25.05.2014 Views

Hygien i förskolan - Socialstyrelsen

Hygien i förskolan - Socialstyrelsen

Hygien i förskolan - Socialstyrelsen

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Hygien</strong> i <strong>förskolan</strong><br />

Resultat från ett nationellt tillsynsprojekt 2009


Citera gärna <strong>Socialstyrelsen</strong>s rapporter, men glöm inte att uppge källan. Bilder, fotografier<br />

och illustrationer är skyddade av upphovsrätten. Det innebär att du måste ha upphovsmannens<br />

tillstånd för att använda dem.<br />

ISBN 978-91-86585-43-3<br />

Artikelnr 2010-8-1<br />

Publicerad www.socialstyrelsen.se, september 2010<br />

2


Förord<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> är central, tillsynsvägledande myndighet för frågor som rör<br />

hälsoskydd i bostäder och lokaler m.m. samt smittskyddsfrågor och övriga<br />

miljöhälsofrågor av hygienisk och medicinsk karaktär inom miljöbalkens<br />

tillämpningsområde. I det tillsynsvägledande uppdraget ingår samordning,<br />

uppföljning och utvärdering av tillsyn samt råd och information till de operativa<br />

tillsynsmyndigheterna. Målet med tillsynsvägledningen är att skapa<br />

förutsättningar för en likvärdig och effektiv kommunal hälsoskyddstillsyn<br />

som bidrar till att säkerställa miljöbalkens intentioner. [1, 2]<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> har under 2009 genomfört ett nationellt tillsynsprojekt om<br />

hygien i <strong>förskolan</strong>. Syftet med tillsynsprojektet var att skapa förutsättningar<br />

för att förebygga och minska smittspridningen i förskolorna genom en ökad<br />

medvetenhet om egenkontrollkravet enligt miljöbalken. <strong>Socialstyrelsen</strong> har<br />

tagit fram vägledande material för de operativa tillsynsmyndigheterna, miljönämnderna<br />

i kommunerna, inom ramen för projektet. Miljöförvaltningarna<br />

i deltagande kommuner har utfört den operativa tillsynen på förskolorna.<br />

Efter tillsynsbesöken har de redovisat de insamlade uppgifterna till <strong>Socialstyrelsen</strong>.<br />

Denna rapport presenterar resultaten som redovisats till <strong>Socialstyrelsen</strong>.<br />

Målgrupp för rapporten är främst kommunernas miljöförvaltningar.<br />

Även departement och andra myndigheter inom barn- och utbildningsområdet<br />

eller tillsynsområdet kan ha nytta av resultaten.<br />

Vid olika tidpunkter har Magnus Zeilon, Per Lindqvist, Ingrid Nilsson<br />

och Heléne Gårdebrink varit projektledare för projektet. Marianne Löwenhielm,<br />

Michael Ressner, Anders Svärdh, Helen Keskitalo, Inger Andersson<br />

von Rosen, Gunnar Nylén, Elin Westin och Fredrik Haux har under olika<br />

delar av projektarbetet ingått i projektgruppen. Margareta Palmquist har haft<br />

en styrgruppsfunktion. <strong>Socialstyrelsen</strong> vill tacka följande personer som ingått<br />

i referensgruppen inför projektet: Anne Lennell (Universitetssjukhuset i<br />

Örebro), Eva Dannetun (landstinget i Östergötland), Katarina Hedin (landstinget<br />

Kronoberg), Kerstin Mannerquist (Smittskyddsinstitutet), Ingmarie<br />

Englund (miljöförvaltningen, Göteborgs Stad), Lillemor Wädel (miljökontoret,<br />

Örebro Kommun). <strong>Socialstyrelsen</strong> vill rikta ett varmt tack till Marianne<br />

Bengtsson, hygiensjuksköterska på smittskyddsenheten inom Västra Götalandsregionen<br />

som bidragit med kunskap och erfarenhet inom området. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

vill även tacka alla kommuner som deltagit i projektet.<br />

Anders Tegnell<br />

Avdelningschef<br />

Avdelningen för kunskapsstyrning<br />

3


Innehåll<br />

Förord 3<br />

Sammanfattning 7<br />

Bakgrund 8<br />

Egenkontroll enligt miljöbalken 8<br />

Verksamhetsutövarens ansvar 9<br />

Miljönämndens ansvar 9<br />

Nationella tillsynsprojekt 9<br />

Syfte och mål 10<br />

Omfattning och avgränsningar 10<br />

Metod och genomförande 12<br />

Referensgrupp 12<br />

Vägledning 12<br />

Kommunernas arbete i projektet 13<br />

Hantering av data 13<br />

Uppföljningsenkät 14<br />

Resultat och analys 15<br />

Allmänt om förskolorna 15<br />

Egenkontroll 16<br />

Handhygien 16<br />

Barnens handhygien 16<br />

Personalens handhygien 16<br />

Blöjbyten och skötrum 17<br />

Städning 17<br />

Övrigt hygien och smittskydd 17<br />

Uppföljningsenkät 17<br />

Vägledning 17<br />

Kompetenshöjning 18<br />

Bristande tillsyn förbättras 18<br />

Synpunkter 18<br />

Diskussion och slutsatser 19<br />

Egenkontroll 19<br />

Exempel på vad egenkontroll inom en förskola bör omfatta 19<br />

Osäkerhet och kunskapsbrist kräver tillsyn och vägledning 21<br />

Handhygien 21<br />

Användning av handskar 21<br />

Förutsättningar för god handhygien 21<br />

Städning 22<br />

5


Vägledning om städning 22<br />

Övrigt om hygien och smittskydd 22<br />

Blöjbyten 22<br />

Mer utbildning i hygien och smittskydd behövs på förskolorna 23<br />

Projektgenomförande och uppfyllelse av målen 23<br />

Synpunkter från miljöförvaltningar 23<br />

Faktorer som påverkade resultatet 23<br />

Uppfyllelse av målen 24<br />

Effekter och uppföljning 25<br />

Behov av förbättrad egenkontroll och mer kunskap 25<br />

Behov av mer tillsyn 25<br />

Behov av mer vägledning 25<br />

Referenser 27<br />

Bilaga 1. Deltagande kommuner 28<br />

Bilaga 2. Om städning i <strong>förskolan</strong> 29<br />

Bilaga 3. Om hygien i <strong>förskolan</strong> 32<br />

Bilaga 4. Förslag på informationsblad till föräldrar 36<br />

Bilaga 5. Tillsynsformulär för hygien 37<br />

Bilaga 6. Instruktion till förtydligat tillsynsformulär 43<br />

Bilaga 7. Resultat från rapporterade tillsynsformulär 45<br />

Bilaga 8. Resultat från uppföljningsenkät 53<br />

6


Sammanfattning<br />

Det nationella tillsynsprojektet <strong>Hygien</strong> i <strong>förskolan</strong> har varit ett stort och<br />

landsomfattande projekt där miljöförvaltningar i 197 kommuner har deltagit<br />

och utfört tillsynsbesök på en tredjedel av landets förskolor fördelade på 20<br />

av landets 21 län. Tillsynsprojektet har lett till en ökad kunskap om egenkontroll<br />

gällande hygien och åtgärder för att förhindra smittspridning hos<br />

majoriteten av de deltagande miljöförvaltningarna. Enligt miljöförvaltningarnas<br />

bedömning har även de besökta förskolornas kunskap höjts. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

har genom det höga deltagarantalet fått en bra bild av hur man arbetar<br />

med rutiner för hygien och för att minska smittspridning på förskolor i stora<br />

delar av landet. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag<br />

för <strong>Socialstyrelsen</strong>s kontinuerliga vägledning och för planering av framtida<br />

vägledning.<br />

Tillsynsprojektet har visat att det finns stora brister i förskolornas arbete<br />

med egenkontroll enligt miljöbalken [1]. Att förskolorna ska ha egenkontroll<br />

är ett lagkrav sedan tio år tillbaka [1], men de ska framförallt ha egenkontroll<br />

för att det är ett verktyg som de kan använda för att minska smittspridningen<br />

och andra hälsorisker. Av de 3564 förskolor som besöktes under<br />

tillsynsprojektet var det 1066 som inte ens kände till att kravet på egenkontroll<br />

enligt miljöbalken [1] finns. Endast 1373 förskolor bedömdes ha en<br />

egenkontroll inom hygien och smittskydd som motsvarar miljöbalkens [1]<br />

krav. Detta visar på en tydlig brist på kunskap hos förskolorna.<br />

För att förstå hur viktig egenkontroll är behövs kunskap om att bra rutiner<br />

som följs kan göra skillnad och minska smittspridningen på <strong>förskolan</strong>. <strong>Hygien</strong><br />

och kunskap om smittvägar och hur de kan brytas ingår tyvärr inte som<br />

någon obligatorisk del i alla barnskötar- och förskollärarutbildningar [3, 4].<br />

I tillsynsprojektet ser vi en stor brist på vidareutbildning eftersom personalen<br />

på hela 1836 av de besökta förskolorna inte alls utbildas i hygien eller<br />

smittskydd.<br />

Förskolornas brist på kännedom om miljöbalkens krav på egenkontroll<br />

[1], särskilt inom hygien och i frågor om att förebygga smittspridning, visar<br />

på ett behov av att miljönämnderna utövar mer tillsyn över förskolorna. Under<br />

de tio år som gått sedan införandet av miljöbalken borde alla förskolor<br />

ha fått tillsynsbesök och i samband med detta borde det ha ställts krav på att<br />

förskolorna ska ha dokumenterad egenkontroll enligt miljöbalken [1]. Hela<br />

73 av de deltagande miljöförvaltningarna har inte tidigare haft regelbunden<br />

tillsyn av förskolorna, men efter projektet planerar 60 av dessa miljöförvaltningar<br />

att i fortsättningen utföra regelbunden tillsyn på förskolorna. Att så<br />

många av kommunernas miljönämnder tidigare inte har prioriterat tillsynen<br />

av förskolorna genom att utföra regelbunden tillsyn är anmärkningsvärt med<br />

tanke på att barnen är särskilt sårbara. Barnen och deras hälsa är viktiga för<br />

samhället och goda hygienrutiner som barnen för med sig in i vuxenlivet är<br />

en viktig folkhälsofaktor.<br />

7


Bakgrund<br />

Förskoleverksamheten omfattade år 2009 drygt 82 procent av alla 1-5 åringar<br />

i Sverige vilket motsvarar över 446 000 barn [5]. Barn i barnomsorgsgrupper,<br />

t.ex. i <strong>förskolan</strong>, får fler infektioner än barn som mest vistas hemma<br />

[6]. I undersökningar från Danmark har man uppskattat att cirka 30 procent<br />

av infektionssjukdomarna bland förskolebarn kan bero på att barn vistas<br />

i större grupper än den gruppstorlek som familjen utgör [6]. Spridningen<br />

av infektioner i förskolornas småbarnsgrupper går inte helt att undvika, men<br />

goda rutiner och kunskap om smittvägar och sätt att bryta dessa kan till viss<br />

del minska risken för smittspridning inom en barngrupp i <strong>förskolan</strong>.<br />

Denna rapport beskriver arbetet i det nationella tillsynsprojektet 2009,<br />

<strong>Hygien</strong> i <strong>förskolan</strong>. Rapporten ska även försöka ge en övergripande bild av<br />

hur arbetet, enligt miljöbalkens [1] regler, med egenkontroll kring hygien,<br />

städning och sätt att bryta smittvägar fungerar på de förskolor som besökts i<br />

projektet.<br />

Egenkontroll enligt miljöbalken<br />

En verksamhet eller åtgärd omfattas av miljöbalken, och därmed av kravet<br />

på egenkontroll, redan när det finns en risk för att verksamheten kan medföra<br />

olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön enligt miljöbalkens<br />

26:e kapitel 19 § [1]. Syftet med egenkontroll är att en verksamhetsutövare<br />

ska åstadkomma och upprätthålla ett väl fungerande miljö- och hälsoskyddsarbete<br />

för sin verksamhet, så att risker för miljö och hälsa förutses<br />

och förebyggs.<br />

För vissa verksamheter, de som är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt<br />

miljöbalkens regler, gäller förutom ett generellt krav om egenkontroll i<br />

miljöbalken även preciserade regler kring egenkontroll enligt förordningen<br />

(SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll [1, 7]. Förskolor är<br />

anmälningspliktiga verksamheter enligt 38 § förordningen (SFS 1998:899)<br />

om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd [8] och omfattas därför av kraven<br />

i förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll<br />

[7]. Enligt lagstiftningen ska förskolornas egenkontroll vara dokumenterad<br />

[1, 7].<br />

Till grund för miljöbalkens generella bestämmelser om egenkontroll ligger<br />

hänsynsreglerna i miljöbalkens andra kapitel [1]. Två av de viktigaste<br />

hänsynsreglerna när det gäller förskolor är kunskapskravet och försiktighetsprincipen.<br />

Den som driver en förskola ska ha den kunskap som behövs<br />

för att skydda människors hälsa och miljön mot olägenhet och skada. Försiktighetsprincipen<br />

innebär att redan risken för en olägenhet för människors<br />

hälsa och miljön innebär en skyldighet att vidta de försiktighetsmått som<br />

behövs för att förebygga, hindra eller motverka olägenhet. Här ska man ha i<br />

åtanke att fysiologiska och biologiska skillnader mellan barn och vuxna innebär<br />

att barn ofta är fysiskt känsligare än vad vuxna är [9].<br />

8


Arbetet med egenkontroll i anmälningspliktiga verksamheter ska göras<br />

fortlöpande och systematiskt och det ska dokumenteras. Egenkontrollen ska<br />

omfatta en fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska<br />

ansvaret och alltså beskriva vem som är ansvarig för vad. Verksamheten ska<br />

även ha rutiner för fortlöpande kontroll och göra regelbundna undersökningar<br />

och riskbedömningar utifrån hälso- och miljösynpunkt där resultatet<br />

ska dokumenteras. Egenkontrollen ska även innehålla en förteckning över<br />

kemiska produkter som används i verksamheten och som kan innebära en<br />

risk ur hälso- eller miljösynpunkt. [7]<br />

Egenkontrollen kan utformas så att den samspelar med motsvarande bestämmelser<br />

i annan lagstiftning, t.ex. arbetsmiljölagstiftningen och med frivilliga<br />

ledningssystem, exempelvis kvalitets- och miljöledningssystem.<br />

Verksamhetsutövarens ansvar<br />

Egenkontroll kan beskrivas som verksamhetsutövarens egna kvalitetssystem<br />

för att förebygga eller åtgärda eventuell negativ påverkan på miljö och hälsa.<br />

Det är också ett sätt att se till att verksamheten bedrivs enligt de lagkrav<br />

som finns. Verksamhetsutövaren är skyldig att bedriva egenkontroll utan<br />

någon uppmaning från myndigheterna [1]. Den som driver en förskola ska<br />

planera och kontrollera sin verksamhet fortlöpande för att motverka och<br />

förebygga hälsoproblem eller skador på miljön. Brister ska därför åtgärdas<br />

på eget initiativ, i förebyggande syfte. Egenkontroll ska vara ett ständigt<br />

pågående arbete som ska planeras, genomföras, följas upp och kontinuerligt<br />

förbättras. Egenkontrollen ska vara dokumenterad i anmälningspliktiga<br />

verksamheter, som förskolor [7]. Miljöbalken har i sitt 2:a kapitel 2 § även<br />

ett krav på att den som bedriver en verksamhet ska skaffa sig den kunskap<br />

som behövs för att skydda människors hälsa och miljö [1].<br />

Miljönämndens ansvar<br />

Miljönämnden är tillsynsmyndighet och är därmed skyldig att bedriva tillsyn<br />

[1]. En viktig del av myndighetens tillsyn är att kontrollera hur verksamhetsutövarens<br />

egenkontroll är utformad och om den fungerar. En fungerande<br />

egenkontroll med dokumenterade och säkra rutiner ska kunna redovisas<br />

i samband med tillsynsbesök. Rutinernas utformning kan se olika ut i<br />

olika verksamheter av samma slag. Samma rutin fungerar inte alltid eller<br />

överallt, beroende på verksamheternas olika förutsättningar, exempelvis hur<br />

lokalerna ser ut. Det är upp till miljönämnden att avgöra om den rutin <strong>förskolan</strong><br />

beskriver är godtagbar i det enskilda fallet. Om egenkontroll saknas<br />

eller är bristfällig i en verksamhet kan, och ska, miljönämnden ställa krav på<br />

rättelse.<br />

Nationella tillsynsprojekt<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> är den centrala tillsynsvägledande myndigheten för frågor<br />

som rör miljöhälsa enligt miljöbalken. <strong>Socialstyrelsen</strong> ger stöd och råd, arbetar<br />

samordnande och följer upp och utvärderar det tillsynsarbete som görs<br />

9


i kommunerna. Det samordnande arbetet utgörs t.ex. av nationella tillsynsprojekt.<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong>s ambition är att genomföra ett nationellt tillsynsprojekt<br />

varje år. I projekten prioriteras särskilt angelägen hälsoskyddstillsyn. Projekten<br />

har en samordnande, vägledande funktion och kan uppmuntra till att<br />

tillsyn utförs inom ett visst område. De ger också förutsättningar för en god<br />

kvalitet på tillsynen genom en likvärdig tolkning och tillsyn i hela landet.<br />

Miljönämnderna i landets samtliga kommuner bjuds alltid in att frivilligt<br />

delta i projekten.<br />

Syfte och mål<br />

Syftet med det nationella tillsynsprojektet <strong>Hygien</strong> i <strong>förskolan</strong> var att förebygga<br />

och minska smittspridningen i förskolorna genom en ökad medvetenhet<br />

om egenkontrollverktyget enligt miljöbalken [1]. Målen var att projektet<br />

skulle leda till:<br />

• Ökad kunskap i hygien och smittskydd på kommunernas miljöförvaltningar.<br />

• Ökad kunskap på miljöförvaltningarna om förskoleverksamheternas<br />

egenkontroll enligt miljöbalken.<br />

• Ökad kunskap om egenkontroll i förskolorna, främst inom hygien och<br />

smittskyddsområdena.<br />

• Möjlighet för kommunernas miljöförvaltningar att skapa nätverk för att<br />

diskutera hygien, minskad smittspridning och egenkontroll på förskolor.<br />

• En samlad bild för <strong>Socialstyrelsen</strong> av hygienrutiner och egenkontroll på<br />

landets förskolor.<br />

Omfattning och avgränsningar<br />

Projektet vände sig i första hand till kommunernas operativa tillsynsmyndigheter<br />

inom miljö- och hälsoskyddsområdet, men syftade även till att nå<br />

förskoleverksamheterna med dess personal och förskolebarnens föräldrar.<br />

Länsstyrelsen, liksom <strong>Socialstyrelsen</strong>, ska tillsynsvägleda kommunerna när<br />

det gäller hälsoskyddstillsyn [2] och de kan samordna och integrera den<br />

nationella tillsynsvägledningen med ett regionalt perspektiv. De gavs därför<br />

möjlighet att hålla sig uppdaterade om projektet och genom sitt arbete med<br />

utvärdering och uppföljning ta del av sina kommuners verksamhet inom<br />

området. Länsstyrelsen har fått del av deltagande kommunernas resultat i<br />

respektive län, för att underlätta för fortsatt regionalt arbete.<br />

Projektet hade följande omfattning:<br />

• Miljöförvaltningen skulle vid tillsynsbesöken kontrollera verksamhetsutövarens<br />

rutiner för egenkontroll.<br />

• Projektet fokuserar på den del av förskolornas egenkontroll som gäller<br />

hygien, rutiner för att minska smittspridning och övergripande om städning.<br />

• Tillsynen i projektet gjordes med stöd av miljöbalken [1].<br />

10


Följande avgränsningar gällde för projektet:<br />

• I projektet ingick inte att miljöinspektören skulle inspektera och kontrollera<br />

lokalen, städningen etc.<br />

• Tillsyn enligt smittskyddslagen [10] ingick inte i projektet.<br />

• Tillsyn enligt livsmedelslagen [11] ingick inte i projektet. Tillsynsformuläret<br />

som tagits fram inom projektet innehåller ändå några frågor om<br />

handtvätt kopplat till enklare livsmedelshantering. <strong>Socialstyrelsen</strong> anser<br />

att rutiner kring handtvätt i samband med enklare livsmedelshantering<br />

även kan bedömas utifrån miljöbalken, parallellt med livsmedelslagstiftningen.<br />

• Familjedaghem, öppna förskolor, fritidshem och förskoleklasser ingick<br />

inte i projektet.<br />

• I projektet skulle inte miljöförvaltningarna redovisa resultat från eventuella<br />

uppföljande tillsynsbesök eftersom projekttiden var begränsad och<br />

tillsynen skulle utföras under ett år. Inte heller rapporterades detaljer<br />

kring åtgärder som miljönämnderna vidtagit vid större brister på de enskilda<br />

förskolorna, t.ex. beslut om föreläggande.<br />

De kommuner som deltog kunde själva välja att bredda tillsynen på förskolorna<br />

så att den t.ex. även innefattade livsmedelstillsyn och övrig miljö- och<br />

hälsoskyddstillsyn. Detta ingick dock inte i projektet.<br />

11


Metod och genomförande<br />

Hösten 2008 bjöd <strong>Socialstyrelsen</strong> in samtliga kommuners miljönämnder<br />

eller motsvarande att delta i det nationella tillsynsprojektet <strong>Hygien</strong> i <strong>förskolan</strong>.<br />

197 miljöförvaltningar deltog och slutförde projektet, se bilaga 1.<br />

Referensgrupp<br />

En referensgrupp diskuterade utformningen av vägledningsmaterialet som<br />

togs fram inför projektet, dock inte vägledningsdokumentet Om städning på<br />

<strong>förskolan</strong> (bilaga 2). Referensgruppen bestod av miljöinspektörer från<br />

kommuner, läkare, hygiensjuksköterskor och smittskyddssjuksköterskor<br />

från landsting och Smittskyddsinstitutet.<br />

Vägledning<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> tog fram vägledningsmaterial som stöd för miljöförvaltningarnas<br />

tillsyn inom projektet. Materialet togs fram i samarbete med referensgruppen.<br />

Vägledningsmaterialet har varit tillgängligt via projektets webbsidor<br />

på <strong>Socialstyrelsen</strong>s webbplats. Webbplatsen var öppen för alla vilket<br />

innebar att även förskolorna kunde nå materialet. <strong>Socialstyrelsen</strong>s webbsidor<br />

för projektet, och informationen där, uppdaterades kontinuerligt under<br />

projektets gång. Delar av materialet som tagits fram kommer att kunna användas<br />

av miljöförvaltningarna även efter att projektet avslutats. Följande<br />

skriftliga vägledning togs fram inom ramen för projektet:<br />

• Vägledning Om städning på <strong>förskolan</strong>, se bilaga 2. Dokumentet är riktat<br />

till miljöförvaltningarna och kompletterar <strong>Socialstyrelsen</strong>s allmänna råd<br />

(SOSFS 1996:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och fritidsgårdar<br />

[12]. Det är ett stöd för miljöförvaltningarnas bedömningar av en<br />

förskolas egenkontroll om städning.<br />

• Vägledning Om hygien på <strong>förskolan</strong>, se bilaga 3. Detta dokument är riktat<br />

till miljöförvaltningarna som ett stöd för deras bedömningar av en förskolas<br />

egenkontroll om hygien.<br />

• <strong>Socialstyrelsen</strong> tog fram ett förslag till informationsbrev som var riktat<br />

till föräldrar med förskolebarn, se bilaga 4. Miljöförvaltningarna kunde<br />

justera och lägga till text för att anpassa till sin egen kommun. Tanken<br />

var att miljöförvaltningarna skulle lämna dessa informationsblad till förskolorna,<br />

som i sin tur kunde lämna informationen till föräldrarna.<br />

• Ett tillsynsformulär togs fram som miljöförvaltningarna skulle använda<br />

vid tillsynsbesöken, se bilaga 5. Tillsynsformuläret var utformat för att<br />

inspektören skulle kontrollera verksamhetsutövarens rutiner för egenkontroll<br />

vad gäller hygien, minskad smittspridning och städning.<br />

• Som komplement till tillsynsformuläret togs det under projektets gång<br />

fram en Instruktion till förtydligat tillsynsformulär, se bilaga 6, för att<br />

12


vägleda miljöförvaltningarna om hur de skulle göra bedömningarna på<br />

tillsynsformuläret.<br />

Dessutom har vägledning kontinuerligt getts via webben med exempelvis<br />

information om hur man ska bedöma egenkontrollen och tillgång till Frågor<br />

och svar. Projektgruppen har även gett muntlig vägledning både vid deltagande<br />

på olika typer av regionala hälsoskyddsträffar där projektet presenterats<br />

och genom att finnas tillgängliga för frågor och diskussion via telefon<br />

och e-post.<br />

Sedan tidigare fanns vägledning i form av handböckerna Smitta i <strong>förskolan</strong>,<br />

en kunskapsöversikt [6] och <strong>Hygien</strong> smittskydd och miljöbalken, objektburen<br />

smitta [13]. Båda handböckerna sändes i början av 2009 ut till de<br />

miljöförvaltningar som anmält sig som deltagande.<br />

Kommunernas arbete i projektet<br />

Miljöförvaltningarna som deltog i projektet, se bilaga 1, utförde tillsynsbesöken<br />

på förskolorna under 2009. Miljöförvaltningarna valde själva hur<br />

många (hur stor andel) och vilka förskolor som skulle inspekteras.<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> uppmuntrade miljöförvaltningarna att ta kontakt med<br />

landstingens smittskyddsenheter för att öka sin kompetens innan tillsynen<br />

påbörjades. Miljöförvaltningarna hade även möjlighet att skapa nätverk med<br />

andra kommuner som deltog i projektet. En nätverkslista med kontaktuppgifter<br />

till ansvarig handläggare i deltagande kommuner fanns tillgänglig på<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong>s webbplats. Vid tillsynsbesöken på förskolorna användes<br />

tillsynsformuläret som <strong>Socialstyrelsen</strong> tagit fram och verksamhetsansvarig,<br />

förskolechef eller motsvarande intervjuades.<br />

Efter tillsynsbesök skickade miljöförvaltningen digitalt in de uppgifter<br />

som samlats in, till <strong>Socialstyrelsen</strong>.<br />

Hantering av data<br />

Inför datasammanställningen har felaktigt inrapporterade tillsynsformulär,<br />

formulär där en stor andel data saknades och dubbelrapporterade formulär<br />

rensats ut. Även rapporter för enskilda förskoleavdelningar har rensats bort i<br />

det slutliga resultatet eftersom enbart hela förskolor, med sammanvägt resultat<br />

från olika avdelningar, skulle rapporteras. Enskilt rapporterade avdelningar<br />

skulle annars ha fått en för stor tyngd jämfört med förskolor där alla<br />

avdelningar rapporterats gemensamt.<br />

Det rensade datamaterialet ligger till grund för den sammanställning av<br />

hur tillsynsformuläret besvarats som den här rapporten redovisar, se bilaga<br />

7. Eftersom deltagandet var så högt och så många förskolor besökts ger resultaten<br />

en bra bild av hur man arbetar med egenkontrollrutiner för hygien<br />

och för att begränsa smittspridning på förskolor fördelade över hela landet.<br />

Även om det inkomna datamaterialet är mycket omfattande kan det inte<br />

ses som representativt för hela riket. Urvalet har inte skett slumpmässigt<br />

eftersom det har varit valfritt för kommunerna att delta och eftersom de<br />

själva valt vilka förskolor de skulle besöka. Urvalet av förskolor kan därför<br />

vara olika mellan kommunerna och grunda sig på olika urvalskriterier (t.ex.<br />

13


stora/små förskolor, kommunala/privata förskolor, geografiskt urval m.m.).<br />

Svaren kan även påverkas av vem som besvarat frågorna och vara beroende<br />

av inspektörens individuella bedömning i bedömningsfrågor. Datamaterialet<br />

har därför inte kunnat användas för statistik eller jämförande analyser.<br />

Uppföljningsenkät<br />

När kommunernas tillsynsarbete i projektet avslutats skickades en enkät ut<br />

till deltagande kommuner. Frågorna i enkäten berörde bland annat om miljöförvaltningarna<br />

upplevt att kompetensen kring förskolornas arbete med<br />

egenkontroll och rutiner för hygien och smittskydd höjts, både hos verksamheterna<br />

och på miljöförvaltningarna. En sammanställning av svaren från<br />

enkäten redovisas i bilaga 8.<br />

14


Resultat och analys<br />

Intresset för att delta i projektet var mycket stort. 221 kommuner anmälde<br />

sig och 197 slutförde projektet (bilaga 1). Totalt har 3564 förskolor med<br />

167 919 barn besökts och rapporterats in på korrekt sätt. År 2009 fanns det i<br />

landet 9866 förskolor med 446 080 inskrivna barn [5]. Detta innebär att 36<br />

procent av landets förskolor besökts i projektet och 38 procent av förskolebarnen<br />

har fått sin förskola besökt. Det höga deltagarantalet och de många<br />

besökta förskolorna ger en bra bild av hur man arbetar med rutiner för hygien<br />

och för att undvika smitta på förskolor i stora delar av landet.<br />

Figur 1: Antalet förskolor i Sverige 2009, inspekterade och inte inspekterade<br />

i projektet.<br />

Trots det höga deltagarantalet kan de besökta förskolorna inte sägas representera<br />

alla landets förskolor eller ge en statistiskt säkerställd bild av hur<br />

man arbetar med hygien och rutiner för att bryta smittspridning i hela landet<br />

eftersom urvalet av besökta förskolor inte är slumpmässigt utfört.<br />

Hur tillsynsformuläret har besvarats finns samlat i bilaga 7.<br />

Allmänt om förskolorna<br />

I projektet har vi kunnat sammanställa resultat från 3564 tillsynsformulär<br />

från förskolor som besökts. Förskolorna har en stor geografisk spridning<br />

eftersom kommuner från 20 av 21 län valt att delta i projektet. Både kommunala<br />

och ickekommunala förskolor har besökts. Storleken på förskolorna<br />

varierar kraftigt. Antalet barn spänner mellan 3-240 barn fördelade på 1-17<br />

avdelningar. Personalgruppernas storlek varierar från 1-89 personer.<br />

15


Egenkontroll<br />

Resultatet från projektet visar att det bland de 3564 besökta förskolorna<br />

finns 1066 förskolor som inte alls känner till kravet på egenkontroll enligt<br />

miljöbalken [1]. På ännu fler av de besökta förskolorna, 1667, har man inte<br />

tagit del av förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll<br />

[7] och minst 2044 besökta förskolor saknar också övergripande skriftliga<br />

rutiner. Detta trots att egenkontrollen är ett lagstadgat krav sedan 1999<br />

[1, 7].<br />

Bland de 1502 förskolor i projektet som har en skriftlig egenkontroll finns<br />

det de som inte informerar personalen (279 förskolor), eller bara en del av<br />

personalen (282 förskolor) om detta. För att egenkontrollens syfte och funktion<br />

ska uppfyllas krävs att den är införd och välkänd i verksamheten.<br />

Det finns en fungerande egenkontroll gällande smittskydd och hygien,<br />

som uppfyller lagstiftningens krav, på endast 1373 av de besökta förskolorna.<br />

På 2175 av de besökta förskolorna bedömer inspektören att lagstiftningens<br />

krav inte uppfylls.<br />

Handhygien<br />

Flytande tvål och vatten till handtvätt var den klart övervägande handtvättsmetoden<br />

för både barn och personal på de besökta förskolorna. För<br />

torkning av händerna använder de flesta av de besökta förskolorna engångshanddukar.<br />

Det finns dock förskolor som ”alltid” eller ”ofta” använder personliga<br />

textilhanddukar (på 1086 förskolor används det till personalen, på<br />

1220 förskolor till barnen) eller gemensamma textilhanddukar (på 16 förskolor<br />

används det till personalen, på 7 förskolor till barnen).<br />

Barnens handhygien<br />

Bland de 3564 förskolor som besökts i projektet har de flesta rutiner för<br />

barnens handtvätt, men på 2187 förskolor är de enbart muntliga. Barnens<br />

händer tvättas i något mindre utsträckning efter blöjbyte och efter snytning<br />

än i andra situationer, på de besökta förskolorna.<br />

På väldigt få av de besökta förskolorna används handsprit rutinmässigt på<br />

barnen.<br />

Personalens handhygien<br />

Bland de förskolor som besökts i projektet har de flesta rutiner för personalens<br />

handtvätt – men på 1960 förskolor av de 3564 besökta är de enbart<br />

muntliga. På de besökta förskolorna tvättas personalens händer i något lägre<br />

utsträckning efter att man snutit sig själv eller ett barn än i andra situationer<br />

som efterfrågas i tillsynsformuläret. På de besökta förskolorna används<br />

handsprit oftare av personalen än till barnen.<br />

Hos de besökta förskolorna använder personalen i mycket hög utsträckning<br />

”alltid” eller ”ofta” engångshandskar vid kontakt med kräkningar<br />

(3385 förskolor) eller diarré (3382 förskolor) och i hög utsträckning även<br />

vid blöjbyte (2825 förskolor). När personalen hjälper barn vid toalettbesök<br />

används däremot handskar bara ”sällan” eller ”aldrig” hos 1848 av de be-<br />

16


sökta förskolorna. Personalen använder också ”sällan” eller ”aldrig” handskar<br />

vid kontakt med blod på 1556 av de besökta förskolorna.<br />

Blöjbyten och skötrum<br />

Skriftliga rutiner för blöjbyte saknas på 1960 av de 3564 besökta förskolorna.<br />

Av de besökta förskolor som har skriftliga rutiner har många dem dock<br />

uppsatta vid skötbordet.<br />

Skötbordets yta är lätt avtorkbar hos de flesta av de besökta förskolorna<br />

(3139 av 3564). Nytt engångsunderlägg används alltid vid blöjbyte på 2342<br />

av de besökta förskolorna. Textila underlägg förekommer hos 1515 av de<br />

besökta förskolorna.<br />

Städning<br />

Skriftliga städrutiner finns hos majoriteten, 3118 av de 3564 besökta förskolorna.<br />

Men det saknas rutiner för att följa upp städningen hos 1756 förskolor<br />

och enbart 446 förskolor har skriftliga rutiner för uppföljning. Toalettutrymmen,<br />

skötrum, lekrum och vilrum städas dagligen hos majoriteten av de<br />

förskolor som besökts i projektet. Rengöring av leksaker ingår i städrutinen<br />

hos bara 1926 av de besökta förskolorna.<br />

Övrigt hygien och smittskydd<br />

Endast 955 av de besökta förskolorna utbildar all personal i hygien och<br />

smittskydd. Hos 1836 av de besökta förskolorna förekommer inte alls sådan<br />

utbildning för personalen.<br />

Av de 3564 besökta förskolorna, vänder sig 2530 till vårdcentralen när<br />

det gäller hygienfrågor, 1470 vänder sig till Landstingens smittskyddsenheter,<br />

971 förskolor vänder sig till <strong>Socialstyrelsen</strong> och 485 av de besökta förskolorna<br />

vänder sig till miljöförvaltningen för information.<br />

Uppföljningsenkät<br />

Av de 197 deltagande kommunerna besvarade 114 den uppföljningsenkät<br />

som <strong>Socialstyrelsen</strong> skickade ut efter att kommunernas operativa tillsynsdel<br />

i projektet avslutats. Enkäten besvarades anonymt. Hur uppföljningsenkäten<br />

har besvarats finns samlat i bilaga 8, med undantag för de deltagande kommunernas<br />

fritt formulerade kommentarer.<br />

Vägledning<br />

Enkäten visar att de flesta, 110 av de 114 miljöförvaltningar som besvarat<br />

uppföljningsenkäten, har använt <strong>Socialstyrelsen</strong>s vägledningsmaterial. Majoriteten<br />

av de som besvarat uppföljningsenkäten anger att vägledningsmaterialet<br />

varit tillräckligt utförligt och att informationen på projektets webbsida<br />

varit lätt att hitta. De flesta som besvarade enkäten tyckte även att tillsynsformuläret<br />

hade ett bra språk, relevanta frågor och att frågorna inte var<br />

för många.<br />

17


Kompetenshöjning<br />

Av de 114 miljöförvaltningar som besvarat uppföljningsenkäten bedömer 85<br />

att projektet lett till en förbättrad kunskap om egenkontroll hos förskolorna.<br />

Av de svarande menar 94 att även förskolornas kunskap om hygien och<br />

smittskydd förbättrats genom projektet. 103 miljöförvaltningar anger också<br />

att de själva fått en förbättrad kunskap och kompetens vad gäller egenkontroll<br />

om hygien och smittskydd i <strong>förskolan</strong>.<br />

Bristande tillsyn förbättras<br />

Av de som besvarade uppföljningsenkäten har 73 miljöförvaltningar inte<br />

tidigare haft en regelbunden tillsyn på förskolor. Av dessa har 60 angett att<br />

man i fortsättningen kommer att ha en regelbunden tillsyn på förskolorna.<br />

Synpunkter<br />

De flesta kommentarer kring projektet har varit positiva. Dock har förslag<br />

på förbättringar kommit in, t.ex. att det hade varit önskvärt med information<br />

riktad till verksamheterna och att vägledningen i vissa avseenden kunde<br />

förbättrats och förtydligats. Exempelvis med en vägledning i bedömningsfrågor<br />

om egenkontroll och tydlighet i vad som skulle rapporteras in. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

har även fått förslag på kompletterande områden som hade kunnat<br />

ingå i projektet, t.ex. utevistelse och mindre barngrupper, hantering av<br />

pottor, hantering och tvätt av sovutrustning och andra textilier mm.<br />

18


Diskussion och slutsatser<br />

Egenkontroll<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> anser att kunskap om smittvägar och sätt att bryta dessa är<br />

viktig för att minska risken för smittspridning inom en barngrupp i <strong>förskolan</strong>.<br />

Spridningen av infektioner i småbarnsgrupper går dock inte helt att<br />

undvika. Syftet med tillsynsprojektet var att öka medvetenheten om kravet<br />

på egenkontroll enligt miljöbalken [1] och som en följd av detta förebygga<br />

och minska smittspridningen i förskolorna.<br />

Deltagande inspektörer har under projektets gång lämnat synpunkter på<br />

svårigheter att tolka frågor om egenkontroll och att bedöma när egenkontrollen<br />

är tillräcklig. Trots detta bedömer <strong>Socialstyrelsen</strong> att vikt kan läggas<br />

vid den bedömning som inspektören gjort av om egenkontrollen uppfyller<br />

lagkraven.<br />

Projektet visar att 1066 av 3564 besökta förskolor saknar kännedom om<br />

att de måste ha egenkontroll enligt miljöbalken [1]. Detta, liksom att 2044<br />

besökta förskolor saknade övergripande skriftliga rutiner i verksamhetens<br />

egenkontroll, ser <strong>Socialstyrelsen</strong> mycket allvarligt på. <strong>Socialstyrelsen</strong> ser ett<br />

behov av att kunskapen om kravet på egenkontroll måste öka och arbetet<br />

med egenkontroll i förskolorna måste förbättras för att leva upp till lagens<br />

krav.<br />

Kommunernas miljönämnder har ett stort ansvar i att informera och att<br />

genom tillsyn kontrollera att förskolorna jobbar med egenkontroll enligt<br />

miljöbalken [1]. Lagkravet har funnits i över tio år och den stora delen förskolor<br />

med bristfällig kunskap tyder på att frågan inte har varit tillräckligt<br />

prioriterad.<br />

I det enskilda fallet, behöver inte frånvaron av nedskrivna rutiner innebära<br />

att det sätt man arbetar på är felaktiga eller dåliga. En bra egenkontroll fungerar<br />

däremot som ett system för att identifiera, förutse och förebygga risker.<br />

Egenkontrollen ska leda till en ständig förbättring och brister som upptäcks<br />

ska åtgärdas och följas upp. En bra egenkontroll kan exempelvis även<br />

vara ett bra sätt att vid personalförändringar säkerställa överföring av kunskap<br />

om hur man arbetar.<br />

Exempel på vad egenkontroll inom en förskola bör omfatta<br />

Under projektets gång har <strong>Socialstyrelsen</strong> fått frågor från miljöförvaltningarna<br />

om vad egenkontrollen bör innehålla, både generellt och när det gäller<br />

hygien och smittskydd som var projektets huvudsakliga fokus. Frågorna har<br />

besvarats genom att kortfattat sammanfatta lagstiftningens krav, den vägledning<br />

som <strong>Socialstyrelsen</strong> har, både befintlig och den som tagits fram för<br />

projektet, samt vad <strong>Socialstyrelsen</strong> anser i frågan.<br />

För att förebygga smitta i <strong>förskolan</strong> behövs rutiner för egenkontroll. Det<br />

kan vara rutiner för städning, hantering av textilier, blöjbyten och handtvätt.<br />

Det kan även behövas andra rutiner för att uppfylla miljöbalkens [1] krav på<br />

19


att förebygga olägenhet och skada för människor och miljön, t ex. kontroll<br />

av ljudnivåer. Kraven på egenkontroll, och den dokumentation som behövs,<br />

ska anpassas till varje verksamhet så att kraven inte blir orimliga men ändå<br />

omfattar det som behöver göras. Vad egenkontrollen ska omfatta kan därför<br />

variera mellan olika förskolor. Det är den operativa tillsynsmyndigheten,<br />

d.v.s. miljönämnden i kommunen, som i sin tillsyn kan avgöra om en specifik<br />

rutin ska kunna vara en godtagbar lösning på varje enskild förskola. Förskolornas<br />

olika förutsättningar kan kräva olika rutiner för motsvarande situation.<br />

Fördela ansvaret och bedöm risker<br />

Enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll<br />

[7] ska egenkontrollen dokumenteras. Det finns krav på att det ska finnas en<br />

fastställd och dokumenterad fördelning av det organisatoriska ansvaret vilket<br />

innebär att ansvarsområden och arbetsuppgifter ska vara tydligt fördelade.<br />

Det kan till exempel innebära fördelning av städansvar mellan pedagogisk<br />

personal och lokalvårdare eller att ansvaret för drift och underhåll fördelas<br />

mellan <strong>förskolan</strong> och fastighetsägaren. Man ska dokumentera kontroll<br />

av utrustning för drift m.m. vilket t.ex. kan innefatta att rutiner finns för<br />

kontinuerligt underhåll av byggnader och inredning. Verksamheten ska fortlöpande<br />

och systematiskt undersökas och riskbedömas och det ska dokumenteras.<br />

Det kan t.ex. handla om att rutinmässigt kontrollera och bedöma<br />

om byggnaden är anpassad efter verksamheten eller att kontrollera att ventilationen<br />

hålls i så gott skick att den inte orsakar utan förebygger olägenhet<br />

för människors hälsa. Egenkontrollen ska omfatta en förteckning över miljöeller<br />

hälsofarliga kemiska produkter. [7]<br />

Åtgärder som utförs enligt egenkontrollen ska kontrolleras [7], och det<br />

kan vara en fördel att även uppföljande åtgärder dokumenteras.<br />

<strong>Hygien</strong>rutiner och utbildning bör ingå<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> anser att hygienrutiner som förebygger smitta ska ingå i<br />

egenkontrollen och vara dokumenterade. Det kan t.ex. vara rutiner för att<br />

upprätthålla en god hygien vid blöjbyte, liksom rutiner för handhygien både<br />

för barn och för personal. Sådana rutiner kan omfatta hur man tvättar och<br />

torkar händerna, när man ska tvätta händerna och när och hur man använder<br />

handdesinfektion. För personalen kan de även omfatta när och hur man använder<br />

engångshandskar. Dokumenterade rutiner för städning och rengöring<br />

samt för hantering och tvätt av textiler är också exempel på vad som kan<br />

ingå i egenkontrollen. Man kan exempelvis även formulera rutiner för hur<br />

man ska agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet för människors<br />

hälsa och för att hantera eventuella klagomål. Rutiner för kontroll av<br />

varmvattnets temperatur kan också ingå i egenkontrollen liksom rutiner för<br />

kontroll av vattnets kvalitet om <strong>förskolan</strong> inte har kommunalt vatten. Även<br />

utbildning av personalen, i t.ex. frågor som rör hygien och arbete för att förebygga<br />

smitta, är viktig och kan vara en del av egenkontrollen.<br />

Vilken omfattning rutinerna bör ha framgår delvis av det vägledningsmaterial<br />

som <strong>Socialstyrelsen</strong> har tagit fram i projektet, Om städning i <strong>förskolan</strong><br />

20


och Om hygien i <strong>förskolan</strong>, se bilaga 2 och 3. <strong>Socialstyrelsen</strong> har även sedan<br />

tidigare meddelandebladet Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet [14].<br />

Osäkerhet och kunskapsbrist kräver tillsyn och vägledning<br />

Kunskapsnivån kring egenkontroll gällande hygien och rutiner för att undvika<br />

smittspridning behöver höjas hos både förskolor och miljöförvaltningar.<br />

En regelbunden tillsyn är en förutsättning för att effektivt informera och<br />

kontrollera lagefterlevnaden när det gäller egenkontroll. Projektet visade att<br />

det finns kommuner som inte har eller har haft regelbunden tillsyn på förskolorna.<br />

En förutsättning för ett effektivt tillsynsarbete är att miljöförvaltningarna<br />

har kunskaper om egenkontroll och om hygien och smittskydd. Frågor som<br />

kom in till <strong>Socialstyrelsen</strong> under projektets gång visade att även om det<br />

fanns mycket vägledande material på projektplatsen finns det ändå en osäkerhet<br />

hos miljöförvaltningarna kring hur man ska bedöma egenkontrollen<br />

och vilka rutiner som är tillräckliga. För att underlätta miljöförvaltningarnas<br />

tillsynsarbete behövs därför också fortsatt tillsynsvägledning från <strong>Socialstyrelsen</strong>,<br />

vilket beskrivs närmare i stycket om effekter och uppföljning. Även<br />

länsstyrelsen har ett ansvar att arbeta tillsynsvägledande gentemot kommunerna<br />

i sina län.<br />

Handhygien<br />

På de besökta förskolorna tvättar personalen sina händer i något mindre utsträckning<br />

efter att man snutit sig själv eller ett barn än i andra situationer i<br />

frågeformuläret. Barnens händer tvättas mer sällan efter blöjbyte och efter<br />

snytning än i andra situationer. <strong>Socialstyrelsen</strong> har tidigare framhållit att det<br />

är viktigt att tvätta barnens händer även i dessa situationer eftersom barnen<br />

kan komma i kontakt med smittämnen. Det är också viktigt för att lära in en<br />

god rutin kring handtvätt, t.ex. vid toalettbesök.<br />

Handtvätt bör ske med flytande tvål och varmt vatten utom i speciella situationer<br />

då handsprit kan vara ett alternativ. Efter handtvätt bör engångshandduk<br />

i papper användas för torkning av händerna [6]. Om textilhanddukar<br />

används måste det finnas rutiner för att förebygga smittspridning.<br />

Användning av handskar<br />

På många förskolor som besökts i projektet (627 förskolor) använder personalen<br />

”aldrig” engångshandskar vid kontakt med blod, vilket är anmärkningsvärt<br />

eftersom blod alltid måste ses som en möjlig smittkälla. Även<br />

barn kan bära på t.ex. hepatit, och det finns därför en smittrisk.<br />

Förutsättningar för god handhygien<br />

Även lokalen ska ge möjlighet till goda handhygienrutiner. För att detta ska<br />

kunna uppfyllas behövs handfat med rinnande vatten och flytande tvål bl.a. i<br />

skötrum. Hos 38 av de besökta förskolorna saknades dock handtvättställ i<br />

21


skötrummet. Möjlighet för förskolebarnen att tvätta händerna före måltid<br />

bör finnas.<br />

Städning<br />

Städning är ett område där många av de besökta förskolorna har skriftliga<br />

rutiner. Resultaten visar dock att det ofta saknas rutiner för uppföljning och<br />

för att rengöra leksaker. Detta tyder på att det kan behövas mer arbete även<br />

när det gäller egenkontroll och rutiner för städning. Det är också viktigt att<br />

rutinerna är anpassade för den aktuella verksamheten och dess förutsättningar.<br />

En städrutin kan till exempel beskriva vilken städmetod som ska<br />

användas och hur ofta man ska städa olika delar av lokalerna, vilket måste<br />

bedömas utifrån bl.a. lokalens utformning och nyttjande. En utgångspunkt<br />

kan dock vara att förskolelokaler behöver städas dagligen och hygienutrymmen<br />

och andra särskilt belastade miljöer kan behöva städas flera gånger<br />

dagligen [12]. Städrutinerna bör omfatta verksamhetens alla delar, vilket<br />

exempelvis kan innebära att man förutom rutiner för att städa själva lokalen<br />

och dess ytor även beskriver rutiner för rengöring av stoppade möbler, textilier<br />

och leksaker. I rutinerna för den dagliga städningen kan särskilt belastade<br />

ytor som är viktiga att städa nämnas särskilt, men även sådan städning<br />

som görs mer sällan, som storstädning av höga ytor och städning av städförrådet<br />

kan omfattas av rutinerna. Vid utbrott av smitta kan det bli aktuellt att<br />

ändra städrutinerna, t.ex. att städa oftare.<br />

Vägledning om städning<br />

När det gäller vägledning i frågor om städning finns <strong>Socialstyrelsen</strong>s allmänna<br />

råd (SOSFS 1996:33) om städning i skolor, förskolor, fritidshem och<br />

fritidsgårdar [12]. De allmänna råden gäller men är till viss del föråldrade då<br />

de hänvisar till inaktuell lagstiftning och dagens skol- och förskoleverksamheter<br />

kan se annorlunda ut än för 15 år sedan. Därför har <strong>Socialstyrelsen</strong>s<br />

vägledning vad gäller städning förtydligats i Om städning i <strong>förskolan</strong>, se<br />

bilaga 2. Av samma skäl har ett nytt allmänt råd och en tydlig vägledning<br />

om städning i förskoleverksamheter efterfrågats av deltagande miljöförvaltningar<br />

under projektets gång. <strong>Socialstyrelsen</strong> arbetar därför för att det nuvarande<br />

allmänna rådet ska ersättas med en reviderad vägledning.<br />

Övrigt om hygien och smittskydd<br />

Blöjbyten<br />

En orsak till att smitta sprids på förskolorna är att det är många barn på liten<br />

yta och att barnen t.ex. använder samma skötbord och toalett [6]. Om <strong>förskolan</strong><br />

t.ex. väljer att ha textilunderlägg på skötborden måste det därför finnas<br />

rutiner som följs för att undvika smittspridning. Underläggen ska enbart<br />

användas en gång för att sedan tvättas. Smutstvätt ska förvaras så att smitta<br />

inte kan spridas och den ska tvättas i tillräckligt hög temperatur [15].<br />

22


Anmärkningsvärt många förskolor (1107) använder inte engångsunderlägg<br />

vid blöjbyten eller byter dem inte mellan barnen. Ännu sämre ur smittskyddssynpunkt<br />

är att det finns förskolor, även om de är få (316), som har<br />

skötbordsmadrasser som inte har en lätt avtorkbar yta. Detta visar på bristande<br />

kunskap och rutiner på <strong>förskolan</strong>.<br />

Mer utbildning i hygien och smittskydd behövs på förskolorna<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> anser att det är en allvarlig brist att personalen på många<br />

förskolor inte utbildas i hygien och i hur man kan minska smittspridning.<br />

<strong>Hygien</strong> och kunskap om smittspridning och hur den kan brytas ingår inte<br />

som en obligatorisk del i alla barnskötar- och förskollärarutbildningar [3, 4],<br />

vilket hade varit fördelaktigt. Det är mycket viktigt att personalen har tillräcklig<br />

kunskap om hygien och hur man undviker smittspridning, dels för<br />

att de ska förstå vikten av att ha en god hygien på <strong>förskolan</strong>, dels därför att<br />

förskolepersonalen lär upp barnen och det är viktigt att barnen lär sig bra<br />

rutiner från början.<br />

Projektgenomförande och uppfyllelse av målen<br />

Synpunkter från miljöförvaltningar<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> har under projektets gång och i samband med uppföljningsenkäten<br />

fått en del synpunkter på projektets avgränsningar. Bland annat<br />

saknade många inspektörer frågor om t.ex. tvätt av textilier, hantering av<br />

pottor och om utevistelse. Dessa faktorer är sådant som kan påverka smittspridningen<br />

och hur friska barn och personal är i en förskoleverksamhet.<br />

Tvätthantering och hantering av pottor låg utanför projektets avgränsning<br />

men är sådana faktorer som bör omfattas av hygienrutinerna i egenkontrollen.<br />

De bör alltså omfattas av kommunernas tillsyn och de kan vara intressanta<br />

faktorer att titta på vid ett eventuellt uppföljande projekt.<br />

Utevistelse är en friskfaktor [6]. Barnens utevistelse är dock inte ett krav<br />

enligt förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll<br />

[7], och omfattades därför inte av detta projekt. <strong>Socialstyrelsen</strong> avsåg heller<br />

inte att titta på eller jämföra t.ex. sjukdagar/friskdagar och faktorer som kan<br />

påverka detta. Projektet hade en tydlig avgränsning i att belysa hur man arbetar<br />

med hygienrutiner och egenkontroll i förskoleverksamheterna.<br />

Faktorer som påverkade resultatet<br />

Nya influensan<br />

Under projektets gång drabbades landet av Nya influensan och förskoleverksamheterna<br />

fick därför mycket information om smittskydd och framförallt<br />

handhygienrutiner för att minska smittspridning. <strong>Socialstyrelsen</strong> är<br />

medveten om att pandemin har påverkat resultatet i projektet. Påverkan har<br />

delvis varit positiv då det under hösten 2009 var väldigt mycket intresse<br />

kring att minska smittspridning och ha god handhygien. Vi tror även att<br />

23


pandemiinformationen har påverkat vart förskolorna vänder sig för information<br />

när det gäller hygienfrågor. Så många som 971 förskolor svarade att de<br />

vände sig till <strong>Socialstyrelsen</strong> trots att vårt uppdrag att vägleda inom miljöbalkens<br />

område inte omfattar information till verksamheter.<br />

Tolkningsskillnader<br />

Skillnader i tolkning av frågornas innebörd och i inspektörernas bedömning<br />

av svaren är omöjligt att helt undvika, oavsett hur vägledning och tillsynsformulär<br />

utformas. Sådana skillnader har därför delvis påverkat resultaten<br />

även i detta projekt. Ett exempel på detta är en inspektör som upptäckte att<br />

man på förskolorna inte alltid bedömer frukost och mellanmål som måltider<br />

och att frågan om handtvätt före måltid kan få en överrepresentation av ”alltid”/”ofta”-svar<br />

om inte alla förekommande måltider ligger till grund för<br />

svaret. Liknande skillnader i tolkning och bedömning kan vara aktuellt för<br />

flera frågor.<br />

Uppfyllelse av målen<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> bedömer att projektets mål i stor uträckning har uppnåtts.<br />

Tack vare det stora deltagarantalet har <strong>Socialstyrelsen</strong> nu en bra bild av hur<br />

man arbetar med egenkontrollrutiner för hygien och smittskydd på förskolor<br />

i stora delar av landet, jämfört med vad som fanns innan projektet genomfördes.<br />

Ett mål var att kommunerna skulle ges möjlighet att skapa nätverk för att<br />

diskutera hygien, frågor om begränsning av smitta och egenkontroll på förskolor.<br />

För att nå detta mål togs det fram en nätverkslista med kontaktpersoner<br />

som hölls uppdaterad under den del av projektet när kommunernas tillsynsarbete<br />

skulle genomföras. Uppföljningsenkäten visar dock att listan<br />

bara använts i begränsad omfattning. Någon kommun har dock kommenterat<br />

att eftersom deltagarantalet var så stort så hade man andra deltagande<br />

kommuner att diskutera med bland redan etablerade nätverk och bland<br />

grannkommunerna. <strong>Socialstyrelsen</strong> bedömer därför att en nätverkslista med<br />

kontaktpersoner gör större nytta i projekt där deltagarantalet är lägre.<br />

De deltagande kommuner som svarat på uppföljningsenkäten anger, glädjande<br />

nog, att de bedömer att kompetensen om hygien och smittskydd och<br />

egenkontroll på det området har höjts, både hos förskoleverksamheterna och<br />

hos miljöförvaltningarna.<br />

Det höga deltagandet ger en bra övergripande bild av situationen på de<br />

många förskolor som besökts i projektet, och som är fördelade i stora delar<br />

av landet. Däremot kan vi inte se resultatet från projektet som en statistiskt<br />

säkerställd bild av hur man arbetar med rutiner kring hygien och för att begränsa<br />

smittspridning i hela landet.<br />

24


Effekter och uppföljning<br />

Behov av förbättrad egenkontroll och mer kunskap<br />

Resultatet i projektet visar att många förskolor saknar kunskap om egenkontrollkravet<br />

och har brister i den dokumenterade egenkontrollen. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

ser därför positivt på att kompetensen om egenkontroll, hygien och<br />

smittskydd har höjts på de besökta förskolorna, enligt de miljöförvaltningar<br />

som besvarat uppföljningsenkäten. Kompetensen kring frågorna måste dock<br />

fortsatt höjas och arbetet med egenkontroll och goda rutiner för bland annat<br />

hygien och smittskydd ska vara ett ständigt pågående arbete på förskolorna.<br />

Det är den som driver en förskola som ansvarar för att personalen har den<br />

kunskap som behövs. I miljöbalkens [1] andra kapitel, 2 §, finns kravet på<br />

att den som driver en förskola ska ha tillräcklig kunskap för att skydda barnens<br />

hälsa.<br />

Behov av mer tillsyn<br />

Tillsynen är viktig för att uppmuntra, kontrollera och ställa krav på egenkontrollarbetet<br />

i förskolorna. <strong>Socialstyrelsen</strong> ser allvarligt på att 73 miljöförvaltningar<br />

av de 114 som besvarade uppföljningsenkäten inte tidigare har<br />

haft en regelbunden tillsyn på förskolor. Positivt är dock att av dem har 60<br />

angett att man i fortsättningen kommer att ha en regelbunden tillsyn på förskolorna.<br />

Det är mycket viktigt att tillsynsarbetet inte avstannar efter projektperioden<br />

utan den ska vara ett kontinuerligt pågående arbete. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

kommer att följa upp det här projektet efter något år med en enkät till kommunerna<br />

för att se om tillsynen förändrats. Enkäten kommer att ligga till<br />

grund för planering av kommande tillsynsvägledning och av ett eventuellt<br />

uppföljande tillsynsprojekt.<br />

Delar av det vägledningsmaterial som togs fram i samband med projektet<br />

kommer även i fortsättningen vara tillgängligt på <strong>Socialstyrelsen</strong>s webbplats<br />

och kan vara ett stöd i det fortsatta tillsynsarbetet.<br />

Behov av mer vägledning<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> har under projektets gång fått synpunkter och önskemål om<br />

mer vägledning och mer samlad vägledning om hälsoskyddsfrågor och<br />

egenkontroll på förskolor. <strong>Socialstyrelsen</strong> har noterat dessa önskemål och de<br />

kommer att beaktas vid framtagande av kommande tillsynsvägledningsplaner.<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> arbetar med att ta fram en reviderad vägledning om städning<br />

i bland annat skol- och förskolelokaler, som ersättning för de befintliga<br />

allmänna råden [12] som är delvis föråldrade. Dessutom planerar <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

att se över informationen som presenteras på webbplatsen och samla<br />

den befintliga vägledning som rör förskolor på en plats. <strong>Socialstyrelsen</strong><br />

kommer även att belysa egenkontroll i det utbildningsmaterial som vi planerar<br />

att ta fram för att miljöförvaltningar ska kunna informera sina nya miljöoch<br />

hälsoskyddsnämnder om miljöhälsan i miljöbalken efter valet 2010.<br />

25


Erfarenheterna från det här projektet kommer också att tas tillvara i <strong>Socialstyrelsen</strong>s<br />

dagliga tillsynsvägledningsarbete.<br />

Länsstyrelserna har också ett regionalt ansvar att vägleda och följa upp<br />

miljöbalkstillsynen. Till stöd för deras uppföljning av kommunernas operativa<br />

tillsyn har <strong>Socialstyrelsen</strong> tagit fram ett metodstöd som provas och utvärderas<br />

i ett mindre antal län under 2010.<br />

26


Referenser<br />

1. Miljöbalk (SFS 1998:808)<br />

2. Förordning (SFS 1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken<br />

3. Skolverkets föreskrifter och allmänna råd (SKOLFS 2000:1) om<br />

kurser i gymnasieskolans nationella program.<br />

4. Högskoleförordning (SFS 1993:100)<br />

5. Skolverket. Statistik, Barn och grupper i <strong>förskolan</strong> 15 oktober 2009.<br />

Hämtad 2010-06-20 från http://www.skolverket.se/sb/d/1664.<br />

6. Smitta i <strong>förskolan</strong>, en kunskapsöversikt. Stockholm: <strong>Socialstyrelsen</strong>;<br />

2008.<br />

7. Förordning (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll<br />

8. Förordning (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd<br />

9. Miljöhälsorapport 2005. Stockholm: <strong>Socialstyrelsen</strong>; 2005.<br />

10. Smittskyddslag (SFS 2004:168)<br />

11. Livsmedelslag (SFS 2006:804)<br />

12. <strong>Socialstyrelsen</strong>s allmänna råd (SOSFS 1996:33) om städning i skolor,<br />

förskolor, fritidshem och fritidsgårdar<br />

13. <strong>Hygien</strong> smittskydd och miljöbalken, Objektburen smitta. Stockholm:<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong>; 2008.<br />

14. Egenkontroll inom hälsoskyddsområdet, Meddelandeblad (rev utgåva).<br />

Stockholm: <strong>Socialstyrelsen</strong>; 2007.<br />

15. Att förebygga vårdrelaterade infektioner, ett kunskapsunderlag.<br />

Stockholm: <strong>Socialstyrelsen</strong>; 2006<br />

27


28<br />

Bilaga 1. Deltagande kommuner<br />

Alvesta<br />

Aneby<br />

Arboga<br />

Arjeplog<br />

Askersund<br />

Bengtfors<br />

Bjurholm<br />

Bollebygd<br />

Bollnäs<br />

Borgholm<br />

Borlänge<br />

Borås<br />

Botkyrka<br />

Boxholm<br />

Bromölla<br />

Burlöv<br />

Dals-Ed<br />

Danderyd<br />

Degerfors<br />

Dorotea<br />

Eda<br />

Ekerö<br />

Emmaboda<br />

Fagersta<br />

Falkenberg<br />

Falköping<br />

Falun<br />

Forshaga<br />

Färgelanda<br />

Gagnef<br />

Gnosjö<br />

Grums<br />

Gullspång<br />

Gällivare<br />

Gävle<br />

Göteborg<br />

Habo<br />

Hagfors<br />

Hallstahammar<br />

Halmstad<br />

Haparanda<br />

Heby<br />

Hedemora<br />

Helsingborg<br />

Herrljunga<br />

Hjo<br />

Hofors<br />

Huddinge<br />

Hudiksvall<br />

Hultsfred<br />

Hylte<br />

Håbo<br />

Hällefors<br />

Härnösand<br />

Hässleholm<br />

Höganäs<br />

Högsby<br />

Hörby<br />

Höör<br />

Järfälla<br />

Jönköping<br />

Kalix<br />

Kalmar<br />

Karlsborg<br />

Karlshamn<br />

Karlskoga<br />

Karlskrona<br />

Karlstad<br />

Katrineholm<br />

Kil<br />

Kinda<br />

Kramfors<br />

Kristianstad<br />

Kristinehamn<br />

Kungsbacka<br />

Kävlinge<br />

Köping<br />

Laholm<br />

Laxå<br />

Lekeberg<br />

Leksand<br />

Lidingö<br />

Lindesberg<br />

Linköping<br />

Ljungby<br />

Ljusdal<br />

Ljusnarsberg<br />

Lomma<br />

Ludvika<br />

Lund<br />

Lycksele<br />

Lysekil<br />

Malmö<br />

Mariestad<br />

Markaryd<br />

Mellerud<br />

Mjölby<br />

Mora<br />

Mullsjö<br />

Munkedal<br />

Munkfors<br />

Mölndal<br />

Mönsterås<br />

Mörbylånga<br />

Nora<br />

Norberg<br />

Nordanstig<br />

Norrköping<br />

Nybro<br />

Nyköping<br />

Nässjö<br />

Ockelbo<br />

Olofström<br />

Orsa<br />

Orust<br />

Oskarshamn<br />

Ovanåker<br />

Pajala<br />

Partille<br />

Piteå<br />

Ragunda<br />

Robertsfors<br />

Ronneby<br />

Rättvik<br />

Sala<br />

Sandviken<br />

Sjöbo<br />

Skara<br />

Skellefteå<br />

Skinnskatteberg<br />

Skurup<br />

Skövde<br />

Smedjebacken<br />

Sollefteå<br />

Solna<br />

Staffanstorp<br />

Stockholm<br />

Storuman<br />

Strängnäs<br />

Strömstad<br />

Strömsund<br />

Sundbyberg<br />

Sunne<br />

Surahammar<br />

Svedala<br />

Säter<br />

Sävsjö<br />

Söderhamn<br />

Sölvesborg<br />

Tibro<br />

Tidaholm<br />

Tierp<br />

Tingsryd<br />

Tjörn<br />

Torsby<br />

Tranås<br />

Trelleborg<br />

Trollhättan<br />

Trosa<br />

Tyresö<br />

Täby<br />

Töreboda<br />

Umeå<br />

Uppsala<br />

Vadstena<br />

Vaggeryd<br />

Valdemarsvik<br />

Vallentuna<br />

Vansbro<br />

Varberg<br />

Vaxholm<br />

Vetlanda<br />

Vilhelmina<br />

Vimmerby<br />

Vindeln<br />

Vänersborg<br />

Vännäs<br />

Värnamo<br />

Västervik<br />

Västerås<br />

Växjö<br />

Ystad<br />

Åmål<br />

Åsele<br />

Åstorp<br />

Åtvidaberg<br />

Älvdalen<br />

Älvkarleby<br />

Älvsbyn<br />

Ödeshög<br />

Örebro<br />

Örkelljunga<br />

Örnsköldsvik<br />

Östersund<br />

Österåker<br />

Östhammar<br />

Östra Göinge


Bilaga 2. Om städning i <strong>förskolan</strong><br />

Nationellt tillsynsprojekt om hygien i <strong>förskolan</strong> 2009<br />

Vägledning till miljöförvaltningar<br />

Om städning i <strong>förskolan</strong><br />

Planering av verksamhet och utformning av lokal<br />

Frågor som rör städning och hygien behöver beaktas redan i planeringen av<br />

verksamheten. Det innebär t.ex.<br />

• att lokalerna används på det sätt som de är planerade och dimensionerade<br />

för<br />

• att utemiljöer och entréer utformas så att inte smuts dras in i lokalerna i<br />

onödan<br />

• att skåp och hurtsar används för förvaring istället för öppna hyllor<br />

Egenkontroll<br />

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera<br />

verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenhet för<br />

människors hälsa uppstår (26 kap 19 §). I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares<br />

egenkontroll som gäller för bl.a. förskolor finns också krav<br />

på dokumentation. Egenkontrollen utarbetas utifrån en riskbedömning av<br />

verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt.<br />

Exempel på innehåll i egenkontroll av städning på förskola är:<br />

• städschema som visar vem eller vilka som har ansvar för städningen<br />

• vilken omfattning städningen ska ha och med vilka tidsintervall den ska<br />

genomföras<br />

• kontroll, uppföljning och utvärdering av städningen<br />

• hur man ska agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet<br />

• val och hantering av kemiska produkter för städning<br />

• hantering av klagomål<br />

29


Egenkontrollen enligt miljöbalken kan med fördel kopplas ihop med <strong>förskolan</strong>s<br />

övriga arbete med kvalitetsprogram och rutiner, t.ex. det systematiska<br />

arbetsmiljöarbetet.<br />

Kemiska produkter för städning<br />

• Av 2 kap. 4 § miljöbalken framgår det att verksamhetsutövaren ska undvika<br />

att använda sådana kemiska produkter som kan befaras medföra risker<br />

för människors hälsa eller miljön, om de kan ersättas med kemiska<br />

produkter som är mindre farliga<br />

• Av 7 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll,<br />

framgår det att verksamhetsutövaren ska förteckna de kemiska produkter<br />

som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälsoeller<br />

miljösynpunkt<br />

Omfattning och tidsintervall<br />

Städningens omfattning och tidsintervall dimensioneras utifrån en bedömning<br />

av verksamheten ur miljö- och hälsosynpunkt. Några generella hållpunkter:<br />

• förskolelokaler behöver städas dagligen,<br />

• hygienutrymmen och andra särskilt belastade miljöer behöver städas dagligen<br />

eller flera gånger dagligen<br />

• det är viktigt att städningen omfattar ytor som man ofta tar på med händerna,<br />

t.ex. handtag, lysknappar, tangentbord, spolknappar samt lättåtkomliga<br />

ytor som t.ex. golv, bord, bänkar, stolar och hyllor<br />

• städrutinerna behöver också omfatta stoppade möbler och textilier som<br />

t.ex. gardiner, mattor, tavlor, madrasser och kuddar<br />

• leksaker behöver tvättas/rengöras regelbundet<br />

• storstädning behöver utföras återkommande under året och omfatta golv,<br />

inredning, högt belägna horisontella ytor, lampor, ventilationsdon, textilier<br />

och golvbrunnar<br />

• städförrådet behöver städas regelbundet<br />

• Vid utbrott av smitta kan det bli aktuellt att höja nivån på städningen<br />

Städmetoder<br />

Bästa städresultatet uppnås normalt med kemikaliesnåla torra och lätt fuktiga<br />

städmetoder. Vid val av städmetod är det viktigt att:<br />

• ta hänsyn till inredningsmaterialet och olika ytors egenskaper och tålighet<br />

• eftersträva metoder som binder damm effektivt<br />

• följa tillverkarens anvisningar vid rengöring och underhåll av golv<br />

• vid dammsugning, använda dammsugare med effektiva filter eller centraldammsugare.<br />

30


Förvaring och hantering av städutrustning<br />

Städutrustningen förvaras och hanteras bäst i ett låsbart frånluftsventilerat<br />

utrymme med tappställe för kallt och varmt vatten och utslagsvask. Då det i<br />

fuktig miljö finns risk för tillväxt och spridning av mikroorganismer är det<br />

viktigt att använd utrustning förvaras så att den kan torka och att utrymmets<br />

ytskikt är anpassat efter hur rummet används.<br />

Moppgarner och torkdukar behöver tvättas i temperaturer över 60° för att<br />

minska risken för smittspridning via städutrustningen. Torkdukar och moppar<br />

behöver bytas med täta intervall. I hygienutrymmen är det viktigt att<br />

byta torkduk efter varje rum. Det är också viktigt att moppar och torkdukar<br />

som använts i hygienutrymmen inte används i andra rum i lokalen.<br />

31


Bilaga 3. Om hygien i <strong>förskolan</strong><br />

Nationellt tillsynsprojekt om hygien i <strong>förskolan</strong> 2009<br />

Vägledning till miljöförvaltningar<br />

Om hygien i <strong>förskolan</strong><br />

Nedan följer generell information för att hjälpa till att bedöma en förskoleverksamhets<br />

egenkontroll av hygien och smittskydd. När det gäller<br />

bedömning av hygien och smittskyddsrutiner enligt miljöbalken kan<br />

det vara lämpligt att miljöförvaltningen stämmer av bedömningsunderlaget<br />

med landstingets smittskyddsenhet.<br />

Egenkontroll<br />

Enligt miljöbalken ska en verksamhetsutövare fortlöpande planera och kontrollera<br />

verksamheten för att motverka eller förebygga att olägenhet för<br />

människors hälsa uppstår (26 kap 19 §). I förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares<br />

egenkontroll som gäller för bl.a. förskolor finns också krav<br />

på dokumentation.<br />

Exempel på innehåll i egenkontrollen av hygienen på en förskola är:<br />

• rutiner för att upprätthålla en god hygien<br />

• kontroll av hygienrutinerna<br />

• hur man bör agera vid misstanke om smitta eller annan olägenhet<br />

• hantering av eventuella klagomål<br />

Egenkontrollen enligt miljöbalken kan med fördel kopplas ihop med <strong>förskolan</strong>s<br />

övriga arbete med kvalitetsprogram och rutiner, t.ex. det systematiska<br />

arbetsmiljöarbetet.<br />

32


Handhygien (handtvätt, handsprit och handskar)<br />

Handtvätt för barn<br />

Exempel på när barn behöver tvätta händerna är:<br />

• när händerna är smutsiga<br />

• efter toalettbesök/blöjbyte<br />

• före varje måltid, dukning och servering<br />

• före medverkan vid bakning/matlagning. Om barn medverkar är det viktigt<br />

att detta sker i enlighet med livsmedelslagstiftningen.<br />

• efter utevistelse<br />

• efter att barnet snutit sig<br />

Det är lämpligt att låta barnen tvätta händerna under vuxens uppsikt. På<br />

blöjbarn tvättas händerna efter blöjbyte.<br />

Handtvätt för personal<br />

Exempel på när personal behöver tvätta händerna är:<br />

• efter toalettbesök<br />

• efter blöjbyte och hjälp vid barns toalettbesök<br />

• före varje måltid, dukning och servering<br />

• före matlagning/bakning<br />

• efter utevistelse<br />

• efter att man snutit sig<br />

• efter att man hjälpt ett barn att snyta sig<br />

• efter hantering av smutstvätt<br />

Handsprit för personal<br />

När ingen smuts är synlig på händerna kan handsprit ersätta tvål och vatten.<br />

Handsprit är återfettande och skonsamt för händerna. I vissa situationer behöver<br />

personalen använda handsprit för att minska risken för smitta, se<br />

Smitta i <strong>förskolan</strong> - en kunskapsöversikt, <strong>Socialstyrelsen</strong> 2008. Händerna<br />

ska lufttorkas efter att handsprit använts.<br />

Handskar<br />

Exempel på när engångshandskar behöver användas:<br />

• vid blöjbyte<br />

• vid kontakt med diarré, kräkningar och blod<br />

• vid städning av hygienutrymmen, extra viktigt i samband med infektionsutbrott<br />

• vid utbrott av smitta – epidemier<br />

Händerna desinficeras med handsprit efter att handskar tagits av och slängts<br />

33


Blöjbyte<br />

Engångshandskar, engångsunderlägg, engångshanddukar och handsprit behöver<br />

finnas inom räckhåll.<br />

• Blöjbytet utförs på skötbord med avtorkningsbar dyna (som tål desinfektionsmedel)<br />

och engångsunderlägg<br />

• Handfat och rinnande vatten behöver finnas i skötrummet<br />

• Vid blöjbytet används engångshandskar<br />

• Barnen tvättas och torkas med engångstvättlappar<br />

• Dynan torkas av med ytdesinfektion efter varje blöjbyte<br />

• Blöjorna kastas i hink med lock som står oåtkomlig för barnen<br />

• Handdesinfektion behöver utföras efter att skyddshandskar tagits av och<br />

slängts<br />

• Skötbord inklusive tvättho behöver rengöras med rengöringsmedel varje<br />

dag<br />

Barnens toalettbesök<br />

• När man hjälpt barn vid toalettbesök är det viktigt att tvätta händerna<br />

efteråt<br />

• Det är lämpligt att barnen tvättar händer under vuxens uppsikt<br />

Lek i vatten<br />

Vattenlek i baljor och små bassänger är olämpligt ur smittskyddssynpunkt.<br />

Vattenspridare är att föredra.<br />

Måltider och matlagning/bakning<br />

Vid all livsmedelshantering ska livsmedelslagstiftningen och hygienrutiner<br />

kring detta följas. När det gäller barns eventuella medverkan vid matlagning<br />

och bakning så är det viktigt att detta sker i enlighet med livsmedelslagstiftningen.<br />

Förkylning och hosta<br />

• Om barnen lär sig att nysa och hosta i armvecket – inte ut i luften, i handen<br />

eller på varandra, så minskar risken för smittspridning.<br />

• Om man hjälper barn att snyta sig – används engångsnäsduk som slängs<br />

efter att den använts en gång. Händerna tvättas och/eller handdesinfektion<br />

utförs efteråt.<br />

34


Nappar och tandborstar<br />

• Nappar förvaras så att barnen inte kommer åt varandras nappar.<br />

• Tandborstar utgör en risk för smitta. Om det finns tandborstar i <strong>förskolan</strong><br />

behöver barnen ha egen tandborste som förvaras på lämpligt sätt.<br />

Varmvattentemperatur<br />

För att förebygga bl.a. legionella är det viktigt att verksamheten har rutiner<br />

för att varmvattentemperaturen i lokalen kontrolleras regelbundet. Regler<br />

för varmvattentemperatur finns i Boverkets författningssamling, BFS<br />

2006:12, BBR 12.<br />

Utomhusvistelse<br />

Det är lämpligt att låta barnen vistas mycket utomhus. Smittspridningen<br />

minskar vid utomhusvistelse då barnen inte är så nära inpå varandra och<br />

smittdoserna blir mindre i den stora luftvolymen.<br />

Utbrott av smitta<br />

Rutiner vid utbrott av smitta som stämts av med vårdcentralen eller smittskyddsenheten<br />

på landstinget behöver finnas hos verksamheten.<br />

Ytterligare information finns i Smitta i <strong>förskolan</strong> - En kunskapsöversikt<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> 2008, som kan beställas från <strong>Socialstyrelsen</strong>s kundtjänst<br />

eller laddas ner från <strong>Socialstyrelsen</strong>s webbplats<br />

35


Bilaga 4. Förslag på<br />

informationsblad till föräldrar<br />

Förslag på informationsblad<br />

Till dig som förälder<br />

Projekt om bra hygienrutiner i <strong>förskolan</strong><br />

Ditt barns förskola ingår i ett projekt om hygien och smittspridning. Projektet<br />

drivs av <strong>Socialstyrelsen</strong> tillsammans med miljöförvaltningar i landet.<br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> och miljöförvaltningarna vill öka förskolornas kunskaper om<br />

rutiner för hygien och smittskydd. <strong>Hygien</strong>rutiner handlar till exempel om<br />

handtvätt, blöjbyten och toalettbesök.<br />

Besök på <strong>förskolan</strong><br />

Projektet innebär att miljöförvaltningen i kommunen gör ett tillsynsbesök på<br />

<strong>förskolan</strong>. Vid tillsynsbesöket kontrolleras att <strong>förskolan</strong> uppfyller miljölagstiftningens<br />

krav på hygienrutiner.<br />

Infektioner bland förskolebarn<br />

Barn som går på förskola har mer infektioner, framför allt luftvägsinfektioner,<br />

än barn som vistas hemma. Av luftvägsinfektionerna kan 20–30 procent<br />

knytas till förskolevistelsen i sig. Spridningen av infektioner i småbarnsgrupper<br />

går inte att undvika helt, men med kunskap om smittvägar och sätt<br />

att bryta dem kan man minska risken för smittspridning inom en barngrupp.<br />

Projektets resultat<br />

De miljöförvaltningar som deltar kommer senast den 31 december 2009 att<br />

rapportera sina resultat till <strong>Socialstyrelsen</strong> som sammanställer dem under<br />

våren 2010. Sammanställningen ska ge en bild av hur hygienen sköts på<br />

landets förskolor.<br />

36


Bilaga 5. Tillsynsformulär för hygien<br />

Nationellt tillsynsprojekt om hygien i <strong>förskolan</strong> 2009<br />

Tillsynsformulär för hygien<br />

Bedömning av egenkontroll enligt miljöbalken<br />

Kommun:<br />

Förskolans namn:<br />

Månad när tillsynsbesöket gjordes:<br />

Allmänt om <strong>förskolan</strong><br />

Kommunal förskola <br />

Antal barn (ca)…..st.<br />

Icke kommunal förskola <br />

Antal personal (ca )…..st.<br />

Antal avdelningar…..st.<br />

Kunskap om egenkontrollkrav<br />

1. Känner verksamhetsutövaren till kravet på egenkontroll enligt miljöbalken<br />

(26 kap 19 §)?<br />

Ja Nej <br />

2. Har verksamhetsutövaren tagit del av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares<br />

egenkontroll?<br />

Ja Nej <br />

3. Finns en övergripande skriftlig dokumentation över verksamhetens egenkontroll?<br />

Ja Nej <br />

37


4. Informeras personal om den skriftliga dokumentationen över verksamhetens<br />

egenkontroll?<br />

Ja, all personal Ja, en del av personalen <br />

Nej Dokumentation saknas <br />

Handhygien<br />

Barnens handhygien<br />

5. Finns rutiner för barnens handhygien?<br />

Ja, skriftliga Ja, muntliga Rutiner saknas <br />

6. När tvättar barnen händer/tvättas barnens händer?<br />

Alltid (100%) Ofta (≥50%) Sällan (


10. Hur kontrolleras det att barnen följer verksamhetens rutiner för<br />

handhygien?<br />

Personal kontrollerar på plats Barnet frågas Kontrolleras inte <br />

Rutiner saknas <br />

Personalens handhygien<br />

11. Finns rutiner för personalens handhygien?<br />

Ja, skriftliga Ja, muntliga Rutiner saknas <br />

12. När tvättar personalen händerna?<br />

Alltid (100%) Ofta (≥50%) Sällan (


16. När använder personalen engångshandskar?<br />

Alltid (100%) Ofta (≥50%) Sällan (


Städning<br />

26. Finns skriftliga städrutiner?<br />

Ja Nej <br />

27. Finns särskilt städförråd?<br />

Ja Nej (om nej gå till fråga 31)<br />

28. Är städförrådet frånluftsventilerat?<br />

Ja Nej <br />

29. Finns utslagsvask i städförrådet?<br />

Ja Nej <br />

30. Finns tappkran för kallt och varmt vatten i städförrådet?<br />

Ja Enbart varmvatten Enbart kallvatten Saknas <br />

31. Ingår rengöring av leksaker i städrutinerna?<br />

Ja Nej <br />

32. Hur ofta städas toalettutrymmen?<br />

Flera gånger varje dag En gång varje dag Några gånger i veckan <br />

En gång i veckan Mindre än en gång i veckan <br />

33. Hur ofta städas skötrum?<br />

Flera gånger varje dag En gång varje dag Några gånger i veckan <br />

En gång i veckan Mindre än en gång i veckan Har inga blöjbarn <br />

34. Hur ofta städas lekrum?<br />

Flera gånger varje dag En gång varje dag Några gånger i veckan <br />

En gång i veckan Mindre än en gång i veckan <br />

35. Hur ofta städas vilrum?<br />

Flera gånger varje dag En gång varje dag Några gånger i veckan <br />

En gång i veckan Mindre än en gång i veckan Har inget vilrum <br />

36. Finns rutin för att personalen ska kontrollera städningen?<br />

Ja, skriftlig Ja, muntlig Nej <br />

41


Övrigt hygien och smittskydd<br />

37. Informeras föräldrar generellt om när det är olämpligt att barnen vistas<br />

på <strong>förskolan</strong> p.g.a. sjukdom? (Flera svarsalternativ är möjliga)<br />

Ja, skriftligen Ja, muntligen Nej<br />

38. Vart vänder sig verksamheten för information när det gäller hygienfrågor?<br />

(Flera svarsalternativ är möjliga)<br />

Landstingets smittskyddsenhet Vårdcentralen Miljöförvaltningen <br />

<strong>Socialstyrelsen</strong> Livsmedelsverket Annat <br />

39. Är verksamhetens arbete med smitta på <strong>förskolan</strong> avstämt med landstinget?<br />

Ja Nej <br />

40. Finns rutiner för att kontrollera varmvattentemperaturen i lokalen regelbundet<br />

(för att förebygga bl.a. legionella)?<br />

Ja Nej Vet ej <br />

41. Utbildas personalen i hygien/smittskydd?<br />

Ja, all personal Ja, en del av personalen Nej <br />

Miljöförvaltningens sammanfattande bedömning<br />

42. Bedömer miljöförvaltningen sammanfattningsvis att verksamhetens arbete<br />

med egenkontroll av hygien och smittskydd motsvarar miljöbalkens<br />

krav?<br />

Ja<br />

Nej <br />

42


Bilaga 6. Instruktion till förtydligat<br />

tillsynsformulär<br />

Nationellt tillsynsprojekt om hygien i <strong>förskolan</strong> 2009<br />

Instruktion till förtydligat tillsynsformulär<br />

Efter att projektet startat har vi blivit medvetna om att rutinerna kan se väldigt<br />

olika ut på olika avdelningar inom samma förskola. Det har lett till att<br />

många inspektörer hört av sig med frågor om vad som egentligen ska redovisas<br />

i tillsynsformuläret.<br />

Vi har därför förtydligat svarsalternativen på fråga 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14,<br />

15, 16 och 17 i tillsynsformuläret, så att inspektören får göra en skattning av<br />

hur stor andel av <strong>förskolan</strong>s samtliga barn som gör på ett visst sätt.<br />

De nya svarsalternativen är<br />

• Alltid<br />

• Ofta ≥50 %<br />

• Sällan


Tillsynsformuläret ska då fyllas i så här:<br />

Alltid Ofta ≥50 % Sällan


Bilaga 7. Resultat från<br />

rapporterade tillsynsformulär<br />

45


Bilaga 8. Resultat från<br />

uppföljningsenkät<br />

Information och vägledningsmaterial före och under<br />

projektet<br />

53


Tillsynsformuläret<br />

Samverkan med andra kommuner,<br />

smittskyddsenheten<br />

54


Ökad kompetens och fortsatt tillsyn<br />

55

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!