Säkerhetsdatablad (MSDS) (362.6 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (362.6 KB - pdf) - Jula

Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 1 av 8

SÄKERHETSDATABLAD

Turtle Wax COCKPIT SHINE

Gloss Finish (121)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 01.12.2006

Revisionsdatum 09.07.2012

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121)

Artikelnr. 121

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och

användningar som det avråds från

Användningsområde

Bilvårdsprodukt . Blank vinylglans 300ml. Aerosol

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Distributör

Företagets namn

SEAB AB

Besöksadress Box 116

Postnr. SE-193 23

Postort

Sigtuna

Land

SVERIGE

Telefon +46 (0)8 591 490 90

Fax +46 (0)8 591 490 61

E-post

info@seab.se

Webbadress

http://www.seab.se

Kontaktperson

Joakim Stenling

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon

Vid nödsituation, ring 112:begär Giftinformation

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Ämnet / blandningen farliga

egenskaper

2.2. Märkningsuppgifter

S-fraser

Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

S2 Förvaras oåtkomligt för barn.

S23 Undvik inandning av aerosoler

S51 Sörj för god ventilation.

Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50°C.

Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Fysikaliskt-kemiska effekter

Hälsoeffekt

Andra faror

0 viktprocent av innehållet är brandfarligt.

Produkten innehåller inga PBT-eller vPvB-ämnen.

Vid uppvärmning ökar volymen/trycket så kraftigt att behållare kan sprängas.

Gas eller ånga kan undantränga nödvändigt syre (risk för kvävning).

Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 2 av 8

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll

Koldioxid CAS-nr.: 124-38-9

EG-nr.: 204-696-9

Isotridekanoletoxylat CAS-nr.: 69011-36-5

EG-nr.: 500-241-6

Xn; R22

Xi; R41

Acute tox. 4; H302;

Eye Dam. 1; H318;

1 - 5 %

1 - 5 %

trietanolamin CAS-nr.: 102-71-6

1 - 5 %

EG-nr.: 203-049-8

Dinatriumkapryl amfodiacetat CAS-nr.: 68608-64-0

Xi; R36/38 1 - 5 %

EG-nr.: 271-792-5

Ämneskommentarer

Se avsnitt 16 för förklaring av H-angivelser och R-fraser.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt

Kontakta läkare i osäkra fall. Missbruk kan leda till dödsfall.

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Vid andningsbesvär: konstgjord

andning eller syrgas. Omedelbar läkarhjälp eller transport till sjukhus.

Tag genast av nedstänkta kläder och tvätta huden med tvål och vatten.

Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Avlägsna kontaktlinser och håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med vatten

i flera minuter. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

Ej relevant. Framkalla ej kräkning. Kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Akuta symptom och effekter

Fördröjd Symptom och effekter

Inandning: Gas eller ånga kan undantränga nödvändigt syre (risk för

kvävning). Produkten kan irritera luftvägarna och kan orsaka klåda, sveda och

hosta. Hudkontakt: Produkten verkar uttorkande på hud vid långvarig eller ofta

upprepad kontakt. Sveda, rodnad och smärta. Ögonkontakt: Kan irritera

ögonen och orsaka rodnad och sveda. Förtäring: Symptomen kan inkludera

huvudvärk, illamående, kräkningar och berusning.

Rubbningar av hjärtrytmen kan inträffa flera timmar efter överexponering

(missbruk).

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som

eventuellt krävs

Andra upplysningar Ingen speciell, se avsnitt 4.1.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Skum, koldioxid eller torrt pulver.

Använd inte samlad vattenstråle.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker

Farliga förbränningsprodukter

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Produkten är inte klassificerad som brandfarlig. Innehåller gas under tryck.

Kan explodera vid uppvärmning.

Kan bilda giftiga gaser vid förbränning. Kolmonoxid (CO). Koldioxid (CO2).

Använd skyddsutrustning som krävs i förhållande till omgivande brand. Använd

friskluftsmask om produkten är utsatt för brand. Vid utrymning används

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 3 av 8

Andra upplysningar

godkänd flyktmask. Se även avsnitt 8.

Behållare i närheten av brand flyttas snarast eller kyls med vattenstråle.

Släckvatten omhändertas enligt gällande föreskrifter.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Sörj för god ventilation.

Personliga skyddsåtgärder Använd personlig skyddsutrustning (se avsnitt 8).

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Metoder för rengöring

Sanering

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar Se även avsnitten 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering

Skyddsåtgärder

Åtgärder för att förhindra brand

Råd om allmän arbetshygien

Absorbera i vermikulit, torr sand eller jord och fyll i behållare. Samlas upp i

för ändamålet avsedda behållare och skickas som farligt avfall i

överensstämmelse med avsnitt 13.

Tvätta den förorenade ytan med rengöringsmedel och vatten. Se upp för hala

golv och ytor.

Undvik inandning av sprutdimma. Undvik kontakt med huden och ögonen.

Ventilationen skall vara effektiv. Använd skyddsutrustning enligt avsnitt 8.

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.

Tvätta händerna efter kontakt med produkten. Byt förorenade kläder och tag

av skyddsutrustning innan måltid. Man får inte äta, dricka eller röka under

arbetet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagring

Förvaras svalt i tättsluten originalförpackning på torr och väl ventilerad plats.

Speciella egenskaper och risker Tryckbehållare. Får ej utsättas för direkt solljus eller temperaturer över +50

°C. Får ej punkteras eller brännas. Gäller även tömd behållare.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden Se avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Hygieniska gränsvärden

Ämne Identifiering Värde Norm år

Koldioxid CAS-nr.: 124-38-9

EG-nr.: 204-696-9

NGV: 9000 mg/m³

NGV: 5000 ppm

KTV: 18000 mg/m³

KTV: 10000 ppm

trietanolamin CAS-nr.: 102-71-6

EG-nr.: 203-049-8

NGV: 5 mg/m³

KTV: 10 mg/m³

1984

8.2 Begränsning av exponeringen

Begränsning av exponeringen på

arbetsplatsen

Ventilationen skall vara effektiv. Välj personlig skyddsutrustning i enlighet med

gällande CEN-standarder och i samarbete med leverantören av personlig

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 4 av 8

Andningsskydd

Andningsskydd

Handskydd

Handskydd

Lämpliga handskar

Ögon- / ansiktsskydd

Ögonskydd

Hudskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

Andra upplysningar

Andra upplysningar

skyddsutrustning. Tvätta händerna efter varje arbetsskift och innan måltid,

rökpaus eller toalettbesök.

Behövs normalt inte. Vid otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av

ångor: Använd lämpligt andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P2).

Vid risk för hudkontakt använd lämpliga skyddshandskar. Den mest lämpliga

handsken skall tas fram i samarbete med handskleverantören som kan

meddela handskmaterialets genombrottstid.

Nitrilgummi. Neopren. Polyvinylklorid (PVC). Butylgummi.

Behövs normalt inte. Använd stänktäta skyddsglasögon vid risk för kontakt

med ögonen.

Inga speciella åtgärder.

Möjlighet för ögonspolning bör finnas på arbetsplatsen. Angiven

skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda

till andra krav.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Aerosol.

Färg

Färglös.

Lukt

Karaktäristisk.

Kommentarer, Luktgräns

Okänd

Kommentarer, pH (leverans) Ej relevant.

Kommentarer, Smältpunkt /

Inte känt.

smältpunktsintervall

Kommentarer, Kokpunkt /

Inte känt.

kokpunktsintervall

Kommentarer, Flampunkt

Inte känt.

Kommentarer, Avdunstningshastighet Inte känt.

Brandfarlighet (fast form, gas) Inte känt.

Kommentarer, Ångtryck

Inte känt.

Kommentarer, Ångdensitet

Inte känt.

Kommentarer, Relativ densitet Inte känt.

Löslighet i vatten

Inte känt.

Kommentarer, Fördelningskoefficient: Inte känt.

n-oktanol / vatten

Kommentarer, Termisk

Inte känt.

tändtemperatur

Kommentarer, Sönderfallstemperatur Inte känt.

Kommentarer, Viskositet

Inte känt.

Fysikaliska faror

Explosiva egenskaper

Oxiderande egenskaper

9.2 Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Fysiska och kemiska egenskaper Okänt.

Aerosolbeholdere kan eksplodere ved oppvarming på grunn av overtrykk.

Ej fastställt.

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 5 av 8

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Inga kända reaktivitetsrisker relaterade till denna produkt.

Produkten är stabil under normala lagringsförhållanden och vid normal

användning.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner Uppstår vid olämpliga förhållanden (avsnitt 10.4).

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Utsätt inte aerosolburkar för höga temperaturer eller direkt solljus. ( Får ej

utsättas för temperaturer över 50 °C. )

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Ingen information.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter Inga vid normala förhållanden. Se även avsnitt 5.2.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Övriga upplysningar om hälsofara

Allmänt

Potentiella akuta effekter

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

Fara vid aspiration

Fördröjning / Upprepa

Sensibilisering

Kroniska effekter

Cancerogen, Mutagen och Reproduktionstoxisk

Cancerframkallande egenskaper

Ärftlighetsskador

Egenskaper skadliga för fostret

Reproduktionsstörningar

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Blandningen som sådan är ej testad. Klassificeringen är gjord utifrån

information om ingående ämnen och deras klassificering. Produkten uppfyller

inte kriterierna för att klassificeras som hälsoskadlig eller irriterande.

Gas eller ånga kan undantränga nödvändigt syre (risk för kvävning). Kan

irritera andningsorganen.

Långvarig kontakt kan ge rodnad, irritation och sprickbildning.

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Kan verka irriterande och framkalla magsmärtor, kräkningar och diarré.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Exponering över längre tid kan orsaka bestående skada på lever och

nervsystem, inklusive hjärnan.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses

vara uppfyllda.

Produkten är inte klassificerad som miljöfarlig.

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 6 av 8

Persistens och nedbrytbarhet

Det finns inga data om produktens nedbrytbarhet.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga

Data om bioackumulering är inte kända.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet

Produkten innehåller flyktiga ämnen som kan spridas i atmosfären. Produkten

innehåller ämnen som binds till partikulärt material och kvarhålls i jordmiljön.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning resultat

Produkten innehåller inga PBT-ämnen.

Resultat av vPvB-bedömningen Produkten innehåller inga vPvB-ämnen.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter /

Anmärkning

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för

avfallshantering

Produkten är klassificerad som

farligt avfall

EWC-kod

Andra upplysningar

Förhindra utsläpp till avlopp, vattendrag och mark.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

ADR 1950

RID 1950

IMDG 1950

ICAO/IATA 1950

14.2 Officiell transportbenämning

ADR

AEROSOLER

RID

AEROSOLER

IMDG

AEROSOLS

ICAO/IATA

AEROSOLS, NON-FLAMMABLE

14.3 Faroklass för transport

ADR 2.2

RID 2.2

IMDG 2.2

ICAO/IATA 2.2

14.4 Förpackningsgrupp

Anmärkning

14.5 Miljöfaror

Avfall levereras till godkänd mottagningsstation. Koden för avfall (EWC-kod) är

vägledande. Användaren måste själv ange riktig EWC-kod om

användningsområdet avviker.

Ja

EWC: *14 06 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

EWC: 15 01 04 Metallförpackningar

Får inte punkteras eller brännas, inte ens i tomt tillstånd.

Information till företag: "Pystomma" aerosolburkar kan lämnas till någon av

Metallkretsens återvinningscentraler.

Information till privatpersoner: "Pystomma" aerosolburkar kan lämnas till

kommunens lokala återvinningscentraler. EJ TÖMDA aerosolburkar utgör

FARLIGT AVFALL och lämnas på insamlingsställen för farligt avfall.

Företaget är anslutet till Reparegistret (REPA). Information kan fås från

REPAs kundtjänst tel 0200 88 03 10 eller på hemsidan http://www.repa.se

Kan skickas som begränsad mängd (LQ).

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 7 av 8

Anmärkning

Inte relevant.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

ADR Annan relevant information

RID Annan relevant information

IMDG Annan relevant information

Särskilda försiktighetsåtgärder

Tunnelrestriktionskod (D). Produkten kan transporteras som begränsad mängd

(LQ).

Produkten kan transporteras som begränsad mängd (LQ)

Kan transporteras som Limited Quantity (LQ)

Behållarna skall förvaras och transporteras upprätt stående

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Annan relevant information.

Annan relevant information. LQ = 1L.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet,

hälsa och miljö

Referenser (lagar/förordningar)

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning har

gjorts

Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska

produkter KIFS 2005:7, gällande från 1 januari 2006.

Kommissionens förordning (EU) nr 453/2010 om ändring av

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering,

utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) Annex II

Säkerhetsdatablad.

En del av ämnena är klassificerade unenligt Bilaga VI till CLP-förordningen

(EG) nr 1272/2008, gällande version.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden,

"Hygieniska gränsvärden", AFS 2011:18.

ADR/ADR-S (MSBFS 2011:1) samt RID/RID-S (MSBFS 2011:2)

Avfallsförordning, SFS 2011:927.

MSBFS 2010:8, Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter

om aerosolbehållare.

Säkerhetsdatabladet är utarbetat utifrån uppgifter erhållna av tillverkaren.

Nej

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar

Förteckning över relevanta R-fraser

(avsnitt 2 och 3),

Lista över relevanta

Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2

och 3)

Ytterligare information

Viktiga källor vid utarbetandet av

säkerhetsdatablad

Upplysningar som har lagts till,

raderats eller reviderats

Kvalitetssäkring av informationen

Informationen i detta dokument skall ges till alla som hanterar produkten.

R22 Farligt vid förtäring.

R36/38 Irriterar ögonen och huden.

R41 Risk för allvarliga ögonskador.

H302 Skadligt vid förtäring.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

Förkortningar:

PBT: Persistent, Bioackumulerande och Toxisk (giftig)

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative (mycket Persistent och mycket

Bioackumulerande).

Säkerhetsdatablad från leverantör daterat: 06.07.2012

Version: 4. Ändrade punkter: 1-16 (Nytt format). Ansvarig: Maria Andersen.

Version: 5. Ändrade punkter: 1-16. Ansvarig: Maria Andersen.

Detta säkerhetsdatablad är kvalitetssäkrat av Teknologisk Lab AB, Sverige

och/eller av Teknologisk Institutt as, Norge, som är certifierade enligt ISO

Revisionsdatum 09.07.2012


Turtle Wax COCKPIT SHINE Gloss Finish (121) Sida 8 av 8

Ansvarig för säkerhetsdatablad

Utarbetat av

9001:2008.

SEAB AB

Teknologisk Institutt as, Norge v/ Maria Andersen

Revisionsdatum 09.07.2012

More magazines by this user
Similar magazines