21.08.2020 Views

024_Det Store Treet_A1

024_Det Store Treet_A1

024_Det Store Treet_A1

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

DET STORE TREET<br />

Visualisering av ankomst från land<br />

Från förplatsen och ankomsten uppenbarar sig en inre oas. Ett center som är mer än bara sina<br />

funktioner utan även en upplevelse i sig självt. En solig sommarkväll leds besökaren in genom<br />

portiken . Kanske pågår det en restaureringskurs i snickarverkstaden som ligger vägg i vägg med<br />

huvudentrén? Ovanför syns museibesökarna och utställningarna. Inne i den gröna oasen leker<br />

barnen för fullt och bortom dess gröna träd skymtas en föreläsning i auditoriet. Du tänker på Hans<br />

Börlis dikt och funderar - är det jag som upplever trädet, eller är det trädet som upplever mig?<br />

<strong>Det</strong> store <strong>Treet</strong><br />

KONCEPT<br />

<strong>Treet</strong><br />

<strong>Det</strong> store treet,<br />

tålmodig på sitt sted.<br />

Breier skyggen sin varsomt over<br />

mugne lauvblar<br />

muselort på marka.<br />

Leiter stumt med fine rothår<br />

etter en sannhet<br />

i mørket under steinene,<br />

mens den kløftede krona risser<br />

et kart på himmelen:<br />

Syvstjernens gylne katedral-by<br />

i netter når du leiter med blikket<br />

etter høye lys--<br />

Du og treet:<br />

et søskenskap<br />

djupt som jorda.<br />

I suset av sevje<br />

under barken<br />

Din egne drøm: Den stiger<br />

svimmelt famlende<br />

i vindeltrapper av mørke<br />

opp mot<br />

Guds ansikt.<br />

Du står der i vårvinden<br />

med øret presset mot<br />

ru bark.<br />

Og plutselig<br />

vet du ikke om det er<br />

du<br />

som opplever treet<br />

eller treet<br />

deg.<br />

- Hans Børli<br />

1. TRÄDET FÄLLS OCH STAMMEN BLIR BASEN FÖR HUSET<br />

<strong>Det</strong> stora trädet fälls och flottas likt så många andra<br />

träd har gjort genom årens lopp vidare längs<br />

älven. Kvar blir den upphöjda stammen - stubben<br />

- som som definierar basen och landskapet för det<br />

nya centret och säkrar centret från översvämning.<br />

2. TRÄDETS KÄRNA GRÖPS UT OCH BLIR EN INRE GRÖN OAS<br />

Stubben gröps ur i mitten och utformas som ett<br />

utsnitt av Nordre Øyerens landskap. En utställnings-och<br />

lekyta av natur där växter och plantor<br />

får träda fram och görs till en social samlingsplats<br />

längs den existerande strandpromenaden.<br />

3. PROGRAMMET PLACERAS RUNT DEN INRE OASEN<br />

Programmets olika delar organiseras runt den inre<br />

oasen och gränsen mellan vad som är inne och ute<br />

suddas ut. Landskapet med sina årstidsväxlingar<br />

blir hjärtat i huset och det skyltfönster från vart<br />

alla olika funktioner synliggörs och interagerar.<br />

4. ÅRSRINGARNA SKAPAR FASADEN<br />

Programmet kläs in i stammens årsringar som<br />

definierar fasaden och skapar en organisk, följsam<br />

och föränderlig form som smälter in i det omgivande<br />

landskapet. En ikonisk byggnad i samklang<br />

med dess innehåll och funktion.<br />

5. DET STORA TRÄDET BLIR EN DEL AV LANDSKAPET<br />

<strong>Det</strong> stora trädet passas varsamt in i landskapet<br />

där så många av de existerande träden bevaras.<br />

Stubben växer med dess bark ut i vattnet och den<br />

existerande Lenseveien blir en del av huset och<br />

det inre rummet.<br />

DET STORE TREET 1/6


SITUATIONSPLAN / 1:1000<br />

AXONOMETRI<br />

1. Meanderstien<br />

2. Kajakkhus<br />

3. Drop-off personal<br />

4. Utstillinger og lek<br />

5. Ev. Kaiatkomst<br />

6. Den Inre Oasen<br />

7. Lager for sykler<br />

8. Forplass<br />

9. Økonomigård<br />

10.Båtopptrekk<br />

11. Båtplasser personal<br />

12. Meanderstigen<br />

13. Parkering 60p<br />

14. Bussparkering<br />

Trädet i sin omgivning inbäddat av grönska med den<br />

inre oasen som skapar en solbelyst och väderskyddat yta<br />

för lek, undervisning och umgänge. Stammen som huset<br />

landar på anpassas till landskapet och skapar utöver en<br />

upplevelserik loop runt huset en nivåfri entré mot ekonomigården<br />

och svävar lätt ut över Glomma.<br />

1. DEN INRE OASEN 2. MEANDERSTIen 3. AKTIVITETER, LEK OCH UTSTÄLLNING<br />

INSPIRATION OCH MATERIALITET<br />

Den inre oasen är den självaklara samlingsplatsen för besökare<br />

eller större skolklasser och grupper som anländer<br />

till huset för första gången.<br />

Meanderstigen är en förlängning av Lenseveien som<br />

slingrar sig likt en menader över ett inlandsdelta fyllt av<br />

upplevelser, lek och utblickar.<br />

Landskapet runt och inom trädet fylls av små utställningar,<br />

lek för stora som små samt kajakplatser, grillplatser<br />

och cykeluthyrning.<br />

Formen och huset inspireras av mossbevuxna och urgröpta<br />

stubbar som en blinkning mot Fetsunds historiska<br />

flottartradition och landskap.<br />

I tvärsnittet av stammen uppenbarar sig årsringar som<br />

formar huset och som varierar och växer beroende av hur<br />

mycket näring som trädet fått.<br />

Landskapets böljande form inspireras av en menader.<br />

Ovan syns meanadern som flyter genom Leira och vidare<br />

ut i Nordre Øyerens naturreservat.<br />

Projektet byggs genomgående i trä. Med en träkonstruktion<br />

som manifesteras på ett synligt sätt blir centret en<br />

markör för hållbarhet och träets potential.<br />

FÖRHÅLLANDE TILL OMGIVNING<br />

Platsen idag består av odefinierade zoner och möten<br />

mellan vild grönska, villamattor, Fethallen och<br />

Glomma. En av de grundläggande målsättningarna<br />

med projektet har därför varit att minimera<br />

footprintet så mycket som möjligt för att bevara<br />

omgivande träd och den gröna inramningen som<br />

finns där idag och samtidigt definiera ett tydligt<br />

landskapsrum som på bjuder in allmänhet och<br />

besökare att in i centret genom att göra den befintliga<br />

Lenseveien till en del av byggnadens hjärta<br />

samt förstärka dess relation till vattnet. <strong>Det</strong>ta genom<br />

att bjuda hela Fetsund och dess besökare på<br />

ett nytt offentligt landskapsrum som ger en inblick<br />

i centrets funktioner och blir en mötesplats för<br />

både lokalbefolkning och besökare.<br />

SYNERGIer MELLAN UTOMHUS-OCH INOMHUSAKTIVITETER<br />

Husets olika program samspelar väl med rummen<br />

utomhus. Den inre oasen är hjärtat, det stora<br />

sociala gårdsrummet där det är naturligt för stora<br />

grupper att samlas. I portikerna, som är väderskyddade,<br />

tillåts husets funktioner spilla ut. Exempelvis<br />

utanför snickeriet där det står båtar och<br />

annat som behöver underhåll eller utanför undervisningslokalerna<br />

där det finns platser för utomhusundervisning<br />

och lek. Rum för undervisning<br />

tillåts ta stor plats både ute och inne och riktar sig<br />

tydligt mot vattnet. Utanför auditoriet står utemöbler<br />

för mingel och samtal och runt ankomsthallen<br />

erbjuds sittplatser och vattenlek. Samtliga<br />

laboratorium och undervisningsrum ligger i nära<br />

kontakt med naturen utanför.<br />

TRAFIKLÖSNING<br />

Ankomsten med bil sker i nordväst där också en<br />

effektiv bilparkering samt en parkering för bussar<br />

ligger bakom Fethallen. Vägen övergår i en<br />

gåfartsgata som fortsätter efter huvudentrén runt<br />

huset västerut till personalentrén. Vägen rundar<br />

även huset österut där leveranser sker. Marken<br />

intill huset här är upphöjd i nivå med entréplanet<br />

där driften ligger, för att enkelt kunna lasta på och<br />

av. Här ligger även en ordentlig vändzon för större<br />

fordon. Från vattnet kan man i framtiden lägga<br />

till vid själva husets trädäck, Barken, med större<br />

båtar. Längs vattnet österut finns plats att dra upp<br />

båtar för underhåll och angöring för museets båtar.<br />

Västerut vid vattnet ligger en slingrande brygga<br />

för rekreation och med plats för kajaker.<br />

VEGETATION/PLANTERING, MATERIAL OCH YTOR<br />

Växtligheten i den inre oasen bidrar till ökad ekologisk<br />

mångfald och maximerar tillsammans med<br />

taket projektets grönytefaktor. De inre rummet<br />

och landskapet består främst av vilda och ätbara<br />

växter och bär som drar till sig insekter. När många<br />

olika växter samlas på ett ställe säkerställs ett<br />

föränderligt uttryck med många händelser och<br />

upplevelser som stimulerar sinnena. En varierade<br />

flora ger också en större fauna med fler livsmiljöer<br />

och näring. Ett uttryck för en driftsmedveten tillgång<br />

där vilda plantor med hög artsdiversitet och<br />

låg vårdnivå ger en robust natur med stora upplevelsevärden.<br />

<strong>Det</strong> gröna taket minimerar ytavrinningen<br />

samtidigt som den inre oasen fungerar<br />

som ett regnvattenmagasin vid behov.<br />

SOL-OCH VINDFÖRHÅLLANDEN<br />

Den inre oasen skapar ett eget mikroklimat med<br />

goda solförhållanden och lä för vinden. Här finns<br />

frodig grönska som skyddar och formar ett eget<br />

grönt rum som är tillgängligt, nedsänkt i förhållande<br />

till huset och med sittrappor, aktiviteter,<br />

ljus och rymd. Huset genomborras av två publika<br />

öppningar, portiker, som ligger lite i vinkel från<br />

varandra. De erbjuder sikt genom volymen samtidigt<br />

som de orienterar sig mot respektive ankomst,<br />

från land och från vatten. Båda portikerna<br />

är överbyggda och där under finns publika och<br />

väderskyddade platser med möjlighet att bedriva<br />

undervisning eller umgås i anslutning till föreläsningar<br />

i auditoriet. På taket finns möjlighet att<br />

anlägga solfångare och maximalt utnyttja solläget.<br />

KLIMATANPASSNING<br />

De täta och djupa limträlamellerna ger fasaden ett<br />

djup och en naturlig solavskärmning som lämpar<br />

sig väl för både utställningsytor och arbetsplatser.<br />

Invändigt är ytorna beklädda med ljus träyta<br />

som säkrar en hög dagsljusnivå och transparens<br />

samtidigt som värmeförlusterna är låga. De täta<br />

fasadpartierna har hög isoleringsförmåga och är<br />

enkla att passa in i systemet för att uppnå önskad<br />

mängd täthet efter behov och funktion i vidare<br />

bearbetning. Fasaden och interiören får gärna<br />

bestå av ”upcyclat” material eller restprodukter<br />

från övriga byggbranschen som förädlats och bidrar<br />

med karkatär, patina och stärker byggnadens<br />

varumärke samt fungerar i ett undervisande syfte<br />

för besökare.<br />

GENOMFÖRBARHET<br />

Ett rationellt och anpassningsbart pelarbalksystem<br />

i massivträ gör att projektet enkelt kan anpassas<br />

i vidare bearbetning. Utskuren area i bjälklag<br />

samt kommunikationsytor kan ökas eller minskas<br />

efter behov. Fasaden föreslås utföras i prefabricerade<br />

trämoduler. <strong>Det</strong> ger fördelar i tid-och energireduktion<br />

där byggplaneringen och kostnaderna<br />

minskar. Färdiga enheter från fabrik förbättrar<br />

även kvaliteten på ytbehandlingen och förlänger<br />

livstiden. <strong>Det</strong> täta vertikala rastret på den yttre<br />

fasaden gör att inga fasadelement behöver krökas<br />

trots husets organiska form. Böjda glas kan ses<br />

som ett tillval mot den inre oasen men kan även<br />

anpassas och göras tätare i en vidare bearbetning<br />

för att kostnadsoptimera.<br />

DET STORE TREET 2/6


Entréplan / 1:200<br />

MÖTET MED HUSET<br />

SIKTLINJER<br />

Ankomsten till huset från land sker genom den<br />

mindre portiken, där man erbjuds en siktlinje som<br />

löper genom den inre oasen och vidare genom den<br />

större portiken som i sin tur öppnar sig mot<br />

vattnet. Står man i den mindre portiken riktas<br />

blicken, förutom mot vattnet, även mot det<br />

uppglasade auditoriet som avtecknar sig med sina<br />

stolsläktare. Auditoriet är ett stort multifunktionellt<br />

rum som hyser både ett mindre och ett större<br />

avdelbart utrymme, och kan användas dag som<br />

kväll för olika program med fina utblickar mot<br />

vattnet. Ankomsten från vattnet sker på trädäcket<br />

vid den stora portiken. Portiken mot vattnet öppnar<br />

upp sig, bjuder in och sikten vandrar, via den<br />

inre oasen, mot ankomsthallen som är husets tydliga<br />

entré med generös rumshöjd och sociala ytor.<br />

Ett utåtvänt program<br />

Muséets omfattande program är organiserat med<br />

den inre oasen som gemensam knutpunkt. <strong>Det</strong>ta<br />

medför att man kan se in och uppleva de många<br />

olika funktioner och verksamheter som bor under<br />

samma tak. Står man i mitten på gården kan man<br />

vända sig runt och följa hur besökare rör sig<br />

genom byggnaden, från entréhallen, upp för trappor<br />

och genom utställningsytor. Man kan uppleva<br />

hur det samlas besökande skolklasser i undervisningsytor<br />

och auditorium, forskare i laboratorium<br />

som vetter mot gården och hur museets personal<br />

sitter i mötesrum och på sina kontor. Vänder man<br />

runt mer ser man in till de många driftsutrymmena<br />

som snickeri och mottagshall där det sker underhåll<br />

och dagligt arbete och ger ytterligare prov<br />

på det rika program som finns i huset.<br />

STAMMEN OCH BARKEN<br />

Konceptet symboliseras av trädstammen som står<br />

med sin inre kärna, sina årsringar och barken runt<br />

om. Stammen består av många olika funktioner<br />

som är organiserade som ett pärlband, och blir<br />

som sekvenser av rum att blicka in till och röra sig<br />

igenom. Huset landar mjukt på barken. Därigenom<br />

kan husets olika rum öppna sig både utåt, åt<br />

alla håll och inåt mot den inre oasen. Själva barken<br />

står liksom huset på plintar och fungerar som<br />

översvämningsskydd, det lyfter lite från omgivande<br />

terräng och fungerar som en programmerad<br />

promenad med upplevelser och vistelseytor runt<br />

om huset. <strong>Det</strong> är värt att besöka platsen och dess<br />

olika gårdsrum även om museet är stängt, man<br />

inbjuds att röra sig runt och igenom huset där det<br />

finns lekytor, utomhusutställningar och fina utsiktsplatser<br />

att upptäcka.<br />

TERRASSEN<br />

På det översta planet där alla utställningar och<br />

caféet ligger, finns även den inre terrassen. Den<br />

ligger som en rund promenad med bänkar och<br />

sittplatser längs fasaden och erbjuder lä från vinden,<br />

sollägen och lättnad från myggen nedanför.<br />

Härifrån ser man in till utställningarna, kan dra<br />

sig undan och samtala eller vila samt titta ner mot<br />

den inre oasens lek- och utställningsytor och frodiga<br />

grönska. Från caféet och restaurangen kommer<br />

man rakt ut på terrassen och kan ta med sig<br />

mat och dryck och restaurangen som kan abonneras<br />

får därmed ett privat och skyddat uterum<br />

som kan användas oberoende av muséet. Terrassen<br />

fungerar även som ett utkragande skärmtak<br />

åt promenaden längs fasaden i entréplanet, och<br />

skyddar över sittbänkar i den inre oasen.<br />

RÖRELSE OCH RIKTADE UTBLICKAR<br />

Som besökare startar man i ankomsthallen från<br />

vilken det leder två stora trappor åt varsitt håll.<br />

Via den ena trappan når man våtmarksutställningen<br />

först, sedan caféet och därefter flottningsutställningen<br />

för att sedan ta den andra trappan<br />

ner och tillbaka till entrén. Man kan också välja<br />

att röra sig motsatt och börja med trappan upp till<br />

flottningen och avsluta med våtmarken. Mellan de<br />

två utställningarna, centralt mellan flödena, ligger<br />

barnområdet. Man kan röra sig genom huset i<br />

en obruten loop, utan återvändsgränder och med<br />

spännande rumsliga upplevelser och varierande<br />

utblickar. Från alla rum, men kanske främst från<br />

utställningsplanet, caféet och auditoriet är utblickarna<br />

särskilt genomtänkta och riktade.<br />

DET STORE TREET 3/6


VISUALISERING AV FOAJE OCH ANKOMST<br />

FOAJÉN OCH ANKOMSTHALLEN<br />

Besökarnas första möte med insidan sker i foajén.<br />

Interiören är genomgående i trä och bidrar till såväl<br />

inre lugn hos besökaren som till en god akustik<br />

i det stora ankomstrummet med sin dubbelhöga<br />

höjd. Huvudentrén nås via den väderskyddade<br />

förplatsen under portiken. Inne i ankomsthallen<br />

möts besökarna av en generös trappa som löper<br />

längs med fasaden mot den inre oasen upp mot<br />

utställningsytorna och gör rörelsen genom centret<br />

till en upplevelse i sig. Längs fasaderna löper långa<br />

sittbänkar med utsikt över rummet och den inre<br />

oasen som gör landskapet och grönskan till en<br />

del av huset oavsett vart du befinner dig. I foajén<br />

finns plats för mindre utställningar som berättar<br />

om museets funktioner och inspirerar till att röra<br />

sig vidare. Butiken görs till en central del av foajén<br />

och växer sömlöst ihop med loungeytorna. Foajen<br />

flyter samman med undervisningen och nås<br />

genom matsalen/undervisningsrummet för barn<br />

och unga som med sina glaspartier öppnar sig mot<br />

ankomsten.<br />

STUBBENS INRE VÄRLD<br />

Upplever du trädet, eller är det trädet som upplever<br />

dig? Hans Børlis dikt har varit en ledstjärna<br />

i gestaltningen av centret. Oavsett vart du befinner<br />

dig i centret ska du vara i kontakt med övriga<br />

delar av museet. Driften, undervisningen, forskningen<br />

och utställningsytorna skapar siktlinjer<br />

sinsemellan och besökaren tillåts ta del av husets<br />

inre liv - såväl som de anställda tillåts ta del av det<br />

liv som besökare och gäster bidrar med. Samtidigt<br />

är zonerna mellan utställning, drift, personal, undervisning<br />

och forskning tydligt avkärmade från<br />

varandra och trots den visuella kontakten tillåts<br />

funktionerna att fungera självständigt. Personalen<br />

får med sin mellanvåning en tydligt avskrämad del<br />

fri från höga ljudnivåer och spring. Forskningen<br />

och undervisningen kan nås både från den inre<br />

oasen och genom sin personalentré och driften<br />

vänder sig mot ekonomigården och vattnet. Alla<br />

delar fungerar både självständigt och tillsammans<br />

och är del i ett intrikat inre liv där där besökaren<br />

både upplever trädet och trädet besökaren.<br />

SEKTION A-A / 1:200<br />

DET STORE TREET 4/6


VÅNING 1,5 PERSONAL / 1:200 VÅNING 2 - UTSTÄLLNING / 1:200<br />

tegn. diff<br />

PROGRAMERT AREAL BRUTTO 6 990 7 029 39<br />

PROGRAMERT AREAL NETTO 4 660 4 686 26<br />

Nettoareal ekslusive frittstående 4 420 4 439 19<br />

ID Rombenevnelse m2/rom Sum<br />

1 TOTALT FELLESAREAL 1 760 1 772 12<br />

11 Sum atkomstområde 280 280 0<br />

1101 Hovedatkomst/ vestibyle 120 1 120 120 0<br />

1102 Billettsalg/ informasjon 10 1 10 10 0<br />

1103 Venteområde besøkende 90 1 90 90 0<br />

1104 Toalett/ garderobe besøkende 60 1 60 60 0<br />

12 Sum Butikk 130 128 -2<br />

1201 Butikk 80 1 80 78 -2<br />

1202 Garderobe toalett ansatte 5 2 10 10 0<br />

1203 Nærlager 10 1 10 10 0<br />

1204 Fjernlager 30 1 30 30 0<br />

13 Sum restaurant 365 355 -10<br />

1301 Spiseområde 210 1 210 210 0<br />

1302 Produksjonsarealer 90 1 90 90 0<br />

1303 Kontor / pauserom kjøkkendrift 15 1 15 15 0<br />

1304 Garderobe/ toalett kjøkkendrift 10 2 20 10 -10<br />

1305 Garderobe/ toalett besøkende 30 1 30 30 0<br />

14 Sum administrasjon 250 247 -3<br />

1401 Forkontor/ resepsjon 15 1 15 17 2<br />

1402 Kontorer 10 5 50 50 0<br />

1403 Kontor direktør 20 1 20 20 0<br />

1404 Kontor gjesteplasser 15 1 15 15 0<br />

1405 Møterom 30 1 30 30 0<br />

1406 Spiserom m tekjøkken / møterom 75 1 75 77 2<br />

1407 Toaletter 15 1 15 10 -5<br />

1408 Kopi/ printer/ rekvisista 10 1 10 10 0<br />

1409 Nærarkiv 10 1 10 9 -1<br />

1410 Serverrom 10 1 10 9 -1<br />

15 Sum Driftsavdelingen 735 762 27<br />

1501 Snekkerverksted 120 1 120 123 3<br />

1502 Metallverksted 90 1 90 88 -2<br />

1503 Lakkverksted 30 1 30 31 1<br />

1504 Rom for sliping og sandblåsing 30 1 30 31 1<br />

1505 Mottakshall verksteder/ garasje 180 1 180 180 0<br />

1506 Rent verksted for motasje/reperasjon 30 1 30 34 4<br />

1507 Forbrukslager 60 1 60 60 0<br />

1508 Kontor driftsleder 20 1 20 20 0<br />

1509 Kontor båtansvarlig 10 1 10 15 5<br />

1510 Kontor vaktmester 15 1 15 17 2<br />

1511 Møterom/ gjesterom drift 15 1 15 20 5<br />

1512 Renholdssentral 15 1 15 15 0<br />

1513 Garderober/ toaletter/ dusj 30 2 60 68 8<br />

1514 Avfallsrom tørt 30 1 30 30 0<br />

1515 Avfallrom organisk 15 1 15 15 0<br />

1516 Risikoavfall 15 1 15 15 0<br />

2 TOTALT FORSKNING 1 220 1 243 23<br />

21 Sum Undervisningsarealer 795 806 11<br />

2101 Stort auditorium 150 1 150 157 7<br />

2102 Småauditorier 60 1 60 63 3<br />

2103 Undervisningsrom 90 2 180 180 0<br />

2104 Grupperom 15 2 30 30 0<br />

2105 Lager undervisningsutstyr våtmark 60 1 60 60 0<br />

2106 Lager undervisningsutstyr fløting 15 1 15 15 0<br />

2107 Stollager 15 1 15 15 0<br />

2108 Laboratorium forskere våtmark 30 1 30 34 4<br />

2109 Laboratorium våtmark 90 1 90 88 -2<br />

2110 Lager laboratorier våtmark 15 1 15 15 0<br />

2111 Spiserom barn/ ungdom 90 1 90 89 -1<br />

2112 Garderobe/ toaletter barn/ ungdom 30 2 60 60 0<br />

22 Utendørs bygg 240 247 7<br />

2201 Lager for utendørs aktiviteter 60 1 60 60 0<br />

2202 Lager for kanoer/ kajakker 60 1 60 60 0<br />

2203 Lager for sykler/ div ustyr friluft 30 1 30 30 0<br />

2204 Garderobe uteaktivitetrer 30 1 30 30 0<br />

2205 Rom for utendørs undervisning 60 1 60 67 7<br />

23 Sum ansatte 185 190 5<br />

2301 Kontorer 10 11 110 110 0<br />

2302 Kontor gjesteplasser forskere 15 2 30 30 0<br />

2303 Møterom 30 1 30 30 0<br />

2304 Guider våtmark/ fløting 15 1 15 20 5<br />

3 TOTALT VÅTMARKSENTERET 810 801 -9<br />

31 Utstillinger 690 687 -3<br />

3101 Generelt utstillingsareal 420 1 420 420 0<br />

3102 Akvarierom (fisk, amfibier) 120 1 120 117 -3<br />

3103 Servicerom akvarier 60 1 60 60 0<br />

3104 ”Nyskjerrigper” rom 90 1 90 90 0<br />

32 Lagring 120 114 -6<br />

3201 Magasin biologisk materiell 60 1 60 54 -6<br />

3202 Lager utstillingsmateriell 60 1 60 60 0<br />

4 TOTALT FLØTINGSMUSEUM 870 870 0<br />

41 Utstillinger 690 690 0<br />

4101 Generelt utstillingsareal 690 1 690 690 0<br />

42 Lagring 180 180 0<br />

4201 Magasin for gjenstander 120 1 120 120 0<br />

4202 Lager utstillingsmateriell 60 1 60 60 0<br />

SEKTION B-B / 1:200<br />

DET STORE TREET 5/6


SPRÄNGSKISS<br />

GRÖNT TAK<br />

Likt mossan på en stubbe kläs taklandskapet<br />

i växtlighet som lockar till sig humlor,<br />

bin, spindlar, fjärilar, skalbaggar och andra<br />

insekter. Dessutom isolerar det och sparar<br />

därigenom energi.<br />

INRE FASAD<br />

Den inre fasaden glasas upp mot den inre<br />

oasen som kontrast mot den täta yttre fasaden.<br />

Grönskan och det inre landskapsrummet<br />

blir en naturlig del av huset även interiört.<br />

Exteriört görs det plats för en mekanisk<br />

solavskärmning som följer solens rytm.<br />

YTTRE FASAD<br />

Limträmoduler i ett vertikalt rasterverk.<br />

<strong>Det</strong> täta vertikala rasterverket som mäter<br />

1,25m i bredd gör att inga glas eller partier<br />

behöver krökas och skapar en rationell<br />

struktur som kan anpassas efter behov i vidare<br />

bearbetning. <strong>Det</strong> täta rasterverket med<br />

djupt sittande fönster skapar dessutom en<br />

naturlig solavskärmning och riktar utblickarna<br />

mot omgivningen.<br />

ANKOMST FRÅN VATTNET<br />

Från vattensidan nås museet via Meanderstigen<br />

som kopplar samman den inre oasen med strandpromenaden<br />

och gör museet till en upplevelse att<br />

besöka även utanför ordinarie öppningstider.<br />

Från portiken och via den inre oasen syns foajén<br />

och den längsgående trappan som leder upp till<br />

utställningsytorna. Husets cirkulära flöde blir till<br />

en del av gestaltningen och fyller huset med liv.<br />

Ovanför portiken öppnar sig fasaden upp mot<br />

Glomma och utsikten. Restaurangen blir ett givet<br />

besöksmål och ett skyltfönster mot vattnet.<br />

Under den väderskyddade portiken mot väster<br />

öppnar auditoriet upp sig med stora glaspartier<br />

naturligt avskärmade från sol. Den östra delen av<br />

VISUALISERING AV ANKOMST FRÅN VATTENSIDAN<br />

portiken inrymmer lager samt undervisningsytor<br />

för barn-och unga. Portiken och barken fungerar<br />

härigenom både som ett undervisningsrum och en<br />

inbjudande eventyta som kan växa samman med<br />

det stora och lilla auditoriet.<br />

KONSTRUKTION<br />

Ovan mark och upp till tak består huset av<br />

en massivträkonstruktion med golvuppbyggnad<br />

i CLT understött av balkar och pelare<br />

i limträ. <strong>Det</strong> konstruktiva systemet följer<br />

den inre cirkelns perimeter och den yttre<br />

fasadens grid. Hissar och kärnor utförs i<br />

betong som stabiliserande element. <strong>Det</strong>ta<br />

ger en i princip pelarfri utställningsyta med<br />

stor flexibilitet och utvecklingsbarhet.<br />

UTSTÄLLNINGSYTA<br />

Utställningsytorna för båda museumen<br />

utformas som två halvcirklar som binds<br />

samman av lek-och undervisningsytor med<br />

Nyskjerrigper ovanför entrén samt café och<br />

restaurang ovanför portiken med utsikt mot<br />

älven. Lagerfunktionerna utförs som fristående<br />

volymer som skapar små rum och stor<br />

flexibilitet för olika utställningszoner som<br />

kan växa samman eller avskärmas helt.<br />

Personalytor<br />

Personalytorna placeras på ett mellanplan<br />

som utnyttjar takhöjden på 7m i bottenvåningen<br />

för drift och auditorium. Personalen<br />

får därigenom en helt egen våning<br />

avskrämad från ljud och övriga aktiviteter i<br />

undervisnings-och utställningsytorna. Den<br />

vertikala kommunikationen gör att personalen<br />

enkelt och snabbt kan röra sig mellan<br />

museets olika delar och har visuell kontakt<br />

med foaje, auditorium och drift på våning 1.<br />

ENTRÉPLANET<br />

Entreplanet organiserar sig runt den inre<br />

oasen och nås genom de två stora portikerna<br />

som öppnar sig mot förplatsen mot<br />

vattnet och vattnet. Den huvudsakliga kommunikationen<br />

sker genom två svepande och<br />

längsgående trappor i fasad som leder direkt<br />

till antingen våtmarks-eller flötingsmuseet<br />

och skapar en naturlig och upplevelsesrik<br />

loop för besökare och gäster.<br />

RESTAURANGEN OCH UTSIKTEN<br />

Restaurang och café ligger på på våning 2 med<br />

utsikt över Glomma. Restaurangen nås från både<br />

flottnings-och våtmarksmuseet och erbjuder en<br />

självklar paus mellan de båda utställningarna.<br />

Restaurangen nås även direkt utifrån via trappa<br />

eller hiss under portiken. <strong>Det</strong>ta gör att restaurangen<br />

kan fungera självständigt kvällstid eller när övriga<br />

delar av museet är stängt samt besökas utan<br />

att behöva passera kassalinjen.<br />

Utöver detta finns även en spiraltrappa som kopplar<br />

direkt ned i auditoriumet och gör så att restaurangen<br />

vid evenemang smidigt kan nås genom<br />

hissen i portiken eller via trappan direkt upp.<br />

Inifrån kan restauranggästerna njuta av den ma-<br />

VISUALISERING AV RESTAURANG OCH CAFÉ<br />

giska utsikten mot Glomma. Utifrån hänger serveringsytorna<br />

ihop med den runda terrassen mot<br />

den inre oasen som med sin höjd befrias från de<br />

värsta myggplågorna och där det alltid går att hitta<br />

en läskyddad solplats.<br />

INRE OASEN OCH TRÄDSTAMMEN<br />

Museet vilar på en ”trädstam” som skapar<br />

ett sammanhängande golv som tar upp<br />

höjdskillnaderna i landskapet rumt om och<br />

gör att huset lyfts upp till +106,4 för att<br />

stormflodsäkra entréplanet. Den inre oasen<br />

blir en grön lunga för undervisning, naturvägledning,<br />

lek och en inofficell utställningsyta<br />

samt en självklar samlingsplats för<br />

stora skolklasser och grupper.<br />

Barken<br />

Den yttre zonen av stammen - barken - programmeras<br />

med sittplatser, lekytor, utställningar<br />

och odlingar. En upplevelserik yttre<br />

loop som alltid är tillgänglig för besök och<br />

där besökare alltid kan hitta lä eller soliga<br />

platser för uppehåll.<br />

DET STORE TREET 6/6

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!