OralkovaRegina_Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

fa.cvut.cz

OralkovaRegina_Portfolio - ČVUT v Praze, Fakulta architektury

REGÍNA ORÁLKOVÁ

Bakalářská práce

Experimentální polyfunkční budova - Otáčecí dům

LS 2011 FA ČVUT

Ateliét Aulický - Aulická - Mikule - Kándl


ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA ARCHITEKTURY

AUTOR, STUDENT : ……………………………………………………………… AR 2011/2012

NÁZEV BAKALÁŘSKÉ PRÁCE :

…………………………………………………………………………………..(ČJ)

………………..………………………………………………………………………………………(AJ)

Vedoucí práce :

Oponent práce :

Klíčová slova

(česká) :

Anotace (česká) :

Anotace

(anglická) :

Regína Orálková

Experimentální polyfunkční budova, otáčecí dům

Experimental polyfunctional building, a rotating house

JAZYK PRÁCE : ………………………………

doc. Ing. Arch. Václav Aulický

……………………………………………………………………… Ústav : ………………..

Ing. Miloš Vojíř

český

……………………………………………………………………….

Experimentální budova, otáčecí dům.

LS

Stavitelství 1

Navrhována je experimentální polyfunkční budova, která se nachází v Praze 4

v Kavčích horách.

Účelem experimentu bylo zajistit kvalitní proslunění jednotlivých částí bytů,

pohodlí a pěkný výhled jednotlivých uživatelů a také flexibilita bytu.

Jedná se proto o otáčecí bytové jednotky, které se otáčejí za sluncem.

Samozřejmostí je možnost otáčení podle přání uživatele.

V přízemí, které se neotáčí, se nachází veterinární klinika a fitcentrum.

The project was to create a experimental polyfunctional building, which is

located in Prague 4 in Kavčí hory.

The purpose of the experiment was to provide good quality of sunshine in the

sigle parts of flats, a comfort and a nice view of particular inhabitants. Of course

the flexibility of flats too.

I designed a rotation flat units, which are folowing the sun during the day. Than

they turn back in the night. Every unit can change the rotation independently to

the others.

There are a veterinary clinic and a fitcentrum on the first floor.

Obsah projektové dokumentace:

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

A.Průvodní zpráva

B.Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

2. Mechanická odolnost a stabilita

3. Požární bezpečnost

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

5. Bezpečnost při užívání

6. Ochrana proti hluku

7. Úspora energie a ochrana tepla

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

10. Ochrana obyvatelstva

11. Inženýrské stavby (objekty)

12. Výrobní a nevýrobní technologická zařízení staveb (pokud se ve stavbě vyskytují)

C.Situace stavby

D.Dokladová část

E.Zásady organizace výstavby

1. Technická zpráva

2. Výkresová část

F.Dokumentace objektů

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

1.1.1. Technická zpráva

1.1.2. Výkresová část

1.2. Stavebně konstrukční část

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

1.4. Technika prostředí staveb

Prohlášení autora

Prohlašuji, že jsem předloženou bakalářskou práci vypracoval samostatně a že jsem

uvedl veškeré použité informační zdroje v souladu s „Metodickým pokynem o etické

přípravě vysokoškolských závěrečných prací.“

(Celý text metodického pokynu je na www FA studium/ke stažení)

V Praze dne 18.května 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis autora-bakalářské práce

Tento dokument je nedílnou, povinnou součástí bakalářské práce i portfolia (titulní list)

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 1 /14


a - průvodní zpráva


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

A. Průvodní zpráva

a) identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu, kontaktní adresa a

základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby:

Místo stavby:

Charakter stavby:

Účel stavby:

Polyfunkční experimentální budova, točící se dům

Praha 4, Kavčí Hory

Pozemek se nachází západně od sídla České televize.

Novostavba

Polyfunkční stavba, částečně bydlení

Autor:

Regína Orálková

(adresa) Horní 299, Oloví, 357 07

Konzultanti:

Ateliér Aulický - Aulická - Mikule - Kándl

Ing. Pavel Meloun (Stavební část)

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D. (Statika)

Ing. Eva Smažilová (TZB)

Ing. Daniela Bošová, Ph.D. (Požární bezpečnost)

Ing. Michal Pánek (Realizace)

Akad. arch. Mojmír Prucha (Interiéry)

Záměrem a obsahem předkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je

výstavba experimentální polyfunkční stavby. Účelem experimentu bylo zajistit kvalitní

proslunění jednotlivých částí bytů, pohodlí a pěkný výhled jednotlivých uživatelů a také

flexibilita bytu. Jedná se proto o otáčecí bytové jednotky. Nachází se zde dvě statické podlaží,

kde v jednom se nachází veterinární klinika a fitcentrum, ve druhém podzemím podlaží jsou

umístěny garáže, kotelna, místnost na nádrž s vodou a strojovna vzduchotechniky. Otáčení by

měla zajišťovat sada elektromotorů v kombinaci s brzdným systémem hydrauliky. Budova má

7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Otáčení objektu nebylo předmětem bakalářské práce a nebylo řešeno v projektu.

b) údaje o dosavadním využití a zastavěnosti území, o stavebním pozemku a o

majetkoprávních vztazích,

Na daném území se v současné době nenachází žádný objekt. Parcela, na níž má stát nová

budova, je v současnosti využívána jako park s volným výběhem pro psy. Pozemek patří

hlavnímu městu Praha. V blízkosti pozemku je vedená vodovodní přípojka. Areál České

televize se nachází na západě, dále jsou zde fotbalová hřiště směrem na sever a park. Pozemek

je rovinný. Nachází se zde převážně náletový porost, který bude nutné vykácet. Vjezd bude

situován z ulice Nad Pekařkou.

c) údaje o provedených průzkumech a o napojení na dopravní a technickou

infrastrukturu, informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Viz. dále odstavec B.1.d) a B.1.e)

d) informace o splnění požadavků dotčených orgánů,

Není předmětem bakalářské práce zajišťovat žádná vyjádření dotčených orgánů.

e) informace o dodržení obecných požadavků na výstavbu,

Dokumentace splňuje požadavky stanovené stavebním zákonem a vyhláškou o obecných

technických požadavcích na výstavbu č.137/1998 Sb. a vyhláškou č. 502/2006 Sb. o změně

vyhlášky o obecných technických požadavcích na výstavbu. Dokumentace je v souladu s

dotčenými hygienickými předpisy a závaznými normami ČSN a požadavky na ochranu zdraví

a zdravých životních podmínek dle oddílu 2 výše zmíněné vyhlášky č.137/1998 Sb. a vyhl.

č.502/2006 Sb.

Dokumentace splňuje příslušné předpisy a požadavky jak pro vnitřní prostředí stavby tak i pro

vliv stavby na životní prostředí.

f) údaje o splnění podmínek regulačního plánu, územního rozhodnutí, popřípadě

územně plánovací informace u staveb podle § 104 odst. 1 stavebního zákona

Předložená dokumentace pro stavební povolení vychází ze studie na FA ČVUT, zpracované

Regínou Orálkovou, v Ateliéru Aulický - Aulická - Mikule - Kándl, v zimním semestru

2011/2012.

g) věcné a časové vazby stavby na související a podmiňující stavby a jiná opatření

v dotčeném území,

Podmiňující stavební činnosti, předcházející vlastní výstavbě budovy, je možnost napojení

stavby na inženýrské sítě, tj. vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, elektrickou a plynovou

přípojku. Přípojky inženýrských sítí budou přivedeny na pozemek. Pozemek bude napojen na

dopravní infrastrukturu města. Jiná opatření v dotčeném území nejsou nutná.

h) předpokládaná lhůta výstavby včetně popisu postupu výstavby,

Předpokládaná lhůta výstavby je 14 měsíců.

i) statistické údaje.

Nebytové prostory zaujímají plochu - garáže 683 m 2 , - 1.NP (fitcentrum, veterinární klinika)

354 m 2 .

Jednotlivé plochy bytů (celkem bytů: 3) - 237,5 m 2 , 156 m 2 , 95 m 2 .

Plochy střech (teras) : 394 m 2 , 305,5 m 2 , 210 m 2 , 163 m 2 .

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 2 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 3 /14


- souhrnná technická zpráva


B. Souhrnná technická zpráva

1. Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení

a) zhodnocení staveniště

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Na pozemku se v současné době nachází park pro volný výběh psů. Areál České televize se

nachází na západě, dále jsou zde fotbalová hřiště směrem na sever a park.

Pozemek je rovinný. Nachází se zde převážně náletový porost, který bude nutné vykácet.

Vjezd bude situován z ulice Nad Pekařkou.

b) urbanistické a architektonické řešení stavby

Dům je navrhován jako osmipodlažní objekt se sedmi nadzemními podlažími a jedním

podzemním. Architektonické řešení vyplývá z konstrukce a funkce objektu. Jednotlivá patra

objektu jsou bloky samostatně se otáčející od východu k západu během dne kolem

tubusového jádra. Celkové otočení by mělo být maximálně o 270˚. Večer a nebo ráno se dům

opět vrací na východní pozici. Každý blok má dále možnost otáčet se sám nezávisle na

ostatních blocích a to jen podle záměru majitele a technických možností objektu, což nabízí

příjemné natočení bloků a výhledy do krajiny a města. Bloky jsou velmi transparentní, aby

neomezovaly majitele ve výhledu a také z estetického hlediska. Na dvou blocích a přízemí

jsou umístěny soukromé terasy. Jsou navrženy na trojúhelníkovém půdorysu, který je směrem

vzhůru odstupňovaný, to je z důvodů nejefektivnějšího proslunění teras. Proti přehřátí

interiérů je navržená zešikmená fasáda a reflexní skla.

Část nosné ocelové konstrukce je viditelná jak v interiéru, tak v exteriéru a tvoří osobitý výraz

stavby. Železobetonové střeny v interiéru 1. N.P. jsou navrženy z barevného pohledového

betonu Colorcrete.

Suterén

Zde je navrženo garážové stání pro majitelé bytů, zaměstnance a jejich návštěvy. Vjezd je

situován ze severu. Dále je zde umístěno 1 invalidní parkovací místo. Dále se zde nacházejí

kotelna, místnost pro vzduchotechniku a místnost pro nádrž s požární vodou. Uprostřed

dispozice je umístěno schodiště s výtahem.

Přízemí

V přízemí se nachází bezbariérové fitcentrum a veterinární klinika. Dále je zde umístěn hlavní

vstup a zásobovací vstup. Uprostřed dispozice je opět umístěno schodiště s výtahem, které

vede do soukromých bytů ve vyšších podlažích a do suterénu.

Byty

Každý byt má vstup umístěn na statické části směrem na sever, která tvoří prstenec kolem

komunikačního tubusu. Na této netočivé části jsou umístěny koupelny, toalety, kuchyně,

skladovací prostory, šatny a pracovny.

Zbytek bytu je řešen formou volné dispozice. Ložnicová část bytu je vždy umístěna do

severního cípu trojúhelníkového bloku, aby se sem dostávalo slunce nejméně a pohoda

místnosti umožnila kvalitní spánek a místnost se nepřehřívala. Nejvíce prosluněné části bytu

jsou jídelna a obývací pokoj, dále také kuchyně, která je orientována na jih.

Fasáda

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Fasáda je obložená vodorovným hliníkovým plechem SAGA, který má bílou nebo červenou

barvu a podtrhuje vzhled budovy. Ocelová konstrukce je natřená na černo. V otáčivých

patrech je většina obvodových stěn prosklena.

c) technické řešení s popisem pozemních staveb a inženýrských staveb a řešení

vnějších ploch

Způsob založení objektu s ohledem na výsledky geologického hydrogeologického průzkumu

Geologické poměry

Na daném pozemku se nachází podloží z období ordoviku, čili zpevněné sedimenty z

pískovce, prachovce a jílovité břidlice. Je zvolena stavební jáma svahovaná pod úhlem 80°.

Stavební jáma je zajištěna svahováním (úhel svahování 80°).

Hydrogeologické poměry

V lokalitě se nevyskytuje podzemní voda. Stavba neleží v žádném záplavovém pásmu.

Zemní práce

Bude sejmuta ornice Sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, odstranění náletové zeleně. Bude

uplatněna vyrovnaná bilance zemin, tzn. vytěžená zemina bude následně sloužit pro modelaci

okolního terénu.

Založení objektu

Budova ( jádro budovy) je založena na železobetonové patce, která je podepřená ocelovými

pilotami o průměru 900 mm do hloubky - 34,460 m. Základová spára patky je

v hloubce 9,460 m pod povrchem. Bude použit vodostavební beton.

Spodní část stavby je založena na monolitické železobetonové základové desce o tloušťce

desky 600 mm. Základová deska je provedena do svahované jámy (úhel svahování 80°) na

štěrkový podsyp v tloušťce 300 mm, podkladní beton 100 mm v místě obvodových

konstrukcí, pod sloupy a zdmi se podkladní beton rozšíří na tloušťku 300 mm. Základová

spára je 5,010 m pod povrchem. Požadovaná minimální nezámrzná hloubka je 800 mm pod

terénem. Hydroizolace spodní stavby a krycí beton 50 mm. Svislá hydroizolace je kryta

extrudovaným polystyrenem tl. 60 mm a u povrchu do hloubky 1500 mm pod povrchem

2 x 50 mm.

Povrch základové desky bude sloužit jako pojízdná a pochozí vrstva v suterénu, která bude

chráněna polyuretanovým nátěrem.

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 4 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 5 /14


Nosná konstrukce

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

V suterénu a v přízemí jsou monolitické železobetonové stěny s ocelovými stropy. Jádra jsou

konstruována ze železobetonu.

Celou zavěšenou konstrukci tvoří celo-patrová radiální ocelová konstrukce ztužena po obvodu

Vierendeelovými nosníky, uvnitř je řešena jako rám. Svislá šikmá konstrukce je zasklena

a osazena na Vierendeelovy nosníky do jednotlivých polí. Vodorovná konstrukce je řešena

jako zavěšena na ocelové prstence na železobetonovém tubusu.

Podrobnější informace viz. statická část projektu

Vertikální komunikace

Schodiště je navrženo jako monolitická železobetonová konstrukce. Výška jednotlivých

stupňů je 165 mm, šířka 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Je dvouramenné

a má 2 x 12 nebo 2 x 13 schodů podle konstrukční výšky jednotlivých podlaží.

Výtah je navrhován o rozměrech klece 1100 mm x 1400 mm, šířka vstupu 900 mm a prostor

před výtahem minimálně 1500 x 1500 mm.

Obvodový plášť

Obvodový plášť přízemí je tvořen železobetonovou stěnou zateplenou minerální tepelnou

izolací Isover NF 233 V20 v tloušťce 200 mm (Deklarovaný tepelný odpor RD (m 2 .K.W -1 ) = 4,85;

λ D = 0,041 Wm -1 K -1 ) a je opatřen plechovou fasádou se svislým roštem na profile L, vodorovný

vzor profilovaného plechu SEGA. Sokl bude opatřen omítkou.

Obvodový plášť otáčecích bloků je řešen systémem hliníkových rámu AIRMAX od firmy

Reynaers, které je schopno zajistit i otevírání oken směrem ven. Zbytek pláště je zakryt

profilovanými plechy SEGA v bílé barvě.

Střešní plášť

Pochozí střešní plášť, terasa, je tvořena keramickou dlažbou tl. 2 mm na podložkách pod

kterou je krycí vrstva z betonových dlaždic tl. 40 mm. Dále je zde hydroizolační fólie a

tepelná izolace. Pro podrobnější popis viz skladby.

Střešní plášť pultové střechy je navržen jako dvouplášťový s půdním prostorem. Střechu tvoří

plechová krytina na které jsou osazeny fotovoltaické panely. Konstrukci tvoří je ocelový

příhradový vazník.

Dělící konstrukce

Jako dělící konstrukce jsou navrženy příčky Fermacell na kovových profilech CW 75x06 na

jedné straně dvojitě a na druhé jednoduše opláštěné deskami tl. 15 mm. Tloušťka stěny je

120 mm. Dutina je částečně vyplněna akustickou izolací Isover AKU v tloušťce 60 mm.

Desky jsou omítnuté štěrkovou omítkou a povrch je natřen na bílo.

Podhledové konstrukce

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Na nosné konstrukci (na stropnicích) jsou zavěšeny podhledy Fermacell na kovových

profilech a na akustických závěsech. Akustickou izolaci tvoří minerální vlna Isover AKU

tl. 60 mm. Opláštění je protipožárními deskami Fermacell tl. 15 mm. Hlavní vodorovný nosný

profil je viditelný jako interiérový prvek, je opatřen černým itumescentním protipožárním

nátěrem, který je vhodný do interiéru.

Nad podhledy je v bytech v otáčivé části vedena pouze elektřina.

Ve statické části jsou zde dále umístěny rozvody VZT pro napojení odsávacích ventilátorů. V

přízemí jsou nad podhledem vedeny potrubní rozvody vzduchotechniky.

Tloušťky podhledů jsou:

Skladby podlah

- v bytě 65 mm ( ihned pod stropnicemi)

- ve fitcentru a veterinární klinice 500 mm

- V garážích žádné podhledy nejsou

Podlahy v bytech jsou řešeny jako lehké plovoucí podlahy s okrajovou lištou po obvodě. Jako

tepelná izolace jsou použity desky z minerální vlny tl. 100 mm. Roznášecí vrstvu podlahy

tvoří desky Fermacell 2E 22 (2 x 15 mm). Na to je položena parotěsná fólie a nášlapná vrstva

z dřevěných lamel. Tloušťka podlahy je 150 mm.

Na statické části bytů je položena keramická dlažba do lepidla včetně okrajové lišty. Pod ní je

umístěno podlahové vytápění.

Podlahy v přízemí jsou tvořeny litou cementovou podlahou PANDOMO a v tělocvičně je

speciální sportovní litá podlaha.

viz. Skladby Podlah

Povrchové úpravy konstrukcí

Železobetonové stěny v interiéru, garážích, jádro tubusu a jádro instalací jsou ponechány bez

povrchové úpravy. Vytváří je pohledový beton COLORCRETE.

Podlahy na podestách, mezi-podestách a schodišťovém rameni mají transparentní ochranný

nátěr na beton.

Koupelny mají keramický obklad na celou výšku místnosti.

Příčky budou upraveny štěrkovou omítkou a namalovány na krémově bílou barvu.

Výplně otvorů

Budou použita izolačním trojskla vyrobená na zakázku od firmy AGC a černé hliníkové rámy

od firmy Reynaers.

U okna je min. 1,2 W/m 2 K. U skla (Thermobel) min. 0,7 W/m 2 K, R w = min. 36 dB.

Doplňkové konstrukce

Zábradlí budou osazena se obdélníkovými a lichoběžníkovými skly na každou terasu po jejím

obvodu.

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 6 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 7 /14


Klempířské výrobky

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Klempířské výrobky budou umístěny na střeše a na atice. Budou z pozinkované oceli.

Vybavení vystavěným interiérovým zařízením

V interiéru bude sanitární vybavení, dále vestavěné skříně v bytech a zabudovaný pult-bar v

kuchyni, viz interiérová část.

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu

Vlastní dopravní obsluha objektu je řešena pomocí příjezdu z ulice Nad Pekařkou, která bude

prodloužena směrem k pozemkům. Tato komunikace se nachází na západní straně směrem od

pozemku. Výjezd z pozemku je veden nově navrženou komunikací napojenou na ulici Nad

Pekařkou. Pro příjezd větších vozidel na pozemek až k bytovému domu je navržen boční

příjezd pro zásobování.

Pěší komunikace vedou podíl hlavní komunikace až k objektu.

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu

Dopravní napojení

V ulici K Sídlišti jsou provozovány linky autobusů MHD a v docházkové vzdálenosti se

nachází autobusová Kavčí hory, která jede ke stanici metra Pankrác.

Doprava v klidu

Parkovací stání jsou umístěna pod navrhovaným objektem.

Doprava v klidu je navržena dle "Vyhlášky č.26/1999 Sb.hlavního města Prahy o obecných

technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze" a následného nařízení z roku 2001.

Stavba musí být vybavena nejméně požadovaným počtem stání Pp. Musí být navíc vybavena

jedním stáním pro návštěvníky na každých započatých 10 bytů a jedním stáním pro invalidy

na každých započatých 10 stání. V následujícím přehledu jsou stanoveny nároky na zajištění

dopravy v klidu, včetně početního vyjádření těchto nároků bydlení:

1 byt do 100 m 2 celkové plochy => 1 stání

2 byt nad 100 m 2 celkové plochy => 2 / 0,5 = 4 stání

1 ordinace veterináře => 1 stání

fitcentrum (užitná plocha = 116,7m 2 ) => 116,7 / 20 = 6

základní počet stání Pz = 1 + 4 + 1 + 6 = 12

+ stání pro návštěvníky : 2

+ stání pro invalidy : 1

Celkový požadovaný počet stání P p = 12 + 2 + 1 = 15

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Stavba je plánována v místě současného parku. Stavba je navržena tak, aby bylo zachováno

co nejvíce zeleně v okolí. Nebude provedeno oplocení pozemku. Současný park je udržovaný

a oplocený.

Vytápění bude zajištěno napojením na rozvody vzduchotechniky a v otáčivých částech budou

podlahové konvektory na elektřinu, stavba bude odkanalizována do řadu jednotné kanalizace.

V lokalitě je zatížení radonem středního stupně. Jako protiradonové opatření by měla stačit

hydroizolace spodní stavby.

V této části vybraného území se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost protiradonovým

opatřením ve stávajících budovách nebo při výstavbě nových. Případná výstavba je

podmíněna podrobným radonovým průzkumem.

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací

- Přístup do budovy je bezbariérový.

- Přirozenou vodící linii tvoří obrubník vedený až ke vchodu.

- Byty jsou vertikálně propojeny schodištěm a výtahem, odpovídající parametrům vyhlášky.

Rozměry klece 1100 mm x 1400 mm, šířka vstupu 900 mm a prostor před výtahem

minimálně 1500 x 1500 mm.

- Vstupní dveře do objektu musí mít průjezdnost křídla minimálně 900 mm. Musí mít ve

výšce 800 - 900 mm vodorovné madlo přes celou šíři křídla na opačné straně než jsou závěsy.

- Bezbariérové vstupy a vyhrazená parkovací stání budou vyznačena vodorovnou a svislou

dopravní značkou. Parkovací místa musí být šíře minimálně 3500 mm. Povrch musí být

rovný, pevný a upravený proti skluzu.

- V částech objektu přístupných veřejnosti musí být vodící linie pro nevidomé o výšce

minimálně 60 mm.

(Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR, č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové

dokumentace,

Na daném pozemku nebyly provedeny průzkumy.

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový

systém,

V místě je použit výškový systém BPV, souřadnicový sytém JTSK, nadmořský výška je 266

m.n.m.

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní

soubory,

Není předmětem bakalářské práce.

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 8 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 9 /14


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními

účinky provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace,

Současná výstavba by neměla mít negativní účinky na okolní stavby, jelikož ty se nacházejí v

dostatečné vzdálenosti od staveniště.

l) způsob zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti pracovníků

Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2005 Sb. a

nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

1) Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Staveniště je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 2 m. Nezasahuje do okolních

dopravních komunikací ani komunikací pro pěší s výjimkou výjezdu ze stavby, který bude

řádně označen.

2) Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Všechny vstupy na

staveniště musí být označeny značkou zakazující vstup nepovolaných osob. Označení musí

být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Označení se bude pravidelně kontrolovat.

3) Je nutné zajistit zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené občany.

4) Je povinností realizovat provizorní dopravní značení. Vjezd a výjezd ze staveniště bude

označen dopravními značkami. Zákaz vjezdu nepovolaným osobám bude vyznačen

bezpečnostní značkou na všech vjezdech na staveniště.

5) Ochranná pásma vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení.

Na stavbu vede pouze vodovodní řád. Ostatní sítě budou vybudovány.

6) Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a

dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

7) Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou plochu je povolen pouze, pokud je vhodným

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce a pohyb po

této ploše. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu. Pro

fyzické osoby, pracující ve výkopu, musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Je povinností

zajistit hrany výkopu tak, aby bylo zabráněno pádu osob. Podél hrany stavební jámy bude

vybudováno zábradlí.

8) Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v

jeho bezprostřední blízkosti. Mimo prostor staveniště je zákaz manipulace jeřábem. Při

návrhu jeřábu byla navržena bezpečnostní výška 0,5 m nad úrovní železobetonového jádra.

Zhotovitel stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Pracovníci musí být

řádně proškoleni a mají povinnost používat ochranné pomůcky.

9) Práce ve výškách od 1,5 m je nutné zajistit dostatečnou ochranou proti pádu z výšky.

-> ochranné konstrukce (např. zábradlí o výšce 1,1 m, ohrazení, lešení, poklop odolný proti

odsunutí) jsou vždy prvotním řešením při zajišťování bezpečnosti práce, dále je možno použít

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

záchytné konstrukce.

Je navrženo bednění PASCHAL doplněné pracovní lávkou, žebříkovým výstupem

a zábradlím. Ostatní obsluha a montáž se provádí z lešení.

-> osobní zajištění (např. pracovníci při stavbě bednění). Při pracích, u kterých nelze zajistit

bezpečnost práce ochrannou konstrukcí budou pracovníci používat osobní zajištění.

Osobní ochranný systém proti pádu z výšky znamená používání jisticího řetězce, tj. bezpečný

postroj - bezpečnostní jistící lano - karabiny nebo spojovací konektory - kotvicí bod.

Důležitým prvkem jisticího řetězce je přitom důkladná znalost použití ochranného systému

proti pádu. Při zhoršení povětrnostních podmínek je nutné výškové práce ukončit. Každá

osoba musí být při pohybu po staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním pracovním

oděvem nebo vestou. Výškové práce nesmějí být prováděny jednotlivcem bez trvalého

dozoru.

2. Mechanická odolnost a stabilita

Viz. samostatná dokumentace Konstrukční řešení stavby (Statická část).

3. Požární bezpečnost

Viz. samostatná dokumentace Požárně bezpečnostní řešení stavby.

4. Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí

Ochrana ovzduší

Vozovky na staveništi budou zpevněny, popřípadě zkrápěny. Budou použity stroje vyhovující

emisním limitům.

Ochrana půdy a spodních vod

Ropné produkty a další toxické látky budou skladovány na zpevněných plochách, izolovaných

místech a zabezpečeny proti úniku škodlivin. Odpady budou skladovány v uzavřených

nádobách a co nejdříve odvezeny k likvidaci.

Ochrana zeleně na staveništi

Na staveništi se nenachází žádná zeleň určená k ochraně.

Ochrana před hlukem a vibracemi

Bude se dodržovat noční klid od 22:00 do 6:00 hodin. Pokud budou práce pokračovat, nesmí

se překročit limit 40 dB.

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 10 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 11 /14


Ochrana pozemních komunikací

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Stávající komunikace budou dle potřeby zpevněny. U výjezdu ze staveniště bude umístěno

místo pro očištění vozidel.

Osvětlení a oslunění, umělé osvětlení, větrání

Prostory jsou navrhovány tak, aby osvětlení a oslunění jednotlivých částí bylo co největší.

Díky otáčení je zabezpečeno proslunění po celý den. Budova splňuje minimální požadovanou

úroveň denního osvětlení v ČSN 730580-2 pro obytné místnosti s trvalým pobytem lidí.

Umělé osvětlení bude splňovat příslušné normové požadavky.

Sociální zařízení budou uměle podtlakově odvětrávána ventilátory, kuchyně budou odvětrány

digestořemi do připravených vzduchovodů.

Odpady

Při provozu budovy bude vznikat běžný komunální odpad, živočišný odpad a nebezpečný

odpad z provozu veterinární kliniky. Svoz domovního komunálního odpadu bude po stávající

komunikaci. Plocha pro sběrné nádoby na komunální odpad je navržena v návaznosti na

přístupové plochy v blízkosti vjezdu na pozemek.

Živočišný odpad bude skladován ve speciálním kafilerním boxu v klinice a poté bude odvezen

do kafilérie dle nařízení č. 1774/2002. Odvoz zajistí firma oprávněná k tomuto úkonu

příslušným státním orgánem.

Nebezpečný odpad bude uskladněn ve speciální nádobě k tomu určené oddělené od ostatního

odpadu, poté bude hromadně odvezen na svoz nebezpečného odpadu. Nebezpečné odpady

musí být odstraňovány oprávněnou osobou, která má vydaný souhlas k nakládání s

nebezpečnými odpady od věcně a místně příslušného orgánu státní zprávy.

Odpadní materiál ze stavby bude skladován v kontejneru, který bude pravidelně vyvážen na

skládku. Odpadní beton bude odvezen zpět do betonárny. Toxický odpad - nádoby od ropných

produktů, olejů, zbytky tmelů a jiných chemikálií - bude odvážen na skládku toxického

odpadu.

5. Bezpečnost při užívání

7. Úspora energie a ochrana tepla

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Tepelně technické vlastnosti objektů byly navrženy a posouzeny podle ČSN 73 0540.

Navržené konstrukce vyhovují požadovaným parametrům.

8. Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností

pohybu a orientace

- Přístup do budovy je bezbariérový.

- Přirozenou vodící linii tvoří obrubník vedený až ke vchodu.

- Byty jsou vertikálně propojeny schodištěm a výtahem, odpovídající parametrům vyhlášky.

Rozměry klece 1100 mm x 1400 mm, šířka vstupu 900 mm a prostor před výtahem

minimálně 1500 x 1500 mm.

- Vstupní dveře do objektu musí mít průjezdnost křídla minimálně 900 mm. Musí mít ve

výšce 800 - 900 mm vodorovné madlo přes celou šíři křídla na opačné straně než jsou závěsy.

- Bezbariérové vstupy a vyhrazená parkovací stání budou vyznačena vodorovnou a svislou

dopravní značkou. Parkovací místa musí být šíře minimálně 3500 mm. Povrch musí být

rovný, pevný a upravený proti skluzu.

- V částech objektu přístupných veřejnosti musí být vodící linie pro nevidomé o výšce

minimálně 60 mm.

(Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

9. Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí

V lokalitě je zatížení radonem středního stupně. Jako protiradonové opatření by měla stačit

hydroizolace spodní stavby.

V této části vybraného území se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost protiradonovým

opatřením ve stávajících budovách nebo při výstavbě nových. Případná výstavba je

podmíněna podrobným radonovým průzkumem.

10. Ochrana obyvatelstva

Nejsou stanoveny žádné požadavky související s ochranou obyvatelstva.

Veškerá technická zařízení v budově budou mít doložená potřebná povolení pro provoz v

České republice. Veškeré opravy a servis budou zajišťovat specializované firmy

oprávněné k této činnosti.

6. Ochrana proti hluku,

Současná výstavba by neměla mít negativní účinky na okolní stavby, jelikož se nacházejí v

dostatečné vzdálenosti od staveniště.

Požadované parametry dle normy ČSN 73 0532 jsou splněny.

byt x veřejné prostory => stěna R'w = 52 dB; dveře R'w = 32 dB

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 12 /14

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 13 /14


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

C. Situace stavby

Výkres - viz Stavebně technické řešení

E. Zásady organizace výstavby

Viz. samostatná dokumentace - Realizace staveb (PAM)

F. Dokumentace stavby (objektů)

Dokumentace objektů a provozních souborů stavby se zpracovává pro jednotlivé objekty

nebo provozní soubory samostatně v členění:

1. Pozemní (stavební) objekty

1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

Viz část Konstrukčně stavební.

1.2. Stavebně konstrukční část

Viz. samostatná dokumentace

1.3. Požárně bezpečnostní řešení

Viz. samostatná dokumentace - Požárně bezpečnostní řešení stavby

1.4. Technika prostředí staveb

Viz. samostatná dokumentace - TZB

Bakalářská práce - Experimentální polyfunkční budova 14 /14


c - situace stavby


P0 01

S0 02

S0 03

Sklon: 3 %

Hloubka: 2,23 m

S0 04

Sklon: 0,3 %

Hloubka: 1,8 m

S0 05

Sklon: 0,5 %

Hloubka: 0,8 m

KANALIZACE

PLYN

HRANICE POZEMKU

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

datum:

PRAHA 6

2xA4

5/2012

1:200 3.0


d - dokladová část


e - zásady organizace výstavby


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

OBSAH

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Bakalářská práce

REALIZACE STAVEB (PAM)

NÁZEV STAVBY:

MÍSTO STAVBY: Kavčí Hory, Praha 4

Experimentální polyfunkční budova, Otáčecí dům

VYPRACOVALA:

__________________

Regína Orálková

OBSAH..................................................................................................................................2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ........................................................................................2

1. TEXTOVÁ ČÁST .......................................................................................................3

1.1 Základní údaje o stavbě................................................................................................3

1.2 Popis základní charakteristiky staveniště......................................................................3

1.3 Návrh postupu výstavby řešeného pozemního objektu v návaznosti na ostatní stavEbní

objekty se zdůvodněním...............................................................................................4

1.4 Návrh zdvihjacích prostředků, návrh výrobních, montážních a skladovacích ploch pro

technologické etapy zemní konstrukce, hrubá spodní a vrchní stavba .........................10

1.5 Návrh trvalých záborů staveniště s vjezdy a výjezdy na staveniště a vazbou na vnější

dopravní systém.........................................................................................................12

1.6 Ochrana životního prostředí během výstavby a bezpečnost a ochrana zdraví na

staveništi, včetně úprav staveniště z hlediska bezpešnosti a ochrany zdraví třetích

osob...........................................................................................................................13

2. VÝKRESOVÁ ČÁST................................................................................................15

2.1 Celková situace stavby se zakreslením zařízení staveniště..........................................15

2.1.1 Hranice na staveniště - trvalý zábor............................................................................15

2.1.2 Vjezdy a výjezdy ze staveniště a vazba na vnější dopravní systém .............................15

2.1.3 Zdvihacé prostředky s jejich dosahy, základna a jeřábová dráha.................................15

2.1.4 Výrobní, montážní , skladovací plochy a plochy pro sociální zařízení a kanceláře......15

Příloha..................................................................................................................................15

Situace zařízení staveniště 01 M 1:500.......................................................................15

Situace zařízení staveniště 02 M 1:500.......................................................................15

MÍSTO A DATUM: V Praze, dne 9.5.2012

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

[1] http://15124.fa.cvut.cz/

[2] Konzultace : Ing. Michal Pánek

[3] Podklady ze cvičení PAM 1 (cvičící Ing. Milada Votrubová, CSc.)

[4] http://stavba.tzb-info.cz/

[5] http://www.hanys.cz/

[6] http://www.paschal.cz/

[7] http://www.heidelbergcement.com/cz/cs/country/produkty/beton/index.htm

Bakalářská práce - část PAM 1 / 15

Bakalářská práce - část PAM 2 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

1. TEXTOVÁ ČÁST

1.3 NÁVRH POSTUPU VÝSTAVBY ŘEŠENÉHO POZEMNÍHO

OBJEKTU V NÁVAZNOSTI NA OSTATNÍ STAVEBNÍ

OBJEKTY SE ZDŮVODNĚNÍM

1.1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O STAVBĚ

POPIS KONSTRUKCÍ

Jedná se o experimentální polyfunkční budovu, konkrétně o otáčecí bytové jednotky se

statickým podlažím, kde se nachází veterinární klinika a fitcentrum. Stavba by se měla

nacházet na Kavčích horách v Praze 4.

Budova je rozdělena do třech otáčecích bloků a do dvou statických podlaží. V každém

otáčecím bloku je jeden byt a ve dvou je terasa. Byty jsou řešeny formou volné dispozice

v otáčivé části a umístěním koupelen a kuchyní ve statické části objektu.

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové kruhové jádro, podzemní garáže a první

nadzemní podlaží. Zavěšenou část tvoří celo-patrová ocelová konstrukce ztužená po obvodu

Vierendeelovými nosníky a zpevněna uvnitř sloupy. Konstrukce se zavěšuje na ocelové

prstence přikotvené na železobetonové jádro. Střechy jednotlivých otáčecích podlaží jsou

řešeny formou terasy, přístupné dveřmi z jádra. Střecha nejvyššího patra je šikmá.

(Podrobnější popis viz Stavební část projektu)

1.2 POPIS ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY STAVENIŠTĚ

Staveniště se nachází v parku na Kavčích horách v Praze 4, terén je rovina. Na tomto

pozemku se nenacházejí v současné době žádné stávající budovy, pouze náletová zeleň.

Do žádných ochranných pásem pozemek nezasahuje.

V místě se nachází podloží z jílovité břidlice.

V lokalitě se nevyskytuje podzemní voda.

Bude uplatněna vyrovnaná bilance zemin, tzn. vytěžená zemina bude následně sloužit

pro modelaci okolního terénu.

Zemní práce

Bude sejmuta ornice v tloušťce 300 mm, budou odstraněny náletové keře. Stavební jáma

bude zajištěna svahováním (úhel svahování 80̊ ).

Základy

Budova (jádro budovy) je založena na železobetonové patce, která je podepřená pilotami

o průměru 900 mm do hlouby 34,460 m. Základová spára patky je v hloubce 9,460 m pod

povrchem. Spodní část stavby je založena na základové desce o tloušťce desky 600 mm.

Deska je v místech většího zatížení zvětšena o 300 mm. Základová spára je 5,010 m pod

povrchem.

Hrubá spodní stavba

Svislé nosné konstrukce jsou řešeny jako monolitický železobetonový obvodový stěnový

systém, kombinovaný se sloupy. Nosné stěny jsou tloušťky 300 mm. Vodorovné nosné

konstrukce tvoří ocelové HEB 600 nosníky položené na svislých stěnách a ukotvené na jádře.

Stropnice jsou tvořeny IPE 270 profily, na nich je umístěná železobetonová deska. Výška

desky je 105 mm.

Hrubá vrchní stavba

Statickou část

Svislé nosné konstrukce tvoří monolitický železobetonový radiální a obvodový

stěnový systém. Jádro tvoří kulatý železobetonový tubus. Schody jsou budovány monoliticky

za použití dřevěného bednění. Vodorovné konstrukce jsou tvořeny ocelovou konstrukcí

slouženou z HEB 600 profilů, IPE 270, trapézovou-železobetonovou deskou a skladbou

terasy.

Otáčivá část

Celou zavěšenou konstrukci tvoří celo-patrová radiální ocelová konstrukce ztužena po

obvodu Vierendeelovými nosníky a uvnitř ocelovými sloupy. Svislá šikmá konstrukce je

zasklena a osazena na Vierendeelovy nosníky do jednotlivých polí. Vodorovná konstrukce je

řešena jako zavěšená na ocelové prstence na železobetonovém tubusu. Nosné prvky jsou

podrobněji popsané ve statické části projektové dokumentace.

Bakalářská práce - část PAM 3 / 15

Bakalářská práce - část PAM 4 / 15


Zastřešení

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Zastřešení budovy tvoří převážně terasy na jednotlivých podlažích.

Výjimku tvoří poslední patro, kde je vybudována sedlová střecha. Ta je pokryta plechovou

krytinou.

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

na něj 5.NP a nahoru konstrukce 7.NP. Pro montáž bude použit jeřáb LIEBHERR 160 EC-B

6 Litronic s jeřábovou věží 120 HC. Také budou vybetonovány základní podlahy a stropní

konstrukce. Poté budou celé konstrukce vytaženy do potřebné výšky a přimontovány na jádro

za pomocí dvou jeřábů LIEBHERR LTM 1800.

Dále bude přimontována ocelová konstrukce statické podlahy na jádro. Při zvedacích

pracích nesmí být větrné počasí.

VÝROBNĚ TECHNICKÝ POSTUP VÝSTAVBY

Po odstranění keřů a sejmutí ornice v tloušťce 300 mm se provede stavební jáma. Bude

zajištěna svazováním (úhel svahování 80̊ ).

Provedou se hlubinné základy - vrtané piloty s ponechanou ocelovou výpažnicí. Dále se

provede podsyp a betonová podkladní vrstva v tloušťce 100 mm, na ní se vybetonuje

železobetonová patka z vodo-stavebního betonu. Dále se provádí podsyp kolem

železobetonové patky. Vybetonuje se podkladní beton v tloušťce 100 mm. Pod obvodovými

stěnami a pod sloupy je rozšířen o 300 mm. Na podkladní beton je provedena hydroizolace,

která je zakryta krycí betonovou mazaninou v tloušťce 50 mm. Poté se na ni provede

železobetonová základní deska. Povrch desky bude natřen ochranným polyuretanovým

nátěrem a bude sloužit jako pochozí vrstva v suterénu.

Prostupy budou procházet skrz stěny v suterénu, budou se provádět před posledním

záběrem betonáže stěn. Hydroizolace je na svislou izolaci napojena pomocí zpětného spoje.

Hydroizolace bude ihned zakryta tepelnou izolací Styrodurem v tloušťce 60 mm a od 1 m pod

povrchem 2 x 50 mm. Poté bude jáma zakryta zhutněnou zeminou.

Poté se provádí vodorovné konstrukce spodní stavby. Nejprve budou přimontovány

a zabetonovány ocelové nosníky, na ně budou uloženy stropnice IPE 270, dále se k nim

přimontuje ocelový plech 110 01 N a bude použit jako ztracené bednění pro železobetonovou

desku. Ta bude vybetonována ve 3 záběrech. Záběry budou provedeny v prodloužené

pracovní směně, za 9 hodin.

Poté se vybední a vybetonuje železobetonové schodiště.

Betonová směs bude dovezena za pomoci automixů o objemu 9 m 3 a bude ihned

( nejpozději do hodiny) zpracována. Čerpání betonu bude zajištěno mobilními autočerpadly

s délkou výložníku až 58 m. Dále pro výškové konstrukce bude směs dodávána jeřábem

v násypných koších o objemu 1 m 3 . Betonová směs bude hutněna příložnými vibrátory

ve svislých konstrukcích a ponornými vibrátory ve vodorovných konstrukcích.

Po provedení svislých železobetonových konstrukcí se mohou provést vodorovné ocelové

a betonové konstrukce střešní terasy. Tato konstrukce bude dočasně sloužit jako montážní

prostor pro ocelové konstrukce zavěšených podlaží.

STRUČNÁ KONSTRUKČNĚ VÝROBNÍ CHARAKTERISTIKA

č.o objekt technologická etapa konstrukčně výrobní systém

PO 01

Experimentální

budova zemní konstrukce stavební jáma - strojně

ruční dočištění - ručně

základové konstrukce piloty

(monolitický železobeton)

ležaté rozvody

zásypy

podkladní beton

hydroizolační přepážka

hrubá spodní stavba Kombinovaný systém

(monolitický železobeton)

stropní konstrukce jednosměrně pnutá

hrubá svrchní stavba Kulatý svislý tubus a jádra

(monolitický železobeton)

Stěnový systém

(monolitický železobeton)

Stropní konstrukce jednosměrně pnutá

Schodiště a šachty

Montáž ocelových

konstrukcí

Montovaný ocelový skelet podlaží

Ocelové prvky budou na stavbu dodány ve svazcích. Jedná se o dlouhé těžké prvky

a na staveniště budou dopraveny nákladním automobilem. Prvky budou přesně označeny, aby

nedošlo k jejich záměně. Z hlediska těžkého nákladu se musí dbát na výběr příjezdové trasy

vzhledem k průjezdnosti komunikací (šířka a výška průjezdu, poloměr otáčení, únosností

mostů a pod.). Prvky budou uloženy na skládku ocelových prvků za pomoci jeřábu a poté

dopraveny na místo montáže opět za pomoci jeřábu.

Poté bude dobetonováno svisle železobetonové jádro tl. 350 mm do celé výšky budovy.

Současně také železobetonová instalační jádra, šachta pro výtah a schodiště.

Ocelová část bude svařena kolem hlavního jádra, jednotlivá patra budou naskládána na

sebe a postupně smontována. Budou oddělena distančníky. Nejprve se smontuje patro 3.NP,

Bakalářská práce - část PAM 5 / 15

Bakalářská práce - část PAM 6 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

SLED DÍLČÍCH ČINNOSTÍ

JÁDRO

Pochod Profese Pomocné konstrukce Stavební stroje a zařízení Proces

Montáž vnitřní strany Železář, Lešení, žebříky, štafle, Věžový jeřáb - doprava prvků

bednění - prvková montér stabilizační vzpěra kruhového bednění

pomocný

Montáž výztuže po

prutech včetně

Věžový jeřáb - doprava prvků

distančníků železář Lešení, štafle výztuže

základní

Montáž vnější strany

bednění - kruhové Tesař,

Věžový jeřáb - doprava prvků

bednění

montér žebříky, štafle kruhového bednění

Pomocný

Betonáž po vrstvách betonář

Tuhnutí a tvrdnutí

betonu včetně

ošetřování betonu

(technologická Betonář a

přestávka pro pomocný

odbednění 3 dny) dělník

Demontáž 1. a 2.

strany bednění - Tesař,

prvková

montér

Pochozí konzolová

lávka - součást

bednění, lešení

Lešení , žebříky, štafle

Věžový jeřáb s násypným

košem s rukávem - ponorný

vibrátor

Věžový jeřáb - doprava prvků a

demontáž kruhového bednění

Základní

Přírodní,

chemický

Pomocný

SLOUP

Pochod Profese Pomocné konstrukce Stavební stroje a zařízení Proces

Vázání koše včetně Železář,

distančníků montér Lešení, žebříky, štafle, přípravný

Montáž výztuže železář Lešení, žebříky Věžový jeřáb - doprava výztuže základní

Montáž ztraceného

bednění Tesař Lešení, štafle doprava prvků bednění - ruční pomocný

Věžový jeřáb s násypným

Betonáž po vrstvách Betonář Lešení, štafle

košem s rukávem - ponorný

vibrátor

základní

Tuhnutí a tvrdnutí

betonu včetně

ošetřování betonu

(technologická

přestávka

Betonář a

pro pomocný

Přírodní,

odbednění 3 dny) dělník

chemický

Doprava prvků bednění a

Demontáž bednění Tesař Lešení , žebříky demontáž - ruční

Pomocný

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA

Pochod Profese Pomocné konstrukce Stavební stroje a zařízení Proces

Montáž dílů bednění

Železář,

montér

přípravný

Montáž 1. strany

bednění - dílcová Železář, Lešení, žebříky, štafle, Věžový jeřáb - doprava prvků

montáž

montér stabilizační vzpěra bednění

pomocný

Montáž výztuže po

prutech včetně

Věžový jeřáb - doprava prvků

distančníků železář Lešení, štafle výztuže

základní

Montáž druhé strany

bednění - stěnové

bednění

Betonáž po vrstvách

Tuhnutí a tvrdnutí

betonu včetně

ošetřování betonu

(technologická

přestávka pro

odbednění 3 dny)

Demontáž 1. a 2.

strany bednění

Tesař,

montér

betonář

Betonář a

pomocný

dělník

Tesař,

montér

žebříky, štafle

Plošina při horním

okraji bednění, lešení

Lešení , žebříky, štafle

Věžový jeřáb - doprava prvků

bednění

Pomocný

Věžový jeřáb s násypným

košem s rukávem - ponorný

vibrátor

Základní

Přírodní,

chemický

Věžový jeřáb - doprava prvků a

demontáž jednostranného

bednění

Pomocný

Bakalářská práce - část PAM 7 / 15

Bakalářská práce - část PAM 8 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

ŽELEZOBETONOVÁ STROPNÍ DESKA

Pochod Profese Pomocné konstrukce Stavební stroje a zařízení Proces

Montáž bednění - Tesař,

prvková montáž montér Lešení, žebříky, štafle Ruční doprava prvků bednění základní

Montáž výztuže po

prutech včetně

Věžový jeřáb - doprava prvků

distančníků železář

výztuže

základní

Věžový jeřáb s násypným

Betonáž

Betonář

košem s rukávem

základní

Tuhnutí a tvrdnutí Betonář a

betonu včetně pomocný

Přírodní,

ošetřování betonu dělník

chemický

Odbednění desek

(3dny) tesař Lešení , žebříky, štafle Pomocný

Tvrdnutí betonu,

zajištění únosnosti a

stability do

provedení kompletní

nosné konstrukce,

včetně nabytí 70%

pevnosti stropní

konstrukce

posledního podlaží, tj

14 dní

Odstranění stojek

Přírodní,

chemický

Tesař,

montér Lešení , žebříky, štafle Věžový jeřáb - doprava stojek Pomocný

1.4 NÁVRH ZDVIHACÍCH PROSTŘEDKŮ, NÁVRH

VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH

PRO TECHNOLOGICKÉ ETAPY ZEMNÍ KONSTRUKCE,

HRUBÁ SPODNÍ A VRCHNÍ STAVBA

NÁVRH ZDVIHACÍHO PROSTŘEDKU

Jeřábem se bude na stavbu dopravovat beton pro betonáž sloupů, obvodových stěn a

jádra, ocelová výztuž v balících max. po 1000 kg, bednění a ocelové prvky konstrukce.

- objem bádie 1 m 3 , vlastní váha bádie s rukávcem 215 kg.

- hmotnost betonu 2400 kg/m 3

- celková hmotnost břemene = 2700 + 215 = 2915 kg

- ocelový skelet:

odhad zatížení největšího patra:

- nutný poloměr jeřábu pro manipulaci s košem je 41,2 m

Vodorovné nosné prvky -> 12 t

Stropnice -> 10,1 t

Wierendeel -> 10 t

Sloupy -> 11 t

Betonová deska -> 78,55 t

=> 121,6 t

Přepravovaný prvek Hmotnost [t] Maximální vzdálenost [m]

stěnové bednění 0,396 41,2

Stropní bednění 0,029 41,2

Kruhové bednění 0,540 21

svazek výztuže 1,0 41,2

koš s betonovou směsí 2,915 41,2

lešení Alfix 0,07 41,2

Ocelová konstrukce 120 21,5

Nejtěžší přepravovaný prvek a zároveň prvek přepravovaný na největším poloměru bude

naplněný koš s betonovou směsí 1 m 3 .

Navrhuji jeřáb LIEBHERR 160 EC-B 6 Litronic s jeřábovou věží 120 HC výšky, který na rameni

ve vzdálenosti 45 m od osy otáčení unese břemeno o hmotnosti 3600 kg. Maximální vyložení

jeřábu je 60 m s břemenem o hmotnosti max. 1800 kg.

Bakalářská práce - část PAM 9 / 15

Bakalářská práce - část PAM 10 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

V další fázi stavby bude nutné vyzdvihnout ocelová patra do požadované výšky. Nejtěžší

přepravovaný prvek bude ocelová konstrukce otáčecího patra. Navrhuji dva jeřáby

LIEBHERR LTM 1800, který na rameni ve vzdálenosti 20 m od osy otáčení unese břemeno o

hmotnosti 105 tun. Maximální výška 145 m a maximální vyložení je 108 m. Maximální

nosnost je 800 tun na 3 m.

NÁVRH VÝROBNÍCH, MONTÁŽNÍCH A SKLADOVACÍCH PLOCH

Hlavní skládky bednění a výztuže jsou situovány v blízkosti stavby v dosahu jeřábu.

Pro příjezd, parkování a otáčení vozidel je ponechán dostatek prostoru.

V Severo-východní části staveniště je navržena sestava 6 buněk o rozměrech

2,5 x 6 m, tedy na ploše 15 x 6 m. Tři buňky budou sloužit jako šatny a sociální zařízení

pracujících. Jedna je navržena jako kancelář a 2 jako uzamykatelný sklad. Buňky budou

napojeny na vodu, kanalizaci a elektřinu. Vytápění bude elektrické. Mimo buňky se sociálním

zařízením budou na stavbě ještě 3 ks chemických záchodů.

Skladování bednění

Na kruhové jádro bude použito kruhové bednění Paschal - Trapez.

Pro stěny je navrženo Paschal Raster/GE.

Na sloupy bude použito ztracené bednění.

Bednění bude skladováno na volné skládce.

Bednění pro stěny bude mít rozměr maximálně 2500 x 500 mm.

- prostor pro skladování bednění stěn běžného podlaží - 3,1 x 2,7 m.

- prostor pro skladování bednění sloupů, prostor pro přípravu bednění - 5,0 x 3,0 m.

Pro betonáž stropních desek je navržen systém stropního bednění Deck. Jako bednící plášť

slouží volné bednicí tabule, spočívající na nosnících H 20 (příčné nosníky). Bude použita

třívrstvá laťovka o rozměrech 500 x 2500 mm. Systémové nosníky mají délku maximálně

6000 mm. Plocha bednění pro desky je 687 m 2 . Stojky s křížovou hlavou budou rozmístěny

v rastru po 2 m, mezi nimi vždy v polovině nosníku stojky s přímou hlavou. Systémové

nosníky mají délku maximálně 2300 mm. Plocha bednění stropní desky pro 1 záběr bude

maximálně 280 m 2 . Bude potřeba 224 desek.

- prostor pro skladování bednění desek - 6700 x 6000 mm, skladka výztuže

5,0 x 12,0 m

Bednění pro kruhové jádro bude použito Pascal Trapez. Největší velikost segmentu je

2300 x 3000 mm.

- prostor pro skladování bednění zaoblených stěn - 5,4 x 6,6 m.

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

pomocí čerpadla betonu. Stěny a sloupy budou betonovány pomocí jeřábu a badie s

rukávcem o objemu 1 m 3 .

Skladování výztuže stěn a stropů

Ocel se uloží na volné skládce o rozměrech 5,0 x 9,0 m. Maximální délka prutu je 8 m,

manipulační ulička mezi skladovanými svazky výztuže je 0,6 m.

Je počítáno se sladováním kari sítí o rozměrech 4 x 4 m.

Skladování ocelových prvků

Ocel se uloží na volné skládce o rozměrech 6,1 x 13,6 m. Maximální délka prutu je

12,4 m, manipulační ulička mezi skladovanými svazky výztuže je 0,6 m.

Zpevněná plocha pro jeřáb

Jeřáb je založen na úrovni terénu. Zpevněná plocha jeřábu je 7,0 x 7,0 m. Zpevněná

plocha základny pro další dva jeřáby má rozměry 13 x 13 m pro každý. Po jejím obvodu je

manipulační prostor minimální šířky 1,0 m.

1.5 NÁVRH TRVALÝCH ZÁBORŮ STAVENIŠTĚ S VJEZDY A

VÝJEZDY NA STAVENIŠTĚ A VAZBOU NA VNĚJŠÍ

DOPRAVNÍ SYSTÉM

Mimo parcelu nejsou nutné žádné další trvalé zábory.

Vjezd na staveniště bude veden ze severní strany staveniště, ze Severo-západní strany

z ulice Nad Pekařkou, která bude prodloužena směrem k pozemkům. Tato komunikace se

nachází na západní straně směrem od pozemku.

Stávající komunikace by měly být v případě potřeby zpevněny. U výjezdu ze staveniště

bude vybudována plošina pro očištění vozidel s očišťovacím zařízením.

Skladování betonu

Je navržena doprava betonové směsi z betonárny, která se nachází v Praze

v Radlicích. Stropní desky budou betonovány pomocí čerpadla. Betonovou směs budou na

stavbu vozit automixy o objemu 9 m 3 , které zajistí, aby byla směs připravena k použití. Ihned

po příjezdu na stavbu musí být směs použita. Betonáž stropních desek bude prováděna

Bakalářská práce - část PAM 11 / 15

Bakalářská práce - část PAM 12 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

1.6 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY A

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ NA STAVENIŠTI,

VČETNĚ ÚPRAV STAVENIŠTĚ Z HLEDISKA BEZPEŠNOSTI

A OCHRANY ZDRAVÍ TŘETÍCH OSOB

OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ BĚHEM VÝSTAVBY

Při provádění zemních prací nesmí dojít ke znečištění životního prostředí ani

k nadměrné hlukové zátěži obyvatel v dané lokalitě.

Hluk stavebních strojů a dopravních prostředků

Nadměrné hlučnosti bude zabráněno použitím kvalitních nákladních automobilů pro

dopravu materiálu, udržováním strojů v chodu jen po nezbytně nutnou dobu a zajištěním

nočního klidu. Budou používány pouze stroje vyhovující přípustné hladině akustického

výkonu (emise hluku). Práce budou probíhat od 7h do 19h. Nejbližší obytné stavby jsou od

hranice staveniště vzdáleny více než 100 m. Na východ sousedí pozemek se sídlem české

televize a na sever je park a hřiště. Hluk bude měřen ve vzdálenosti 2 m před fasádou

nejbližší obytné budovy.

Znečišťování ovzduší výfukovými plyny a prachem

Motory mobilní techniky, která se používá k jízdě a popojíždění na stavbách, udržovat

v optimálním pracovním režimu a nezvyšovat zbytečně otáčky, aby nedocházelo

k nedokonalému spalování paliva a k vytváření škodlivin ve výfukových plynech. Nenechávat

motory u mobilní techniky zbytečně běžet na prázdno.

Znečišťování komunikací blátem a zbytky stavebního materiálu

Optimálně hospodařit s výkopovým materiálem, dosáhnout vyrovnané bilance

zemních prací. Omezit popojíždění a stání aut a stavebních strojů mimo zpevněné vozovky

a plochy na nejmenší míru nebo je vyloučit. Zřizovat staveništní vozovky i ostatní provozní

plochy dobře odvodněné a čistitelné. Zařídit u výjezdů ze staveniště na veřejné komunikace

v zástavném území očištění mechanizmů a dopravních prostředků (očištění kol a podvozků),

toto dodržování namátkově kontrolovat. V případě znečištění odstraňovat bláto nanesené na

komunikacích vč. provozních a odstavných ploch. Zamezit splachování bláta do kanalizace,

seškrabané nebo spláchnuté bláto z komunikací průběžně odvážet.

Ochrana proti znečišťování pozemních a povrchových vod a kanalizací

Při používání stavebních strojů je nutné předcházet kontaminaci půdy a vody ropnými

látkami. Technický stav strojů bude pravidelně kontrolován. Pohonné hmoty budou

skladovány v uzavřených nádobách na podkladu zabraňujícím průsaku. Místo doplňování

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

pohonných hmot bude taktéž z materiálu zamezujícího průsaku. Proti průsaku musí být

odolná i plocha určená k ošetřování bednění.

Nakládání s odpady

Odpadní materiál ze stavby bude skladován v kontejneru, který bude pravidelně

vyvážen na skládku. Odpadní beton bude odvezen zpět do betonárny. Toxický odpad -

nádoby od ropných produktů, olejů, zbytky tmelů a jiných chemikálií - bude odvážen na

skládku toxického odpadu.

BEZPEČNOSTI A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI ZEMNÍCH PRACÍCH NA STAVENIŠTI

Všechny práce na staveništi musí být prováděny v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb.

a nařízením vlády č. 362/2005 Sb. a č. 591/2006 Sb.

Všichni pracovníci stavby budou řádně vyškoleni a budou používat ochranné bezpečnostní

pomůcky, správné nástroje, nářadí, zařízení a budou správně bezpečně oblečeni.

Staveniště musí být ohrazeno nebo jinak zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob.

Staveniště je na jeho hranici souvisle oploceno do výšky 2 m. Nezasahuje do okolních

dopravních komunikací ani komunikací pro pěší s výjimkou výjezdu ze stavby, který bude

řádně označen.

Staveniště musí být zabezpečeno proti vstupu nepovolaných osob. Všechny vstupy na

staveniště musí být označeny značkou zakazující vstup nepovolaných osob. Označení musí

být zřetelně rozeznatelné i za snížené viditelnosti. Označení se bude pravidelně kontrolovat.

Je nutné zajistit zabezpečení staveniště pro zrakově a pohybově postižené občany.

Vjezd a výjezd ze staveniště bude označen dopravními značkami. Zákaz vjezdu

nepovolaným osobám bude vyznačen bezpečnostní značkou na všech vjezdech na staveniště.

Po celou dobu provádění prací na staveništi musí být zajištěn bezpečný stav pracoviště a

dopravních komunikací. Požadavky na osvětlení stanoví zvláštní právní předpis.

Přístup na jakoukoli nedostatečně únosnou plochu je povolen pouze, pokud je vhodným

technickým zařízením nebo jinými prostředky zajištěno bezpečné provedení práce a pohyb po

této ploše. Okraje výkopu nesmí být zatěžovány do vzdálenosti 0,5m od okraje výkopu. Pro

fyzické osoby, pracující ve výkopu, musí být zřízen bezpečný sestup a výstup. Je povinností

zajistit hrany výkopu tak, aby bylo zabráněno pádu osob. Do základové jámy bude zřízena

sjezdová rampa.

Materiály, stroje, dopravní prostředky a břemena při dopravě a manipulaci na staveništi

nesmí ohrozit bezpečnost a zdraví fyzických osob zdržujících se na staveništi, popřípadě v

jeho bezprostřední blízkosti. Mimo prostor staveniště je zákaz manipulace jeřábem. Při

návrhu jeřábu byla navržena bezpečnostní výška 0,5 m nad úrovní železobetonového jádra.

Bakalářská práce - část PAM 13 / 15

Bakalářská práce - část PAM 14 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Zhotovitel stanoví požadavky na organizaci práce a pracovní postupy. Pracovníci musí být

řádně proškoleni a mají povinnost používat ochranné pomůcky.

Práce ve výškách od 1,5 m je nutné zajistit dostatečnou ochranou proti pádu z výšky.

-> ochranné konstrukce (např. zábradlí o výšce 1,1 m, ohrazení, lešení, poklop odolný proti

odsunutí) jsou vždy prvotním řešením při zajišťování bezpečnosti práce, dále je možno použít

záchytné konstrukce.

Je navrženo bednění PASCHAL doplněné pracovní lávkou, žebříkovým výstupem

a zábradlím. Ostatní obsluha a montáž se provádí z lešení.

-> osobní zajištění (např. pracovníci při stavbě bednění, montáž ve výškách). Při pracích,

u kterých nelze zajistit bezpečnost práce ochrannou konstrukcí budou pracovníci používat

osobní zajištění. Osobní ochranný systém proti pádu z výšky znamená používání jisticího

řetězce, tj. bezpečný postroj - bezpečnostní jistící lano - karabiny nebo spojovací konektory -

kotvicí bod.

Důležitým prvkem jisticího řetězce je přitom důkladná znalost použití ochranného

systému proti pádu. Při zhoršení povětrnostních podmínek je nutné výškové práce ukončit.

Každá osoba musí být při pohybu po staveništi vybavena ochrannou přilbou a reflexním

pracovním oděvem nebo vestou. Výškové práce nesmějí být prováděny jednotlivcem bez

trvalého dozoru.

2. VÝKRESOVÁ ČÁST

2.1 CELKOVÁ SITUACE STAVBY SE ZAKRESLENÍM

ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ

2.1.1 Hranice na staveniště - trvalý zábor

2.1.2 Vjezdy a výjezdy ze staveniště a vazba na vnější dopravní systém

2.1.3 Zdvihacé prostředky s jejich dosahy, základna a jeřábová dráha

2.1.4 Výrobní, montážní , skladovací plochy a plochy pro sociální zařízení a kanceláře.

PŘÍLOHA

7.1 Situace zařízení staveniště 01 M 1:200

7.2 Situace zařízení staveniště 02 M 1:200

Bakalářská práce - část PAM 15 / 15


LEGENDA

PO 01

PO 02

PO 03

PO 04

PO 05

PO 06

PO 07

PO 08

PO 09

PO 10

Kanalizace

Vodovod

Elektrorozvody

Plyn

7000

7000

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:200 7.1


PO 01

PO 02

PO 03

PO 04

PO 05

PO 06

PO 07

PO 08

PO 09

PO 10

Kanalizace

Vodovod

Elektrorozvody

Plyn

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:200 7.2


f - dokumentace objektu


f - stavebně technické řešení


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

OBSAH

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Bakalářská práce

STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

NÁZEV STAVBY:

MÍSTO STAVBY: Kavčí Hory, Praha 4

Experimentální polyfunkční budova, Otáčecí dům

OBSAH..................................................................................................................................2

1. Architektonické a stavebně technické řešení.................................................................2

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA..............................................................................................3

2.1 Účel objektu.................................................................................................................3

2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení

vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami

s omezenou schopností pohybu a orientace ..................................................................4

2.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení

a oslunění, ...................................................................................................................4

2.4 Technické a konstrukční řešení objektu, .......................................................................5

2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplňových otvorů, ...................10

2.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko-geologického a

hydrogeologického průzkumu,....................................................................................10

2.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních

účinků, .......................................................................................................................11

2.8 Dopravní řešení, ........................................................................................................12

2.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti radonová opatření,..12

3. VÝKRESOVÁ ČÁST................................................................................................13

VYPRACOVALA:

__________________

Regína Orálková

MÍSTO A DATUM: V Praze, dne 16.5.2012

1. ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ

Dům je navrhován jako osmipodlažní objekt a sedmi nadzemními podlažími a jedním

podzemním. Architektonické řešení vyplývá z konstrukce a funkce objektu.

Jednotlivá patra objektu jsou bloky samostatně se otáčející od východu k západu

během dne kolem tubusového jádra. Celkové otočení by mělo být maximálně o 270˚. Večer a

nebo ráno se dům opět vrací na východní pozici. Každý blok má dále možnost otáčet se sám

nezávisle na ostatních blocích a to jen podle záměru majitele a technických možností objektu,

což nabízí příjemné natočení bloků a výhledy do krajiny a města.

Bloky jsou velmi transparentní, aby neomezovaly majitele ve výhledu a také z

estetického hlediska. Na dvou blocích a přízemí jsou umístěny soukromé terasy. Jsou

navrženy na trojúhelníkovém půdorysu, který je směrem vzhůru odstupňovaný, to je z důvodů

nejefektivnějšího proslunění teras. Proti přehřátí interiérů je navržená zešikmená fasáda

a reflexní skla.

Část nosné ocelové konstrukce je viditelná jak v interiéru, tak v exteriéru a tvoří osobitý výraz

stavby. Železobetonové stěny v interiéru 1. N.P. jsou navrženy z barevného pohledového

betonu Colorcrete.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 1 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 2 / 13


Suterén

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Zde je navrženo garážové stání pro majitelé bytů, zaměstnance a jejich návštěvy. Vjezd je

situován ze severu. Je zde umístěno 1 invalidní parkovací místo. Dále se zde nacházejí

kotelna, místnost pro vzduchotechniku a místnost pro nádrž s požární vodou. Uprostřed

dispozice je umístěno schodiště s výtahem.

Přízemí

V přízemí se nachází bezbariérové fitcentrum a veterinární klinika. Dále je zde umístěn hlavní

vstup a zásobovací vstup. Uprostřed dispozice je opět umístěno schodiště s výtahem, které

vede do soukromých bytů ve vyšších podlažích, terasy a do suterénu.

Byty

Každý byt má vstup umístěn na statické části směrem na sever, která tvoří prstenec kolem

komunikačního tubusu. Na této netočivé části jsou umístěny koupelny, toalety, kuchyně,

skladovací prostory, šatny a pracovny.

Zbytek bytu je řešen formou volné dispozice. Ložnicová část bytu je vždy umístěna do

severního cípu trojúhelníkového bloku, aby se sem dostávalo slunce nejméně a pohoda

místnosti umožnila kvalitní spánek a místnost se nepřehřívala. V největším patře jsou

umístěny dvě ložnice, odděleny příčkou, jedna s východním sluncem a druhá se západním.

Nejvíce prosluněné části bytu jsou jídelna a obývací pokoj, popřípadě pracovna, dále také

kuchyně, která je orientována na jih.

Fasáda

Fasáda je obložená vodorovným hliníkovým plechem SAGA, který má bílou nebo červenou

barvu a podtrhuje vzhled budovy. Ocelová konstrukce je natřená na černo. V otáčivých

patrech je většina obvodových stěn prosklena.

2. TECHNICKÁ ZPRÁVA

2.1 Účel objektu

Jedná se o polyfunkční experimentální stavbu, která má hlavní funkci bydlení.

Dále se zde nachází dvě nepohyblivá podlaží, kde v jednom je umístěna veterinární klinika

a fitcentrum, ve druhém podzemím podlaží jsou umístěny garáže, kotelna, místnost na nádrž s

vodou a strojovna vzduchotechniky.

Účelem experimentální budovy bylo zajistit kvalitní proslunění jednotlivých částí bytů,

pohodlí a pěkný výhled jednotlivých uživatelů a také flexibilita bytu. Jedná se proto o otáčecí

bytové jednotky. Otáčení by měla zajišťovat sada elektromotorů v kombinaci s brzdným

systémem hydrauliky. Budova má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

2.2 Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu

a užívání objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Architektonické řešení vyplývá z konstrukce a funkce objektu. Viz výše kapitola 1.1.

- Přístup do budovy je bezbariérový.

- Přirozenou vodící linii tvoří obrubník vedený až ke vchodu.

- Byty jsou vertikálně propojeny schodištěm a výtahem, odpovídající parametrům vyhlášky.

Rozměry klece 1100 mm x 1400 mm, šířka vstupu 900 mm a prostor před výtahem

minimálně 1500 x 1500 mm.

- Vstupní dveře do objektu musí mít průjezdnost křídla minimálně 900 mm. Musí mít ve

výšce 800 - 900 mm vodorovné madlo přes celou šíři křídla na opačné straně než jsou závěsy.

- Bezbariérové vstupy a vyhrazená parkovací stání budou vyznačena vodorovnou a svislou

dopravní značkou. Parkovací místa musí být šíře minimálně 3500 mm. Povrch musí být

rovný, pevný a upravený proti skluzu.

- V částech objektu přístupných veřejnosti musí být vodící linie pro nevidomé o výšce

minimálně 60 mm.

(Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj ČR,

zabezpečujících bezbariérové užívání staveb)

č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích

2.3 Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy,

orientace, osvětlení a oslunění,

Kapacity, užitné plochy, zastavěné plochy

Počet podlaží: 1 x PP , 7 x NP

Počet bytů: 3

Zastavěná plocha: 397 m 2

Výška objektu: 33,1 m

Požární výška objektu: 24.42 m

Nebytové prostory zaujímají plochu - garáže 683 m 2 ,

- 1.NP (fitcentrum, veterinární klinika) 354 m 2 .

Jednotlivé plochy bytů (celkem bytů: 3) - 237,5 m 2 , 156 m 2 , 95 m 2 .

Plochy střech (teras) : 394 m 2 , 305,5 m 2 , 210 m 2 , 163 m 2 .

Osvětlení a oslunění

Prostory jsou navrhovány tak, aby osvětlení a oslunění jednotlivých částí bylo co největší.

Díky otáčení je zabezpečeno proslunění po celý den. Budova splňuje minimální požadovanou

úroveň denního osvětlení v ČSN 730580-2 pro obytné místnosti s trvalým pobytem lidí.

Umělé osvětlení bude splňovat příslušné normové požadavky.

Pozn.: Otáčení objektu nebylo předmětem bakalářské práce a nebylo řešeno v projektu.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 3 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 4 / 13


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

2.4 Technické a konstrukční řešení objektu,

Nosná konstrukce

V suterénu a v přízemí jsou monolitické železobetonové stěny s ocelovými stropy. Jádra jsou

konstruována ze železobetonu.

Nosné stěny v suterénu jsou navrženy železobetonové tl. 300 mm, jsou opatřeny hydroizolací,

která je krytá styrodurem. Izolace je napojena na svislou konstrukci zpětným spojem.

Skladba (dolní část):

- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 300 mm

- ASFALT. PÁS AXTERTOP GOLD S5 5,3 mm

- STYRODUR 2800 C 60 mm

Skladba (těsně pod povrchem):

- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 300 mm

- ASFALT. PÁS AXTERTOP GOLD S5 5,3 mm

- STYRODUR 2800 C 2 x 50 mm

Celou zavěšenou konstrukci tvoří celo-patrová radiální ocelová konstrukce ztužena po obvodu

Vierendeelovými nosníky, uvnitř je řešena jako rám. Svislá šikmá konstrukce je zasklena

a osazena na Vierendeelovy nosníky do jednotlivých polí. Vodorovná konstrukce je řešena

jako zavěšena na ocelové prstence na železobetonovém tubusu.

Podrobnější informace viz. statická část projektu

Vertikální komunikace

Schodiště je navrženo jako monolitická železobetonová konstrukce. Výška jednotlivých

stupňů je 165 mm, šířka 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Je dvouramenné

a má 2 x 12 nebo 2 x 13 schodů podle konstrukční výšky jednotlivých podlaží.

Výtah je navrhován o rozměrech klece 1100 mm x 1400 mm, šířka vstupu 900 mm a prostor

před výtahem minimálně 1500 x 1500 mm.

Obvodový plášť

Obvodový plášť přízemí je tvořen železobetonovou stěnou zateplenou minerální tepelnou

izolací Isover NF 233 V20 v tloušťce 200 mm (Deklarovaný tepelný odpor RD (m 2 .K.W -1 ) = 4,85;

λ D = 0,041 Wm -1 K -1 ) a je opatřen plechovou fasádou se svislým roštem na profile L, vodorovný

vzor profilovaného plechu SEGA. Sokl bude opatřen omítkou.

Skladba (nepohyblivé podlaží - 1.NP):

- FASADNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm

- DIFÚZNÍ FÓLIE

- ISOVER MULTIMAX 30. 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Colorcrete 200 mm

Skladba (otáčecí podlaží):

- FASADNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm

- DIFÚZNÍ FÓLIE

- ISOVER MULTIMAX 30. 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- OCELOVÝ NOSNÍK VIERENDEEL - SLOUPEK 200 x 200 mm

Obvodový plášť otáčecích bloků je řešen systémem hliníkových rámu od firmy Reynaers,

Zbytek pláště je zakryt profilovanými plechy SEGA v bílé barvě.

Střešní plášť

Pochozí střešní plášť, terasa, je tvořena keramickou dlažbou tl. 20 mm na podložkách pod

kterou je krycí vrstva z betonových dlaždic tl. 40 mm. Dále je zde hydroizolační fólie a

tepelná izolace. Pro podrobnější popis viz skladby.

Skladba:

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm

- (podložky)

- BETONOVÉ DLAŽDICE 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S - spádová vrstva

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 50 mm

- FERMACELL FIREPANEL PODHLED 15 mm

(- Ocelový vazník tl. 400 mm )

Spodní část střechy otáčivých pater je opět oplechována, konstrukce je zavěšena na

stropnicích, které jsou přikotveny k nosnému profilu HEB 600.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 5 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 6 / 13


Skladba (psaná zvenku):

- FASÁDNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLACE

- GEOTEXTILIE

- ISOVER EPS GREYWALL 100 mm

- ISOVER MULTIMAX 30 130 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- FERMACELL DESKA 15 mm

- STROPNICE IPE 100 mm

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Střešní plášť pultové střechy je navržen jako dvouplášťový s půdním prostorem. Střechu tvoří

plechová krytina na které jsou osazeny fotovoltaické panely. Konstrukci tvoří je ocelový

příhradový vazník.

Skladba:

- PLECHOVÁ KRYTINA

- DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ 80 mm

- LAŤOVÁNÍ 80 mm

- OCELOVÝ VAZNÍK tl. 200 mm

- PŮDNÍ PROSTOR - větraný

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 60 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLACE

- GEOTEXTILIE

- trapézový plech 110 01 + vyztužený beton tl. 105 mm

- Stropnice : IPE 270

- FERMACELL FIREPANEL PODHLED 15 mm

Dělící konstrukce

Dělící konstrukce jsou navrženy příčky Fermacell na kovových profilech CW 75x06 na jedné

straně dvojitě a na druhé jednoduše opláštěné deskami tl. 15 mm. Tloušťka stěny je 120 mm.

Dutina je částečně vyplněna akustickou izolací Isover AKU v tloušťce 60 mm. Desky jsou

omítnuté štěrkovou omítkou a povrch je natřen na bílo.

Skladba:

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 15 mm

- AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER AKU 60 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Podhledové konstrukce

Na nosné konstrukci (na stropnicích) jsou zavěšeny podhledy Fermacell na kovových

profilech a na akustických závěsech. Akustickou izolaci tvoří minerální vlna Isover AKU

tl. 60 mm. Opláštění je protipožárními deskami Fermacell tl. 15 mm. Hlavní vodorovný nosný

profil je viditelný jako interiérový prvek, je opatřen černým itumescentním protipožárním

nátěrem, který je vhodný do interiéru.

Nad podhledy je v bytech, v otáčivé části vedena pouze elektřina.

Ve statické části jsou zde dále umístěny rozvody VZT pro napojení odsávacích ventilátorů. V

přízemí jsou nad podhledem vedeny potrubní rozvody vzduchotechniky.

Tloušťky podhledů jsou:

- v byty 65 mm ( ihned pod stropnicemi)

- ve fitcentru a veterinární klinice 500 mm

- V garážích žádné podhledy nejsou

Skladby podlah

Podlahy v bytech jsou řešeny jako lehké plovoucí podlahy s okrajovou lištou po obvodě. Jako

tepelná izolace jsou použity desky z minerální vlny tl. 100 mm. Roznášecí vrstvu podlahy

tvoří desky Fermacell 2E 22 (2 x 15 mm). Na to je položena parotěsná fólie a nášlapná vrstva

z dřevěných lamel. Tloušťka podlahy je 150 mm.

Skladba:

- DŘEVĚNÁ PODLAHA - VLYSY 20 MM

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- FERMACELL DESKY 2 x 15 mm

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 100 mm

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

Na statické části bytů je položena keramická dlažba do lepidla včetně okrajové lišty. Pod ní je

umístěno podlahové vytápění.

Skladba:

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 MM

- ELEKTR. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1K 1 mm

- FERMACELL DESKY 2 x 15 mm

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 100 mm

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

Dělící konstrukce je místně tvořena i železobetonovými nosnými stěnami z betonu

COLORCRETE.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 7 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 8 / 13


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Podlahy v přízemí jsou tvořeny litou cementovou podlahou PANDOMO a v tělocvičně je

speciální sportovní litá podlaha.

Skladba:

- LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA PANDOMO

- CEMENTOVÝ POTĚR 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

Skladba (tělocvična):

- SPORTOVNÍ PODLAHA SPORTAFLEX INDOOR 2,5 mm

- LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA PANDOMO

- CEMENTOVÝ POTĚR 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

V suterénu tvoří podlahu železobetonová deska, která je opatřena polyuretanovým nátěrem.

viz. Skladby Podlah

Doplňkové konstrukce

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Zábradlí budou osazena se obdélníkovými a lichoběžníkovými skly na každou terasu po jejím

obvodu.

Klempířské výrobky

Klempířské výrobky budou umístěny na střeše a na atice. Budou z pozinkované oceli.

Vybavení vystavěným interiérovým zařízením

V interiéru bude sanitární vybavení, dále vestavěné skříně v bytech a zabudovaný pult-bar v

kuchyni. viz interiérová část.

2.5 Tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplňových

otvorů,

Tepelně technické vlastnosti objektů byly navrženy a posouzeny podle ČSN 73 0540 z roku

2011.

Pro navržené konstrukce byly navržené nejmodernější tepelné izolace, konstrukce vyhovují s

rezervou požadovaným parametrům.

Budou použita izolačním trojskla vyrobená na zakázku od firmy AGC a černé hliníkové rámy

od firmy Reynaers.

U okna je min. 1,2 W/m 2 K.

U skla (Thermobel) min. 0,7 W/m 2 K, R w = min. 36 dB.

Obvodová stěna (tl.izolace 200 mm):

U stěny = 0,18 W/m 2 K

=> požadavek 1,5 W/m 2 K

=> požadavek 0,30 W/m 2 K

Povrchové úpravy konstrukcí

Železobetonové stěny v interiéru, garážích, jádro tubusu a jádro instalací jsou ponechány bez

povrchové úpravy. Vytváří je pohledový beton COLORCRETE.

Podlahy na podestách, mezi-podestách a schodišťovém rameni mají transparentní ochranný

nátěr na beton.

Koupelny mají keramický obklad na celou výšku místnosti.

Příčky budou upraveny štěrkovou omítkou a namalovány na krémově bílou barvu.

Výplně otvorů

Budou použita izolačním trojskla vyrobená na zakázku od firmy AGC a černé hliníkové rámy

od firmy Reynaers.

U okna je min. 1,2 W/m 2 K. U skla (Thermobel) min. 0,7 W/m 2 K, R w = min. 36 dB.

2.6 Způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrskogeologického

a hydrogeologického průzkumu,

Geologické poměry

Na daném pozemku se nachází podloží z období ordoviku, čili zpevněné sedimenty

z pískovce, prachovce a jílovité břidlice. Je zvolena stavební jáma svahovaná pod úhlem 80°.

Hydrogeologické poměry

V lokalitě se nevyskytuje podzemní voda. Stavba neleží v žádném záplavovém pásmu.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 9 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 10 / 13


Zemní práce

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Bude sejmuta ornice Sejmutí ornice v tloušťce 300 mm, odstranění náletové zeleně. Bude

uplatněna vyrovnaná bilance zemin, tzn. vytěžená zemina bude následně sloužit pro modelaci

okolního terénu.

Založení objektu

Budova ( jádro budovy) je založena na železobetonové patce, která je podepřená ocelovými

pilotami o průměru 900 mm do hloubky - 34,460 m. Základová spára patky je

v hloubce 9,460 m pod povrchem. Bude použit vodostavební beton.

Spodní část stavby je založena na monolitické železobetonové základové desce o tloušťce

desky 600 mm. Základová deska je provedena do svahované jámy (úhel svahování 80°) na

štěrkový podsyp v tloušťce 300 mm, podkladní beton 100 mm v místě obvodových

konstrukcí, pod sloupy a zdmi se podkladní beton rozšíří na tloušťku 300 mm. Základová

spára je 5,010 m pod povrchem. Požadovaná minimální nezámrzná hloubka je 800 mm pod

terénem. Hydroizolace spodní stavby a krycí beton 50 mm. Svislá hydroizolace je kryta

extrudovaným polystyrenem tl. 60 mm a u povrchu do hloubky 1500 mm pod povrchem

2 x 50 mm.

Povrch základové desky bude sloužit jako pojízdná a pochozí vrstva v suterénu, která bude

chráněna polyuretanovým nátěrem.

2.7 Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných

negativních účinků,

Stavba je plánována v místě současného parku. Stavba je navržena tak, aby bylo zachováno

co nejvíce zeleně v okolí. Nebude provedeno oplocení pozemku. Současný park je udržovaný

a oplocený.

Vytápění bude zajištěno napojením na rozvody vzduchotechniky a v otáčivých částech budou

podlahové konvektory na elektřinu, stavba bude odkanalizována do řadu jednotné kanalizace.

V lokalitě je zatížení radonem středního stupně. Jako protiradonové opatření by měla stačit

hydroizolace spodní stavby.

Přesto se v této části vybraného území doporučuje věnovat zvýšenou pozornost

protiradonovým opatřením ve stávajících budovách nebo při výstavbě nových. Případná

výstavba je podmíněna podrobným radonovým průzkumem.

2.8 Dopravní řešení,

Dopravní napojení

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

V ulici K Sídlišti jsou provozovány linky autobusů MHD a v docházkové vzdálenosti se

nachází autobusová zastávka Kavčí hory, která vede ke stanici metra Pankrác.

Doprava v klidu

Parkovací stání jsou umístěna pod navrhovaným objektem.

Doprava v klidu je navržena dle "Vyhlášky č.26/1999 Sb.hlavního města Prahy o obecných

technických požadavcích na výstavbu v hl.m.Praze" a následného nařízení z roku 2001.

Stavba musí být vybavena nejméně požadovaným počtem stání P p. Musí být navíc vybavena

jedním stáním pro návštěvníky na každých započatých 10 bytů a jedním stáním pro invalidy

na každých započatých 10 stání. V následujícím přehledu jsou stanoveny nároky na zajištění

dopravy v klidu, včetně početního vyjádření těchto nároků bydlení:

1 byt do 100 m 2 celkové plochy => 1 stání

2 byt nad 100 m 2 celkové plochy => 2 / 0,5 = 4 stání

1 ordinace veterináře => 1 stání

fitcentrum (užitná plocha = 116,7m 2 ) => 116,7 / 20 = 6

základní počet stání P z = 1 + 4 + 1 + 6 = 12

+ stání pro návštěvníky : 2

+ stání pro invalidy : 1

Celkový požadovaný počet stání P p = 12 + 2 + 1 = 15

Vlastní dopravní obsluha objektu je řešena pomocí příjezdu z ulice Nad Pekařkou, která bude

prodloužena směrem k pozemkům. Tato komunikace se nachází na západní straně směrem od

pozemku. Výjezd z pozemku je veden nově navrženou komunikací napojenou na ulici Nad

Pekařkou. Pro příjezd větších vozidel na pozemek až k bytovému domu je navržen boční

příjezd pro zásobování.

Pěší komunikace vedou podíl hlavní komunikace až k objektu.

2.9 Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, proti

radonová opatření,

V lokalitě je zatížení radonem středního stupně. Jako protiradonové opatření by měla stačit

hydroizolace spodní stavby.

V této části vybraného území se doporučuje věnovat zvýšenou pozornost protiradonovým

opatřením ve stávajících budovách nebo při výstavbě nových. Případná výstavba je

podmíněna podrobným radonovým průzkumem.

V lokalitě se nevyskytuje podzemní voda.

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 11 / 13

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 12 / 13


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

3. VÝKRESOVÁ ČÁST

Všechny výkresy jsou kresleny ve výchozí (konstrukční) poloze domu.

3.0 Koordinační situace M 1:500

3.1 Výkres základů M 1:100

3.2 Půdorys 1.PP M 1:100

3.3 Půdorys vstupního podlaží (1.NP) M 1:50

3.4 Půdorys typického podlaží (3.NP) M 1:50

3.5 Půdorys typické střechy (terasa 4.NP) M 1:100

3.6 Řez A-A'

3.7 Řez B-B'

3.8 Pohled Severní

3.9 Pohled Jiho-východní

3.10 Pohled Jiho-západní

3.11 Tabulka skladeb

3.12 Tabulka podlah

3.13 Detaily

3.13.1 Detail odvodnění střechy

3.13.2 Detail ukotvení okna - nároží

3.13.3 Detail napojení podlahy na sloup

3.13.4 Detail soklu

3.13.5 Detail ukončení střechy

3.14

3.14.1 Tabulka oken

3.14.2 Tabulka dveří

3.14.3 Tabulka zámečnických prvků

3.14.4 Tabulka truhlářských prvků

Bakalářská práce - Stavebně technické řešení 13 / 13


P0 01

S0 02

S0 03

Sklon: 3 %

Hloubka: 2,23 m

S0 04

Sklon: 0,3 %

Hloubka: 1,8 m

S0 05

Sklon: 0,5 %

Hloubka: 0,8 m

KANALIZACE

PLYN

HRANICE POZEMKU

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

datum:

PRAHA 6

2xA4

5/2012

1:200 3.0


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:100 3.1


PLOCHA

POVRCHY

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

001

002

Kotelna 12,7

12,5

PODLAHA

STROP

HYDROIZOLACE

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

003

Strojovna vzduchotechniky 27,4

datum: 5/2012

004

605,3

005 Chodba 15,1

obsah:

1:100 3.2


Projekt:

Plocha

Povrchy

Podlaha

Strop

101

Ordinace

23,5

102

19,5

103 Chodba

17,9

104 Chodba

13,7

105 Sprcha

106

107 WC

5

15,5

2,7

HYDROIZOLACE

108

19,2

109 Recepce

38

110

12

111 2,9

112 WC 0,93

113 15,1

FAKULTA ARCHITEKTURY

114 10,65

115 WC 2,1

116 2,9

Malba

Malba

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

117 14,2

118 Fitcentrum 74

119 10,2

120 Choba 15,1

obsah:

datum: 5/2012

1:50 3.3


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

LEGENDA MATERIÁLŮ

ŽELEZOBETON

TEPELNÁ IZOLACE

MONTOVANÁ PŘÍČKA - DESKY FERMACELL

OCEL S 355

Projekt:

Bakalářská práce

FAKULTA ARCHITEKTURY

Vedoucí projektu:

doc. Ing. arch. Václav Aulický

THÁKUROVA 7

Číslo

místnosti

Účel místnosti

Plocha

[m²]

Povrchy

Podlaha Stěny Strop

Poznámka

Konzultant:

Vypracovala:

Ing. Pavel Meloun

Regína Orálková

PRAHA 6

301 Společná místnost 206 Parketové vlysy Pohl.beton, malba Sádr. stěrka na podhl.

302 Koupelna 8,4 Keramická dlažba Keramický obklad Sádr. stěrka na podhl.

303 WC 2,9 Keramická dlažba Keramický obklad Sádr. stěrka na podhl.

304 Šatna 5,1 Parketové vlysy Pohl.beton, malba Sádr. stěrka na podhl.

305 Pracovna 5 Parketové vlysy Pohl.beton, malba Sádr. stěrka na podhl.

306 Chodba 15,1 Pohledový beton Pohledový beton Pohledový beton

v části

kuchyně

keramický

obklad

stavba:

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ (3.NP)

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

datum:

5/2012

měřítko:

číslo výkresu:

1:50 3.4


401

Terasa

402 Chodba

Plocha

270,6

15,1

Podlaha

Povrchy

Strop

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:100 3.5


EPS IZOLACE

STYRODUR

Projekt:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

FAKULTA ARCHITEKTURY

PRAHA 6

datum: 5/2012

1:100 3.6


EPS IZOLACE

STYRODUR

Projekt:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

FAKULTA ARCHITEKTURY

PRAHA 6

datum: 5/2012

1:100 3.7


Projekt:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

POHLED SEVER

Ing. Pavel Meloun

FAKULTA ARCHITEKTURY

PRAHA 6

datum: 5/2012

1:100 3.8


Projekt:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

FAKULTA ARCHITEKTURY

PRAHA 6

datum: 5/2012

1:100 3.9


Projekt:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

Ing. Pavel Meloun

FAKULTA ARCHITEKTURY

PRAHA 6

datum: 5/2012

1:100 3.10


S1

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

obsah:

TABULKA SKLADEB

datum: 5/2012

1:10

3.11


S2

S3


S4

S5

S6


P1

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

obsah:

TABULKA PODLAH

datum: 5/2012

1:10

3.12


P2

P3


P4

P5

P6


HYDROIZOLACE

300

600 270 105 230 60

STYRODUR

60

600 270 110 225

STYRODUR

STYRODUR 2x50 mm

1500

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

STYRODUR 60 mm

Konzultant:

Vypracovala:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

HYDROIZOLACE

stavba:

datum: 5/2012

obsah:

DETAILY

3.13


SLOUP 400x400x20 MM

ZATMELENO

2x FERMACELL 15 mm

PROFIL RAYNERS

IPE 270

PROFIL RAYNERS

M 1:10

HYDROIZOLACE

HYDROIZOLACE

EPS 200S

PROFIL 400x400x25 mm


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Ing. Pavel Meloun

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

3.14


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Projekt:

Bakalářská práce

FAKULTA ARCHITEKTURY

Projekt:

Bakalářská práce

FAKULTA ARCHITEKTURY

Vedoucí projektu:

Konzultant:

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. Pavel Meloun

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

Vedoucí projektu:

Konzultant:

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. Pavel Meloun

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

Vypracovala:

Regína Orálková

Vypracovala:

Regína Orálková

stavba:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

stavba:

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

datum: 5/2012

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

datum: 5/2012

obsah:

číslo výkresu:

obsah:

číslo výkresu:

TABULKA KLEMPÍŘSKÝCH VÝROBKŮ

3.14.3

TABULKA TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ

3.14.4


f - stavebně konstrukční část


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

OBSAH

STATICKÁ ČÁST

NÁZEV STAVBY:

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Bakalářská práce

MÍSTO STAVBY: Kavčí Hory, Praha 4

Experimentální polyfunkční budova, Otáčecí dům

OBSAH..................................................................................................................................2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ........................................................................................2

1. TEXTOVÁ ČÁST .......................................................................................................3

1.1 Technická zpráva .........................................................................................................3

1.1.1 Identifikace stavby a její účel.......................................................................................3

1.1.2 Popis objektu ...............................................................................................................3

1.1.3 Založení.......................................................................................................................4

1.1.4 Svislé konstrukce.........................................................................................................4

1.1.5 Vodorovné konstrukce .................................................................................................4

1.1.6 Jádro, prostorová tuhost, komunikační prostor .............................................................5

2. VÝKRESOVÁ ČÁST..................................................................................................5

3. VÝPOČET ..................................................................................................................5

VYPRACOVALA:

__________________

Regína Orálková

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

[1] Konzultace : Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

[2] Konzultace : Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

[3] Podklady ze cvičení NK1, NK2, NK3

MÍSTO A DATUM: V Praze, dne 16.5.2012

Bakalářská práce - STATIKA 1 / 5

Bakalářská práce - STATIKA 2 / 5


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

1. TEXTOVÁ ČÁST

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

Nosnou konstrukci tvoří železobetonové kruhové jádro, podzemní garáže a první

nadzemní podlaží. Zavěšenou část tvoří celo-patrová ocelová konstrukce ztužená po obvodu

Vierendeelovými nosníky a zpevněna uvnitř sloupy. Konstrukce se zavěšuje na ocelové

prstence přikotvené na železobetonové jádro. Střechy jednotlivých otáčecích podlaží jsou

řešeny formou terasy, přístupné dveřmi z jádra. Střecha nejvyššího patra je šikmá.

1.1.1 Identifikace stavby, jméno a příjmení, místo trvalého pobytu,

kontaktní adresa a základní charakteristika stavby a její účel

Název stavby:

Místo stavby:

Charakter stavby:

Účel stavby:

Polyfunkční experimentální budova, točící se dům

Praha 4, Kavčí Hory

Pozemek se nachází západně od sídla České televize.

Novostavba

Polyfunkční stavba, částečně bydlení

Autor:

Regína Orálková

(adresa) Horní 299, Oloví, 357 07

1.1.3 Založení

V místě se nachází podloží z jílovité břidlice. Odhadovaná pevnost zeminy je 0,5 MPa.

Budova ( jádro budovy) je založena na železobetonové patce, která je podepřená

ocelovými pilotami o průměru 900 mm do hloubky - 34,460 m. Základová spára patky je

v hloubce 9,460 m pod povrchem. Spodní část stavby je založena na základové desce

o tloušťce desky 600 mm. Deska je v místech většího zatížení zvětšena o 300 mm. Základová

spára je 5,010 m pod povrchem.

Konzultant statické části:

Ing. Miroslav Vokáč, Ph.D.

Ing. Martin Pospíšil, Ph.D.

Záměrem a obsahem předkládané projektové dokumentace ke stavebnímu povolení je

výstavba experimentální polyfunkční stavby. Účelem experimentu bylo zajistit kvalitní

proslunění jednotlivých částí bytů, pohodlí a pěkný výhled jednotlivých uživatelů a také

flexibilita bytu. Jedná se proto o otáčecí bytové jednotky. Nachází se zde dvě statické podlaží,

kde v jednom se nachází veterinární klinika a fitcentrum, ve druhém podzemím podlaží jsou

umístěny garáže, kotelna, místnost na nádrž s vodou a strojovna vzduchotechniky. Otáčení

zajišťuje sada elektromotorů v kombinaci s brzdným systémem hydrauliky. Budova má

7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

1.1.4 Svislé konstrukce

Svislé nosné konstrukce spodní stavby jsou řešeny jako monolitický železobetonový

obvodový stěnový systém, kombinovaný se sloupy. Nosné stěny jsou tloušťky 300 mm.

Svislé nosné konstrukce 1.NP tvoří monolitický železobetonový radiální a obvodový

stěnový systém. Tloušťka stěn je 200 mm.

Zavěšená část konstrukce je vyztužena svislými ocelovými bezešvými trubkami firmy

Mannesmann o rozměrech 400 x 400 mm, tloušťka trubky je 20 mm.

1.1.2 Popis objektu

Jedná se o polyfunkční experimentální budovu, která se otáčí. Konstrukce je tvořena

ocelovým skeletem, který je zavěšen na železobetonovém jádru, budova je podsklepena, část

budovy je založena na základové desce a část na základové patce opřené o piloty. Budova má

7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Nachází se zde dvě statická podlaží, v jednom se nachází veterinární klinika

a fitcentrum, ve druhém podzemím podlaží jsou umístěny garáže, kotelna, místnost na nádrž

s vodou a strojovna vzduchotechniky. Třetí, páté a sedmé patro tvoří otáčecí bytové jednotky,

mezi nimi jsou terasy. Byty jsou řešeny formou volné dispozice v otáčivé části a umístěním

koupelen a kuchyní ve statické části objektu. Půdorys zavěšených pater je trojúhelníkový.

1.1.5 Vodorovné konstrukce

Vodorovné nosné konstrukce suterénu tvoří ocelové HEB 600 ocelové nosníky z oceli

S 355 položené na svislých stěnách a ukotvené na jádře. Stropnice jsou navrženy z ocelových

profilů IPE 270 a železobetonovou deskou na trapézovém plechu 110 01N. Celková výška

desky je 105 mm.

Vodorovné konstrukce 1.NP jsou tvořeny ocelovou konstrukcí slouženou z HEB 500

profilů, IPE 270, trapézovou-železobetonovou deskou a skladbou terasy.

Zastřešení budovy tvoří převážně terasy na jednotlivých podlažích. Viz tabulka skladeb.

Výjimku tvoří poslední patro, kde je vybudována sedlová střecha na ocelových prvcích. Ta je

pokryta plechovou krytinou.

Bakalářská práce - STATIKA 3 / 5

Bakalářská práce - STATIKA 4 / 5


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

1.1.6 Jádro, prostorová tuhost, komunikační prostor

Jádro tvoří kulatý železobetonový tubus. Schody jsou budovány monoliticky za

použití dřevěného bednění. Průměr jádra je 5,9 m. Tloušťka nosné stěny je 350 mm. Tubus je

vysoký 33,870 m. Uprostřed jsou vybudována tři instalační jádra a šachta pro výtah.

Otáčivá část

Celou zavěšenou konstrukci tvoří celo-patrová radiální ocelová konstrukce ztužena po

obvodu Vierendeelovými nosníky, uvnitř je řešena jako rám. Svislá šikmá konstrukce je

zasklena a osazena na Vierendeelovy nosníky do jednotlivých polí. Vodorovná konstrukce je

řešena jako zavěšena na ocelové prstence na železobetonovém tubusu. Horní pásnici tvoří

bezešvá ocelová trubka (ocel třídy S 355) 400 x 400 x 20 mm od německé firmy

Mannesmann. Spodní pásnice je navržena z ocelového profilu HEB 600. Sloupy jsou

navrženy z bezešvých ocelových trubek 400 x 400 x 20 mm opět od firmy Mannesmann.

Vierendeelova konstrukce je svařena z jednotlivých částí: sloupky 300 x 200 x 25 mm, horní

pásnice 403 x 200 mm, dolní pásnice 613 x 200 x 25 mm a rohy jsou navrženy ze

svařovaných vyztužených profilů. Stropnice IPE 270 a železobetonová deska na trapézovém

plechu 110 01 N. Celková výška desky je 105 mm.

Konstrukce otáčecího bloku je zavěšena na ocelových prstencích na železobetonovém jádru

za pomocí ložisek, které jsou kotveny skrz jádro a jsou uchyceny opět na další vnitřní

prstenec. a je tvořena ocelovými příhradovými nosníky připevněných za pomocí kluzných

ložisek k prstenci. Nosníku je navržen jako rámová konstrukce, která přenese ohybový

moment. Délka spodní pásnice je 10,7 m a horní 12,4 m.

Schodiště

Schodiště je navrženo jako monolitická železobetonová konstrukce. Výška jednotlivých

stupňů je 165 mm, šířka 300 mm. Šířka schodišťového ramene je 1200 mm. Je dvouramenné

a má 2 x 12 nebo 2 x 13 schodů podle konstrukční výšky jednotlivých podlaží.

2. VÝKRESOVÁ ČÁST

4.1 Výkres skladby 1.PP - suterén

4.2 Výkres skladby 1.NP - vstupní podlaží

4.3 Výkres skladby 3.NP - typické podlaží

4.4 Základy

3. VÝPOČET

Bakalářská práce - STATIKA 5 / 5


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

PRAHA 6

stavba:

datum: 5/2012

obsah:

1:100 4.4


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:100 4.1


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:100 4.2


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:100 4.3


f - požárně bezpečnostní řešení


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

OBSAH

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Bakalářská práce

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: Experimentální polyfunkční budova

MÍSTO STAVBY: Kavčí Hory, Praha 4

_____________

VYPRACOVALA: Regína Orálková

DATUM: 21.4.2012

OBSAH..................................................................................................................................2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ........................................................................................3

ZKRATKY POUŽÍVANÉ DÁLE V TEXTU.........................................................................3

1. POPIS OBJEKTU........................................................................................................3

1.1 Základní popis .............................................................................................................3

1.2 Stručný popis urbanistického řešení .............................................................................3

1.3 Stručný popis dispozičního řešení ................................................................................4

1.4 Stručný popis konstrukčního řešení..............................................................................4

2. POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI.........8

2.1 Rozlišení hlavních požárních úseků .............................................................................8

2.2 Výpočtové požární zatížení..........................................................................................8

2.3 Určení P v bez výpočtu................................................................................................10

3. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST .........................................10

3.1 Požadavky .................................................................................................................10

3.2 Posouzení ..................................................................................................................11

4. Únikové cesty ............................................................................................................12

4.1 Obsazení objektu osobami .........................................................................................12

4.2 Posouzení ÚC ............................................................................................................12

5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ PROSTOR.............13

5.1 Kontrolovatelný výpočet tepla ...................................................................................13

5.2 Množství uvolněného tepla při požáru........................................................................14

6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH..............................................................14

6.1 Přístupové komunikace, nástupní plocha (NAP).........................................................14

6.2 Vnitřní zásahové cesty ...............................................................................................14

6.3 Zásobování vodou pro hasiče .....................................................................................14

6.4 Přenosné hasící přístroje ............................................................................................14

6.5 Autonomní detekce a signalizace požáru....................................................................15

7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST GARÁŽÍ.........................................................................15

8. Přílohy.......................................................................................................................15

PROHLÁŠENÍ

Já, Regína Orálková, na svou osobní zodpovědnost prohlašuji, že bakalářskou práci jsem

zpracovala samostatně za použití všech uvedených zdrojů.

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 1 / 15

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 2 / 15


PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

[1] ČSN 73 0802 – Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty (2009/05)

[2] ČSN 73 0818 – Požární bezpečnost staveb – Obsazení objektů osobami (1997/07 + Z1

2002/10)

[3] ČSN 73 0833 – Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování (2010/09)

[4] POKORNÝ Marek. Požární bezpečnost staveb – Sylabus pro praktickou výuku. Verze

01_2010.12. Internetové stránky. [online].

http://kps.fsv.cvut.cz/index.php?lmut=cz&part=people&id=46

[5] Konzultace : Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

[6] http://stavba.tzb-info.cz/pozarni-ochrana

[7] ČSN 73 0821 ed.2 - PBS - Požární odolnost stavebních konstrukcí (2007/05)

ZKRATKY POUŽÍVANÉ DÁLE V TEXTU

PÚ = požární úsek, SPB = stupeň požární bezpečnosti, PO = požární odolnost, POP = požárně

otevřená plocha, PUP = požárně uzavřená plocha, PNP = požárně nebezpečný prostor, TZB =

technická zařízení budovy

1. POPIS OBJEKTU

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Příjezd do budovy je sveden rampou do podzemních garáží, kde se nachází 15 parkovacích

míst a je odsud vyvedeno schodiště a výtah do celého objektu. Pro zásobování je navržena

boční příjezdová cesta. Lze ji využít případně i pro stěhování nebo příjezd hasičského sboru.

1.3 STRUČNÝ POPIS DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ

V suterénu se nacházejí garáže s 15 parkovacími místy, z toho jedno místo je parkování

pro invalidy. Dále se zde nachází kotelna pro ohřev vody, místnost pro zařízení

vzduchotechniky a místnost v nádrží na požární vodu. Uprostřed dispozice situováno

schodiště s výtahem a s šachtou pro vedení TZB.

V přízemí se nachází hlavní vstup do objektu ( na severní straně objektu) a zásobovací

vstup do objektu (na jihozápadní straně objetu). Na severozápadní části dispozice umístěna

veterinární klinika s čekárnou, sprchou a toaletou pro zaměstnance a chladícím a kafilerním

boxem. Boxy jsou napojeny na chodbu z veterinární kliniky a na zásobovací chodbu.

Dále se v přízemí nachází malé fitcentrum s bezbariérovým provozem, oddělenými

sprchami a šatnami pro ženy a muže, recepcí, kanceláří trenéra a hlavní tělocvičnou, ve které

se nachází prostor pro aerobní činnost, posilování a strečink. Fitcentrum je také napojeno na

zásobovací chodbu.

Jednotlivé byty jsou řešeny tak, že kolem komunikačního a zároveň instalačního jádra

jsou soustředěny koupelny, WC, kuchyně, popřípadě i jiné například skladovací prostory.

Zbytek bytu je řešen výhradně formou volné dispozice, která se nachází okolo tohoto

prostoru.

1.4 STRUČNÝ POPIS KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ

1.1 ZÁKLADNÍ POPIS

Projekt řeší experimentální polyfunkční budovu, konkrétně otáčecí bytové jednotky se

statickým podlažím, kde se nachází veterinární klinika a fitcentrum. Stavba by se měla

nacházet na Kavčích horách v Praze 4. Budova má 7 nadzemních a 1 podzemní podlaží. Je

vysoká 33,1 m. Je rozdělena do 3 bloků otáčecích a do dvou statických pater.

V každém z otáčecích podlaží se nachází jeden byt. V přízemí je umístěna veterinární klinika

a fitcentrum a v podzemí jsou garáže, kotelna, nádrž na požární vodu a technická místnost

vzduchotechniky.

1.2 STRUČNÝ POPIS URBANISTICKÉHO ŘEŠENÍ

Stavba se nachází v Praze 4 na Kavčích horách. Stavba je umístěna na rovinném

pozemku na okraji současného parku pro psy s volným výběhem. Na východ od pozemku je

umístěn areál České televize.

Budova se bude nacházet v nezastavěném území místního parku. Záměrem bylo umístit na

pozemek budovu polyfunkční, převážně s bytovou funkcí.

Přístup na pozemek je z ulice Nad Pekařkou, která se nachází východně od pozemku.

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 3 / 15

Objekt má monolitický železobetonový suterén a přízemí, stropy jsou tvořeny

ocelovými průvlaky a stropnicemi. Stropy v přízemí jsou zakryty podhledy.

Nosná konstrukce stropů je vždy ocelová. Na nejvyšším patře je na této konstrukci

ještě přistavěna sedlová střecha, kterou vynáší dřevěné vazníky.

Vyšší patra objektu jsou zavěšena na železobetonovém jádru objektu na ocelových

prstencích.

Příčky jsou navržené ze sádro-vláknitých desek Fermacell na CW konstrukci opatřené

štěrkovou omítkou. Schodiště je železobetonové prefabrikované a osazené do jádra objektu.

Objekt je zateplen minerální vatou (popřípadě EPS deskami) a oplechován

profilovanými plechy. (Viz skladby)

Požární výška objektu je 24,42 m.

Druh konstrukčního systému v objektu je navržen jako nehořlavý.

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 4 / 15


Vnější nosná ŽB suterénní stěna - 1:

SKLADBA

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 300 mm

ASFALT. PÁS AXTERTOP GOLD S5 5,3 mm

STYRODUR 2800 C 60 mm

Vnější nosná ŽB suterénní stěna - 2:

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA 300 mm

ASFALT. PÁS AXTERTOP GOLD S5 5,3 mm

STYRODUR 2800 C 2 x 50 mm

Vnější nosná ŽB stěna:

FASADNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm

DIFÚZNÍ FÓLIE

ISOVER MULTIMAX 30. 200 mm

PAROTĚSNÁ FÓLIE

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Colorcrete 200 mm

Vnitřní nosná ŽB stěna:

ŽELEZOBETONOVÁ STĚNA Colorcrete 200 mm

Vnější nosná ocelová stěna:

FASADNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

VZDUCHOVÁ MEZERA 40 mm

DIFÚZNÍ FÓLIE

ISOVER MULTIMAX 30. 200 mm

PAROTĚSNÁ FÓLIE

OCELOVÝ NOSNÍK VIERENDEEL - SLOUPEK 200 x 200 x 25 mm

Konstrukce spodní střechy:

- FASÁDNÍ PLECH SEGA tl. 1 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLACE

- GEOTEXTILIE

- ISOVER EPS GREYWALL 100 mm

- ISOVER MULTIMAX 30 130 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- FERMACELL DESKA 15 mm

- STROPNICE IPE 100 mm

Horní stropní konstrukce (terasa):

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 mm

- (DRENÁŽNÍ VRSTVA)

- BETONOVÉ DLAŽDICE 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 5 / 15

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Druh

konstrukce

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

DP1

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 50 mm

- FERMACELL FIREPANEL PODHLED 15 mm

(- Ocelový vazník tl. 400 mm )

Podlaha (otáčivá část domu):

- DŘEVĚNÁ PODLAHA - VLYSY 20 MM

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- FERMACELL DESKY 2 x 15 mm

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 100 mm

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

Podlaha (statická část domu):

- KERAMICKÁ DLAŽBA 20 MM

- ELEKTR. PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

- HYDROIZOLAČNÍ STĚRKA 1K 1 mm

- FERMACELL DESKY 2 x 15 mm

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 100 mm 100 mm

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

Podlaha (fitness centrum):

- SPORTOVNÍ PODLAHA SPORTAFLEX INDOOR 2,5 mm

- CEMENTOVÝ POTĚR 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

Podlaha (1.N.P. zbytek):

- LITÁ STĚRKOVÁ PODLAHA PANDOMO

- CEMENTOVÝ POTĚR 40 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLAČNÍ FÓLIE

- GEOTEXTILIE

- EPS 200S 200 mm

- PAROTĚSNÁ FÓLIE

- VYZTUŽ. BETON + TRAPÉZOVÝ PLECH 110 01N tl. 105 mm

- STROPNICE IPE 270 mm

Podlaha (suterén):

- POLYURETANOVÝ NÁTĚR

- MONOLITICKÁ ŽELEZOBETONOVÁ DESKA 600 mm

- BETONOVÁ MAZANINA 50 mm

- ASFALT. PÁS AXTERTOP GOLD S5 5,3 mm

- PODKLADNÍ BETONOVÁ MAZANINA 100 mm

- PŮVODNÍ ZEMINA

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 6 / 15

DP3

DP1

DP1

DP1

DP1


Šikmá střecha:

Nenosná příčka:

- PLECHOVÁ KRYTINA

- laťování IPE 80 mm

- laťování IPE 80 mm

- ocelový vazník

- PŮDNÍ PROSTOR -

- IZOLACE STYRODUR 3035 CS 60 mm

- GEOTEXTILIE

- HYDROIZOLACE

- GEOTEXTILIE

- trapézový plech 110 01 + vyztužený beton tl. 105 mm

- Stropnice : IPE 270

- FERMACELL FIREPANEL PODHLED 15 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

- VZDUCHOVÁ MEZERA 15 mm

- AKUSTICKÁ IZOLACE ISOVER AKU 60 mm

- CEMENTOVLÁKNITÁ DESKA FERMACELL HD 15 mm

Tab. 1 Navržené druhy konstrukcí z požárního hlediska

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

DP3

DP1

DP1

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

2. POŽÁRNÍ ÚSEKY, POŽÁRNÍ RIZIKO, STUPEŇ POŽÁRNÍ

BEZPEČNOSTI

2.1 ROZLIŠENÍ HLAVNÍCH POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ

Samostatné požární úseky tvoří:

PÚ 01 - Garáže (hromadné) (P01.01)

PÚ 02 - Strojovna VZT (P01.02)

PÚ 03 - Kotelna (P01.03)

PÚ 04 - Fitcentrum (N01.01)

PÚ 05 - Veterinární klinika (N01.02)

PÚ 06 - Terasa 01 (N02.01)

PÚ 07 - Byt 01 (N03.01)

PÚ 08 - Terasa 02 (N04.01)

PÚ 09 - Byt 02 (N05.01)

PÚ 10 - Terasa 03 (N06.01)

PÚ 11 - Byt 03 (N07.01)

PÚ 12 - Instalační šachta A1 (Š-P01.01/N7)

PÚ 13 - Instalační šachta A1 (Š-P01.02/N7)

PÚ 14 - Instalační šachta A1 (Š-P01.03/N7)

PÚ 15 - CHÚC (CHÚC-P01.01/N7)

PÚ 16 - CHÚC (CHÚC-P02.01/N7)

2.2 VÝPOČTOVÉ POŽÁRNÍ ZATÍŽENÍ

1. Fitcentrum

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 7 / 15

p n = (39,6 x 5 + 29,3 x 40 + 77,1 x 10 + 34,1 x 5 + 10 x 40) / 190,6

= 14,23 kg/m 2

a s = 0,9; a n = 1; p s = 2 kg/m 2

a = (p n* x a n + p s x a s ) / (p n + p s ) = (14,23 x 1 + 2 x 0,9) / (14,23 + 2)

a = 0,988

Prostor odvětrávaný nepřímo - klimatizací:

b = k/(0,005 x √h s ) = 0,011/(0,005 x √2,6) = 1,36

ho / hs = 0 ; So / S = 0 => pomocná hodnota n = 0,003

k = 0,011

Elektrická požární signalizace (EPS) c 1 = 0,7

Stabilní hasící zařízení (SHZ) c 1 = 0,55

=> použiji nejnižší hodnotu c = 0,55

Šatna ženy

Sprchy muži

Sprchy ženy

Posilovna

Celkem

15,1

16,8

17,3

77,1

190,6

pv = (p n + p s ) x a x b x c = (14,42 + 2) x 0,988 x 1,36 x 0,55 = 12,135 kg/m 2

Stupeň požární bezpečnosti: II.SPB

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 8 / 15

Místnost: Plocha [m 2 ]:

Recepce 39,6

Kancelář 10

Šatna muži 14,2


2. Veterinární klinika

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

2.3 URČENÍ P V BEZ VÝPOČTU

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

p n = (23,5 x 20 + 19,5 x 10) / 43 = 15,465 kg/m 2

a s = 0,9

a n = 0,9

p s = 2 kg/m 2

a = (p n* x a n + p s x a s ) / (p n + p s ) =

= (15,465 x 0,9 + 2 x 0,9) / (15,465 + 2) = 0,9

Prostor odvětrávaný nepřímo - klimatizací:

Místnost: Plocha [m 2 ]:

b = k/(0,005 x √h s ) = 0,009/(0,005 x √2,6) = 1,1163

ordinace 23,5

ho / hs = 0 ; So / S = 0 -> pomocná hodnota n = 0,003

k = 0,009

čekárna 19,5

Elektrická požární signalizace (EPS) c 1 = 0,7

celkem 43

Stabilní hasící zařízení (SHZ) c 1 = 0,55

pv = (p n + p s ) x a x b x c = (15,465 + 2) x 0,9 x 1,1163 x 0,55 = 9,65 kg/m 2

Stupeň požární bezpečnosti: II.SPB

3. Posouzení otočného bytu

p n = 40 kg/m 2

a s = 0,9; a n = 1

p s = 5 + 2 = 7 kg/m 2

Rychlost odhořívání:

a = (p n* x a n + p s x a s ) / (p n + p s ) = (40 x 1 + 7 x 0,9 ) / (47) = 0,9851

Plocha bytu: 237,5 m 2 => Úniková cesta maximálně 25 m. Vyhovuje.

Výpočet součinitele b pro přímo větraný PÚ:*

ho / hs = 1 ; So / S = 7,8/237,5 = 0,03 => k = 0,03

b = (S. k)/( S 0 x √h 0 ) = (237,5 x 0,03) / ( 7,8 x √2,6 ) = 0,5665

Elektrická požární signalizace (EPS) c = 0,7

4. Vstupní prostory, haly a schodiště => 7,5 kg/m 2

5. Hromadné garáže => 15 kg/m 2

6. Strojovna vzduchotechniky a výtahů => 15 kg/m 2

7. Plynové kotelny => 15 kg/m 2

3. STAVEBNÍ KONSTRUKCE A POŽÁRNÍ ODOLNOST

3.1 POŽADAVKY

Stanoveno na základě požární bezpečnosti na požární odolnost konstrukcí:

II.SPB

III.SPB

- Požární stěny a stropy:

podzemní garáže:

45 minut DP1

nadzemní podlaží: 30 minut DP1 45 minut DP1

poslední nadzemní podlaží: 15 minut DP1 30 minut DP1

- Požární uzávěry otvorů:

nadzemní podlaží: 15 minut DP3 30 minut DP3

poslední nadzemní podlaží: 15 minut DP3 30 minut DP3

- Obvodové stěny zajišťující stabilitu objektu:

podzemní garáže:

45 minut DP1

nadzemní podlaží: 30 minut DP1 45 minut DP1

poslední nadzemní podlaží 15 minut DP1 30 minut DP1

- Nosné konstrukce střech: 15 minut DP1 15 minut DP1

- Nosné konstrukce uvnitř PÚ zajišťující stabilitu objektu:

podzemní garáže:

45 minut DP1

nadzemní podlaží: 30 minut DP1 45 minut DP1

poslední nadzemní podlaží 15 minut DP1 30 minut DP1

- Nenosné konstrukce uvnitř PÚ: DP3

- Instalační šachty: 30 minut DP1

- Požární uzávěry instalační šachty: 30 minut DP1

p v = (p n + p s ) x a x b x c = (40 + 7) x 0,9851 x 0,5665 x 0,7 = 18,36 kg/m 2

*Platí pokud by byla instalována otevíravá okna.

Stupeň požární bezpečnosti: III.SPB

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 9 / 15

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 10 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

3.2 POSOUZENÍ

4. ÚNIKOVÉ CESTY

Požadovaná

Skutečná PO

Vnější nosná ŽB suterénní stěna - 1:

45 DP1 240 min

Vnější nosná ŽB suterénní stěna - 2:

45 DP1 240 min

Vnější nosná ŽB stěna:

45 DP1 180 min

Vnitřní nosná ŽB stěna:

45 DP1 180 min

Vnější nosná ocelová stěna:

45 DP1 90 min

Konstrukce spodní střechy:

45 DP1 60 min

Horní stropní konstrukce (terasa):

45 DP1 60 min

Podlaha (otáčivá část domu):

30 DP3 90 min

Podlaha (statická část domu):

30 DP1 90 min

Podlaha (fitness centrum):

30 DP1 90 min

Podlaha (1.N.P. zbytek):

30 DP1 90 min

Šikmá střecha

15 DP1 30 min

Podlaha (suterén):

45 DP1 180 min

Nenosná příčka:

DP3 60 min DP1

Tab. 2 Posouzení požární odolnosti

Požární úseky jsou odděleny železobetonovými stěnami, které tvoří nosnou

konstrukci. Nosná konstrukce schodiště CHÚC je také ze železobetonu. Instalační šachty

jsou betonové. Otáčivá patra jsou navržena z konstrukční oceli, která je chráněna nátěrem

Promapaint (R60).

Obvodový plášť je zateplen minerální vlnou Isover a oplechován. Požární pasy jsou

tvořeny přirozeně a to dostatečnými odstupy mezi jednotlivými požárními úseky. Střešní

(pochozí i nepochozí) pláště jsou zatepleny minerální vatou a tepelnou izolací EPS, která

je zakryta dlažbou nebo oplechováním.

Prostupy potrubí mezi požárními úseky musí být zabezpečeny protipožárními

klapkami s požární odolností k tomu určenou. Rozvody budou provedeny z nehořlavých

materiálů nebo budou obaleny protipožární ochranou vrstvou.

4.1 OBSAZENÍ OBJEKTU OSOBAMI

Údaje z projektové dokumentace Údaje z ČSN 730818 - tabulka 1

Specifikace Plocha Počet osob [m 2 /osoba] Součinitel, jímž se násobí Počet

Byt 3.N.P. 237,5 4 20 1,5 11

Byt 5.N.P. 156 4 20 1,5 7

Byt 7.N.P. 95 2 20 1,5 4

Ordinace 23,5 1 - - 1

Čekárna 19,5 10 - - 10

Fitcentrum 116,7 15 4 - 29

Kancelář 10 2 5 - 2

Garáže - 16 stání - 0,5 8

Obsazení objektu celkem 72

Tab. 3 Obsazení objektu osobami

4.2 POSOUZENÍ ÚC

Mezní délky pro nechráněné únikové cesty:

Posouzena byla délka nechráněné únikové cesty v největším bytě ve 3.NP. (viz str.8)

a = 0,99 Mezní délka je 25 m, skutečná délka je 23 m. Vyhovuje.

Posouzení ve fitcentru.

a = 1 Mezní délka = 25 m. Maximální délka je 19,5 m. Vyhovuje.

Posouzení veterinární kliniky.

a = 0,9 => Mezní délka = 30 m. Maximální délka je 12 m. Vyhovuje.

Šířky únikových cest: u = E.S/ K

Kritické místo KM1

Výstup ze schodišťového prostoru, současná evakuace osob, 27 osob

u = 22 . 1 / 120 + 8 . 1 / 100 = 0,26 => minimálně 1,5 x 55 = 82,5 cm

Skutečná šířka 1500 mm, dveře 900 mm => Vyhovuje

Kritické místo KM2

východ z budovy, současná evakuace, 72 osob

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 11 / 15

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 12 / 15


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

u = 72 . 1 / 160 = 0,45 26 => minimálně 1,5 x 55 = 82,5 cm

Skutečná šířka -dvoukřídlé dveře 180 cm => Vyhovuje

t u ≤ t e Evakuační schodiště:

t u = (0,75 . 80)/30 + 22/(40 . 2) = 2,275 min

t e = 1,25 . √3,5 / 0,8 = 2,9 min => Vyhovuje

t u ≤ t e Otáčecí byt 01:

t u = (0,75 . 23)/35 + 11/(40) = 0,77 min

t e = 1,25 . √2,6 / 1 = 2,02 min => Vyhovuje

Celým objektem vede jedna úniková cesta typu B po železobetonovém schodišti uvnitř

tubusu budovy. Cesta je vyvedena chodbou na volné prostranství před budovu. Úniková

cesta je II.SPB a její šířka odpovídá požadované kapacitě budovy.

Mezní délka pro chráněnou únikovou cestu je mezní dl. 120 m pro typ A (je-li jedinou

ÚC). Skutečná délka únikové cesty je 86,5 m.

Jsou zde umístěny rozvody sloužící provozu chráněné únikové cesty a jejího osvětlení.

Nouzové osvětlení musí být i v době požáru funkční. Na CHÚC bude instalována

přetlaková ventilace.

5. ODSTUPOVÉ VZDÁLENOSTI A POŽÁRNĚ NEBEZPEČNÝ

PROSTOR

Specifikace

PÚ a

obvodové

stěny

N03.01 -

stěna

5.1 KONTROLOVATELNÝ VÝPOČET TEPLA

Rozměry

POP [m]

S po [m 2 ] Hu [m] L [m] S p [m 2 ] Po [%] P v '

[kg/m 2 ]

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 13 / 15

D [m]

2,6*26 67,6 4,7 26 122,2 55,32 40 4,8

Tab. 4 Kontrolovatelný výpočet z hlediska sálání tepla

Konstrukce POP v 1.NP nedosahují 40% pláště, nutno posoudit samostatně. Největší

vzdálenost je 4,01 m. Odstupové vzdálenosti se určí podle otáčecího patra 3.NP, je to

kružnice vedená ve vzdálenosti 4,8 m od rohu podlaží.

(viz půdorys)

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

5.2 MNOŽSTVÍ UVOLNĚNÉHO TEPLA PŘI POŽÁRU

- EPS Greywall, izolant tl. 100 mm

Q = M . H = (0,1 . 18) . 39 = 70,2 MJ/m 2 < 150 MJ/ m 2

6. ZAŘÍZENÍ PRO PROTIPOŽÁRNÍ ZÁSAH

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 14 / 15

=> PUP, neurčuji PNP

6.1 PŘÍSTUPOVÉ KOMUNIKACE, NÁSTUPNÍ PLOCHA (NAP)

Příjezdová komunikace musí být široká min. 3m. Nástupní plocha musí být zpevněná

a široká min. 4 m. Slouží k přistavení požárního vozidla a vedení požárního zásahu

z venku. Prostor musí být vyznačen a nesmí se použít jako odstavná či parkovací plocha.

6.2 VNITŘNÍ ZÁSAHOVÉ CESTY

Vnitřní zásahové cesty budou tvořeny CHÚC typu B a navazují na prostory bez

požárního rizika uvnitř objektu.

Přístup na střechu pro hasiče je řešen stropním výlezem v CHÚC na konci schodiště.

6.3 ZÁSOBOVÁNÍ VODOU PRO HASIČE

Zásobování vodou ze zabezpečeno z domovních hydrantů se zploštělou hadicí.

Hydranty jsou umístěny v garážích, v 1.NP, 3.NP, 5.NP a 7.NP. Jsou přístupné z CHÚC

schodiště. Jsou umístěny ve zdi ve výšce 1,2 m na zemí.

Vnější odběrové místo je řešeno jako nadzemní hydrant. Je umístěný na kraji pozemku

u chodníku. (umístění viz příloha 1)

6.4 PŘENOSNÉ HASÍCÍ PŘÍSTROJE

Umístění PHP:

- u hlavního domovního rozvaděče - 1x PHP práškový 21A

- strojovna výtahu - 1x PHP CO2 55B

- hlavní chodba, schodiště – 1x PHP práškový 21A

- garáže - 2x PHP práškový 183B

- fitcentrum: n r = 0,15 √(. S . a . c3) = 0,15 √( 190,6 . 0,988 . 0,55) = 1,52

n HJ = 6 . n r = 6 . 1,52 = 9,12; n PHP = n HJ /HJ1 = 9,12 / 6 = 1,52 => 2 x PHP práškový 21A

- veterinární klinika: n r = 0,15 √(. S . a . c3) = 0,15 √( 43 . 0,9 . 0,55) = 0,69

n HJ = 6 . n r = 6 . 0,69 = 4,1522; n PHP = n HJ /HJ1 = 4,1522 / 6 = 0,69 => 1x PHP práškový, 21A

Vybraný typ: 1x PHP práškový, 6kg, hasící schopnost 21A … HJ1= 6


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

6.5 AUTONOMNÍ DETEKCE A SIGNALIZACE POŽÁRU

Byty jsou vybaveny autonomní elektrickou požární signalizací, která zajistí zastavení

otáčení bloků a přivolá hasičský sbor. Zařízení je umístěno v sekci kuchyně v bytech. V

přízemí je namontováno do tělocvičny, šaten a na recepci, dále v čekárně a ordinaci.

Zařízení je napojeno na sprinklery.

7. POŽÁRNÍ BEZPEČNOST GARÁŽÍ

V garážích se nachází 15 parkovacích stání pro obyvatele bytů, zaměstnance

a návštěvníky, jedno parkovací stání je vyhrazeno jako invalidní. Jedná se o hromadné

kolmé stání pro osobní automobily.

Konstrukční systém je nehořlavý. Požární zatížení je zde 15 kg/m 2 , II.SPB.

8. PŘÍLOHY

6.1 Situace M 1:500

6.2 Půdorys vstupního podlaží M 1:100

Bakalářská práce - Požární bezpečnost 15 / 15


Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

obsah:

datum:

PRAHA 6

2xA4

5/2012

SITUACE

1:500 6.1


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

LEGENDA:

PSP

Nouzové osvětlení

Hydrant

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Projekt:

Bakalářská práce

Vedoucí projektu: doc. Ing. arch. Václav Aulický

Konzultant:

Ing. Daniela Bošová, Ph.D.

Vypracovala:

Regína Orálková

stavba:

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

PŮDORYS 1.NP (vstupní podlaží)

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

formát:

2xA4

datum:

5/2012

měřítko:

číslo výkresu:

1:100 3.1.1


f - technika prostředí staveb


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

OBSAH

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta architektury

Bakalářská práce

OBSAH..................................................................................................................................2

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ........................................................................................2

1. TEXTOVÁ ČÁST .......................................................................................................2

1.1 Technická zpráva .........................................................................................................2

1.2 Výpočty.......................................................................................................................5

2. VÝKRESOVÁ ČÁST..................................................................................................7

TECHNICKA PROSTŘEDÍ STAVEB

NÁZEV STAVBY: Experimentální polyfunkční budova, Otáčecí dům

MÍSTO STAVBY: Kavčí Hory, Praha 4

PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ

[1] Konzultace : Ing. Eva Smažilová

[2] Podklady ze cvičení TZB a insfrastruktura sídel I

[3] http://15124.fa.cvut.cz/?page=cz,tzb-a-infrastruktura-sidel-i

1. TEXTOVÁ ČÁST

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA

VYPRACOVALA:

__________________

Regína Orálková

MÍSTO A DATUM: V Praze, dne 7.5.2012

Popis objektu :

Jedná se o polyfunkční experimentální budovu, která se otáčí. Konstrukce je tvořena

ocelovým skeletem, který je zavěšen na železobetonovém jádru, budova je podsklepena, část

budovy je založena na základové desce a část na základové patce opřené o piloty. Budova má

7 nadzemních a 1 podzemní podlaží.

Nachází se zde dvě statická podlaží, kde v jednom se nachází veterinární klinika a fitcentrum,

ve druhém podzemím podlaží jsou umístěny garáže, kotelna, místnost na nádrž s vodou

a strojovna vzduchotechniky. Třetí, páté a sedmé patro tvoří otáčecí bytové jednotky, mezi

nimi jsou terasy.

Vzduchotechnika:

Objekt je teplovzdušně vytápěn a větrán pomocí centrální vzduchotechniky. Vytápěná

část se skládá ze dvou celků: Fitcentrum: 183 m 2 a veterinární klinika: 80 m 2 .

Tepelné ztráty při vytápění Q vyt = 17188,105 W a při větrání Q vět = 122518,656 W, byly

základem pro návrh vzduchotechniky. Dále byl spočten objem větraného celku

V n1 = 475,8 m 3 a V n2 = 208 m 3 , ze kterého byl vypočten celkový objem vzduchu, který je

Bakalářská práce - část TZB 1 / 7

Bakalářská práce - část TZB 2 / 7


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

potřeba vyměnit za hodinu. Počet výměn byl stanoven na n = 3 za hodinu. Celkový objem

vzduchu k výměně je tedy V p1 = 1427,4 m 3 /h a V p2 = 624 m 3 /h.

Dvě vzduchotechnické jednotky KLMQ 08 jsou umístěny v 1.PP ve strojovně

vzduchotechniky. Do jednotek je vzduch z exteriéru nasáván přes mřížku v obvodové

konstrukci, dále potrubím připojeným k jednotce VZT, kde je dále teplotně a vlhkostně

upravován. Ohřev vzduchu probíhá v ohřívacím dílu jednotky, který je napojen na kotel, který

je umístěn v kotelně. Vzduch do interiéru je distribuován vzduchotechnickým potrubím za

pomocí ventilátoru.

Vzduchotechnické potrubí je navrženo obdélníkového průřezu z pozinkovaného

plechu. Přívodní potrubí je vedeno těsně pod stropem nad podhledem, odvod je zajištěn

potrubím umístěným tamtéž. V garážích je potrubí vedeno volně pod stropem. Jako

výdechový a nasávací prvek jsou zvoleny vyústky obdélníkového průřezu. Vzduch proudí

rychlostí 10 m/s a ve vyústkách 5 m/s. Vyústky jsou umístěny v přívodním vzduchovodu ve

spodní části.

V objektu je navržen cirkulační provoz vzduchotechnického zařízení, tzn. že část

odsávaného znečištěného interiérového vzduchu je znovu čištěna a upravena pro potřebu

vytápění a větrání interiéru. Je to maximálně 75 % odsátého vzduchu, tedy 1070 m 3 /h a 468

m 3 /h. Zbylé množství vzduchu je odváděno samostatným potrubím a vyvedeno mřížkou v

obvodové konstrukci zpět do exteriéru. Množství čerstvého vzduchu je minimálně 25 %, tedy

357 m 3 /h a 156 m 3 /h.

V bytech je navržen podtlakový systém odvádění vzduchu. Přívod vzduchu je zajištěn

přirozeně infiltrací otvory ve dveřích, spárou mezi nepohyblivou a pohyblivou částí objektu a

přívodními otvory v obvodových stěnách pod stropem, nad okny. Odvod je zajištěn

odsávacím potrubím s osazenými ventilátory. Vzduch z obytných místností je odváděn přes

koupelnu a WC do potrubí o průměru 200 mm a digestoř nad sporákem je napojena

samostatné potrubí o průměru 200 mm, které je vedeno z kuchyně. Zaúsťuje do samostatného

svislého potrubí, vyvedeného mimo budovu.

Chráněná úniková cesta je opatřena vzduchotechnickým odváděním vzduchu. Potrubí

je vedeno v instalačním jádře.

Vytápění:

Objekt je vytápěn částečně teplovzdušně, viz. výše.

Byty jsou vytápěny elektrickými podlahovými konvektory UFK-E 250(150) DB0 230

o rozměrech 2500 x 200 mm a 100 x 200 mm podél prosklené fasády. Dále elektrickým

podlahovým vytápěním ve statické části, popřípadě místně.

Vnitřní vodovod:

Vnitřní vodovod je napojen pomocí vodovodní přípojky, plastové o délce 17 m, na

veřejný vodovodní řad. Vodoměrná soustava je umístěna v hloubce 1,8m a 3,2 m od hranice

pozemku. Vnitřní vodovod je navržen z plastu o průměru 20 mm. Požární vodovod 40 mm.

Vedení trubních rozvodů:

Ležaté rozvody jsou vedeny pod stropem ( u dlouhých rozvodů je nutné dbát na

kompenzaci

délkové roztažnosti potrubí vložením kompenzátorů), stoupací rozvody jsou plastové, vedené

podél stěny, zakryté v šachtě, připojovací potrubí je plastové, vedené v podlaze, dále

v přizdívce ke spotřebiči. V bytech jsou vedeny volně po zdi za zařizovacími předměty.

K umyvadlu a vaně je vedeno potrubí v příčce.

Uzavírací armatury jsou navrženy u připojení na zásobník, před vývodem ven z domu,

vypouštěcí armatura je umístěny vně domu navržena jakou kulový uzávěr. V koupelně jsou

navrženy digitální baterie GROHE Ondus baterie v barvě Velvet - black, v kuchyni je páková

baterie GROHE.

Průtok vody je měřen vodoměry, které jsou umístěny na připojovacím potrubí k

jednotlivým bytům. Před vodoměrem jsou umístěny uzávěry vody.

Teplá voda je připravována centrálně pomocí zásobníku, který je umístěn v kotelně. Cirkulace

vody je zajištěna cirkulačním čerpadlem.

Požární zabezpečení objektu je řešeno umístěním nadzemního hydrantu před

objektem. Dále vnitřními hydranty a hasícími přístroji umístěnými u každého požární úseku.

Ve fitcentru a veterinární klinice jsou umístěny sprinklery, které jsou zásobovány vodou z

nádrže umístěné v 1.PP.

Kanalizace:

Odvodnění objektu je provedeno jednotným systémem. Kanalizační přípojka je navržena

z plastu, DN 225, je vedena v hloubce 2,23 m ve 3% sklonu k uličnímu řadu.

Splašková voda je odváděna přes výstupní šachtu do uliční stoky. Odvodnění (plochých)

střech je řešeno vnitřním systémem odvodnění. Dešťové vody z objekty jsou odvedeny do

jednotné stokové sítě.

Charakteristika vnitřních rozvodů:

- Připojovací potrubí – PVC, je vedeno v přizdívce, v podlaze a volně, sklon 3%

- Odpadní splaškové potrubí – PVC, DN 125, je vedeno v šachtě

- Odpadní dešťové potrubí –vnitřní, plast, DN 100, vedené v konstrukci obvodového pláště

- Odpadní dešťové potrubí –vnitřní, plast, DN 200, vedené v šachtě

- Větrání splaškových odpadů – 1.NP – samostatné větrání, vývody na fasádu

– byty – jednotné větrání, vývod na fasádu

- Svodné potrubí – PVC, ve sklonu 3%, vedeno pod stropem a mimo budovu, DN 125

- Způsob čištění a revize vnitřní kanalizace a přípojky – v průběhu jsou umístěny čistící

tvarovky, zpravidla 1m nad zemí umístěny čistící tvarovky

- Svodná potrubí jsou navrženy DN 125 pro splaškové potrubí a DN 200 pro dešťové potrubí.

- Přípojka je navržena DN 225.

Bakalářská práce - část TZB 3 / 7

Bakalářská práce - část TZB 4 / 7


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

Vnitřní plynovod:

Vnitřní plynovod je napojen nízkotlakou plynovodní přípojkou na uliční středotlaký

řad. Přípojka je navržena z oceli, DN 20 a je vedena 800 mm pod terénem, ve sklonu 0,5 %.

HUP je umístěn v oplocení a obsahuje hlavní uzávěr plynu, plynoměr a regulátor tlaku plynu

u STL. Vnitřní plynovod je veden v 1. PP k plynovému kotli. Potrubí je vedeno volně po zdi

min. 20 mm od ní.

Při prostupu zdí bude plynovodní vedení vloženo do plynotěsné chráničky.

Plynový kotel je umístěn v kotelně, přívod vzduchu zajištěn větrací mřížkou a odvod

komínem.

Elektrovody:

Elektřina je přivedena přípojkou pod chodníkem a pod terénem u objektu. Přípojková

skříň je umístěna na hranici pozemku na úrovni terénu, přístupná z exteriéru. Je zde umístěn

hlavní elektroměr a jistič. Odtud je elektřina vedena hlavním domovním vedením

k jednotlivým bytovým rozvaděčům uvnitř budovy. V bytech jsou umístěny v podhledu

a rozvody v bytech jsou napojeny na navíjecí buben, odkud se distribuuje elektřina pro byt.

Rozvody v 1.NP jsou vedeny v podhledu po celém podlaží. Elektrorozvody jsou navržené

z mědi, v rozváděcí skříni jednotlivých bytů jsou umístěny speciální jističe pro koupelny, WC

a podlahové vytápění. V přízemí jsou jističe pro sprchy a v suterénu pro kotelnu a strojovnu

vzduchotechniky.

1.2 VÝPOČTY

Vzduchotechnika:

Q vyt = V n·q c,N ·( t is - t e ) W]

Q vyt = 3261,5 · 0,17 ·( 19 - (-12) ) = 17188,105 W

V n … obestavěný prostor m 3 ] = součet obestavěného prostoru spodní stavby ( V s ) a vrchní stavby ( V v )

q c,N … tepelná charakteristika budovy W/m 3 K]

Pro cirkulační provoz:

Q vět = V p,čerst··c·( t i - t e )/3600 + V p,cirk··c·t´/ 3600 W]

1) Q vět = 357··1010·( 31 )/3600 + 1070·1,28·1010·4/ 3600 = 5511,3 W

2) Q vět = 156··1010·( 31 )/3600 + 468·1,28·1010·4/ 3600 = 2408,9 W

kde… t´ = 4°C

V p … provozní množství vzduchu ( vzduchový výkon ) m 3 /h]

V p = V · n m 3 /h]

kde… V … objem větrané místnosti m 3 ]

n … počet výměn vzduchu h -1 ] (viz.web)

u cirkulačního provozu: V p = V p,cirk + V p,čerst

V p,cirk 75% V p

V p,čerst 25% V p

kde… … hustota vzduchu 1,28 kg/m 3 ]

c … měrné teplo 1010 J/kg.K]

t i … teplota interiéru °C] ( viz.web )

t e … teplota exteriéru °C] ( viz.web )

Stanovení největšího průřezu vzduchovodu:

A = V pč /v · 3600 m 2 ]

A = 1427/10 · 3600 = 0,039 m 2

A = 624/10 · 3600 = 0,017 m 2

kde… A … plocha vzduchovodu m 2 ]

V pč … vzduchový výkon v určité části vzduchovodu m 3 /h]

v … rychlost vzduchu ve vzduchovodech m/s]

doporučené rychlosti vzduchu ve vzduchovodech – tab.C.II

Vodovod:

POTŘEBA VODY

Průměrná potřeba vody:

Byty:

Fitcentrum:

Vet. klinika:

Q p = q · n l/den]

Q p1 = 959 ·3 l/den

Q p2 = 1589 l/den

Q p3 = 49 l/den

kde… q … specifická potřeba vody l/j, den]

n … počet jednotek

viz. vyhláška č. 428/2001 Sb. a vyhláška 120/2011 Sb. ze dne 29. dubna 2011, kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství

č. 428/2001 Sb., ze směrných čísel roční spotřeby vody:

bytové stavby s tekoucí teplo vodou 35 m 3 /os.rok 959 l/os, den

fitcentrum 1 návštěvník 20 m 3 /rok (1/10 celkového počtu návštěvníků 29 -> 3 ) q = 164 l/den (1589 l/den)

veterinární klinika 1 pracovník 18 m 3 /rok -> q = 49 l/den

Maximální denní potřeba vody:

kde… k d … součinitel denní nerovnoměrnosti

Maximální hodinová potřeba vody:

kde… k h … součinitel hodinové nerovnoměrnosti

soustředěna zástavba k h = 2,1

z … doba čerpáni vody - > bytové objekty z = 24 hod

NÁVRH SVĚTLOSTI POTRUBÍ:

kde… d … vnitřní průměr potrubí

Q v … výpočtový průtok [m 3 /s] => 0,284/3600 = 0,00079 m 3 /s

ν … rychlost vody v potrubí [m/s]

Kanalizace:

SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

1.NP

Byty

1.PP

Q m = Q p · k d l/den]

Q m = (1589 + 959 + 49) · 1,25 = 3246,25 l/den

Q h = Q m · k h · z -1 [l/h]

Q h = 3246,25 · 2,1 / 24 = 284 l/h

d = √ ((4 · Q v ) ·(π · v)) [m]

d = √ ((4 · 0,00079 ) /(π · 3)) = 0,018 m => 20 mm

-> PŘÍPOJKA 40 mm z důvodu požárního zabezpečení

Q s = K . [ ( Σ n.DU ) ]. 1/2 [ l/s ]

Q s1 = 0,7 . [ ( 0,5 . 10 + 0,8 . 6 + 2 . 4) ]. 1/2 + 0,5 . [ ( 0,5 . 2 + 0,8 . 1 + 2 . 1) ]. 1/2 = 3,9 l/s

Q s2 = 0,5 . [ ( 0,5 . 6 + 0,8 . 12 + 2 . 4) ]. 1/2 = 2,27 l/s

Q s3 = 0,5 . [ (0,8 ) ]. 1/2 = 0,45 l/s

Kde Q s výpočtový průtok splaškových vod [ l/s ]

K součinitel odtoku

Bakalářská práce - část TZB 5 / 7

Bakalářská práce - část TZB 6 / 7


Regína Orálková

Horní 299, Oloví, 357 07

E-mail: reginaoralkova@gmail.com

n počet stejných ZP

ΣDU součet výpočtových odtoků [ l/s ]

Zařizovací předmět Výpočtové odtoky (DU) Přízemí a suterén Byty

Umyvadlo 0,5 9 6

Sprcha 0,8 7 1

Pisoár 0,5 3 -

Záchodová mísa 2,0 5 4

Koupelnová vana 0,8 - 2

Pračka 0,8 - 3

Myčka 0,8 - 3

Dřez 0,8 - 3

Podlahová vpusť DN 50 0,8 1 -

DEŠŤOVÉ ODPADNÍ POTRUBÍ

Q d = r . C . A [ l/s ]

Q d = 0,030 . 0,7 . 909,5 + 0,030 . 1 . 163 = 23,99 l/s

Q d = 0,030 . 0,7 . 303,17 + 0,030 . 1 . 163 = 11,25 l/s

Kde Q d výpočtový průtok dešťových odpadních vod [ l/s ]

r vydatnost deště [ l/s.m 2 ]

C součinitel odtoku

A účinná plocha střechy [ m 2 ]

Plochy střech (teras) : 394 m 2 , 305,5 m 2 , 210 m 2 , 163 m 2 .

Jsou použity 3 dešťové odpadní potrubí. -> odvodňovaná plocha střechy 357,5 m 2 , -> světlost potrubí DN 125

-> Hydraulická kapacita Q RWP = 12,6 l/s vyhovuje

SVODNÉ POTRUBÍ A PŘÍPOJKA – ODDÍLNÉ VEDENÍ:

Dešťové:

Splaškové:

Q d = 23,99 l/s

Q s = 6,62 l/s

Sklon potrubí i = 3%.

Dešťové potrubí -> DN 200

Splaškové potrubí -> DN 125

Přípojka Qsd = 0,33 Qs + Qd [ l/s ] = 0,33 . 6,62 + 23,99 = 26,1746 l/s => DN 225

Plynovod:

Předběžný návrh plynovodní přípojky:

d = [( 4.ΣV ) / (π .v )]. 1/2 [ m ]

d = [( 4 . 0,00144 ) / ( π .10 )]. 1/2 = 0,01356 m => DN 20

V = 5,2 / 3600 = 0,00144 m 3 /s

Kde…d vnitřní průměr potrubí [ m ]

V skutečné dopravované množství plynu [ m 3 /s ]

v střední rychlost prouděni plynu [ m/s ] NTL 10 m/s

2. VÝKRESOVÁ ČÁST

5.1 Souhrnná situace M 1: 200

5.2 Půdorys 1.PP M 1:100

5.3 Půdorys vstupního podlaží (1.NP) M 1: 50

5.4 Půdorys typického podlaží (3.NP) M 1: 50

Bakalářská práce - část TZB 7 / 7


P0 01

S0 02

S0 03

Sklon: 3 %

Hloubka: 2,23 m

S0 04

Sklon: 0,3 %

Hloubka: 1,8 m

S0 05

Sklon: 0,5 %

Hloubka: 0,8 m

KANALIZACE

PLYN

HRANICE POZEMKU

Projekt:

FAKULTA ARCHITEKTURY

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

PRAHA 6

obsah:

datum: 5/2012

1:200 7.1


VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

Projekt:

Vedoucí projektu:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Bakalářská práce

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. Eva Smažilová

Regína Orálková

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

datum:

měřítko:

5/2012

číslo výkresu:

PŮDORYS SUTERÉNU (1.PP)

1:100 5.2

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK


Projekt:

Vedoucí projektu:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Bakalářská práce

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. Eva Smažilová

Regína Orálková

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

datum:

měřítko:

5/2012

číslo výkresu:

PŮDORYS VSTUPNÍHO PODLAŽÍ (1.NP)

1:50 1.4.3


Projekt:

Vedoucí projektu:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Bakalářská práce

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Ing. Eva Smažilová

Regína Orálková

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

datum:

měřítko:

5/2012

číslo výkresu:

PŮDORYS TYPICKÉHO PODLAŽÍ (3.NP)

1:50 5.4


interiéry


POHLED 1: POHLED 2:

1 1

2

2

MÉVOKUÝV EV ONEŘOVTYV

2 2

2

2

2

2

2 2

2

2

3

PŮDORYS:

2

5

4

3

3

1

LEGENDA

1) Tvrzené bezpečnostní sklo - červené mléčné tl. 45 mm

2) Tvrzené bezpečnostní sklo - čiré tl. 45 mm

3) Ocelová trubka poloměr 4 cm

4) Ocelová T objímka tl. 30 mm

5) Šroub

3

3 3

Projekt:

Vedoucí projektu:

Konzultant:

Vypracovala:

stavba:

Bakalářská práce

doc. Ing. arch. Václav Aulický

Akad. arch. Mojmír Průcha

Regína Orálková

FAKULTA ARCHITEKTURY

THÁKUROVA 7

PRAHA 6

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ

EXPERIMENTÁLNÍ POLYFUNKČNÍ BUDOVA, OTÁČECÍ DŮM

obsah:

datum:

měřítko:

5/2012

číslo výkresu:

INTERIÉR - BAR

1:20 8

VYTVOŘENO VE VÝUKOVÉM PRODUKTU SPOLEČNOSTI AUTODESK

More magazines by this user
Similar magazines