Säkerhetsdatablad (MSDS) (355.8 KB - pdf) - Jula

jula.se

Säkerhetsdatablad (MSDS) (355.8 KB - pdf) - Jula

STARTA Lysfotogen Sida 1 av 4

SÄKERHETSDATABLAD

STARTA Lysfotogen

1. Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget

Utgivningsdatum 10.04.2007

Revisionsdatum 30.09.2010

Produktnamn

STARTA Lysfotogen

Artikelnr. 1033-210, 1033-260, 1033-280

GTIN-nr. 7331656025158, 7331656025165, 7331656275805

Användningsområde

Bränsle Lösningsmedel

Företagets namn

STARTA AB

Postadress Torpvägen 4

Postnr. 466 31

Postort

SOLLEBRUNN

Land

Sweden

Telefon 0322-83200

E-post

oljeservice@sollebrunn.com

Webbadress

http://www.sollebrunn.com

Org.nr. 556795-4739

Kontaktperson

Lasse Nilsson

Nödtelefon

Vid nödsituation, ring:112

2. Farliga egenskaper

Klassificering enligt 67/548/EEC eller

1999/45/EC

Beskrivning av risk

Xi; R65, R66

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Upprepad kontakt kan ge torr hud

eller hudsprickor.

3. Sammansättning/information om beståndsdelar

Ämne Identifiering Klassificering Innehåll

Destilat (petroleum) CAS-nr.: 64742-47-8

Xn

100 %

EG-nr.: 265-149-8

R65, R66

Kolumnrubriker CAS-nr. = Chemical Abstracts Service; EG (Einecs- eller Elincsnummer) =

European inventory of Existing Commercial Chemical Substances; Ämne =

Namn enligt ämneslista (ämnen som inte står i ämneslistan måste översättas

om det går). Innehåll angivet i; %, %vkt/vkt, %vol/vkt, %vol/vol, mg/m3, ppb,

ppm, vikt%, vol%

FH/FB/FM T+ = Mycket giftig, T = Giftig, C = Frätande, Xn = Hälsoskadlig, Xi =

Irriterande, E = Explosivt, O = Oxiderande, F+ = Extremt brandfarligt, F =

Mycket brandfarligt, N = Miljöfarlig.

Ämneskommentarer Bensen < 0,1% Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt 16.

4. Åtgärder vid första hjälpen

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Den skadade flyttas genast från exponeringskällan. För den skadade till plats

med frisk luft. Om återhämtning inte sker snabbt, sök läkarvård.

Tag av förorenade kläder. Kontakta läkare om besvär kvarstår. Tvätta huden

med tvål och vatten.

Skölj genast ögonen med mycket vatten. Håll ögonlocken brett isär. Avlägsna

Revisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lysfotogen Sida 2 av 4

Förtäring

5. Brandbekämpningsåtgärder

Lämpliga släckmedel

Olämpliga brandsläckningsmedel

Brand- och explosionsrisker

Brandsläckningsmetoder

6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

Personliga skyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Metoder för rengöring

eventuella kontaktlinser före sköljning. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

FRAMKALLA EJ KRÄKNING om den skadade har svalt en petroleumbaserad

produkt. Risk för aspiration och kemisk lunginflammation. Om kräkning uppstår

hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. Skölj

munnen ordentligt och ge rikligt med mjölk/vatten förutsatt att den skadade

inte är medvetslös. Kontakta läkare.

Använd: Skum. Pulver. Koldioxid (CO2). Vattenspray eller dimma.

Använd inte vatten om det kan undvikas.

Ångorna är tyngre än luft och kan sprida sig längs marken. Ångorna kan

antändas av en gnista, en varm yta eller glöd.

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten. Bekämpa

utbredd eller omfattande brand från säkert och skyddat läge. Om läckage eller

spill ej har antänts, använd vattensprej för att slå ner ångor och skydda

insatspersonal.

Använd skyddskläder som angivits i punkt 8 i databladet.

Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö. Vid större utsläpp till

avlopp/vattenmiljö, kontakta de kommunala myndigheterna.

Valla in och sug upp spill med sand, jord eller annat, icke brännbart

material. Absorbera inte i sågspån eller andra brännbara material. Spill samlas

upp i täta behållare och lämnas för destruktion enligt gällande lokala

föreskrifter.

7. Hantering och lagring

Hantering

Lagring

Rökning, öppen eld och andra antändningskällor är förbjudna. Förhindra

gnistbildning till följd av statisk elektricitet. Undvik kraftig värme.

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras svalt på väl ventilerad plats. Får inte

förvaras nära värmekällor eller utsättas för höga temperaturer. Större mängder

och lager skall förvaras enligt nationella bestämmelser om förvaring av

brandfarliga vätskor osv.

8. Begränsning av exponeringen/personligt skydd

Exponeringskontroll

Begränsning av exponeringen på

arbetsplatsen

Andningsskydd

Handskydd

Ögonskydd

Hudskydd (av annat än händerna)

9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form

Lukt

Färg

Beskrivning av lösningsförmåga

Relativ densitet

All hantering skall ske i väl ventilerat utrymme.

Ved normala användningsbetingelser skulle andningsskydd inte behövas. Vid

otillräcklig ventilation eller vid risk för inandning av ångor: Använd lämpligt

andningsskydd med kombinationsfilter (typ A2/P2).

Handskar rekommenderas vid långvarig användning. Gummihandskar

rekommenderas.

Använd skyddsglasögon vid risk för direktkontakt med ögonen.

Vid stänkrisk skall förkläde eller speciella arbetskläder användas.

Vätska.

Svag lukt. Kolväte.

Färglöst.

Lösligt i: Organiska lösningsmedel. Olösligt i vatten.

Värde: ~ 0,8 kg/dm3

Revisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lysfotogen Sida 3 av 4

Kommentarer, Relativ densitet Vid 15 grader C.

Kokpunkt/kokpunktsintervall Värde: 175-225 °C

Flampunkt Värde: > 76 °C

Testmetod: DIN 51755

Explosionsgräns

Värde: 1-6 Vol%

Termisk tändtemperatur Värde: ~ 240 °C

Fördelningskoefficient: n-

oktanol/vatten

Ångtryck

Kommentarer, Ångtryck

Viskositet

Kommentarer, Viskositet

10. Stabilitet och reaktivitet

Förhållanden som skall undvikas

Material som skall undvikas

Stabilitet

11. Toxikologisk information

Toxikologiska data från ämnen

Övriga upplysningar om hälsofara

Inandning

Hudkontakt

Ögonkontakt

Förtäring

12. Ekologisk information

Toxikologiska data från ämnen

Övriga miljöupplysningar

Ekotoxicitet

Rörlighet

Kommentarer

Persistens och nedbrytbarhet

Bioackumuleringsförmåga

Värde: 2-6

Testmetod: log Pow

Värde: ~ 1 kPa

Vid 38 grader C (vatten = 6,5 kPa).

Värde: < 2 mm2/s

Vid 40 grader C (vatten = 0,6 mm2/s).

Undvik värme, flammor och andra antändningskällor.

Starka oxidationsmedel.

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

Inte aktuell vid vanlig arbetstemperatur. Vid uppvärmning kan irriterande ångor

bildas. I höga koncentrationer verkar ångorna förslöande och kan ge

huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.

Upprepad eller långvarig kontakt leder till uttorkning.

Kan verka irriterande och framkalla rodnad och sveda.

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Kemisk lunginflammation kan uppstå

när kräkningar resulterar i att lösningsmedel kommer ner i lungorna.

Produkten förväntas inte vara giftigt för vattenlevande organismer.

Produkten innehåller organiska lösningsmedel som avdunstar lätt från alla ytor.

Produkten innehåller ämnen som är olösliga i vatten och kan spridas på

vattenytor.

BOD>=60% efter 28 dagar.

Produkten anses vara långsamt bionedbrytbar.

Produkten innehåller potentiellt bioackumulerande ämnen.

13. Avfallshantering

EWC-kod

Produkten är klassificerad som

farligt avfall

Förpackningen är klassificerad som

farligt avfall

Specificera lämpliga metoder för

avfallshantering

Andra upplysningar

EWC: 14 06 03 Andra lösningsmedel och lösningsmedelsblandningar

Ja

Nej

Samlas i märkt behållare och lämnas för deponering på godkänd

förvaringsplats.

Avfall är lämpligt för förbränning. Avfallet är klassificerat som farligt avfall. Vid

hantering av avfall ska det tas hänsyn till de säkerhetsåtgärder som gäller för

hantering av produkten. Trasor och liknande, som är fuktade med brandfarliga

Revisionsdatum 30.09.2010


STARTA Lysfotogen Sida 4 av 4

vätskor, skall kastas bort i särskilda brandsäkra kärl. Förpackningen bör

samlas upp för återanvändning. Förpackningen skall vara tom (droppfri).

14. Transportinformation

Produktnamn (nationellt)

Farligt gods ADR

Farligt gods RID

Farligt gods IMDG

Farligt gods ICAO/IATA

15. Gällande föreskrifter

Farosymbol

Lysfotogen

Status: Nej

Status: Nej

Status: Nej

Status: Nej

Sammansättning på etiketten Destilat (petroleum): 100 %

R-fraser

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. R66 Upprepad kontakt kan ge

torr hud eller hudsprickor.

S-fraser

S23 Undvik inandning av ånga. S24 Undvik kontakt med huden. S62 Vid

förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna

förpackning eller etiketten.

16. Annan information

Förteckning över relevanta R-fraser

(avsnitt 2 och 3),

Upplysningar som har lagts till,

raderats eller reviderats

Leverantörens anmärkningar

Ansvarig för säkerhetsdatablad

R65 Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.

R66 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

Ändring i följande rubriker: 1-16

Upplysningarna i detta säkerhetsdatablad baseras på de upplysningar som vi

känt till vid tidpunkten för utarbetandet av säkerhetsdatabladet och de har

getts under förutsättningen att produkten används under de angivna

förhållanden och i överensstämmelse med det användningssätt som

specificeras på förpackningen eller i relevant teknisk litteratur. All annan

användning av produkten, ev. tillsammans med andra produkter eller

processer, sker på användarens eget ansvar.

STARTA AB

Revisionsdatum 30.09.2010

More magazines by this user
Similar magazines