En säkrare arbetsmiljö med Hiab-kranar - Hiab AS

hiab.no
  • No tags were found...

En säkrare arbetsmiljö med Hiab-kranar - Hiab AS

Hiabmethodk u n d t i d n i n g 1 / 2 0 1 0En säkrarearbetsmiljö medHiab-kranar06Högspecialiserade Hiab-kranar förPålitliga partner garanterar12 16 30energibranschens unika behovfortlöpande utvecklingFrån skidor till EttCargotec


Innehåll04 Cargotec i vardagenSamarbete06 En säkrare arbetsmiljö med Hiab-kranar09 Bronij får den första supersäkra Hiabkranen10 Cargotec i Hong Kong: Fokus på serviceLösningar12 Högspecialiserade Hiab-kranarskräddarsys efter energibranschensunika behov15 Cargotec utvecklar tjänster för allakundsegmentHållbarhet16 Pålitliga partner garanterar fortlöpandeutveckling18 Hållbart lastflöde18 Polsk anläggning visar vägen19 Mindre bränsle, mer kapacitet ochhastighetPartnersamarbete20 Förståelse av lokala villkor ochutmaningar22 REINERT Logistic och Cargotec – på vägmot toppen24 Klara, färdiga, gå: Vem blir den 25:evinnaren i virkeslastning 2010?26 Världen runt28 En dag i livet: djupgående kunskaper påett kick30 Hiab: Från skidor till Ett Cargotec32 Nyheter: de senaste lanseringarna ochinnovationerna35 Östersjön: Från problem till möjlighet062028Förståelse av lokala villkoroch utmaningar – nyckeln tillframgångZAEL förlitar sig på Cargotecs expertis inom fordonslösningarför avfallshantering i Kina.10 30Omslag: Kranoperatören TommiLyytikäinen fotograferades avSusanna KekkonenHiabmethodHiab Method är Cargotecs kundtidning med en upplaga på cirka 20 000 exemplar. Redaktion: Maija Eklöf (chefredaktör), Heli Blomberg,Elizabeth Gibson, Katarina Hoel, Bettina Kuppert, Hervé Lherondel, Zaloa Malaxetxebarria och Letty Wong. E-post till maija.eklof@cargotec.comMedarbetare i detta nummer: Marja Berisa, Elva Liu, Heli Malkavaara, Roger Moggs, Ronald Verzijl, Ralf Vester, Minna Vilkuna och Shirley Xu. Layout: MilttonTryckt av Lönnberg, Finland. Åsikter som uttrycks av reportrar eller personer som intervjuas representerar inte nödvändigtvis Cargotecs åsikter.


FörordDen vikande trenden har vänt och nu ser vi tydliga positiva tecken på lasthanteringsmarknaden.Trots utmaningarna på marknaden i fjol fortsatte vi i egenskap av marknadsledareatt investera i FoU för att säkerställa vår framtida tillväxt. Ett nära samarbete medvåra kunder har gjort det möjligt för oss att införa nya funktioner och tekniska lösningarför Hiab-kranar. Alla dessa nyheter har införts i överensstämmelse med det nya maskindirektivetoch lyftkransstandarden EN 12999:2009. Vi anser att det är av största vikt att tanya säkerhetsstandarder på allvar utan att göra avkall på effektiviteten.Foto: SAMI KULJUEn viktig anledning till vår framgång har alltid varit vår förmåga att förstå våra kundersverksamheter och att utveckla högspecialiserade tillämpningar för olika behov. Effektivutrustning möjliggör också mer produktiva och hållbara processer. Ett bra exempelpå detta kommer från Kina där Cargotec har byggt upp nya lösningar för hantering avsamhällsavfall tillsammans med lokala samarbetspartner.Vår framtida framgång förutsätter att vi fortsätter att ha ett nära samarbete medvåra kunder. Vi kommer att minska effekten av marknadens svängningar genom attlyssna ännu mer noggrant på våra kunder. Vår lokala service, vårt nära samarbete medkunderna och vår närvaro i det globala lastflödet förstärker vår förmåga att förutsekommande trender och morgondagens lasthanteringsbehov.Unto AhtolaVd, Industrial & TerminalCargotec faktaCargotec effektiviserar lastflödena tilllands och till sjöss – överallt där lastfraktas. Cargotecs dottervarumärken,Hiab, Kalmar och MacGregor, är erkäntledande inom lasthanterings lösningarvärlden runt.www.cargotec.comEMEA och APAC har nästan samma storlekNyckelsiffror i januari–mars 2010 Kvartal 1 2010 Kvartal 1 2009 2009Orderingång, miljoner euro 598 456 1 828Orderbok, miljoner euro 2 239 2 772 2 149Försäljning, miljoner euro 555 675 2 581Rörelseresultat exkl. omstrukturering, miljoner euro 15,8 15,0 61,3Rörelsemarginal exkl. omstrukturering, % 2,8 2.2 2,4Rörelseresultat, miljoner euro 13,5 6,2 0,3Kassaflöde från rörelse, miljoner euro 46,5 59,6 289,7Räntebärande nettoskuld, miljoner euro 336 510 335Resultat per aktie, euro 0,13 0,01 0,05Försäljning efter rapporterande segment, första kvartalet 2010 % Försäljning efter geografiskt segment, första kvartalet 2010 %Marine 43 % (32 %)• Utrustning 82 % (75 %)• Tjänster 18 % (25 %)Industrial & terminal57 % (68 %)• Utrustning 64% (74%)• Tjänster 36% (26%)APAC 40 % (29 %)Amerika 18 % (17 %)EMEA 42 % (54 %)Hiab är globalt marknadsledande inom vägburna lasthanteringslösningar. Sortimentet omfattar Hiabs lyftkranar, Hiabs Logliftoch Hiab Jonsereds skogs- och återvinningskranar, Hiabs Multilift-lastväxlare, Zepro, Waltco, Focolift och Del bakgavellyftarsamt Hiab Moffett och Princeton PiggyBack® påhängstruckar.


We keep Cargo on the moveÄnnu en stressig dag på familjeföretaget Caseificio Gennarisom tillverkar ost i italienska Parma.Foton: KATI LEINoNENCargotec i vardagenCargotecs lösningar finns med i resans alla skeden. Viär stolta över den viktiga roll vi spelar vid transport avgods, till exempel parmesanost från ett familjeföretagsom tillverkar ost i Parma i Italien till ett middagsbord iHelsingfors i Finland.Där gods förflyttas finns Cargotecs innovativaoch starka hanteringslösningar.Cargotecs omfattande sortiment av utrustningoch tjänster finns med i varje länk avtransportkedjan, på land och till havs. Mycketi vår omgivning – från konsumentvaror tillråmaterial – har hanterats av duktiga operatörersom använder Cargotecs lösningar.4 Hiab Method


samarbeta”Cargotecs team ligger nui täten. Företaget banarvägen för sina kunder ochsamarbetspartner och delarmed sig av sin expertis.”6 Hiab MethodFoton: JoHN ToLLIN


En säkrare arbetsmiljö med Hiab-kranarHela Hiab-kransortimentet frånCargotec uppfyller kraven för detnya maskindirektivet 2006/42/EGoch kranstandarden EN 12999:2009.Cargotecs produktutvecklingsteamhar lagt ned många arbetstimmar påatt omsätta det nya maskindirektiveti praktiken. Därför har kranarna nuutrustats med de nya funktioner somkrävs. De ökar också användarnassäkerhet och produktivitet.Maskindirektivet ger en rättslig grund för harmoniseringen av viktigahälso- och säkerhetskrav för maskiner på EU-nivå. Detta sker genom enkombination av obligatoriska hälso- och säkerhetskrav samt frivilligaharmoniserade standarder. Det nya direktivets huvudsakliga syfte är atträdda liv genom att minimera antalet arbetsplatsolyckor.Säkerhet och produktivitet i första handAlla kranar som tillverkas måste uppfylla kraven i direktivet från ochmed den 29 december 2009. Dessutom måste samtliga tillverkareutföra en risk- och överensstämmelsebedömning, styrka överensstämmelsemed säkerhetsstandarder och tillhandahålla all den dokumentationsom krävs. ”Eftersom det inte fanns någon övergångsperiod villevi se till att vi var helt uppdaterade, korrekt informerade och att vi uppfylldekraven i tid”, säger Bengt Söderholm, produktchef för lyftkranarvid Cargotec.Ju bättre stabilitet, desto högre kapacitetDet nya maskindirektivet ställer strikta krav på stabilitetsövervakningoch säkerhet. Följaktligen har många nya funktioner och tekniskaDe nya maskindirektivskraveni ett nötskal• Ansvar för förutsebar felaktiganvändning av produkten• Övervakning av stabilitet ochstödbensutrustning• Högre dokumentationskrav• Krav på att ange bullernivåer• Trasiga givare måste utlösa stopp• Ökade krav på givare• Ansvar för provning vid slutligmontering och dokumentationHiab Method 7


”Den tekniska lösningen valdes med tanke på krananvändarnas behov”, säger produktchef Bengt Söderholm (längst till höger).Från vänster: Madeleine Sahlin och Mattias Sjöberg som arbetar vid monteringsbandet vid Cargotecs MAU-enhet i Hudiksvallsamt maskindirektivsamordnare Hans Ohlsson.lösningar införts på Hiabs kranar för attgöra dem mer produktiva och säkrare föranvändarna.En av de nya, innovativa funktioner somkonstruerats för last- och återvinningskranarär Variabel stabilitetsbegränsning (VSL). Detär en ny säkerhetsfunktion som reglerar kranenskapacitet i förhållande till stabiliteten. Ivissa fall kan den även utvidga arbetsområdet.En krananvändare kan t.ex. ha en kran somhar högre kapacitet i vissa redan avgränsadearbetsområden eller välja ett smalare stödbensutdraggenom att avstå från viss kapaciteti andra. VSL maximerar kapaciteten i förhållandetill stabiliteten genom att mäta hur långtstödbensutdragen skjuts ut och säkerställeratt benen står stadigt på marken. Kranoperatörenkan därför fokusera på det arbete somska utföras medan SPACE-systemet övervakarfordonets stabilitet. Dessutom skyddar VSLinte bara kranoperatören utan även personer inärheten samt kranen och fordonet genom attsäkerställa stabiliteten vid lasthanteringen.”Den tekniska lösningen valdes med tankepå krananvändarnas behov. SPACE-systemetkonstruerades t.ex. på ett sådant sätt att detinformerar operatören om utrustningens status.Dessutom utfördes omfattande laboratorietesterför att säkerställa komponenternaskvalitet. Å andra sidan visade fältstudier att delösningar som valts fungerade enligt planeni svåra miljöer samtidigt som de klarade vårahårda kvalitetskrav. Testerna utfördes i närasamarbete med operatörer som gav värdefulloch positiv feedback”, säger Söderholm.En investering som gagnar allaFör Cargotec handlar överensstämmelse medmaskindirektivet i sista hand om fortlöpandeutveckling av slutanvändarnas säkerhet ochproduktivitet. Nya funktioner som utvecklasi överensstämmelse med maskindirektivetgagnar inte bara Hiabs kranar utan även partnersom installerar våra kranar. ”Den nya satsenför extra stödbensutrustning har t.ex. allafunktioner som krävs för överensstämmelsemed maskindirektivet. Det gör det enklareatt göra en byggnation som uppfyller det nyadirektivet.”, förklarar Söderholm.All nyckelpersonal vid Cargotec har fåttutbildning inom maskindirektivet, dess följdersamt tillhörande dokumentation, installationskravoch nya kranfunktioner. Cargotecsteam ligger nu i täten. Företaget banar vägenför sina kunder och samarbetspartner ochdelar med sig av sin expertis.”Vi bryr oss om våra kunder och de bör alltidha tillgång till de mest avancerade tekniskalösningar som finns. Genom att uppfylla kraveni maskindirektivet är vi också förbereddapå att hjälpa våra kunder och partner att uppfyllakraven. Resultatet är en ännu säkrarearbetsmiljö vilket möjliggör lättare installationeroch ökad kapacitet inom vissa arbetsområdensamtidigt som vi ser till att våra kranarär användarvänliga. Det är fördelar somkommer att gagna våra kunder och partner”,sammanfattar Söderholm.8 Hiab Method


Det uppgraderade operatörsskyddssystemet (OPS) ger ytterligare säkerhet genom att definera en ”virtuell skyddsbur” som kranen förhindras rörsig in i. Med OPS är det nu möjligt att anpassa skyddsburen ytterligare genom den nya möjligheten att blockera flera sektorer i olika storlekar. Dennya funktionen ger operatören ett klart bättre skydd när kranen manövreras från en fast manöverstation. Dessutom kan den nu även användas föratt skydda lastbilshytten, flaket eller annan utrustning på fordonet.Bronij får denförsta supersäkraHiab-kranenFör att göra arbetet medcontainrar säkrare ocheffektivare har Bronijlastbilenutrustats meden fjärrstyrd Hiab XS 111E-3 HiDuo-kran. Kranenuppfyller samtliga kravenligt maskindirektivet.Uppfyllandet av maskindirektivet och dennya, harmoniserade lyftkransstandarden EN12999:2009 var avgörande då Bronij InfraB.V.:s styrelse beslutade sig för den här lyftkranen.Bronij Infra är ett nederländskt företagsom är specialiserat på leverans, installation,underhåll och testning av underjordiskaavfallscontainrar samt små och distriktsbaseradepumpstationer. Leonard de Nijs på BronjiInfra säger: ”Vi arbetar för olika offentligägdaföretag som sätter klara europeiska standarder.Vi inspekterar ett stort antal underjordiskacontainrar varje dag och följer destrikta riktlinjer som upprättas för detta. Omreparationer behövs utför vi dem omedelbartoch inspekterar sedan containrarna enligt vadsom har avtalats”.Inköpet av den nya DAF-lastbilen följersamma genomtänkta tillvägagångssätt. ”Det ären lastbil med enEEV-dieselmotorsom är renareoch kan användasi lågutsläppszoner i städer, vilket är något somblir allt viktigare för våra kunder. Med Hiabslyftkran uppfyller vi även det nya maskindirektivetoch standarden EN 12999:2009.Våra kunder är bekanta med de nya bestämmelsernaoch de tas även allt oftare upp ianslutning till anbudsförfarandena. Allthandlar om en högre säkerhetsnivå, och detär en nyckelfråga idag”, förklarar De Nijs.Den nya DAF-lastbilen ska användas förreparationsarbete. De verktyg och reservdelarsom behövs förvaras behändigt bakom hyttenpå lastbilen. Detta gör att det finns nogmed utrymme för ett tillräckligt stort flak ochatt bakmontera kranen. ”På så sätt kan kranensfulla räckvidd användas, och arbetet kanutföras på ett säkert sätt eftersom man kankomma nära med lastbilen. Diverse nya teknikerhar tillämpats på kranen för att säkerställaatt säkerhetskraven uppfylls. Detta gällerfunktionen Variabel stabilitetsbegränsning(VSL) som aktiveras om fordonet inte står korrektoch stadigt på marken, eller om operatörenvill lyfta en mycket tung last i en specifikvinkel. I dessa fall tänds en röd varningslampapå kranens instrumentbräda och fjärrmanövreringenför att i god tid varna operatören om denmycket tunga lasten. Detta kan ibland inträffavid vårt servicearbete eftersom containernkan vara fylld av stenar, trädgårdsavfall ellerannat tungt avfall när vi tillkallas. Det är bra attman inte kan lyfta mer än vad som är tekniskttillåtet.En annan åtgärd som främjar säkerhet ärde blinkande lysdioderna på stabilisatornsben och CWI-varningssystemet (Cabin WarningInterface) som aktiveras om kranen ärpå en högre höjd än fyra meter och förarenförsöker att köra vidare. CWI-systemet aktiverasäven om stödbenen inte befinner sig itransportposition när föraren försöker köravidare. För oss är de mycket goda köregenskapernahos kranen och fjärrstyrningen minstlika viktiga. Allt detta är aspekter som gör detsäkrare att arbeta med kranen”.Hiab Method 9


Frågor och svarpanjer för industriprodukterna på denlokala marknaden. Dessutom kommervi att förbättra Cargotecs After Salesservicei APAC och sätta fart på vårtbackup-team för att lansera heltäckandeunderhållstjänster för våra kunder”,tillägger han.Högst upp: Gordon Wu, chef förEver Win Harvest (till vänster), taremot återförsäljarcertifikatet frånKen Loh, vice vd, APAC, Cargotec.Mitten: Den lycklige vinnaren iHiabs lyftkranshanteringstävlingheter Lam.Höger: Tävlingen krävdehög precisionsförmåga avkranoperatörerna. Uppgiften varatt plocka upp så många äggsom möjligt från flaskor somhade placerats på pelare.Samtal medTsang frånHong KongI Hong Kong är nio av tio kranarutrustade med skopa en Hiab.Tsang Ah Dee, ordförandeför Ah D Transportation Co.Limited har arbetat inom transportbranscheni över 20 år.Hans företag äger över 30 Hiabkranarmed skopa. Han påpekaratt han kommer att köpa merutrustning i framtiden för attmöta den planerade tillväxtenav verksamheten.F: Kan du beskriva ditt företagsverksamhet lite grann?S: Vårt företag äger just nuomkring 45 kranbilar. När vi fårprojektkontrakt – exempelvisjordskredsolyckor och anläggningsprojektm.m. – skickar vivår kranbilar till platsen. Vi hyräven ut fordon.F: Vilken typ av Hiab-produkteranvänder ditt företag?S: Vi har använt Hiab-kranar iflera år och har varit nöjda medden höga kvaliteten och hållbarheten.När Hiabs lyftkranarblev tillgängliga i Hong Kong förtre år sedan beställde vi någraför att pröva. Vi har ännu intefått några klagomål på lyftkranarnasprestanda.F: Vilken faktor är den viktigastenär man överväger attköpa en ny kran?S: För mig är det viktigt medsäker och användarvänlig drift.Jag beaktar också maskinensprestanda och och servicenivån.Tillgänglighet av reservdelaroch service blir allt viktigareeftersom maskinen, oavsett hurgod kvaliteten är, påverkas avden dagliga driften. Snabb ochbra service är därför mycketviktigt.Dra lärdom av historienLeung som nu är 82 år har varit ordförande för Hong Kong Kowloon & N.T. Grab-Mounted LorriesAssociation Limited i över 30 år. Leung som har köpt in over 100 kranar under årens lopp, har settutvecklingen av lyftkranar i Hong Kong: ”Jag köpte den första Hiab-kranen 1970”, berättar han för ossoch tillägger: ”Hiabs stålkvalitet är mycket hög: stålet är lätt och flexibelt att applicera.”Hiab Method 11


LösningHögspecialiserade Hiab-kranarsom skräddarsytts för energibranschensunika behovEtt ledande nederländsktenergibolag, NederlandseAardolie MaatschappijB.V. (NAM) har köptfem högspecialiseradetjänstefordon som harutvecklats av Cargotec,samtliga försedda med tvåspecialkonstruerade Hiabkranar.Vid olje- och gasleveranser är tiden avgörandeoch säkerheten livsviktig. Detta gäller särskiltvid reparation och underhåll av brunnar somanvänds för att utvinna naturgas och olja somlevereras till bostäder i hela världen.NAM Well Service är serviceavdelningenhos NAM – Nederländernas största gasproducent.Avdelningens huvudsakliga roll äratt se till att alla olje- och gasbrunnar somföretaget ansvarar för alltid fungerar. Dettakan innebära regelbundet underhåll ellerakuta reperationer och båda kräver wire linewell intervention, ett ingrepp i brunnen somgörs med kabelstyrd utrustning som firasned i brunnen.Cees Mollema, avdelningschef vidCargotec EMEA kundlösningar, säger: ”Närdet uppstår problem i en brunn finns det trealternativ: att försöka repareraskadan med hjälp av kabelstyrdutrustning, byta ut hela stigarrörsektioneneller borra ettnytt hål. Med tanke på detta ären snabb och effektiv repareringslösning ochett effektivt löpande underhållsprogram självklartatt föredra.”Den grundläggande principen för att underhållabrunnar har varit densamma i 100 år.Tekniken omfattar en stålvajer som förs ner tillett djup på upp till fyra km under jordens ytaför att rengöra, reparera eller ersätta den delsom har skadats. Under service- eller reparationsprocessenkan gas komma ut i luften ochdet är därför absolut nödvändigt att inga gnistoruppstår. Vid ingrepp av detta slag är säkerhetenen topprioritet.Unik lösningEn viktig del vid underhåll eller reparation avledningar är de servicefordon som användspå platsen. I dem förvaras de verktyg somanvänds under processen. Fordonen är vanligenutrustade med en förlängd kranarmsom stöder och styr ledningen när den förs ini brunnen. Sedan 1994 har sju DAF-lastbilarsom försetts med Hiab-kranar haft detta uppdraghos NAM Well Service. Efter 16 år medimponerande service beslutade företaget attdet var dags att uppgradera fordonsparken.Företaget anlitade Cargotecs beprövadetjänster för att utveckla en produkt somanvände Hiabs teknik för lastbilsmonteradekranar. Efter ett omfattande utvecklingsochmodifieringsarbete föratt uppfylla behoven hosNAM Well Service lyckadesCargotec konstruera, byggaoch leverera fem nya lastbilarmed oöverträffade specifikationer.Den slutliga lösningen omfattar en DAFlastbildär två Hiab-kranar och en Rotzlervinschhar monterats. Den första Hiab-kranarmenär en lokalt modifierad variant av denoledade modellen H477 med en maxhöjd på21,3 m (behövs för att mata ledningen till toppenav smörjapparaten). Den andra är enHiab 055-MEWP som lyfter en arbetsplattformtill en höjd på 7,5 m.Genom att lägga till många specialfunktioner,fjärrmanövrering för samtliga funktioneroch certifiering för ATEX-zon 1 – som uppnåddesgenom att man såg till att all elström kan tasbort från både kranarmar och fordonschassi viddrift – är lastbilarna verkligen unika och erbjuderen skräddarsydd lösning som skulle kunnainnebära en revolution för kabelstyrda reparations-och underhållsåtgärder i hela världen.Arbeta tillsammansJan Kuipers, arbetsledare för ledningar vidNAM Well Service säger: ”Tidigare användevi servicelastbil från en annan leverantör,men prestandan, servicen och tillgången tillreservdelar var undermålig. 1994 utveckladeHiab en ny kran som kan monteras på en lastbilsom är perfekt för användning inom oljeochgasindustrin tack vare den långa kranarmen.Vi beställde sju sådana kranar sommonterades på DAF-lastbilar och de har fungeratbra i många år.”Den senaste beställningen, som var ettresultat av ett lyckat samarbete mellan NAMoch Cargotec, tar vår service kapacitet till nya12 Hiab Method


”Med både en meWP-kran ochen teleskopkran på sammafordon behövs inga ställningarbredvid brunnen.”Hiab Method 13


Genom att arbeta för att uppfylla behovenhos NAM Well Service lyckades Cargoteckonstruera, bygga och leverera fem nyalastbilar med oöverträffade specifikationer.Fjärrmanövreringssystemet är ATEX-certifierat och göratt operatören på arbetsplattformen kan styra kranenoch installationsprocessen ovanför den anläggning somunderhålls med otrolig precision.nivåer när det gäller vår svarshastighet ochsäkerhet för de som arbetar vid brunnen.De två företagen hade ett nära samarbeteunder hela utvecklingsstadiet och varje gångvi ställde en fråga eller behövde anpassa specifikationernahade Cargotec svaret. Resultatetinnebär att när det behövs är ett område på upptill 7,5 meter från borren helt fri från elektriskström.”Säkerhetsfördelarna med en lösning somcertifierats enligt ATEX-zon 1* är livsviktiga ivår explosionsfarliga arbetsmiljö. Ingen annantillverkare kunde uppnå den här nivån av elektriskaprestanda.”Med både en MEWP-kran och en teleskopkranpå samma fordon behövs inga ställningarbredvid brunnen.” Leverantörer behöver intelängre kontaktas och samordnas eftersom ettfordon nu omedelbart kan skickas till brunnenför att lösa situationen. NAM Well Service kannu arbeta helt självständigt. Vi har dramatisktreducerat svarstiderna för nödreparationer ochvi kan vara mycket mer flexibla när vi planerarrutinunderhållet”. Cees Mollema, avdelningschefvid Cargotec EMEA kundlösningar, säger:”Sedan inköpet har alla fem fordonen använtsfem dagar i veckan. De finns ingen anledningtill varför lastbilar som dessa inte skulle kunnaanvändas av vilket brunnserviceföretag somhelst som letar efter ett effektivare och säkrarealternativ till klassiska metoder”.*ATEX-direktivet utgörs av två EU-direktiv om utrustning somsäkert kan användas i explosionsfarliga omgivningar.Kabelstyrda ingreppKabelstyrda ingrepp behövs när en komponent i en olje- eller gasbrunn behöver rengöras,repareras eller bytas ut. De stora djupen där problem kan uppstå och de stränga säkerhetskavenvid ingreppen gör processen mycket komplicerad.När en brunn har borrats, matar man in en stålinsats i hålet. Insatsens diameter minskarstegvis ju djupare ned i brunnen man kommer. Längst ned finns en perforerad insats som gör attoljan eller gasen i källan kan stiga till ytan.På anläggningen på markytan ovanför källan finns bl.a. anslutningar för produktionsslangar,källans huvudkranar och anslutningar för den kabelstyrda utrustningen, som förs in i brunnen viasmörjanordningen, som består av sektioner av trycktestat rör. Med denna utrustning kan manutföra ingrepp på brunnen med fullt brunnstryck.14 Hiab Method


insynCargotec utvecklartjänster för allakundsegmentStefan Gleuel, som nyligenhar utsetts för att utvecklaCargotecs tjänster globalt för allakundsegment, koncentrerar sigpå att skapa en driftsmodell somgagnar all kundverksamhet. Dettagör att bästa praxis kan överförasoch synergieffekter mellan olikaserviceoperationer kan identifieras,samtidigt som hänsyn tas till deolika affärsmodeller som finnsinom Cargotecs företag.Foto: SAMI KULJUCargotec utvecklarsin serviceverksamhetytterligare. Hiaboch Kalmar slogsnyligen sammantill affärsområdetIndustrial &Terminal. Redan i dag kan man se de kundfördelarsom uppstod när Cargotec skapadeett bredare och konkurrenskraftigare utbudav tjänster genom att överföra bästa praxisoch identifiera synergier.”Kunderna kommer att kunna dra nytta avde snabba svarstiderna som uppnås med enstörre grupp av kvalificerad servicepersonal”,säger Stefan Gleuel, Cargotecs vice vd förServices. ”Ingenjörerna kommer att få ökatansvar och ett mer varierat arbete genomsina nya kunskaper, vilket leder till att de blirmer nöjda med sina uppgifter och får störreanställningstrygghet. Vi har börjat att tvärutbildavår servicepersonal, särskilt serviceingenjörerna,och resultatet ser mycket bra ochlovande ut.””Vi har redan etablerat gemensammaaffärsutvecklings- och livscykeltjänster ochutvecklingen av reservdelar och logistik ärpå väg. Cargotecs regionala distributionscentrumför reservdelar erbjuder tillgänglighet,hastighet och kostnadseffektivitet inomreservdelslogistik som kommer att vara tillnytta för alla kundsegment. Nästa steg är attharmonisera centraliserad service när dettaär fördelaktigt”.Just nu pågår exempelvis ett program föratt kartlägga leveranstider för över 650 000reservdelar med flyg- och sjöfrakt via reservdelsknutpunkterinom den befintliga infrastrukturen.Detta kommer att ge viktiga dataför utveckling av tidszonsindelade distributionscentrumsom i sin tur slutligen skaleda till ett enhetligt distributionssystem förreservdelar.Gleuel och hans team har tillgång tillregister över kundernas reservdelsbehovoch regionala behov. Informationen analyserasoch vägs in när den bästa platsen förreservdels knutpunkter och satellitdistributionscentrumska bestämmas, tillsammansmed vilka lagernivåer som behövs.Ett integrerat tillvägagångssätt hjälperCargotecs servicenätverk att expandera pånya marknader. Detta kan nu göras på ett mereffektivt sätt utifrån Cargotecs perspektiv, tillexempel när man fokuserar på framväxandemarknader såsom Latinamerika och Afrika.”För att lyckas måste vi vinna affärergenom att vara bättre och mer konkurrenskraftigaän konkurrenterna”, fastslår Gleuel.”Dessutom är det viktigt att anpassa tjänsternaså att de återspeglar lokala kultureroch vanor, inte bara på regional nivå utanäven land för land och ibland även företag förföretag.”Hiab Method 15


hållbarhetParis i FrankrikePålitliga partner garanterarkontinuerlig utvecklingGDE Group, ett dotterbolagtill internationellaECORE Group grundadesav familjen Dauphin föröver ett sekel sedan. I dag ärföretaget ett av de ledandeåtervinningsföretageni Frankrike med över50 driftsanläggningar.GDE Group samarbetarmed Cargotecs avfallshanteringslösningarochanvänder toppmodernutrustning.Utmaningen för GDE Group är att produceraett material som kallas sekundära råvarorfrån insamlat avfall. Av gamla bilkarosser,hushållsapparater och industriellt metallskrottillverkar och säljer GDE Group t.ex.råmaterial till stålgjuterier. Gamla tidningar,kartonger eller avfall från produktion avtrycksaker omvandlar företaget till råmaterialtill pappersbruk. Kunder i denna branschinvesterar ständigt i nya tekniker och försökeratt förutse förändringar inom sektorngenom att använda den bästa tillgängligatekniken.Nyckelområdena för GDE Group, nu och iframtiden, är professionalism, noggrannhet,kvalitet, och framåttänkande samt toppmodernutrustning och teknik.En modern lastbilspark för olika syftenFör att alla uppgifter ska kunna skötas omfattarGDE:s utrustningspark 7 000 containrar,178 lastbilar, 123 släpvagnar, 205 påhängsvagnaroch 134 kranar och diverse andra föremål.De flesta av lastbilarna är 26-tonsbilar utrustademed en lastväxlare som används för attsamla in avfall eller med en kombination aven lastväxlare och en kran som utrustats medverktyg som kan hantera olika typer av containrar.GDE har dragit nytta av Cargotecs expertisinom avfallshanteringslösningar i fleraår och nu utgörs den största delen av GDE:sfordonspark av kranar och lastväxlare frånHiab. GDE har nyligen inlett ett moderniseringsprogramgenom att börja byta ut återvinningskranarnaHiab Jonsered 1020 ochlastväxlarna Hiab Multilift mot de nyare kranarnaHiab Jonsered 1620 Z som monteratsbakom hytten och med Hiab MultiliftXR21S-lastväxlare.Nära samarbeteHögklassig service är ett av GDE:s huvudsakligamål och företaget försöker att etablera ettnära samarbete med alla sina partner. Företagetinvesterar fortlöpande i forskning ochutveckling i syfte att förbättra kvaliteten, ochinvolverar regelbundet sina viktigaste partneri processen. Samarbetet med Cargotec är ettutmärkt exempel på detta.Andra områden som exemplifierar dettafinns inom påbyggnation, installation ochservice. De flesta av installationerna försäkrasav Cargotecs partner CORNU varsvd Gilles Lemarchand arbetar nära GDE:sGuillaume Leheudé för att utveckla slutprodukten.”Monteringsarbetet kräververkligen en expert när en kran och enlastväxlare används på samma lastbil”säger Guillaume Leheudé.Valet av partner för service efter försäljningär också ett mycket viktigt område förGDE och det är på detta område Cargotecutmärker sig. ”Vi har ett omfattande nätverkoch Cargotec finns på plats var vi än bedrivervår verksamhet. Om något går söndereller något liknande inträffar måste det finnasnågon som är pålitlig och som kan ingripasnabbt och effektivt”, tillägger Leheudé.Fullt utbildade förare germaximal prestandaAlla lastbilar hos GDE har en hög utnyttjandegrad,och ofta kan det vara svårt att nå arbetsplatsen.Antalet produktionscykler under envanlig dag innebär att kvaliteten och hållbarhetenhos den utrustning som används måstevara den allra bästa.Tillämpningarna och den mångfaldav verktyg som används kräver en högfärdighets- och erfarenhetsnivå hos förarna.För att kunna skapa goda arbetsvillkor ochmaximalt resultat planerar GDE allt in iminsta detalj. Exempelvis behöver inte förarengå ut ur fordonet för att nå manöverplattformenpå Hiab Jonsered-kranen. Ett smartplacerat trappsteg gör att operatören kanglida mot kranen och sedan lyfta upp avfallscontainernpå lastbilen. ”När man står mitt på16 Hiab Method


Hela GDE-teamet, ett ledandeåtervinningsföretag i Frankrike,är stolt över sin omfattandefordonspark med modernalastbilar där de flesta ärförsedda med kranar ochlastväxlare från Hiab. Frånvänster: Laurent Gosse, BrunoMesnard och GuillaumeLeheudé från GDE, MickaelNotelet, produktionschefför Hiab Jonseredåtervinningskranar och GillesLemarchand från CORNU.gatan ska man köra kranen ur parkeringsläge,placera containern på rätt plats och tömmaboxen så snabbt som möjligt eftersom trafikeninte väntar”, säger Laurent Gosse somhar arbetat för GDE som lastbilsförare sedan2004.som en hydraulhiss. Detta arrangemang göratt en erfaren förare kan vara på rätt plats föratt få en så bra överblick som möjligt och därmedöka effektiviteten och säkerheten.Pålitlig utrustning ökar effektivitetenHiabs kranar uppfyller stränga kravKranmodellen Hiab Jonsered 1620 Z uppfyllerGDE:s stränga krav. Gripsystemet för containrarsom är fulla med glas, kartong, papperoch annat material består av ett KM 920Kinshofer-verktyg. Kranen är naturligtvisparkeringsbar med verktyget.När föraren flyttar sig längs hytten befinnersig operatören på en manöverplattformsom höjs upp och sänks ned på samma sättHiabs kranar är kända för sin höga kvalitet,fina detaljer som säkerställer en pålitlig ocheffektiv prestanda i arbetet. Ett bra exempelpå detta är hydrauliken på Hiab Jonsered1620 Z som ger en mjuk drift och en hög hastighetvilket gör att jobbet kan slutföras på såkort tid som möjligt.Hiab Multilift XR21S-lastväxlare ger ocksåfantastiska fördelar med sin gripkrok medpneumatisk låskläpp, automatiska cykel ochfriktionsfri pådragning. Inget system är merTack vare noggrann planering behöver inte föraren lämnafordonet för att nå manöverplattformen på Hiab Jonseredkranen.pålitligt och den teleskoperande krokarmenkan hantera flera olika containerlängder. Demånga alternativen och funktionerna gerockså en hög effektivitetsnivå.Hiab Method 17


hållbarhetHållbart lastflödeFör Cargotec innebärhållbara resultat attgöra affärer och gekunder service medhög produktivitet ochpålitlighet genom helavärdekedjan. Hållbararesultat innebär även attutveckla lösningar somuppfyller kraven för dehögsta miljöstandarderna.I slutändan förstärkerdetta våra kundershållbara resultat.Cargotecs verksamhet handlar om att”keeping cargo on the move” på ett hållbartsätt. Eftersom den största miljöpåverkan uppstårvid användning av Cargotecs produkterär deras miljöpåverkan bland de viktigastefokusområdena – från idén till produktenssluthantering.Men vad innebär detta i praktiken och hurförstärker Cargotecs lösningar hållbarhetenför användarna? Hållbarhetschef KaroliinaLoikkanen förklarar.”Vi förstår kundens behov av arbetarsäkerhetoch miljöskonsamma lösningar, och dettastöder Cargotecs arbete för att öka kundernasenergieffektivitet och förbättra säkerheten ochuppföljningen”, säger Loikkanen.Hon fortsätter: ”Noggrann planering avlösningarna, antingen med övergripande lasthanteringsflödeni terminaler eller med separatutrustningsutbud, följs alltid av utbildningoch insatser av vårt omfattande nätverk föreftermarknadstjänster. På så sätt kan vi se tillatt vårt utbud verkligen fungerar på ett hållbartsätt”.När det gäller vilka kriterier som väglederCargotecs produktutveckling kan nedanståendeiakttas inom alla affärsområden.”Vi arbetar med våra kunder för attutveckla deras logistiska strukturer så att defungerar på ett smartare sätt, d.v.s. mer automatiseratoch effektivt. Dessutom stöder vårtutbildningsutbud och vår support hållbarhetenunder produktens hela livstid. Vårtmål är att vara normgivande när det gällerhållbarhet inom lasthantering”, sammanfattarKaroliina Loikkanen.Polsk anläggning visar vägenCargotecs nya anläggning i StargardSzczeciński i Polen kommer att bli företagetsflaggskepp inom energieffektivitet ochproduktionsteknik.MAU-enheten (multi-assembly unit) ären del av Cargotecs långsiktiga, globalaleveransstrategi och är en perfekt plats föratt nå de europeiska marknaderna. Dessutomkommer anläggningen hjälpa till att sänkaproduktions- och transportkostnaderna samtförstärka sourcingverksamheterna i centralaÖsteuropa.Stargard Szczeciński kommer att tas i drifti år och MAU-enheten tillämpar den senasteutvecklingen inom hållbar produktionsteknik,-process och -kvalitet.Exempelvis valde Cargotec en uppvärmningslösningmed koldioxidfriaträpellets för produktionsanläggningen.Alternativa energikällor förelproduktion har kartlagts och miljö-,hälso- och säkerhetsstandarderhåller på att utvecklas.Just nu bedrivs Cargotecs verksamheteri Polen från en hyrd anläggningi Goleniów-området. Den nyaenheten kommer att stödja produktionenav Cargotecs olika lasthanteringslösningar,främst Kalmar- ochHiabprodukter.Stargardprojektet utförs i närasamarbete med lokala och nationellamyndigheter.Stargard-anläggningen i Polen har en area på 41 hektar. Detcentrala läget hjälper till att minska transportkostnaderna.18 Hiab Method


Mindre bränsle, mer kapacitet och hastighetInstallation av en variabel pump i en ny Hiab-lyftkran eller eftermonteringav en gammal kran är ett klokt val. En automatisk och användarvänlig variabelpump kan sänka bränslekostnaderna markant.Hiab-lyftkranar tillverkas av stål med hög hållfasthetsom kombinerar hållbarhet med ökad lyftkapacitetoch lätthet. När ett hållbart styrsystem och en variabelpump läggs till blir slutresultatet en högeffektiv kranmed optimal bränsleförbrukning.Hiabs styrsystem Pro och HiPro gör det möjligt attanvända variabla pumpar i stället för klassiska fastapumpar. Detta ger bränslebesparingar eftersom envariabel pump alltid endast levererar det oljeflödesom behövs, baserat på den hastighet som operatörenanger för olika kranrörelser. Besparingarna per år kanvara flera tusen liter. Genom att dra ner på bränsleförbrukningenskyddas även miljön.En annan fördel hos den variabla pumpen är förmåganatt hålla oljans temperatur låg. Det innebär atttätningar, slangar och andra delar i hydraulsystemethåller längre.En variabel pump sparar in tusentals kronorKostnaden för att installera eller eftermontera envariabel pump är 10 000–20 000 kronor, men med deberäknade besparingarna på dieselolja bör lösningenha betalat sig själv efter 6–18 månader, beroendepå kranmodell och vilken typ av uppgifter kranenanvänds för.”I vårt FoU-arbete ingår att analysera och balanserautnyttjandet av lösningarna och hur mycket tidsom läggs på uppgraderingar och förbättringar. Uppgraderingsarbetetkan göras på en eller två dagar,så stilleståndstiden är inte lång”, framhåller LarsAndersson, chefsrådgivare hos Cargotec. Under de tresenaste åren har Andersson forskat om hållbarhetsaspekterpå lyftkranar. Han har dessutom arbetat medFoU i över 30 år.”Min åsikt är att lösningen med variabel pumpskulle kunna och borde användas mycket mer blandvåra kunder. Vi på Cargotec är redo att hjälpa vårakunder att förstå relationen mellan kranars ekonomi,bränsleförbrukning och den miljöpåverkansom de leder till”.Hiab Method 19


PartnersamarbeteShanghai i KinaFörståelse av lokalavillkor och utmaningar– nyckeln till framgångZAEL förlitar sig påCargotecs expertisinom fordonslösningarför avfallshantering i Kina.Hanteringssystem för fast avfall är en branschsom växer snabbt i Kina. Kinesiska storstäderbörjade att modernisera sina gamla, ineffektivaoch miljöfarliga metoder för ungefär tolv årsedan, och en av pionjärerna på detta områdeär Cargotec. 1998 började Cargotec Kina systematisktarbeta med att introducera nya ochmoderna metoder för avfallshantering sombaseras på kranar och lastväxlare i kinesiskastäder och för leverantörer av fullständiga lösningar.Utmaningarna med en enorm befolkningoch pågående urbanisering skapar ständigtnya krav på insamling och transport av avfalloch återvinningsbart material. Cargotec-teameti Kina baserar sina lösningar på en grundligsituationsanalys där lokala villkor och praktiskafrågor beaktas. Detta ger grunden till attbygga upp en kostnadseffektiv lösning för kundenutifrån den teknik som ger bäst prestandaoch samtidigt är miljövänlig. Ett bra exempel pådetta är Cargotecs långsiktiga samarbete medZAEL.Under de senaste sju åren har Cargotec Kinasamarbetat med Associated Engineers ZhuhaiS.E.Z. Limited (ZAEL) för att tilllhandahållatransportfordon för omlastningsstationer föravfall, en relativt ny bransch i Kina. ZAEL specialiserarsig på att konstruera och sälja omlastningsstationerför stora volymer. I Kina köps fordonensom används vid dessa stationer för det mestatillsammans med stationen ochdrivs av samma slut användare. Avdenna anledning görs projekteringenför fordonet också ofta avleverantören för omlastningsstationen. Samtidigtär installation av utrustning för särskilda ändamålpå fordon en mycket begränsad bransch iKina. Endast vissa myndighetsgodkända företagmed kinesiskt majoritetsägande får byggaoch sälja kompletta fordon för särskilda ändamål(SPV). Eftersom ZAEL inte har det myndighetsgodkännandesom krävs måste företaget förlitasig på andra SPV-företag som använder ZAEL:skonstruktion.En branschpionjärUnder de senaste sju åren har samarbetet mellanZAEL och Cargotec Kina omfattat Cargotecshjälp vid optimerad fordonskonstruktion, försäljningav Hiab Multilift-lastväxlare, samordningmellan ZAEL och ett myndighetsgodkäntSPV-företag, underhåll och service. ”När vi1998 började bedriva verksamhet i Kina varmoderna produkter och metoder för lasthanteringokända. Vårt försäljningsteam har under desenaste tolv åren varit tvungna att lägga myckettid och arbete på att utbilda marknaden i de nyametoderna. Detta tillsammans med den starktreglerade branschen för SPV-installation och-försäljning har krävt mycket energi och tålamodfrån vår försäljningsorganisation, förklararMinna Vilkuna, direktör för Cargotecsindustriverksamhet i Kina. ”Nu kan vi skördafrukterna av vårt arbete i form av snabbt ökandeförsäljning. När det gäller lastväxlare är vi t.ex.inte bara det företag som gjorde pionjärarbeteti branschen; vi är även marknadsledande.Vårt företag och våra varumärken är bland demest kända och respekterade namnen inombranschen”, fortsätter hon.Optimerade fordonslösningarFör sju år sedan började de första stora omlastningsstationernaför avfall att dyka upp i kinesiskastäder. Leverantörer av omlastningsstationermed horisontell komprimering, som ZAEL,var utsatt för hård konkurrens från leverantörerav stationer med vertikal komprimering.ZAEL:s första transportlastbilskonstruktion försina stationer baserades på det omoderna systemetmed en hydraulisk tryckplatta. ”När viförst började marknadsföra Hiabs Multiliftlastväxlaretill ZAEL började vårt försäljningsteammed ekonomiska jämförelser mellan fordonmed det gamla systemet med tryckplattoroch ett modernt lastväxlarsystem. Resultatettalade sitt tydliga språk: avfallslastbilskonstruktionenmed tryckplattor var för tung och inteoptimal för kinesiska vägar. Dessutom krävdesdubbelt så många fordon i jämförelse med omlastväxlare hade använts för att hantera sammamängd avfall. Med hjälp av dessa fakta kundevi presentera en bättre lösning för ZAEL:s ledning,baserad på Hiab Multilift-lastväxlare. Viövertalade dem att lämna det gamla systemetmed tryckplattor. Detta ledde så småningom tillatt fordon med tryckplattor slutade att användaspå hela den kinesiska marknaden”, förklararRen Guang Yuan, biträdande direktör förCargotec Kinas miljöförsäljningsavdelning inomIndustrial Business.Det första projektet för omlastningsstationerdär Cargotec aktivt hjälpte ZAEL att få kontraktetför en horisontell station med avlastarevar i Guilin. ”Vi arbetade med ZAEL:s experteroch ledning och hjälpte dem att utnyttja fördelarnamed vår lösning och produkt maximalt. Vibelönades därför med en beställning på 20 HiabMultilift lastväxlare från kunden, alla med enlyftkapacitet på 20 ton, för en stor omlastningsstationför avfall som finansierats med lån frånVärldsbanken”, förklarar Minna Vilkuna.20 Hiab Method


Cargotec har varit en av pionjärerna vid introduktionen av nya och moderna metoder för avfallshantering som baseras på kranar och lastväxlare i kinesiska städer.Cargotec är marknadsledande i Kina med sin serie av HiabMultilift-lastväxlare.Utvidgning av samarbetetOmfattningen av samarbetet mellan de två företagenhar utvidgats under åren. I dag finns elvastora omlastningsstationer i hela Kina som levereratsav ZAEL och som drivs med fordon somförsetts med Hiab Multilift lastväxlare. ”Genomvår förmåga att tillhandahålla konsultationföre försäljning, högkvalitativa produkter ocheffektiv service har vi fortsatt att vara ZAEL:sförstahandsval som lastväxlar leverantör”, sägerRen Guang Yuan.Efter etableringen av Shanghai Huaguan-HiabSPV Co. Ltd (Huaguan-Hiab) islutet av 2009 kan Cargotec Kina nu ävenleverera kompletta lastväxlar- och kranfordontill lokala kunder. ”Vi har under årenslopp vunnit ZAEL:s förtroende, vilket är enutmärkt grund för att bredda vårt samarbetetill fullständig fordonsleverans från vårtnya samrisk företag Huaguan-Hiab som ären myndighetsgodkänd SPV-leverantör. Vibörjade leverera kompletta fordon med lastväxlaretill ZAEL i slutet av förra året ochvid slutet av 2010 kommer vi att levereranästan 20 kompletta fordon med lastväxlaretill dem, utöver de 40–50 lastväxlarenhetersom vi levererar till dem genomandra myndighetsgodkända SPV-företag ihela Kina”, avslutar Ren Guang Yuan.Hiab Method 21


PartnersamarbeteSchleife i TysklandREinERT Logistic och Cargotec –på väg mot toppenTrots att 39-årige René Reinert redan är en veteran itransportbranschen kan han fortfarande ses som en ungentreprenör. René Reinert, som kommer från Sachseni Tyskland, såg alla möjligheter som uppkom när dentidigare östtyska regeringen föll 1990, och framföralltinom området för byggmaterial och transport. Då var hanbara 19 år.”De nya Hiab Moffett-påhängstruckarna har visat sig värdefulla gång på gång”, säger René Reinert, vd för REINERT Logistic.Vad som började som ett enmansföretag meden gammal Magirus-Deutz-lastbil och handgjordaannonser i den idylliska staden Schleifenära Weißwasser i Lausitzregionen, har blivitett av Tysklands ledande transport- och logistikföretagmed siktet inställt på att bli en storaktör på den europeiska marknaden.”Pålitlig, effektiv och kompetent. Vårt mål äratt du ska lyckas!” REINERT Logistic GmbH &Co. KG följer sin slogan och jobbar hårt för attuppfylla varje kunds behov. ”Vi vill inte baragöra våra kunder nöjda utan gå ett steg längreoch erbjuda tjänster med högsta kvalitet tillrimliga priser år efter år”, säger René Reinertnär han förklarar sin filosofi. Företaget har förnärvarande omkring 550 anställda och använderomkring 400 fordon med tillhörande släpvagnar,kranar och påhängstruckar.När han väljer den utrustning han behöverställer Reinert samma höga krav som han görpå sig själv: ”Först och främst måste kvalitetenvara den rätta. I en bransch som domineras avsnäva tidsscheman har vi helt enkelt inte tidför några driftsstopp. Allting måste bara fung-22 Hiab Method


era dag in och dag ut. Med Cargotec har vi aldrighaft något problem med det. Cargotecerbjuder oss den kombination av teknik ochpris vi behöver för att lyckas. Det är ett innovativtföretag som ständigt strävar efter förbättring– precis som vi”, säger Reinert somberömmer Cargotec som har varit hans leverantörav Hiab Moffett-påhängstruckar ochHiab-lyftkranar i många år.Transportföretaget REINERT i Tysklandsöstra hörn vann nyligen upphandlingen gällandeett landsomfattande kontrakt förLafarge Gips GmbH. Från och med april 2010har byggmaterialjätten lagt ut alla sina transport-och logistiktjänster på entreprenad tillREINERT Logistic och kommer att fortsättamed det under de närmaste fem åren. Detårliga värdet på dennya beställningenuppgår till den imponerandesumman120–150 miljonerkronor. Det storakontraktet har i sin”Cargotec erbjuder ossden kombination av teknikoch pris vi behöver för attlyckas.”REINERT Logistic gjorde nyligen en stor uppgradering av sinfordonspark och beställde 35 Hiab Moffett-påhängstruckarfrån Cargotec.tur gjort det möjligt för företaget REINERTatt göra en stor uppgradering av sin park avpåhängstruckar. Faktiskt beställde logistikföretagetomedelbart 35 Hiab Moffett-påhängstruckar,modell M4 25.3. Sedan en tid omfattarREINERT:s stora maskinpark även sexHiab-lyftkranar.”De nya påhängstruckarna har visat sigvärdefulla gång på gång. De kräver väldigtlite i underhålls- och reparationsväg och ärmycket tillförlitliga. Dessutom kan maskinernaäven transportera lasten åt sidan vilketär en enorm fördel när man flyttar stora föremåli trånga utrymmen. Som pricken över isäljs påhängstrucken till ett väldigt bra pris”,poängterar fordonsparkschef Sven Mrosk.”Hiab Moffett M4 25.3 har en lyfthöjd på tremeter och kan hanteralaster på upp till2,5 ton från en lastbileller släpvagn, i enterminal eller på ettlager. En av de bästafunktionerna är hjularmarnasom kan fällas ned, vilket gör attHiab Moffett kan transporteras på vilket fordonsom helst med väldigt få tekniska modifikationer.Eftersom lastbilsföraren inte måstevänta tills ytterligare utrustning kommer förlossningsprocessen kan teamet leverera snabbare,säkrare och till en lägre kostnad”, förklararHiab Moffett-produktchefen StephanHoppe som har gjort affärer med René Reinertsedan 1996.Om kontraktet med Lafarge fortsätter attge en god vinst kommer det Lausitzbaseradeföretaget troligen att beställa 20 eller fler innovativaHiab Moffett-påhängstruckar.Hiab Method 23


SpecialreportageKlarafärdigagåVem blir den tjugofemtevinnaren i virkeslastning2010? I vår kommerCargotec med sinapartner åter att kröna densnabbaste operatören avskogskranar i Finland.Foton: SUSANNA KEKKoNENMästerskapen sammanför ungefär 1 000 timmerhanteringsproffsvarje år – inget dåligt resultat omman tänker på att det bara finns omkring 2 000yrkesverksamma inom området i hela landet.Det första mästerskapet i timmerlastninghölls 1986. Arto Moilanen, försäljningschef förCargotec, minns att tävlingen var tänkt att varaen engångsföreteelse.En välkommen paus i det dagliga arbetet”Till vår förvåning visade det sig att tävlingenblev väldigt populär och att deltagarna ville haevenemanget varje år”, säger Moilanen.Medan han berättar om tävlingens historiagår startskottet – den första tävlande sitterhögt upp på sin stol och börjar att användakran armen och gripen. Målet är att lasta ochlossa en timmerbil så snabbt som möjligt menmed så mycket precision att stockarna inte tappaseller timmerbilens sidostänger vidrörs.Den första tävlande i den inledande rundansom hålls i Lahtis (en stad med 100 000 invånarei södra Finland) är Marko Mikkola. Han kommerupp i en skaplig tid för lastning och lossning avde omkring 60 stockarna men hävdar att han varlite nervös.”Det är är min femtonde mästerskapstävlingoch det är ett välkommet avbrott från mitt dagligaarbete”, säger Mikkola som är en erfaren skogskransoperatöroch timmerbilsförare.”Normalt hamnar jag ungefär bland de åtta24 Hiab Method


Världen runtCargotec blir återförsäljare för Dennis Eagleoch Ros Roca avfallskomprimatorer i NordenCargotec har tecknat ett långsiktigt avtal med multinationella Ros RocaEnvironment, enligt vilket Cargotec exklusivt representerar Dennis Eagle ochRos Roca avfallssammanpressare för renhållningsfordon i Finland, Sverige ochNorge. Samarbetet omfattar försäljning, marknadsföring och service av detmest omfattande utbudet av renhållningslösningar i Europa, och påbörjas sommaren2010. Dennis Eagles Elite-chassin omfattas inte av samarbetet.”Detta är en konkret åtgärd från Cargotecs sida för att öka vår närvaro imiljö segmentet när det gäller vägburna lasthanteringslösningar. Den exklusivarepresentationen gällande utrustning från Dennis Eagle och Ros Roca stärkervår ställning som leverantör av totallösningar åt våra kunder inom segmentetavfallshantering”, säger Seppo Heino, direktör för Industrial Business, norraEuropa, Cargotec.Ros Roca erbjuder ett brett produktutbud, t.ex. avfallsuppsamlare, containrar,containerrengörare, sopmaskiner, trottoarrengörare, vattenspridningsbehållare samtrengöringsutrustning för avlopp och industriellt bruk.Hiabs lösningar ochinsatser för biståndsuppbyggnad i IrakCargotec arbetar med att uppfylla kundernas behov till och med i några av världensmest instabila länder.För att organisera leveransen av lastbilar till Irak krävdesnoggrann planering. Cargotec tecknade, med hjälp avdistributören Wadi Al-Ghary, ett avtal med ett specialiseratlogistikföretag för att transportera enheterna till Bagdadmed vägfrakt. En auktoriserad tredjepartsagent utsågs föratt inspektera den färdiga produkten innan den levereradestill Irak. Sandeep Ramakrishnan, Cargotecs regionalaförsäljningschef för Mellanöstern och Nordafrika (till vänster)och Harald de Graaf, Executive Vice President, EMEA, påbilden.Cargotec har nyligen levererat en betydelsefullbeställning till Iraks energiministeriumpå 95 Hiab 244 EP-4 CLX lastbilmonteradelyftkranar. Ministeriet kommer att användaHiab-utrustade lastbilar för att hantera transformatorer,flytta stora kabeltrummor ochutföra andra nyttorelaterade tillämpningar.Cargotec vann den irakiska regeringensupphandling genom sin förmåga att tillhandahållahögkvalitativa tekniska lösningar medallt på ett ställe. Cargotecs anbud blev ännumer attraktivt genom tillhandahållande avlokal försäljnings-, distributions- och serviceexpertissom i betydande utsträckning förbättradeleveranstiderna.”Det var kombinationen av kvaliteten på våraprodukter och vår tekniska expertis som gjordeatt vi fick kontraktet. Vi kunde förstå upphandlingenoch vägleda kunden för att nå den bästatekniska lösningen. Vår lokala distributör i Irak,Wadi Al-Ghary, som utsågs 2007, gjorde en betydandeinsats för att organisera leveransen ochtillhandahålla logistik från hamnen Um Qasartill kundens lager i Bagdad”, säger SandeepRamakrishnan, Cargotecs regionala försäljningschefför Mellanöstern och Nordafrika.”Hiab 244 EP-4 CLX-kranen har en lyftkapacitetpå 20,7 tm, en räckvidd på 12,7 moch ett CLX-styrsystem som erbjuder enenkel och pålitlig manuell drift. Dessutomtillhandahöll Cargotec ett komplett paketsom omfattade lastbilen, påbyggnationeroch leverans av reservdelar”, tillägger SandeepRamakrishnan. Tidsschemat för leveranskunde hållas genom att man tillhandahöllen modulär monteringskonstruktion,vilket avsevärt minskade monteringstiden.Varje lastbils påbyggnation tillverkades ochmålades innan den monterades på lastbilen.Hiab-kranen skruvades senare fast påvarje lastbils påbyggnation, en process somdramatiskt förkortade monteringstiden ijämförelse med den klassiska metoden däralla delar först byggs på lastbilen och sedanmålas.”Beställningen från Iraks regering bekräftaråterigen Cargotecs förmåga att uppfyllakundernas behov genom att marknadsförabeprövade tillämpningar. Vi erbjuder färdigalösningar för många olika tillämpningari olika kundsegment”, avslutar SandeepRamakrishnan.26 Hiab Method


Nya vägar i Afrika och påPyreneiska halvönI Spanien finns Cargotec i Torrejónde Ardoz i Madrid där företagetsverkstad nyligen har renoverats.Utöver verkstaden och centrumet för störreoperationer i Madrid har Cargotec en ny verkstadi Barcelona. Totalt finns 113 försäljningsställenoch servicecenter i Spanien och Portugal som sertill att distributionsnätverket alltid lätt kan nåkunden.Efter Cargotecs omorganisation av EMEA-regionen 2009 började Cargotec Iberiautvidga sin exportverksamhet i Sydeuropa samt i många länder i Afrika, i synnerhetpå utvecklingsmarknader och framväxande marknader som Algeriet, Marocko,Angola, Nigeria och Turkiet.En av de marknader man fokuserar mest på är den libyska marknaden i Libyendär många moderniseringsprojekt pågår och där den nationella infrastrukturenutvidgas.Bland Cargotecs kunder finns Almeammar Construction Company, ett libysktstorföretag inom byggbranschen. Efter att detta kundförhållande etablerades ijuni 2009 fick Cargotec beställningar på 75 Hiab-kranar och i april fick företaget enbeställning på ytterligare 30 kranar. Monteringsarbetet, inklusive installationenav kranarna på den senaste beställningen av Scania-lastbilar, sker i verkstaden iMadrid.Beställningen omfattar många modeller, från Hiab XS 088 till Hiab XS 477.Kranarna kommer att användas på många olika områden, men framför allt förolika sorters anläggningsprojekt. Många nya byggnads- och renoveringsarbetenpågår just nu i Tripoli och i andra storstäder i Libyen.I norra Afrika gränsar Libyen i norr till Medelhavet.Landet har en kustlinje på 200 mil. Den störstagrannen i väst är Algeriet och Egypten ligger iöster. Libyens grannar i söder, från väst till öst,är Niger, Tchad och Sudan.Cargotec sammanfördeverksamheter under etttak i SingaporeCargotec firade enny milstolpe sedanman etablerade sig iSingapore på 1980-taletmed det officiellaöppnandet av en nyanläggning i TukangInnovation Park.Cargotec är bland de första att inrätta ett kontor,ett lager och en verkstad i industriområdet i västraSingapore som nyligen fått ett nytt varumärke.Med en area på över 17 721 kvadratmeter på fyravåningsplan omfattar den nya Cargotecanläggningenverksamheter från Cargotecs varumärken som Hiab,Kalmar, MacGregor och Bromma under ett tak. Dennya byggnaden blir ett praktiskt försäljnings- ochservicecentrum med allt på ett ställe för Cargotecskunder i Singapore och i hela regionen.”Den nya anläggningen i Singapore sammanförCargotecs affärsområden och gör att vi kan få en störrekostnadseffektivitet och intensitet med gemensamservice och resursanvändning. Det gör att vår personalkan samarbeta för att åstadkomma synergieffektersom gagnar både Cargotec och våra kunder”, sa MikaelMäkinen, vd för Cargotec Corporation, när han invigdeden nya anläggningen den 25 februari 2010.Nytt kompanjonskap iFilippinernaFör att kunna hålla takten med det väntadeuppsvinget i Filippinernas ekonomi är Cargotecentusiastisk att träda in på den filippinskamarknaden och få ett fotfäste där. I slutet av2009 valde Cargotec Filippinernas ledandelastbilkarosstillverkare Centro ManufacturingCorporation som den lokala distributören för Hiablösningar.Om CentroCentro har levererat lastbilkarosser till störretillverkare i Filippinerna i över 14 år. Företagettog nyligen emot den första ordern på Zeprobakgavellyftar för den filippinska marknaden.”Vi är glada över att Cargotec har valt oss somsin affärspartner i Filippinerna. Vi är övertygadeom att vi kommer att kunna tillhandahållaförstklassiga produkter och de tjänster somlandet ropar efter. Cargotecs produkter må varanya för oss men de används redan i hög gradi andra länder där logistik-, tillverknings- ochinfrastrukturverksamheter skjuter i höjden”, sägerCentros vd Raphael T. Juan.Hiab Method 27


En dag i livetDjupgående kunskaperpå ett kickNamn Shirley XuÅlder: 37 årPlats: Shanghai i KinaBefattning: sedanden 1 oktober 2009:Executive Vice President,Cargotec Industrial BusinessKina (försäljningssegmentenmilitärt, järnväg,räddningstjänst ochindustrivaror). Anställd hosCargotec sedan 1998Oöverträffad beslutsamhethos Cargotecs teamresulterar i samarbetemed China RailwayConstruction Corporation(CRCC). Shirley Xu,Executive Vice Presidentför Industrial Business vidCargotec, berättar om sittarbete.Cargotecs försäljningsföretag i Shanghaii Kina fick ett fax från China RailwayConstruction Corporation (CRCC). Det varen offertbegäran, direkt riktad till utländskaoch lokala lyftkransleverantörer, gällandeleverans av lyftkranar för anläggning aven höghastighetsjärnvägslinje för transportav passagerare mellan de två storstädernaWuhan och Guangzhou.Shirley Xu, som då var försäljningschefhos Cargotec i Kina, satte upp faxet på väggenmittemot sitt bord. Flera frågor gick igenomhennes huvud: ”Har vi någon realistisk chansom vi deltar i den här upphandlingen, hur börvi delta, vad kan vi uppnå och vilka skulle riskernavara?” En av de största anledningarnatill att hon tvekade var det faktum att CRCCtidigare endast hade använt sig av inhemskaleverantörer.Arbete mot klockanFör att finna svar på sina frågor utfördeShirley en snabb bakgrundskontroll avprojektet. Genom sin upphandlingsagent fickShirley veta att projektet hade pågått i ungefärsex månader. En av kranleverantörernahade deltagit i projekteringen för en fullständiglösning för ett specialfordon tillsammansmed ett lokalt installationsföretag. Dessa projekteringarvar nästan klara, vilket var dåliganyheter för oss. Eftersom det var mindre änen månad kvar till anbudsöppnandet var tidendyrbar och anbudshandlingarna måste ännuköpas. Shirley ville dock inte ge upp så lätt.Hon bestämde sig för att försöka och satteigång med att utarbeta en preliminär plan.Tekniskt seminarium förinförande av nya funktionerSedan organiserade Shirley tillsammans medsitt team och med hjälp av upphandlingsagententekniska seminarier för medlemmarna iCRCC:s tekniska panel. Under seminariernaupptäckte Cargotecs medarbetare att CRCC:sexperter hade väldigt lite kunskaper om defantastiska funktionerna hos ledade lyftkranar.Det visste ännu mindre om andra uppgiftersom kranarna skulle kunna användasför vid anläggning och underhåll av järnvägar.”Det var inte vad vi hade förväntat oss eftersomvi hade antagit att de andra leverantörernahade introducerat sina egna produkteroch funktioner på ett bra sätt. Eftersom våraprodukter var baserade på ett koncept somvar helt nytt för CRCC:s experter väckte degenast intresse”, säger Shirley.Fördel genom oöverträffadetjänster före försäljning”Nu började CRCC:s experter att intresserasig ordentligt för Hiabs lösningar och utifrånderas rekommendation fick vi enkelt tillgångtill installationsföretag som var beredda attdiskutera konstruktionen med oss”, tilläggerShirley. Under processen upptäckte hon attinstallationsföretagen bara hade en ytlig förståelseav produkten, hur den skulle installerasoch sedan skulle användas. Detta gavhenne en utmärkt möjlighet att demonstreraCargotecs oöverträffade service före försäljning.Förstahandsinformationfrån slutanvändareMed hjälp av CRCC:s tekniska panel kontaktadeShirley alla CRCC:s anläggningsföretag.Företagen var de faktiska slutanvändarna avslutprodukten vid byggarbetsplatsen för järnvägen.”Till min förvåning informerade de ossatt vi var den första kranleverantören sombrydde sig om dem, deras behov och åsikternär det gäller användningen av fordonet ochkranen. Genom en mycket aktiv kommunikationmed slutanvändarna fick vi förstahandsmaterialoch -information om byggarbetsplatsen”,förklarar hon.Global support för lokala behovSist, men inte minst, bad Cargotec Kina omsupport från kollegorna vid europeiska fabrikerför att kunna hålla den krävande leverans-28 Hiab Method


tiden. ”Tack vare omfattande hjälp och supportfrån våra kollegor kunde vi klara den,vilket gav oss en stor fördel i upphandlingen”,säger Shirley.Samarbete dygnet runtShirley och Richard Xiao, en produktsupportteknikerhos Cargotec Kina, stannade i Beijingi två veckor. Shirley samlade in informationom alla nödvändiga aspekter medanRichard arbetade på anbudet. Richard tillbringadetvå hela dagar med att upprättaanbudet, och lyckades få tid att sova sex timmarunder hela den här perioden. De diskuteradehela tiden innehållet och gjorde förbättringar.Ren Guang Yuan, vice administrativchef för Cargotec Kinas försäljning, resteockså till Beijing för att ge stöd. Dessa insatserledde slutligen till ett tillfredsställandeanbud.”I slutändan var vårt anbud den tjockastemappen på bordet, när alla anbudsgivareinbjöds till ett gemensamt möte för tekniskaförhandlingar. Tack vare vårt välutarbetadeanbudsunderlag kunde vi svara på samtligafrågor från CRCC:s tekniska panel och viansågs kvalificerade mot bakgrund av de tekniskaförhandlingarna”, framhåller Shirley.Shirley och Richard hjälpte kunden attberäkna fordonets axelvikt och stabilitet samtatt lösa ett antal tekniska problem. Dettaövertygade CRCC om Cargotecs expertersomfattande kunskaper.Stora arbetsinsatser gerslutligen avkastningShirley och Richard var på väg tillbaka till sinarum för att vila då CRCC ungefär kl. 23.00ringde dem för ytterligare en förhandlingsrunda.Eftersom Shirley genom sin tidigareefterforskning i frågan hade en god förståelseför byggplatsens villkor, föreslog hon nyakran utformningar. Dessa godkändes direktav CRCC:s expertpanel. När klockan var tvåpå morgonen hade panelen beslutat sig för attköpa Hiab-kranar för projektet!Tack vare Hiab-kranarnas enastående prestandaoch professionell support från Tan Pin,servicechef hos Cargotec Kina, och hans teamgodkändes de två första demonstrationsenheternavid inspektionen. Utifrån dettabeslutade CRCC sig för att beställa ytterligaretotalt 26 Hiab 288E-3 HiDuo-kranar och 50Hiab 066B-2 CLX-kranar av Cargotec.Hiab-kranar somlevererats avCargotec användesför anläggning aven 99,5 mil långhöghastighetsjärnvägslinjeför transport avpassagerare mellanstorstäderna Wuhanoch Guangzhou iKina.Storkund i KinasjärnvägssektorChina Railway ConstructionCorporation Limited(CRCC) är ett av de störstabyggföretagen i Kina och ivärlden. Företaget etablerades2007 inom ramen för StateownedAssets Supervisionand AdministrationCommission of the StateCouncil. CRCC:s verksamhetomfattar upphandling avprojekt, undersökning,konstruktion och konsultation,industritillverkning, fastigheter,kapitaltransaktioner ochlogistik. Företaget haretablerat sig som ettledande företag inomutformning och konstruktionav transportområdenaplatåjärnväg,höghastighetsjärnväg,expressjärnväg, broar, tunnlaroch stadsbanor.Specialtillämpning för rälsochballasttransportHiabs kranar som monteratspå väg- och järnvägsfordonbrukar användas för att lastaoch transportera räls- ochballastmaterial.Den vanliga metoden förkranmontering kräver mycketutrymme för rälsen. För attgöra det möjligt för fordonetatt transportera långa rälsartillämpades en lösning därHiab-kranar monteradesi samma riktning somchassiramen. Detta ger merutrymme för rälsar. Eftersomfordonets tyngdpunkt ärhög och fordonet är lättbör kranen vara lätt ochlåg. Dessutom liggerjärnvägsanläggningsplatserofta i avlägsna områden, vilketbetyder att kranarna måstevara ytterst pålitliga.Uppfylla kundernas förväntningarUnder de tekniska förhandlingarna gav Shirleyoch Richard förslag på förbättringar avden nuvarande konstruktionen, till exempeljusteringar av positionen och optimeringav ramens form efter nogranna beräkningar.Hiab-kranarmonteradespå väg- ochjärnvägsfordon isamma riktningsom chassiramen.Hiab Method 29


Enade är vi starkaEric Sundin hade brist på manuell arbetskraftoch behövde ett bättre sätt att effektivt lyftaupp stora mängder björkstockar på sinalastbilar. Idag säljs den mest eftertraktadeHiab-lyftkranen i hela världen.Hiab: Från skidor till Ett CargotecHiab är ett av de mestkända märkena i lasthanteringsvärlden.Alltbörjade i liten skala, menhar lett till ett varumärkemed framgång i helavärlden. Läs mer om vadsom hände däremellan!Vart och ett av Hiabs fem produktsortimenthar en historia som går flera årtionden tillbaka itiden. Verksamhetens rötter sträcker sig djupt ini 1940-talets svenska och finska maskinteknikbranschoch började med produktionen av Hiabslyftkranar och Multilift-lastväxlare.En annan viktig del i Hiabs historia ärMoffett Engineering som 1986 revolutioneradetransportbranschen genom att uppfinnapåhängstrucken. År 2000 blev ”MoffettMounty” en del av Hiab-familjen.Det var skidtillverkaren Eric Sundin somgrundade Hydrauliska Industri AB (Hiab) iHudiksvall. Sundin upptäckte hur man kundeanvända en lastbilsmotor föratt driva lyftkranar med hjälpav hydraulik.Samtidigt utveckladedock bröderna Terho i Resoi Finland en mekanisk vajerlastväxlaresom använde lastbilensfrämre vinsch, tillsammansmed vilken man kundeanvända många olika plattformar.Upptäckten ledde såSkidtillverkaren Eric Sundin (1900–1975) grundade Hiab 1944.småningom till utvecklingen av lasthanteringsutrustningenMultilift.Från Partek till KONEPå 1970-talet förvärvades Multilift av PartekCorporation, en finsk anläggningsjätte somgrundades 1898. Under åren som följde expanderadePartek genom sammanslagningar ochförvärv.Under åren har många lasthanteringsprodukterinförts i gruppen. Dessa omfattar blandannat Loglift och Jonsered skogs- och återvinningskranar,Focolift, Zepro, Waltco ochDel bakgavellyftar samt Moffett och PrincetonPiggyBack® påhängstruckar.En annan viktig händelse skedde under2002 då KONE Corporation förvärvade Partekvars namn ändrades till Cargotec. Efter tre årupplöstes de två verksamheterna och Cargotecföddes officiellt.Tre starka dottervarumärkenIdag är Hiab ett av Cargotecs starka dottervarumärken.Hiab, Kalmar ochMacGregor representerar Cargotecsexpertis inom containerhantering,hantering av tung last, vägburenlasthantering, sjöfartstransport ocharbete inom offshorebranschen. Tillstöd för varumärkesstrategin somlanserades 2009 har Cargotecs lasthanteringsvarumärkenMultilift,Moffett, Loglift och Jonsered översattstill produktnamn och marknadsförssom Hiabvarumärken. Hiab erbjuderbranschens mest omfattande sortiment av lasthanteringsutrustning.Närmare kundernaCargotecs produktion sker på flera olika platseri hela världen så att företaget finns nära sinakunder. Hiabs kranar tillverkas i fyra länder:Sverige, Spanien, Kina och Sydkorea. Dundalki Irland levererar Hiab Moffett påhängstruckaroch Reso-anläggningen i Finland samt MAUenheten(multi-assembly unit) i Shanghai i Kinatillverkar Hiabs Multilift-lastväxlare. Cargotecsnya MAU-enhet i Stargard Szczeciński i Polenkommer att leverera både Kalmar- och Hiabprodukter.Andra produktionsanläggningar finns iNorge, Estland, Polen, Nederländerna, Irland,USA, Indien, Malaysia och Singapore. Delar avCargotecs tillverkning har lagts ut på entreprenadtill partneranläggningar, framför allt i Asien.Enade är vi starkaCargotecs vision är att bli en världsledande leverantörav lasthanteringslösningar. För att kunnaförverkliga den visionen har företaget beslutatsig för att sammanföra sina styrkor och resurseri ett företag. ”Ett Cargotec” ger en grund för ettvärldsomspännande servicenätverk. Cargotecsmål är att ge sina kunder service vid varje knutpunktför frakttrafik i enlighet med företagetslöfte ”we keep cargo on the move”.30 Hiab Method


Hiabs tidslinje1833: Jonsereds Fabriker grundas i Jonsered i Sverige.1944: Hydrauliska Industri AB (Hiab) etableras i Hudiksvalli Sverige.1945: Moffett grundas i Dundalk i Irland.1949: Multilift (Autolava Oy) grundas i Reso i Finland.1966: Den första lunnarkranen Loglift (Fiskars) tillverkas iBorgå i Finland.1977–2002: Partek-åren.1977: Partek förvärvar Multilift.1979: Hiab förvärvar Jonsered.1985: Partek förvärvar Hiab.1988: Partek förvärvar Loglift som tillverkarvirkeshanteringskranar.2000: Partek förvärvar Zepro, Waltco och Moffett.2002–2005: KONE-åren.2002: KONE Corporation förvärvar Partek. KONE Cargotecetableras.2004: Lasthanteringsföretaget kallas Hiab.2005: Uppdelningen av KONE och Cargotec resulterade iett nytt börsnoterat företag – Cargotec.2007: Cargotecs verksamhetsmodell ”Ett företag”lanseras.2009: Cargotec slår globalt samman affärsområdenaHiab och Kalmar till affärsområdet Industrial & Terminal.Cargotecs elefant är den gemensamma symbolen som står för styrka,ett långt liv, pålitlighet, trofasthet och lyftförmåga. Cargotecs elefantsymboliserar även företagets engagemang för att erbjuda intelligentaoch hållbara lösningar.Moffett: 65 år ochstarkare än någonsinDet har gått 65 år sedan Cecil Moffettgrundade det företag som skulle kommaatt bli världsledande inom påhängstruckar. Ibörjan av 1945 tillverkade det lilla företagetfrämst jordbruksmaskiner. Under denärmaste decennierna utvecklade företagetäven produkter för byggbranschen.1986 började däremot saker att händapå riktigt. Cecil Moffett orsakade enmindre revolution i transportbranschengenom att uppfinna påhängstrucken – entrehjulsdriven maskin som kan monteraspå nästan vilken lastbil eller släpvagn somhelst utan att förlora lastutrymme ochsamtidigt uppnå märkbart snabbare ochkostnadseffektivare leveranser än någonsin.I händerna på Carol och Robert Moffettomvandlades företaget till en världsomspännandeverksamhet. PåhängstruckenMoffett Mounty lanserades först på denirländska marknaden men fick snart ävenen stor kundkrets i USA och Europa.Under årens lopp har Moffett genomgåttflera organisationsförändringar ochblev år 2000 en del av Cargotec. MoffettEngineering är nu en del av Cargotec ochpåhängstruckarna säljs under namnet Hiab.Påhängstruckarna tillverkas i Dundalki Irland och ses som en stor tillgång förHiab. Produktens nya varumärke ”HiabMoffett” avser dess ställning i gruppen ochpåhängstrucken från Dundalk distribuerasnu framgångsrikt genom ett av de störstaförsäljnings- och servicenätverken i världen.Modellsortimentet för Hiab Moffettomfattar specialmaskiner för tillämpninginom allt från byggnation, jordbruk,foder och återvinning, hönsskötsel,gasarbeten och ett enormt utbud av andrakommersiella och industriella tillämpningar.Maskinen från Dundalk har en lyftkapacitetpå 1,5–3,5 ton och specialanslutningar.Den har kunnatomvandlas ochförnyas ochfortsätter att varasynonym med densenaste tekniskautvecklingen – även65 år efter att denintroducerats påmarknaden.Hiab Method 31


What’s newHiab Moffett M10 – en kraftfull påhängstruckmed teleskopisk kranarm för lossning på ensidaM10 25.3 är ett resultat av omfattande forskningoch ett nära samarbete med kunder för att kunnaleverera en maskin med teleskopisk kranarm somlever upp till de krav och förväntningar som finnsidag. Den teleskopiska kranarmen gör det möjligtatt lasta och lossa staplad last från ena sidanav släpvagnens flak och gör att man inte behöverflytta fordonet under lastnings-/lossningsprocessen.Detta sparar värdefull tid och gör att fler leveranserkan utföras på kortare tid.Hiab Moffett M10 har M-seriens moderna utseendeoch hållbarhet som påhängstrucktillverkarenär känd för. Utmärkt operatörsergonomi återspeglasi förarhyttens moderna och rymliga utformningmed 360° synfält, tillsammans med instrumentbrädansutformning och automatisk fordonsdriftmed en enkel styrspak.Kubotamotorn på 37,3 kW/50 hk garanterarenastående prestanda ochmjuk körning samt lägre bullernivåoch mindre vibration.M10 har en fantastisk kapacitetför terrängkörning ochstor lutningsförmåga för deDen nya M10 25.3 markerar lanseringen av en maskin medmest krävande arbetsmiljöerna.M10 med sin snävateleskopisk kranarm som ger ett brett urval av tillämpningarmed lossning på en sida och ger samma ergonomi ochsvängradie kan lätt användasvid livlig trafik och underprestanda som modeller med en vanlig mast.trånga förhållanden. Precissom alla andra model-lossning på en sida används är torv- ochVanliga tillämpningsområden därler i M-serien har M10 25.3gräsprodukter, gödningsmedel (palleteratkonstruerats för optimeradoch/eller bulklast), mursten och murblock,användbarhet. Både huvenbyggstenprodukter, djurfoder, ställningar,och kylargrillen kan lätt tasvirkesprodukter m.m.bort så att det går lätt att nåpåfyllningspunkter och motorrummet.Hiab Moffett M2 15.1 – en ny lättviktig påhängstruck somökar hastigheten vid lasthantering i stadsmiljöDen nya Hiab Moffett M2 15.1 är en påhängstrucksom väger mindre, har mindre överhäng, enaståendeoperatörsergonomi och avancerad teknik.Förarhytten inuti maskinen ger generöst golvochknäutrymme. Sätet är fullt justerbart, pedallägetär optimerat och spakarnas och instrumentpanelenssmarta utformning och uppställning germaximal komfort under långa arbetsdagar.Den nya Hiab Moffett M2 15.1 har dessutom enstörre ratt vilket ger färre hjulvarv och bättre överblick.Genom enklare ingång/utgång garanterasenkel och effektiv hantering av maskinen och på såvis förbättras lastbilens och förarens prestationer.Optimerat överhäng och roterande bakre bomoch säte uppfyller och överträffar gällande bestämmelservilket gör M2 15.1 till den perfekta maskinen,även för mindre lastbilar.Även om det modellsortiment som M2 15.1omfattas av är ”lättviktigt” är det den mest kraftfullapåhängstrucken inom sin lastkapacitetsklass medövertygande tekniska specifikationer som inbegriperen direktdriven 19,5 kW Kubotamotor medhydraulpump, inbyggt stallningsskydd, ett avanceratavgassystem, en korrosionsbeständig dieseltankpå 27 liter, mast för bra överblick med endirekt lutningsmekanism, en uppsättning av hjularmsalternativoch generös sidoförskjutning förflexibel laströrelse.Innanför sitt smala chassi har M2 15.1 en storuppsättning tekniska funktioner som det elektroniskamaskinstyrningssystemet (MMS), känt för sinextra säkerhet och pålitlighet, ett avancerat hydraulisktfiltersystem (RKM) m.m.Den nya Hiab Moffett M2 15.1 har enlasthanteringskapacitet på 1 500 kg och harutvecklats för industriella och kommersiellatillämpningar där maskinens storlek, viktoch manövreringsförmåga är av största vikt.32 Hiab Method


Hiab introducerar en ny serieav lastbilsmonterade kranarmed oledade kranarmarMed inspiration från behoven hos användare avkranar med oledade kranarmar har Cargotec lanseraten ny serie med oledade kranarmar och teleskopkranar.Effektivitet, lång livstid samt serviceoch underhåll är hörnstenarna i den nya ST-serien.Hiab ST-serien består av två modeller: Hiab ST 173-063 och Hiab ST 174-063.Hiab ST-serien är utformad för att erbjuda kundernalyftkranar med högkvalitativa inbyggda funktioner.En av de centrala delarna i ST-kranarna ärden starka och snabba lyftmekanismen med enstor vajertrumma som gör att man det går att lastaoch lossa snabbare. Hiab använder laserskurethögkvalitetsstål och en sexhörnig kranarmsprofilmed endast en svetsning för att säkerställa en höglastvolym. Kunderna kan dra nytta av ett kranarmssystemsom är stramt, kraftfullt och hållbart medkompakta mått och låg vikt. ST-kranar styrs manuelltfrån valfri sidan av lastbilen tack vare Hiabsbeprövade funktion med korslagda manöverstänger.Detta gör att säkerheten förbättras genomatt spakordningen är densamma på båda sidor omlastbilen.Det första fordonet i serien lanserades först på den kinesiska marknaden. Hiab ST 173-063med en horisontell räckvidd på nära 10 meter och en maximal lastkapacitet på 17 tonmeterär ett kraftfullt val för tvåaxliga fordon. Hiab ST 174-063, det senaste tillskottet i serienmed längst räckvidd, tre förlängningar och en horisontell räckvidd på nära 13 meter och envertikal räckvidd på nära 14 meter. Maxkapaciteten för Hiab ST 174-063 är 16,4 tonmeter.Hiab XS 310 L – särskilt konstruerad för murstensochmurblockshanteringHiab XS 310 L är en stabil och stadig kran som är särskilt konstruerad för hantering av mursten och murblock.Vid maximal räckvidd, 17,5 m, kan Hiab XS 310 L lyfta upp till 1 240 kg. Kranen är både effektiv ochsäker. Två styrspakar och två pedaler gör att flera funktioner kan användas samtidigt. Svängradien på450° tillsammans med en lång inre kranarm ger en hög lastcykelhastighet. Kranen har utmärkt stabilitet:Det sju meter långa stödbensutdraget tillsammans med en svivlande stödbensplattorna ökar säkerhetengenom att hålla kranen i perfekt balans i hela arbetsområdet.Hiab XS 310 L har en lång livslängd som förbättras ytterligare med Hiabs oljebadslösning. Svängmekanismenär helt nedsänkt i ett oljebad som håller den i perfekt skick år efter år och säkerställer att kranenkan användas för krävande tillämpningar. Hiab XS 310 L kan utrustas med en variabel flödespump somger bättre arbetsförhållanden med lägre buller.Lösningen är miljövänlig och kostnadseffektiv: den sparar bränsle, ger lägre utsläpp och förlängermotorns livslängd. En oljekylare gör även att oljan varar längre under intensiva arbetsdagar – en viktigfunktion för kranar som används i varma klimat. Utskjutscylindrarna och hydraulslangarna för verktyget ikranspetsen går inuti kranarmarna, en lösning som minskar underhållskostnaderna.Hiab XS 310 L levereras tillsammans med ett manuellt CLX-styrsystem och en V91M-ventil. Kranenväger omkring 4 000 kg. Den låga vikten förenklar installationen på lastbilens bakre del.Den nya Hiab XS 310 L är konstrueradför murstens- och murblockshantering, isynnerhet i Mellanöstern. Den maximalaräckvidden är 17,5 m och Hiab XS 310 L kanlyfta upp till 1 240 kg.Hiab Method 33


What’s newNya lastväxlarmodeller i Hiab MultiliftXR Power-sortimentetCargotec har lanserat sex nya enheter i XR Power‐sortimentetmed stora lastväxlare för att ytterligare förstärka Hiab Multilift-sortimentet.De nya modellerna följer samma byggnadsprincipsom de övriga modellerna i Hiab Multilift XR Powersortimentet.De inbegriper ett unikt PLC-manöverdon(Programmable Logic Control) och installationskoncept somgör det möjligt att förkorta ledtiden och leveranstiden förutrustning från fabrik till slutkund. Hiab Multilift XR Powersortimentethar det bästa förhållandet mellan vikt och kraftinom lastväxlarteknik och erbjuder ett banbrytande tillvalssortiment.Lastväxlarna finns med en teleskoperande, vikbareller teleskoperande och vikbar krokarm och kan monteras på19-41 tons lastbilar.Modeller i Hiab Multilift XR Power-sortimentet:Teleskoperande: XR14S (nyhet!), XR16S (nyhet!),XR18S (nyhet!), XR21S, XR26S och XR30SVikbar: XR14T (nyhet!), XR16T (nyhet!), XR18T (nyhet!),XR21T och XR26T (Ej till salu i Norden)Teleskoperande och vikbar: XR21Z och XR26Z.Du kan välja rätt kombination av revolutionerandealternativ för XR Power-sortimentet för att passadina precisa krav:• PLC-manöverdon• Enkel styrsystemstruktur• Revolutionerande alternativ: automatisk sekvenskontroll,snabbkörning, snabbtippning och automatiskt flaklyft förmjuk och friktionsfri pådragningsrörelse med lastat flak• Alla alternativ kan väljas separat för att bäst motsvara dinabehov• Högkvalitativ överlackering vid fabriken som standard• Hög styrka tillsammans med låg vikt maximerar fordonetslastvolym.Hiabs stora lastväxlare i Multilift XR Power-sortimentet kan användas vidolika byggarbetsplatser och passar perfekt för att transportera stora föremål,avfall, grus eller återvinningsmaterial.Lastväxlare i XR Power-sortimentetLyftkAPACitet(ton)FORdonstypFORdonetsBRuttOVikt(ton)S-MOdELL”tELESkOPERAnde”XR14S 14 2-axliga 19XR16S 16 3-axliga 26XR18S 18 3-axliga 26XR21S 21 3-axliga 26XR26S 26 4-axliga 32XR30S 30 4-axliga 32-41T-MOdELL”VikBAR” (Ej tiLL SALu i nORden)XR14T 14 2-axliga 19XR16T 16 3-axliga 26XR18T 18 3-axliga 26XR21T 21 3-axliga 26XR26T 26 4-axliga 32Z-MOdELL”tELESkOPERAnde OCH vikBAR”XR21Z 21 3-axliga 26XR26Z 26 4-axliga 32XR-SERienLÅgbyggda LAStväXLARES-MOdELL ”tELESkOPERAnde”XR17SL 17 3-axliga 26XR20SL 20 3-axliga 26XR24SL 24 4-axliga 32Z-MOdELL”tELESkOPERAnde OCH vikBAR”XR20ZL 20 3-axliga 2634 Hiab Method


perspektivFrån problem till möjlighetFoto: SAMI KULJUBaltic Sea Action Groupsmedgrundare Ilkka Herlinberättar om sitt engagemangför att rädda världensmest förorenade hav.Sedan 1993 har Ilkka Herlin arbetat aktivt medatt förbättra tillståndet hos vad som har kommitatt ses som världens mest förorenade hav.2007 startade han Baltic Sea Action Group(BSAG) tillsammans med Anna Kotsalo-Mustonen och Saara Kankaanrinta. Gruppensmålsättning är att sammanföra aktörer (organisationeroch myndigheter) samt förenklaoch snabba på de insatser som görs för atträdda Östersjön.Hur och varför kom du attengagera dig i det här arbetet?När jag började 1993 var Östersjöns tillståndredan ganska dåligt, men många kända inte tillproblemet och det pågick ingen offentlig diskussionom det. Kampen för att främja ochförenkla för omedelbara åtgärder för Östersjönlåg mig redan då varmt om hjärtat. 2007var rätt tidpunkt för att bygga upp ett fastarenätverk kring dessa åtgärder och att ta dem tillen internationell nivå. För att rädda Östersjönkrävs omedelbara åtgärder och idag kan kommersiella,icke-kommersiella organisationeroch myndigheter arbeta tillsammans för attuppnå ett sådant gemensamt mål.Vad är enligt dig de huvudsakligautmaningarna?Det bor 885 miljoner människor i Östersjöregionen,vilket innebär att det finns verkligenmånga länder och aktörer kring Östersjön.Området har länge varit industrialiserat ochhär finns även ett extensivt jordbruk. Vattennivånär låg. Om t.ex. Medelhavsregionen skulleha ett lika lågt förhållande mellan människoroch vatten skulle 14 miljarder människor bo iregionen. Slutligen förändras vattnet mycketlite: när avfall och miljögifter samlas i Östersjönstannar de kvar där. Allt detta är karakteristisktför Östersjön vilket gör det till en utmaning atträdda det, men också mycket viktigt.Hur arbetar BSAG för attförbättra dessa problem?Arbetet för Östersjön involverar flera olikaaktörer som myndigheter och organisationersom försöker att hitta gemensamma lösningarpå problemen. En grupp som BSAG kan skyndapå projekt genom att skapa medvetande ochförenkla samarbetet mellan olika aktörer inomnätverket. Vår målsättning är även att hitta demest effektiva lösningarna och att föra aktörernanärmare varandra, att få människor atttala samma språk och lära dem att uppskattaden goda sak som vi arbetar för tillsammans.Vi anser att det bästa sättet för BSAG atthjälpa till är att kombinera kompletterandeexpertisområden och hjälpa till där vi kan.Vår rådgivande styrelse består av politikersom Finlands president Tarja Halonen, företagsrepresentantersom Shells ordförandeJorma Ollila samtforskare somekonomen BengtHolmström. ÄvenBSAG som gruppär varierad. Våramedlemmar är Ilkka Herlin är ordförande iCargotecs styrelseorganisationer avolika storlek och enskilda personer med olikabakgrund. Genom att dra nytta av dessa olikheterkan vi hitta innovativa lösningar för attförenkla Östersjöarbetet.Vilka planer har gruppen nu?Problemen vi står inför här i Östersjöregionenär tyvärr inte unika i världen. Det är därför somvår verksamhetsmodell med förenkling ochsamordning väcker alltmer intresse i världen. Vianser att vår verksamhetsmodell där vi förenklaroch snabbar på miljöinsatser kan vara av storanvändning överallt. Vi är faktiskt redan engageradei sådant arbete. Exempelvis ska jag talavid World Ocean Summit i Belfast där vi diskuterarmarina problem på en global nivå.Vad kan vi göra som enskilda personer?Enskilda personer är varmt välkomna att deltai gruppens arbete genom att dela med sig av sintid och sina kunskaper samt donera pengar. Vihar faktiskt redan byggt upp en reservstyrkaav enskilda medlemmar som vi kan kalla in vidbehov. Det viktigaste av allt är dock att vi allamåste komma ihåg hur viktigt det är att levavåra dagliga liv på ett ansvarsfullt sätt. Vi måstetro på att våra val gör skillnad.Cargotecs engagemang för att rädda ÖstersjönCargotec har sedan 2007 medverkat i ett samarbetsprojekt för att rädda Östersjön. Den 10februari 2010 deltog omkring 500 personer i Baltic Sea Action Summit i Helsingfors, däriblandstats- och regeringschefer samt ledare icke-statliga organisationer och företagsledare.Syftet med toppmötet var att presentera konkreta åtaganden för att skydda Östersjön ochförbättra miljöförhållandena. Cargotec åtog sig att skapa förståelse för behovet att förhindraklimatförändringar, vilka även har en effekt på Östersjöns hälsa. Totalt upprättades omkring140 åtaganden.Foto: BSAGVärd för Baltic Sea Action Summit var Finlands president Tarja Halonen, Finlands statsministerMatti Vanhanen och ordförande för Baltic Sea Action Group och Cargotecs styrelse Ilkka Herlin.Hiab Method 35


Vi ger dig fördelarna...Hiab-kranar har i alla tider designats för att kombinerasäkerhet med produktivitet. Den 29 december 2009,när det nya maskindirektivet MD 2006/42/EC trädde ikraft, tog vi ytterligare ett stort steg. Vi visade återigenatt vi bryr oss om våra kunder, mer än någon annan.Maskindirektivet handlar om din säkerhet och ditt välbefinnande.Vi uppfyller alla nya krav och ligger ständigt föremyndigheternas krav och föreskrifter. Välkommen att läradig mer om våra produkter och deras nya spännandefunktioner och fördelar.Cargotec förbättrar effektiviteten i lastflöden på land och till sjöss – varhelst gods fraktas. Cargotecsdottervarumärken Hiab, Kalmar och MacGregor är globala marknadsledare inom lasthanteringslösningar.www.cargotec.com www.hiab.se

More magazines by this user
Similar magazines