Planbeskrivning - Sollentuna kommun

sollentuna.se

Planbeskrivning - Sollentuna kommun

DETALJPLAN FÖR KVARTEREN EXAMEN OCH EKIPAGET, EDSBERG - 2008-05-05

- Planområdet gränsar till områden där den biologiska mångfalden ska

bevaras och utvecklas, och som klassas som ”gröna kilar”

- Området anges i Kommunplanen som rekreationsområde

- Området ligger strax utanför det område där enligt Kommunplanen

avstegsfallet för trafikbuller kan tillämpas

Kommunplanen har som en övergripande vision att Sollentuna på sikt skall

utgöra ett långsiktigt hållbart samhälle. För att uppnå detta fordras att

kommunen visar social, ekologisk, ekonomisk och organisatorisk

uthållighet, vilket innebär att följande mål skall uppfyllas i detta projekt:

samrådsredogörelse. Med utgångspunkt från synpunkterna har förslaget

bearbetats framför allt med syfte att skapa utrymme för en större bollplan

än den som illustrerats i programmet, och för att minska påverkan på

omgivande fastigheter.

Pågående planering

Norr om planområdet pågår planläggning av Väsjöområdet för ca 1500 -

3000 bostäder samt idrottsanläggningar. Skogen öster om planområdet

föreslås bli naturreservat.

- För att befordra den sociala uthålligheten skall området utformas för att

ge förutsättningar för integration av människor med olika bakgrund och

livssituationer, samt skapa förutsättningar för samhörighet och trygghet.

- För att befordra den ekologiska uthålligheten skall dagvatten

omhändertas och renas lokalt inom kommundelen. Ny bebyggelse

skall utformas för att möjliggöra en låg energianvändning. För värmeförsörjningen

bör anslutning till fjärrvärme ske. Byggnadsmaterial som

används ska så långt möjligt vara återvunna, återvinnings- eller

återanvändbara och sunda.

- För att befordra den organisatoriska uthålligheten skall kommundelen

utformas för att vara tillgänglig för alla, gemensamhetslokaler finnas för

att möjliggöra ett lokalt engagemang och planprocessen i sig vara

utåtriktad och engagerande.

Detaljplaner

Planområdet omfattas idag av detaljplanerna nr 100 (1959-08-21), nr 126

(1963-03-19), nr 245 (1981-01-21), och nr 291 (1983-12-29). Enligt detaljplanerna

är marken inom huvuddelen av planområdet avsett för ”allmänt

ändamål”. I områdets norra del finns en byggrätt för garage i två plan.

Detaljplaneprogram

Ett detaljplaneprogram har tagits fram under 2006. Under januari 2007

hölls ett programsamråd för kvarteren Examen och Ekipaget.

Synpunkterna som inkom under samrådet finns sammanfattade i en

Ribbings väg och norra delen av planområdet

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR

Beskrivning av området

Topografi, naturvärden, fornlämningar och markförhållanden

Huvuddelen av planområdet utgörs av en relativt plan yta, där bl a

Rösjöskolan med sin skolgård och bollplan är placerad. I områdets

4

More magazines by this user
Similar magazines