13.07.2015 Views

Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2008

Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2008

Förteckning över Arbetsgivarverkets författningar 2008

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Förteckning över<strong>Arbetsgivarverkets</strong>författningar <strong>2008</strong>Förteckning över <strong>Arbetsgivarverkets</strong> författningar <strong>2008</strong>


InnehållFörord 31. Gällande AgVFS 52. AgVFS som har upphört att gälla under år 2007 93. Gällande cirkulär 114. Cirkulär som har upphört att gälla under år 2007 15Sakregister 17


3FörordDenna skrift innehåller uppgifter om gällande författningar ochcirkulär samt författningar och cirkulär som upphört att gälla år 2007.Arbetsgivarverket använder inte längre föreskrifter eller allmännaråd i sin rådgivningsverksamhet och har därför upphört med tidigarecirkulärserie. Tidigare utgivna cirkulär redovisas i ”Förteckning över<strong>Arbetsgivarverkets</strong> författningar” så länge de är giltiga.Ämnen som tidigare publicerats som temacirkulär ges i fortsättningenut som skrifter. Nya kollektivavtal publiceras från och med år2005 i serien ”Centrala avtal”. Skrifter och gällande avtal finns attbeställa eller ladda ned på <strong>Arbetsgivarverkets</strong> hemsida,www.arbetsgivarverket.se.


1. Gällande AgVFS51. Gällande AgVFSI <strong>Arbetsgivarverkets</strong> författningssamling, AgVFS, (tidigare SAVFS), ingårförfattningar i form av förordningar från regeringen och föreskrifterfrån Statens pensionsverk (SPV). Författningssamlingen delades fr.o.m.den 1 januari 1987 upp på två serier, A och B. I serie A publicerasförfattningar som gäller alla eller flertalet myndigheter. Författningarsom enbart berör enstaka myndigheter publiceras i serie B.Den nedan angivna förteckningen upptar alla författningar som utgivitsi AgVFS t.o.m. år 2007 och som fortfarande gäller.År Nr Rubrik Anm.1979 4 Förordning om resekostnadsersättningm.m. vid Statenshaverikommission1983 5 Förordning om hälsoundersökninginför anställning i utrikesförvaltningen11 Förordning om betalning av skattpå pensioner åt vissa lokalanställdavid svenska utlandsmyndigheter1984 6 Förordning om ersättning åt vissaanställda vid Försvarsmakten förskador genom flygbränsle11 Förordning om tjänstebostäder försändebud och generalkonsuler1986 11 SAVFS delas upp på två serier


6År Nr Rubrik Anm.1990 3 A 1 Förordning om utbetalning av Jfr 2000:2 A 1,personskadeersättning 2000:4 A 21993 11 B 8 Förordning om pension för vissaarbetstagare vid Säkerhetspolisen2000 2 A 1 Förordning om ändring i förord- Jfr 2000:4 A 2ningen (SAVFS 1990:3 A 1) omutbetalning av personskadeersättning4 A 2 Förordning om ändring i förord- Jfr 2000:2 A 1ningen (SAVFS 1990:3 A 1) omutbetalningen av personskadeersättning2001 1 A 1 Statens pensionsverks föreskrifter Jfr 2003:5 A 1om lämnande av uppgifter tillsystemet för automatisk matrikelföring2002 3 B 3 Förordning om särskild ersättning Jfr 2007:1 B 1till medföljare till anställd inomutrikesförvaltningen2003 1 B 1 Förordning om inkomstgaranti Jfr 2003:6 B 5,och tjänstepension för statsråd 2005:1 B 15 A 1 Föreskrift om ändring i Statenspensionsverks föreskrifter(AgVFS 2001:1 A 1) om lämnandeav uppgifter till systemet för automatiskmatrikelföring


1. Gällande AgVFS7År Nr Rubrik Anm.2003 6 B 5 Förordning om ändring i förord- Jfr 2005:1 B 1ningen (AgVFS 2003:1 B 1) ominkomstgaranti och tjänstepensionför statsråd7 A 2 Förordning om skyldighet för myndigheteratt lämna uppgifter omanställdas kompetenskategorier2005 1 B 1 Förordning om ändring i förord- Jfr 2003 6 B 5ningen (AgVFS 2003:1 B 1) ominkomstgaranti och tjänstepensionm.m. för statsråd2007 1 B 1 Förordning om ändring i förordningen(AgVFS 2002:3 B 3) omsärskild ersättning till medföljare tillanställd inom utrikesförvaltningen


3. Gällande cirkulär113. Gällande cirkulärDe cirkulär som anges i förteckningen nedan gäller tills vidare, om intenågot annat sägs i förteckningen eller i respektive cirkulär. Cirkulär sominte finns med i förteckningen har upphört att gälla. De cirkulär somhar upphört att gälla under år 2007 förtecknas i kapitel 4. Nya kollektivavtalpubliceras i serien ”Centrala avtal”. Alla aktuella avtal finns på<strong>Arbetsgivarverkets</strong> hemsida.Merparten av cirkulären utgörs av kollektivavtal som träffats mellanArbetsgivarverket och de fackliga motparterna. I cirkulärserieningår också s.k. temacirkulär som innehåller allmänna råd eller annaninformation, med undantag för 2001:A 2 Konfliktcirkulär somäven innehåller föreskrifter. Temacirkulären har beteckningen Rådrespektive Information nedan i förteckningen.År Nr Rubrik Anm.1984 A 11 Avtal om turordning för arbets- Jfr 1997 A 6tagare hos staten (TurA-S)A 39 Lag och avtal om fackliga Tillägg i 1989förtroendemän A 1, avsnitt 51986 A 18 Meritvärdet av forskar- Informationutbildning m.m.1987 A 23 Avtal om avgångsförmåner Aktuellt såvitt(AGF)gäller 6 § (s.k.efterskyddsfall)1989 A 31 Avtal om arbetstid m.m. underkrigs- och beredskapstillstånd(AKB)


4. Cirkulär som har upphört att gälla under år 2007154. Cirkulär som har upphörtatt gälla under år 2007År Nr Rubrik Anm.2001 A 3 Avtal om undantagskretsen Se PDF 2007(Bilaga 2 till Huvudavtaletpå Arbets-2000-06-13) givarverketshemsida.2003 A 2 Avtal om utlandskontrakt och Ersatt avriktlinjer för anställningsvillkor centrala avtalvid tjänstgöring utomlands URA 2007:1


Sakregister17SakregisterAIDS 1996 A 17Anställningsform 1997 A 6Anställningsskydd 1997 A 6Anställnings upphörande 1997 A 6Arbetskonflikt 2001 A 2Arbetstagarbegreppet 1997 A 6, 1999 A 4Arbetstid under krigs- och beredskapstillstånd,avtal om 1989 A 31Avgångsförmåner, avtal om (AGF) 1987 A 23Avskedande 1997 A 6Avstängning p.g.a. brott eller tjänsteförseelse 2005:2BBisysslor 2002 A 8CChefsavtalet 2001 A 7DDelegering av processbehörighet iarbetstvister 2004:2Delpension 2003 A 4Disciplinansvar 1997 A 6, 2005:2EEntledigande p.g.a. sjukdom 1997 A 6FFackliga förtroendemän, jäv för lag ochavtal om 2002 A 8, 1984 A 39Förhandling enligt MBL 1999 A 4Förslagsverksamhet 1994 A 4,jfr F 1994:1338Försättande ur tjänstgöring 1997 A 6


Sakregister19OOmställningsarbete, avtal om aktivt 2002 A 6PPA 03 Pensionsavtal för arbetstagare hosstaten m. fl. 2003 A 3PersonskadeersättningSAVFS1990:3 A 1, AgVFS2000:2 A 1,2000:4 A 2Protokoll, mallar för 1999 A 4SSamarbetsavtal för det statligaavtalsområdet 2002 A 7Samhällsfarliga konflikter 2001 A 2Samverkansförhandlingar 1999 A 4Samverkan för utveckling 1997 A 9Stridsåtgärder 2001 A 2TTidsbegränsad anställning 1997 A 6Tjänsteansvaret 2005:2Tjänstegrupplivförsäkring, avtal omstatens (TGL-S) 1999 A 6Tolkningsföreträde 1984 A 39, 1999 A 4Turordningsavtal 1984 A 11, 1997 A 6Tvisteförhandlingar 1999 A 4


20UUndantagskretsen vid konflikt 2001 A 2Uppdragstagare 1997 A 6, 1999 A 4Uppsägning av anställning 1997 A 6VVild konflikt 2001 A 2ÅÅtalsanmälan 2005:2Återbetalning av för mycket utbetald lön 2005:1


Förteckning över <strong>Arbetsgivarverkets</strong> författningar <strong>2008</strong><strong>2008</strong>Box 3267, 103 65 StockholmTel 08-700 13 00, Fax 08-700 13 40www.arbetsgivarverket.se

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!