01_DB_Text_Norm_Ultra exc(E3500) - Crawford Garageporte

crawfordgarageporte.dk
  • No tags were found...

01_DB_Text_Norm_Ultra exc(E3500) - Crawford Garageporte

Svenska1-kanals drivning[45] Första knappen har programmerats.Flerkanalsdrivning[46] 2-kanals drivning: Programmeraförsta, andra eller utvald knapp.[47] 3-kanals drivning: Programmeraförsta, andra, tredje eller utvaldknapp.[48] 4-kanals drivning: Programmeraförsta, andra, tredje eller fjärdeknappen.Radera alla programmerade radiovågskommandon(endast vid behov)[49] Knappen för ”Program” (2) aktiverasi minst 5 sekunder. Den rödaljusdioden (1) blinkar snabbt i 2sekunder och slocknar – nu är raderingsförloppet(tidsåtgång ca 5sek.) avslutat. Samtliga programmeradehandsändare är raderade.Extra inställningarPortdrivningen levereras från fabrik meden grundinställning och samtliga DIPbrytare(P) står i läge ”FRÅN”.Vid behov kan följande extrainställningargenomföras med hjälp av vridpotentiometern(F1,F2):[50] Säkring för hinder (F1, F2)Förvarningstid (P, brytare 3)Delöppningstid (P, brytare 4)Stängningsautomatik (P, brytare 5)Ljustid (P, brytare 6)Mjukdrift i stängningsriktning(P brytare 7 och 8)Funktion för ingång av ”Säkerhetslist/ljussensor/optisksensor”(P, brytare 1 och 2).Inställning av säkring för hinderKraften för stängnings- och öppningsförloppetav porten kan ställas in med vridpotentiometern”kraft ner” (F1) och ”kraftupp” (F2). Från fabrik är styrkan inställdpå minimivärde och måste, i normalfall,inte ändras. I denna position ska en lättgåendeport löpa problemfritt och får intebli stillastående utan påverkan av ett hinder,inte heller ändra drivriktning.Innan någon annan inställning genomförsmåste porten kontrolleras beträffandegångbarhet och funktion och justerasordentligt.Vid behov kan säkringen för hinder ställasin högre enligt följande:[51] Kontrollera med en skruvmejsel imotsolsriktning om vridpotentiometern(F1 och F2) står på minimalanslag.[52] Öka inställningsvärdena med vridpotentiometrarnaF1 och F2 såmycket att porten löper problemfritttill båda gränslägena. Maximalt tillåtnavärden enligt normerna EN12 453 och 12 445 ska mätas medlämpligt mätinstrument och får inteöverskridas.Om fabriksinställningen av vridpotentiometernF1 och F2 ändras skade uppkomna krafterna vid stängningskanternamätas, se arbetsmoment[52]. Överskrids värdena enligtnormerna måste extra säkerhetsanordningar(t.ex. ljussensorer, optiskasensorer, säkerhetslister) installerasoch användas.Inställning av förvarningstiderVid inkopplad förvarningstid lyserför varje befallningskommando endastdriftsljusen. 4 sekunder därefter startarmotordriften (fabriksinställning: 0 sekunder).[53] Inställning av förvarningstid medbrytare 3:Läge ”Till” = 4 sekLäge ”Från” = 0 sek.Inställning av delöppningDelöppning är sträckan från det att portenblir stående från stängningsläge tillett delöppningsläge.Delöppning fungerar inte i sambandmed automatisk stängning.För att kunna genomföra en delöppningav porten måste antingen aggregatet förkommando (t.ex. väggbrytare) ansluts tillden externa anslutningen ”Delöppning”(2) eller så måste den andra kanalen påhandsändaren programmeras. Tryck påknappen ”Program” (2) och därefter påknappen ”Impuls” (3) – ljusdioden 2 påLED blinkar. Aktivera en ännu ej programmeradknapp (knapp 2, 3 eller 4) påhandsändaren inom 20 sekunder – LEDindikatorn lyser (beroende på mottagningsstyrkamed upp till 7 ljusdioder). Nuär handsändaren korrekt programmerad.[54] Inställning av delöppningstid medbrytare 4: Öppna porten frånstängningsläge och brytarläge”Från” med Impuls (handsändare/kommandoaggregat). När önskatdelöppningsläge uppnåtts stannasportdrivningen och brytaren ställs iläge ”Till”.För att ändra en inställd delöppningstidska porten ges kommando förstängning och brytare 4 aktiveras i läge”Från”. Ställ in ny delöppning enligt tidigarebeskrivning.Inställning av stängningsautomatikStängningsautomatiken är en styrfunktionsom kör porten från öppningsläge tillstängningsläge. Tidpunkten för stängningär fritt inställbar med brytare 5 (från2 sek. till max. 8 min.) I fabriksinställningenär stängningsautomatiken urkoppladoch brytare 5 befinner sig i läge”Från”.Drift med stängningsautomatikär bara tillåtet om en extra säkerhetsinstallationgörs (ljussensor/optisksensor/säkerhetslist) [58-].32

More magazines by this user
Similar magazines