br />

Företrädare. Den anwandcs ock endast^ til<br />

Konungens Hofhällning. Statens hela Ofwerstott<br />

belöper sig sedan blott til 60 Tunnor<br />

Guld, hwilka skulle wara högst olilräcklige,<br />

si framt icke Rikets Högste Embetsmän hade<br />

ringa Löner och hufwudsakeligen räknade pä<br />

Krono-<br />

!


Handel. 77<br />

Krono-Förläningar. Därtil kommer, at Riket<br />

häller en fast odetydelig Armee; at delägre<br />

Embetsmän aftönas med pa'atinernes<br />

cnstildta medel, och Landt-Domare föda sig<br />

af sponlar, bäst de gitta.<br />

Utur pålen utgäende Handels-Waror äro:<br />

Säd, Hampa, L.in, Master, plantor,<br />

Skepps-Timmer, Beck, Tjära, Honung,<br />

svax, Talg, potaska och L^äder. Däre,<br />

mot införas: N)iner, Rläden, Siden- och<br />

Bomulls-Tyger, Tenn, Roppar, Stalarbeten,<br />

Silfwer, Guld, Glas, pä!swärk,<br />

m. m.<br />

pålens Handel kunde, i anseende tilLandets<br />

mänga Floder, bringas til et bättre läge;<br />

men fiere hinder ligga i wägen och afböja<br />

dch uphjelpande. Adelsmannen, som hade<br />

styrka, förlorar sit Adelstap, om han befattar<br />

sig med Handelsrörelse. Borgaren har<br />

sällan nog förmögenhet at anlägga Manufakturer<br />

och förädla Landets ra ämnen til Handcls-wägens<br />

förmon; ätminstone wägar han<br />

icke inga i sidane planer, af fruktan al blottställa<br />

sig för AdelenS prätzning. Bönderne<br />

äro stafwar, som ej en gäng äga frihet at,<br />

utan tilständ, sitta foten utom sin födelsebygd,<br />

lolian Albert gjorde tväl den wisa<br />

Författning, at äfwen Allmogen skulle obehindradt<br />

äga rätt at lämna sin hemort, idka<br />

Handel eller Wetenstaper, o. s. w. dock<br />

mcd den besynnerliga tilläggning, at Adelsman-


78<br />

Handel.<br />

mannens tilständ skulle först utmärkas; och<br />

det war just nödwändighetcn af detta tilständ,<br />

som hade bordt afffaffas.<br />

Ehuru pålen hämtar de flästa förädlade<br />

Waror ifrän utrikes Orter, stall dock, enligt<br />

de underrättelser Herr Oxe erhällit, öfwerwigten<br />

af det utgäendc Godset utfalla til Landets<br />

fördel, si at öfwer 8 Tunnor Guld ärligen<br />

inbringas, sedan de införde Waror äro<br />

godtgjorde (2).<br />

pålen har fordom warit ansedd förNordens<br />

Kornbod, men är nu mera pä långt när<br />

icke si fruktbart, som det kundeblifwa. Genom<br />

bättre Författningar skulle detta Rike<br />

ännu kunna förse halfwa Europa med Spannemäl.<br />

podolien och Riowsta palatinatet<br />

äro isynnerhet tjenlige til Äkerbruk, och afläta<br />

den masta Säden.Ibrist pä afsättning<br />

tilwärkas Bränwin, som mycket mitzbrukaS.<br />

Et förstag har wäl warit, at utföreDniesterströmmenöpna<br />

en Spanmäls-handel päSwarta<br />

Hafwet, men sidant blef, i anseende til<br />

hinder af bankar och grund, förkastadt. Af<br />

summa orsak hade man äfwen öfwergifwit et<br />

förstag, at genom Floden tTlotez, som faller<br />

iOdern, öpna en wäg ät Slesien och Tystland.<br />

>^<br />

(2)IOriginalet ttses: 555,555 Pund Sterling,<br />

hwilket är sannolikt en mitzräkning wid reductionen<br />


Armeen. 79<br />

land. Et förelagande, det KonungeniPreussen<br />

straxt wärkstälde, si snart palssa Preus-<br />

sen kom under Hans Spira.<br />

Konungen i pålen haller föregen räkning<br />

en Tropp om 2000 Man, som ensamt bero<br />

af Detz Person. Dctze äro egenteligen sä<br />

kallade Ulaner eller 2.ättberedne, som stiftewis<br />

ledsaga Konungen under Hans Resor. Af<br />

detza sig Herr Oxe, wid et af Konungens<br />

Lust-Slott, en liten Tropp af 30 Man. De<br />

äro til större delen Tartarer och mänga af<br />

dem äro Madometaner. Likwäl utgöra de<br />

en pälitclig Corps. De indelas iFrälse och<br />

Ofräise, men höra dock til en och samma<br />

Squadron. De förre bära Lantsar om fem<br />

alnars längd, de sednare Carbiner, men alle<br />

föra därjämte Sablar. Frälse - Ulanerne<br />

bruka Lantsarne pä samma sitt och med samma<br />

färdighet, som de Österrikiske Croater;<br />

men Ulanemes Lantsar äro smalare, kortare<br />

och strås i spitsen med en klyfd flik af rödt<br />

och swart Kläde. Detze Ulaners Drägt bestar<br />

af en hög fodrad Möha, en grön^Zacka,<br />

röda Underkläder, Vöxor, som räcka til fotknylan,<br />

samt et stags korta öfwer-byxor af<br />

hwitt Kläde. De äro alla rakade efter palsta<br />

sättet. Deras Hästar woro 14 spann höga,<br />

ganska eldige och starke at bära. För<br />

detta hafwa palste Hästar warit mycket utropade,<br />

och Konungen i preutzen har anskaffat<br />

sidane för sit Rytteri. Men under de<br />

in-


80<br />

Armeen,<br />

inhemste oroligheterne äro de sä förminskade,<br />

at Adelen nu köper Hästar frän Tartarerne.<br />

palssa och 2_.:thuanste Armeen stär under<br />

särstildta Fäldtmarstalkar, som icke bero<br />

af hwarandra; men i Fält commcnderar Konungen<br />

bägge. Ar 1763 bestod palsta Armcsn<br />

af : - - Caoallerie «- ,<br />

4703 Man.<br />

Infanterie , - - 6703.<br />

L.ithaulsta Armccn af:<br />

Caoallerie , 2497.<br />

-<br />

- - Infanterie och Artillcrie 4465.<br />

Därtil komma Vacantc 1350.<br />

Tilhopft , , 19,723 Man.<br />

Utom 52 Stabs-Officerare.<br />

Wid trängande nöd aflämnar Adelen Extra<br />

Troppar pä Konungens af Riksdag gilla-<br />

de utstrifning, och det efter witza stadgade<br />

Författningar. Dcha Troppar tjena endast<br />

för bestämd tid och gä ej utom Riket. Oftast<br />

bidraga de at styrka Confcdcrationcr och inhämska<br />

stridigheter.<br />

Hwar och en Adelsman har rättighet at<br />

hälla si mänga Troppar han behagar och förmär.<br />

Det är siledes förundranswärdt, at<br />

icke än större wälo begäs, än wanligen sker,<br />

i et Land, där den mägtige kan med wäpnad<br />

hand understödja sit mihnöje.<br />

Rytzarne kunna ock snart sagdt anses för<br />

en del af Nationella Armeen, sedan de si<br />

liing


Inwanare. 81<br />

läng lid legat i pålen. Hela Riket berodde<br />

af dem, strifwer Herr Oxe, och de framforo<br />

där med samma myndighet, som i en Ryst<br />

ProvintS. Konungen är, enligt Herr Oxe,<br />

utlätelse, föga annat än en Vice Noi, emedan<br />

Rysta Ministern drifwer Ärenderne efter<br />

sit Hofs förcstrift.Ipålen lago 1778<br />

10,000 Rytzar. Alle Garnisoner bestodo as<br />

Rystar och infödda gemensamt. Sjelfwa<br />

Tvarsau hade Rysta och palsta Skildtwakter.<br />

De§e Troppar hälla de mistnöjdc Adelsmän<br />

i tyglar. Olyckligt Rike hwarS lugn<br />

mäste bibehållas med utländska armar!<br />

Femte Capitlet.<br />

pålens<br />

fikets olyckor härleda stg frän detz orimli-<br />

«^/^ ga frihet. Mängc tänkande Adelsmän<br />

tilstä det sjclfwe. När Herr Oxe en gäng<br />

betygade sin förundran öfwcr et och annat<br />

mihbruk, swarade en närwarandc Adelsman:<br />


82<br />

Adelen.<br />

trade sig: tTlamnet af pälen är qwar;<br />

men palsta Nationen finnes ej mera til.<br />

Medborgare af alla Stånd lata besticka<br />

och köpa sig. Mange af främsta Adelen<br />

blygas icke at upbära pensioner frän utländska<br />

Hos, o. s. w.<br />

palste Undersitare kunna fördelasi Adelsmän,<br />

präster, Borgare, Bönderoch<br />

Judar.<br />

Adelen fördelasitwänne Claster. Den<br />

förra innefattar ledamöterne af Rådet,<br />

den sednare utgörcs af Rikets öfrige Adelsmän.<br />

Med Adelsman förstas en Person, som<br />

antingen sjelf äger fri jord i Landet, eller<br />

ock härstammar frän Föräldrar, hwilka besutit<br />

Frälse-jord, samt därjämte icke befattar<br />

sig med Handel och äger frihet at uppehälla<br />

sig hwar han för godt finner. Alle sädane<br />

Adelsmän äro, i stöd af sin Börd, lika ansedde,<br />

utan at heders-titlar eller Embeten däruti<br />

göra nägon wärkclig stilnad. Genom sina<br />

Fullmägtige deltaga de alle i Lagstiftande<br />

Magten. De äro alle skicklige ämnen til<br />

Rads-wärdigheten och kunna, wid ledigheter,<br />

anmäla stg til Thronen. Adelens stora friheter,<br />

i anseende til laglige tiltal inför Rikets<br />

Domstolar, äro redan anförde, palste Videts-


prästerskapet. 83<br />

dels-Corpfen är ganska talrik och följakteligen<br />

til en del mycket fattig, si ar de mast nödstälde<br />

icke sällan träda i tjenst hos de rikare,<br />

hwilke, såsom Feudal-Hcrrar, gemenligcn<br />

upwaktas af et stort antal Adelige Underhafwande.<br />

Säsom alle Adelsmän hafwa sina<br />

Röster bäde wid walen af Landtbud och wid<br />

sjelfwa Konunga-Magtens besättande, sa rönas<br />

ofta flerc ölägenheter, sä wäl af deras<br />

myckenhet, so:n af deras fattigdom. Konungen<br />

hade därföre i denna del önskat införa<br />

nägon instränkning uti nya Lagen, och före,<br />

slagit, at endast de Adelsmän mätte anses<br />

röstnings-gllda, hwilke besutto en wltz utslätad<br />

Summas ärlig inkomst. Men sådant sann det<br />

häftigaste motständ.<br />

prästerskapet erhöllaf ,pålens<br />

förste Christne Konung, mänga fördelar och<br />

Kyrko-gods. Detzc utwidgades ännu mera,<br />

si wäl genom de följande Konungars, som<br />

genom cnstildtas frikostighet. En billig fruktan,<br />

at störste delen af Landets Fastigheter<br />

skulle falla i Prästerskapets händer, wärknde<br />

omsider, är 1669, cl förbud emot dylike Donationer.<br />

Nu regerande Konungen har äfwen<br />

ätcrbragt under Kronan flera Gods, som blifwit,<br />

emot denne Författning bortstänkte.<br />

pälste Bissoparne hafwa, iftän Christna<br />

Lärans införande, som skedde genom PafwcnS<br />

F 2 )°.


84<br />

prästerstapet.<br />

den Tolftes NuntiuS, Cardinalen<br />

giclius, haft Säte och Stämma i Rädet. En<br />

rättighet, den de ännu besttta. Ärke-Bistopen<br />

af Gnesen är Primas och Vice-Konung<br />

wid timande Thron-ledighet. För detta tilsatte<br />

Konungen Biskopar efter behag, men nu<br />

mera utnämner han en af de tre,som därtil<br />

af Rädet förestäs. Konungens walbekräftas<br />

sedan af Päfwen.<br />

IKyrko-ärenderne har Prästerstapet sina<br />

egna Domstolar. Uti hwart Stift finnes et<br />

Consistorium, hwarifrän den med Utslagen<br />

mitznögde parten wädjar til Metropolitanste<br />

Domstolen, där Primas är ordförande. Frän<br />

bägge desta Rätter kunna Mal hanstjutas til<br />

paswiste tTluntiens Domstol, hwarefter inge<br />

widare wad äga rum. Men i frägan om<br />

Ägtenstaps-stilnad ochgifte inom förbudnaLeder,<br />

afgöras Mälen hos Päfwen, och god<br />

lösen mäste erläggas til Rom, med Rikets<br />

förlust. ICivile Mal dömes Clereciet af<br />

Borgerlige Rätter.IBrottmäl häcklas den<br />

anklagade af werldstig arm, dömes i Conststorio<br />

och lämnas ät Borgerliga Lagstipningen<br />

at straffas. Et stort mitzbruk är, at PäfwenS<br />

Vullor anstäs, innan Regeringen dem öfwersedt.<br />

Ingen Präst tilstädjes nu mera at bekläda<br />

werldstiga Embeten. För detta woro<br />

äfwen Prästerne stattfrie; men de äro nu<br />

mera stattlagde efter samma grunder, som de<br />

öf-


Borgerstapet. 85<br />

vfrige Undcrsitare, dock med den ssilnad,<br />

at deras Utlagor bära namn af friwilligt<br />

tilstott.<br />

Borgare kallas alla de, som bebo Städer.<br />

Under den gamla Feudal-Styrelfen kunde<br />

inge Städer upnä nägon synnerlig styrka.<br />

Volesl2UB införde därföre, är 1250, Tysta<br />

Stats-författningar, och inrättade til en början<br />

Cracau efter detta mönster. Planen utfördes<br />

widare och lämpades til flera Städer<br />

mcd den framgäng, at Borgcrstapet blef förmögit<br />

och af wigt för Riket. Borgare sände<br />

dä sina Fullmägtige til Riks-Möten, understrefwo<br />

FridS-Tractatcr, befordrades tilKronans<br />

Embeten, 0. s. w. Under Olimir den<br />

Stores Regering war en witz Borgmästare i<br />

Cracau Rikets Under-Marssalk och Kronstattmästare.<br />

Under sigjBmunci den första införlifwades<br />

Tracaus Borgerstap mcd Adelcn.<br />

Men i scdnare tider, har man wid hwart och<br />

et Konunga.wal, inskränkt Vorgerstapets rättigheter,<br />

si at dcst Ledamöter nu mera icke<br />

tilstädjas äga jordiLandet, om icke nära<br />

Städerna. De sända ej heller Fullmägtige<br />

til Riksdagarnc. Denna rätt är dem fräntagen<br />

pä den grund, at Borgerstapet icke är<br />

pligtigt gä i fält, utan blott förser Armeen<br />

mcd Wagnar och Wapen. Emedlmid äro<br />

Vorgarne Frimän, wälja sjclfwe sina Borgmästare,<br />

hafwa egne Domstolar, som afdö-<br />

F 3 ma


Bönder.<br />

86<br />

ma utan wads emottagande, och sta icke under<br />

Adelens wäld.<br />

Bönderne äro rent utaf Slafwar. Et<br />

Gods wärdcras icke efter dest widd och godhet,<br />

utan efter Böndernas antal, hwilke köpas<br />

och saljas mcd jorden, sisom Inventarii-<br />

Orar. Man bör dock göra stilnad emellan<br />

sä kallade Tysta och de Infödda Bönder.<br />

Under Vc>!esl2Us och Osimir den Store<br />

inflyttade et betydcligt antal Tyste Bönder,<br />

hwilke förbehållit sig at styras efter Tysta<br />

Lagen. Detze njuta större förmäncr. Deras<br />

Gärdar äro äfwen bättre bygde, bättre brukade<br />

och bättre försedde med kreatur. De<br />

äro renligare i sina hus och erlägga sina räntor<br />

med mera trygghet för Jordägaren.<br />

De infödde palste Bönders stafweri är<br />

däremot urgammalt, och war föreOssmirz tid<br />

si strängt, at en Herre, utan answar, lät<br />

dräpa sin Bonde, och dä denne dödde barn-<br />

lös, tilägnade sig Jordägaren hans ringa<br />

qwarlätrnstap. Bägge dcha orimlige rättigheter<br />

afstaffades är 1347, under Olimir, som<br />

därjämte tillade Bonden rätt at blifwa Soldat<br />

och därigenom en Friman. Denna wäl,<br />

görande Författninggjordes ljkwäl kraftlös genom<br />

d?n högmodiga Adelen, som utwärkade<br />

sig en rättighet, at aldrig kunna lagligen til.<br />

tas<br />

!


Bönder. 87<br />

talas af nägon Bonde. Det största wäld och<br />

den uppenbaraste orättwisa kunde siledes aldrig<br />

dragas för Domstol, mindre straffas,<br />

palsta Lagen har hundrade tals Författningar,<br />

som förtrycka Landtmannen, och det är<br />

nog bewis til Böndernas elände, at Adelen<br />

ej kunnat bibehälla dem wid sina Gods, utan<br />

at utsätta flcre härda straff för den, som öfwergifwer<br />

sin födelse-bygd.<br />

palsta Allmogen bestar dels af Rronodcls<br />

af Fräise-Bönder. De förresta under<br />

Starosterne och kunna, da de förtryckas, beswära<br />

sig wid en Hof-Rätt. Frälst-Bonden<br />

däremot beror oinskränkt of sin Herre. Til<br />

är 1763 war blott en pligt utsatt förden Adelsman,<br />

som dödade sin Bonde; men et sidant<br />

brott blef dä omsider förklarat för lifssak.<br />

Likwäl har Bonden sä swärt at leda<br />

nägot iBewis emot en Adelsman, at nämde<br />

Lag är knapt gällande. Större delen af Adclen<br />

anser ännu Bonden föga bättre än et<br />

oskäligt kreatur. Nägre uplystc och ömsinte<br />

Adelsmän hafwa däremot gifwit sina Bönder<br />

en art frihet, och funnit en ganska stor fördel<br />

däraf tilfalla både demstclfwc ochBönderna.<br />

TamoilKi war den förste, som ar 1760<br />

gjorde sex Byar, uti Masovista palatinatet,<br />

fria. Detta steg hade den wärkan pä<br />

folkökningen, at dä förut,idetze Byar, en-<br />

F4dast


Bönder.<br />

88<br />

dast föddes 43 Barn om aret, wäxte, under<br />

de första tio frihets-aren, deföddas ärliga antal<br />

til 62, samt ifrån 1770 til 1777 räknades,<br />

wid en anstäld undersökning 77 födde<br />

om aret. Deste Byar hade ock ansenligt tiltagit<br />

i wälmagt. ?smoilKiß inkomster hade<br />

blifwit tredubbelt förökade,och dä han förut<br />

nödgats förse Böndcrne med Hus, Dragare<br />

och Utsäde, kunde de numera ej allenast ftelfwe<br />

förskaffa sig desta behof, utan ock med<br />

Penningar godtgöra de dagswärken, dem han<br />

tilförene war twungen emottaga i brist af annan<br />

tilgäng. Dä ?2moilKi understref Fri-<br />

Hcts-Brefwct, yttrade han för Bönderne sin<br />

fruktan, at de til äfwentyrs kunde missbruka<br />

hans godhet och falla pä brottstiga utswäfningar.<br />

— Nej, swarade de enhälligt, silänge<br />

wi icke ägde mera, än den staf wi höllo i<br />

handen, kunde ingen ting upmuntra ost til flit<br />

och ärlighet; men sedan wi blifwit försäkrade<br />

om ägande rätt til wära Hus och war Boskap,<br />

lära wi nog akta ost för det öfwerdäd<br />

at förstöra ost sjclfwa. Förut hade ZzmoilKi<br />

ofta nödgats plikta för sina Bönders oordenteligheter,<br />

hwilke i fylleri öfwat stagsmäl och<br />

nägon gäng begädr mord pä Resande. Un,<br />

der deras srihcts-tid har twärtom sällan nä-<br />

Zot klagomal öfwerdem inkommit.<br />

war si förnöjd med denna sramgäng, at han<br />

kort därefter stigas alla Bönder pä sit Gods.<br />

Detta exempel följdeOreptovitX) Vice Cantzler


Bönder. 89<br />

tzler af 2.ithauen, samt Abbee Ll^t?atow.<br />

l^i. En Resande, som besökt ststnämde Herres<br />

Ägendom, försäkrar, at de där boende<br />

Bönder tyckas wara et frän palsta Allmogen<br />

särstildt stägte, si wäl ianseende til deras<br />

muntra utseende, som sediga upförande<br />

och wälmäga. De hafwa af egen drift uprest<br />

en Pelare til sin Herres minne, med en<br />

pästrift, som til Eftcrwerlden frambär deras<br />

tacksamhet.<br />

Prins st2nill3UB, Konungens Systers-<br />

Son, har äfwen frigifwit fyra honom tilhöriga<br />

Byar nära Ularsau, och gar si längt<br />

i stn mennisto-kärlek, at han sjelf, underwi-<br />

sar sina Bönder om genaste sättet at förbättra<br />

deras wilkor. Slafweriet hade si försoffat<br />

Allmogens tankekraft, at ganska fä furmos,<br />

som kunde bruka en Äker pä behörigt<br />

sätt. Prinsen besökte därföre sjelf desta Byar,<br />

uplyste Inwanarne om derasmisttag, gaf<br />

dem mönster til bättre redssaper, reglor för<br />

Vi-stötsten, Bostaps-stötsicn, m. m. ochhade<br />

den glädjen at dageligen se sina underhafwandes<br />

tillväxande wälmaga.<br />

Likwäl äro sidane friheter icke orygge,<br />

lige. En Jordägare har endast magt at för<br />

sin lifstid meddela sidan förmän, och en<br />

Arfwinge kan uphäfwa densamma. Lagen<br />

har si stadgat stafweriet, at cnstildtas wälgö.<br />


90<br />

Judar.<br />

görande hjertan finna et oöfwerwinnerligt motstånd.<br />

Tiden kan ensam göra ändring däruti,<br />

och dä de adelsinnade ledas af ömmandekänslor,<br />

stall egennyttan segra pä de öfrigashärdhet<br />

och fördomar.<br />

Judarne hafwa ipålen stora friheter.<br />

De hafwa inkommit i Riket under Olimir<br />

den Stores Regering och hafwa mycket för-<br />

ött sig. Hela Rikets handel gick genom de-<br />

BoojetlKi förpacktadeKro-<br />

ras händer.<br />

nans inkomster til Judar, och man kallar<br />

hans Regerings-tid Judarnas Gyllene Ålder.<br />

Sädant wäckte Adelens skäliga afund,<br />

och en Lag gjordes, som förböddylika arrenden<br />

til denna Nation.<br />

Uti wista Stader, sisom Casimir, posen,<br />

mcd ftcra, tillätes Judar wara bofaste,<br />

men i de öfriga är dem endast tilstadt atmistas<br />

tide-tals och wid Marknader. En Mantals-statt<br />

erlägges för hwart hufwud, utan<br />

ofseende pä Kön eller älder. Wid sista Mantals-strifning,<br />

1773, steg deras antal,i pålen<br />

til 166,871 själar, L_.ichauens Judar<br />

oberäknade. Sannolikt blifwa dock ftere barn<br />

undandöljde. Om Judarne i pålen sä förhälla<br />

sig til de infödde, som i de til Österrike<br />

afträdde Landstapcr, det är, sisom 1<br />

til 18, st böra pålens Judar utgöra et antal<br />

af 600,000 Personer.<br />

ek N

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!