STIGA VILLA

manuals.ggp.group.com
  • No tags were found...

STIGA VILLA

STIGA VILLA85 M8211-3039-01


1.2.AB3.4.5.6.7.8.2


RL9. 10.ZXVWY11.3


SVENSKASESERVICE OCH UNDERHÅLLFÖRBEREDELSEOm inget annat sägs skall all service och underhållutföras på en stillastående maskin där motorn integår.Förhindra att maskinen rullar genomatt alltid lägga i parkeringsbromsen.Förhindra ofrivillig motorstart genomatt alltid stoppa motorn, lossa tändkabelnfrån tändstiftet och jorda den. Lossaminuskabeln från batteriet.SMÖRJNINGAggregatsarmarna är utrustade med smörjnipplar(fig 8).Smörj dessa var 25:e körtimma (eller minst engång per säsong) med universalfett.UNDERHÅLLSTIPSFör att underlätta rengöring och underhåll kanklippaggregatet fällas upp:1. Ställ klipphöjdsinställningen på klipphöjd 5.2. Ta bort låsnålarna och släpp ner aggregatet ibakkant (fig 5).3. Haka upp spännarmen på haken.3. Kräng av remmen från maskinens remskiva.7. Fäll upp aggregatet till lodrätt läge (fig 9).RENGÖRINGEfter varje användning bör klippaggregatets undersidaspolas av.Om gräset har torkat fast, skrapa undersidan ren.Vid behov, bättra undersidan med färg för att förhindrarostangrepp.BYTE AV KNIVARAnvänd skyddshandskar vid byte avkniv/knivblad för att undvika skärskador.Se till att knivarna alltid är skarpa. Då blir klippresultatetbäst.Kontrollera alltid kniven/knivbladen efter en påkörning.Har knivsystemet skadats skall defektadelar bytas ut.Använd alltid original reservdelar. Ickeoriginal reservdelar kan medföra riskförskadorävenomdepassarpåmaskinen.Klippsystemet består av två knivbalkar med två utbytbaraknivblad Y (fig 11). Vid byte av knivbladskall båda bytas ut för att undvika obalans.Montera de nya knivarna. Drag åt skruvarna V ochW ordentligt. Åtdragningsmoment: V - 9.8 Nm, W-24Nm.Vid kraftig påkörning kan knivbladen vika undan.Lossa låsmuttern X och vik tillbaka knivbladen.Montera en ny original brytbult V. Drag åt låsmutternX och Z.KUGGREMDe båda knivarna drivs inuti aggregatet av enkuggrem.Om någon av knivarna har träffat ett fast föremål(ex.vis en sten), kan remspänningen ändras. Dettakan leda till att kuggremmen "kuggar över", vilketi förlängningen kan ge skador på knivarna.Efter en kraftig påkörning, kontrolleraalltid att de båda knivarna står vinkelrättmot varandra (fig 10).Knivarnas respektive arbetsområde överlapparvarandra. Har knivarnas inbördes läge förändratsföreligger stor risk att de slår i varandra. Dettamedför allvarliga skador på klippaggregatet.Om så är fallet, lämna maskinen med klippaggregattill en serviceverkstad för reparation och översyn.RESERVDELARSTIGA original reservdelar och tillbehör är konstrueradespeciellt för STIGA maskiner. Observeraatt "icke original" reservdelar och tillbehör inte harkontrollerats eller godkänts av STIGA.Användning av sådana delar och tillbehörkan påverka maskinens funktionoch säkerhet. STIGA ansvarar inte förskador orsakade av sådana produkter.STIGA förbehåller sig rätten att förändra produktenutan föregående meddelande.5

More magazines by this user
Similar magazines