WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2009 - WSP Group

wspgroup.com

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2009 - WSP Group

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETEN 2009

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE


VD har ordet

SATSNINGAR PÅ ENERGI OCH HÅLLBARHET

År 2009 präglades från allra första början av en stor osäkerhet. Ingen visste riktigt hur den ekonomiska krisen skulle

drabba olika verksamheter. I WSP Sverige tog vi mycket tidigt beslut om tuffa sparprogram och stark fokusering

på säljaktiviteter. Hela organisationen ställde lojalt upp på åtgärdsprogrammet och effekten blev att vi även i år kan

redovisa ett gott resultat. Vi gläder oss särskilt åt att ha klarat krisen utan några uppsägningar.

Ett av våra fokusområden under året var hållbarhet som numera blivit en självklar och integrerad del i vårt sätt att

arbeta och tänka i alla våra uppdrag. WSP har bland annat hjälpt till med de ansökningar som resulterat i att både

Malmö och Stockholm fått EU-anslag till projekt kring hållbara städer. Stockholm är utsedd till miljöhuvudstad 2010

och vi hoppas att kunna synas i det sammanhanget och visa upp vår kompetens.

Marknaden 2009

Regeringens satsningar på infrastruktur har medfört att den marknaden klarat sig väl också under 2009. Detta har

gynnat oss inom WSP Sverige som är engagerade i många stora och omfattande infrastrukturprojekt.

Industrisektorn har haft en svag marknad överallt och kanske allra mest i västra Sverige. Här tror vi dock att en

återhämtning kommer under senare delen av 2010. Även för kontor och offentliga byggnader har det skett en rejäl

nedgång under föregående år. Bostadsmarknaden har också varit svag, den står dock för en mycket liten del av WSPs

verksamhet och har därför inte haft någon större påverkan på vårt resultat. På miljösidan har vi inom WSP upplevt

en övergång från uppdrag i samband med fastighetsöverlåtelser till mer utrednings- och energitjänster.

Sammantaget kan vi konstatera att våra verksamheter inom samhällsbyggnad samt analys och strategi haft en god

marknad under 2009, medan det varit svårare för el, vvs och byggprojektering. Managementtjänsterna har haft en, i

stort sett, oförändrad situation.

Nu går vi in i 2010 med förhoppningar om en vändning i ekonomin under det andra halvåret. Året har inletts av

en stark prispress på konsulttjänster och det räknar vi med håller i sig till senare delen av året.

Satsningar 2010

Det ska mycket bli intressant att följa de satsningar vi gjort inom energiområdet. Vårt mål är att WSP ska profilera sig

ännu starkare på energieffektivisering där vi vet att många företag och industrier både kan tjäna pengar och minska

sin klimatpåverkan genom smarta, och många gånger enkla, effektiviseringsåtgärder. Ett annat intressant område där

vi ännu bara sett början på utvecklingen är förnyelsebar energi. Vi ser till exempel att våra tjänster inom vindkraft och

biogas efterfrågas allt mer. Ska Sverige klara de uppsatta klimatmålen krävs omfattande insatser både på energieffektivisering

och förnyelsebar energi.

Hela byggbranschen står inför stora förändringar

i och med att BIM, byggnadsinformationsmodellering,

är på stark frammarsch. WSP

har gått från tanke till handling och vi står väl

rustade att stödja våra kunder i alla skeden.

BIM kommer på sikt att innebära förändrade

informations- och arbetsprocesser i hela

sektorn och ett stort förändringsarbete kommer

att krävas hos alla aktörer. WSP investerar

i utbildning och tekniska hjälpmedel för att

ligga i framkant och redan idag kan vi utveckla

och visualisera hela projekteringsarbetet i våra

modeller.

Jag hoppas att vi även under 2010 ska kunna

behålla våra kunders förtroende och skapa

mervärde i deras olika verksamheter. Ett stor

tack för fint samarbete under 2009.

Ett riktigt varmt tack riktar jag också till alla

engagerade medarbetare, som på ett aktivt sätt

bidrag till vårt fina resultat i år. Det är genom

er alla som WSP kan leva upp till våra kunders

förväntningar och vår egen vision att vara

outstanding.

Rikard Appelgren

VD WSP Sverige AB

02 | VERKSAMHETEN 2009


ETT FÖRETAG MED

STARKA VÄRDERINGAR

VÅR VISION

To be the outstanding supplier of specialist and integrated services to the built

and natural environment

VÅRA VÄRDERINGAR


UNITED BY OUR DIFFERENCE

2009 sjösattes vårt nya varumärkeslöfte – United by our difference. Vi tycker att

United by our difference säger precis vad WSP innebär, att det är vår mångfald

inom alla områden – bland medarbetarna, kompetensen, uppdragen och kunderna

– som gör oss unika. Mångfalden skiljer ut WSP och gör oss attraktiva både som

arbetsgivare och samarbetspartner. United by our difference är vår ”personlighet”

och det som gör att både kunder och medarbetare kan känna igen WSP – i Sverige

och i världen.

VERKSAMHETEN 2009 | 03


RESULTATUTVECKLING

Resultatutveckling

ETT UTMANANDE ÅR

2009 VAR ETT ÅR SOM DOMINERADES AV DEN DJUPA

FINANSKRISEN. I SVERIGE SKAKADES VI OM ORDENTLIGT OCH

OSÄKERHETEN VAR MYCKET STOR.

INOM WSP SKAFFADE VI OSS EN BEREDSKAP FÖR

LÅGKONJUNKTUREN GENOM ETT REJÄLT BESPARINGSPROGRAM

OCH EN STARK SATSNING PÅ SÄLJAKTIVITETER. MÅLET VAR ATT

KUNNA BEHÅLLA HELA PERSONALSTYRKAN OCH DÄRMED

FÖRETAGETS KOMPETENS OCH KAPACITET.

GENOM ATT ALLA I FÖRETAGET STÄLLDE UPP PÅ ETT

FANTASTISKT SÄTT LYCKADES VI MED SPARMÅLEN OCH

UPPNÅDDE ETT GOTT RESULTAT FÖR 2009.

Omsättning de senaste fem åren (MSEK)

10000

8000

6000

4000

2000

0

2005 2006 2007 2008

2009

WSP Sverige

WSP Group

De tio största kunderna

Banverket

Göteborgs stad

LKAB

NCC

Skanska

SL Storstockholms lokaltrafik

Stockholms läns landsting

Stockholms stad

Söderenergi

Vägverket

Rörelseresultat de senaste fem åren (MSEK)

800

700

600

500

400

300

200

WSP Sverige

WSP Group

100

0

2005

2006

2007

2008

2009

04 | VERKSAMHETEN 2009


EXEMPEL PÅ NYA UPPDRAG 2009


En utbyggnad planeras av tvärbanan som idag

går mellan Sickla och Alvik i Stockholm. WSP

har fått projekteringsuppdrag för delen genom

Solna. Sträckan innehåller ett flertal planskilda

korsningar och flera tunnlar, den längsta tunneln är

cirka 300 meter. Uppdraget innehåller stora tekniska

utmaningar som att bygga tråg och betongtunnlar

under grundvattennivån i en mycket trång och hårt

trafikerad miljö. En stor utmaning är även att klara

trafiken under byggtiden samt omfattande ledningsomläggningar.

Den nya tvärbanan beräknas

stå färdig 2012-2013.


WSP har fått samordningsuppdraget för Trafikverket

Åtgärdsplan 2009 med luft- och bilburen datafångst,

samt framtagande av projekteringsunderlag. Uppdraget,

som är

värderat till 30

miljoner kronor,

omfattar totalt 77

delsträckor med

en sammanlagd

längd på mer än

170 mil. 31 delsträckor

laserskannas

från luften

i kombination med samtidig flygfotografering för

framställning av ortofoton. Resterande datainsamling

utförs med ett särskilt mätfordon utrustat med

multipla laserskannrar tillsammans med stillbilds- och

videokameror. Systemet positioneras med satellitteknik

samt tröghetsnavigering vilket ger en mycket

hög positionsnoggrannhet. Resultatet av skanningen

levereras i form av markmodeller, karta, VR-modeller

och video.


WSP har i hård konkurrens vunnit anslag till ett av

de största svenska forskningsprojekten hittills om

bilparkering. Projektet finansieras av Trafikverket

forskningsfond och löper över tre år. Anslaget är på

totalt 2,9 MSEK. Storstadsregionerna i Sverige växer

och antalet bilar ökar kontinuerligt. Vägverket har

initierat ett forskningsprojekt som ska ge politiker

kunskap och verktyg för hur de kan hantera denna

ökning. WSP, som kommer att ansvara för projektet

tillsammans med KTH, ska bland annat sammanställa

internationell forskning samt intervjua kommunalpolitiker

om vad de tror blir de framtida utmaningarna

i parkeringsfrågan i deras region. KTH kommer att

ansvara för en studie om avvägningen mellan framkomlighet,

lastning/lossning och korttidsparkering.De senaste åren

har antalet resande

på Mälarbanan

ökat. Dubbelspåret

mellan Tomteboda

och Kallhäll

är en av landets

mest trafikerade

järnvägssträckor

och idag utnyttjas

spåren maximalt under högtrafik. Trafikverket ska

därför bygga ut sträckan med ytterligare två spår.

Delen Barkarby – Kallhäll är första utbyggnadsetappen.

WSP har fått projekteringsuppdraget som

handlar om framtagande av järnvägsplan, miljökonsekvensbeskrivning

och systemhandling. Projektet

kräver insatser från ett femtiotal personer från WSP

och kommer att omsätta drygt 20 miljoner SEK.


Ikano Retail Västerås AB har gett WSP Management

i uppdrag att svara för projektledningen av sitt nya

köpcentra i det expansiva handelsområdet Västra

Erikslund, Västerås. Centrat omfattar ca 65 000 kvm

nybyggnad och kommer att inrymma ca 75 butiker

samt ett 10-tal caféer och restauranger. Köpcentrat

kommer att sammanlänkas och samordnas med ett

nytt IKEA-varuhus som uppförs i ett sidoprojekt.

Ikano Retail är ett nybildat gemensamt bolag mellan

Ikano Fastigheter och IKEA och projektet är det

första gemensamma av denna typ. Uppdraget för

WSP Management i Västerås omfattar projekt-, projekterings-

och byggledning samt hyresgästanpassning

i samverkan med Ikano Retail Management AB.


WSP har hjälpt Vasakronan att uppnå certifieringsnivån

LEED Guld för kvarteret Pennfäktaren 11 på

Vasagatan, ett av Vasakronans största ombyggnadsprojekt.

LEED står för “Leadership in Energy and

Environmental Design” och är ett världens ledande

system för miljöklassning av byggnader, framtaget av

US Green Building Council. Energianvändning, minskad

miljöpåverkan från transporter, resursanvändning

och inomhusklimat är några av de kriterier som

ligger till grund för en LEED-klassning. Projektet är

banbrytande eftersom LEED omfattar fler miljöaspekter

än vad svenska system gör, och för att det

ännu inte finns svenska tolkningar av kraven. Genom

att utnyttja WSPs bredd kunde man klara alla delar

i miljöklassningen och lotsa det första projektet i

Sverige till ett LEED precertifikat.


VERKSAMHETEN 2009 | 05


MEDARBETARUTVECKLING


Det här året har präglats av stabilitet. WSP Sverige har haft en

historiskt låg personalomsättning som gör att vi har en stabil och

bra grund för att fortsätta att utveckla erfarenhet och kompetens.

Medarbetarna har också varit ovanligt friska under 2009. Sjuktalen

är nere på 2,1%.

För ett konsultbolag är det mycket viktigt att värna om medarbetarna.

Att de utvecklas och lyckas i sitt arbete och stannar kvar

inom företaget är själva grunden för vår existens. Därför görs

ständigt satsningar på medarbetarnas utveckling och utbildning.

I år har arbetet fortsatt med vårt Performance Managementprogram

som klargör WSPs förväntningar på alla yrkesroller och

underlättar medarbetarnas karriärplanering.

Vi har ett ”development center” som identifierar framtida

chefer och ledare och medverkar till att de ges utvecklingsmöjligheter.

Inom WSP University finns också en mängd utbildningar där

specialister och chefer kan lära sig mer både inom sitt teknikområde

och när det gäller personlig utveckling.

WSP har ett traineeprogram för yngre medarbetare, European

Taskforce där deltagarna får möjligheter att vidga sitt nätverk,

samarbeta med kollegor från andra länder och lära känna WSPs

06 | VERKSAMHETEN 2009


Utbildning

Civilingenjörer 590

Övriga 765

Tekniskt

gymnasium

390

Tekn Dr,

tekn lic 60

Högskoleingenjörer

380

Medarbetarutveckling

Åldersfördelning

Antal

250

200

150

100

50

Kvinnor

Män

0

-24

25-29

30-34

35-39

40-44

45-49

50-54

55-59

60-65

65-

ledning och delta i övergripande projekt som ska bidra till WSP

utveckling.

Medarbetarenkät

Varje år genomförs en medarbetarenkät i hela WSP-koncernen.

Den ligger till grund för handlingsplaner och förbättringsinsatser i

företaget. I årets enkät framgick att styrkorna inom WSP Sverige

är att medarbetarna upplever stöd från arbetskamrater och

chefer samt att arbetsklimatet är öppet. Man har inflytande över

hur arbetet läggs upp, närmaste chefen visar respekt, delegerar

och ger stöd. Bland förbättringsområdena finns önskemål om

bättre återkoppling på arbetet och effektivare arbetsrutiner. Med

det nya verksamhetssystem, som är på gång för WSP Sverige,

hoppas vi kunna förbättra dessa punkter till nästa år.

Medarbetarstatistik 2009

Förra årets siffror inom parentes

Personalomsättning 8,6 procent (13,0)

Andel kvinnor 30,5 procent (30,0)

Andel kvinnliga chefer 20,2 procent (17,7)

Genomsnittsålder

42,6 år (42,4 år)

Genomsnittlig anställningstid 8,7 år (8,5)

Föräldraledighet kvinnor 25 dagar (19)

Föräldraledighet män 8 dagar (6)

Sjuktal 2,1 procent (2,2)

Sjuktal män 2,0 procent (2,0)

Sjuktal kvinnor 2,6 procent (2,8)

Antal medarbetare 2 185 (2 175)

VERKSAMHETEN 2009 | 07


BANA VÄG I VÄST


(E45) och dubbelspårig järnväg

(Norge/Vänerbanan) mellan Göteborg

och Trollhättanett samarbete mellan Vägverket och

Banverket. Nu är Trafi kverket huvudman

för projektet.

Foto: Kasper Dudzik

ANNA GILLAR ATT

PÅVERKA SAMHÄLLS-

UTVECKLINGEN

Anna Molin har jobbat två år på WSP. När

hon läste på Chalmers kände hon inte till

företaget alls. Men på arbetsmarknadsdagarna

blev hon utsedd till värd för WSP

och fi ck då kontakt några trevliga medarbetare.

När WSP senare inbjöd till Student

Event i Göteborg var Anna på plats för

att få ytterligare information. Sen hörde

hon av sig igen när studierna var klara och

fi ck då komma på intervju. Nu är Anna

fullt upptagen med att rita lokalvägar och

påfartsramper för Bana Väg i Väst.

– Först tänkte jag bli arkitekt, säger Anna.

Men insåg mer och mer att det är tekniken

som lockar mig. Jag tycker också att det är

väldigt häftigt att vara med och påverka

samhället för lång

tid framöver.

Anna tycker att

hon lär sig mycket i

arbetet med E45.

– Vi har internmöten

varje vecka

och det är roligt

att samarbeta med

folk från miljö,

landskap, geo och

VA, säger hon. Så här i början på karriären

är det skönt att ha kollegor att fråga. Att

vara vägprojektör innebär att anpassa vägar

till terrängen.

– Man gör en del platsbesök, berättar

Anna men mesta delen av jobbet sker i

datorn med hjälp av CAD-programmet

NovaPoint. Vi jobbar i terrängmodeller och

det är otroligt intressant att se hur en väg

växer fram.

Under sin tid som vägprojektör har Annas

intresse för vägar bara ökat. Numera

tittar hon på vägar på ett helt annat sätt än

tidigare, även på fritiden.

– Man är uppmärksam på hur varenda

liten kurva är utformad, säger hon.

Anna tycker att hon har mycket kvar att

lära sig på teknikområdet. Hon är helt klar

med att den närmaste karriärutvecklingen

kommer att handla om teknik snarare än

uppdragsledning.

Det är väldigt många och komplicerade

frågor som projektörerna ställts inför i

arbetet med E45, främst beroende på all

lera i marken. Men Anna känner sig trygg

med att inte ha yttersta ansvaret. Det fi nns

erfarna kollegor som granskar handlingarna

än så länge. E45 har dock varit en nyttig

skola på Annas väg mot att bli en duktig

tekniker.

08 | VERKSAMHETEN 2009


E45 HAR VARIT EN LÄRORIK

UTBILDNING FÖR JONAS

För Jonas Axelsson på WSP Samhällsbyggnad i Göteborg har E45

och Norge/Vänerbanan haft en central roll under hela hans konsultbana.

Han började på WSP, som då hette J&W 1999 för att han

tyckte att de var bäst och starkast inom geoteknik.

– Egentligen var det en slump att jag alls började med geoteknik,

säger Jonas. Men när jag pluggade på Chalmers hade den

geoteknis ka institutionen så bra föreläsare att jag blev riktigt

intresserad och fastnade för ämnet. Som ny handläggare på WSP

fi ck Jonas till exempel mäta portryck i fält och utföra stabilitetsberäkningar

för de tidiga undersökningar som redan då var igång

för E45. Jonas lärde sig mer och mer genom äldre och erfarna arbetskamrater

och är idag teknikansvarig för geotekniken för bygghandling

på delsträckan Nol-Älvängen i projektet för Bana Väg i

Väst som omfattar både väg E45 och järnvägen mellan Göteborg

och Trollhättan.

I det här projektet är geotekniken extra viktigt, den står för närmare

50 % av hela anbudssumman. Sträckan utmed Göta Älv är

ett stort skredriskområde och på sina håll består marken av 100 m

lera. För att det inte ska uppstå problem när vattnet är som högst

i älven har man höjt profi len på både vägen och järnvägen, något

som också gör att jorden får större belastning av uppfyllnader och

måste förstärkas.

Det gör man genom att förstärka med kalk-cement-pelare,

en teknik som går ut på att ett inblandningsverktyg förs ned i

leran och sedan blåser man ut en blandning av kalk och cement

samtidigt som borren roterar och stiger uppåt. Resultatet blir en

pelare som består av kalk, cement och den befi ntliga leran. På vissa

sträckor utmed järnvägen är det mycket tätt med kc-pelare, ca 180

löpmeter per meter järnväg.

Ett annat sätt att förstärka är att bygga med lätta material och

då använda sig av lättklinkerfyllning, en sorts lecakulor.

– Det är viktigt att man känner till de lokala förhållandena i ett

så här omfattande projekt, säger Jonas. Här i Göteborg har WSP

ett eget laboratorium vilket varit en stor hjälp för alla fält- och

labbundersökningar, som ingått i uppdraget. Som teknikansvarig för

all geoteknik fungerar Jonas som spindeln i nätet och håller ihop

hela den geotekniska projekteringen och ser till att hans duktiga

medarbetare får fram handlingarna i rätt tid.

WSP (J&W) har åt Bana Väg i Väst utfört skisshandling/arbetsplan

och järnvägsplan/förprojektering för ca 20 km dubbelspår

och fyrfältsväg, som startade redan i slutet av 90-talet. Nu har man

även gjort tre olika bygghandlingar för den ca 5 km långa sträckan

Nol-Älvängen.

– Det underlättar att vi varit med så länge i projektet, säger

Jonas Axelsson. Det fi nns stor kunskap inom WSP i projektets alla

delar. Här sker också en givande diskussion och mycket samverkan

med Bana Väg i Väst. WSP hjälper numera även byggledningen med

geoteknikfrågor under bygget. Det är verkligen nyttigt att se hur

våra handlingar uppfattas och vad vi kan förbättra i framtiden, säger

Jonas, som från att ha börjat som handläggare numera intresserar

sig mer och mer för ledarskapsfrågor och hur man ska få team att

fungera optimalt tillsammans.


VERKSAMHETEN 2009 | 09


NATIONALMUSEUM

Nationalmuseum i Stockholm är Sveriges ledande

konst- och designmuseum. Den pampiga, gamla

byggnaden som invigdes 1866 står nu inför en

omfattande ombyggnad eftersom den har stora

tekniska och arbetsmiljömässiga brister. Under

1900-talet har mycket förändringar gjorts i byggnaden,

rumsindelningen har förändrats, fönster

har satts igen och dekorer har målats över. Nu

vill man skapa publikvänliga, öppna lokaler med

dagsljusinsläpp och ett klimat som är gynnsamt

för konsten, besökarna och personalen. Samtidigt

ska de unika kulturhistoriska värdena förstärkas.

ERIK UPPSKATTAR ALL

FANTASTISK KONST

Erik Bellander på WSP har varit med och

tagit fram underlag för den förstudie, som

Statens Fastighetsverk lämnat till regeringen

angående ombyggnaden av Nationalmuseum.

WSPs underlag berörde el, tele,

kanalisation, ljus, belysning och säkerhet.

– Det här var ett spännande och utmanande

uppdrag för oss, berättar Erik. Vi

jobbade i nära samarbete med arkitekten

och beställaren och gjorde studiebesök,

intervjuade driftspersonal och gjorde platsbesök

i museibyggnaden. Det var en otrolig

känsla att inventera de elektriska installationerna

och samtidigt befi nna sig bara centimetrar

från någon fantastisk originalmålning

av Carl Larsson eller Anders Zorn.

WSPs underlag beskriver nuläget kring

alla installationer samt ger förslag på åtgärder

för att åstadkomma en modern miljö

med stora förbättringar, bland annat kring

ljusförhållandena i byggnaden.

Erik Bellander har gjort beräkningar på

effektbehovet och gjort uppskattningar av

hur elutrymmena bör utformas för att klara

de hårt ställda kraven.

– Konstverk är mycket känsliga för ljus,

säger Erik. Så det gäller att hitta lösningar

där man utnyttjar så mycket dagsljus som

möjligt i byggnaden utan att för den skull

riskera att skada något som är oersättligt.

Det är lite speciellt att jobba med museum

eftersom det ställs väldigt stora krav på god

miljö för besökare och personal. Samtidigt

vill ingen ha rör och kanaler synliga i utställningssalarna.

Det har varit svårt att hitta

utrymmen för våra installationer men det är

Foto: Hans Thorwid/Nationalmuseum

samtidigt en spännande utmaning.

Erik har jobbat nästan 20 år som elingenjör

WSP. I år blev han avdelningschef

för den nybildande avdelningen Elkraft i

Stockholm, en avdelning som fokuserar på

energiområdet.

– Egentligen drömde jag om att jobba

med musik, berättar Erik. Men under utbildningen

till elingenjör övergav jag elgitarren

till förmån för större elanläggningar.

10 | VERKSAMHETEN 2009


MATS BYGGER UPP

HELA MUSÉET I 3D

Under de 150 år som Nationalmuseum

varit igång har mycket hänt i huset. Men det

saknades dokumentation och noggranna

ritningar över byggnaden. På uppdrag av

Statens Fastighetsverk har Mats Jonasson på

WSP hjälpt till att skapa relationsritningar,

som nu kommer väl till pass vid den omfattande

ombyggnad som museet står inför.

– Vi började med att mäta in taket både

utifrån och från insidan, berättar Mats. Med

hjälp av olika mätmetoder har vi fått alla

data och kan sedan ”skapa” byggnaden med

exakta mått i datorn. Vinden och källaren har

nu också mätts upp rum för rum. Och det

är väldiga ytor det handlar om. Bara i källaren

finns 140 rum. Nu pågår arbetet på våningsplan

två och fyra.

WSP avdelning för geografisk information

hjälper till med mätningar och laserscanning

och sedan bygger Mats upp rummen i 3D i

datorn.

– Det här är ett fascinerande uppdrag där

vi fått använda många olika programvaror,

säger Mats. För Fastighetsverket var det

viktigt att få noggranna ritningar över byggnaden,

men Nationalmuseum insåg också

fördelarna med att tillgång till hela byggnaden

i en 3D-modell.

I modellen kan man planera utställningar i

förväg, prova sig fram hur de olika verken ska

hänga, hur informationstavlor ska utformas

och hur ljuset faller på väggarna. Det skapar

enorma möjligheter och sparar mycket tid.

Man minskar också riskerna för dyrbara

målningar när man kan testa placeringarna i

datorn i stället för i verkligheten.

Mats väg till 3D-modellering på WSP har

gått via byggnadsingenjörslinjen på Mälardalens

högskola i Västerås. Därefter jobbade

han några år på ett arkitektkontor innan han

kom till WSP och började intressera sig för

3D.

Nu ingår Mats i WSPs avdelning för visualisering

och VR (Virtual Reality) och ”bygger”

de sista rummen på Nationalmuseum.

– Man blir helt imponerad av hur rak och

välbyggd den här byggnaden är, säger han.

Det finns inte minsta lutning någonstans i

huset.

VERKSAMHETEN 2009 | 11


Igelsta kraftvärmeverk i

Södertälje invigdes i mars 2010.

Anläggningen drivs av Söderenergi

som ägs av kommunerna

Huddinge, Botkyrka och

Södertälje. Kraftvärmeverket

producerar 200 MW värme

och 85 MW el. Detta motsvarar

värme för 50 000 hushåll

och hushållsel för

100 000 villor. Pannan eldas

med bio- och returbränslen

och trots en ökad produktion

så minskas utsläppen av

koldioxid i Söderenergi med

75 000 ton per år. Detta

motsvarar 25 000 bilar årligen

som kör 1500 mil per år. 90 %

av värme- och elproduktionen

i Söderenergis system är idag

förnyelsebar.

MAGNUS IMPONERADES

AV STORLEKEN

WSP har haft ansvaret för delprojektledning

bygg, projektering, byggledning, installationssamordning,

kontroll samt geoteknik för

byggnationen av Igelsta Kraftvärmeverk.

En av dem som jobbat med konstruktion

är Magnus Key på WSP i Stockholm.

Magnus är högskoleingenjör och har läst på

högskolan i Jönköping och KTH i Haninge.

Han gjorde sitt ex-jobb om krympning

i betongväggar på WSP och sedan blev

han anställd och fi ck delta i arbetet med

Igelstaverket.

– Det var en utmaning att få lära sig 3Dvärlden

i Tekla Structure, säger Magnus. Jag

hade förmånen att få jobba med två verkliga

experter på området, Roland Jonsson

och Adam Röing. Magnus fi ck både göra

betongkonstruktion och stålkonstruktion

och var även på plats vid Igelsta fl era gånger

för att följa hur bygget utvecklades.

– Det var otroligt fascinerande att se

anläggningen i verkligheten, berättar han. Jag

kände igen mig helt från modellen, men det

var så ofantligt mycket större.

Projekteringen av Igelstas nya kraftvärmeverk

startade med förprojektering i

februari 2006. Året därpå började det nya

kraftvärmeverket att byggas. Då startade

man med schakten och grundläggningsarbetet.

Schakten var på 550.000 m 3 . I slutet

av det året började golvplattan byggas för

det nya pannhuset.

I april 2008 började stomresningen och

i september lyftes första delen av pannan

in. Den yttre bränslehanteringen med

bandgångar, beredningsbyggnader, silos och

pågick parallellt hela tiden.

– Det är roligt att få jobba i så här stora

uppdrag, eftersom man jobbar i team, säger

Magnus. Här har jag också lärt känna folk

från andra avdelningar på WSP. Det är en

stor fördel att alla fi nns på samma ställe, det

är enkelt att reda ut svårigheter. I framtiden

hoppas Magnus få möjlighet att utvecklas

vidare inom WSP och gärna prova på att

jobba i något annat land. Under arbetet

med Igelsta kom han också underfund med

att han verkligen gillar industriprojekt.

– Man kände sig verkligen stolt på invigningen,

säger han. Även om det stundtals

varit både jobbigt och svårt så har vi

varit med om att skapa något viktigt och

bestående.

12 | VERKSAMHETEN 2009


Igelsta kraftvärmeverk

Foto: Stig Almqvist

Kungen invigde Igelsta kraftvärmeverk i mars 2010.

Pelarfundament med armering ovanifrån.

ROBERT SKÖTTE

INSTALLATIONS-

SAMORDNINGEN

Förutom själva pannhuset vid Igelstaverket

så har projektet också omfattat byggnation

av turbinbyggnad, kontorslokaler, byggnader

för ställverk, silos för bränsle, bandgångar,

beredningsbyggnader, tippfickor samt kyl- och

sprinklerbyggnad. WSP svarade för projektering

av konstruktion, el, vvs, styr- och regler,

brand, mark och vatten samt akustik.

Robert Blomqvist är VVS-ingenjör på WSP

och han har varit engagerad i projektet i två

års tid tillsammans med flera kollegor på

avdelningen.

– Första året var jag projektör och hjälpte

till att ta fram alla handlingar för samtliga

byggnader, berättar Robert. Vi såg även till att

det fanns försörjning fram till själva processen

i kraftverket.

Under projektets gång fick Robert sedan

rollen som installationssamordnare

och kontrollant och

har sen dess varit på plats vid

bygget stor del av sin tid.

– Det var fantastiskt

utvecklande och intressant

att följa hela utvecklingen

på nära håll, säger han. Det krävdes många

möten och bra samarbete med processentreprenörerna

för att allt ska fungera så

smidigt som möjligt. Här handlar jobbet mer

om information och kommunikation än ren

teknik, säger Robert. Det underlättar väldigt

att vi har tillgång till 3D-modeller. Det blir så

tydligt för alla hur man ligger till och vad som

behöver åtgärdas. Modellerna användes både

på möten och på en dator i själva rörverkstaden.

Robert har jobbat i tio år som VVSkonstruktör

varav fem på WSP. Just nu är han

pappaledig och kan säkert ha nytta av sin

erfarenhet som samordnare.

VERKSAMHETEN 2009 | 13


Koldioxidavtryck

ELISABETH OCH

JENNY MÄTER

KOLDIOXIDAVTRYCK

Elisabeth Ekener Petersen är ansvarig för

utvecklingen av hållbarhetstjänster inom

WSP och hon har lång erfarenhet av

miljö- och hållbarhetsarbete. När Elisabeth

kom i kontakt med Skanska och fick veta

att de sökte ett verktyg för att mäta hur

klimatsmart de bygger var hon inte sen att

anta utmaningen.

– Jag vet att det finns mycket kunskap

på området inom WSP Analys & Strategi,

säger Elisabeth, så jag tog kontakt med

Jenny von Bahr, eftersom hon arbetar

med trafikfrågor och klimatpåverkan.

Jenny har arbetat på WSP sedan 2006

med inriktningen klimatekonomi, miljö-,

energi- och transportfrågor.

Tillsammans har nu Elisabeth och Jenny

tagit fram en enkel beräkningsmodell som

ska testas i den nya stadsdelen Ingenting

i södra Solna där Skanska ska bygga

bostäder, arbetsplatser och affärslokaler.

– Det svåra var att komma på hur

man ska göra beräkningarna för att de

Elisabeth Ekener Petersen.

ska kunna användas för olika bostadsområden

och ge en rättvis jämförelse med

befintliga mätetal, säger Elisabeth. Vi har

matat modellen med schablonvärden, som

WSP Analys & Strategi har kunskap om

och sedan får man poängavdrag för olika

klimatbefrämjande åtgärder och därmed

också ett värde på hur stora koldioxidavtryck

de boende i bostadsområdet

kommer att göra.

Skanska har alla data om själva byggnaderna

och vilka energieffektiviseringar man

gjort genom val av material och teknik i

husen. WSP har sedan fyllt på med uppgifter

om tillgång till bilpool, vilka åtgärder

som gjorts för att stimulera cyklande och

hur kollektivtrafiken fungerar till och från

området.

– Detta är ett

väldigt intressant uppdrag

där vi känner

att vi bryter ny mark

och fått tänka i nya

banor, säger Elisabeth.

Nu ska det bli

spännande att följa

pilotprojektet och i

framtiden kan man

Jenny von Bahr.

utveckla modellen ytterligare med uppgifter

om åtgärder för avfallshantering som

till exempel sopsug och avfallskvarnar.

– Att både byggnation och drift av nya

bostadsområden sker så klimatsmart

som möjligt kommer att vara en viktig

konkurrensfaktor i framtiden, säger

Elisabeth. Då gäller det att ha effektiva

mätverktyg, som verkligen gör rättvisa

jämförelser.

14 | VERKSAMHETEN 2009


Hållbarhet

HÅLLBARHET

REDOVISNING AV ENERGIANVÄNDNING

I HELA WSP-KONCERNEN

I ÅR HAR WSP PÅBÖRJAT EN VÄRLDSOMFATTANDE

KARTLÄGGNING AV ENERGIANVÄNDNINGEN VID SAMTLIGA

KONTOR FÖR ATT FÅ EN KLAR BILD AV FÖRETAGETS

MILJÖBELASTNING. KARTLÄGGNINGEN SKA OCKSÅ BIDRA TILL

ATT HITTA STYRKOR OCH SVAGHETER SAMT ATT IDENTIFIERA

ÅTGÄRDER FÖR EFFEKTIVISERING.

MÅLET ÄR ATT NÅ WSPS MILJÖKRAV OCH ATT LEVA UPP TILL VÅR

MILJÖPROFILERING.

Kartläggningen redovisar energianvändning och CO2-emissioner för kontorslokaler respektive personalens

tjänsteresor.

En modell för den världsomspännande inrapporteringen har tagits fram på global nivå. Modellen anpassades

för WSPs svenska verksamhet efter det svenska energisystemet.

Den faktor som främst skiljer det svenska systemet från andra är att fjärrvärme är den dominerande

uppvärmningskällan i Sverige. En annan viktig faktor är att den nordiska elmixen, som de svenska beräkningarna

bygger på om miljömärkt el inte särskilt har upphandlats, har väsentligt lägre koldioxidutsläpp än

t.ex. det europeiska genomsnittet för elproduktion.

Detta var första gången som WSP Sverige genomförde en kartläggning av energianvändning och halter av

CO2-utsläpp. Nu kommer rutinerna kring metoder och rapportering att förfi nas ytterligare så att det ska

bli lätt att följa hur vi lever upp till våra miljömål och hur vi kan spara pengar på minskad energianvändning.

För varje kontor gjordes följande rapporter till grund för sammanställningen:
samt total kostnad för elanvändningen.


Nyckeltal 2009

CO 2 -utsläpp ton/år

WSP Sverige

Totalt per anställd

WSP Group

Totalt per anställd

Energi i kontor 430 0,18 8 895 1,01

Transporter 1 740 0,71 7 371 0,84

Totalt 2 170 0,89 16 266 1,85

VERKSAMHETEN 2009 | 15


AFFÄRSOMRÅDEN


FÖRSTÄRKER VARUMÄRKET

WSP Analys & Strategi

är ett affärsområde med

mycket hög kompetensnivå.

90 % av medarbetarna

har universitetsutbildning

och

ca 25 % har lic- eller

doktorsexamen.

Under 2009 har

fokus varit ett effektivt

försäljningsarbete och

en hög debiteringsgrad. Arbetet fortsätter och det

långsiktiga målet är att öka lönsamheten i uppdragen.

Ett annat långsiktigt mål är att göra varumärket tydligare

och starkare. Genom seminarier och kundmöten

sprider affärsområdet kunskap om sina tjänster.

Förra året bildades den nya avdelningen Fastighet

och Marknad som kommer att öka erbjudandet och

skapa mervärde för kunderna.

– Vi kan skapa stora möjligheter genom att samverka

mellan avdelningar och med andra affärsområden, säger

Fredrik Bergström, affärsområdeschef för WSP Analys

& Strategi. Under året har samarbetet ökat väsentligt

med WSP Samhällsbyggnad, WSP Environmental och

WSP Management.

WSP Analys & Strategi utformar strategier och

lösningar för god samhällsutveckling. Fokusområdena

är omvärld, trender, strategier och regionutveckling,

stads- och fastighetsutveckling samt kommunikationer,

transporter, infrastruktur.

Antal medarbetare: 122

Fredrik Bergström

NY CHEF FÖR


Den första juli 2009 fi ck

WSP Byggprojektering

en ny affärsområdeschef

när Lars Jahncke

efterträdde Ulf Erikson

som gick i pension. Lars

har arbetat 27 år inom

WSP, senast som chef

för WSP Byggprojekterings ”mittområde” som omfattar

Värmland, Närke och Dalarna.

2009 var ett tufft år, främst på industriområdet som

traditionellt står för en stor del av WSP Byggprojekterings

verksamhet. Genom satsningar på försäljning

och ett tufft sparprogram lyckades man vända

utvecklingen under hösten 2009 och kan nu också

glädja sig åt nya uppdrag åt nya kunder som kommuner

och landsting.

Kompetensutveckling står i fokus under 2010.

Utbildningar kommer att genomföras i Eurocoder,

Stålbyggnad och LCC-beräkningar.

– Min ambition är att vi ska bli starkare på

miljösidan och tillsammans med WSP Environmental

utveckla tjänster för hållbart byggande och inom

vindkraften, säger affärsområdeschef Lars Jahncke.

Vi räknar också med att det kommer att ske ökade

investeringar i infrastruktur och på energiområdet

under 2010.

WSP Byggprojektering fi nns i hela landet och är

verksamma inom allmän husbyggnad, industribyggnad

och infrastrukturanläggning. Affärsområdet, som

är klart marknadsledande, tillhör även de ledande i

landet inom 3D-projektering.

Antal medarbetare: 319

Lars Jahncke

ÖKAD SAMVERKAN FÖR

2009 blev ett bra år för WSP Environmental i Sverige, ett år då samverkan och

korsförsäljning ökat med ca 5 %. I år har en ny engelskspråkig global hemsida

lanserats som hjälper WSP Environmental i marknadsföringen mot de internationella

kunderna. Flera affärsutvecklingsprojekt pågår bland annat kring täthetsprovning

av stora byggnader, DueDiligence, kemikaliesäkerhetsutbildning enligt Reach samt

inom geoenergi och operationell modalanalys.

WSP Environmental har stor del i WSPs strategiska satsningar inom energi- och

klimatområdet. Här kommer man att se ökad aktivitet under 2010, inte minst inom

vindkraften.

– När vi blickar tillbaka på år 2009 kan jag med glädje konstatera att vi, trots en svagare konjunktur, kunnat uppfylla

många av våra verksamhetsmål, säger affärsområdeschef Ole Paus. Vi går stärkta in i ett nytt år där jag tror att vi får se

en successivt bättre konjunktur.

WSP Environmental fokuserar på specialiserade tjänster inom mark och vatten, miljöledning, byggnadsfysik,

fastighetsutveckling, energi och akustik. Affärsområdet har en stark position inom miljövärderingar vid företags- och

fastighetsöverlåtelser, miljökonsekvensbeskrivningar och markföroreningsfrågor.

Antal medarbetare: 237

Ole Paus

16 | VERKSAMHETEN 2009


STORT ENGAGEMANG I LIBYEN FÖR

WSP INTERNATIONAL

WSP Internationals största kunder är biståndsgivare

och internationella fi nansieringsorgan som t ex Sida,

Europakommissionen och Världsbanken. Affärsområdet

är engagerade i uppdrag i Central- och

Östeuropa, Afrika och Asien. Under 2009 avslutades

projekt i såväl Afghanistan, Etiopien och i Estland.

Samtidigt ökade fokuset på Libyen. Dels för att en

stor kund släpar med betalningarna, och dels för att

stora pågående och kommande projekt har krävt

mycket uppmärksamhet. WSP International har nu snart 100 anställda i Libyen.

– Vad gäller vårt engagemang i en framtida järnväg i Trinidad & Tobago så blir 2010

ett ödesår, berättar affärsområdeschef David Montgomery. Tar regeringen beslut om att

bygga en järnväg så kommer vi stanna där i fl era år till. Annars tar vårt uppdrag slut i år.

WSP International Swedens verksamhet bedrivs i nära samarbete med systerbolaget

WSP International Managemeng Consulting (Imc) i Storbritannien. Uppdragen i internationella

projekt berör infrastruktur, bygg och miljö.

Affärsområdeschef: David Montgomery

Affärsområden

NÖJDA MEDARBETARE HOS

WSP MANAGEMENT

Trots en tuff marknad ökade WSP Management

såväl omsättning som resultat under 2009. Årets

medarbetarenkät visade att medarbetarna är nöjda

och trivs och affärsområdet tillhör ”topp 10%” bland

företag.

Marknaden ser lite mer positiv ut för 2010 även

om det råder viss osäkerhet kring investeringarna

i den offentliga sektorn. Prioriterade områden för

WSP Management 2010 blir att fortsätta satsningarna

på systematiskt säljarbete, effektivare arbetsrutiner och på att bli ännu bättre på

erfarenhetsåterföring och att dela med sig av kunskap.

– Ett av årets mål är att affärsområdets verksamhet ska växa från ca 200 till 220

medarbetare, säger affärsområdeschefen Mickey Johansson. Vi ser tillväxtsmöjligheter på

fl era av våra väletablerade kontor och samtidigt vi vill också öka leveranskapaciteten på

våra mindre kontor.

WSP Management fi nns i hela landet och erbjuder privata och offentliga kunder

kvalifi cerade projektledningstjänster. De leverar projektledning i sin helhet i form av

kompletta organisationer eller som delar av de funktioner som ingår i en projektledningsorganisation.

WSP Management är verksamma i byggprocessens alla faser från

att utveckla blivande projekt, genom hela projektgenomförandet och med tjänster i

förvaltningsfasen.

Antal medarbetare: 202

Affärsområdeschef: Mickey Johansson

VERKSAMHETEN 2009 | 17


LYCKAT ÅR FÖR


Trots de bistra tiderna lyckades WSP Samhällsbyggnad även i

år nå toppresultat och överträffa förra året i både resultat och

omsättning. Det beror på det åtgärdsprogram som företaget

satte in tidigt och på medarbetarnas engagerade arbete. Det

händer mycket inom WSP Samhällsbyggnad och för att klara alla

åtaganden har man under 2009 rekryterat 102 nya medarbetare.

En stor satsning pågår på järnvägssidan. I Stockholm har det

skapats två nya grupper, en Bana/Spår och en EST (El, Signal, Tele).

Ett omfattande samarbete har inletts med kollegorna i UK med

förhoppningar om att även komma in på den skotska marknaden.

Samarbete sker också med Multiconsult i Norge inom framförallt väg, järnväg, vattenbyggnad och

teknisk försörjning. WSP Samhällsbyggnad är engagerade i Oslo Centralstation, Bybanen i Bergen och

E18 Gulli-Langåker samt fl era fjärrvärmeuppdrag.

– Vi kommer att utveckla oss själva och verksamheterna ytterligare och visa att även 2010 blir ett

kanonår, säger affärsområdeschef Eskil Sellgren. Vi har fantastiska utmaningar och många spännande

uppdrag som väntar oss.

WSP Samhällsbyggnad har en bred inriktning inom hela samhällsbyggnadssektorn – från vägar, järnvägar

och ledningar till bostäder, kontor och industri – i alla faser som utredning, planering, projektering,

byggande och förvaltning, med stora resurser och en bred geografi sk spridning.

Antal medarbetare: 736

Eskil Sellgren

FULL FART I STOCKHOLM


WSP Systems har känt av att 2009 var ett mycket tufft år

och debiteringsgraden sjönk från året innan. Trots ett hårdare

marknadsklimat lyckades man dock nå ett resultat nära det

som uppnåddes 2008. I Stockholm har verksamheten gått för

högtryck, bland annat tack vare alla uppdrag på infrastruktursatsningarna

i regionen. 2010 blir förhoppningsvis ett bättre år

och man kommer att öka säljinsatserna kraftigt.

Årets medarbetarenkät visar att arbetsklimatet är öppet

hos WSP Systems och att medarbetare och chefer visar

varandra respekt och ger stöd och uppmuntran. Här liksom inom hela WSP kommer man att

jobba vidare under 2010 för att förbättra arbetsrutiner och återkoppling på arbetet.

– Jag räknar med att det blir fortsatt trögt på marknaden fram till i höst, säger affärsområdeschef

Anders Tysander. Då hoppas vi att det börjar röra sig igen på marknadssegment där det varit

stiltje en tid nu.

WSP Systems fi nns över hela landet och arbetar med allt som rör el, IT, tele och VVS inom

alla typer av industri-, infrastruktur- och fastighetsprojekt. Bland uppdragsgivarna fi nns industrier,

fastighetsbolag, byggföretag, installationsföretag, stat, kommun och landsting.

Antal medarbetare: 457

Anders Tysander

| VERKSAMHETEN 2009


WSPs STABER


2009 blev sista året för WSPs ekonomidirektör sedan många år; Kjell Holmgren. I mars

2010 avgick han med pension och i samband med det delades ekonomifunktionen mellan

WSP Sverige AB och WSP Europe AB. Verksamheten inom WSP Europe förväntas öka

inom kommande år. Ny fi nansdirektör för WSP Europe AB blir Johanna Engelbrekt som

är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm. Hon har en bred erfarenhet från olika

roller på ekonomifunktioner inom fl era företag. Ny ekonomichef för WSP Sverige är Åsa

Klintemar som arbetat i olika roller inom WSPs ekonomiavdelning i nio år.

Staber

Exempel på tjänster från ekonomistaben:

Åsa Klintemar

Stabschef: Åsa Klintemar, som ingår i styrelsen för WSP Sverige


IT-staben har under 2009 har varit mycket engagerade i utveckling av ett nytt verksamhetssystem

för WSPs medarbetare. Verksamhetssystemet säkerställer att våra konsulter jobbar

på ett strukturerat sätt och använder gemensamma verktyg och hjälpmedel. En annan

aktuell fråga är BIM, där WSP satsar stort för att ta täten på marknaden. Under året har

ett globalt Multifl exavtal tecknats med Autodesk som innebär att de programvaror WSP

använder från Autodesk, främst CAD-programvara, kan nyttjas mer rationellt.

Exempel på tjänster från IT-staben:


Per Linder

Stabschef: Per Linder, som också är IT-ansvarig för WSP Group.


Under 2009 gjordes ett antal satsningar för att stärka WSPs varumärke och våra kundrelationer.

Det nya varumärkeslöftet lanserades och togs emot

mycket positivt. Vi har ökat antalet besökare till vår hemsida med 10 % och får idag också

ett stort antal kundförfrågningar via hemsidan. En kampanj riktad mot studenter genomfördes

under året och kommunikationsavdelningen medverkade i ett antal mässor och

seminarier. Genom samarbete med PR-byrån Inmema har WSPs synlighet i fack- och

branschpress ökat med 28 % under 2009. Vi har genomfört ledarskapsutveckling i IFLs regi

och ett ”development center” har sjösatts som identifi erar framtida chefer och ledare.

Siv Axelsson

Exempel på tjänster från personal/kommunikationsstaben:

Stabschef: Siv Axelsson, som ingår i koncernledningen samt i styrelserna för WSP Sverige, WSP Europe och

Multiconsult A/S.

VERKSAMHETEN 2009 | 19


Arenavägen 7

121 88 Stockholm-Globen

Tel: 08-688 60 00

Fax: 08-688 69 99

www.wspgroup.se


WSP House

70 Chancery Lane

London

WC2A 1AF

Tel: +44 (0)20 7314 5000

Fax: +44 (0)20 7314 5111

www.wspgroup.com

Maj_10_v1.0

UNITED

BY OUR

DIFFERENCE

More magazines by this user
Similar magazines