Helsingborgs Dagblad AB Årsredovisning 2003

hd.se

Helsingborgs Dagblad AB Årsredovisning 2003

Helsingborgs Dagblad AB

Årsredovisning 2003


Bilder: HD:s bildredaktion


Året som gått

Verkställande direktör Lars Svensson samt chefredaktör och

ansvarig utgivare Eskil Jönsson.

Fusionsarbetet avklarat

Tre år efter beslutet om samgåendet mellan

Helsingborgs Dagblad AB och AB Nordvästra

Skånes Tidningar är det dags att betrakta fusionsarbetet

som ett avslutat kapitel. År 2001 planerade

och förhandlade vi fram en ny organisation. År

2002 genomfördes planerna med en ny dimensionerad

organisation och en ny gemensam editionerad

tidning. Det gångna året har vi gjort vissa

anpassningar och justeringar, men i praktiken har

vi agerat i den miljö och med de resurser som vi

hade förutsatt att vi skulle arbeta med efter avslutat

fusionsarbete. Vi har bland annat gjort stora

investeringar för att skapa en bra arbetsmiljö

genom att dels flytta till nya moderna lokaler och

dels genom att förändra och renovera befintliga.

Under 2003 har vi flyttat in i nya lokaler i

Helsingborgs city, Ängelholm, Bjuv, Örkelljunga

och Svalöv.

De marknadsmässiga förutsättningarna för

fusionen mellan de båda nordvästskånska

tidningsföretagen var synnerligen goda och

av den anledningen var också förväntningarna

på det ekonomiska utfallet stora.

Genom fusionen har det skapats ett starkt

tidningsföretag för nordvästra Skåne. Av den

starka marknadspositionen följer en stabil

ekonomisk grund, som i sin tur ger oss

möjligheter att driva verksamheten med en

hög ambitionsnivå och med en positiv tro

på framtiden.

Annonskonjunkturen fortsatt svag

Under flera år har morgontidningarna fått

vidkännas betydande annonsminskningar

och det gångna året var inget undantag, även

om minskningstakten avtog. Enligt IRM

minskade annonsintäkterna för morgontidningarna

i landet med 0,6% under 2003. De

totala reklaminvesteringarna enligt samma

källa ökade med 0,2%, vilket gör att det

finns förhoppningar om att vi nått botten i

konjunkturcykeln och förhoppningsvis

kan se fram emot en vändning i annonskonjunkturen

under 2004. Företagets

annonsintäkter efter annonsskatt uppgick

under verksamhetsåret till 243,8 mkr, vilket innebar

en ökning med 1% och således en något bättre

utveckling än för branschen i sin helhet.

Från verksamhetsårets början integrerades Nya

Skåne Samannons AB i annonsavdelningens organisation.

Nya Skåne Samannons AB bildades 1999

som ett samarbetsprojekt mellan HD och NST,

som då var två företag, och ansvarade initialt för

bearbetning av kunder på riksmarknadsnivå.

Under senare år har ett stort antal svenska tidningar

bildat separata försäljningsbolag för att minska

kostnaderna för annonsskatt. Under hösten 2003

beslutades att även Helsingborgs Dagblad AB

från årsskiftet 2004 skall bedriva försäljning och

produktion av annonser i ett separat bolag under

namnet HD Försäljnings AB.

1


Stabil upplaga

Efter en tillvänjningsperiod på två år gör vi idag

bedömningen att de tre editionerna Helsingborgs

Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona

Posten nått en hög acceptansnivå på läsarmarknaden.

Genom varumärkesundersökningar

har vi kunnat avläsa märkbara förbättringar i

läsarnas syn på tidningen i framförallt områden

utanför Helsingborg. Tack vare en utökad satsning

på försäljning och en kontinuerlig utveckling

av den redaktionella produkten, har vi lyckats

bibehålla en i stort sett oförändrad TS-upplaga.

Den genomsnittliga vardagsupplagan under 2003

uppgick till 87 200 exemplar, vilket var en minskning

med 100 exemplar. Betalningsgraden minskade

under året med 2%-enheter till 94%.

Journalistik

Årets mest uppmärksammade enskilda journalistiska

insats blev tre reportrars avslöjande av en

bluffklinik i Ramlösa, som tjänade mycket pengar

på att utföra så kallade blodanalyser. Främst vände

sig kliniken till människor som på olika sätt förlorat

förtroendet för sjukvårdens möjligheter att

bota och lindra, alltså personer i en svag och utsatt

position. Tidningens avslöjande av bluffen ledde

till att kliniken stängde, åtminstone tillfälligt, samt

till ett stort antal polisanmälningar. Artiklarna är

nominerade till Grävande journalisters årliga utmärkelse

Guldspaden, som utdelas under våren.

Även redigeringsavdelningens arbete har uppmärksammats

i branschen. Tidningen erhöll fem priser

i den årliga tävlingen European Newspaper Award,

där 330 tidningar från 22 länder deltog. Dessutom

vann tidningen nyhetsbyrån TT Spektras nyinstiftade

layoutpris.

I juni justerades editioneringen så att de tre editionerna

numera innehåller lokalsidor för samtliga

kommuner i spridningsområdet. Vad gäller Svalöv

och Båstad dock fortfarande enligt inbytesmodellen.

Denna förändring har mottagits mycket väl

av prenumeranterna.

fyra utbildningsdagar – två gemensamma och två

avdelningsvisa – innebär framtagandet och utvärderingen

av ambitionsbudgetarna regelbundna och

goda möjligheter att ytterligare utveckla journalistik

och samsyn kring tidningens redaktionella

uppdrag och målsättningar.

hd.se

Under året som gått har det genomförts en omfattande

satsning och relansering av internetsajten

hd.se. Förändringsprocessen har i stora delar varit

framgångsrik och har skapat en betydande ökning

av antalet besökare. Målsättningen för 2003 var

att vi skulle nå upp till 24 000 unika besökare per

vecka, men redan före årsskiftet hade vi passerat

40 000. Genom denna kraftiga tillväxt har vi intagit

en position som en av de ledande mediasajterna

utanför storstäderna, vilket är glädjande ur många

synvinklar, inte minst när det gäller att skapa förutsättningar

för nya intäkter.

Efter en lång planerings- och förhandlingsperiod

blev Helsingborgs Dagblad AB under sommaren

2003 tioprocentig delägare i internetbolaget

FinnMer AB. Huvudägare är Schibstedtföretagen

Aftonbladet, Svenska Dagbladet och Finn.no.

FinnMer AB förvärvade i slutet av året samtliga

aktier i Blocket AB som har Sveriges framgångsrikaste

annonssajt, blocket.se. I samband med denna

affär minskades HD:s andel till 9,1%. Under 2004

kommer flera steg att tas mot att integrera annonser

i HD och blocket.se.

Resultatförbättring

Omsättningen uppgick under året till 427,6 mkr

jämfört med 427,0 mkr föregående år. Resultatet

efter finansiella poster uppgick till 59,4 mkr vilket

innebar en ökning med 67% jämfört med 2002.

Resultatet motsvarar en nettomarginal på 14% och

en avkastning på totalt kapital med 18%.

Likviditeten inklusive kortfristiga placeringar

uppgick den 31 december till 100,3 mkr jämfört

med 80,1 mkr föregående år.

Arbetet med årliga avdelningsvisa redaktionella

ambitionsbudgetar fortsatte och utvecklades ytterligare

under 2003. Tillsammans med bland annat

Lars Svensson

Verkställande direktör

Eskil Jönsson

Chefredaktör och

ansvarig utgivare

2


Styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning

för räkenskapsåret 2003-01-01 – 2003-12-31

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Ändamålet med bolagets verksamhet är att utge

lokaltidningar och därmed sammanhängande

verksamhet. Företagets affärsidé är: "Helsingborgs

Dagblad AB ska vara nordvästra Skånes ledande

medieföretag och ska på ett trovärdigt sätt förmedla

information som våra kunder har behov av".

Helsingborgs Dagblad AB utger Helsingborgs

Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och

Landskrona Posten.

Koncernförhållanden

Bolaget är helägt dotterföretag till Pukslagaren i

Helsingborg AB. I Pukslagaren i Helsingborg ABkoncernen

ingår förutom dotterföretagen

Helsingborgs Dagblad AB, AB Nordvästra Skånes

Tidningar, Mixcom AB även intresseföretagen

Radio Stella AB och Mediacenter Nordvästra

Skåne AB samt HD Försäljnings AB (fd Nya Skåne

Samannons AB) som är dotterföretag till

Helsingborgs Dagblad AB.

Information om verksamheten

Viktiga händelser

Den 1 januari 2003 övertog Helsingborgs Dagblad

AB den verksamhet som tidigare bedrivits i koncernföretaget

HD Försäljnings AB.

Under våren 2003 upphörde all verksamhet med

tryckeriuppdrag till kunder som inte ingår i koncernen.

Den 10 juli 2003 förvärvade Helsingborgs Dagblad

AB 10% av aktiekapitalet i FinnMer AB. Bolagets

verksamhet är tillhandahållande av marknadsportal

för rubrikannonser och tillhörande tjänster

inom företrädesvis pryl, jobb, bostad, bil och båt.

Portalen drivs under varumärket FinnMer. I

december förvärvade FinnMer AB 100% av aktierna

i Blocket AB. Blocket AB bedriver annonsverksamhet

för köp- och säljmarknad till privatpersoner

på blocket.se. Blocket.se är Sveriges största marknadsportal

inom sitt område. Då FinnMer AB förvärvade

Blocket AB beslutades om nyemission i

FinnMer AB och i samband med denna förändrades

Helsingborgs Dagblad AB:s aktieinnehav i

FinnMer AB till 9,1%.

Den 1 december 2003 förvärvade Helsingborgs

Dagblad AB, av Pukslagaren i Helsingborg AB,

100% av aktierna i HD Försäljnings AB. Sedan

den 1 januari 2004 sker större delen av Helsingborgs

Dagblad AB:s annonsförsäljning genom annonsförmedling

av HD Försäljnings AB. Ingen koncernredovisning

har upprättats eftersom förvärvet

gjordes i slutet av året och någon verksamhet har

inte bedrivits under året.

Miljö

Helsingborgs Dagblad AB har sedan hösten 2002

inte längre någon framkallning av fotografiskt

material. Denna förbättring ur miljösynpunkt

innebär att bolaget inte längre behöver ha tillstånd

till produktion utan det är tillräckligt för

företaget att lämna årsrapport enligt Naturvårdsverkets

allmänna råd 94:1 till Miljökontoret i

Helsingborgs stad.

3


Resultat och ställning

Belopp inom parentes avser föregående års siffror. Beloppen anges i kkr om inget annat anges.

Nettoomsättningen under året uppgick till 437 215 (435 835), en ökning med 3% mot föregående år efter

att hänsyn tagits till bortfallet av intäkterna från den nedlagda civilproduktionen.

Annonsintäkterna ökade med 1% (12%) och upplageintäkterna ökade med 4% (17%).

Resultatet efter finansiella poster uppgick till 59 374 (35 609).

TS-upplagan avseende vardagar år 2003 uppgick till 87 200 (87 300) ex. Före 2002 utfördes TS-mätningen

var för sig för Helsingborgs Dagblad (HD) samt Nordvästra Skånes Tidningar (NST) med Landskrona

Posten (LP).

Fem år i sammandrag

2003 2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning, mkr 437,2 435,8 371,9 256,5 240,3

Resultat efter finansiella poster, mkr 59,4 35,6 -33,2 12,4 16,6

Balansomslutning, mkr 352,7 324,4 328,0 267,2 260,6

Obeskattade reserver, mkr 105,9 81,1 74,5 65,4 63,0

Eget kapital, mkr 105,0 84,6 88,5 107,3 107,3

Soliditet, % 51 44 43 58 59

Bruttomarginal, % 13 8 neg 5 7

Nettomarginal, % 14 8 neg 5 7

Avkastning på totalt kapital, % 18 11 neg 5 7

Investeringar, mkr 10,2 5,8 30,4 7,8 69,5

Medeltal anställda, antal 345 353 347 262 253

TS-upplaga för HD, NST inkl LP, antal 87 200 87 300 - - -

TS-upplaga för HD, antal - - 50 300 50 400 50 400

TS-upplaga för NST inkl LP, antal - - 40 400 - -

För definitioner av ovanstående begrepp hänvisas till not 19 i bokslutskommentarer och notanteckningar.

Bolagets förväntade framtida utveckling

Företaget bedömer att resultatet år 2004 kommer att bli bättre än 2003 års resultat. Eftersom delar av den

tidigare bedrivna annonsförsäljningen sedan den 1 januari 2004 sker i dotterföretaget HD Försäljnings AB

sker jämförelsen år 2004 med den nya Helsingborgs Dagblad AB-koncernen.

Förslag till disposition av bolagets vinst

Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserat resultat 70 094

Årets resultat 24 897

94 991

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att:

Utdelning till aktieägaren 20 000

I ny räkning överföres 74 991

94 991

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning

samt kassaflödesanalys med tillhörande bokslutskommentarer och notanteckningar.

4


Resultaträkning

Not 2003 2002

Rörelsens intäkter:

Nettoomsättning 3 437 215 435 835

Annons- och reklamskatt - 9 647 - 8 884

427 568 426 951

Rörelsens kostnader:

Papper och insatsvaror inklusive

köpt redaktionellt material - 54 598 - 63 117

Distributionskostnader - 70 019 - 69 361

Övriga externa kostnader 4 - 59 236 - 70 600

Personalkostnader 5 - 168 659 - 169 345

Avskrivningar 1, 7, 8, 9 - 19 491 - 21 006

- 372 003 - 393 429

Rörelseresultat 55 565 33 522

Resultat från finansiella investeringar:

Ränteintäkter och liknande poster 15 3 836 2 170

3 836 2 170

Räntekostnader - 27 - 83

- 27 - 83

Resultat efter finansiella poster 59 374 35 609

Bokslutsdispositioner: 17

Förändring av periodiseringsfond - 2 655 703

Skillnad mellan bokförda avskrivningar

och avskrivningar enligt plan - 22 100 - 7 371

- 24 755 - 6 668

Skatt på årets resultat 6 - 9 722 - 8 089

Årets resultat 24 897 20 852

5


Balansräkning

Tillgångar Not 2003-12-31 2002-12-31

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader, mark och markanläggningar 7 77 130 80 216

Tryckpressar och andra tekniska anläggningar 8 64 865 69 851

Inventarier och IT-utrustningar 9 21 386 22 833

Summa materiella anläggningstillgångar 163 381 172 900

Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 10 5 687 6 587

Andelar i koncernföretag 11 100 -

Andra långfristiga värdepappersinnehav 12 7 354 4 188

Andra långfristiga fordringar 13 15 954 1 843

Summa finansiella anläggningstillgångar 29 095 12 618

Summa anläggningstillgångar 192 476 185 518

Omsättningstillgångar

Varulager

Råvaror och förnödenheter 1 826 1 720

Summa varulager 1 826 1 720

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 36 540 34 757

Fordringar hos koncernföretag 241 6 376

Skattefordringar 666 -

Övriga fordringar 384 896

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 14 20 241 14 976

Summa kortfristiga fordringar 58 072 57 005

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar 15 50 163 -

Summa kortfristiga placeringar 50 163 -

Kassa och bank 50 135 80 131

Summa omsättningstillgångar 160 196 138 856

Summa tillgångar 352 672 324 374

6


Eget kapital och skulder Not 2003-12-31 2002-12-31

Eget kapital 16

Bundet eget kapital:

Aktiekapital 80 000 (6 192) aktier á nom 100 kr 8 000 619

Ej registrerat aktiekapital - 7 381

Reservfond 2 000 2 000

Summa bundet eget kapital 10 000 10 000

Fritt eget kapital:

Balanserad vinst 70 094 53 729

Årets resultat 24 897 20 852

Summa fritt eget kapital 94 991 74 581

Summa eget kapital 104 991 84 581

Obeskattade reserver 17

Periodiseringsfond 19 944 17 289

Ackumulerade avskrivningar utöver plan 85 956 63 856

Summa obeskattade reserver 105 900 81 145

Avsättningar

Avsättningar för pensioner och

liknande förpliktelser 5 4 994 -

Summa avsättningar 4 994 -

Kortfristiga skulder

Förskott på abonnemang 39 733 37 679

Leverantörsskulder 26 400 21 100

Skulder till koncernföretag 13 549 23 495

Skatteskulder - 3 267

Övriga skulder 6 065 6 452

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 18 51 040 66 655

Summa kortfristiga skulder 136 787 158 648

Summa eget kapital och skulder 352 672 324 374

7


Poster inom linjen 2003-12-31 2002-12-31

Ställda säkerheter Inga Inga

Ansvarsförbindelser

Övriga ansvarsförbindelser 3 611 3 356

Solidariskt ansvar för skulderna i Tidningen i Skolan HB 265 303

Summa ansvarsförbindelser 3 876 3 659

8


Kassaflödesanalys

Den löpande verksamheten

2003 2002

Rörelseresultat 55 565 33 522

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet:

Avskrivningar och nedskrivningar 19 491 21 006

Realisationsvinst - 370 - 318

Förändring av avsättningar 4 994 -

79 680 54 210

Erhållen ränta 3 836 2 170

Erlagd ränta - 27 - 83

Aktuell skatt - 7 077 - 3 271

Kassaflöde från den löpande verksamheten

före förändring av rörelsekapitalet 76 412 53 026

Förändringar i rörelsekapital:

Varulager - 106 - 1 608

Fordringar - 1 067 16 171

Skulder - 21 861 - 6 324

Kassaflöde från den löpande verksamheten 53 378 61 265

Investeringsverksamheten

Försäljning av materiella anläggningstillgångar 603 7 310

Förvärv av materiella anläggningstillgångar - 10 205 - 5 848

Förändring av finansiella anläggningstillgångar - 3 266 -

Förändring av andra långfristiga fordringar - 14 111 - 377

Kassaflöde från investeringsverksamheten - 26 979 1 085

Finansieringsverksamheten

Koncernbidrag - 6 232 - 2 514

Utdelning - - 23 000

Kassaflöde från finansieringsverksamheten - 6 232 - 25 514

Förändring av likvida medel 20 167 36 836

Likvida medel vid årets början 80 131 43 295

Likvida medel vid årets slut 100 298 80 131

9


Bokslutskommentarer

och notanteckningar

Not 1

Redovisnings- och värderingsprinciper

Helsingborgs Dagblad AB:s redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer

med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är

oförändrade i jämförelse med föregående år.

Fordringar

Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Varulager

Varulagret är värderat till anskaffningsvärdet efter avdrag med 3% inkurans.

I inget fall har värdering skett över verkligt värde.

Materiella anläggningstillgångar

Avskrivningar enligt plan har baserats på anläggningarnas anskaffningsvärden och

beräknats med hänsyn till uppskattad ekonomisk livslängd.

Härvid tillämpas följande avskrivningstider:

Byggnader

Markanläggningar

Tryckpressar och andra tekniska anläggningar

Inventarier

IT-utrustningar

25 - 50 år

20 år

10 - 15 år

5 - 10 år

3 - 5 år

Övriga tillgångar och skulder

Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärdet.

Not 2

Koncernuppgifter

Moderföretaget i den koncern där Helsingborgs Dagblad AB är dotterföretag och koncernredovisning

upprättats är Pukslagaren i Helsingborg AB, org nr 556492-7118, med säte

i Helsingborg. I denna ingår även Helsingborgs Dagblad AB:s dotterföretag HD Försäljnings AB

(fd Nya Skåne Samannons AB), org 556585-5094, med säte i Helsingborg.

Av nettoomsättningen utgör 0% (1%) tjänster till koncernföretag.

Av rörelsens kostnader utgör 0% (3%) köpta tjänster från koncernföretag.

Ingen avsättning till bundna reserver föreslås.

10


Not 3

Nettoomsättning

Nettoomsättningen fördelar sig enligt följande:

2003 2002

Annonsintäkter 253 413 250 119

Upplageintäkter 160 022 154 179

Övriga tidningsintäkter 23 260 20 670

Civiltryck 520 10 867

I annonsintäkterna ingår annons- och reklamskatt med 9 647 ( 8 884).

437 215 435 835

Not 4

Övriga externa kostnader

Arvoden revisorer 2003 2002

Kostnad för revision:

Ernst & Young AB 292 473

Yngve Lindells Revisionsbyrå AB 231 238

Kostnad för konsultationstjänster:

Ernst & Young AB

varav - (110) avser inhyrd ekonomitjänst 10 157

Yngve Lindells Revisionsbyrå AB 25 53

558 921

Not 5

Personal

Medelantal:

Medelantalet anställda har beräknats genom att det totala antalet arbetade timmar dividerats med

1 570, vilket ansetts utgöra normal, full årsarbetstid. Frilansmedarbetarna ingår inte i underlaget.

2003 2002

Medelantalet anställda har varit, 345 353

varav kvinnor 147 152

Antalet ledamöter:

Styrelsen 3 4

varav kvinnor - -

Övriga ledande befattningshavare inklusive vd 8 8

varav kvinnor 1 1

11


forts not 5

Löner, ersättningar, sociala kostnader och pensionskostnader har utgått med följande belopp:

2003 2002

Styrelsen och vd:

Löner och ersättningar 2 197 2 677

Sociala kostnader 784 960

Pensionskostnader 6 002 1 241

8 983 4 878

Övriga anställda:

Löner och ersättningar 106 732 108 348

Sociala kostnader 35 887 37 727

Pensionskostnader 9 864 11 758

152 483 157 833

Styrelsen, vd och övriga anställda 161 466 162 711

Utfärdade pensionsutfästelser har säkerställts genom kapitalförsäkringar på 5 532 (6 848).

Vid uppsägning av vd i Helsingborgs Dagblad AB föreligger rätt till uppsägningslön motsvarande

en årslön samt ett avgångsvederlag motsvarande två årslöner. Företaget äger en bostadsrättslägenhet

i Helsingborg som vd äger rätt att disponera under sin livstid. Diskontering av kostnaden

redovisas under posten Avsättningar.

Sjukfrånvaro: 2003

Sjukfrånvaro har beräknats i procent av ordinarie arbetstid.

Sjukfrånvaro för samtliga anställda 4,9%

varav sjukfrånvaro som avser långtidssjukfrånvaro

(> 60 dagar) 3,1%

Sjukfrånvaro kvinnor 5,9%

Sjukfrånvaro män 4,1%

Sjukfrånvaro för personal 29 år och yngre 1,7%

Sjukfrånvaro för personal 30-49 år 3,6%

Sjukfrånvaro för personal 50 år och äldre 7,2%

Not 6

Skatt på årets resultat

2003 2002

Aktuell skatt - 7 077 - 3 271

Schablonberäknad skatt på koncernbidrag - 1 745 - 704

Uppskjuten skatt - 900 - 4 114

- 9 722 - 8 089

12


Not 7

Anskaffningsvärden och avskrivningar m m för byggnader,

mark och markanläggningar

2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärden 100 113 100 113

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 113 100 113

Ingående avskrivningar - 19 897 - 16 811

Årets avskrivningar - 3 086 - 3 086

Utgående ackumulerade avskrivningar - 22 983 - 19 897

Utgående redovisat värde 77 130 80 216

Redovisat värde byggnader 69 952 72 815

Redovisat värde mark 3 957 3 957

Redovisat värde markanläggningar 3 221 3 444

77 130 80 216

Taxeringsvärde:

Taxeringsvärdet för bolagets fastighet, 25 018 25 007

varav byggnader 20 293 20 293

Not 8

Anskaffningsvärden och avskrivningar m m för tryckpressar

och andra tekniska anläggningar

2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärden 116 783 132 623

Inköp - 239

Försäljningar/utrangeringar - 19 693 - 16 079

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 97 090 116 783

Ingående avskrivningar - 31 932 - 32 486

Försäljningar/utrangeringar 6 894 10 239

Årets avskrivningar - 7 187 - 9 685

Utgående ackumulerade avskrivningar - 32 225 - 31 932

Ingående nedskrivningar - 15 000 - 15 000

Upplösning av nedskrivningar 12 799 -

Överflyttade nedskrivningar 2 201 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - - 15 000

Utgående redovisat värde 64 865 69 851

13


Not 9

Anskaffningsvärden och avskrivningar m m för inventarier

och IT-utrustningar

2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärden 87 294 87 372

Inköp 10 205 5 609

Försäljningar/utrangeringar - 7 203 - 5 687

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 90 296 87 294

Ingående avskrivningar - 64 461 - 60 761

Försäljningar/utrangeringar 4 769 4 535

Årets avskrivningar - 9 218 - 8 235

Utgående ackumulerade avskrivningar - 68 910 - 64 461

Ingående nedskrivningar - -

Upplösning av nedskrivningar 2 201 -

Övertagna nedskrivningar - 2 201 -

Utgående ackumulerade nedskrivningar - -

Utgående redovisat värde 21 386 22 833

Anskaffningsvärden för anläggningstillgångar

finansierade med leasing 12 074 11 014

Leasingkostnad 4 853 3 487

Not 10

Uppskjuten skattefordran

Avser uppskjuten skattefordran på inbetalda och ej utfallna kapitalförsäkringar, ej utnyttjad

avsättning för pensionsförpliktelse samt på ännu ej avdragsgilla kostnader.

Not 11

Andelar i koncernföretag

Antal/

Företag och org nr Säte Kapitalandel % 2003-12-31 2002-12-31

HD Försäljnings AB Helsingborg 1 000 100 -

Org nr 556585-5094 100%

Inköp 100 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 -

Utgående redovisat värde 100 -

14


Not 12

Andra långfristiga värdepappersinnehav

2003-12-31 2002-12-31

Ingående anskaffningsvärden 4 188 4 188

Inköp 3 186 -

Försäljningar - 20 -

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 354 4 188

Utgående redovisat värde 7 354 4 188

I anskaffningsvärdet ingår Tidningen i Skolan HB, org nr 916765-4616, med säte i Malmö.

Andelsinnehavet uppgår till 14% (25%). Bokfört värde på andelsinnehavet är 0 (20).

Not 13

Andra långfristiga fordringar

2003-12-31 2002-12-31

Art av fordringar:

Förskott - 1 355

Lån till utomstående och anställda 15 954 488

Utgående redovisat värde 15 954 1 843

Ingående anskaffningsvärden 1 843 1 466

Årets förändring 15 709 685

Amorteringar - 1 598 -308

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 15 954 1 843

Utgående redovisat värde 15 954 1 843

Not 14

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2003-12-31 2002-12-31

Upplupna intäkter 12 475 8 706

Förutbetalda kostnader 7 766 6 270

Utgående redovisat värde 20 241 14 976

Not 15

Kortfristiga placeringar

2003-12-31 2002-12-31

Aktieindexobligation, anskaffningsvärde 50 163 -

Marknadsvärde 51 765 -

Avkastning på aktieindexobligationen är bokförd under posten Ränteintäkter och liknande poster

med 1 500.

15


Not 16

Eget kapital

Aktie- Ej registrerat Reserv- Fritt eget

kapital aktiekapital fond kapital

Saldo per 2003.01.01 619 7 381 2 000 74 581

Vinstdisposition enligt beslut

av årets bolagsstämma:

Fondemission, registrerad hos PRV

den 5 mars 2003 7 381 - 7 381

Koncernbidrag - 6 232

Schablonberäknad skatt

på koncernbidrag 1 745

Årets resultat 24 897

Saldo per 2003.12.31 8 000 - 2 000 94 991

Not 17

Obeskattade reserver

2003-12-31 2002-12-31

Periodiseringsfond:

Avsatt vid 1998-års taxering - 5 300

Avsatt vid 1999-års taxering 8 100 8 100

Avsatt vid 2003-års taxering 3 889 3 889

Avsatt vid 2004-års taxering 7 955 -

Utgående balans 19 944 17 289

Ackumulerade avskrivningar utöver plan:

Ingående balans 63 856 56 485

Årets förändring 22 100 7 371

Utgående balans 85 956 63 856

Not 18

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2003-12-31 2002-12-31

Upplupna löner 17 319 24 249

Upplupna semesterlöner 13 824 13 343

Upplupna sociala avgifter 10 851 11 695

Övrigt 9 046 17 368

Utgående redovisat värde 51 040 66 655

16


Not 19

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet, %

Summa eget kapital samt 72% av obeskattade reserver i % av utgående balansomslutning.

Bruttomarginal, %

Rörelseresultat i % av rörelsens intäkter.

Nettomarginal, %

Resultat efter finansiella poster i % av rörelsens intäkter.

Avkastning på totalt kapital, %

Resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostnader i % av genomsnittlig

balansomslutning.

TS-upplaga, antal

TS-upplaga har före 2002 beräknats för HD och NST inkl LP var för sig. Siffrorna

avser vardagsupplagan mätt för helår.

Helsingborg 2004-02-06

Eskil Jönsson

Ordförande

Jan Persson

Lars Svensson

Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har avgivits 2004-03-02.

Roger Johansson

Auktoriserad revisor

Stefan Persson

Auktoriserad revisor

17


Revisionsberättelse

Till bolagsstämman i

Helsingborgs Dagblad AB Organisationsnummer 556008-4799

Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens

förvaltning i Helsingborgs Dagblad AB för räkenskapsåret 2003.

Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och

förvaltningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval

av vår revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och

genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller

väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan

information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna

och styrelsens och verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade

informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi

granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Vi har även

granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i

strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Vi anser att vår revision

ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger därmed en rättvisande

bild av bolagets resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige.

Vi tillstyrker att bolagsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar

vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter och verkställande

direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Helsingborg den 2 mars 2004

Roger Johansson

Auktoriserad revisor

Stefan Persson

Auktoriserad revisor

18


Nya lokala mötesplatser

Lars Svensson vid invigningen av det nya kontoret

i Ängelholm på Storgatan 56 den 10 oktober 2003.

Helén Malmborg, Eskil Jönsson och Sanja Markovic vid

invigningen av det nya citykontoret i Helsingborg på

Stortorget 17 den 24 oktober 2003.

Sven Sandström och Eskil Jönsson vid invigningen

av det nya kontoret i Örkelljunga på Bangatan 6

den 5 december 2003.

Jannik Hansen, Birgitta Johansson och Anna Söderquist

vid invigningen av det nya kontoret i Svalöv på Realskolegatan

10 den 6 februari 2004.

Förutom på ovan nämnda platser skedde inflyttning i ny lokal under 2003 även i Bjuv. Kontoret i Bjuv är beläget

på Postgatan 1. Där skedde invigningen den 25 februari 2003.

19


Upplageintäkter

37%

Övriga

intäkter

5%

Annonsintäkter

58%

Avskrivningar

5%

Papper och insatsvaror

inklusive köpt

redaktionellt material

15%

Distributionskostnader

19%

Personalkostnader

45%

Övriga

externa kostnader

16%

Nettoomsättningens fördelning år 2003, 437 mkr.

Kostnadernas fördelning år 2003, 372 mkr.

mkr

60

50

40

30

20

10

0

1999 2000 2001 2002 2003

% mkr %

45

400

100

40

350

35

300

80

30

250

60

25

200

20

150

40

15

10

100

20

5

50

0

0

0

1999 2000 2001 2002 2003

Resultat efter finansiella poster men före jämförelsestörande

poster i mkr (staplar) och i förhållande till

rörelsens intäkter i % (linje), 1999-2003.

Balansomslutning (staplar) och soliditet (linje)

1999-2003, mkr respektive %.

mkr

80

70

60

50

40

30

20

10

0

1999 2000 2001 2002 2003

Investeringar (staplar) och avskrivningar enligt plan

(linje) 1999-2003, mkr.

126 st

Tjänstemän

36%

Grafiker

12%

41 st

Journalister

52%

178 st

Medeltal anställda år 2003, 345 st, fördelade efter

facklig tillhörighet.

20


Båstad

66% (66%)

Ängelholm

72% (73%)

Örkelljunga

68% (67%)

Höganäs

82% (82%)

Perstorp

54% (53%)

Helsingborg

62% (63%)

Åstorp

69% (69%)

Bjuv

70%

(70%)

Klippan

66% (68%)

Svalöv

38% (36%)

Landskrona

50% (49%)

- 40%

41% - 60%

61% -

Procenttalen inom parentes

avser föregående år.

Källa: Tidningsstatistik AB.

Hushållstäckning vardagar år 2003 i spridningsområdet för editionerna

Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar och Landskrona Posten.

21


Helsingborgs Dagblad AB

Styrelse

Ordinarie ledamöter:

Chefredaktör Eskil Jönsson (ordf)

Ekonomichef Jan Persson

Direktör Lars Svensson (vd)

Revisorer

Ordinarie:

Auktoriserad revisor Roger Johansson

Auktoriserad revisor Stefan Persson

Suppleanter:

Godkänd revisor Per Karlsson

Godkänd revisor Nils-Åke Månsson

22


Helsingborgs Dagblad AB

Ledningsgrupp

Thorbjörn Falk

Annonschef

Kersti Forsberg

Redaktionschef

Eskil Jönsson

Chefredaktör

Sören Karlsson

Chef digitala medier

Jan Persson

Ekonomichef

Joakim Radermacher

Marknadschef

Lars Svensson

Verkställande direktör

Per-Erik Uhlin

Teknisk chef

23


Pukslagaren i Helsingborg AB

Moderbolagets styrelse

Ordinarie ledamöter:

Kulturskribent Sören Sommelius (ordf)

Chefredaktör Staffan Ander

Direktör Bennie Ohlsson

Direktör Lars Ander

Senior partner Bengt Kjell

Advokat Magnus Ramberg

Direktör Lars Svensson (vd)

Redaktör Robert Dujmovic (A)

Tjänsteman Britt-Louise Eriksson (A)

Suppleanter:

Studerande Sofia Ander

Direktör Max Sommelius

Konstnär Staffan Sommelius

Redaktör Maria Berkmo (A)

Advokat Mårten Hulterström

Filosofie doktor Ola Sommelius

Organisationskonsult Victoria Svanberg

Annonsproducent Olof Eliasson (A)

Moderbolagets revisorer

Ordinarie:

Auktoriserad revisor Roger Johansson

Auktoriserad revisor Stefan Persson

Suppleanter:

Godkänd revisor Per Karlsson

Godkänd revisor Nils-Åke Månsson

24


Pukslagaren i Helsingborg AB

Fem år i sammandrag

2003 2002 2001 2000 1999

Nettoomsättning, mkr 450,1 453,4 465,9 315,4 279,5

Resultat efter finansiella poster, mkr 46,2 25,9 -34,2 14,4 18,5

Balansomslutning, mkr 406,9 389,0 399,0 266,1 252,0

Eget kapital, mkr 252,3 231,8 216,2 149,1 141,9

Soliditet, % 62 60 54 56 56

Bruttomarginal, % 10 5 neg 4 7

Nettomarginal, % 10 6 neg 5 7

Avkastning på totalt kapital, % 12 6 neg 6 8

Investeringar, mkr 10,2 5,5 18,8 11,9 70,5

Medeltal anställda, antal 369 394 573 426 388

Definitioner

Soliditet, %

Summa eget kapital samt 72% av obeskattade reserver i % av utgående balansomslutning.

Bruttomarginal, %

Rörelseresultat i % av rörelsens intäkter.

Nettomarginal, %

Resultat efter finansiella poster i % av rörelsens intäkter.

Avkastning på totalt kapital, %

Resultat efter finansiella poster med tillägg av räntekostnader i % av genomsnittlig balansomslutning.


Helsingborgs Dagblad AB

En tidning, tre editioner.

Helsingborgs Dagblad, Nordvästra Skånes Tidningar, Landskrona Posten

Besöksadress huvudkontor: Vasatorpsvägen 1, Helsingborg

Postadress: 251 83 Helsingborg.

Telefon: 042-489 90 00

Hemsida: hd.se

More magazines by this user
Similar magazines