HT-20070206-1-01-H.qxd (Page A1) - Helsingborgs Dagblad

hd.se
  • No tags were found...

HT-20070206-1-01-H.qxd (Page A1) - Helsingborgs Dagblad

6 FEBRUARI 2007HD DEMOKRATIEN BILAGA TILL HELSINGBORGS DAGBLAD, NORDVÄSTRA SKÅNES TIDNINGAR OCH LANDSKRONA POSTENHÄR HARDU DINAPOLITIKER!GÖRDINRÖST!HÖRD!Illustration: LENE DUE JENSEN


2 TISDAG 6 FEBRUARI 2007REDIGERARE: MIKAEL SÖRLINGDemokrati (grek. d\mokrati´a ’folkvälde’, av demo- och efterleden -krati´a ’-välde’, av krate´a ’härska’) har den språkliga betydelsen folkmakt eller folkstyre.Så kan du använda dinVi röstar i kommunvaletvart fjärde år.Däremellan då? Liggapå soffan och pilla sigi naveln? Knyta näveni byxfickan ellergrymta att politikeringenting förstår? Detfinns andra vägar attgå. Att agera ochreagera. Här får dunågra förslag.■ DEMONSTRERAI oktober 2005 samlades närmare200 personer utanför Lindhagavid Ängelholms sjukhus.Inne i sammanträdesrummetsatt politikerna i distriktsnämndenoch skulle besluta om attstänga akutmottagningen nattetid.Utanför visade demonstranternasitt missnöje över förslaget.Talkörer och visselpipor hördesvida kring.– Detta är droppen, sa moderatenoch pensionerade läkaren HolgerHolbeck, som med sitt storajakthorn var en av dem som hördesmest.Distriktsnämnden fattade ingetbeslut den dagen. Och ett parveckor senare gjorde socialdemokraternaen kovänding. Akuteni Ängelholm fick fortsätta att varaöppen på nätterna.Demonstrationer syns och hörs,får uppmärksamhet och kan ge effekt.Elever som kämpar för att behållasin rektor, ungdomar mot rasism,vuxna och barn som vill behållasin skola – många är de somhar gått på gator och torg med plakatoch slagord.Fler kan det bli – om du vill.Glöm inte att söka tillstånd fördemonstrationen hos polisen.Beslut om stängning kom av sigSocialdemokraterna varinte eniga om att stängaakuten i Ängelholmnattetid. Ackompanjeradav en visselkonsert utanförsammanträdeslokalen,drog ordförandenUlla-Britt Andersson (s)tillbaka förslaget.ÄNGELHOLM. Närmare 200personer samlades i går utanförLindhaga vid Ängelholmssjukhus, där distriktsnämndensammanträdde. Med visselpiporoch talkörer visade desitt missnöje över förslaget attstänga akutmottagningen nattetid.Ängelholmarna som demonstreradepå uppmaningav de borgerliga partierna förutspåddeförlust i nästa val fördem som gick med på det socialdemokratiskaförslaget.– Detta är droppen, förklarademoderaten och pensioneradeläkaren Holger Holbeck.Han anställdes på Ängelholmssjukhus 1965 och harvarit med om sjukhusets utvecklingfram till vad han nubetecknar som en avveckling.Med sitt stora jakthorn blevhan en av de mer röststarka demonstranterna.Ljudnivån under den cirka 20minuter långa protesten blevHD/NST 28 oktober 2005.höR niMig NuDÅ!?■ MEDBORGARFÖRSLAGIllustration:LENE DUE JENSENDet är för dyrt och för krångligtatt utnyttja kommunens tommagymnastikhallar, tyckte MattiasLundblad i Skälderviken.Han bestämde sig för att agera.Eftersom han bor i Ängelholmskommun kunde han skriva ettmedborgarförslag. Den möjlighetenhar ängelholmarna sedan ettpar år tillbaka.Och se – han fick gehör. Beslutsfattarnai fullmäktige ändrade reglernaför privatpersoner som villhyra träningstider.Om man tidigare ville spela badmintonmed grannen var mantvungen att boka upp sig för en heltermin. Nu är det möjligt att enbartbetala för fem tillfällen. Dessutomkan man först hyra hallen engång för att prova på.Mattias Lundblad är långtifrånensam om att ha lagt förslag. Härär några fler exempel på idéer frånängelholmare: Låt ungdomar fåjobba som strandvakter. Ha flerbryggor längs Rönneå. Låt allabussarna gå på biogas. Ersätt sjukaalmträd med nya träd. Ha fler parkeringsplatser.Allt blir inte verklighet, men allahar en chans att påverka.I grund och botten är det annarsbara ledamöter i fullmäktige somhar rätt att skriva motioner (förslag).Sedan en tid finns möjlighetenför kommuner att öppna förslagslådanäven för icke-politiker.Många kommuner i landet haråtminstone provat på. Klippan ochLandskrona är ett par exempel pådet.På andra ställen har det blivitnobben för medborgarförslag.Som i Helsingborg. Där sa en majoritetav politikerna nej för någraår sedan.


HELSINGBORG. Gör Sockengatantill en större åder i stadens trafiknät.Så lyder förslaget i trafikplanenför Helsingborg.Tanken är att öppna bussgatanvid Filbornaskolan så att personbilarkan köra mellan Vasatorpsvägenoch Fältarpsvägen.Protesterna lät inte vänta på sigfrån människor vid Sockengatan.HELSINGBORG. De som kämpatmot förslaget att göra Sockengatantill en genomfartsled är glada nu.Några av dem samlas hemmahos Helén Anderzén, som varitmed från början.– Det finns demokrati, säger MikaelChristensson och de andra instämmer.Och HD har hjälpt till,för det krävs publicitet, tilläggerhan.De tror att valet i septembergjorde sitt till att politikerna lyssnade.– Vi hade flax att det var valtider.Sockengatan blev en valfråga,säger Helén Anderzén och berättaratt folkpartiets Maria WinbergNordström mejlat hem till henneoch berättat att bussgatan lyfts utur trafikplanen och därmed ärSockengatan räddad.– Vi har hela tiden grundat våraargument på fakta som kommerfrån kommunen, påpekar hon.Med envishet och organisation hardet gått och så har vi jobbat tillsammans.I mitten av augusti bildade de sinaktionsgrupp och en vecka senarehade de stormöte på Husensjösskola, dit flera politiker kom. Dehar samlat in 800 namnunderskriftersom lämnats in till trafiknämnden.Gruppen misstänker att politikernaegentligen inte vetat såmycket om följderna av att öppnabussgatan, som skulle gjort Sockengatantill en genomfartsled förtrafiken mellan södra motorvägsinfartenoch Bergarondellen påHälsovägen.– De gör en utredning som se-De vill inte ha fler bilar inpå knuten.Nu får de gehör. En politisk majoritetsäger nej till förslaget.– Vi vill inte ha mer trafik på dengatan, säger Carin Wredström,kommunalråd för moderaterna.Folkpartiet och kristdemokraternainstämmer. De borgerliga fårbehövligt stöd av miljöpartiet ochvänstern.dan slängs fram på bordet och sålitar politikerna på tjänstemännen,säger Mikael Christensson. De harsiffror på 500 fler bilar per dag,men när folk kan köra direkt tillLidl, Maxi, Berga eller infarten tillmotorvägen så säger det sig självtatt det blir mer trafik.Även Kenth Hedenskogh troratt politikerna inte känt till problemenmed att öppna bussgatan ochlåta Sockengatan avlasta Mellerstaoch Södra Stenbocksgatan.– De tänkte flytta problemet trekilometer bort, för det är för högakoldioxidhalter i centrum, sägerMikael Christensson.Nu ska de fira sin framgång, mende har redan planer för hur de skakämpa vidare för en bättre trafikmiljöpå Sockengatan, både vadgäller säkerheten och miljön.– Vi har kontaktat NTF och deska se över Sockengatan, om detfinns några problem, säger LisetteNilsson.De vill jobba för att få ner hastigheternapå den långa gatan medhjälp av olika hinder. Men ocksåatt få mer belysning så oförsiktigabarn upptäcks tillräckligt snabbtav bilisterna.– Vi ska ha en webbsida, den harredan ett namn, sockengatan.se,säger Helén Anderzén och det verkarvara ännu en glad överraskningför de andra aktivisterna.Se mer om Sockengatanpå hd.se/helsingborg– Bussgatan ska förbli bussgata.Vi är bekymrade över att trafikenskulle öka på Sockengatan, sägervänsterns kommunalråd PeterAhlbom.– Det är fel att bara flytta på problemetmed trafiken så att andrafår bekymmer. Man borde iställetsatsa på att minska trafiken, sägermiljöpartiets Magnus Ehrencrona.Sverigedemokraterna har ännuinte tagit ställning, men deras rösterpåverkar inte utgången. Närfullmäktige fattar det avgörandebeslutet om ett par veckor blir detett nej.Socialdemokraterna, som styrHelsingborg oktober ut, är i dagensamma om att vilja öppna bussgatanför bilar och låta trafiken ökapå Sockengatan.Vi har intervjuat Ingela Andersson,socialdemokratiskt kommunalråd,men återanvänder först ettuttalande hon gjorde i HD i somras:– Att man får det lite sämre föratt andra ska få det bättre betyderinte att man får det dåligt.Hon försvarar fortfarande förslaget.Ingela Andersson påpekar attluften är för dålig i stan, bland an-Lille Alexanders glada leende sprider sig bland aktivisterna, mamma Ann-Sofie Johansson och bakomfrån vänster Mikael Christensson, Helén Anderzén, Kenth Hedenskogh och Lisette Nilsson med Titus ifamnen och Iris framför sig.nat på Stenbocksgatorna. Länsstyrelsenkräver också att kommunensätter in åtgärder.– Att öppna bussgatan är en del ilösningen. Sockengatan skulle avlastaStenbocksgatan, säger hon.Hon vänder sig därför mot deandra partierna som säger nej.– Man kan inte lyfta ut Sockengatanutan att andra delar i trafikplanenpåverkas.NYA VÄGAR FÖR LASTBILARDe politiska motståndarna låtersig inte bevekas.– Vi vill inte öppna Sockengatanhej vilt. Vi säger att Österledenmåste lösas först – det är den viktigaknuten, säger Carin Wredström.Kommunen kämpar för att Österledenska bli en stadsmotorvägoch att det sker så snabbt som möjligt.Där och ingen annanstans skafler bilar köra i framtiden.– Det kan bli konatt öppna bussgatan fbörja köra på Sockenvänder folk kanske innär den är klar, sägerDärför ser majorSockengatan lyfts utnen för en fördjupadDet är ett annat ulägga frågan i malpåsFredriksdalRosengårdHusensjöSockengatanGrafik: HDDrottninghögDalhemSkolaHELSINGBORG. På Öfara. Det är politikerborg eniga om.– Målet är att såsom möjligt ska gå däsäger Carin WredströMen då måste Ösgas om och göras säk– I dag är det näsatt åka ut på leden frningar, säger Ingela ADärför ska den blväg: två körfält i varplanskilda korsningaTidigare var måletvara klart år 2012. Nborgarna ha snabbaminst för att luften ibli bättre – ett kravrelsen har.Politikerna vill attgion skjuter till penatt Vägverket kan fomed stadsmotorvägeÖsterleden är nyVFältaFörslageSockengtrafik stoKoloniområdeSofiebergNAdolfsbergTISDAG 6 FEBRUARI 2007 3Vad detta skall innebära råder det delade meningar om särskilt som demokratin, liksom de flesta andra samhällsföreteelser, befinner sig i ständig förändring. (NE)röst mellan valen500 kräver folkomröstningI går lämnades listor med557 namn över till kommunstyrelsensordförandeArnold Andreasson(c) Alla som skrivitskolan, de lite äldre på NorraLyckan-skolan medan Centralskolan,liksom tidigare,blir hemvist för barn från årskurssex. Politikerna uttaladesamtidigt en avsikt att man så■ KRÄV FOLKOMRÖSTNINGMammor i Örkelljunga ville haett lokalt vårdnadsbidrag så attföräldrar kunde stanna hemmahos sina barn.– Det ska finnas valfrihet ochman ska kunna lägga mer tid på sinabarn, sa Rita Nilsson, en av föräldrakrafterna,till HD/NST.Vad göra?Jo, de samlade in drygt 500namnunderskrifter, gick till kommunfullmäktigeoch begärde enlokal folkomröstning.Så kan man göra i alla kommuner.Det krävs att minst fem procentav de röstberättigade i kommunenskriver på kravet.Om man får ihop så månganamn måste fullmäktige ta ställningtill om det ska bli en folkomröstningeller ej.I Örkelljunga var politikernamed på noterna och för några år sedanfick invånarna gå till valurnan.En majoritet sa ja till förslaget.Det var en framgång för de kämpandemammorna, men det räckteändå inte hela vägen.alldeles för stora för verksamheten.Oppositionens representanteri den beslutandenämnden lämnade egna förslagoch reserverade sig ävenmot beslutet.– Vi fick ihop 557 namn ochdå har vi igenom alla listor såatt det inte ska finnas någonsom skrivit på två stycken ellernågra påhittade namn. Dettycker vi visar vad Perstorpsuppden redanDen demokratiskräver att fråganras igenom ordeerna innan den tslut.HD/NST 15 maj 2005.Regeringen avslog senare Örkelljungasansökan om att få ha kommunaltvårdnadsbidrag på försök.I andra fall har politikerna sagtnej till att ha en folkomröstning.Ett par exempel:Helsingborgarna fick inte sägasitt om besparingar i skolan ochom skolnedläggelser. Omkring10 000 invånare krävde en folkomröstning,men en politisk majoritetgjorde tummen ner.I Perstorp krävde 557 personeren folkomröstning om skolorganisationen.Men politikerna sa nej.Däremot lovade de att göra en utvärderingav den nya organisationen.De höll löftet och gjorde sedanen handlingsplan för att åtgärdaproblem som uppstått.I Höganäs bildades en aktionsgruppmot ett planerat höghus. Påtvå veckor skrev drygt 2 200 personerpå namnlistor med krav påen folkomröstning. Men politikernai fullmäktige sa nej.CITAT OM DEMOKRATI”Om du försöker omvandla ett brutaltsamhälle till ett där människor kan levamed värdighet och hopp börjar du medatt ge makt åt de mest maktlösa. Dubygger från grunden och uppåt.”Adrienne Rich, poet.”Demokrati ger oss möjlighetatt välja ett flertal inkompetentai stället för att bli utsatta förett fåtal korrumperade.”George Bernard Shaw, författare.”Demokratins själ kan inte inplanterasutifrån. Den måste komma inifrån.”Indira Ghandi, premiärminister.”För den trötta samhällskroppenvore kanske bästa botenifall tankarna i toppenkom från roten”Tage Danielsson, författare.■ RING, SKRIV,TYCK TILLVi lyssnar. Vi behöver inte hamedborgarmotioner eller andraomvägar – folk kan kontakta ossdirekt.Så säger en del politiker.... och då är det ju bara att höraav sig till dem.I den här bilagan får du veta hurdu kommer i kontakt med de förtroendevaldaledamöterna i fullmäktige.Ett tips är att du vänder dig tillrätt politiker direkt. Handlar dinfråga om skolan – vänd dig till deansvariga skolpolitikerna i ställetför att gå via kommunfullmäktige.På de flesta kommuners hemsidafinns uppgifter om vilka politikersom sitter i de olika nämnderna.I en del orter – som Åstorp, Bjuvoch Höganäs – finns kanaler förmedborgarna där de kan lämnaförslag och ställa frågor om alltsom rör kommunen. Informationom detta finns bland annat på dessakommuners hemsida.I Höganäs finns ocksåplaner på att medborgarnaska kunna chatta med politiker.■ STÄLL FRÅGANI FULLMÄKTIGEKnata till fullmäktiges mötenoch ställ politikerna mot väggen.Så kan man göra i några kommuner.Ett par exempel:I Perstorp får invånarna chansentvå gånger om året att ställafrågor i samband med fullmäktigesmöten.I Svalöv inleds mötena med allmänhetensfrågestund, men detfår bara gälla sådant som står påfullmäktiges dagordning.I Helsingborg har fullmäktige enknapp halvtimmes paus vid sinamöten. Då får medborgarna chansenatt diskutera med politikernaöver en fika.■ GÅ MEDI ETT PARTIStörre valfrihet i skolan. Nej tillen ny, stor väg. Bättre miljö i stan.Många politiker säger att det varen speciell fråga som fick dem attta steget in i ett parti. De ville påverkaoch tog sin sakfråga och allmännasamhällsintresse med sig ini ett parti.Och en del marscherar raskt.Vid millennieskiftet var helsingborgarenMats Sander en vanligväljare. Två år senare kom han ini kommunfullmäktige för moderaterna.Och nu sitter han i riksdagen.– Jag insåg att det inte räcker attsitta vid fikabordet på jobbet ellerhemma vid köksbordet och tyckaen massa. Vill man verkligen påverkaså gör man det bäst genomatt bli politiskt aktiv, har Mats Sandersagt i HD.För några år sedan växte ocksåsocialdemokraterna i Helsingborgrejält. En strid blossade upp inompartiet. Ledningen ville lägga nerskolor men mötte motstånd internt.Kritiska socialdemokrater värvadedå många nya medlemmar somockså var emot skolnedläggningar.Det slutade ändå med att skolorlades ner. En kompromiss blev attstadsdelen Söder skulle få en skolaför de yngsta barnen.TRAFIKEN I HELSINGBORG. De protesterande på Sockengatan får gehör. Gatan ska inte öppnas för mer trafik. Däremot skaStenbocksgatan bli knöligare att köra på. Och så vill politikerna att Österleden blir stadsmotorväg snabbare än planerat.Sockengatanslippermer biltrafik”Politikernalyssnar på oss!”WEBB-TV■ BILDA AKTIONSGRUPPFilbornavägenFältarpsvägenHoppestår tillÖsterleVasatorpvägenHD/NST 13 oktober 2006.Öppna en bussgata för personbilaroch låt mer trafik gå på Sockengatani Helsingborg.Så löd förslaget.De som bor i området blev förgrymmade,men lät det inte stannavid känslor som ilska och vanmakt.De tänkte inte heller försökakämpa var för sig.I stället bildade de Sockengatansintresseförening.Aktionsgruppen tog fram faktauppgifter,visade på konsekvenserna,samlade in 800 namnunderskrifteroch såg till att det blevett stormöte där de politiska partiernadeltog.Resultat: De fick som de ville.Bussgatan ska inte öppnas för bilar.– Politikerna lyssnar på oss, saMikael Christensson i HD när beslutetstod klart.Intresseföreningen firade framgången,men hade också fått blodadtand. Nu vill de kämpa vidareför att trafikmiljön ska bli bättre påSockengatan.E6E4Österleden■ HÅLL DIGINFORMERADVad är på gång i din kommun?Här är några tips på hur du kanhålla dig informerad:■ Lyssna på fullmäktiges möten– de är öppna för allmänheten. Närdet gäller Helsingborg kan du ocksåfölja mötena direkt på hd.se.■ Gå till öppna nämndsmöten. Avalla politiska nämnder i NordvästraSkåne har ett fåtal av demsammanträden där dörren är öppenför allmänheten. Exempel:miljönämnden i Helsingborg, samhällsbyggnadsnämndeni Svalöv,barn- och utbildningsnämndeni Klippan (ett par gånger om året).■ Läs kommunala handlingar ochbrev som skickas till och från kommunen.Det mesta av allt materialär offentligt och vem som helst fårta del av det. På en del orter, blandannat Helsingborg, kan man sökaoch hitta handlingar på kommunenshemsida.■ Läs HD/NST!Text: Winnie GravlundTorbjörn Svensson


4REGION SKÅNEREDIGERARD: AGNETA JOHNSSONNy majoritetmed hjälp avmiljöpartietJerkerSwanstein, (m)a: 1952b: Regionrådc: 1998d: Båstade: 044-309 31 19f: jerker.swanstein@moderat.seg: 0708-55 55 54Adrian Borin,(m)a: 1976b: Studerandec: 2006d: Lundf: adrian.borin@moderat.seg: 0736-20 08 03Majoriteten i regionfullmäktige har växlat vid varje val sedan regionSkåne bildades 1998. I höstas tog borgarna över med stöd frånmiljöpartiet. Det innebär att en politisk femklöver styr – men man ärinte överens om allt.SKÅNE. I och med höstens val togockså sverigedemokraterna förförsta gången plats i regionfullmäktige.Partiet tog tio mandat.Inget av de andra partierna villdock samarbeta med sverigedemokraternaoch för att få ihop enhållbar majoritet valde den borgerligaalliansen, efter långa förhandlingarhösten 2006, att lierasig med miljöpartiet.Inte heller socialdemokraternaeller vänstern vill samarbeta medsverigedemokraterna så i dag harpartiet ingen att driva sina frågortillsammans med. I praktikeninnebär det att de inte kan få igenomsina egna förslag i regionfullmäktige.Trots att socialdemokraterna inteär i majoritet kan de då och då fåsin vilja igenom. Det beror på attpartiet tycker samma sak som denborgerliga alliansen i ett antal frågor.De är exempelvis i principöverens om att jobba för att fåE22:an utbyggd till motorväg ochatt satsa på att försöka få den europeiskaneutronforskningsanläggningenESS till Lund. Det är tvåfrågor som den borgerliga alliansenoch miljöpartiet valt att läggautanför sitt samarbete eftersomman inte är överens.Region Skånes nya sjukvårdsorganisation”Skånsk livskraft” somnu fungerat i några år är ytterligareett exempel på blocköverskridandeenighet. Den stöds av allapartier utom sverigedemokraterna.Vänsterpartiet samarbetar medsocialdemokraterna i opposition.Socialdemokraterna har delat medsig av sina poster i styrelser, nämnderoch beredningar. Något somgör att vänsterpartiet får lite störreinsyn och möjlighet att påverka änvad som annars skulle varit fallet.Med en ”femparti-regering”som styr har också antalet heltidsanställdaregionråd ökat. Från åttaunder förra mandatperioden dåsocialdemokraterna, vänsterpartietoch miljöpartiet styrde till 13 idag. Också antalet politiska sekreterarehar ökat.Det nya regionfullmäktige harockså blivit mer jämställt än detsom satt innan valet. Då var 56procent av ledamöterna män och44 kvinnor. I dag är siffrorna 52procent män och 48 kvinnor. Detinnebär en manlig övervikt mednio personer, tidigare var det 19.NY ORGANISATIONPeter Fermpeter.ferm@hd.se042-489 90 93Med ny majoritet har Region Skåneockså fått en ny politisk organisation.Distriktsnämnderna sombestod av fritidspolitiker i fem olikasjukvårdsdistrikt i Skåne tasbort. Sjukvårdsfrågorna centraliserastill Hälso- och sjukvårdsnämndensom till sin hjälp fårbland annat en närsjukvårdsberedning.För dialogen med medborgare ochkommuner skapas fyra regionalaberedningar för tillväxt och hälsa.Grovt sagt en i varje hörn av Skåne.Syftet med beredningarna äratt de ska kunna diskutera alla RegionSkånes ansvarsområden. Beredningarnahar dock ingen egenbeslutsrätt.MANDATFÖRDELNINGI REGIONFULLMÄKTIGESocialdemokraternaModeraternaFolkpartietSverigedemokraternaCenterpartietKristdemokraternaVänsterpartietMiljöpartietTotalt antal ledamöter DET HÄR GÖR POLITIKERNA I REGION SKÅNERegionfullmäktige är Region Skånes högstabeslutande församling. Där sitter 149 politiker,som väljs av skåningarna vart fjärde år.Region Skåne är en sammanslagning av de tvåtidigare landstingen samt Malmö stad, och drivspå försök fram till 2010.Hälso- &sjukvårdRegion Skånes största ansvarsområden:KollektivtrafikTandvårdRegionalutvecklingRegionförsöket innebär att Region Skåne har ansvar för attsamordna insatserna för att utveckla näringslivet,kommunikationerna, kulturen och samarbetet medandra regioner. Det uppdraget har inte vanliga landsting.Socialdemokrater: 53 (64) Moderater: 43 (31)Politikernasitter i fyra årKälla: Region Skåne534313109777149Så ser regionfullmäktigeut efter valet 2006:TOTALT:149 platserFolkpartister: 13 (19)Grafik: Jonas SchultzSverigedemokrater: 10 (0)Centerpartister: 9 (9)Kristdemokraterna: 7 (11)Vänsterpartister: 7 (10)Miljöpartister: 7 (5)Antal ledamöterefter valet 2002Det här KAN Region Skåne bestämma Hur många sjukhus och vårdcentraler det skafinnas i Skåne och hur de ska skötas Vad som ska utföras på de olika sjukhusen Hur mycket personal som ska jobba inomsjukvården Vad det kostar att åka buss och tåg i Skåne Hur många nya Öresundståg som ska köpas in Vilka institutioner och projekt som ska få dekulturpengar som staten delar ut Hur hög landstingsskatten ska varaDet här kan Region Skåne INTE bestämma Hur mycket pengar som går till äldreomsorgenAnsvarig: Kommunen Att nya järnvägsspår ska byggasAnsvarig: Staten Att en ny motorväg ska byggasAnsvarig: Staten Hur universiteten och högskolorna ska styrasAnsvarig: Staten Arbetsmarknadsåtgärder för arbetslösaAnsvarig: Staten Hur många poliser det ska finnas i SkåneAnsvarig: StatenInkomsterUnder 2005 fickRegion Skånein 64 procent avsina intäkter viaskatten. Resten ärbidrag från staten och intäkter frånbland annat patient- och kollektivtrafikavgifter.UtgifterUnder 2005 gick23 av RegionSkånes 27 miljardertill sjukvårdenSkatt64%Sjukvård85%


5AndersHåkansson, (m)a: 1978c: 2006d: Ystade: 0411-728 74f: anders.hakansson@moderat.seg: 0703-13 56 77Anders Lunderquist,(m)a: 1983c: 2006d: Malmöf: anders.lunderquist@moderat.seg: 0735-10 48 00Anna Gustavsson,(m)a: 1986c: 2006d: Malmöe: 040-27 15 30f: anna.gustavsson@moderat.seg: 0734-01 73 64Jan Sewring,(m)a: 1951b: Vdc: 2006d: Ängelholme: 0431-806 69f: jan.sewring@telia.comg: 0705-94 85 15Annika AnnerbyJansson, (m)a: 1944b: Fd informationschefc: 1998d: Lunde: 046-14 73 03f: annika.annerby.jansson@moderat.seg: 0703-27 99 68Benny Jönsson,(m)a: 1949b: Partiombudsmanc: 1998d: Lunde: 046-12 16 62f: benny.jonsson@moderat.seg: 0732-30 00 11Bo Silverbern,(m)a: 1946c: 2006d: Kristianstade: 044-24 11 41f: silverbern@swipnet.seg: 0709-24 11 41Branimir Knezevic,(m)a: 1974b: Studerandec: 2002d: Lunde: 046-14 66 94f: branimir.knezevic@moderat.seg: 0734-26 05 28CamillaWestdahl, (m)a: 1984c: 2006e: Sibbhulte: 044-640 73f: camilla.westdahl@moderat.seg: 0706-76 40 72Catharina Blixen-Finecke,(m)a: 1951b: Representantc: 1998d: Skurupe: 044-309 34 03f: catharina.blixen@moderat.seg: 0709-71 82 18Carl JohanSonesson, (m)a: 1978b: Studerandec: 1998d: Malmöe: 040-30 19 63f: carljohan.sonesson@moderat.seg: 0705-08 32 33Cay Kallin, (m)a: 1947b: Kammaråklagarec: 1998-2002 samt2006-d: Löddeköpingee: 046-71 32 92f: cay.kallin@moderat.seg: 0708-47 79 09CharlotteWachtmeister,(m)a: 1956c: 2006d: Kågeröde: 0418 802 00f: charlotte.wachtmeister@moderat.seg: 0705-54 32 87ChristianSonesson, (m)a: 1980c: 2006d: Staffanstorpe: 046-25 59 08f: christian.sonesson@moderat.seg: 0735-15 04 04Douglas Roth,(m)a: 1948b: Jur kandc: 1998d: Hässleholme: 0451-414 61f: douglas.roth@swipnet.seg: 0705-48 14 61Elisabeth Elgh,(m)a: 1933c: 2006d: Malmöe: 040-26 64 26f: elisabeth.elg@malmo.seg: 0705-57 57 53Fredrik Thott,(m)a: 1943b: Lantmästarec: 2002d: Klågerupe: 040-48 13 56f: fredrik@thott.nug: 0730-27 65 62Göran Holm,(m)a: 1944b: Kommunalrådc: 1998d: Höllvikene: 040-45 09 00f: goran.holm@vellinge.seg: 0709-91 51 10Hans-BertilSinclair, (m)a: 1950b: Fd officer flygvapnetc: 2006d: Klippane: 0435-183 31f: hansbertil.sinclair@moderat.seg: 0734-39 87 15HenrikHammar, (m)a: 1946b: Regionrådc: 1998d: Örkelljungae: 044-309 31 00f: henrik.hammar@skane.seg: 0705-86 21 00HenrikKvennberg, (m)a: 1974c: 2006d: Hööre: 0413-248 22f: henrik.kvennberg@moderat.seg: 0735-05 70 95RickardWendel, (m)a: 1966b: Egen företagarec: 2002d: Malmöe: 040-59 88 63f: rickard.wendel@moderat.seg: 0707-68 07 07Karin Axelsson,(m)a: 1954c: 2006d: Hässleholme: 0451-802 16f: ka.axelsson@telia.comg: 0733-99 80 54KristinaJönsson, (m)a: 1972c: 2006d: Tomelillae: 0417-314 87f: kristina.jonsson@moderat.seg: 0709-95 82 55Lars-IngvarLjungman, (m)a: 1953b: Tandläkarec: 1998d: Vellingee: 040-45 32 60f: lars-ingvar.ljungman@vellinge.seg: 0709-91 51 11Lennart Ling,(m)a: 1938c: 2002d: Helsingborge: 042-14 08 31f: lennart.ling@telia.comg: 0705-674 45 38LilianaLindström, (m)a: 1966c: 2002d: Malmöe: 040-26 72 22f: liliana.lindstrom@moderat.seg: 0734-33 64 35Linda Wahlquist,(m)a: 1972b: Handläggarec: 1998d: Bjärrede: 046-33 59 10f: linda.wahlquist@moderat.seg: 0705-25 77 34Marie Ljung,(m)a: 1976b: Logopedc: 2002d: Ängelholme: 0431-837 00f: marie.ljung@moderat.seg: 0731-80 99 25Marie Rosenkvist(m)a: 1949b: Floristc: 2006d: Helsingborge: 042-12 45 56f: marie.rosenkvist@moderat.seg: 0703-24 32 93My Nannesson,(m)a: 1984c: 2006d: Helsingborge: 042-34 34 29f: my.nannesson@moderat.sePia Kinhult, (m)a: 1959b: Regionrådc: 1998d: Ängelholme: 044-309 31 29f: pia.kinhult@skane.seg: 0730-53 31 29PontusLindberg, (m)a: 1966c: 2006d: KristianstadStaffanAppelros, (m)a: 1950b: Direktörc: 2002d: Malmöe: 040-15 90 52f: staffan.appelros@telia.comg: 0708-43 73 01Stefan Lamme,(m)a: 1947c: 2006d: Kivike: 0414-709 13f: stefan.lamme@bredband.netg: 0705-28 66 20SusanneJönsson, (m)a: 1969b: Pol sekreterarec: 2002d: Region Skånee: 040-12 62 17f: susanne.jönsson@moderat.seg: 0705-98 71 00ThomasHåkansson, (m)a: 1951b: Civilekonomc: 2006d: Bjärrede: 046-29 13 25f: thomas.hakansson@lomma.seg: 0733-41 11 17Thomas Lantz,(m)a: 1945b: Överstelöjtnantc: 2002d: Ystade: 0411-187 32f: thomas.lantz@ystad.seg: 0709-47 71 92Tutti JohanssonFalk, (m)a: 1963b: Kommunalrådc: 2006d: Härslöve: 0418-47 05 63f: tutti@landskrona.seg: 0709-47 05 63Zanna Mårtensson,(m)a: 1984b: Studerar till civilingenjörc: 2006d: Vikene: 042-23 62 64f: zanna.martensson@moderat.seg: 0702-20 66 38Percy Liedholm,(m)a: 1937c: 2002d: Malmöe: 040-23 65 80f: percy.liedholm@moderat.seg: 0703-61 32 42Birte Sandberg,(c)a: 1965c: 2006d: Tomelillae: 0417-310 20f: uxj343F@tninet.seg: 0708-62 63 08FredrikJörgensen, (c)a: 1951b: Lantmästarec: 2002d: Arlöve: 040-43 11 87f: fredrik.joergensen@lm.lrf.seg: 0708-77 03 05Hanna Ershytt,(c)a: 1974c: 2006d: Malmöe: 040-30 47 44f: hanna.ershytt@centerpartiet.seg: 0739-23 17 20IngemarJeppsson, (c)a: 1963b: Kommunalrådc: 1998d: Eslövf: ingemar.jeppsson@centerpartiet.seg: 070-521 20 11KatarinaErlingson, (c)a: 1962b: Trafikplanerarec: 2002d: Kristianstade: 044-309 31 07f: katarina.erlingson@skane.seg: 070-373 31 07Laila Wilhelmsson,(c)a: 1949c: 2006d: Båstade: 0431-740 38f: laila.wilhelmsson@hotmail.comLennartNilsson, (c)a: 1960c: 1998d: Ängelholmf: 0431-217 58f: valhall1120@telia.comg: 073-417 75 47Lotte Melin, (c)a: 1967c: 2006d: Osbye: 0479-102 37f: lotte.melin@lm.lrf.seg: 070-831 02 37Per-IngvarJohnsson, (c)a: 1944b: Civilekonomc: 1998d: Åhuse: 044-23 12 88f: Per-Ingvar.Johnsson@skatteverket.seg: 070-553 31 07


6REGION SKÅNEREDIGERARD: AGNETA JONSSONBarbroKärrstrand, (fp)a: 1942b: Rektorc: 2006d: Kristianstade: 044-12 27 67g: 070-621 15 94Brita Edholm,(fp)a: 1949b: Överläkarec: 1998d: Hööre: 0413-243 24f: Brita.edholm@telia.comg: 070-583 55 52ChristerSörliden, (fp)a: 1971b: Lärarec: 2002d: Ödåkrae: 042-13 47 37f: sorliden@telia.comg: 070-767 40 73Ewa Bertz, (fp)a: 1947b: Konsultc: 1998d: Malmöe: 040-26 43 39f: ewa.bertz@telia.comg: 070-603 43 39Gilbert Tribo,(fp)a: 1972b: Tjänstemanc: 2002d: Kristianstade: 044-309 34 02e: gilbert@liberal.seg: 070-820 66 94Karin Olsson-Lindström, (fp)a: 1944b: Politisksekreterarec: 2006d: Ystade: 044-309 34 04f: karin.lindstrom@liberal.seMarieWahlgren, (fp)a: 1962c: 2006d: Arlöve: 040-43 53 92f: marie.wahlgren@food.lth.seg: 070-221 66 89Marita Sander-Schale, (fp)a: 1946b: Regionrådc: 1998d: Lunde: 044-309 31 89f: marita.sanderschale@skane.seg: 070-517 31 89Mats Persson,(fp)a: 1980c: 2006d: Lundf: mats.persson@liberal.seg: 070-854 90 33Monica Ruthagen,(fp)a: 1957c: 2006d: Landskronae: 0418-282 35f: monicaruthagen@hotmail.comOlle Schmidt,(fp)a: 1949c: 2006d: Malmöe: 040-49 15 75f: o.schmidt@telia.comg: 070-534 10 64Said Racic, (fp)a: 1977b: Student, egenföretagarec: 2002d: Malmöe: 040-805 76f: said.racic@liberal.seg: 070-170 58 83Åsa Holmén,(fp)a: 1972b: Gymnasielärarec: 2002d: Åstorpe: 042-508 98f: asa.holmen@telia.seg: 0703-02 28 71Agneta Lindskog,(kd)a: 1946b: Distriktsläkarec: 2002d: Södra Sandbye: 046-240 06 68f: agneta.lindskog@comhem.seg: 0708-89 77 76Berit Wirödal,(kd)a: 1938b: Fd regionrådc: 1998d: Hässleholme: 0451-134 44f: berit.wirodal@kristdemokraterna.seg: 0705-17 31 83BirgittaSvensson, (kd)a: 1938c: 2002d: Trelleborge: 0410-146 91f: ake.birgitta@telia.comg: 0768-68 28 59BirgittaSödertun, (kd)a: 1954b: Barnmorskac: 1998d: Ramlösae: 042-29 87 00f: birgitta.sodertun@helsingborg.seg: 070-629 17 67ChristerUnosson, (kd)a: 1948b: Socionomc: 2006d: Örkelljungae: 0435-534 90f: ramnekarr@telia.comg: 0708-55 14 01Lars Lundberg,(kd)a: 1961b: Lantmästarec: 2002d: Sjöboe: 0416-140 19f: lars.lundberg@kristdemokrat.seg: 070-964 07 24Rolf Tufvesson,(kd)a: 1961b: Regionrådc: 1998d: Ramlösae: 044-309 31 04f: rolf.tufvesson@kskane.seg: 0705-17 31 04AndersÅkesson, (mp)a: 1965b: Sjuksköterskac: 1998d: Malmöe: 044-309 32 86f: anders.akesson@mp.seg: 0733-92 30 79Ove Johansson,(mp)a: 1959b: Trafiksamordnarec: 2006d: Arlövf: nils.ove@glocalnet.seg: 0707 24 21 85De är i oppositionCarl Werner,(mp)a: 1975b:c: 2006d: Lundf: carl.werner@mp.seKerstin Löfgren,(mp)a: 1944b: Adjunktc: 1998d: Ramlösae: 042-29 09 11f: ke.lofgren@telia.comg: 0733-52 53 61Malin Björns,(mp)a: 1978c: 2006d: Lundf: malin.bjorns@mp.seg: 0738-43 29 28MonikaEkström, (mp)a: 1961b: Samhällsvägledarec: 2002d: Lunde: 046-14 98 10f: monika.ekstrom@mp.seg: 0734-38 72 39Bo Thunell, (mp)a: 1948b: Politisksekreterarec: 1998-2002 samt2006-d: Kristianstade: 044-309 32 85f: bo.thunell@skane.seg: 0705-34 43 45Amela AHodzic, (s)a: 1974b:c: 2006d: Malmöf: amela.hodzic@malmo.comg: 0709-28 11 38AndersBergelin, (s)a: 1943b: Konstnärc: 1998d: Hööre: 0413-55 03 42f: anders.bergelin@swipnet.seg: 0734-01 33 42Anders Rubin,(s)a: 1963b: Pol sekreterarec: 1998d: Malmöe: 040-12 96 49f: anders.rubin@malmo.seg: 0706-36 26 77Anna-LenaHogerud, (s)a: 1976c: 2006d: Lunde: 046-21 19 371g: 0702-14 46 20Anna-LenaLundin, (s)a: 1953b: Jur kand, avdelningschefc: 2006d: Klippane: 0435-283 17f: anna-lena.lundin@klippan.seAnne-MajRåberg, (s)a: 1942b: Vårdlärarec: 2002d: Tomelillae: 0417-51 19 52f: am.raberg@telia.comg: 0704-31 24 17Anne-MarieHansson, (s)a: 1946b: Samhällsvägledarec: 1998d: Trelleborge: 0410-189 30f: alf.annemarie@telia.comg: 0708-81 71 95BirgittaJönsson, (s)a: 1966b: Vårdbiträdec: 2006d: Tågarpe: 0418-831 68f: 041883168@telia.comg:0706-69 00 65BirgittaNilsson, (s)a: 1942b: Kommunalrådc: 1998d: Malmöe: 040-13 38 85f: birgitta.nilsson.ks@malmo.seg: 0706-40 40 01BirgittaTengqvist, (s)a: 1947b: Personligassistentc: 1998d: Skanöre: 040-47 25 32f: birgittatengqvist@hotmail.comg: 0733-76 63 92Bodil Nilsson,(s)a: 1946b: Adjunktc: 1998d: Ängelholme: 0431-242 31f: bodil.benny@telia.comg: 0739-86 44 90BrittMarieHansson, (s)a: 1943b: Oppositionsrådc: 2002d: Ängelholme: 0431-163 64f: brittmarie.hansson@telia.comg: 0702-32 60 53Britt-MarieJacobsson, (s)a: 1941b: Företagssköterskac: 1998d: Bromöllae: 0456-146 36f: brittmarie.jacobsson@kristianstad.seg: 0730-37 25 72ChristerOlsson, (s)a: 1947b: Anläggningsarbetarec: 1998d: Skånes Fagerhulte: 0433-501 17f: olssonchrister@telia.comg: 0731-82 55 68ChristineAxelsson, (s)a: 1952b: Regionrådc: 1998d: Limhamne: 044-309 32 37f: christine.axelsson@region.skane.seg: 0703-47 51 71Conny Bäck, (s)a: 1950b: Miljösamordnarec: 2002d: Lommae: 040-41 63 68f: conny.back@lomma.seEwa Pihl-Krabbe,(s)a: 1947b: Leg psykologc: 1998d: Osbye: 0479-109 00f: ewa.pihlkrabbe@skane.seg: 0705-17 37 47Eva Örtegren,(s)a: 1948b: Företagarec: 2002d: Härslöve: 0418-104 00f: eva.ortegren@zeta.telenordia.seg: 0709-47 09 47Gert Malmberg,(s)a: 1942b: Fd servicechefc: 2002d: Blentarpe: 0416-133 44f: gert.malmberg@sjobo.nug: 0705-81 68 48Gertrud Ekman,(s)a: 1944b: Arbetsvägledarec: 1998d: Skurupe: 0411-410 62f: gertrudekman@yahoo.seg: 0706-54 16 72


7Gun-BrittLagerkvist, (s)a: 1943b: Arkivföreståndarec: 1998d: Malmöe: 040-26 64 83f: gunbritt.lagerkvist@skane.seg: 0707-17 37 88GunnarJönsson, (s)a: 1941b: Skogsentreprenörc: 2006d: Genarpe: 040-48 20 35f: gunnar.jonsson@mbox314.swipnet.seg: 0706-61 05 05HansJohansson, (s)a: 1948b: Ombudsmanc: 2002d: Helsingborge: 042-14 09 26f: helsingborg@lokalt.lo.seg: 0706-64 78 88Heidi LaineLundgren, (s)a: 1976c: 2006d: Lunde: 046-13 14 68f: heidi.laine@telia.comg: 0702-70 85 26Henrik Fritzon,(s)a: 1972b:c: 2006d: Degebergae: 044-12 64 65f: henrik.fritzon@swipnet.seg: 0706-45 52 61Ida-ThereseHögfeldt, (s)a: 1977b:c: 2006d: Malmöe: 040-34 49 75f: It77_@hotmail.comg: 0737-39 00 39Ing-Britt Hoff,(s)a: 1944b: Barnskötarec: 2002d: Kristianstade: 044-12 47 76f: ingbritt.hoff@utb.kristianstad.seg: 0733-32 77 76Ingrid Lennerwald,(s)a: 1948b: Regionrådc: 1998d: Eslöve: 044-309 32 50f: ingrid.lennerwald@skane.seg: 0706-06 34 04Irene Nilsson,(s)a: 1960b: Skötarec: 2002d: Hässleholme: 0451-805 76f: irene.nilsson@compaqnet.seg: 0709-58 19 30Karl-ErikInnala, (s)a: 1963b: Metallarbetarec: 2002d: Brobye: 044-417 44f: sos045d@tninet.seg: 0709-53 60 93Kent Ericson,(s)a: 1940b: Snickarec: 1998d: Lerbergete: 042-33 24 38g: 0703-68 66 67KerstinFredriksson, (s)a: 1942b: Kommunalrådc: 2002d: Arlöve: 040-46 02 65f: kerstin.fredriksson@burlov.seg: 0708-43 95 93Kjell-ArneLandgren, (s)a: 1942b: Kommunalrådc: 2002d: Malmöe: 040-97 91 15f: kjell-arne.landgren@malmo.seg: 0706-98 03 96Lars-GöranThulin, (s)a: 1943b: Fastighetsskötarec: 1998d: Perstorpe: 0435-342 36f: lars.goran.thulin@perstorp.seths.seg: 0705-66 63 81Lars Schultz,(s)a: 1945c: 2002d: Klågerupe: 040-44 06 79f: lars.schultz@telia.comg: 0706-33 01 48Lars Wallstén,(s)a: 1943b: Kommunalrådc: 2002d: Landskronae: 0418-246 19Marie Saltarski,(s)a: 1959b: Fritidspedagogc: 2002d: Staffanstorpe: 046-24 60 98g: 0709-78 23 86Nils TSvensson, (s)a: 1940b: Ombudsmanc: 1998d: Malmöe: 040-30 23 73f: nils.t.svensson@telia.comg: 0734-22 60 13Per-OlofOlofsson, (s)a: 1946c: 2002d: Malmöe: 040-13 08 13f: per-olof.olofsson@skane.seg: 0705-28 71 08Reino Persson,(s)a: 1947b: Snickeriarbetarec: 1998d: Åstorpe: 042-583 85f: reino@persson.asg: 0705-81 28 46Rikard Larsson,(s)a: 1966b: Regionrådc: 2006d: Hjärupe: 044-309 33 99f: rikard.larsson@skane.seg: 0705-14 33 99RolandPalmqvist, (s)a: 1946b: Kommunalrådc: 1998d: Löddeköpingee: 046-70 68 47f: roland.palmqvist@kavlinge.seg: 0709-73 91 10Rolf Delcomyn,(s)a: 1949b: Företagarec: 2002d: Bjärnume: 0451-201 15f: rolf.delcomyn@telia.comg: 0705-75 49 02Rolf Pålsson,(s)a: 1938b: Kommunalrådc: 1998d: Malmöe: 040-173 11g: 0702-54 47 37)StefanMalmberg, (s)a: 1951c: 2006d: Löderupf: stefan@orum.seg: 0709-61 05 06Stefan Svalö,(s)a: 1959b: Kommunalrådc: 2006d: Bjuve: 042-850 38f: stefan.svalo@bjuv.seg: 0709-58 50 38Sten Svensson,(s)a: 1948b: Ombudsmanc: 1998d: Malmöe: 040-611 34 56f: sten-inge.svensson@telia.comg: 0704-71 43 24Ulla-Britt Andersson,(s)a: 1940b: Ekonomibiträdec: 1998d: Påarpe: 042-22 88 74f: ulla-britt.andersson@skane.seg: 0706-36 89 02Uno Aldegren,(s)a: 1945b: Regionrådc: 1998d: Helsingborge: 044-309 32 62f: uno.aldegren@skane.seg: 0705-82 32 34YvonneRollmark, (s)a: 1940b: Kontorsarbetarec: 2002d: Höganäse: 042-34 11 00g: 0702-27 95 79Zada Pajalic,(s)a: 1967c: 2006d: Kristianstade: 044-10 17 68f: zada.pajalic@telia.comÅke Hansson,(s)a: 1941b: Chaufförc: 1998d: Hörbye: 0415-120 61f: akehansson.horby@euromail.seg: 0709-76 69 92Åsa Otterström,(s)a: 1971c: 2006d: Malmöf: asa_otterstrom@hotmail.comg: 0701-75 68 02Johanna Carlsson,(v)a: 1976b: Brevbärarec: 2002d: Malmöf: johannab_carlsson@hotmail.comg: 0708-43 28 14MarietteRosenlöf, (v)a: 1963b: Socionomc: 2006d: Helsingborge: 042-34 13 39f: mariette.rosenlof@vansterpartiet.seg: 0706-41 67 71MikaelPersson, (v)a: 1971b: Politisksekreterarec: 2002d: Kristianstade: 044-21 23 69f: mikael.persson@skane.seg: 0706-38 06 59Nita Lorimer,(v)a: 1952c: 2006d: Lunde: 046-211 18 95f: nita.lorimer@vansterpartiet.seRolandNilsson, (v)a: 1949b: Affärsutvecklarec: 2002d: Region Skånee: 040-814 81f: roland.nilsson@eon.seg: 0705-59 39 64Saima JönssonFahoum, (v)a: 1943b: Distriksläkarec: 2002d: Lunde: 046-13 05 08f: saima.jonsson@skane.seg: 0702-25 54 32VilmerAndersen, (v)a: 1944b: Sociologc: 1998d: Malmöe: 040-93 88 39f: vilmer.andersen@skane.seg: 0705-85 22 24Allan Jönsson,(sd)a: 1963c: 2006d: Bjuve: 042-707 14f: allan.j@min.post.nug: 0704-90 00 88Björn Söder,(sd)a: 1976b: ledamot regionstyrelsenc: 2006d: Helsingborge:f: bjorn.soder@sverigedemokraterna.seg: 0704-00 73 15Dag Sundius,(sd)a: 1957c: 2006d: Helsingborgg: 0705-66 55 20Ingrid Ekström,(sd)a: 1956b: Sjukvårdsbiträdec: 2006d: Billebergae: 0418-43 16 54Jana Kominková-Lund,(sd)a: 1945c: 2006d: Furulunde: 046-73 46 05g: 0708-43 33 19Lars-AndersEspert, (sd)a: 1942b: Ingenjörc: 2006d: Åkarpe: 040-46 40 49g: 0705-35 99 95Patrik Jönsson,(sd)a: 1972c: 2006d: Vankivaf: patrik.jonsson@sverigedemokraterna.seg: 0706-59 69 95Per Klarberg,(sd)a: 1965c: 2006d: Trelleborgf: per.klarberg@sverigedemokraterna.seg: 0709-14 09 09StenAndersson, (sd)a: 1943c: 2006d: Malmöe: 040-34 10 54f: sten.andersson@sverigedemokraterna.seg: 0768-93 77 87ThordLindblom, (sd)a: 1948c: 2006d: Landskronae: 0418-129 64f: thordlindblom@bredband.netg: 0704-13 28 92


D8 TISDAG 6 FEBRUARI 2007REDIGERARE: MIKAEL SÖRLINGPolitikerna påverkar dinVad är politik?Något diffust som sköts av någraokända män och kvinnor?Nej – kommunpolitik berör allainvånare på en rad områden.Politiker i fullmäktige, kommunstyrelsenoch de olika nämnderna,fattar beslut somi allra högsta grad har med din vardagatt göra.■ De avgör hur dina skattepengarska användas.■ De beslutar om hur förskoloroch skolor ska fungera och hurstora skolorna ska vara.■ De avgör var det ska byggas nyahus och hur mycket pengar somska gå till att laga trasiga gator.■ De bestämmer om man ska göradet lättare för företag att slå signer.■ De tar ställning till hur man kanstötta arbetslösa ungdomar.■ Hur ska bilarna få köra i samhället?Det bestämmer politikerna.Liksom hur mycket det ska kostaatt få soporna hämtade och vattenur kranarna.■ När ska det vara öppet på biblioteketoch hur många musiker skaspela i symfoniorkestern? Det styrpolitikerna genom att skicka mereller mindre av skattepengarna tilljust de områdena.■ Och när du blir gammal är detpolitikerna som styr över hurmycket det ska satsas på vård hemmaoch på olika sorters äldreboende.■ ETT ÄRENDES VÄGSKOLA50Petra Persson är politiker. Hon sitter i kommunfullmäktige ochhar engagerat sig i frågan om att sänka hastigheten på gatornautanför skolorna.– Det många föräldrar som har hört av sig och är oroliga föratt bilarna kör fort. Och jag har läst flera insändare och artiklari HD/NST, säger hon till sina partikamrater.1MotionBla, bla, bla, blaNu har Petra Persson sin åsikt klar. Det bästa är om hastighetensänks till 30 kilometer utan skolorna. Då kan barnenoch deras föräldrar känna sig trygga.Petra skriver en motion till fullmäktige om den saken.Motionen skickas ut på remiss till de nämnder och styrelsersom berörs av förslaget, till exempel tekniska nämnden ochskolstyrelsen. Politikerna där får läsa den och säga sitt.Så småningom kommer motionen tillbaka till fullmäktige medderas svar.Men först ska den passera kommunstyrelsen.2Så visst kan det löna sig att försökahänga med och påverka. Dethandlar ju om din tillvaro.Det är ändå du som har varitmed och röstat fram dem.Tidigare i den här tidningen harvi visat hur du kan göra för att fåfram din åsikt.Här berättar vi hur en kommunspolitiska organisation ser ut.JA!Detta är enseger för vårabarn!Yiphee!Äntligen!LITEN ORDLISTA■ Interpellation: En ledamot i kommunfullmäktigekan rikta en interpellation(fråga) till en ansvarigpolitiker. Alla ledamöter i fullmäktigefår lov att delta i debatten. Eninterpellation leder inte till någotbeslut i fullmäktige.■ Fråga: En ledamot i kommunfullmäktigekan ställa en fråga till enansvarig politiker. I debatten fårbara frågeställaren och den svarandedelta. En fråga leder inte tillnågot beslut i fullmäktige.■ Motion: Förslag som får väckasav ledamöterna i kommunfullmäktige.Alla motioner ska utredas innanfullmäktige får avgöra om detblir ja eller nej till förslaget.■ Remiss: Begäran om yttrande ellersynpunkter. Ofta är det kommunfullmäktigesom skickar ut enfråga på remiss till nämnder, styrelseroch råd.■ Votering: En ledamot i fullmäktigekan begära votering. Det innebäratt det blir en omröstning i denaktuella frågan. Alla ledamöter fårdå säga vad de tycker om förslaget.De kan säga ja eller nej elleravstå från att rösta.4Nej!Det är dags för fullmäktige att besluta om Petra Perssonsmotion.Hur ska det gå? Ska hon och kommunstyrelsens majoritet fåsom de vill? Även remissvaren är positiva till 30-gräns.Det blir först en ganska lång diskussion om för och emot.Politikerna går upp i talarstolen och argumenterar ochdebatterar. Det här är en fråga som intresserar många ochfullmäktiges ordförande får flera gånger påminna långpratareom att det finns en tidsgräns för hur länge var och en får talaför sin sak.Till sist säger de flesta politiker ja till förslaget.5På åhörarplatserna sitter flera föräldrar med barn i skolorna.De har lyssnat på diskussionen och beslutet och nu hörsspridda hurrarop. Fast egentligen ska det vara alldeles tyst pååhörarläktaren och fullmäktiges ordförande hyssjar därför lite.När föräldrarna lämnar åhörarplatserna väntar reportrar frånHD/NST och radion utanför fullmäktigesalen. De vill prata medföräldrarna om politikernas beslut.HD


TISDAG 6 FEBRUARI 2007D9vardagCITAT OMDEMOKRATI”Demokrati äratt låta andratala till punkt.”Pietro Nenni, italiensk politiker.FOLKETTillsätter politikernagenom val vart fjärde år.Ja!Ja!Ja!Ja!Nej!Ja!Nej!”Demokratin kanskeinte alltid verkar likaeffektiv som en delandra styrelseformer.Den hardock den fördelenatt man i så fall kanpåpeka det.”OkändUtskottKommunfullmäktigeKommunstyrelseNämnder ochstyrelserKommunalabolagGrafik: HDNu är motionen hos kommunstyrelsen som förbereder allaärenden som ska till fullmäktige. Kommunstyrelsens ordförandeskriver alltid ett förslag till hur fullmäktige ska beslutai de olika ärendena.Ja eller nej till Petra Perssons motion, således. Kommunstyrelsenär inte helt enig. Några tycker att det är onödigtmed sänkt hastighet, dagens begränsning på 50-kilometerräcker.– Alla vet ju att det ligger skolor här och inget pekar på attbilarna kör för fort, säger de.Men de flesta håller med Petra Persson och därför blir det jatill förslaget.6SKOLA30En tid efter beslutet i fullmäktige är de nya 30-skyltarna påplats utanför kommunens skolor.– Jättebra, tycker barnen och deras föräldrar.Petra Persson har fått blodad tand. Hon har fått igenom sittförslag och kommer alldeles säkert att skriva fler motioner.Barnen och deras föräldrar har också fått blodad tand. Dehar lärt sig att det kan löna sig att kämpa för sin sak.Politikerna tog frågan på allvar.3”När en demokratidör, dör den inteav brist på lagarutan av brist pådemokrater.”Dieter Lattmann, tysk författare.”Demokratinskännetecken är inteatt flertalet har rätt,utan att alla gerplats för varandra.”Danmarks drottning Margrethe.”Den som inte kanskratta kan intevara demokrat.”Bernhard Vogel”Demokrati är somsalt i vattnet: Detsprider sig snabbtöverallt. Därför ärdet omöjligt atttillåta bara en litensmula demokrati.”Ignazio Silone, italienskförfattare.”Den upproriskaungdomen ärden modernademokratinsvindtunnel.”Haldor Laxness, isländskförfattare.”Det är lika svårt attvara en liten smulademokratisk som attvara en liten smulagravid”Michael Davie, historiker ochförfattareSå ser den politiskaorganisationen ut■ KOMMUNSTYRELSENär stadens regering.Den leder och samordnar denkommunala verksamheten ochleds av en politiker från det partieller de partier som har makteni staden.Kommunstyrelsen förberederalla ärenden, exempelvis motioner,som ska upp i fullmäktige.Den politiska majoritet som styrkommunen behöver inte skrivaså många motioner. De kan föreslåsaker direkt till kommunstyrelsen.Styrelsen fattar också en delegna beslut.Kommunstyrelsens möten kanvara öppna för allmänheten ompolitikerna vill det.■ KOMMUNFULLMÄKTIGE ärstadens riksdag, det högsta beslutandeorganet.Det är väljarna som avgör hurkommunfullmäktige sättssamman. Politikerna får platserutifrån det antal röster som partiernahar fått. I bland har ettparti ensam majoritet, men vanligastär att en grupp partier gårsamman för att få makten.Fullmäktiges viktigaste uppgiftär att göra en budget för kommunen.Den avgör hur skattepengarnaska fördelas. Hur mycketsom ska gå till skola, äldrevård,gatu-underhåll, miljöförbättringaroch så vidare.Kommunfullmäktige bestämmerockså hur stor kommunalskattenska vara.Det är politikerna här som slårfast vissa riktlinjer för kommunensarbete, till exempel om privataföretag ska få driva äldrevård.Kommunfullmäktiges möten äralltid öppna för allmänheten.■ NÄMNDEROCH STYRELSERkan se olika ut i olika kommuner.Men principen är alltid densamma– det finns en nämnd för varjeansvarsområde. Nämndernabestår av politiker som dessutomhar en stab, förvaltning, medtjänstemän som arbetar med detpraktiska.Det parti eller de partier somhar majoriteten och därmed makteni fullmäktige tillsätter de flestaledamöterna i varje nämnd ochutser även ordföranden.I de allra flesta kommunerfinns det nämnder eller styrelserför skolan, äldrevården, miljön,sociala frågor, fritidslivet, byggnadsfrågor,kulturen, räddningsfrågoroch de tekniska frågorna.Ibland har en enda nämnd handom flera av de här områdena.Varje nämnd och styrelse får enpåse skattepengar från kommunfullmäktige.De ska använda demtill att konkret se till att kommunensverksamhet fungerar somdet är tänkt. Att de gamla fårvård, att det finns tillräckligt medskolor och lärare, att det är rentoch snyggt på gatorna och så vidare.Hur mycket pengar nämndernafår avgörs av hur mycket de styrandei kommunfullmäktige villsatsa på just deras områden.Ibland är nämndernas mötenöppna för allmänheten men vanligeninte. Inget hindrar dememellertid från att öppna dörrenom de vill.■ RÅD OCH UTSKOTTär enheter som kan få ta hand omen del begränsade områden. Exempelvispersonalfrågor. I en delråd sitter medborgare som fårvara med och tycka till om de frågorsom kommer på remiss.■ KOMMUNALA BOLAGEn kommun kan bestämma att endel verksamhet ska drivas av ettbolag som kommunen äger, helteller delvis. Kommunala bostadsbolagär vanliga.Text: Winnie GravlundTorbjörn SvenssonGrafik: Jonas Schultz


10HELSINGBORGÄnnu ett skiftei maktens korridorerHELSINGBORG. I det senaste valetblev det maktskifte i Helsingborg –för åttonde gången i rad.De röda partierna förlorade ochnu styr fem andra partier stadenfram till valet 2010.Denna femklöver består av moderaterna,folkpartiet, kristdemokraterna,folkpartiet och spi. Tillsammanshar de egen majoritet ikommunfullmäktige, 33 av de 65platserna.Femklövern har också majoriteti kommunens alla nämnder ochstyrelser.68%män68%män32%kvinnor32%kvinnorValet innebar en del andra förändringar:■ Sju partier blev nio. Både centeroch spi kom in i fullmäktige igenefter en tid ute i kylan.■ Omkring hälften av alla ledamöterär nya i församlingen.■ Sju förtroendevalda är under 30år – nära en fördubbling mot tidigare.Trots dessa omvälvningar gerfullmäktige fortfarande en skev68%mänspegelbild av staden:■ Männen dominerar – bara vartredje förtroendevald är kvinna.■ Drygt hälften av ledamöterna äröver 50 år.■ Bara två är invandrare, det är betydligtfärre än tidigare.68%män32%kvinnor32%kvinnorMANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGESocialdemokraternaModeraternaFolkpartietSverigedemokraternaKristdemokraternaMiljöpartietPensionärspartiet SPICenterpartietVänsterpartietTotalt antal ledamöter68%män68%män32%kvinnor32%kvinnor2219663332165De styrHelsingborg68%mänMedelålder: 51 årYngst: Natasa Mirosavic (s), 20 årÄldst: Åke Holm (spi), 77 årkAn NÅnlySsnAFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: Mobil32%kvinnor37%63% kvinnormän68%män32%kvinnorPeterDanielsson, (m)Ordförande i kommunstyrelsena: 1974b: Kommunalråd/kommunikationskonsultc: 98-02, 06-d: Centrume: 042-10 50 87f: peter.danielsson@helsingborg.68%män68%män32%kvinnorwww.hd.seHär uppdaterasuppgifterna omfullmäktige så32%kvinnorsnart det skernågon förändring.Här finns ocksåhela listan överordförande ochvice ordförandei nämnder ochstyrelser.BirgittaSödertun, (kd)a: 1954b: Kommunalråd/barnmorskac: 91-94, 98-d: Ramlösae: 042-10 50 94f: birgitta.sodertun@helsingborg.seg: 0706-29 17 67ChristianOrsing, (m)Ordförande i utvecklingsnämndena: 1978b: Kommunalråd/polisc: -98d: Rååe: 042-10 40 53f: christian.orsing@moderat.seg: 070-301 07 26AndersLundström,(kd) Ordförandekulturnämndena: 1973b: Arkivariec: -02d: Mariastadene: 042-12 51 62f: anders.lundstrom@kristdemokraterna.seg: 0702-10 49 92REDIGERARE: AGNETA JONSSON68%mänKristianAnderson, (m)Ordförande i ABHelsingborgshema: 1966b: Formgivarec: -06d: Laröde: 042-32 72 73f: kristian.anderson@moderat.seg: 0732-50 07 55ThomasFinnborg, (m)Ordförande i socialnämndena: 1954b: Kommunalråd/polisinspektörc: -86d: Mariastadene: 042-10 79 76f: thomas.finnborg@helsingborg.seg: 0705-14 88 1632%kvinnorKjell Möller, (m)a: 1948b: Agronom/Företagarec: 94-98, 02-d: Rausf: kjell.moller@lm.lrf.seg: 070-201 59 79Lars Thunberg,(kd)Ordförande i miljönämndena: 1960b: Marknadsförarec: 91-94, 02-d: Rååe: 042-26 12 01f: lars.thunberg@karibu.seg: 070-628 43 10på Mig?!Berner Lundgren,(s) Vice ordförandei AB Helsingborgshema: 1964b: Ombudsmanc: -06d: Hasslarpe: 042-13 54 30f: berner.lundgren@telia.comg:070-686 68 82Christel Håkansson,(s) Viceordförande i skolochfritidsnämndena: 1956b: Leg sjuksköterskac: -00d: Centrumf: christel.hakansson@helsingborg.seg: 0705-45 68 77HåkanHåkansson, (s)Vice ordförandei socialnämndena: 1949b: Enhetschefc: -93d: Stattenaf: hakan.hakansson@helsingborg.seg: 0705-38 57 77AnitaBlomqvist, (s)a: 1940b: F d kontoristc: -98d: Slottshöjdene: 042-14 53 66f: anita.blomqvist2@comhem.seg: 0708-74 24 36Illsustration: LENE DUE JENSENCamillaJönsson, (s)a: 1968b: Undersköterskac: -06d: Ragnvallaf: camilla.jonsson.kommunal@helsingborg.seg: 0709-68 52 79Kay Malmgren,(s) Vice ordförandei Enteka: 1942b: Byggverkmästarec: -73d: Stattenae: 042-14 38 29f: malmgren.kay@telia.comg: 070-258 45 79Kenth Hellqvist,(s)a: 1969b: Ombudsmanc: -02d: Fredriksdalf: kecke69@comhem.seg: 070-248 23 20Kjell Lundin, (s)Vice ordförande iutvecklingsnämndena: 1945b: F d ombudsmanc: -95d: Wilson parke: 042-22 32 38f: kjell.lundin@helsingborg.seg: 070-671 62 62


11CarinWredström, (m)Ordförande i kommunfullmäktigea: 1949b: Lärarec: -83d: Fjärestade: 042-10 50 85f: carin.wredstrom@helsingborg.seg: 0702-10 50 85LenaJacobsson, (m)a: 1936b: Fil magc: -06d: Rååf: json.lena@ privat.utfors.seg: 0708-25 82 84Mats Wieden,(m)a: 1951b: Försäljningsansvarigc: -92d: Rydebäcke: 042-22 08 50f: mats.wieden@moderat.seg: 0734-36 39 02RichardLundberg, (m)Ordförande i vårdochomsorgsnämndena: 1976b: Banktjänstemanc: -06d: Rydebäcke: 042-21 57 94f: richard.lundberg@moderat.seg: 0706-30 01 35PeterKnutsson, (m)Ordförande i NSRa: 1962b: Lantbrukarec: 95-98, 02-d: Frillestade: 042-22 70 95f: pojk@telia.comg: 0708-15 79 61UlrikaStålnacke, (m)a: 1967b: Leg sjukgymnastc: -06d: Olympiae: 042-13 69 20f: ulrika.stalnacke@skane.seg: 070-220 17 07Samuel Lilja,(m)Ordförandei Kärnfastighetera: 1949b: Tullinspektörc: -06d: Wilson parke: 042-12 73 16f: lilja.samuel@telia.comGit Mellgren,(m)a: 1955b: Egen företagarec: -06d: Västra Bergae: 042-28 24 68f: solsken@git.nug: 070-371 79 18GunillaCarlborg, (m)a: 1945b: Egen företagarec: -06d: Centrume: 042-13 64 04f: gunilla@carlborg.seg: 070-330 25 86Hans Bosson,(m)a: 1941b: Majorc: -02d: Centrume: 042-24 57 57f: bosson.hans@telia.comJonasHolmstedt, (m)a: 1973b: Juristc: -06d: Tågaborgf: jonas.holmstedt@moderat.seg: 0709-50 43 04Karin Gjörtler,(m)a: 1980b: Juristc: -06d: Tågaborge: 042-14 55 69f: karingjortler@mac.comg: 0708-70 90 27MagnusJälminger, (m)Ordförande i HelsingborgsHamn ABa: 1973b: Bostadschefc: -06d: Sofiebergf: magnus.jalminger@moderat.seCharlotteZethelius, (m)a: 1954b: Marknadsekonomc: -06d: Hittarpf: charlotte.z@telia.comg: 0708-82 65 95Maria WinbergNordström, (fp)a: 1968b: Kommunalråd/leg psykologc: -98d: Norre: 042-10 50 80f: mariawn@liberal.seg: 0702-10 50 80Arne Larsson,(fp)a: 1937b: Adjunktc: -70d: Sofieberge: 042-15 80 14f: arne.larsson@mbox326. swipnet.seg: 0702-11 71 45De är ioppositionTore Bryneholt,(fp)Ordförande iAB Stadsteaterna: 1932b: Konsultc: -02d: Centrume: 042-13 32 92f: tore.bryneholt@comhem.seg: 070-529 29 32ChristerRasmusson, (fp)Ordförande i skolochfritidsnämndena: 1957b: Logistikerc: 97-98, 02-d: Ramlösaf: christer.rasmusson@helsingborg.seg: 0732-31 13 11KennethBackström, (fp)a: 1960b: Civilekonomc: -02d: Gantoftae: 042-22 28 32f: kenneth.backstroem@mbox301.swipnet.seg: 0709-23 46 57Lilian Müller,(fp)a: 1960b: Tillgänglighetskonsultc: -06d: Eskilsminnef: lilian.muller@telia.comg: 070-562 56 17Sven-Åke Tannerstig,(spi)a: 1939b: Pensionär(rektor)c: -06d: Elineberge: 042-27 11 18f: tannerstig@comhem.seg: 0705-39 12 09Claes Thorell,(spi)a: 1937b: F d brandchefc: -06d: Hittarpe: 042-911 04f: claes_thorell@hotmail.comg: 070-102 50 50Åke Holm, (spi)a: 1929b: Pensionär(egen företagare)c: -06d: Norre: 042-12 42 11g: 0703-32 42 11Dick Olsson, (c)Ordförande i ÖresundskraftABa: 1952b: Kommunikatör,egen företagarec: -91, 06-d: Fältabackene: 042-12 13 75f: dick-olsson@telia.comg: 070-760 56 46Maria Olsson,(c)a: 1981b: Kommunalråd/politisk rådgivarec: -06d: Slottshöjdene: 042-10 52 32f: maria.olsson@helsingborg.seg: 0768-93 01 36TomasNordström, (s)Vice ordförande ikommunstyrelsena: 1946b: Kommunalråd/ombudsmanc: -94d: Centrume: 042-10 59 67f: tomas.nordstrom@helsingborg.seIngela Andersson,(s) Vice ordförandei vård- ochomsorgsnämndena: 1951b: Kommunalråd/socionomc: -94d: Södere: 042-10 50 60f: ingela.andersson@helsingborg.seg: 0702-10 50 60Inger Nilsson,(s)a: 1950b: Kommunalråd/barnskötarec: -02d: Mörarpe: 042-10 68 95f: inger.nilsson.morarp@helsingborg.seg: 0702-55 99 62Bengt Larsen,(s) Vice ordförandei stadsbyggnadsnämndena: 1950b: Ombudsmanc: -02d: Eskilsminnee: 042-28 46 21f: bengt.larsen@ifmetall.seg: 070-376 96 88Maria Ward, (s)Vice ordförande ikulturnämndena: 1959b: Barnmorskac: -06d: Södere: 042-13 59 24f: maria.ward59@hotmail.comg: 0705-21 60 08NatasaMirosavic, (s)a: 1986b: Juridikstuderandec: -06d: Högaborge: 042-14 12 54f: natasa.mirosavic@gmail.comg: 0735-98 15 18Peter André, (s)a: 1960b: Livsmedelsarbetarec: -02d: Eneborge: 042-14 39 81f: peter.andre@spray.seg: 0705-41 96 19Roland Nilsson,(s)a: 1942b: Folkhögskollärarec: -70d: Ramlösae: 042-29 68 78f: roland.n@home.seg: 0733-91 08 29Sven Rydström,(s)a: 1952b: Kriminalvårdarec: -06d: Högaborgf: sven@wtnord.netg: 0733-74 58 86Akram Saouan,(s)a: 1944b: Integrationshandläggarec: -98d: Rydebäcke: 042-22 10 38f: akram.s@telia.comg: 0706-22 10 38TonkaFrodlund, (s)a: 1961b: Processkötarec: -02d: Mörarpe: 042-715 06f: tonka.p@spray.seg: 070-779 22 10Ulla-BrittAndersson, (s)a: 1940b: Pensionärc: -06d: Påarpe: 042-22 88 74f: ulla-britt.andersson@skane.seg: 070-636 89 02YvonneAugustin, (s)Vice ordförande iÖresundskraft ABa: 1958b: Socionomc: -00d: Rydebäcke: 042-22 31 26f: yvonne.augustin@helsingborg.seg: 0702-10 64 03YvonneSvensson, (s)2:e vice ordförande ikommunfullmäktigea: 1945b: Medicinsksekreterarec: -88d: Ringstorpe: 042-28 37 32f: yvonne.svensson@skane.seg: 0706-01 95 72Vill inte varamed på bildKaarinaAndersson, (sd)a: 1947b: Redovisningsekonomc: -02d: Gustavslunde: 042-29 44 87f: kaarinas@spray.seg: 0709-46 76 55Bo Söderström,(sd)a: 1946b: Personligassistentc: -06d: Rosengårdenf: helsingborg@sverigedemokraterna.seArnljot Fröjsöd,(sd)a: 1937b: Pensionär/elektriker)c: -06d: Påarpe: 042-22 79 00f: arnljot.frojsod@sverige.netg: 0731-81 24 25Björn Söder,(sd)a: 1976b: Partisekreterarec: -06d: Tågaborgf: bjorn.soder@sverigedemokraterna.sDickJohansson, (sd)a: 1943b: Bussförarec: -06d: Norra Husensjöe: 042-22 52 22Lars Nilsson,(sd)a: 1944b: Trafiklärarec: -06d: Gantoftae: 042-24 09 70f: lasses.trafikskola@comhem.seg: 070-863 45 20Magnus Ehrencrona,(mp)a: 1978b: Gruppledare/studerandec: -98d: Dalheme: 042-12 39 14f: magnus@ehrencrona.comg: 0736-75 33 64Erik Persson,(mp)a: 1951b: Lärarec: -82d: Gustavslundf: erik.persson@helsingborg.seg: 076-810 57 13Sara Enetoft,(mp)a: 1982b: Socionomc: -06d: Söderf: sara.enetoft@mp.seg: 073-039 28 02Peter Ahlbom,(v)a: 1967b: Leg sjuksköterska/pedagogc: -98d: Ramlösae: 042-29 44 27f: peter.ahlbom@helsingborg.seg: 0703-10 52 32


12LANDSKRONASd vågmästarei LandskronaLANDSKRONA. Valet gjordeLandskrona riksbekant som sverigedemokraternasstarkaste fäste ilandet.Partiet fick 22 procent av rösternai kommunalvalet och blev,tillsammans med folkpartiet, näststörsta parti i kommunfullmäktige(kf ).Valresultatet innebar också attinget av blocken, fp-m-mp eller soch v, fick egen majoritet i kf. Sdblev vågmästare med 12 av de 51platserna i församlingen. Därmedär det bäddat för ett mycket instabiltpolitiskt läge de närmaste fyraåren.Kort efter valet gav socialdemokraternabesked om att de avsadesig alla anspråk på makten i kf,samt i kommunens styrelser ochnämnder. Långa diskussioner mellanden borgerliga alliansen ochsocialdemokraterna utmynnadesenare i att det borgeliga blocketskulle ta över styret av kommuneneftersom den borgerliga sidan fått20 mandat i kf mot vänsterblockets19.Kommunalrådskandidaten TorkildStrandberg (fp) har dock gettklart besked om att han inte tänkersitta kvar som kommunstyrelsensordförande om sd och vänsterblocketsänker de borgerliga budgetarna,eller andra viktiga beslut.Fotnot: De sverigedemokratiskaledamöterna i fullmäktige har,precis som övriga, erbjudits attmedverka i presentationen av fullmäktigeledamöterna.Elva av tolvhar dock tackat nej.De styr iLandskronaFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilTorkild Strandberg,(fp)a: 1970b: Kommunalrådc: -91d: Landskronae: 0418-181 74f: torkild.strandberg@liberal.seg: 0702-75 36 35Lisa Flinth, (fp)a: 1979b: Ekonomc: 2002d: Landskronae: 0418-181 74f: lisa.flinth@liberal.seg: 0704-38 30 18MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGESocialdemokraternaFolkpartietSverigedemokraternaModeraternaVänsterpartietMiljöpartietTotalt antal ledamöter1712127215168%män32%kvinnor67%män68%män33%kvinnor32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnorMedelålder: 48 årYngst: Patrik Budde (fp), 20 årÄldst: Svenny Håkansson (sd), 73 år68%mänhd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnorhåLleR niMeD MIg?SkRiv PåhäR!Illustration: LENE DUE JENSEN


13Ann-SofieMörne, (fp)a: 1945b: Bibliotekariec: 2006d: Asmundtorpe: 0418-43 28 20f: ann-sofie.morne@landskrona.seg: 073-334 22 97,0733-47 42 58 (arb)AndersLindblom, (fp)a: 1945b: Juristc: 2006d: Landskronae: 0418-278 96f: anders_lindblom@bredband.netg: 0736-49 44 91Mats Wilhelmsson,(fp)a: 1954b: Krögarec: 2006d: Landskronaf: mats@citadellet.comg: 070-671 12 52Mikael Schvili,(fp)a: 1974b: Datakonsultc: Landskronad: Landskronaf: mikael.schvili@resursit.seg: 0732-51 71 79SusannEriksson, (fp)a: 1964b: Turistbyråchefc: 2006d: Vene: 0418-47 04 90f: susann.erkisson@liberal.seg: 0709-47 04 90Stina Hyltmark,(fp)a: 1975b: Lärarec: 2006d: Landskronae: 0418-129 34f: stina.hyltmark@mila.landskronaMattiasAdolfsson, (fp)a: 1974b: Lärarec: 2006d: Landskronae: 0418-129 34f: mattias.adolfsson@liberal.seg: 0735-10 80 54Patrik Budde,(fp)a: 1986b: Högskolestuderandec: 2006d: Landskronae: 0418-151 48f: patrik.budde@liberal.seJan Allan Beer,(fp)a: 1951b: Gymnasielärare,journalistc: 2006d: Landskronae: 0418-585 18f: beer_allan@hotmail.comg: 0739-60 23 17Jac Nepérus,(fp)a: 1953b: Advokatc: 2002d: Landskronae: 0418-168 65g: 0706-25 30 70De är ioppositionTutti JohanssonFalk, (m)a: 1963b: Kommunalrådc: 2000d: Härslöve: 0418-47 05 63f: tutti@landskrona.seg: 070-947 05 63LennartSöderberg, (m)a: 1947b:Vd, ordförande ikommunfullmäktigec: 2006d: Landskronae: 0418-255 78, hem,0418-253 56, arb.f: lennart.soderberg@flexopac.seg: 070-826 53 25Jan Nimmermark(m)a: 1945b: Ekonomichef/företagarec: -98d: Glumslöve: 0418-45 78 73f: jan.nimmemark@ndintouch.comg: 073-514 44 99CeciliaBrorsson, (m)a: 1971b: Assistentc: -91d: Härslöve: 0418-751 07f: cecilia.brorsson@moderat.seKjartan Magnusson,(m)a: 1967b: Säljarec: 2006d: Härslöve: 0418-592 55(hem), 040-38 7140 (arb)f: kjartan.magnusson@moderat.seg: 070-328 71 40Viveka Skantz,(m)a: 1954b: Elevassistentc: 2002d: Landskronae: 0418-70 37 49f: viveka.skantz@moderat.seMarkoHuttunen, (m)a: 1982b: Studerande/IT-konsultc: 2006d: Landskronae: 0418-276 83f: marko.huttunen@moderat.seg: 073-420 74 04Kjell Schöld,(mp)a: 1939b: Pensionärc: 2006d: Landskronaf: miljöpartiet.Landskrona@telia.comg: 070-585 89 53Niklas Karlsson,(s)a: 1974b: Kommunalråd ioppositionc: -94d: Landskronae: 0709-47 03 28f: niklas.larsson@landskrona.seg: 0709-47 03 28BengtAdolvsson, (s)a: 1942b: Personalchefc: -66d: Härslöve: 0418-751 71f: bengt.adolvsson@hotmail.comg: 070-594 21 30Anna Fernebro,(s)a: 1972b: Metallarbetarec: 2006d: Landskronaf: anna.fernebro@telia.comg: 070-305 62 16Roy Wernberg,(s)a: 1951b: Byggnadsarbetarec: -79d: Landskronae: 0418-211 20f: lak@pop.landskrona.seg: 070-514 17 32Gulli Mattsson,(s)a: 1949b: Undersköterskac: -94d: Landskronae: 0418-105 10f: sektion1.skane@kommunal.seg: 070-821 30 01Anders Westin,(s)a: 1960b: Narkosskötarec: 2006d: Landskronae: 0418-212 16Lars Wallsten,(s)a: 1943b: Pensionärc: 1982d: Landskronae: 0418-246 19Lars Svensson,(s)a: 1948b: Ingenjörc: 1985d: Landskronae: 0418-154 48f: lak@pop.landskrona.seg: 0708-30 82 75Hans Peterson,(s)a: 1943b: Mmbudsmanc: 2006d: Härslöve: 0418-752 75f: hansjpeterson@telia.comHellin Taskinen,(s)a: 1946b: Undersköterskac: 2002d: Landskronae: 0418-273 86f: lak@pop.landskrona.seEva Bergenstråhle,(s)a: 1960b: Marknadschefc: 2006d: Landskronae: 0418-101 24f: evab@angelholmshem.se,e.bergenstrahle@telia.comg: 0709-57 42 44Vill inte varamed på bildChristerNilsson, (s)a: 1959b: Brandförmanc: 2006d: Landskronae: 0418-33 36 40f: christer.nilsson@landskrona.seg: 070-947 07 28Eva Örtegren,(s)a: 1948b: Administratörc: -94d: Härslöve: 0418-753 54f: lak@pop.landskrona.seVaino Roth, (s)a: 1950b: Vårdarec: 2006d: Landskronae: 0418-259 89g: 0703-32 39 89Sven-OlofWestman, (s)a: 1942b: Arbetsförmedlarec: -79d: Häljarpe: 0418-43 53 84f: svenolof.westman@yahoo.seg: 010-010Mecide Özer,(s)a: 1963b: Undersköterska,samhälls- och beteendevetarec: 2002d: Landskronae: 0418-194 91f: mecide2@hotmail.comMarie Nielsén,(s)a: 1962b: Bokningsassistentc: 2002d: Landskronae: 0418-33 35 36g: 0706-78 26 83AlindaZimmander, (v)a:b: Brevbärarec: 2005d: Landskronae: 0418-192 18f: landskrona@vansterpartiet.seg: 0709-96 89 71Lars Ståhl, (v)a: 1957b: Elektrikerc: 1985d: Häljarpe: 0418-43 04 13f: lars.stahl@one.seJan Hansveden,(sd)a: 1949b: Egen företagarec: 2006d: Landskronae: 0418-297 40f: flyttfirman@swipnet.seGöran Lundh,(sd)a: 1943b: Laboratorieassistentc: 2006d: Landskronae: 0418-41 19 78f: goran.lundh@bredband.netg: 070-541 19 79Vill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildStefanHansson, (sd)a:b: Säljarec: 2006d: LandskronaStefan Olsson,(sd)a: 1965c: 2006d: Landskronae: 0418-751 61f: lillisolsson@telia.comKristina DrwiegaMagnusson,(sd)a: 1948b: Sjukgymnastc: 2006d: Landskronae: 0418-198 94f: kristina.drwiega@bredband.netg: 0704-40 31 33KurtAndersson, (sd)a: 1935b: Fabriksarbetarec: 2006d: Landskronae: 0418-264 58MagnusReimer, (sd)a: 1968c: 2006d: Landskronae: 0418-589 39g: 0709-58 94 99Michael Thell,(sd)a: 1959b: Plåtslagarec: 2006d: LandskronaRogerBengtsson, (sd)a: 1975b: IT-teknikerc: 2006d: Landskronag: 0763-37 04 47Rolf Jönsson,(sd)a: 1940c: 2006d: Landskronae: 0418-171 32Svenny Håkansson,(sd)a: 1933b: Pensionärc: 2002d: Landskronae: 0418-177 33ThordLindblom, (sd)a: 1948b: Administratörc: 2006d: Landskronae: 0418-129 64f: thordlindblom@bredband.netg: 0704-13 28 92


14ÄNGELHOLMModeraternasitter tryggtÄNGELHOLM. Moderaterna stärktegreppet om Ängelholm genom att knipaytterligare tre mandat och har nu21 av fullmäktiges 51 platser. Totaltsett tappade det borgerliga blocketdock eftersom såväl centern som folkpartietförlorade två av sina platser.Någon större risk för nederlag i voteringarlär det dock inte vara. Moderaterna,centern, folkpartiet, kristdemokraternaoch spi har sammantaget 33mandat.Men det borgerliga blockets knappatillbakagång vägs inte upp av framgångarför vänsterblocket. Socialdemokraternaförlorade två av sina platseri fullmäktige och vänstern en av detvå man hade.De traditionella partiernas kräftgånggav i stället utrymme dels för tvåstolar till sverigepartiet, dels för miljöpartietsåterkomst i fullmäktige påtvå platser.Valet innebar också förnyelse påmoderaternas kommunalrådsstol.Åsa Herbst tar över efter Hans Wallmarksom numera kan höras i såvälriksdagens debatter som i fullmäktigehemma i Ängelholm.De styrÄngelholmFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilÅsa Herbst, (m)a: 1954b: Civilekonom,kommunalrådc: -06d: Ängelholme: 0431-806 16f: asa.herbst@engelholm.seg: 070-865 18 40Hans Wallmark,(m)a: 1965b: Riksdagsledamotc: -02d: Magnarpe: 0431-44 65 14f: hans.wallmark@moderat.seREDIGERARE AGNETA JONSSONJasna LamesicMartinsson, (m)a: 1978b: Samhällsvägledarec: -06d: Ängelholmf: jasna@ektv.nug: 0730-45 97 60nu KAn JAginte HÅllatyst länGre!MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGEModeraternaSocialdemokraternaCenterpartietKristdemokraternaFolkpartietPensionärspartiet SPIMiljöpartiet de grönaSverigedemokraternaVänsterpartietTotalt antal ledamöter211344222215168%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor59%män68%män41%kvinnor32%kvinnor6Medelålder: 54 årYngst: Robin Holmberg (m), 18 årÄldst: Niels Nannestad (spi), 78 år68%män32%kvinnorIllustration: LENE DUE JENSEN68%män32%kvinnor68%mänhd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring32%kvinnor68%män32%kvinnor


15Jan Sewring,(m)a: 1951b: Företagarec: -98d: Ängelholme: 0431-806 69f: jan.sewring@telia.comg: 0705-94 85 15Bertil Påhlsson,(m)a: 1946b: Lantbrukarec: -91d: Ängelholme: 0431-824 70Eva Thorén, (m)a: 1931c: -02d: Össjöe: 0431-43 30 13Anna Mörée,(m)a: 1957b: Företagarec: -06d: Toarpe: 0431-285 92f: amoree@ektv.nug: 0706-82 85 92Göran Larsson,(m)a: 1944b: Byggmästarec: -82d: Norra Varalöve: 042-530 05f: goran.larsson53005@swipnet.seg: 070-917 06 65IngvarEriksson, (m)a: 1936b: Fd riksdagsman,lantbrukarec: -62d: Munka Ljungbye: 0431-43 00 63f: ingvar.eriksson@moderat.seg: 070-671 54 23Max Lennartsson,(m)a: 1988b: Studerandec: -06d: Ängelholme: 0431-203 76f: max.lennartsson@moderat.seg: 070-731 92 11ChristinaHanstål, (m)a: 1967b: Förskollärarec: -06d: Ängelholme: 0431-244 18f: christinahanstal@hotmail.comLeif Franzon,(m)a: 1940b: Fd fondchefc: Ängelholmc: -06d: Vejbystrande: 0431-45 23 09f: leif.franzon@telia.comg: 070-598 45 11Rune Johansson,(m)a: 1939b: Konsultc: Ängelholmc: -98d: Ängelholme: 0431-160 59f: rune.johansson@moderat.seg: 070-325 96 18Peter Buregård,(m)a: 1979b: Key AccountManagerc: -06d: Tåstarpf: pburegard@hotmail.comg: 073-656 65 85Ola Carlsson,(m)a: 1971b: Skadeförebyggarec: -98d: Axtorpe: 0431-43 09 59g: 070-623 09 59Birgitta Olsson,(m)a: 1933b: Pensioneradrektorc: -79d: Erikslunde: 0431-221 17f: birgitta@aninek.seMarie Ljung,(m)a: 1976b: Logopedc: -02d: Ängelholme: 0431-837 00f: marie.ljung@moderat.seg: 073-180 99 25Robin Holmberg,(m)a: 1988b: Studerandec: -06d: Ängelholme: 0431-246 36f: robin.holmberg@moderat.seg: 070-203 74 24Sven-IngvarBorgquist, (m)a: 1967b: Lantbrukarec: -06d: Spannarpe: 042-530 17f: sven-ingvar.borgquist@moderat.seg: 073-963 22 20Gunilla Lindström,(m)a: 1941b: fd personalchefc: -02d: Björkhagene: 0431-212 33f: gunilla@lindstromspeaking.seg: 0739-22 40 21Bo Lager, (m)a: 1941b: Konsultc: -85d: Ängelholme: 0431-134 68f: bo.lager@moderat.seJonathanAshauer, (kd)a: 1953b: Sjukhusdiakonc: -06d: Ängelholme: 0431-254 53f: jonathan.ashauer@skane.seg: 073-992 59 20MargaretaTörnquist, (kd)a: 1939b: Speciallärarec: -02d: Ängelholme: 0431-241 32f: tornquist@angelholm.mail.telia.comg: 070-995 64 10LennartEngström, (kd)a: 1947b: Strutsbonde,Kommunalrådc: -91d: Tåstarpe: 0431-281 89,0431-872 00f: lennart.engstrom@kristdemokraterna.seKatarinaNilsson, (kd)a: 1948b: Biomedicinskanalytikerc: -91d: Ängelholme: 0431-159 28f: katarina.n@privat.utfors.seLiss Böcker, (c)a: 1961b: Företagarec: -02d: Starbye: 0431-291 07f: info@dockedals.comg: 073-996 06 24LennartNilsson, (c)a: 1960b: Jordbrukarec: -88d: Skäldervikene: 0431-217 58f: valhall1120@telia.comStig Andersson,(c)a: 1948b: fd bankdirektörc: -06d: Munka Ljungbye: 0431-43 13 64f: stig.b.andersson@brevet.nug: 070-913 06 00Carl GustafGudmundsson,(c)a: 1952b: Verkställandedirektörc: -94d: Ängelholme: 0431-156 01f: gudmundsson@ektv.nug: 070-851 61 39Eva Kullenberg,(fp)a: 1962b: Dietistc: -06d: Ängelholmf: eva@evaks.seg: 070-522 19 41Sven Bergman,(fp)a: 1954b: Chef för miljö, säkerhetoch teknisksupportc: -91d: Ängelholme: 0431-804 96f: sven.bergman@glocalnet.netg: 070-532 54 32Ewa Pålsson-Bergman, (spi)a: 1937b: Sekreterarec: -06d: Ängelholme: 0431-208 00f: ewapb@telia.comg: 070-791 73 85Niels Nannestad,(spi)a: 1928b: Pensioneradskogsförvaltarec: -02d: Lärkeröde: 0431-44 10 51f: nannestad@telia.comg: 0707-30 60 27De är ioppositionBrittMarieHansson, (s)a: 1943b: Oppositionsrådc: -76—81, -02-d: Ängelholme: 0431-163 64f: brittmarie.hansson@telia.comg: 0702-32 60 53BengtSävström, (s)a: 1946b: Byggnadsarbetare,ombudsmanc: -02d: Ängelholme: 0431-146 05f: b-g.savstrom@telia.comg: 070-514 17 35Lars-OlleTuvesson, (s)a: 1942b: Försäkringsrådg.Transport avd 14c: -94d: Ängelholme: 0431-162 93f: lars-olle.tuvesson@transport.seg: 070-516 75 41CarinJohansson, (s)a: 1943b: Textillärarec: -02d: Ängelholme: 0431-45 30 25f: carin.johansson@telia.comÅsa Larsson,(s)a: 1962b: Miljö- och hälsoskyddsinspetörc: -98d: Ängelholme: 0431-141 80f: asa.larsson@laholm.seMikaelGeraldsson, (s)a: 1963b: Ljudteknikerc: -94d: Ängelholme: 0431-836 50f: mikael.geraldsson@spray.seg: 070-557 69 12Eiwor Zetterlund, (s)a: 1940b: Pensioneradarbetsförmedlarec: -88d: Ängelholme: 0431-166 06f: eiworz@ektv.nug: 070-767 04 36Arne Jönsson,(s)a: 1947b: Affärschefc: -93d: Skepparkrokene: 0431-211 90f: arne.jonsson@ektv.nug: 070-279 32 00MajaBäckström, (s)a: 1937b: fd riksdagsledamotc: -98d: Skäldervikene: 0431-206 56f: majabackstrom@minpost.nug: 0734-01 97 15Ebbe Nilsson,(s)a: 1929b: fd rektorc: -76d: Ängelholme: 0431-124 23f: ebbe.nilsson@sapnet.ssu.seg: 070-573 63 82ChristerHansson, (s)a: 1962b: Metallarbetarec: -94d: Tåstarpe: 0431-285 31f: c.hansson@ektv.nug: 070-669 29 55Kerstin Engle,(s)a: 1947b: Riksdagsledamotc: -94d: Ängelholme: 0431-199 29f: kerstin.engle@riksdagen.seg: 070-285 83 76ChristineLarsson, (s)a: 1939c: -73d: Munka Ljungbye: 0431-43 05 00Lars Goedecke,(mp)a: 1954b: Skötare psykvårdc: -06d: Ängelholme: 0431-802 08f: larsgoedecke@hotmail.comg: 070-266 91 39Per Törnstrand,(mp)a: 1946b: Socionomc: -06d: Ängelholme: 0431-838 55f: per.tornstrand@telia.comg: 073-334 14 76Dan Andersson,(sd)a: 1971b: Ställarec: -06d: Ängelholmf: dipa71@yahoo.seg: 0702-80 93 39Patrik Ohlsson,(sd)a: 1968b: Systemutvecklarec: -06d: Ängelholmf: patrik_ohls@hotmail.comg: 0768-07 25 62Eva Wahlgren,(v)a: 1948b: Läkarec: -04d: Axtorpe: 0431-43 12 84


16HÖGANÄSIngen förändring i styretHÖGANÄS. Moderaterna stärktesin ställning i Höganäs och ökadefrån 11 till 17 mandat. I vissa valkretsarhade de över 50 procent avrösterna. Men det blev på bekostnadav de övriga borgerliga partierna.Folkpartiet, centern ochkristdemokraterna gick alla bakåtoch tappade platser i kommunfullmäktige.Vid senare diskussioner om fördelningenav uppdrag i nämnderoch styrelser visade det sig att alliansenmed de fyra borgerliga partiernafått en aning slagsida. Moderaternakrävde betydligt flerplatser än tidigare. Det blev tillslut en kompromiss, men moderaternafick fler ordförandeposterän tidigare. Och Péter Kovács (m)fortsätter som kommunalråd.För oppositionspartiet socialdemokraternablev det ett av de sämstavalen. Man tappade två mandatoch är nu nere i nio. OppositionsrådetBengt Silfverstrand (s) varsjälvkritisk och ansåg att organisationenvarit för dålig. Han fick senareavgå efter att en majoritet avmedlemmarna valt Sven Augustssontill oppositionsråd.Sverigedemokraterna var detenda partiet förutom moderaternasom gick framåt och har nu tvåmandat i fullmäktige. Miljöpartietbehöll sina två mandat medanvänsterpartiet tappade ett av två.Spi behöll sitt enda mandat.Ann Richardssonann.richardsson@hd.se042-489 94 23De styrHöganäsFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilPéter Kovács,(m)a: 1965b: Kommunalråd/Säljledarec: -91d: Lerbergete: 042-33 35 46f: peter.kovacs@hoganas.seg: 070-979 71 95REDIGERARE: AGNETA JONSSONPaulCarbonnier, (m)a: 1969b: Helikopterpilot iSjöräddningenc: -06d: Vikenf: paul.carbonnier@moderat.seg: 070-374 06 03MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGE68%mänModeraternaSocialdemokraternaFolkpartiet liberalernaCenterpartietKristdemokraternaMiljöpartietSverigedemokraternaVänsterpartietPensionärspartiet SPITotalt antal ledamöter32%kvinnor68%män17933322114141,5%58,5% kvinnormän32%kvinnor68%mänZannaMårtensson, (m)a: 1984b: Studerar till civilingenjörc: -06d: Vikene: 042-23 62 64f: zanna.martensson@moderat.se32%kvinnorAnders Ståhl,(m)a: 1964b: Skattehandläggarec: -04d: Lerbergete: 042-33 15 84f: anders.stahl@moderat.seg: 070-647 94 7768%män32%kvinnorCharlotteNordén, (m)a: 1978b: Ekon.mag. Jordbrukarec: -06d: Lönhulte: 042-653 92f: charlotte-norden@telia.com68%mänGunillaTengvall, (m)a: 1946b: Pensionerad telegrafist/telefonistc: -06d: Vikene: 042-23 81 50f: gunilla.tengvall@telia.comg: 070-338 10 0332%kvinnorKjell Cronert,(m)a: 1941b: Managementkonsult,marknadsstrategc: -06d: Vikene: 042-23 69 10f: kung.oskar@telia.comg: 0708-23 69 1068%män32%kvinnorGöran Tornée,(m)a: 1964b: Kapitalförvaltarec: -06d: Lerbergetf: goran.tornee@telia.comg: 0705-62 50 58Håkan Göthe,(m)a: 1938b: Pensionärc: -80d: Möllee: 042-23 72 37f: hakangothe@tele2.seg: 070-753 06 97Medelålder: 51,5 årYngst: Cia Johansson (s), 19 årÄldst: Håkan Göthe (m), 68 år68%män32%kvinnor68%mänhd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring32%kvinnor68%mänGustafWingårdh, (m)a: 1949b: Civilingenjörc: -02d: Vikene: 042-23 81 30f: gustaf.wingardh@telia.comg: 070-947 25 6632%kvinnorAndersWahlund, (m)a: 1951b: Hotelldirektörc: -06d: Vikene: 042-23 78 07g: 070-730 86 9668%män32%kvinnorBoel OlssonLitström, (m)a: 1973b: Företagarec: -96d: Jonstorpe: 042-33 35 20f: boel@qnab.se boel.litstrom@passagen.seg: 0707-60 35 2468%mänAnitaSöderlind, (m)a: 1955b: Vårdlärarec: -06d: Mjöhulte: 042-651 36f: anita.soderlind@hoganas.seg: 070-656 51 3632%kvinnorKjell Lundberg,(m)a: 1949b: Egen företagarec: -06d: Vikenf: kjell_lundberg@hotmail.comg: 0707-18 37 05Carin Cronberg,(m)a: 1952b: Juristrådgivarec: -91d: Nyhamnslägee: 042-18 84 27f: carin.cronberg@juristbyra.comg: 0708-59 68 63Ros-MariPaulsson, (fp)a: 1953b: Administratörc: -88d: Fjälastorpe: 042-34 60 86f: fampaulsson@compaqnet.seg: 073-698 87 26Göran Olsson,(fp)a: 1947b: Förvaltningschefc: -02d: Höganäse: 042-33 32 30f: goran.olsson@hoganas.seg: 070-396 66 78De är ioppositionClaesPettersson, (c)a: 1943b: Utredared: -85e: Vikenf: 042-23 69 90g: claes.pettersson@helsingborg.seh: 073-946 02 68Gertrud Gréen,(c)a: 1954b: Polisinspektörc: -98d: Väsbye: 042-33 15 05f: gertrud_green@hotmail.comg: 070-767 38 11Ulf Molin, (c)a: 1948b: Administrativchefc: -91d: Jonstorpe: 042-36 71 84f: ulf_molin1@telia.comg: 070-554 28 75Inga-Maj Hult,(kd)a: 1946b: Sjuksköterskac: -98d: Höganäse: 042-34 07 62f: inga-maj.hult@telia.comg: 070-328 40 71Per StaffanJohansson, (kd)a: 1949b: Samhällsvetarec: -98d: Möllee: 042-34 76 32f: psj@kristdemokraterna.seg: 070-362 07 67Lennart SilénAlfredsson, (kd)a: 1938b: Arkitektc: -02d: Möllee: 042-34 75 82f: lennart.silen@telia.comg: 070-634 78 01LennartNilsson, (s)a: 1960b: Ombudsmanc: 82-94, -98d: Höganäse: 042-34 95 28f: lennart.ga.nilsson@telia.comg: 070-650 33 57BengtSilfverstrand,(s)a: 1941b: Företagsekonomc: 73-98, -02d: Vikene: 042-23 69 43f: ambesi@telia.comg: 073-440 48 15SvenAugustsson, (s)a: 1952b: Verkstadsarbetarec: -91d: Höganäse: 042-34 39 37f: sven.augustsson@hoganas.seg: 070-644 16 97Ann-MargrethKarlberg, (s)a: 1953b: Enhetschefc: -06d: HöganäsKerstinPersson, (s)a: 1942b: Fruc: -91d: Lerbergete: 042-34 92 21f: kerstin.g-b.persson@telia.comg: 070-210 36 43AndersJohansson, (s)a: 1963b: Murarec: -02d: Höganäse: 042-33 19 12f: anders.johansson.hoganas@telia.comg: 070-734 53 37Cia Johansson,(s)a: 1987b: Studerar tillsocionom, arbetarpå äldreboendec: -06d: Höganäsf: ciajohansson_7@hotmail.comg: 073-556 65 01AnetteHenningsson, (s)a: 1973b: Butiksarbetarec: -02d: Höganäse: 042-33 32 58f: henningsson.anette@home.seg: 070-219 46 32Eva Eisenhauer,(mp)a: 1939b: Arkitektc: -98d: Strandbadene: 042-34 15 05f: eva.eisenhauer@mp.seg: 070-201 22 16Lars Unger,(mp)a: 1953b: Lokförarec: 94-98, 200d: Möllee: 042-34 71 03f: lasse.unger@telia.comMargarethaBjörnberg, (sd)a: 1948b: Vårdbiträdec: -06d: Höganäse: 042-34 31 77Lars Cronberg,(sd)a: 1944b: Pens. sjökaptenc: -02d: Nyhamnslägee: 042-34 49 84g: 070-767 13 81Ingvar Persson,(spi)a: 1940b: Företagarec: 1989-98, -06d: Höganäse: 042-34 38 62


Jan Wåhlin, (m)a: 1942b: Fd direktörc: -06d: Vikene: 042-23 76 66f: wahlin.jan@telia.comg: 0703-23 72 22Personvalsröstergav Svalö första platsBJUV. Av riksdagspartiernavar det bara moderaternaoch centerpartiet som iBjuvs kommunalval fick flerröster 2006 än vad man fickfyra år tidigare.Alla andra backade ochdet parti som gick fram mestvar sverigedemokraternasom fick cirka 15 procent avrösterna och fem mandat. Påpapperet hade inte sd någramandat tidigare i Bjuv.Men framstegspartiets tvåmandat 2002–2006 innehadesav personer som i dagär fullmäktigeledamöter försd.Inför valet uttalade samtligaövriga partier att det intevar aktuellt med något samarbetemed sd. Så blev detheller inte och om så varit,hade inte majoritetens ställningi fullmäktige påverkats.Socialdemokraterna hartillsammans med vänsterpartietmajoritet med ettmandats övervikt. StefanSvalö (s) fortsatte som kommunalrådoch hamnade efterpersonvalsräkningen pås-listans första plats.För den borgerliga alliansenblev det flera turer innanett oppositionsråd kunde utses.Som största oppositionspartivar det självklart meden moderat. Men vem? Förstfick Sven-Yngve Persson ochsedan Ann-Charlotte HammarJohnsson hastigt ochlustigt plats i riksdagen. Valetstannade på Stig Lundblad,ordförande i Bjuvsmoderaterna.Elin LunnerDe styrBjuvFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsortd: Telefong: Mejladressh: MobilStefan Svalö, (s)a: 1959b: Kommunalrådc: -90d: Bjuve: 042-850 38f: stefan.svalo@bjuv.seg: 070-958 50 38Mats Lindqvist,(s)a: 1951b: Avdelningschefc: nyd: Billesholme: 042-735 45Lars Karlsson,(s)a: 1946b: Reparatörc: nyd: Bjuve: 042-782 5117HÖGANÄS BJUVJonas Kihlman,(m)a: 1969b: Säljarec: -06d: Höganäse: 042-36 70 57f: jonas.kihlman@moderat.seg: 070-669 51 86MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGESocialdemokraternaModeraternaSverigedemokraternaCenterpartietFolkpartietKristdemokraternaVänsterpartietTotalt antal ledamöter156521113132%68% kvinnormän68%män32%kvinnorMedelålder: 51 årYngst: Lena Svalö (s), 21 årÄldst: Kersti Jonasson (s), 77 år68%män32%kvinnor68%män68%mänhd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring32%kvinnor32%kvinnor68%män68%män32%kvinnorIrena Alm, (s)a: 1947b: Servitrisc: -02d: Billesholme: 042-720 73f: irena.alm@telia.comg: 070-974 46 1632%kvinnorLillemor Björk-Önnerfjord, (s)a: 1944b: Konsulentc: -98d: Billesholme: 042-725 0568%män68%män32%kvinnor32%kvinnorLennartGranström, (s)a: 1943b: Ekonomc: -91d: Bjuve: 042-707 48f: Lennart.Granström@telia.comg: 070-939 98 8668%män68%män32%kvinnor32%kvinnorTina Acketoft,(fp)a: 1966b: Projektledarec: -98d: Arilde: 070-247 29 04f: tina.acketoft@riksdagen.seg: 070-247 29 04Arvo Hellman,(s)a: 1940b: Pensionärc: -86d: Billesholme: 042-725 11g: 070-949 54 68ChristerLandin, (s)a: 1948b: Arbetsförmedlarec: -99d: Ekebye: 042-760 69f: landin.christer@telia.comg: 070-651 32 19Bo Blixt, (s)a: 1956b: Polisinspektörc: nyd: Bjuve: 042-785 92ChristosTorounidis, (s)a: 1953b: Processkötarec: nyd: Bjuve: 042-741 50g: 070-425 80 43AndersMånsson, (s)a: 1955b: Fastighetsteknikerc: -02d: Bjuve: 042-824 83f: anders.mansson@bjuv.seBert Roos, (s)a: 1937b: Pensionärc: -76d: Bjuve: 042-784 76Lena Svalö, (s)a: 1986b: Kassabiträde/barnskötarec: nyd: Bjuve: 042-749 65Anette Roos,(s)a: 1955b: Vårdbiträdec: -02d: Bjuve: 042-811 26g: 073-153 33 79De är ioppositionReinholdKnutsson, (s)a: 1955b: Trädgårdsarbetarec: 95-97, -06d: Väsbye: 042-34 93 60f: reinhold.knutsson@telia.comg: 070-406 01 63KerstiJonasson, (s)a: 1930b: Pensionärc: -85d: Bjuve: 042-700 81Egon Jensen,(v)a: 1937b: Pensionärc: -98d: Bjuve: 042-774 37Kent Lindh, (m)a: 1941b: Plåtslagarmästarec: -78—86, -d: Bjuve: 042-782 82f: Lindh.Kent@telia.comg: 070-875 56 00Sven YngvePersson, (m)a: 1960b: Lantbrukarec: -85d: Billesholme: 042-850 43f: svenyngve.persson@moderat.seg: 070-958 50 43Stig Lundblad,(m)a: 1937b: Vdc: -02d: Bjuve: 042-784 95f: stig.b.e.r.lundblad@moderat.seg: 070-575 25 24Ann-CharlotteHammarJohnsson, (m)a: 1966b: Skolledarec: -02d: Billesholme: 042-721 80f: ann-charlotte.hammar.johnsson@moderat.seg: 073-347 30 29MikaelDinesson, (m)a: 1962b: Data- och it-ansvarigc: -02d: Ekebye: 042-894 08f: mikael.dinesson@moderat.seg: 070-269 06 22Lena Åberg,(m)a: 1969b: Enhetschefc: -03d: Ekebye: 042-769 76f: lenaaberg.valleberga@telia.comg: 070-914 49 79Inger Nilsson,(v)a: 1952b: Förskollärarec: -06d: Lerbergete: 042-33 13 34f: inger_58@hotmail.comg: 0768-23 20 69ChristelBrodén, (c)a: 1960b: Ekonomiassistentc: nyd: Billesholme: 042-733 27f: christel.broden@swipnet.seUlf Olofsson, (c)a: 1938b: Pensionärc: -90d: Billesholme: 042-729 70f: 949olofsson@hotmail.comg: 070-817 29 75UrbanBerglund, (kd)a: 1941b: Ingenjör/pensionärc: -91—94,d: Bjuve: 042-832 34f: ur.berglund@telia.comg: 070-205 03 61Nina Mäkelä,(fp)a: 1973b: Administratörc: nyd: Ekebyf: nina.makela@liberal.seg: 070-417 41 67Jan-ÅkeSajewicz, (sd)a: 1949b: Herrc: -91 (för kd)d: Bjuvg: 070-555 26 89Mats Gustafsson,(sd)a: 1967b: Bussförarec: nyd: Bjuve: 042-836 49f: bjuv@sverigedemokraterna.seHeidi Karlsson,(sd)a: 1969b: Skötare/personligassistentc: nyd: Ekebyg: 073-952 65 64AndersKronvall, (sd)a: 1967b: Bilmekanikerc: nyd: Ekebye: 042-761 09g: 070-729 39 37Allan Jönsson,(sd)a: 1963b: Reparatörc: -98d: Bjuve: 042-707 14f:allan.j@minpost.nug: 070-490 00 88


18BÅSTADKvinnorna tog tätenDe styrBåstadBÅSTAD. Valet innebar stora framgångar förmoderaterna och bjärepartiet i kommunenmed nya fräscha mandat vardera. Även sverigedemokraternakom in i fullmäktige förförsta gången med ett mandat liksom seniorpartietSpi. Vänsterpartiet lämnade fullmäktigeoch socialdemokraterna kunde behållasina mandat trots kräftgången överlandet. Folkpartiet gjorde ett dåligt val liksomkristdemokraterna och båda tappademandat. Bland debattämnena innan valetfanns den klassiska frågan om vad som skahända med Norrvikens trädgårdsanläggning,fler golfbanor och hur man får fler invånaresom bor i kommunen permanent. När personkryssenvar räknade visade sig att kvinnornatagit täten i personvalen; kommunalrådetAnette Åkesson (m) fick 536 röster, JanetGunnarsson (c) 159 och Anne Kjellberg (s)139.Några veckor efter valet bildade moderaterna,bjärepartiet och folkpartiet en ny styrandetreklöver. Centern hamnade för förstagången sedan storkommunen bildades ibörjan av 1970-talet i opposition.Richard BjällstrandFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: Fullmäktige sedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilAnetteÅkesson, (m)a: 1966b: Civilekonom/kommunalrådc: - 02d: Dejarpe: 0431-731 76f: anette.akesson@bastad.seg: 070-649 70 09Anders Barte,(m)a: 1951b: Företagarec: - 06d: Förslöve: 0431-45 12 10g: 070-202 46 66Birgitta Abelin,(m)a: 1942b: Pol magc: 01d: Båstade: 0431-725 95f: birgitta.abelin@swipnet.seg: 070-566 07 92hd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnorMANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGEModeraternaBjärepartietSocialdemokraternaCenterpartietFolkpartietKristdemokraternaPensionärspartiet SPISverigedemokraternaTotalt antal ledamöter1377642114134%66% kvinnormän68%män32%kvinnorMedelålder: -Yngst: Mattias Andersson (m)18 årÄldst: Bengt Svensson (kd) ochKjell Andersson (bp), båda 72 år68%mänChrister de laMotte, (m)a: 1950b: Utvecklingschefc: - 06d: Hemmeslöve: 0431-707 88f: christer.delamotte@telia.comg: 070-665 07 8832%kvinnorChristerNordin, (m)a: 1944b: Högstadielärarec: - 98d: Förslöve: 0431-45 00 98f: Christer.Nordin@bjarenet.com68%män32%kvinnorClaes-GöranWik, (m)a: 1943b: Civilekonomc: nyd: Torekove: 0431-36 49 73f: wikint@telia.comg: 070-548 16 7968%mänUlf Holmberg,(m)a: 1942b: Civilekonomc: - 02d: Torekove: 0431-36 46 59f: ulf.holmberg@bjarenet.com32%kvinnorKarin Hansson,(m)a: 1972b: Företagarec: - 06d: Västra Karupe: 0431-43 55 90f: karincecilia@telia.comg: 0708-28 03 9568%män32%kvinnorKerstin Röijer,(m)a: 1939b: Fd utbildningschefc: - 05d: Båstade: 0431 — 792 07f: k@mbox322.swipnet.seBenktRagnarsson, (m)a: 1943b: BRÅ-samordnarec: - 80d: Båstade: 0431-773 43f: benkt.ragnarsson@bastad.seg: 0708-37 55 80Gösta Ignell,(bp)a: 1947b: Lärarec: - 02 ers.d: Torekove: 0431-36 43 13f: g.ignell@bjarenet.comg: 073-818 18 49Anders Körling,(bp)a: 1941b: Konstnärc: - 06d: Öllöve: 0431-36 23 71f: anders.korling@bjarenet.comg: 0703-17 75 02BertilMattsson, (bp)a: 1941b: Direktörc: - 06d: Hemmeslöve: 0431-36 92 29f: bema@bjarenet.comg: 070-221 51 17Bo Wendt, (bp)a: 1953b: Miljöcontrollerc: - 06d: Båstade: 0431-36 91 04f: bow@glocalnet.netGöran Håkansson,(bp)a: 1954b: Företagarec: - 98d: Bjerröde: 0431-791 17f: ustrandin@algonet.seg: 0708-73 81 75IngemarJönsson, (bp)a: 1947b: Personalsamordnarec: nyd: Segeltorpsstrandf: ingemar.jonsson@swerock.seg: 0733-84 75 03KjellAndersson, (bp)a: 1934b: Fd lantbrukarec: - 67d: Förslöve: 0431-45 07 69f: kjell.vistorp@swipnet.seg: 0708-50 76 99Susanne Jung,(bp)a: 1952b: Företagarec: -02 ers.d: Torekove: 0431-36 47 85f: susanneljung@swipnet.seg: 070-642 86 27De är ioppositionKatarina Angel,(fp)a: 1960b: Montessoripedagogc: - 02d: Dejarpe: 0431-733 90f: ina.angel@bjarenet.comg: 070-564 69 87Henrik Andersson,(fp)a: 1962b: Rektorc: -98d: Förslöve: 0431-45 12 60f: henrik.andersson@akademi.bastad.seIngrid Nygren,(fp)a: 1948b: Tandläkarec: -80d: Torekove: 0431-36 38 76f: ingrid.nygren@bjarenet.comg: 070-692 69 83ChristianNilsson, (c)a: 1965b: Banktjänstemanc: - 86d: Hemmeslöve: 0431-756 01f: christian.nilsson@bastad.seg: 070-649 70 06GunillaPersson, (c)a: 1973b: Vårdbiträdec: - 06d: Svenstade: 0431-734 50f:gunilla.persson@telia.comg: 0733-36 02 41JanetGunnarsson, (c)a: 1962b: Socionomc: - 06d: Ängelsbäcke: 0431-36 11 25f: gunnarssonjanet@hotmail.comKurt Nilsson,(c)a: 1942b: Fd lantbrukarec: - 79d: Stora Hulte: 0431-45 26 85AndersGunnarsson, (c)a: 1961b: Lantbrukarec: - 02d: Västra Karupe: 0431-36 00 20f: bogga.gard@lm.lrf.seg: 070-756 67 06Pelle Höglund,(spi)a: 1939b: Företagsledarec: -95d: Torekove: 0431-36 43 75f: pellebesk@swipnet.seg: 0736-23 23 88Ingrid Edgarsdotter,(kd)a: 1956b: Barnskötarec: —90d: Greviee: 0431-36 10 69f: bjk003612@bjarenet.comg: 070-367 43 36BengtSvensson, (kd)a: 1934b: Civilingenjörc: -02 ers.d: Båstade: 0431766 63f: bik-konsult@epsilon.telenordia.seg: 0707- 562 10 88StigGustavsson,(sd)a: 1937b: Verkstadsägarec: - 06d: Axelstorpe: 0431-755 29g: 070-563 98 50Ann-MargretKjellberg, (s)a: 1946b: Utvecklingssekreterarec: -92d: Båstade: 0431-728 82f: anne.kjellberg@bastad.seg: 070-246 64 26HåkanPhilipsson, (s)a: 1946b: Journalistc: - 91d: Stora Hulte: 0431-41 02 32f: Hakan.Ph@bjarenet.comg: 073-741 42 74Tommy Ahlm,(s)a: 1947b: Kommunalarbetarec: - 05d: Stora Hulte: 0431-244 01Jan Ahlgren, (s)a: 1957b: Lastbilselektrikerc: - 02d: Förslöve: 0431-45 06 67f: jan.ahlgren@bjarenet.comg: 070-345 06 67Iréne Ebbesson,(s)a: 1944b: Sjuksköterskac: - 06d: Förslöve: 0431-45 11 14f: irenebbesson@telia.comIngrid Zäther,(s)a: 1969b: Djurskötarec: - 06d: Greviee: 0431-36 16 99f: zather@klurig.comg: 070-351 82 70


REDIGERARE: AGNETA JONSSONFyrklöver blevtvåpartikoalitionDe styrÅstorp19BÅSTAD ÅSTORPClaes Wastensson,(m)a: 1941b: Vdc: - 06c: Båstadd: 0431-721 21e: claes.wastensson@telia.comf: 0730-81 21 21MattiasAndersson, (m)a: 1987b: Säljarec: - 06c: Förslövd: mattias.t.andersson@moderat.see: 0733-44 62 78ÅSTORP. Kommunalvalet i Åstorpgick emot trenden för resten av riket.Segerherrar blev här inte moderaternautan socialdemokraternasom var ett enda mandat frånatt få egen majoritet i fullmäktige.Socialdemokraterna gick, anfördaav sitt populära kommunalrådJan Nilsson, fram med 4,7 procentenheteroch erövrade ytterligaretvå av de 31 mandaten i fullmäktige.Därmed stod det klart att kommunalrådetäven den kommandemandatperioden skulle heta JanNilsson. Frågan var vem eller vilkaandra partier som skulle bilda majoritettillsammans med socialdemokraterna.Under förra mandatperiodenstyrdes kommunen av fyrklövern s,c, fp och kd. Socialdemokraternasutgångspunkt efter valsegern 2006var att samma koalition skulle fortsättasamarbetet.Efter förhandlingar som drog utlångt in på senhösten stod det dockklart att både folkpartiet och kristdemokraternatackade nej. Bådapartierna hade tappat röster i valetoch de krafter som verkade för ettfortsatt samarbete med s röstadesner i de medlemsomröstningarsom företogs.Kvar för s att förhandla med varsåledes bara centern, som dockställde villkor för ett fortsatt samarbete,av vilka det tyngsta var attkommunen under mandatperiodeninte ska köpa eller utöva sinförköpsrätt när det gäller mark påSöderåsens nordsluttning.Centern fick igenom såväl dettasom sina andra krav och koalitionenmed s blev ett faktum.Medan moderaterna vann enhistorisk seger i riksdagsvalet varpartiets framgång betydligt blygsammarepå det lokala planet. Plus0,4 procentenheter innebar attpartiet blev kvar i opposition, nutillsammans med kristdemokrateroch folkpartister.Nya i fullmäktige blev tre sverigedemokrater.Valsamarbetet mellanConny Prisells åstorpsparti ochGösta Brodins kommunens framtidresulterade i att åp behöll sittenda mandat medan kof förloradesamtliga sina tre tidigare mandat.FÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: I fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilGun Friberg ( s)a: 1955b: Personalsekreterarec: 2006d: Åstorpe: 042-582 80Jan Nilsson, (s)a: 1939b: Speciallärare/kommunrådc: 1982d: Åstorpe: 042-640 20f: jan.nilsson@astorp.seg: 070-556 40 22Gull-BrittSvensson (s)a: 1940b: Pensionärc: 1982d: Kvidingee: 0435-252 47g: 070-733 72 99RonnySandberg, (s)a: 1961b: Träarbetarec: 1988d: Nyvånge: 042-540 95f: sandbergronny@telia.comGunillaKarlsson, (s)a: 1958b: Biträdande rektorc: 1996d: Åstorpe: 042-548 04f: gunilla.karlsson@astorp.seAnders Wilhelmsson(s)a: 1940b: Skolchefc: 2006d: Åstorpe: 042-582 67f: anders.wilhelmsson@telia.comg: 0706-52 16 64Reino Persson,(s)a: 1947b: Snickeriarbetarec: 1988d: Åstorpf: reino@persson.asg: 0705-81 28 46Per-ArneHåkansson, (s)a: 1963b: Ombudsmanc: 1998d: Åstorpe: 042-516 41f: p-a.hakansson.socialdemo@telia.comg: 0706-21 03 74ChristinaVernersson-Persson, (s)a: 1953b: Socialarbetarec: 1998d: Åstorpe: 042-592 83g: 0705-59 28 33MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGE68%mänThomasAndersson, (fp)a: 1947b: Vdc: - 98c: Båstad32%kvinnord: 0431-707 63e: thomas.andersson@lindab.sef: 0705-18 52 12SocialdemokraternaModeraternaSverigedemokraternaCenterpartietFolkpartietKristdemokraternaÅstorpspartietTotalt antal ledamöter68%män32%kvinnor68%män157322113138,7%61,3% kvinnormän32%kvinnorMedelålder: 52,4 årYngst: Dragana Stajcic (m), 26 årÄldst: Hans-Ingvar Jönsson (c), 73 årLennartEriksson, (s)a: 1951b: Kanslistc: 1998d: Hyllingee: 042-22 56 97f: lennart@eriksson.acg: 0708-94 95 4668%män32%kvinnorLennartFredriksson, (s)a: 1954b: Ombudsmanc: 1990d: Åstorpe: 042-515 72f: lennart_fredriksson@hotmail.comg: 070-550 36 86Birgitta Brodin,(s)a: 1950b: Undersköterskac: 1998d: Åstorpe: 042-517 88f: birgitta_brodin@hotmail.comg: 070-649 63 38Håkan Abrahamsson,(s)a: 1962b: Byggingenjörc: 1991d: Åstorpe: 042-588 00f: hakan.astorp@telia.comIoanaCimpoeru, (s)a: 1946b: Ekonomc: 1998d: Åstorpe: 042-554 61AnnikaAndersson (s)a: 1960b: Innesäljarec: 2006d: Åstorpe: 042-596 78f: annika_bianca@hotmail.com68%män32%kvinnor68%män32%kvinnor68%män32%kvinnorDe är ioppositionMarie-LouiseKarlsson, (c)a: 1961b: Undersköterskac: - 02c: Ängelsbäckd: 0431-36 20 44e: marie-louice.karlsson@bastad.sef: 070-356 81 34Hans IngvarJönsson (c)a: 1933b: Bankmanc: 2006d: Åstorpe: 042-500 76f: hansingvarj@telia.comg: 070-220 64 10ChristelSvensson (c)a: 1965b: Skolkuratorc: 2006d: Västra Sönnarslöve: 0435-200 18christelcenter@hotmail.comMats Kroon,(m)a: 1955b: Advokatc: 1994d: Åstorpe: 042-643 46f: advkroon@algonet.seg: 0702-51 11 60Rolf Malmberg,(m)a: 1953b: Flygkaptenc: 1985d: Åstorpe: 042-585 59f: rolf.malmberg@moderat.seg: 0705-585 59Jan Kivisaar,(m)a: 1975b: Biografarbetarec: 1998d: Åstorpe: 042-546 22f: jan.kivisaar@moderat.seg: 0708-13 19 93KatrinaDakouri, (m)a: 1957b: Biomedicinskanalytikerc: 2006d: Åstorpe: 042-514 72Sven-ArneZäther (m)a: 1944b: Köpmanc: 2006d: Åstorpe: 042-560 65f: sven_arne.zather@moderat.seg: 0708-59 27 07Göran Klang,(s)a: 1953b: Vårdarec: - 92c: Stora Hultd: 0431-45 22 93e: goran.klang@bastad.seUlf Karlsson (m)a: 1949b: Produktionsledarec: 2006d: Kvidingee: 0435-202 26f: ulf.karlsson@moderat.seg: 0707-48 86 90DraganaStajcic, (m)a: 1979b: Studerandec: 2006d: Åstorpe: 042-507 43f: draganastajcic@hotmail.comg: 070-385 55 76BengtAxelsson, (fp)a: 1935b: Ämneslärarec: 1977d: Åstorpe: 042-515 86f: bodil.axelsson@swipnet.seg: 070-751 89 06Åsa Holmén,(fp)a: 1972b: Gymnasielärarec: 2002d: Åstorpe: 042-508 98f: asa.holmen@telia.seg: 0703-02 28 71Conny Prisell,(åp)a: 1936b: Konsulentc: 1982d: Åstorpe: 042-22 58 54f: conny@prisell.seNils-GöranNilsson (kd)a: 1942b: Pensionärc: 2006d: Åstorpe: 042-591 01f: nils-goran.nilsson@swipnet.seg: 0730-68 62 38Monika Freij(sd)a: 1958b: Säljarec: 2006d: Kvidingef: minika.freij@spray.seg: 0739-41 07 25Peter Lindberg(sd)a: 1968b: Svetsarec: 2006d: Åstorpe: 042-22 57 38f: 042225738@telia.comg: 0702-34 37 62TonyWiklander, (sd)a: 1939b: Pensionärc: 1974d: Åstorpe: 042-582 68g: 0731-59 05 23


20KLIPPANFelräknad röst avgjordeKLIPPAN. Helt givet var det inteatt den borgerliga fyrklövern iKlippan där moderaterna, centern,kristdemokraterna och folkpartietingår skulle få en fortsättningmed egen majoritet. Förstskulle en valrysare utan motstyckeutspelas. En enda felräknad röstfällde till slut avgörandet.På valnatten stod det klart att sverigedemokraternagjort en rejälframryckning i Klippan. Menskulle de få också det allra sistamandatet? Staplarna på valmyndighetenshemsida ändrades framoch tillbaka. När länsstyrelsenhade kontrollräknat resultatethade sd fått fyra platser i fullmäktige.Socialdemokraterna öppnade storafamnen åt centern, folkpartietoch kristdemokraterna. En konstellationmed moderaterna varockså tänkbar. Men de borgerligavar kallsinniga. Istället överklagademoderaterna valresultatetmed tanke på den osäkerhet somrått under valnatten. Det sistamandatet fann sitt hem hos democh fyrklöverns majoritet var säkrad.Det nya kommunfullmäktige lyckassämre med jämställdheten ändet förra. Antalet kvinnor harsjunkit från 19 till 17. Däremot harmedelåldern sjunkit med mer äntre år.Annsofie WielandDe styrKlippanBengtSvensson, (m)a: 1951b: Tekniklärare/ingenjörc: 1982d: Östra Ljungbye: 0435-281 01f: bengt.svensson@moderat.seg: 073-439 81 01Hans-BertilSinclair, (m)a: 1950b: Fd officer flygvapnetc: 1998d: Söndrabye: 0435-183 31f: hansbertil.sinclair@moderat.seg: 073-439 87 15REDIGERARE: AGNETA JONSSONMikaelLindberg, (m)a: 1957b: Polisinspektörc: Nyd: Klippane: 0435-106 57f: mj.lindberg@spray.seg: 073-648 91 20%nnornorMANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGESocialdemokraternaModeraternaCenterpartietKristdemokraternaSverigedemokraternaFolkpartietVänsterpartietTotalt antal ledamöter68%män68%män32%kvinnor32%kvinnorMedelålder: 46,9 årYngst: Sofie Grönberg (s)Äldst: Ingemar Emgård (m)1612433214168%män59%män68%män32%kvinnor41%kvinnor32%kvinnorFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: Fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: Mobil68%män32%kvinnorhd.se/vidmaktenHär uppdateras uppgifternaom fullmäktige så snart detsker någon förändring68%män32%kvinnor68%män68%män32%kvinnorIngemarEmgård, (m)a: 1934b: Tandläkarec: 1989d: Klippane: 0435-109 66g: 070-661 43 0232%kvinnor68%män32%kvinnorEva Bergfalk,(m)a: 1949b: Leg psykolog/ legpsykoterapeutc: Nyd: Klippane: 0435-128 36f: eva.bergfalk@moderat.seBjörn Samuelsson,(m)a: 1952b: Lärarec: 1991d: Vedbye: 0435-231 39f: bjorn.samuelsson@klippan.seg: 070-798 78 34Mats Agrell, (m)a: 1978b: Civilingenjörc: 2006d: Klippane: 0435-135 45f:mats.agrell@saintgobain.comg: 070-995 96 08Jan-OlofKarlsson, (m)a: 1972b: Lärarec: 2006d: Klippane: 0435-107 71f: janolof.karlsson@moderat.seg: 070-956 53 72MarianneEmgård, (m)a: 1961b: Seniorprojektledarec: 2006d: Klippane: 0435-149 33Pia Dahl, (m)a: 1957b: Rektorc: 1988d: Klippane: 070-583 03 84f: pia.svensson@moderat.seJan Lindberg,(c)a: 1945b: Lärarec: 2000-2002,d: Klippane: 0435-192 66f: j.lindbergklippan@telia.comAndersRolfsson, (c)a: 1962b: Lantbrukarec: 2002d: Färingtoftae: 0435-77 01 24f: andersrolfsson@bredband.netg: 070-070HenrikGudmundsson,(c)a: 1981b: Elektrikerc: Nyd: Ankarlövf: hgrav@bredband.netg: 070-609 06 69MadeleineAtlas, (c)a: 1968b: Projektledarec: Nyd: Ljungbyhede: 0435-44 02 34f: madeleine.atlas@arjo.seAnnika IngelströmNilsson,(fp)a: 1957b: Specialpedagogc: 1985d: Östra Ljungbye: 0435-214 38f: ingelstrom@glocalnet.netg: 073-439 86 15Nils-OlofJohansson, (fp)a: 1948b: Fastighetsmäklarec: 1998d: Ljungbyhede: 0435-44 14 27f: brojoh@telia.comBert-IngeKarlsson, (kd)a: 1953b: Kurator/projektledarec: 1982d: Klippane: 0435-0435f: bert-inge.karlsson@klippan.seg: 073-439 83 34Ljerka Cacija,(kd)a: 1952b: Specialpedagogc: 2002d: Klippane: 0435-149 93ljerka.cacija@klippan.seg: 070-171 06 87De är ioppositionRune Persson,(s)a: 1949b: Socionomc: 1985d: Klippane: 0435-150 48f: r.persson@glocalnet.netg: 0734-39 81 02Marie Persson,(s)a: 1971b: Ombudsmanc: 1998d: Klippane: 0435-231 61,070-305 92 61f: marie.persson@kommunal.seg: 0708-21 30 78Anna-LenaLundin, (s)a: 1953b: Avdelningschefc: 1998d: Klippane: 0435-15983,0435-28000f: anna-lena.lundin@klippan.seMichael Nemeti,(s)a: 1962b: Behandlingsassistentc: 1994d: Klippane: 0435-100 62g: 0768-53 48 39MattiasMirhagen, (s)a: 1983b: Träindustriarbetarec: 2006d: Klippane: 0435-155 00f: mattis@mattisborgen.netg: 0735-79 78 05Sofie Grönberg,(s)a: 1983b: Lärarstuderandec: 2006d: Klippane: 0435-126 03f: sofiegronberg@yahoo.seg: 0709-389 39 36Eva Stjärnlind,(s)a: 1968b: Barnskötare/receptionistc: 1991d: Klippane: 0435-280 00f: eva.stjarnlind@klippan.seg: 0709-18 73 43JohanPettersson, (s)a: 1970c: 1998d: Klippane: 0435-137 93f: johan@gakedojo.netg: 070-496 73 63KerstinPersson, (s)a: 1964b: Slöjdlärarec: 1998d: Söndrabye: 0435-71 16 11f: tjatta@brevet.nuVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildGunillaSvensson, (s)a: 1949b: Områdeschefäldreomsorgc: Nyd: Stidsvige: 0425-224 45f: gunilla.svensson@helsingborg.seg: 0702-10 48 75BorisSvensson, (s)a: 1947b: Vaktmästarec: 2003d: Klippane: 0435-0435g: 070-673 33 97Göran Sjögren,(s)a: 1946b: Elmontörc: 1989d: Klippane: 0435-71 14 58g: 070-54 70 140,070-660 00 42Roland Åkesson,(s)a: 1950b: Drog- och familjeterapeutc: 2002d: Klippane: 0435-15285,042-67426f: norbjer@home.seg: 070-6494983,0734-254124Kent Lodesjö,(s)a: 1952b: Vaktmästarec: 1982d: Klippane: 0435-136 32,0734-398652f: k.lodesjo@telia.comMaria Sjöberg,(s)a: 1973b: Undersköterskac: 2002d: Klippane: 0435-129 68f: mariasjoberg96@hotmail.comg: 070-242 51 16Jens Leandersson,(sd)a: 1975c: Nyd: Nybyggete: 0435-71 17 21Kaj-Eve Lillienberg,(sd)a: 1946b: Hantverkarec: Nyd: Nybyggete: 0435-131 73MatthiasRausbo, (sd)a: 1976c: Nyd: Ljungbyhede: 0435-44 02 80CarinaAndersson, (v)a: 1961b: Projektanställdc: 2006d: Klippane: 0435-101 07carina_a_61@vansterpartiet.se


32%kvinnor32%kvinnorCecilia Scott,(m)a: 1956b: Bitr enhetschefäldreomsorgenc: 2002d: Klippane: 0435-100 47f: cesco@passagen.seg: 070-402 29 86Ingrid Larsson,(m)a: 1937b: Pensionärc: 1987d: Övad. Klippane: 0435-125 66f: ingrid.larsson@moderat.seg: 070-530 45 6668%män68%mänBodilAndersson, (kd)a: 1963b: Massörc: 1998d: Krikae: 0435-151 55Fler partierstyr SvalövSVALÖV. Kommunalvalet i Svalöv 2006 påminde tillviss del om det som hölls 2002. När siffrorna var räknadehade inget parti egen majoritet. Och det fannsheller ingen helt självklar flerpartikonstellation somkunde tänkas ta makten. Dessutom stod man inför enny form av fullmäktigeförsamling, åtminstone sett urnumerär synvinkel. Man gick från 41 mandat till 35.De fyra borgerliga partierna c, kd, fp och m, fick 16mandat tillsammans. Men att styra i minoritet var ettprövat – och misslyckat – koncept. Det parti somverkligen skrällde till i valet var sd, som kammadehem fem mandat. Men inget av de andra partierna varintresserat av något närmare samröre med sd. Denmest givna lösningen var den som också blev: Moderateroch socialdemokrater fortsatte på samma banasom de gjort sedan de tog över makten 2004 då c-, kdochfp-treklövern avgick efter ett och ett halvt år imotvind.C, kd, fp och outsidern i sammanhanget mp, tecknadevalteknisk samverkan. Resultat: Fler platser inämnderna för fler partier. Samt att sd miste sina annarsgivna stolar i de minsta nämnderna.Anna SöderquistMANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGESocialdemokraternaCenterpartietModeraternaSverigedemokraternaFolkpartietKristdemokraternaMiljöpartietVänsterpartietTotalt antal ledamöter32%kvinnor32%kvinnor68%män57%män68%män32%kvinnor32%kvinnor1276521113543%kvinnorMedelålder: 53 årYngst: Jenny Björk (sd), 32 årÄldst: Axel Ebbe Nilsson (sd), 75 år68%mänChristinHagberg, (s)a: 1958b: Lab. biträde /riksdagsledamotc: -88d: Svalöve: 0418-66 29 33,070-281 20 22f: christin.hagberg@riksdagen.seg: 070-281 20 22Krister Olsson,(s)a: 1952c: -98d: Svalöve: 0418-66 51 4332%kvinnorDe styrSvalövFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: Fullmäktige sedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilVill inte varamed på bildMargaretaStenström, (m)a: 1944c: -02d: Kågeröde: 0418-833 44Karl-ErikKruse, (s)a: 1956b: Leg. sjuksköterskac: -88d: Svalöve: 0418-475018(arb) 0418-442035(hem)f: karl-erik.kruse@svalov.seg: 070-947 50 18Claes Hallberg,(s)a: 1962b: Metallarbetarec: -06d: Teckomatorpg: 070-714 32 64Torsten Vigre,(m)a: 1937b: Lantmästare,lantbrukarec: -70d: Teckomatorpe: 0418-66 01 25f: vigre@vigre.seg: 070-866 11 40RasmusNilsson, (s)a: 1971b: Personalansvarigc: -02d: Svalöve: 0418-66 84 58f:rasmus.nilsson@veidekke.seg: 070-279 49 69Leif Palmer, (s)a: 1939b: Byggnadarbetarec: -82d: Röstångae: 0435-911 18f: leif.palmer@telia.comg: 070-691 11 84ThomasLöfgren, (m)a: 1959b: Grafikerc: -06d: Stenestadf: thomas.lofgren@moderat.seg: 076-807 06 00StefanAndersson, (s)a: 1967b: Industriarbetarec: -06 (-91-0d: Svalöve: 0418-66 83 81f: heffa@svalov2.netg: 070-794 56 20Ulla Wallin, (s)a: 1946b: Leg. sjuksköterskac: -02d: Teckomatorpe: 0418-66 13 80FredrikJönsson, (m)a: 1970b: Projektchefc: -00d: Torrlösae: 0418-668422(hem) 046-777183(jobb)f: fredrik0418668422@telia.comg: 070-274 45 40Ann Böndergaard,(s)a: 1955b: Ekonomibiträdec: -94d: Svalöve: 0418-66 26 33f: ann@sydtobak.comg: 070-417 89 37BirgittaJönsson, (s)a: 1966b: Vårdbiträdec: -02d: Tågarpe: 0418-831 68f: 041883168@telia.comg: 070-669 00 65Leif Hägg, (m)a: 1943b: Datakonsult,kommunalrådc: -02d: Stenestade: 0418-812 12f: leif@stenestad.comg: 070-947 50 1021KLIPPAN SVALÖVLeif Johansson,(s)a: 1936b: Pensionärc: -94d: Tågarpe: 0418-500 67g: 070-382 09 17GunnarBengtsson, (s)a: 1940b: Affärsutvecklarec: -85d: Svalöve: 0418-66 35 84f: 663584.bengtsson@telia.comg: 070-366 35 86CharlotteWachtmeister,(m)a: 1956b: Speciallärare,förskollärarec: -98d: Kågeröde: 0418-802 00f: charlotte.wachtmeister@moderat.seg: 070-554 32 87De är ioppositionKaj Persson, (s)a: 1962b: Ombudsmanc: 2002d: Klippane: 0435-212 34f: persson.kaj@telia.comg: 070-572 70 10AgnethaPersson, (c)a: 1946b: Yrkeslärarec: -94d: Bjärnarpe: 0413-54 30 94f: agnethapersson@hem.utfors.seg: 070-418 16 41Karin Wigrup,(c)a: 1952b: Arbetsterapiassistentc: -94d: Norrvidingee: 0418-66 02 35f: karin.wigrup@home.seg: 070-836 02 35Rolf Svensson,(c)a: 1947b: Lantmästarec: -02d: Aske: 0413-54 30 08g: 070-628 94 42Kristina Backe,(c)a: 1944b: Vissångerskac: -98d: Trolleholme: 0413-730 10f: kristina.backe@swipnet.seChristerLaurell, (c)a: 1943b: Lantmästarec: -91d: Tarstade: 0418-44 00 69f: christer.laurell@lm.lrf.seg: 070-878 83 59LennartPettersson, (c)a: 1952b: Riksdagsledamot,fastighetsmäklarec: -88d: Svalöve: 0418-66 22 90f: lennart.pettersson@centerpartiet.seg: 073-366 34 03BjörnNordström, (c)a: 1945b: Civilingenjörc: -02d: Teckomatorpe: 0418-66 06 58g: 070-634 82 77Jenny Björk,(sd)a: 1974b: Väktarec: -06d: Svalövf: penny.b@telia.comg: 0708-50 99 63Sven-IngeDahlman, (sd)a: 1936b: Studerandec: -02d: Svalöve: 0418-66 81 15f: sd001@telia.comg: 070-944 04 97Axel EbbeNilsson, (sd)a: 1931b: Konstruktörc: -04d: Aske: 0413-54 30 39RichardWiman, (sd)a: 1970b: Kommunalarbetarec: -06d: Svalöve: 0418-298 17f: cr2000s@hotmail.comg: 070-945 10 21Ingrid Ekström,(sd)a: 1956b: Sjukvårdsbiträdec: -06d: Billebergae: 0418-43 16 54Jenny A. Wenhammar,(mp)a: 1972b: Monumentalmålare,företagarec: -06d: Kågerödf: jenny.wenhammar@telia.comg: 073-947 69 02TorbjörnEkelund, (fp)a: 1962b: Officerc: -06d: Teckomatorpf: folkpartiet@ekelund.nlg: 070-525 86 88Hjördis Nilsson,(fp)a: 1945b: företagarec: -94d: Röstångae: 0435-910 81,070-529 15 88f: hjordis@rostangas.seAnne-MajOlsson, (v)a: 1956b: Förskollärarec: -06d: Aske: 0413-54 08 15f: nordic_silver@hotmail.comg: 076-852 99 20Aase Jönsson,(kd)a: 1955b: Resurs, skolassistentc: -98d: Billebergae: 0418-43 15 79f: aase.joensson@telia.comg: 070-677 53 64


22ÖRKELLJUNGABorgarna stärkte greppetÖRKELLJUNGA. Det borgerligablocket stärkte greppetom makten i Örkelljunga.Moderaterna och sverigedemokraternablev valets vinnarei Skånes nästa minstakommun med knappt 10 000invånare. Med c, kd och spibildar m majoritet med 25 av45 mandat i kommunfullmäktige.Pensionärspartietsenda mandat var efter valet2002 skillnaden mellanblocken. Spi:s ökning frånett till två mandat hade ingenbetydelse för maktfördelningenden här gången.Folkpartiet, som ställde sigutanför den borgerliga alliansentill förmån för fortsattsamarbete med s, blev valetsförlorare. Fp rasade från sjutill tre mandat. I motsattriktning gick sverigedemokraternasom från ingenstansfick fler rösten än fpmen lika många mandat,men står ensamma ochutanför samarbete. Socialdemokraternahöll ställningarnaoch fick till ochmed några röster mer. Däremotåkte vänstern ut urmaktens korridorer.På kommunalrådspostenblev det byte. ModeratenJan Erik Einarsson ersattesav partikollegan Carina Zachau.Oppositionens MatsPersson (s) drog sig tillbakatill förmån för Lena Moreno(s). Även inom skolan, detsociala och kultur- och fritidblev det skifte på ordförandeposterna.Däremot fickChrister Öning nytt förtroendeatt leda kommunfullmäktige.De styrÖrkelljungaFÖRKLARING TILLUPPGIFTERNAa: Födelseårb: Yrkec: Fullmäktigesedand: Bostadsorte: Telefonf: Mejladressg: MobilChristerÖrning, (m)a: 1944b: Vdc: 1982d: Örkelljungae: 0435-525 50f: christer@orning.comg: 070-525 40 00UrselBorgcrantz, (m)a: 1944b: Fruc: 1998d: Örkelljungae: 0435-516 61f: u.borgcrantz@home.seAgneta Olsson,(m)a: 1962b: Områdeschefc: Nyd: Örkelljungae: 0435-527 03f: agneta.olsson@orkelljunga.seg: 070-589 52 12HenrikLinderos, (m)a: 1969b: Fastighetsmäklarec: 1991d: Örkelljungae: 0435-518 76f: henrik.linderos@perstorp.seMANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGE32%kvinnorSocialdemokraternaModeraternaCenterpartietKristdemokraternaSverigedemokraternaFolkpartietPensionärspartiet SPITotalt antal ledamöterMedelålder: 50,9 årYngst: Martin Gustafsson(c), 29 årÄldst: Ingemar Johansson(c), 69 år68%män32%kvinnor1413553324571%män68%män29%kvinnor32%kvinnorNils Svensson,(m)a: 1971b: Produktionsansvarigc: Nyd: Yxenhultf: nils.yxenhult@telia.comg: 0705-55 94 83ArneAndersson, (m)a: 1947b: Förvaltarec: Nyd: Örkelljungaf: sydforvaltning@telia.comg: 070-603 42 46Jan ErikEinarsson, (m)a: 1954b: Adjunktc: 1979d: Åsljungae: 0435-46 07 10f: jan.erik.einarsson@orkelljunga.seg: 073-435 50 06Christel Bertilsson,(m)a: 1958b: Förvaltningsassistentc: 2002d: Örkelljungae: 0435-507 38f: christel.bertilsson@moderat.seHenrik Nilsson,(m)a: 1971b: Byggnadsingenjörc: 1998d: Skånes Fagerhulte: 0433-301 94f: henrik.nilsson@asbohus.seg: 070-307 03 75KennethJacobsson, (m)a: 1947b: Elinstallatörc: 1994d: Åsljungae: 0435-46 06 80f: kenneth.jacobsson@spray.seg: 070-669 14 51Carina Zachau,(m)a: 1962b: Kommunalrådc: 1998d: Örkelljungae: 0435-541 43f: carina.zachau@gmail.comg: 070-975 43 60%n32%kvinnor68%män32%kvinnorTorbjörnRaimosson, (c)a: 1961b: Ingenjörc: 2002d: Örkelljungae: 0435-500 04f: torbjorn.raimosson@telia.comg: 070-515 26 74Tomas Nilsson,(c)a: 1957b: Kvalitetschefc: 2002d: Eket, Örkelljungae: 0435-530 44akarp.nilsson@swipnet.seg: 070-374 22 67De är i oppositionIngemarJohansson, (c)a: 1937b: Ingenjör/pensionärc: 1979d: Ekete: 0435-534 53f: ingemar.johansson@telia.comg: 073-092 26 09Ann-BrittPersson, (c)a: 1961b: Charkbiträdec: 1998d: Trottatorp, SkånesFagerhulte: 0433-301 88f: abp@spray.seg: 073-091 07 73MartinGustafsson, (c)a: 1977b: Marknadsingenjörc: 2002d: Udden, SkånesVärsjöe: 0433-501 81f: gusbo@telia.comg: 070-322 66 24ChristerUnosson, (kd)a: 1948b: Förvaltningschefc: 1991d: Ramnekärr, Örkelljungae: 0435-534 90f: ramnekarr@crossnet.seg: 073-435 50 33Anna-KarinSvedberg, (kd)a: 1961b: förskollärarec: 2002d: Örkelljungae: 0435-46 06 96f: kicki.svedberg@hotmail.comAnna-KarinNilsson, (kd)a: 1967b: Lärarec: 1998d: Örkelljungae: 0435-512 85f: anna-karin.nilsson@kristdemokraterna.seClas Engström,(kd)a: 1950b: Vaktmästarec: 1979d: Åsljungae: 0435-46 06 17f: clas.hemma@spray.seg: 070-224 91 66MagnusHåkansson,(kd)a: 1964b: Plåtslagarec: 1998d: Örkelljungae: 0435-502 15f: 043550215@telia.comg: 070-698 63 73Jane Björkman,(fp)a: 1954b: Enhetschefc: Nyd: Boalt, Örkelljungae: 0435/81162,0433/72018 (arb).Bjarne Daa, (fp)a: 1967b: Egen företagarec: 2002d: Örkelljungae: 0435-500 11f: bjarne.daa@liberal.seBjörn Zorec,(fp)a: 1973b: Fritidspedagog/lärarec: 1998d: Örkelljungae: 0435-529 47f: zorec@telia.comg: 070-565 29 47ThomasBjertner, (s)a: 1955b: Museiearbetarec: Nyd: Örkelljungae: 0435-501 70g: 070-648 61 83Lena Moreno,(s)a: 1942b: Speciallärarec: 1990d: Harbäckshult,Örkelljungae: 0435-519 74f: lena@mbox488.swipnet.seg: 070-369 76 21Unni Hildrum,(s)a: 1955b: Undersköterskac: 2002d: Stenshagen, SkånesVärsjöe: 0433-501 17f: stenshagen@spray.seg: 070-336 01 17Bengt Hardö,(s)a: 1947b: Fabriksarbetarec: 2002d: Åsljungae: 0435-46 00 65ChristerOlsson, (s)a: 1947b: Anläggningsarbetarec: 1985d: Stenshagen,Skånes Värsjöe: 0433-501 17Donald Nyberg,(s)a: 1939b: Pensionärc: 1998d: Örkelljungae: 0435-547 12f: lars.donald@home.seg: 0705-80 43 81Elisabet AronssonPivac, (s)a: 1974b: Studerandec: Nyd: Åsljungae: 0435-501 67f: elpi_74@hotmail.comg: 0739-46 60 75Patric Carlsson,(s)a: 1976b: Personlig assc: Nyd: Örkelljungae: 0435-547 24f: kleitius@yahoo.comg: 070-206 60 51Mats Persson,(s)a: 1946b: Programkonsultc: 1992d: Örkelljungae: 0435-44 80 50f: mats.persson@europe.comg: 070-656 80 50Monica LundahlEsgard, (s)a: 1945b: Socionomc: Nyd: Sönder Össjö,Skånes Fagerhulte: 0433-330 88g: 070-971 70 72Sven-OlofFriman, (s)a: 1938b: Pensionärc: Nyd: Stora Bjälkabygget,Örkelljungae: 0435-811 11f: s-o.friman@spray.seg: 073-342 67 27ChristerRönneholm, (s)a: 1942b: Socialarbetarec: 1998d: Örkelljungae: 0435-800 38f: magdalena@settern.seg: 0705-18 00 38ArneSilfvergren, (s)a: 1973b: Metallarbetarec: 2002d: Örkelljungae: 0435-529 70g: 0707-43 20 78NiclasBengtsson, (sd)a: 1964b: Lantbrukarec: Nyd: Lemmeshult,Örkelljungae: 0435-804 95g: 070-686 48 10MichaelBengtsson, (sd)a: 1962b: Datalärarec: Nyd: Örkelljungae: 0435-545 57f: bengtsson650@hotmail.comKjell Nilsson,(sd)a: 1946b: Samordnarec: Nyd: Örkelljungae: 0435/51534,042/86156f: orkelljunga@hotmail.comDonald Almlöf,(spi)a: 1940b: God manc: Örkelljungac: Nyd: Örkelljungae: 0435-524 00f: dalutb@telia.comg: 0730-85 40 40


23ÖRKELLJUNGA PERSTORPKompromissernasmandatperiodDe styrPerstorpPer UnoNilsson, (m)a: 1950b: Ekonomc: 1979d: Örkelljungae: 0435-505 51f: peruno@pellbri.seg: 0706-41 96 15LennartDanielsson, (m)a: 1942b: Fabrikörc: 1976d: Boalte: 0435-0435f: lk.danielsson@swipnet.sePERSTORP. Redan på valnatten stod det klart för allainblandade att den kommande mandatperioden skullebli en kompromissernas mandatperiod. De ”gamla”blocken belönades i valet med 15 mandat vardera ikommunfullmäktige och däremellan stod spi och sdmed tillsammans fem stycken.Nu inleddes en period av osäkerhet i perstorpspolitiken,en period av förhandlande och försök till bildandeav majoriteter. I första läget handlade det omett borgerligt styre men då det visade sig att man dåskulle bli tvungna att luta sig mot spi och sd sprackden tanken. Det svängde fram och tillbaks och ett tagsåg det ut som om det inte skulle bli någon som togansvaret för att styra Perstorps kommun de närmstafyra åren.Diskussioner fördes till och med mellan s och m omett samarbete men man kom fram till att de ideologiskaskillnaderna var allt för stora. Efter veckor av osäkerhetbestämde sig till sist vänsterblocket för att,med hjälp av fp och kd, göra ett försök.Ännu vid denna bilagas tryckning är läget osäkert.Klart är dock att fullmäktige blir en äldre och mermanlig samling än tidigare. Medelåldern har sedanvalet 2002 höjts med nästan tio år och andelen kvinnorminskat med fem procentenheter.MANDATFÖRDELNINGI FULLMÄKTIGEKristina LindquistBoel Rosdahl,(s)a: 1957b: Undersköterskac: 2006d: Perstorpg: 076-884 16 23Lars-GöranThulin, (s)a: 1943b: VVS-montörc: 1969d: Perstorpe: 0435-342 36f: lars-goran.thulin@perstorps.seths.seg: 0443092875AndersWesterlund, (s)a: 1959b: Lärarec: 2006d: Perstorpe: 0435-240 66Anki Jarl, (s)a: 1959b: Personligassistentc: 2002d: Perstorpe: 0435-342 37f: anki.jarl@perstorp.seths.seg: 070-205 25 64HåkanEngström, (s)a: 1935b: Pensionärc: 1978d: Perstorpe: 0435-319 47g: 073-680 71 98Ulrika Thulin,(s)a: 1974b: Patentingenjörc: 1998d: Perstorpe: 0435-358 86f: ulrika.thulin@perstorp.seg: 070-573 04 04LindaGottschalk, (s)a: 1967b: Studerandec: 2002d: Perstorpe: 0435-348 55f: hasse.linda@telia.comBengtIngvarsson, (s)a: 1940b: Gatuprästc: 1987d: Perstorpe: 0435-311 14f: kjellstorp@telia.comg: 073-346 92 96Catharina Tann,(s)a: 1960b: Undersköterskac: 2002d: Perstorpe: 0435-315 29f: catharina.tann@telia.comLars Svensson,(s)a: 1949b: Processkötarec: 1998d: Perstorpe: 0435-308 08f: lrs@perstorp.mail.telia.comg: 070-741 48 04HeleneNorrback, (s)a: 1961b: Undersköterskac: 2006d: Perstorpe: 0435-352 8268%män68%män32%kvinnor32%kvinnorSocialdemokraternaModeraternaCenterpartietVänsterpartietSverigedemokraternaFolkpartietKristdemokraternaPensionärspartiet SPITotalt antal ledamöter68%män57%män68%män32%kvinnorMedelålder: 51 årYngst: Ulrika Thulin (s)Äldst: Bernt Franzén (spi)43%kvinnor32%kvinnor12653322235De är iopposition68%mänFredrikLindskog, (s)a: 197668%mänc: 2006d: Perstorpe: 0435-380 48f: lindskog@perstorp.seths.seg: 073-422 68 5832%kvinnorKaj Seger, (fp)a: 1939b: Egen företagarec: 2002d: Perstorpe: 0435-344 06f: kaj.seger@swipnet.se32%kvinnor68%män32%kvinnorMarianneZackrisson, (fp)a: 1955b: Elevassistentc: 2002d: Perstorpf: mia@perstorp.seths.se68%män32%kvinnor68%män32%kvinnorUlla-BrittBrandin, (kd)a: 1944b: Lärarec: 1990d: Perstorpe: 0435-341 11f: ulla-britt.brandin@almhult.seg: 070669530368%män32%kvinnorIngegärdLundahl, (kd)a: 1948b: Assistentc: 1998d: Perstorpe: 0435-321 86f: iog.lundahl@swipnet.seg: 070543218668%män32%kvinnorAnna Lövgren,(v)a: 1972c: 2006d: Perstorpe: 0435-343 36f: anna-lovgren@extern.perskom.seg: 073-386 20 24Sven-ErikSjöstrand, (v)a: 1954b: Fd. riksdagsledamotc: 1985d: Perstorpe: 0435-350 03f: sven-erik.sjostrand@telia.comg: 076-854 19 85Gert Ljunggren,(s)a: 1954b: Logistikbiträdec: 1996d: Skånes Värsjöe: 0435-529 28Marie-LouiseAndersson, (v)a: 1961b: Förskolelärarec: 2006d: Perstorpe: 0435-321 38f: marie-louise.andersson@perstorp. seJan Fogelberg,(m)a: 1945c: 2006d: Perstorpe: 0435-317 48f: jan.fogelberg@perstorp.seths.seg: 073-626 35 13KristianPetersson, (m)a: 1973b: Egen företagarec: 2006d: Perstorpe: 0435-311 91f: kristian.petersson@moderat.seg: 070-873 36 93LarsHolmström, (m)a: 1964b: Ordermottagarec: 2002d: Perstorpe: 0435-341 12f: lars-holmström@extern.perstorp.seg: 070-916 66 63Bengt Grönwall,(m)a: 1939c: 2006d: Perstorpe: 0435-358 11f: bengt.gronwall@perstorp.seths.seg: 0705-91 22 01PatrikStröbeck, (m)a: 1969b: Civilekonomc: 1998d: Perstorpe: 0435-348 41f: patrik.strobeck@perstorp.seths.seg: 070-756 06 92StenSandström, (m)a: 1942b: Seniorkonsultc: 2002d: Perstorpf: sten.sandström@perstorp.seths.seg: 070-579 01 80Rose-MarieJönsson, (c)a: 1952b: Fil kandc: 1994d: Perstorpe: 0435-314 53f: rydbo8@hotmail.comVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildVill inte varamed på bildMary-AnnePersson, (spi)a: 1946b: Fd undersköterskac: Nyd: Örkelljungae: 0435-46 10 05f: mary-anne.persson@telia.comg: 070-842 44 93KerstinAndersson, (c)a: 1958b: Företagarec: 1991d: Perstorpe: 0435-320 11f: perstorp@silversmedjan.seg: 0733-38 16 81Bengt Marntell,(c)a: 1954b: Developmentengineerc: 1988d: Perstorpe: 0435-331 40f: bengt.marntell@sonyericsson.comg: 073346 92 96ArnoldAndreasson, (c)a: 1948b: Inköparec: 1981d: Perstorpe: 0435-315 81f: arnold.andreasson@perstorp.seg: 070-78 91 42Lars-IngeSjöholm, (c)a: 1940b: Pensionärc: 2006d: Perstorpe: 0435-330 47Bernt Franzén,(spi)a: 1930b: Veterinärsassistentc: 1998d: Perstorpe: 0435-322 79f: frasse_s_p_i@hotmail.comg: 070-951 29 01Gunnel Olsson,(spi)a: 1935b: Affärsbiträdec: 1998d: Perstorpe: 0435-343 95Peter Türsch,(sd)a: 1959b: Arbetssökandec: 2006d: Perstorpf:peter@tursch.comg: 070-142 20 73Pia Nilsson,(sd)a: 1967b:c: 2006d: Perstorpg: 070-759 45 07Edward Galia,(sd)a: 1965b: Parkeringsvaktc: 2006d: Perstorpg: 070-856 13 52


...och om politikerna inte lyssnar – vänd dig till oss!Här är reportrarna som bara väntar på att du ska kontakta dem.HELSINGBORG LANDSKRONA ÄNGELHOLMBÅSTADPERSTORPREGION SKÅNETommy Bergströmtommy.bergstrom@hd.se042-489 90 57Magnus Arvidssonmagnus.arvidsson@hd.se0418-49 65 56Anders Davidssonanders.davidsson@hd.se0431-842 69Richard Bjällstrandrichard.bjallstrand@hd.se0431-843 04Kristina Lindquistkristina.lindquist@hd.se0435-75 95 20Erica Elmbergerica.elmberg@hd.se042-489 93 65Peter Carlsonpeter.carlson@hd.se042-489 91 08Winnie Gravlundwinnie.gravlund@hd.se042-489 92 21Anne Henricsonanne.henricson@hd.se042-489 90 26Åsa Jarringasa.jarring@hd.se042-489 91 54Joakim Björckjoakim.bjorck@hd.se0418-49 65 29Mikael Brandtmikael.brandt@hd.se0418-49 65 55Gunilla Ernlundgunilla.ernlund@hd.se0418-49 65 52Lars Möllerlars.moller@hd.se0418-49 65 91Michael Hanssonmichael.hansson@hd.se0431-842 11Hans Jonssonhans.jonsson@hd.se0431-842 75Linda Lungströmlinda.lungstrom@hd.se0431-842 67Bosse Nilssonbosse.nilsson@hd.se0431-842 29Kjell-Åke Perssonkjellake.persson@hd.se0431-843 03Elin Lunnerelin.lunner@hd.se042-489 94 16Thorbjörn Petersenthorbjorn.petersen@hd.se0435-75 95 11BJUVKLIPPANAnna Söderquistanna.soderquist@hd.se0418-49 65 06Sven Sandströmsven.sandstrom@hd.se0435-75 95 32SVALÖVÅSTORPKenneth Engströmkenneth.engstrom@hd.se0418-49 94 33ÖRKELLJUNGAPeter Fermpeter.ferm@hd.se042-489 90 93Nicklas Nordströmnicklas.nordstrom@hd.se042-489 91 41Ingrid Runsteningrid.runsten@hd.se042-489 92 02Pamela Kockenpamela.kocken@hd.se042-489 90 04Jonas Nilssonjonas.nilsson@hd.se042-489 90 17Mats Ohlssonmats.ohlsson@hd.se0418-49 65 53Jan Anders Olssonjananders.olsson@hd.se0418-49 65 16Ann Sahlén-Thelanderssonann.sahlen-thelandersson@hd.se0431-842 12Torbjörn Svenssontorbjorn.svensson@hd.se042-489 92 17Christer Åkerlundhchrister.akerlundh@hd.se042-489 91 32Mats Hylénmats.hylen@hd.se042-489 94 27Anette Rantalaanette.rantala@hd.se042-489 94 22Ann Richardssonann.richardsson@hd.se042-489 94 23HÖGANÄSAnn Stensmanann.stensman@hd.se0418-49 65 24nu gårJaG TiLltIdnIngen!EN BILAGA TILLHelsingborgs Dagblad,Nordvästra Skånes Tidningaroch Landskrona PostenTel 042-489 90 00 (växel)Postadress: 251 83 HelsingborgBesök: Vasatorpsvägen 1,Helsingborg Stortorget 17,HelsingborgStorgatan 56, ÄngelholmÖstergatan 3, LandskronaHD på nätet: http://hd.seT f chefredaktöroch ansvarig utgivareSören Karlssonsoren.karlsson@hd.seGrafikJonas SchultzIllustrationerLene Due JensenRedigerareAgneta Jonsson,Cilla Nilsson, Mikael SörlingIllustration: LENE DUE JENSEN

More magazines by this user
Similar magazines