01_DB_Text_Norm_Ultra exc(E3500) - Crawford Garageporte

crawfordgarageporte.dk
  • No tags were found...

01_DB_Text_Norm_Ultra exc(E3500) - Crawford Garageporte

SvenskaMontering av drivning[4-14] Se monteringsplan (illustrationer).Justering av tandremsspänning[15-] Lossa säkringsmuttern (23) sålångt att tandremmen (5) inte längreligger på styrskenan (10) och attden är lätt sträckt.Montering[17-29] Se monteringsplan (bilddel).Säkra drivningen efter det attden lyfts upp till taket och stöttats,mot nedfallning, med lämplig utrustning.Kontrollera infästningen i takoch fall ännu en gång efter montering[23,24,29].PortanslutningFör portanslutning står, allt efterporttyp, motsvarande monteringssats tillförfogande. Utför portanslutning enligtmotsvarande, bifogad instruktionsbok.Om porten inte kan kopplas inmåste meden (4) köras i stängningsriktningmed hjälp av knapp 2 på handsändareneller så måste meden låsas upp.Koppla porten för genomförandet avprovkörning [38]. Om gränsläget manövrerasoavsiktligt måste stickkontaktendras ut ung. 2 sek. (=Reset).Manövrering av portstyrningDemontera ljusinsläpp[30-] Koppla ur ljusinsläppet (1.2).[32] Kartong med handsändare (2) ochantenn (8) plockas ur. Återmonteraljusinsläppet först efter igångsättningen[67-].Manövrerings- och hänvisningselement[33]F1 Vridpotentiometer „ Kraft stäng“F2 Vridpotentiometer „ Kraft öppna“1 Ljusdiod (röd)2 Knapp „Program“3 Knapp „Impuls“4 Ljusdiod „Nät“ (grön)5 LED-indikatorP DIP -brytareExterna anslutningar [34]1 Impuls2 Delöppning3 Säkerhetslist/ljussensor4 Nödstopp5 Antenn A = antennE = jordningAnsluta antenn[35] Anslut antenn (8) på extern anslutning(5, vänster anslutning A).Nätanslutning[36] Anslut stickkontakten. Den grönaljusdioden „Klar“ (4) måste lysa,driftsljusen blinkar 4 gånger.Innan manövrering av drivningenska man säkerställa att varkenperson, djur eller annat hinder befinnersig i portens rörelseområde.Grundinställning (memoreringav gränslägen och kraft)Portdrivningen måste vara anslutentill porten för grundinställning.Vid inlärning/programmering saknasskydd via kraftavstängning.Den finns två inlärnings/programeringsmöjligheter:• med handsändare [38]• utan handsändare [39-42][37] Kontrollera med en skruvmejsel imotsolsriktning om vridpotentiometern(F1 och F2) står på minimalanslag.Programering/inlärning medhandsändareKnapp 1: Död mans grepp och finjustering„UPP“Knapp 2: Död mans grepp och finjustering„NER“Knapp 3: Bekräftelse (spara)Knapp 4: Bekräftelse (spara)Gränsläge „UPP“[38] Tryck på knapp 1 och håll den intryckt– dörren öppnar sig. I detögonblick när önskat läge „UPP“har nåtts släpper man knapp 1.Korrigering av läge „UPP“ kangöras via knapp 2.Bekräfta gränsläget för „UPP“ genomen kort tryckning på knapp 3eller 4 – driftsljusen blinkar 3 gånger.När gränsläget för „UPP“ memoreratsrör sig porten automatiskti stängningsriktning. Portdrivningenstannar automatiskt när korrektstängningsposition uppnåtts.30

More magazines by this user
Similar magazines